Forklassificering af jord forud for renovering af OK tankstation

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forklassificering af jord forud for renovering af OK tankstation"

Transkript

1 n Forklassificering af jord forud for renovering af OK tankstation Adresse: Matr. nr.: Østerallé 19, 8400 Ebeltoft 19k, Ebeltoft Morkjorder DGE-sag: Udarbejdet af: Vilhelm Holste Dato: Rekvirent: OK a.m.b.a., Åhave Parkvej 11, 8260 Viby J

2 Forklassificering af jord forud for renovering af OK tankstation DGE sag INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING UNDERSØGELSENS OMFANG UNDERSØGELSENS RESULTATER Miljømæssig besigtigelse Jordlag, grundvand og forureningsindikationer Resultater af PID og kemiske analyser JORDHÅNDTERINGSPLAN FOR ANLÆGSARBEJDET... 8 BILAGSFORTEGNELSE Bilag 1 Bilag 2 Bilag 3 Situationsplan med anlægsprojekt og miljøboringer mv. Rentegnede borejournaler, B1-B3 Analyserapport, Eurofins Miljø A/S, Brørup Side 1 af 9

3 Forklassificering af jord forud for renovering af OK tankstation DGE sag INDLEDNING DGE Miljø- og Ingeniørfirma A/S (DGE) har den 5. januar 2016 for OK a.m.b.a. (OK) udført en miljøteknisk boreundersøgelse ved eksisterende OK tankstation på adressen Østerallé 16 i Ebeltoft. Baggrunden for den gennemførte undersøgelse er, at anlæggets nuværende Nebo udskiller og sandfang ønskes udskiftet med en moderne, filterfri koalescensudskiller af typen Nutraspin 3/650. Renoveringen omfatter ligeledes udskiftning af diverse afløbsinstallationer, samt etablering af støbte plader ved såvel påfyldningsplads som salgspladser. Forklassificering af de begrænsede jordmængder hertil udføres ved anlægsarbejdets start, når eksisterende belægninger er fjernet. Adresse Matrikelnummer Grundejer Arealanvendelse Kommune Region Kortlægningsstatus Særlig drikkevandsinteresse (OSD) Indvindingsopland udenfor OSD Krav om 8 tilladelse ved byggeri mv. Anmeldepligt, enhver jordflytning Østerallé 16, 8400 Ebeltoft 19k Ebeltoft Markjorder Kvickly Ebeltoft, samme adresse OK tankstation Syddjurs Midtjylland V1 Nej Ja Nej - denne sag er undtaget Ja Konstateret forurening: - Oliestoffer Ja - PAH-forbindelser Nej - Tungmetaller Nej - Andet Ikke undersøgt DGE oplysninger: - Sag Filnavn Forklassificering OK Ebeltoft - Tilsyn, prøvetagning og projektledelse Vilhelm Holste - Afdeling MILJØ Jelshøjvænget 11, DK-8270 Højbjerg Ejendommen er kortlagt på vidensniveau 1. Syddjurs Kommune har imidlertid oplyst, at der ikke skal søges tilladelse efter Jordforureningslovens 8 til det forestående, begrænsede anlægsarbejde, der skønnes at omfatte håndtering af ton jord. Situationsplan, der viser eksisterende tankstation, de forestående anlægsarbejder samt de udføres boringer, fremgår af bilag Side 2 af 9

4 Forklassificering af jord forud for renovering af OK tankstation DGE sag UNDERSØGELSENS OMFANG Der er til forklassificering af den jord, der forventes at blive berørt af udskiftningen af benzinudskilleren mv., udført 3 miljøtekniske boringer, B1-B3, til maksimal boredybde på 4,0 m u.t. Borearbejdet er udført af GeoConsult ApS, Bramming, mens det miljøtekniske tilsyn og prøvetagning mv. er varetaget af DGE. Boringerne er udført som uforede boringer med 6 snegl til 4-5 meters dybde: - Boring B1 er placeret ved den kommende, nye koalescensudskiller, - Boring B2 er placeret ved kommende prøvetagningsbrønd, og - Boring B3 er placeret ved den eksisterende udskiller. Boringernes placering er valgt af DGE og fremgår af bilag 1. Tilsynet har ved alle boringer udtaget jordprøver i 0,2 m og for hver halve boremeter. Alle prøver er udtaget som dobbeltprøver til rilsanposer og ekstraktionsglas. Rentegnede borejournaler er vedlagt i bilag 2. Efter temperering er der på DGE s laboratorium foretaget målinger med Photo Ionisations Detektor (PID) på samtlige prøveposer. PID-målinger er vejledende og viser det relative indhold af ioniserbare flygtige organiske komponenter. På baggrund af tilsynets prøvebeskrivelse, PID målinger og behovet for håndtering af op mod 150 ton jord, er udvalgt i alt 6 prøver til analyse for kulbrinter, PAH er og metaller hos Eurofins. Analysevalget fremgår af skemaerne i rapportens afsnit 3.3, hvor også analyseresultaterne er anført Side 3 af 9

5 Forklassificering af jord forud for renovering af OK tankstation DGE sag UNDERSØGELSENS RESULTATER 3.1 Miljømæssig besigtigelse Arealet for det nuværende OK anlæg fremtræder pænt, og der er, bortset fra nogle mindre pletter på belægningerne, ingen tegn på forurening. Figur 2: Billedet viser området for eksisterende udskiller set fra nord. Asfaltbelægningen fremtræder intakt, selvom diverse udskiftninger af spildevandsledninger mv. gennem årene har sat sine tydelige spor. Billedet er taget under udførelse af B Jordlag, grundvand og forureningsindikationer Under ca. 10 cm asfalt er truffet stabilgrus til ca. 0,8 meters dybde. Herunder optræder ensartet, mellemkornet fyldsand i B1 og B2 til ca. 1,8 m og i B3 (nærmest udskilleren) til ca. 2,8 m Side 4 af 9

6 Forklassificering af jord forud for renovering af OK tankstation DGE sag Herunder er truffet intakt mellemkornet lyst sand. I B2 er dog umiddelbart under fyldlaget truffet ca. 0,4 m intakt silt før overgangen til intakt sand i 2,2 meters dybde. Det intakte sand er ikke gennemboret ved en maksimal boredybde på 4 meter ved denne undersøgelse. Der er ikke truffet vandmættede jordlag ved undersøgelsen. Der er observeret svag lugt af benzin i alle boringer i dybdeintervallet ca. 0,7 til ca. 1,1 m. Der er ikke i øvrigt observeret indikationer på forurening under borearbejdet. En mere detaljeret beskrivelse af jordlag m.v. fremgår af borejournalerne i bilag Resultater af PID og kemiske analyser Resultater af PID målinger for B1-B6 er anført i nedenstående tabel 1. Tabel 1: PID resultater m u.t. B1 B2 B3 0, , , , , , , , , Signaturforklaring: - Prøve ikke udtaget (jorden fald af sneglen) Fed Resultatet indikerer, at prøven indeholder flygtige stoffer Det fremgår af tabellen, at der er konstateret let forhøjet PID udslag i prøverne fra 0,5 og 1,0. Der er også let forhøjet PID i prøven B1-2,5 m. Resultaterne af de kemiske analyser fremgår af tabel 2-4 og af rapporten fra Eurofins A/S i bilag Side 5 af 9

7 Forklassificering af jord forud for renovering af OK tankstation DGE sag Tabel 2: Analyseresultater, oliestoffer i jord (Reflab 1) Prøve Dybde C 6 -C 10 C 10 C 15 C 15 C 20 C 20 C 35 C 6 -C 35 Enhed m u.t. mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg B1 1,0 4,0 < 5 5, B1 2,5 < 2 < 5 < 5 < 20 # B2 1,0 < 2 < 5 < 5 < 20 # B2 2,5 < 2 < 5 < 5 < 20 # B3 1,0 < 2 < 5 < B3 2,5 < 2 < 5 < Jordkvalitetskriterier # Ikke målelig 1 Miljøstyrelsens kriterier i relation til forurenet jord /1/ Fed Overskridelse af Miljøstyrelsens jordkvalitetskriterier Det fremgår af tabel 2, at der er påvist indhold af oliestoffer B1 og B3. Der er dog kun i B1-1,0 m påvist indhold af kulbrinter, der overstiger kriterierne for ren jord. Tabel 3: Analyseresultater, PAH-forbindelser i jord (Reflab 4) Prøve Dybde Benz(a)pyren Dibenz(a,h)anthracen Sum PAH 2 Enhed m u.t. mg/kg mg/kg mg/kg B1 1,0 0,018 < 0,005 0,10 B1 2,5 < 0,005 < 0,005 # B2 1,0 < 0,005 < 0,005 0,005 B2 2,5 < 0,005 < 0,005 # B3 1,0 0,008 < 0,005 0,038 B3 2,5 0,013 < 0,005 0,086 Jordkvalitetskriterier 1 0,3 0,3 4 Signaturforklaring: # Ikke målelig 1 2 Fed Kriterier i relation til forurenet jord /1/ Sum af 5 specifikke forbindelser jf. Miljøstyrelsen Overskridelse af jordkvalitetskriteriet Det fremgår af tabel 3, at der ikke er konstateret forhøjet indhold af PAH forbindelser i jordprøverne Side 6 af 9

8 Forklassificering af jord forud for renovering af OK tankstation DGE sag Tabel 4: Analyseresultater, tungmetaller i jord (ICP) Prøve Dybde Bly Cadmium Chrom Kobber Nikkel Zink Enhed m u.t. mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg B1 1,0 5,2 0,095 3,7 3,7 3,4 15 B1 2,5 3,1 0,15 3,6 4,0 6,3 14 B2 1,0 3,4 0,078 4,0 3,8 4,3 14 B2 2,5 2,4 0,023 4,5 2,7 4,3 9,6 B3 1,0 4,2 0,062 3,1 3,3 3,2 13 B3 2,5 4,9 0,063 4,0 4,8 4,6 18 Jordkvalitetskriterier , Signaturforklaring: * Intakt ferskvandsgytje i.p. Ikke påvist 1 Fed Kriterier i relation til forurenet jord /1/ Overskridelse af jordkvalitetskriteriet Som det ses af tabel 4 ligger indholdet af metaller generelt langt under Jordkvalitetskriterierne Side 7 af 9

9 Forklassificering af jord forud for renovering af OK tankstation DGE sag JORDHÅNDTERINGSPLAN FOR ANLÆGSARBEJDET DGE har forud for en planlagt renovering af OK anlægget ved Kvickly i Ebeltoft udført en orienterende miljøteknisk undersøgelse. Ejendommen er kortlagt på V1 og beliggende i indvindingsopland, men Region Midtjylland har oplyst til Ebeltoft Kommune, at anlægsarbejdet ikke er omfattet af Jordforureningslovens 8. Udskiftning af benzinudskilleren Undersøgelsen har omfattet 3 lokaliseringsboringer til 4 meters dybde med sædvanlig prøvetagning til både rilsanposer og ekstraktionsglas. Opboret jord er beskrevet og karakteriseret af det miljøtekniske tilsyn. Prøverne er efterfølgende PID målt, hvorefter der er udvalgt i alt 6 prøver til kemisk analyse for kulbrinter, PAH er og metaller. Der er konstateret kulbrintepåvirkning i alle de tre udførte boringer. Der er dog alene i undersøgelsens B3 i fyldjord fra 1,0 meters dybde påvist indhold af kulbrinter, der overstiger kvalitetskriterierne for ren jord. Kulbrinteindholdet er på 200 mg/kg, svarende til klasse 2 jord. Laboratoriet har identificeret både benzinkomponenter og tungere olietyper i prøvematerialet. Kilden til forureningspåvirkningen har ikke umiddelbart kunnet identificeres. Det er på baggrund af undersøgelsen DGE s anbefaling, at det forestående gravearbejde for udskiftning af olieudskilleren udføres under miljøtilsyn, der skal sikre, at eventuel kraftigt forurenet jord frasorteres og leveres til godkendt jordrenseanlæg. Opgravet, komprimeringsegnet sand og grus uden forureningsindikationer bør på baggrund af undersøgelsens resultater kunne genindbygges omkring den nye udskiller. Flytning af i alt 150 ton jord til godkendt modtager vil blive anmeldt til Ebeltoft Kommune. Jorden inddeles i følgende partier: 75 ton Klasse 1 jord 50 ton klasse 2-3 jord og 25 ton forurenet klasse 4 jord Efter endt gravearbejde udtages dokumentationsprøver fra sider og bund i den færdige udgravning. Støbning af betonplader mv. Når eksisterende belægninger er fjernet, kontrollerer DGE sandet før det graves af i områderne, hvor de nye betonplader skal støbes. Der udtages hertil i alt 3 blandeprøver til analyse én fra hver af de tre betonplader, se bilag Side 8 af 9

10 Forklassificering af jord forud for renovering af OK tankstation DGE sag Der forventes at skulle afgraves til maksimalt 0,4 m i disse områder. Opgravet jord uden forureningstegn vil så vidt muligt blive genindbygget. Overskudjord bortskaffes i overensstemmelse med analyseresultaterne. Håndtering af op til 90 ton jord vil blive anmeldt til Ebeltoft kommune, når analyseresultaterne af de 3 blandeprøver foreligger. Tilsynsrapport En redegørelse for tilsynets observationer, den faktiske jordhåndtering og de indsamlede analyseresultater udarbejdes efter jordentreprisens afslutning og fremsendes til Ebeltoft kommune Side 9 af 9

11

12 Forklassificering af jord forud for renovering af OK tankstation DGE sag BILAGSFORTEGNELSE Bilag 1 Bilag 2 Bilag 3 Situationsplan med anlægsprojekt og miljøboringer mv. Rentegnede borejournaler, B1-B3 Analyserapport, Eurofins Miljø A/S, Brørup

13

14 BILAG 2

15 Dybde (m) Forsøgsresultater Kote (m) Geologi Prøve Nr. Jordart Karakterisering Aflejring Alder Lugt Misfarv. DVR90 Ukendt 0 PID= FYLD: asfalt FYLD: sand, stenet, let leret, brunt FYLD: sand PID= FYLD: sand, mellemkornet, brunt PID=2 4 FYLD: sand PID=1-2 5 SAND, intakt, mellem-/grovkornet, brunt PID=1 6 SAND PID=0-3 7 SAND, mellemkornet, lyst PID=0 8 SAND PID=0-4 9 SAND PID (ppm) Boremetode : Tørboring 6 Plan : Sag : OK, Østerallé 16, Ebeltoft Strækning : Boret af : GeoConsult Dato : DGU-nr.: Boring : B1 Udarb. af : VHO/HLN Kontrol : Godkendt : Dato : Bilag : GeoGIS DGE-Borearkiv - PSTMDK :52:16 - S. 1/1 Miljøprofil

16 Dybde (m) Forsøgsresultater Kote (m) Geologi Prøve Nr. Jordart Karakterisering Aflejring Alder Lugt Misfarv. DVR90 Ukendt 0 PID=14 PID= FYLD: asfalt FYLD: sand, stenet, let leret, brunt FYLD: sand PID= FYLD: sand, mellemkornet, brunt PID=6 4 FYLD: sand PID=0-2 5 SILT, intakt, brunt, fugtigt PID=5 6 SAND, intakt, mellemkornet, lyst 3 PID=3-3 7 SAND - - PID=1 8 SAND PID=1-4 9 SAND PID (ppm) Boremetode : Tørboring 6 Plan : Sag : OK, Østerallé 16, Ebeltoft Strækning : Boret af : GeoConsult Dato : DGU-nr.: Boring : B2 Udarb. af : VHO/HLN Kontrol : Godkendt : Dato : Bilag : GeoGIS DGE-Borearkiv - PSTMDK :53:51 - S. 1/1 Miljøprofil

17 Dybde (m) Forsøgsresultater Kote (m) Geologi Prøve Nr. Jordart Karakterisering Aflejring Alder Lugt Misfarv. DVR90 Ukendt 0 PID= FYLD: asfalt FYLD: sand, stenet, let leret, brunt FYLD: sand PID= FYLD: sand, mellemkornet, brunt PID=2 4 FYLD: sand PID=2-2 5 FYLD: sand - - PID=35 6 FYLD: sand PID=2-3 7 SAND, intakt, mellemkornet, brunt PID=2 8 SAND PID=0-4 9 SAND PID (ppm) Boremetode : Tørboring 6 Plan : Sag : OK, Østerallé 16, Ebeltoft Strækning : Boret af : GeoConsult Dato : DGU-nr.: Boring : B3 Udarb. af : VHO/HLN Kontrol : Godkendt : Dato : Bilag : GeoGIS DGE-Borearkiv - PSTMDK :54:21 - S. 1/1 Miljøprofil

18 BILAG 3

19 DGE Group A/S Jelshøjvænget Højbjerg Att.: Vilhelm Holste (VHO) Sagsnr.: SagsNavn: OK Ebeltoft Prøve type: Jord Prøvetager: Rekvirenten VHO Prøveudtagning: til Analyseperiode: Analyserapport Rapportnr.: Batchnr.: Kundenr.: Modt. dato: Eurofins Miljø A/S Ladelundvej Vejen Danmark Telefon: CVR/VAT: DK AR-16-CA EUDKVE CA Prøvemærke: B1 Lab prøvenr: Enhed DL. Metode Tørstof 94 % 0.2 DS 204 mod. 10 Metaller Bly (Pb) 5.2 mg/kg ts. 1 SM 3120 ICP-OES 30 Cadmium (Cd) mg/kg ts SM 3120 ICP-OES 30 Chrom (Cr) 3.7 mg/kg ts. 1 SM 3120 ICP-OES 30 Kobber (Cu) 3.7 mg/kg ts. 1 SM 3120 ICP-OES 30 Nikkel (Ni) 3.4 mg/kg ts. 0.5 SM 3120 ICP-OES 30 Zink (Zn) 15 mg/kg ts. 1 SM 3120 ICP-OES 30 Kulbrinter (pentan-ekstraherbare) C6H6-C mg/kg ts. 2 REFLAB metode 1:2010 GC-FID 30 C10-C15 < 5 mg/kg ts. 5 REFLAB metode 1:2010 GC-FID 30 C15-C mg/kg ts. 5 REFLAB metode 1:2010 GC-FID 30 C20-C mg/kg ts. 20 REFLAB metode 1:2010 GC-FID 30 Sum (C10-C20) 5.4 mg/kg ts. REFLAB metode 1:2010 GC-FID Sum (C6H6-C35) 200 mg/kg ts. REFLAB metode 1:2010 GC-FID PAH-forbindelser Fluoranthen mg/kg ts REFLAB metode 4 GC-MS 40 Benzo(b+j+k)fluoranthen mg/kg ts REFLAB metode 4 GC-MS 36 Benzo(a)pyren mg/kg ts REFLAB metode 4 GC-MS 38 Indeno(1,2,3-cd)pyren mg/kg ts REFLAB metode 4 GC-MS 42 Dibenzo(a,h)anthracen < mg/kg ts REFLAB metode 4 GC-MS 48 Sum af 7 PAHer 0.10 mg/kg ts. REFLAB metode 4 GC-MS Oplysninger fra rekvirent Prøvedybde 1.0 m * Prøvekommentar: Kromatogrammet viser indhold af komponenter med et kogepunktsinterval som benzin eller lign. Kromatogrammet viser indhold af komponenter med et kogepunktsinterval som motor/smøreolie eller lign. Um (%) Tegnforklaring: <: mindre end *): Ikke omfattet af akkrediteringen >: større end i.p.: ikke påvist #: ingen parametre er påvist i.m: ikke målelig DL.: Detektionsgrænse Um (%): Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD, se i øvrigt søgeord: Måleusikkerhed. Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r). Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse. Side 1 af 7

20 DGE Group A/S Jelshøjvænget Højbjerg Att.: Vilhelm Holste (VHO) Sagsnr.: SagsNavn: OK Ebeltoft Prøve type: Jord Prøvetager: Rekvirenten VHO Prøveudtagning: til Analyseperiode: Analyserapport Rapportnr.: Batchnr.: Kundenr.: Modt. dato: Eurofins Miljø A/S Ladelundvej Vejen Danmark Telefon: CVR/VAT: DK AR-16-CA EUDKVE CA Prøvemærke: B1 Lab prøvenr: Enhed DL. Metode Tørstof 95 % 0.2 DS 204 mod. 10 Metaller Bly (Pb) 3.1 mg/kg ts. 1 SM 3120 ICP-OES 30 Cadmium (Cd) 0.15 mg/kg ts SM 3120 ICP-OES 30 Chrom (Cr) 3.6 mg/kg ts. 1 SM 3120 ICP-OES 30 Kobber (Cu) 4.0 mg/kg ts. 1 SM 3120 ICP-OES 30 Nikkel (Ni) 6.3 mg/kg ts. 0.5 SM 3120 ICP-OES 30 Zink (Zn) 14 mg/kg ts. 1 SM 3120 ICP-OES 30 Kulbrinter (pentan-ekstraherbare) C6H6-C10 < 2 mg/kg ts. 2 REFLAB metode 1:2010 GC-FID 30 C10-C15 < 5 mg/kg ts. 5 REFLAB metode 1:2010 GC-FID 30 C15-C20 < 5 mg/kg ts. 5 REFLAB metode 1:2010 GC-FID 30 C20-C35 < 20 mg/kg ts. 20 REFLAB metode 1:2010 GC-FID 30 Sum (C10-C20) # mg/kg ts. REFLAB metode 1:2010 GC-FID Sum (C6H6-C35) # mg/kg ts. REFLAB metode 1:2010 GC-FID PAH-forbindelser Fluoranthen < mg/kg ts REFLAB metode 4 GC-MS 40 Benzo(b+j+k)fluoranthen < mg/kg ts REFLAB metode 4 GC-MS 36 Benzo(a)pyren < mg/kg ts REFLAB metode 4 GC-MS 38 Indeno(1,2,3-cd)pyren < mg/kg ts REFLAB metode 4 GC-MS 42 Dibenzo(a,h)anthracen < mg/kg ts REFLAB metode 4 GC-MS 48 Sum af 7 PAHer # mg/kg ts. REFLAB metode 4 GC-MS Oplysninger fra rekvirent Prøvedybde 2.5 m * Um (%) Tegnforklaring: <: mindre end *): Ikke omfattet af akkrediteringen >: større end i.p.: ikke påvist #: ingen parametre er påvist i.m: ikke målelig DL.: Detektionsgrænse Um (%): Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD, se i øvrigt søgeord: Måleusikkerhed. Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r). Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse. Side 2 af 7

21 DGE Group A/S Jelshøjvænget Højbjerg Att.: Vilhelm Holste (VHO) Sagsnr.: SagsNavn: OK Ebeltoft Prøve type: Jord Prøvetager: Rekvirenten VHO Prøveudtagning: til Analyseperiode: Analyserapport Rapportnr.: Batchnr.: Kundenr.: Modt. dato: Eurofins Miljø A/S Ladelundvej Vejen Danmark Telefon: CVR/VAT: DK AR-16-CA EUDKVE CA Prøvemærke: B2 Lab prøvenr: Enhed DL. Metode Tørstof 92 % 0.2 DS 204 mod. 10 Metaller Bly (Pb) 3.4 mg/kg ts. 1 SM 3120 ICP-OES 30 Cadmium (Cd) mg/kg ts SM 3120 ICP-OES 30 Chrom (Cr) 4.0 mg/kg ts. 1 SM 3120 ICP-OES 30 Kobber (Cu) 3.8 mg/kg ts. 1 SM 3120 ICP-OES 30 Nikkel (Ni) 4.3 mg/kg ts. 0.5 SM 3120 ICP-OES 30 Zink (Zn) 14 mg/kg ts. 1 SM 3120 ICP-OES 30 Kulbrinter (pentan-ekstraherbare) C6H6-C10 < 2 mg/kg ts. 2 REFLAB metode 1:2010 GC-FID 30 C10-C15 < 5 mg/kg ts. 5 REFLAB metode 1:2010 GC-FID 30 C15-C20 < 5 mg/kg ts. 5 REFLAB metode 1:2010 GC-FID 30 C20-C35 < 20 mg/kg ts. 20 REFLAB metode 1:2010 GC-FID 30 Sum (C10-C20) # mg/kg ts. REFLAB metode 1:2010 GC-FID Sum (C6H6-C35) # mg/kg ts. REFLAB metode 1:2010 GC-FID PAH-forbindelser Fluoranthen < mg/kg ts REFLAB metode 4 GC-MS 40 Benzo(b+j+k)fluoranthen mg/kg ts REFLAB metode 4 GC-MS 36 Benzo(a)pyren < mg/kg ts REFLAB metode 4 GC-MS 38 Indeno(1,2,3-cd)pyren < mg/kg ts REFLAB metode 4 GC-MS 42 Dibenzo(a,h)anthracen < mg/kg ts REFLAB metode 4 GC-MS 48 Sum af 7 PAHer mg/kg ts. REFLAB metode 4 GC-MS Oplysninger fra rekvirent Prøvedybde 1.0 m * Um (%) Tegnforklaring: <: mindre end *): Ikke omfattet af akkrediteringen >: større end i.p.: ikke påvist #: ingen parametre er påvist i.m: ikke målelig DL.: Detektionsgrænse Um (%): Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD, se i øvrigt søgeord: Måleusikkerhed. Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r). Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse. Side 3 af 7

22 DGE Group A/S Jelshøjvænget Højbjerg Att.: Vilhelm Holste (VHO) Sagsnr.: SagsNavn: OK Ebeltoft Prøve type: Jord Prøvetager: Rekvirenten VHO Prøveudtagning: til Analyseperiode: Analyserapport Rapportnr.: Batchnr.: Kundenr.: Modt. dato: Eurofins Miljø A/S Ladelundvej Vejen Danmark Telefon: CVR/VAT: DK AR-16-CA EUDKVE CA Prøvemærke: B2 Lab prøvenr: Enhed DL. Metode Tørstof 92 % 0.2 DS 204 mod. 10 Metaller Bly (Pb) 2.4 mg/kg ts. 1 SM 3120 ICP-OES 30 Cadmium (Cd) mg/kg ts SM 3120 ICP-OES 30 Chrom (Cr) 4.5 mg/kg ts. 1 SM 3120 ICP-OES 30 Kobber (Cu) 2.7 mg/kg ts. 1 SM 3120 ICP-OES 30 Nikkel (Ni) 4.3 mg/kg ts. 0.5 SM 3120 ICP-OES 30 Zink (Zn) 9.6 mg/kg ts. 1 SM 3120 ICP-OES 30 Kulbrinter (pentan-ekstraherbare) C6H6-C10 < 2 mg/kg ts. 2 REFLAB metode 1:2010 GC-FID 30 C10-C15 < 5 mg/kg ts. 5 REFLAB metode 1:2010 GC-FID 30 C15-C20 < 5 mg/kg ts. 5 REFLAB metode 1:2010 GC-FID 30 C20-C35 < 20 mg/kg ts. 20 REFLAB metode 1:2010 GC-FID 30 Sum (C10-C20) # mg/kg ts. REFLAB metode 1:2010 GC-FID Sum (C6H6-C35) # mg/kg ts. REFLAB metode 1:2010 GC-FID PAH-forbindelser Fluoranthen < mg/kg ts REFLAB metode 4 GC-MS 40 Benzo(b+j+k)fluoranthen < mg/kg ts REFLAB metode 4 GC-MS 36 Benzo(a)pyren < mg/kg ts REFLAB metode 4 GC-MS 38 Indeno(1,2,3-cd)pyren < mg/kg ts REFLAB metode 4 GC-MS 42 Dibenzo(a,h)anthracen < mg/kg ts REFLAB metode 4 GC-MS 48 Sum af 7 PAHer # mg/kg ts. REFLAB metode 4 GC-MS Oplysninger fra rekvirent Prøvedybde 2.5 m * Um (%) Tegnforklaring: <: mindre end *): Ikke omfattet af akkrediteringen >: større end i.p.: ikke påvist #: ingen parametre er påvist i.m: ikke målelig DL.: Detektionsgrænse Um (%): Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD, se i øvrigt søgeord: Måleusikkerhed. Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r). Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse. Side 4 af 7

23 DGE Group A/S Jelshøjvænget Højbjerg Att.: Vilhelm Holste (VHO) Sagsnr.: SagsNavn: OK Ebeltoft Prøve type: Jord Prøvetager: Rekvirenten VHO Prøveudtagning: til Analyseperiode: Analyserapport Rapportnr.: Batchnr.: Kundenr.: Modt. dato: Eurofins Miljø A/S Ladelundvej Vejen Danmark Telefon: CVR/VAT: DK AR-16-CA EUDKVE CA Prøvemærke: B3 Lab prøvenr: Enhed DL. Metode Tørstof 91 % 0.2 DS 204 mod. 10 Metaller Bly (Pb) 4.2 mg/kg ts. 1 SM 3120 ICP-OES 30 Cadmium (Cd) mg/kg ts SM 3120 ICP-OES 30 Chrom (Cr) 3.1 mg/kg ts. 1 SM 3120 ICP-OES 30 Kobber (Cu) 3.3 mg/kg ts. 1 SM 3120 ICP-OES 30 Nikkel (Ni) 3.2 mg/kg ts. 0.5 SM 3120 ICP-OES 30 Zink (Zn) 13 mg/kg ts. 1 SM 3120 ICP-OES 30 Kulbrinter (pentan-ekstraherbare) C6H6-C10 < 2 mg/kg ts. 2 REFLAB metode 1:2010 GC-FID 30 C10-C15 < 5 mg/kg ts. 5 REFLAB metode 1:2010 GC-FID 30 C15-C20 < 5 mg/kg ts. 5 REFLAB metode 1:2010 GC-FID 30 C20-C35 88 mg/kg ts. 20 REFLAB metode 1:2010 GC-FID 30 Sum (C10-C20) # mg/kg ts. REFLAB metode 1:2010 GC-FID Sum (C6H6-C35) 88 mg/kg ts. REFLAB metode 1:2010 GC-FID PAH-forbindelser Fluoranthen mg/kg ts REFLAB metode 4 GC-MS 40 Benzo(b+j+k)fluoranthen mg/kg ts REFLAB metode 4 GC-MS 36 Benzo(a)pyren mg/kg ts REFLAB metode 4 GC-MS 38 Indeno(1,2,3-cd)pyren < mg/kg ts REFLAB metode 4 GC-MS 42 Dibenzo(a,h)anthracen < mg/kg ts REFLAB metode 4 GC-MS 48 Sum af 7 PAHer mg/kg ts. REFLAB metode 4 GC-MS Oplysninger fra rekvirent Prøvedybde 1.0 m * Prøvekommentar: Kromatogrammet viser indhold af komponenter med et kogepunktsinterval som motor/smøreolie eller lign. Um (%) Tegnforklaring: <: mindre end *): Ikke omfattet af akkrediteringen >: større end i.p.: ikke påvist #: ingen parametre er påvist i.m: ikke målelig DL.: Detektionsgrænse Um (%): Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD, se i øvrigt søgeord: Måleusikkerhed. Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r). Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse. Side 5 af 7

24 DGE Group A/S Jelshøjvænget Højbjerg Att.: Vilhelm Holste (VHO) Sagsnr.: SagsNavn: OK Ebeltoft Prøve type: Jord Prøvetager: Rekvirenten VHO Prøveudtagning: til Analyseperiode: Analyserapport Rapportnr.: Batchnr.: Kundenr.: Modt. dato: Eurofins Miljø A/S Ladelundvej Vejen Danmark Telefon: CVR/VAT: DK AR-16-CA EUDKVE CA Prøvemærke: B3 Lab prøvenr: Enhed DL. Metode Tørstof 92 % 0.2 DS 204 mod. 10 Metaller Bly (Pb) 4.9 mg/kg ts. 1 SM 3120 ICP-OES 30 Cadmium (Cd) mg/kg ts SM 3120 ICP-OES 30 Chrom (Cr) 4.0 mg/kg ts. 1 SM 3120 ICP-OES 30 Kobber (Cu) 4.8 mg/kg ts. 1 SM 3120 ICP-OES 30 Nikkel (Ni) 4.6 mg/kg ts. 0.5 SM 3120 ICP-OES 30 Zink (Zn) 18 mg/kg ts. 1 SM 3120 ICP-OES 30 Kulbrinter (pentan-ekstraherbare) C6H6-C10 < 2 mg/kg ts. 2 REFLAB metode 1:2010 GC-FID 30 C10-C15 < 5 mg/kg ts. 5 REFLAB metode 1:2010 GC-FID 30 C15-C20 < 5 mg/kg ts. 5 REFLAB metode 1:2010 GC-FID 30 C20-C35 21 mg/kg ts. 20 REFLAB metode 1:2010 GC-FID 30 Sum (C10-C20) # mg/kg ts. REFLAB metode 1:2010 GC-FID Sum (C6H6-C35) 21 mg/kg ts. REFLAB metode 1:2010 GC-FID PAH-forbindelser Fluoranthen mg/kg ts REFLAB metode 4 GC-MS 40 Benzo(b+j+k)fluoranthen mg/kg ts REFLAB metode 4 GC-MS 36 Benzo(a)pyren mg/kg ts REFLAB metode 4 GC-MS 38 Indeno(1,2,3-cd)pyren mg/kg ts REFLAB metode 4 GC-MS 42 Dibenzo(a,h)anthracen < mg/kg ts REFLAB metode 4 GC-MS 48 Sum af 7 PAHer mg/kg ts. REFLAB metode 4 GC-MS Oplysninger fra rekvirent Prøvedybde 2.5 m * Prøvekommentar: Kromatogrammet viser indhold af komponenter med et kogepunktsinterval som motor/smøreolie eller lign. Kopi af rapporten er sendt til: DGE Højbjerg, Mette Grausen (MEG), Jelshøjvænget 11, 8270 Højbjerg Um (%) Tegnforklaring: <: mindre end *): Ikke omfattet af akkrediteringen >: større end i.p.: ikke påvist #: ingen parametre er påvist i.m: ikke målelig DL.: Detektionsgrænse Um (%): Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD, se i øvrigt søgeord: Måleusikkerhed. Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r). Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse. Side 6 af 7

25 DGE Group A/S Jelshøjvænget Højbjerg Att.: Vilhelm Holste (VHO) Sagsnr.: SagsNavn: OK Ebeltoft Prøve type: Jord Prøvetager: Rekvirenten VHO Prøveudtagning: til Analyseperiode: Analyserapport Rapportnr.: Batchnr.: Kundenr.: Modt. dato: Eurofins Miljø A/S Ladelundvej Vejen Danmark Telefon: CVR/VAT: DK AR-16-CA EUDKVE CA Prøvemærke: B3 Lab prøvenr: Enhed DL. Metode Um (%) Kundecenter Tlf: Eurofins Miljø A/S Kundecenter Tegnforklaring: <: mindre end *): Ikke omfattet af akkrediteringen >: større end i.p.: ikke påvist #: ingen parametre er påvist i.m: ikke målelig DL.: Detektionsgrænse Um (%): Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD, se i øvrigt søgeord: Måleusikkerhed. Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r). Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse. Side 7 af 7

NOTAT 1 INDLEDNING... 2. 2 BESKRIVELSE AF LOKALITETEN... 2 2.1 Vandindvindingsinteresser... 2 2.2 Arealanvendelsen... 2 2.3 Forureningskilder...

NOTAT 1 INDLEDNING... 2. 2 BESKRIVELSE AF LOKALITETEN... 2 2.1 Vandindvindingsinteresser... 2 2.2 Arealanvendelsen... 2 2.3 Forureningskilder... 27.10.2014 S-1302333 John Skov NOTAT SAG : Brudsigvej, Rødding (areal for brandøvelser) EMNE : Miljøteknisk undersøgelse REKVIRENT : Vejen Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING... 2 2 BESKRIVELSE AF

Læs mere

Gravearbejder i Porthallen, prøvetagning af jord

Gravearbejder i Porthallen, prøvetagning af jord Grønlandsudvalget 2016-17 GRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 31 Offentligt Notat Etablissement: 9117 Station Mestersvig Dato: 11. november 2015 Gravearbejder i Porthallen, prøvetagning af jord Indledning

Læs mere

Skanderborg Søbad. Resultater af forureningsundersøgelse ved Skanderborg Sø og sundhedsmæssig risikovurdering ALECTIA A/S

Skanderborg Søbad. Resultater af forureningsundersøgelse ved Skanderborg Sø og sundhedsmæssig risikovurdering ALECTIA A/S S K A N D E R B O R G K O M M U N E Skanderborg Søbad Resultater af forureningsundersøgelse ved Skanderborg Sø og sundhedsmæssig risikovurdering 2015-06-29 ALECTIA A/S CVR nr. 22 27 89 16 www.alectia.com

Læs mere

RAPPORT LEGEPARKEN BYPARKEN, KOLDING PROJEKTNUMMER FORURENINGSUNDERSØGELSE

RAPPORT LEGEPARKEN BYPARKEN, KOLDING PROJEKTNUMMER FORURENINGSUNDERSØGELSE RAPPORT PROJEKTNUMMER 30.6665.36 LEGEPARKEN BYPARKEN, KOLDING FORURENINGSUNDERSØGELSE 2016-10-28 Kolding Kommune, By og Udviklingsforvaltningen, Klima og Bæredygtighed Dorte Uth Brodersen Mette Mygind

Læs mere

Fensmarkvej, Næstved Miljø- og geoteknisk rapport

Fensmarkvej, Næstved Miljø- og geoteknisk rapport Fensmarkvej, Næstved Miljø- og geoteknisk rapport Adresse: Matr. nr.: Rekvirent: Fensmarkvej, 4700 Næstved 6pz Øverup By, Herlufsholm Næstved Kommune, Center for Politik og Udvikling, Team Byråd og Direktion

Læs mere

Indledende miljøundersøgelser til foreløbig kategorisering af overskudsjord

Indledende miljøundersøgelser til foreløbig kategorisering af overskudsjord Notat SAG: Om- og tilbygning af St. Magleby Skole SAG NR.: 12161M VEDR.: Indledende miljøundersøgelser til foreløbig kategorisering af overskudsjord DATO: 2013.03.14 INIT.: BB Indledning I forbindelse

Læs mere

1 INDLEDNING PCB MÅLING AF INDEKLIMAET HISTORIK ANALYSERESULTATER Resultater for indhold af PCB i luft...

1 INDLEDNING PCB MÅLING AF INDEKLIMAET HISTORIK ANALYSERESULTATER Resultater for indhold af PCB i luft... 11-08-2016 Sag: S16-0381-2 Udarbejdet af: Jørgen Vendelbo NOTAT SAG : Rønde Efterskole EMNE : Prøvetagning af PCB i indeklima REKVIRENT : Gorm Skovsgaard, Forstander INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING...

Læs mere

Vi er ikke nærmere bekendt med projektet på den enkelte parcel. Ejendommen har matrikel nr.: 22CH Stenløse By, Stenløse.

Vi er ikke nærmere bekendt med projektet på den enkelte parcel. Ejendommen har matrikel nr.: 22CH Stenløse By, Stenløse. Miljønotat DJ MILJØ & GEOTEKNIK P/S RÅDGIVENDE INGENIØRER F.R.I. Miljøteknisk undersøgelse - Orienterende Matrikelnummer 22CH Stenløse By Sag nr. B24278. Baggrund: DJ Miljø & Geoteknik P/S blev af Dines

Læs mere

Uden for fyrrummet blev der observeret to udluftningsrør i en lyskasse, samt et nærtliggende mindre delareal med retableret asfaltbelægning.

Uden for fyrrummet blev der observeret to udluftningsrør i en lyskasse, samt et nærtliggende mindre delareal med retableret asfaltbelægning. NOTAT Projekt Snejbjerg Skole. Forureningsundersøgelse ved fyringsolieanlæg Kunde Herning Kommune Notat nr. 1 Dato 20150508 Til Fra Lars Rathje Snejbjerg Skole. Skolesvinget 1, 7400 Herning Forureningsundersøgelse

Læs mere

Miljøteknisk rapport Miljøscreening

Miljøteknisk rapport Miljøscreening Miljøteknisk rapport Miljøscreening GST Sag: J16.1405 Mylius Erichsensvej 32, Brande Salg af parcelhusgrund Horsens, den 14. december 2016 Rekvirent: Ikast-Brande Kommune post@ikast-brande.dk Rådhusstrædet

Læs mere

Miljønotat. - Orienterende Dam Holme 101, 3660 Stenløse

Miljønotat. - Orienterende Dam Holme 101, 3660 Stenløse Miljønotat DJ MILJØ & GEOTEKNIK P/S RÅDGIVENDE INGENIØRER F.R.I. Miljøundersøgelse - Orienterende Dam Holme, 366 Stenløse Sag nr. B24449. Baggrund: DJ Miljø & Geoteknik P/S blev af Egedal kommune anmodet

Læs mere

Hobro, Ølsvej - Udstykning, Etape 1

Hobro, Ølsvej - Udstykning, Etape 1 Geoteknisk undersøgelsesrapport nr. 1 Projekt 25.1502.71 Hobro, Ølsvej - Udstykning, Etape 1 Juli 2015 Sag 25.1502.71 Geoteknisk rapport nr. 1 Hobro, Ølsvej - Udstykning, Etape 1 Side 1 Geoteknisk undersøgelsesrapport

Læs mere

Tank ved Hangar, vandprøvetagning m.m., 2016

Tank ved Hangar, vandprøvetagning m.m., 2016 Grønlandsudvalget 2016-17 GRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 31 Offentligt Notat Etablissement: 9117 Station Mestersvig Dato: 28. november 2016 Tank ved Hangar, vandprøvetagning m.m., 2016 Indledning

Læs mere

Afgravning og bortkørsel er foretaget af entreprenørfirmaet Ole Sommer A/S d. 10. juli 2013. Jorden er bortskaffet til jordtippen på Randers Havn.

Afgravning og bortkørsel er foretaget af entreprenørfirmaet Ole Sommer A/S d. 10. juli 2013. Jorden er bortskaffet til jordtippen på Randers Havn. Odder. Præstevænget 20 Afgravning af let forurenet jord Dokumentation GEO projekt nr. 36471 Rapport 3, 2013-08-23 Udarbejdet for Odder Kommune Plan Att.: Esben Kindt Rådhusgade 3 8300 Odder Udarbejdet

Læs mere

FORURENINGSUNDERSØGELSE, JORD

FORURENINGSUNDERSØGELSE, JORD FORURENINGSUNDERSØGELSE, JORD Ryttermarksvej 1, 6000 Kolding Rekvirent: Kolding Kommune Dato: 15. marts 2013 DMR-sagsnr.: 2013-0126 Din rådgiver gør en forskel Industrivej 10A, 8680 Ry Tlf. 86 95 06 55

Læs mere

HJØRNET AF SØLYSTGADE/ BORGERGADE, SILKEBORG

HJØRNET AF SØLYSTGADE/ BORGERGADE, SILKEBORG Til Silkeborg Kommune Ejendomme, Team Køb/Salg Østergade 1, 8600 Silkeborg Att.: Ulla Jung Dokumenttype Rapport Dato December 2014 HJØRNET AF SØLYSTGADE/ BORGERGADE, SILKEBORG FORURENINGSUNDERSØGELSE,

Læs mere

Supplerende miljøundersøgelse, nord for klubhuset, Hekla Boldklub, Artillerivej 181, København S

Supplerende miljøundersøgelse, nord for klubhuset, Hekla Boldklub, Artillerivej 181, København S Sag nr.: 113026/HB Dato: 12. august 2013 NOTAT Supplerende miljøundersøgelse, nord for klubhuset, Hekla Boldklub, Artillerivej 181, København S 1. Indledning I forbindelse med mulig udlægning af kunstgræsbaner

Læs mere

Roskilde. Trekroner Alle - Universitetsparken Miljøteknisk undersøgelse af den øvre halve meter overjord. Sammenfatning. Geo projekt nr.

Roskilde. Trekroner Alle - Universitetsparken Miljøteknisk undersøgelse af den øvre halve meter overjord. Sammenfatning. Geo projekt nr. Roskilde. Trekroner Alle - Universitetsparken Miljøteknisk undersøgelse af den øvre halve meter overjord Geo projekt nr. 39126 Rapport 2, 2015-12-22 Sammenfatning I forbindelse med en planlagt udstykning

Læs mere

Ny daginstitution Bavnehøj Allé 40, 2450 København SV UNDERSØGELSE AF 50 CM REGEL. Rekvirent: Københavns Ejendomme Nyropsgade 1, 5 1602 København K

Ny daginstitution Bavnehøj Allé 40, 2450 København SV UNDERSØGELSE AF 50 CM REGEL. Rekvirent: Københavns Ejendomme Nyropsgade 1, 5 1602 København K Ny daginstitution Bavnehøj Allé 40, 2450 København SV UNDERSØGELSE AF 50 CM REGEL Rekvirent: Københavns Ejendomme Nyropsgade 1, 5 1602 København K Tlf. 7342 3131 Fax 7342 3132 Reg. nr. 195 352 www.sloth-moller.dk

Læs mere

Det fremgår af ansøgningen, at den ønskede oppumpede mængde afværgevand vil andrage 0,5 1,0 m 3 /time, svarende til 15 m 3 /døgn.

Det fremgår af ansøgningen, at den ønskede oppumpede mængde afværgevand vil andrage 0,5 1,0 m 3 /time, svarende til 15 m 3 /døgn. COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C Att.: Torsten Holmboe Sendt på mail til tohm@cowi.com Teknik, Erhverv og Kultur 5. juli 2016 Sagsnummer 480-2016-24774 Dokument nr. 480-2016-218820 Cpr.-/CVR-nr/Ejd.nr.

Læs mere

JORDBUNDSUNDERSØGELSER

JORDBUNDSUNDERSØGELSER JORDBUNDSUNDERSØGELSER KOMPETENT RÅDGIVNING GEOTEKNIK OG MILJØ KOMPRIMERINGSKONTROL Entreprenørfirmaet Poul Erik Nielsen A/S Halsvej 190 9310 Vodskov Email: hn@penielsen.dk 20170220 Sag nr. 170026 Att.:

Læs mere

Miljøteknisk rapport. Sag: J14.0898M1 Bakkegårdsvej 8, Allingåbro. Miljøundersøgelse. Horsens, den 16. december 2014

Miljøteknisk rapport. Sag: J14.0898M1 Bakkegårdsvej 8, Allingåbro. Miljøundersøgelse. Horsens, den 16. december 2014 Miljøteknisk rapport Sag: J14.0898M1 Bakkegårdsvej 8, Allingåbro Miljøundersøgelse Horsens, den 16. december 2014 Rekvirent: Norddjurs Kommune Att. Søren Taastrup-Leth sptl@norddjurs.dk FRANCK GEOTEKNIK

Læs mere

Vejdirektoratet LUNDEGÅRDSVEJ Plan for håndtering af forurenet jord. Retningslinjerne er afstemt med Lolland Kommune.

Vejdirektoratet LUNDEGÅRDSVEJ Plan for håndtering af forurenet jord. Retningslinjerne er afstemt med Lolland Kommune. Notat Vejdirektoratet LUNDEGÅRDSVEJ Plan for håndtering af forurenet jord 27. september 2016 Projekt nr. 225618 Udarbejdet af TBJ Kontrolleret af JKH Godkendt af TBJ INDHOLD 1 Indledning... 1 2 Miljøundersøgelse

Læs mere

Tabel 1.1. Sammenstikningsskema for blandprøver Blandprøve St. 1 St. 2 St. 3 St. 4. Delprøver M2 M1 M5 M10. Delprøver M3 M8 M6 M11

Tabel 1.1. Sammenstikningsskema for blandprøver Blandprøve St. 1 St. 2 St. 3 St. 4. Delprøver M2 M1 M5 M10. Delprøver M3 M8 M6 M11 SAMSØ KOMMUNE BALLEN FÆRGEHAVN, SAMSØ MILJØUNDERSØGELSER AF SEDIMENT ADRESSE Jens Chr. Skous Vej 9 TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk DATARAPPORT INDHOLD 1 Indledning 1 2 Resultater og

Læs mere

Odder Kommune. Odder, Vesterhåb. Afgravning af forurenet jord på parcel 31

Odder Kommune. Odder, Vesterhåb. Afgravning af forurenet jord på parcel 31 Odder Kommune Odder, Vesterhåb Afgravning af forurenet jord på parcel 31 Projektnr.: 24.0980.83 Maj / 2011 Notat Grontmij A/S Kokbjerg 5 6000 Kolding Danmark T +45 8228 1400 F +45 8228 1401 www.grontmij.dk

Læs mere

Efter gennemførelse af termisk stripning er der udført kontrolmålinger.

Efter gennemførelse af termisk stripning er der udført kontrolmålinger. NOTAT 6 DATO 02-09-2016 PROJEKT nr. 14501120097 TIL Christian Brejner Rudersdal Kommune CC FRA Charlotte Gudum MAIL charlotte_gudum@golder.com NÆRUM SKOLE, PCB MÅLING EFTER SANERING OG OMBYGNING Baggrund

Læs mere

Notat vedrørende forureningsundersøgelse på Kløvkærvej 8, 6000 Kolding.

Notat vedrørende forureningsundersøgelse på Kløvkærvej 8, 6000 Kolding. Kløvkærvej 8, Kolding Side 1 Notat vedrørende forureningsundersøgelse på Kløvkærvej 8, 6000 Kolding. Indledning Kolding Kommune har anmodet Dansk Miljørådgivning A/S om at udføre en forureningsundersøgelse

Læs mere

Supplerende forureningsundersøgelse i Damhusdalen

Supplerende forureningsundersøgelse i Damhusdalen Damhusdalen 53, 2610 Rødovre Koncern Miljø gion Hovedstaden gion Hovedstaden Koncern Miljø Supplerende forureningsundersøgelse i Damhusdalen Privat bolig Damhusdalen 53, 2610 Rødovre Matr. nr.: 14f Rødovre

Læs mere

NÆRUM SKOLE, PCB KONTROLMÅLING FEBRUAR 2017 ETAPE 1 TUDSEN

NÆRUM SKOLE, PCB KONTROLMÅLING FEBRUAR 2017 ETAPE 1 TUDSEN NOTAT 10 DATO 27-02-2017 PROJEKT nr. 14501120097 TIL Christian Brejner Rudersdal Kommune CC FRA Charlotte Gudum MAIL charlotte_gudum@golder.com NÆRUM SKOLE, PCB KONTROLMÅLING FEBRUAR 2017 ETAPE 1 TUDSEN

Læs mere

ÅRLIG MONITERING AF FORURENINGS- NIVEAUER I PORELUFT OG INDEKLIMA MARTS 2012

ÅRLIG MONITERING AF FORURENINGS- NIVEAUER I PORELUFT OG INDEKLIMA MARTS 2012 Adresse: Matr. nr.: Lyneborggade 21-33, 2300 København S (tidligere benævnt Holmbladsgade 70, udstykningsområde 3) 633 Sundbyøster, København DGE-sag: Udarbejdet af: S-0704174/6 Rasmus Nellemann Nielsen,

Læs mere

Orienterende miljøteknisk undersøgelse på matr. 40ax og 40ay Stenløse By, Stenløse. GeoMiljø Miljørådgivning ApS.

Orienterende miljøteknisk undersøgelse på matr. 40ax og 40ay Stenløse By, Stenløse. GeoMiljø Miljørådgivning ApS. Egedal Kommune Miljøteknisk Rapport Orienterende miljøteknisk undersøgelse på matr. 40ax og 40ay Stenløse By, Stenløse. 20. juli 2015 Sag: 15-034-01 / CBS GeoMiljø Miljørådgivning ApS. Gydevang 39-41,

Læs mere

JORDBUNDSUNDERSØGELSER

JORDBUNDSUNDERSØGELSER JORDBUNDSUNDERSØGELSER KOMPETENT RÅDGIVNING GEOTEKNIK OG MILJØ KOMPRIMERINGSKONTROL Skanderborg Kommune Vej og Trafik Knudsvej 34 8680 Ry Email: herdis.jensen@skanderborg.dk 20161012 Sag nr. 15514 Miljøteknisk

Læs mere

Det udbudte areal har en samlet størrelse på m 3 og består af følgende ejendomme: T: D: Sortemosevej 19

Det udbudte areal har en samlet størrelse på m 3 og består af følgende ejendomme: T: D: Sortemosevej 19 Datanotat Allerød Kommune ALLERØD PSTHUS 8. oktober Projekt nr. 86 Dokument nr. 69698 Version Udarbejdet af KABA Kontrolleret af JKH INDLEDNING Allerød Kommune og PostNord A/S udbyder et areal ved Allerød

Læs mere

Greve. Lillevangsvej 48. Tjørnelyskolen Salg af Tjørnelyskolen. Sammenfatning. Orienterende forureningsundersøgelse af overjord

Greve. Lillevangsvej 48. Tjørnelyskolen Salg af Tjørnelyskolen. Sammenfatning. Orienterende forureningsundersøgelse af overjord Greve. Lillevangsvej 48. Tjørnelyskolen Salg af Tjørnelyskolen Orienterende forureningsundersøgelse af overjord Geo projekt nr. 200873 Rapport nr. 1, 2016-10-06 Sammenfatning I forbindelse med salg af

Læs mere

Undersøgelsesrapport. : Kristine Duelund Vilsgaard. : Bilag 1: Oversigtskort Bilag 2: Fotobilag Bilag 3: Analyserapporter 1 INDLEDNING

Undersøgelsesrapport. : Kristine Duelund Vilsgaard. : Bilag 1: Oversigtskort Bilag 2: Fotobilag Bilag 3: Analyserapporter 1 INDLEDNING Undersøgelsesrapport Granskoven 8 2600 Glostrup Danmark T +45 4348 6060 F +45 4396 4414 www.grontmij.dk CVR-nr. 48233511 Strandbo II - Østbanegade 33-47, Classensgade 70-72 og Strandboulevarden 20, 2100

Læs mere

Udført/kontrol: MAP/TIG Nr.: 1 Dato: Rev.:

Udført/kontrol: MAP/TIG Nr.: 1 Dato: Rev.: NOTAT Sagsnavn: Hedelunden 7, 2670 Greve Sag nr.: 12-0090 Emne: Miljøundersøgelse ved olieudskiller og tanke Udført/kontrol: MAP/TIG Nr.: 1 Dato: 2012-04-03 Rev.: Indledning EKJ rådgivende ingeniører as

Læs mere

Odder Kommune. Odder, Vesterhåb. Afrømning af let olieforurenet jord, parcel 17

Odder Kommune. Odder, Vesterhåb. Afrømning af let olieforurenet jord, parcel 17 Odder Kommune Odder, Vesterhåb Afrømning af let olieforurenet jord, parcel 17 Projektnr.: 24.0980.83 November / 2010 Notat Grontmij Carl Bro A/S Dusager 12 8200 Århus N Danmark T +45 82 10 51 00 F +45

Læs mere

Kolding Kommune e MILJØTEKNISK STATUS FOR JORD

Kolding Kommune e MILJØTEKNISK STATUS FOR JORD Kolding Kommune e MILJØTEKNISK STATUS FOR JORD Indsæt billede i det grå felt Kløvkærvej 4, Kolding Prøvetagning af tilkørt sand- og grusmaterialer Sagsnr.: 30.6387.01 April / 2008 Kløvkærvej 4, Kolding

Læs mere

Bropakke 2, Jordhåndteringsplan for Rødby Station - midlertidig perron

Bropakke 2, Jordhåndteringsplan for Rødby Station - midlertidig perron Ringsted Femern Banen Trin 4 Projekt / Udbud Rambøll & NIRAS Notat Dato 11-06-2014 E8004 RFB_05c_03_03_Nr0016_Rødby Station_ Jordhåndteringsplan Bropakke 2, Jordhåndteringsplan for Rødby Station - midlertidig

Læs mere

Prøverne er udtaget fra 0,05-0,2 m u.t. og er udført med håndskovl.

Prøverne er udtaget fra 0,05-0,2 m u.t. og er udført med håndskovl. Notat 01-08-2012 Graham Bells Vej 23A 8200 Århus N Danmark www.ejlskov.com Sag: 12025 adc@ejlskov.com Tel: 87310071 Klient: Vejdirektoratet Projekt: E6620 Funder-Hårup, Jordkærvej 3, Silkeborg (Dansand)

Læs mere

Vejdirektoratet ROSKILDE FJORD - FORBINDELSEN 19 ansøgning for Marbækvej, Frederikssund kommune. Figur 1. Marbækvej (st. 7,8) T:

Vejdirektoratet ROSKILDE FJORD - FORBINDELSEN 19 ansøgning for Marbækvej, Frederikssund kommune. Figur 1. Marbækvej (st. 7,8) T: Notat Vejdirektoratet ROSKILDE FJORD - FORBINDELSEN 19 ansøgning for Marbækvej, Frederikssund kommune 22.juni 2016 Projekt nr. 220132 Dokument nr. 1217600419 Version 5 Udarbejdet af NAW Kontrolleret af

Læs mere

Transport og slutdisponering af slam

Transport og slutdisponering af slam AUGUST 2012 TØNDER SPILDEVAND A/S EU udbud Transport og slutdisponering af slam RETTELSESBREV NO. 2 VEDR.: BILAG MED SLAMANALYSER, REVIDERET TILBUDSLISTE M.M. TRANSPORT OG SLUTDISPONERING AF SLAM 3 1.1

Læs mere

BILAG 1 Analyserapporter

BILAG 1 Analyserapporter Sønderborg Forsynings Spildevand A/S BILAG 1 er Rapporterne er listet op i fælgende rækkefølge: Sønderborg rensningsanlæg Hummelvig rensningsanlæg Broager rensningsanlæg Huk rensningsanlæg Afhentning og

Læs mere

Esther Søgård Hansen Nørrelund 17 5881 Skårup Fyn

Esther Søgård Hansen Nørrelund 17 5881 Skårup Fyn Esther Søgård Hansen Nørrelund 17 5881 Skårup Fyn Kultur, Erhverv og Udvikling Natur og Klima Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 88 10 keu@svendborg.dk www.svendborg.dk

Læs mere

Lagergårdsvej, vejudvidelse, jordkartering

Lagergårdsvej, vejudvidelse, jordkartering MEMO TITEL Lagergårdsvej, vejudvidelse, jordkartering DATO 19. oktober 2012 TIL COWI, hwj FRA COWI, ndr PROJEKTNR A028003-017 ADRESSE 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FA +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk

Læs mere

Ansager, Horne, Lunde, Nr. Nebel, Outrup og Ølgod skoler. Screening af forureningsforhold i topjorden af ubefæstede arealer

Ansager, Horne, Lunde, Nr. Nebel, Outrup og Ølgod skoler. Screening af forureningsforhold i topjorden af ubefæstede arealer Notat Ansager, Horne, Lunde, Nr. Nebel, Outrup og Ølgod skoler Screening af forureningsforhold i topjorden af ubefæstede arealer Kogsgaard Miljø Fabriksvej 13 6980 Tim Tlf. 9734 1177 Fax 9734 1277 www.kogsgaard.dk

Læs mere

FORURENINGSUNDERSØGELSE

FORURENINGSUNDERSØGELSE FORURENINGSUNDERSØGELSE BELIGGENHED: REKVIRENT: RÅDGIVER: BORGERGADE 17A17F/DRONNINGENS TVÆR GADE 3244, 13 KØBENHAVN K MILJØKONTROLLEN DANSK MILJØRÅDGIVNING A/S SAGSNR: 254424551 DATO: 5. februar 24 Borgergade

Læs mere

Bilag 2: Situationsplan med prøvetagningspunkter. Feltarbejdet blev udført den 18. august 2010.

Bilag 2: Situationsplan med prøvetagningspunkter. Feltarbejdet blev udført den 18. august 2010. Notat Grontmij Carl Bro A/S Dusager 12 8200 Århus N Danmark T +45 82 10 51 00 F +45 8210 5155 www.grontmij-carlbro.dk CVR-nr. 48233511 Byggemodning LP151, Hadsten Udtagning af supplerende jordprøver, den

Læs mere

LANGDALEN, BRA BRAND, ÅRHUS

LANGDALEN, BRA BRAND, ÅRHUS Region Midtjylland 28. juni 2011 Sag nr. 203478 Udarbejdet af HSL/RLN Kontrolleret af BOA Godkendt af NCD LANGDALEN, BRA BRAND, ÅRHUS Forureningsundersøgelse på arealer syd for Collstropgrunden, Edwin

Læs mere

Natur og Miljø har foretaget yderligere undersøgelser ved Collstrupgrunden. Formålet har været at undersøge, om de nærliggende vandhuller

Natur og Miljø har foretaget yderligere undersøgelser ved Collstrupgrunden. Formålet har været at undersøge, om de nærliggende vandhuller Notat Den 22. november 2010 Undersøgelse af vandhuller Natur og Miljø har foretaget yderligere undersøgelser ved Collstrupgrunden. Formålet har været at undersøge, om de nærliggende vandhuller er påvirket

Læs mere

ORIENTERENDE MILJØTEKNISK UNDER- SØGELSE

ORIENTERENDE MILJØTEKNISK UNDER- SØGELSE Bilag 01-3 Hillerød Kommune Helhedsplan, Sportskilen i Hillerød ORIENTERENDE MILJØTEKNISK UNDER- SØGELSE Bilagsrapport Maj 2007 Hillerød Kommune Helhedsplan, Sportskilen i Hillerød ORIENTERENDE MILJØTEKNISK

Læs mere

Vurdering af miljørelaterede omkostninger ved opførelse af boligbyggeri

Vurdering af miljørelaterede omkostninger ved opførelse af boligbyggeri Notat Rådgivende ingeniører og planlæggere A/S NIRAS Sortemosevej 2 DK-3450 Allerød Halsnæs Kommune SØNDERGADE 57, HUNDESTED Telefon 4810 4200 Fax 4810 4300 E-mail niras@niras.dk CVR-nr. 37295728 Tilsluttet

Læs mere

Bilag 1. Situationsplan med placering af prøvetagningsfelter

Bilag 1. Situationsplan med placering af prøvetagningsfelter Bilag 1 Situationsplan med placering af prøvetagningsfelter Bilag 2 Situationsplan med forureningsniveauer Voldanlæg og bredzoner Bilag 3 Situationsplan med forureningsniveauer Bjørnekloen Bilag 4 Situationsplan

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR PRØVETAGNING VED AFHÆNDELSE AF VEJAREALER

RETNINGSLINJER FOR PRØVETAGNING VED AFHÆNDELSE AF VEJAREALER RETNINGSLINJER FOR PRØVETAGNING VED AFHÆNDELSE AF VEJAREALER R7 Ved nedlæggelse af et vejareal vil alle vejmaterialer over råjordsplanum oftest skulle fjernes, både asfaltbelægning, vejkasse og rabatjord.

Læs mere

Miljøteknisk undersøgelse af forurening ved nedgravet olietank på Rådhustorvet 2, 3660 Stenløse. GeoMiljø Miljørådgivning ApS.

Miljøteknisk undersøgelse af forurening ved nedgravet olietank på Rådhustorvet 2, 3660 Stenløse. GeoMiljø Miljørådgivning ApS. Egedal Kommune Miljøteknisk Rapport Miljøteknisk undersøgelse af forurening ved nedgravet olietank på Rådhustorvet 2, 3660 Stenløse. 30. oktober 2015 Sag: 15-054-01 / CBS GeoMiljø Miljørådgivning ApS.

Læs mere

Orienterende forureningsundersøgelse

Orienterende forureningsundersøgelse Orienterende forureningsundersøgelse Johs. E. Rasmussens Vej 1, Hjørring Hjørring Kommune Lok. nr. 821 Marts 2 Registerblad Lokalitetsnummer: 821. DMRsagsnr.: 2479. Rekvirent: Nordjyllands Amt Grundvandskontoret

Læs mere

Ny daginstitution Bavnehøj Allé 40, 2450 København SV UNDERSØGELSE AF 50 CM REGEL. Rekvirent: Københavns Ejendomme Nyropsgade 1, 5 1602 København K

Ny daginstitution Bavnehøj Allé 40, 2450 København SV UNDERSØGELSE AF 50 CM REGEL. Rekvirent: Københavns Ejendomme Nyropsgade 1, 5 1602 København K Ny daginstitution Bavnehøj Allé 40, 2450 København SV UNDERSØGELSE AF 50 CM REGEL Rekvirent: Københavns Ejendomme Nyropsgade 1, 5 1602 København K Tlf. 7342 3131 Fax 7342 3132 Reg. nr. 195 352 www.sloth-moller.dk

Læs mere

Forurening ved nedgravet olietank på Kildebækken 16, 3660 Stenløse - matr. 23ac Stenløse By, Stenløse. GeoMiljø Miljørådgivning ApS.

Forurening ved nedgravet olietank på Kildebækken 16, 3660 Stenløse - matr. 23ac Stenløse By, Stenløse. GeoMiljø Miljørådgivning ApS. Egedal Kommune Miljøteknisk Afværgerapport Forurening ved nedgravet olietank på Kildebækken 16, 3660 Stenløse - matr. 23ac Stenløse By, Stenløse. 18. februar 2014 Sag: 12-057-03 / CBS GeoMiljø Miljørådgivning

Læs mere

Bilag 4 Bilag 5 Københavns Kommune Center for Miljø Att: Morten Ejsing Sønderborg, den 27 01 2015 sag 131218 ref. rch tlf. 73423151 rch@sloth moller.dk NOTAT Vedr. : Kunstgræsbane Sundby. Kontrol af

Læs mere

Gulve kan udføres som terrændæk, når fyld- og overjord afrømmes, og opfyldning udføres med komprimeret sandfyld.

Gulve kan udføres som terrændæk, når fyld- og overjord afrømmes, og opfyldning udføres med komprimeret sandfyld. Elsted. Asmusgårdsvej Grundsalg Geoteknisk og miljøteknisk undersøgelse GEO projekt nr. Rapport, 0--0 Sammenfatning Forud for et grundsalg af Asmusgårdsvej i Elsted, beliggende på matrikel bt og gk Elsted

Læs mere

NOTAT. 1. Udvaskningstest på slagger fra dæmningen

NOTAT. 1. Udvaskningstest på slagger fra dæmningen NOTAT Projekt Taastrup Torv Kunde Casa Entreprise A/S Notat nr. Dato 2012-09-04 Til Høje-Taastrup Kommune Fra Rambøll Kopi til Jørgen Nielsen 1. Udvaskningstest på slagger fra dæmningen Der er den 6. august

Læs mere

Miljøteknisk notat. : Eva Zib, Mikkel Poulsen. : Henrik Mølbjerg Jeppesen

Miljøteknisk notat. : Eva Zib, Mikkel Poulsen. : Henrik Mølbjerg Jeppesen Miljøteknisk notat Granskoven 8 2600 Glostrup Danmark T +45 4348 6060 F +45 4396 4414 www.grontmij.dk CVR-nr. 48233511 Frederikssundmotorvejen; 1220 Motorring 4 Tværvej N Skitseprojekt for afgravning af

Læs mere

RAPPORT. Undersøgelse af fuger for miljøfarlige stoffer TRØRØD SKOLE. 15. april 2015, rev.0. Sendt til: Rudersdal Ejendomme Morten Seltoft

RAPPORT. Undersøgelse af fuger for miljøfarlige stoffer TRØRØD SKOLE. 15. april 2015, rev.0. Sendt til: Rudersdal Ejendomme Morten Seltoft TRØRØD SKOLE Undersøgelse af fuger for miljøfarlige stoffer Sendt til: Rudersdal Ejendomme Morten Seltoft RAPPORT Projekt nr. 14501120097 Sammenfatning og konklusion På Trørødskolen er der ved en tidligere

Læs mere

I forbindelse med miljøundersøgelsen er der udført en geoteknisk undersøgelse af Jord Teknik A/S, der er afrapporteret i særskilt rapport.

I forbindelse med miljøundersøgelsen er der udført en geoteknisk undersøgelse af Jord Teknik A/S, der er afrapporteret i særskilt rapport. Sag nr.: 113026/HB Dato: 13. marts 2013 NOTAT Indledende miljøundersøgelse, Artillerivej 181, København S 1. Indledning I forbindelse med mulig udlægning af kunstgræsbaner på areal ved Artillerivej 181,

Læs mere

Screeningsrapport 27. oktober 2014

Screeningsrapport 27. oktober 2014 SCREENING FOR MILJØFARLIGE STOFFER Screeningsrapport 27. oktober 2014 Basisinfo om screenet ejendom (BBR) Adresse: Sortebakkeskolen, Løgstørvej 161, 9610 Nørager Matr. nr./ejerlav: 1ky Nøragergård Hgd.,

Læs mere

Geoteknisk rapport Sag nr.: Parameterundersøgelse Storparcel 95, Stenløse. Vi er ikke nærmere bekendt med projektet på den enkelte parcel.

Geoteknisk rapport Sag nr.: Parameterundersøgelse Storparcel 95, Stenløse. Vi er ikke nærmere bekendt med projektet på den enkelte parcel. DJ MILJØ & GEOTEKNIK P/S RÅDGIVENDE INGENIØRER FRI Geoteknisk rapport Sag nr.: 655 Parameterundersøgelse Storparcel 95, Stenløse. Formål: Formål med undersøgelsen er at give en orientering om jordbundsforholdene

Læs mere

Indledende forureningsundersøgelse

Indledende forureningsundersøgelse Kongelundsvej 88A-16P, 23 København S Region Hovedstaden Koncern Miljø Indledende forureningsundersøgelse Petroleumsanlæg og fyldområde Kongelundsvej 88A-16P, 23 København S Matr. nr.: 35 Sundby Overdrev

Læs mere

Der er på de undersøgte parceller ikke konstateret tegn på forurening med totalkulbrinter, PAH'er eller metaller.

Der er på de undersøgte parceller ikke konstateret tegn på forurening med totalkulbrinter, PAH'er eller metaller. Viby. Onsholtgårdsvej - Villaparceller Geoteknisk og miljøteknisk undersøgelse GEO projekt nr. Rapport, 008--0 Sammenfatning GEO har udført en undersøgelse af funderings- og miljøforholdene med henblik

Læs mere

Frederikssund Kommune Tovet 2 3600 Frederikssund Att.: Team Natur, Berit Louise Mogensen Mail: blmog@frederikssund.dk

Frederikssund Kommune Tovet 2 3600 Frederikssund Att.: Team Natur, Berit Louise Mogensen Mail: blmog@frederikssund.dk Frederikssund Kommune Tovet 2 3600 Frederikssund Att.: Team Natur, Berit Louise Mogensen Mail: blmog@frederikssund.dk Dato Sagsbehandler J.nr. 1. oktober 2012 saril 014991-2012 Tilladelse efter Miljøbeskyttelseslovens

Læs mere

Dispensation til modtagelse af jord i råstofgrav

Dispensation til modtagelse af jord i råstofgrav Dispensation til modtagelse af jord i råstofgrav Tjørnehoved, Præstø Kommune Matrikel 3b Tjørnehoved By, Allerslev Journalnr. 04-000156 Dokumentnr. 246198 23. marts 2006 MMY 1 Der er d. 1. juli 2004 søgt

Læs mere

FORURENINGSUNDERSØGELSE

FORURENINGSUNDERSØGELSE FORURENINGSUNDERSØGELSE Badevej og 4, 3 Helsingør Rekvirent: Domea Dato: 9. december 14 DMRsagsnr.: 14571 Dansk Miljørådgivning A/S Din rådgiver gør en forskel Industrivej 1A, 868 Ry Tlf. 86 95 6 55 Email:

Læs mere

Afgørelse - Tilladelse til udledning af oppumpet grundvand Den

Afgørelse - Tilladelse til udledning af oppumpet grundvand Den Region Hovedstaden Center for Regional Udvikling Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Afgørelse - Tilladelse til udledning af oppumpet grundvand Den 18-10-2016 Egedal Kommune giver hermed Region Hovedstaden tilladelse

Læs mere

Ny daginstitution Tranehavevej 15, 2450 København SV UNDERSØGELSE AF 50 CM REGEL. Rekvirent: Københavns Ejendomme Nyropsgade 1, 5 1602 København K

Ny daginstitution Tranehavevej 15, 2450 København SV UNDERSØGELSE AF 50 CM REGEL. Rekvirent: Københavns Ejendomme Nyropsgade 1, 5 1602 København K Ny daginstitution Tranehavevej 15, 2450 København SV UNDERSØGELSE AF 50 CM REGEL Rekvirent: Københavns Ejendomme Nyropsgade 1, 5 1602 København K Møllegade 56 6400 Sønderborg Tlf. 7342 3131 Fax 7342 3132

Læs mere

RAPPORT VEDRØRENDE BYGNINGSUNDERSØGELSE

RAPPORT VEDRØRENDE BYGNINGSUNDERSØGELSE RAPPORT VEDRØRENDE BYGNINGSUNDERSØGELSE Tidligere Rissa Bilopphuggeri, Trondheim Rekvirent: Miljødirektoratet Dato: 9. januar 2015 DMR-saksnr.: 14-0029 Dansk Miljørådgivning A/S Smedgata 32, 0651 Oslo

Læs mere

Orienterende forureningsundersøgelse

Orienterende forureningsundersøgelse Orienterende forureningsundersøgelse A. F. Heidemannsvej 14, Hjørring Hjørring Kommune Lok. nr. 821-1055 April 2007 Registerblad Lokalitetsnummer: 821-1055. DMR-sagsnr.: 2006-932. Rekvirent: Titel: Region

Læs mere

Vejdirektoratet, Anlægsområdet

Vejdirektoratet, Anlægsområdet Vejdirektoratet, Anlægsområdet M11 Holbækmotorvejen Etape 1150, Fløng Roskilde Vest Fokusareal M11-132-10. Stena Jern & Metal, Navervej 17-25, 4000 Roskilde Forureningsundersøgelse December 2008 Udgivelsesdato

Læs mere

INDLEDENDE MILJØTEKNISK UNDERSØGELSE FORUD FOR NYT BYGGERI

INDLEDENDE MILJØTEKNISK UNDERSØGELSE FORUD FOR NYT BYGGERI Til Bygningsstyrelsen Dokumenttype Rapport Dato August 03 Adresse: OPP Kalvebod Brygge INDLEDENDE MILJØTEKNISK UNDERSØGELSE FORUD FOR NYT BYGGERI 0- Revision V Dato -08-03 Udarbejdet af LKK Kontrolleret

Læs mere

NIKOLINE KOCHS PLADS OG Ø4, AARHUS HAVN INDHOLD. Vurdering af forureningsforhold. 1 Indledning 2. 2 Tidligere og nuværende forhold 3

NIKOLINE KOCHS PLADS OG Ø4, AARHUS HAVN INDHOLD. Vurdering af forureningsforhold. 1 Indledning 2. 2 Tidligere og nuværende forhold 3 AARHUS KOMMUNE, AREALUDVIKLING AARHUS NIKOLINE KOCHS PLADS OG Ø4, AARHUS HAVN ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk Vurdering af forureningsforhold

Læs mere

MUSICON, BASGANGEN MV. INDHOLD BILAG. 1 Indledning 2. 2 Projektets omfang 2. 3 Geologi og grundvand 2. 4 Forklassifikation 3

MUSICON, BASGANGEN MV. INDHOLD BILAG. 1 Indledning 2. 2 Projektets omfang 2. 3 Geologi og grundvand 2. 4 Forklassifikation 3 ROSKILDE KOMMUNE, VEJE OG GRØNNE OMRÅDER SAMT ROSKILDE FORSYNING MUSICON, BASGANGEN MV. JORDHÅNDTERINGSPLAN ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW

Læs mere

Ejendommene har matrikel nr.: 1222 og 1234, Utterslev, København.

Ejendommene har matrikel nr.: 1222 og 1234, Utterslev, København. Bygningsscreening Boligforeningen AAB Afdeling 33 2400 København NV Sag Dato: 1.12.2016 Sag nr.: Rev: B26963 0 Sagsbehandler: Jonas Bergenholz Kvalitetssikring: Janus Poulsen 1. Baggrund I forbindelse

Læs mere

Notat vedrørende resultat af undersøgelse af drikkevands- eller boringskontrol.

Notat vedrørende resultat af undersøgelse af drikkevands- eller boringskontrol. Forsyning Ballerup Tlf. 83 6000 mail@forsyningballerup.dk www.forsyningballerup.dk Notat vedrørende resultat undersøgelse drikkevands- eller boringskontrol. Forsyning Ballerup har bemærkninger vedrørende

Læs mere

NOTAT. Bygningsaffald i Øm. Projektnummer Lejre Kommune Natur & Miljø. Kumlehusvej 1 Vurdering af analyseresultater

NOTAT. Bygningsaffald i Øm. Projektnummer Lejre Kommune Natur & Miljø. Kumlehusvej 1 Vurdering af analyseresultater NOTAT Projekt Bygningsaffald i Øm Projektnummer 3641600178 Kundenavn Emne Til Fra Projektleder Kvalitetssikring Lejre Kommune Natur & Miljø Kumlehusvej 1 Vurdering af analyseresultater Steffen B. Rasmussen

Læs mere

Bente Møller Marcussen, lektor Afdelingen for laboratorie-, miljø-, fødevare- og procesteknologi Erhvervsakademi Aarhus.

Bente Møller Marcussen, lektor Afdelingen for laboratorie-, miljø-, fødevare- og procesteknologi Erhvervsakademi Aarhus. Resumé: Pilottest af metoder til undersøgelse af udvaskning af miljøfremmede stoffer fra kunstgræsbaner i en kombineret laboratorie- og feltundersøgelse Bente Møller Marcussen, lektor Afdelingen for laboratorie-,

Læs mere

Delprojekt F2-06 Byggemodning Jordforureningsundersøgelser

Delprojekt F2-06 Byggemodning Jordforureningsundersøgelser Rapport Delprojekt F2-06 Byggemodning Jordforureningsundersøgelser Version 1 d. 2010-10-18 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund og formål 2 2. Undersøgelser 3 2.1 Jord 3 2.1.1 Jordprøver 4 2.2 Grundvand 4 3.

Læs mere

Steen Laursen Overvej 4 Fjelstervang 9633 Kibæk

Steen Laursen Overvej 4 Fjelstervang 9633 Kibæk Regionshuset Holstebro Steen Laursen Overvej 4 Fjelstervang 9633 Kibæk Miljø Lægårdvej 12R DK-7500 Holstebro Tl. +45 7841 1999 www.jordmidt.dk Dispensation til fortsat at modtage rent jord i eksisterende

Læs mere

Region Sjælland. Tujavej 11 i Køge FORURENINGSUNDERSØGELSE

Region Sjælland. Tujavej 11 i Køge FORURENINGSUNDERSØGELSE Region Sjælland Tujavej 11 i Køge FORURENINGSUNDERSØGELSE Region Sjælland Tujavej 11 i Køge FORURENINGSUNDERSØGELSE Rekvirent Rådgiver Region Sjælland Orbicon A/S Ringstedvej 20 4000 Roskilde Projektnummer

Læs mere

Frederikssund Kommune Tovet 2 3600 Frederikssund Att.: Team Natur, Berit Louise Mogensen Mail: blmog@frederikssund.dk

Frederikssund Kommune Tovet 2 3600 Frederikssund Att.: Team Natur, Berit Louise Mogensen Mail: blmog@frederikssund.dk Frederikssund Kommune Tovet 2 3600 Frederikssund Att.: Team Natur, Berit Louise Mogensen Mail: blmog@frederikssund.dk Dato Sagsbehandler J.nr. 1. oktober 2012 saril 016997-2012 Tilladelse efter Miljøbeskyttelseslovens

Læs mere

Analyserapport. Prøvemærke: Lab prøvenr: Prøve ID: Min. Max.

Analyserapport. Prøvemærke: Lab prøvenr: Prøve ID: Min. Max. Udtagningsadresse: Raffinaderivej 2 Prøveudtagning: kl. 11:50 Analyseperiode: - 14.03.2013 AR-13-CA-00053773-01 EUDKVE-00053773 05377301 Enhed Kravværdier Prøve ID: 001999-30 Min. Max. Prøvens farve Farveløs

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Tabel 1: Oversigt over lokaliteter med grundvandssænkning. Lokalitetsnr. Lokalitetsnavn Boring

Indholdsfortegnelse. Tabel 1: Oversigt over lokaliteter med grundvandssænkning. Lokalitetsnr. Lokalitetsnavn Boring Vejdirektoratet Udbygning af Brande Omfartsvej Okkerundersøgelser ved grundvandssænkninger COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Århus C Telefon 87 39 66 00 Telefax 87 39 66 60 www.cowi.dk Teknisk Notat

Læs mere

Notat vedrørende afgrænsende undersøgelse på Kløvkærvej 8, 6000 Kolding.

Notat vedrørende afgrænsende undersøgelse på Kløvkærvej 8, 6000 Kolding. Kløvkærvej 8, Kolding Side 1 Notat vedrørende afgrænsende undersøgelse på Kløvkærvej 8, 6000 Kolding. Indledning Ejendommen Kløvkærvej 8, Kolding støder op til den tidligere N. P. Johnsens Fyrværkerifabrik

Læs mere

Miljøstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske og Mikrobiologiske Miljømålinger NOTAT

Miljøstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske og Mikrobiologiske Miljømålinger NOTAT Miljøstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske og Mikrobiologiske Miljømålinger NOTAT Til: Følgegruppen for Miljøstyrelsens Referencelaboratorium cc: Fra: Laila Schou Poulsen Dato: 7. februar 2017 QA:

Læs mere

Vagn Åge Bach Sletkærvej 20, Nim 8740 Brædstrup. Dispensation til modtagelse af jord råstofgrav, matr. nr. 30b Nim by, Nim

Vagn Åge Bach Sletkærvej 20, Nim 8740 Brædstrup. Dispensation til modtagelse af jord råstofgrav, matr. nr. 30b Nim by, Nim Regionshuset Horsens Vagn Åge Bach Sletkærvej 20, Nim 8740 Brædstrup Miljø Emil Møllers Gade 41 DK-8700 Horsens Tel. +45 7841 1999 www.jordmidt.dk Dispensation til modtagelse af jord råstofgrav, matr.

Læs mere

Regulativ for anmeldelse og dokumentation af jordflytning i Høje- Taastrup Kommune

Regulativ for anmeldelse og dokumentation af jordflytning i Høje- Taastrup Kommune Regulativ for anmeldelse og dokumentation af jordflytning i Høje- Taastrup Kommune Sags nr. 81346 Dokument nr. 1815136 Indholdsfortegnelse 1. Formål 2. Lovgrundlag 3. Gyldigheds- og anvendelsesområde 4.

Læs mere

JORDBUNDSUNDERSØGELSER

JORDBUNDSUNDERSØGELSER JORDBUNDSUNDERSØGELSER KOMPETENT RÅDGIVNING GEOTEKNIK OG MILJØ KOMPRIMERINGSKONTROL JF Trans Urebjergvej 2 8471 Sabro Miljøteknisk notat nr. 2 Hovedgaden 28, 8410 Rønde 20110617 Sag nr. 1100213 Udarbejdet

Læs mere

Orienterende miljøteknisk undersøgelse Sag nr. 25391 Kongeskrænten, Smørum

Orienterende miljøteknisk undersøgelse Sag nr. 25391 Kongeskrænten, Smørum Miljønotat DJ Miljø & Geoteknik P/S RÅDGIVENDE INGENIØRER F.R.I. Orienterende miljøteknisk undersøgelse Sag nr. 2539 Kongeskrænten, Smørum. Formål Egedal Kommune har anmodet DJ Miljø & Geoteknik P/S om

Læs mere

RAPPORT VEDRØRENDE BYGNINGSUNDERSØGELSE

RAPPORT VEDRØRENDE BYGNINGSUNDERSØGELSE RAPPORT VEDRØRENDE BYGNINGSUNDERSØGELSE Dybedalen 1-3, 8210 Aarhus V Rekvirent: Regnbuen Arkitekter m.a.a. Dato: 17. december 2014 DMR-sagsnr.: 2014-1004 Dansk Miljørådgivning A/S Din rådgiver gør en forskel

Læs mere

Påvirkning af indeklimaet i mandskabsbygninger Målerunde 2015

Påvirkning af indeklimaet i mandskabsbygninger Målerunde 2015 Grønlandsudvalget 2016-17 GRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 31 Offentligt Notat Etablissement: 9117 Station Mestersvig Dato: 02-12-2015 Påvirkning af indeklimaet i mandskabsbygninger Målerunde 2015

Læs mere

Vejdirektoratet. 4. oktober 2011

Vejdirektoratet. 4. oktober 2011 Vejdirektoratet Motorring 4, 0410 Taastrup - Frederikssundmotorvejen Miljøtekniske undersøgelser i form af rabatjordsundersøgelser, undersøgelser af sedimenter i regnvandsbassiner samt undersøgelser i

Læs mere

Administration af dispensationer fra jordforureningslovens 52 i Bornholms Regionskommune.

Administration af dispensationer fra jordforureningslovens 52 i Bornholms Regionskommune. Administration af dispensationer fra jordforureningslovens 52 i Bornholms Regionskommune. Baggrund. Lovgivning Lov om forurenet jord af 04/12 2009 (Jordforureningsloven) 52 fastsætter at: Tilførsel af

Læs mere

Miljøteknisk rapport. Sag: J14.0898M2 Bakkegårdsvej 8, Vivild, Allingåbro. Risikovurdering af indeklima og udeluft. Horsens, den 5.

Miljøteknisk rapport. Sag: J14.0898M2 Bakkegårdsvej 8, Vivild, Allingåbro. Risikovurdering af indeklima og udeluft. Horsens, den 5. Miljøteknisk rapport Sag: J14.0898M2 Bakkegårdsvej 8, Vivild, Allingåbro Risikovurdering af indeklima og udeluft Horsens, den 5. marts 2015 Rekvirent: DRIAS Ølholm Bygade 57 7160 Tørring Att. Lars Lomholt

Læs mere