I Vejen Kommune er der, i samarbejde med nabokommuner, udarbejdet handleplaner for følgende områder:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "I Vejen Kommune er der, i samarbejde med nabokommuner, udarbejdet handleplaner for følgende områder:"

Transkript

1 NATUR OG LANDSKAB - TEKNIK & MILJØ Natur og Landskab - Teknik & Miljø Dato: 23. februar 2017 Sagsnr.: 16/7797 Kontaktperson: Inge Lise Møller Jensen Dir. tlf.: Strategisk miljøvurdering (SMV) af Natura 2000-handleplanerne Vejen Kommune har på baggrund af de statslige Natura 2000-planer for perioden udarbejdet kommunale Natura 2000-handleplaner for samme periode. I Vejen Kommune er der, i samarbejde med nabokommuner, udarbejdet handleplaner for følgende områder: Vejen Mose, Natura 2000 område nr. 86 Nørrebæk ved Tvilho, Natura 2000 område nr. 87 Kongeå, Natura 2000 område nr. 91 Sneum Å og Holsted Å, Natura 2000 område nr. 90 Vadehavet, Natura 2000 område nr. 89 Alle forslag til handleplaner kan ses på kommunens hjemmeside: handleplaner-i-hoering Afgørelse Det er Vejen kommunes afgørelse, at de kommunale Natura 2000-handleplaner ikke vil få væsentlig indvirkning på miljøet, og at der derfor ikke skal foretages en miljøvurdering. Afgørelsen er truffet i henhold til 4, stk. 4, i miljøvurderingsloven. Begrundelse Vejen Kommune har foretaget en screening af handleplanerne (se bilag 1-5). Det vurderes at planerne ikke vil få en væsentlig negativ indvirkning på miljøet. Desuden er der for samtlige statslige Natura-2000 planer er der foretaget en strategisk miljøvurdering. Natura 2000-handleplanen har et indhold, der ikke adskiller sig fra de oplysninger, som allerede er givet i de miljøvurderede Natura 2000-planer. Handleplanen sætter ikke nye rammer for fremtidige anlægstilladelser og vil ikke kunne påvirke internationalt udpegede naturbeskyttelsesområder væsentligt. Et udkast til denne afgørelse har været i høring hos Miljøstyrelsen fra den 1. til den 22. februar Der er ikke kommet nogen bemærkninger til afgørelsen. Lovgrundlag Miljøvurderingsloven (lov om miljøvurdering af planer og programmer, lovbekendtgørelse nr af 10. december 2015) og miljømålsloven (lov nr. 119 af 26. januar 2017). Telefon: mail: CVR:

2 Klagevejledning Afgørelsen om, at planerne ikke skal miljøvurderes, kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet efter miljømålslovens regler om klage over den kommunale handleplan, jf. miljøvurderingslovens 16, stk. 1. Det betyder, at afgørelsen om ikke at udarbejde en strategisk miljøvurdering kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet for så vidt angår indhold og tilvejebringelse, jf. miljømålslovens 53, nr. 2. Klageberettiget er følgende: 1) Miljø- og fødevareministeren. 2) Enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald. 3) Offentlige myndigheder. 4) Lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen. 5) Landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og miljø. 6) Landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser. Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som ligger på og Du logger på eller - typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til kommunen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for kommunen i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. Spørgsmål vedrørende gebyr rettes til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som du finder via Nævnenes Hus Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes. Klagefristen udløber den 23. marts 2017, som er 4 uger efter offentliggørelsen på kommunens hjemmeside. Eventuel retssag til prøvelse af afgørelsen skal være anlagt inden 6 måneder, jf. miljømålslovens 58. Yderligere oplysninger kan fås hos mig på tlf Venlig hilsen Inge Lise Møller Jensen biolog 2 af 19

3 Kopi af denne afgørelse er sendt til: Danmarks Naturfredningsforening, Vejen afdeling, Mogens Kjær Poulsen, Torpet 103, 6682 Hovborg, Dansk Ornitologisk Forening-Vejen, Holmeåvænget 6b, 6682 Hovborg, Dansk Ornitologisk Forening, Vesterbrogade , 1620 København V Miljøstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København Ø Landboretligt Udvalg att. Per Vinther, Jysk Landbrugsrådgivning, John Tranums Vej 25, 6705 Esbjerg Ø. Sønderjysk Landboforening, att.: Asger Kristensen, Billundvej 3, 6500 Vojens Dansk Botanisk Forening, Jyllandskredsen, v/rasmus Fuglsang Frederiksen, Jordbrovej 4, st. th., 8200 Århus N Danmarks Sportsfiskerforbund, Skyttevej 4, 7182 Bredsten, 3 af 19

4 Bilag 1. Vejen Mose Natura 2000-handleplan Vejen Mose, Natura 2000-område nr. 86 Habitatområde H75 Fuglebeskyttelsesområde F54 Screening efter miljøvurderingsloven (lovbekendtgørelse nr. 939 af 3. juli 2013 om miljøvurdering af planer og programmer). Plan / program: Natura 2000 handleplan for Vejen Mose, Natura 2000 område nr. 86 Dato: Screening foretaget af: Materiale til rådighed for screeningen: J.nr. 16/7797 Evt. materiale/bilag til dette skema: Inge Lise Møller Jensen Natura 2000 plan for Vejen Mose med tilhørende miljøvurdering. Udkast til Natura 2000 handleplan for Vejen Mose. Natura 2000 plan for Vejen Mose med tilhørende miljøvurdering. Udkast til Natura 2000 handleplan for Vejen Mose. Miljøparameter Befolkning og sundhed Støj Sundhedstilstand Svage grupper (f.eks. handicappede) Friluftslift/rekreative interesser Begrænsninger og gener overfor befolkningen Biologisk mangfoldighed Dyreliv Planteliv Beskyttede dyre- og plantearter International natur/fuglebeskyttelsesområder, EU habitatområder, Natura 2000 områder Spredningskorridorer, barrierer Formålet med natura 2000 planen er at sikre gunstig bevaringsstatus for de arter og de naturtyper der ligger til grund for områdets udpegning. 4 af 19

5 Naturbeskyttelse (NBL 3- arealer) NBL 3 vandløb Strandbeskyttelseslinie (NBL 15) Å- og søbeskyttelseslinie (NBL 16) Skovbyggelinie (NBL 17) Skov og skovrejsning Fredskov Fredning Beskyttelseshensyn i anlægsfasen Landskab og jordbund Værdifulde landskaber Geologiske interesser Lysforurening Jordforurening Naturgenopretning Terrænændring/jordhåndtering Vand Udledning, overfladevand til recipient Evt. fysisk af vandløb Miljøfremmede stoffer/næringsstoffer Spildevand Nærmeste vandværk/vandindvinding Grundvandsinteresser Luft Luftforening (støv, NOx, CO2 og SO2, lugtgener I Vejen Mose findes meget tørv, der ikke er vanddækket, hvilket betyder, at der frigives CO2 i den nuværende situation. Ved en vandmætning af arealer, f.eks. i forbindelse med genoprettelse af højmosen i Vejen mose vil CO2 blive bundet i stede for at blive frigivet. 5 af 19

6 Emissioner fra trafik til området Støj Støj (anlæg/drift), støjbegrænsende foranstaltninger Vibrationer Trafik Trafikafvikling/belastning Trafiksikkerhed Risiko for ulykker Klima Temperatur / vandstand / mikroklima Materielle goder Landdistrikternes udviklingsvilkår Kulturarv Fortidsminder og arkæologiske værdier, fortidsmindebeskyttelseszone (NBL 18 / Beskyttede diger (NBL 29) Arkitektonisk værdi Fredede / bevaringsværdige Bygninger (Kommuneatlas). Kirker, kirkebyggelinie m.m. (NBL 19 samt Provst Exner Fredninger og kommuneplanens kirkeindsigtsområder). Ressourcer og affald Arealforbrug Energiforbrug (anlæg / drift) Produkter, materialer, råstoffer, genanvendelse BEMÆRKNINGER TIL MILJØVURDERING I henhold til 2 stk. 1 i lov om miljøvurdering af planer og programmer, skal der udarbejdes en miljøvurdering, når planen kan påvirke et udpeget internationalt naturbeskyttelsesområde væsentligt. I ovenstående screeningsskema ses det, at ingen områder vil blive negativt berørt af indholdet i natura 2000 handleplanerne. 6 af 19

7 Desuden er den statslige natura 2000-plan tidligere miljøvurderet. Der er med den kommunale handleplan ikke tale om ændringer i forhold til statens Natura 2000 plan, da handleplanens indsatser ligger inden for rammerne af den oprindeligt miljøvurderede Natura 2000 plan. Yderligere er de indvirkninger på natur- og miljø, som sker på baggrund af Natura 2000 planen og den tilhørende handleplan, positive, idet det er formålet med planerne at virke naturforbedrende. Da det vurderes, at handleplanerne kun indeholder mindre ændringer i forhold til de tidligere planforslag som allerede er miljøvurderet, har Vejen Kommune vurderet, at der ikke skal gennemføres yderligere miljøvurdering af handleplanerne. 7 af 19

8 Bilag 2: Nørrebæk ved Tvilho Natura 2000-handleplan Nørrebæk ved Tvilho Natura 2000-område nr.87 Habitatområde H76 Screening efter miljøvurderingsloven (lovbekendtgørelse nr. 939 af 3. juli 2013 om miljøvurdering af planer og programmer). Plan / program: Natura 2000 handleplan for Nørrebæk ved Tvilho, Natura 2000-område nr.87, Habitatområde H76. Dato: Screening foretaget af: Inge Lise Møller Jensen Materiale til rådighed for Natura 2000 plan for Nørrebæk ved Tvilho tilhørende screeningen: miljøvurdering. Udkast til Natura 2000 handleplan for Nørrebæk ved Tvilho. J.nr. 16/7798 Evt. materiale/bilag til dette skema: Natura 2000 plan for Nørrebæk ved Tvilho med tilhørende miljøvurdering. Udkast til Natura 2000 handleplan for Nørrebæk ved Tvilho. Miljøparameter Befolkning og sundhed Støj Sundhedstilstand Svage grupper (f.eks. handicappede) Friluftslift/rekreative interesser Begrænsninger og gener overfor befolkningen Biologisk mangfoldighed Dyreliv Planteliv Beskyttede dyre- og plantearter International natur/fuglebeskyttelsesområder, EU habitatområder, Natura 2000 områder Spredningskorridorer, barrierer Formålet med natura 2000 planen er at sikre gunstig bevaringsstatus for de arter og de naturtyper der ligger til grund for områdets udpegning. 8 af 19

9 Naturbeskyttelse (NBL 3- arealer) NBL 3 vandløb Strandbeskyttelseslinie (NBL 15) Å- og søbeskyttelseslinie (NBL 16) Skovbyggelinie (NBL 17) Skov og skovrejsning Fredskov Fredning Beskyttelseshensyn i anlægsfasen Landskab og jordbund Værdifulde landskaber Geologiske interesser Lysforurening Jordforurening Naturgenopretning Terrænændring/jordhåndtering Vand Udledning, overfladevand til recipient Evt. fysisk af vandløb Miljøfremmede stoffer/næringsstoffer Spildevand Nærmeste vandværk/vandindvinding Grundvandsinteresser Luft Luftforening (støv, NOx, CO 2 og SO 2, lugtgener Emissioner fra trafik til området Støj Støj (anlæg/drift), støjbegrænsende foranstaltninger Vibrationer Trafik Trafikafvikling/belastning Trafiksikkerhed Risiko for ulykker Klima 9 af 19

10 Temperatur / vandstand / mikroklima Materielle goder Landdistrikternes udviklingsvilkår Kulturarv Fortidsminder og arkæologiske værdier, fortidsmindebeskyttelseszone (NBL 18 / Beskyttede diger (NBL 29) Arkitektonisk værdi Fredede / bevaringsværdige Bygninger (Kommuneatlas). Kirker, kirkebyggelinie m.m. (NBL 19 samt Provst Exner Fredninger og kommuneplanens kirke-indsigtsområder). Ressourcer og affald Arealforbrug Energiforbrug (anlæg / drift) Produkter, materialer, råstoffer, genanvendelse BEMÆRKNINGER TIL MILJØVURDERING I henhold til 2 stk. 1 i lov om miljøvurdering af planer og programmer, skal der udarbejdes en miljøvurdering, når planen kan påvirke et udpeget internationalt naturbeskyttelsesområde væsentligt. I ovenstående screeningsskema ses det, at ingen områder vil blive negativt berørt af indholdet i natura 2000 handleplanerne. Desuden er den statslige natura 2000-plan tidligere miljøvurderet. Der er med den kommunale handleplan ikke tale om ændringer i forhold til statens Natura 2000 plan, da handleplanens indsatser ligger inden for rammerne af den oprindeligt miljøvurderede Natura 2000 plan. Yderligere er de indvirkninger på natur- og miljø, som sker på baggrund af Natura 2000 planen og den tilhørende handleplan, positive, idet det er formålet med planerne at virke naturforbedrende. Da det vurderes, at handleplanerne kun indeholder mindre ændringer i forhold til de tidligere planforslag som allerede er miljøvurderet, har Vejen Kommune vurderet, at der ikke skal gennemføres yderligere miljøvurdering af handleplanerne. 10 af 19

11 Bilag 3.Kongeå Natura 2000-handleplan for Kongeå, Natura 2000-område nr. 91, Habitatområde H80 Screening efter miljøvurderingsloven (lovbekendtgørelse nr. 939 af 3. juli 2013 om miljøvurdering af planer og programmer). Plan / program: Natura 2000 handleplan for Kongeå, Natura 2000-område nr. 91 Habitatområde H80 Dato: Screening foretaget af: Materiale til rådighed for screeningen: Inge Lise Møller Jensen Natura 2000 plan for Kongeå med tilhørende miljøvurdering. Udkast til Natura 2000 handleplan for Kongeå. J.nr. 16/7802 Evt. materiale/bilag til dette skema: Kort/GIS tema med arealinteresser. Natura 2000 plan for Kongeå med tilhørende miljøvurdering. Udkast til Natura 2000 handleplan for Kongeå. Miljøparameter Befolkning og sundhed Støj Sundhedstilstand Svage grupper (f.eks. handicappede) Friluftslift/rekreative interesser Begrænsninger og gener overfor befolkningen Biologisk mangfoldighed Dyreliv Planteliv Beskyttede dyre- og plantearter International natur/fuglebeskyttelsesområder, EU habitatområder, Natura 2000 områder Spredningskorridorer, barrierer Formålet med natura 2000 planen er at sikre gunstig bevaringsstatus for de arter og de naturtyper der ligger til grund for områdets udpegning. 11 af 19

12 Naturbeskyttelse (NBL 3- arealer) NBL 3 vandløb Strandbeskyttelseslinie (NBL 15) Å- og søbeskyttelseslinie (NBL 16) Skovbyggelinie (NBL 17) Skov og skovrejsning Fredskov Fredning Beskyttelseshensyn i anlægsfasen Landskab og jordbund Værdifulde landskaber Geologiske interesser Lysforurening Jordforurening Naturgenopretning Terrænændring/jordhåndtering Vand Udledning, overfladevand til recipient Evt. fysisk af vandløb Miljøfremmede stoffer/næringsstoffer Spildevand Nærmeste vandværk/vandindvinding Grundvandsinteresser Luft Luftforening (støv, NOx, CO 2 og SO 2, lugtgener Emissioner fra trafik til området Støj Støj (anlæg/drift), støjbegrænsende foranstaltninger Vibrationer Trafik Trafikafvikling/belastning Trafiksikkerhed Risiko for ulykker 12 af 19

13 Klima Temperatur / vandstand / mikroklima Materielle goder Landdistrikternes udviklingsvilkår Kulturarv Fortidsminder og arkæologiske værdier, fortidsmindebeskyttelseszone (NBL 18 / Beskyttede diger (NBL 29) Arkitektonisk værdi Fredede / bevaringsværdige Bygninger (Kommuneatlas). Kirker, kirkebyggelinie m.m. (NBL 19 samt Provst Exner Fredninger og kommuneplanens kirke-indsigtsområder). Ressourcer og affald Arealforbrug Energiforbrug (anlæg / drift) Produkter, materialer, råstoffer, genanvendelse BEMÆRKNINGER TIL MILJØVURDERING I henhold til 2 stk. 1 i lov om miljøvurdering af planer og programmer, skal der udarbejdes en miljøvurdering, når planen kan påvirke et udpeget internationalt naturbeskyttelsesområde væsentligt. I ovenstående screeningsskema ses det, at ingen områder vil blive negativt berørt af indholdet i natura 2000 handleplanerne. Desuden er den statslige natura 2000-plan tidligere miljøvurderet. Der er med den kommunale handleplan ikke tale om ændringer i forhold til statens Natura 2000 plan, da handleplanens indsatser ligger inden for rammerne af den oprindeligt miljøvurderede Natura 2000 plan. Yderligere er de indvirkninger på natur- og miljø, som sker på baggrund af Natura 2000 planen og den tilhørende handleplan, positive, idet det er formålet med planerne at virke naturforbedrende. Da det vurderes, at handleplanerne kun indeholder mindre ændringer i forhold til de tidligere planforslag som allerede er miljøvurderet, har Vejen Kommune vurderet, at der ikke skal gennemføres yderligere miljøvurdering af handleplanerne. 13 af 19

14 Bilag 4: Sneum Å og Holsted Å Natura 2000-handleplan for Sneum Å og Holsted Å, Natura 2000-område nr. 90, Habitatområde H79 Screening efter miljøvurderingsloven (lovbekendtgørelse nr. 939 af 3. juli 2013 om miljøvurdering af planer og programmer). Plan / program: Dato: Screening foretaget af: Natura 2000 handleplan for Sneum Å og Holsted Å Inge Lise Møller Jensen Materiale til rådighed for Natura 2000 plan for Sneum Å og Holsted Å med screeningen: tilhørende miljøvurdering. Udkast til Natura 2000 handleplan for Sneum Å og Holsted Å. J.nr. 16/7800 Evt. materiale/bilag til dette skema: Kort/GIS tema med arealinteresser. Natura 2000 plan for Sneum Å og Holsted Å med tilhørende miljøvurdering. Udkast til Natura 2000 handleplan for Sneum Å og Holsted Å. Miljøparameter Befolkning og sundhed Støj Sundhedstilstand Svage grupper (f.eks. handicappede) Friluftslift/rekreative interesser Begrænsninger og gener overfor befolkningen Biologisk mangfoldighed Dyreliv Planteliv Beskyttede dyre- og plantearter International natur/fuglebeskyttelsesområder, EU habitatområder, Natura 2000 områder Spredningskorridorer, barrierer Formålet med natura 2000 planen er at sikre gunstig bevaringsstatus for de arter og de naturtyper der ligger til grund for områdets udpegning. 14 af 19

15 Naturbeskyttelse (NBL 3- arealer) NBL 3 vandløb Strandbeskyttelseslinie (NBL 15) Å- og søbeskyttelseslinie (NBL 16) Skovbyggelinie (NBL 17) Skov og skovrejsning Fredskov Fredning Beskyttelseshensyn i anlægsfasen Landskab og jordbund Værdifulde landskaber Geologiske interesser Lysforurening Jordforurening Naturgenopretning Terrænændring/jordhåndtering Vand Udledning, overfladevand til recipient Evt. fysisk af vandløb Miljøfremmede stoffer/næringsstoffer Spildevand Nærmeste vandværk/vandindvinding Grundvandsinteresser Luft Luftforening (støv, NOx, CO 2 og SO 2, lugtgener Emissioner fra trafik til området Støj Støj (anlæg/drift), støjbegrænsende foranstaltninger Vibrationer Trafik Trafikafvikling/belastning Trafiksikkerhed Risiko for ulykker 15 af 19

16 Klima Temperatur / vandstand / mikroklima Materielle goder Landdistrikternes udviklingsvilkår Kulturarv Fortidsminder og arkæologiske værdier, fortidsmindebeskyttelseszone (NBL 18 / Beskyttede diger (NBL 29) Arkitektonisk værdi Fredede / bevaringsværdige Bygninger (Kommuneatlas). Kirker, kirkebyggelinie m.m. (NBL 19 samt Provst Exner Fredninger og kommuneplanens kirke-indsigtsområder). Ressourcer og affald Arealforbrug Energiforbrug (anlæg / drift) Produkter, materialer, råstoffer, genanvendelse BEMÆRKNINGER TIL MILJØVURDERING I henhold til 2 stk. 1 i lov om miljøvurdering af planer og programmer, skal der udarbejdes en miljøvurdering, når planen kan påvirke et udpeget internationalt naturbeskyttelsesområde væsentligt. I ovenstående screeningsskema ses det, at ingen områder vil blive negativt berørt af indholdet i natura 2000 handleplanerne. Desuden er den statslige natura 2000-plan tidligere miljøvurderet. Der er med den kommunale handleplan ikke tale om ændringer i forhold til statens Natura 2000 plan, da handleplanens indsatser ligger inden for rammerne af den oprindeligt miljøvurderede Natura 2000 plan. Yderligere er de indvirkninger på natur- og miljø, som sker på baggrund af Natura 2000 planen og den tilhørende handleplan, positive, idet det er formålet med planerne at virke naturforbedrende. Da det vurderes, at handleplanerne kun indeholder mindre ændringer i forhold til de tidligere planforslag som allerede er miljøvurderet, har Vejen Kommune vurderet, at der ikke skal gennemføres yderligere miljøvurdering af handleplanerne. 16 af 19

17 Bilag 5: Vadehavet Natura 2000-handleplan Vadehavet - Vadehavet med Ribe Å, Tved Å og Varde Å vest for Varde, Brede Å, Vidå med tilløb, Rudbøl Sø og Magisterkogen. Natura 2000-område nr. 89 Habitatområde H78, H86 og H90, Fuglebeskyttelsesområde F57 Screening efter miljøvurderingsloven (lovbekendtgørelse nr. 939 af 3. juli 2013 om miljøvurdering af planer og programmer). Plan / program: Dato: Screening foretaget af: Materiale til rådighed for screeningen: Natura 2000 handleplan for Vadehavet Inge Lise Møller Jensen Natura 2000 plan for Vadehavet med tilhørende miljøvurdering. Udkast til Natura 2000 handleplan for Vadehavet. J.nr. 16/7799 Evt. materiale/bilag til dette skema: Kort/GIS tema med arealinteresser. Natura 2000 plan for Vadehavet med tilhørende miljøvurdering. Udkast til Natura 2000 handleplan for Vadehavet. Miljøparameter Befolkning og sundhed Støj Sundhedstilstand Svage grupper (f.eks. handicappede) Friluftslift/rekreative interesser Begrænsninger og gener overfor befolkningen Biologisk mangfoldighed Dyreliv Planteliv Beskyttede dyre- og plantearter International natur/fuglebeskyttelsesområder, EU habitatområder, Natura 2000 områder Spredningskorridorer, barrierer Formålet med natura 2000 planen er at sikre gunstig bevaringsstatus for de arter og de naturtyper der ligger til grund for områdets udpegning. 17 af 19

18 Naturbeskyttelse (NBL 3- arealer) NBL 3 vandløb Strandbeskyttelseslinie (NBL 15) Å- og søbeskyttelseslinie (NBL 16) Skovbyggelinie (NBL 17) Skov og skovrejsning Fredskov Fredning Beskyttelseshensyn i anlægsfasen Landskab og jordbund Værdifulde landskaber Geologiske interesser Lysforurening Jordforurening Naturgenopretning Terrænændring/jordhåndtering Vand Udledning, overfladevand til recipient Evt. fysisk af vandløb Miljøfremmede stoffer/næringsstoffer Spildevand Nærmeste vandværk/vandindvinding Grundvandsinteresser Luft Luftforening (støv, NOx, CO 2 og SO 2, lugtgener Emissioner fra trafik til området Støj Støj (anlæg/drift), støjbegrænsende foranstaltninger Vibrationer Trafik Trafikafvikling/belastning Trafiksikkerhed Risiko for ulykker 18 af 19

19 Klima Temperatur / vandstand / mikroklima Materielle goder Landdistrikternes udviklingsvilkår Kulturarv Fortidsminder og arkæologiske værdier, fortidsmindebeskyttelseszone (NBL 18 / Beskyttede diger (NBL 29) Arkitektonisk værdi Fredede / bevaringsværdige Bygninger (Kommuneatlas). Kirker, kirkebyggelinie m.m. (NBL 19 samt Provst Exner Fredninger og kommuneplanens kirke-indsigtsområder). Ressourcer og affald Arealforbrug Energiforbrug (anlæg / drift) Produkter, materialer, råstoffer, genanvendelse BEMÆRKNINGER TIL MILJØVURDERING I henhold til 2 stk. 1 i lov om miljøvurdering af planer og programmer, skal der udarbejdes en miljøvurdering, når planen kan påvirke et udpeget internationalt naturbeskyttelsesområde væsentligt. I ovenstående screeningsskema ses det, at ingen områder vil blive negativt berørt af indholdet i natura 2000 handleplanerne. Desuden er den statslige natura 2000-plan tidligere miljøvurderet. Der er med den kommunale handleplan ikke tale om ændringer i forhold til statens Natura 2000 plan, da handleplanens indsatser ligger inden for rammerne af den oprindeligt miljøvurderede Natura 2000 plan. Yderligere er de indvirkninger på natur- og miljø, som sker på baggrund af Natura 2000 planen og den tilhørende handleplan, positive, idet det er formålet med planerne at virke naturforbedrende. Da det vurderes, at handleplanerne kun indeholder mindre ændringer i forhold til de tidligere planforslag som allerede er miljøvurderet, har Vejen Kommune vurderet, at der ikke skal gennemføres yderligere miljøvurdering af handleplanerne. 19 af 19

Kirsten Coolidge. Kommune plan 2013

Kirsten Coolidge. Kommune plan 2013 1 of 5 Udkast til screening efter miljøvurderingsloven (Lovbekendtgørelse nr. 316 af 5. maj 2004 om miljøvurdering af planer og programmer m. senere ændringer). Plan / program: Kommuneplantillæg nr. 20

Læs mere

Randi Sandholm. Lokalplanforslaget

Randi Sandholm. Lokalplanforslaget 1 of 5 Udkast til screening efter miljøvurderingsloven (Lovbekendtgørelse nr. 316 af 5. maj 2004 om miljøvurdering af planer og programmer m. senere ændringer). Plan / program: Lokalplan nr. 397 med Kommuneplantillæg

Læs mere

Syddjurs Kommune Plan & Byg Ebeltoft Rådhus

Syddjurs Kommune Plan & Byg Ebeltoft Rådhus Syddjurs Kommune Plan & Byg Ebeltoft Rådhus Afgørelse om ikke miljøvurderingspligt af Kommuneplantillæg 7 for Syddjurs Klimatilpasningsplan 2014. Afgørelse På baggrund af oplysninger i Bilag 1 afgør Natur

Læs mere

Afgørelse om ikke-miljøvurderingspligt af Lokalplan 399 og kommuneplantillæg 21 for et blandet bolig- og erhvervsområde i Rønde

Afgørelse om ikke-miljøvurderingspligt af Lokalplan 399 og kommuneplantillæg 21 for et blandet bolig- og erhvervsområde i Rønde Syddjurs Kommune Plan, Byg & Udvikling Ebeltoft Rådhus Afgørelse om ikke-miljøvurderingspligt af Lokalplan 399 og kommuneplantillæg 21 for et blandet bolig- og erhvervsområde i Rønde Afgørelse På baggrund

Læs mere

Vejen Kommune giver hermed afslag på din ansøgning af 20. oktober Kommunen har truffet afgørelsen på baggrund af følgende vurdering:

Vejen Kommune giver hermed afslag på din ansøgning af 20. oktober Kommunen har truffet afgørelsen på baggrund af følgende vurdering: TEKNIK OG MILJØ Natur og Landskab Dato: 13-12-2016 Sagsnr.: 16/18623 Kontaktperson: Inge Nagstrup Jan Winum Poulsen Læborgvej 66 6650 Brørup (jan@engkjaer.dk) Dir. tlf.: 79 96 62 62 E-mail: inna@vejen.dk

Læs mere

Du har søgt om lov til at etablere et jorddige på matr. nr. 3o Åbølling By, Føvling. Ejendommen ligger ca. 3,5 km syd for Føvling.

Du har søgt om lov til at etablere et jorddige på matr. nr. 3o Åbølling By, Føvling. Ejendommen ligger ca. 3,5 km syd for Føvling. TEKNIK OG MILJØ Natur og Landskab Dato: 30-08-2016 Sagsnr.: 16/12831 Kontaktperson: Inge Nagstrup John Hornbech Larsen Åbøllingvej 23 6683 Føvling (johnhornbech@yahoo.dk) Dir. tlf.: 79 96 62 62 E-mail:

Læs mere

Miljøscreening i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer

Miljøscreening i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer Miljøscreening i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer Halsnæs Kommune Projekt Forslag til tillæg 1 til Lokalplan 65 Dato: 14. marts 2011 Deltagere ved screeningsmøde Mette Vestergaard

Læs mere

Lovliggørende dispensation efter naturbeskyttelsesloven samt tilladelse efter planloven til etablering af en sø

Lovliggørende dispensation efter naturbeskyttelsesloven samt tilladelse efter planloven til etablering af en sø TEKNIK OG MILJØ Natur og Landskab Dato: 12-10-2017 Sagsnr.: 17/19999 Kontaktperson: Inge Nagstrup Simon Fyhn Skovbøllingvej 33 6752 Glejbjerg simonfyhn@hotmail.com Dir. tlf.: 79 96 62 62 E-mail: inna@vejen.dk

Læs mere

Plan: Tillæg nr. 21 til Spildevandsplan for Haderslev Kommune, Kloakerede områder

Plan: Tillæg nr. 21 til Spildevandsplan for Haderslev Kommune, Kloakerede områder Skema A Screening af Forslag til tillæg nr. 21 til Spildevandsplan 2008-2012 for Haderslev Kommune Plan: Tillæg nr. 21 til Spildevandsplan 2008-2012 for Haderslev Kommune, Kloakerede områder Planens overordnende

Læs mere

Ansvarlig sagsbehandler

Ansvarlig sagsbehandler Beskrivelse af planforslag Klimatilpasningsplanen består af en baggrundsrapport og en decideret tillæg til Kommuneplan 2013. Begge dele skal miljøvurderes i forhold til lovgivningen omkring miljøvurdering

Læs mere

Sagsnr P Plan og Byg Rådhuspladsen 1, 3300 Frederiksværk

Sagsnr P Plan og Byg Rådhuspladsen 1, 3300 Frederiksværk 19-09-2017 Sagsnr. 01.02.05-P16-116-17 Plan og Byg Rådhuspladsen 1, 3300 Frederiksværk.. Miljøscreening i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer Halsnæs Kommune Projekt Lokalplan 08.14

Læs mere

Miljøscreening i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer

Miljøscreening i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer Miljøscreening i henhold til Lov om af planer og programmer Halsnæs Kommune Projekt Lokalplan 08.7 for Skansevej Dato marts 2013 Deltagere ved screeningsmøde Jørgen krog Læservejledning: Lov om af planer

Læs mere

Screening vedvarende energi

Screening vedvarende energi Dato: 5. januar 2017 qweqwe Screening vedvarende energi Miljøscreening i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer Halsnæs Kommune Projekt Kommuneplan 2013 vedvarende energikilder ved boliger

Læs mere

Screeningsskema Lov om miljøvurdering af planer og programmer Lokalplan nr. Udført af: Dato:

Screeningsskema Lov om miljøvurdering af planer og programmer Lokalplan nr. Udført af: Dato: sskema Lov om miljøvurdering af planer og programmer Lokalplan nr. Udført af: Dato: 2016-xx-P.U.Bruunsvej, Faaborg Emil Julius Hansen (emjuh) Den 27.9.2016 Sagsnr.: Indledende screening Ja Nej Planen er

Læs mere

Screeningsskema Lov om miljøvurdering af planer og programmer Lokalplan nr. Udført af: Dato: Sagsnr.:

Screeningsskema Lov om miljøvurdering af planer og programmer Lokalplan nr. Udført af: Dato: Sagsnr.: sskema Lov om miljøvurdering af planer og programmer Lokalplan nr. Udført af: Dato: Sagsnr.: 2016-9 og Kommuneplantillæg nr. 22 Kirstine M. Tommerup 31. august 2016 01.02.05-P16-19-15 // 01.02.15-P15-1-15

Læs mere

Miljøscreeningsskema. Tjekliste til miljøvurdering af forslag til lokalplan nr UDKAST

Miljøscreeningsskema. Tjekliste til miljøvurdering af forslag til lokalplan nr UDKAST UDKAST Miljøscreeningsskema Tjekliste til miljøvurdering af forslag til lokalplan nr. 2016-03 Odsherred Kommune har i samarbejde med Lejerbo udarbejdet en plan for en boligbebyggelse på ejendommen teglværkskrogen

Læs mere

Miljøscreening - i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer (inkl. Agenda 21 faktorer)

Miljøscreening - i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer (inkl. Agenda 21 faktorer) screening - i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer (inkl. Agenda 21 ) Herlev Kommune Dato Marts 2016 Projektbeskrivelse Udarbejdelse af tillæg nr. 5 til spildevandsplan 2010 2019.

Læs mere

Miljøscreening af forslag til tillæg nr. 3 til Helsingør Kommunes spildevandsplan

Miljøscreening af forslag til tillæg nr. 3 til Helsingør Kommunes spildevandsplan Miljøscreening af forslag til tillæg nr. 3 til Helsingør Kommunes spildevandsplan 2012-2026. Tillægget til spildevandsplanens indvirkning på miljøområdet er vurderet i henhold til Lov om miljøvurdering

Læs mere

Miljøscreening i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer

Miljøscreening i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer Miljøscreening i henhold til Lov om af planer og programmer Halsnæs Kommune Kommuneplantillæg nr. 1 for Hundested bymidte Dato 6. august 2015 Deltagere ved screeningsmøde: Inha og pvme Læservejledning:

Læs mere

Forslag til tillæg nr. 31 til Kommuneplan 2013 Forslag til lokalplan nr. 307 Administrationsbygning på Rafns Alle i Støvring

Forslag til tillæg nr. 31 til Kommuneplan 2013 Forslag til lokalplan nr. 307 Administrationsbygning på Rafns Alle i Støvring SCREENING FOR MILJØVURDERING Forslag til tillæg nr. 31 til Kommuneplan 2013 Forslag til lokalplan nr. 307 Administrationsbygning på Rafns Alle i Støvring Baggrund og formål Formålet med planerne er at

Læs mere

Screening i henhold til 3, stk. 1, pkt.3 i bekendtgørelse nr af 10. december 2015, om miljøvurdering af planer og programmer.

Screening i henhold til 3, stk. 1, pkt.3 i bekendtgørelse nr af 10. december 2015, om miljøvurdering af planer og programmer. 1/9 Screening for miljøvurdering af Natura 2000-handleplan 2016-2021 Salten Å, Salten Langsø, Mossø og søer syd for Salten Langsø og dele af Gudenå nr. 52, habitatområde H48 og Fuglebeskyttelsesområde

Læs mere

Den 6. oktober Afgørelse om miljøvurdering af indsatsplan for grundvandsbeskyttelse

Den 6. oktober Afgørelse om miljøvurdering af indsatsplan for grundvandsbeskyttelse Den 6. oktober 2016 Afgørelse om miljøvurdering af indsatsplan for grundvandsbeskyttelse 1 Indledning Odsherred Kommune har i samråd med Grundvandsrådet i Odsherred Kommune udarbejdet et forslag til indsatsplan

Læs mere

Miljøscreening af forslag til lokalplan nr. 3.39 for en bolig på Gl. Strandvej 197 i Espergærde

Miljøscreening af forslag til lokalplan nr. 3.39 for en bolig på Gl. Strandvej 197 i Espergærde Miljøscreening af forslag til lokalplan nr. 3.39 for en bolig på Gl. Strandvej 197 i Espergærde Lokalplanens indvirkning på miljøområdet er vurderet i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer,

Læs mere

Det vurderes endvidere, at anlægget af genbrugspladsen drejer sig om anvendelsen af et mindre område på lokalt plan.

Det vurderes endvidere, at anlægget af genbrugspladsen drejer sig om anvendelsen af et mindre område på lokalt plan. Miljøscreening af Affaldsplan 2014-24 Affaldsplanen er omfattet af Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer nr. 936 af 3. juli 2013, idet den indeholder en ombygning af kommunens

Læs mere

SCREENING FOR MILJØVURDERING

SCREENING FOR MILJØVURDERING Bilag 1 SCREENING FOR MILJØVURDERING Indsatsplan for indsatsområdet omkring Guldbæk og Øster Hornum En plan for beskyttelse af drikkevandet Baggrund og formål Indsatsplanen for Guldbæk og Øster Hornum

Læs mere

Planlægning for opstilling af 3 stk. V52 850 KW Vestas vindmøller ved Nørregård nord for Klemensker med tilhørende adgangsvej og service-/vendeplads

Planlægning for opstilling af 3 stk. V52 850 KW Vestas vindmøller ved Nørregård nord for Klemensker med tilhørende adgangsvej og service-/vendeplads Bornholms Regionskommune Screening vedr. evt. miljøvurdering af planer for vindmøller ved Krashave Forsiden skal altid udfyldes. De øvrige sider er hjælpeværktøj til brug for udfyldelse af forsiden. Navn

Læs mere

MV Screening / Scoping Afgørelse om miljøvurdering / Afgrænsning af miljøvurderingen. Lokalplan 086-620, Bolig ved Ribelandevej

MV Screening / Scoping Afgørelse om miljøvurdering / Afgrænsning af miljøvurderingen. Lokalplan 086-620, Bolig ved Ribelandevej MV Screening / Scoping Afgørelse om miljøvurdering / Afgrænsning af miljøvurderingen Lokalplan 086-620, Bolig ved Ribelandevej TØNDER KOMMUNE Teknik og Miljø November 2014 INDHOLD FORMALIA 3 INDLEDNING

Læs mere

Varde Kommune Naturcenteret Bytoften Varde

Varde Kommune Naturcenteret Bytoften Varde Varde Kommune Naturcenteret Bytoften 2 6800 Varde Naturcenteret Bytoften 2 6800 Varde Tlf. 7994 6800 Fax www.vardekommune.dk vardekommune@varde.dk Dispensation efter naturbeskyttelsesloven til oprensning

Læs mere

Opførelsen af ny bebyggelse med tilhørende anlæg kræver, at der tilvejebringes en lokalplan i henhold til Planlovens 13.

Opførelsen af ny bebyggelse med tilhørende anlæg kræver, at der tilvejebringes en lokalplan i henhold til Planlovens 13. Screening af Forslag til Lokalplan 137 Rækkehuse på Fortvej. I henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer 1 er der pligt til at miljøvurdere planer, hvor der fastlægges rammer for fremtidige

Læs mere

Miljøvurdering af planer og programmer - screeningsnotat

Miljøvurdering af planer og programmer - screeningsnotat Miljøvurdering af planer og programmer - screeningsnotat Lokalplan/kommuneplantillæg nr.: Lokalplan nr. 900.3160 L09 og kommuneplantillæg nr. 15 Kontor/team: Sagsbehandler: Team Plan og Erhvervsudvikling

Læs mere

Tjekliste Miljøvurdering af spildevandsplan eller tillæg dertil

Tjekliste Miljøvurdering af spildevandsplan eller tillæg dertil Tjekliste Miljøvurdering af spildevandsplan eller tillæg dertil Læsevejledning Offentlige myndigheder skal foretage en miljøvurdering af planer og programmer, der kan få en væsentligt indvirkning på miljøet,

Læs mere

Miljøscreening af forslag til tillæg nr. 2 til Helsingør Kommunes spildevandsplan

Miljøscreening af forslag til tillæg nr. 2 til Helsingør Kommunes spildevandsplan Forhold relevant (væsentligt) Forhold relevant (uvæsentligt) Forhold ikke relevant Miljøscreening af forslag til tillæg nr. 2 til Helsingør Kommunes spildevandsplan 2012-2026. Tillægget til spildevandsplanens

Læs mere

Beskrivelse af rev. Skema status Dato Udfyldt/rev. af Bygherre Team Plan Miljøvurderingsgruppen C Rev. af projekt. Bilag A. Miljøoplysningsskema

Beskrivelse af rev. Skema status Dato Udfyldt/rev. af Bygherre Team Plan Miljøvurderingsgruppen C Rev. af projekt. Bilag A. Miljøoplysningsskema Plan nr.: Risikostyringsplan 2015 Tekst: Risikostyringsplanen er udarbejdet på bagrund af EU's Oversvømmelsesdirektiv. Planen indeholder dels en kortlægning af oversvømmelsesomfang, hyppighed og risiko

Læs mere

SMV-screening af planer og programmer

SMV-screening af planer og programmer Generelle oplysninger Navn på plan Tillæg 5 til Spildevandsplan 2012-2020: Opdatering af spildevandsplan og tidsplan for Gammel Stevns Dato for screeningen Januar 2015 Screenet af AnniJJ, Heidkjae, SteRoe,

Læs mere

1. Søerne skal anlægges med jævnt skrånende bund og bredder. Hældningen må ikke være stejlere end 1:5, det vil sige et fald på 20 cm pr. meter.

1. Søerne skal anlægges med jævnt skrånende bund og bredder. Hældningen må ikke være stejlere end 1:5, det vil sige et fald på 20 cm pr. meter. TEKNIK OG MILJØ Natur og Landskab Dato: 30-11-2017 Sagsnr.: 17/21848 Kontaktperson: Inge Nagstrup Kasper Kjær Jensen Jordrupvej 5 6600 Vejen (kje@sagro.dk) Dir. tlf.: 79 96 62 62 E-mail: inna@vejen.dk

Læs mere

Screening i henhold til 3, stk. 1, pkt.3 i bekendtgørelse nr af 10. december 2015, om miljøvurdering af planer og programmer.

Screening i henhold til 3, stk. 1, pkt.3 i bekendtgørelse nr af 10. december 2015, om miljøvurdering af planer og programmer. 1/9 Screening for miljøvurdering af Natura 2000-handleplan 2016-2021 Horsens Fjord, havet øst for og Endelave, Natura 2000-område nr. 56, habitatområde H52 og Fuglebeskyttelsesområde F36 Screening i henhold

Læs mere

Tillæg nr. 24 til Kommuneplan 2013 og Lokalplan , Ringe Kost- og Realskole, Ringe Jomoc/akwes 3. april 2017

Tillæg nr. 24 til Kommuneplan 2013 og Lokalplan , Ringe Kost- og Realskole, Ringe Jomoc/akwes 3. april 2017 sskema Lov om miljøvurdering af planer og programmer Lokalplan nr. Udført af: Dato: Sagsnr.: Baggrund Tillæg nr. 24 til Kommuneplan 2013 og Lokalplan 2017-3, Ringe Kost- og Realskole, Ringe Jomoc/akwes

Læs mere

Side 1 af 7. Hvad er en screening efter Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).

Side 1 af 7. Hvad er en screening efter Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM). Hvad er en screening efter Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM). Folketinget har vedtaget Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter,

Læs mere

Du har søgt om lov til at etablere en ca m² stor sø på matr. nr. 6f Eskelund By, Brørup. Ejendommen ligger ca. 2 km nordøst for Brørup.

Du har søgt om lov til at etablere en ca m² stor sø på matr. nr. 6f Eskelund By, Brørup. Ejendommen ligger ca. 2 km nordøst for Brørup. TEKNIK OG MILJØ Natur og Landskab Dato: 28-11-2017 Sagsnr.: 17/3484 Kontaktperson: Inge Nagstrup Casper Andreasen Grønlundvej 5 6650 Brørup (casper.andreasen@icloud.com) Dir. tlf.: 79 96 62 62 E-mail:

Læs mere

Miljøvurdering af planer og programmer

Miljøvurdering af planer og programmer Miljøvurdering af planer og programmer Forslag til Lokalplan 90 Et bevaringsværdigt sommerhusområde ved Sønderklit, Fanø Bad Fanø Kommune Udført efter lov nr. 316 af 5. maj 2004 om Miljøvurdering af planer

Læs mere

Screening for miljøvurdering

Screening for miljøvurdering Screening for miljøvurdering I henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer skal en myndighed udarbejde en miljøvurdering af planer og programmer, der antages at kunne få væsentlig indvirkning

Læs mere

FORSLAG TIL SPILDEVANDSPLAN

FORSLAG TIL SPILDEVANDSPLAN Sammenfattende skema JA NEJ Bemærkninger Skal planen miljøvurderes: Det vurderes at planen vil have en positiv indflydelse på vandmiljø og en uvæsentlig miljøpåvirkning inklusive de kumulative effekter

Læs mere

Screening for miljøvurdering af forslag til tillæg 9 til spildevandsplan Sammenfattende skema

Screening for miljøvurdering af forslag til tillæg 9 til spildevandsplan Sammenfattende skema Screening for miljøvurdering af forslag til tillæg 9 til spildevandsplan 2015-2020 Sammenfattende skema JA NEJ Bemærkninger Skal planen miljøvurderes: Hedensted Kommune Screeningen er udført af Lene Nielsen

Læs mere

Væsentlig negativ indvirkning Skal anvendes, når planen medfører væsentlige ændringer i forhold til det bestående miljø.

Væsentlig negativ indvirkning Skal anvendes, når planen medfører væsentlige ændringer i forhold til det bestående miljø. 1/8 Screening for miljøvurdering af planforslag Rammeplan for grundvandsbeskyttelse i Skanderborg Kommune i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer Udfyldning af skemaet Skemaet er udfyldt

Læs mere

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven til oprensning af sø og fjernelse af fyldjord på eng

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven til oprensning af sø og fjernelse af fyldjord på eng TEKNIK OG MILJØ Natur og Landskab Dato: 17-11-2017 Sagsnr.: 17/19457 Kontaktperson: Inge Nagstrup Jan Vinther Ribevej 15 6683 Føvling (jan@vinther.mail.dk) Dir. tlf.: 79 96 62 62 E-mail: inna@vejen.dk

Læs mere

Teknik & Miljø Natur & Vandmiljø. Esbjerg Kommune Vandløb Frodesgade Esbjerg Att.: Thomas W. Jepsen

Teknik & Miljø Natur & Vandmiljø. Esbjerg Kommune Vandløb Frodesgade Esbjerg Att.: Thomas W. Jepsen Esbjerg Kommune Vandløb Frodesgade 30 6700 Esbjerg Att.: Thomas W. Jepsen twj@esbjergkommune.dk Torvegade 74, 6700 Esbjerg Dato 14-10-2015 Sagsbehandler Mette Sejerup Rasmussen Telefon direkte 76 16 51

Læs mere

SCREENING FOR MILJØVURDERING. Forslag Lokalplan 4.12 og Forslag Kommuneplantillæg 9 Vestskoven Gymnasium 2017

SCREENING FOR MILJØVURDERING. Forslag Lokalplan 4.12 og Forslag Kommuneplantillæg 9 Vestskoven Gymnasium 2017 SCREENING FOR MILJØVURDERING Forslag Lokalplan 4.12 og Forslag Kommuneplantillæg 9 Vestskoven Gymnasium 2017 + 1 Screening for miljøvurdering I henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer

Læs mere

Screeningsafgørelse af Forslag til Natura 2000-handleplan , Bjerre Skov og Haslund Skov

Screeningsafgørelse af Forslag til Natura 2000-handleplan , Bjerre Skov og Haslund Skov Favrskov Kommune Teknik og Skovvej 20 8382 Hinnerup Tlf. 8964 1010 favrskov@favrskov.dk www.favrskov.dk Screeningsafgørelse af Forslag til Natura 2000-handleplan 2016-2021, Bjerre Skov og Haslund Skov

Læs mere

Afslag efter museumsloven til forlængelse af gennembrud af dige ved Fårkrog

Afslag efter museumsloven til forlængelse af gennembrud af dige ved Fårkrog TEKNIK & MILJØ Natur & Landskab Dato: 22-09-2017 Sagsnr.: 17/9400 Iver Hansen Schmidt Skodborg Vamdrupvej 17 6630 Rødding Kontaktperson: Per Johansen Dir. tlf.: 7996 6258 E-mail: pj@vejen.dk Afslag efter

Læs mere

Miljøvurdering - screening

Miljøvurdering - screening Miljøvurdering - screening Plan nr.: Tekst: Lokalplan for grønt område ved Sønderparken Skema status Dato Udfyldt/rev. Beskrivelse af rev. af Bygherre A 26/10-2012 LIFA v/jch Team Plan B Miljøvurderingsgruppen

Læs mere

Miljøvurdering af planer og programmer - screeningsnotat

Miljøvurdering af planer og programmer - screeningsnotat Miljøvurdering af planer og programmer - screeningsnotat Lokalplan/kommuneplantillæg nr.: 913.413-L2 og kommuneplantillæg Sags.nr.: 9..4-K8-1-15 nr. 36 Kontor/team: Team Plan og Erhvervsudvikling Sagsbehandler:

Læs mere

Dispensation fra naturbeskyttelsesloven rydning af opvækst på tidligere dambrugsareal

Dispensation fra naturbeskyttelsesloven rydning af opvækst på tidligere dambrugsareal NATUR OG LANDSKAB - TEKNIK & MILJØ Natur og Landskab - Teknik & Miljø Dato: 13. december 2016 Sagsnr.: 16/22260 Faunaforst v. Steffen Bengtsson Pittevej 5, Aidt DK-8881 Thorsø (bengtsson@faunaforst.dk)

Læs mere

Dispensation efter museumsloven til gennembrud af dige ved Øster Lindet

Dispensation efter museumsloven til gennembrud af dige ved Øster Lindet TEKNIK & MILJØ Natur & Landskab Dato: 22-09-2017 Sagsnr.: 17/10623 Gunnar Kloppenborg-Skrumsager Terpvej 24 Øster Lindet 6630 Rødding E-mail: Gunnar@lilterp.dk Kontaktperson: Per Johansen Dir. tlf.: 7996

Læs mere

Screening for Miljøvurdering

Screening for Miljøvurdering Screening for Miljøvurdering Sammenfattende skema JA NEJ Bemærkninger Skal planen miljøvurderes: Hedensted Kommune Screeningen er udført af Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse i Stenderup- Hornsyld-Overby

Læs mere

Screening af Forslag til Tillæg 4 til Kommuneplan 2014 og Forslag til Lokalplan

Screening af Forslag til Tillæg 4 til Kommuneplan 2014 og Forslag til Lokalplan Screening af Forslag til Tillæg 4 til Kommuneplan 2014 og Forslag til Lokalplan 138 I henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer 1 er der pligt til at miljøvurdere planer, hvor der fastlægges

Læs mere

Lokalplanområdet vurderes at være artsfattigt og med relativt lav naturværdi.

Lokalplanområdet vurderes at være artsfattigt og med relativt lav naturværdi. Ingen Ikke væsentlig Væsentlig Miljøvurdering af planer og programmer Screeningsskema iht. lovbekendtgørelse nr. 936 af 24/9 2009. Screeningen (forundersøgelsen) omfatter sandsynlige væsentlige påvirkning

Læs mere

Afgørelse om ikke krav til miljøkonsekvensvurdering for etablering af regnvandsbassin for afledning af regnvand ved Stejlgårdsparken, 6740 Bramming

Afgørelse om ikke krav til miljøkonsekvensvurdering for etablering af regnvandsbassin for afledning af regnvand ved Stejlgårdsparken, 6740 Bramming Din Forsyning A/S Ravnevej 10 6705 Esbjerg Ø Sendt digital til CVR: 32661149 og om@dinforsyning.dk Torvegade 74, 6700 Esbjerg Dato 1. august 2017 Sagsbehandler Anitta Knattrup Telefon direkte 76 16 13

Læs mere

1. Søerne skal anlægges med jævnt skrånende bund og bredder. Hældningen må ikke være stejlere end 1:5, det vil sige et fald på 20 cm pr. meter.

1. Søerne skal anlægges med jævnt skrånende bund og bredder. Hældningen må ikke være stejlere end 1:5, det vil sige et fald på 20 cm pr. meter. TEKNIK OG MILJØ Natur og Landskab Dato: 29-11-2016 Sagsnr.: 16/18628 Kontaktperson: Inge Nagstrup Asger Pedersen Vejlevej 31 6650 Brørup (blaavang@vip.cybercity.dk) Dir. tlf.: 79 96 62 62 E-mail: inna@vejen.dk

Læs mere

Screening for miljøvurdering af tillæg nr. 14 til spildevandsplan for Skanderborg Kommune

Screening for miljøvurdering af tillæg nr. 14 til spildevandsplan for Skanderborg Kommune Screening for miljøvurdering af tillæg nr. 14 til spildevandsplan 2009-2018 for Skanderborg Kommune Udført af Tue Skov og Marcus Tranbjerg Dato: 20-03-2014 Indhold 1 Indledning og baggrund 3 2 Planens

Læs mere

Side 1 af 7. Hvad er en screening efter Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).

Side 1 af 7. Hvad er en screening efter Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM). Hvad er en screening efter Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM). Folketinget har vedtaget Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter

Læs mere

TELEFON 87 92 22 00 TELEFAX 87 92 11 28 HJEMMESIDE: www.samsoe.dk SCREENING FOR MILJØVURDERING AF FORSLAG TIL SPILDEVANDSPLAN

TELEFON 87 92 22 00 TELEFAX 87 92 11 28 HJEMMESIDE: www.samsoe.dk SCREENING FOR MILJØVURDERING AF FORSLAG TIL SPILDEVANDSPLAN SAMSØ KOMMUNE Teknisk Afdeling SØTOFTE 10, TRANEBJERG 8305 SAMSØ TELEFON 87 92 22 00 TELEFA 87 92 11 28 HJEMMESIDE: www.samsoe.dk SCREENING FOR MILJØVURDERING AF FORSLAG TIL SPILDEVANDSPLAN SCREENING FOR

Læs mere

Miljøscreening, jf. reglerne i lov om miljøvurdering af planer og programmer

Miljøscreening, jf. reglerne i lov om miljøvurdering af planer og programmer Notat Vandforsyningsplan 2013 Dato: 13. marts 2013 Udarbejdet af: Ulrik Mathiasen Miljøscreening, jf. reglerne i lov om miljøvurdering af planer og programmer Indledning Notatet omfatter en vurdering af

Læs mere

Side 1 af 8. 2) i øvrigt fastlægger rammerne for fremtidige anlægstilladelser og kan forventes at få væsentlig indvirkning på miljøet.

Side 1 af 8. 2) i øvrigt fastlægger rammerne for fremtidige anlægstilladelser og kan forventes at få væsentlig indvirkning på miljøet. Hvad er en screening efter Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM). Folketinget har vedtaget Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter,

Læs mere

Holger Østergaard Birkegade Outrup

Holger Østergaard Birkegade Outrup Holger Østergaard Birkegade 12 6855 Outrup h.oestergaard@bbsyd.dk Teknik og Miljø Bytoften 2, 6800 Varde 79947113 Dispensation efter naturbeskyttelsesloven til etablering af gangbroer. Varde Kommune har

Læs mere

_v2_Screening for miljøvurdering af forslag til planer for Skibstrup byudvikling

_v2_Screening for miljøvurdering af forslag til planer for Skibstrup byudvikling Screening for pligt til miljøvurdering af forslag til Lokalplan 4.27 for boligområde ved Skibstrup Stationsvej og Tillæg nr. 40 til Kommuneplan 2013-2025 samt udkast til udbygningsaftale Lokalplanens,

Læs mere

2. Søen må ikke udvides eller uddybes ud over oprindelig størrelse og dybde.

2. Søen må ikke udvides eller uddybes ud over oprindelig størrelse og dybde. TEKNIK OG MILJØ Natur og Landskab Dato: 25-09-2017 Sagsnr.: 17/18610 Kontaktperson: Inge Nagstrup Gert Lund Skyggedal 13 6670 Holsted Dir. tlf.: 79 96 62 62 E-mail: inna@vejen.dk Dispensation efter naturbeskyttelsesloven

Læs mere

Screening for miljøvurdering af planforslag i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer

Screening for miljøvurdering af planforslag i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer 1/6 Screening for miljøvurdering af planforslag i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer Udfyldning af nedenstående skema Skemaet kan udfyldes med følgende fem svarmuligheder: Til emner,

Læs mere

Miljøvurdering af planer og programmer - screeningsnotat

Miljøvurdering af planer og programmer - screeningsnotat Miljøvurdering af planer og programmer - screeningsnotat Lokalplan/kommuneplantillæg nr.: Svanelundsvej ny boligbebyggelse Kontor/team: Team Plan Sagsbehandler: Tonni Hansen og Erhvervsudvikling Sags.nr.:

Læs mere

Ansøgningen omfatter skovrejsning på ca. 2,1 ha af matr.nr.8f Brordrup By, Gadstrup.

Ansøgningen omfatter skovrejsning på ca. 2,1 ha af matr.nr.8f Brordrup By, Gadstrup. Optihorse I/S Nordmarksvej 2 4621 Gadstrup Plan og Udvikling Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 30 00 kommunen@roskilde.dk sikkerpost@roskilde.dk www.roskilde.dk Skovrejsning på del af

Læs mere

VVM-screening af anmeldt skovrejsning

VVM-screening af anmeldt skovrejsning 1 - NMF-Natur-BS 98 SKOV - VVM-screening Anders Juul Knudsen Tykhøjetvej 62 V Smidstrup 7321 Gadbjerg 16-08-2017 VVM-screening af anmeldt skovrejsning Vejle Kommune har den 7. juni 2017 modtaget din anmeldelse

Læs mere

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven Bjarne Mølby Lundvej 183 6800 Varde Teknik og Miljø Bytoften 2, 6800 Varde vardekommune@varde.dk 7994 6800 Christina Thormann CHSC@varde.dk Direkte tlf.: 7994 7480 Sag.nr.: 17/2552 Dok.nr.: 82584/17 Dispensation

Læs mere

Miljø-screening af forslag til lokalplan Boliger ved Hellebo Park i Helsingør

Miljø-screening af forslag til lokalplan Boliger ved Hellebo Park i Helsingør Miljø-screening af forslag til lokalplan 1.127 Boliger ved Hellebo Park i Helsingør Lokalplanens indvirkning på miljøområdet er vurderet i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer (lovbekendtgørelse

Læs mere

Center for Plan og Miljø Team Vand og Natur. Andreas Chr. R. Herborg Bay Strandbakken Næstved

Center for Plan og Miljø Team Vand og Natur. Andreas Chr. R. Herborg Bay Strandbakken Næstved Center for Plan og Miljø Team Vand og Natur Andreas Chr. R. Herborg Bay Strandbakken 106 4700 Næstved Næstved Kommune Rådmandshaven 20 Næstved 4700 5588 5588 www.naestved.dk Dato 14-11-2017 Sagsnr. 01.16.04-P19-7-17

Læs mere

Lovliggørende dispensation fra åbeskyttelseslinjen til udhus og overdækning

Lovliggørende dispensation fra åbeskyttelseslinjen til udhus og overdækning Lovliggørende dispensation fra åbeskyttelseslinjen til udhus og overdækning Der er søgt om tilladelse til, at lovliggøre et udhus og en overdækning på matr. nr. 14e, Stenderup By, Ansager. Matriklen er

Læs mere

Hede Danmark Heine Fischer Møller. VVM-screening af skovrejsning

Hede Danmark Heine Fischer Møller. VVM-screening af skovrejsning Hede Danmark Heine Fischer Møller VVM-screening af skovrejsning Billund Kommune har modtaget materiale til brug for en VVM-screening af skovrejsningsprojekt på matr. nr. 20a, Vorbasse, Vorbasse by, tilhørende

Læs mere

Søndersø Energi Engvej Aabenraa. Sags nr Dok. nr Landzonetilladelse til opsætning af husstandsvindmølle

Søndersø Energi Engvej Aabenraa. Sags nr Dok. nr Landzonetilladelse til opsætning af husstandsvindmølle Søndersø Energi Engvej 32 6200 Aabenraa Varde Kommune Teknik og Miljø Bytoften 2 6800 Varde Tlf. 7994 6800 Fax 7994 7478 Landzonetilladelse til opsætning af husstandsvindmølle Adresse: Vibækvej 36, 6800

Læs mere

Dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinjen til etablering af carport

Dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinjen til etablering af carport Dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinjen til etablering af carport I har søgt om tilladelse til, at etablerer en 5,21m x 4,16m stor carport på matr. 12cu Hejnsvig By, Hejnsvig. Matriklen er tilknyttet

Læs mere

Du har søgt om lov til at etablere en ca. 150 m² stor sø på matr. nr. 1c Stavlund, Læborg. Ejendommen ligger i Læborg.

Du har søgt om lov til at etablere en ca. 150 m² stor sø på matr. nr. 1c Stavlund, Læborg. Ejendommen ligger i Læborg. TEKNIK OG MILJØ Natur og Landskab Dato: 08-01-2016 Sagsnr.: 16/221 Kontaktperson: Inge Nagstrup Vejen Golfklub Vigårdsvej 2 6600 Vejen Att. Niels Kamp Brincker (gk@vejengolfklub.dk) Dir. tlf.: 79 96 62

Læs mere

NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade København V sendes elektronisk til 29. november 2016 Side 1 af 6

NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade København V sendes elektronisk til 29. november 2016 Side 1 af 6 Vandmiljø og Landbrug Grøndalsvej 1C, Postboks 4049, 8260 Viby J NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V sendes elektronisk til (mail@naturerhverv.dk) Side 1 af 6 Anmeldelse af skovrejsning

Læs mere

Tjekliste Miljøvurdering af spildevandsplan eller tillæg dertil

Tjekliste Miljøvurdering af spildevandsplan eller tillæg dertil Tjekliste Miljøvurdering af spildevandsplan eller tillæg dertil Læsevejledning Offentlige myndigheder skal foretage en miljøvurdering af planer og programmer, der kan få en væsentligt indvirkning på miljøet,

Læs mere

Miljøstyrelsen har den 3. juli 2017 modtaget jeres anmeldelse via Gribskov Kommune om genopretning af Søborg Sø.

Miljøstyrelsen har den 3. juli 2017 modtaget jeres anmeldelse via Gribskov Kommune om genopretning af Søborg Sø. Naturstyrelsen Nordsjælland Ostrupgård Gillelejevej 2B 3230 Græsted Att: Ida Dahl-Nielsen Miljøstyrelsen Ref. TOGRI J.nr. SVANA-130-00171 Den 5. september 2017 Afgørelse om VVM-pligt af genopretning af

Læs mere

Miljøvurdering af kommuneplantillæg Screening/scooping afgørelse om miljøvurderingspligt

Miljøvurdering af kommuneplantillæg Screening/scooping afgørelse om miljøvurderingspligt Roskilde Kommune Miljøvurdering af kommuneplantillæg Screening/scooping afgørelse om miljøvurderingspligt Forslag til kommuneplantillæg nr. 14 til kommuneplan 2013 Planens indhold Kommuneplantillæg giver

Læs mere

Lokalplanforslag 276 Boliger ved Sct. Knudsgade 9

Lokalplanforslag 276 Boliger ved Sct. Knudsgade 9 Intern høring Plan & Byg Lokalplanforslag 276 Boliger ved Sct. Knudsgade 9 Acadre 13-4271 Intern høring af screening for lov om miljøvurdering af planer og programmer ( 4, stk. 3) Ringsted Kommune, Plan

Læs mere

Zonetilladelse samt dispensation fra NBL 17 og 18, Lillebæltsvej 57, Kjersing Skov, 17 ax, Gjesing.

Zonetilladelse samt dispensation fra NBL 17 og 18, Lillebæltsvej 57, Kjersing Skov, 17 ax, Gjesing. Esbjerg Kommune Vej og Park Frodesgade 30 6700 Esbjerg Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 12. april 2011 Sagsbehandler Steen Hein Donner Telefon direkte 76 16 13 47 Sags id 2011-4713 E-mail std@esbjergkommune.dk

Læs mere

FORSLAG. Tillæg nr. 6 Mariagerfjord Kommuneplan 2013-2025. Fremlagt i perioden fra 14. april 2015 til 10. juni 2015

FORSLAG. Tillæg nr. 6 Mariagerfjord Kommuneplan 2013-2025. Fremlagt i perioden fra 14. april 2015 til 10. juni 2015 FORSLAG Fremlagt i perioden fra 14. april 2015 til 10. juni 2015 Tillæg nr. 6 Mariagerfjord Kommuneplan 2013-2025 Område til solcelleanlæg ved Haderupvej i Hadsund Syd GST Kommuneplantillæg 6 Baggrund

Læs mere

Kommuneplantillæg 002 for bevaringsværdige bygninger og kulturmiljøer i Skibby Dato: 06. oktober 2017

Kommuneplantillæg 002 for bevaringsværdige bygninger og kulturmiljøer i Skibby Dato: 06. oktober 2017 NOTAT Miljøscreening Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) (LBK nr 448 af 10/05/2017) Kommuneplantillæg 002 for bevaringsværdige bygninger og kulturmiljøer i Skibby

Læs mere

Ikke VVM-pligt for etablering af skov

Ikke VVM-pligt for etablering af skov TEKNIK & MILJØ Natur & Landskab Dato: 14. juli 2015 Sagsnr.: 15/21562 Kontaktperson: Lars Jensen Niels Kristian Kristensen Østerholmvej 23 6622 Bække Dir. tlf.: 7996 6259 E-mail: laje@vejen.dk Ikke VVM-pligt

Læs mere

Sendt pr. mail til: peter@venoe.dk

Sendt pr. mail til: peter@venoe.dk POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK Venø Efterskole Nørskovvej 8, Venø 7600 Struer Att. Peter Petersen Sendt pr. mail til: peter@venoe.dk

Læs mere

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven DNA Arkitekter Nordre Boulevard 88 B 6800 Varde Teknik og Miljø Bytoften 2, 6800 Varde vardekommune@varde.dk 7994 6800 11-10-2017 Dispensation efter naturbeskyttelsesloven Varde Kommune giver herved dispensation

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 40 Boliger ved Langelinie i Stege

Kommuneplantillæg nr. 40 Boliger ved Langelinie i Stege AFDELING FOR PLAN OG BY FORSLAG Januar 2017 vordingborg.dk Kommuneplantillæg nr. 40 Boliger ved Langelinie i Stege Kommuneplantillæg Indeværende forslag til kommuneplantillæg nr. 40 er sendt i høring d.

Læs mere

Teknik & Miljø Natur & Vandmiljø. DIN Forsyning A/S Ravnevej Esbjerg Ø Att.: Niels Peter Nielsen

Teknik & Miljø Natur & Vandmiljø. DIN Forsyning A/S Ravnevej Esbjerg Ø Att.: Niels Peter Nielsen DIN Forsyning A/S Ravnevej 10 6705 Esbjerg Ø Att.: Niels Peter Nielsen npn@dinforsyning.dk Torvegade 74, 6700 Esbjerg Dato 17-09-2015 Sagsbehandler Mette Sejerup Rasmussen Telefon direkte 76 16 51 25 E-mail

Læs mere

Landzonetilladelse. Skel.dk Landinspektører Att. Robert Kovac Ndr. Stationsvej 14B 4200 Slagelse

Landzonetilladelse. Skel.dk Landinspektører Att. Robert Kovac Ndr. Stationsvej 14B 4200 Slagelse Skel.dk Landinspektører Att. Robert Kovac Ndr. Stationsvej 14B 4200 Slagelse Teknik og Miljø Byggeri Dahlsvej 3 4220 Korsør Tlf.: 58 57 36 00 teknik@slagelse.dk www.slagelse.dk Landzonetilladelse CVR nr.:

Læs mere

Miljøvurdering af planer og programmer - screeningsnotat

Miljøvurdering af planer og programmer - screeningsnotat Miljøvurdering af planer og programmer - screeningsnotat Lokalplan/kommuneplantillæg nr.: Sags.nr.: Nørregade 2, Hjørring. Codanhus 1.2.-P15-2-11 Kontor/team: Sagsbehandler: Dato: Team Plan TH 2. oktober

Læs mere

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven samt tilladelse efter lov om planlægning til etablering af en sø

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven samt tilladelse efter lov om planlægning til etablering af en sø TEKNIK OG MILJØ Natur og Landskab Dato: 30-01-2017 Sagsnr.: 16/18629 Mette Hansen Kjeldbjergvej 6 6600 Vejen Kontaktperson: Inge Nagstrup Dir. tlf.: 79 96 62 62 E-mail: inna@vejen.dk Dispensation efter

Læs mere

Screeningen er gennemført for at afklare, hvorvidt nedlæggelsen af DuPonts interne renseanlæg, kan føre til væsentlige påvirkninger på miljøet.

Screeningen er gennemført for at afklare, hvorvidt nedlæggelsen af DuPonts interne renseanlæg, kan føre til væsentlige påvirkninger på miljøet. Bilag 2b: Miljøscreening af tillæg 5 (Dupont) til Spildevandsplanen for Billund Kommune 2011-2018 Byg & Plan, den 21/12/16 Billund Kommune har i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer

Læs mere

Landzonetilladelse til terrænregulering og dispensation fra søbeskyttelseslinjen til tilbygning og udestue til bolig

Landzonetilladelse til terrænregulering og dispensation fra søbeskyttelseslinjen til tilbygning og udestue til bolig Pia Haugaard og Leif Sørensen Parnasvej 7 4180 Sorø Sendt pr. e-mail: leifzzz@gmail.com Landzonetilladelse til terrænregulering og dispensation fra søbeskyttelseslinjen til tilbygning og udestue til bolig

Læs mere

Teknik & Miljø Natur & Vandmiljø. Hans H. Sørensen Rambøll

Teknik & Miljø Natur & Vandmiljø. Hans H. Sørensen Rambøll Hans H. Sørensen Rambøll HHES@ramboll.dk Torvegade 74, 6700 Esbjerg Dato 23. august 2016 Sagsid 16/16162 Dispensation efter naturbeskyttelsesloven til ændringer af Lufthavnsbækken ved Hygum nær Esbjerg

Læs mere

Screeningsresultat. Miljøscreening af planer efter Miljøvurderingsloven

Screeningsresultat. Miljøscreening af planer efter Miljøvurderingsloven Miljøscreening af planer efter Miljøvurderingsloven Plantitler 1) Kommuneplanforslag nr. 10 til kommuneplan 2013, og 2) Lokalplanforslag 087 Udvidelse af lokalcenter ved Almindings Runddel Myndighed Lovgrundlag

Læs mere

Tilladelse til etablering af bådebro i Møllestrømmen, Haderslev Dam ved ejendommen Ny Erlevvej 6, 6100 Haderslev

Tilladelse til etablering af bådebro i Møllestrømmen, Haderslev Dam ved ejendommen Ny Erlevvej 6, 6100 Haderslev Preben Krab Ny Erlevvej 6 6100 Haderslev Haderslev Kommune Natur Simmerstedvej 1A, 1. sal 6100 Haderslev Fax. 74 34 21 44 www.haderslev.dk Dir. tlf. 74 34 21 47 kimh@haderslev.dk 25. januar 2016 Sagsident:

Læs mere

27 afgørelse om ikke-godkendelsespligtig etablering af Maskinhus. Anders K Andersen Smækbjergvej Vildbjerg

27 afgørelse om ikke-godkendelsespligtig etablering af Maskinhus. Anders K Andersen Smækbjergvej Vildbjerg Miljø og Klima Rådhuset Torvet 7400 Herning Tlf. 96 28 28 28 teknik@herning.dk www.herning.dk 27 afgørelse om ikke-godkendelsespligtig etablering af Maskinhus Anders K Andersen Smækbjergvej 17 7480 Vildbjerg

Læs mere