UDKAST. til. Forslag. til

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "UDKAST. til. Forslag. til"

Transkript

1 UDKAST til Forslag til Lov om ændring af barselsloven, lov om barselsudligning på det private arbejdsmarked, lov om sygedagpenge og lov om kommunernes finansiering af visse offentlige ydelser udbetalt af kommunerne, Udbetaling Danmark og arbejdsløshedskasserne (Digitalisering af barselslovens beskæftigelseskrav og beregning, mulighed for mere fleksibel afholdelse af fædreorlov, fastsættelse af klageadgang i sager om sygedagpengeforsikring, omregning af månedsbaserede arbejdsløshedsdagpenge til berørte uger m.v.) 1 I barselsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 571 af 29. april 2015, som ændret ved 6 i lov nr. 624 af 8. juni 2016 og 2 i lov nr af 30. november 2016, foretages følgende ændringer: 2 I lov nr. 417 af 8. maj 2006 om barselsudligning på det private arbejdsmarked, som ændret bl.a. ved lov nr. 529 af 11. juni 2012 og senest ved lov nr. 596 af 12. juni 2013, foretages følgende ændringer: 3 I lov om sygedagpenge, jf. lovbekendtgørelse nr af 23. juni 2016, som ændret ved 5 i lov nr. 624 af 8. juni 2016, foretages følgende ændring: 1

2 4 I lov nr. 994 af 30. august 2015 om kommunernes finansiering af visse offentlige ydelser udbetalt af kommunerne, Udbetaling Danmark og arbejdsløshedskasserne, som ændret ved 15 i lov nr af 30. august 2015, 3 i lov nr. 296 af 22. marts 2016 og 8 i lov nr. 628 af 8. juni 2016, foretages følgende ændringer: 1. I 5, stk. 5, indsættes efter måned til uger :, fastlæggelse af berørte uger med arbejdsløshedsdagpenge, samt offentlige myndigheders og arbejdsløshedskassernes afgivelse af oplysninger til brug herfor. 2. I 9, ændres staten, som efterfølgende til: staten. Ydelsesrefusion. 5 Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. april 2017, jf. dog stk Stk. 2. 1, nr , 16, og 4, nr. 1, træder i kraft den 1. juli Stk. 3. Stk. 4. Stk. 5. Beskæftigelsesministeren fastsætter tidspunktet for ikrafttræden af 4, nr Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland. 2

3 Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Lovforslagets indhold 2.1. Digitalisering af beskæftigelseskravet for lønmodtagere for ret til barselsdagpenge Gældende ret Ministeriets overvejelser og den foreslåede ordning 2.2. Digitalisering af beregningen af barselsdagpengesatsen for lønmodtagere Gældende ret Ministeriets overvejelser og den foreslåede ordning 2.3. Sikring af barselsdagpengeretten for borgeren Gældende ret Ministeriets overvejelser og den foreslåede ordning 2.4. Mulighed for at søge barselsdagpenge henover ferieperioder Gældende ret Ministeriets overvejelser og den foreslåede ordning 2.5. Afholdelse af fædreorlov/medmødreorlov i en ikke sammenhængende periode Gældende ret Ministeriets overvejelser og den foreslåede ordning 2.6. Omlægning af den kommunale medfinansiering af dagpenge ved pasning af alvorligt syge børn Gældende ret Ministeriets overvejelser og den foreslåede ordning 2.7. Konsekvensrettelse i lov om barselsudligning på det private arbejdsmarked Gældende ret Ministeriets overvejelser og den foreslåede ordning 2.8. Tilføjelse af populærtitel i lov om barselsudligning på det private arbejdsmarked Gældende ret Ministerens overvejelser og den foreslåede ordning 2.9. Betaling af finansieringsbidrag af ATP-bidrag af barselsdagpenge Gældende ret Ministeriets overvejelser og den foreslåede ordning Fastsættelse af klageadgang i sager om sygedagpengeforsikring Gældende ret Ministeriets overvejelser og den foreslåede ordning Ændringer i lov om kommunernes finansiering af visse offentlige ydelser udbetalt af kommunerne, Udbetaling Danmark og arbejdsløshedskasserne Gældende ret Ministerens overvejelser og den foreslåede ordning 3. Økonomiske og administrative konsekvenser for det offentlige 3

4 4. Økonomiske og administrative konsekvenser for erhvervslivet m.v. 5. Administrative konsekvenser for borgerne 6. Miljømæssige konsekvenser 7. Forholdet til EU-retten 8. Hørte myndigheder og organisationer m.v. 9. Sammenfattende skema 1. Indledning Lovforslaget indeholder endvidere ændringer til lov om kommunernes finansiering af visse offentlige ydelser udbetalt af kommunerne, Udbetaling Danmark og arbejdsløshedskasserne, da der i forbindelse med, at arbejdsløshedsdagpenge fra den 1. juli 2017 bliver en månedsbaseret ydelse, skal foretages en fastlæggelse af berørte uger med arbejdsløshedsdagpenge, således at disse kan indgå i refusions- og medfinansieringssystemet, som fastlægger finansieringsprocenten afhængig af berørte uger med visse offentlige ydelser. Samtidig foretages en ændring, således at det kommer til at fremgå af loven, at Ydelsesrefusion, som er kommunernes fælles it-system til at beregne finansieringsbeløb, i stedet for staten opgør, hvor stor en procentmæssig andel af udgiften kommunen skal medfinansiere. Ændringen vil træde i kraft, når Ydelsesrefusion træder i kraft. 2. Lovforslagets indhold Ændringer i lov om kommunernes finansiering af visse offentlige ydelser udbetalt af kommunerne, Udbetaling Danmark og arbejdsløshedskasserne Gældende ret Efter de gældende regler i lov om kommunernes finansiering af visse offentlige ydelser udbetalt af kommunerne, Udbetaling Danmark og arbejdsløshedskasserne skal kommunerne medfinansiere arbejdsløshedsdagpenge, som udbetales af arbejdsløshedskasserne. Medfinansieringen fastsættes som en procentdel af udgifterne med følgende medfinansieringsprocenter: 1) 20 pct. i de første 4 uger med ydelser 2) 60 pct. fra den 5. til og med den 26. uge med ydelser. 4

5 3) 70 pct. fra den 27. til og med den 52. uge med ydelser. 4) 80 pct. fra den 53. uge med ydelser. Beskæftigelsesministeren kan efter forhandling med KL fastsætte regler om opgørelsen af perioder med ydelse opgjort pr. ydelsesmodtager, betydningen for opgørelsen af perioder med ydelse ved tilbagebetaling eller efterbetaling, omregning fra måned til uger og opgørelse af perioder med selvforsørgelse. Beskæftigelsesministeren har udnyttet denne hjemmel i bekendtgørelse nr af 27. september 2016 om finansiering af visse offentlige ydelser udbetalt af kommunerne, Udbetaling Danmark og arbejdsløshedskasserne. Der er f.eks. fastsat regler om, hvordan en ydelse, der udbetales for en længere periode end en uge, indgår i beregningen af refusions- eller medfinansieringsprocenten. Opgørelsen af medfinansieringsprocenten starter forfra, når personen efter den første uge med ydelser på ny har haft sammenlagt 52 hele kalenderuger med selvforsørgelse inden for de seneste 3 år. Ved selvforsørgelse forstås perioder, hvori en person ikke har modtaget offentlig forsørgelse eller ikke har været ansat i støttet beskæftigelse. Der tages således udgangspunkt i berørte uger, når en kommunes medfinansieringsprocent skal fastlægges. Efter de gældende regler i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., ydes dagpenge for indtil 5 dage om ugen. Beregning af dagpengene sker for en uge ad gangen. Udbetalingen sker bagud for 4 henholdsvis 5 uger. Hver 4/5-ugers-udbetalingsperiode slutter næstsidste søndag i en måned. Opgørelsen af medfinansieringsprocenten tager således udgangspunkt i de uger, hvor der er udbetalt dagpenge. Efter de gældende regler i lov om kommunernes finansiering af visse offentlige ydelser udbetalt af kommunerne, Udbetaling Danmark og arbejdsløshedskasserne år, opkræver Udbetaling Danmark hele udgiften direkte fra staten, når Udbetaling Danmark udbetaler førtidspension eller særlig støtte. Staten opgør efterfølgende, hvor stor en procentmæssig andel af udgiften, som kommunen skal medfinansiere efter lovens bestemmelser. Kommunens medfinansiering opkræves af staten. 5

6 Ministerens overvejelser og den foreslåede ordning Som følge af implementering af Aftale om et tryggere dagpengesystem bliver arbejdsløshedsdagpenge med virkning fra den 1. juli 2017 ydet for indtil 160,33 timer om måneden for fuldtidsforsikrede medlemmer og for indtil 130 timer om måneden for deltidsforsikrede medlemmer. Arbejdsløshedsdagpenge udbetales for 1 kalendermåned ad gangen, og udbetalingen sker bagud. Fra samme dato forbruges arbejdsløshedsdagpenge i timer. På baggrund af ændringerne af dagpengesystemet fra en ugebaseret ydelse til en månedsbaseret ydelse, er der behov for at fastsætte regler om, hvordan opgørelse af berørte uger med arbejdsløshedsdagpenge fremover skal behandles ved fastlæggelse af kommunernes medfinansiering af udgifterne til arbejdsløshedsdagpenge. Samtidig er der behov for at kunne fastsætte regler om, hvilke oplysninger offentlige myndigheder og arbejdsløshedskasserne skal afgive til brug for fastlæggelsen af berørte uger med arbejdsløshedsdagpenge. Som følge af dagpengereformen skal arbejdsløshedskasserne indberette oplysninger til det fælles itbaserede datagrundlag i Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering om hvilke dage i den enkelte kalendermåned, der er omfattet af dagpengefradrag som følge af bl.a. arbejde, pensionsudbetaling, G-dage, fri for egen regning, ferie m.v. Arbejdsløshedskasserne vil skulle indberette oplysninger efter regler, der vil blive fastsat i bekendtgørelse om det fælles it-baserede datagrundlag og det statistiske datavarehus på beskæftigelsesområdet. Disse oplysninger vil i forhold til kommunernes finansiering af visse offentlige ydelser både i den midlertidige it-løsning som Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering administrerer og i den kommende kommunale løsning, Ydelsesrefusion kunne samkøres med de udbetalinger af dagpenge, som arbejdsløshedskasserne indberetter på månedsbasis til indkomstregistret, jf. lov om et indkomstregister. Det foreslås, at disse oplysninger benyttes ved administrationen af Ydelsesrefusion. Det vil således være muligt at opgøre hvilke dage, der er fuldt belagt med fradrag i dagpengeudbetalingen, og dermed hvilke dage som månedsudbetalingerne ikke skal fordeles ud på. Hele uger, som har været fuldt belagt med dagpengefradrag, og som derfor i princippet ikke har 6

7 været berørt af dagpenge, vil som en konsekvens heraf ikke tælle som berørte uger i opgørelsen af anciennitet. Derudover foreslås, at når Ydelsesrefusion i 2018 skal overtage opgørelsen af finansieringsbeløbet vedrørende førtidspension og særlig støtte, som tidligere blev opgjort af staten, vil der skulle gennemføres en ændring af bestemmelsen, således at det fremgår, at det er Ydelsesrefusion, der foretager opgørelsen af finansieringen, mens staten fortsat opkræver finansieringsbeløbet fra kommunen. Der henvises til forslagets 4, nr. 1 og 2, og bemærkningerne hertil. 3. Økonomiske og administrative konsekvenser for det offentlige Som følge af dagpengereformen ændres arbejdsløshedsdagpengene fra at være en ugebaseret ydelse til at blive en månedsbaseret ydelse fra og med den 1. juli Da det gældende refusions- og medfinansieringssystem imidlertid er baseret på ydelsesudbetaling på ugebasis, foreslås det at omregne den månedsvise dagpengeudbetaling til uger. Omregningen sker ved hjælp af indberetninger fra arbejdsløshedskasserne til det fælles it-baserede datagrundlag i Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering om hvilke dage i den enkelte måned, der er fradrag som følge af bl.a. arbejde, pensionsudbetaling, G-dage, fri for egen regning, ferie m.v. Oplysningerne kan samkøres med de udbetalinger af dagpenge, som arbejdsløshedskasserne indberetter på månedsbasis til indkomstregisteret. Hele uger, som har været fuldt belagt med dagpengefradrag, og som derfor i princippet ikke har været berørt af dagpenge, vil som konsekvens heraf ikke tælle med som berørte uger i opgørelsen af anciennitet. Den enkelte lediges anciennitet i refusions- og medfinansieringssystemet vil således stige i samme takt før og efter 1. juli 2017, og den kommunale medfinansiering vil alt andet lige være uændret. Denne del af forslaget skønnes således ikke at have økonomiske konsekvenser for stat og kommuner. 7

8 De økonomiske konsekvenser for kommunerne af lovforslaget skal forhandles med de kommunale parter. Et eventuelt DUT-krav vil blive finansieret ved omprioritering af midler fra Beskæftigelsesrettede aktiviteter som oprindeligt havde til formål at finansiere analyser og informationsaktiviteter, men som er omprioriteret i forbindelse med beskæftigelsesreformen. Der vil være tale om brug af opsparede og uforbrugte midler fra tidligere år. Der skønnes ikke at være betydelige økonomiske og administrative konsekvenser af de øvrige elementer i lovforslaget. 4. Økonomiske og administrative konsekvenser for erhvervslivet m.v. 5. Administrative konsekvenser for borgerne 6. Miljømæssige konsekvenser Lovforslaget har ingen miljømæssige konsekvenser. 7. Forholdet til EU-retten 8. Hørte myndigheder og organisationer m.v. Et udkast til lovforslagets 4 med tilhørende bemærkninger er den 1. februar 2017 sendt i høring med frist til den 10. februar 2017 hos følgende myndigheder og organisationer m.v.: Ankestyrelsen, Danske A-kasser, ATP, Arbejdsløshedskassen for Selvstændige Erhvervsdrivende (ASE), BDO Kommunernes Revision, Beskæftigelsesrådet, Beskæftigelsesrådets Ydelsesudvalg, Business Danmark, Danmarks Frie Fagforening, Datatilsynet, Deloitte, Det Faglige Hus, Ernest & Young, Finanssektorens Arbejdsgiverforening, Foreningen af Statsautoriserede Revisorer, Forsikring og Pension, Frie Funktionærer, KL, Kommunale Tjenestemænd og 8

9 Overenskomstansatte, KTO, Kristelig Arbejdsgiverforening, Kristelig Fagbevægelse, PWC, Rigsrevisionen og Udbetaling Danmark. 9

10 Bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser Til 1 Til 2 Til 3 10

11 Til 4 Til nr. 1 Efter den gældende 5, stk. 5, i lov om kommunernes finansiering af visse offentlige ydelser udbetalt af kommunerne, Udbetaling Danmark og arbejdsløshedskasserne kan beskæftigelsesministeren efter forhandling med KL fastsætte regler om opgørelsen af perioder med ydelse opgjort pr. ydelsesmodtager, betydningen for opgørelsen af perioder med ydelse ved tilbagebetaling eller efterbetaling, omregning fra måned til uger og opgørelse af perioder med selvforsørgelse, jf. 6, stk. 2. Beskæftigelsesministeren har udmøntet denne hjemmel i bekendtgørelse nr af 27. september 2016 om finansiering af visse offentlige ydelser udbetalt af kommunerne, Udbetaling Danmark og arbejdsløshedskasserne. Der er med hjemmel i bemyndigelsen fastsat regler om, at for ydelser m.v., der er omfattet af lovens 3, stk. 1, hvor der er sket tilbagebetaling for en periode, skal kommunen korrigere refusions- eller medfinansieringsbeløbet efter reglerne om refusion eller medfinansiering i lovens 5, stk. 2 og 3. Korrektionen sker ved, at kommunen foretager en korrektion af de tidligere indberettede oplysninger til kommunernes ydelsessystemer. Der er endvidere fastsat regler om, at for ydelser m.v., der er omfattet af lovens 3, stk. 1, hvor kommunen har efterbetalt en ydelse m.v., der er omfattet af lovens 3, stk. 1, skal kommunen korrigere refusions- eller medfinansieringsbeløbet efter reglerne om refusion eller medfinansiering i lovens 5, stk. 2 og 3. Der er også fastsat regler om, at kommunen skal sikre, at den tilbagebetalte/efterregulerede ydelse m.v., indgår i opgørelsen efter 5 og 6, således at der sker en korrekt fastsættelse af refusionssatsen, og således at eventuelle perioder med selvforsørgelse indgår i perioden på 52 uger indenfor 3 år med henblik på, at der kan ske en korrekt genindplacering på refusions- eller medfinansieringstrappen. 11

12 Der er endvidere i 21, stk. 2, i bekendtgørelse om finansiering af visse offentlige ydelser udbetalt af kommunerne, Udbetaling Danmark og arbejdsløshedskasserne, fastsat regler om, hvordan en ydelse, der udbetales for en længere periode end en uge, indgår i beregningen af refusions- eller medfinansieringsprocenten. Med lov nr. 624 af 8. juni 2016 (Fleksibelt og indkomstbaseret dagpengesystem, månedsudbetaling af dagpenge m.v.) Dagpengereformen ændres reglerne om arbejdsløshedsdagpengene fra at være en ugebaseret ydelse til at blive en månedsbaseret ydelse, som udbetales for 160,33 timer om måneden for et fuldtidsforsikret medlem og 130 timer om måneden for et deltidsforsikret medlem, jf. 46 i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Arbejdsløshedsdagpengene vil herefter skulle beregnes og udbetales for en hel kalendermåned og forbruget af arbejdsløshedsdagpenge vil skulle opgøres i timer. Ændringen af reglerne om månedsvis udbetaling af arbejdsløshedsdagpenge og forbrug i timer træder i kraft den 1. juli Det gældende refusions- og medfinansieringssystem er baseret på, at beregningen af refusion og medfinansiering opgøres på ugebasis, jf. 5 i lov om kommunernes finansiering af visse offentlige ydelser udbetalt af kommunerne, Udbetaling Danmark og arbejdsløshedskasserne. Der er som følge af ændringerne af reglerne om arbejdsløshedsdagpenge pr. 1. juli 2017 behov for at tilpasse refusions- og medfinansieringssystemet således, at den månedsbaserede dagpengeudbetaling kan omregnes til det ugebaserede refusions- og medfinansieringssystem. Dette foreslås gennemført ved en ændring af bemyndigelsesbestemmelsen i lovens 5, stk. 5, således, at beskæftigelsesministeren kan fastsætte regler om, hvordan der skal ske omregning af udbetalte arbejdsløshedsdagpenge i en måned til berørte uger. Samtidig skal der fastsættes regler om, hvilke oplysninger, arbejdsløshedskasserne skal afgive til Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, og siden til Ydelsesrefusion, til brug herfor, således at arbejdsløshedsdagpengene vil kunne opgøres i berørte uger. Som følge af dagpengereformen vil arbejdsløshedskasserne skulle indberette oplysninger til det fælles it-baserede datagrundlag i Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering bl.a. om hvilke dage i den enkelte måned, der er fradrag for som følge af f.eks. arbejde, pensionsudbetaling, G-dage, fri for egen regning, ferie m.v. Oplysningerne vil skulle indberettes til styrelsen til administrativt brug, 12

13 til kontrolformål og til statistisk anvendelse, herunder videreforsendelse til Danmarks Statistik med henblik på opgørelse af bl.a. den officielle, registerbaserede ledighedsstatistik. Disse oplysninger vil i forhold til kommunernes finansiering af visse offentlige ydelser både i den midlertidige it-løsning som Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering administrerer og i den kommende kommunale løsning Ydelsesrefusion kunne samkøres med de udbetalinger af dagpenge, som arbejdsløshedskasserne indberetter på månedsbasis til indkomstregisteret. Det vil således være muligt at opgøre, hvilke dage der er fuldt belagt med fradrag i dagpengeudbetalingen, og dermed hvilke dage som månedsudbetalingerne ikke skal fordeles ud på. Hele uger, som har været fuldt belagt med dagpengefradrag, og som derfor i princippet ikke har været berørt af dagpenge, vil som en konsekvens heraf ikke tælle med som berørte uger i opgørelsen af anciennitet. Det foreslås, at der i medfør af den foreslåede ændring af bemyndigelsen fastsættes nærmere regler om videregivelsen af nødvendige oplysninger fra offentlige myndigheder og arbejdsløshedskasserne. Det forventes, at de oplysninger, som arbejdsløshedskasserne indberetter til Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, vil skulle videregives af styrelsen til Ydelsesrefusion således, at arbejdsløshedskasserne alene skal indberette de pågældende oplysninger ét sted. Det vurderes, at styrelsens videregivelse til Ydelsesrefusion vil kunne ske i overensstemmelse med persondatalovens 5, stk. 2, hvorefter der bl.a. gælder, at indsamling af oplysninger skal ske til udtrykkeligt angivne og saglige formål, og at senere behandling ikke må være uforenelig med disse formål. For arbejdsløshedskasserne betyder forslaget, at kassernes afgivelse af oplysninger til brug for arbejdsløshedsdagpengesystemet kan genbruges i relation til administrationen af refusionssystemet. Til nr. 2 Efter de gældende regler i 9 i lov om kommunernes finansiering af visse offentlige ydelser udbetalt af kommunerne, Udbetaling Danmark og arbejdsløshedskasserne år, opkræver Udbetaling Danmark hele udgiften direkte fra staten, når Udbetaling Danmark udbetaler førtidspension eller særlig støtte. Staten opgør efterfølgende, hvor stor en procentmæssig andel af udgiften, som kommunen skal medfinansiere efter bestemmelserne i lovens 5, stk. 3. Kommunens medfinansiering opkræves af staten. 13

14 Når Ydelsesrefusion, som skal opgøre de enkelte kommuners medfinansieringsbeløb efter 5, stk. 3, i lov om kommunernes finansiering af visse offentlige ydelser udbetalt af kommunerne, Udbetaling Danmark og arbejdsløshedskasserne, bliver sat i kraft, vil det således være Ydelsesrefusion og ikke staten, som opgør medfinansieringsbeløbet. Udbetaling Danmark opkræver fortsat hele udgiften fra staten, som på baggrund af Ydelsesrefusions opgørelse af medfinansieringsbeløbet opkræver kommunernes medfinansiering. Til 5 Det foreslås i stk. 1 at loven træder i kraft den 1. april 2017, jf. dog forslaget til stk Baggrunden for de forskellige ikrafttrædelsestidspunkter er, at der skal foretages it-tilpasninger som følge af de foreslåede ændringer. I stk. 2 foreslås det, at ændringerne i lovens 1, nr , om at der ikke kræves en ansøgning om barselsdagpenge efter afholdelse af ferie, og om at der indsættes en mulighed for dispensere efter barselslovens 30, stk. 3, træder i kraft den 1. juli Det skyldes, at disse forslag kræver begrænsede tilpasninger af it. Det foreslås også, at lovens 1, nr. 16, om de private arbejdsgiveres betaling af finansieringsbidrag af ATP-bidrag af barselsdagpenge, som foreslås reguleret direkte i barselsloven, træder i kraft den 1. juli 2017, da ændringen har direkte konsekvenser for erhvervslivet. Endeligt foreslås det, at lovens 4, nr. 1, træder i kraft den 1. juli 2017, hvor arbejdsløshedsdagpengene overgår fra at være en ugebaseret ydelse til at være en månedsbaseret ydelse. I stk. 3 I stk. 4 I stk. 5 foreslås det, at beskæftigelsesministeren fastsætter tidspunktet for ikrafttræden af 4, nr. 2. Det vil med den foreslåede bemyndigelse kunne fastlægges i bekendtgørelsesform, hvornår Ydelsesrefusion skal tages i anvendelse - og regler herom vil dermed kunne fastsættes 14

15 administrativt. Det skyldes, at det endnu ikke kan fastlægges endeligt, hvornår KL s selskab har etableret og idriftsat Ydelsesrefusion. Ydelsesrefusion forventes at være klar ved udgangen af Til 6 Til 7 Det foreslås, at loven ikke skal gælde for Færøerne og Grønland, idet barselsloven, lov om barselsudligning på det private arbejdsmarked, lov om sygedagpenge og lov om kommunernes finansiering af visse offentlige ydelser udbetalt af kommunerne, Udbetaling Danmark og arbejdsløshedskasserne ikke gælder for Færøerne og Grønland. 15

16 Bilag 1 Lovforslaget sammenholdt med gældende lov Gældende formulering Lovforslaget 1 4 I lov om kommunernes finansiering af visse offentlige ydelser udbetalt af kommunerne, Udbetaling Danmark og arbejdsløshedskasserne, som ændret ved 15 i lov nr af 30. august 2015, 3 i lov nr. 296 af 22. marts 2016 og 8 i lov nr. 628 af 8. juni 2016, foretages følgende ændringer: Stk. 5. Beskæftigelsesministeren kan efter forhandling med KL fastsætte regler om opgørelsen af perioder med ydelse opgjort pr. ydelsesmodtager, betydningen for opgørelsen af perioder med ydelse ved tilbagebetaling eller efterbetaling, omregning fra måned til uger og opgørelse af perioder med selvforsørgelse, jf. 6, stk I 5, stk. 5, indsættes efter måned til uger :, fastlæggelse af berørte uger med arbejdsløshedsdagpenge, samt offentlige myndigheders og arbejdsløshedskassernes afgivelse af oplysninger til brug herfor. 9. Når Udbetaling Danmark udbetaler førtidspension og særlig støtte, opkræver Udbetaling Danmark hele udgiften direkte fra staten, som efterfølgende opgør, hvor stor en procentmæssig andel af udgiften kommunen skal medfinansiere efter bestemmelserne i 5, stk. 3. Kommunens medfinansiering opkræves af staten. 2. I 9, ændres staten, som efterfølgende til: staten. Ydelsesrefusion. 5 Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. april 2017, jf. dog stk Stk. 2. 1, nr , 16, og 4, nr. 1, træder i kraft den 1. juli Stk Stk. 4. Stk. 5. Beskæftigelsesministeren fastsætter tidspunktet for ikrafttræden af 4, nr

17 6 7 Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland. 17

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Lovforslag nr. L 2 Folketinget 2013-14 Fremsat den 2. oktober 2013 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Beregning af skattefri

Læs mere

Udkast. Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Beregning af skattefri præmie til fuldtidsbeskæftigede)

Udkast. Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Beregning af skattefri præmie til fuldtidsbeskæftigede) Udkast Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Beregning af skattefri præmie til fuldtidsbeskæftigede) 1 I lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 642

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. 2016/1 LSF 86 (Gældende) Udskriftsdato: 23. december 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 16/16832 Fremsat den

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget 2014-15 BEU Alm.del Bilag 107 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget 2014-15 BEU Alm.del Bilag 107 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2014-15 BEU Alm.del Bilag 107 Offentligt Forslag til Lov om kommunernes finansiering af visse offentlige ydelser udbetalt af kommunerne, Udbetaling Danmark og arbejdsløshedskasserne

Læs mere

BEK nr 1772 af 16/12/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 31. januar 2017

BEK nr 1772 af 16/12/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 31. januar 2017 BEK nr 1772 af 16/12/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 31. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 15/17239

Læs mere

UDKAST. Bekendtgørelse om finansiering af visse offentlige ydelser, der udbetales af kommunerne, Udbetaling Danmark og arbejdsløshedskasserne

UDKAST. Bekendtgørelse om finansiering af visse offentlige ydelser, der udbetales af kommunerne, Udbetaling Danmark og arbejdsløshedskasserne UDKAST (Ændringer til Plan B-bekendtgørelsen) Bekendtgørelse om finansiering af visse offentlige ydelser, der udbetales af kommunerne, Udbetaling Danmark og arbejdsløshedskasserne I medfør af 5, stk. 5,

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om kommunernes finansiering af visse offentlige ydelser udbetalt af kommunerne, Udbetaling Danmark og arbejdsløshedskasserne

Bekendtgørelse af lov om kommunernes finansiering af visse offentlige ydelser udbetalt af kommunerne, Udbetaling Danmark og arbejdsløshedskasserne LBK nr 1086 af 19/09/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 24. oktober 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 17/08211

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Forsøg med fradrag for frivilligt, ulønnet arbejde)

Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Forsøg med fradrag for frivilligt, ulønnet arbejde) Beskæftigelsesudvalget 2014-15 L 101 Bilag 1 Offentligt Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Forsøg med fradrag for frivilligt, ulønnet arbejde) I lov om arbejdsløshedsforsikring

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om seniorjob og lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Lovforslag nr. L 78 Folketinget

Forslag. Lov om ændring af lov om seniorjob og lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Lovforslag nr. L 78 Folketinget Lovforslag nr. L 78 Folketinget 2012-13 Fremsat den 16. november 2012 af Beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om seniorjob og lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om seniorjob og lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om seniorjob og lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. 2012/1 LSF 78 (Gældende) Udskriftsdato: 4. september 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering, j.nr. 2012-1435 Fremsat den

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Midlertidig forhøjelse af timebegrænsning for frivilligt, ulønnet arbejde)

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Midlertidig forhøjelse af timebegrænsning for frivilligt, ulønnet arbejde) Forslag Til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Midlertidig forhøjelse af timebegrænsning for frivilligt, ulønnet arbejde) I lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (Prisloft på 6 ugers selvvalgt uddannelse)

Forslag til Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (Prisloft på 6 ugers selvvalgt uddannelse) Arbejdsmarkedsudvalget 2010-11 L 69 Bilag 1 Offentligt Forslag til Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (Prisloft på 6 ugers selvvalgt uddannelse) 1 I lov om en aktiv beskæftigelsesindsats,

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 45 Folketinget Fremsat den 30. november 2011 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) til

Forslag. Lovforslag nr. L 45 Folketinget Fremsat den 30. november 2011 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) til Lovforslag nr. L 45 Folketinget 2011-12 Fremsat den 30. november 2011 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om ændring af lov om sygedagpenge, lov om en aktiv

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om finansiering af visse offentlige ydelser, der udbetales af. kommunerne, Udbetaling Danmark og arbejdsløshedskaserne.

Lovtidende A. Bekendtgørelse om finansiering af visse offentlige ydelser, der udbetales af. kommunerne, Udbetaling Danmark og arbejdsløshedskaserne. Lovtidende A 2015 16. december 2015. Bekendtgørelse om finansiering af visse offentlige ydelser, der udbetales af kommunerne, Udbetaling Danmark og arbejdsløshedskasserne I medfør af 5, stk. 5, 6, stk.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Lovforslag nr. L 101 Folketinget 2014-15 Fremsat den 17. december 2014 af beskæftigelsesministeren (Henrik Dam Kristensen) Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Forsøg vedrørende

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik Lovforslag nr. L 116 Folketinget 2013-14 Fremsat den 21. januar 2014 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Ændring af timefradraget ved

Læs mere

Lov om en midlertidig jobpræmie til langtidsledige m.v.

Lov om en midlertidig jobpræmie til langtidsledige m.v. LOV nr 287 af 29/03/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 10. januar 2018 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 16/16796

Læs mere

UDKAST 14. oktober 2013. Fremsat den af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Udkast. Forslag. til

UDKAST 14. oktober 2013. Fremsat den af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Udkast. Forslag. til UDKAST 14. oktober 2013 Fremsat den af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Udkast Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge (Ophævelse af refusionsbestemmelse ved manglende opfølgning)

Læs mere

UDKAST. Bekendtgørelse om indbetaling af ATP-bidrag for medlemmer af a- kasser m.fl.

UDKAST. Bekendtgørelse om indbetaling af ATP-bidrag for medlemmer af a- kasser m.fl. UDKAST Bekendtgørelse om indbetaling af ATP-bidrag for medlemmer af a- kasser m.fl. I medfør af 52 p, stk. 7, 85 c, stk. 10, og 85 d, stk. 5, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Lovforslag nr. L 205 Folketinget 2016-17 Fremsat den 26. april 2017 af beskæftigelsesministeren (Troels Lund Poulsen) Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Midlertidig forhøjelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om aktiv socialpolitik

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om aktiv socialpolitik 2012/1 LSF 44 (Gældende) Udskriftsdato: 18. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2012-0007801 Fremsat den 26. oktober af

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Lovforslag nr. L 222 Folketinget 2009-10 Fremsat den 27. maj 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Nedsættelse af dagpengeperioden)

Læs mere

HØRING af. Forslag til lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

HØRING af. Forslag til lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik Arbejdsmarkedsudvalget AMU alm. del - Bilag 185 Offentligt HØRING af Forslag til lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af den øvre grænse for hjælp (loftet) til modtagere af kontanthjælp,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik 2009/1 LSF 56 (Gældende) Udskriftsdato: 5. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2009-0012398 Fremsat den 4. november 2009

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 2011/1 LSF 46 (Gældende) Udskriftsdato: 31. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin. Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2011-0015593 Fremsat den 30. november 2011

Læs mere

Bekendtgørelse om indbetaling af ATP-bidrag for medlemmer af a-kasser m.fl.

Bekendtgørelse om indbetaling af ATP-bidrag for medlemmer af a-kasser m.fl. BEK nr 1346 af 30/11/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 31. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 15/13213

Læs mere

UDKAST 14/08-12. Forslag. til

UDKAST 14/08-12. Forslag. til UDKAST 14/08-12 Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om aktiv socialpolitik (Suspension af kommunernes 100 pct. finansiering af arbejdsløshedsdagpenge og manglende

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om ferie

Forslag. Lov om ændring af lov om ferie Lovforslag nr. L 159 Folketinget 2013-14 Fremsat den 19. marts 2014 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om ferie (Overførsel af 280 mio. kr. fra Arbejdsmarkedets

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Lovforslag nr. L 63 Folketinget 2016-17 Fremsat den 9. november 2016 af beskæftigelsesministeren (Jørn Neergaard Larsen) Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Tidspunkt for

Læs mere

Forslag. Lov om kommunernes finansiering af visse offentlige ydelser udbetalt af kommunerne, Udbetaling Danmark og arbejdsløshedskasserne

Forslag. Lov om kommunernes finansiering af visse offentlige ydelser udbetalt af kommunerne, Udbetaling Danmark og arbejdsløshedskasserne Til lovforslag nr. L 4 Folketinget 2014-15 (2. samling) Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 26. august 2015 Forslag til Lov om kommunernes finansiering af visse offentlige ydelser udbetalt af

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om sygedagpenge

Forslag. Lov om ændring af lov om sygedagpenge Fremsat den xx. xx 2017 af beskæftigelsesministeren (Troels Lund Poulsen) Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge (Ordningen med ret til sygedagpenge ved livstruende, alvorlig sygdom gøres permanent)

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 128 Folketinget Fremsat den 8. februar 2017 af beskæftigelsesministeren (Troels Lund Poulsen) til

Forslag. Lovforslag nr. L 128 Folketinget Fremsat den 8. februar 2017 af beskæftigelsesministeren (Troels Lund Poulsen) til Lovforslag nr. L 128 Folketinget 2016-17 Fremsat den 8. februar 2017 af beskæftigelsesministeren (Troels Lund Poulsen) Forslag til Lov om ændring af barselsloven, lov om barselsudligning på det private

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., lov om fleksydelse og lov om seniorjob. Lovforslag nr. L 9 Folketinget 2010-11

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., lov om fleksydelse og lov om seniorjob. Lovforslag nr. L 9 Folketinget 2010-11 Lovforslag nr. L 9 Folketinget 2010-11 Fremsat den 6. oktober 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., lov om fleksydelse og

Læs mere

Bekendtgørelse om beregning af finansieringsbidrag

Bekendtgørelse om beregning af finansieringsbidrag BEK nr 596 af 02/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 23. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 16/04618

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om sygedagpenge

Forslag. Lov om ændring af lov om sygedagpenge Lovforslag nr. L 68 Folketinget 2010-11 Fremsat den 17. november 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge (Udvidelse af arbejdsgiverperioden)

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge (Ændring af dispensationsbestemmelserne ved anmeldelse, m.v.)

Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge (Ændring af dispensationsbestemmelserne ved anmeldelse, m.v.) UDKAST 26. januar 2011 Fremsat den af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Udkast Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge (Ændring af dispensationsbestemmelserne ved anmeldelse, m.v.) 1

Læs mere

UDKAST 30/9-17. Stk. 1. Loven træder i kraft den 2. januar 2017, jf. dog stk. 2. Stk. 2. 1, nr. 1 og 2, træder i kraft den 1. juli 2017.

UDKAST 30/9-17. Stk. 1. Loven træder i kraft den 2. januar 2017, jf. dog stk. 2. Stk. 2. 1, nr. 1 og 2, træder i kraft den 1. juli 2017. UDKAST 30/9-17 Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Tidspunkt for skift af dagpengesats for unge under 25 år og ph.d.-studerendes ret til arbejdsløshedsdagpenge) 1 I lov

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om det fælles datagrundlag og det statistiske datavarehus på beskæftigelsesområdet

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om det fælles datagrundlag og det statistiske datavarehus på beskæftigelsesområdet Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om det fælles datagrundlag og det statistiske datavarehus på beskæftigelsesområdet 1 I bekendtgørelse nr. x. af x. oktober 2016 om det fælles datagrundlag og

Læs mere

Forslag. Lov om kommunernes finansiering af visse offentlige ydelser udbetalt af kommunerne, Udbetaling Danmark og arbejdsløshedskasserne

Forslag. Lov om kommunernes finansiering af visse offentlige ydelser udbetalt af kommunerne, Udbetaling Danmark og arbejdsløshedskasserne Lovforslag nr. L 183 Folketinget 2014-15 Fremsat den 8. april 2015 af beskæftigelsesministeren (Henrik Dam Kristensen) Forslag til Lov om kommunernes finansiering af visse offentlige ydelser udbetalt af

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om sygedagpenge

Forslag. Lov om ændring af lov om sygedagpenge Lovforslag nr. L 161 Folketinget 2010-11 Fremsat den 2. marts 2011 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge (Ændring af dispensationsbestemmelserne

Læs mere

Udkast Forslag. til. lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik. (Afbureaukratisering vedrørende ledighedsydelse)

Udkast Forslag. til. lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik. (Afbureaukratisering vedrørende ledighedsydelse) Udkast 07.10 09 Forslag til lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Afbureaukratisering vedrørende ledighedsydelse) 1 I lov om aktiv socialpolitik, jf. lovbekendtgørelse nr. 1460 af 12. december

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om sygedagpenge

Forslag. Lov om ændring af lov om sygedagpenge 2012/1 LSF 76 (Gældende) Udskriftsdato: 15. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2012-0015880 Fremsat den 16. november 2012

Læs mere

Bekendtgørelser i forbindelse med udmøntningen af reform af sygedagpengesystemet - ikrafttræden den 5. januar

Bekendtgørelser i forbindelse med udmøntningen af reform af sygedagpengesystemet - ikrafttræden den 5. januar Bekendtgørelser i forbindelse med udmøntningen af reform af sygedagpengesystemet - ikrafttræden den 5. januar Bekendtgørelse om opgørelse af beskæftigelseskrav og beregning af sygedagpenge m.v. I udkastet

Læs mere

I lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 784 af 21. juni 2017, foretages følgende ændringer:

I lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 784 af 21. juni 2017, foretages følgende ændringer: Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om fleksydelse (Nye regler om fradrag for frivilligt, ulønnet arbejde for dagpengemodtagere m.v.) I lov om arbejdsløshedsforsikring

Læs mere

Forslag. Lov om ophævelse af lov om barselsudligning for selvstændigt erhvervsdrivende

Forslag. Lov om ophævelse af lov om barselsudligning for selvstændigt erhvervsdrivende Lovforslag nr. L 88 Folketinget 2015-16 Fremsat den 16. december 2015 af beskæftigelsesministeren (Jørn Neergaard Larsen) Forslag til Lov om ophævelse af lov om barselsudligning for selvstændigt erhvervsdrivende

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om ferie

Forslag. Lov om ændring af lov om ferie Lovforslag nr. L 14 Folketinget 2014-15 Fremsat den 8. oktober 2014 af Beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om ferie (Færre betingelser for optjening af sygeferiegodtgørelse

Læs mere

Lov om kommunernes finansiering af visse offentlige ydelser udbetalt af kommunerne, Udbetaling Danmark og arbejdsløshedskasserne

Lov om kommunernes finansiering af visse offentlige ydelser udbetalt af kommunerne, Udbetaling Danmark og arbejdsløshedskasserne LOV nr 994 af 30/08/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 11. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 2014-0029075

Læs mere

Forslag. Lov om kommunernes finansiering af visse offentlige ydelser udbetalt af kommunerne, Udbetaling Danmark og arbejdsløshedskasserne

Forslag. Lov om kommunernes finansiering af visse offentlige ydelser udbetalt af kommunerne, Udbetaling Danmark og arbejdsløshedskasserne Til lovforslag nr. L 183 Folketinget 2014-15 Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 26. maj 2015 Forslag til Lov om kommunernes finansiering af visse offentlige ydelser udbetalt af kommunerne,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om fleksydelse

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om fleksydelse Lovforslag nr. L 77 Folketinget 2017-18 Fremsat den 8. november 2017 af beskæftigelsesministeren (Troels Lund Poulsen) Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om fleksydelse

Læs mere

Ændringsforslag. til

Ændringsforslag. til Beskæftigelsesudvalget 2012-13 L 53 Bilag 54 Offentligt Ændringsforslag til Forslag til lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om aktiv socialpolitik, lov om social pension og forskellige

Læs mere

Fremsat den 18. november 2009 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag. til

Fremsat den 18. november 2009 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag. til Lovforslag nr. L 71 Folketinget 2009-10 Fremsat den 18. november 2009 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om social pension og lov om højeste, mellemste, forhøjet

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. 2007/2 LSF 149 (Gældende) Udskriftsdato: 8. februar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsdirektoratet, j.nr. 08-21-0007 Fremsat den 28. marts 2008 af beskæftigelsesministeren

Læs mere

Forslag. Lov om en midlertidig jobpræmie til personer med langvarig ydelsesperiode

Forslag. Lov om en midlertidig jobpræmie til personer med langvarig ydelsesperiode 2014/1 LSF 205 (Gældende) Udskriftsdato: 22. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 2015-0004381 Fremsat

Læs mere

Bekendtgørelse om efterlønsbevis, udskydelsesreglen og skattefri præmie m.v.

Bekendtgørelse om efterlønsbevis, udskydelsesreglen og skattefri præmie m.v. Bekendtgørelse om efterlønsbevis, udskydelsesreglen og skattefri præmie m.v. I medfør af 74 b, stk. 4, 74 l, stk. 19, 74 m, stk. 19, 74 p og 75, stk. 8, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension og lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension og lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. Fremsat den {FREMSAT} af beskæftigelsesminister Inger Støjberg Forslag til Lov om ændring af lov om social pension og lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. (Forhøjelse

Læs mere

Vejledning om dagpengeperioden

Vejledning om dagpengeperioden Vejledning om dagpengeperioden Indledning I bekendtgørelse nr. [xxx af xx. xxxxxx 2017] om dagpengeperioden, er reglerne om længde og forbrug af dagpengeperioden angivet. I denne vejledning uddybes nogle

Læs mere

Til høringsparter, jf. høringslisten

Til høringsparter, jf. høringslisten Til høringsparter, jf. høringslisten Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Njalsgade 72A 2300 København S T +45 72 21 74 00 E star@star.dk www.star.dk CVR 55568510 Høring af forslag til lov om ændring

Læs mere

Bekendtgørelse om beregning af finansieringsbidrag

Bekendtgørelse om beregning af finansieringsbidrag BEK nr 1417 af 16/12/2014 (Historisk) Udskriftsdato: 18. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 2014-0030944

Læs mere

Forslag. Lov om en midlertidig jobpræmie til personer med langvarig ydelsesperiode. Lovforslag nr. L 205 Folketinget 2014-15

Forslag. Lov om en midlertidig jobpræmie til personer med langvarig ydelsesperiode. Lovforslag nr. L 205 Folketinget 2014-15 Lovforslag nr. L 205 Folketinget 2014-15 Fremsat den 12. maj 2015 af beskæftigelsesministeren (Henrik Dam Kristensen) Forslag til Lov om en midlertidig jobpræmie til personer med langvarig ydelsesperiode

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget

Bemærkninger til lovforslaget Fremsat den xx. december 2015 af beskæftigelsesministeren (Jørn Neergaard Larsen) Forslag til Lov om ophævelse af lov om barselsudligning for selvstændigt erhvervsdrivende Lov nr. 596 af 12. juni 2013

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats Lovforslag nr. L 92 Folketinget 2011-12 Fremsat den 22. februar 2012 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (Ændring af prisloftet

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om sygedagpenge (Udvidelse af arbejdsgiverperioden)

Forslag. Lov om ændring af lov om sygedagpenge (Udvidelse af arbejdsgiverperioden) Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) AMU alm. del - Bilag 140 Offentligt Den 14. marts 2008 Fremsat den af beskæftigelsesministeren (Claus Hjort Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge

Læs mere

UDKAST. Fremsat den af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag. til

UDKAST. Fremsat den af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag. til UDKAST Den 11. december 2009 Fremsat den af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge, lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel, lov om aktiv socialpolitik

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension

Forslag. Lov om ændring af lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension 2008/1 LSF 37 (Gældende) Udskriftsdato: 1. marts 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., j.nr. 2008-0003478 Fremsat den 24. oktober 2008 af beskæftigelsesministeren

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af barselsloven og lov om barseludligning på det private arbejdsmarked

Forslag. Lov om ændring af barselsloven og lov om barseludligning på det private arbejdsmarked UDKAST 14. november 2016 Forslag til Lov om ændring af barselsloven og lov om barseludligning på det private arbejdsmarked (Digitalisering af barselslovens beskæftigelseskrav og beregning, mulighed for

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik Lovforslag nr. L 13 Folketinget 2014-15 Fremsat den 8. oktober 2014 af Beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Ændring af formue- og fradragsregler

Læs mere

2 års reglen og den skattefri præmie

2 års reglen og den skattefri præmie Om 2 års reglen og den skattefri præmie Ledernes arbejdsløshedskasse 12. udgave, juni 2011 2 Indhold 1. Indledning 4 2. Kort om fleksibel efterløn 5 3. Kort om dit efterlønsbevis 5 4. 2 års reglen 7 5.

Læs mere

Bekendtgørelse om beregning af finansieringsbidrag

Bekendtgørelse om beregning af finansieringsbidrag Bekendtgørelse om beregning af finansieringsbidrag I medfør af 9, stk. 11, i lov om Lønmodtagernes Garantifond, jf. lovbekendtgørelse nr. 686 af 20. juni 2011, 52 p, stk. 7, og 85 c, stk. 22, i lov om

Læs mere

2011 Udgivet den 29. december 2011. 28. december 2011. Nr. 1365.

2011 Udgivet den 29. december 2011. 28. december 2011. Nr. 1365. Lovtidende A 2011 Udgivet den 29. december 2011 28. december 2011. Nr. 1365. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og flere andre love (Forhøjelse af efterlønsalder, forkortelse af efterlønsperiode

Læs mere

MINIKOGEBOG FORLÆNGELSE AF DAGPENGEPERIODEN I MELLEMPERIODEN

MINIKOGEBOG FORLÆNGELSE AF DAGPENGEPERIODEN I MELLEMPERIODEN MINIKOGEBOG FORLÆNGELSE AF DAGPENGEPERIODEN I MELLEMPERIODEN Skabt af A-KASSERNE i samarbejde med STAR faciliteret af AK-SAMVIRKE Version 1.1 af 21-12-2016 Opdateringer Version Dato Afsnit Ændring 1.1

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 51 Folketinget Fremsat den 5. oktober 2017 af økonomi- og indenrigsministeren (Simon Emil Ammitzbøll) til

Forslag. Lovforslag nr. L 51 Folketinget Fremsat den 5. oktober 2017 af økonomi- og indenrigsministeren (Simon Emil Ammitzbøll) til Lovforslag nr. L 51 Folketinget 2017-18 Fremsat den 5. oktober 2017 af økonomi- og indenrigsministeren (Simon Emil Ammitzbøll) Forslag til Lov om ændring af lov om gebyrer og morarenter vedrørende visse

Læs mere

Forslag. Lov om kommunernes finansiering af visse offentlige ydelser udbetalt af kommunerne, Udbetaling Danmark og arbejdsløshedskasserne

Forslag. Lov om kommunernes finansiering af visse offentlige ydelser udbetalt af kommunerne, Udbetaling Danmark og arbejdsløshedskasserne Lovforslag nr. L 4 Folketinget 2014-15 (2. samling) Fremsat den 3. juli 2015 af beskæftigelsesministeren (Jørn Neergaard Larsen) Forslag til Lov om kommunernes finansiering af visse offentlige ydelser

Læs mere

Bekendtgørelse om efterlønsbevis, udskydelsesreglen og skattefri præmie m.v.

Bekendtgørelse om efterlønsbevis, udskydelsesreglen og skattefri præmie m.v. BEK nr 4 af 02/01/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 28. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 16/17803 Senere

Læs mere

Bekendtgørelse om beregning af finansieringsbidrag

Bekendtgørelse om beregning af finansieringsbidrag Bekendtgørelse om beregning af finansieringsbidrag I medfør af 9, stk. 11, i lov om Lønmodtagernes Garantifond, jf. lovbekendtgørelse nr. 686 af 20. juni 2011, 52 p, stk. 7, og 85 c, stk. 22, i lov om

Læs mere

2007/2 LSF 145 (Gældende) Udskriftsdato: 22. februar Fremsat den 28. marts 2008 af undervisningsministeren (Bertel Haarder) Forslag.

2007/2 LSF 145 (Gældende) Udskriftsdato: 22. februar Fremsat den 28. marts 2008 af undervisningsministeren (Bertel Haarder) Forslag. 2007/2 LSF 145 (Gældende) Udskriftsdato: 22. februar 2017 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., Styrelsen for Statens Uddannelsesstøtte, j. nr. 2008-4311-1 Fremsat den

Læs mere

Bekendtgørelse om særlig lånemulighed i forbindelse med uddannelsesløft

Bekendtgørelse om særlig lånemulighed i forbindelse med uddannelsesløft BEK nr 399 af 26/04/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 3. juli 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 17/03342 Senere

Læs mere

Datakilder i Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings midlertidige løsning for opgørelse af refusion og medfinansiering fra januar 2016

Datakilder i Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings midlertidige løsning for opgørelse af refusion og medfinansiering fra januar 2016 NOTAT Datakilder i Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings midlertidige løsning for opgørelse af refusion og medfinansiering fra januar 2016 4. december 2015 J.nr. VOA/HMA Den 4. januar 2016 træder

Læs mere

Bekendtgørelse om overgang til efterløn samt beregning og udbetaling af efterløn

Bekendtgørelse om overgang til efterløn samt beregning og udbetaling af efterløn Bekendtgørelse om overgang til efterløn samt beregning og udbetaling af efterløn I medfør af 74 i, stk. 2, 74 l, stk. 19, 74 n, stk. 2, 11 og 12, og 74 o, stk. 6, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Arbejdsgivernes Elevrefusion

Forslag. Lov om ændring af lov om Arbejdsgivernes Elevrefusion 2011/1 LSF 75 (Gældende) Udskriftsdato: 17. marts 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn og Undervisning Journalnummer: Ministeriet for Børn og Undervisning, Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen, j.nr. 061.77K.271

Læs mere

2015/1 LSF 180 (Gældende) Udskriftsdato: 3. februar Fremsat den 27. april 2016 af social- og indenrigsministeren (Karen Ellemann) Forslag.

2015/1 LSF 180 (Gældende) Udskriftsdato: 3. februar Fremsat den 27. april 2016 af social- og indenrigsministeren (Karen Ellemann) Forslag. 2015/1 LSF 180 (Gældende) Udskriftsdato: 3. februar 2017 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Social- og Indenrigsmin., j.nr. 2016-2816 Fremsat den 27. april 2016 af social- og indenrigsministeren

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik Lovforslag nr. L 106 Folketinget 2014-15 Fremsat den 13. januar 2015 af beskæftigelsesministeren (Henrik Dam Kristensen) Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig genindførelse

Læs mere

2009/1 LSF 117 (Gældende) Udskriftsdato: 7. marts Fremsat den 28. januar 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag.

2009/1 LSF 117 (Gældende) Udskriftsdato: 7. marts Fremsat den 28. januar 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag. 2009/1 LSF 117 (Gældende) Udskriftsdato: 7. marts 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2009-0019896 Fremsat den 28. januar 2010

Læs mere

Bekendtgørelse om indbetaling af ATP-bidrag ved udbetaling af dagpenge efter lov om sygedagpenge og efter barselsloven

Bekendtgørelse om indbetaling af ATP-bidrag ved udbetaling af dagpenge efter lov om sygedagpenge og efter barselsloven BEK nr 1348 af 30/11/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 3. august 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, jnr. 15/13213 Senere

Læs mere

Bekendtgørelse om indkomst- og beskæftigelseskravet for lønmodtagere

Bekendtgørelse om indkomst- og beskæftigelseskravet for lønmodtagere Bekendtgørelse om indkomst- og beskæftigelseskravet for lønmodtagere I medfør af 52, 53, stk. 12, 54, stk. 2, 55 a, stk. 3, 56, stk. 4, og 95 i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

OVERSIGT OVER OVERGANGE - 1. JULI 2017

OVERSIGT OVER OVERGANGE - 1. JULI 2017 OVERSIGT OVER OVERGANGE - 1. JULI 2017 Version 1 af den 20-04-17 Indhold Forord... 3 Ændrede dagpengeperioder i maj og juni 2017.... 3 Overgangen den 1. juli 2017: Omregning af dagpengeret fra uger til

Læs mere

Bekendtgørelse om optagelse i og overflytning mellem a-kasser, genoptagelse efter slettelse samt overflytning mellem deltids- og fuldtidsforsikring

Bekendtgørelse om optagelse i og overflytning mellem a-kasser, genoptagelse efter slettelse samt overflytning mellem deltids- og fuldtidsforsikring BEK nr 992 af 29/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 24. august 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 16/07297

Læs mere

Forhandlingsfællesskabet har følgende bemærkninger, idet Forhandlingsfællesskabet generelt skal henvise til høringssvar fra LO, FTF og Akademikerne.

Forhandlingsfællesskabet har følgende bemærkninger, idet Forhandlingsfællesskabet generelt skal henvise til høringssvar fra LO, FTF og Akademikerne. Til sfn@star.dk, flf@star.dk, star@star.dk Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Att. Sofia Franzén og Flemming Frandsen Njalsgade 72A 2300 København S Sagsnr.: 3849.4 AMH Direkte tlf.nr.: 3347 0624

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 128 Folketinget Fremsat den 28. marts 2012 af børne- og undervisningsministeren (Christine Antorini) til

Forslag. Lovforslag nr. L 128 Folketinget Fremsat den 28. marts 2012 af børne- og undervisningsministeren (Christine Antorini) til Lovforslag nr. L 128 Folketinget 2011-12 Fremsat den 28. marts 2012 af børne- og undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag og lov om en børne- og ungeydelse

Forslag. Lov om ændring af lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag og lov om en børne- og ungeydelse Socialudvalget 2012-13 L 84 Bilag 1 Offentligt Lovforslag nr. L 84 Folketinget 2012-13 Fremsat den 16. november 2012 af social- og integrationsministeren (Karen Hækkerup) Forslag til Lov om ændring af

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet m.v. 1) Lovforslag nr. L 60 Folketinget

Forslag. Lov om ændring af lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet m.v. 1) Lovforslag nr. L 60 Folketinget Lovforslag nr. L 60 Folketinget 2014-15 Fremsat den 12. november 2014 af beskæftigelsesministeren (Henrik Dam Kristensen) Forslag til Lov om ændring af lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om sygedagpenge

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om sygedagpenge Lovforslag nr. L 173 Folketinget 2009-10 Fremsat den 24. marts 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om sygedagpenge

Læs mere

Beskrivelse af ændringer i 2014-4 databekendtgørelsen i forhold til den gældende bekendtgørelse

Beskrivelse af ændringer i 2014-4 databekendtgørelsen i forhold til den gældende bekendtgørelse B i l a g 2 Beskrivelse af ændringer i 2014-4 databekendtgørelsen i forhold til den gældende bekendtgørelse 11. december 2014 J.nr. 2014-0035952 DOS/kpp Udkast til ny bekendtgørelse Det er hensigten, at

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU)

Forslag. Lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) Fremsat den {FREMSAT} af ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser (Morten Østergaard) Forslag til Lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) (Målretning af SVU

Læs mere

Udkast til. Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Arbejdsgiveres betaling af dagpengegodtgørelse for 3.

Udkast til. Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Arbejdsgiveres betaling af dagpengegodtgørelse for 3. Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) AMU alm. del - Bilag 139 Offentligt Udkast til Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Arbejdsgiveres betaling af dagpengegodtgørelse for

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik 2014/1 LSF 13 (Gældende) Udskriftsdato: 17. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 2014-0024339 Fremsat

Læs mere

Fremsat den XX af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag

Fremsat den XX af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 2014-0022858 Lovforslag nr. L XX Udkast af 2. april 2014 Fremsat den XX af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af

Læs mere

Bekendtgørelse om indkomst- og beskæftigelseskravet for lønmodtagere

Bekendtgørelse om indkomst- og beskæftigelseskravet for lønmodtagere Bekendtgørelse om indkomst- og beskæftigelseskravet for lønmodtagere I medfør af 52, 53, stk. 12, 54, stk. 2, 55 a, stk. 3, 56, stk. 4, og 95 i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

UDKAST. Bekendtgørelse om indbetaling af ATP-bidrag for medlemmer af a- kasser m.fl.

UDKAST. Bekendtgørelse om indbetaling af ATP-bidrag for medlemmer af a- kasser m.fl. UDKAST Bekdtgørelse om indbetaling af ATP-bidrag for medlemmer af a- kasser m.fl. I medfør af 52 p, stk. 7, 85 c, stk. 10, og 85 d, stk. 5, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekdtgørelse nr.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Lovforslag nr. L 224 Folketinget 2009-10 Fremsat den 2. juni 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Harmonisering af beskæftigelseskravet)

Læs mere

Bekendtgørelse om krav til a-kassernes kontrol og administration.

Bekendtgørelse om krav til a-kassernes kontrol og administration. Den fulde tekst UDKAST 11. maj 2016 Bekendtgørelse om krav til a-kassernes kontrol og administration. I medfør af 88, stk. 4-6, 90 a, stk. 3, 91, stk. 3, 4 og 10 og 100 a, stk. 3, i lov om arbejdsløshedsforsikring

Læs mere