Statsforvaltningens brev af 21. marts 2011 til en landbrugsrådgiver. Vedrørende Søren Broch, Diagonalvejen 112, 7323 Giveklage over byggesagsgebyr

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Statsforvaltningens brev af 21. marts 2011 til en landbrugsrådgiver. Vedrørende Søren Broch, Diagonalvejen 112, 7323 Giveklage over byggesagsgebyr"

Transkript

1 Statsforvaltningens brev af 21. marts 2011 til en landbrugsrådgiver Vedrørende Søren Broch, Diagonalvejen 112, 7323 Giveklage over byggesagsgebyr Du har i et brev af 6. juli 2009 med bilag som repræsentant for Jysk Landbrugsrådgivning på ovennævtes vegne klaget over Vejle Kommunes opkrævning pr. 29. maj 2009 af et byggesagsgebyr på ,25 kr. for opførelse af en stald med lade. Du har henvist til, at du ikke finder, at gebyret er omkostningsbestemt eller gennemskueligt. Du har senere overfor byggeklageafdelingen i Statsforvaltningen oplyst, at der ikke klages over det konkrete gebyr, men over kommunens generelle beregningsgrundlag, som efter din mening ikke afspejler kommunens omkostninger ved byggesagsbehandlingen. Sagen er derfor sendt videre fra byggeklageafdelingen til det kommunale tilsyn. Statsforvaltningen har nu afsluttet behandlingen af sagen. Det er statsforvaltningens opfattelse, at der ikke er grundlag for at fastslå, at kommunens beregningsgrundlag for fastsættelse af byggesagsgebyrer fra 1. april 2009 til 31. december 2009 har været i strid med lovgivningen. Sagens baggrund Statsforvaltningen har på baggrund af din klage anmodet kommunen om en udtalelse om, på hvilken måde kommunen har sikret sig, at gebyrer for jordbrugserhvervets bygninger afspejler det ressourceforbrug, der er medgået til sagsbehandlingen. Det fremgår af kommunens udtalelse af 26. maj 2010, der er godkendt på byrådets møde den 19. maj 2010, at forvaltningens redegørelse har afventet afslutningen af regnskab for 2009, der var en forudsætning for en endelig efterkalkulation og for en besvarelse til statsforvaltningen ud fra et så fuldstændigt talmateriale som muligt TILSYNET MED KOMMUNERNE I REGION SYDDANMARK STATSFORVALTNINGEN SYDDANMARK STORETORV AABENRAA JOURNAL NR.: /594 SAGSBEHANDLER: ODSOE DIREKTE TELEFON: TELEFON: TELEFAX: EAN- NR SE- NR EKSPEDITIONSTID: MANDAG - ONSDAG: TORSDAG: FREDAG: TELEFONTID: MANDAG- ONSDAG: og TORSDAG: FREDAG: Kommunen har indledningsvis redegjort for de nye bestemmelser, der gælder for opkrævning af byggesagsgebyrer fra 1. april 2009, hvorefter der skal opkræves gebyrer opdelt på 5 bygningstyper, der hver for sig skal afspejle kommunens faktiske omkostninger til byggesagsbehandlingen.

2 Der er som det hidtil har været tilfældet tale om formålsbestemte gebyrer, hvor der i beregningen alene kan indgå udgifter, der direkte, indirekte og komplementært vedrører området. For kommunen er det derfor afgørende, hvad der forstås ved dette udtryk. Kommunen har i den forbindelse henvist til en udtalelse fra det daværende By- og Boligministerium af 28. juli 1999 i en gebyrsag anlagt mod en kommune og mod Københavns Statsamt, som er trykt i U [Ugeskrift for Retsvæsen] H. Kommunen har i den forbindelse anført: Af ministeriets udtalelse kan bl.a. udledes, at generelle udgifter som er forbundet med kommunens byggesagsbehandling kan medtages, og at fastsættelse af byggesagsgebyrer må hvile på langsigtede gennemsnitsomkostninger, da det ikke er muligt at forudse det enkelte års antal og omfang af byggesager. I udtalelsen forudsættes ligeledes, at direkte lønudgifter til byggesagsbehandling kan medregnes, ligesom indirekte udgifter som f.eks. kontorholdsudgifter kan indgå. Kommunen har videre henvist til uddrag af Erhvervs- og Byggestyrelsens vejledning af 3. juli 2009 om styrket Byggesagsbehandling og til en mailkorrespondance mellem kommunen og Erhvervs- og Byggestyrelsen blandt andet om, hvad der skal forstås ved udgifter til kontorhold og materialer. Det hedder videre i kommunens udtalelse: Kommunens fastsættelse af gebyrer for byggesagsbehandling i 2009 Udgangspunktet for fastsættelsen af gebyrerne for 2009 var, at indtægter ved gebyrerne skulle dække omkostningerne i forbindelse med byggesagsbehandlingen. Grundlaget for fastsættelsen var indtægter og udgifter i 2007/2008 og en overslagsmæssig vurdering af, hvor store gebyrindtægterne ville blive fremadrettet. Forudsætningerne for vurderingen var, at antallet af byggesager og fordelingen mellem kategorierne i 2009 ville svare til de første 9 måneder af 2008 fremskrevet på årsbasis. SIDE 2

3 Gebyrniveauet var tilpasset niveauet i Kolding Kommune (og dels Fredericia Kommune) som Vejle kommune tidligere havde koordineret gebyrer med. Det vurderedes, at indtægterne herved nogenlunde ville modsvare omkostningerne til byggesagsbehandlingen. Der forelå på daværende tidspunkt ikke en egentlig kalkulation, men der var foretaget nogle overslagsmæssige beregninger og herved estimeret en indtægt. På baggrund af tidsregistreringen i 2009 ville man kunne regulere gebyrerne i forhold til de reelle indtægter og omkostninger inden for hver kategori. I 2008 forelå der ikke tidsregistrering på de enkelte sagskategorier. Derfor byggede gebyrstørrelsen på historisk erfaring og tradition fra de gamle kommuner På økonomiudvalgets møde den 15. september godkendte udvalget Teknisk Forvaltnings forslag Undlade skattefinansieret støtte til byggesager. I forslaget stod bl.a. Byggeloven giver kommunerne mulighed for at få dækket deres udgifter til byggesagsbehandling gennem gebyrer. Kommunerne kan selv fastsætte gebyrernes størrelse. Betingelsen er dog, at kommunen samlet set ikke må tjene penge på byggesagsbehandlingen. Det foreslås, at der indføres en model, hvor det er muligt at lave efterkalkulationer af taksterne for byggesagsgebyr i forhold til ressourceforbruget for de enkelte hovedtyper/undertyper af byggerier med udgangspunkt i den nugældende betalingsvedtægt samt det nye bygningsreglement BR 08, herunder bl.a. Huse med en bolig ---- Anmeldelsessager --- Etagebyggeri --- Institutionsbyggeri --- Erhvervsbyggeri --- Ændrede anvendelser --- Dispensationer --- I forbindelse med den årlige budgetlægning laves der et omkostningsbestemt udgiftsbudget for byggesagsafdelingen, som svarer til den aktuelle byggeaktivitet i samfundet i relation til de opstillede mål for sagsbehandlingstider og det derved afledte ressourceforbrug. På SIDE 3

4 baggrund af disse data fastsættes taksten for de enkelte byggerityper det efterfølgende år. På baggrund af forslaget, der var baseret på forvaltningens vurdering af den fremtidige byggeaktivitet sammenholdt med forholdet mellem indtægter og ressourceforbruget i 2008 og de foregående år, vedtog Byrådet den 8. oktober 2008 byggesagsgebyrer gældende for perioden 1. januar til 31. december 2009, jf. den betalingsvedtægt, som er vedlagt. Udgifter der medregnes ved fastsættelsen af gebyrer Forvaltningen har indenfor de givne rammer, sammenholdt med Byrådets ønske om, at området i vidt omfang skulle være gebyrfinansieret besluttet, at følgende udgifter medregnes ved fastsættelsen af gebyrerne: 1. Forholdsmæssig andel af lønudgifter til byggesagsmedarbejderne. 2. Forholdsmæssig andel af overhead udgifter i form af udgifter til fravær, uddannelse, mødeaktivitet og ledelse af medarbejderne, tillidsarbejde (TR og MED) og sikkerhedsarbejde. 3. Forholdsmæssig andel af øvrige driftsrelaterede udgifter i form af udgifter til uddannelse og øvrige personaleudgifter, møder, rejser og repræsentation, kontorhold, telefon, EDB, annoncer, konsulentbistand, tinglysning, husleje mv. 4. Forholdsmæssig andel af lønudgifter til sagsforberedende medarbejdere i sekretariatet. 5. Forholdsmæssig andel af øvrige driftsudgifter, som er knyttet til de sagsforberedende medarbejdere i sekretariatet. Efterkalkulation 2009 principper for beregning Med henblik på at kunne opfylde bestemmelserne om balance mellem indtægter og omkostninger på området, har forvaltningen foretaget en efterkalkulation af de fastsatte gebyrer. I det følgende redegøres for principperne for beregningen af gebyrerne og der redegøres for, at de opkrævede gebyrer ikke overstiger kommunens faktiske omkostninger for sagsbehandling af de enkelte kategorier af byggerier. Den foreløbige efterkalkulation, der forelå ultimo november 2009, dannede grundlag for Byrådets vedtagelse af byggesagsgebyrer for Eftersom regnskabet på daværende tidspunkt ikke var afsluttet, baseredes den foreløbige efterkalkulation på det foreliggende talmateriale for perioden 1. januar SIDE 4

5 2009 indtil 31. oktober 2009, d.v.s. de konterede udgifter blev tillagt de budgetterede udgifter for resten af året og tilsvarende blev de bogførte indtægter tillagt de forventede indtægter, hvilket tegnede et billede af det forventede regnskab. Forvaltningen vil fremadrettet foretage en tilsvarende årlig efterkalkulation med henblik på eventuelle justeringer af gebyrerne, idet det dog må bemærkes, at gebyrberegningen fortsat antages at hvile på langsigtede gennemsnitsomkostninger. Det skal bemærkes, at der på baggrund af de foretagne budgetopfølgninger i 2009 er sket en løbende tilpasning af omkostningerne, herunder også en reduktion af bemandingen i byggesagsafdelingen. Endeligt må bemærkes, at de forskellige kommuners gebyrer ikke nødvendigvis er umiddelbart sammenlignelige, ikke mindst idet nogle kommuner - i større eller mindre grad - har valgt at skattefinansiere byggesagsbehandlingen. (Byrådet i Vejle besluttede ultimo 2009 at skattefinansiere kategorierne Simple konstruktioner og Industri og lagerbygninger delvist). I tabel 1 nedenfor er udgifterne sammenholdt med indtægterne inden for hver kategori, jf. BR 08. Beregninger i øvrigt er henført til det medfølgende bilag. Lønsummen, der i sagens natur er den største udgiftspost, svarer til gennemsnitlig 21 medarbejdere i byggesagsafdelingen. Primo 2009 var 26 medarbejdere beskæftiget med byggesagsbehandling, men organisationen og bemandingen er blevet tilpasset i løbet af året, så antallet af byggesagsmedarbejdere ultimo 2009 er reduceret til 18. Den ovenfor nævnte tabel 1 er vedlagt statsforvaltningens udtalelse som særskilt bilag. I 2009 er der givet i alt 984 gebyrgivende byggetilladelser fordelt på følgende kategorier: Kat. A 205 stk., Kat. B 428 stk.., Kat. C 84 stk., Kat. D 96 stk., Kat. E 171 stk. Til de ikke gebyrbærende kategorier hører kvalitetssikring af BBR ---- At disse kategorier er medtaget i nærværende redegørelse er for at formidle et helhedsindtryk af omfanget af opgaver, der løses, men som ikke kan gebyrfinansieres. Disse poster beløber sig til samlet 3,1 mio. kr. SIDE 5

6 På baggrund af ovenstående beregninger kan det konkluderes, at der er en mindreindtægt i alle gebyrgivende kategorier, undtagen kategori D, Andre faste konstruktio-ner, hvor der var en beskeden merindtægt på ca. 27 t. kr., ligesom der ligger en ikke ubetydelig udgift i de ikke gebyrbærende opgaver Det ligger i sagens natur, at forholdet mellem indtægterne fra byggesagsgebyrer og udgifterne på byggesagsområdet nødvendigvis må vurderes over en periode på flere år, og at forvaltningens vurdering af det kommende års byggeaktivitet alene kan baseres på et kvalificeret skøn. Lovgiver forudsætter via den skitserede balancemodel, hvor indtægter ikke må overstige udgifterne og hvor udgifterne derfor i bedste fald balancerer med indtægterne, at ansøgerne til byggetilladelser hæfter solidarisk indenfor de enkelte kategorier. Set i lyset heraf, sammenholdt med, at det er klart, at nogle sager er mere komplekse end andre, vil en relativ simpel sag kunne belastes af det relativt større ressourceforbrug en kompleks sag har afstedkommet. Som nævnt anvendes tidsregistreringen, dels til at følge udviklingen i omkostninger sammenholdt med budgettet, dels til at danne grundlag for at kunne foretage efterkalkulationer med henblik på fastsættelse af byggesagsgebyret for 2010 og fremover, som tilsvarende igen holdes op imod et skøn over fremtidig byggeaktivitet. Kommunen har med hensyn til den oprindelige konkrete klage blandt andet oplyst, at byggeriet tilhører kategori C Industri og lagerbebyggelse samt jordbrugserhvervets avls - og driftsbygninger af begrænset kompleksitet. Gebyret i denne kategori er fastsat efter rumfang og er i overensstemmelse med betalingsvedtægten beregnet til ,25 kr. Kommunen har i underbilag, der indeholder 8 tabeller ud fra tidsregistreringen og faktisk opgjorte udgifter til drift på byggesagsområdet givet en oversigt over udgifterne på alle sagskategorier efter en forholdsmæssig fordeling af løn, overhead, øvrig drift og sagsforberedelse. Erhvervs og Byggestyrelsen har i et brev af 12. juli 2010 på spørgsmål fra Statsforvaltningen Hovedstaden blandt andet om grundlaget for at fastsætte gebyrtakster fra 1. april 2009, hvor kommunerne forud for dette tidspunkt ikke kunne forventes at have registreret oplysninger om udgiften på de fem bygningskategorier udtalt følgende: SIDE 6

7 Reglerne for opkrævning af byggesagsgebyrer: Lovgivningen Byggelovens 28, stk. 1 bestemmer, at by og boligministeren fastsætter nærmere regler om gebyrer for kommunalbestyrelsens behandling af ansøgninger i henhold til loven. Denne bestemmelse indeholder således en generel hjemmel til, at der kan fastsættes nærmere regler for den kommunale opkrævning af byggesagsgebyrer. Disse regler er fastsat i bygningsreglementets kap. 1.12, stk. 1-7 og er senest ændret ved lov nr. 514 af 17. juni 2008 om ændring af byggeloven. Reglerne trådte i kraft den 1. april BR 08 kap. 1.12, stk. 1 bestemmer herefter, at kommunalbestyrelsen kan beslutte, at der skal opkræves gebyr for tilladelser, midlertidige tilladelser og anmeldelser efter reglementet. Kommunalbestyrelsen kan endvidere beslutte, at der skal opkræves gebyr for dispensationer ved byggearbejder, der ikke kræver tilladelse eller anmeldelse. Bestemmelsens stk. 2 bestemmer, at kommunalbestyrelsen kan beslutte, at der ikke skal opkræves gebyrer, eller at der kun skal opkræves gebyrer for visse sagstyper. Dette betyder, at det er op til den enkelte kommune, om den vil finansiere byggesagsbehandlingen ved opkrævning af gebyrer eller via skatten. Stk. 3 bestemmer, at kommunalbestyrelsen fastsætter beregningsmåden for gebyrerne og gebyrstørrelsen. I beregningen kan dog alene indgå udgifter, der direkte, indirekte eller komplementært vedrører området. Stk. 4 bestemmer, at såfremt kommunalbestyrelsen beslutter, at der skal opkræves gebyr, skal der opkræves særskilte gebyrer for følgende 5 bygningskategorier: 1. Simple konstruktioner 2. Enfamiliehuse 3. Industri- og lagerbebyggelse samt jordbrugserhvervets avls - og driftsbygninger af begrænset kompleksitet 4. Andre faste konstruktioner 5. Øvrigt erhvervs- og etagebyggeri Denne bestemmelse skal sikre, at kommunalbestyrelsen kun opkræver gebyr svarende til de udgifter, som kommunen har til at byggesagsbehandle de enkelte bygningskategorier. SIDE 7

8 Kommunalbestyrelsen kan vælge at opdele de enkelte kategorier i underkategorier, hvis den vurderer, at dette er mest hensigtsmæssigt. Indførelsen af de fem bygningskategorier, som kommunerne skal opkræve byggesagsgebyrer efter, havde til formål at skabe øget ensartethed i gebyropkrævningen kommunerne imellem. Formålet var desuden at sikre, at der ikke systematisk opkræves højere gebyrer for den enkelte type af byggeri end kommunens faktiske omkostninger i forbindelse med sagsbehandlingen af den enkelte type af byggeri. Ændringen har medført, at kommunerne skal foretage en vurdering af, om gebyrerne inden for hver bygningskategori afspejler det ressourceforbrug, som kommunen har haft ved byggesagsbehandling af netop den type bygninger. Domspraksis I dommen U H udtalte Højesteret, at der ved administrationens fastsættelse af størrelsen af gebyrer, som dækker betaling for tilladelser eller lignende fra det offentlige, ikke er noget til hinder for, at at der kan tages hensyn til de udgifter af mere generel art, som efter et rimeligt skøn medgår til administrationen af det pågældende forvaltningsområde, herunder til kontrolforanstaltninger, som har en naturlig tilknytning til den ydelse, for hvilket gebyrer er betaling. Det fremgår af dommen U H, at der ikke af byggelovens 28, stk. 1 kan udledes, at gebyrer for byggetilladelsen skal fastsættes individuelt på grundlag af udgifter, herunder den anvendte tid, der har været forbundet med den enkelte sags behandling. Højesteret udtaler endvidere, at forholdet mellem indtægterene fra byggesagsgebyrerne og udgifterne på byggesagsområdet nødvendigvis må vurderes over en periode på flere år. Erhvervs- og Byggestyrelsens vejledende udtalelse 1. Skønsmæssig fastsættelse af byggesagsgebyr Efter Erhvervs- og Byggestyrelsens opfattelse har kommunerne pligt til at opgøre omkostningerne ved byggesagsbehandlingen og fordele disse således, at den enkelte kommune kan dokumentere, at indtægterne ikke overstiger omkostningerne inden for hver enkelt bygningskategori. Der er i lovgivningen ikke fastsat regler for, hvordan kommunerne skal opgøre deres omkostninger og indtægter, og det er således op til hver enkelt kommune at vælge, hvilken metode den vil anvende til dette formål. SIDE 8

9 Kommunernes byggesagsgebyrer fastsættes på forhånd, idet kommunerne i starten af året skønner, hvor høje gebyrtaksterne skal være. Kommunerne har mulighed for år for år at justere taksterne, således at omkostninger og indtægter kommer til at balancere. Endvidere kan kommunerne indregne udgifter af mere generel art i gebyrerne. Det er på baggrund af ovenstående Erhvervs- og Byggestyrelsens opfattelse, at en skønsmæssig opgørelse af, hvorvidt gebyrerne balancerer, er i modstrid med lovgivningen, jf. dog nedenfor pkt. 2 om grundlaget for gebyrfastsættelse i Det skal endvidere bemærkes, at det er Erhvervs- og Byggestyrelsens opfattelse, at kommunerne ikke kan medtage omkostninger til generel vejledning og rådgivning af borgerne ved fastsættelse af byggesagsgebyret, idet disse ydelser påhviler kommunen i dens egenskab af forvaltningsmyndighed Kommunernes grundlag for at fastsætte gebyrtakster efter de nye regler pr. 1. april Ved ikrafttræden af de nye regler for opkrævningen af byggesagsgebyrer, der trådte i kraft den 1. april 2009, var det ikke forudsat, at kommunerne forud for 2009 havde registreret oplysninger om udgiften ved byggesagsbehandling på hver enkelt af de 5 bygningskategorier. Ved fastsættelsen af taksten for byggesagsgebyrer for de sidste tre kvartaler af 2009 samt for året 2010 har kommunerne således været nødsaget til at foretage et skøn. Dette skøn skal have været foretaget på et kvalificeret grundlag og forventes i øvrigt at blive mere retvisende efterhånden som den nye gebyrstruktur har været gældende i en årrække. Du har i et brev af 1. juli 2010 som kommentar til kommunens udtalelse blandt andet bemærket, at nedsættelsen i taksterne blandt andet synes at bero på, at der i 2010 er foretaget en tilpasning af arbejdsstyrken i afdelingen, men at kommunen ikke forklarer, hvorfor der i 2010 opkræves et omkostningsbestemt gebyr på det halve i forhold til Erhvervs- og Byggestyrelsen har i foråret 2010 taget initiativ til gennemførelse af en analyse af kommunernes håndtering af byggesagsgebyrer med henblik på at finde eksempler på best practice på området og opnå bedre viden om, hvordan kommunerne sikrer, at gebyrindtægterne ikke overstiger udgifterne til byggesagsbehandling. SIDE 9

10 Undersøgelsen er udført af Rambøll i 8 kommuner, heriblandt Vejle Kommune og rapporten fra august 2010 viser, at gebyrerne bliver beregnet meget forskelligt fra kommune til kommune, og at flere kommuner ikke kan forklare, hvordan de beregner dem. Det fremgår af rapportens sammenfatning, at kommunerne viser stor usikkerhed overfor metode og hvilke elementer der skal medgå ved kalkulation af omkostninger ved byggesagsbehandling. Usikkerheden vedrører især, hvordan tidsforbruget til sagsbehandling skal opgøres og i hvilket omfang kommunens fællesudgifter og andre indirekte omkostninger skal indgå i omkostningskalkulationen. Hovedparten af kommunernes omkostningskalkulation afspejler ikke fuldt ud kommunernes samlede omkostninger til byggesagsbehandling, jf. Indenrigsministeriets vejledning for omkostningskalkulation, idet flere kommuner ikke medregner relevante indirekte omkostninger ved beregning af omkostningen ved byggesagsbehandling. Med denne usikkerhed taget i betragtning konkluderes det dog i rapporten, at ingen af kommunerne i undersøgelsen - samlet set - har gebyrindtægter, der overstiger de kalkulerede omkostninger til byggesagsbehandling. De kommuner, der har valgt at indføre tidsregistrering - permanent eller i en periode - eller som via deres organisering af sagsbehandlingen kan fordele tidsforbruget på kategorier har et grundlag for beregning af de direkte lønrelaterede omkostninger ved byggesagsbehandling på hver af de fem kategorier. Kommunerne, der har valgt at bogføre gebyrindtægterne differentieret i forhold til de fem kategorier har videre i følge rapporten tilsvarende styr på indtægtssiden. Det fremgår blandt andet af rapporten, at Vejle kommune ligger i den øverste tredjedel i forhold til gebyrstørrelse blandt kommunerne, at kommunen, som det også fremgår af udtalelsen til statsforvaltningen i forvejen fra 2009 havde en tidsregistrering og fra 1. april 2009 foretog en registrering af tid i forhold til de 5 kategorier, og at lønomkostninger således er beregnet i forhold til de registrerede timer på hver kategori fra tidsregistreringen. De samlede omkostninger dækker løn, personaleudgifter, it og husleje. Der medregnes ikke andel af øvrige fællesudgifter. Statsforvaltningens udtalelse SIDE 10

11 Statsforvaltningen fører tilsyn med, at kommunerne overholder den lovgivning, der særligt gælder for offentlige myndigheder, jf. 48, stk. 1 i lov om kommunernes styrelse (styrelsesloven - lovbekendtgørelse nr af 11. januar 2010 med senere ændringer). I medfør af byggelovens 28, stk. 1 er der i kap i bekendtgørelse nr af 17. december 2008 fastsat nærmere regler om gebyrer for kommunernes behandling af ansøgninger efter loven. Som det fremgår af Erhvervs- og Byggestyrelsens lovgennemgang fastsætter kommunen beregningsmåden for gebyrerne og gebyrstørrelsen, hvis kommunen beslutter, at der skal opkræves gebyr for tilladelser og anmeldelser, jf. kap. 1.12, stk. 3. Det er i vejeledningsteksten til bestemmelsen i stk. 3 uddybende anført, at der for disse formålsbestemte gebyrer gælder særlige principper. I beregningen kan alene indgå udgifter, der direkte, indirekte eller komplementært vedrører området. Der skal efter stk. 4 opkræves særskilte gebyrer for 5 nærmere oplistede, forskellige bygningskategorier. Det er til stk. 4 i vejledningsteksten anført, at gebyrerne skal opkræves for hver enkelt kategori for at sikre, at kommunen kun opkræver et gebyr svarede til de udgifter kommunen har til at byggesagsbehandle de enkelte bygningskategorier. Af Indenrigsministeriets vejledning om omkostningskalkulation fra 2003 fremgår blandt andet, at vejledningen bygger på princippet om langsigtede gennemsnitsomkostninger, og at det på denne baggrund skal tages hensyn til, at der i kalkulationen skal indgå samtlige omkostninger, herunder såvel variable som faste omkostninger forbundet med produktionen af de kommunale ydelser. I vejledningen er der videre givet en beskrivelse af og eksempler på, hvad der forstås ved direkte og indirekte omkostninger og omkostninger knyttet til kapitalapparatet. Vi forstår din klage over, at gebyret ikke er omkostningsbestemt eller gennemskueligt som en klage over, at gebyret ikke afspejler de konkrete faktiske omkostninger, der har relation til byggetilladelsen. Kommunen har i sin udtalelse primært forholdt sig kommunens generelle praksis på gebyrområdet vedrørende sammenhængen mellem ressourceforbrug og taksterne for byggesager fra 1. april 2009 og kun som et underpunkt SIDE 11

12 kommenteret grundlaget for opkrævning af det gebyr indenfor kategori C, som din klient er utilfreds med, og som blandt andet omfatter jordbrugserhvervets avls- og driftsbygninger. Sagen giver derfor anledning til at tage stilling til følgende spørgsmål A. Har kommunen sandsynliggjort eller dokumenteret, at indtægterne for byggesagsbehandlingen fra 1. april 2009 ikke overstiger omkostningerne inden for hver enkelt bygningstype. B. Skal byggesagsgebyret opkræves ud fra faktiske omkostninger forbundet med den enkelte byggesag. Ad A. Kommunen fastsætter, som det fremgår af kap. 1.12, stk. 4, selv beregningsmåden for gebyrerne og gebyrstørrelsen. Kommunen kan således selv som hidtil vælge at opkræve sine gebyrindtægter som en pris efter m2, m3, som en del af byggesummen eller som timebetaling. Vejle kommune har eksempelvis for så vidt angår kategori C valgt at opkræve gebyrer af hele bygningens rumindhold (m3), efter det foreliggende formentlig fordi volumenmæssigt større byggerier typisk giver anledning til mere omfattende byggesagsbehandling end mindre byggerier. For at sikre, at der ikke systematisk opkræves højere gebyrer eller indtægter for de enkelte typer af byggeri end de faktiske omkostninger, skal kommunen imidlertid som tidligere nævnt foretage en vurdering af, om gebyrerne inden for hver enkelt bygningskategori afspejler det ressourceforbrug eller omkostning, kommunen har haft. I beregningen af ressourceforbruget kan dog alene (som det fremgår af vejledningsteksten til kap. 1.12, stk. 3) indgå udgifter, der direkte, indirekte eller komplementært vedrører området. Med hensyn til de indirekte udgifter fremgår det af U , at der ved fastsættelse af gebyrer, som dækker betaling for tilladelser, ikke er noget i vejen for, at der kan tages hensyn til udgifter af mere generel art, som efter et rimeligt skøn medgår til administrationen. Indenrigsministeriets generelle vejledning om omkostningskalkulation giver som nævnt nærmere retningslinier for, hvad der skal forstås ved direkte og indirekte udgifter. SIDE 12

13 Det fremgår af Erhvervs- og Byggestyrelsens udtalelse, at byggesagsgebyret fastsættes på forhånd, idet kommunerne i starten af året skønner, hvor høje gebyrtaksterne skal være. Kommunerne har dog efter styrelsens mening mulighed for at justere taksterne, således at omkostninger og indtægter kommer til at balancere. Som nævnt er det styrelsens opfattelse, at en skønsmæssig opgørelse af, hvorvidt gebyrerne balancerer, er i modstrid med lovgivningen. Som det videre fremgår af udtalelsen var det imidlertid ikke forudsat, at kommunerne forud for 2009 havde registreret oplysninger om udgiften ved byggesagsbehandling på de 5 bygningskategorier. Det anerkendes derfor af styrelsen, at kommunerne for de sidste 3 kvartaler af 2009 og for 2010 har været nødsaget til at foretage et skøn under forudsætning af, at det er sket på et kvalificeret grundlag. Det fremgår af kommunens redegørelse, at grundlaget for fastsættelse af gebyrer for 2009 var en forudsætning om at antallet af byggesager og fordelingen mellem de (daværende) kategorier i 2009 ville svare til de første 9 måneder af 2008 fremskrevet på årsbasis. Byrådet vedtog herefter den 8. oktober 2008 byggesagsgebyrer gældende for perioden 1. januar 2009 til 31. december, jf. betalingsvedtægt baseret på forvaltningens vurdering af den fremtidige byggeaktivitet sammenholdt med forholdet mellem indtægter og ressourceforbruget i 2008 og de foregående år. Det var samtidig forudsat, at der blev indført en model, som gjorde det muligt at lave efterkalkulationer af taksterne for byggesagsgebyrer i forhold til ressourceforbruget. Vi lægger til grund, at det i sagens natur ikke er muligt for kommunen at forudsige det enkelte års antal og omfang af byggesager, og at fastsættelse af byggesagsgebyrer og udgifterne til byggesagsbehandling derfor må vurderes over en periode på flere år, som forudsat i. U H. Dertil kommer, at kommunen ikke forud for 2009 havde indført nogen tidsregistrering af den tid og dermed af de direkte lønomkostninger, der vedrører byggesagsbehandlingen. SIDE 13

14 Vi finder derfor ikke noget grundlag for at antage, at kommunens vedtagelse af gebyrtaksterne den 8. oktober 2008 for det kommende år - med det heri beskrevne skøn over balancen mellem indtægter og udgifter - hviler på et urigtigt eller ukvalificeret grundlag. Spørgsmålet er, om kommunen med den usikkerhed, der er ved skønnet over indtægter og udgifter efterfølgende har mulighed for at dokumentere, at der - inden for de enkelte kategorier af bygningstyper - ikke tjenes penge på byggesagsbehandlingen. Det fremgår af vedlagte bilag tabel 1- Regnskab fordelt på kategorier, at en efterkalkulation viser, at kommunen har fakturerede indtægter på kr., mens udgifterne samlet set er på kr., dog heri medregnet udgifter til ikke gebyrbærende kategorier på ca. 3,1 mio. kr. De samlede udgifter, som kommunen nærmere har beskrevet i tabel 11, er opdelt på forholdsmæssig andel af øvrig drift kr. (indirekte udgifter), forholdsmæssig andel af løn kr. og forholdsmæssig andel af sagsforberedelse kr., baseret på det samlede timeforbrug i 2009 inkl. overhead. Bortset fra en merindtægt på kr. i tabel 1 indenfor kategori D andre faste konstruktioner kan det konkluderes, at der er tale om mindre indtægter end udgifter på alle kategorier. Hvad angår merindtægten på de ca kr. må det som tidligere nævnt tages i betragtning, at indtægter i form af gebyrer og udgifter må ses over en periode på flere år, og at det forhold, at der for en enkelt kategori i et bestemt år er overskud, derfor ikke kan opfattes som udtryk for, at kommunen systematisk opkræver højere gebyrer end kommunes faktiske omkostningen indenfor kategorien. Vi har den forbindelse endvidere noteret os, at den variation, der er i dækningsgraden (gebyrindtægters andel af omkostninger) typisk vil være størst inden for de kategorier, hvor antallet af byggesager er begrænset, f.eks. i kategori D med kun 96 sager i Kommunen har efter det foreliggende i Rambøll - rapporten ikke i alle henseender taget udgangspunkt i Indenrigsministeriets ovennævnte vejledning om omkostningskalkulation. Da skønnet over de indirekte udgifter under alle omstændigheder vil være forbundet med en del usikkerhed, vil der imidlertid efter statsforvaltningens opfat- SIDE 14

15 telse være overladt et betydeligt spillerum for kommunen til at opgøre disse udgifter. Vi finder herefter samlet set, at kommunen fra 1. april 2009 må anses for at have sandsynliggjort, at indtægterne ikke overstiger de samlede udgifter til byggesagsbehandling inden for de enkelte kategorier. Kommunens praksis og beregningsgrundlag på byggesagsområdet fra 1. april 2009 kan derfor ikke antages at være i strid med lovgivningen. Ad B. Som det fremgår af Erhvervs- og Byggestyrelsens udtalelse, kan det ikke af dommen i U H udledes, at gebyret for byggetilladelse skal fastsættes individuelt efter den anvendte tid, der har været forbundet med den konkrete sags behandling. Med det nye krav fra 1. april 2009 om, at gebyret indenfor de enkelte typer af byggesager skal afspejle ressourceforbruget, er der efter en naturlig sproglig forståelse heller ikke noget i det nye regelsæt, der tyder på, at det har været hensigten, at kommunens indtægter og udgifter skal balancere i forhold til den enkelte byggesag. Der er således i stedet tale om at opkræve et gebyr som betaling for de gennemsnitlige udgifter, der er for behandling af sager indenfor kategorien. Til dit spørgsmål om, hvorfor kommunen opkræver et omkostningsbestemt gebyr på det halve i forhold til 2009 lægger vi til grund, at dette hænger sammen med den tilpasning af bemandingen, der er sket i løbet af 2009, og som alt andet lige vil resultere i mindre gennemsnitsomkostninger ved byggesagsbehandling for hver af de 5 typer i Vi foretager herefter ikke mere i sagen. I øvrigt Kopi af dette brev er sendt til Vejle Kommune. Udtalelsen vil snarest blive offentliggjort på statsforvaltningens hjemmeside (www. statsforvaltning. dk). Med venlig hilsen Ninna Würtzen Direktør SIDE 15

16 Ole Dupont fuldmægtig SIDE 16

Roskilde Kommunes byggesagsgebyrer gentagelsesvirkning.

Roskilde Kommunes byggesagsgebyrer gentagelsesvirkning. Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at en kommune lovligt kan ændre takster for byggesagsgebyrer og at der ikke kan kræves nedslag for flere ens byggerier Roskilde Kommunes byggesagsgebyrer gentagelsesvirkning.

Læs mere

Afsnit 12 - Byggesagsgebyr, når kommunen påser anden lovgivning... 12

Afsnit 12 - Byggesagsgebyr, når kommunen påser anden lovgivning... 12 Energistyrelsens udkast til gebyrvejledning til kommunerne 6. januar 2014 Indholdsfortegnelse Afsnit 1 - Indledning... 1 Afsnit 2 - De forfatningsretlige regler for opkrævning af gebyrer... 1 Afsnit 3

Læs mere

Afsnit 12 - Byggesagsgebyr, når kommunen påser anden lovgivning... 13

Afsnit 12 - Byggesagsgebyr, når kommunen påser anden lovgivning... 13 Energistyrelsens gebyrvejledning til kommunerne 2015 Indholdsfortegnelse Afsnit 1 - Indledning... 1 Afsnit 2 - De forfatningsretlige regler for opkrævning af gebyrer... 1 Afsnit 3 - Byggelovens regler

Læs mere

Bilag 1 - drøftelsesindstilling om principper for byggesagsgebyrer. Brugerfinansiering af byggesagsbehandlingen fra 2009 til 2011

Bilag 1 - drøftelsesindstilling om principper for byggesagsgebyrer. Brugerfinansiering af byggesagsbehandlingen fra 2009 til 2011 KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Byggeri NOTAT 08-03-2012 Bilag 1 - drøftelsesindstilling om principper for byggesagsgebyrer Brugerfinansiering af byggesagsbehandlingen fra 2009

Læs mere

Notat. Center for Miljø og Teknik. Dato: Sagsnr.: 14/ Emne: Notat vedr. gebyrfastsættelsen for 2015

Notat. Center for Miljø og Teknik. Dato: Sagsnr.: 14/ Emne: Notat vedr. gebyrfastsættelsen for 2015 Center for Miljø og Teknik Dato: 16.10.2014 Sagsnr.: 14/19697-7 Notat Emne: Notat vedr. gebyrfastsættelsen for 2015 Dette notat redegør for gebyrfastsættelsen for byggesagsbehandling for 2015. Herunder

Læs mere

Fast gebyr er et gebyr der tages pr. sag. Eksempelvis koster en nedrivningstilladelse 1.500 kr. uanset nedrivningsarealet.

Fast gebyr er et gebyr der tages pr. sag. Eksempelvis koster en nedrivningstilladelse 1.500 kr. uanset nedrivningsarealet. Miljø og Byggesag Byggesag Rådhusbuen 1 Postbox 100 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 35 03 byggesag@roskilde.dk NOTAT www.roskilde.dk Yderligere oplysningerne jf. TMU møde den 06-12-2012, pkt. 313 27. februar

Læs mere

Instruks for opkrævning af byggesagsgebyrer 2015

Instruks for opkrævning af byggesagsgebyrer 2015 Instruks for opkrævning af byggesagsgebyrer 2015 Indhold 1. Indledning... 3 2. Byggesagsgebyr... 4 3. Tidspunkt for betaling af gebyr... 4 4. Retsgrundlag... 4 5. Fastsættelse af timeprisen... 5 6. Sager

Læs mere

Ejendomsforeningen Kronjylland Middelgade 1 8900 Randers C

Ejendomsforeningen Kronjylland Middelgade 1 8900 Randers C Ejendomsforeningen Kronjylland Middelgade 1 8900 Randers C 18-11- 2010 TILSYNET Ejendomsforeningen Kronjylland har i brev af den 21. december 2009 anmodet Statsforvaltningen Midtjylland om at undersøge,

Læs mere

Holstebro Byråd Kirkestræde Holstebro. Brugerbetaling for godkendelse af og tilsyn med husdyrbrug

Holstebro Byråd Kirkestræde Holstebro. Brugerbetaling for godkendelse af og tilsyn med husdyrbrug Holstebro Byråd Kirkestræde 11 7500 Holstebro 24-11- 2010 TILSYNET Brugerbetaling for godkendelse af og tilsyn med husdyrbrug Dansk Landbrugsrådgivning, LandboThy, har den 17. juni 2009 rettet henvendelse

Læs mere

Punkterne 2, 3, 4,og 5 er ikke relevante, såfremt det besluttes helt at undlade opkrævning af gebyr.

Punkterne 2, 3, 4,og 5 er ikke relevante, såfremt det besluttes helt at undlade opkrævning af gebyr. Bilag 1: Notat - bemærkninger fra byggesagsafdelingen til 5 punkter. Gebyrfastsættelse - Byggesagsbehandling Planudvalget skal tage stilling til følgende 5 punkter 1. Skal kommunen opkræve byggesagsgebyrer,?

Læs mere

Statsforvaltningens brev af til en journalist

Statsforvaltningens brev af til en journalist Statsforvaltningens brev af 1.10.2010 til en journalist 01-10- 2010 TILSYNET MED KOMMUNERNE Du har ved e-mail af 24. og 28. september 2009 klaget over Varde Kommunes afslag på aktindsigt i dokument nr.

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en forening. Vedr.: Leverandøraftaler i forhold til særligt personlige hjælpemidler.

Statsforvaltningens brev til en forening. Vedr.: Leverandøraftaler i forhold til særligt personlige hjælpemidler. Statsforvaltningens brev til en forening. Vedr.: Leverandøraftaler i forhold til særligt personlige hjælpemidler. 03-12- 2010 Statsforvaltningen har den 19. maj 2008 fra Velfærdsministeriet modtaget Stomiforeningen

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 24. juni 2009 til et pårørenderåd

Statsforvaltningens brev af 24. juni 2009 til et pårørenderåd Statsforvaltningens brev af 24. juni 2009 til et pårørenderåd 24-06- 2009 Statsforvaltningen har via Det Sociale Nævn modtaget din henvendelse på vegne af Pårørenderådet på Hovedgården af 25. juli 2007

Læs mere

S A G S B E H A N D L E R : R H S O E

S A G S B E H A N D L E R : R H S O E Statsforvaltningens brev til en borger 24-06- 2010 Du har i et brev af 12. januar 2010 klaget over, at Vejle Kommune bruger renovationsgebyrerne på socialområdet. Din klage var blandt andet bilagt side

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 3. marts 2011 til Varde Kommune

Statsforvaltningens brev af 3. marts 2011 til Varde Kommune Statsforvaltningens brev af 3. marts 2011 til Varde Kommune 03-03- 2011 Statsforvaltningen Syddanmark udtalte den 27. november 2009, at Varde Kommune ikke varetager en kommunal interesse ved at give de

Læs mere

Statsforvaltningens udtalelse til et Byrådsmedlem

Statsforvaltningens udtalelse til et Byrådsmedlem Statsforvaltningens udtalelse til et Byrådsmedlem 1 1-0 8-2 0 0 9 Statsforvaltningen har modtaget din henvendelse af 21. december 2007 på vegne af Dansk Folkepartis gruppe i Kolding Byråd vedrørende Kolding

Læs mere

Det gennemsnitlige byggesagsgebyr pr. time er steget fra 602 kr. i 2015 til 620 kr. i 2016

Det gennemsnitlige byggesagsgebyr pr. time er steget fra 602 kr. i 2015 til 620 kr. i 2016 Notat Maj 216 Byggesagsgebyrerne stiger i kommunerne En ny analyse viser, at det gennemsnitlige byggesagsgebyr er vokset fra 62 kr. i 215 til 62 kr. i 216 i de kommuner, der opkræver et byggesagsgebyr.

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 21. januar 2010 til Aabenraa Kommune. Sagsid.: 09/41712 Tømning af hustanke.

Statsforvaltningens brev af 21. januar 2010 til Aabenraa Kommune. Sagsid.: 09/41712 Tømning af hustanke. Statsforvaltningens brev af 21. januar 2010 til Aabenraa Kommune Sagsid.: 09/41712 Tømning af hustanke. 21-01- 2010 Denne sag drejer sig om Aabenraa Kommunes administration af kommunens Regulativ for kontrol

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 19. maj 2008 til en borger

Statsforvaltningens brev af 19. maj 2008 til en borger Statsforvaltningens brev af 19. maj 2008 til en borger 19-05- 2008 De har den 16. april 2008 rejst en række spørgsmål i punkt 1-4 til statsforvaltningen vedrørende omstændighederne i forbindelse med regionsrådsformandens

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 31. marts 2008 til en brancheforening.

Statsforvaltningens brev af 31. marts 2008 til en brancheforening. Statsforvaltningens brev af 31. marts 2008 til en brancheforening. 31-03- 2008 De har ved brev af 8. december 2006 rettet henvendelse til det daværende Statsamtet Sønderjylland med en klage over Miljøcenter

Læs mere

Notat Håndtering af vedrørende byggesagsgebyrer. Dato: Opdateret den Sagsnr: 2014/24367

Notat Håndtering af vedrørende byggesagsgebyrer. Dato: Opdateret den Sagsnr: 2014/24367 Håndtering af vedrørende byggesagsgebyrer Opdateret den 20.12.2016 Center for Teknik Team Byg Tlf. 4849 2450 Instruks om byggesagsgebyr tek-post@horsholm.dk horsholm.dk Gebyret på alle byggesager, der

Læs mere

Ældre Sagen i Herning Fredensgade 14 7400 Herning. Udtalelse vedrørende madservice for ældre og svagelige borgere i Herning Kommune

Ældre Sagen i Herning Fredensgade 14 7400 Herning. Udtalelse vedrørende madservice for ældre og svagelige borgere i Herning Kommune Ældre Sagen i Herning Fredensgade 14 7400 Herning 22-12- 2009 Udtalelse vedrørende madservice for ældre og svagelige borgere i Herning Kommune Ældre Sagen har ved brev af 13. marts 2009 rettet henvendelse

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 30. oktober 2008 til en. Kommune.

Statsforvaltningens brev af 30. oktober 2008 til en. Kommune. Statsforvaltningens brev af 30. oktober 2008 til en kommune. 30-10- 2008 TILSYNET Vedrørende godkendelse af ændrede vedtægter for det kommunale fællesskab Fælleskøkkenet Elbo I/S. Fredericia Kommune har

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 8. december 2010 til en kommune

Statsforvaltningens brev af 8. december 2010 til en kommune Statsforvaltningens brev af 8. december 2010 til en kommune Varde Kommune har den 24. november 2010 søgt om dispensation fra reglerne om offentligt udbud vedrørende et mageskifte med Region Syddanmark

Læs mere

Mange kommuner vælger at droppe gebyret på byggesagsbehandlingen

Mange kommuner vælger at droppe gebyret på byggesagsbehandlingen Notat April 215 Mange kommuner vælger at droppe gebyret på byggesagsbehandlingen Ny analyse fra Dansk Byggeri viser, at rekordmange kommuner har valgt at afskaffe gebyret på byggesager. Samtidig går størstedelen

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab. Vedrørende regnskab 2007

Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab. Vedrørende regnskab 2007 Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab 16-09- 2008 Vedrørende regnskab 2007 Statsforvaltningen har modtaget revisionsprotokollat af 17. april 2008 vedrørende regnskab

Læs mere

Omkostningskalkulationen ved byggesagsgebyrer

Omkostningskalkulationen ved byggesagsgebyrer Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Notat Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Til Fredensborg Kommune

Læs mere

Sagsnr Notat om byggesagsgebyrer. Dokumentnr

Sagsnr Notat om byggesagsgebyrer. Dokumentnr Notat om byggesagsgebyrer Fastsættelse og regnskabspraksis for byggesagsgebyr Formålet med notatet er at beskrive grundlag for regnskabsmæssig håndtering af frivillige forskudsindbetalinger af byggesagsgebyrer

Læs mere

Byggesagsgebyrer og instruks for opgørelse af sagsbehandlingstid for 2015 Gyldig fra den 1. januar 2015

Byggesagsgebyrer og instruks for opgørelse af sagsbehandlingstid for 2015 Gyldig fra den 1. januar 2015 BRØNDBY KOMMUNE Byggesagsgebyrer og instruks for opgørelse af sagsbehandlingstid for 2015 Gyldig fra den 1. januar 2015 Indhold 1. Byggesagsgebyrer 1.1. Anmeldelsesager 1.2. Øvrigt byggeri 1.3. Øvrige

Læs mere

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet.

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet. Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at Køge Kommune korrekt har undtaget erklæringer fra aktindsigt. Erklæringerne var ikke omfattet af Offentlighedsloven. 18-06- 2009 TILSYNET Statsforvaltning

Læs mere

Statsforvaltningens skrivelse af 5. marts 2007 til en borger

Statsforvaltningens skrivelse af 5. marts 2007 til en borger Statsforvaltningens skrivelse af 5. marts 2007 til en borger De har som medlem af pårørenderådet ved Plejehjemmet Søbo, ved skrivelse af 28. november 2006 klaget til det daværende Statsamtet Sønderjylland,

Læs mere

Sønderborg Kommune Gebyrvedtægt Byggesagsgebyr Gældende fra 1. januar 2015

Sønderborg Kommune Gebyrvedtægt Byggesagsgebyr Gældende fra 1. januar 2015 Sønderborg Kommune Gebyrvedtægt Byggesagsgebyr Gældende fra 1. januar 2015 1/5 1 Formål Ved lov nr. 640 af 12. juni 2013 har Folketinget besluttet, at kommunerne skal opkræve gebyrer for byggesagsbehandlingen

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 29. august 2008 til en borger

Statsforvaltningens brev af 29. august 2008 til en borger Statsforvaltningens brev af 29. august 2008 til en borger 29-08- 2008 De har den 13. maj 2008 rettet henvendelse til statsforvaltningen vedrørende klage over Aabenraa Kommunes håndtering af salg af byggegrunde

Læs mere

Statsforvaltningens udtalelse af 11. august 2010 til en borger.

Statsforvaltningens udtalelse af 11. august 2010 til en borger. Statsforvaltningens udtalelse af 11. august 2010 til en borger. 11-08- 2010 Du har klaget til Statsforvaltningen Syddanmark, det kommunale tilsyn, over, at Vejle Kommune opkræver dobbelt grundgebyr og

Læs mere

Takstblad for byggesagsbehandling I Ishøj Kommune for 2015

Takstblad for byggesagsbehandling I Ishøj Kommune for 2015 Takstblad for byggesagsbehandling I Ishøj Kommune for 2015 Inkl. instruks for opgørelse af sagsbehandlingstid Gyldig fra den 1. januar 2015 Center for Miljø og Teknik Bygningsmyndigheden marts 2014 side

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 4. november 2009 til en borger

Statsforvaltningens brev af 4. november 2009 til en borger Statsforvaltningens brev af 4. november 2009 til en borger 04-11- 2009 Du har på vegne en række sommerhusejere i Kettingskov i brev af 12. oktober 2008 klaget over, at Sønderborg Kommune ikke har sørget

Læs mere

Statsforvaltningen Hovedstadens udtalelse til en borger

Statsforvaltningen Hovedstadens udtalelse til en borger Statsforvaltningen Hovedstadens udtalelse til en borger Resumé: Statsforvaltningen fandt ikke grundlag for at antage, at Tårnby Kommune havde handlet i strid med offentlighedsloven ved afgørelser om aktindsigt

Læs mere

NOTAT. Kommunen kan vælge at undlade at opkræve byggesagsbegyr, og lade omkostningerne finansieres via skatten.

NOTAT. Kommunen kan vælge at undlade at opkræve byggesagsbegyr, og lade omkostningerne finansieres via skatten. NOTAT Dato Teknik- og Miljøforvaltningen Plan Notat om opkrævning af byggesagsgebyr efter medgået tid Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge Baggrund Folketinget har besluttet, at kommunerne fra 1. januar 2015

Læs mere

2008-05-08. Københavns Kommune. Betaling for vask på plejehjem.

2008-05-08. Københavns Kommune. Betaling for vask på plejehjem. 2008-05-08. Københavns Kommune. Betaling for vask på plejehjem. Resumé: Udtalt at statsforvaltningen ikke foretager yderligere, idet Københavns Kommune har besluttet at ændre fastsættelsen af betalingen

Læs mere

BETALINGSVEDTÆGT BYGGESAGSBEHANDLING KOLDING KOMMUNE

BETALINGSVEDTÆGT BYGGESAGSBEHANDLING KOLDING KOMMUNE BYGGESAGSBEHANDLING Indhold Afsnit A Simple konstruktioner. Kategorien omfatter garager, carporte, udhuse og lignende mindre bygninger, dvs. bebyggelser omfattet af kap.1.3.1, stk. 1, nr. 1-2 og kap. 1.5,

Læs mere

Byggelovens gebyrregler. Oplæg v/fuldmægtig Sezen Zeynep Celik

Byggelovens gebyrregler. Oplæg v/fuldmægtig Sezen Zeynep Celik Byggelovens gebyrregler Oplæg v/fuldmægtig Sezen Zeynep Celik EMNER - Baggrund og formål med gebyrreglerne - Gebyrvejledningen - Byggelovens 28, stk. 1 - Hvad må man opkræve gebyr for? - Gebyr efter tidsforbrug

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 25. marts 2009 til en borger.

Statsforvaltningens brev af 25. marts 2009 til en borger. Statsforvaltningens brev af 25. marts 2009 til en borger. 25-03- 2009 Statsforvaltningen Syddanmark har modtaget din henvendelse af 16. november 2008 vedrørende klage over afslag på aktindsigt i lejekontrakt

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 26. august 2008 til en borger

Statsforvaltningens brev af 26. august 2008 til en borger Statsforvaltningens brev af 26. august 2008 til en borger 26-08- 2008 TILSYNET MED KOMMUNERNE I REGION SYDDANMARK STATSFORVALTNINGEN SYDDANMARK Statsforvaltningen har modtaget Deres henvendelse af 29.

Læs mere

Gebyrvedtægt Byggesagsgebyr

Gebyrvedtægt Byggesagsgebyr Gebyrvedtægt Byggesagsgebyr Byggesag & Erhvervsafdelingen Roskilde Kommune, December 2014 Sagnr. 266019 Indholdsfortegnelse INTRODUKTION... 1 1 - HJEMMEL... 1 LOVGRUNDLAG... 1 28 I BYGGELOVEN... 1 BR10

Læs mere

Ankestyrelsens brev til Aarhus Kommune om borgeres betaling for private ture i botilbud

Ankestyrelsens brev til Aarhus Kommune om borgeres betaling for private ture i botilbud Ankestyrelsens brev til Aarhus Kommune om borgeres betaling for private ture i botilbud Dato: 03-07-2017 Henvendelser vedrørende kommuners og regioners opkrævning af betaling fra borgere i botilbud for

Læs mere

Nedenfor følger en gennemgang af sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Statsforvaltningens opfattelse.

Nedenfor følger en gennemgang af sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Statsforvaltningens opfattelse. Statsforvaltningens udtalelse til en borger 2014-1 7 5 2 9 1 Dato: 23-06-2016 Tilsynet Sagen vedrørende Haderslev kommunes tilsyn med X Statsforvaltningen har i forlængelse af vores udtalelse af 30. juni

Læs mere

Vedr. Deres henvendelse vedrørende formand for Børneog Ungdomsudvalget i Viborg Kommune, Søren Pape Poulsens habilitet.

Vedr. Deres henvendelse vedrørende formand for Børneog Ungdomsudvalget i Viborg Kommune, Søren Pape Poulsens habilitet. A 22-07- 2008 Vedr. Deres henvendelse vedrørende formand for Børneog Ungdomsudvalget i Viborg Kommune, Søren Pape Poulsens habilitet. De har ved brev af 31. august 2007 rettet henvendelse til Statsforvaltningen

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 21. marts 2011 til et kommunalbestyrelsesmedlem

Statsforvaltningens brev af 21. marts 2011 til et kommunalbestyrelsesmedlem Statsforvaltningens brev af 21. marts 2011 til et kommunalbestyrelsesmedlem 21-03- 2011 Du har den 19. oktober 2009 på vegne af Fælleslistens byrådsmedlemmer rettet henvendelse til Statsforvaltning Syddanmark

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger

Statsforvaltningens brev til en borger Statsforvaltningens brev til en borger 20-07- 2009 Statsforvaltningen Syddanmark har modtaget jeres henvendelse af 10. april 2007 vedrørende Varde Kommunes videregivelse af oplysninger om et projekt, som

Læs mere

Kolding Kommune delegation til forsikringsselskab

Kolding Kommune delegation til forsikringsselskab Kolding Kommune delegation til forsikringsselskab «brevdato» Kolding Kommune har den 21. maj 2007 videresendt Deres brev af 15. maj 2007 vedrørende klage over behandlingen af Deres forsikringssag ved Kommuneforsikring

Læs mere

Gebyrvedtægt. for. byggesagsgebyr. Gældende fra 1. januar 2015. Side 1 af 8

Gebyrvedtægt. for. byggesagsgebyr. Gældende fra 1. januar 2015. Side 1 af 8 Gebyrvedtægt for byggesagsgebyr Gældende fra 1. januar 2015 Side 1 af 8 1 Formål Ved lov nr. 640 af 12. juni 2013 har Folketinget besluttet, at kommunerne skal opkræve gebyrer for byggesagsbehandlingen

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 20. december 2007 til Sønderborg

Statsforvaltningens brev af 20. december 2007 til Sønderborg Statsforvaltningens brev af 20. december 2007 til Sønderborg Kommune 20-12- 2007 Folketingets Ombudsmand har i brev af 12. oktober 2006 videresendt en anonym henvendelse om udbetaling af jubilæumsgratiale

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 20. april 2007 til en borger.

Statsforvaltningens brev af 20. april 2007 til en borger. Statsforvaltningens brev af 20. april 2007 til en borger. 20-04- 2007 De har ved mails af 4. og 5. december 2006 klaget over Esbjerg Kommunes anvendelse af skattemidler til afskedsfest m.v. Deres henvendelse

Læs mere

2007-03-28 Helsingør Kommune. Ændringsforslag til 2. behandling af budgettet.

2007-03-28 Helsingør Kommune. Ændringsforslag til 2. behandling af budgettet. 2007-03-28 Helsingør Kommune. Ændringsforslag til 2. behandling af budgettet. Resumé: Udtalt, at et byrådsmedlem var berettiget til at fremsætte og få behandlet ændringsforslag ved 2. behandlingen af budgettet.

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommunalbestyrelse Rådhuset Lyngby Torv 2800 Lyngby. Vedr. regulering af erstatning for dækningsgrav kommunens j. nr.

Lyngby-Taarbæk Kommunalbestyrelse Rådhuset Lyngby Torv 2800 Lyngby. Vedr. regulering af erstatning for dækningsgrav kommunens j. nr. Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Lyngby-Taarbæk Kommune burde have indbragt spørgsmålet om en erstatnings størrelse for taksationskommissionen, men da sagen har bagatelagtig karakter, og ulovligheden

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 10. december 2007 til Landsforeningen Frie Børnehaver og Fritidshjem

Statsforvaltningens brev af 10. december 2007 til Landsforeningen Frie Børnehaver og Fritidshjem Statsforvaltningens brev af 10. december 2007 til Landsforeningen Frie Børnehaver og Fritidshjem 10-12- 2007 Landsforeningen Frie Børnehaver og Fritidshjem har i brev af 3. juli 2006 rettet henvendelse

Læs mere

GEBYRBESTEMMELSER M. V. FOR BYGGESAGSBEHANDLING

GEBYRBESTEMMELSER M. V. FOR BYGGESAGSBEHANDLING GEBYRBESTEMMELSER M. V. FOR BYGGESAGSBEHANDLING 1. januar 2014 Gebyrbestemmelser for byggesagsbehandling m.v. i Svendborg Kommune pr. 1. januar 2014 I henhold til kap. 1.12 i Bygningsreglement 2010 (BR

Læs mere

Gebyrvedtægt. Byggesagsbehandling

Gebyrvedtægt. Byggesagsbehandling Gebyrvedtægt Byggesagsbehandling Gældende fra 1. februar 2016 Kapitel 1 Formål 1. Ved lov nr. 640 af 12. juni 2013 har Folketinget besluttet, at de kommuner der vil opkræve gebyr for byggesagsbehandling

Læs mere

Region Midtjylland Skottenborg 26 8800 Viborg. Region Midtjylland afslag på aktindsigt i sygesikringskontrolstatistikker

Region Midtjylland Skottenborg 26 8800 Viborg. Region Midtjylland afslag på aktindsigt i sygesikringskontrolstatistikker Region Midtjylland Skottenborg 26 8800 Viborg Region Midtjylland afslag på aktindsigt i sygesikringskontrolstatistikker for tandlæger i Holstebro 18-11- 2009 Rådgivningsfirmaet DentalMæglerne har den 4.

Læs mere

Regler om betaling for aktindsigt. Statsforvaltningens svar på henvendelse fra borger: Henvendelse om betaling for aktindsigt

Regler om betaling for aktindsigt. Statsforvaltningens svar på henvendelse fra borger: Henvendelse om betaling for aktindsigt 2016-20263 Regler om betaling for aktindsigt Statsforvaltningens svar på henvendelse fra borger: Dato: 04-07-2016 Henvendelse om betaling for aktindsigt Du har den 28. februar og 3. marts 2016 rettet henvendelse

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab. Vedrørende revisionsberetning nr. 2 for regnskabsåret 2006.

Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab. Vedrørende revisionsberetning nr. 2 for regnskabsåret 2006. Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab Vedrørende revisionsberetning nr. 2 for regnskabsåret 2006. 16-09- 2008 Statsforvaltningen har den 21. januar 2008 modtaget årsregnskab

Læs mere

Statsforevaltningens behandling af en byggesag efter afvisning fra naturklagenævnet. Statsforvaltningens udtalelse til en borger

Statsforevaltningens behandling af en byggesag efter afvisning fra naturklagenævnet. Statsforvaltningens udtalelse til en borger Statsforevaltningens behandling af en byggesag efter afvisning fra naturklagenævnet Statsforvaltningens udtalelse til en borger Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at reglerne i forvaltningslovens

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 7. april 2010 til en kommune

Statsforvaltningens brev af 7. april 2010 til en kommune Statsforvaltningens brev af 7. april 2010 til en kommune 07-04- 2010 TILSYNET MED KOMMUNERNE I REGION SYDDANMARK Middelfart Kommune har på egne og Fredericia Kommunes vegne anmodet statsforvaltningen om

Læs mere

2008-01-16. Hillerød Kommune. Erhvervsaffaldsgebyr.

2008-01-16. Hillerød Kommune. Erhvervsaffaldsgebyr. 2008-01-16. Hillerød Kommune. Erhvervsaffaldsgebyr. Resumé: Udtalt, at kommunen har hjemmel i miljøbeskyttelseslovens 48 til at opkræve gebyr for erhvervsaffald, at det ikke er ulovligt at opkræve samme

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 16.maj 2008 til en borger. Vedrørende Deres j. nr. 13-1470 X

Statsforvaltningens brev af 16.maj 2008 til en borger. Vedrørende Deres j. nr. 13-1470 X Statsforvaltningens brev af 16.maj 2008 til en borger 16-05- 2008 Vedrørende Deres j. nr. 13-1470 X De har i et brev af 5. oktober 2007 som advokat for ovennævnte klaget over, at Vejle Kommune i et brev

Læs mere

Byggetilladelse, sags nr

Byggetilladelse, sags nr Kristian Grummesgaard Balticagade 10,1. Indgang G 8000 Århus C By- og Udviklingsforvaltningen Byggesagsafdelingen Nytorv 11 6000 Kolding Telefon: 79 79 16 32 E-mail: byggesag@kolding.dk www.kolding.dk

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 10. november 2010 til en kommune.

Statsforvaltningens brev af 10. november 2010 til en kommune. Statsforvaltningens brev af 10. november 2010 til en kommune. 10-11- 2010 Assens Kommune har i brev af 13. september 2010 søgt statsforvaltningen om dispensation fra reglerne om offentligt udbud vedrørende

Læs mere

Halsnæs Kommune Høring af ældreråd. Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Halsnæs Kommune

Halsnæs Kommune Høring af ældreråd. Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Halsnæs Kommune Halsnæs Kommune Høring af ældreråd. Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Halsnæs Kommune har handlet i strid med serviceloven og retssikkerhedsloven ved i perioden fra den 7. oktober 2008 til den

Læs mere

Statsforvaltningens brev til Region. Vedrørende Region Syddanmarks sagsbehandlingstid regionens sagsnr. 16/15387

Statsforvaltningens brev til Region. Vedrørende Region Syddanmarks sagsbehandlingstid regionens sagsnr. 16/15387 2015-71331 Statsforvaltningens brev til Region Syddanmark Dato: 31-10-2016 Vedrørende Region Syddanmarks sagsbehandlingstid regionens sagsnr. 16/15387 Statsforvaltningen har den 13. juli 2016 anmodet Region

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 10. december 2007 til en borger

Statsforvaltningens brev af 10. december 2007 til en borger Statsforvaltningens brev af 10. december 2007 til en borger Statsforvaltningen Syddanmark, afdelingen for tilsynet med kommunerne i Region Syddanmark, har fra Det Sociale Nævn modtaget Deres klage over

Læs mere

Statsforvaltningens vejledende udtalelse til Langeland Kommune

Statsforvaltningens vejledende udtalelse til Langeland Kommune Statsforvaltningens vejledende udtalelse til Langeland Kommune 15-09- 2008 Langeland Kommune har den 1. august 2008 anmodet statsforvaltningen om at vurdere, om overdragelse af Tranekær Slotsmølle til

Læs mere

Århus Byråd Rådhuset 8000 Århus C. Vedr. afslag til stillingsansøger.

Århus Byråd Rådhuset 8000 Århus C. Vedr. afslag til stillingsansøger. Århus Byråd Rådhuset 8000 Århus C 09-06- 2008 Vedr. afslag til stillingsansøger. A har ved brev af 13. december 2007 rettet henvendelse til Statsforvaltningen Midtjylland, som i medfør af 47 i lov om kommunernes

Læs mere

Karen Rødtnes Petersen Møllegyden 51 Nymark 5471 Søndersø

Karen Rødtnes Petersen Møllegyden 51 Nymark 5471 Søndersø Karen Rødtnes Petersen Møllegyden 51 Nymark 5471 Søndersø 06-12- 2007 TILSYNET MED KOMMUNERNE I REGION SYDDANMARK De har i brev af 12. januar 2005 rettet henvendelse til Naturklagenævnet med anmodning

Læs mere

Randers Kommune Laksetorvet 8900 Randers C. Henvendelse fra (navn udeladt) om vederlag til 2. viceborgmester kommunens sagsnr

Randers Kommune Laksetorvet 8900 Randers C. Henvendelse fra (navn udeladt) om vederlag til 2. viceborgmester kommunens sagsnr Randers Kommune Laksetorvet 8900 Randers C 2014-209809 Dato: 27-06-2017 Henvendelse fra (navn udeladt) om vederlag til 2. viceborgmester kommunens sagsnr. 00.07.00- K00-82-14 (Navn udeladt) har den 12.

Læs mere

Udtalelse i sag om aktindsigt om lovgrundlaget for at opkræve betaling for udlevering af dokumenter mv. efter offentlighedsloven

Udtalelse i sag om aktindsigt om lovgrundlaget for at opkræve betaling for udlevering af dokumenter mv. efter offentlighedsloven 2016-64084 Udtalelse i sag om aktindsigt om lovgrundlaget for at opkræve betaling for udlevering af dokumenter mv. efter offentlighedsloven Statsforvaltningens vejledende udtalelse til en borger: Henvendelse

Læs mere

Statsforvaltningens skrivelse af 25. juni 2008 til en borger: Vedr.: Opkrævning af vandtilslutningsbidrag:

Statsforvaltningens skrivelse af 25. juni 2008 til en borger: Vedr.: Opkrævning af vandtilslutningsbidrag: Statsforvaltningens skrivelse af 25. juni 2008 til en borger: 25-06- 2008 Vedr.: Opkrævning af vandtilslutningsbidrag: De har telefonisk såvel som skriftligt klaget til Statsforvaltningen Syddanmark over,

Læs mere

Bilag 8. Principper for implementering af ændringer af kontoplan vedr. opgørelse af udgifterne til administration

Bilag 8. Principper for implementering af ændringer af kontoplan vedr. opgørelse af udgifterne til administration Bilag 8 Emne: Til: Kopi: til: Ændring af kontoplan 1. fællesmøde mellem Økonomiudvalget og Magistraten Byrådets medlemmer Den 3. september 2012 Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling Principper for implementering

Læs mere

Statsforvaltningens skrivelse af 20. november 2007 til en kommune:

Statsforvaltningens skrivelse af 20. november 2007 til en kommune: Statsforvaltningens skrivelse af 20. november 2007 til en kommune: Kolding Kommune har ved skrivelse af 8. august 2007 anmodet statsforvaltningen om samtykke til undladelse af offentligt udbud ved salg

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Kommune Rådhuset Ved Fjorden 6 6950 Ringkøbing. Vedr. henvendelse om aktindsigt i e-mail modtaget af

Ringkøbing-Skjern Kommune Rådhuset Ved Fjorden 6 6950 Ringkøbing. Vedr. henvendelse om aktindsigt i e-mail modtaget af Ringkøbing-Skjern Kommune Rådhuset Ved Fjorden 6 6950 Ringkøbing 11-05- 2009 TILSYNET STATSFORVALTNINGEN MIDTJYLLAND Vedr. henvendelse om aktindsigt i e-mail modtaget af Ringkøbing-Skjern Kommune ST. BLICHERS

Læs mere

2007-07-09. Ballerup Kommune. Flytning af børn fra daginstitution til skolefritidsordninger.

2007-07-09. Ballerup Kommune. Flytning af børn fra daginstitution til skolefritidsordninger. 2007-07-09. Ballerup Kommune. Flytning af børn fra daginstitution til skolefritidsordninger. Resume: Udtalt at Ballerup Kommune ifølge de foreliggende oplysninger ikke har handlet i strid med servicelovens

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger. Vedrørende Odense Kommunes opkrævning af affaldsg e- byr

Statsforvaltningens brev til en borger. Vedrørende Odense Kommunes opkrævning af affaldsg e- byr Statsforvaltningens brev til en borger 14-12- 2011 T I L S Y N E T M E D K O M M U N E R N E Vedrørende Odense Kommunes opkrævning af affaldsg e- byr Du har i en mail af 10. december 2010 rettet henvendelse

Læs mere

Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C. Vedr. prisfastsættelse på fritvalgsområdet

Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C. Vedr. prisfastsættelse på fritvalgsområdet Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C 27-01- 2010 TILSYNET Vedr. prisfastsættelse på fritvalgsområdet Konkurrencestyrelsen har rettet henvendelse til Statsforvaltningen Midtjylland, som i medfør af 47 i

Læs mere

Det er efter Statsforvaltningens opfattelse ikke ganske klart, om din aktindsigtsanmodning

Det er efter Statsforvaltningens opfattelse ikke ganske klart, om din aktindsigtsanmodning 2016-66296 Statsforvaltningens brev til en borger Dato: 08-11-2016 Henvendelse vedrørende Vejle Kommunes afslag på aktindsigt Du har den 27. august 2016 anmodet Vejle Kommune om at indbringe kommunens

Læs mere

Statsforvaltningens udtalelse af 15. februar 2011 til en borger:

Statsforvaltningens udtalelse af 15. februar 2011 til en borger: Statsforvaltningens udtalelse af 15. februar 2011 til en borger: 15-02- 2011 Du har den 28. juni 2010 klaget til Statsforvaltningen Syddanmark, det kommunale tilsyn, over Tønder Kommunes opkrævning af

Læs mere

Statsforvaltningens udtalelse af 9. januar 2008 til Svendborg Kommune: Vejledende udtalelse vedrørende Svendborg Kommunes

Statsforvaltningens udtalelse af 9. januar 2008 til Svendborg Kommune: Vejledende udtalelse vedrørende Svendborg Kommunes Statsforvaltningens udtalelse af 9. januar 2008 til Svendborg Kommune: Vejledende udtalelse vedrørende Svendborg Kommunes støtte til Svendborghallerne P/S: Svendborg Kommune har ved skrivelse af 28. juni

Læs mere

Statsforvaltningen Midtjyllands udtalelse af 29. oktober 2008

Statsforvaltningen Midtjyllands udtalelse af 29. oktober 2008 Statsforvaltningen Midtjyllands udtalelse af 29. oktober 2008 29-10- 2008 Vedr. Tilskud til efterskoleophold. A har ved brev af 23. oktober 2006, på vegne af B og C rettet henvendelse til Statsamtet Århus.

Læs mere

Teknisk bilag til Aftale om servicemål for kommunal erhvervsrettet sagsbehandling

Teknisk bilag til Aftale om servicemål for kommunal erhvervsrettet sagsbehandling Teknisk bilag til Aftale om servicemål for kommunal erhvervsrettet sagsbehandling Nyt kapitel Regeringen og KL er enige om at nedbringe sagsbehandlingstiderne for erhvervsrettede myndighedsopgaver i kommunerne

Læs mere

Midttrafik Søren Nymarks Vej 3 8270 Højbjerg. Vedrørende Deres j.nr. 8-16-16-72-2006.

Midttrafik Søren Nymarks Vej 3 8270 Højbjerg. Vedrørende Deres j.nr. 8-16-16-72-2006. Midttrafik Søren Nymarks Vej 3 8270 Højbjerg 22-03- 2007 Vedrørende Deres j.nr. 8-16-16-72-2006. Midttrafik har i brev af 30. november 2006 anmodet om Statsamtet Århus godkendelse af Regler for vederlag,

Læs mere

Vallensbæk Kommune Vallensbæk Stationstorv 100 2665 Vallensbæk Strand

Vallensbæk Kommune Vallensbæk Stationstorv 100 2665 Vallensbæk Strand Vallensbæk Kommune Vallensbæk Stationstorv 100 2665 Vallensbæk Strand Resumé: Statsforvaltningen fastsat som vilkår for Københavns og Frederiksberg Kommuners udtræden af Strandparken I/S, at de to kommuner

Læs mere

januar 2010 Af Jacob Brandt

januar 2010 Af Jacob Brandt januar 2010 Af Jacob Brandt A F FA L D S G E B Y R E R EFTER DEN REVIDEREDE AFFALDSBEKENDTGØRELSE Med den nye affaldsbekendtgørelse er der indført en mere detaljeret regulering af de kommunale affaldsgebyrer,

Læs mere

Århus Byråd Rådhuset Rådhuspladsen 2 8100 Århus C. Vedr. Århus Kommunes sagsnr. MO/2007/01392.

Århus Byråd Rådhuset Rådhuspladsen 2 8100 Århus C. Vedr. Århus Kommunes sagsnr. MO/2007/01392. Århus Byråd Rådhuset Rådhuspladsen 2 8100 Århus C 22-07- 2008 TILSYNET Vedr. Århus Kommunes sagsnr. MO/2007/01392. Århus Kommune har ved brev af 6. juni 2007 rettet henvendelse til Statsforvaltningen Midtjylland,

Læs mere

12. maj 2009 J.nr.: NKN ssc. Afgørelse i sagen om Furesø Kommunes afslag på dispensation til at opføre en udestue

12. maj 2009 J.nr.: NKN ssc. Afgørelse i sagen om Furesø Kommunes afslag på dispensation til at opføre en udestue Rentemestervej 8, 2400 København NV Tlf.: 7254 1000 Fax: 7254 1001 E-mail: nkn@nkn.dk Web: www. nkn.dk CVR: 18210932 12. maj 2009 J.nr.: NKN-33-02788 ssc Afgørelse i sagen om Furesø Kommunes afslag på

Læs mere

Hørsholm Kommune Politisk Administrativt Sekretariat Ådalsparkvej 2 2970 Hørsholm

Hørsholm Kommune Politisk Administrativt Sekretariat Ådalsparkvej 2 2970 Hørsholm Hørsholm Kommune Politisk Administrativt Sekretariat Ådalsparkvej 2 2970 Hørsholm Resumé: Statsforvaltningen finder ikke, at kommunen kan udbetale erstatning til en borger. Statsforvaltningen finder endvidere

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 24. marts 2009 til en kommune

Statsforvaltningens brev af 24. marts 2009 til en kommune Statsforvaltningens brev af 24. marts 2009 til en kommune 24-03- 2009 Statsforvaltningen er på baggrund af et indslag i TV 2 nyhederne den 30. januar 2008 blevet opmærksom på, at kommunen havde besluttet

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger

Statsforvaltningens brev til en borger Statsforvaltningens brev til en borger Resumé: Statsforvaltningen finder ikke, at det er i strid med lighedsgrundsætningen, at Frederiksberg Kommune som et af kriterierne for tildeling af voksenelevløn

Læs mere

KTC faggruppen Byggelov s inspirationskatalog vedr. implementering af timebaseret byggesagsgebyr pr. 1. januar 2015

KTC faggruppen Byggelov s inspirationskatalog vedr. implementering af timebaseret byggesagsgebyr pr. 1. januar 2015 1. Indledning 2. Lovgrundlag 3. Beregning af timeprisen 4. Hvor præcist skal sagsbehandlingstiden opgøres og hvad kan medregnes? 5. Hvor detaljeret skal fakturaen være? 6. Erfaringer fra kommuner, der

Læs mere

Takstblad for byggesagsbehandling i Glostrup Kommune

Takstblad for byggesagsbehandling i Glostrup Kommune GLOSTRUP KOMMUNE Takstblad for byggesagsbehandling i Glostrup Kommune Gyldig fra den 1. april 2014 Center for Miljø og Teknik Bygningsmyndigheden marts 2014 side 1 11 Indhold 1) Kategori 1 Simple konstruktioner...

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 27. marts 2009 til en borger

Statsforvaltningens brev af 27. marts 2009 til en borger Statsforvaltningens brev af 27. marts 2009 til en borger 27-03- 2009 Statsforvaltningen Syddanmark har modtaget din henvendelse af 16. juni 2008, hvor du klager over, at ældrerådet i Langeland Kommune

Læs mere

Statsforvaltningen Midtjyllands brev af 24. juli 2008 til en borger

Statsforvaltningen Midtjyllands brev af 24. juli 2008 til en borger Statsforvaltningen Midtjyllands brev af 24. juli 2008 til en borger 24-07- 2008 Vedr. Deres henvendelse om aktindsigt TILSYNET Statsforvaltningen Midtjylland har den 31. marts 2008 modtaget Deres henvendelse

Læs mere

Statsforvaltningen Hovedstadens udtalelse til en borger

Statsforvaltningen Hovedstadens udtalelse til en borger Statsforvaltningen Hovedstadens udtalelse til en borger Resumé: Statsforvaltningen fandt ikke grundlag for at antage, at en af Dragør Kommune påtænkt parkeringsordning vil være i strid med 107, stk. 2,

Læs mere