EJENDOMSMÆGLERKÆDEN BOLIGONE S KÆDEKONCEPT

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "EJENDOMSMÆGLERKÆDEN BOLIGONE S KÆDEKONCEPT"

Transkript

1 /17093 /KB Punkt 4: Rådsmøde den EJENDOMSMÆGLERKÆDEN BOLIGONE S KÆDEKONCEPT KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Erhvervs- og Vækstministeriet

2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. RESUMÉ AFGØRELSE SAGSFREMSTILLING INDLEDNING VIRKSOMHEDEN MARKEDSBESKRIVELSE BOLIGONE S KÆDEKONCEPT HØRINGSSVAR VURDERING MARKEDSAFGRÆNSNING Det relevante produktmarked Det relevante geografiske marked Konklusion vedr. markedsafgrænsning BoligOne kædens position på det relevante marked SAMHANDELSPÅVIRKNING Konklusion vedr. samhandelspåvirkning KONKURRENCELOVENS 6 (OG 9) Virksomhedsbegrebet Delkonklusion vedr. virksomhedsbegrebet Aftale, vedtagelse eller samordnet praksis Delkonklusion vedr. aftalebegrebet Til formål eller til følge at begrænse konkurrencen Delkonklusion vedr. konkurrencebegrænsningskriteriet Mærkbar konkurrencebegrænsning Delkonklusion vedr. mærkbarhedskriteriet Konklusion vedr. 6 (og 9) KONKURRENCELOVENS Konklusion vedr KONKURRENCELOVENS 8, STK Konkurrencelovens 8, stk. 1, nr. 1) og 2) Delkonklusion vedr. 8, stk. 1, nr. 1) og 2) Konkurrencelovens 8, stk. 1, nr. 3) Delkonklusion vedr. 8, stk. 1, nr. 3) Konkurrencelovens 8, stk. 1, nr. 4)

3 Delkonklusion vedr. 8, stk. 1, nr. 4) Konklusion vedr. konkurrencelovens 8, stk SAMLET KONKLUSION AFGØRELSE

4 1. RESUMÉ 1. Ejendomsmæglerkæden BoligOne har anmeldt sit kædekoncept med anmodning om en ikke-indgrebserklæring efter konkurrencelovens 9, subsidiært en individuel fritagelse efter konkurrencelovens 8, stk BoligOne s kædekoncept indeholder et aftalevilkår om, at medlemmerne er forpligtet til at følge en fælles, fast salærtakst for deres ydelser, som er uafhængig af boligens værdi. Fokus for denne sag er, om dette aftalevilkår er i strid med forbuddet mod konkurrencebegrænsende aftaler i konkurrencelovens 6, og i så tilfælde om betingelserne for en individuel fritagelse efter 8, stk. 1, er til stede. 3. BoligOne kæden er et internetbaseret, horisontalt markedsføringssamarbejde mellem pt. 23 selvstændige ejendomsmæglere. Kæden er tilknyttet RealMæglerne Holding A/S, der fungerer som kædeselskab for såvel BoligOne som den mere traditionelle mæglerkæde, RealMæglerne. 4. Det relevante marked i sagen er markedet for erhvervsmæssig formidling af fast ejendom. Geografisk er dette marked ikke større end det danske marked, idet spørgsmålet om en eventuel snævrere afgrænsning kan stå åbent, da det ikke har betydning for sagens udfald. 5. BoligOne adskiller sig fra de mere traditionelle mæglerkæder på især tre punkter: 1) BoligOne mæglere har ikke forretnings- eller udstillingslokaler, 2) forretningsgrundlaget bygger på et tilbud om fem lovpligtige basisydelser, 1 hvor kunden som udgangspunkt selv står for de øvrige ydelser, der er forbundet med salg af en bolig, herunder fremvisning af boligen, og 3) de fem basisydelser tilbydes til et fast salær, som medlemmerne er forpligtet til at følge (pt kr.). Andre ydelser, herunder fremvisning af boligen, kan tilkøbes, men må ikke tilbydes inden for rammerne af den fastsatte salærtakst. 6. De konceptvilkår, som medlemmerne skal overholde, er beskrevet således: ( ) Da både fast salær og selve beløbet er så vigtige kendetegn for konceptet, skal dette overholdes i medlemsforretningernes prisstruktur og alene fremgå i evt. markedsføring. Foruden de obligatoriske ydelser, kan frivillige ydelser efterfølgende tilbydes efter branchens retningslinjer. 1 Der er tale om de ydelser, som en ejendomsmægler ifølge 17 i lov om omsætning af fast ejendom skal levere (værdiansættelse, beregning af brutto- og nettoudgift, beregning af salgsprovenu, udarbejdelse af salgsopstilling og udarbejdelse af udkast til købsaftale). 3

5 Såfremt salæret vurderes for lavt kan det i gruppen diskuteres om det skal sættes op, da det er vigtigt at salæret er fast og ens over hele landet. ( ) ( ) Et grundlag for markedsføringen af konceptets faste salær er desuden, at BoligOne mægleren ikke har butikslokaler og derved går fri af faste lokaleomkostninger. BoligOne har derfor ikke forretnings- eller udstillingslokaler. ( ) ( ) Hvis en BoligOne mægler selv viser sine emner frem, falder de økonomiske forudsætninger for konceptet sammen, og selvom det for nogen ville kunne løbe rundt, kan det skabe en generel forventning om, at fremvisning er inkluderet i prisen hvilket vil ødelægge forretningsgrundlaget for både røde og blå kolleger. 2 Hos BoligOne er det derfor sælger selv, der viser sin bolig frem. ( ) 7. Hvis man som kædesammenslutning ønsker at kunne indgå aftaler, der ikke er omfattet af konkurrencelovens 6, er eneste mulighed at ændre kædestrukturen til en fuldt integreret økonomisk enhed en såkaldt kapitalkæde. Det forudsætter imidlertid, at medlemmerne opgiver deres økonomiske uafhængighed. I en kapitalkæde har forretningsstederne således én og samme ejer. Dvs. at der består et ansættelsesforhold mellem kædeledelsen og lederne af de enkelte kædeforretninger. Til gengæld kan kæden lovligt indgå aftaler om priser mv., fordi der i så tilfælde er tale om koncerninterne aftaler, jf. konkurrencelovens 5, stk BoligOne kæden er et samarbejde mellem selvstændige og økonomisk uafhængige erhvervsdrivende, der i fællesskab har en bestemmende indflydelse på kædens drift. I konkurrencelovens forstand er aftaler og vedtagelser i en sådan kæde derfor aftaler mellem konkurrerende erhvervsvirksomheder, der er omfattet af konkurrencelovens De omhandlede konceptvilkår er vedtaget af kædens kompetente organer (bestyrelse og generalforsamling) og udgør dermed en vedtagelse inden for en sammenslutning af virksomheder, jf. konkurrencelovens 6, stk Vilkåret om en fælles, fast salærtakst falder ind under kategorien horisontal prisaftale, og ifølge praksis anses horisontale prisaftaler uden videre for at have et konkurrencebegrænsende formål og dermed for at være i strid med konkurrencelovens Vilkåret om en fælles, fast salærtakst for fem definerede ydelser udelukker medlemmernes mulighed for at konkurrere på prisen, da de ikke blot er forhindret i at fravige den fastsatte takst, men også er forhindret i at tilbyde deres kunder andre ydelser, 2 De røde kolleger er andre BoligOne mæglere og de blå kolleger er medlemmerne af RealMægler kæden. 4

6 som fx fremvisning af boligen, inden for rammerne af den fastsatte takst, dvs. uden ekstrabetaling. 12. Når det som i dette tilfælde drejer sig om en horisontal prisaftale, der har til formål at begrænse konkurrencen, er dette ifølge såvel dansk som EU praksis 3 i sig selv tilstrækkeligt til, at konkurrencebegrænsningen anses som en mærkbar konkurrencebegrænsning i strid med konkurrencelovens 6 (og traktatens artikel 101), uanset om parternes markedsandel er minimal. 13. Dette kan bl.a. udledes af Expedia-dommen 4 og generaladvokatens forslag til afgørelse af Expedia-sagen, 5 hvor det tilkendegives, at virksomheder, der indgår en aftale med et konkurrencebegrænsende formål, altid dermed tilsigter en mærkbar begrænsning af konkurrencen, uanset hvor store hver enkel parts markedsandele og omsætning måtte være. 14. Heller ikke bagatelreglerne i konkurrencelovens 7, stk. 1, finder anvendelse, da disse regler ikke gælder i tilfælde hvor virksomheder eller en sammenslutning af virksomheder aftaler, samordner eller vedtager priser, avancer m.v. for salget eller videresalget af varer eller tjenesteydelser, jf. konkurrencelovens 7, stk. 2, nr. 1). 15. Den omhandlede vedtagelse om en fælles, fast salærtakst er dermed omfattet af forbuddet i konkurrencelovens 6, hvorfor der ikke kan udstedes en ikkeindgrebserklæring efter konkurrencelovens Dette gælder også, selv om parterne fremover måtte indskrænke sig til at aftale og annoncere med en vejledende takst eller en maksimumtakst, således som BoligOne har foreslået i forbindelse med sagens behandling. 17. Når det som i dette tilfælde drejer sig om en horisontal prisaftale, gælder forbuddet i konkurrencelovens 6 enhver form for prissamordning, herunder også fastsættelse af fælles vejledende eller maksimale takster. Desuden kan en ændring af taksten til en vejledende eller maksimal takst ikke forventes at føre til noget andet resultat, idet der er en nærliggende risiko for, at fastprisaftalen blot vil blive erstattet af en samordnet praksis eller indbyrdes forståelse om at følge den vejledende eller maksimale takst. 18. For så vidt angår muligheden for at opnå en individuel fritagelse efter konkurrencelovens 8, skal parterne selv løfte bevisbyrden for, at samtlige fire betingelser i 8, stk. 1, nr. 1) 4), er opfyldt. Konceptet skal således 1) indebære effektivitetsgevinster, der 2) kommer forbrugerne til gode, og konceptet må ikke 3) indeholde unød- 3 Jf. fx EU Domstolens dom af i sag C-226/11 Expedia, Konkurrenceankenævnets kendelse af i sagen om Møns Bank mfl. og dom fra Retten i Horsens af i sag SS 785/2007 Danske Kroer og Hoteller. 4 EU Domstolens dom af i sag C-226/11 Expedia. 5 Forslag til afgørelse fra generaladvokat J. Kokott fremsat 6. september

7 vendige begrænsninger eller 4) udelukke konkurrencen for en væsentlig del af de omhandlede ydelser. 19. Parterne har ikke godtgjort, at betingelserne i 8, stk. 1, er opfyldt. 20. Med hensyn til betingelserne i 8, stk. 1, nr. 1) og 2), om effektivitetsgevinster, der kommer forbrugerne til gode, indebærer konceptet bl.a., at virksomhederne er udelukket fra at kunne tilpasse deres priser og ydelser til egne omkostningsforhold, og BoligOne har ikke kunnet fremlægge dokumentation eller på anden vis godtgjort, at konceptet indebærer integration af økonomiske aktiviteter eller værdiskabende forbedringer, der faktisk skaber effektivitetsgevinster, som kommer forbrugerne til gode. 21. Den manglende opfyldelse af betingelserne i 8, stk. 1, nr. 1) og 2) betyder i sig selv, at betingelsen i 8, stk. 1, nr. 3), heller ikke er opfyldt, idet der ikke er påvist effektivitetsgevinster, som kan berettige eventuelt nødvendige begrænsninger. Men det kan dog nævnes, at BoligOne heller ikke har godtgjort, at vilkåret om en fælles, fast salærtakst er nødvendigt for at sikre kædens succes. BoligOne har således ikke fremlagt nogen dokumentation for, at fastsættelse og annoncering med en fælles pris er nødvendig for, at forbrugerne overhovedet finder BoligOne attraktiv, og for at Bolig- One kan overleve på markedet. 22. Da det som nævnt er en forudsætning for at opnå individuel fritagelse, at samtlige fire betingelser i 8, stk. 1, er opfyldt, og da BoligOne ikke har godtgjort, at betingelserne i 8, stk. 1, nr. 1) 3) er opfyldt, har styrelsen ikke fundet grundlag for foretage en nærmere undersøgelse af, om BoligOne kædens koncept giver BoligOne mæglerne mulighed for at udelukke konkurrencen for en væsentlig del af de pågældende ydelser, som forudsat i betingelsen i 8, stk. 1, nr. 4). 23. Sammenfattende findes BoligOne kædens koncept med vedtagelsen om en fælles, fast salærtakst at være omfattet af forbuddet i konkurrencelovens 6, og grundlaget for at give en individuel fritagelse efter konkurrencelovens 8, stk. 1, ses ikke at være til stede. 6

8 2. AFGØRELSE 24. Det meddeles BoligOne, at kædens vedtagelse om fastsættelse og annoncering med en fælles, fast salærtakst, som er bindende for kædens medlemmer, udgør en overtrædelse af konkurrencelovens 6, stk. 1, jf. stk. 3, og at BoligOne s anmodning om en ikke-indgrebserklæring efter konkurrencelovens 9 derfor ikke kan imødekommes. 25. Herudover meddeles det BoligOne, at kædens subsidiære anmodning om en individuel fritagelse efter konkurrencelovens 8, stk. 1, ikke kan imødekommes, da det ikke er godtgjort, at samtlige betingelser i 8, stk. 1, nr. 1) 4), er opfyldt. 26. Konkurrencerådet påbyder i medfør af konkurrencelovens 6, stk. 4, jf. 16, stk. 1, BoligOne straks at ophøre med at anvende en fælles salærtakst samt senest 14 dage efter datoen for Konkurrencerådets afgørelse at fjerne ethvert vilkår fra kædens koncept, der forpligter medlemmerne til at følge det faste salær, og at fjerne den fælles annoncerede salærtakst fra kædens hjemmeside. 27. Desuden påbyder Konkurrencerådet i medfør af konkurrencelovens 6, stk. 4, jf. 16, stk. 1, BoligOne at afstå fra aftaler, vedtagelser eller samordnet praksis, der har samme eller tilsvarende formål eller følge som overtrædelsen beskrevet i pkt. 24, herunder aftaler, vedtagelser eller samordnet praksis om fastsættelse af vejledende eller maksimale salærtakster. 28. Endelig påbyder Konkurrencerådet i medfør af konkurrencelovens 6, stk. 4, jf. 16, stk. 1, BoligOne senest 14 dage efter datoen for Konkurrencerådets afgørelse at orientere samtlige medlemmer om Konkurrencerådets afgørelse, herunder at den omhandlede vedtagelse om en fælles, fast salærtakst udgør en overtrædelse af konkurrencelovens 6, stk. 1, jf. stk. 3, og dermed er ugyldig, jf. konkurrencelovens 6, stk. 5, at medlemmerne frit kan fastsætte deres salær, også for de fem obligatoriske basisydelser, der er kædens varemærke, og at det står medlemmerne frit for at udføre andre ydelser, uden at kræve merbetaling. 29. Dokumentation for at medlemmerne har modtaget orientering om Konkurrencerådets afgørelse skal fremsendes til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen senest 3 uger efter datoen for Konkurrencerådets afgørelse. 7

9 3. SAGSFREMSTILLING 3.1 INDLEDNING 30. BoligOne kæden har anmodet om en bekræftelse på, at BoligOne-kæden som følge af dens størrelse og struktur ikke er omfattet af konkurrencelovens 6, alternativt en fritagelse i medfør af konkurrencelovens 8, stk. 1 og BoligOne s kædekoncept går i lighed med andre kædesamarbejder mellem selvstændige erhvervsdrivende ud på, at de tilsluttede mæglere udadtil optræder ensartet over for forbrugerne med fælles koncept, design, logo, serviceniveau osv. Disse grundlæggende vilkår for at deltage i kæden er konkurrenceretligt uproblematiske. 32. Men herudover indeholder konceptet et vilkår om, at medlemmerne er forpligtet til at følge en fælles, fast salærtakst for deres ydelser. Fokus for denne sag er derfor, om der er sådanne helt særlige omstændigheder forbundet med BoligOne konceptet, at fastsættelse og annoncering med en fælles salærtakst for fem (og kun fem) definerede ydelser falder uden for forbuddet i konkurrencelovens Ifølge BoligOne er formålet med den fælles, faste salærtakst, at: Prisen skal give et kraftigt signal om, at de ydelser, der normalt betragtes som værende dyre, og som er afhængig af den enkelte ejendoms værdi, med en fornuftig arbejdsindsats kan udføres til en meget lav pris Konceptet er derfor meget stærkt konkurrencepræget i forhold til alle andre inden for branchen. I forhold til den eneste tilsvarende kæde [RobinHus] er der tale om en væsentligt lavere pris. 34. BoligOne har begrundet sin anmodning med, at Den konkurrence, der udøves internt i kæden, må vurderes at være ikke-mærkbar (de minimis), og anmodningen om en fritagelse efter konkurrencelovens 8 begrundes med: at de mæglerydelser, der etableres gennem BoligOne, ikke kan udføres billigere af nogen anden mæglerkæde eller enkeltmægler, at konceptet [er] direkte henvendt til forbrugere med adgang til internet, hvilket sandsynligvis udgør cirka 80 % af samtlige forbrugere, at virksomheden ikke er pålagt nogen begrænsning af deres udøvelse i henseende til markedsføring af deres egen virksomhed, og at man [ikke] 6 udelukker konkurrence fra andre gennem den særdeles lave honorering. Det står alle frit for, herunder også den enkelte RealMægler, at konkurrere på økonomiske vilkår, der svarer til eller er billigere end BoligOnes vilkår. 6 Ordet ikke er indsat af styrelsen, der går ud fra, at ordet ved en fejl er faldet ud. 8

10 3.2 VIRKSOMHEDEN 35. BoligOne kæden er et internetbaseret, horisontalt markedsføringssamarbejde, der har det som sit varemærke at tilbyde de ifølge loven obligatoriske mæglerydelser til et fast lavt salær, som er uafhængigt af boligens værdi. 36. BoligOne kædens medlemmer er via en partneraftale tilknyttet RealMæglerne Holding A/S, der fungerer som kædeselskab for både den mere traditionelle Real- Mægler kæde og for BoligOne kæden. Ifølge partneraftalens punkt 3.2 forpligter mæglerne sig til at følge de anvisninger, der fremgår af RealMæglerne Holdings koncepter for internet, markedsføring, annoncering, profilering osv., samt til at deltage i lokale erfagrupper, og mægleren må ikke samtidig være medlem af eller have økonomiske interesser i konkurrerende ejendomsmæglervirksomhed. 37. Der er ikke nogen forskel på den partneraftale, der indgås med RealMæglerne, og den aftale, der indgås med BoligOne, ligesom begge kæder er omfattet af vedtægterne for RealMæglerne Holding A/S. Men på grund af koncepternes forskellighed er der sket en præcisering af de markedsføringsvilkår, der gælder for BoligOne mæglere. 38. BoligOne blev etableret i slutningen af 2007 på initiativ af et antal mæglere, som tidligere havde været tilknyttet den tilsvarende online baserede mæglerkæde Robin- Hus. 39. BoligOne har i dag 23 7 medlemmer fordelt over hele landet, idet over halvdelen dog er placeret på Sjælland, primært i det storkøbenhavnske område. 21 BoligOne mæglere driver deres forretning som enkeltmandsvirksomheder, og de to sidste som anpartsselskab. Kæden har ifølge det oplyste en samlet omsætning på mindre end [ ] mio. kr., der er fordelt ret ujævnt på de enkelte medlemmer, jf. den store spredning i deres salgsvolumen, der fremgår af nedenstående oversigt: 8 Placering Antal salg jan. Antal salg 2011 okt København [ ] [ ] København [ ] [ ] København [ ] [ ] Holte [ ] [ ] Hørsholm [ ] [ ] Hørsholm [ ] [ ] Ballerup [ ] [ ] Hillerød [ ] [ ] Skovlunde [ ] [ ] Mørkøv [ ] [ ] Taastrup [ ] [ ] Jyllinge [ ] [ ] 7 Under sagsforløbet er 3 BoligOne mæglere udtrådt af kæden, således at tallet i dag er Tallene er efterfølgende opdateret på grund af 3 mægleres udtræden af kæden, hvilket dog ikke ændrer ved det overordnede billede af den spredning, der er i BoligOne mæglernes salgsvolumen. 9

11 Næstved [ ] [ ] Holbæk [ ] [ ] Ringsted [ ] [ ] Odense [ ] [ ] Nørresundby [ ] [ ] Holstebro [ ] [ ] Tilst [ ] [ ] Horsens [ ] [ ] Vejle [ ] [ ] Them [ ] [ ] Højer [ ] [ ] 3.3 MARKEDSBESKRIVELSE 40. I 2012 blev der i Danmark handlet ca boliger, og ved udgangen af året var ca boliger annonceret til salg. 9 Størstedelen af bolighandlerne sker med bistand fra en ejendomsmægler. 41. Ejendomsformidling i Danmark er reguleret i lov om omsætning af fast ejendom (LOFE) 10 samt en række bekendtgørelser udstedt i medfør af denne lov. Ifølge LOFE 8 må virksomhed som ejendomsformidler kun udøves af registrerede ejendomsmæglere og beskikkede advokater. Ejendomsmægler er en beskyttet titel og må kun anvendes af ejendomsmæglere, der er opført i Erhvervsstyrelsens ejendomsmæglerregister. 42. Som nævnt ovenfor er en ejendomsformidler, der får i opdrag at stå for en ejendomshandel, lovmæssigt forpligtet til at varetage fem nærmere definerede opgaver. Dette følger af LOFE 17, hvorefter ejendomsformidleren skal 1) værdiansætte ejendommen og aftale den kontantpris med opdragsgivere, som ejendommen skal udbydes til, 2) beregne brutto- og nettoudgift på baggrund af et finansieringsforslag, 3) beregne salgsprovenu (dvs. det beløb, sælger vil få til fri rådighed efter ejendommens salg og handlens berigtigelse), 4) udarbejde en salgsopstilling med de oplysninger om ejendommen, som er nødvendige for en købsbeslutning, og 5) udarbejde udkast til købsaftale. 43. Øvrige ydelser, der normalt er forbundet med ejendomsformidling, som fx annoncering og fremvisning af boligen og berigtigelse af handler mv. er frivillige, dvs. at ejendomsformidleren kan overlade det til sælger selv at stå for disse opgaver. 9 Kilde: Boligmarkedsstatistikken, BM020. Boligmarkedsstatistikken, der udgives i fællesskab af Realkreditforeningen, Realkreditrådet, Dansk Ejendomsmæglerforening og Finansrådet, er baseret på indberetninger om udbudte ejendomme på internettet, som er registreret som handlet i statens offentlige registre SVUR, eller det Fælleskommunale Ejendomsstamregister ESR. Tallet dækker parcel- og rækkehuse, ejerlejligheder og fritidshuse, men ikke fx forretningsejendomme eller kommunale ejendomme. Se 10 Lbkg. nr af med senere ændringer. 10

12 44. Ejendomsmæglere tilbyder ofte deres ydelser i samlede pakker, som kan bestå af de obligatoriske ydelser alene, eller de obligatoriske ydelser kombineret med en eller flere tillægsydelser. Langt de fleste ejendomshandler foregår dog ved, at mægleren står for samtlige ydelser forbundet med salget, og en undersøgelse fra 2009 viste, at det kun var ca. ¼ af ejendomsmæglerne, der tilbød et lavpriskoncept, indeholdende en pakke med de fem basisydelser, hvor sælger bl.a. selv står for fremvisning af boligen Som hovedregel beregner ejendomsformidlerne deres salær som en procentuel andel af den realiserede salgspris. Men hvor formidlingen sker som en pakkeløsning, især når der kun er tale om de obligatoriske ydelser, er salæret ofte et fast beløb, der er uafhængigt af boligens værdi. 46. Pr. 24. april 2013 var der registreret aktive ejendomsmæglere, der tilsammen har ca forretningssteder i Danmark. Herudover var der pr. samme dato registreret 406 advokater som ejendomsformidlere. 12 Størsteparten af advokaterne er dog udelukkende beskæftiget med køberrådgivning, og det skønnes at antallet af advokater, der aktivt bistår med salg af boliger, er begrænset til omkring advokater. 13 Samlet omsatte ejendomsmæglerbranchen for ca. 4,3 mia. kr. i Størstedelen af de aktive ejendomsmæglere (65-70 pct.) er tilknyttet én af de seks landsdækkende kæder, EDC, Nybolig, Estate, Home, DanBolig og RealMæglerne. BoligOne er som nævnt tilknyttet RealMæglernes kædeselskab, og RobinHus har tilknytning til EDC-Gruppen A/S, der ejer 50 pct. af RobinHus A/S. Herudover findes der en række mindre og typisk mere lokalt prægede mæglerkæder (fx 2V i Københavnsområdet, place2live på Sjælland og BoligFyn på Fyn). Den resterende del af markedet udgøres af kædeuafhængige mæglere med ét eller flere forretningssteder, hvoraf ca. 240 er organiseret i Danske Selvstændige Ejendomsmæglere (DSE). 48. Langt de fleste ejendomsmæglere såvel kædetilknyttede som kædeuafhængige mæglere, inkl. medlemmer af DSE er medlem af Dansk Ejendomsmæglerforening, der med 2740 aktive medlemmer i 2012 har en organisationsprocent på ca. 90 pct BOLIGONE S KÆDEKONCEPT 49. BoligOne kæden har i lighed med andre kædesamarbejder et særligt koncept, som medlemmerne skal overholde med henblik på at fremstå som en fælles enhed under ét fælles varemærke. 11 Konkurrencestyrelsen: Bolighandel Ydelser fra ejendomsmæglere og advokater, Det bemærkes, at tallet dog var steget betragteligt i forhold til en tidligere undersøgelse fra 2002, hvor kun ca. 10 pct. af mæglerne tilbød en sådan pakke. 12 Kilde: Erhvervsstyrelsens ejendomsmæglerregister. 13 Kilde: Danske Boligadvokater og Konkurrencestyrelsen: Bolighandel Ydelser fra ejendomsmæglere og advokater, Kilde: Danmarks Statistik, Statistikbanken, Generel erhvervsstatistik Kilde: 11

13 50. BoligOne baserer sit koncept på online boligformidling, hvor kunderne selv står for en række ydelser, herunder fremvisning af boligen. BoligOne mæglerne har ikke fysiske forretninger, hvor kunderne kan henvende sig, og de har heller ikke individuelle hjemmesider. Kunderne er i stedet henvist til den fælles BoligOne portal. 51. Som udgangspunkt varetager BoligOne mæglere kun de ydelser, der ifølge loven er obligatoriske at varetage for en ejendomsformidler (værdiansættelse af boligen, beregning af brutto- og nettoudgift, beregning af salgsprovenu, udarbejdelse af salgsopstilling og udarbejdelse af udkast til købsaftale). 52. Disse ydelser tilbydes til et fast salær, der (i modsætning til de fleste mægleres procentvise salær) er uafhængigt af boligens værdi (pt kr.). 53. Kunderne har dog mulighed for at tilkøbe andre ydelser, så som markedsføring og andre salgsfremmende foranstaltninger, berigtigelse af handler eller for den sags skyld fremvisning af boligen mv. Men det forudsættes ifølge BoligOne konceptet, at mæglerne beregner sig ekstra salær for sådanne ydelser. 54. BoligOne s koncept bygger på en forudsætning om, at det er på internettet, at boliger søges og handles. I forhold til de fleste andre mæglerkæders koncepter adskiller BoligOne sig især på tre punkter: 1) BoligOne mæglere har ikke forretnings- eller udstillingslokaler, 2) forretningsgrundlaget er baseret på et tilbud til kunderne om en grundpakke, hvor kunderne bl.a. selv står for fremvisning af boligen til potentielle købere, og 3) denne grundpakke tilbydes til et fast lavt salær, som medlemmerne er forpligtet til at følge, jf. følgende uddrag af kædens Præsentation til ny partner : Fast salær er hjørnestenen i konceptet. Prisen for de ifølge loven obligatoriske mæglerydelser er hos BoligOne pt. fastlagt til kr ,- inkl. moms. Det faste salær er konceptets varemærke, og for at få den stærkeste effekt og genkendelse, er salæret gældende over hele landet. ( ) Da både fast salær og selve beløbet er så vigtige kendetegn for konceptet, skal dette overholdes i medlemsforretningernes prisstruktur og alene fremgå i evt. markedsføring. Foruden de obligatoriske ydelser, kan frivillige ydelser efterfølgende tilbydes efter branchens retningslinjer. Såfremt salæret vurderes for lavt kan det i gruppen diskuteres om det skal sættes op, da det er vigtigt at salæret er fast og ens over hele landet. ( ) Et grundlag for markedsføringen af konceptets faste salær er desuden, at BoligOne mægleren ikke har butikslokaler og derved går fri af faste lokaleomkostninger. BoligOne har derfor ikke forretnings- eller udstillingslokaler. ( ) 12

14 I BoligOne konceptet viser sælger selv sin bolig frem, hvilket sammen med besparelser på lokaleomkostninger og medarbejderløn gør det muligt at fastholde et attraktivt lavt salær. Hvis en BoligOne mægler selv viser sine emner frem, falder de økonomiske forudsætninger for konceptet sammen, og selvom det for nogen ville kunne løbe rundt, kan det skabe en generel forventning om, at fremvisning er inkluderet i prisen hvilket vil ødelægge forretningsgrundlaget for både røde og blå kolleger. 16 Hos BoligOne er det derfor sælger selv, der viser sin bolig frem. Undtagelser kan forekomme ved dødsboer, handicappede sælgere, udenlandske kunder etc. Derudover kan mægleren indtræde i salgsprocessen efter behov, for at sikre handlens afslutning evt. ved 2. fremvisning, hvor fokus er på den potentielle køber frem for ejendommen. Det er her særlig væsentligt for konceptets budskaber, at fremvisninger ikke markedsføres, men alene ses som en ekstraordinær mulighed for at sikre handlen. 55. Som det fremgår, er den faste salærtakst, der pt. er på kr., således et beløb, som man i BoligOne kæden er blevet enige om, og som medlemmerne har forpligtet sig til at følge, ligesom det som udgangspunkt heller ikke er overladt til mæglerne selv at vurdere, om de for samme pris vil inkludere fremvisning af boligen eller andre ydelser. 56. Parterne har oplyst, at BoligOne mæglerne frit kan tilbyde andre ydelser end de obligatoriske, og at de også kan tilbyde at stå for fremvisning af boligen, selv om konceptet som udgangspunkt bygger på, at det er sælger selv, der viser sin bolig frem. Men det er en forudsætning, at mæglerne altid tager ekstra betaling for enhver ydelse, der ligger ud over de 5 ydelser, der er indeholdt i den fastsatte salærtakst. 3.5 HØRINGSSVAR 57. BoligOne har i sit høringssvar af 16. august 2013 stillet sig uforstående over for, at styrelsen i udkastet til afgørelse har karakteriseret vilkåret om en bindende salærtakst som et vilkår, der objektivt set har til formål at begrænse konkurrencen. 58. BoligOne kæden finder, at konceptet med en ens og fast lav pris tværtimod er konkurrencefremmende, og at formålet alene er at fastsætte et kendemærke for BoligOne ydelserne. Det tilkendegives i den forbindelse, at det er den lave faste pris som sådan, der er det afgørende for konceptet, og at: Det er bevidst, at der ikke er 16 De røde kolleger er andre BoligOne mæglere og de blå kolleger er medlemmerne af RealMægler kæden. 13

15 valgt en pris på kr ,00 eller på kr ,00, men et skævt beløb, som af den grund kan huskes. 59. Herudover tilkendegives det i høringssvaret, at: Der er næppe tvivl om, at der er områder i Vestdanmark og Sydhavnsøerne med meget lave ejendomspriser, hvor prisen ikke er konkurrencedygtig og dette forhold udligner sig selv, derved at der i så fald ikke kommer BoligOne mæglere. ( ) Virksomhedsformen passer primært til de tættere befolkede områder og ikke til de rene landområder/yderområder. ( ) Den rotation, der finder sted indenfor BoligOne mæglerne med en relativ stor udskiftning viser, at markedet tilpasser sig, og det er også en form for konkurrence. 60. Endelig nævnes muligheden for, at BoligOne konceptet ændres til et agenturforhold, såfremt den primære ansøgning om en godkendelse af det eksisterende koncept ikke imødekommes. 61. På et møde med styrelsen den 27. august 2013 har repræsentanterne for BoligOne fået lejlighed til at uddybe deres synspunkter, og styrelsen har under dette møde mundtligt informeret om, hvad der skal til for at godtgøre, at betingelserne i konkurrencelovens 8, stk. 1, er opfyldt. 62. Efter mødet fik repræsentanterne for BoligOne yderligere tre uger til at fremkomme med nye oplysninger, der skulle støtte en argumentation om, at konceptet indebærer effektivitetsgevinster, som kommer forbrugerne til gode, og at aftalen om en fast og ufravigelig salærtakst er nødvendig for at opnå disse effektivitetsgevinster. 63. Ved mail af 19. september 2013 har BoligOne s advokat gentaget synspunkterne om, at konceptet bygger på det lavest mulige honorar for de lovpligtige ydelser, og at konkurrencepåvirkningen af andre mæglere derfor er betydelig. 64. Herudover har BoligOne fået tilsendt styrelsens endelige udkast til afgørelse med en høringsfrist på tre uger, og ved mail af 26. november 2013 har BoligOne svaret, at man ikke vil afgive yderligere skriftlige indlæg. Mailen var vedhæftet et opdateret bilag, der viser udviklingen i BoligOne mæglernes salg, samt et bilag, der viser omkostningerne ved at være BoligOne mægler. 14

16 4. VURDERING 4.1 MARKEDSAFGRÆNSNING 65. For at vurdere, om der foreligger en konkurrencebegrænsende aftale i strid med konkurrencelovens 6, stk. 1 og 3 (og evt. traktatens artikel 101), er det nødvendigt at afgrænse det relevante marked. Det relevante marked består af det relevante produktmarked og det relevante geografiske marked. 66. Det følger af konkurrencelovens 5a, og af Kommissionens meddelelse om afgrænsningen af det relevante marked 17, at det relevante marked skal afgrænses på baggrund af undersøgelser af efterspørgselssubstitutionen. Desuden kan udbudssubstitutionen tages i betragtning i de situationer, hvor den har samme effektive og direkte virkninger som efterspørgselssubstitution, evt. suppleret med undersøgelser af den potentielle konkurrence Det relevante produktmarked 67. Ved det relevante produktmarked forstås markedet for de produkter eller tjenesteydelser, som forbrugerne betragter som indbyrdes substituerbare på grund af produkternes eller tjenesteydelsernes egenskaber, pris eller anvendelsesformål Ved afgrænsningen af det relevante produktmarked tages udgangspunkt i de produkter eller tjenesteydelser, som den mulige konkurrencebegrænsende aftale, samordnede praksis eller vedtagelse vedrører. Dernæst afgrænses, hvilke øvrige produkter eller tjenesteydelser, der er substituerbare hermed. 69. Denne sag vedrører en vedtagelse inden for en sammenslutning af virksomheder, der angår disse virksomheders salg af bestemte ydelser i forbindelse med ejendomshandel, og udgangspunktet for afgrænsningen af produktmarkedet skal derfor tages i de tjenesteydelser, som BoligOne mæglerne beskæftiger sig med, nemlig erhvervsmæssig formidling af fast ejendom. 70. Ifølge LOFE 8 er adgangen til at udøve erhvervsmæssig formidling af fast ejendom begrænset til ejendomsmæglere og advokater, der er optaget i ejendomsmæglerregistret. Det er således op til sælger selv at forestå salget af sin ejendom, såfremt en registreret ejendomsformidler fravælges, og der er ikke andre erhvervsdrivende, der omgående og uden væsentlige omkostninger vil kunne omstille deres forretning til at varetage ejendomsformidling. 71. Erhvervsmæssig formidling af fast ejendom omfatter en række forskellige ydelser, så som salgsvurdering, markedsføring, herunder udarbejdelse af salgsmateriale og 17 Jf. Kommissionens meddelelse om afgrænsning af det relevante marked i forbindelse med Fællesskabets konkurrenceret (97/C 372/03). 18 Jf. Kommissionens meddelelse om afgrænsning af det relevante marked i forbindelse med Fællesskabets konkurrenceret (97/C 372/03), pkt

17 fremvisning af bolig, forhandling mellem køber og sælger, udfærdigelse af købsaftale, skødeskrivning m.v. Nogle af disse ydelser er lovpligtige for formidleren (jf. LOFE 17), mens andre kan vælges til eller fra. 72. Herudover er der i LOFE 23 et forbud mod, at en ejendomsformidler betinger sig, at ejendomsformidlingen sammenkædes med andre ydelser, som ikke er nødvendige for en korrekt udførelse af formidlingen, og samlet set kan markedet derfor ikke anses for at være bredere end de ydelser, som er nødvendige for og/eller hænger naturligt sammen med gennemførelsen af en ejendomshandel. 73. Hvis en boligejer indgår aftale med en ejendomsmægler om helt eller delvist at varetage salget af boligen, er der ifølge LOFE 17 bestemte ydelser, som mæglere skal levere (værdiansættelse, beregning af brutto- og nettoudgift, beregning af salgsprovenu samt udarbejdelse af salgsopstilling og af udkast til købsaftale) de "obligatoriske ydelser". Alle andre ydelser, der er forbundet med salget af en ejendom, er "frivillige ydelser", dvs. at omfanget af, hvor mange af disse ydelser mægleren skal levere, afhænger af den aftale, mægleren indgår med sælger. 74. Da ydelserne enkeltvis betragtet ikke som sådan er indbyrdes substituerbare, kunne det overvejes, om ejendomsformidling skal segmenteres i en række delmarkeder, hvor de obligatoriske ydelser udgør et særskilt marked, og de frivillige ydelser udgør et eller flere separate delmarkeder. 75. Det vil dog ikke være i overensstemmelse med den gældende lov, at en mægler alene indgår aftale om at udføre en eller flere af de frivillige formidlingsydelser, da en aftale om formidling af fast ejendom efter LOFE 17 altid indebærer en pligt for ejendomsmægleren til som minimum at udføre de fem nævnte obligatoriske ydelser. Dertil kommer, at selv om man i princippet kunne forestille sig, at en forbruger valgte én mægler til at levere de obligatoriske ydelser og en anden eller flere mæglere til at varetage nogle af de øvrige ydelser, så ville dette af både økonomiske og praktiske årsager næppe være realistisk. 76. Det forhold, at nogle mæglere, som fx BoligOne mæglerne, kun markedsfører sig med tilbud om en grundpakke til en fast pris, betyder heller ikke, at kunden er afskåret fra at tilkøbe en eller flere tillægsydelser hos den pågældende mægler, og desuden er enhver autoriseret ejendomsmægler i stand til at varetage alle de ydelser, der naturligt hænger sammen med en bolighandel, og vil omgående uden særlige omkostninger eller risici kunne ændre sit koncept til at tilbyde forskellige pakker med netop de ydelser, som kunderne efterspørger. 77. Der kan i den forbindelse henvises til afsnittet om markedsafgrænsning i Kommissionens retningslinjer for vertikale aftaler, 19 hvoraf det bl.a. fremgår: 19 Kommissionens meddelelse om retningslinjer for vertikale begrænsninger (2010), punkt

18 Hvis leverandørerne generelt sælger et helt sortiment af produkter, kan hele sortimentet udgøre produktmarkedet, hvis kunderne betragter sortimenterne og ikke de enkelte produkter som substitutter. 78. Der kan desuden henvises til tidligere praksis i sager om ejendomsformidling, hvor rådet har fundet, at ejendomsformidling udgør et samlet produktmarked i kraft af den særlige lovgivning og ydelsernes særlige træk For så vidt angår udbudssubstitution er lovgivningen til hinder for, at andre leverandører end godkendte ejendomsformidlere (som reaktion på små, varige ændringer i de relative priser) omgående og uden væsentlige omkostninger vil kunne omstille sig til at tilbyde erhvervsmæssig formidling af fast ejendom. 80. Det er på den baggrund styrelsens vurdering, at der i denne sag kan afgrænses et samlet produktmarked for erhvervsmæssig formidling af fast ejendom, som omfatter alle de ydelser, der udbydes af registrerede ejendomsmæglere og advokater registreret som ejendomsformidlere Det relevante geografiske marked 81. Ved det relevante geografiske marked forstås det område, hvor de involverede virksomheder udbyder eller efterspørger produkter eller tjenesteydelser, som har tilstrækkeligt ensartede konkurrencevilkår, og som kan skelnes fra de tilstødende områder, fordi konkurrencevilkårene dér er meget anderledes Ved afgrænsningen af det relevante marked kan der lægges vægt på parametre såsom nationale eller lokale præferencer, forbrugerpræferencer, kundernes købsmønstre, handelsstrømme/eksportmønstre, transportomkostninger, lovgivningsmæssige forhold mv Ifølge LOFE 25a har udenlandske ejendomsformidlere mulighed for at formidle fast ejendom i Danmark, såfremt de på forhånd er registreret hertil hos Erhvervsstyrelsen. Tilsvarende gælder, at danske ejendomsformidlere også har mulighed for at blive registreret til at formidle fast ejendom i andre europæiske lande. 84. Hovedparten af forbrugerne vil dog næppe anse en udenlandsk ejendomsmægler som et reelt alternativ til en dansk ejendomsmægler, når de skal sælge en ejendom i 20 Jf. fx rådsafgørelse af Fusionen mellem Danske Bank og RealDanmark, rådsafgørelse af Anmeldelse af samarbejdet mellem EDC, BRF og Foreningen Safe, samt rådsafgørelse af Konkurrencebegrænsende samordning i ejendomsmæglerbranchen. 21 Jf. Kommissionens meddelelse om afgrænsning af det relevante marked i forbindelse med Fællesskabets konkurrenceret (97/C 372/03), pkt Jf. Kommissionens meddelelse om afgrænsning af det relevante marked i forbindelse med Fællesskabets konkurrenceret (97/C 372/03), pkt. 29 og

19 Danmark. Tidligere undersøgelser 23 viser, at lokalkendskab er noget, som forbrugerne lægger vægt på ved valg af en ejendomsmægler, idet forbrugerne har præference for en ejendomsmægler, der er nemt tilgængelig, der har erfaring med prisniveau, liggetider osv. fra salg af andre boliger i lokalområdet, der har kendskab til dansk lovgivning, og som læser, skriver og taler dansk. 85. National lovgivning samt forbrugernes præferencer medfører, at det geografiske marked ikke kan anses for større end Danmark. Da lokalkendskab er vigtigt for forbrugerne, kan det derfor overvejes, om markedet bør afgrænses snævrere, dvs. til lokale eller regionale markeder. 86. I tidligere sager 24 har Konkurrencerådet fastslået, at markedet for ejendomsformidling måtte anses for fortrinsvist at være lokalt, netop fordi boliger typisk sættes til salg hos en mægler i lokalområdet, og fordi undersøgelser viste, at der var store forskelle i ejendomsmæglernes salærer og rabatter på landsplan, mens der var store ligheder lokalt, og at selv væsentlige forskelle i salærerne ikke førte til en tilstrømning af mæglere til højavanceområder På den anden side er der en høj grad af overlap mellem lokalområder, der kan gøre det vanskeligt at foretage en afgrænsning af, hvor ét lokalområde begynder og et andet lokalområde ender uden en dybtgående analyse af markedet, og såfremt det ikke er af væsentlig betydning for sagens resultat, er der i sådanne situationer praksis for at lade spørgsmålet stå åbent. 88. Denne sag vedrører en muligt konkurrencebegrænsende vedtagelse mellem små mæglervirksomheder i BoligOne kæden. 89. BoligOne har argumenteret for, at kædens mæglere ikke er i direkte konkurrence med hinanden på grund af den geografiske afstand imellem dem. 90. Imidlertid er næsten halvdelen af medlemmerne fysisk placeret i det storkøbenhavnske område, og desuden indebærer BoligOne konceptet med vedtagelsen om en ufravigelig salærtakst ud over at begrænse medlemmernes indbyrdes konkurrence også en begrænsning af medlemmernes mulighed for at tilpasse sig konkurrencen i forhold til andre ejendomsmæglere uanset deres geografiske placering. Dertil kommer, at der er tale om en online baseret mæglerkæde, hvor de enkelte mægleres 23 London Economics: Kvantitativ undersøgelse af barrierer for konkurrencefremmende forbrugeradfærd (lavet for Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen i 2010), Konkurrencestyrelsens undersøgelse af ejendomsmæglerbranchens salærer og rabatter fra 1999 og Konkurrencestyrelsens undersøgelse af bolighandel fra Fx. Konkurrencerådets afgørelse af i fusionen mellem Danske Bank og Real Danmark. 25 Konkurrencestyrelsens undersøgelse af ejendomsmæglerbranchens salærer og rabatter fra 1999 og Bolighandel Ydelser fra ejendomsmæglere og advokater, I dag er tallet 20, da 3 mæglere efterfølgende er udtrådt af BoligOne (jf. underbilag B1 til bilag 7). 18

20 kontakt med kunderne primært foregår via internet eller telefon, hvilket gør det lokale element mindre udtalt. 91. Det er under alle omstændigheder styrelsens vurdering, at det ikke i sig selv vil have nogen betydning for sagens udfald, om det geografiske marked afgrænses nationalt eller mere snævert til en række lokalmarkeder. 92. De fleste BoligOne mæglere er således placeret inden for et relativt snævert geografisk område (jf. beskrivelsen af BoligOne kæden under afsnit 3.2), og de er dermed indbyrdes konkurrenter, uanset om markedet afgrænses lokalt eller nationalt. Det er derfor ikke nødvendigt at tage endelig stilling til, hvordan det geografiske marked skal defineres Konklusion vedr. markedsafgrænsning 93. I denne sag kan det relevante produktmarked afgrænses til markedet for erhvervsmæssig formidling af fast ejendom. Geografisk kan dette marked ikke anses for større end det danske marked, idet spørgsmålet om en eventuelt snævrere afgrænsning til en række lokalmarkeder kan stå åbent, da det ikke har betydning for sagens udfald BoligOne kædens position på det relevante marked 94. Den samlede omsætning på det danske marked for erhvervsmæssig formidling af fast ejendom beløb sig i 2011 til ca. 4,3 mia. kr. 27 Ifølge det i anmeldelsen oplyste har medlemmerne af BoligOne kæden en samlet omsætning under [ ] mio. kr., hvilket svarer til en andel under [ ] pct. af markedet. 95. Den meget lave markedsandels betydning for sagen er behandlet under afsnit om mærkbarhedskriteriet i konkurrencelovens 6 og i afsnit 4.4 om bagatelreglerne i konkurrencelovens SAMHANDELSPÅVIRKNING 96. Efter forordning nr. 1/2003 af 16. december 2002, 28 som trådte i kraft den 1. maj 2004, skal det undersøges, om en evt. konkurrencebegrænsende aftale mærkbart kan påvirke handelen mellem medlemsstater. Såfremt dette er tilfældet, er Konkurrencerådet forpligtet til at anvende Traktatens konkurrenceregler. 97. Udtrykket påvirke handelen mellem medlemsstater er neutralt. Det er ikke en betingelse, at handelen begrænses eller mindskes. Samhandelen kan også blive på- 27 Kilde: Danmarks Statistik, Statistikbanken, Generel erhvervsstatistik Jf. Rådets forordning nr. 1/2003 af 16. december 2002 om gennemførelse af konkurrencereglerne i traktatens artikel 81og 82 (nu artikel 101 og 102). 19

Individuel fritagelse af konkurrencebegrænsende aftaler

Individuel fritagelse af konkurrencebegrænsende aftaler Individuel fritagelse af konkurrencebegrænsende aftaler Individual exemption of anti competitive agreements af ASTRID LINDBERG NORS I specialet undersøges det, hvornår en konkurrencebegrænsende aftale

Læs mere

Vejledning om konkurrenceloven. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens vej 35 2500 Valby. Tlf. +45 41 71 50 00. E-mail: kfst@kfst.

Vejledning om konkurrenceloven. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens vej 35 2500 Valby. Tlf. +45 41 71 50 00. E-mail: kfst@kfst. 2013 Vejledning om konkurrenceloven Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens vej 35 2500 Valby Tlf. +45 41 71 50 00 E-mail: kfst@kfst.dk On-line ISBN: 987-87-7029-540-6 Vejledningen er udarbejdet

Læs mere

(Meddelelser) EUROPA-KOMMISSIONEN. Retningslinjer for vertikale begrænsninger. (EØS-relevant tekst) (2010/C 130/01) INDHOLD I.

(Meddelelser) EUROPA-KOMMISSIONEN. Retningslinjer for vertikale begrænsninger. (EØS-relevant tekst) (2010/C 130/01) INDHOLD I. 19.5.2010 Den Europæiske Unions Tidende C 130/1 II (Meddelelser) MEDDELELSER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER EUROPA-KOMMISSIONEN Retningslinjer for vertikale begrænsninger

Læs mere

Forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom

Forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom Forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom Betænkning fra et udvalg under Justitsministeriet BETÆNKNING NR. 1276 KØBENHAVN 1994 Købes hos boghandleren eller hos Statens Information, INFOservice

Læs mere

Hvad kan din virksomhed gøre for at overholde konkurrencereglerne? Vejledning om compliance

Hvad kan din virksomhed gøre for at overholde konkurrencereglerne? Vejledning om compliance Hvad kan din virksomhed gøre for at overholde konkurrencereglerne? Vejledning om compliance 2015 SIDE 2 KAPITEL 1 INDLEDNING Hvad kan din virksomhed gøre for at overholde konkurrencereglerne? Vejledning

Læs mere

Konkurrencelovgivningen i Danmark

Konkurrencelovgivningen i Danmark ERHVERVS MINISTERIET Konkurrencelovgivningen i Danmark Bind 2 Bilag Kronologisk fortegnelse over betænkninger 1259 Aktivering og arbejdsløshed - måling og afgrænsning i statistikken 1260 Betænkning om

Læs mere

Kommissorium for Justitsministeriets tværministerielle embedsmandsudvalg om fælleskommunale selskaber.

Kommissorium for Justitsministeriets tværministerielle embedsmandsudvalg om fælleskommunale selskaber. DELRAPPORT om visse EU-retlige spørgsmål vedrørende danske kommuners samarbejde om affaldsbortskaffelse Afgivet af Justitsministeriets tværministerielle embedsmandsudvalg om fælleskommunale selskaber December

Læs mere

Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler

Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Juni 2011 1 Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Juni 2011 Udbudsrådet Nyropsgade 30 1780 København V Tlf.: 72 26 80 00 Fax: 33 32 61 44

Læs mere

Erhvervsudvalget ERU alm. del - Bilag 134 Offentlig. Bedre og billigere bolighandel

Erhvervsudvalget ERU alm. del - Bilag 134 Offentlig. Bedre og billigere bolighandel Erhvervsudvalget ERU alm. del - Bilag 134 Offentlig Bedre og billigere bolighandel NORDISK MILJØMÆRKNING Bedre og billigere bolighandel Publikationen kan bestilles hos: Schultz Information Herstedvang

Læs mere

Den nye definition af små og mellemstore virksomheder Brugervejledning og erklæring

Den nye definition af små og mellemstore virksomheder Brugervejledning og erklæring PUBLIKATIONER OM ERHVERV OG INDUSTRI Denne vejledning indeholder: Den nye definition af små og mellemstore virksomheder Brugervejledning og erklæring Beskrivelse af og forklarende bemærkninger til den

Læs mere

DE ADVOKAT ETISKE REGLER

DE ADVOKAT ETISKE REGLER DE ADVOKAT ETISKE REGLER kommenteret af Lars Økjær Jørgensen og Martin Lavesen DE ADVOKATETISKE REGLER - kommentar til de advokatetiske regler, som vedtaget på Advokatrådets møde den 7. april 2011 kommenteret

Læs mere

VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd)

VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd) Vejledning nr. 60 af 28. juni 2004 VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd) Indenrigs- og Sundhedsmin.,

Læs mere

) h. november 1999. Teleklagenævnet. Advokatfirmaet Jonas Bruun Bredgade 38 1260 København K

) h. november 1999. Teleklagenævnet. Advokatfirmaet Jonas Bruun Bredgade 38 1260 København K Teleklagenævnet Advokatfirmaet Jonas Bruun Bredgade 38 1260 København K Bredgade 43 DK-1260 København K Tlf 3392 9700 Fax 3392 9988 Teleklagenævnets afgørelse vedrørende klage fra Sonofon Holding A/S over

Læs mere

standardkontrakter Konkurrence- og Forbrugeranalyse 04

standardkontrakter Konkurrence- og Forbrugeranalyse 04 standardkontrakter Konkurrence- og Forbrugeranalyse 04 2011 Indholdsfortegnelse 1. Resumé og konklusioner 4 2. Standardkontrakter 7 2.1. Hvad er en standardkontrakt? 7 2.2. Fordele og ulemper ved standardkontrakter

Læs mere

OVERHOLDER DIN VIRKSOMHED KONKURRENCE- REGLERNE

OVERHOLDER DIN VIRKSOMHED KONKURRENCE- REGLERNE ? OVERHOLDER DIN VIRKSOMHED KONKURRENCE- REGLERNE Hvorfor skal jeg overholde konkurrencereglerne? Det kan have alvorlige konsekvenser at overtræde konkurrencereglerne. Hvis du ikke ved, hvad reglerne går

Læs mere

Mulighederne for dialog ved udbud Vejledning

Mulighederne for dialog ved udbud Vejledning Mulighederne for dialog ved udbud Vejledning Mulighederne for dialog ved udbud Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf. +45 41 71 50 00 E-mail: kfst@kfst.dk On-line ISBN:

Læs mere

Vejledning i udbud af Personlig pleje og praktisk hjælp til hjemmeboende borgere

Vejledning i udbud af Personlig pleje og praktisk hjælp til hjemmeboende borgere Vejledning i udbud af Personlig pleje og praktisk hjælp til hjemmeboende borgere 2012 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København 1 S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse 1 Introduktion...

Læs mere

En analyse af pengeinstitutternes ansvarsnorm ved rådgivning i grænseområder til andre professioner

En analyse af pengeinstitutternes ansvarsnorm ved rådgivning i grænseområder til andre professioner Juridisk Bachelorprojekt En analyse af pengeinstitutternes ansvarsnorm ved rådgivning i grænseområder til andre professioner Maj 2013 Alice Mølholm Andersen Johnni Sørensen Rasmus Thingholm Indholdsfortegnelse

Læs mere

Sociale klausuler om uddannelses- og praktikaftaler i forbindelse med udbud Vejledning

Sociale klausuler om uddannelses- og praktikaftaler i forbindelse med udbud Vejledning Sociale klausuler om uddannelses- og praktikaftaler i forbindelse med udbud Vejledning Sociale klausuler om uddannelses- og praktikaftaler i forbindelse med udbud Vejledning Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

Læs mere

Rapport fra udvalget vedrørende de styringsmæssige relationer i forholdet mellem kommunalbestyrelser og kommunale selskaber

Rapport fra udvalget vedrørende de styringsmæssige relationer i forholdet mellem kommunalbestyrelser og kommunale selskaber Rapport fra udvalget vedrørende de styringsmæssige relationer i forholdet mellem kommunalbestyrelser og kommunale selskaber December 2006 Rapport fra udvalget vedrørende de styringsmæssige relationer i

Læs mere

tion. De ligeholde eller opsætte faste anlæg

tion. De ligeholde eller opsætte faste anlæg Transportministeriet Frederiksholms Kanal 27 F 1220 København K. Sagsnummer Sagsbehandler MLL Direkte +45 36 13 15 05 Faxx - MLL@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 7. januar 2014

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV. om forbrugerrettigheder

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV. om forbrugerrettigheder KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Forslag til Bruxelles, den 8.10.2008 KOM(2008) 614 endelig 2008/0196 (COD) C6-0349/08 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om forbrugerrettigheder {SEK(2008)

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse om investorbeskyttelse ved værdipapirhandel

Vejledning til bekendtgørelse om investorbeskyttelse ved værdipapirhandel Vejledning til bekendtgørelse om investorbeskyttelse ved værdipapirhandel Indledning Bekendtgørelsen er udstedt med hjemmel i 43, stk. 2 og 5, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed og implementerer

Læs mere

Notat. Notat om love og regler der unødigt vanskeliggør anvendelsen af cloud computing

Notat. Notat om love og regler der unødigt vanskeliggør anvendelsen af cloud computing Notat Notat om love og regler der unødigt vanskeliggør anvendelsen af cloud computing Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...2 2. Definition af cloud computing og eksempler herpå...3 3. Sikkerhed i cloud

Læs mere

Voldgiftsinstituttets nye Regler for behandling af voldgiftssager

Voldgiftsinstituttets nye Regler for behandling af voldgiftssager Erhvervsjuridisk Tidsskrift 2013.303 Voldgiftsinstituttets nye Regler for behandling af voldgiftssager Af generalsekretær Steffen Pihlblad, Voldgiftsinstituttet udtrykkeligt har aftalt, at reglerne i bilag

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Forord...4. 1. Indledning...6

Indholdsfortegnelse. Forord...4. 1. Indledning...6 Vejledning til bekendtgørelse om krav til information og samtykke ved lagring af eller adgang til oplysninger i slutbrugerens terminaludstyr, Cookie-bekendtgørelsen. 2. udgave, april 2013 Indholdsfortegnelse

Læs mere

VEJLEDNING OM EU-REGLERNE OM OFFENTLIGE INDKØB AF VARER

VEJLEDNING OM EU-REGLERNE OM OFFENTLIGE INDKØB AF VARER EUROPA-KOMMISSIONEN OFFENTLIGE INDKØB I DEN EUROPÆISKE UNION VEJLEDNING OM EU-REGLERNE OM OFFENTLIGE INDKØB AF VARER INDEN FOR ALLE SEKTORER BORTSET FRA VAND- OG ENERGIFORSYNING, TRANSPORT OG TELEKOMMUNIKATION

Læs mere

Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk

Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk Agile metoder i it-baserede forretningsprojekter Vejledning om agil udvikling i den offentlige sektor Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk ISBN (internet): 978-87-92572-12-7

Læs mere

rofa ApS trol sammen med stk. 1. j kon- de færøske 23. maj 2013. fusionen, Dagrofa. NorgesGruppen dingselskabet

rofa ApS trol sammen med stk. 1. j kon- de færøske 23. maj 2013. fusionen, Dagrofa. NorgesGruppen dingselskabet Dato: 25. oktober o 2013 Sag: MEDS-13/05331 Sagsbehandler: /STP/MNI/MST NorgesGruppen Danmark ApS erhvervelsee af fælless kon- Dag- trol sammen med KFI Erhvervsdrivende Fond overr rofa ApS Konkurrence-

Læs mere

EF - traktatens artikel 82

EF - traktatens artikel 82 Cand.merc.jur Erhvervsjuridisk institut Speciale September, 2009 Forfatter: Anders Gjervig Iversen Andreas Wærn Madsen Hovedvejleder: Anne Kirkegaard Bivejleder: Valdemar Smith EF - traktatens artikel

Læs mere