Bilag 3: Socialforvaltningens beregning af forøget ventetid til boligsocial anvisning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilag 3: Socialforvaltningens beregning af forøget ventetid til boligsocial anvisning"

Transkript

1 KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Mål- og Rammekontoret for Voksne NOTAT Bilag 3: Socialforvaltningens beregning af forøget ventetid til boligsocial anvisning Socialforvaltningen har fra Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen modtaget anmodning på at beregne: 1) Omfanget af forøgelsen af ventetid til boligsocial anvisning, såfremt Københavns Kommune medio 2015 skal modtage hhv. 200 eller 100 nyankomne flygtninge. 2) Omfanget af udgifter tilknyttet modtagelsen af hhv. 200 eller 100 flygtninge i Socialforvaltningen. Sagsnr Dokumentnr Sagsbehandler Susan Fiil Præstegaard 1. Konklusioner Overordnet kan de forventede udgifter opdeles i 2 grupper: - Afledte udgifter til andre målgrupper. Dvs. udgifter til andre målgrupper, som skyldes, at der i forhold til udslusning fra f.eks. botilbud bliver en forlænget ventetid på bolig. - Udgifter direkte afledt af ydelser til flygtninge Da flygtningene forventes at have en lav betalingsevne i forhold til huslejeniveauet, vil anvisningen af et større antal nyankomne flygtninge have væsentlige konsekvenser for ventetiden på en bolig via kommunal boligsocial anvisning for borgere med sociale problemer og tilsvarende lav betalingsevne. Den beregnede forhøjede ventetid vil have betydning for såvel de nyankomne flygtninge, som alt efter husstandsstørrelse og betalingsevne må forventes at skulle have et længere ophold i en midlertidig bolig. Ventetiden vil tilsvarende have konsekvenser i forhold til de målgrupper, som i dag tilbydes en boligsociale anvisning, f.eks. unge og ældre hjemløse, kvinder på krisecenter, borgere som er færdigbehandlede og klar til udskrivning fra psykiatrisk botilbud og borgere med handicap, som skal tilbydes egnet bolig. I de nedenstående beregninger er der et væsentligt element af skøn, og de er bygget op om en række antagelser. Det betyder, at forvaltningen må tage et væsentligt forbehold i forhold til beregningerne. Overordnet viser beregningerne, at modtagelsen af 200 flygtninge, vil det koste mellem 4,3 og 7,1 mio. kr. pr. år i direkte ydelser og sagsbehandling til flygtninge, mens de afledte udgifter pga. forhøjede ventetider på boligsociale anvisning vil løbe op i 5,7 mio. kr. i 2015 og 11,5 mio. kr. i Ventetiderne for enlige uden børn vil stige fra under et år til væsentligt over 1 år for såvel de nyankomne flygtninge, som for Socialforvaltningens øvrige målgrupper

2 Hvis der skal modtages 100 flygtninge, vil det koste ca. 2,1-3,5 mio. kr. pr. år i direkte ydelser og sagsbehandling til flygtningene og ca. 3 mio. kr. i 2015 og 3,8 mio. kr. i 2016 i afledte udgifter pga. forhøjede ventetider på boligsocial anvisning i den periode, hvor der skal findes boliger til de nyankomne. Ventetiden for både de nyankomne og for Socialforvaltningens målgrupper vil stige til over 1 år for enlige uden børn og enlige over 30 år med et barn. 2. Forøgelse af ventetiden i den boligsociale anvisning Aktuel ventetid Ventetiden i den boligsociale anvisning er steget de seneste år. Det skyldes primært, at lejen i almene boliger er steget i større omfang end niveauet i overførselsindkomster. Udviklingen betyder, at det er vanskeligt for kommunen at anvise bolig til unge under 30 år, som modtager uddannelseshjælp, fordi få boliger har en tilstrækkeligt lav husleje. Ventetiden i 2. halvår af 2014 var generelt: dage for ansøgere under 25 år dage for ansøgere over 25 år Figur 1. Udviklingen i ventetid i den boligsociale anvisning i perioden Ventetiden nuanceres dog af betalingsevne og husstandsstørrelse i den enkelte husstand. Side 2 af 13

3 Forventet husstandsssammensætning På baggrund af data fra Udlændingestyrelsen har Økonomiforvaltningen antaget, at en gruppe på 100 flygtninge kan opdeles på følgende aldersgrupper. Figur 2: Fordelingen af 100 flygtninge på aldersgrupper 0-18 år år år Uledsagede 3 Ledsagede 22 Forsørgere 6 16 Ikke-forsørgere Økonomiforvaltningen antager, at de nyankomne flygtninge vil være kontanthjælpsmodtagere. Ud fra Økonomiforvaltningens antagelser om, at halvdelen af forsørgerne er enlige og halvdelen er par, kan der opstilles følgende antagelser om flygtningene, deres husstandsstørrelser og boligbehov, hvis der modtages 100 flygtninge: Figur 3: 100 flygtninges forventede fordeling på husstandsstørrelse, indtægt og betalingsevne år år år Uledsagede børn (3) Enlige uden børn Enlige forsørgere med 1 barn Husstande: 13 (+3 uledsagede børn) (personer i alt 16) Husstandsindtægt: Betalingsevne: kr. Antal rum: 1 Husstande: 2 (Personer i alt: 4) Husstandsindtægt: kr. Betalingsevne: Antal rum: 2-3 Par med 2 børn Husstande: 2 Personer i alt: 8) Husstandsindtægt: kr. Betalingsevne: Antal rum: 3 I alt (personer) (3) Det antages, at de uledsagede børn i hver model skal have egen bolig indenfor en 3-årig periode, idet de færreste uledsagede børn er under 15 år ved ankomsten til Danmark. Dermed vil de indgå i puljen af personer, der skal have en bolig som enlige i alderen over 18 år indenfor beregningsperioden (i skemaet angivet med antal i parentes). Husstande: 40 (Personer i alt 40) Husstandsindtægt: kr. Betalingsevne: Antal rum: 1 Husstande: 8 (Personer i alt 16) Husstandsindtægt: kr. Betalingsevne: Antal rum: 2-3 Husstande: 4 (Personer i alt 16) Husstandsindtægt: Betalingsevne: Antal rum: 3 Side 3 af 13

4 De skal altså både huses som børn og på sigt som unge, der er blevet voksne. Det antages vedr. husstandsindtægt, at ingen af de nyankomne flygtninge under 30 år har gennemført en uddannelse, der betragtes som kompetencegivende i Danmark, og at de derfor indplaceres som uddannelsesparate. Uanset at nogle af dem umiddelbart ved ankomsten kan være så berørte af deres livssituation, at de umiddelbart indplaceres som aktivitetsparate, antages det, at en kommende bolig skal kunne betales med en indtægt som uddannelsesparat, idet beregningen dækker de første 6 år af deres ophold. Det antages, at de alle vil have behov for en boligsocial anvisning på basis af deres overførselsindkomst. Uagtet, at nogle af dem kan antages at komme i arbejde indenfor de første to år, antages det, at de fortsat vil være i målgruppen for boligsocial anvisning, fordi de vil have vanskeligt ved selv at skaffe en bolig på et presset københavnsk boligmarked og med en forventeligt lav indtægt. Samtidig antages det at der ikke er mulighed for at henvise dem til selv at finde en ledig bolig i en anden kommune. Herudover vil den samlede gruppe pga. deres første boligs midlertidige karakter blive indstillet til en boliganvisning. For at forebygge en fremtidig udsættelse, skal Socialforvaltningen indstille flygtningene til en bolig, de kan betale, med den indtægt de har på indstillingstidspunktet. Ventetidsberegningerne viser, at de fleste vil få bolig indenfor ca. 1 ½ år også i model 1. Det er ikke muligt at beregne på forhånd, om det er par eller enlige med/uden børn, der har størst sandsynlighed for at komme i arbejde inden for de første 1 ½ år. Det er naturligt, at hvis en flygtning kommer i arbejde, før vedkommende har fået varig bolig, skal budgettet for boligindstillingen i den konkrete sag ændres, så indtægten regnes med. Såfremt en flygtning får velbetalt arbejde indenfor et års tid, vil vedkommende få højere betalingsevne og derfor kunne betale en dyrere bolig og i mindre grad føre til forøget ventetid for Socialforvaltningens øvrige målgrupper. Socialforvaltningen antager, at relativt få i ventetiden på bolig vil få en indtægt, der væsentligt ændrer deres betalingsevne, hvorfor ventetidsberegningerne tager udgangspunkt i en betalingsevne som kontanthjælpsmodtager. Huslejeniveauet er fastsat pga. en overordnet gennemsnitsvurdering. F.eks. vurderes det, at enlige over 30 år uden børn vil kunne betale samme husleje som enlige forsørgere med børn, selv om de enlige uden børn har en lavere indtægt. Det skyldes, at der så ikke afsættes midler til mad og tøj til børn. Side 4 af 13

5 Der er ikke lagt decideret budget i forhold til de forskellige familieformer. Det er herudover muligt, at der vil forekomme flygtningefamilier med flere børn, lige som der kan forekomme par med kun et enkelt barn. Af hensyn til sammenligneligheden har socialforvaltningen beregnet ventetider i 2014 for københavnere, som venter på boligsocial anvisning, som har tilsvarende husstandstype og betalingsevne som med de overordnede husstandstyper, som antages, at nyankomne flygtninge kan opdeles i. Figur 4: Ventetider for specifikke målgrupper, med tilsvarende betalingsevne i 2014 Antal Aktuel husstande i Målgruppe Alder ventetid i målgruppen i gennemsnit 2014 Enlige uden børn Enlige med 1 barn Par med 2 børn over 30 år 300 dage 192 Under 30 år 371 dage 151 over 30 år 185 dage 19 Under 30 år 272 dage 7 Over 30 år 111 dage 8 Under 30 år 156 dage 5* *Den boligsociale anvisning har modtaget så få ansøgninger fra unge under 30 år og en husstand på 4, at der i ventetidsberegningen for par med 2 børn under 30 år også indgår husstande på 5 personer. Antal husstande, der skal anvises i de to modeller og beregnet forøgelse af ventetid til boligsocial anvisning Det antages i beregningerne nedenfor, at ventetiden på en bolig via boligsocial anvisning stiger proportionelt i forhold til den forhøjelse af målgruppen, som nye flygtninge vil udgøre. 1) Modtagelse af 200 flygtninge Hvis 200 flygtninge skal modtages i løbet af 2015, ser boligbehovet således ud: Side 5 af 13

6 Figur 5. Antal husstande, der skal modtages i model 1, 200 flygtninge 0-18 år år år Uledsagede børn (6) Enlige uden børn Enlige forsørgere med 1 barn Par med 2 børn Husstande: 26 (+6 uledsagede) Husstande: 80 (Personer i alt: 32) (Personer i alt 80) Husstandsindtægt: kr. Husstandsindtægt: kr. Betalingsevne: kr. Betalingsevne: kr. Antal rum: 1 Antal rum: 1 Husstande: 4 Husstande: 16 (Personer i alt: 8) (Personer i alt 32) Husstandsindtægt: kr. Husstandsindtægt: kr. Betalingsevne: kr. Betalingsevne: kr. Antal rum: 2-3 Antal rum: 2-3 Husstande: 4 Husstande: 8 (Personer i alt: 16) (Personer i alt: 32) Husstandsindtægt: kr. Husstandsindtægt: kr. Betalingsevne: kr. Betalingsevne: kr. Antal rum: 3 Antal rum: 3 I alt (personer) Det vil være vanskeligst at huse enlige med 1 barn. Den gennemsnitlige ventetid for de største målgrupper (dvs. enlige eller enlige med et barn) med akut boligbehov herunder også de største grupper af de nyankomne flygtninge vil stige fra under 1 år til væsentligt over 1 år. Enlige over 30 år med 1 barn vil dog i gennemsnit have en ventetid på lige under 1 år. Figur 6. Beregnede ventetider, model 1, 200 flygtninge Målgruppe Alder Aktuel ventetid i gennemsnit Målgruppes størrelse i 2014 (husstande) Målgruppe i model 1, 200 flygtninge (husstande) Forventet stigning i % Forventet stigning i antal dage Forventet samlet ventetid* Enlige uden børn Enlige med 1 barn Par med 2 børn over 30 år 300 dage ,7 125 dage 425 dage Under 30 år 371 dage ,2 64 dage 435 dage over 30 år 185 dage ,2 156 dage 341 dage Under 30 år 272 dage ,1 155 dage 427 dage Over 30 år 111 dage ,0 111 dage 222 dage Under 30 år 156 dage ,0 125 dage 281 dage *Den forventede samlede ventetid omfatter alle de grupper, der skal have bolig via boligsocial anvisning, dvs. såvel de nyankomne flygtninge, som nuværende målgrupper. Side 6 af 13

7 Ventetiden forøges kraftigst for enlige med et barn. Det skyldes som ovenfor, at deres betalingsevne er begrænset, og at det kan være vanskeligt at finde boliger med mere end 1 rum til en pris, som målgruppen kan betale. 2) Modtagelse af 100 flygtninge: Hvis 100 flygtninge skal modtages i løbet af 2015, er boligbehovet beskrevet i figur 3 (jf. side 3 ovenfor): Det vil være vanskeligst at finde boliger til enlige uden børn og til enlige forsørgere med et barn. Figur 7. Beregnede ventetider, model 2, 100 flygtninge Målgruppe Alder Aktuel ventetid i gennemsnit Målgruppes størrelse i 2014 (Husstande) Målgruppe i model 2, 100 flygtninge (husstande) Forventet stigning i % Forventet stigning i antal dage Forventet samlet ventetid Enlige uden over 30 år 300 dage ,8 62 dage 362 dage børn Under 30 år 371 dage ,6 39 dage 410 dage Enlige med over 30 år 185 dage ,1 78 dage 263 dage 1 barn Under 30 år 272 dage ,6 78 dage 350 dage Par med 2 Over 30 år 111 dage ,0 56 dage 167 dage børn Under 30 år 156 dage ,0 62 dage 218 dage *Den forventede samlede ventetid omfatter alle de grupper, der skal have bolig via boligsocial anvisning, dvs. såvel de nyankomne flygtninge, som nuværende målgrupper. Forskellen i ventetid afspejler forskel i betalingsevne og udbuddet af relevante boliger. Det er helt overordnet vanskeligst at finde relevante boliger til unge under 30 år, fordi de modtager de laveste ydelser. I denne mode vil unge under 30 år uden børn få en gennemsnitlig ventetid på over et år, mens de øvrige grupper vil ventet under et år. Forbehold for prisudvikling på boligområdet Beregningerne tager ikke højde for en fortsat prisudvikling i 2015 i retning af flere dyre boliger og færre billige. Det er umuligt at forudse den præcise prisudvikling, men data fra den boligsociale anvisning viser, at en række boligafdelinger er på vej med generelle renoveringer, der vil afspejles i huslejen for den enkelte bolig. Det er f.eks. renoveringer i forbindelse med helhedsplaner eller klimatilpasninger, som absolut må betegnes som velovervejede, men som samtidig har en konsekvens i forhold til socialt udsatte med lav betalingsevne, og i forhold til kommunens evne til at anvise varige boliger til flygtninge med en tilsvarende lav betalingsevne. Side 7 af 13

8 Opsamling vedr. ventetider Uanset, hvilken model for modtagelse af flygtninge, der vælges, vil ventetiden på en bolig via boligsociale anvisning stige, både for den nuværende målgruppe og for de nyankomne. Påvirkningen er naturligvis størst, hvis der skal modtages 200 personer. Hvis 100 personer skal modtages, vil det medføre en stigning i ventetid på mellem 39 og 78 dage. Ventetiden for de enlige uden børn vil i alle tilfælde være på over et år i gennemsnit. Hvis 200 personer skal modtages, vil det medføre en stigning i ventetid på dage. Ventetiden vil i så fald for de største målgrupper i form af enlige uden børn være væsentligt over 1 år i gennemsnit ( dage). Par med børn vil kunne forvente at få en bolig indenfor 7-9 måneder mod 3-4 måneders ventetid i Omkostninger pga. forøget ventetid for alle målgrupper Når ventetiderne stiger i gennemsnit, får det betydning for de nuværende københavnere, som aktuelt venter på bolig via boligsocial anvisning. Målgruppen for boligsocial anvisning er f.eks. borgere, som aktuelt er indkvarteret på krisecenter eller herberg, som aktuelt afventer udslusning fra foranstaltning på ungeområdet, fra psykiatritilbud eller fra sygehus. Opholdstiden for disse grupper vil blive forlænget, eller de vil få behov for et alternativt tilbud om midlertidig indkvartering i f.eks. på hotel og vil dermed medføre afledte udgifter til Socialforvaltningen til disse ophold. Socialforvaltningen har lavet en beregning, som tager udgangspunkt i ansøgerne til boligsocial anvisning i 2014, som forud for anvisningen har ophold på et botilbud. Socialforvaltningen har herefter antaget, at en del af de borgere, som venter på en bolig via anvisning fra tilbud på voksenområdet, vil finde alternative boligløsninger, hvis ventetiden på en kommunal anvisning stiger i større omfang. Derfor antages det alene, at kommunen vil have forøgede udgifter til hver 3. borger i den pågældende målgruppe. Der er naturligvis en vis usikkerhed behæftet med denne vurdering. Socialforvaltningen bemærker i øvrigt generelt til opgørelsen, at det ikke er en lovgivningsmæssig mulighed at forlænge ophold på krisecentre, herberger og botilbud, hvis borgeren i øvrigt er færdigbehandlet og/eller klar til udflytning, med henvisning til at der er ventetid på en relevant bolig. Hvis den enkelte borger i forbindelse med udskrivning vil være at betragte som husvild, kan kommunen være forpligtet til at tilbyde midlertidig indkvartering på f.eks. hotel. Hotelindkvartering vurderes at koste ca. 700 kr. pr. døgn. Side 8 af 13

9 Imidlertid kan unge i foranstaltning på børneområdet alene udsluses til egen bolig, og ikke f.eks. til en hotelindkvartering. Unge skal ifølge gældende regler forblive i foranstaltningstilbuddet, indtil en bolig stilles til rådighed. Socialforvaltningen antager, at denne gruppe ikke umiddelbart vil fraflytte foranstaltningstilbuddet, når de har mulighed for at forblive der til en varig bolig stilles til rådighed. Derfor antages det i beregningerne nedenfor, at Socialforvaltningen vil have forøgede udgifter til hele denne gruppe. Kommunens udgift til det enkelte botilbud pr. dag er opgjort som et gennemsnit pr. dag ud fra de nuværende udgifter til den enkelte type tilbud. Den samlede udgift beregnes ud fra den forventede ventetid for den pågældende målgruppe (antal borgere i gruppen, som får forlænget ventetid x forøgelse af ventetid x udgift pr. dag.). Udgiftsberegningen tager ikke højde for, at der i nogle typer tilbud kan være andre borgere, som venter på at komme ind på et opholdssted, og at forøget ventetid til anvisning fører til lavere flow og dermed dårligere service for disse borgere. Beregningen tager desuden ikke højde for evt. afledte udgifter til andre ydelser til ventende borgere, som f.eks. borgere, der pga. ventetid på botilbud skal have øget hjemmepleje i en overgangsperiode. Beregning tager heller ikke højde for, om der i nogle tilfælde skal købes ekstra pladser til målgruppen i andre kommuner. Side 9 af 13

10 Figur 8. Afledt ressourcepres pr. år i den forlængede ventetidsperiode på områder, hvor flow via boligsocial anvisning er væsentlig ( ) Børneforanstaltninger Botilbud 107/108 Krisecenter 109 Herberg 110 I alt Antal boliganviste med tilbudsmæssig baggrund Antal borgere med behov for forlænget ophold Omkostning pr år* Omkostning pr dag/gns takst Forlænget ventetid i dage Model 1 (200 flygtninge) Forlænget ventetid i dage Model 2 (100 flygtninge) (enlige uden børn u. 30 år) (enlige uden børn o. 30 år) (enlig med barn o. 30 år) (enlige uden børn o. 30 år) (enlige uden børn u. 30 år) (enlige uden børn o. 30 år) (enlig med barn o. 30 år) (enlige uden børn o. 30 år) Afledt omkostning model Afledt omkostning model *for 109/110 opgøres nettoudgifter efter statsrefusion. Børneforanstaltninger opgøres som et skøn, hvori indgår gennemsnitspris for forebyggende foranstaltninger og døgnforanstaltninger Det antages, at Socialforvaltningens udgifter vil forøges i den periode, hvor de pågældende venter på bolig. Ventetiden påvirker de københavnere, som opfylder kriterierne for en boligsocial anvisning i den periode, hvor der samtidig skal findes boliger til nyankomne flygtninge. Udgiften skønnes i model 1 at skulle afholdes for så vidt angår 2. halvår 2015 (i alt kr.) og hele 2016 ( kr.). I model 2 skønnes udgiften at skulle afholdes i 2. halvår 2015 og i hele 2016 for så vidt angår unge i børneforanstaltning har en samlet ventetid på 410 dage i denne model. For så vidt angår de øvrige målgrupper afholdes udgiften i model 2 i 2. halvår 2015 og 1. halvår Udgiften til afledte udgifter til botilbud bliver derfor i alt i 2015 og i Side 10 af 13

11 Såfremt prisudviklingen på almene boliger fortsat stiger i et omfang, så færre boliger kan betales af såvel nyankomne flygtninge, som de øvrige målgrupper med lav betalingsevne i Socialforvaltningen, kan såvel ventetiden på varig bolig, som den øgede opholdstid på botilbud forlænges yderligere. 4. Omkostninger til sagsbehandling og ydelser til nyankomne flygtninge Det må forventes, at nyankomne flygtninge i et relativt stort omfang har behov for ydelser i forbindelse med etablering af en husstand i en selvstændig bolig uden for et asylcenter. Socialforvaltningens vurdering af udgifterne pr. år til ydelser fremgår af nedenstående skema. Beregninger er baseret på forvaltningens erfaringer med andre målgrupper med lav betalingsevne. Normalt forventes det, at hver 3. borgere i målgruppen ansøger om en enkeltydelse 1,8 gange pr. år. Nyankomne flygtninge står imidlertid ved tilflytning i en særlig situation, hvor de må antages ikke at besidde normalt indbo. Det antages derfor, at alle indenfor det første halve år indgiver en ansøgning om enkeltydelse. Herefter antages det, at flygtning vil søge på samme niveau som øvrige borgere i forvaltningens målgruppe. Figur 9. Ressourcepres på enkeltydelser lovbundet område Enkeltydelser (AKL 81-85/INT 34-39) År Antal flygtninge Antal enkeltydelsesansøgninger Gns Ydelse Omkostning Netto efter 50% statsrefusion I alt Afledt omkostning model 1 (200 flygtninge) Afledt omkostning model 2 (100 flygtninge) (pr. år) (pr. år) Hvis der kommer et øget antal ansøgninger om ydelser, vil der være behov for at der afsættes midler til sagsbehandlingen. Socialforvaltningens vurdering af timeforbrug i forhold til behandling af de forventede ansøgninger fremgår af skemaet nedenfor. Side 11 af 13

12 Figur 10. Ressourcepres på administration Administrativ ressourcetræk År Antal flygtninge Antal enkeltydelsesansøgninger Ressourceforbrug i timer Ressourceforbrug årsværk Omkostning I alt Afledt omkostning model 1 (200 flygtninge) Afledt omkostning model 2 (100 flygtninge) , (pr. år) , , (pr. år) , Socialforvaltningen har ikke kunnet få præcis viden om, i hvilket omfang nyankomne flygtninge kan antages at have behov for støtte på forvaltningens områder for f.eks. børn og unge, udsatte borgere samt borgere med sindslidelse og handicap. Det er derfor ikke muligt at lave en præcis beregning af sådanne omkostninger. Socialforvaltningen har dog lavet gennemsnitsbetragtninger over udgifterne på området sat i forhold til indbyggertallet. Forvaltningen antager, at nyankomne flygtninge vil have behov for støtte i højere grad end den nuværende gennemsnits-københavner. Derfor er gennemsnitsbetragtningen ganget med en faktor på 3. Det antages, at flygtningene først vil ankomme medio år 2015, hvorfor udgiften først slår halvt igennem i Figur 11. Gennemsnitsudgifter til borgere i Socialforvaltningen Model 1 Model 2 Anslået Gennemsnitsudgift pr. år pr. udgift (200 (100 personer, personer, flygtning heraf 44 heraf 22 børn) børn) Psykiatri Handicap Udsatte Børn I alt Side 12 af 13

13 Staten refunderer kommunens udgifter efter serviceloven til uledsagede flygtningebørn, indtil barnet fylder 18 år eller barnets forældre får lovligt ophold her i landet ( 181, stk. 3, nr. 2), og udgifterne indgår derfor ikke i de overordnede beregninger. Denne gruppe indgår derfor ikke i beregningerne ovenfor. Tilsvarende refunderes udgifter efter serviceloven til flygtninge, som på grund af psykisk eller fysisk funktionsnedsættelser anbringes i døgnophold. Beregninger vedr. denne gruppe indgår derfor heller ikke. Udgifter til kommunal medfinansiering Socialforvaltningen betaler kommunal medfinansiering, når en borger modtager en ydelse indenfor psykiatrien fra det regionale beredskab. Socialforvaltningen skønner, at 10 % af flygtninge kan have en behandlingskrævende diagnose f.eks. som opstående traumer efter de forhold, som har givet anledningt til flugten fra hjemlandet. Det anslås, at de 10 % af flygtningene ud over behandling hos egen læge vil have behov for 3 sengedage og 12 ambulancebesøg fra Distriktspsykiatrien. Figur 12. Udgifter til kommunal medfinansiering på psykiatriområdet Model 1 (200 flygtninge) Model 2 (100 flygtninge) Antal flygtninge med behandlingskrævende lidelse (10 %) Skønnet antal sengedage Takst sengedage Skønnet antal besøg fra DPC Takst besøg fra DPC Kommunal medfinansiering sengedage Kommunal medfinansiering DPC Udgift i alt Side 13 af 13

Praksis for boliganvisning af flygtninge med familiesammenføring og unge, der fylder 18 år

Praksis for boliganvisning af flygtninge med familiesammenføring og unge, der fylder 18 år KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Center for Politik NOTAT Bilag 1 Praksis for boliganvisning af flygtninge med familiesammenføring og unge, der fylder 18 år Socialforvaltningens boligsociale anvisning

Læs mere

Orientering om konsekvenserne af finansloven for 2016 for Socialforvaltningens målgrupper

Orientering om konsekvenserne af finansloven for 2016 for Socialforvaltningens målgrupper KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Center for Politik NOTAT Til Socialudvalget Orientering om konsekvenserne af finansloven for 2016 for Socialforvaltningens målgrupper Baggrund Den 19. november 2015

Læs mere

Bilag 5: Beregning af medlemsforslag om at Københavns Kommune skal modtage flygtninge i 2015

Bilag 5: Beregning af medlemsforslag om at Københavns Kommune skal modtage flygtninge i 2015 KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen, Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen, Socialforvaltningen, Kultur- og Fritidsforvaltningen og Børne- og Ungdomsforvaltningen, Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

Læs mere

Bedre udnyttelse af eksisterende boligkapacitet i forhold til deleboligbestemmelsen. Flere billige boliger og fleksible boligløsninger

Bedre udnyttelse af eksisterende boligkapacitet i forhold til deleboligbestemmelsen. Flere billige boliger og fleksible boligløsninger ANSØGNING Frikommunenetværk om billige boliger og fleksible boligløsninger Bedre udnyttelse af eksisterende boligkapacitet i forhold til deleboligbestemmelsen Titel på forsøg Faglig kontaktperson Frikommunenetværk

Læs mere

Notat om borgere, som berøres af kontanthjælpsreformen. På Socialudvalgets møde den 7. maj 2014 blev der afgivet følgende bestilling:

Notat om borgere, som berøres af kontanthjælpsreformen. På Socialudvalgets møde den 7. maj 2014 blev der afgivet følgende bestilling: KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Mål- og Rammekontoret for Voksne NOTAT Til Socialudvalget Notat om borgere, som berøres af kontanthjælpsreformen På Socialudvalgets møde den 7. maj 2014 blev der

Læs mere

Notat. Dato: 4. august Kopi til: Budgetudfordringer budget : Merudgifter til flygtninge

Notat. Dato: 4. august Kopi til: Budgetudfordringer budget : Merudgifter til flygtninge Erhverv og Udvikling Dato: 4. august 2016 Sagsbehandler: jote/bjha Notat Dato: 4. august 2016 Kopi til: Emne: Budgetudfordringer budget 2017-2020: Merudgifter til flygtninge Merudgifter på flygtningeområdet

Læs mere

Notat om nye regler om integrationsydelse, kontanthjælpsloft og 225 timers regel.

Notat om nye regler om integrationsydelse, kontanthjælpsloft og 225 timers regel. BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE Dato: 25. februar 2016 Tlf. dir.: 4477 3472 E-mail: cme@balk.dk Kontakt: Afsnitsleder Claus Mercebach Notat om nye regler om integrationsydelse, kontanthjælpsloft og 225

Læs mere

Rettelsesblad til bilag 1: Uddybende forklaringer til regnskab 2014

Rettelsesblad til bilag 1: Uddybende forklaringer til regnskab 2014 KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Kontoret for Tværgående økonomi NOTAT 10-03-2015 Rettelsesblad til bilag 1: Uddybende forklaringer til regnskab 2014 Bilag 1 til Socialforvaltningens årsregnskab

Læs mere

almene familieboliger og ungdomsboliger, så vil 229 nye familieboliger vil øge den almene boligmasse med ca. 4%.

almene familieboliger og ungdomsboliger, så vil 229 nye familieboliger vil øge den almene boligmasse med ca. 4%. Sagsnr. 03.02.10-P20-1-16 Cpr. Nr. Dato 05-12-2016 Navn Sagsbehandler Bent Norman Hummelmose Behov for billige boliger i Næstved Dette notat forsøger at belyse behovet for små og billige boliger i Næstved.

Læs mere

Tak for din henvendelse af 19. maj 2014, hvor du stiller følgende spørgsmål til forvaltningen:

Tak for din henvendelse af 19. maj 2014, hvor du stiller følgende spørgsmål til forvaltningen: Socialforvaltningen Adm. Direktør Signe Færch, MB Dato 27. maj 2014 Sagsnr. 2014-0099873 Dokumentnr. 2014-0099873-6 Kære Signe Færch Tak for din henvendelse af 19. maj 2014, hvor du stiller følgende spørgsmål

Læs mere

Hjemløse på forsorgshjem og herberger

Hjemløse på forsorgshjem og herberger Velfærdspolitisk Analyse Hjemløse på forsorgshjem og herberger Hjemløshed er et socialt problem, som kan komme til udtryk i forskellige hjemløshedssituationer. Nogle bor midlertidigt hos fx familie og

Læs mere

I det følgende skal mere generelt redegøres for forholdene i København:

I det følgende skal mere generelt redegøres for forholdene i København: 27-05-2007 Sagsnr. 2007-34862 Udsættelse af beboere på grund af skyldig husleje i den almene sektor I forlængelse af Jyllandspostens artikler den 18. og 19. maj 2007 vedrørende udsættelse af beboere i

Læs mere

Til Socialudvalget. Sagsnr Dokumentnr Orientering om Jobreform fase I mv.

Til Socialudvalget. Sagsnr Dokumentnr Orientering om Jobreform fase I mv. KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Center for Politik NOTAT Til Socialudvalget Orientering om Jobreform fase I mv. Den 1. april 2016 trådte de lovændringer i kraft, som udmønter hhv. Jobreform fase

Læs mere

I 2007 ydes refusion af udgifter over kr. årligt med 25 % og udgifter over kr. årligt med 50 %.

I 2007 ydes refusion af udgifter over kr. årligt med 25 % og udgifter over kr. årligt med 50 %. 50.50. Børn og unge Serviceområdet handler om særlig støtte til børn og unge i henhold til serviceloven kapitlerne 11 og 12. Formålet er at yde støtte til børn og unge, der har særligt behov for denne,

Læs mere

Flere billige boliger og fleksible boligløsninger. Forebyggelse af udsættelser

Flere billige boliger og fleksible boligløsninger. Forebyggelse af udsættelser NOTAT ANSØGNING Frikommunenetværk om billige boliger og fleksible boligløsninger Forebyggelse af udsættelser Titel på forsøg Flere billige boliger og fleksible boligløsninger Forebyggelse af udsættelser

Læs mere

27-04-2012. Til Socialudvalget. Sagsnr. 2012-62776. Baggrundsnotat til temadrøftelse om flow. Dokumentnr. 2012-337212

27-04-2012. Til Socialudvalget. Sagsnr. 2012-62776. Baggrundsnotat til temadrøftelse om flow. Dokumentnr. 2012-337212 KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Center for mål og rammer NOTAT Til Socialudvalget Baggrundsnotat til temadrøftelse om flow Status på pejlemærket Måling Den konkrete indikator for pejlemærket om

Læs mere

Herbergsområdet udgør en større andel end krisecenterområdet og står for en markant stigning i forbruget.

Herbergsområdet udgør en større andel end krisecenterområdet og står for en markant stigning i forbruget. NOTAT Udvikling i forbrug - 19 krisecentre og 11 herberg Børn og Velfærd har store udfordringer med stigende udgifter på det specialiserede socialområde for voksne. Blandt de områder som bidrager til stigningen

Læs mere

Sagsnr Bilag 1 Rammenotat om boligplacering af flygtninge

Sagsnr Bilag 1 Rammenotat om boligplacering af flygtninge KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Center for Politik NOTAT 17-05-2016 Bilag 1 Rammenotat om boligplacering af flygtninge Kommunerne skal snarest muligt finde en bolig til de flygtninge, som modtages

Læs mere

Notat om økonomien vedrørende flygtninge

Notat om økonomien vedrørende flygtninge NOTAT Center for Økonomi og Styring Notat om økonomien vedrørende flygtninge Flygtningedebatten fylder meget i medierne i øjeblikket. Med denne debat følger også spørgsmålet om, hvad det kommer til at

Læs mere

NOTAT. Permanente boliger til flygtninge i Køge Kommune pr. 16. august 2015. Regler

NOTAT. Permanente boliger til flygtninge i Køge Kommune pr. 16. august 2015. Regler NOTAT Dato Social- og Sundhedsforvaltningen Sekretariat og Økonomi Permanente boliger til flygtninge i Køge Kommune pr. 16. august 2015 Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge www.koege.dk Nærværende notat sammenfatter

Læs mere

SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE

SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE Dato: 2. juni 2017 Analyse af særligt dyre enkeltsager Baggrund Tendensen for de seneste år viser, at der har været et stigende antal særligt dyre enkeltsager på Handicap-

Læs mere

2. Økonomirapportering pr. 31. august 2010 - Arbejdsmarkedsforvaltningen

2. Økonomirapportering pr. 31. august 2010 - Arbejdsmarkedsforvaltningen 2. Økonomirapportering pr. 31. august 2010 Arbejdsmarkedsforvaltningen J.nr.: 00.01.00.Ø09 Sagsnr.: 10/37002 BESLUTNING I SOCIAL OG SUNDHEDSUDVALGET DEN Fraværende: Ingen. Udvalget godkendte indstillingen.

Læs mere

Bilag 2: Tabelmateriale. Bilag til rapporten Fra satspulje til psykiatri

Bilag 2: Tabelmateriale. Bilag til rapporten Fra satspulje til psykiatri Bilag 2: Tabelmateriale Bilag til rapporten Fra satspulje til psykiatri Sammenhængen imellem satspuljebevillinger, udgifter og aktivitet. Indhold REGION NORDJYLLAND... 3 1.1 Ressourcer tilført behandlingspsykiatrien...

Læs mere

BUDGETOPFØLGNING PR. 30. JUNI SOCIALUDVALGET

BUDGETOPFØLGNING PR. 30. JUNI SOCIALUDVALGET BUDGETOPFØLGNING PR. 30. JUNI 2016 - SOCIALUDVALGET OVERORDNEDE TENDENSER SERVICEUDGIFTER Forebyggende foranstaltninger og anbringelser Børn og unge (handicap) Der er forventning om driftsmæssig mindreforbrug

Læs mere

Udvikling i antal cpr. på dag- og døgntilbud

Udvikling i antal cpr. på dag- og døgntilbud SOLRØD KOMMUNE JOB- OG SOCIALCENTERET NOTAT Emne: Til: Analyse - Politikområde 8, det specialiserede voksenområde Social-, Sundheds- og fritidsudvalget Dato: 30. september 2017 Sagsbeh.: Volkan Kösger

Læs mere

Effekter af ydelsesreduktioner supplerende materiale

Effekter af ydelsesreduktioner supplerende materiale d. 06.10.2015 Effekter af ydelsesreduktioner supplerende materiale Notatet indeholder supplerende figurer og uddybende dokumentation til afsnit III.4 i Dansk Økonomi, efterår 2015. 1 Supplerende figurer

Læs mere

Allerød Kommune NOTAT. Allerød Kommune udgifter vedr. flygtninge:

Allerød Kommune NOTAT. Allerød Kommune udgifter vedr. flygtninge: NOTAT Allerød Kommune Økonomi og It Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Dato: 11. august 2016 Sagsnr. 16/1541 Allerød Kommune udgifter vedr. flygtninge:

Læs mere

Socialforvaltningens driftsbudget 2013

Socialforvaltningens driftsbudget 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Center for tværgående kontorer NOTAT Bilag 1c. Generel beskrivelse af Socialudvalgets budget Det fremgår af Økonomiforvaltningens indkaldelsescirkulære for budgetforslag

Læs mere

Kvalitetsstandard for aflastning på børn- og ungeområdet. Høringsmateriale juni 2015

Kvalitetsstandard for aflastning på børn- og ungeområdet. Høringsmateriale juni 2015 3 Kvalitetsstandard for aflastning på børn- og ungeområdet Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 1 Formålet med kvalitetsstandarden En kvalitetsstandard er et andet ord for serviceniveau. Den beskriver indholdet

Læs mere

Til Socialministeriet. Sagsnr Ansøgning om brug af strategimidler i 2013

Til Socialministeriet. Sagsnr Ansøgning om brug af strategimidler i 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Center for mål og rammer Til Socialministeriet Ansøgning om brug af strategimidler i 2013 Københavns Kommune og Socialministeriet drøftede på et møde d. 11. april

Læs mere

Regnskabsbemærkninger, regnskab 2014

Regnskabsbemærkninger, regnskab 2014 Regnskabsbemærkninger, regnskab 2014 Politikområde: 24 Psykiatri DRIFT I hele 1.000 kr., i 2014-priser Udgift Indtægt Netto Hele politikområdet Korrigeret budget 2014 64.276-8.367 55.909 Forbrug regnskab

Læs mere

Status på belægning og køb/salg af pladser på hjemløse- og krisecenterområdet

Status på belægning og køb/salg af pladser på hjemløse- og krisecenterområdet KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Mål- og Rammekontoret for Voksne NOTAT Til Socialudvalget Status på belægning og køb/salg af pladser på hjemløse- og krisecenterområdet Følgende er en oversigt over

Læs mere

Forebyggelse af udsættelser i Købehavn

Forebyggelse af udsættelser i Købehavn Forebyggelse af udsættelser i Købehavn Susan Fiil Præstegaard Socialforvaltningen Københavns Kommune 18. april 2013 Socialforvaltningen www.kk.dk Side 1 Status 2010 stigende antal udsættelser 900 Udsættelser

Læs mere

"Basisboligen" Partnerskabsaftale mellem Københavns Kommune og KAB

Basisboligen Partnerskabsaftale mellem Københavns Kommune og KAB KØBENHAVNS KOMMUNE 13. november 2013 "Basisboligen" Partnerskabsaftale mellem s Kommune og KAB Baggrund I s Kommune opleves en voksende mangel på boliger som borgere med særlig lav betalingsevne kan betale.

Læs mere

Analyse af udgifter til flygtninge i 2015 og 2016

Analyse af udgifter til flygtninge i 2015 og 2016 Torvegade 74, 6700 Esbjerg Dato 3. februar 2016 Analyse af udgifter til flygtninge i 2015 og 2016 Indholdsfortegnelse Indledning... 1 Opsummering... 1 Forudsætninger i analysen... 2 Flygtningeudgifter

Læs mere

Introduktion til det socialpolitiske område

Introduktion til det socialpolitiske område Social- og Indenrigsudvalget 2014-15 (2. samling) SOU Alm.del Bilag 34 Offentligt Introduktion til det socialpolitiske område Serviceloven og Familieretten 19. august 2015 Minikonference for Social- og

Læs mere

Godkendelse af handleplan for modtagelse af uledsagede mindreårige flygtninge

Godkendelse af handleplan for modtagelse af uledsagede mindreårige flygtninge Punkt 3. Godkendelse af handleplan for modtagelse af uledsagede mindreårige flygtninge 2015-062390 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen indstiller, at Familie- og Socialudvalget godkender at Der igangsættes

Læs mere

Forsorgshjem og herberger i Danmark Undersøgelse blandt ledere ved forsorgshjem og herberger

Forsorgshjem og herberger i Danmark Undersøgelse blandt ledere ved forsorgshjem og herberger Forsorgshjem og herberger i Danmark Undersøgelse blandt ledere ved forsorgshjem og herberger August 2017 RAPPORT Forsorgshjem og herberger i Danmark Undersøgelse blandt ledere ved forsorgshjem og herberger

Læs mere

Bilag 10. Demografianalyse af borgere med handicap

Bilag 10. Demografianalyse af borgere med handicap Bilag 10 Demografianalyse af borgere med handicap 1 Indtægtssiden 2 Budgetaftale 2014 at ØKF i samarbejde med de relevante forvaltninger skal undersøge, hvordan det lavere sociale udgiftspres kan indarbejdes

Læs mere

NOTAT. 3. Økonomisk Redegørelse Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget

NOTAT. 3. Økonomisk Redegørelse Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget NOTAT Dato Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice Økonomi og Analyse 26. juni -026793-8 3. Økonomisk Redegørelse. Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge Nedenstående

Læs mere

Brugertilfredshed i SOF 2017

Brugertilfredshed i SOF 2017 Brugertilfredshed i SOF 2017 Bilag Den 21. juni 2017 Socialforvaltningen KØBENHAVNS www.kk.dk KOMMUNE Side Kort om undersøgelsen Socialudvalget har besluttet, at Socialforvaltningen skal arbejde systematisk

Læs mere

Bilag 1 Baggrundsinformationer til temadrøftelse om boliger og døgnpladser til voksne med handicap, sindslidelse og udsatte borgere

Bilag 1 Baggrundsinformationer til temadrøftelse om boliger og døgnpladser til voksne med handicap, sindslidelse og udsatte borgere Bilag 1 Baggrundsinformationer til temadrøftelse om boliger og døgnpladser til voksne med handicap, sindslidelse og udsatte borgere Indhold 1. Ventelister og ventetid: Behov for kapacitetsudvidelse...

Læs mere

Høringssvar vedr. lovforslag om frikommunenetværk fra netværket for billige boliger og fleksible boligløsninger

Høringssvar vedr. lovforslag om frikommunenetværk fra netværket for billige boliger og fleksible boligløsninger KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT Til Økonomiudvalget Høringssvar vedr. lovforslag om frikommunenetværk fra netværket for billige boliger og fleksible boligløsninger Den

Læs mere

Generel boliganvisning i Frederikssund

Generel boliganvisning i Frederikssund Generel boliganvisning i Frederikssund Kommune Baggrund I forbindelse med kommunalt igangsat projekt vedrørende beskrivelse og analyse af Frederikssund Kommunes indsats for flygtninge i et fremadrettet

Læs mere

NOTAT. Afdækning af unge år - politikområde 14, det specialiserede voksenområde

NOTAT. Afdækning af unge år - politikområde 14, det specialiserede voksenområde SOLRØD KOMMUNE SOCIAL- SUNDHEDS- OG FRITIDSUDVALGET NOTAT Emne: Til: Afdækning af unge 18- år - politikområde 1, det specialiserede voksenområde Social-, sundheds- og fritidsudvalget Dato: Oktober 16 Sagsbeh.:

Læs mere

Notat vedr. status på flygtningeområdet pr

Notat vedr. status på flygtningeområdet pr Notat vedr. status på flygtningeområdet pr. 31.5.2016 Indledning Opgaven med at sikre det rette antal boliger i den rette størrelse, på rette tid er aktuelt en stor udfordring for de fleste kommuner. Området

Læs mere

Spørgsmål 1 Hvor mange bosiddende i København vil blive påvirket af det netop indførte kontanthjælpsloft?

Spørgsmål 1 Hvor mange bosiddende i København vil blive påvirket af det netop indførte kontanthjælpsloft? KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Direktionen Til Sundheds- og omsorgsborgmester Ninna Thomsen E-mail: Borgmesteren@suf.kk.dk Kære Ninna Thomsen 2-5-216 Sagsnr. 216-212113

Læs mere

NOTAT. Kvartalsvis status på økonomi og handleplan for det specialiserede socialområde for voksne - primo 2017

NOTAT. Kvartalsvis status på økonomi og handleplan for det specialiserede socialområde for voksne - primo 2017 NOTAT Kvartalsvis status på økonomi og handleplan for det specialiserede socialområde for voksne - primo 2017 Børn og Velfærd vil hvert kvartal i en periode fremover fremlægge en status over det specialiserede

Læs mere

Mål i Socialforvaltningen, status oktober 2012

Mål i Socialforvaltningen, status oktober 2012 NOTAT i Socialforvaltningen, status oktober 2012 Indledning I dette bilag følges op på de politiske mål fra vedtaget budget 2012. Der er i alt 10 pejlemærker fordelt på fire målgruppeområder: Børnefamilier

Læs mere

Indhold i lovændring Regler om egenbetaling for behandling med kunstig befrugtning, refertilisation og sterilisation ophæves pr

Indhold i lovændring Regler om egenbetaling for behandling med kunstig befrugtning, refertilisation og sterilisation ophæves pr for Rudersdal Kommune af lov- og cirkulæreprogrammet på Social- og Sundhedsudvalgets område. Ældreområdet og Psykiatri og Handicap har i samarbejde med Økonomi vurderet det lov- og cirkulæreprogram, der

Læs mere

Efterspørgsel på botilbud Borgere med handicap

Efterspørgsel på botilbud Borgere med handicap Socialudvalget 29-1 SOU alm. del Svar på Spørgsmål 155 Offentligt Indenrigs- og Socialministeriet Att. Specialkonsulent Julie Begtorp Dato: 6.1.21 Sagsnr.: 21-2667 Dok.nr.: 21-1435 Øget behov for botilbud

Læs mere

Udlændinge- og Integrationsministeriet har sendt ovennævnte lovudkast i høring d.18.september 2017 og anmodet om eventuelle bemærkninger

Udlændinge- og Integrationsministeriet har sendt ovennævnte lovudkast i høring d.18.september 2017 og anmodet om eventuelle bemærkninger Til udlændinge- og Integrationsministeriet 13.10.2017 Høring over udkast til forslag til lov om ændring af integrationsloven og danskuddannelsesloven (Forenkling af og præciseringer af reglerne om fordeling

Læs mere

Integration (flygtninge) - udgifter (netto) til varetagelse af opgaven vedr. flygtninge

Integration (flygtninge) - udgifter (netto) til varetagelse af opgaven vedr. flygtninge Til: Økonomiudvalget Fra: Center for Økonomi- og Administration Integration (flygtninge) - udgifter (netto) til varetagelse af opgaven vedr. flygtninge Baggrund De internationale konflikter betyder, at

Læs mere

NOTAT. Udgiftspres på de specialiserede socialområder

NOTAT. Udgiftspres på de specialiserede socialområder NOTAT 29. august 2016 Udgiftspres på de specialiserede socialområder Dette notat beskriver det forventede udgiftspres, som kan konstateres på de specialiserede socialområder i forhold til budget 2017.

Læs mere

Notat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed

Notat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed 1 of 8 Notat til opfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed 21. maj 2015 Budgetopfølgning pr. 30. april 2015 for voksen- og handicapområdet I det følgende fremlægges opfølgning pr. 30. april 2015

Læs mere

Det specialiserede voksenområde

Det specialiserede voksenområde Det specialiserede voksenområde Velfærds- og Sundhedsstaben 13.5.20145 1 00.30.10-S00-1-15 De store linjer Hovedoversigt Udvalg: Velfærds- og Sundhedsudvalget Hele kroner: budgetårets priser Politikområder

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA TIL FRIKOMMUNEFORSØGET

ANSØGNINGSSKEMA TIL FRIKOMMUNEFORSØGET Frikommune (2) Titel på forsøg Start- og sluttidspunkt for forsøget Kontaktperson ANSØGNINGSSKEMA TIL FRIKOMMUNEFORSØGET Dato for ansøgning 1. november 2012 Gentofte og Gladsaxe Kommune Udvidet mulighed

Læs mere

Indhold: 1. Indledning

Indhold: 1. Indledning Vedrørende: Konsekvenser af det større antal flygtninge i Randers Kommune Sagsnavn: Udfordringer på integrationsområdet 20142015 Sagsnummer: 15.00.00G0113114 Skrevet af: Troels Rasmussen Email: troels.rasmussen@randers.dk

Læs mere

SU-møde. Tirsdag den 4. marts

SU-møde. Tirsdag den 4. marts SU-møde Tirsdag den 4. marts Created with Aspose.Slides for.net 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Tema om boliger Anne Kyung Nielsen, områdeleder, BID Orientering om tilkendelse af boliger Midlertidig indkvartering

Læs mere

NOTAT. Demografiregulering med ny model

NOTAT. Demografiregulering med ny model NOTAT Demografiregulering med ny model Sagsnr.: 14/27110 Dokumentnr.: 5341/15 Da den nuværende befolkningsprognose for Vordingborg Kommune peger på væsentlige demografiske ændringer i alle aldersgrupper,

Læs mere

Handleplan for boligplacering af flygtninge.

Handleplan for boligplacering af flygtninge. Punkt 9. Handleplan for boligplacering af flygtninge. 2014-42050. Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen indstiller, at Familie- og Socialudvalget samt Beskæftigelsesudvalget godkender At nyankomne flygtninge

Læs mere

Bilag 1: Resume af behovsanalyse. Behovet for botilbudslignende ydelser til borgere med sindslidelse 2016-2020

Bilag 1: Resume af behovsanalyse. Behovet for botilbudslignende ydelser til borgere med sindslidelse 2016-2020 Bilag 1: Resume af behovsanalyse Behovet for botilbudslignende ydelser til borgere med sindslidelse 2016-2020 Resume af behovsanalysen I budgetaftale 2015 der det besluttet, at Socialforvaltningen og Økonomiforvaltningen

Læs mere

Diverse ledelsesinformationer. for perioden januar til september 2016 Udarbejdet den 1. november 2016

Diverse ledelsesinformationer. for perioden januar til september 2016 Udarbejdet den 1. november 2016 Diverse ledelsesinformationer for perioden januar til september 216 Udarbejdet den 1. november 216 1 INDHOLDSFORTEGNELSE BELÆGNING PÅ KRISECENTRE OG HERBERGOMRÅDET, INKL. KØBTE PLADSER 3 BELÆGNING PÅ NATCAFÉERNE

Læs mere

- - Nøgletal på socialudvalgets område.

- - Nøgletal på socialudvalgets område. Vedrørende: Nøgletal for 6-by og 7-by samarbejdet. Sagsnavn: 6 -by og 7-by nøgletal Sagsnummer: 00.01.00-S00-5-13 Skrevet af: Ulrik Løvehjerte E-mail: ulrik.lovehjerte@randers.dk Forvaltning: Social og

Læs mere

Notat om boligplacering

Notat om boligplacering Lene Mølgaard Kristensen & Bente Bondebjerg d. 3.november 2016 Notat om boligplacering Indledning Med det stigende pres på kommunerne i forhold til at boligplacere flygtninge er der for Dansk Flygtningehjælps

Læs mere

Af Anker, J.; Christensen, I; Romose, T.S. & T.B. Stax 1

Af Anker, J.; Christensen, I; Romose, T.S. & T.B. Stax 1 DE ALMENE BOLIGER OG ANSVARET FOR DE SVAGESTE Af Anker, J.; Christensen, I; Romose, T.S. & T.B. Stax 1 Boligorganisationernes Landsforening har i forlængelse af debatten om et evt. salg af de almene boliger

Læs mere

Når målgruppen er alle lejere, er det alene boligorganisationerne, der kan implementere forslaget evt. efter aftale med kommunen.

Når målgruppen er alle lejere, er det alene boligorganisationerne, der kan implementere forslaget evt. efter aftale med kommunen. Tema Forslag Formål Afsnit Boligstøtte til I tilfælde af restance, bliver borgeren overføres den mindre og dermed mere direkte til udlejer, overskuelig frem for til lejer 3.1.1 Umiddelbart gennemførligt/

Læs mere

Maria Schougaard Berntsen Konsulent, cand.oecon. Tlf Mobil

Maria Schougaard Berntsen Konsulent, cand.oecon. Tlf Mobil Resume af Krakas notat Hvor skal flygtninge bo? 1 17. august 2016 J-nr.: 211808 / 2315050 Flygtninge skaber behov for 1,5 mio. m 2 alment byggeri Regeringen forventer, at flygtningestrømmen fortsætter

Læs mere

Indhold Retningslinjerne omhandler, hvordan botilbud efter 107, 109 og 110 foretager:

Indhold Retningslinjerne omhandler, hvordan botilbud efter 107, 109 og 110 foretager: KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Drifts- og Udviklingskontoret for Udsatte grupper og Psykiatri NOTAT Bilag 1. Retningslinjer for opkrævning af opholdsbetaling og udbetaling af lommepenge på botilbud

Læs mere

Nøgletalskatalog Marts 2016

Nøgletalskatalog Marts 2016 Nøgletalskatalog Marts 2016 Om nøgletalskataloget Hvordan ser nøgletallene ud? 12 nøgletal med undernøgletal Bygget op om indsatsviften som den grundlæggende faglige figur Tidlige Nøgletal 1 1. Antal sanbragte

Læs mere

Note Område Beløb i kr. Sundhedsudvalget

Note Område Beløb i kr. Sundhedsudvalget opfølgning pr. 31. marts Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget Egentlige tillægsbevillinger Finansieret til/fra andre udvalg 10 Social Service/Serviceudgifter 55 Social

Læs mere

F1e Flygtninge 2017: Midlertidig indkvartering af flygtninge

F1e Flygtninge 2017: Midlertidig indkvartering af flygtninge Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Økonomiforvaltningen BUDGETNOTAT F1e Flygtninge 2017: Midlertidig indkvartering af flygtninge Baggrund BR besluttede den 11. februar 2016 at etablere midlertidige

Læs mere

NOTAT. Modtagelse af flygtninge på social- og sundhedsområdet 2015

NOTAT. Modtagelse af flygtninge på social- og sundhedsområdet 2015 NOTAT Dato Social- og Sundhedsforvaltningen Sekretariat og Økonomi Modtagelse af flygtninge på social- og sundhedsområdet 2015 Kommunerne står over for at skulle modtage markant flere flygtninge og familiesammenførte

Læs mere

Flygtninge i Køge Kommune modtagelse og indsatser. Temamøde i Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget mandag den 26.1

Flygtninge i Køge Kommune modtagelse og indsatser. Temamøde i Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget mandag den 26.1 Flygtninge i Køge Kommune modtagelse og indsatser Temamøde i Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget mandag den 26.1 Dagens program Kl. 13-15: Forvaltningen orienterer Den politiske ramme Fakta om flygtningene

Læs mere

Notat 25. april Notat vedr. status på flygtningeområdet maj 2016

Notat 25. april Notat vedr. status på flygtningeområdet maj 2016 Notat 25. april 2016 Notat vedr. status på flygtningeområdet maj 2016 Indledning Opgaven med at sikre det rette antal boliger i den rette størrelse, på rette tid er aktuelt en stor udfordring for de fleste

Læs mere

Ændring Nr. Funktion Social- og sundhedsudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018

Ændring Nr. Funktion Social- og sundhedsudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Ændring Nr. Funktion Social- og sundhedsudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Ændringer indenfor vedtaget serviceniveau 6.796 5.722 6.831 8.493

Læs mere

Notat. Bilagsnotat vedrørende Social og Sundhedsudvalget budgetopfølgning for budgetramme 50.54 tilbud til voksne med særlige behov

Notat. Bilagsnotat vedrørende Social og Sundhedsudvalget budgetopfølgning for budgetramme 50.54 tilbud til voksne med særlige behov ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 17. marts 2015 Tlf. dir.: 4477 3497 E-mail: fci@balk.dk Kontakt: Funda Kitir Notat Bilagsnotat vedrørende Social og Sundhedsudvalget budgetopfølgning for budgetramme 50.54 tilbud

Læs mere

Socialudvalget tog d. 31. august 2016 Socialforvaltningens handleplan for styrket myndighedsindsats i sociale børnesager i København til efterretning.

Socialudvalget tog d. 31. august 2016 Socialforvaltningens handleplan for styrket myndighedsindsats i sociale børnesager i København til efterretning. KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen NOTAT Til Socialudvalget Anbringelsessager i København Socialudvalget tog d. 31. august 2016 Socialforvaltningens handleplan for styrket myndighedsindsats i sociale

Læs mere

Kvalitetsstandard for merudgifter vedrørende forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne. Høringsmateriale 1.-26. juni 2015

Kvalitetsstandard for merudgifter vedrørende forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne. Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 6 Kvalitetsstandard for merudgifter vedrørende forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne. Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 1 Formålet med kvalitetsstandarden En kvalitetsstandard er et andet ord for

Læs mere

Til ØU. Sagsnr Dokumentnr Orientering til ØU i sagen om gensidig forsørgerpligt

Til ØU. Sagsnr Dokumentnr Orientering til ØU i sagen om gensidig forsørgerpligt KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT Til ØU Orientering til ØU i sagen om gensidig forsørgerpligt Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen har i vedlagte notat orienteret

Læs mere

Flere indvandrere og efterkommere i uddannelse og arbejde

Flere indvandrere og efterkommere i uddannelse og arbejde December 2013 Flere indvandrere og efterkommere i uddannelse og arbejde Efter et markant fald i beskæftigelsen blandt indvandrere og efterkommere er den negative udvikling standset. Siden 2008 har der

Læs mere

10 Social Service/Serviceudgifter 0

10 Social Service/Serviceudgifter 0 Budgetopfølgning pr. 30. september 2017 Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 0 Finansieret til/fra andre udvalg 0 55 Social Service/ Den centrale refusionsordning 0 Generelt

Læs mere

SOCIALPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2015

SOCIALPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2015 Indledning Området er henlagt til Socialudvalget, og omfatter tilbud til børn og unge med særlige behov, tilbud til ældre og handicappede, rådgivning, tilbud til voksne med særlige behov, støtte til frivilligt

Læs mere

Principper for boligplacering af flygtninge i Horsens Kommune 2015

Principper for boligplacering af flygtninge i Horsens Kommune 2015 Økonomi og Administration Sagsbehandler: Lone Bjørn Madsen Sagsnr. 00.10.00-P21-1-15 Dato: 23.3.2015 Principper for boligplacering af flygtninge i Horsens Kommune 2015 På grund af det ekstraordinære store

Læs mere

Dette notat beskriver hvilke forudsætninger, der er lagt til grund ved dimensioneringen af de fem socialtilsyn.

Dette notat beskriver hvilke forudsætninger, der er lagt til grund ved dimensioneringen af de fem socialtilsyn. Socialtilsyn Syd Socialtilsyn Midt Socialtilsyn Nord Socialtilsyn Øst Socialtilsyn Hovedstaden Den 2. oktober 2013 NOTAT Dimensioneringsforudsætninger for de fem Socialtilsyn Hjørring, Silkeborg, Faaborg-Midtfyn,

Læs mere

22-11-2013. Til Socialudvalget. Sagsnr. 2013-5215. Dokumentnr. 2013-5215-44

22-11-2013. Til Socialudvalget. Sagsnr. 2013-5215. Dokumentnr. 2013-5215-44 KØBENHAVNS KOMMUNE Til Socialudvalget Udkast til rapportering: Arbejdsgruppe om tilvejebringelse af billige boliger til boligsocial anvisning 1 Indledning, opgavebeskrivelse og resume... 2 1.1 Konklusion...

Læs mere

Ledelsesinformation til Sundhedsudvalget. - Regionale sundhedsydelser, rehabiliteringsafdeling og træningsenheden. Ledelsesinformation Juni 2017 NOTAT

Ledelsesinformation til Sundhedsudvalget. - Regionale sundhedsydelser, rehabiliteringsafdeling og træningsenheden. Ledelsesinformation Juni 2017 NOTAT NOTAT Ledelsesinformation til Sundhedsudvalget - Regionale sundhedsydelser, rehabiliteringsafdeling og træningsenheden Ledelsesinformation Juni 2017 Ledelsesinformationens formål er at skabe overblik og

Læs mere

SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE

SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE Modtagelse og integration af flygtninge beskrivelse af opgaver og økonomiske udfordringer 2015. Dato: Opgaven vedrørende modtagelse og integration af flygtninge er forankret

Læs mere

SOCIALPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2014

SOCIALPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2014 Indledning Området er henlagt til Socialudvalget, og omfatter tilbud til børn og unge med særlige behov, tilbud til ældre og handicappede, rådgivning, tilbud til voksne med særlige behov, støtte til frivilligt

Læs mere

SOCIALUDVALGET BUDGET

SOCIALUDVALGET BUDGET BUDGET 2017-20 SOCIALUDVALGET BUDGET 2017-20 Dato Aktivitet 25. og 26. februar Økonomiudvalg og Direktion Budgetseminar Marts Hovedudvalget Orienteres om forslag til tids- og aktivitetsplanen for budget

Læs mere

Byggeprojektplan for den indstillede model for handicappede. Dette notat beskriver målgrupper, anlægsforslag og driftsudgifterne for Tryghedsplan II.

Byggeprojektplan for den indstillede model for handicappede. Dette notat beskriver målgrupper, anlægsforslag og driftsudgifterne for Tryghedsplan II. Bilag vedr. handicappede Dato: 24-05-2007 Sagsnr.: 2006-2915 Dok.nr.: 2006-25231 Tryghedsplan II Byggeprojektplan for den indstillede model for handicappede Dette notat beskriver målgrupper, anlægsforslag

Læs mere

Økonomirapportering 310810

Økonomirapportering 310810 0025 Faste ejendomme U 8.112 8.112 4.500 8.112 I -5.486-5.486-5.486 0462 Sundhedsudgifter m.v U 162.838 1.118 163.956 90.224 179.426 15.470 Merudgifter på 15,5 mio. kr. på medfinansiering af sundhedsudgifterne.

Læs mere

Området for udsatte børn og unge i Socialforvaltningen står i de kommende år overfor følgende udfordringer, som følge af befolkningsudviklingen:

Området for udsatte børn og unge i Socialforvaltningen står i de kommende år overfor følgende udfordringer, som følge af befolkningsudviklingen: KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Kontoret for Tværgående Økonomi BILAG 18 Demografisk pres udsatte børn og unge 2015 Baggrund Det fremgår af budgetaftale 2014, at Økonomiforvaltningen og Socialforvaltningen

Læs mere

Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2011 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele kr.)

Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2011 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele kr.) Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2011 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele 1.000 kr.) Budget 2011 Korrigeret Korrigeret Korrigeret Korrigeret Forventet Eventuelle generelle

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget L 113 endeligt svar på spørgsmål 135 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget L 113 endeligt svar på spørgsmål 135 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2015-16 L 113 endeligt svar på spørgsmål 135 Offentligt Folketingets Beskæftigelsesudvalg udvalg@ft.dk Beskæftigelsesministeriet Ved Stranden 8 1061 København K T +45 72 20 50 00

Læs mere

Nøgletal. Handicap og Psykiatri

Nøgletal. Handicap og Psykiatri Nøgletal Handicap og Psykiatri Juni 2016 Udvikling i udgifter vedr. køb af pladser, Handicap og Psykiatri Nøgletal (KPI) fra 2008-2016 Formål Formål med notatet er at give et indblik i Handicap og Psykiatris

Læs mere

Udvidelse af målgruppen for integrationsydelse

Udvidelse af målgruppen for integrationsydelse Notat Dato 1. februar 2017 MEB Side 1 af 5 Inspiration til TR/AMiR: Hvordan håndterer vi konsekvenserne af de nye lave ydelser? Udvidelse af målgruppen for integrationsydelse Loven om udvidelse af målgruppen

Læs mere

Rockwool Fondens Forskningsenhed. Prisen på hjemløshed. Martin Junge, Centre for Economic and Business Research

Rockwool Fondens Forskningsenhed. Prisen på hjemløshed. Martin Junge, Centre for Economic and Business Research Rockwool Fondens Forskningsenhed Prisen på hjemløshed Martin Junge, Centre for Economic and Business Research Torben Tranæs, Rockwool Fondens Forskningsenhed Juni 2009 Prisen på hjemløshed Flere og flere

Læs mere

Singler i København KØBENHAVNS KOMMUNE

Singler i København KØBENHAVNS KOMMUNE KØBENHAVNS KOMMUNE Singler i København Indholdsfortegnelse 1. Singlernes by 2. Singlers boligforhold 3. Singlers indkomst og brug af kommunale ydelser 4. Singlers socioøkonomiske status 5. Singlers uddannelse

Læs mere

NOTAT: Konjunkturvurdering

NOTAT: Konjunkturvurdering Økonomi og Beskæftigelse Økonomi og Analyse Sagsnr. 233717 Brevid. 1717829 Ref. LAOL Dir. tlf. 4631 3152 lasseo@roskilde.dk NOTAT: Konjunkturvurdering 2014-2017 20. august 2013 I budgettet for rammen indkomstoverførsler

Læs mere