EU-UDBUD [Udbudsbekendtgørelsens nummer]

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "EU-UDBUD [Udbudsbekendtgørelsens nummer]"

Transkript

1 EU-UDBUD [Udbudsbekendtgørelsens nummer] Varer Offentligt udbud På levering af Tekniske hjælpemidler Vestegnens Indkøbsforum og Tårnby Kommune

2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning Ordregiver Tidsplan Spørgsmål Informationsmøde: Ikke relevant i dette udbud Spørgsmål og svar Udbuddets omfang Udelukkelse og egnethed Tilbudsgivers personlige forhold Økonomisk og finansiel formåen Teknisk og/eller faglig formåen Konsortier Tilbudsgiver baserer sig på andre enheders formåen Brug af rammeaftaler Rammeaftaler Tildeling af konkrete ordrer: Ikke relevant for dette udbud Tilbud Flere tilbud Kombinationsbud Alternative tilbud Tildelingskriterium og underkriterier... 7 Tildelingskriterier... 7 Bedømmelse i forhold til underkriteriet pris... 8 Bedømmelse i forhold til andre under- og delkriterier... 8 Identifikation af det økonomisk mest fordelagtige tilbud Afgivelse af tilbud10.1 Tilbudsfrist Vedståelsesfrist Tilbuddets indhold Tilbuddets indhold Sprog Ejendomsret og betaling for tilbud Forbehold Tilbudsevaluering Tildelingskriterium og underkriterier

3 12.2 Forbehold og konditionsmæssighed Udelukkelse og egnethed Vareprøver og afprøvning Orientering om resultatet af udbuddet Aktindsigt Udbudsbilag A Erklæring om solidarisk hæftelse for konsortiedeltagere Rammeaftalen - UDKAST Parterne Aftalegrundlag Aftaleperiode Rammeaftalens omfang Samarbejde Kvalitet Priser og prisregulering Bestilling E handel Fakturering Betalingsbetingelser Statistik Leverandørens misligholdelse Ordregivers misligholdelse Force majeure Produktansvar og forsikring Etik Sociale Klausuler Overdragelse Tavshedspligt Lovvalg og værneting Underskrifter Bilag 1. Kravspecifikationen Bilag 2. Tilbudsliste Bilag 3. Miljø

4 1. Indledning Udbuddet vedrører levering af tekniske hjælpemidler til Vestegnens Indkøbsforum og Tårnby. Udbuddet gennemføres som et offentligt udbud, jf. udbudslovens 56, hvilket betyder, at enhver der ikke er omfattet af udelukkelsesgrundene, jf. punkt. 6. og opfylder eventuelle mindstekrav, kan afgive tilbud. Udbudsmaterialet består af: Udbudsbekendtgørelse Udbudsbetingelser, med ESPD (fælles europæisk udbudsdokument) Udkast til rammeaftale med bilag (herunder kravspecifikation) Aftale med den vindende tilbudsgiver skal indgås på baggrund af udkastet til rammeaftale. Tilbudsgiver gøres opmærksom på, at der kan foretages ændringer af udbudsmaterialet efter offentliggørelse af dette, herunder ændringer af kravspecifikationen og udbudsbetingelserne. Tilbudsgiver opfordres derfor til løbende at holde sig orienteret om udbuddet. Udbudsmaterialet er offentliggjort på/via Mercell. 2. Ordregiver Vestegnens Indkøbsforum, som består af følgende kommuner: Albertslund Brøndby Glostrup Hvidovre Høje-Taastrup Ishøj Rødovre Vallensbæk Udbuddet omfatter ligeledes levering af tekniske hjælpemidler til Tårnby Kommune. Ordregivers kontaktperson fremgår af pkt Tidsplan Indsæt tidsplan 4. Spørgsmål 4.1. Informationsmøde: Ikke relevant i dette udbud Spørgsmål og svar Ordregiver opfordrer tilbudsgiver til at stille afklarende spørgsmål, såfremt tilbudsgiver er i tvivl om forståelsen af krav i kravspecifikationen, vilkår i rammeaftalen eller udbudsmaterialet i øvrigt. Tilbudsgiver 4

5 opfordres desuden til at gøre ordregiver opmærksom på eventuelle forhold i udbudsmaterialet, der giver anledning til tvivl om, hvorvidt tilbudsgiver kan/vil afgive tilbud. Alle henvendelser og spørgsmål vedrørende udbuddet skal være skriftlige, på dansk og skal stilles under fanen "Kommunikation" i Mercell. Spørgsmål skal stilles inden udløb af den i tidsplanen oplyste spørgefrist. Spørgsmål, der modtages efter udløb af spørgefristen, besvares kun i det omfang, det er muligt inden udløbet af den i tidsplanen oplyste svarfrist. Ordregiver vil besvare spørgsmål løbende og senest ved udløb af den i tidsplanen oplyste svarfrist. Spørgsmål vil blive besvaret skriftligt, og alle spørgsmål og svar vil i anonymiseret form blive offentliggjort via Mercell. 5. Udbuddets omfang Udbuddet vedrører indkøb af tekniske hjælpemidler til samtlige ordregivers enheder og institutioner. Udbuddet er opdelt i følgende delaftaler: Delaftale 8. Eldreven kørestol med manuel styring Delaftale 9. Manuel kørestol Delaftale 10. Transportkørestol Delaftale 11. Komfortkørestol Delaftale 12. Stationær personløfter Delaftale 13. Mobil personløfter Delaftale 14. Mobil ståløfter Delaftale 15. Senge Delaftale 16. Madrasser til personer med sår i stadie 0-2 Delaftale 17. Madrasser til personer med sår i stadie 3 Delaftale 18a. Madrasser til personer med sår i stadie 4 (med motor) Delaftale 18b. Madrasser til personer med sår i stadie 4 (uden motor) Der kan afgives tilbud på én, flere eller alle delaftaler. For nærmere beskrivelse af de udbudte varer, herunder de mindstekrav varerne skal opfylde, henvises til bilag 3. tilbudslisten, bilag 2. kravspecifikationen samt eventuelle rettelser og besvarelse af spørgsmål. Den forventede omsætning for hver delaftale er udregnet på baggrund af tidligere aktivitet og forventede aktivitetsændringer med de forudsætninger, der kendes på udbudstidspunktet. Den forventede omsætning er således ikke bindende for ordregiver. Tilsvarende gælder for mængder angivet i tilbudslisten. 5

6 Den udbudte rammeaftale har en løbetid på 3 år. Rammeaftalen kan forlænges op til 2 x 12 måneder. Opsigelsesvilkår fremgår af rammeaftalens pkt Udelukkelse og egnethed Den nedenfor angivne dokumentation danner grundlag for ordregivers vurdering af, hvorvidt tilbudsgiver er egnet til at løfte den udbudte opgave. Tilbudsgiver skal vedlægge de i pkt. 6.1 til 6.3 krævede oplysninger til sit tilbud. Oplysninger skal gives ved at udfylde ESPD og vedlægge dette dokument til tilbuddet. 6.1 Tilbudsgivers personlige forhold Tilbudsgiver skal bekræfte, at tilbudsgiver ikke er omfattet af de obligatoriske udelukkelsesgrunde i udbudslovens 135, stk. 1 til 3 og 136. Tilbudsgiver skal derudover bekræfte, at tilbudsgiver ikke er omfattet af følgende frivillige udelukkelsesgrunde, jf. udbudslovens 135, stk. 4 og 5 og 137, nr. 1, 2, 5 og Økonomisk og finansiel formåen Tilbudsgiver skal opfylde følgende mindstekrav til økonomisk og finansiel formåen, jf. udbudslovens 142: Kopi af tilbudsgivers relevante gyldige erhvervs- og produktansvarsforsikring med en dækningssum på minimum DKK 10 millioner pr. år, bilag 5.2. Erhvervs- og produktansvarsforsikring skal dække leverandørens ansvar ved ting- og personskade. I muligt omfang, dvs. afhængigt af hvornår tilbudsgiver blev etableret eller startede sin virksomhed, det seneste årsregnskab (2014) I muligt omfang, dvs. afhængigt af hvornår tilbudsgiver blev etableret eller startede sin virksomhed, oplysninger om tilbudsgivers samlede omsætning inden for det udbudte område for de seneste tre afsluttede regnskabsår (2012, 2013, 2014), bilag Teknisk og/eller faglig formåen Tilbudsgiver skal opfylde følgende mindstekrav til teknisk og faglig formåen, jf. udbudslovens 143: Referenceliste over leverancer pr. delaftale der er udført i løbet af de sidste tre år (2013, 2014, 2015), jf. Bilag 5.4. Referencelisten skal for hver reference indeholde: a. Delaftale b. Navn på den offentlige myndighed, kontaktperson samt telefonnummer på denne c. Kontraktperiode Det er et mindstekrav, at leverandøren kan påvise min. 2 referencer pr. delaftale. Leverandøren skal udfylde én række pr. delaftale, med angivelse af hvilken delaftale referencen er på, navn på myndigheden (kontaktperson samt telefonnummer), kontraktperioden. VIF henleder opmærksomheden på, at ovenstående udvælgelseskriterier og dokumentation kan blive ændret i forbindelse med spørgsmål & svar, så længe dette sker inden for de udbudsretlige rammer. 6.4 Konsortier Afgives tilbud af et konsortium, skal de krævede oplysninger under pkt. 6.1 til 6.3 afgives for hver deltager i konsortiet. Det vil i forbindelse med egnethedsvurderingen (pkt. 6.2 og 6.3) dog være konsortiets samlede 6

7 egnethed, der vurderes. Hvis de krævede oplysninger ikke afgives af alle konsortiedeltagere, er tilbuddet ikke nødvendigvis ukonditionsmæssigt, men det kan have betydning for egnethedsvurderingen. Desuden skal de enkelte deltagere i konsortiets ydelser/roller angives. Tilbud afgivet af et konsortium skal vedlægges en udfyldt og underskrevet konsortieerklæring (udbudsbilag A), hvori konsortiedeltagerne erklærer, at de hæfter solidarisk og direkte i forhold til ordregiver. Samtidig skal det fremgå af erklæringen, hvilken konsortiedeltager, der med bindende virkning, kan føre afklarende drøftelser og indgå aftaler med ordregiver. 6.5 Tilbudsgiver baserer sig på andre enheders formåen Hvis tilbudsgiver under henvisning til udbudslovens 144, stk. 1 - i forbindelse med afgivelse af tilbud baserer sig på andre enheders finansielle og økonomiske formåen og/eller tekniske og/eller faglige formåen, skal de krævede oplysninger under pkt. 6.1 til 6.3 afgives for samtlige enheder. Det vil i forbindelse med egnethedsvurderingen (pkt. 6.2 og 6.3) være tilbudsgiverteamets samlede egnethed, der vurderes. Hvis de krævede oplysninger ikke afgives af alle virksomheder i tilbudsgiverteamet, er tilbuddet ikke nødvendigvis ukonditionsmæssigt, men det kan have betydning for egnethedsvurderingen. Desuden skal de enkelte deltagere i tilbudsgiverteamet ydelser/roller angives. 7. Brug af rammeaftaler 7.1. Rammeaftaler De udbudte aftaler er rammeaftaler, som forudsættes indgået med 1 leverandører for hver delaftale Tildeling af konkrete ordrer: Ikke relevant for dette udbud. 8. Tilbud 8.1 Flere tilbud Der kan ikke afgives mere end et tilbud. Det er ikke tilladt, at byde med flere varianter af samme produkt medmindre andet er angivet. 8.2 Kombinationsbud Der kan tilbydes rabat, hvis tilbudsgiveren som minimum vinder et nærmere angivet antal delaftaler (kombinationsbud) samt ved udnyttelse af de to optioner på forlængelse. Nærmere vejledning om, hvordan der skal afgives kombinationsbud findes i tilbudslisten. 8.3 Alternative tilbud Der kan ikke afgives alternative tilbud. 9. Tildelingskriterium og underkriterier Tildelingskriterier Kontrakten tildeles til den tilbudsgiver som har afgivet det økonomisk mest fordelagtige tilbud bedømt ud fra følgende underkriterier: 7

8 Vægtning Underkriterium Delkriterier Vægtning af Vurderingsgrundlag delkriterie 50 % Pris Tilbudsskema 50 % Kvalitet Kvalitet 40 % Afprøvning af vareprøver Funktionalitet 40 % Afprøvning af vareprøver Miljø 20 % Vurdering af hjælpemidlets levetid, rengøringsvenlighed og genbrugelighed Bedømmelse i forhold til underkriteriet pris Til brug for bedømmelsen i forhold til underkriteriet pris beregnes en samlet sum for total omsætningen for alle varelinjer for hver delaftale i det i bilag 3 oplyste sortiment. Den samlede sum indgår direkte i identifikationen af det økonomisk mest fordelagtige tilbud. Der tildeles ikke point for pris. Bedømmelse i forhold til andre under- og delkriterier Bedømmelsen af underkriteriet kvalitet, med delkriterierne Kvalitet og Funktionalitet vil blive baseret på en fysisk, kvalitativ vurdering af samtlige tilbudte produkter. Tilbudsgiver skal derfor beregne at kunne levere ét eksemplar af hvert tilbudt produkt med tilbudt tilbehør. Kvalitet og funktionalitet varierer i indhold i de forskellige delaftaler, jf. ovenstående. Underkriterierne vil blive vurderet på baggrund af elementerne, som angivet i kravspecifikationerne i kolonnen Ved afprøvning af produktet eller ved granskning af dokumentationen vil der blive lagt vægt på. Ved bedømmelsen i forhold til underkriteriet miljø lægger VIF vægt på det tilbudte produkts levetid, en høj grad af rengøringsvenlighed, og dermed hjælpemidlets genbrugelighed. Tilbudsgiver bedes udfylde bilag 3. for hvert tilbudt produkt. Ved evalueringen i forhold til de kvalitative underkriterier anvendes en pointskala fra Ved bedømmelsen af den økonomisk mest fordelagtige tilbud, tildeles point på grundlag af VIFs objektive vurdering af det samlede tilbud. Pointskalaen har følgende inddeling for graden af opfyldelse af de kvalitative parametre: Point Grad af opfyldelse 1-2 point: Særdeles utilfredsstillende 3-4 point Utilfredsstillende 5-6 point: Tilfredsstillende 7-8 point: Meget tilfredsstillende 9-10 point: Særdeles tilfredsstillende Pointintervallet for hver grad kan bruges til at nuancere bedømmelsen. Der tildeles kun hele pointtal. Der tildeles point for hvert delkriterium. 8

9 Ved hvert delkriterium skal tilbudsgiver opnå et minimum af antal point for at kunne gå videre i tildelingen. Opnås dette minimum ikke, går tilbuddet ikke videre i tildelingen. Tilbudsgiveren skal have opnået minimum 50 % af mulige point pr. delkriterium, og minimum 70 % (21 ud af 30 point) af de samlede mulige point for at gå videre i tildelingen. Modellen for opnåelse af minimumspoint er som følger: Delkriterium Mulige point Minimumsprocent af mulige point der skal opnås Kvalitet % 5 Funktionalitet % 5 Miljø % 5 Samlet mulige point I alt % 21 Minimum points der skal opnås For hver tilbudsgiver beregnes vægtet samlet pointtal for disse delkriterier, pr. delaftale. Illustrerende eksempel på beregning af vægtet samlet pointtal for en tilbudsgiver Delkriterium Mulige point Opnået point Opnået point i % Kvalitet % Funktionalitet % Miljø % I alt % Identifikation af det økonomisk mest fordelagtige tilbud. Det økonomisk mest fordelagtige tilbud identificeres ved metoden bedst til prisen. Metoden udtrykker forholdet mellem kvalitet og pris på den måde, at det vægtede samlede pointtal divideres med den beregnede samlede sum for tilbuddet (i kroner) for hver tilbudsgiver. Efter denne metode vægter det kvalitative underkriterium og pris lige meget og dermed hver med 50 %. Den tilbudsgiver, der opnår det højeste resultat af ovennævnte division (kvalitet i point /pris i kroner), anses for at have afgivet det økonomisk mest fordelagtige tilbud. Illustrerende eksempel på beregning af forholdet mellem kvalitet og pris for en tilbudsgiver Vægtet samlet pointtal Samlet sum Resultat (340 point/ kr.)*1.000 (Multiplikation med for at undgå 0,003383) 340 point kr. 3,383 point/kr. Tilbudsgiver bedes være opmærksom på pkt samt i kravspecifikationen. Hver delaftale evalueres individuelt, dvs. tilbudsgivere konkurrerer pr. delaftale 9

10 10. Afgivelse af tilbud 10.1 Tilbudsfrist Ordregiver har valgt at gennemføre denne opgave digitalt igennem Mercell Danmark A/S. For at deltage i opgaven kopieres dette link til din internet browser: Her tilmelder tilbudsgiver sig opgaven ved at trykke på ikonet foroven: Meld din interesse. Såfremt tilbudsgiver ikke er licenshaver hos Mercell Danmark A/S skal denne udfylde en registrering af firmaet. Denne registrering er nødvendig for tilbudsgivers videre deltagelse og er uden omkostninger. Efter afsendelse af registreringen har du gratis adgang til alle udbudsdokumenter. Tilbudsgiver vil modtage login koder til indenfor normal arbejdstid og kan derefter afsende tilbuddet Vedståelsesfrist Tilbuddet skal være bindende for tilbudsgiver indtil 9 måneder efter udløb af tilbudsfristen. 11. Tilbuddets indhold 11.1 Tilbuddets indhold Tilbuddet skal indeholde følgende: Udfyldt ESPD, herunder også for eventuelle andre konsortiedeltager eller andre enheder, som tilbudsgiver baserer sin økonomiske eller tekniske formåen på, jf. pkt. 6.5, samt eventuel erklæring om solidarisk hæftelse for konsortiedeltagere, jf. pkt. 6.4 (udbudsbilag A) Udfyldt tilbudsliste Oplysninger eller beskrivelser der kræves i forbindelse med vurderingen af øvrige underkriterier. Dokumentation for opfyldelse af frivillige udelukkelsesgrunde, jf. pkt. 6.1 Indeholder tilbuddet ikke ovennævnte oplysninger, er ordregiver berettiget til at afvise tilbuddet. Ordregiver er derudover forpligtet til at afvise tilbuddet, hvis det vil være i strid med gældende lovgivning at indhente de manglende oplysninger efterfølgende, eller hvis tilbuddet lovligt kan evalueres uden de manglende oplysninger Sprog Tilbuddet skal være på dansk. Bilagsmateriale af generel karakter kan dog være på engelsk. Ordregiver kan anmode tilbudsgiver om oversættelse af bilagsmateriale til dansk. Oversættelsen sker i givet fald for tilbudsgivers regning Ejendomsret og betaling for tilbud Tilbud og tilhørende bilagsmateriale er ordregivers ejendom og vil derfor ikke blive returneret. Der ydes ikke godtgørelse for afgivelse af tilbud. 10

11 11.4 Forbehold Tilbudsgiver bør nøje overveje, om tilbuddet skal indeholde forbehold til udbudsmaterialet, idet ethvert forbehold medfører, at ordregiver er berettiget til at afvise tilbuddet. Faglige forbehold, såsom branchens standardforbehold, vil blive behandlet som ethvert andet forbehold. Ordregiver er forpligtet til at afvise tilbud, der indeholder forbehold overfor grundlæggende elementer i udbudsmaterialet samt forbehold, hvis økonomiske værdi ikke på sikker og saglig vis kan prissættes. 12. Tilbudsevaluering Efter tilbudsfristens udløb, evalueres på følgende punkter: 12.1 Tildelingskriterium og underkriterier Tilbud vurderes på baggrund af tildelingskriteriet og underkriterierne, jf. pkt. 9, og på denne baggrund træffes beslutning om tildeling af rammeaftale. Ved vurderingen af tilbuddene anvender ordregiver følgende evalueringsmodel: Hver delaftale bliver evalueret individuelt. Såfremt tilbudsgiver byder ind på flere forskellige delaftaler, bliver pointene for delaftalerne ikke lagt sammen. Pris: Ordregiver evaluerer den samlede tilbudssum pr. delaftale pris pr. produkt sammenlagt med den samlede pris for de obligatoriske reservedele. Kvalitet og funktionalitet: VIF vurderer underkriteriet kvalitet og underkriteriet funktionalitet gennem afprøvning af vareprøver. Kvalitet og funktionalitet varierer i vægtning og indhold i de forskellige delaftaler, jf. ovenstående. Underkriterierne vil blive vurderet på baggrund af delkriterierne, som angivet i kravspecifikationerne i kolonnen Ved evalueringen vil der blive lagt vægt på. Vedr. miljø: Ordregiver vurderer genbrugeligheden generelt, herunder hjælpemidlets levetid samt rengøringsvenlighed. Udbuddet omfatter standard tekniske hjælpemidler ordregiver ønsker derfor genbrugelige produkter, som skåner miljøet samt afhjælper borgernes behov. Leverandøren bedes beskrive det tilbudte produkts forventet levetid, rengøringsmuligheder samt øvrige genbrugelighedsmetoder, som evt. kan forlænge produktets levetid. Fortrykt formular i bilag a. Send venligst et skema pr. delaftale. Endvidere bedes tilbudsgivere at sende kort beskrivelse af Genanvendelse af materialer og genanvendelsesprocenten, jf. kravspecifikationen. Alle tilbudsgivere vil i deres meddelelsesbreve modtage en begrundelse for deres tildelte point. Ordregiver vurderer udelukkende tilbuddene på baggrund af de oplysninger, der fremgår af det fremsendte tilbud inkl. bilag samt eventuel afprøvning af de tilbudte produkter Forbehold og konditionsmæssighed Det vurderes, om tilbuddene indeholder forbehold overfor udbudsmaterialet mv. jf. udbudslovens 159, stk. 2. Hvis et tilbud indeholder forbehold, behandles tilbuddet i overensstemmelse med de retningslinjer, der fremgår af pkt

12 Det undersøges derudover, om tilbuddene indeholder krævede oplysninger og dokumentation, jf. pkt Såfremt dette ikke er tilfældet, vurderes det, om tilbuddet skal afvises som ukonditionsmæssigt. Tilbudsgivere, der har afgivet ukonditionsmæssige tilbud, kan ikke tildeles aftale Udelukkelse og egnethed Den enkelte tilbudsgivers egnethed til at løse opgaven [Alternativt den vindende tilbudsgivers egnethed, jf. udbudslovens 159, stk. 4] vurderes på baggrund af den krævede dokumentation under pkt. 6. Inden tilbudsgiverne orienteres om den endelige tildelingsbeslutning, skal den tilbudsgiver som ifølge ordregiver har afgivet det økonomisk mest fordelagtige tilbud dokumentere oplysningerne afgivet i ESPD, jf. udbudsloven 159, stk Vareprøver og afprøvning De tilbudsgivere, der efter ordregivers vurdering er konditionsmæssige, vil få en meddelelse om at levere vareprøver. Af meddelelsesbrevet vil både adresse, dato og klokkeslæt fremgå. Indleverede produkter til kvalitetsevalueringen skal være mærket med firmanavn, delaftalenr., produktbeskrivelse iht. kravspecifikationen samt budnummer, hvis der bydes med flere løsninger. Tilbudsgiver skal beregne at kunne levere ét eksemplar af hvert tilbudt produkt med det obligatoriske tilbehør den (indsæt dato). Det er selv ansvarlig for forsikring af de indleverede produkter. Produkterne skal afhentes igen (indsæt dato). Der vil blive foretaget en fysisk, kvalitativ vurdering af samtlige tilbudte produkter. Afprøvningen vil blive foretaget af en gruppe fagpersoner ud fra en samlet helhedsvurdering af de anførte delkriterier under delaftalerne. Inden den praktiske afprøvning foretages af fagpersonerne, skal de tilbudsgivere, som har indleveret produkter, samle de indleverede produkter samt lave en kort produktorientering herom. Produktorienteringen skal ske på den adresse, hvor produkterne er indleveret til kvalitetsvurdering. Tilbudsgiverrepræsentanterne får max. 20 min. til at samle og orientere om produkternes funktionalitet (pr. produkt). Tilbudsgivere gøres opmærksom på, at der ikke må tales om andet end produktets funktionalitet. Ordregiver agter at videofilme præsentationen. Til produktorienteringsmødet vil 2 fagpersoner og min. 1 udbudskonsulent deltage fra ordregivers side. Under en tilbudsgivers produktorientering vil andre tilbudsgivere ikke have adgang til at være til stede. Det er tilbudsgivers ansvar at de tilbudte produkter lever op til minimumskravene i kravspecifikationen. Ordregiver forbeholder sig ret til at efterprøve om produkterne lever op til kravene. 13. Orientering om resultatet af udbuddet Alle tilbudsgivere vil via elektronisk Mercell blive orienteret om resultatet af udbudsforretningen, jf. Lov om Klagenævnet for Udbud m.v. (lov nr. 492 af 12/ med senere ændringer). Aftalen er først gældende når rammeaftalen er underskrevet af begge parter efter standstill-periodens udløb. 14. Aktindsigt Ordregiver er forpligtet til at overholde offentlighedslovens (lov nr. 606 af 12/6 2013) regler om aktindsigt, hvilket betyder, at ordregiver kan være forpligtet til at udlevere hele eller dele af tilbudsgivers tilbud, hvis der anmodes om aktindsigt. 12

13 Anmodes ordregiver om aktindsigt, vil den eller de berørte tilbudsgivere blive hørt, inden ordregiver træffer beslutning om, hvilke dele af tilbuddet, der er omfattet af aktindsigt. 13

14 Udbudsbilag A Erklæring om solidarisk hæftelse for konsortiedeltagere Nedenstående virksomheder har i ESPD erklæret at udgøre et konsortium. Konsortiet er benævnt : Virksomhedens navn: CVR-nr.: Navn og titel på underskriver: Dato og underskrift: Virksomhedens navn: CVR-nr.: Navn og titel på underskriver: Dato og underskrift: Virksomhedens navn: CVR-nr.: Navn og titel på underskriver: Dato og underskrift: Virksomhed 1 Virksomhed 2 Virksomhed 3 (Hvis konsortiet består af flere virksomheder, kan der tilføjes celler efter behov). Konsortiedeltagerne erklærer ved deres underskrift, at følgende virksomhed i alle forhold mellem konsortiet og ordregiver har fuld prokura til at indgå i afklarende drøftelser samt træffe bindende aftaler på konsortiets vegne med ordregiver. Konsortiedeltagerne erklærer ved deres underskrift endvidere, at alle hver især vil hæfte solidarisk, direkte og ubetinget overfor ordregiver for enhver forpligtelse i relation til konsortiets tilbud, herunder konsortiets opfyldelse af rammeaftalen. Der henvises til udbudsmaterialets afsnit 11.1 vedrørende beskrivelse af de oplysninger konsortiedeltagerne skal afgive. 14

15 Rammeaftalen - UDKAST 1. Parterne Mellem Vestegnens Indkøbsforum samt Tårnby ved: Brøndby Kommune Team udbud og kontraktstyring Park Allé Brøndby og Kontrakthaver [Virksomhed] [Adresse] [Postnr.] [By] Er der indgået aftale vedrørende levering af delaftale/delaftaler til ordregiver. 2. Aftalegrundlag 2.1 Rammeaftalens grundlag Denne rammeaftale er indgået på baggrund af ordregiverens udbud af [indsæt varebetegnelse]. Aftalegrundlaget består af følgende dokumenter: 1. Denne rammeaftale 2. Bilag X spørgsmål, svar og ændringer til udbudsmaterialet 3. Bilag X kravspecifikation 4. Bilag X [indsæt navn bilag] 5. Leverandørens tilbud af [indsæt dato] 6. [indsæt øvrige bilag] Hvis der er uoverensstemmelse mellem rammeaftalen og bilagene, går rammeaftalen forud for bilagene. Hvis der er uoverensstemmelse mellem bilagene, går det førstnævnte forud for et senere nævnt bilag. 2.2 Betingelser Leverandøren skal inden ikrafttræden af denne rammeaftale, dog senest [indsæt antal dage] efter udløb af standstill perioden, fremsende følgende dokumentation til ordregiver: 1. [indsæt beskrivelse af den dokumentation, der skal fremsendes] Rammeaftalen er fra ordregivers side betinget af, at ovennævnte dokumentation fremsendes til ordregiver, og at dokumentationen kan godkendes af ordregiver. 2.3 Ændringer 15

16 Enhver ændring eller tilføjelse til rammeaftalen skal aftales skriftligt mellem ordregiver og leverandøren og skal vedhæftes denne rammeaftale som et tillæg. Ændringer kan alene ske inden for de udbudsretlige grænser. 2.4 Underleverandører Leverandøren har til rammeaftalen tilknyttet følgende underleverandører: [indsæt navn på de underleverandører, der er oplyst i tilbuddet] Disse underleverandører kan kun udskiftes med ordregivers forudgående samtykke. Leverandøren er berettiget til at anvende yderligere underleverandører ved opfyldelsen af denne rammeaftale. Ordregiver er dog berettiget til at kræve, at en underleverandør udskiftes, såfremt ordregiver har saglige indvendinger mod anvendelse af den pågældende underleverandør. Ansvaret for opfyldelse af rammeaftalen påhviler leverandøren uanset anvendelse af underleverandører. Leverandøren er på opfordring fra ordregiver forpligtet til straks, at oplyse, hvilke underleverandører der anvendes. 3. Aftaleperiode Rammeaftalen er gældende fra den 1. juli 2016 til den 30. juni 2019 og er uopsigelig for begge parter, jf. dog pkt Ordregiver har option på at forlænge rammeaftalen med 2 x 12 mdr. på uændrede vilkår. Meddelelse herom skal gives til kontrakthaver senest 3 måneder før aftaleudløb, i modsat fald ophører rammeaftalen uden særskilt opsigelse. Rammeaftalen er uopsigelig for begge parter i forlængelsesperioden. Hvis ordregivers udbud indbringes for Klagenævnet for Udbud eller domstolene, og Klagenævnet for Udbud eller domstolene annullerer ordregivers beslutning om at tildele leverandøren rammeaftalen, erklærer rammeaftalen for uden virkning, anser en ændring af aftalen for en ændring af grundlæggende elementer, der ville have krævet en ny udbudsbekendtgørelse eller i øvrigt pålægger ordregiver at bringe rammeaftalen til ophør, kan rammeaftalen i hele aftaleperioden opsiges helt eller delvist af ordregiver med 30 dages varsel til den 1. i en måned. Uanset tidspunktet for opsigelse kan leverandøren ikke kræve erstatning som følge af opsigelsen. 4. Rammeaftalens omfang 4.1 Omfang Denne rammeaftale omfatter levering af tekniske hjælpemidler til ordregiver. Produkterne er nærmere beskrevet i kravspecifikationen (bilag nr. 1) og tilbudslisten (bilag nr. 2). Denne aftale er en rammeaftale i overensstemmelse med reglerne i udbudsloven. Rammeaftalen medfører ikke pligt for ordregiver til at aftage en bestemt antal af de produkter, der er omfattet af aftalen. Det forbrug, der er oplyst i forbindelse med udbuddet, er derfor alene vejledende. 16

17 4.2 Sortimentsændringer Leverandøren må ikke levere andre produkter end de produkter, der er omfattet af rammeaftalen uden forudgående godkendelse fra ordregivers indkøbsafdeling. Hvis et produkt fra tilbudslisten udgår som følge af produktudvikling, myndighedskrav eller ændringer i lovgivningen, skal leverandøren straks tilbyde ordregiver et andet produkt til erstatning for det udgåede produkt. Leverandøren skal over for ordregiver skriftligt dokumentere, at det nye produkt, som minimum, lever op til specifikationerne for det produkt, der udskiftes. Det nye produkt skal tilbydes til den pris leverandøren fastsætter overfor andre kunder, dog maksimalt til samme pris som det produkt, der udskiftes. 4.3 Tildeling af ordrer på parallelle rammeaftaler Ikke relevant for dette udbud. 4.4 Særlige behov Ordregiver forbeholder sig ret til køb til anden side, såfremt en af kontrakten omfattet vare ikke kan dække et særligt behov. 5. Samarbejde Parterne udpeger hver især de personer, der varetager den daglige kontakt i relation til rammeaftalen. Leverandørens besøg skal aftales i forvejen med den enkelte afdeling/institution. Leverandøren skal optræde loyalt overfor ordregiver og orientere sit personale om rammeaftalen i sin helhed. Leverandøren må alene tilbyde produkter, der er omfattet af tilbudslisten, medmindre andet er aftalt med ordregiver. Konstaterer ordregiver gentagne overtrædelser af dette, vil det blive anset som væsentlig misligholdelse. På en parts initiativ foretages en fælles evaluering af samarbejdet mellem leverandør og ordregiver. Samarbejdet evalueres under alle omstændigheder efter 6 mdr. fra rammeaftalens ikrafttræden. 6. Kvalitet 6.1 Generelt De af rammeaftalen omfattede produkter skal overholde alle gældende direktiver, love, bekendtgørelser og andre myndighedskrav på tidspunktet for indgåelse af rammeaftalen samt i aftalens løbetid således, at produkterne lovligt kan markedsføres, sælges og anvendes i Danmark. Produkterne [herunder eventuelt øvrigt sortiment] skal overholde kravspecifikationen og være i overensstemmelse med leverandørens tilbud i hele rammeaftalens løbetid. Leverandøren skal på ordregivers anmodning give uddybende oplysninger og dokumentation for de af rammeaftalen omfattede produkter, herunder fremsende eventuelle produktdatablade. I det omfang der foretages ændringer i produktdatablade, skal leverandøren straks og på eget initiativ fremsende disse til ordregiver. 17

18 6.2 CE-mærkning mv. Produkterne skal være mærket i overensstemmelse med gældende regler om EU-mærkning, herunder opfylde eventuelt krav om CE-mærkning og overholde relevante harmoniserede standarder. 6.3 Miljø Leverandøren opfordres til aktivt at medvirke til fortsatte forbedringer af miljø, teknologi og økonomi i forbindelse med rammeaftalen. Leverandøren skal i videst muligt omfang afhjælpe miljøproblemer, f.eks. med hensyn til emballagens udformning, materiale og vægt samt medvirke til, at mængden af emballage mindskes mest muligt. 6.4 Garanti Der skal som minimum ydes 5 års garanti på lifte (loftlift, mobil personløfter og stationær personløfter) og kørestole samt 2 års 100 % garanti på de øvrige tilbudte hjælpemidler, der omfatter alle materialer, funktioner herunder men ikke begrænset til mekaniske dele, elektronik samt fremstillingsfejl, der konstateres i garantiperioden. Ved 100 % garanti forstås ubetinget garanti på produktet. Nye dele, der i garantiperioden leveres til udskiftning af mangelbehæftede dele, er undergivet samme garanti. Der skal som minimum ydes 5 års reservedelsgaranti efter hjælpemidlet er udgået fra leverandørens sortiment. Alle udgifter forbundet med reparationer, som er omfattet af garantien afholdes af leverandøren. 6.5 Kvalitetssikring Leverandøren er forpligtet til på ordregivers opfordring at fremsende oplysninger om reklamationer og eventuelle tilbagekaldelser, arten heraf, udledte mønstre og tendenser samt leverandørens afhjælpningsog forebyggende tiltag. Denne oversigt er ikke begrænset til alene at omfatte leverancer til ordregiver, men reklamationer fra andre kunder kan anonymiseres. 7. Priser og prisregulering 7.1 Pris Priserne for de produkter, der er omfattet af rammeaftalen, fremgår af tilbudslisten (bilag 2). Priserne er ekskl. moms, men indeholder samtlige øvrige afgifter, gebyrer, forsikringsudgifter, service, support, levering og emballage. Såfremt leverandøren har en særlig kampagnepris, som er lavere end prisen efter denne rammeaftale, skal kampagneprisen automatisk være gældende. 7.2 Prisregulering For bestillinger foretaget i henhold til rammeaftalen gælder de i kontrakthavers tilbud af [dd.mm.åååå] angivne enhedspriser. 18

19 Såfremt kontrakthaveren jf. 30 Ændring af produktsammensætning introducerer erstatningsprodukter, svarende til produkter på tilbudslisten, skal ordregiver have mulighed for at købe disse til de i tilbudslisten angivne priser for de oprindelige produkter. Hvis det bestilte produkt er udgået som følge af produktudvikling, skal et andet produkt med minimum tilsvarende standard straks tilbydes til samme pris. Prisfald skal uden ugrundet ophold komme Ordregiver til gode uanset bestemmelsen nedenfor. Prisregulering kan ske en gang årligt den 1. juli, tidligst den 1. juli Såfremt kontrakthavern ønsker at benytte muligheden for prisregulering, skal varslingen være ordregiver i hænde 30 dage inden ikrafttrædelse af prisreguleringen, dvs. senest den 1. juni for, at blive taget i betragtning. Varsling om prisregulering skal sendes til: Prisreguleringen skal ske pr. vare/ydelse. Kontrakthavern skal sende en oversigt over alle produkter omfattet af prisreguleringen med før/efter-pris. Priserne kan således ændres med den procentvise ændring i Danmarks Statistiks Nettoprisindeks fra oktober det indeværende år til oktober året før. Prisreguleringen skal være baseret på detaljeret dokumentation, og indeholde meddelelse af indekstal og den procentvise regulering, der ønskes foretaget. Ingen prisregulering kan iværksættes uden Ordregivers forudgående skriftlige godkendelse heraf. I modsat fald vil det være at betragte som en væsentlig misligholdelse. Kontrakthaver kan dog til enhver tid kræve, at lovgivningsmæssigt fastsatte skatter og afgifter, som træder i kraft efter, at kontrakten er indgået, og som bliver pålagt kontrakthaver i forhold til de af kontrakten omfattede produkter, tillægges de aftalte priser. Prisændringers ikrafttræden er betinget af, at en opdateret prisliste fremsendes pr. til inden ændringens ikrafttræden. Prisændringers ikrafttræden er desuden betinget af, at kontrakthaver senest 14 dage inden ændringens ikrafttræden fremsender et opdateret elektronisk varekatalog til ordregiver. 7.3 Afgifter Parterne kan til enhver tid kræve, at priserne reguleres på baggrund af ændringer i afgifter, som bliver kendt, efter rammeaftalen er indgået, og som bliver pålagt de af rammeaftalen omfattede produkter. 7.4 Bonus og godtgørelse Omsætningen som følge af nærværende rammeaftale må ikke blive genstand for udbetaling af bonus, rabatandele eller anden form for godtgørelse til tredjemand. Ligeledes må omsætningen ikke danne grundlag for udbetaling af bonus, rabatandele eller anden form for godtgørelse til ordregivers medarbejdere. 8. Bestilling Rekvirenten skal indenfor kontrakthavers normale åbningstid have mulighed for at afgive bestilling via e- mail, internet, telefon, telefax, ved konsulentbesøg, pr. brev eller på de af kommunerne forlangende e- handelssystemer. 19

20 9. E handel 9.1 E handel De ordregivere, der er overgået til e-handel, har krav om at tilbudsgiver kan fremsende elektroniske varekataloger. Ordregiver anvender pt. nedenstående e-handelssystemer som e-handelssystem. Albertslund Kommune: KMD Opus Rakat Brøndby Kommune: Fujitsu Prisme Glostrup Kommune: Fujitsu Prisme Hvidovre Kommune: Intet e-handelssystem Høje-Tastrup Kommune: Fujitsu Prisme Ishøj Kommune: KMD Opus Rakat Rødovre Kommune: Intet e-handelssystem Vallensbæk Kommune: KMD Opus Rakat Såfremt ordregiver i aftaleperioden anskaffer et nyt e-handelssystem, skal tilbudsgiver også fremsende elektroniske varekataloger til disse. De nærmere praktiske procedurer samt vejledninger vil tilgå de vindende tilbudsgivere i forbindelse med kontraktindgåelsen. Herefter skal kontrakthaver udarbejde et elektronisk vare- og priskatalog til ordregivers e-handelssystem med tilbudslistens produkter samt varebeskrivelser, billeder og informationer om produkterne i øvrigt, herunder producentvarenummer, således at kataloget er godkendt og tilgængeligt i systemet senest i forbindelse med aftalens ikrafttræden. Fremsendelse af e-kataloger skal ske uden beregning for ordregiver. 9.2 Godkendelsesprocedure for nye e-kataloger Senest 10 arbejdsdage efter underskrift af rammeaftalen skal leverandøren: Fremsende excel-ark til ordregiver indeholdende alle varer på tilbudslisten med varenummer, varenavn, pris med 2 decimaler inkl. afgifter, pris med 2 decimaler ekskl. afgifter, UNSPSC på commodity niveau (nyeste danske version) og enhedsbetegnelse på salgsenheden. Excel-arket skal danne grundlag for e-kataloget. Skabelon hertil kan rekvireres hos ordregiver. Fremsende excel-ark til ordregiver, indeholdende øvrigt sortiment og/eller erstatningsprodukter, hvis dette er aftalt. Varenumrene i excel-arket (og dermed i e-kataloget) skal være identiske med varenumrene i tilbudslisten. Er der enkelte ændringer, skal det fremgå tydeligt af excel-arket, hvilket varenummer der erstatter hvilket andet varenummer. Hvert enkelt produkts variant skal have et unikt varenummer (eksempelvis, hvis et produkt findes i flere farver eller størrelser, skal hver farve/størrelse have et unikt varenummer). De fakturerede varenumre skal være fuldstændige identiske med de varenumre, der er aftalt i rammeaftalen, og som fremgår af leverandørens e-katalog. Når excel-arket er godkendt af ordregiver, skal leverandøren indenfor 7 arbejdsdage uploade e-kataloget til ordregivers e-handelssystem med nøjagtigt samme varesortiment og priser som i det godkendte excel-ark. 20

21 Såfremt der er fejl eller mangler i det fremsendte e-katalog, vil kataloget blive afvist af ordregiver. Leverandøren skal senest 5 arbejdsdage efter afvisningen uploade et nyt e-katalog tilrettet efter ordregivers anvisninger. Medmindre andet er særskilt aftalt skal katalogformatet være OIOUBL. Ud over varenummer, dækkende varenavn og pris med præcis 2 decimaler som i det godkendte excel-ark, skal e-kataloget for hver enkelt vare indeholde billede, uddybende varebeskrivelse, herunder mærkenavn/indhold (eks. kg. og stk. pr. leveringsenhed) krav til opbevaring/mål/materialer, varekategori/varegruppe, mindste bestillingsenhed, nettoindhold, søgeord/emneord og UNSPSC-koder på commodity-niveau (nyeste danske version). Der henvises til følgende UNSPSC hjemmeside: E-kataloget skal indeholde søgeord/emneord, som dækker varen såvel i faglig som i daglig tale. Ordregiver kan på forlangende få tilføjet ekstra søgeord. 9.3 Procedure ved ændringer i e-kataloger Nye søgeord og ekstra varenumre skal uploades senest 10 arbejdsdage efter henvendelse fra ordregiver. Såfremt en vare ændrer varenummer, eller der accepteres erstatningsvarer, skal det gamle varenummer indlæses som søgeord på det nye varenummer samtidig med, at e-kataloget med det nye varenummer uploades. Til de e-handelssystemer som har en funktion til håndtering af erstatningsvarer, skal denne funktion som minimum benyttes af leverandøren i forbindelse med erstatning af tilbudslistevarer. Med hensyn til tidsfrister gælder de samme tidsfrister som ved fremsendelse af det første excel-ark og upload af det første e-katalog, jf. pkt Såfremt e-katalog ikke er fremsendt rettidigt, skal ordrer faktureres efter det gældende e-katalog, indtil nyt e-katalog er godkendt. Reguleres priserne i nedadgående retning, og er der ikke fremsendt rettidigt / korrekt e-katalog, skal leverandøren ugentligt udstede kreditnota til de berørte EAN nr. 10. Levering 10.1 Leveringsbetingelser Leveringstidspunktet aftales med rekvirenten. Levering skal kunne foretages mandag til fredag. Ved restordrer skal rekvirenten underrettes inden levering finder sted. Leveres der ikke til den fastsatte tid, er rekvirenten berettiget til at foretage dækningskøb. Frit leveret i hus på anvist plads af rekvirenten i følgende kommuner: Albertslund Brøndby Glostrup Hvidovre Høje-Taastrup Ishøj Rødovre 21

22 Vallensbæk Tårnby Varer skal leveres senest 3 arbejdsdage efter, at bestilling af varerne er afgivet til leverandøren. Reservedele skal leveres indenfor 5 arbejdsdage efter at bestilling af reservedelene er afgivet til leverandøren. Vedr. Levering af lifte Nye produkter skal leveres indenfor 20 hverdage Ansvar for den byggetekniske vurdering samt for afprøvning og godkendelse af personløfteren efter opsættelse, påhviler leverandøren. Ansvar for den byggetekniske vurdering samt for afprøvning og godkendelse af personløfteren efter opsættelse, påhviler leverandøren- Reservedele og obligatorisk tilbehør levers indenfor 5 hverdage. Reservedele og obligatorisk tilbehør levers indenfor 5 hverdage. Såfremt produkterne skal forsendes eller på anden måde transporteres til brugeren, finder levering og risikoovergang først sted, når produktet er modtaget af brugeren. Kontrakthaver er ansvarlige for, at der indhentes behørig dokumentation for, at levering er foretaget. Såfremt kontrakthaver har restordre på de bestilte produkter eller såfremt produkterne ikke kan leveres inden for den aftalte tid, skal kontrakthaver omgående tilbyde vederlagsfrit at levere andre tilsvarende eller bedre produkter. Købelovens almindelige regel om undersøgelsespligt ved levering gælder ikke. Et aftalt tidspunkt med bruger, kan af bruger ændres 24 timer før aftalt tid uden beregning. Flytning af tidspunkt herefter afregnes som forgæves kørsel Følgeseddel Med hver leverance skal der afleveres en følgeseddel. Følgende oplysninger skal som minimum fremgå af følgesedlen: Leveringsadresse Rekvirent Dato Antal Varenummer og varenavn Restordrer 10.3 Returvarer Har ordregiver foretaget en fejlbestilling, kan denne returneres senest 30 dage efter levering, hvis produkterne og emballagen er intakt. Returnering sker for ordregivers regning. Leverandøren skal hurtigst muligt herefter sende en kreditnota på det fulde beløb til ordregiver. 22

23 Hvis leverandøren har foretaget en fejllevering, eller den leverede vare er beskadiget, herunder at emballagen er brudt, skal leverandøren erstatte varen eller kreditere det fulde beløb. Leverandøren afholder omkostningerne herved. 11. Fakturering I henhold til lov om offentlige betalinger mv. (lovbekendtgørelse nr. 798 af 28. august 2007 med senere ændringer) skal alle fakturaer til offentlige myndigheder fremsendes elektronisk og gebyrfrit. Fakturaer og kreditnotaer skal fremsendes i OIOUBL-format og via Nemhandel-infrastrukturen OIORASP eller det til enhver tid fællesoffentlige format. Fakturaer og kreditnotaer skal som minimum fremsendes under forretningsprofilen Procurement-Bilsim-1.0. Fakturaer sendes elektronisk til rekvirerende afdeling/institution (jf. EAN-nummer) med angivelse af ordregivers ordrenummer og eventuelle andre ID-numre, som er nødvendige for ordregiver for en effektiv fakturabehandling. Eksempelvis kode for økonomisk tilhørsforhold. Ordrer, der er afgivet via ordregivers e-handelssystem, skal fremsendes således, at den elektroniske faktura kan modtages direkte i e-handelssystemet. Fakturaen skal indeholde: Udstedelsesdato (fakturadato) Fakturanummer (Nummer der kan identificere fakturaen) Leverandørens CVR/SE-nummer Leverandørens navn og adresse samt ordregivers navn og adresse Varenavn og nummer Mængde og art af de leverede produkter/ydelser Pris pr. enhed eksklusiv moms Rekvirent hos ordregiver Rekvisitionsnummer Leveringsadresse Sidste rettidige betalingsdato UNSPSC kode Ordregiver er berettiget til at udskyde betalingen, hvis faktura ikke modtages elektronisk, eller hvis ovenstående oplysninger mangler. Ved e-ordre skal alle ordrer faktureres enkeltvis. Der må ikke blandes varelinjer fra forskellige ordrer sammen på den samme faktura. CVR/SE-nummer: CVR/SE-nummeret som fakturaen afsendes fra, skal være i fuld overensstemmelse med det CVR/SE-nummer, som er opgivet i kontrakthavers tilbud, og som fremgår af rammeaftalen. Ordrenummer: Ordregivers e-handelssystems ordrenummer skal bruges som ordregivers ordrenummer på fakturaen. Der må ikke stå andet i feltet end selve ordrenummeret som skal angives identisk med ordren. 23

24 Priser: Fakturapriser skal være nettopriser, som er fuldstændig identiske med de priser, som er aftalt i rammeaftalen, og som fremgår af kontrakthavers e-katalog. (Dvs. ingen rabatter, ingen afgifter som ikke er indregnet i nettopriserne, fx emballageafgift mv.). Bestillingsenhed: Enhederne skal være genkendelige i forhold til katalogets bestillingsenhed. Der skal i prisenheden anføres pakningsstørrelsen, så prisen kan kontrolleres på laveste enhedsniveau. Mængde: Den fakturerede mængde skal angives således, at der er fuld overensstemmelse med antallet af bestilte enheder. Varenummer: De fakturerede varenumre skal være fuldstændig identiske med de varenumre, der er aftalt i kontrakten, og som fremgår af kontrakthavers e-katalog. Entydige varelinjer: Kontrakthaver må ikke indsætte ekstra varelinjer, så som afgifter, tillæg eller fradrag/rabatter. Er der, jf. rammeaftalen, tale om afgiftsbelagte varer skal disse specificeres i særligt indhold, jf. OIOUBL formatet. Hvis der er tillæg eller fradrag, jf. rammeaftalen, skal disse specificeres i særligt indhold, jf. OIOUBL formatet. Der kan kun tilføjes gebyr i det omfang, at dette fremgår af rammeaftalen. 12. Betalingsbetingelser Betalingsbetingelserne er 30 kalenderdage efter afsendelse af korrekt faktura, jf. pkt. 11. Falder sidste rettidige betalingsdato ikke på en bankdag, udskydes betalingsdatoen til førstkommende bankdag. 13. Statistik Kontrakthaver skal efter anmodning med en måneds varsel udarbejde og fremsende statistik over omsætningen på aftalen. Medmindre andet er aftalt, skal statistikken indeholde detaljerede oplysninger om salget (i mængde og kr.) på varelinjeniveau, fordelt på varer, varegrupper og bestiller. Statistikken skal udarbejdes efter ordregivers anvisninger i Excel-format og skal fremsendes elektronisk til ordregiver. 14. Leverandørens misligholdelse 14.1 Generelt Dansk rets almindelige regler, herunder købelovens (lovbekendtgørelse nr. 140 af 17. februar 2014) regler, finder anvendelse ved leverandørers misligholdelse medmindre andet følger denne rammeaftale Forsinkelse af enkelte ordrer Såfremt leverandøren ikke leverer rettidigt, foreligger der forsinkelse. Dette gælder, uanset om det er hele ordren, der er forsinket, eller blot en del heraf. Ordregiver skal afgive skriftlig reklamation indenfor rimelig tid, efter ordregiver har konstateret, at der er indtrådt forsinkelse, for at kunne gøre misligholdelsesbeføjelser gældende. 24

25 Ordregiver er efter eget valg berettiget til at fastholde eller hæve den pågældende ordre helt eller delvist med øjeblikkelig virkning, uanset forsinkelsens varighed. Hæves ordren helt eller delvist, er ordregiver berettiget til at foretage dækningskøb for leverandørens regning. Hvis leverandøren må forudse en forsinkelse, skal leverandøren straks give meddelelse til ordregiver herom. Leverandøren skal i meddelelsen oplyse årsag til forsinkelsen og forventet varighed af forsinkelsen. Der aftales ny leveringstermin på baggrund heraf, medmindre ordregiver vælger at ophæve ordren Bod Ordregiver har ret til bod, hvis en ordre er forsinket. Boden udgør 10 % af prisen for den forsinkede ordre pr. påbegyndt arbejdsdag efter det aftalte leveringstidspunkt. Dette gælder, selvom det kun er en del af ordren, der er forsinket. Boden kan dog ikke udgøre mere end 60 % af prisen for den pågældende ordre, og der kan kun kræves bod indtil evt. ophævelse af ordren. Påløben bod opgøres månedsvis. Det er ikke en betingelse for leverandørens forpligtelse til at betale bod, at ordregiver afgiver påkrav for hver forsinkelse. Betaling af bod fritager ikke leverandøren for pligten til at opfylde rammeaftalen. Betaling af bod medfører således ikke, at ordregiver er afskåret fra at gøre andre misligholdelsesbeføjelser gældende Mangler Generelt Der foreligger en mangel ved en leverance, hvis det leverede eller dele heraf ikke opfylder de i rammeaftalen anførte krav, eller såfremt leverancen ikke svarer til, hvad ordregiver med rette kunne forvente. Dette gælder både med hensyn til krav til de bestilte produkter samt deres mærkning og emballering. Ordregiver skal afgive skriftlig reklamation indenfor rimelig tid, efter at ordregiver har konstateret, at det leverede er mangelfuldt, for at kunne gøre misligholdelsesbeføjelser gældende. Hvis ordregiver i en eller flere situationer undlader at påtale, at leverandøren misligholder rammeaftalen, medfører dette ikke, at ordregiver mister sine misligholdelsesbeføjelser ved lignende situationer for fremtiden Afhjælpning og omlevering Leverandøren har i 24 måneder fra leveringstidspunktet ret og pligt til at yde vederlagsfri afhjælpning af mangler. Leverandørens afhjælpning skal være afsluttet senest 20 dage efter modtagelse af ordregivers reklamation. Leverandøren kan, i stedet for at foretage afhjælpning, vælge at levere andre tilsvarende varer til erstatning for de mangelfulde varer (omlevering). Omlevering skal foretages senest 20 dage efter, at ordregivers reklamation er modtaget af leverandøren. Leverandøren afholder samtlige omkostninger i forbindelse med afhjælpning og omlevering. Dette gælder også, såfremt ordregiveren og leverandøren bliver enige om at lade tredjemand foretage afhjælpningen. 25

Fællesindkøb Nord. Offentligt EU-udbud nr. 2016/S Inde- og udelegetøj samt institutionskøretøjer. Udbudsbetingelser

Fællesindkøb Nord. Offentligt EU-udbud nr. 2016/S Inde- og udelegetøj samt institutionskøretøjer. Udbudsbetingelser Fællesindkøb Nord Offentligt EU-udbud nr. 2016/S 158-286061 Inde- og udelegetøj samt institutionskøretøjer Udbudsbetingelser 1 1. Indledning... 3 2. Udbudsform... 3 3. Generel beskrivelse af udbuddet...

Læs mere

Beredskab Fyn. Kontrakt om brandslukningsydelsen. Slukningsområde [Indsæt slukningsområde] Beredskabs Fyn

Beredskab Fyn. Kontrakt om brandslukningsydelsen. Slukningsområde [Indsæt slukningsområde] Beredskabs Fyn Beredskab Fyn Kontrakt om brandslukningsydelsen Slukningsområde [Indsæt slukningsområde] Beredskabs Fyn Udbud af brandslukningsydelsen Beredskab Fyn Side 1 af 7 Indhold 1 Parterne... 3 2 Aftalegrundlaget...

Læs mere

Lejre Kommunes rammeaftale

Lejre Kommunes rammeaftale Lejre Kommunes rammeaftale Indhold Lejre Kommunes rammeaftale... 1 1. Parterne... 3 2. Aftalegrundlag... 3 2.1. Aftalegrundlag... 3 2.2 Ændringer... 3 2.3 Underleverandører... 3 3. Aftaleperiode... 4 4.

Læs mere

Aftale om levering af buketter/bårebuketter til Kolding Kommune

Aftale om levering af buketter/bårebuketter til Kolding Kommune Aftale om levering af buketter/bårebuketter til Kolding Kommune 1 Parterne Ordregiver: Kolding Kommune Akseltorv 1 6000 Kolding CVR-nr.: 29189897 Og Leverandør: Navn Adresse Post.nr. og By Tlf.: CVR-nr.:

Læs mere

Bilag 1 - Kontrakt. Livøvej 10 A, 8800 Viborg H. C. Ørsteds Vej 50C, 1879 Frederiksberg. Tolstrup & Hvilsted ApS www.tolstruphvilsted.dk.

Bilag 1 - Kontrakt. Livøvej 10 A, 8800 Viborg H. C. Ørsteds Vej 50C, 1879 Frederiksberg. Tolstrup & Hvilsted ApS www.tolstruphvilsted.dk. Bilag 1 - Kontrakt Side 1 af 7 1. Parterne Nærværende kontrakt er indgået mellem ORDREGIVER University College Nordjylland Selma Lagerløfs Vej 2 9220 Aalborg Øst og KONTRAKTHAVER [Virksomhed] [Adresse]

Læs mere

Udbudsbetingelser. Annoncering af rammeaftale vedrørende AVudstyr til University College Nordjylland

Udbudsbetingelser. Annoncering af rammeaftale vedrørende AVudstyr til University College Nordjylland Udbudsbetingelser Annoncering af rammeaftale vedrørende AVudstyr til University College Nordjylland Side 1 af 8 1 Indledning Nærværende udbud vedrører anskaffelse af AV-udstyr til University College Nordjylland

Læs mere

Offentligt udbud Diabetesartikler til borgere med bevilling 2016/S XXX-XXXXXX Vestegnens Indkøbsforum samt Dragør og Tårnby Kommune Udbudsmateriale

Offentligt udbud Diabetesartikler til borgere med bevilling 2016/S XXX-XXXXXX Vestegnens Indkøbsforum samt Dragør og Tårnby Kommune Udbudsmateriale Offentligt udbud Diabetesartikler til borgere med bevilling 2016/S XXX-XXXXXX Vestegnens Indkøbsforum samt Dragør og Tårnby Kommune Udbudsmateriale XX.XX.2016 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 2.

Læs mere

EU-UDBUD [Udbudsbekendtgørelsens nummer]

EU-UDBUD [Udbudsbekendtgørelsens nummer] [Ordregiver], EU-udbud på levering af [udbuddets navn] [mm.åååå] IKA Skabelon Udbudsbetingelser og rammeaftale - Varer Revideret den 14. december 2015 EU-UDBUD [Udbudsbekendtgørelsens nummer] Varer Offentligt

Læs mere

EU-UDBUD 2017/S-XXXXXX

EU-UDBUD 2017/S-XXXXXX EU-UDBUD 2017/S-XXXXXX Udbudsbetingelser Offentligt udbud På levering af befordring til Dragør Kommune Indhold 1. Indledning...3 2. Ordregiver...4 3. Tidsplan...4 4. Spørgsmål og svar...4 5. Udbuddets

Læs mere

EU-UDBUD Vejafmærkningsudstyr

EU-UDBUD Vejafmærkningsudstyr EU-UDBUD Vejafmærkningsudstyr Udbudsbekendtgørelses nummer: 2016/S 049-080779 Varer Offentligt udbud På levering af vejskilte til Jysk Fællesindkøb Jysk Fællesindkøb 03.2016 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på:

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Tilbudsindhentning Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Hovedentreprise vedr. etablering af et underjordisk dige om søerne i Sybergland, Kerteminde Kommune Miljø- og Kulturforvaltningen

Læs mere

1 Kontrakt vedr. levering af vaskemaskiner og tørretumblere til Næstved Kommunes boligadministration

1 Kontrakt vedr. levering af vaskemaskiner og tørretumblere til Næstved Kommunes boligadministration 1 Kontrakt vedr. levering af vaskemaskiner og tørretumblere til Næstved Kommunes boligadministration 1.1 Parterne Nærværende kontrakt er indgået mellem: Næstved Kommune Rådmandshaven 20 4700 Næstved CVR.

Læs mere

Udbud på levering af biler 2017 EU-UDBUD. Udbudsbetingelser vedr. levering af biler med serviceaftaler til Vesthimmerlands Kommune.

Udbud på levering af biler 2017 EU-UDBUD. Udbudsbetingelser vedr. levering af biler med serviceaftaler til Vesthimmerlands Kommune. EU-UDBUD Udbudsbetingelser vedr. levering af biler med serviceaftaler til Vesthimmerlands Kommune Side 1 af 11 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Udbyder... 4 3. Tidsplan - forventet... 4 4. Spørgsmål...

Læs mere

Fællesindkøb Nord. Inde- og udelegetøj/institutionskøretøjer. Bilag 3 Udkast til rammeaftale (Røde markeringer tilpasses ved kontraktindgåelse)

Fællesindkøb Nord. Inde- og udelegetøj/institutionskøretøjer. Bilag 3 Udkast til rammeaftale (Røde markeringer tilpasses ved kontraktindgåelse) Fællesindkøb Nord Bilag 3 Udkast til rammeaftale (Røde markeringer tilpasses ved kontraktindgåelse) Levering af Inde- og udelegetøj/institutionskøretøjer 1 Indholdsfortegnelse 1. Parterne... 3 2. Aftalegrundlag...

Læs mere

EU-UDBUD 2017/S Varer Offentligt udbud

EU-UDBUD 2017/S Varer Offentligt udbud EU-UDBUD 2017/S 018-029329 Varer Offentligt udbud På levering af elevskabe med og uden stik til el-opladning til Jysk Fællesindkøb Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 2. Ordregiver... 4 3. Tidsplan...

Læs mere

Vejledning og vilkår for udbud

Vejledning og vilkår for udbud Vejledning og vilkår for udbud Indhold 1. Indledning... 2 Udbyder... 2 Hosted løsning eller In-house-løsning... 2 Tidsplan... 2 2. Udbudsbetingelser... 3 Behandling af spørgsmål... 4 Vedståelsesfrist...

Læs mere

Kontrakt indgået mellem. [Leverandøren] Københavns Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen. Center for Ressourcer Njalsgade 13 2300 København S

Kontrakt indgået mellem. [Leverandøren] Københavns Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen. Center for Ressourcer Njalsgade 13 2300 København S Teknik- og Miljøforvaltningen [dd.mm.åååå] Sagsnr. 2010-115960 Dokumentnr. xxxx Kontrakt indgået mellem [Leverandøren] og Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Ressourcer Njalsgade

Læs mere

Assens Kommune Aftalemateriale Tilbudsindhentning Prisaftale på bandager og ortoser Kontraktstart

Assens Kommune Aftalemateriale Tilbudsindhentning Prisaftale på bandager og ortoser Kontraktstart Assens Kommune Aftalemateriale Tilbudsindhentning Prisaftale på bandager og ortoser Kontraktstart 01.09.2016 Indhold Prisaftale på bandager og ortoser i Assens Kommune... 3 1. Indledning... 3 1.1 Generel

Læs mere

Rammekontrakt vedr. levering af motion og fysioterapi

Rammekontrakt vedr. levering af motion og fysioterapi Rammekontrakt vedr. levering af motion og fysioterapi 1. Parterne Imellem Lemvig Kommune Jobcenter Lemvig Rådhusgade 2 7620 Lemvig (i det følgende kaldet ordregiver) og Firma Adresse Postnr. By. (i det

Læs mere

Kontrakt. Levering af affaldsbeholdere til Nordfyns Kommune Bilag 3 til udbud nr.: 2015-451255

Kontrakt. Levering af affaldsbeholdere til Nordfyns Kommune Bilag 3 til udbud nr.: 2015-451255 Kontrakt Levering af affaldsbeholdere til Nordfyns Kommune Bilag 3 til udbud nr.: 2015-451255 Revideret den 18. december 2015 Dokument nr. 480-2015-417211 Sags nr. 480-2015-109895 Indhold Kontrakt vedr.

Læs mere

Udbud af. brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold. Kontraktudkast

Udbud af. brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold. Kontraktudkast Udbud af brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold Kontraktudkast Center for Ejendomme og Intern Service Høje Taastrup Kommune Bygden 2 2630 Taastrup Dato. 16-03-2010 Dok nr. 257 0049 Journal

Læs mere

Assens Kommune. Udbudsbetingelser - Indkøb af 3 stk kg ladbiler

Assens Kommune. Udbudsbetingelser - Indkøb af 3 stk kg ladbiler Assens Kommune Udbudsbetingelser - Indkøb af 3 stk. 3500 kg ladbiler Marts 2016 Side 2 Indhold Side 1. INDLEDNING... 3 2. TIDSPLAN... 3 3. DEN ORDREGIVENDE MYNDIGHED... 3 4. OPGAVENS OMFANG... 3 5. UDBUDSMATERIALE...

Læs mere

Kontrakthaver forpligter sig ved nærværende kontrakt til at levere de i kontrakten nævnte ydelser på de beskrevne vilkår og til de anførte priser.

Kontrakthaver forpligter sig ved nærværende kontrakt til at levere de i kontrakten nævnte ydelser på de beskrevne vilkår og til de anførte priser. AFTALE VEDRØRENDE TØMNING AF PUMPESTATIONER, SANDFANGSBRØNDE, OLIEUDSKILLER OG FEDTFANGSBRØNDE. 1. Parterne Nærværende kontrakt er indgået mellem Faxe Spildevand A/S CVR-nr. 31 49 83 41 Jens Chr. Skous

Læs mere

EU-Udbud på. Bilag IIA tjenesteydelse. Rengøring. til borgere i eget hjem. i Vesthimmerlands Kommune

EU-Udbud på. Bilag IIA tjenesteydelse. Rengøring. til borgere i eget hjem. i Vesthimmerlands Kommune EU-Udbud på Bilag IIA tjenesteydelse Rengøring til borgere i eget hjem i Vesthimmerlands Kommune Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Generel beskrivelse af opgaven... 3 1.2 Ansvarlig for udbud...

Læs mere

EU-UDBUD. Varer Offentligt udbud. På levering af kontormøbler til Randers Kommune

EU-UDBUD. Varer Offentligt udbud. På levering af kontormøbler til Randers Kommune EU-UDBUD Varer Offentligt udbud På levering af kontormøbler til Randers Kommune August 2016 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet... 3 1.2 Udbudsform... 3 2 Ordregiver...

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommune. Juni 2016 DRIFT, VEDLIGEHOLD OG ADMINISTRATION AF MATERIEL TIL VINTERTJENESTEN UDBUDSBETINGELSER

Faaborg-Midtfyn Kommune. Juni 2016 DRIFT, VEDLIGEHOLD OG ADMINISTRATION AF MATERIEL TIL VINTERTJENESTEN UDBUDSBETINGELSER Faaborg-Midtfyn Kommune Juni 2016 DRIFT, VEDLIGEHOLD OG ADMINISTRATION AF MATERIEL TIL VINTERTJENESTEN UDBUDSBETINGELSER Projekt nr. 225724 Dokument nr. 1220168227 Version 2 Udarbejdet af STLA Kontrolleret

Læs mere

Udbudsbetingelser. EU-udbud af rammeaftale vedrørende tablets og hybrider til Norddjurs Kommune. Danmark-Grenaa: Databehandlingsmaskiner (hardware)

Udbudsbetingelser. EU-udbud af rammeaftale vedrørende tablets og hybrider til Norddjurs Kommune. Danmark-Grenaa: Databehandlingsmaskiner (hardware) Udbudsbetingelser EU-udbud af rammeaftale vedrørende tablets og hybrider til Norddjurs Kommune Danmark-Grenaa: Databehandlingsmaskiner (hardware) 2014/S 053-087973 1 af 9 1 Indledning Nærværende udbud

Læs mere

EU-UDBUD 2017/S

EU-UDBUD 2017/S EU-UDBUD 2017/S 137-280689 Varer Offentligt udbud På levering af træpiller til Skive Kommune Skive Kommune Juli 2017 Side 1 af 30 Indholdsfortegnelse Udbudsbetingelser offentligt udbud af varer... 4 1.

Læs mere

Generelle betingelser. I forbindelse med driftsaftale på ipads til skolerne.

Generelle betingelser. I forbindelse med driftsaftale på ipads til skolerne. Generelle betingelser I forbindelse med driftsaftale på ipads til skolerne. Tilbudsindhentningen sker iht. til Tilbudslovens afsnit II vedr. Annonceringspligt. Side 1 af 6 1. Indledning 1.1 Generel beskrivelse

Læs mere

J. nr.: 25087. Udbudsbetingelser. Udbud af biogas. Skive Kommune

J. nr.: 25087. Udbudsbetingelser. Udbud af biogas. Skive Kommune J. nr.: 25087 Udbudsbetingelser Udbud af biogas Skive Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Udbudsform 3 3. Ordregiver 3 4. Udbudsmaterialet 4 5. Den udbudte kontrakt 4 6. Tidsplan 5 7. Betingelser

Læs mere

EU-UDBUD Danmark-Grenaa: Vejafmærkningsudstyr 2015/S 130-239101

EU-UDBUD Danmark-Grenaa: Vejafmærkningsudstyr 2015/S 130-239101 EU-UDBUD Danmark-Grenaa: Vejafmærkningsudstyr 2015/S 130-239101 Varer Offentligt udbud På levering af vejskilte til Jysk Fællesindkøb Jysk Fællesindkøb 07.2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2.

Læs mere

Kapitel 1 Generelle udbudsbetingelser i forbindelse med udbud af Elevatorservice

Kapitel 1 Generelle udbudsbetingelser i forbindelse med udbud af Elevatorservice Kapitel 1 Generelle udbudsbetingelser i forbindelse med udbud af Elevatorservice Side 1 af 8 Forord Gentofte Kommune, Gladsaxe Kommune, Lyngby-Taarbæk Kommune, Rudersdal Kommune og Hørsholm Kommune udbyder

Læs mere

EU-UDBUD [Udbudsbekendtgørelsens nummer]

EU-UDBUD [Udbudsbekendtgørelsens nummer] EU-UDBUD [Udbudsbekendtgørelsens nummer] Varer Offentligt udbud På levering af VVS og VA artikler til Jysk Fællesindkøb Jysk Fællesindkøb December 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Ordregiver...

Læs mere

Ændringer til rammeaftale. Dato 11. april 2014

Ændringer til rammeaftale. Dato 11. april 2014 Ændringer til rammeaftale Dato 11. april 2014 Ændring Indkøb af teltduge til Virksomhedshjemmeværnet tilføjet til Rammeaftalens pkt. 2, samt justering i antal af teltduge til brug for Hærhjemmeværnet og

Læs mere

EU-UDBUD Vejafmærkningsudstyr

EU-UDBUD Vejafmærkningsudstyr EU-UDBUD Vejafmærkningsudstyr Udbudsbekendtgørelses nummer: 2016/S 081-143269 Varer Offentligt udbud På levering af vejskilte til Jysk Fællesindkøb Jysk Fællesindkøb 04.2016 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

Kontraktudkast. vedrørende levering af tandtekniske ydelser. indgået mellem (XXXXX)

Kontraktudkast. vedrørende levering af tandtekniske ydelser. indgået mellem (XXXXX) Kontraktudkast vedrørende levering af tandtekniske ydelser indgået mellem (XXXXX) og Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Sjællandsgade 40 2200 København N Bilagsfortegnelse Kontraktbilag

Læs mere

Udbud af. Koloskopiudstyr. til Kirurgisk Afd. K på. Bispebjerg Hospital

Udbud af. Koloskopiudstyr. til Kirurgisk Afd. K på. Bispebjerg Hospital Udbud af Koloskopiudstyr til Kirurgisk Afd. K på Bispebjerg Hospital Udbudsbetingelser Ordregivers sagsnr. 13007595 Indholdsfortegnelse 1. BILAG... 3 2. ORDREGIVER... 4 3. GENERELT... 4 3.1 TILBUDDETS

Læs mere

Tilbudsindhentning. På levering af analyse til understøttelse af investeringsfremmestrategi i Viborg Kommune

Tilbudsindhentning. På levering af analyse til understøttelse af investeringsfremmestrategi i Viborg Kommune Tilbudsindhentning På levering af analyse til understøttelse af investeringsfremmestrategi i Viborg Kommune Viborg Kommune Juli 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Ordregiver... 2 3. Tidsplan...

Læs mere

AFTALE OM LEVERING, IDRIFTSÆTTELSE OG ÅRLIG SERVICE AF SLAMSPEJLSMÅLERE

AFTALE OM LEVERING, IDRIFTSÆTTELSE OG ÅRLIG SERVICE AF SLAMSPEJLSMÅLERE BIOFOS A/S Refshalevej 250 DK-1432 København K www.biofos.dk CVR nr. 25 60 19 20 AFTALE OM LEVERING, IDRIFTSÆTTELSE OG ÅRLIG SERVICE AF SLAMSPEJLSMÅLERE MELLEM OG BIOFOS A/S [LEVERANDØREN] AFTALE OM LEVERING,

Læs mere

EU-UDBUD Varer Offentligt udbud. På levering af Komfort kørestole og kørestole med mange indstillingsmuligheder til KomUdbud

EU-UDBUD Varer Offentligt udbud. På levering af Komfort kørestole og kørestole med mange indstillingsmuligheder til KomUdbud EU-UDBUD Varer Offentligt udbud På levering af Komfort kørestole og til KomUdbud Februar, 2017 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 2 1 Indledning... 5 2 Ordregiver... 5 2.1 Volumen, kontraktudløb

Læs mere

1.2 Betingelser Leverandøren skal inden tilslutning til det dynamiske indkøbssystem fremsende følgende dokumentation til ordregiver:

1.2 Betingelser Leverandøren skal inden tilslutning til det dynamiske indkøbssystem fremsende følgende dokumentation til ordregiver: Aftalevilkår 1 Aftalegrundlag 1.1 Aftalevilkårenes grundlag Disse aftalevilkår er gældende for ordregivers dynamiske indkøbssystem vedrørende lejlighedsvis buskørsel af hel og halvdagsture. Aftalegrundlaget

Læs mere

Prækvalifikationsbetingelser. Aarhus Kommune. Udbudsbekendtgørelsens nummer: 2016/S Udbud med forhandling

Prækvalifikationsbetingelser. Aarhus Kommune. Udbudsbekendtgørelsens nummer: 2016/S Udbud med forhandling Prækvalifikationsbetingelser Udbudsbekendtgørelsens nummer: 2016/S 242-441803 Udbud med forhandling Aarhus Kommune Levering af uddannelsesrettede forløb for aktivitetsparate og uddannelsesparate unge -

Læs mere

Aftalen træder i kraft ved underskrift, og er gældende indtil 1. november 2012, eller til den opsiges skriftligt af en af parterne, jf. punkt 1.21.

Aftalen træder i kraft ved underskrift, og er gældende indtil 1. november 2012, eller til den opsiges skriftligt af en af parterne, jf. punkt 1.21. 1 Kontrakt vedrørende rådgivning og bistand til forarbejdet til etablering af campus i Næstved 1.1 Parterne Følgende kontrakt er indgået mellem Næstved Kommune Teatergade 8 4700 Næstved CVR. 2918 9625

Læs mere

Udbudsbetingelser til offentligt udbud

Udbudsbetingelser til offentligt udbud Udbudsbetingelser til offentligt udbud af Projekt om bistand til Miljøstyrelsens kontrol med overførsel af affald efter EU Transportforordning nr. 1013/2006 1 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed...

Læs mere

Bilag 1 Rammeaftale Velfærdsteknologi Lemvig Kommune

Bilag 1 Rammeaftale Velfærdsteknologi Lemvig Kommune Bilag 1 Rammeaftale Velfærdsteknologi Lemvig Kommune Delaftale [X] Side 1 af 10 1. Parterne Nærværende Rammeaftale er indgået mellem ORDREGIVER Lemvig Kommune Rådhusgade 2 7620 Lemvig og RAMMEAFTALEHAVER

Læs mere

Udbudsbetingelser Indkøb af skilte til affaldsoplag

Udbudsbetingelser Indkøb af skilte til affaldsoplag Indkøb af skilte til affaldsoplag INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. INDLEDNING.... 1 2. DEN ORDREGIVENDE MYNDIGHED.... 1 3. UDBUDSMATERIALET.... 1 4. UDBUDDETS OMFANG.... 2 5. TILDELING AF KONTRAKT.... 2 5.1. Tildelingskriterier....

Læs mere

Udbudsbetingelser. HOFOR A/S CVR-nr Ørestads Boulevard København S. Brændstof, smøremidler & fyringsolie 2016+

Udbudsbetingelser. HOFOR A/S CVR-nr Ørestads Boulevard København S. Brændstof, smøremidler & fyringsolie 2016+ om Klik her for at angive tekst. Udbudt af HOFOR A/S CVR-nr. 1007 3022 Ørestads Boulevard 35 2300 København S herefter betegnet HOFOR Indholdsfortegnelse 1 Udbudsform... 3 2 Prækvalifikation... 3 2.1 Udfyldelse

Læs mere

EU-udbud - Indsamling af affald i Sønderborg Kommune

EU-udbud - Indsamling af affald i Sønderborg Kommune EU-udbud - Indsamling af affald i Sønderborg Kommune Juni 2017 Udgivelsesdato : Projekt : 2054 Dokument nr. : 10 Udarbejdet : Behs Kontrolleret : Twin Version : 1.0 Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 ORIENTERING

Læs mere

Københavns Kommune offentliggør kontrakten ved en offentlig annonce på www.kk.dk/udbud.

Københavns Kommune offentliggør kontrakten ved en offentlig annonce på www.kk.dk/udbud. Udbudsbetingelser vedrørende annoncering af Tour de SUF Sundheds- og Omsorgsforvaltningen annoncerer her kontrakt om opgaver vedrørende gennemførelse af personalefest den 21. september 2012 - Tour de SUF

Læs mere

Udbud. Manometriudstyr. til. Gastroenheden. Hvidovre Hospital. Udbudsbetingelser Sag nr. 15011742

Udbud. Manometriudstyr. til. Gastroenheden. Hvidovre Hospital. Udbudsbetingelser Sag nr. 15011742 Udbud af Manometriudstyr til Gastroenheden på Hvidovre Hospital Udbudsbetingelser Sag nr. 15011742 Indholdsfortegnelse 1. BILAG... 1 2. ORDREGIVER... 2 3. GENERELT... 2 3.1 TILBUDDETS UDFORMNING... 2 3.2

Læs mere

EU-UDBUD 2017/S Varer Offentligt udbud. På levering af Grov arbejdsbeklædning og sikkerhedssko til Jysk Fællesindkøb

EU-UDBUD 2017/S Varer Offentligt udbud. På levering af Grov arbejdsbeklædning og sikkerhedssko til Jysk Fællesindkøb EU-UDBUD 2017/S 194-397763 Varer Offentligt udbud På levering af Grov arbejdsbeklædning og sikkerhedssko til Jysk Fællesindkøb Jysk Fællesindkøb oktober 2017 Side 1 af 40 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

Informationsmøde: Udbud af lægevagtskørsel i Region Syddanmark

Informationsmøde: Udbud af lægevagtskørsel i Region Syddanmark 11-10-2013 Informationsmøde: Udbud af lægevagtskørsel i Region Syddanmark Velkomst og praktiske detaljer Der laves en gennemgang af de vigtigste punkter i udbudsmaterialet. Efterfølgende vil der være mulighed

Læs mere

Bilag 3. Udkast til kontrakt. vedr. levering af stomi- eller urologiprodukter til Frederikshavn Kommune eller Vesthimmerlands Kommune

Bilag 3. Udkast til kontrakt. vedr. levering af stomi- eller urologiprodukter til Frederikshavn Kommune eller Vesthimmerlands Kommune Bilag 3 Udkast til kontrakt vedr. levering af stomi- eller urologiprodukter til Frederikshavn Kommune eller Vesthimmerlands Kommune 1 Indholdsfortegnelse 1. Parterne... 3 2. Kontraktgrundlag... 3 3. Kontraktens

Læs mere

Udbudsbetingelser September 2014

Udbudsbetingelser September 2014 Svend Bjerregaard Advokat sbj@holst-law.com T +45 8934 1159 J.nr. 040704-0003 SBJ/MGL Udbudsbetingelser September 2014 Holst, Advokater Advokatpartnerselskab Hans Broges Gade 2 DK-8100 Aarhus C T, +45

Læs mere

Kontrakt Levering af lokal basal erhvervsservice i Syddjurs Kommune

Kontrakt Levering af lokal basal erhvervsservice i Syddjurs Kommune 22-10-2015 Sagsnummer.: 15/42625 UDKAST Sagstype: KLE: 88.08.12 Sagsbehandler: Karin Sonne Tlf.: 87535775 Kontrakt Levering af lokal basal erhvervsservice i Syddjurs Kommune Budgetafdeling Ebeltoft Lundbergsvej

Læs mere

Informationsmøde: Udbud af sprøjter og kanyler til Region Syddanmark og Region Sjælland

Informationsmøde: Udbud af sprøjter og kanyler til Region Syddanmark og Region Sjælland 26-05-2015 Informationsmøde: Udbud af sprøjter og kanyler til Region Syddanmark og Region Sjælland Velkomst og praktiske detaljer Der laves en gennemgang af de vigtigste punkter i udbudsmaterialet. Efterfølgende

Læs mere

Udbudsbetingelser. EU-udbud vedrørende levering af standard genbrugshjælpemidler til Jammerbugt Kommune.

Udbudsbetingelser. EU-udbud vedrørende levering af standard genbrugshjælpemidler til Jammerbugt Kommune. Udbudsbetingelser EU-udbud vedrørende levering af standard genbrugshjælpemidler til Jammerbugt Kommune. Side 1 af 16 1 Indledning Nærværende udbud vedrører anskaffelse af standard hjælpemidler til Jammerbugt

Læs mere

EU-UDBUD Varer Offentligt udbud

EU-UDBUD Varer Offentligt udbud EU-UDBUD Varer Offentligt udbud På levering af Brændstof og fyringsolie til Holstebro Kommune Lemvig Kommune Middelfart Kommune Randers Kommune Sønderborg Kommune Vejle Kommune Samt til Langeland Forsyning

Læs mere

Informationsmøde den 18. december 2015 vedr. udbud af rammeaftaler om levering af håndværkerydelser

Informationsmøde den 18. december 2015 vedr. udbud af rammeaftaler om levering af håndværkerydelser Informationsmøde den 18. december 2015 vedr. udbud af rammeaftaler om levering af håndværkerydelser 1 Informationsmøde vedr. udbud af rammeaftaler om levering af håndværkerydelser 18. december 2015 Dagsorden

Læs mere

Standardbetingelser for indkøb af varer og tjenesteydelser

Standardbetingelser for indkøb af varer og tjenesteydelser for indkøb af varer og tjenesteydelser 1 Generelt 1.1 Herlev Kommunes standardbetingelser gælder i forholdet mellem leverandører og Herlev Kommune, i det følgende kaldet henholdsvis leverandør og kommunen.

Læs mere

KONTRAKT LEVERING OG MONTERING AF TEKNISK UDSTYR. Mellem. Region Sjælland. Alleen Sorø. Tlf.: CVR nr.

KONTRAKT LEVERING OG MONTERING AF TEKNISK UDSTYR. Mellem. Region Sjælland. Alleen Sorø. Tlf.: CVR nr. KONTRAKT OM LEVERING OG MONTERING AF TEKNISK UDSTYR Mellem Region Sjælland Alleen 15 4180 Sorø Tlf.: 70 15 50 00 CVR nr. 29190658 (I det følgende kaldet kunden ) Og [ ] (I det følgende kaldet leverandøren

Læs mere

Udbudsbetingelser. Begrænset udbud af. Rammeaftaler om levering af håndværkerydelser. post@biofos.dk www.biofos.dk

Udbudsbetingelser. Begrænset udbud af. Rammeaftaler om levering af håndværkerydelser. post@biofos.dk www.biofos.dk BIOFOS A/S Refshalevej 250 DK-1432 København K post@biofos.dk www.biofos.dk Tlf: +45 32 57 32 32 CVR nr. 25 60 19 20 Udbudsbetingelser Begrænset udbud af Rammeaftaler om levering af håndværkerydelser Udbudsbekendtgørelse

Læs mere

Rammeaftale om levering af konsulentydelser til MEA - Midtjysk ErhvervsudvikingsAkademi

Rammeaftale om levering af konsulentydelser til MEA - Midtjysk ErhvervsudvikingsAkademi Rammeaftale om levering af konsulentydelser til MEA - Midtjysk ErhvervsudvikingsAkademi 1 Indholdsfortegnelse 1. Parterne... 3 2. Baggrund... 3 3. Rammeaftalens omfang... 4 4. Aftalegrundlag Rammeaftalen...

Læs mere

EU-UDBUD [Udbudsbekendtgørelsens nummer]

EU-UDBUD [Udbudsbekendtgørelsens nummer] EU-UDBUD [Udbudsbekendtgørelsens nummer] Varer Offentligt udbud På levering af Elektronisk Nøglesystem til Kalundborg Kommune Kalundborg Kommune 09.2016 Side 1 af 29 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

Kontakt: Jeanette Brockdorff Flygenring,

Kontakt: Jeanette Brockdorff Flygenring, Udbudsbetingelser 1. Alment Bestemmelser om udbud og tilbud, udbudsbetingelserne, indeholder dels orienterende oplysninger om den udbudte opgave, dels bindende bestemmelser for udbud og tilbud. Udbudsprocessen

Læs mere

Udbudsbetingelser. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter

Udbudsbetingelser. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter Udbudsbetingelser Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter 1. Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 2 2 Den ordregivende myndighed... 2 3 Udbudsmaterialet... 3 3.1 Udbudsmateriale...

Læs mere

EU-UDBUD 2016/S

EU-UDBUD 2016/S EU-UDBUD 2016/S 228-416128 Varer Offentligt udbud På levering af El-kørestole til Kolding Kommune Kolding Kommune November 2016 Side 1 af 28 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 2. Ordregiver... 4 3.

Læs mere

Kontrakt. vedrørende levering af personalefrokost. indgået mellem (XXX) Københavns Kommune. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen 2200 København N

Kontrakt. vedrørende levering af personalefrokost. indgået mellem (XXX) Københavns Kommune. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen 2200 København N Kontrakt vedrørende levering af personalefrokost indgået mellem (XXX) og Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen 2200 København N Bilagsfortegnelse Bilag 1: Udbudsmateriale (kravspecifikation).

Læs mere

Tilbudsforespørgsel på Levering af træpiller

Tilbudsforespørgsel på Levering af træpiller Tilbudsforespørgsel på Levering af træpiller til Arrild Svømmehal 1. Indledning... 3 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet... 3 1.2 Opgavens omfang (skønnet)... 3 2. Formalia ved tilbudsgivning... 3 2.1

Læs mere

Intern transport af slam for Faxe Spildevandscenter

Intern transport af slam for Faxe Spildevandscenter Faxe Spildevandscenter A/S CVR-nr. 34 88 53 03 Jens Chr. Skous Vej 1 4690 Haslev Tlf.: 70 26 02 07 Fax: 56 37 34 99 post@faxeforsyning.dk www.faxeforsyning.dk 20. juni 2017 Intern transport af slam for

Læs mere

en digital løsning til offentliggørelse af Natur- og Miljøklagenævnets afgørelser

en digital løsning til offentliggørelse af Natur- og Miljøklagenævnets afgørelser 31. august 2015 Udbudsbetingelser til offentligt udbud af en digital løsning til offentliggørelse af Natur- og Miljøklagenævnets afgørelser J.nr. 044-01064 1 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed...

Læs mere

Udbudsbetingelser. Offentligt EU-udbud af A. 1 stk. chassis til videre opbygning B. Opbygning af 1 stk. vandtankvogn til Brand og Redning Djursland

Udbudsbetingelser. Offentligt EU-udbud af A. 1 stk. chassis til videre opbygning B. Opbygning af 1 stk. vandtankvogn til Brand og Redning Djursland Udbudsbetingelser Offentligt EU-udbud af A. 1 stk. chassis til videre opbygning B. Opbygning af 1 stk. vandtankvogn til Brand og Redning Djursland Danmark-Grenaa: Brandkøretøjer med vandtank 2014/S 228-402262

Læs mere

Skanderborg Forsyningsvirksomhed a/s

Skanderborg Forsyningsvirksomhed a/s Skanderborg Forsyningsvirksomhed a/s Køb af tjenesteydelser Opsætning af fjernaflæste vandmålere i Skanderborg Forsyningsvirksomheds forsyningsområde Offentligt udbud Juli 2013 1 Indledning... 3 2 Den

Læs mere

Udbudsbetingelser. Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning

Udbudsbetingelser. Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning 1 af 7 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning... 3 2 Ordregivende myndighed... 3 3 Udbudsmaterialets bestanddele... 3 4 Virksomhedens generelle

Læs mere

EU-udbud Afsætning af jern og metal fra genbrugspladser

EU-udbud Afsætning af jern og metal fra genbrugspladser EU-udbud Afsætning af jern og metal fra genbrugspladser December 2016 Udgivelsesdato : Projekt : 2063 Dokument nr. : 10 Udarbejdet : Behs Kontrolleret : TWIN, Maho Version : 1.0 Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Annoncering. Udbud af autolifte for: ERHVERVSSKOLEN NORDSJÆLLAND Milnervej 48 3400 Hillerød

Annoncering. Udbud af autolifte for: ERHVERVSSKOLEN NORDSJÆLLAND Milnervej 48 3400 Hillerød Annoncering Udbud af autolifte for: ERHVERVSSKOLEN NORDSJÆLLAND Milnervej 48 3400 Hillerød Januar 2014 1. Indledning... 2 1.1 Udbuddets omfang... 2 2. Udbudsbetingelser... 3 2.1 Udbudsform... 3 2.2 Tilbud

Læs mere

EU-udbud Transport af forbrændingsegnet affald

EU-udbud Transport af forbrændingsegnet affald EU-udbud Transport af forbrændingsegnet affald Februar 2017 Udgivelsesdato : Projekt : 2206 Dokument nr. : 10 Udarbejdet : Behs Kontrolleret : Twin Version : 1.0 Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 ORIENTERING

Læs mere

25.05.2015 UDBUDSBETINGELSER. (indsæt bekendtgørelsesnr.) EU-udbud vedrørende levering af standardhjælpemidler. Offentliggjort: (indsæt dato)

25.05.2015 UDBUDSBETINGELSER. (indsæt bekendtgørelsesnr.) EU-udbud vedrørende levering af standardhjælpemidler. Offentliggjort: (indsæt dato) 25.05.2015 UDBUDSBETINGELSER (indsæt bekendtgørelsesnr.) EU-udbud vedrørende levering af standardhjælpemidler til Vestegnens Indkøbsforum Offentliggjort: (indsæt dato) Vestegnens Indkøbsforum 2015 Indholdsfortegnelse

Læs mere

EU-UDBUD 2015/S 151-278282 Varer Offentligt udbud. På levering af lyskilder og el-artikler til Jysk Fællesindkøb

EU-UDBUD 2015/S 151-278282 Varer Offentligt udbud. På levering af lyskilder og el-artikler til Jysk Fællesindkøb EU-UDBUD 2015/S 151-278282 Varer Offentligt udbud På levering af lyskilder og el-artikler til Jysk Fællesindkøb Jysk Fællesindkøb August 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Ordregiver... 3 3.

Læs mere

Rammeaftale vedr. levering af Tekniske Hjælpemidler

Rammeaftale vedr. levering af Tekniske Hjælpemidler Rammeaftale vedr. levering af Tekniske Hjælpemidler 1 Parterne Nærværende rammeaftale er indgået mellem Fælleskommunalt indkøbssamarbejde mellem følgende kommuner: Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre,

Læs mere

GULDBORGSUND SPILDEVAND A/S: "TØMNING AF BUNDFÆLDNINGSTANKE (SEPTIKTANKE, TRIXTANKE OG LIGNENDE)" UDBUDSBETINGELSER DECEMBER 2013

GULDBORGSUND SPILDEVAND A/S: TØMNING AF BUNDFÆLDNINGSTANKE (SEPTIKTANKE, TRIXTANKE OG LIGNENDE) UDBUDSBETINGELSER DECEMBER 2013 Guldborgsund Spildevand A/S Tømning af bundfældningstanke (septiktanke, trixtanke og lignende) GULDBORGSUND SPILDEVAND A/S: "TØMNING AF BUNDFÆLDNINGSTANKE (SEPTIKTANKE, TRIXTANKE OG LIGNENDE)" UDBUDSBETINGELSER

Læs mere

Udbud efter light-regime

Udbud efter light-regime Udbud efter light-regime 2016/S 154-278910 Tjenesteydelser Offentligt udbud Dele af den aktive indsats på jobaktiveringsområdet til Norddjurs Kommune Norddjurs Kommune august 2016 Indholdsfortegnelse 1

Læs mere

EU-UDBUD Kropsbårne hjælpemidler. Bilag 2 Kontrakt Parykker

EU-UDBUD Kropsbårne hjælpemidler. Bilag 2 Kontrakt Parykker EU-UDBUD Kropsbårne hjælpemidler Bilag 2 Kontrakt Parykker Præambel Parterne er ligeværdige igennem aftaleperioden og enige om at samarbejde med en positiv, professionel og ansvarlig holdning, for at opnå

Læs mere

UDBUDSBETINGEL- SER FOR ASFALTUDLÆGGER

UDBUDSBETINGEL- SER FOR ASFALTUDLÆGGER Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen UDBUDSBETINGEL- SER FOR ASFALTUDLÆGGER DATO: 23.2.2015 Sags nr. 2014-0240583 Dokument nr. 2014-0240583-1 OFFENTLIGT UDBUD Udbudsbetingelser Asfaltudlægger

Læs mere

BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT), OVERSÆTTELSE-ENGELSK

BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT), OVERSÆTTELSE-ENGELSK DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 21. marts 2014 14/02645-1 Tea Dyrbye Jensen tdj@vd.dk 7244 3130 BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT), OVERSÆTTELSE-ENGELSK 1. ALMENT Bestemmelser om udbud og tilbud

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. 1. Indledning... 2. 2. Udbuddets formål... 2. 3. Ordregivende myndighed... 2. 4. Udbudsmateriale... 3. 5. Fortrolighed...

UDBUDSBETINGELSER. 1. Indledning... 2. 2. Udbuddets formål... 2. 3. Ordregivende myndighed... 2. 4. Udbudsmateriale... 3. 5. Fortrolighed... UDBUDSBETINGELSER Indhold 1. Indledning... 2 2. Udbuddets formål... 2 3. Ordregivende myndighed... 2 3.1. Afdeling og kontaktperson... 2 4. Udbudsmateriale... 3 5. Fortrolighed... 4 6. Tidsplan... 4 7.

Læs mere

Bilag 3: Udbudsbetingelser - Miniudbud (Paradigma)

Bilag 3: Udbudsbetingelser - Miniudbud (Paradigma) Forhold markeret med gult er forhold, som skal præciseres i det konkrete udbud Tina Braad Partner tbr@holst-law.com T +45 8934 1116 Bilag 3: Udbudsbetingelser - Miniudbud (Paradigma) J.nr. K5724-0022 TBR/HAI

Læs mere

UDBUDSBETINGEL- SER FOR MINIBUSSER UDEN AFGIFT OPERATIO- NEL LEASING

UDBUDSBETINGEL- SER FOR MINIBUSSER UDEN AFGIFT OPERATIO- NEL LEASING Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen UDBUDSBETINGEL- SER FOR MINIBUSSER UDEN AFGIFT OPERATIO- NEL LEASING DATO: 04.05.2015 Sags nr. 2014-0252832 OFFENTLIGT UDBUD Udbudsbetingelser Minibusser

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. for OFFENTLIG ANNONCERING. Hosted service af proces- og dokumentstyringssystem. Til. Styrelsen for Patientsikkerhed (STPS)

UDBUDSBETINGELSER. for OFFENTLIG ANNONCERING. Hosted service af proces- og dokumentstyringssystem. Til. Styrelsen for Patientsikkerhed (STPS) UDBUDSBETINGELSER for OFFENTLIG ANNONCERING af Hosted service af proces- og dokumentstyringssystem Til Styrelsen for Patientsikkerhed (STPS) 1. juni 2017 Sagsnr. 0-10110-864/1 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse

Læs mere

Bilag 2. Tilbudsskema. Udbud af indsamling af dagrenovation. Side 1 af 11

Bilag 2. Tilbudsskema. Udbud af indsamling af dagrenovation. Side 1 af 11 Bilag 2 Tilbudsskema Udbud af indsamling af dagrenovation Side 1 af 11 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Udvælgelseskriterier... 3 2.1. Oplysninger om virksomheden, jf. udbudsmaterialets punkt

Læs mere

Udbudsbetingelser til offentligt udbud. Rensning af nyplantede skovarealer for Naturstyrelsen Østsjælland

Udbudsbetingelser til offentligt udbud. Rensning af nyplantede skovarealer for Naturstyrelsen Østsjælland Udbudsbetingelser til offentligt udbud af Rensning af nyplantede skovarealer for Naturstyrelsen Østsjælland 1 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed... 3 1.3 Beskrivelse af projektet... 3 1.3.1

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER ALBERTSLUND UNGDOMSBOLIGER. EU-udbud, totalrådgivning

UDBUDSBETINGELSER ALBERTSLUND UNGDOMSBOLIGER. EU-udbud, totalrådgivning UDBUDSBETINGELSER ALBERTSLUND UNGDOMSBOLIGER EU-udbud, totalrådgivning 1. INDLEDNING Side 2 1.1 Kontraktens indhold Morbærhaven i Albertslund skal renoveres. I den forbindelse har Albertslund Ungdomsboliger

Læs mere

Informationsmøde: Torsdag d. 3. juli Udbud af små personbiler samt små og mellemstore stationcars og varevogne, inklusiv tilknyttede ydelser

Informationsmøde: Torsdag d. 3. juli Udbud af små personbiler samt små og mellemstore stationcars og varevogne, inklusiv tilknyttede ydelser Torsdag d. 3. juli 2014 Informationsmøde: Udbud af små personbiler samt små og mellemstore stationcars og varevogne, inklusiv tilknyttede ydelser Sagsnr. 13/39222 Agenda Velkomst og praktiske detaljer

Læs mere

Udbudsbetingelser. Kontrakt om levering af rejse- og udlægssystem. Aalborg Universitet

Udbudsbetingelser. Kontrakt om levering af rejse- og udlægssystem. Aalborg Universitet Udbudsbetingelser Kontrakt om levering af rejse- og udlægssystem Aalborg Universitet Indholdsfortegnelse 1. Ordregiver og kontaktperson... 3 2. Udbudsmateriale... 3 3. Opgavens omfang... 3 4. Kontraktvilkår...

Læs mere

UDBUD vedrørende. fodbehandling. Indgåelse af prisaftale vedrørende fodbehandling, bevilget til pensionister i Skanderborg Kommune

UDBUD vedrørende. fodbehandling. Indgåelse af prisaftale vedrørende fodbehandling, bevilget til pensionister i Skanderborg Kommune UDBUD vedrørende fodbehandling Indgåelse af prisaftale vedrørende fodbehandling, bevilget til pensionister i Skanderborg Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Leverancens art og omfang...

Læs mere

2-kammer beholdere til sorteret husholdningsaffald. Udbudsbetingelser

2-kammer beholdere til sorteret husholdningsaffald. Udbudsbetingelser 2-kammer beholdere til sorteret husholdningsaffald Udbudsbetingelser Dato: 11-03-2016 Udarbejdet af: OFD/PJH/LTH Version: 1 Kontrol: PJH Godkendt af: PJH side 2 af 8 Odense Renovation A/S Snapindvej 21

Læs mere

Rammeaftale om levering af konsulentydelser - UDKAST

Rammeaftale om levering af konsulentydelser - UDKAST Rammeaftale om levering af konsulentydelser - UDKAST Februar 2016 Holst, Advokater Advokatpartnerselskab Hans Broges Gade 2 DK-8100 Aarhus C T, +45 8934 0000 holst-law.com CVR nr. 35680470 ID: 40035 104586

Læs mere

Udbudsbetingelser EU-udbud af den lovpligtige kommunale rottebekæmpelse i Jammerbugt Kommune

Udbudsbetingelser EU-udbud af den lovpligtige kommunale rottebekæmpelse i Jammerbugt Kommune Udbudsbetingelser EU-udbud af den lovpligtige kommunale rottebekæmpelse i Jammerbugt Kommune Indhold 1 Indledning... 3 2 Den ordregivende myndighed... 3 3 Udbudsmaterialet... 3 4 Udbuddets omfang... 4

Læs mere

Udbud af batterier til høreapparater 2017

Udbud af batterier til høreapparater 2017 Udbud af batterier til høreapparater 2017 - Udbudsbekendtgørelse nr. 2016-144414 (16-424174-001) Disse udbudsbetingelser indeholder retningslinjerne for afgivelse af tilbud, kommunikation mellem tilbudsgiver

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. for. Udbud af batterier til høreapparater 2013-2017

UDBUDSBETINGELSER. for. Udbud af batterier til høreapparater 2013-2017 UDBUDSBETINGELSER for Udbud af batterier til høreapparater 2013-2017 2 1. DE ORDREGIVENDE MYNDIGHEDER Region Hovedstaden Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Region Sjælland Alléen 15 4180 Sorø Region Syddanmark

Læs mere