Omkostningsfordeling

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Omkostningsfordeling"

Transkript

1 Omkostningsfordeling - Valget mellem Activity Based Costing og Time Driven Activity Based Costing Casper Lanng Nicholaj Månsson Olsen Lasse Petersen Thea Svangren Martin Fiedel anslag, svarende til 10,9 normalsider.

2 1.0 Indholdsfortegnelse 1.0 Indholdsfortegnelse Executive summary Indledning Problemformulering Introduktion til Pattys Cookies Activity Based Costing (ABC) Problemerne med Activity Based Costing Time-driven Activity Based Costing (TDABC) Illustration af ABC og TDABC gennem case TDABC ABC Ledelsens vurdering af resultaterne og beslutning Konklusion Litteraturliste: Side 2 af 15

3 2.0 Executive summary This paper has its basis in a fictional case describing a small company which manufactures cookies. The paper describes the process the management of the company goes through under the guidance of a consultant. As a starting point two theories are presented to the management. Later on more hands-on examples are given of the theories, as well as calculations based on data presented by the company. These calculations result in several tables, all presenting new data to the management, and all different from the original table available to the management. As a result of these very different tables they weigh the pros and cons against each method and finally decide on a single one they wish to implement in the company. 3.0 Indledning I moderne virksomhedsdrift er det ikke nok at kende til sine omkostninger virksomheden skal også være bevidst om, hvilke omkostninger, der hører til hvilke produkter. Vigtigheden af dette skyldes, at langt på trods af, at størstedelen af omkostningerne kan forklares ud fra produktionsstørrelsen og sammensætningen, så kan resultaterne variere betydeligt. De mest simple metoder inkluderer omkostninger/enhed eller omkostninger/produkt. Skal virksomheden være i stand til at påvirke sine omkostninger, er det en nødvendighed at forstå sammenhængen, og dertil er de simple metoder sjældent tilstrækkelige. Ligeledes har virksomheden også stor gavn af at vide, hvilke produkter der er rentable, og hvilke der ikke er. To af de mest udbredte metoder til at analysere omkostningerne igennem er Activity Based Costing (ABC) og Time Driven Activity Based Costing (TDABC). ABC blev fremsat som den første af de to teorier, men blev senere hen kritiseret. Det førte til en videreudvikling, som blev kendt under navnet Time Driven Activity Based Costing. De to teorier vil kort blive præsenteret ved hjælp af en fiktiv case. Senere hen vil metoderne blive illustreret og analyseret gennem selvsamme case, hvori der også tages stilling til, hvilken af de to metoder, der er mest hensigtsmæssig for den fiktive virksomhed. 4.0 Problemformulering Med udgangspunkt i en fiktiv case, hvilken af Activity Based Costing og Time Driven Activity Based Costing teorierne vil være mest hensigtsmæssig at benytte i en lille virksomhed? Side 3 af 15

4 5.0 Introduktion til Pattys Cookies Pattys Cookies er en virksomhed, som lever af at producere cookies af forskellig art. Virksomheden producerede oprindelig to produkter: Vanilje- og chokoladecookies. Begge produkter havde høje overskudsgrader, men over de senere år begyndte profitabiliteten at falde. Senere hen besluttede virksomheden af introducere to nye produkter- nødde- og bærcookies i et forsøg på at modvirke udviklingen. De to nye produkter har begge en højere salgspris end de to oprindelige. Da virksomheden først blev startet op blev overhead omkostningerne fastsat til 140% af de direkte omkostninger. De er i dag fastsat til 240% af de direkte omkostninger. Virksomheden har 8 ansatte, som bliver aflønnet med en grundsats på kr ,50 om måneden og dertilhørende frynsegoder på kr ,125, svarende til en løn per medarbejder på kr ,625 per måned. Virksomhedens ledelse har gennem det seneste stykke tid være opmærksom på, at resultatet ikke har været så tilfredsstillende som forventet. Nedenfor ses et uddrag af virksomhedens finansielle resultater for december Vanilje Chokolade Bær Nødder Total Produktion og salg (kg.) Pris pr. kilogram Kr. 25,00 Kr. 25,00 Kr. 27,50 Kr. 28,15 Salg Direkte materialer Direkte arbejdskraft Overhead ved 240% Totale omkostninger Netto profit Netto profit (% af salg) 2,52% 2,71% 10,21% 16% 4% Tabel 1: Patty s Cookies december 2009 Som det fremgår af ovenstående tabel, så ser det umiddelbart ud til, at de to nye produkter er de mest profitable for virksomheden at producere. Ledelsen har dog en forestilling om, at de to nye Side 4 af 15

5 produkter ikke nødvendigvis er de profitable. Tvivlen skyldes blandt andet, at maskinerne skal rengøres fuldstændigt imellem produktionerne, hvor det før ikke var nødvendigt med en komplet rengøring og omstilling af maskiner. Der produceres ligeledes ikke lige så store mængder af produkterne. Der skal yderligere bruges mere tid på indkøb, kvalitetskontrol og flere andre tidskrævende aktiviteter. I et forsøg på bedre at forstå omkostningsfordelingen og være i stand til at vurdere, om det er det rigtige billede, der bliver tegnet af produkternes rentabilitet, har ledelsen tilkaldt en konsulent til at rådgive dem. Konsulenten fortalte sidenhen virksomheden om to metoder, som med fordel kunne gøres brug af til at fordele omkostningerne: Activity Based Costing og Time Driven Activity Based Costing. Konsulenten beskriver de to metoder som følger: 6.0 Activity Based Costing (ABC) ABC-metoden beskæftiger sig med problemstillingen vedrørende fordelingen af omkostninger. I de tidlige modeller fordelte virksomheder typisk omkostningerne proportionelt med produktionsstørrelsen af de forskellige produkter. Udgjorde et produkt 10% af den samlede produktion, blev det således tildelt 10% af de samlede overhead costs. Den fordeling medfører, at produkterne reelt set får de samme stykomkostninger, uafhængigt af deres relative produktionsvolumner (Kaplan 1998, side 82). Her adskiller ABC sig på det punkt, at systemet i stedet for fordeler overhead omkostningerne ud fra variationen og kompleksiteten af produktionen. For at udvikle ABC-modellen er det nødvendigt at gennemgå fire stadier, som kort vil blive beskrevet her, men kan læses i fuld længde i Kaplan (1998). Trin 1: Udvikle aktivitetsordbxogen Når en virksomhed skal udvikle et ABC system, skal den først identificere de aktiviteter, der udføres af dens indirekte og støtte ressourcer. Identifikationen af aktiviteterne kulminerer med udviklingen af en ordbog, som definerer alle væsentlige aktiviteter. Målet er at få så mange væsentlige aktiviteter med (Kaplan 1998, side 85-86). Trin 2: Fastslå hvor meget virksomheden bruger på hver enkelt aktivitet Kaplan (1998, side 86-69) beskriver ABC-modellens formål for at være et kort over virksomhedens omkostninger. Kortet genereres gennem såkaldte cost drivers. Det betyder, at virksomhedens omkostninger udledes fra det generelle regnskab, og fordeles ud til de udførte aktiviteter. Målet er ikke at få en fuldstændig nøjagtigt oversigt over den procentmæssige fordeling af forbruget, men i Side 5 af 15

6 stedet et forholdsvist præcis estimat, da det ellers ville være alt for tids og ressourcekrævende at skabe sig et overblik i praksis. Trin 3: Identificer organisationens produkter, services og kunder Trin 1 og 2 identificerer aktiviteterne og de omkostninger, som er forbundet med. Årsagen til, at virksomheden udfører aktiviteter, skyldes naturligvis, at de er i stand til at tilbyde produkter og services til deres kunder. Trin 3 er relativt simpelt, men alligevel ignoreres trinnet af mange virksomheder. Målet med trinnet er ganske simpelt at vurdere, om de er rentable. Ved at adressere problemet bliver virksomheden naturligt ledt videre til trin 4 (Kaplan 1998, side 94-95). Trin 4: Vælg aktivitets cost drivers, der fører aktiviteternes omkostninger til virksomhedens produkter, services og kunder. Sammenhængen mellem aktiviteter og omkostningsobjekterne sker ved brug af cost drivers. En aktivitets cost driver er et kvantitativt mål af outputtet på en aktivitet (fx brug af maskiner måles ved maskintimer). Valget af cost driver beror selvfølgelig på et subjektivt valg mellem præcision og omkostning af cost driveren, hvilket vil blive adresseret senere i artiklen. Der opereres oftest med tre forskellige typer af cost drivers; Transaktion, tidslængde og intensitet (Kaplan 1998, side 95). Activity Based Costing er således et mere præcis informationsværktøj end de tidligere værktøjer, hvor omkostningerne bliver fordelt ligeligt ud på produkter og services. Ved en gennemførelse af en ABC analyse kan en virksomhed ikke blot skabe sig et mere præcist overblik over rentabiliteten af sine produkter, services og kunder. De kan med fordel bruge deres informationerne til procesinnovationer, og således være i stand til at reducere omkostningerne yderligere. 6.1 Problemerne med Activity Based Costing I forlængelse af præsentationen af ABC, gør konsulenten det også klart, at der var flere problemer med metoden, og gør dem opmærksom på følgende: Implementeringen: Et kritikpunkt, som kommer op ved langt de fleste modeller, er implementeringsfasen. Det største problem, som ved langt de fleste nye metoder, er modstand fra medarbejderstaben. De ansatte har det som oftest med at finde tryghed ved systemer de allerede er bekendte med, og derfor være negativt indstillet på forhånd over for nye systemer. Yderligere er det også meget ressourcekrævende at få indført metoden. Der har således, ifølge Bukh (2007) været rapporteret om tilfælde, hvor der er blevet anvendt over arbejdstimer på at få systemet op at køre. Så mange arbejdstimer er unægteligt en væsentlig omkostning for enhver Side 6 af 15

7 virksomhed. Dog vil den muligvis være lettere at overskue for de større virksomheder. Dette betyder også, at ABC er mere udbredt blandt de større virksomheder. Registreringer: I forlængelse af implementeringen af det nye system, vil det også være nødvendigt at gennemføre nogle nye rutiner og registreringsmetoder. Ud over den ovenfornævnte modstand fra de ansatte, er der også andre årsager til, at det ofte går galt for virksomhederne. Én årsag er, at modellen som udgangspunkt bliver baseret på historisk data, hvilket betyder, at modellen giver et statisk billede af virksomheden, såfremt modellen ikke opdateres løbende. Dette er et yderst væsentligt element for succesfuld anvendelse af ABC, og ifølge Bukh (2007) samtidig også et af de mest forsømte. Præcisionen: Præcisionen i modellen sker gennem et tilstrækkeligt stort antal aktiviteter og cost drivers. Problemet herved er, hvornår nok er nok. Dette kan betyde, at den ansvarlige forsøger at inkludere så mange aktiviteter som muligt, uanset om de reelt set måske ikke er tilstrækkeligt relevante i forhold til aktiviteten. I sidste ende kan handlingen være mere skadende for modellen end det kan gavne den, og derved være med til at mindske målingens præcision. Et andet problematisk område, som ofte opstår i forbindelse med indføring af modeller, og særligt hvis det er nyt og ukendt, er, at de involverede ofte har en tendens til at lave modellen for kompliceret, og derigennem også være medvirkende til at reducere modellens brugbarhed. Som følge heraf vil dette derfor betyde, at modellen ikke er så brugbar, som de beslutningsansvarlige og involverede havde forventet, hvilket fører tilbage til modstanden mod modellen. I sidste ende kan dette medvirke til, at virksomheden går fra modellen igen. Konsekvensen heraf vil være, at der er blevet spenderet væsentlige omkostninger til ingen nytte. Side 7 af 15

8 7.0 Time-driven Activity Based Costing (TDABC) Efter præsentationen af ABC og problemerne herved, fortsatte konsulenten med at præsentere en videreudvikling af ABC, kendt som TDABC. Konsulenten mente, at TDABC metoden var mere præcis, og samtidig også gjorde op med mange af de problemer som han fremsatte om ABC. Ifølge Kaplan og Anderson (2003) er denne tilgang til omkostningsfordeling mere simpel og præcis samt billigere og hurtigere at implementere. Herudover tillader modellen, at cost driver rates bliver baseret på praktisk kapacitet. En af de centrale forskelle er konstruktionen af aktivitets cost driver. TDABC adskiller sig fra ABC ved, at der inden for hver direkte delmodel ikke er defineret en række aktiviteter, hvorpå omkostningerne fordeles. I TDABC bliver der blot anvendt en fordelingsnøgle, som oftest er tidsforbruget/kapaciteten. Der antages, at når der skal udføres en aktivitet, stilles kapacitet til rådighed, som så er målt i tidsenheder, der kan være såvel timer som minutter. Måden kapaciteten beregnes på er ret simpel. En afdeling med eksempelvis otte ansatte, der hver arbejder 33,25 timer om ugen, fremkommer følgende i afdelingen, 33,25*8 = 266 timers kapacitet om ugen. Yderligere kan minutter også bruges som kapacitetsenhed. Her ville regnestykket være 266*60 = minutter, der er til rådighed. Herefter er det muligt at beregne, hvad ét minuts arbejde koster eller omkostningen pr. kapacitetsenhed. Dette gøres ved at dividere delmodellen/afdelingens samlede omkostninger med kapaciteten. Hvis en afdelingen har omkostninger for kr i perioden, vil regnestykket se således ud: / = kr. 62,66 per minut. Den viden bruges dernæst til at estimere prisen på de aktiviteter, der er i afdelingen. Da der er tale om den estimerede varighed på de definerede aktiviteter i afdelingen, kan der i større eller mindre grad forekomme en effektivitets- og mængdevarians i afdelingen. Derfor vil den reelle kapacitetsudnyttelse afvige fra den praktiske. Ydermere er TDABC relativt nemt at modificere, når den først er implementeret i virksomheden, da de ansvarlige blot skal redefinere tiden, der anvendes på de forskellige aktiviteter i afdelingerne eller udregne nye omkostninger pr. kapacitetsenhed, som vil kunne mindske den ufordelte kapacitet, der er i afdelingen. Modsat vil det i en traditionel ABC være mere vanskeligt at modificere, da systemerne ofte er mere komplekse. Side 8 af 15

9 8.0 Illustration af ABC og TDABC gennem case Virksomhedens ledelse var efter mødet med konsulenten blevet noget klogere på de valgmuligheder, der lå foran dem, men var fortsat i tvivl om, hvilken løsning, der ville være den mest hensigtsmæssig at forfølge og om det i det hele taget ville være rentabelt. I et forsøg på at drage en konklusion valgte de i samarbejde med konsulenten at fremstille to regneeksempler for hhv. ABC og TDABC for at lette beslutningsprocessen, og derigennem bliver bedre stillet til at træffe en beslutning. De valgte i første omgang at estimere tidsforbrug ud fra bedste evne for at holde udgifterne til processen nede TDABC Som de lærte i det første møde med konsulenten, så kræver TDABC-modellen, at to parametre bliver estimeret. Først identificeres cost raten for hver types indirekte ressource, og omkostningerne forbundet til dem. Cost raten findes som bekendt ved at dividere omkostningen ved ressourcen med dens kapacitet. For det andet skal det også estimeres, hvor stor en del af ressourcens kapacitet som bliver brugt af hvert produkt. Hvert produkt havde en skrivelse, som specificerede præcist, hvilke materialer og arbejdskraft der var påkrævet for det enkelte produkt. Af denne grund var det let at henføre de direkte omkostninger. Lønningerne i virksomheden består af en grundsats på Patty s Cookies indirekte omkostninger udgjorde ca. kr , og bestod af følgende: Kategori Omkostning Indirekte arbejde Maskineri Total Tabel 2: Indirekte omkostninger De ansatte har både del i produktionen såvel som rengøring af maskineri, bestilling af varer, omstilling af maskiner og så videre. Lønningerne blev bogført som direkte, når de beskæftiger sig med produktionen, og som indirekte ved alt andet arbejde. Virksomheden estimerer, at en ansat gennemsnitligt arbejder 19 dage per måned. Ansatte bliver betalt for 8 timers arbejde, men arbejder reelt set kun 7 timer grundet pauser mv.. Dette giver dermed hver ansat en månedlig 1 Casen er til dels inspireret af case udarbejdet af Atkinson (2011). Den oprindelige case er at finde i kapitel 5. Side 9 af 15

10 arbejdskapacitet på 133 timer 2 per ansat, og timer for de 8 produktionsmedarbejdere tilsammen. Herved var Pattys Cookies i stand til at beregne cost raten per ansat: Virksomheden havde ligeledes også indirekte omkostninger i form af to maskiner som den havde leaset. De indirekte omkostninger ved maskinerne var kr per måned. Maskinerne var til rådighed 22 dage om måneden, og 8 timer per arbejdsdag, hvoraf 1 time bliver brugt på vedligeholdelse, hvilket resulterer i en praktisk kapacitet på 308 timer per måned 3. Konsulenten havde i mellemtiden talt med de ansatte, og havde fået estimeret følgende omstillingstider for produktionerne, samt de indirekte arbejdstimer for hvert enkelt produkt (tabel X og X). Produkt Vanilje Chokolade Nødder Bær Tid (timer) 2,25 1,5 3,5 3,25 Tabel 3: Omstillingstider for produktioner Vanilje Chokolade Bær Nødder Indirekte arbejdstimer-planlægning af produktion Setup tid per ny produktions serie (timer) 2 1 2,5 4 Antal ansatte per setup Indirekte arbejdstimer per setup 4 2 7,5 12 Indirekte arbejdstimer per produktions serie: planlægning og setup ,5 16 Indirekte arbejd-opretholde produktionen Tabel 4: Indirekte arbejdstimer per produktionsserie 2 3 Side 10 af 15

11 Efter virksomhedens ledelse i samarbejde med konsulenten har fundet ud af elementerne, var de nu i stand til at bruge deres data i deres time equations, og således komme frem til følgende oversigt over omkostningsfordelingen. Vanilje Chokolade Bær Nødder Total Produktion og salg Direkte arbejdstimer per kg. 0,024 0,024 0,024 0,024 Total direkte arbejdstimer 286,25 141,6 28, ,78 Maskintimer per kg. 10,5 10,5 10,5 10,5 Total maskintimer 110, ,55 9,45 194,25 Antal produktionsforløb Set up tid per forløb (timer) 2,25 1,5 3,5 3,25 Total set up tid (timer) 29,25 16,5 31, ,25 Total maskintimer 139,50 79,5 43,05 22,45 284,50 Tabel 5: TDABC oversigtstabel Vanilje Chokolade Bær Nødder Total Pris pr time Direkte arbejde 286,25 141,6 28, ,78 Kr. 245,42 Indirekte arbejde , ,50 Kr. 245,42 Maskiner 139,50 79,5 43,05 22,45 284,50 Kr. 384,42 Tabel 6: Oversigt over omkostninger Eksempelvis er de indirekte arbejdstimer udregnet på følgende måde 4 : Deres anstrengelser kulminerer slutteligt i en oversigt over rentabiliteten af virksomhedens produkter. Her er ledelsen I Patty s Cookies også i stand til at se, hvor stor en del af deres praktiske maskin- og arbejdskapacitet de udnytter: 4 Eksempel for vanilje: Side 11 af 15

12 Vanilje Chokolade Bær Nødder Total Salg Direkte materialer Direkte arbejde Indirekte arbejde Maskinbrug Nettoprofit (tab) (26.663) (11.415) Nettoprofit (tab) (% af salg) 28% 23% -88% -45% 15% Uudnyttet maskinkapacitet (7,6%) Uudnyttet arbejdskapacitet (20%) Profit i alt (tab) Profit i alt (tab) (% af salg) 3% Tabel 7: Endelig TDABC model Ledelsen blev meget overrasket over at se, hvor stor en forskel, der var på deres tidligere fordelingsmetode og TDABC metoden. Ifølge den nye metode var deres tidligere mest rentable produkter nu underskudsgivende. Ledelsen var også forundret over at se, hvor stor en del af deres arbejdskapacitet, der ikke blev udnyttet. Det forekom nu tydligt for virksomheden, at de to nye varianter trak stort på ressourcerne i virksomheden, noget som ledelsen havde fornemmet, men ikke været bevidst om omfanget. 8.2 ABC Virksomheden er dog ikke helt overbevist om, at TDABC er den korrekte måde at fordele omkostningerne ud fra, og ønsker derfor også et eksempel på virksomhedens lønsomhed bedømt ud fra en ABC model. Virksomhedens ledelse valgte i samråd med konsulent at opstille to costdrivere til benyttelse ved ABC modellen. For indirekte arbejde, mente konsulenten, at det ville give det mest retvisende billede hvis virksomheden tog udgangspunkt i indirekte arbejdstimer per setup. Årsagen hertil var, at konsulent Side 12 af 15

13 gjorde opmærksom på, at de nye produkter havde udsædvanligt mange indirekte arbejdstimer per setup i forhold til de to oprindelige produkter. Vanilje Chokolade Bær Nødder Total Indirekte arbejdstimer per setup 4 2 7, Procent af total 16% 8% 29% 47% 100% Allokeret omkostning Tabel 8: Omkostninger forbundet med indirekte arbejdstimer I et forsøg på at allokere deres indirekte maskintimer kom de efter længere tids overvejelse frem til, at en fordeling ud fra produktionsmængden burde give det mest retvisende billede. Dette blev gjort ud fra den tanke, at eftersom timebruget per kg var ens for de fire produkter, og mængden derfor var den bedste indikator for, hvor meget maskintid de brugte. Vanilje Chokolade Bær Nødder Total Produktion og salg Procent af total 60% 29% 6% 5% 100% Allokeret omkostning Tabel 9: Omkostninger forbundet med maskintimer Ledelsen havde nu samlet alle de nødvendige informationer for at opstille en omkostningsmodel ud fra ABC modellen. Vanilje Chokolade Bær Nødder Total Salg Direkte materialer Direkte arbejde Indirekte arbejde Maskinbrug Nettoprofit (tab) (31.360) (58.305) Nettoprofit (tab) (% af salg) 23% 25% (104%) (230%) 3% Tabel 10: Endelig ABC model Her kunne ledelsen ligeledes se en helt anden profitfordeling blandt produkterne, og kunne igen bemærke, at de to nye produkter forårsagede store underskud for virksomheden. Side 13 af 15

14 8.3 Ledelsens vurdering af resultaterne og beslutning Daisys Cookies ledelse var selvsagt meget overraskede over de resultater der blev forelagt dem, og over hvor meget deres oprindelige system afveg fra ABC og TDABC. Vanilje Chokolade Bær Nødder Nettoprofit oprindelig Netto profit (% af salg) 2,52% 2,71% 10,21% 16% Nettoprofit (tab) (26.663) (11.415) Nettoprofit (tab) (% af salg) 28% 23% (88%) (45%) Nettoprofit ABC (31.360) (58.305) Netto profit (% af salg) 23% 25% (104%) (230%) Tabel 11: Oversigt over de tre modellers resultater Ledelsen var igennem de nye systemer i stand til at se, at de to oprindelige produkter var de langt mest profitable, og at de to nye forårsagede store underskud for virksomheden. Deres første umiddelbare reaktion var, at de var nødt til at stoppe produktionen af de to nye produkter, men her gjorde konsulenten det klar for dem, at selvom produkterne umiddelbart gav underskud, så skal de indirekte udgifter fortsat betales, så det ville kun være de direkte materiale der ville blive sparet. Skulle produkterne fjernes burde virksomheden starte et nyt op, afskedige ansatte eller øge produktionen på andre produkter. Ellers vil de kapacitetsomkostninger, der ikke er udnyttet, skulle allokeres på de produkter, der stadig bliver produceret. Det kan gøre rentable produkter, mindre rentable eller ikke rentable. Da vil virksomheden ud fra omkostningssystemets data skulle stoppe produktionen af flere og flere produkter, idet de ikke er rentable. Dette fænomen er også kendt som dødsspiralen. Som et led i implementeringsfasen skal virksomheden have software, som foretager registreringer for virksomheden. Ved TDABC er der brug for færre informationer til at gøre TDABC brugbar end ved ABC. Dermed er TDABC-løsningen mindre ressourcekrævende end med den mere komplekse ABC-model. Argumentet tilskriver Reschke (2008) sig også. Han pointerer, at det er estimeringen af den procentuelle anvendte tid, som er den del af ABC, der trækker flest ressourcer. Ledelsen er bevidst om, at præcisionen er ikke perfekt i en TDABC, da tiden som estimeres til de enkelte opgaver ikke altid viser det reelle billede af opgavens tid. Denne faktor kan dog Side 14 af 15

15 tilsidesættes delvist, da virksomheden i mange tilfælde kan vælge at måle sig til et forholdsvis troværdigt tal. 9.0 Konklusion Virksomhedens ledelse kunne efter en længerevarende proces konkludere, at Time Driven Activity Based Costing var den mest hensigtsmæssige af de opstillede metoder at implementere. Dette skyldtes, at TDABC til dels var billigere at implementere, men også gav et mere konkret billede af, hvad de indirekte omkostninger var brugt på. Særligt var den uudnyttede kapacitet af interesse, da den tegnede sig for en stor procentdel af de indirekte omkostninger, og under de to andre metoder var med til at forskrue billedet af rentabiliteten på deres produkter. Gennem TDABC analysen var Daisys Cookies ledelse i stand til at træffe bedre beslutninger, i kraft af et bedre informationsgrundlag, og kunne blandt andet se, at de reelt set havde uudnyttet arbejdskapacitet svarende til mere end én fuldtidsansat Litteraturliste: Atkinson, A.A., Kaplan, R.S., Matsumura, E.M., & Young, M.S. (2012). Management accounting. Pearson Education. Bukh, P.N., & Israelsen, P. (2004). Activity based costing, I Hildebrandt, S, Bukh, P.N. (red.) økonomistyring. København: Børsen Forum. Bukh, P.N. (2007). Time-Driven ABC: Nemmere og mere effektiv ABC-modeller. I Bukh, P.N. (red.). Controlleren. København: Børsen Forum. Kaplan, R.S. & R. Cooper, 1998: Cost and Effect. Boston: Harvard Business School Press. Kaplan, Robert S. og Steven R. Anderson, 2003: Time-Driven Activity- Based Costing. I: Harvard Business School, Kan findes på: Reschke, Philip : ABC under udvikling. I: Børsens ledelseshåndbøger, 2008 Side 15 af 15

Økonomistyring. Time- Driven Activity Based Costing Gruppe 21. Vejleder: Daniel Harritz. Andreas Vigen Nielsen. Christoffer Spyrisdon Mallios

Økonomistyring. Time- Driven Activity Based Costing Gruppe 21. Vejleder: Daniel Harritz. Andreas Vigen Nielsen. Christoffer Spyrisdon Mallios Økonomistyring Time- Driven Activity Based Costing Gruppe 21 Vejleder: Daniel Harritz Andreas Vigen Nielsen Christoffer Spyrisdon Mallios Michael Pedersen Steffen Tilm Nielsen 1 Excecutive Summery Vi har

Læs mere

TDABC I EN RENGØRINGSVIRKSOMHED

TDABC I EN RENGØRINGSVIRKSOMHED TDABC I EN RENGØRINGSVIRKSOMHED Uddannelsessted: Aalborg Universitet, HA almen 4. semester, forår/sommer 2012. Fag: Videregående Økonomistyring og IT Vejleder: Daniel Harritz Afleveret: 21-05-2012 Anslag

Læs mere

Lønsomhedsanalyse af ProHockey

Lønsomhedsanalyse af ProHockey Lønsomhedsanalyse af ProHockey Titelblad Uddannelse: Titel: Kursus: Semester: Vejleder: Erhvervsøkonomi, HA Lønsomhedsanalyse af ProHockey Videregående Økonomistyring & IT 4. semester Jakob Vangsgaard

Læs mere

Activity Based Costing

Activity Based Costing Gruppe 23 Activity Based Costing Decentraliseret ABC i større virksomheder Henrik Poulsen Jess Andersen Benjamin Lund Mathilde Sørensen Dato: 26. Maj 2011 Indholdsfortegnelse Executive Summary... 2 1.1

Læs mere

Activity Based Costing HA 4. Semester 2011 Aalborg Universitet Videregående økonomistyring og IT

Activity Based Costing HA 4. Semester 2011 Aalborg Universitet Videregående økonomistyring og IT Activity Based Costing HA 4. Semester 2011 Aalborg Universitet Videregående økonomistyring og IT Udarbejdet af Inna Pankratova Gruppe 9 AKØ Vejleder: Daniel Harritz 1 Indholdsfortegnelse Executive summary...

Læs mere

Time-Driven Activity Based Costing

Time-Driven Activity Based Costing Time-Driven Activity Based Costing Hvilken påvirkning vil Time-Driven Activity Based Costing have på kundeprofitabiliteten for henholdsvis kundegruppen af Standard- og Special cykler i forhold til traditionel

Læs mere

Økonomistyring. Acivity Based Costing. Gruppe 3

Økonomistyring. Acivity Based Costing. Gruppe 3 Økonomistyring Acivity Based Costing Gruppe 3 Titelblad Titel: Semester: Vejleder: Gruppe: ABC-system i en virksomhed HA, 4. semester Christian Nielsen 3 Deltagere: Anamaj Marken Mathiesen Jacob Offersgaard

Læs mere

Økonomistyring. Uddag af artikel trykt i Økonomistyring. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

Økonomistyring. Uddag af artikel trykt i Økonomistyring. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Økonomistyring Uddag af artikel trykt i Økonomistyring. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste

Læs mere

Bilag 7. SFA-modellen

Bilag 7. SFA-modellen Bilag 7 SFA-modellen November 2016 Bilag 7 Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Forsyningssekretariatet Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf.: +45 41 71 50 00 E-mail: kfst@kfst.dk Online ISBN 978-87-7029-650-2

Læs mere

Lær og forstå din ABC

Lær og forstå din ABC Lær og forstå din ABC - en dag om kostgennemsigtighed og økonomistyring Lars Johansen og Thomas Varan Copyright 2004, SAS Institute Inc. All rights reserved. Har ABC en effekt? Undersøgelsen bestod af

Læs mere

Vækst og Forretningsudvikling

Vækst og Forretningsudvikling Vækst og Forretningsudvikling Uddrag af artikel trykt i Vækst og Forretningsudvikling. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger

Læs mere

DB- metoden vs. Time- driven ABC

DB- metoden vs. Time- driven ABC DB- metoden vs. Time- driven ABC HA 4. Semester 2011 Aalborg Universitet Videregående økonomistyring og IT Gruppe 4 Brian Buus Jensen Casper Guldager Larsen Kicki brun Jensen Regina Rasmussen Simone Bang

Læs mere

Omkostningssystemer ABC vs DB

Omkostningssystemer ABC vs DB Omkostningssystemer ABC vs DB Omkostningssystemer ABC vs DB Uddannelsessted: Studieretning: AalborgUniversitet HA Almenerhvervsøkonomi Semester 6.semester Projektperiode: 04.02.2008 29.05.2008 Temaramme:

Læs mere

Activity Based Costing

Activity Based Costing Activity Based Costing Activity Based Costing af BDO-professor, cand.oecon., ph.d, Per Nikolaj Bukh, pnb@pnbukh.com, Handelshøjskolen i Århus og professor, cand.oecon. Poul Israelsen, pi@iprod.auc.dk,

Læs mere

Seminaropgave 4. semester HA Aalborg Universitet

Seminaropgave 4. semester HA Aalborg Universitet Seminaropgave 4. semester HA 1.05.2014 Aalborg Universitet Mads Kjær Jakobsen Jonas Rasmussen Dennis Majdall Mikkkelsen Mikael Buus Jørgensen Nicklas Broen Jakobsen Anslag: 58.543 Normalsider: 24 sider

Læs mere

Service eller rentabilitet?

Service eller rentabilitet? Service eller rentabilitet? Adjunkt, cand. oecon. Per Nikolaj D. Bukh, Ph.D. Servicestyringsgruppen (Service businesses research unit) Afdeling for Virksomhedsledelse, Aarhus Universitet Bygning 350, DK-8000

Læs mere

trine kolding Få styr på tiden Sådan bliver du mere effektiv

trine kolding Få styr på tiden Sådan bliver du mere effektiv trine kolding Få styr på tiden Sådan bliver du mere effektiv BØRSEN MIKRO kapitel 5 Tidsregistrering En tidsrealist er bevidst om, at ting tager tid, og bruger tidsestimering som et værktøj til skabe en

Læs mere

Revision af pengeinstitutter

Revision af pengeinstitutter Revision af pengeinstitutter Hvor meget information kan en revisor overskue? Ledende økonom Nikolaj Warming Larsen 03/04/2014 1 Hovedkonklusioner Det overordnede mål med ekstern revision af finansielle

Læs mere

ACTIVITY-BASED COSTING

ACTIVITY-BASED COSTING ACTIVITY-BASED COSTING - Omkostningsallokering & ledig kapacitet 1. maj 2014 - Aalborg Universitet Økonomistyring 4. semester - Gruppe 39 Vejleder: Michael Jørgensen 20140101: Morten Sejersbøl Munk Jensen

Læs mere

Logistik og Økonomistyring Læseplan

Logistik og Økonomistyring Læseplan Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Master i Redaktionel Ledelse, Efterårssemestret 2007 Logistik og Økonomistyring Læseplan 25. juni 2007 Direktør Carit Andersen Professor Hans Frimor Professor Steffen

Læs mere

økono omistyring Gruppe 6

økono omistyring Gruppe 6 Executive Summary This academic article describes the decision-making considerations regarding the implementation of the cost system Activity Based Costing (ABC). Key findings: - The advantage of an ABC

Læs mere

Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse. HD 2. del. Regnskab og økonomistyring. Eksamen, juni Økonomistyring. Fredag den 8. juni 2007 kl

Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse. HD 2. del. Regnskab og økonomistyring. Eksamen, juni Økonomistyring. Fredag den 8. juni 2007 kl SYDDANSK UNIVERSITET Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse HD 2. del Regnskab og økonomistyring Eksamen, juni 2007 Økonomistyring Fredag den 8. juni 2007 kl. 9.00-13.00 Alle hjælpemidler er tilladt. Det betyder

Læs mere

Lean Production: Virker det og kan virkningen måles

Lean Production: Virker det og kan virkningen måles Lean Production: Virker det og kan virkningen måles Lean er det seneste skud på stammen af ledelsesteknikker. En række private og offentlige virksomheder er begejstrede gået i krig med at indføre Lean.

Læs mere

Vidensmedarbejdere i innovative processer

Vidensmedarbejdere i innovative processer Vidensmedarbejdere i innovative processer Vidensmedarbejdere i innovative processer af direktør og partner Jakob Rasmussen, jr@hovedkontoret.dk, HOVEDkontoret ApS 1. Indledning Fra hårdt til blødt samfund

Læs mere

Activity-Based Costing (ABC)

Activity-Based Costing (ABC) Activity-Based Costing (ABC) Sammendrag af undersøgelsen om danske virksomheders anvendelsesmotiver og erfaringer med ABC Af Steen Nielsen Preben Melander René Sørensen and Morten Jakobsen ** Introduktion

Læs mere

ABC-modeller. -udvikling og forskelle

ABC-modeller. -udvikling og forskelle Cand.merc. økonomistyring Erhvervsøkonomisk Institut Forfatter: Tim Bønding Eksamensnr: 273799 Vejleder: Steen Nielsen Erhvervsøkonomisk Institut ABC-modeller -udvikling og forskelle Aarhus School of Business,

Læs mere

PS102: Den menneskelige faktor og patientsikkerhed

PS102: Den menneskelige faktor og patientsikkerhed IHI Open School www.ihi.org/patientsikkerhed PS102: Den menneskelige faktor og patientsikkerhed (1 time) Dette modul er en introduktion til emnet "menneskelige faktorer": Hvordan indarbejdes viden om menneskelig

Læs mere

Utfordrer kunnskapsøkonomien bedriftenes regnskapsrapportering? 10 års utvikling i Danmark: Erfaringer og forskningsmuligheter

Utfordrer kunnskapsøkonomien bedriftenes regnskapsrapportering? 10 års utvikling i Danmark: Erfaringer og forskningsmuligheter 1 Utfordrer kunnskapsøkonomien bedriftenes regnskapsrapportering? 10 års utvikling i Danmark: Erfaringer og forskningsmuligheter Professor Aalborg Universitet, Danmark 2 Baggrund: Udvalgte artikler Mouritsen,

Læs mere

ACTIVITY-BASED COSTING OG TIME-DRIVEN ABC SEMINAR

ACTIVITY-BASED COSTING OG TIME-DRIVEN ABC SEMINAR Seminar på SAS Falconér, Frederiksberg, den 14. og 15. april 2008 Opnå resultatforbedringer ved ny økonomisk indsigt og brugbar viden ACTIVITY-BASED COSTING OG TIME-DRIVEN ABC SEMINAR Nye ABC-modeller

Læs mere

Økonomistyring Seminarrapport HA-3 gruppe 4 Opbygning af ABC-system i en produktions virksomhed

Økonomistyring Seminarrapport HA-3 gruppe 4 Opbygning af ABC-system i en produktions virksomhed Økonomistyring Seminarrapport HA-3 gruppe 4 Opbygning af ABC-system i en produktions virksomhed Executive summary Rapporten omhandler Activity Based Costing (forkortet til ABC). Rapporten beskriver ABC

Læs mere

It-håndbogen. Uddrag af artikel trykt i It-håndbogen. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

It-håndbogen. Uddrag af artikel trykt i It-håndbogen. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. It-håndbogen Uddrag af artikel trykt i It-håndbogen. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste

Læs mere

Integrerede producenter

Integrerede producenter Integrerede producenter De integrerede producenter havde i gennemsnit et driftsresultat på knap en halv mio. kr. > > Niels Vejby Kristensen, Videncenter for Svineproduktion Driftsøkonomien for integrerede

Læs mere

Bilag 7 Analyse af alternative statistiske modeller til DEA Dette bilag er en kort beskrivelse af Forsyningssekretariatets valg af DEAmodellen.

Bilag 7 Analyse af alternative statistiske modeller til DEA Dette bilag er en kort beskrivelse af Forsyningssekretariatets valg af DEAmodellen. Bilag 7 Analyse af alternative statistiske modeller til DEA Dette bilag er en kort beskrivelse af Forsyningssekretariatets valg af DEAmodellen. FORSYNINGSSEKRETARIATET OKTOBER 2011 INDLEDNING... 3 SDEA...

Læs mere

Artikel trykt i Controlleren. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

Artikel trykt i Controlleren. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Controlleren Artikel trykt i Controlleren. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste videns-

Læs mere

Løsning af simple Ligninger

Løsning af simple Ligninger Løsning af simple Ligninger Frank Nasser 19. april 2011 c 2008-2011. Dette dokument må kun anvendes til undervisning i klasser som abonnerer på MatBog.dk. Se yderligere betingelser for brug her. Bemærk:

Læs mere

ABC costing ABM Management. ABC.ppt

ABC costing ABM Management. ABC.ppt 1 ABC costing ABM Management ABC.ppt 2 Virksomhedsstyring opgave ABC costing Idegrundlag Planlægning/planer Målsætning Budgettering Politikker Registrering Komme til/falde bort Inspirationsanalyse? Kontrol/revision

Læs mere

ABC og TDABC MAY 26, 2014. GRUPPE 36 Kristian Albrecht Rask, Saman Amir Solimani Pour, Maria Sherzaman og René Hans Herup Nygaard

ABC og TDABC MAY 26, 2014. GRUPPE 36 Kristian Albrecht Rask, Saman Amir Solimani Pour, Maria Sherzaman og René Hans Herup Nygaard ABC og TDABC MAY 26, 2014 GRUPPE 36 Kristian Albrecht Rask, Saman Amir Solimani Pour, Maria Sherzaman og René Hans Herup Nygaard Titelblad Uddannelse: Almen erhvervsøkonomi, HA, 6. semester Uddannelsessted:

Læs mere

Projektarbejde. AFL Institutmøde den 6.10.2005 Pernille Kræmmergaard Forskningsgruppen i Informatik

Projektarbejde. AFL Institutmøde den 6.10.2005 Pernille Kræmmergaard Forskningsgruppen i Informatik Projektarbejde AFL Institutmøde den 6.10.2005 Pernille Kræmmergaard Forskningsgruppen i Informatik Ønske for dagen Jeg håber, at i får et indblik i: Hvad studieprojekter er for noget Hvordan projektarbejdet

Læs mere

Denne viden om de fremtidige driftsforhold bør genetableres

Denne viden om de fremtidige driftsforhold bør genetableres Markedssimulatoren Dengang de nuværende succeshistorier vedrørende Kraftvarme Vindkraft Tilsatsfyring med biomasse Kraftværker med verdens højeste virkningsgrader Kraftværker med verdens bedste regulerings

Læs mere

Den makroøkonomiske udfordring

Den makroøkonomiske udfordring Den makroøkonomiske udfordring Den makroøkonomiske udfordring af professor Per Nikolaj Bukh, pnb@pnbukh.com, Aalborg Universitet 1. Indledning Globaliseringen som fællesnævner Nogle gange betyder det nye

Læs mere

ERP. Uddrag af artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

ERP. Uddrag af artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. ERP Uddrag af artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste vidensog udviklingsklub.

Læs mere

Sikre Beregninger. Kryptologi ved Datalogisk Institut, Aarhus Universitet

Sikre Beregninger. Kryptologi ved Datalogisk Institut, Aarhus Universitet Sikre Beregninger Kryptologi ved Datalogisk Institut, Aarhus Universitet 1 Introduktion I denne note skal vi kigge på hvordan man kan regne på data med maksimal sikkerhed, dvs. uden at kigge på de tal

Læs mere

ERP. Uddrag af artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

ERP. Uddrag af artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. ERP Uddrag af artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste vidensog udviklingsklub.

Læs mere

Bilag 1: Prisudvikling, generelt effektiviseringskrav og robusthedsanalyser FORSYNINGSSEKRETARIATET AUGUST 2014 VERSION 3

Bilag 1: Prisudvikling, generelt effektiviseringskrav og robusthedsanalyser FORSYNINGSSEKRETARIATET AUGUST 2014 VERSION 3 Bilag 1: Prisudvikling, generelt effektiviseringskrav og robusthedsanalyser FORSYNINGSSEKRETARIATET AUGUST 2014 VERSION 3 Indholdsfortegnelse Indledning Prisudvikling 2.1 Prisudviklingen fra 2014 til

Læs mere

Virker økonomistyring?

Virker økonomistyring? Virker økonomistyring? Virker økonomistyring? af professor Per Nikolaj Bukh, pnb@pnbukh.com, Handelshøjskolen i Århus 1. Indledning Med jævne mellemrum dukker nye økonomistyringsbegreber og metoder op.

Læs mere

Krise og arbejdsmiljø. Ledernes syn på finanskrisen og dens betydning for det psykiske arbejdsmiljø

Krise og arbejdsmiljø. Ledernes syn på finanskrisen og dens betydning for det psykiske arbejdsmiljø Krise og arbejdsmiljø Ledernes syn på finanskrisen og dens for det psykiske arbejdsmiljø Ledernes Hovedorganisation juli 2009 1 Indledning Den nuværende finanskrise har på kort tid og med stort kraft ramt

Læs mere

Time-Driven ABC 5.4. nemmere og mere effektive ABC-modeller. 1. Indledning 1. af professor Per Nikolaj Bukh, pnb@pnbukh.com, Aalborg Universitet

Time-Driven ABC 5.4. nemmere og mere effektive ABC-modeller. 1. Indledning 1. af professor Per Nikolaj Bukh, pnb@pnbukh.com, Aalborg Universitet Time-Driven ABC Time-Driven ABC nemmere og mere effektive ABC-modeller af professor Per Nikolaj Bukh, pnb@pnbukh.com, Aalborg Universitet 1. Indledning 1 Sammen med modeller til budgetlægning og resultatopfølgning

Læs mere

Formålet med forvaltningsrevisionen er således at verificere, at ledelsen har taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen.

Formålet med forvaltningsrevisionen er således at verificere, at ledelsen har taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen. Forvaltningsrevision Inden for den offentlige administration i almindelighed og staten i særdeleshed er det et krav, at der som supplement til revisionen af regnskabet, den finansielle revision, foretages

Læs mere

DE BEAR TECHNOLOGY. o Processer, metoder & værktøjer. e-mail: info@dbtechnology.dk WWW.DBTECHNOLOGY.DK

DE BEAR TECHNOLOGY. o Processer, metoder & værktøjer. e-mail: info@dbtechnology.dk WWW.DBTECHNOLOGY.DK Mission Critical o Projekt Information management o Processer, metoder & værktøjer. Side 1 of 11 Projekt information Projekt information management inkluderer alle de processer, som er nødvendige for at

Læs mere

STØTTE TIL FORSVARETS UDBUD AF FACILITY MANAGEMENT: NY BASELINE OG POTENTIALEANALYSE OG SAMMENLIGNING AF BUD FORSVARET, VEST

STØTTE TIL FORSVARETS UDBUD AF FACILITY MANAGEMENT: NY BASELINE OG POTENTIALEANALYSE OG SAMMENLIGNING AF BUD FORSVARET, VEST Forsvarsudvalget 2013-14 FOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 132 Offentligt (01) STØTTE TIL FORSVARETS UDBUD AF FACILITY MANAGEMENT: NY BASELINE OG POTENTIALEANALYSE OG SAMMENLIGNING AF BUD FORSVARET,

Læs mere

Fra Beyond Budgeting til Effektiv Budgettering - et seminar om nye teknikker og metoder

Fra Beyond Budgeting til Effektiv Budgettering - et seminar om nye teknikker og metoder Målgruppe for seminaret: Alle, der beskæftiger sig med virksomhedens budgetlægning. Fra Beyond Budgeting til Effektiv Budgettering - et seminar om nye teknikker og metoder Et unikt og efterspurgt seminar,

Læs mere

Videregående økonomistyring og IT

Videregående økonomistyring og IT Videregående økonomistyring og IT Target costing og balanced scorecard Vejleder: Niels Sandalgaard Anslag: 28.465 Ord: 4.162 Normalsider: 12 Gruppe: 19 Anders Christoffersen Katrina Glanz Mette Vestergaard

Læs mere

HD(R) 2.del Økonomistyring 30.01.2003 Ro203 Erling Kyed ******-**** 1 af 1 sider

HD(R) 2.del Økonomistyring 30.01.2003 Ro203 Erling Kyed ******-**** 1 af 1 sider 1 af 1 sider Opgave 1: DAN A/S er et profitcenter. Definitionen på et profitcenter er at, det er et resultatcenter som også sælger til eksterne. Ledelsen i profitcentre pålægges en række ansvarsområder

Læs mere

Auditbeskrivelser for TPM

Auditbeskrivelser for TPM 2-5-3 V01 Udføres vedligeholdelse: Forebyggende på udstyr? Punktet er opfyldt, hvis det kan verificeres, at der udføres forebyggende vedligeholdelse på udstyr. Verifikationen kan opfyldes ved, at der er

Læs mere

Den produktionsøkonomiske betydning i skrabeægsproduktion ved reduceret belægning Pedersen, Michael Friis

Den produktionsøkonomiske betydning i skrabeægsproduktion ved reduceret belægning Pedersen, Michael Friis university of copenhagen Den produktionsøkonomiske betydning i skrabeægsproduktion ved reduceret belægning Pedersen, Michael Friis Publication date: 2017 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Citation

Læs mere

Design af et aktivitetsbaseret regnskabssystem

Design af et aktivitetsbaseret regnskabssystem Design af et aktivitetsbaseret regnskabssystem Design af et aktivitetsbaseret regnskabssystem af BDO-Professor Per Nikolaj Bukh, ph.d., pnb@pnbukh.com, Handelshøjskolen i Århus 1. Indledning aktivitetsbaseret

Læs mere

Introduktion til projekter

Introduktion til projekter Introduktion til projekter v. 1.0.3 Introduktion I dette materiale ser vi overordnet på, hvad projekter egentlig er, hvordan de er skruet sammen og hvilke begreber, som relaterer sig til projekter. Vi

Læs mere

Epidemiologi og Biostatistik Opgaver i Biostatistik Uge 10: 13. april

Epidemiologi og Biostatistik Opgaver i Biostatistik Uge 10: 13. april Århus 8. april 2011 Morten Frydenberg Epidemiologi og Biostatistik Opgaver i Biostatistik Uge 10: 13. april Opgave 1 ( gruppe 1: sp 1-4, gruppe 5: sp 5-9 og gruppe 6: 10-14) I denne opgaveser vi på et

Læs mere

Cand. Merc. Økonomistyring 8. Semester Foråret 2014 Gruppe 15. Gruppemedlemmer. Lise Møller Louise Fleischer

Cand. Merc. Økonomistyring 8. Semester Foråret 2014 Gruppe 15. Gruppemedlemmer. Lise Møller Louise Fleischer Cand. Merc. Økonomistyring 8. Semester Foråret 2014 Gruppe 15 Gruppemedlemmer Lise Møller Louise Fleischer Afleveret d. 03/06 2014 Cand. Merc. Økonomistyring 8. Semester Aalborg Universitet Projektperiode:

Læs mere

Undersøgelse af frivillighed på danske folkebiblioteker

Undersøgelse af frivillighed på danske folkebiblioteker Undersøgelse af frivillighed på danske folkebiblioteker Indholdsfortegnelse 1 FRIVILLIGHED PÅ DE DANSKE FOLKEBIBLIOTEKER... 3 1.1 SAMMENFATNING AF UNDERSØGELSENS RESULTATER... 3 1.2 HVOR MANGE FRIVILLIGE

Læs mere

Kundeperspektivets påvirkning af Balanced Scorecard

Kundeperspektivets påvirkning af Balanced Scorecard Kundeperspektivets påvirkning af Balanced Scorecard Videregående økonomistyring og IT Dato. 1. maj 2014 4. semester, HA- almen Projekt er udarbejdet af gruppe 7 Kia Hansen Britt Nielsen Line Boa Frost

Læs mere

Parathedsmåling. Anden fase: udarbejdelse af parathedsmåling. Fælles dialog mellem udvalgte medarbejdere i egen organisation

Parathedsmåling. Anden fase: udarbejdelse af parathedsmåling. Fælles dialog mellem udvalgte medarbejdere i egen organisation Anden fase: udarbejdelse af parathedsmåling Parathedsmåling Anden fase: udarbejdelse af parathedsmåling Fælles dialog mellem udvalgte medarbejdere i egen organisation Parathedsmålingen er et redskab, der

Læs mere

Supply Chain Netværk Design

Supply Chain Netværk Design Supply Chain Netværk Design Indsigt og forretningsværdi Den Danske Supply Chain Konference København den 8. juni 2016 Formålet med i dag Give en generel forståelse af hvad supply chain netværk design er

Læs mere

Notat vedr. resultaterne af specialet:

Notat vedr. resultaterne af specialet: Notat vedr. resultaterne af specialet: Forholdet mellem fagprofessionelle og frivillige Et kvalitativt studie af, hvilken betydning inddragelsen af frivillige i den offentlige sektor har for fagprofessionelles

Læs mere

Robotics Process Automation (RPA)

Robotics Process Automation (RPA) Robotics Process Automation (RPA) Effektivisering af regnskabsprocesser i Statens Administration Trolle Klitgård Andersen CXO Konferencen, 18. maj 2017 AGENDA 1 Kort om Statens Administration 2 Hvad er

Læs mere

ØKONOMISK EVALUERING AF ESBJERG DØGNREHABILITERING

ØKONOMISK EVALUERING AF ESBJERG DØGNREHABILITERING ØKONOMISK EVALUERING AF ESBJERG DØGNREHABILITERING ESBJERG KOMMUNE ÅRHUS MAJ 2011 EPINION KØBENHAVN RYESGADE 3F DK-2200 KØBENHAVN N TLF. +45 87 30 95 00 TYA@EPINION.DK EPINION AARHUS SØNDERGADE 1A DK-8000

Læs mere

Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. ERP Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste videns- og udviklingsklub.

Læs mere

ABC og Time-Driven ABC

ABC og Time-Driven ABC 8. semester, HDR afhandling Institut for Erhvervsøkonomi Vejleder: Jan Bøllingtoft Forfatter: Søren Grynderup Jensen Regnskabsmetoderne ABC og Time-Driven ABC - deres karakteristika og forskelligheder

Læs mere

Teknologianvendelse. - En overset ledelsesopgave. Af Christine Secher, Villa Venire A/S Marts 2013

Teknologianvendelse. - En overset ledelsesopgave. Af Christine Secher, Villa Venire A/S Marts 2013 Teknologianvendelse - En overset ledelsesopgave Af Christine Secher, Villa Venire A/S Marts 2013 Udviklingen i retning af smarte, selvbetjente it-løsninger accelererer overalt i frontlinien, hvor borgere

Læs mere

Kompetence- profilen

Kompetence- profilen Kompetenceprofilen AS3 2 Vi kan som regel huske de virksomheder, vi har været ansat i og hvilke job, vi har haft, men det er langt sværere at beskrive, hvad vi egentlig kan. AS3 3 Kompetence- profilen

Læs mere

Seminar d. 19.9.2013. Klik for at redigere forfatter

Seminar d. 19.9.2013. Klik for at redigere forfatter Seminar d. 19.9.2013 Klik for at redigere forfatter M_o_R En risiko er en usikker begivenhed, der, hvis den indtræffer, påvirker en målsætning Risici kan dele op i to typer Trusler: Der påvirker målsætningen

Læs mere

Præsentation Uddelingskopier

Præsentation Uddelingskopier Præsentation Uddelingskopier Se præsentationen med animationer på www.systime.dk Indholdsfortegnelse Det principielle forløb Springvis varierende omkostninger Reversible omkostninger Irreversible omkostninger

Læs mere

Connie Nielsen Peter Thisted Dinesen Lars Benjaminsen Jens Bonke INTRODUKTION TIL EFFEKT- MÅLING AF SATSPULJEPROJEKTER

Connie Nielsen Peter Thisted Dinesen Lars Benjaminsen Jens Bonke INTRODUKTION TIL EFFEKT- MÅLING AF SATSPULJEPROJEKTER Connie Nielsen Peter Thisted Dinesen Lars Benjaminsen Jens Bonke INTRODUKTION TIL EFFEKT- MÅLING AF SATSPULJEPROJEKTER INTRODUKTION TIL EFFEKTMÅLING AF SATSPULJEPROJEKTER Peter Thisted Dinesen Connie Nielsen

Læs mere

Organisatoriske nøgletal

Organisatoriske nøgletal Organisatoriske nøgletal - Et ledelsesværktøj med bundlinieeffekt Kyösti Schmidt Foreningen af Rådgivende Ingeniører København, 21. april 2009 Kyösti Schmidt Schmidt Management ApS Esplanaden 34G 1263

Læs mere

Variabelt budget Indirekte omkostninger. 16.000 timer 960.000 18.000 timer 980.000 20.000 timer 1.000.000 22.000 timer 1.020.000

Variabelt budget Indirekte omkostninger. 16.000 timer 960.000 18.000 timer 980.000 20.000 timer 1.000.000 22.000 timer 1.020.000 OPGAVE 34 I 1992 havde en ny afdeling af NIMBUS A/S specialiseret sig i at producere en speciel komponent til motorcykler. De oprindelige estimater fra udviklingsafdelingen havde resulteret i følgende

Læs mere

Appendiks 2 KORTLÆGNING AF SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK

Appendiks 2 KORTLÆGNING AF SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Appendiks 2 KORTLÆGNING AF SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK September 2013 Indholdsfortegnelse Introduktion 3 Identifikation af socialøkonomiske virksomheder 3 Forskellige typer af socialøkonomiske

Læs mere

Skatteregler for udbytte hæmmer risikovilligheden

Skatteregler for udbytte hæmmer risikovilligheden Skatteregler for udbytte hæmmer risikovilligheden Denne analyse sammenligner afkastet ved en investering på en halv million kroner i risikobehæftede aktiver fremfor i mere sikre aktiver. De danske beskatningsregler

Læs mere

Analyse af den amerikanske økonomi, og forventninger til 2014

Analyse af den amerikanske økonomi, og forventninger til 2014 Analyse af den amerikanske økonomi, og forventninger til 2014 Jeg har i figur 1 vist henholdsvis Leading, Coincident og Lagging Indicator for den amerikanske økonomi. Data bag graferne er fra Conference

Læs mere

DinnerdeLuxe. En virksomhedscase

DinnerdeLuxe. En virksomhedscase DinnerdeLuxe En virksomhedscase Indhold Introduktion til casen. 3 Om DinnerdeLuxe. 3 Vigtige partnerskaber. 4 Introduktion til casen DinnerdeLuxe Aps er en dansk virksomhed, og denne eksempelcase handler

Læs mere

GPS stiller meget præcise krav til valg af målemetode

GPS stiller meget præcise krav til valg af målemetode GPS stiller meget præcise krav til valg af målemetode 1 Måleteknisk er vi på flere måder i en ny og ændret situation. Det er forhold, som påvirker betydningen af valget af målemetoder. - Der er en stadig

Læs mere

Indledning...1. Analyse af lønforskellen mellem kvinder og mænd...2

Indledning...1. Analyse af lønforskellen mellem kvinder og mænd...2 Ligelønsanalyse sammenligning af privatansatte kvinder og mænds løn Ref. PIL/- 17.02.2016 Indledning I dette notat præsenteres resultater fra en analyse af lønforskellen mellem mænd og kvinder. Analysen

Læs mere

Horngren m.fl. Management and Cost Accounting - Opsamling

Horngren m.fl. Management and Cost Accounting - Opsamling Horngren m.fl. Management and Cost Accounting - Opsamling Kap. 1 < Økonomistyring ctr. eksternt regnskab < Virksomhedens værdikæde < Økonomifunktionens roller og opgaver Efterår 2003 Side 1 af 17 Kap.

Læs mere

Virker knowledge management?

Virker knowledge management? Virker knowledge management? Virker knowledge management? Januar 2006 af professor Per Nikolaj Bukh, pnb@pnbukh.com, Aalborg Universitet 1. Indledning Gammel vin på nye flasker? Med jævne mellemrum dukker

Læs mere

Usikkerhedsbegrebet - fra idé til virkelighed

Usikkerhedsbegrebet - fra idé til virkelighed Usikkerhedsbegrebet - fra idé til virkelighed 1 af Per Bennich PB Metrology Consulting 1 Indledning Usikkerhed er i dag et velkendt begreb i forbindelse med måling og måleresultater. GUM (DS/ENV 13005

Læs mere

Analyse af potentialet for anvendelse af Time-Driven Activity-Based Costing i en offentlig organisation

Analyse af potentialet for anvendelse af Time-Driven Activity-Based Costing i en offentlig organisation Nordisk Administrativt Tidsskrift nr. 2/2017, 94. årgang 21 Analyse af potentialet for anvendelse af Time-Driven Activity-Based Costing i en offentlig organisation Av Kasper Lindegaard-Hjulmann, MBA, Specialkonsulent,

Læs mere

Nye regler og muligheder på fraværsområdet. hvordan fungerer de i praksis?

Nye regler og muligheder på fraværsområdet. hvordan fungerer de i praksis? Nye regler og muligheder på fraværsområdet hvordan fungerer de i praksis? Oktober 2010 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Resume... 3 4-ugers samtalen... 5 Kendskab og anvendelse... 5 Erfaringer og holdninger...

Læs mere

Andengradsligninger. Frank Nasser. 11. juli 2011

Andengradsligninger. Frank Nasser. 11. juli 2011 Andengradsligninger Frank Nasser 11. juli 2011 2008-2011. Dette dokument må kun anvendes til undervisning i klasser som abonnerer på MatBog.dk. Se yderligere betingelser for brug her. Indhold 1 Introduktion

Læs mere

Hvor meget ved du om din forretning i virkeligheden?

Hvor meget ved du om din forretning i virkeligheden? Hvor meget ved du om din forretning i virkeligheden? Sådan får du gennemsigtighed og et faktabaseret beslutningsgrundlag 28. september 2017 Seminar om lønsomhed costing som styringsværktøj Invitation til

Læs mere

Tilbagemeldingsetik: Hvordan sikrer jeg, at respondenten har tillid til processen?

Tilbagemeldingsetik: Hvordan sikrer jeg, at respondenten har tillid til processen? Tilbagemeldingsetik: Hvordan sikrer jeg, at respondenten har tillid til processen? Udgangspunktet for at bruge en erhvervspsykologisk test bør være, at de implicerede parter ønsker at lære noget nyt i

Læs mere

Møder til glæde og gavn i Vesthimmerlands Kommune

Møder til glæde og gavn i Vesthimmerlands Kommune Møder til glæde og gavn i Vesthimmerlands Kommune Møder til glæde og gavn? Møder, møder, møder Du kan sikkert nikke genkendende til, at en betragtelig del af din arbejdstid bruges på forskellige møder.

Læs mere

Er der stadig behov for brugeruddannelse?

Er der stadig behov for brugeruddannelse? Er der stadig behov for brugeruddannelse? Bjarne Herskin, teach to teach, 2013 ER DET NØDVENDIGT MED BRUGERUDDANNELSE ANNO 2013? Er det virkelig stadig relevant at afholde it-brugerkurser. Er vi ikke nået

Læs mere

ETC sæt strøm til projektstyringen

ETC sæt strøm til projektstyringen ETC sæt strøm til projektstyringen Sådan får du succes med projektestimering Få styr på projekter og deadlines Denne publikation indeholder en gennemgang af den nye ETC-funktion i TimeLog Project. Med

Læs mere

Effekten af indvandring på indfødte danskeres løn og beskæftigelse

Effekten af indvandring på indfødte danskeres løn og beskæftigelse d. 22.05.2017 Brian Krogh Graversen (DØRS) Effekten af indvandring på indfødte danskeres løn og beskæftigelse I kapitlet Udenlandsk arbejdskraft i Dansk Økonomi, forår 2017 analyseres det, hvordan indvandringen

Læs mere

PERFORMANCE DokumentBrokeren

PERFORMANCE DokumentBrokeren PERFORMANCE DokumentBrokeren Copyright 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Målinger og analyse...1 1.1 Kørsler på Amazon-serveren...1 1.1.1 PDF...1 1.1.2 ODF...2 1.2 Kørsler på PC med 2 kerner og 12 GB RAM...2

Læs mere

Giv tallene mere værdi sådan gør du finansfunktionen til en strategisk partner i virksomheden

Giv tallene mere værdi sådan gør du finansfunktionen til en strategisk partner i virksomheden Giv tallene mere værdi sådan gør du finansfunktionen til en strategisk partner i virksomheden Deloitte Aarhus, 23. april 2015 Gå-hjem-møde om lønsomhed - costing som styringsværktøj Deloitte klæder dig

Læs mere

Redskabssamling til gevinstrealisering

Redskabssamling til gevinstrealisering Redskabssamling til gevinstrealisering Indholdsfortegnelse 1 Introduktion til værktøjer........................................ 3 2 Gevinsttræ som strukturerende metode................................

Læs mere

Indhold. Erhvervsstruktur 2006-2013 18.03.2014

Indhold. Erhvervsstruktur 2006-2013 18.03.2014 Indhold Indledning... 2 Beskæftigelse den generelle udvikling... 2 Jobudvikling i Holbæk Kommune... 2 Jobudvikling i hele landet... 4 Jobudvikling fordelt på sektor... 5 Erhvervsstruktur i Holbæk Kommune...

Læs mere

Det Naturvidenskabelige Fakultet Vintereksamen 2004/05 Matematik-økonomi studiet Omkostninger og Regnskab 2 (2003-ordning) (701203GR0003) Opgavetype:

Det Naturvidenskabelige Fakultet Vintereksamen 2004/05 Matematik-økonomi studiet Omkostninger og Regnskab 2 (2003-ordning) (701203GR0003) Opgavetype: Det Naturvidenskabelige Fakultet Vintereksamen 2004/05 Matematik-økonomi studiet Omkostninger og Regnskab 2 (2003-ordning) (701203GR0003) Opgavetype: Skriftlig eksamensopgave Antal sider i opgavesættet

Læs mere

Bilag A Gennemgang af resultaterne i de tre rapporter Svensk 2012

Bilag A Gennemgang af resultaterne i de tre rapporter Svensk 2012 Bilag A Gennemgang af resultaterne i de tre rapporter Vi vil her præsentere resultater fra de tre undersøgelser af reformer i udlandet. Vi vil afgrænse os til de resultater som er relevante for vores videre

Læs mere

Praktisk Ledelse. Børsen Forum A/S, 2010. Børsen Forum A/S Møntergade 19, DK 1140 København K Telefon 70 127 129, www.blh.dk

Praktisk Ledelse. Børsen Forum A/S, 2010. Børsen Forum A/S Møntergade 19, DK 1140 København K Telefon 70 127 129, www.blh.dk Praktisk Ledelse Uddrag af artikel trykt i Praktisk Ledelse. Gengivelse af dette uddrag eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste

Læs mere