EJENDOMSMÆGLERKÆDEN BOLIGONE S KÆDEKONCEPT

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "EJENDOMSMÆGLERKÆDEN BOLIGONE S KÆDEKONCEPT"

Transkript

1 /17093 /KB Punkt 4: Rådsmøde den EJENDOMSMÆGLERKÆDEN BOLIGONE S KÆDEKONCEPT KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Erhvervs- og Vækstministeriet

2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. RESUMÉ AFGØRELSE SAGSFREMSTILLING INDLEDNING VIRKSOMHEDEN MARKEDSBESKRIVELSE BOLIGONE S KÆDEKONCEPT HØRINGSSVAR VURDERING MARKEDSAFGRÆNSNING Det relevante produktmarked Det relevante geografiske marked Konklusion vedr. markedsafgrænsning BoligOne kædens position på det relevante marked SAMHANDELSPÅVIRKNING Konklusion vedr. samhandelspåvirkning KONKURRENCELOVENS 6 (OG 9) Virksomhedsbegrebet Delkonklusion vedr. virksomhedsbegrebet Aftale, vedtagelse eller samordnet praksis Delkonklusion vedr. aftalebegrebet Til formål eller til følge at begrænse konkurrencen Delkonklusion vedr. konkurrencebegrænsningskriteriet Mærkbar konkurrencebegrænsning Delkonklusion vedr. mærkbarhedskriteriet Konklusion vedr. 6 (og 9) KONKURRENCELOVENS Konklusion vedr KONKURRENCELOVENS 8, STK Konkurrencelovens 8, stk. 1, nr. 1) og 2) Delkonklusion vedr. 8, stk. 1, nr. 1) og 2) Konkurrencelovens 8, stk. 1, nr. 3) Delkonklusion vedr. 8, stk. 1, nr. 3) Konkurrencelovens 8, stk. 1, nr. 4)

3 Delkonklusion vedr. 8, stk. 1, nr. 4) Konklusion vedr. konkurrencelovens 8, stk SAMLET KONKLUSION AFGØRELSE

4 1. RESUMÉ 1. Ejendomsmæglerkæden BoligOne har anmeldt sit kædekoncept med anmodning om en ikke-indgrebserklæring efter konkurrencelovens 9, subsidiært en individuel fritagelse efter konkurrencelovens 8, stk BoligOne s kædekoncept indeholder et aftalevilkår om, at medlemmerne er forpligtet til at følge en fælles, fast salærtakst for deres ydelser, som er uafhængig af boligens værdi. Fokus for denne sag er, om dette aftalevilkår er i strid med forbuddet mod konkurrencebegrænsende aftaler i konkurrencelovens 6, og i så tilfælde om betingelserne for en individuel fritagelse efter 8, stk. 1, er til stede. 3. BoligOne kæden er et internetbaseret, horisontalt markedsføringssamarbejde mellem pt. 23 selvstændige ejendomsmæglere. Kæden er tilknyttet RealMæglerne Holding A/S, der fungerer som kædeselskab for såvel BoligOne som den mere traditionelle mæglerkæde, RealMæglerne. 4. Det relevante marked i sagen er markedet for erhvervsmæssig formidling af fast ejendom. Geografisk er dette marked ikke større end det danske marked, idet spørgsmålet om en eventuel snævrere afgrænsning kan stå åbent, da det ikke har betydning for sagens udfald. 5. BoligOne adskiller sig fra de mere traditionelle mæglerkæder på især tre punkter: 1) BoligOne mæglere har ikke forretnings- eller udstillingslokaler, 2) forretningsgrundlaget bygger på et tilbud om fem lovpligtige basisydelser, 1 hvor kunden som udgangspunkt selv står for de øvrige ydelser, der er forbundet med salg af en bolig, herunder fremvisning af boligen, og 3) de fem basisydelser tilbydes til et fast salær, som medlemmerne er forpligtet til at følge (pt kr.). Andre ydelser, herunder fremvisning af boligen, kan tilkøbes, men må ikke tilbydes inden for rammerne af den fastsatte salærtakst. 6. De konceptvilkår, som medlemmerne skal overholde, er beskrevet således: ( ) Da både fast salær og selve beløbet er så vigtige kendetegn for konceptet, skal dette overholdes i medlemsforretningernes prisstruktur og alene fremgå i evt. markedsføring. Foruden de obligatoriske ydelser, kan frivillige ydelser efterfølgende tilbydes efter branchens retningslinjer. 1 Der er tale om de ydelser, som en ejendomsmægler ifølge 17 i lov om omsætning af fast ejendom skal levere (værdiansættelse, beregning af brutto- og nettoudgift, beregning af salgsprovenu, udarbejdelse af salgsopstilling og udarbejdelse af udkast til købsaftale). 3

5 Såfremt salæret vurderes for lavt kan det i gruppen diskuteres om det skal sættes op, da det er vigtigt at salæret er fast og ens over hele landet. ( ) ( ) Et grundlag for markedsføringen af konceptets faste salær er desuden, at BoligOne mægleren ikke har butikslokaler og derved går fri af faste lokaleomkostninger. BoligOne har derfor ikke forretnings- eller udstillingslokaler. ( ) ( ) Hvis en BoligOne mægler selv viser sine emner frem, falder de økonomiske forudsætninger for konceptet sammen, og selvom det for nogen ville kunne løbe rundt, kan det skabe en generel forventning om, at fremvisning er inkluderet i prisen hvilket vil ødelægge forretningsgrundlaget for både røde og blå kolleger. 2 Hos BoligOne er det derfor sælger selv, der viser sin bolig frem. ( ) 7. Hvis man som kædesammenslutning ønsker at kunne indgå aftaler, der ikke er omfattet af konkurrencelovens 6, er eneste mulighed at ændre kædestrukturen til en fuldt integreret økonomisk enhed en såkaldt kapitalkæde. Det forudsætter imidlertid, at medlemmerne opgiver deres økonomiske uafhængighed. I en kapitalkæde har forretningsstederne således én og samme ejer. Dvs. at der består et ansættelsesforhold mellem kædeledelsen og lederne af de enkelte kædeforretninger. Til gengæld kan kæden lovligt indgå aftaler om priser mv., fordi der i så tilfælde er tale om koncerninterne aftaler, jf. konkurrencelovens 5, stk BoligOne kæden er et samarbejde mellem selvstændige og økonomisk uafhængige erhvervsdrivende, der i fællesskab har en bestemmende indflydelse på kædens drift. I konkurrencelovens forstand er aftaler og vedtagelser i en sådan kæde derfor aftaler mellem konkurrerende erhvervsvirksomheder, der er omfattet af konkurrencelovens De omhandlede konceptvilkår er vedtaget af kædens kompetente organer (bestyrelse og generalforsamling) og udgør dermed en vedtagelse inden for en sammenslutning af virksomheder, jf. konkurrencelovens 6, stk Vilkåret om en fælles, fast salærtakst falder ind under kategorien horisontal prisaftale, og ifølge praksis anses horisontale prisaftaler uden videre for at have et konkurrencebegrænsende formål og dermed for at være i strid med konkurrencelovens Vilkåret om en fælles, fast salærtakst for fem definerede ydelser udelukker medlemmernes mulighed for at konkurrere på prisen, da de ikke blot er forhindret i at fravige den fastsatte takst, men også er forhindret i at tilbyde deres kunder andre ydelser, 2 De røde kolleger er andre BoligOne mæglere og de blå kolleger er medlemmerne af RealMægler kæden. 4

6 som fx fremvisning af boligen, inden for rammerne af den fastsatte takst, dvs. uden ekstrabetaling. 12. Når det som i dette tilfælde drejer sig om en horisontal prisaftale, der har til formål at begrænse konkurrencen, er dette ifølge såvel dansk som EU praksis 3 i sig selv tilstrækkeligt til, at konkurrencebegrænsningen anses som en mærkbar konkurrencebegrænsning i strid med konkurrencelovens 6 (og traktatens artikel 101), uanset om parternes markedsandel er minimal. 13. Dette kan bl.a. udledes af Expedia-dommen 4 og generaladvokatens forslag til afgørelse af Expedia-sagen, 5 hvor det tilkendegives, at virksomheder, der indgår en aftale med et konkurrencebegrænsende formål, altid dermed tilsigter en mærkbar begrænsning af konkurrencen, uanset hvor store hver enkel parts markedsandele og omsætning måtte være. 14. Heller ikke bagatelreglerne i konkurrencelovens 7, stk. 1, finder anvendelse, da disse regler ikke gælder i tilfælde hvor virksomheder eller en sammenslutning af virksomheder aftaler, samordner eller vedtager priser, avancer m.v. for salget eller videresalget af varer eller tjenesteydelser, jf. konkurrencelovens 7, stk. 2, nr. 1). 15. Den omhandlede vedtagelse om en fælles, fast salærtakst er dermed omfattet af forbuddet i konkurrencelovens 6, hvorfor der ikke kan udstedes en ikkeindgrebserklæring efter konkurrencelovens Dette gælder også, selv om parterne fremover måtte indskrænke sig til at aftale og annoncere med en vejledende takst eller en maksimumtakst, således som BoligOne har foreslået i forbindelse med sagens behandling. 17. Når det som i dette tilfælde drejer sig om en horisontal prisaftale, gælder forbuddet i konkurrencelovens 6 enhver form for prissamordning, herunder også fastsættelse af fælles vejledende eller maksimale takster. Desuden kan en ændring af taksten til en vejledende eller maksimal takst ikke forventes at føre til noget andet resultat, idet der er en nærliggende risiko for, at fastprisaftalen blot vil blive erstattet af en samordnet praksis eller indbyrdes forståelse om at følge den vejledende eller maksimale takst. 18. For så vidt angår muligheden for at opnå en individuel fritagelse efter konkurrencelovens 8, skal parterne selv løfte bevisbyrden for, at samtlige fire betingelser i 8, stk. 1, nr. 1) 4), er opfyldt. Konceptet skal således 1) indebære effektivitetsgevinster, der 2) kommer forbrugerne til gode, og konceptet må ikke 3) indeholde unød- 3 Jf. fx EU Domstolens dom af i sag C-226/11 Expedia, Konkurrenceankenævnets kendelse af i sagen om Møns Bank mfl. og dom fra Retten i Horsens af i sag SS 785/2007 Danske Kroer og Hoteller. 4 EU Domstolens dom af i sag C-226/11 Expedia. 5 Forslag til afgørelse fra generaladvokat J. Kokott fremsat 6. september

7 vendige begrænsninger eller 4) udelukke konkurrencen for en væsentlig del af de omhandlede ydelser. 19. Parterne har ikke godtgjort, at betingelserne i 8, stk. 1, er opfyldt. 20. Med hensyn til betingelserne i 8, stk. 1, nr. 1) og 2), om effektivitetsgevinster, der kommer forbrugerne til gode, indebærer konceptet bl.a., at virksomhederne er udelukket fra at kunne tilpasse deres priser og ydelser til egne omkostningsforhold, og BoligOne har ikke kunnet fremlægge dokumentation eller på anden vis godtgjort, at konceptet indebærer integration af økonomiske aktiviteter eller værdiskabende forbedringer, der faktisk skaber effektivitetsgevinster, som kommer forbrugerne til gode. 21. Den manglende opfyldelse af betingelserne i 8, stk. 1, nr. 1) og 2) betyder i sig selv, at betingelsen i 8, stk. 1, nr. 3), heller ikke er opfyldt, idet der ikke er påvist effektivitetsgevinster, som kan berettige eventuelt nødvendige begrænsninger. Men det kan dog nævnes, at BoligOne heller ikke har godtgjort, at vilkåret om en fælles, fast salærtakst er nødvendigt for at sikre kædens succes. BoligOne har således ikke fremlagt nogen dokumentation for, at fastsættelse og annoncering med en fælles pris er nødvendig for, at forbrugerne overhovedet finder BoligOne attraktiv, og for at Bolig- One kan overleve på markedet. 22. Da det som nævnt er en forudsætning for at opnå individuel fritagelse, at samtlige fire betingelser i 8, stk. 1, er opfyldt, og da BoligOne ikke har godtgjort, at betingelserne i 8, stk. 1, nr. 1) 3) er opfyldt, har styrelsen ikke fundet grundlag for foretage en nærmere undersøgelse af, om BoligOne kædens koncept giver BoligOne mæglerne mulighed for at udelukke konkurrencen for en væsentlig del af de pågældende ydelser, som forudsat i betingelsen i 8, stk. 1, nr. 4). 23. Sammenfattende findes BoligOne kædens koncept med vedtagelsen om en fælles, fast salærtakst at være omfattet af forbuddet i konkurrencelovens 6, og grundlaget for at give en individuel fritagelse efter konkurrencelovens 8, stk. 1, ses ikke at være til stede. 6

8 2. AFGØRELSE 24. Det meddeles BoligOne, at kædens vedtagelse om fastsættelse og annoncering med en fælles, fast salærtakst, som er bindende for kædens medlemmer, udgør en overtrædelse af konkurrencelovens 6, stk. 1, jf. stk. 3, og at BoligOne s anmodning om en ikke-indgrebserklæring efter konkurrencelovens 9 derfor ikke kan imødekommes. 25. Herudover meddeles det BoligOne, at kædens subsidiære anmodning om en individuel fritagelse efter konkurrencelovens 8, stk. 1, ikke kan imødekommes, da det ikke er godtgjort, at samtlige betingelser i 8, stk. 1, nr. 1) 4), er opfyldt. 26. Konkurrencerådet påbyder i medfør af konkurrencelovens 6, stk. 4, jf. 16, stk. 1, BoligOne straks at ophøre med at anvende en fælles salærtakst samt senest 14 dage efter datoen for Konkurrencerådets afgørelse at fjerne ethvert vilkår fra kædens koncept, der forpligter medlemmerne til at følge det faste salær, og at fjerne den fælles annoncerede salærtakst fra kædens hjemmeside. 27. Desuden påbyder Konkurrencerådet i medfør af konkurrencelovens 6, stk. 4, jf. 16, stk. 1, BoligOne at afstå fra aftaler, vedtagelser eller samordnet praksis, der har samme eller tilsvarende formål eller følge som overtrædelsen beskrevet i pkt. 24, herunder aftaler, vedtagelser eller samordnet praksis om fastsættelse af vejledende eller maksimale salærtakster. 28. Endelig påbyder Konkurrencerådet i medfør af konkurrencelovens 6, stk. 4, jf. 16, stk. 1, BoligOne senest 14 dage efter datoen for Konkurrencerådets afgørelse at orientere samtlige medlemmer om Konkurrencerådets afgørelse, herunder at den omhandlede vedtagelse om en fælles, fast salærtakst udgør en overtrædelse af konkurrencelovens 6, stk. 1, jf. stk. 3, og dermed er ugyldig, jf. konkurrencelovens 6, stk. 5, at medlemmerne frit kan fastsætte deres salær, også for de fem obligatoriske basisydelser, der er kædens varemærke, og at det står medlemmerne frit for at udføre andre ydelser, uden at kræve merbetaling. 29. Dokumentation for at medlemmerne har modtaget orientering om Konkurrencerådets afgørelse skal fremsendes til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen senest 3 uger efter datoen for Konkurrencerådets afgørelse. 7

9 3. SAGSFREMSTILLING 3.1 INDLEDNING 30. BoligOne kæden har anmodet om en bekræftelse på, at BoligOne-kæden som følge af dens størrelse og struktur ikke er omfattet af konkurrencelovens 6, alternativt en fritagelse i medfør af konkurrencelovens 8, stk. 1 og BoligOne s kædekoncept går i lighed med andre kædesamarbejder mellem selvstændige erhvervsdrivende ud på, at de tilsluttede mæglere udadtil optræder ensartet over for forbrugerne med fælles koncept, design, logo, serviceniveau osv. Disse grundlæggende vilkår for at deltage i kæden er konkurrenceretligt uproblematiske. 32. Men herudover indeholder konceptet et vilkår om, at medlemmerne er forpligtet til at følge en fælles, fast salærtakst for deres ydelser. Fokus for denne sag er derfor, om der er sådanne helt særlige omstændigheder forbundet med BoligOne konceptet, at fastsættelse og annoncering med en fælles salærtakst for fem (og kun fem) definerede ydelser falder uden for forbuddet i konkurrencelovens Ifølge BoligOne er formålet med den fælles, faste salærtakst, at: Prisen skal give et kraftigt signal om, at de ydelser, der normalt betragtes som værende dyre, og som er afhængig af den enkelte ejendoms værdi, med en fornuftig arbejdsindsats kan udføres til en meget lav pris Konceptet er derfor meget stærkt konkurrencepræget i forhold til alle andre inden for branchen. I forhold til den eneste tilsvarende kæde [RobinHus] er der tale om en væsentligt lavere pris. 34. BoligOne har begrundet sin anmodning med, at Den konkurrence, der udøves internt i kæden, må vurderes at være ikke-mærkbar (de minimis), og anmodningen om en fritagelse efter konkurrencelovens 8 begrundes med: at de mæglerydelser, der etableres gennem BoligOne, ikke kan udføres billigere af nogen anden mæglerkæde eller enkeltmægler, at konceptet [er] direkte henvendt til forbrugere med adgang til internet, hvilket sandsynligvis udgør cirka 80 % af samtlige forbrugere, at virksomheden ikke er pålagt nogen begrænsning af deres udøvelse i henseende til markedsføring af deres egen virksomhed, og at man [ikke] 6 udelukker konkurrence fra andre gennem den særdeles lave honorering. Det står alle frit for, herunder også den enkelte RealMægler, at konkurrere på økonomiske vilkår, der svarer til eller er billigere end BoligOnes vilkår. 6 Ordet ikke er indsat af styrelsen, der går ud fra, at ordet ved en fejl er faldet ud. 8

10 3.2 VIRKSOMHEDEN 35. BoligOne kæden er et internetbaseret, horisontalt markedsføringssamarbejde, der har det som sit varemærke at tilbyde de ifølge loven obligatoriske mæglerydelser til et fast lavt salær, som er uafhængigt af boligens værdi. 36. BoligOne kædens medlemmer er via en partneraftale tilknyttet RealMæglerne Holding A/S, der fungerer som kædeselskab for både den mere traditionelle Real- Mægler kæde og for BoligOne kæden. Ifølge partneraftalens punkt 3.2 forpligter mæglerne sig til at følge de anvisninger, der fremgår af RealMæglerne Holdings koncepter for internet, markedsføring, annoncering, profilering osv., samt til at deltage i lokale erfagrupper, og mægleren må ikke samtidig være medlem af eller have økonomiske interesser i konkurrerende ejendomsmæglervirksomhed. 37. Der er ikke nogen forskel på den partneraftale, der indgås med RealMæglerne, og den aftale, der indgås med BoligOne, ligesom begge kæder er omfattet af vedtægterne for RealMæglerne Holding A/S. Men på grund af koncepternes forskellighed er der sket en præcisering af de markedsføringsvilkår, der gælder for BoligOne mæglere. 38. BoligOne blev etableret i slutningen af 2007 på initiativ af et antal mæglere, som tidligere havde været tilknyttet den tilsvarende online baserede mæglerkæde Robin- Hus. 39. BoligOne har i dag 23 7 medlemmer fordelt over hele landet, idet over halvdelen dog er placeret på Sjælland, primært i det storkøbenhavnske område. 21 BoligOne mæglere driver deres forretning som enkeltmandsvirksomheder, og de to sidste som anpartsselskab. Kæden har ifølge det oplyste en samlet omsætning på mindre end [ ] mio. kr., der er fordelt ret ujævnt på de enkelte medlemmer, jf. den store spredning i deres salgsvolumen, der fremgår af nedenstående oversigt: 8 Placering Antal salg jan. Antal salg 2011 okt København [ ] [ ] København [ ] [ ] København [ ] [ ] Holte [ ] [ ] Hørsholm [ ] [ ] Hørsholm [ ] [ ] Ballerup [ ] [ ] Hillerød [ ] [ ] Skovlunde [ ] [ ] Mørkøv [ ] [ ] Taastrup [ ] [ ] Jyllinge [ ] [ ] 7 Under sagsforløbet er 3 BoligOne mæglere udtrådt af kæden, således at tallet i dag er Tallene er efterfølgende opdateret på grund af 3 mægleres udtræden af kæden, hvilket dog ikke ændrer ved det overordnede billede af den spredning, der er i BoligOne mæglernes salgsvolumen. 9

11 Næstved [ ] [ ] Holbæk [ ] [ ] Ringsted [ ] [ ] Odense [ ] [ ] Nørresundby [ ] [ ] Holstebro [ ] [ ] Tilst [ ] [ ] Horsens [ ] [ ] Vejle [ ] [ ] Them [ ] [ ] Højer [ ] [ ] 3.3 MARKEDSBESKRIVELSE 40. I 2012 blev der i Danmark handlet ca boliger, og ved udgangen af året var ca boliger annonceret til salg. 9 Størstedelen af bolighandlerne sker med bistand fra en ejendomsmægler. 41. Ejendomsformidling i Danmark er reguleret i lov om omsætning af fast ejendom (LOFE) 10 samt en række bekendtgørelser udstedt i medfør af denne lov. Ifølge LOFE 8 må virksomhed som ejendomsformidler kun udøves af registrerede ejendomsmæglere og beskikkede advokater. Ejendomsmægler er en beskyttet titel og må kun anvendes af ejendomsmæglere, der er opført i Erhvervsstyrelsens ejendomsmæglerregister. 42. Som nævnt ovenfor er en ejendomsformidler, der får i opdrag at stå for en ejendomshandel, lovmæssigt forpligtet til at varetage fem nærmere definerede opgaver. Dette følger af LOFE 17, hvorefter ejendomsformidleren skal 1) værdiansætte ejendommen og aftale den kontantpris med opdragsgivere, som ejendommen skal udbydes til, 2) beregne brutto- og nettoudgift på baggrund af et finansieringsforslag, 3) beregne salgsprovenu (dvs. det beløb, sælger vil få til fri rådighed efter ejendommens salg og handlens berigtigelse), 4) udarbejde en salgsopstilling med de oplysninger om ejendommen, som er nødvendige for en købsbeslutning, og 5) udarbejde udkast til købsaftale. 43. Øvrige ydelser, der normalt er forbundet med ejendomsformidling, som fx annoncering og fremvisning af boligen og berigtigelse af handler mv. er frivillige, dvs. at ejendomsformidleren kan overlade det til sælger selv at stå for disse opgaver. 9 Kilde: Boligmarkedsstatistikken, BM020. Boligmarkedsstatistikken, der udgives i fællesskab af Realkreditforeningen, Realkreditrådet, Dansk Ejendomsmæglerforening og Finansrådet, er baseret på indberetninger om udbudte ejendomme på internettet, som er registreret som handlet i statens offentlige registre SVUR, eller det Fælleskommunale Ejendomsstamregister ESR. Tallet dækker parcel- og rækkehuse, ejerlejligheder og fritidshuse, men ikke fx forretningsejendomme eller kommunale ejendomme. Se 10 Lbkg. nr af med senere ændringer. 10

12 44. Ejendomsmæglere tilbyder ofte deres ydelser i samlede pakker, som kan bestå af de obligatoriske ydelser alene, eller de obligatoriske ydelser kombineret med en eller flere tillægsydelser. Langt de fleste ejendomshandler foregår dog ved, at mægleren står for samtlige ydelser forbundet med salget, og en undersøgelse fra 2009 viste, at det kun var ca. ¼ af ejendomsmæglerne, der tilbød et lavpriskoncept, indeholdende en pakke med de fem basisydelser, hvor sælger bl.a. selv står for fremvisning af boligen Som hovedregel beregner ejendomsformidlerne deres salær som en procentuel andel af den realiserede salgspris. Men hvor formidlingen sker som en pakkeløsning, især når der kun er tale om de obligatoriske ydelser, er salæret ofte et fast beløb, der er uafhængigt af boligens værdi. 46. Pr. 24. april 2013 var der registreret aktive ejendomsmæglere, der tilsammen har ca forretningssteder i Danmark. Herudover var der pr. samme dato registreret 406 advokater som ejendomsformidlere. 12 Størsteparten af advokaterne er dog udelukkende beskæftiget med køberrådgivning, og det skønnes at antallet af advokater, der aktivt bistår med salg af boliger, er begrænset til omkring advokater. 13 Samlet omsatte ejendomsmæglerbranchen for ca. 4,3 mia. kr. i Størstedelen af de aktive ejendomsmæglere (65-70 pct.) er tilknyttet én af de seks landsdækkende kæder, EDC, Nybolig, Estate, Home, DanBolig og RealMæglerne. BoligOne er som nævnt tilknyttet RealMæglernes kædeselskab, og RobinHus har tilknytning til EDC-Gruppen A/S, der ejer 50 pct. af RobinHus A/S. Herudover findes der en række mindre og typisk mere lokalt prægede mæglerkæder (fx 2V i Københavnsområdet, place2live på Sjælland og BoligFyn på Fyn). Den resterende del af markedet udgøres af kædeuafhængige mæglere med ét eller flere forretningssteder, hvoraf ca. 240 er organiseret i Danske Selvstændige Ejendomsmæglere (DSE). 48. Langt de fleste ejendomsmæglere såvel kædetilknyttede som kædeuafhængige mæglere, inkl. medlemmer af DSE er medlem af Dansk Ejendomsmæglerforening, der med 2740 aktive medlemmer i 2012 har en organisationsprocent på ca. 90 pct BOLIGONE S KÆDEKONCEPT 49. BoligOne kæden har i lighed med andre kædesamarbejder et særligt koncept, som medlemmerne skal overholde med henblik på at fremstå som en fælles enhed under ét fælles varemærke. 11 Konkurrencestyrelsen: Bolighandel Ydelser fra ejendomsmæglere og advokater, Det bemærkes, at tallet dog var steget betragteligt i forhold til en tidligere undersøgelse fra 2002, hvor kun ca. 10 pct. af mæglerne tilbød en sådan pakke. 12 Kilde: Erhvervsstyrelsens ejendomsmæglerregister. 13 Kilde: Danske Boligadvokater og Konkurrencestyrelsen: Bolighandel Ydelser fra ejendomsmæglere og advokater, Kilde: Danmarks Statistik, Statistikbanken, Generel erhvervsstatistik Kilde: 11

13 50. BoligOne baserer sit koncept på online boligformidling, hvor kunderne selv står for en række ydelser, herunder fremvisning af boligen. BoligOne mæglerne har ikke fysiske forretninger, hvor kunderne kan henvende sig, og de har heller ikke individuelle hjemmesider. Kunderne er i stedet henvist til den fælles BoligOne portal. 51. Som udgangspunkt varetager BoligOne mæglere kun de ydelser, der ifølge loven er obligatoriske at varetage for en ejendomsformidler (værdiansættelse af boligen, beregning af brutto- og nettoudgift, beregning af salgsprovenu, udarbejdelse af salgsopstilling og udarbejdelse af udkast til købsaftale). 52. Disse ydelser tilbydes til et fast salær, der (i modsætning til de fleste mægleres procentvise salær) er uafhængigt af boligens værdi (pt kr.). 53. Kunderne har dog mulighed for at tilkøbe andre ydelser, så som markedsføring og andre salgsfremmende foranstaltninger, berigtigelse af handler eller for den sags skyld fremvisning af boligen mv. Men det forudsættes ifølge BoligOne konceptet, at mæglerne beregner sig ekstra salær for sådanne ydelser. 54. BoligOne s koncept bygger på en forudsætning om, at det er på internettet, at boliger søges og handles. I forhold til de fleste andre mæglerkæders koncepter adskiller BoligOne sig især på tre punkter: 1) BoligOne mæglere har ikke forretnings- eller udstillingslokaler, 2) forretningsgrundlaget er baseret på et tilbud til kunderne om en grundpakke, hvor kunderne bl.a. selv står for fremvisning af boligen til potentielle købere, og 3) denne grundpakke tilbydes til et fast lavt salær, som medlemmerne er forpligtet til at følge, jf. følgende uddrag af kædens Præsentation til ny partner : Fast salær er hjørnestenen i konceptet. Prisen for de ifølge loven obligatoriske mæglerydelser er hos BoligOne pt. fastlagt til kr ,- inkl. moms. Det faste salær er konceptets varemærke, og for at få den stærkeste effekt og genkendelse, er salæret gældende over hele landet. ( ) Da både fast salær og selve beløbet er så vigtige kendetegn for konceptet, skal dette overholdes i medlemsforretningernes prisstruktur og alene fremgå i evt. markedsføring. Foruden de obligatoriske ydelser, kan frivillige ydelser efterfølgende tilbydes efter branchens retningslinjer. Såfremt salæret vurderes for lavt kan det i gruppen diskuteres om det skal sættes op, da det er vigtigt at salæret er fast og ens over hele landet. ( ) Et grundlag for markedsføringen af konceptets faste salær er desuden, at BoligOne mægleren ikke har butikslokaler og derved går fri af faste lokaleomkostninger. BoligOne har derfor ikke forretnings- eller udstillingslokaler. ( ) 12

14 I BoligOne konceptet viser sælger selv sin bolig frem, hvilket sammen med besparelser på lokaleomkostninger og medarbejderløn gør det muligt at fastholde et attraktivt lavt salær. Hvis en BoligOne mægler selv viser sine emner frem, falder de økonomiske forudsætninger for konceptet sammen, og selvom det for nogen ville kunne løbe rundt, kan det skabe en generel forventning om, at fremvisning er inkluderet i prisen hvilket vil ødelægge forretningsgrundlaget for både røde og blå kolleger. 16 Hos BoligOne er det derfor sælger selv, der viser sin bolig frem. Undtagelser kan forekomme ved dødsboer, handicappede sælgere, udenlandske kunder etc. Derudover kan mægleren indtræde i salgsprocessen efter behov, for at sikre handlens afslutning evt. ved 2. fremvisning, hvor fokus er på den potentielle køber frem for ejendommen. Det er her særlig væsentligt for konceptets budskaber, at fremvisninger ikke markedsføres, men alene ses som en ekstraordinær mulighed for at sikre handlen. 55. Som det fremgår, er den faste salærtakst, der pt. er på kr., således et beløb, som man i BoligOne kæden er blevet enige om, og som medlemmerne har forpligtet sig til at følge, ligesom det som udgangspunkt heller ikke er overladt til mæglerne selv at vurdere, om de for samme pris vil inkludere fremvisning af boligen eller andre ydelser. 56. Parterne har oplyst, at BoligOne mæglerne frit kan tilbyde andre ydelser end de obligatoriske, og at de også kan tilbyde at stå for fremvisning af boligen, selv om konceptet som udgangspunkt bygger på, at det er sælger selv, der viser sin bolig frem. Men det er en forudsætning, at mæglerne altid tager ekstra betaling for enhver ydelse, der ligger ud over de 5 ydelser, der er indeholdt i den fastsatte salærtakst. 3.5 HØRINGSSVAR 57. BoligOne har i sit høringssvar af 16. august 2013 stillet sig uforstående over for, at styrelsen i udkastet til afgørelse har karakteriseret vilkåret om en bindende salærtakst som et vilkår, der objektivt set har til formål at begrænse konkurrencen. 58. BoligOne kæden finder, at konceptet med en ens og fast lav pris tværtimod er konkurrencefremmende, og at formålet alene er at fastsætte et kendemærke for BoligOne ydelserne. Det tilkendegives i den forbindelse, at det er den lave faste pris som sådan, der er det afgørende for konceptet, og at: Det er bevidst, at der ikke er 16 De røde kolleger er andre BoligOne mæglere og de blå kolleger er medlemmerne af RealMægler kæden. 13

15 valgt en pris på kr ,00 eller på kr ,00, men et skævt beløb, som af den grund kan huskes. 59. Herudover tilkendegives det i høringssvaret, at: Der er næppe tvivl om, at der er områder i Vestdanmark og Sydhavnsøerne med meget lave ejendomspriser, hvor prisen ikke er konkurrencedygtig og dette forhold udligner sig selv, derved at der i så fald ikke kommer BoligOne mæglere. ( ) Virksomhedsformen passer primært til de tættere befolkede områder og ikke til de rene landområder/yderområder. ( ) Den rotation, der finder sted indenfor BoligOne mæglerne med en relativ stor udskiftning viser, at markedet tilpasser sig, og det er også en form for konkurrence. 60. Endelig nævnes muligheden for, at BoligOne konceptet ændres til et agenturforhold, såfremt den primære ansøgning om en godkendelse af det eksisterende koncept ikke imødekommes. 61. På et møde med styrelsen den 27. august 2013 har repræsentanterne for BoligOne fået lejlighed til at uddybe deres synspunkter, og styrelsen har under dette møde mundtligt informeret om, hvad der skal til for at godtgøre, at betingelserne i konkurrencelovens 8, stk. 1, er opfyldt. 62. Efter mødet fik repræsentanterne for BoligOne yderligere tre uger til at fremkomme med nye oplysninger, der skulle støtte en argumentation om, at konceptet indebærer effektivitetsgevinster, som kommer forbrugerne til gode, og at aftalen om en fast og ufravigelig salærtakst er nødvendig for at opnå disse effektivitetsgevinster. 63. Ved mail af 19. september 2013 har BoligOne s advokat gentaget synspunkterne om, at konceptet bygger på det lavest mulige honorar for de lovpligtige ydelser, og at konkurrencepåvirkningen af andre mæglere derfor er betydelig. 64. Herudover har BoligOne fået tilsendt styrelsens endelige udkast til afgørelse med en høringsfrist på tre uger, og ved mail af 26. november 2013 har BoligOne svaret, at man ikke vil afgive yderligere skriftlige indlæg. Mailen var vedhæftet et opdateret bilag, der viser udviklingen i BoligOne mæglernes salg, samt et bilag, der viser omkostningerne ved at være BoligOne mægler. 14

16 4. VURDERING 4.1 MARKEDSAFGRÆNSNING 65. For at vurdere, om der foreligger en konkurrencebegrænsende aftale i strid med konkurrencelovens 6, stk. 1 og 3 (og evt. traktatens artikel 101), er det nødvendigt at afgrænse det relevante marked. Det relevante marked består af det relevante produktmarked og det relevante geografiske marked. 66. Det følger af konkurrencelovens 5a, og af Kommissionens meddelelse om afgrænsningen af det relevante marked 17, at det relevante marked skal afgrænses på baggrund af undersøgelser af efterspørgselssubstitutionen. Desuden kan udbudssubstitutionen tages i betragtning i de situationer, hvor den har samme effektive og direkte virkninger som efterspørgselssubstitution, evt. suppleret med undersøgelser af den potentielle konkurrence Det relevante produktmarked 67. Ved det relevante produktmarked forstås markedet for de produkter eller tjenesteydelser, som forbrugerne betragter som indbyrdes substituerbare på grund af produkternes eller tjenesteydelsernes egenskaber, pris eller anvendelsesformål Ved afgrænsningen af det relevante produktmarked tages udgangspunkt i de produkter eller tjenesteydelser, som den mulige konkurrencebegrænsende aftale, samordnede praksis eller vedtagelse vedrører. Dernæst afgrænses, hvilke øvrige produkter eller tjenesteydelser, der er substituerbare hermed. 69. Denne sag vedrører en vedtagelse inden for en sammenslutning af virksomheder, der angår disse virksomheders salg af bestemte ydelser i forbindelse med ejendomshandel, og udgangspunktet for afgrænsningen af produktmarkedet skal derfor tages i de tjenesteydelser, som BoligOne mæglerne beskæftiger sig med, nemlig erhvervsmæssig formidling af fast ejendom. 70. Ifølge LOFE 8 er adgangen til at udøve erhvervsmæssig formidling af fast ejendom begrænset til ejendomsmæglere og advokater, der er optaget i ejendomsmæglerregistret. Det er således op til sælger selv at forestå salget af sin ejendom, såfremt en registreret ejendomsformidler fravælges, og der er ikke andre erhvervsdrivende, der omgående og uden væsentlige omkostninger vil kunne omstille deres forretning til at varetage ejendomsformidling. 71. Erhvervsmæssig formidling af fast ejendom omfatter en række forskellige ydelser, så som salgsvurdering, markedsføring, herunder udarbejdelse af salgsmateriale og 17 Jf. Kommissionens meddelelse om afgrænsning af det relevante marked i forbindelse med Fællesskabets konkurrenceret (97/C 372/03). 18 Jf. Kommissionens meddelelse om afgrænsning af det relevante marked i forbindelse med Fællesskabets konkurrenceret (97/C 372/03), pkt

17 fremvisning af bolig, forhandling mellem køber og sælger, udfærdigelse af købsaftale, skødeskrivning m.v. Nogle af disse ydelser er lovpligtige for formidleren (jf. LOFE 17), mens andre kan vælges til eller fra. 72. Herudover er der i LOFE 23 et forbud mod, at en ejendomsformidler betinger sig, at ejendomsformidlingen sammenkædes med andre ydelser, som ikke er nødvendige for en korrekt udførelse af formidlingen, og samlet set kan markedet derfor ikke anses for at være bredere end de ydelser, som er nødvendige for og/eller hænger naturligt sammen med gennemførelsen af en ejendomshandel. 73. Hvis en boligejer indgår aftale med en ejendomsmægler om helt eller delvist at varetage salget af boligen, er der ifølge LOFE 17 bestemte ydelser, som mæglere skal levere (værdiansættelse, beregning af brutto- og nettoudgift, beregning af salgsprovenu samt udarbejdelse af salgsopstilling og af udkast til købsaftale) de "obligatoriske ydelser". Alle andre ydelser, der er forbundet med salget af en ejendom, er "frivillige ydelser", dvs. at omfanget af, hvor mange af disse ydelser mægleren skal levere, afhænger af den aftale, mægleren indgår med sælger. 74. Da ydelserne enkeltvis betragtet ikke som sådan er indbyrdes substituerbare, kunne det overvejes, om ejendomsformidling skal segmenteres i en række delmarkeder, hvor de obligatoriske ydelser udgør et særskilt marked, og de frivillige ydelser udgør et eller flere separate delmarkeder. 75. Det vil dog ikke være i overensstemmelse med den gældende lov, at en mægler alene indgår aftale om at udføre en eller flere af de frivillige formidlingsydelser, da en aftale om formidling af fast ejendom efter LOFE 17 altid indebærer en pligt for ejendomsmægleren til som minimum at udføre de fem nævnte obligatoriske ydelser. Dertil kommer, at selv om man i princippet kunne forestille sig, at en forbruger valgte én mægler til at levere de obligatoriske ydelser og en anden eller flere mæglere til at varetage nogle af de øvrige ydelser, så ville dette af både økonomiske og praktiske årsager næppe være realistisk. 76. Det forhold, at nogle mæglere, som fx BoligOne mæglerne, kun markedsfører sig med tilbud om en grundpakke til en fast pris, betyder heller ikke, at kunden er afskåret fra at tilkøbe en eller flere tillægsydelser hos den pågældende mægler, og desuden er enhver autoriseret ejendomsmægler i stand til at varetage alle de ydelser, der naturligt hænger sammen med en bolighandel, og vil omgående uden særlige omkostninger eller risici kunne ændre sit koncept til at tilbyde forskellige pakker med netop de ydelser, som kunderne efterspørger. 77. Der kan i den forbindelse henvises til afsnittet om markedsafgrænsning i Kommissionens retningslinjer for vertikale aftaler, 19 hvoraf det bl.a. fremgår: 19 Kommissionens meddelelse om retningslinjer for vertikale begrænsninger (2010), punkt

18 Hvis leverandørerne generelt sælger et helt sortiment af produkter, kan hele sortimentet udgøre produktmarkedet, hvis kunderne betragter sortimenterne og ikke de enkelte produkter som substitutter. 78. Der kan desuden henvises til tidligere praksis i sager om ejendomsformidling, hvor rådet har fundet, at ejendomsformidling udgør et samlet produktmarked i kraft af den særlige lovgivning og ydelsernes særlige træk For så vidt angår udbudssubstitution er lovgivningen til hinder for, at andre leverandører end godkendte ejendomsformidlere (som reaktion på små, varige ændringer i de relative priser) omgående og uden væsentlige omkostninger vil kunne omstille sig til at tilbyde erhvervsmæssig formidling af fast ejendom. 80. Det er på den baggrund styrelsens vurdering, at der i denne sag kan afgrænses et samlet produktmarked for erhvervsmæssig formidling af fast ejendom, som omfatter alle de ydelser, der udbydes af registrerede ejendomsmæglere og advokater registreret som ejendomsformidlere Det relevante geografiske marked 81. Ved det relevante geografiske marked forstås det område, hvor de involverede virksomheder udbyder eller efterspørger produkter eller tjenesteydelser, som har tilstrækkeligt ensartede konkurrencevilkår, og som kan skelnes fra de tilstødende områder, fordi konkurrencevilkårene dér er meget anderledes Ved afgrænsningen af det relevante marked kan der lægges vægt på parametre såsom nationale eller lokale præferencer, forbrugerpræferencer, kundernes købsmønstre, handelsstrømme/eksportmønstre, transportomkostninger, lovgivningsmæssige forhold mv Ifølge LOFE 25a har udenlandske ejendomsformidlere mulighed for at formidle fast ejendom i Danmark, såfremt de på forhånd er registreret hertil hos Erhvervsstyrelsen. Tilsvarende gælder, at danske ejendomsformidlere også har mulighed for at blive registreret til at formidle fast ejendom i andre europæiske lande. 84. Hovedparten af forbrugerne vil dog næppe anse en udenlandsk ejendomsmægler som et reelt alternativ til en dansk ejendomsmægler, når de skal sælge en ejendom i 20 Jf. fx rådsafgørelse af Fusionen mellem Danske Bank og RealDanmark, rådsafgørelse af Anmeldelse af samarbejdet mellem EDC, BRF og Foreningen Safe, samt rådsafgørelse af Konkurrencebegrænsende samordning i ejendomsmæglerbranchen. 21 Jf. Kommissionens meddelelse om afgrænsning af det relevante marked i forbindelse med Fællesskabets konkurrenceret (97/C 372/03), pkt Jf. Kommissionens meddelelse om afgrænsning af det relevante marked i forbindelse med Fællesskabets konkurrenceret (97/C 372/03), pkt. 29 og

19 Danmark. Tidligere undersøgelser 23 viser, at lokalkendskab er noget, som forbrugerne lægger vægt på ved valg af en ejendomsmægler, idet forbrugerne har præference for en ejendomsmægler, der er nemt tilgængelig, der har erfaring med prisniveau, liggetider osv. fra salg af andre boliger i lokalområdet, der har kendskab til dansk lovgivning, og som læser, skriver og taler dansk. 85. National lovgivning samt forbrugernes præferencer medfører, at det geografiske marked ikke kan anses for større end Danmark. Da lokalkendskab er vigtigt for forbrugerne, kan det derfor overvejes, om markedet bør afgrænses snævrere, dvs. til lokale eller regionale markeder. 86. I tidligere sager 24 har Konkurrencerådet fastslået, at markedet for ejendomsformidling måtte anses for fortrinsvist at være lokalt, netop fordi boliger typisk sættes til salg hos en mægler i lokalområdet, og fordi undersøgelser viste, at der var store forskelle i ejendomsmæglernes salærer og rabatter på landsplan, mens der var store ligheder lokalt, og at selv væsentlige forskelle i salærerne ikke førte til en tilstrømning af mæglere til højavanceområder På den anden side er der en høj grad af overlap mellem lokalområder, der kan gøre det vanskeligt at foretage en afgrænsning af, hvor ét lokalområde begynder og et andet lokalområde ender uden en dybtgående analyse af markedet, og såfremt det ikke er af væsentlig betydning for sagens resultat, er der i sådanne situationer praksis for at lade spørgsmålet stå åbent. 88. Denne sag vedrører en muligt konkurrencebegrænsende vedtagelse mellem små mæglervirksomheder i BoligOne kæden. 89. BoligOne har argumenteret for, at kædens mæglere ikke er i direkte konkurrence med hinanden på grund af den geografiske afstand imellem dem. 90. Imidlertid er næsten halvdelen af medlemmerne fysisk placeret i det storkøbenhavnske område, og desuden indebærer BoligOne konceptet med vedtagelsen om en ufravigelig salærtakst ud over at begrænse medlemmernes indbyrdes konkurrence også en begrænsning af medlemmernes mulighed for at tilpasse sig konkurrencen i forhold til andre ejendomsmæglere uanset deres geografiske placering. Dertil kommer, at der er tale om en online baseret mæglerkæde, hvor de enkelte mægleres 23 London Economics: Kvantitativ undersøgelse af barrierer for konkurrencefremmende forbrugeradfærd (lavet for Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen i 2010), Konkurrencestyrelsens undersøgelse af ejendomsmæglerbranchens salærer og rabatter fra 1999 og Konkurrencestyrelsens undersøgelse af bolighandel fra Fx. Konkurrencerådets afgørelse af i fusionen mellem Danske Bank og Real Danmark. 25 Konkurrencestyrelsens undersøgelse af ejendomsmæglerbranchens salærer og rabatter fra 1999 og Bolighandel Ydelser fra ejendomsmæglere og advokater, I dag er tallet 20, da 3 mæglere efterfølgende er udtrådt af BoligOne (jf. underbilag B1 til bilag 7). 18

20 kontakt med kunderne primært foregår via internet eller telefon, hvilket gør det lokale element mindre udtalt. 91. Det er under alle omstændigheder styrelsens vurdering, at det ikke i sig selv vil have nogen betydning for sagens udfald, om det geografiske marked afgrænses nationalt eller mere snævert til en række lokalmarkeder. 92. De fleste BoligOne mæglere er således placeret inden for et relativt snævert geografisk område (jf. beskrivelsen af BoligOne kæden under afsnit 3.2), og de er dermed indbyrdes konkurrenter, uanset om markedet afgrænses lokalt eller nationalt. Det er derfor ikke nødvendigt at tage endelig stilling til, hvordan det geografiske marked skal defineres Konklusion vedr. markedsafgrænsning 93. I denne sag kan det relevante produktmarked afgrænses til markedet for erhvervsmæssig formidling af fast ejendom. Geografisk kan dette marked ikke anses for større end det danske marked, idet spørgsmålet om en eventuelt snævrere afgrænsning til en række lokalmarkeder kan stå åbent, da det ikke har betydning for sagens udfald BoligOne kædens position på det relevante marked 94. Den samlede omsætning på det danske marked for erhvervsmæssig formidling af fast ejendom beløb sig i 2011 til ca. 4,3 mia. kr. 27 Ifølge det i anmeldelsen oplyste har medlemmerne af BoligOne kæden en samlet omsætning under [ ] mio. kr., hvilket svarer til en andel under [ ] pct. af markedet. 95. Den meget lave markedsandels betydning for sagen er behandlet under afsnit om mærkbarhedskriteriet i konkurrencelovens 6 og i afsnit 4.4 om bagatelreglerne i konkurrencelovens SAMHANDELSPÅVIRKNING 96. Efter forordning nr. 1/2003 af 16. december 2002, 28 som trådte i kraft den 1. maj 2004, skal det undersøges, om en evt. konkurrencebegrænsende aftale mærkbart kan påvirke handelen mellem medlemsstater. Såfremt dette er tilfældet, er Konkurrencerådet forpligtet til at anvende Traktatens konkurrenceregler. 97. Udtrykket påvirke handelen mellem medlemsstater er neutralt. Det er ikke en betingelse, at handelen begrænses eller mindskes. Samhandelen kan også blive på- 27 Kilde: Danmarks Statistik, Statistikbanken, Generel erhvervsstatistik Jf. Rådets forordning nr. 1/2003 af 16. december 2002 om gennemførelse af konkurrencereglerne i traktatens artikel 81og 82 (nu artikel 101 og 102). 19

SKIVE OG OMEGNS VOGNMANDSFORENINGS TILBUDSKOORDINERING

SKIVE OG OMEGNS VOGNMANDSFORENINGS TILBUDSKOORDINERING Rådsmøde 30.04.2014 12/06678 LKH/BFJ SKIVE OG OMEGNS VOGNMANDSFORENINGS TILBUDSKOORDINERING KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Erhvervs- og Vækstministeriet Indholdsfortegnelse 1. RESUME... 2 2. AFGØRELSE...

Læs mere

Aftale mellem Post Danmark og ARTE om etablering af joint venture-selskabet BILLETnet A/S

Aftale mellem Post Danmark og ARTE om etablering af joint venture-selskabet BILLETnet A/S Aftale mellem Post Danmark og ARTE om etablering af joint venture-selskabet BILLETnet A/S Jnr.: 2:8032-30/cb Rådsmødet den 26. august 1998 1. Resumé Post Danmark og ARTE har anmeldt en aftale om etablering

Læs mere

KONKURRENCEBEGRÆNSENDE SAMORDNING I EJENDOMSMÆGLERBRANCHEN

KONKURRENCEBEGRÆNSENDE SAMORDNING I EJENDOMSMÆGLERBRANCHEN 25-01-2012 4/0120-0204-0259 /KB/ASJ/MEM PUNKT 2: RÅDSMØDE DEN 25. JANUAR 2012 KONKURRENCEBEGRÆNSENDE SAMORDNING I EJENDOMSMÆGLERBRANCHEN KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN ØKONOMI- OG ERHVERVSMINISTERIET

Læs mere

Konsortiesamarbejde i forhold til konkurrenceloven. Vejledning

Konsortiesamarbejde i forhold til konkurrenceloven. Vejledning Konsortiesamarbejde i forhold til konkurrenceloven Vejledning 2014 Konsortiesamarbejde i forhold til konkurrenceloven Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf.: +45 41 71

Læs mere

Klage over bindende priser for taxikørsel i Sønderjyllands Amt

Klage over bindende priser for taxikørsel i Sønderjyllands Amt 1 af 6 18-06-2012 14:47 Klage over bindende priser for taxikørsel i Sønderjyllands Amt Journal nr. 2:801-455/Infrastruktur, mje Rådsmødet den 26. april 2000 Resumé 1. Konkurrencestyrelsen har modtaget

Læs mere

FORENINGEN DANSKE REVISORERS KOLLEGIALE REGLER

FORENINGEN DANSKE REVISORERS KOLLEGIALE REGLER 20-02-2013 12/05672 /KB PUNKT 2: RÅDSMØDE DEN 20. FEBRUAR 2013 FORENINGEN DANSKE REVISORERS KOLLEGIALE REGLER KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Erhvervs- og Vækstministeriet INDHOLDSFORTEGNELSE 1 RESUMÉ...

Læs mere

2001-01-16: DVS Entertainment I/S mod Konkurrencerådet

2001-01-16: DVS Entertainment I/S mod Konkurrencerådet 2001-01-16: DVS Entertainment I/S mod Konkurrencerådet K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den16. januar 2001 i sag j.nr. 00-166.783 DVS Entertainment I/S (advokat Merete Clausen) mod Konkurrencerådet

Læs mere

Anmeldelser fra Dansk Ejendomsmæglerforening

Anmeldelser fra Dansk Ejendomsmæglerforening 1 af 7 08-08-2012 11:24 Anmeldelser fra Dansk Ejendomsmæglerforening Rådsmødet den 16. december 1998 J.nr. 2:8032-863/psoe 1. Resumé Dansk Ejendomsmæglerforening (DE) har foretaget anmeldelse af foreningens

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 10. januar 2013

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 10. januar 2013 UDSKRIFT AF HØJESTERETS ANKE- OG KÆREMÅLSUDVALGS DOMBOG HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 10. januar 2013 Sag 74/2012 Viasat Broadcasting UK Ltd. (advokat Peter Stig Jakobsen) mod Konkurrencerådet

Læs mere

Anmeldelse af FSR's regler om kvalitetskontrol

Anmeldelse af FSR's regler om kvalitetskontrol Anmeldelse af FSR's regler om kvalitetskontrol Jnr.: 2:8032-18/kb Rådsmødet den 29. april 1998 1. Resumé Foreningen af Statsautoriserede Revisorer (FSR) har ved anmeldelse af 25. februar 1998 ansøgt om

Læs mere

Godkendelse af Axcels erhvervelse af Silkeborg Data A/S. 1. Indledning

Godkendelse af Axcels erhvervelse af Silkeborg Data A/S. 1. Indledning Dato: 16. april 2014 Sag: TIFS-14/01354 Sagsbehandler: /MTP Godkendelse af Axcels erhvervelse af Silkeborg Data A/S KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN 1. Indledning ERHVERVS- OG VÆKSTMINISTERIET Konkurrence-

Læs mere

Brancheforeningen Danske Bedemænds etiske regler

Brancheforeningen Danske Bedemænds etiske regler 22. december 2010 Punkt 2 4/0120-0204-0230 /KHE/GRH Rådsmødet den 22. december 2010 Brancheforeningen Danske Bedemænds etiske regler 1. Resumé...2 2. Afgørelse...5 3. Sagsfremstilling...6 3.1. Indledning...6

Læs mere

Danske Havnes standardlejekontrakt

Danske Havnes standardlejekontrakt Danske Havnes standardlejekontrakt Journal nr. 4/0120-0389-0008/ISA/KHS Rådsmødet den 29. november 2006 Resumé 1. Ved skrivelse af 20. december 2005 har Brancheforeningen Danske Havne anmeldt foreningens

Læs mere

OVERHOLDER DIN VIRKSOMHED KONKURRENCE- REGLERNE

OVERHOLDER DIN VIRKSOMHED KONKURRENCE- REGLERNE ? OVERHOLDER DIN VIRKSOMHED KONKURRENCE- REGLERNE Hvorfor skal jeg overholde konkurrencereglerne? Det kan have alvorlige konsekvenser at overtræde konkurrencereglerne. Hvis du ikke ved, hvad reglerne går

Læs mere

2001-05-17: Interflora-Danmark mod Konkurrencerådet

2001-05-17: Interflora-Danmark mod Konkurrencerådet 2001-05-17: Interflora-Danmark mod Konkurrencerådet K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 17. maj 2001 i sag 00-200.925 Interflora-Danmark (advokat Hanne Magnussen v/ advokat Jens Ahrendt)

Læs mere

Royal Greenland A/S salg af ejendomme i Qaasuitsup Kommunia

Royal Greenland A/S salg af ejendomme i Qaasuitsup Kommunia AFGØRELSE Sags nr. 2013-093392 30-10-2014 Royal Greenland A/S salg af ejendomme i Qaasuitsup Kommunia A T U I S A R T O Q A R N E R M U T U N A M M I L L E Q A T I G I I N N E R M U L L U A Q U T S I S

Læs mere

ØSTRE LANDSRETS DOMBOG

ØSTRE LANDSRETS DOMBOG B1932002 - JRH UDS~FT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG DOM Afsagt den 1. februar 2002 af østre Landsrets 9. afdeling (landsdommerne Teilmann l Lodberg og Steen Mejer Hansen (kst.)). 9. afd. nr. B-1932-00: Advok

Læs mere

Danhostels maksimalprissystem

Danhostels maksimalprissystem Danhostels maksimalprissystem Journal nr. 4/0120-0289-0033/TUK/MEM Rådsmøde den 29. november 2006 Resumé 1. I maj 2006 henvendte Landsforeningen Danmarks Vandrerhjem, bedre kendt som Danhostel, sig til

Læs mere

2004-04-05: Formidling og rådgivning ved handel med ejerbolig

2004-04-05: Formidling og rådgivning ved handel med ejerbolig Konkurrencestyrelsen - 2004-04-05: Formidling og rådgivning ved han... 1 of 8 2004-04-05: Formidling og rådgivning ved handel med ejerbolig Konkurrencestyrelsens undersøgelse Konkurrencestyrelsen har i

Læs mere

Bolighandel. Ydelser fra ejendomsmæglere og advokater

Bolighandel. Ydelser fra ejendomsmæglere og advokater Bolighandel Ydelser fra ejendomsmæglere og advokater 1. Resumé og konklusioner... 4 2. Reguleringen af ejendomsmæglere og advokater... 8 Ejendomsformidling... 8 Ejendomsmæglere... 9 Advokater... 10 3.

Læs mere

DANSK BYGGERI STILLADSSEKTIONENS ANMELDEORDNING

DANSK BYGGERI STILLADSSEKTIONENS ANMELDEORDNING 18.12.2013 13/05235 BFJ & KRM DANSK BYGGERI STILLADSSEKTIONENS ANMELDEORDNING KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Erhvervs- og Vækstministeriet INDHOLDSFORTEGNELSE 1 RESUME... 1 2 AFGØRELSE... 4 2.1 Tilsagn...

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 07. december 2007 blev der i sag nr. 24-2007 AB og BB mod Ejendomsmæglerfirmaet CC afsagt sålydende Kendelse Ved brev af 30. juli 2007 har advokat KK på vegne af AB og BB indbragt ejendomsmæglerfirmaet

Læs mere

Aftale om eleftersyn på landbrugsejendomme

Aftale om eleftersyn på landbrugsejendomme 1 af 9 Aftale om eleftersyn på landbrugsejendomme Journal nr. 2:8032-814/che/fødevarer, finans Rådsmødet den 21. juni 2000 Resumé 1. Forsikringsaktieselskabet Allianz Nordeuropa (Allianz) har ved brev

Læs mere

RITZAUS BUREAUS LEVERING AF NYHEDSTJENESTE

RITZAUS BUREAUS LEVERING AF NYHEDSTJENESTE 27-06-2012 12/07631 /MNI/LTA PUNKT 3: RÅDSMØDE 27. JUNI 2012 RITZAUS BUREAUS LEVERING AF NYHEDSTJENESTE KONKURRENCE OG FORBRUGERSTYRELSEN Erhvervs og Vækstministeriet INDHOLDSFORTEGNELSE 1 RESUMÉ... 1

Læs mere

FAI euro LAK kalkalutionssytem

FAI euro LAK kalkalutionssytem 1 af 7 03-07-2012 13:33 FAI euro LAK kalkalutionssytem Journal nr.3:1120-0389-6/aj/industri Rådsmødet den 19. december 2001 Resumé 1. Foreningen af Auto- og Industrilakerere (FAI) anmeldte den 22. april

Læs mere

Aftaler om samtrafik i telesektoren

Aftaler om samtrafik i telesektoren 1 af 5 06-08-2012 13:43 Aftaler om samtrafik i telesektoren Rådsmødet den 25. februar 1998 Jnr.: 2:800-6/TPH 1. Resume Samtrafikaftaler er reguleret i henhold til lov om konkurrenceforhold og samtrafik

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Totalkredit og 68 pengeinstitutter

Samarbejdsaftale mellem Totalkredit og 68 pengeinstitutter 1 af 5 06-08-2012 15:10 Samarbejdsaftale mellem Totalkredit og 68 pengeinstitutter Jnr.: 2:8032-38/jec Rådsmødet den 17. juni 1998 1. Resumé Totalkredit Realkreditfond har anmeldt en standardsamarbejdsaftale,

Læs mere

DLR's aftaler med andre realkreditinstitutter

DLR's aftaler med andre realkreditinstitutter 1 af 5 07-08-2012 14:17 DLR's aftaler med andre realkreditinstitutter Rådsmødet den 30. september 1998 Jnr.: 2:8032-54, -55 og -56/LD 1. Resumé Dansk Landbrugs Realkreditfond (DLR) har indgået aftaler

Læs mere

Oplysninger til brug for almindelig anmeldelse af fusioner

Oplysninger til brug for almindelig anmeldelse af fusioner Oplysninger til brug for almindelig anmeldelse af fusioner Bilag 1 1. Beskrivelse af fusionen 1.1. Giv en kort beskrivelse af fusionen med angivelse af, hvem der fusionerer, fusionens art (hel eller delvis

Læs mere

Realkredit Danmark A/S formidlingsaftaler med ejendomsmæglere

Realkredit Danmark A/S formidlingsaftaler med ejendomsmæglere Realkredit Danmark A/S formidlingsaftaler med ejendomsmæglere Journal nr. 3/1120-0301-0223/Fødevare- og Finans//KE Rådsmødet den 29. januar 2003 Resumé 1. Realkredit Danmark A/S (RD) har den 3. september

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 10. juni 2015 blev der i sag 264 2014 AA og BB mod CC [Adresse] [By] og Virksomheden Bjarne Schultz-Andersen ApS [Adresse] [By] afsagt sålydende Kendelse Ved e-mail af 3. februar 2014 har AA og BB

Læs mere

- - Danboat 2012 F.M.B.A. Fonnand Jan B. Hansen www.danboat.dk. Vejledende udtalelse om brancheforeningens indsamling og udveksling af informationer

- - Danboat 2012 F.M.B.A. Fonnand Jan B. Hansen www.danboat.dk. Vejledende udtalelse om brancheforeningens indsamling og udveksling af informationer - - KONKURRENCE- OG forbrugerstyrelsen Danboat 2012 F.M.B.A. Fonnand Jan B. Hansen www.danboat.dk Dato: 04.03.2013 Sag: 13/0183 Sagsbehandler: BFJ Vejledende udtalelse om brancheforeningens indsamling

Læs mere

Aftale om levering af økologisk mælk

Aftale om levering af økologisk mælk Aftale om levering af økologisk mælk Journal nr. 3:1120-0388-28/Fødevarer og Finans Rådsmødet den 28. november 2001 Resumé 1. MD Foods (nu Arla Foods) har anmeldt selskabets aftale med andelshaverne om

Læs mere

Realkredit Danmarks aftaler med pengeinstitutter

Realkredit Danmarks aftaler med pengeinstitutter 1 af 7 18-06-2012 10:36 Realkredit Danmarks aftaler med pengeinstitutter J.nr. 2:8032-108, -135, -136, -137 og -139/LD Rådsmødet den 24. marts 1999 1. Resumé Realkredit Danmark har ved brev af 23. juni

Læs mere

Dansk Byggeri, Nyhussektionen Nørre Voldgade 106 1015 København K. Att.: Svend Pedersen. Vejledende udtalelse om Nyhussektionens salgsstatistik

Dansk Byggeri, Nyhussektionen Nørre Voldgade 106 1015 København K. Att.: Svend Pedersen. Vejledende udtalelse om Nyhussektionens salgsstatistik Dansk Byggeri, Nyhussektionen Nørre Voldgade 106 1015 København K Att.: Svend Pedersen Dato: 5. marts 2015 Sag: BITE-14/08045-10 Sagsbehandler: /KHJ Vejledende udtalelse om Nyhussektionens salgsstatistik

Læs mere

Online-booking i hotelsektoren Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen påbegyndte i foråret 2015 en markedsundersøgelse

Online-booking i hotelsektoren Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen påbegyndte i foråret 2015 en markedsundersøgelse Dato: 27. august 2015 Sag: SIF 13/11527 Sagsbehandler: KB/SAM/AKE Online-booking i hotelsektoren Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen påbegyndte i foråret 2015 en markedsundersøgelse af konkurrenceforholdene

Læs mere

Sagens omstændigheder:

Sagens omstændigheder: Kendelse af 17. januar 2007 (J.nr. 2006-0007596). Ansøgning om optagelse i Ejendomsmæglerregistret afslået, da klagers hidtidige beskæftigelse ikke kunne sidestilles med beskæftigelse i en ejendomsformidlingsvirksomhed.

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2010-0310 aq. København, den KENDELSE. ctr. Henrik Kirkegaards Ejendomskontor A/S Sundvej 9 8700 Horsens

Klagerne. J.nr. 2010-0310 aq. København, den KENDELSE. ctr. Henrik Kirkegaards Ejendomskontor A/S Sundvej 9 8700 Horsens 1 København, den KENDELSE Klagerne ctr. Henrik Kirkegaards Ejendomskontor A/S Sundvej 9 8700 Horsens Nævnet har modtaget klagen den 20. december 2010. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har

Læs mere

Aftale mellem Sonofon A/S og debitel Danmark A/S

Aftale mellem Sonofon A/S og debitel Danmark A/S Aftale mellem Sonofon A/S og debitel Danmark A/S Jnr.: 2:8032-19/lot Rådsmødet den 27. maj 1998 1. Resumé Sonofon og debitel har anmeldt en service provision-aftale og anmodet Konkurrencerådet om en ikke-indgrebserklæring,

Læs mere

Notat vedrørende udfærdigelse af skøde m.v. ved kommunens salg af ejendomme

Notat vedrørende udfærdigelse af skøde m.v. ved kommunens salg af ejendomme Notat vedrørende udfærdigelse af skøde m.v. ved kommunens salg af ejendomme Indholdsfortegnelse 1. Baggrund for notatet....1 2. Kommunens praksis ved udfærdigelse af skøde m.v...1 2.1. Parcel- og sommerhusgrunde...1

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 5. april 2011 blev der i sag 136-2010 KK mod Ejendomsmægler JJ afsagt sålydende Kendelse Ved e-mail af 7. september 2010 har KK indbragt ejendomsmægler JJ for Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere.

Læs mere

Konkurrencerådets afgørelse af 26. november 2014, Nomeco og Tjellesen Max Jennes koordinering af gebyrer og andre forretningsbetingelser

Konkurrencerådets afgørelse af 26. november 2014, Nomeco og Tjellesen Max Jennes koordinering af gebyrer og andre forretningsbetingelser Dansk Forening for Konkurrenceret 18. maj 2015 Konkurrencerådets afgørelse af 26. november 2014, Nomeco og Tjellesen Max Jennes koordinering af gebyrer og andre forretningsbetingelser Simon Evers Kalsmose-Hjelmborg,

Læs mere

2001-02-27: Elbodan a.m.b.a. mod Konkurrencerådet

2001-02-27: Elbodan a.m.b.a. mod Konkurrencerådet 2001-02-27: Elbodan a.m.b.a. mod Konkurrencerådet K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 27. februar 2001 i sag j.nr. 00-35.305 Elbodan a.m.b.a. (advokat Martin André Dittmer) mod Konkurrencerådet

Læs mere

Taksatorringens vedtægter

Taksatorringens vedtægter 1 af 11 18-06-2012 10:43 Taksatorringens vedtægter 6. april 1999 J.nr. 2:8032-326/jec Rådsmødet den 28. april 1999 1. Resumé Taksatorringen har den 26. juni 1998 anmeldt foreningens vedtægter med anmodning

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om omsætning af fast ejendom

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om omsætning af fast ejendom Erhvervsudvalget (2. samling) L 156 - Bilag 13 Offentligt Til lovforslag nr. L 156 Folketinget 2004-05 (2. samling) Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget den 0. juni 2005 4. udkast Betænkning over Forslag

Læs mere

ALKAs aftale om kollektiv personsikring med Dansk Frisør og Kosmetiker

ALKAs aftale om kollektiv personsikring med Dansk Frisør og Kosmetiker 1 af 7 08-08-2012 13:42 ALKAs aftale om kollektiv personsikring med Dansk Frisør og Kosmetiker Forbund Journal nr.2 : 8032-419 Rådsmødet den 23. februar 2000 1. Resumé Forsikrings-Aktieselskabet ALKA har

Læs mere

rtagelse 18/11/12 af samtlige aktier i Fog Anlæg A/S samt herunder Fog Fødev arer A/S

rtagelse 18/11/12 af samtlige aktier i Fog Anlæg A/S samt herunder Fog Fødev arer A/S Dagrofa A/S` overtagelse af samtlige aktier i Fog Anlæg A/S samt herunder Fog Fødevarer A/S Journal nr. 4/0120-0401-0028/BYS/ULHE Konkurrencestyrelsen har behandlet fusionsanmeldelsen af Dagrofa A/S` overtagelse

Læs mere

KØB OG SALG AF FAST EJENDOM

KØB OG SALG AF FAST EJENDOM KØB OG SALG AF FAST EJENDOM I. KØB OG SALG AF FAST EJENDOM 1. Indledning Køb og salg af fast ejendom finder ofte sted. Ved køb og salg af den faste ejendom sker der en overdragelse til eje. Dette kan ske

Læs mere

Klager. J.nr. 2011-0112 UL/bib. København, den 11. april 2012 KENDELSE. ctr.

Klager. J.nr. 2011-0112 UL/bib. København, den 11. april 2012 KENDELSE. ctr. 1 København, den 11. april 2012 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Poul Olesen v/tryg Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup Nævnet har modtaget klagen den 31. maj 2011. Klagen angår spørgsmålet

Læs mere

Industriens Pensions overtagelse af PNN Pension og PHI Pension

Industriens Pensions overtagelse af PNN Pension og PHI Pension Industriens Pensions overtagelse af PNN Pension og PHI Pension J.nr. 4/0120-0401-0043/TIF/SEM Konkurrencestyrelsen har den 3. august 2009 modtaget anmeldelse af fusion mellem Industriens Pensionsforsikring

Læs mere

Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af Nordic Capitals overtagelse af Redcats Nordic AB

Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af Nordic Capitals overtagelse af Redcats Nordic AB 25. april 2012 BITE 13/03564 /LVS Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af Nordic Capitals overtagelse af Redcats Nordic AB Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 15. marts 2013

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 6. september 2013

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 6. september 2013 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 6. september 2013 Sag 292/2012 Tryg Forsikring A/S (advokat Frank Bøggild) mod Repono Holding AB og Trygg-Hansa Försäkringsaktiebolag (advokat Lisbet Andersen for

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 19. juni 2013 blev der i sag 186-2012 Dansk Ejendomsmæglerforening mod DK BOLIGSALG ApS Damhustorvet 5 2610 Rødovre afsagt sålydende Kendelse Ved e-mail modtaget den 2. juli 2012 har Dansk Ejendomsmæglerforening

Læs mere

Handel med omtanke.. Bliv selvstændig RealMægler

Handel med omtanke.. Bliv selvstændig RealMægler Handel med omtanke.. Bliv selvstændig RealMægler RealMæglerne -handler med omtanke! Hvem er RealMæglerne? Grundstenen til det, der skulle blive til RealMæglerne, blev lagt i 1988 under navnet foreningen

Læs mere

KENDELSE. Sagen angår endvidere spørgsmålet, om indklagede havde krav på betaling af salær for gennemgang af skøde og refusionsopgørelse.

KENDELSE. Sagen angår endvidere spørgsmålet, om indklagede havde krav på betaling af salær for gennemgang af skøde og refusionsopgørelse. 1 København, den 17. marts 2009 KENDELSE (Klager) ctr. EDC Mæglerne Søndersø ApS Odensevej 16 5471 Søndersø Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har udført et kritisabelt mæglerarbejde, herunder ikke

Læs mere

Forbrugerombudsmandens vejledning om krav til oplysninger i tvreklamer, jf. markedsføringslovens 3, 12 a og 14 a. Baggrund

Forbrugerombudsmandens vejledning om krav til oplysninger i tvreklamer, jf. markedsføringslovens 3, 12 a og 14 a. Baggrund Dato: 19. december 2014 Sag: FO-12/12069-28 Sagsbehandler: /tmn Forbrugerombudsmandens vejledning om krav til oplysninger i tvreklamer, jf. markedsføringslovens 3, 12 a og 14 a. Baggrund Gennem de seneste

Læs mere

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale erstatning til klager som følge af, at der ikke var lavet tilstandsrapport.

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale erstatning til klager som følge af, at der ikke var lavet tilstandsrapport. 1 København, den 4. januar 2010 KENDELSE Klager ctr. DanBolig statsautoriseret ejendomsmægler Solvejg Ramkær ApS Smedegade 6 4200 Slagelse Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale erstatning

Læs mere

2. Budget Kontanthandel Finansieret handel Indtægter: Kontant betales 998.000 Ejerskiftelån % år

2. Budget Kontanthandel Finansieret handel Indtægter: Kontant betales 998.000 Ejerskiftelån % år Salgsbudget Sag nr./ref. 06161 / Morten Puggård For sælger Annelise Hyldgaard Hansen ved salg af ejendommen Matr.nr. 1 x m.fl Boldesager, Esbjerg Jorder Ejerl.nr. Beliggende 1. Udbudsvilkår Kontantpris

Læs mere

BESTSELLERS FORHANDLERAFTALER FOR SELVSTÆNDIGE KONCEPTBUTIKKER

BESTSELLERS FORHANDLERAFTALER FOR SELVSTÆNDIGE KONCEPTBUTIKKER BESTSELLERS FORHANDLERAFTALER FOR SELVSTÆNDIGE KONCEPTBUTIKKER Journal nr. 3/1120-0301-0133/vis/SE RÅDSMØDET DEN 27. AUGUST 2003 RESUMÉ 1. Bestseller Wholesale A/S (Bestseller) har ved skrivelse af 9.

Læs mere

PAR's vejledende honorarregler

PAR's vejledende honorarregler PAR's vejledende honorarregler Journal nr 3:1120-0301-85/MVJ/Service Rådsmøde d. 26. september 2001 Resumé 1. Praktiserende Arkitekters Råd (PAR) har den 26. september 2000 foretaget anmeldelse af deres

Læs mere

Forbrugerombudsmanden. Carl Jacobsens vej 35. 2500 Valby. Att.: Chefkonsulent Tina Morell Nielsen. Frederiksberg, 19.

Forbrugerombudsmanden. Carl Jacobsens vej 35. 2500 Valby. Att.: Chefkonsulent Tina Morell Nielsen. Frederiksberg, 19. Forbrugerombudsmanden Carl Jacobsens vej 35 2500 Valby Att.: Chefkonsulent Tina Morell Nielsen Frederiksberg, 19. december 2011 Vedrørende standpunkt til markedsføring via sociale medier. Indledende bemærkninger.

Læs mere

K E N D E L S E. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 16/11 2012 i sagerne nr. KL-1-2012, KL-2-2012, KL-3-2012, KL-4-2012, KL-5-2012 og KL-6-2012

K E N D E L S E. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 16/11 2012 i sagerne nr. KL-1-2012, KL-2-2012, KL-3-2012, KL-4-2012, KL-5-2012 og KL-6-2012 K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 16/11 2012 i sagerne nr. KL-1-2012, KL-2-2012, KL-3-2012, KL-4-2012, KL-5-2012 og KL-6-2012 Dansk Ejendomsmæglerforening (advokaterne Flemming Christensen

Læs mere

Aftale mellem Codan Forsikring og Ældre Sagen

Aftale mellem Codan Forsikring og Ældre Sagen 1 af 9 18-06-2012 14:12 Aftale mellem Codan Forsikring og Ældre Sagen Journal nr.: 2:8032-751 Rådsmødet den 26. januar 2000 1. Resumé A/S Forsikringsselskabet Codan (Codan Forsikring) har anmeldt en samarbejdsaftale

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2012-0077 li. København, den 11. oktober 2012 KENDELSE. ctr. DanBolig Horsens A/S Løvenørnsgade 3 8700 Horsens

Klagerne. J.nr. 2012-0077 li. København, den 11. oktober 2012 KENDELSE. ctr. DanBolig Horsens A/S Løvenørnsgade 3 8700 Horsens 1 København, den 11. oktober 2012 KENDELSE Klagerne ctr. DanBolig Horsens A/S Løvenørnsgade 3 8700 Horsens Ifølge retsbogsudskrift af 16. april 2012 fra Retten i Horsens blev den mellem parterne verserende

Læs mere

64 E-handelsloven Direktivet om elektronisk handel blev gennemført i dansk ret ved lov nr. 227 af 22. april 2002 om tjenester i informationssamfundet, herunder visse aspekter af elektronisk hand el. Loven,

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 29. februar 2012 blev der i sag 150-2011 Ejendomsmæglervirksomheden RR indbragt af Erhvervs- og Byggestyrelsen (nu Erhvervsstyrelsen) afsagt sålydende Kendelse Ved brev af 18. februar 2011 har Erhvervsstyrelsen

Læs mere

Godkendelse af Brøndby Kommune og Vallensbæk Kommunes indtræden i HOFOR Spildevand Holding A/S. 1. Transaktionen

Godkendelse af Brøndby Kommune og Vallensbæk Kommunes indtræden i HOFOR Spildevand Holding A/S. 1. Transaktionen Dato: 19. december 2014 Sag: BITE-14/09801 Godkendelse af Brøndby Kommune og Vallensbæk Kommunes indtræden i HOFOR Spildevand Holding A/S Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 24. november 2014

Læs mere

ALKA's aftaler med SID

ALKA's aftaler med SID 1 af 7 08-08-2012 13:48 ALKA's aftaler med SID Journal nr. 2:8032-365/Fødevarer/finans, ld Rådsmødet den 29. marts 2000 Resumé 1. Forsikrings-Aktieselskabet ALKA har anmeldt en aftale om kollektiv gruppeulykkesforsikring

Læs mere

3.10.2006 Den Europæiske Unions Tidende L 272/3

3.10.2006 Den Europæiske Unions Tidende L 272/3 3.10.2006 Den Europæiske Unions Tidende L 272/3 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1459/2006 af 28. september 2006 om anvendelse af traktatens artikel 81, stk. 3, på visse kategorier af aftaler og samordnet

Læs mere

Klager. København, den 15. april 2009 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmæglere MDE John og Camma Ryborg Jernbane Allé 31 2720 Vanløse

Klager. København, den 15. april 2009 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmæglere MDE John og Camma Ryborg Jernbane Allé 31 2720 Vanløse 1 København, den 15. april 2009 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmæglere MDE John og Camma Ryborg Jernbane Allé 31 2720 Vanløse og Gabriel Barløse Sylvestervej 22 2610 Rødovre Sagen angår spørgsmålet,

Læs mere

Retningslinjer for overholdelse af konkurrencereglerne i DI. Compliance Program

Retningslinjer for overholdelse af konkurrencereglerne i DI. Compliance Program Retningslinjer for overholdelse af konkurrencereglerne i DI Compliance Program November 2014 DI s politik på konkurrenceområdet En væsentlig opgave for DI er at skabe et miljø, hvor medlemsvirksomheder

Læs mere

Ved skrivelse af 8. februar 2007 rettede advokat K henvendelse til Finanstilsynet. Skrivelsen er sålydende:

Ved skrivelse af 8. februar 2007 rettede advokat K henvendelse til Finanstilsynet. Skrivelsen er sålydende: Kendelse af 21. november 2007 (J.nr. 2007-0013002). Klage afvist, da Finanstilsynets skrivelse ikke kunne anses som en afgørelse i forhold til klager. 12 i bekendtgørelse nr. 1464 af 13. december 2006

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2012-0164 UL/bib. København, den 26. juni 2013 KENDELSE. ctr. Cand.jur. Jan Fog Strandvejen 655 2930 Klampenborg

Klagerne. J.nr. 2012-0164 UL/bib. København, den 26. juni 2013 KENDELSE. ctr. Cand.jur. Jan Fog Strandvejen 655 2930 Klampenborg 1 København, den 26. juni 2013 KENDELSE Klagerne ctr. Cand.jur. Jan Fog Strandvejen 655 2930 Klampenborg Nævnet har modtaget klagen den 24. august 2012. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede

Læs mere

4.2. Tilvalgte ydelser Indhentelse af tilbud på ejerskifteforsikring 100 125

4.2. Tilvalgte ydelser Indhentelse af tilbud på ejerskifteforsikring 100 125 1 København, den 8. januar 2009 KENDELSE Klagerne ctr. EDC Mæglerne Jesper Hardahl ApS Bredgade 107 9700 Brønderslev Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har udført et mangelfuldt arbejde og derfor skal

Læs mere

DAGROFA A/S Att. advokat Torbjørn Malmsteen Gammelager 11-13 2605 Brøndby

DAGROFA A/S Att. advokat Torbjørn Malmsteen Gammelager 11-13 2605 Brøndby DAGROFA A/S Att. advokat Torbjørn Malmsteen Gammelager 11-13 2605 Brøndby 2. april 2004 SEK Sag 3/1120-0401-0059 / LOB/SKN Afgørelse vedr. SuperGros A/S' overtagelse af Sam-Gros A/S' logistikfunktion Resumé

Læs mere

Salgsbudget. 2. Budget Kontanthandel Finansieret handel Indtægter: Kontant betales 395.000 25.000

Salgsbudget. 2. Budget Kontanthandel Finansieret handel Indtægter: Kontant betales 395.000 25.000 Salgsbudget Sag nr./ref. 801A0025 Dato 03.09.2008 For sælger Carsten Sørensen ved salg af ejendommen Matr. nr. 69 a Frederikshavn Bygrunde Ejerlejl. nr. 4 Beliggende Vestergade 17, 1. th., 9900 Frederikshavn

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Retsudvalget L 65 - Svar på Spørgsmål 13 Offentligt Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Kontor: Civilkontoret Sagsnr.: 2006-156-0047 Dok.: JKA40191 Besvarelse af spørgsmål nr. 13 af 24. februar

Læs mere

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har udført et kritisabelt mæglerarbejde og derfor skal fortabe sit salær.

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har udført et kritisabelt mæglerarbejde og derfor skal fortabe sit salær. 1 København, den 17. marts 2009 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmægler Niels Hald Amager A/S Sundbyvester Plads 2 2300 København S Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har udført et kritisabelt mæglerarbejde

Læs mere

Christian Lundgren www.kromannreumert.com/insights. Partner. Jakob Hans Johansen Advokat

Christian Lundgren www.kromannreumert.com/insights. Partner. Jakob Hans Johansen Advokat Christian Lundgren Advokat TRANSATLANTISK HANDEL NY AFTALE PÅ VEJ Forhandlingerne om den transatlantiske frihandelsaftale mellem EU og USA går nu ind i en afgørende og mere konkret fase. Processen er præget

Læs mere

2002-06-17: Tandlæge Flemming Harder

2002-06-17: Tandlæge Flemming Harder 2002-06-17: Tandlæge Flemming Harder K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 17. juni 2002 i sag 01-172.007 Tandlæge Flemming Harder (advokat Knud Lundblad) mod Konkurrencerådet (fuldmægtig

Læs mere

Klager. J.nr. 2011-0171 aq. København, den 17. januar 2012 KENDELSE. ctr. Ejendomsmæglerfirmaet Strandfelt A/S Bytorvet 31 2620 Albertslund

Klager. J.nr. 2011-0171 aq. København, den 17. januar 2012 KENDELSE. ctr. Ejendomsmæglerfirmaet Strandfelt A/S Bytorvet 31 2620 Albertslund 1 København, den 17. januar 2012 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmæglerfirmaet Strandfelt A/S Bytorvet 31 2620 Albertslund Nævnet har modtaget klagen den 26. august 2011. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

Klagenævnet for Udbud 96-88.443

Klagenævnet for Udbud 96-88.443 Klagenævnet for Udbud 96-88.443 (Carsten Haubek, Flemming Lethan, Kaj Kjærsgaard) 9. oktober 1996 K E N D E L S E Elinstallatørernes Landsforening ELFO og Dansk VVS (advokat Peter Gjørtler) mod Københavns

Læs mere

Salgsbudget. Dato. Sag nr./ref. ved salg af ejendommen Ejerl.nr. For sælger Matr.nr. Beliggende 1. Udbudsvilkår Kontantpris Finansieret pris

Salgsbudget. Dato. Sag nr./ref. ved salg af ejendommen Ejerl.nr. For sælger Matr.nr. Beliggende 1. Udbudsvilkår Kontantpris Finansieret pris Salgsbudget Buen 7, 6000 Kolding tel 7553 4211 - fax 7553 4234 e-mail kolding@etgodthjem.dk Sag nr./ref. 75903229 / Tue Højvang Hattens For sælger Matr.nr. Beliggende 1. Udbudsvilkår Kontantpris Finansieret

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 20. marts 2013 (J.nr. 2012-0026936) Sagen afvist

Læs mere

NOTAT. Kommissorium for udvalg om markedsføringsloven

NOTAT. Kommissorium for udvalg om markedsføringsloven NOTAT 1. december 2014 14/06943-2 Kommissorium for udvalg om markedsføringsloven Baggrund Markedsføringsloven udgør en væsentlig rammebetingelse for virksomhederne og forbrugerne. Den skal således medvirke

Læs mere

Godkendelse af Thorkil Andersen Holding A/S overtagelse af aktier i Agri-Norcold A/S. 1. Transaktionen

Godkendelse af Thorkil Andersen Holding A/S overtagelse af aktier i Agri-Norcold A/S. 1. Transaktionen Dato: 28. september 2012 Sag: BITE-12/14123 Sagsbehandler: / CHJ/HK Godkendelse af Thorkil Andersen Holding A/S overtagelse af aktier i Agri-Norcold A/S Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 18.

Læs mere

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt Europaudvalget, Erhvervs-, Vækst og Eksportudvalget EU- konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer 8. februar 2015 Nye forslag vil påvirke

Læs mere

Jan Trzaskowski !"#$%$$%

Jan Trzaskowski !#$%$$% Jan Trzaskowski!"#$%$$% & Internetjura 280-289 Direktivet om urimelige kontraktvilkår (Direktiv 93/13/EØF af 5. april 1993) Direktivet om vildledende reklame (direktiv 97/55/EF af 6. oktober 1997 og direktiv

Læs mere

1999-08-03: Sygeforsikringen "danmark"ctr. Konkurrencerådet

1999-08-03: Sygeforsikringen danmarkctr. Konkurrencerådet 1999-08-03: Sygeforsikringen "danmark"ctr. Konkurrencerådet»År 1999, den 3. august afsagde Konkurrenceankenævnet i sagen j.nr. 98-194.423, Sygeforsikringen "danmark" ctr. Konkurrencerådet, sålydende: 1.

Læs mere

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede efter klagers opsigelse af formidlingsaftalen har krav på betaling af den udstedte faktura.

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede efter klagers opsigelse af formidlingsaftalen har krav på betaling af den udstedte faktura. 1 København, den 3. januar 2013 KENDELSE Klager ctr. WEBM2 A/S Sundsholmen 14 9400 Nørresundby Nævnet har modtaget klagen den 22. juni 2012. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede efter klagers

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 4. juli 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 4. juli 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 4. juli 2014 Sag 198/2013 Hovedstadens Lokalbaner A/S (advokat Tom Kári Kristjánsson) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat David Auken) Hovedstadens

Læs mere

Forslag. til. Lov om ændring af lov om omsætning af fast ejendom. (Bedre og billigere bolighandel)

Forslag. til. Lov om ændring af lov om omsætning af fast ejendom. (Bedre og billigere bolighandel) Erhvervsudvalget ERU alm. del - Bilag 24 Offentlig Forslag til Lov om ændring af lov om omsætning af fast ejendom (Bedre og billigere bolighandel) Udkast 28. februar 2005 1 I lov om omsætning af fast ejendom,

Læs mere

ETISKE REGLER FOR FORSIKRINGSMÆGLERFORENINGEN (FMF)

ETISKE REGLER FOR FORSIKRINGSMÆGLERFORENINGEN (FMF) ETISKE REGLER FOR FORSIKRINGSMÆGLERFORENINGEN (FMF) Nærværende regelsæt er ændret af FMF s bestyrelse den 21. februar 2014. Ændringerne er angivet ved overstregninger i de hidtidige regler eller ved tilføjelser

Læs mere

F&Ps honoraraftaler mv. med Lægeforeningen, Tandlægeforeningen og Kiropraktorforeningen

F&Ps honoraraftaler mv. med Lægeforeningen, Tandlægeforeningen og Kiropraktorforeningen 1 af 8 F&Ps honoraraftaler mv. med Lægeforeningen, Tandlægeforeningen og Kiropraktorforeningen Journal nr. 3:1120-0388-195/fødevarer-finans/ld Rådsmødet den 30. maj 2001 Resumé 1. Forsikring & Pension

Læs mere

Ved skrivelse af 30. september 1997 spurgte advokat A på vegne af K pensionskasse Finanstilsynet:

Ved skrivelse af 30. september 1997 spurgte advokat A på vegne af K pensionskasse Finanstilsynet: Kendelse af 28. oktober 1998. 98-35.914. Spørgsmål om, hvorvidt en pensionskasse måtte være medejer af en nærmere bestemt erhvervsvirksomhed. Lov om tilsyn med firmapensionskasser 5. (Holger Dock, Suzanne

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 10. marts 2010 blev der i sag 96-2009 KK mod ejendomsmægler MM og Ejendomsmæglervirksomheden DD under konkurs afsagt sålydende Kendelse Ved brev af 27. juli 2009 har advokat BB på vegne af KK indbragt

Læs mere

Klagerne. København, den 25. maj 2009 KENDELSE. ctr. EDC Strandfelt A/S Taastrup Hovedgade 115 2630 Taastrup

Klagerne. København, den 25. maj 2009 KENDELSE. ctr. EDC Strandfelt A/S Taastrup Hovedgade 115 2630 Taastrup 1 København, den 25. maj 2009 KENDELSE Klagerne ctr. EDC Strandfelt A/S Taastrup Hovedgade 115 2630 Taastrup Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale godtgørelse til klagerne samt fortabe sit

Læs mere

Ny dansk lov om forsikringsmæglervirksomhed

Ny dansk lov om forsikringsmæglervirksomhed NFT 3/1999 Ny dansk lov om forsikringsmæglervirksomhed af Flemming Lyngholm og Jon Stefansson, Advokatfirmaet Kromann & Münter, Århus. Det danske Folketing vedtog den 21. april 1999 en lov om forsikringsmæglervirksomhed.

Læs mere

Klager. J.nr. 2012-0069 aq. København, den 17. januar 2013 KENDELSE. ctr. Danbolig Kristjansen & Partnere Brotorvet 2 9400 Nørresundby

Klager. J.nr. 2012-0069 aq. København, den 17. januar 2013 KENDELSE. ctr. Danbolig Kristjansen & Partnere Brotorvet 2 9400 Nørresundby 1 København, den 17. januar 2013 KENDELSE Klager ctr. Danbolig Kristjansen & Partnere Brotorvet 2 9400 Nørresundby Nævnet har modtaget klagen den 11. april 2012. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede

Læs mere