Vejledning til ansøgning om tilskud til udviklingsprojekter fra Region Sjælland og Vækstforum Sjælland

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledning til ansøgning om tilskud til udviklingsprojekter fra Region Sjælland og Vækstforum Sjælland"

Transkript

1 Vejledning til ansøgning om tilskud til udviklingsprojekter fra Region Sjælland og Vækstforum Sjælland Indhold RETNINGSLINJER FOR REGION SJÆLLANDS UDVIKLINGSMIDLER... 2 HVEM KAN SØGE TILSKUD?... 2 HVAD MÅ TILSKUDDET BRUGES TIL?... 2 HVAD YDER REGION SJÆLLAND IKKE TILSKUD TIL?... 2 HVOR MEGET BEVILGER REGION SJÆLLAND OG VÆKSTFORUM SJÆLLAND I TILSKUD?... 3 ANSØGNING OM EU-UDVIKLINGSMIDLER ER OMFATTET AF SÆRLIGT REGELSÆT... 3 BEHANDLING AF ANSØGNINGERNE... 3 VEJLEDNING TIL UDFYLDELSE AF ANSØGNINGSSKEMA OPLYSNINGER OM PROJEKTET OPLYSNINGER OM ANSØGER PROJEKTETS FORMÅL A. PROJEKTETS SAMARBEJDSPARTNERE OG DERES ROLLE B. PROJEKTETS MÅLGRUPPE PROJEKTETS SAMMENHÆNG MED ØVRIG REGIONAL UDVIKLINGSINDSATS VÆKST I YDEROMRÅDER EFFEKTKÆDE Opstilling af effektkæden BUDGET Støtteberettigede udgifter og udgifter til evaluering Løn til projektmedarbejdere Barsel og sygdom Beregning af lønudgift Interne omkostninger som 18% tillæg RISIKOANALYSE KOMMUNIKATIONSPLAN PROJEKTETS VIDEREFØRELSE EFTER TILSKUDSPERIODENS OPHØR PROGRAMKONFORMITET (SKAL KUN UDFYLDES, HVIS DER SØGES EU STRUKTURFONDSMIDLER) UNDERSKRIFTER Side 1 af 12

2 Retningslinjer for Region Sjællands udviklingsmidler Region Sjælland og Vækstforum Sjælland bevilger hvert år ca. 90 mio. kr. af regionens midler til udviklingsprojekter i Region Sjælland. Dertil kommer midler fra EU s strukturfonde og projekternes egenfinansiering. Samlet er pengene med til at realisere udviklingsprojekter, der skal indfri målsætningerne i den regionale vækst- og udviklingsstrategi (ReVUS). Alle udmøntninger af udviklingsmidler i Region Sjælland bliver annonceret på regionens hjemmeside: Hvem kan søge tilskud? Alle, der opfylder de kriterier, der er beskrevet i en annonceringen, kan ansøge om regionale udviklingsmidler. Vær dog opmærksom på, at der i forhold til private virksomheder er visse begrænsninger for, hvem der må søge og modtage tilskud. Se dels lov om erhvervsfremme og EU s statsstøtteregler. Spørgsmål til disse regelsæt og de øvrige forhold i denne vejledning, kan til enhver tid rettes til Region Sjælland. Se kontaktoplysninger i annonceringen. Hvad må tilskuddet bruges til? Region Sjælland giver tilskud til udviklingsprojekter, der er tidsbegrænsede og har engangskarakter. Midlerne må bruges til at sætte projekter i gang, at drive dem og at afvikle dem. Vær opmærksom på, at hvis et projekt skal foretage indkøb, skal indkøbene følge udbudslovens tærskelværdier, jf. reglerne på Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens hjemmeside: Hvad yder Region Sjælland ikke tilskud til? Region Sjællands tilskud må ikke bruges til allerede igangsatte aktiviteter og må heller ikke bruges til ordinær drift. Derudover giver regionen ikke tilskud til: Projekter, hvor aktiviteten kun vedrører én virksomhed. Eksterne konsulentydelser, hvor den eksterne konsulentydelse er projektets eneste aktivitet. Etablering af hjemmesider og anskaffelse af teknisk udstyr. Produktion og udgivelse af bøger, cd er, computerspil og film. Anlægsopgaver eller vedvarende drift af institutioner, organisationer og virksomheder. Projekter, som er påbegyndt, inden regionen har færdigbehandlet ansøgningen om regionale udviklingsmidler. Side 2 af 12

3 Hvor meget bevilger Region Sjælland og Vækstforum Sjælland i tilskud? Det skal tydeligt fremgå, hvem der medfinansierer projektet. Region Sjælland kan maksimalt yde et tilskud på 50 % af et projekts samlede budget. Hovedreglen er, at jo større beløb, der ansøges om, jo højere krav stiller Region Sjælland til projektets økonomi fx at projektet har flere bidragsydere eller at egenfinansieringen udgør en større del af det totale budget. De konkrete krav vil fremgå af annonceringen. Hvis der er tale om et projekt, hvor tilskuddet skal bruges som medfinansiering af et større nationalt eller internationalt projekt, bliver tilskudsprocenten vurderet individuelt. Vær opmærksom på, at hvis medfinansieringen ikke kommer fra enten projektholder eller en af projektets samarbejdspartnere, så betragtes medfinansieringen som en indtægt, der skal trækkes fra projektets beregningsgrundlag for tilskuddet. Hvis projektet indeholder medfinansiering fra private partnere, skal du vedlægge en redegørelse herfor, når du sender din ansøgning. Hvis du er i tvivl, så kontakt administrationen hos Region Sjælland. Ansøgning om EU-udviklingsmidler er omfattet af særligt regelsæt Det fremgår af den enkelte annoncering, hvis annonceringen vedrører midler fra EU s strukturfondsprogrammer. Det kan både være regionalfonds- eller socialfondsprogrammet. For begge strukturfonde gælder, at EU-støtten gives i overensstemmelse med reglerne for EU s statsstøtte, herunder reglerne om gennemsigtighed. Læs mere om mulighederne i de to programmer her. Hvis du har spørgsmål til EU-regelsættet i forbindelse med din ansøgning, er du velkommen til at rette henvendelse til administrationen hos Region Sjælland. Behandling af ansøgningerne Alle ansøgninger om regionale udviklingsmidler skal svare på en konkret annoncering og skal sendes elektronisk til Når Region Sjælland har modtaget en ansøgning, får afsenderen en kvittering for, at ansøgningen er modtaget. Når annonceringen er udløbet, gennemgår regionen alle ansøgninger og vurderer dem hver især i forhold til en seks tilskudskriterier: 1. Projektet skal være ressourceeffektivt og af høj kvalitet. 2. Projektet skal leve op til annonceringen tilskudskriterier. 3. Projektet skal opstille en effektkæde, der tydeligt viser, hvordan projektet hjælper med at realisere en eller flere af de 10 målsætninger, som fremgår af Region Sjællands regionale vækst- og udviklingsstrategi (ReVUS). 4. Projektet skal arbejde inden for en eller flere af de fem vækstdrivere som fremgår af Region Sjællands regionale vækst- og udviklingsstrategi (ReVUS). 5. Projektet skal have god sammenhæng til andre relevante statslige, regionale og lokale initiativer. 6. Projektet skal opfylde de programfastsatte regler for bevilling af midler. Side 3 af 12

4 Det er Regionsrådet og Vækstforum Sjælland, der behandler alle ansøgninger om regionale udviklingsmidler. Ansøgninger, som søger tilskud fra EU-strukturfonde bliver behandlet af Vækstforum, inden der kan gives endeligt tilsagn fra Erhvervsstyrelsen, som er Danmarks EUforvaltningsmyndighed. Alle ansøgninger bliver forelagt Regionsrådet/Vækstforum til politisk behandling. Som udgangspunkt tager den politiske beslutningsproces mindst to måneder fra annonceringens ansøgningsfrist. De projekter, Regionsrådet eller Vækstforum beslutter at give et tilskud, får hurtigst muligt efter den politiske beslutning en mail med besked om, at projektet har fået en bevilling. Efterfølgende får projektet en tilsagnsskrivelse, som beskriver de konkrete vilkår, der er forbundet med at modtage tilskuddet, herunder hvilke krav der er til projektets gennemførsel, opfølgning og evaluering. Både bevillingsmail og tilsagnsskrivelse bliver sendt til den person, der er projektets ansøger dvs. den person, som har underskrevet ansøgningen og dermed er projektets juridiske ansvarlige. Side 4 af 12

5 Vejledning til udfyldelse af ansøgningsskema 1. Oplysninger om projektet Angiv de oplysninger, der efterspørges i skemaet. Oplysninger om budget og støtteprocent hentes fra bilag 2 Budgetskema, når dette er udfyldt (se vejledningens punkt 8 for yderligere oplysning om budgetskemaet). Oplys også, om der også er søgt finansiering til projektet fra andre aktører end Region Sjælland, fx i form af medfinansiering fra nationale programmer eller kommunale puljer. 2. Oplysninger om ansøger Angiv de oplysninger, der efterspørges i skemaet. Ansøger er den organisation, projektledelsen formelt er organiseret hos. Den projektansvarlige er den person, som vil få det daglige ledelsesansvar for projektet. Den juridiske ansvarlige er den person, som formelt er tegningsberettiget for den organisation, som er ansøger det vil typisk være organisationens øverste ledelse. Ansøgers juridiske status fremgår af organisationens formelle vedtægter. Det kan fx være en forening, kommune eller fond. 3. Projektets formål Beskriv projektets formål. Formålet skal tage udgangspunkt i annonceringen og skal svare på, hvorfor projektet er en god idé og hvilken udfordring projektet skal løse. Formålet kan fx være, at 10 % flere unge gennemfører en ungdomsuddannelse (effekt) ved konkret at mindske frafaldet på social og ungdomsuddannelserne i Region Sjælland (resultat) gennem 1) kampagne og 2) mentorordning (aktiviteter). Alle regionale udviklingsmidler er øremærket udviklingsprojekter. Projekter, der søger tilskud fra de regionale udviklingsmidler skal derfor have nyskabende karakter. Det kan fx være i forhold til metodevalg, videreudvikling af allerede kendte koncepter eller nyskabelse i forhold til aktører eller geografi. 4a. Projektets samarbejdspartnere og deres rolle Beskriv projektets samarbejdspartnere og deres konkrete roller i forhold til at indfri projektets formål. Vedlæg en samarbejdsaftale med alle samarbejdspartnere, der er beskrevet i ansøgningen, som enten vil drage økonomisk fordel af projektet eller som på anden vis har en afgørende rolle for projektets gennemførelse. Vedlæg også et diagram over projektets organisering. Side 5 af 12

6 4b. Projektets målgruppe Beskriv projektets målgruppe. Beskrivelsen skal tage udgangspunkt i annonceringen og skal svare på, hvem projektet retter sig mod, hvor mange, evt. geografisk spredning, aldersgrupper mv. 5. Projektets sammenhæng med øvrig regional udviklingsindsats Hvis ansøger er bekendt med, at det ansøgte projekt har sammenhæng med en allerede eksisterende udviklingsindsats i Region Sjælland, kan sammenhængen beskrives her. Beskrivelsen kan fx handle om, hvordan projektet bygger videre på tidligere aktiviteter og erfaringer eller sammenhæng til andre igangværende aktiviteter. 6. Vækst i yderområder Vækstforum og Region Sjælland har en forpligtelse til at lade den regionale erhvervsudvikling komme regionens yderområder særligt til gavn. Det fremgår af 'lov om erhvervsfremme' ( 10 stk. 1-3). Yderområdekommunerne er defineret i EU s strukturfondsprogrammer og er for perioden : Lolland, Guldborgsund, Vordingborg, Slagelse og Odsherred kommuner. Overvej, om projektet i særlig grad medvirker til at udvikle yderområdekommunerne i Region Sjælland. Hvis svaret er ja, skal det beskrives her, hvilke yderområdekommuner der er tale om. Det skal også beskrives, hvilke af projektets aktiviteter, resultater og effekter, som kommer de konkrete yderområder særligt til gavn. 7. Effektkæde Opstil en effektkæde for projektet (se uddybende vejledning ift. effektkæder under pkt. 7.1). Region Sjælland lægger stor vægt på effektkæder, fordi erfaringerne viser, at projekter, som har udarbejdet en klar, logisk og målbar effektkæde, har større sandsynlighed for at lykkes med at indfri formålet med deres projekt, end andre projekter har. Projektets effektkæde spiller en central rolle, når Regionsrådet/Vækstforum skal vurdere, om de ønsker at yde tilskud til et projekt. Effektkæden skal vise, hvad der skal komme ud af projektet på længere sigt. Det er vigtigt, at effektkæden indeholder en overordnet rød tråd og desuden viser en tydelig sammenhæng mellem projektets aktiviteter, resultater og effekter. Beskrivelsen af de konkrete aktiviteter, resultater og effekter skal være specifik, målbar og tidsfastsat, så der løbende kan følges op på, om projektet skrider planmæssigt frem. Udfyld også bilag 1 Effektkædeskema. Effektkædeskemaet konkretiserer, hvilke aktiviteter, resultater og effekter projektet skal gennemføre og hvornår. Der skal angives måltal pr. halve år for alle projektets aktiviteter, resultater og effekter, svarerende til antallet af halvår i projektperioden. Hvis flere aktiviteter forventes at føre til det samme resultat/effekt, skal resultatet/effekten beskrives under den første af de pågældende aktiviteter. Side 6 af 12

7 Det er afgørende, at der er en tydelig logisk sammenhæng mellem projektets formål (jf. ansøgningens punkt 3) og effektkæden (jf. ansøgningens punkt 7 og bilag 1). 7.1 Opstilling af effektkæden En god effektkæde er kendetegnet ved: At være præcis og forståelig. At bygge på evidens og erfaringer. At have specifikke, målbare og tidsfastsatte aktiviteter, resultater og effekter. At tydeliggøre, hvordan projektet er med til at skabe en konkret forandring for målgruppen. Aktiviteter er de konkrete handlinger, som bliver gennemført i projektet (fx at gennemføre et innovationsforløb i 30 virksomheder). Resultater er de konkrete leverancer eller produkter, som projektets aktiviteter skaber (fx 25 nye produkter). Effekter er de ændringer, som projektet skaber på kortere eller længere sigt hos målgruppen/projektets deltagere (fx 5 % øget omsætning i deltagende virksomheder 3 år efter projektperioden). Når du arbejder med effektkæder, kan du med fordel starte baglæns med at udfylde effektkæden, så du først forholder dig til, hvilken effekt der skal opnås med projektet, siden forholder dig til, hvilke konkrete resultater der skal opnås og aktiviteter der skal iværksættes for at kunne skabe den ønskede effekt: Fastlæg effekter, resultater og aktiviteter i effektkæden. Gør aktiviteter, resultater og effekter specifikke, målbare og tidsfastsatte. Sørg for at sikre, at der er en tydelig rød tråd og sammenhæng mellem effektkædens aktiviteter, resultater og effekter. Hvad skal der til? Hvordan vil vi måle? Hvad vil vi opnå? Side 7 af 12

8 Eksempel på en effektkæde Aktiviteter Markedsidentifikation: 25 nye produktbehov identificeres Screening af virksomheder: 50 virksomheder bliver opsøgt og vurderet mhp. deltagelse Produktrådgivning: bliver gennemført i 30 virksomheder i samarbejde med videninstitutioner Resultater 25 nye produkter Effekter 5 % øget omsætning i deltagende virksomheder 3 år efter projektperioden Når du skal sikre dig, at der er en tydelig sammenhæng mellem effektkædens aktiviteter, resultater og effekter, er det en god idé at tegne pile ind i skemaet og at afklare de spørgsmål, som dukker op, før du gør effektkæden færdig. Både, hvor du kan tegne pile, og især hvor du ikke kan. Eksempel: Aktiviteten Screening af virksomheder leder til, at aktiviteten Produktrådgivning kan blive gennemført. Produktrådgivningen leder til resultatet 25 nye produkter, som vil skabe effekten 5% øget omsætning i virksomhederne efter 3 år. Hvis du har spørgsmål til opstillingen af en effektkæde, er du velkommen til at rette henvendelse til administrationen hos Region Sjælland (se kontaktoplysninger i annonceringen). 8. Budget Udfyld bilag 2 - Budgetskema. Budgetskemaets formål er at give et samlet overblik over projektets budget og finansiering, og bruges desuden som et opfølgningsredskab i forbindelse med projektets afrapporteringer undervejs i projektet. Budgetskemaet er et Excelark med 5 faner. Fane 1, Budgetoversigt, og fane 2, Budgetposter, skal udfyldes i forbindelse med projektansøgningen. Fane 3, Perioderegnskab og fane 4, Totalforbrug, skal ikke udfyldes i forbindelse med projektansøgningen, men skal udfyldes i forbindelse med den halvårlige afrapportering på projektet. Fane 5, Vejledning, er en guide til at udfylde skemaet. 8.1 Støtteberettigede udgifter og udgifter til evaluering Alle udgifter skal medtages uden moms. Evt. ikke-refundérbar moms dækkes via de interne omkostninger (se afsnit 8.5). Moms må alene fremgå af udgiftsopgørelsen/projektudgifterne, hvis ansøger ikke får refunderet momsen fra Skat eller den kommunale udligningsordning. Moms må altså kun indgå af budgetskemaet med det evt. beløb, der ikke bliver refunderet fra anden side. Hvis projektets samlede budget er mere end 2 mio. kr., må der ikke medtages udgifter til evaluering i budgetskemaet, da projektet vil blive evalueret af en ekstern operatør, som er udpeget Side 8 af 12

9 af Region Sjælland. Udgiften til evalueringer af projekter, der har et budget på mere end 2 mio. kr., betales af regionen og evalueringsudgifter må derfor ikke medtages i budgetskemaet. Den juridisk ansvarlige for projektet skal sørge for løbende at holde regnskab med projektets afholdte udgifter og skal desuden sikre sig, at der findes den nødvendige dokumentation for projektets afholdte udgifter i form bilag og faktura. I forbindelse med projektafslutning skal der fremsendes et revideret slutregnskab. Tilskud udbetales under forudsætning af, at projektet overholder de angivne aktivitets- og resultatmål, samt de i tilsagnet opstillede forpligtelser og vilkår. Tilskud udbetales altid bagudrettet og udbetales til afholdte udgifter inden for rammerne af tilsagnsbeløbet. Regionen forbeholder sig ret til at indhente ovennævnte materiale fx i forbindelse med, at projektet indsender halvårs statusrapporter, også selvom der foreligger et revideret regnskab for projektet. 8.2 Løn til projektmedarbejdere Løn til projektmedarbejdere er den løn, en medarbejder modtager. Der kan både være tale om medarbejdere, der er ansat hos ansøger og medarbejdere, der er ansat hos projektets samarbejdspartnere. Der kan enten være tale om nyansatte medarbejdere eller medarbejdere, der allerede er ansat hos ansøger eller samarbejdspartner. Hvis der er tale om en allerede ansat medarbejder, kan lønnen alene medtages i budgetskemaet i det omfang, medarbejderen løser projektopgaver, der ligger udover den almindelige drift. Hvis der indgår særlige ordninger i medarbejderens aflønning, fx betaling af telefon, særlige abonnementer og lignende, kan disse ikke medtages i beregningsgrundlaget for lønudgiften de vil i stedet skulle indgå i beregningsgrundlaget for interne omkostninger (se afsnit 8.5). Kun projektrelevante udgifter kan altså indgå i budgetskemaet. Projektet skal foretage en registrering af alle de medarbejdertimer, der afvikles i overensstemmelse med projektets effektkæde (jf. bilag 1) og som er udspecificeret i budgetskemaet (bilag 2). Hvis der er tale om et projekt med et budget på mere end 2 mio. kr., skal projektet i forbindelse med de halvårlige statusrapporteringer anføre timeforbrug, som maksimalt kan modsvare det antal timer, der er anført i budgetskemaet. I budgetskemaet vil der blive foretaget beregninger, som viser projektets timeforbrug total og opgjort på halvår. Der skal ikke fremsendes timesedler eller anden dokumentation for den anvendte tid på projektet. Det forventes, at projektet foretager sin egen løbende timeopgørelse for de tilknyttede medarbejdere. Både for egne ansatte og for samarbejdspartneres ansatte. Det forudsættes, at ansøger sørger for, at de ansættelsesretlige forhold hos medarbejdere, som løser opgaver i relation til projektet, er på plads. Løn til Ph.d.-studerende kan som udgangspunkt ikke medtages som en lønudgift, medmindre det kan dokumenteres, at den studerendes projekttid sikrer, at den Ph.d.-studerende opnår erfaring med undervisningsvirksomhed eller en anden form for videnformidling, som er relevant for projektet. Side 9 af 12

10 8.3 Barsel og sygdom Hvis en projektmedarbejder går på barsel i projektperioden, kan udgifter til medarbejderens løn under barslen indgå som lønudgift i budgetskemaet. Det er dog en forudsætning, at arbejdsgiver i henhold til ansættelsesaftale er forpligtet til at betale medarbejderen løn under barsel. Lønudgiften skal fratrækkes eventuel modtaget refusion. Hvis der i projektet ansættes en vikar for en medarbejder, som er på barsel, kan udgiften til barselsvikar medtages som lønudgift. Det samme gælder i forbindelse med medarbejders sygdom. 8.4 Beregning af lønudgift Naturalier /ulønnet arbejde kan ikke indgå i et projektbudget. Løn til projektmedarbejdere, der timeregistrerer, opgøres som antallet af timer, den pågældende medarbejder har anvendt på projektet, ganget med timelønnen. Den beregnede løn kan ikke overstige den faktisk betalte løn pr. måned. Der kan ikke anvendes gennemsnitslønninger. Den udgift, som kan medtages som lønudgift, beregnes på følgende måde: (A-indkomst (før AMbidrag) + pension + ATP)/normtid = timesats, som ganges med antal registrerede timer. Herudover kan timelønnen tillægges den forholdsmæssige andel af udgiften til feriepenge og indbetalinger til fritvalgskonto for søgnehelligdage, som arbejdsgiver kan dokumentere at have betalt enten til medarbejderen, Feriekonto, eller ved overførsel til egen godkendt revideret feriefond. Hvis en projektmedarbejder er månedslønnet, vil beregningsgrundlaget være vedkommendes månedsløn (inkl. pension) divideret med normtiden for måneden (uanset om medarbejderens løn i en måned er reduceret pga. ferieafholdelse for egen regning eller forhøjet pga. udbetaling af særligt ferietillæg). Normtiden på årsbasis er timer svarende til en gennemsnitlig normtid på 135,66 timer pr. måned. Hvis arbejdsgiver modtager godtgørelse (refusion el.lign.) fra staten/kommunen i relation til en projektmedarbejders løn, fx i forbindelse med fleksjob, VEU-godtgørelse, løntilskud el.lign., skal godtgørelsen medtages i projektets finansiering som kontante tilskud. 8.5 Interne omkostninger som 18% tillæg De udgifter, som projektet har til enten aflønning af projektansatte, revision samt ekstern konsulentbistand, skal specificeres i bilag 2 under budgetposter (fane 2). De udgifter, som projektet har derudover bliver betegnet som interne omkostninger (se nedenfor, hvad disse udgifter omhandler). De interne omkostninger skal ikke specificeres i budgetskemaet og skal heller ikke dokumenteres. Det samlede beløb til interne omkostninger beregnes som 18 % af summen fra de øvrige budgetudgifter (sum af budgetposter, fane 2). Skemaet foretager automatisk denne beregning, når alle øvrige faste udgifter er angivet i fane 2. Det automatisk beregnede tillæg fra de interne omkostninger kan maksimalt udgøre kr. Hvis der søges om medfinansiering til fx EU-programmer og lignende, hvor procenten er højere end de 18%, vil regionen administrativt tillægge forskellen i forhold til det ansøgte tilskud. Side 10 af 12

11 De interne omkostninger dækker følgende udgifter, som derfor ikke må indgå i projektets øvrige budget: Husleje, el, vand, varme. Kontorartikler, porto. Telefon, internet. Rengøring, pedel/vicevært. Marketing/markedsføring og annoncering. Reception. Reparation og vedligehold. IT-service/licenser. Rejser, kost, logi, fortæring. Afskrivninger, leje/leasing. Materialer og forbrugsartikler (kopimaskine artikler el.lign.). Ikke-refundérbar moms (dokumentation skal vedlægges). Bankudgifter, andre finansielle udgifter. Forsikringer og evt. taxameter. Taxameter kan kun opgives, hvis udgifterne er direkte knyttet til projektets aktiviteter. 9. Risikoanalyse Beskriv risici/barrierer for, at projektets aktiviteter ikke kan gennemføres som planlagt eller at projektet ikke medfører de forventede resultater og effekter. Beskriv også, hvad projektet vil gøre for at imødekomme de beskrevne risici/barrierer. 10. Kommunikationsplan Beskriv projektets kommunikationsplan. Beskrivelsen skal indeholde oplysninger om, hvilke planer der er for eksponering af projektet, dets resultater og effekter samt hvilke aktører, der er ansvarlig for den givne kommunikationsindsats. Vær opmærksom på, at alle projekter, der modtager tilskud fra de regionale udviklingsmidler, skal informere om, at Region Sjælland eller Vækstforum har bevilget tilskuddet. Projektet har også pligt til at anvende Region Sjællands og Vækstforums logoer i al kommunikation om projektet. Disse kan hentes under tilskudssektionen på Region Sjællands hjemmeside. Projektansøger skal desuden stå til rådighed, hvis Region Sjælland spørger om kommunikationsmateriale eller andre oplysninger om projektet. 11. Projektets videreførelse efter tilskudsperiodens ophør Beskriv, hvordan projektet forventes at blive forankret og videreført efter tilskudsperiodens ophør, herunder evt. hvem der påtager sig et økonomisk ansvar herfor og hvordan der følges op på projektets langsigtede effekter. Side 11 af 12

12 12. Programkonformitet (skal kun udfyldes, hvis der søges EU strukturfondsmidler det fremgår i så fald af annonceringen) I annonceringsteksten på regionens hjemmeside fremgår det, hvis der tale om en strukturfondsannoncering. Dvs., hvis de planlagte projekter påtænkes medfinansieret af EU s strukturfonde, enten under regionalfonds- eller socialfondsprogrammet. Alle ansøgere skal dog indledningsvist udfylde Region Sjællands ansøgningsskema. Det regionale skema er mindre omfattende og dermed også mindre tidskrævende, end EU-ansøgningsskemaet er. Samtidig sikrer det regionale ansøgningsskema, at projektet har en tæt kobling til den regionale vækst- og udviklingsstrategi (ReVUS) og den konkrete annoncering. Så snart det er aftalt mellem ansøger og administration, at der kan arbejdes videre med en strukturfondsansøgning, vil det være nemt og hurtigt at overføre indholdet fra det regionale skema til EU-skemaet. Under punkt 12 i ansøgningsskemaet skal du kort redegøre for, hvordan projektets aktiviteter tager højde for regelsæt, aktivitetstyper og retningslinjer, som er knyttet til EU s strukturfondsprogrammer. Det er samtidig vigtigt, at du forholder dig til den specifikke prioriteringsakse (indsatsområde) samt tilhørende indikatorer, som er beskrevet i strukturfondsprogrammet. Dette vil også fremgå af annonceringsteksten. På Erhvervsstyrelsens hjemmeside: https://regionalt.erhvervsstyrelsen.dk/ kan du finde de enkelte programmer, regelsæt og retningslinjer for henholdsvis regional- og socialfonden. Ligeledes kan du læse om de teknisk specifikke krave til projekter under programmets forskellige prioriteringsakser samt tilhørende indikatorer. Hvis du har spørgsmål til regelsættet, indikatorer mv., er du velkommen til at kontakt administrationen i Region Sjælland. 13. Underskrifter Ansøgningen skal underskrives af ansøgningens tegningsberettigede, som er den juridisk ansvarlige leder (typisk direktør eller tilsvarende). Ansøgningen skal sendes i elektronisk form med underskrift. Side 12 af 12

VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER. FRA REGION SJÆLLAND og VÆKSTFORUM SJÆLLAND

VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER. FRA REGION SJÆLLAND og VÆKSTFORUM SJÆLLAND VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER FRA REGION SJÆLLAND og VÆKSTFORUM SJÆLLAND Dette er en generel vejledning for, hvordan du søger om midler til udviklingsaktiviteter i Region

Læs mere

VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER FRA REGION SJÆLLAND og VÆKSTFORUM SJÆLLAND

VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER FRA REGION SJÆLLAND og VÆKSTFORUM SJÆLLAND VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER FRA REGION SJÆLLAND og VÆKSTFORUM SJÆLLAND Indholdsfortegnelse 1. Region Sjælland og Vækstforum Sjællands udviklingsmidler bevilges på grundlag

Læs mere

VEJLEDNING 2014-2020. Til anvendelse af konti for budgetter under. Socialfonden, 40 %

VEJLEDNING 2014-2020. Til anvendelse af konti for budgetter under. Socialfonden, 40 % VEJLEDNING 2014-2020 Til anvendelse af konti for budgetter under Socialfonden, 40 % Erhvervsstyrelsen, 19. september 2014 Udgifter Udgifter til projektgennemførelse 10 Projektarbejde, standardsats 20 Projektarbejde,

Læs mere

VEJLEDNING 2014-2020. Til anvendelse af konti for budgetter under. Socialfonden, 18 %

VEJLEDNING 2014-2020. Til anvendelse af konti for budgetter under. Socialfonden, 18 % VEJLEDNING 2014-2020 Til anvendelse af konti for budgetter under Socialfonden, 18 % Erhvervsstyrelsen, 1. august 2014 Udgifter Udgifter til projektgennemførelse 10 Projektarbejde, standardsats 20 Projektarbejde,

Læs mere

VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM TILSKUD FRA KULTURPULJEN I REGION SJÆLLAND I 2015

VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM TILSKUD FRA KULTURPULJEN I REGION SJÆLLAND I 2015 VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM TILSKUD FRA KULTURPULJEN I REGION SJÆLLAND I 2015 Regionsrådet har afsat en samlet kulturpulje på 3 millioner kroner. Puljen kan søges frem til den 10 april 2015 kl. 12.00.

Læs mere

Budgetskema - Budgetoversigt

Budgetskema - Budgetoversigt skema - oversigt Vælg hvilket program/tilskudsmulighed der søges om tilskud via: Hovedansøger Projekttitel Projekt start Projekt slut Indsendt af ansøger Politisk godkendelsesdato i alt Støtteprocent,

Læs mere

Vejledning til kontoplan Den Europæiske Socialfond

Vejledning til kontoplan Den Europæiske Socialfond Vejledning til kontoplan Den Europæiske Socialfond Denne vejledning følger kontoplanen for Socialfondsprojekter, der anvender Regnskabsskema S3 Denne vejledning følger kontoplanen for regnskabsskema S3

Læs mere

LØN OG UNDERHOLD. Særligt om løn til projektmedarbejdere. Der kan ydes medfinansiering til:

LØN OG UNDERHOLD. Særligt om løn til projektmedarbejdere. Der kan ydes medfinansiering til: LØN OG UNDERHOLD Der kan ydes medfinansiering til: Løn til projektmedarbejdere, som arbejder med gennemførelsen af strukturfondsprojekter. Løn eller underhold til deltagere i kompetenceudviklingsforløb

Læs mere

Vejledning til ansøgning for

Vejledning til ansøgning for Vejledning til ansøgning for Lokale og landsdækkende aktiviteter skal understøtte et demensvenligt samfund Ansøgningsskemaet udfyldes elektronisk ved indskrivning i fil fra Sundhedsstyrelsens hjemmeside

Læs mere

Vejledning til ansøgning for

Vejledning til ansøgning for Vejledning til ansøgning for Rådgivnings- og aktivitetscentre til mennesker med demens og deres pårørende, herunder yngre med demens Ansøgningsskemaet udfyldes elektronisk ved indskrivning i fil fra Sundhedsstyrelsens

Læs mere

Vejledning til etablering af effektkæder. For udviklingsprojekter medfinansieret af Region Sjælland og Vækstforum

Vejledning til etablering af effektkæder. For udviklingsprojekter medfinansieret af Region Sjælland og Vækstforum Vejledning til etablering af effektkæder For udviklingsprojekter medfinansieret af Region Sjælland og Vækstforum Indhold: Effektkæder - hvorfor... 3 Effektkæder - Hvordan... 3 Dialog med Region Sjælland...

Læs mere

Vejledning til kontoplan Den Europæiske Regionalfond

Vejledning til kontoplan Den Europæiske Regionalfond Vejledning til kontoplan Den Europæiske Regionalfond Denne vejledning følger kontoplanen for Regionalfondsprojekter, der anvender Regnskabsskema R3 Denne vejledning følger kontoplanen for regnskabsskema

Læs mere

Standardvilkår for projekter, der modtager tilskud fra de regionale erhvervsudviklingsmidler

Standardvilkår for projekter, der modtager tilskud fra de regionale erhvervsudviklingsmidler Standardvilkår for projekter, der modtager tilskud fra de regionale erhvervsudviklingsmidler A. Indledning 1. Tilsagnet er betinget af nedenstående vilkår og af, at projektet gennemføres i overensstemmelse

Læs mere

VEJLEDNING 2014-2020. Til anvendelse af konti for budgetter under. Regionalfonden, Horizon 2020

VEJLEDNING 2014-2020. Til anvendelse af konti for budgetter under. Regionalfonden, Horizon 2020 VEJLEDNING 2014-2020 Til anvendelse af konti for budgetter under Regionalfonden, Horizon 2020 Erhvervsstyrelsen, 1. august 2014 Udgifter Direkte personaleudgifter 400 Direkte løn projektmedarbejdere, faktisk

Læs mere

Vejledning til kontoplan Den Europæiske Socialfond

Vejledning til kontoplan Den Europæiske Socialfond Vejledning til kontoplan Den Europæiske Socialfond Denne vejledning følger kontoplanen for Socialfondsprojekter, der anvender følgende metode for beregning af de indirekte omkostninger: Faktiske afholdte

Læs mere

Vejledning til ansøgning for

Vejledning til ansøgning for Vejledning til ansøgning for Praksisnært kompetenceløft i kommuner og regioner Ansøgningsskemaet udfyldes elektronisk ved indskrivning i fil fra Sundhedsstyrelsens hjemmeside (www.sst.dk). De udfyldte

Læs mere

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark 0. Indledning Nedenstående tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark udgør sammen med lov

Læs mere

Region Sjælland fremsender hermed tilsagn om tilskud fra Region Sjællands regionale udviklingsmidler til ovennævnte projekt.

Region Sjælland fremsender hermed tilsagn om tilskud fra Region Sjællands regionale udviklingsmidler til ovennævnte projekt. Lene Vestergård Skørpingevej 53 Havnelev 4673 Rødvig Stevns Dato: 26. juni 2015 Tilsagn om tilskud fra de regionale udviklingsmidler til KLINT et musikalsk/scenisk værk Region Sjælland fremsender hermed

Læs mere

VEJLEDNING 2014-2020. Til anvendelse af konti for budgetter under. Regionalfonden, 18 %

VEJLEDNING 2014-2020. Til anvendelse af konti for budgetter under. Regionalfonden, 18 % VEJLEDNING 2014-2020 Til anvendelse af konti for budgetter under Regionalfonden, 18 % Erhvervsstyrelsen, 20. august 2015 Udgifter Udgifter til projektgennemførelse 200 Projektarbejde, standardsats 210

Læs mere

Tilsagn. Vækst via Ledelse. Fase 3 VIRKSOMHED

Tilsagn. Vækst via Ledelse. Fase 3 VIRKSOMHED Tilsagn Vækst via Ledelse Fase 3.. VIRKSOMHED 1 Vækst via Ledelse Virksomhedens stamdata Virksomhed: A/S ApS I/S Personligt Andet Kontaktperson CVR: NB! Se yderligere virksomhedsdata i Anmodning om deltagelse

Læs mere

Retningslinjer for tildeling og anvendelse af midler fra puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen).

Retningslinjer for tildeling og anvendelse af midler fra puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen). Retningslinjer for tildeling og anvendelse af midler fra puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen). Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling har den 19.11.2014 17.06.2015

Læs mere

11. Team Vækst Danmark

11. Team Vækst Danmark Brevid 2883336 11. Team Vækst Danmark Åbent Vækstforum Sjælland 2772740 Brevid: Resume Annoncering vedr. Team Vækst Danmark blev igangsat 1. juli 2015. Der foreligger nu en ansøgning fra Region Midtjylland

Læs mere

Vejledning til ansøgning om tilskud til socialøkonomiske virksomheder

Vejledning til ansøgning om tilskud til socialøkonomiske virksomheder Vejledning til ansøgning om tilskud til socialøkonomiske virksomheder Læs denne vejledning omhyggeligt inden du udfylder ansøgningsskemaet. I. Puljens formål Dialogforum for Samfundsansvar og Vækst er

Læs mere

Vejledning til ansøgning for Styrket indsats mod ensomhed blandt ældre mennesker, der modtager meget hjemmehjælp

Vejledning til ansøgning for Styrket indsats mod ensomhed blandt ældre mennesker, der modtager meget hjemmehjælp Vejledning til ansøgning for Styrket indsats mod ensomhed blandt ældre mennesker, der modtager meget hjemmehjælp Hvilke oplysninger skal ansøgningen indeholde? Ansøgningsskema, projektbeskrivelsesskema

Læs mere

OPLYSNINGSSKEMA til udgivelse af elektronisk nyhedsbrev Internationalt Affaldsnyt

OPLYSNINGSSKEMA til udgivelse af elektronisk nyhedsbrev Internationalt Affaldsnyt 1 1. Hovedoplysninger (husk underskrift) OPLYSNINGSSKEMA til udgivelse af elektronisk nyhedsbrev Internationalt Affaldsnyt Projektet Oplysningerne anføres i denne kolonne Journalnummer (udfyldes af Miljøstyrelsen):

Læs mere

Cirkulær ByInnovation CBi

Cirkulær ByInnovation CBi Informationsmøde 9. September 2016 Cirkulær ByInnovation CBi samle, skubbe, innovere, kommunikere som forudsætning for at skalere Dagsorden -forløb Præsentationsrunde Hvorfor Baggrund, valg af byen som

Læs mere

Hvis I har spørgsmål, så kontakt projektmedarbejder Julia Bick på telefon eller mail (+45 74 67 05 01, jubi@region.dk).

Hvis I har spørgsmål, så kontakt projektmedarbejder Julia Bick på telefon eller mail (+45 74 67 05 01, jubi@region.dk). 1 / 5 Projekt KursKultur Ansøgningsvejledning Kultur- og netværkspuljen Det glæder os meget, at I har fået en idé til et grænseoverskridende projekt, som I nu ønsker at søge støttemidler fra Kultur- og

Læs mere

VEJLEDNING TIL ANSØGNINGSSKEMA ET NYT LIV MED TYPE 2 DIABETES. Ansøgningsfrist d. 7. oktober 2014 kl.12:00

VEJLEDNING TIL ANSØGNINGSSKEMA ET NYT LIV MED TYPE 2 DIABETES. Ansøgningsfrist d. 7. oktober 2014 kl.12:00 VEJLEDNING TIL ANSØGNINGSSKEMA ET NYT LIV MED TYPE 2 DIABETES Ansøgningsfrist d. 7. oktober 2014 kl.12:00 Indhold Introduktion... 3 Processen... 3 Betingelser... 3 OPI-projektets titel... 5 Varighed og

Læs mere

VEJLEDNING Til anvendelse af konti for budgetter under. Regionalfonden, konsulenter/udstyr

VEJLEDNING Til anvendelse af konti for budgetter under. Regionalfonden, konsulenter/udstyr VEJLEDNING 2014-2020 Til anvendelse af konti for budgetter under Regionalfonden, konsulenter/udstyr Erhvervsstyrelsen, 1. februar 2016 Udgifter Udgifter til projektgennemførelse 200 Projektarbejde, standardsats

Læs mere

VEJLEDNING Til anvendelse af konti for budgetter under. Socialfonden, konsulenter/udstyr

VEJLEDNING Til anvendelse af konti for budgetter under. Socialfonden, konsulenter/udstyr VEJLEDNING 2014-2020 Til anvendelse af konti for budgetter under Socialfonden, konsulenter/udstyr Erhvervsstyrelsen, 1. februar 2016 Udgifter Udgifter til projektgennemførelse 10 Projektarbejde, standardsats

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes på mail:tilskud@regionsjaelland.dk Det er vigtigt, at alle felter er besvaret

Læs mere

Annoncering efter operatør til initiativet Innovationsdrevet vækst hos virksomheder, der leverer til sundheds- og velfærdsområdet

Annoncering efter operatør til initiativet Innovationsdrevet vækst hos virksomheder, der leverer til sundheds- og velfærdsområdet Regionshuset Viborg Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 www.regionmidtjylland.dk Annoncering efter operatør til initiativet Innovationsdrevet vækst hos virksomheder, der leverer

Læs mere

UDLÆNDINGE-, INTEGRATIONS- OG BOLIGMINISTERIET

UDLÆNDINGE-, INTEGRATIONS- OG BOLIGMINISTERIET UDLÆNDINGE-, INTEGRATIONS- OG BOLIGMINISTERIET Ansøgning om tilskud fra byfornyelseslovens forsøgs- og udviklingsmidler 2015 Jf. lovbekendtgørelse nr. 863 af 3. juli 2014 (Lov om byfornyelse og udvikling

Læs mere

Vejledning til ansøgning for satspuljen. Kultur på Recept

Vejledning til ansøgning for satspuljen. Kultur på Recept Vejledning til ansøgning for satspuljen Kultur på Recept Hvilke oplysninger skal ansøgningen indeholde? Vedlagte ansøgningsskema, projektbeskrivelsesskema og budgetskemaer udfyldes elektronisk ved indskrivning

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte til lokale projekter og arrangementer fra Nationalpark Vadehavet

Vejledning til ansøgning om støtte til lokale projekter og arrangementer fra Nationalpark Vadehavet Marts 2017 Vejledning til ansøgning om støtte til lokale projekter og arrangementer fra Nationalpark Vadehavet Indledning Nationalpark Vadehavet yder støtte i form af mindre beløb* til ikke-kommercielle

Læs mere

Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om. Markedsmodningsfonden

Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om. Markedsmodningsfonden Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om Markedsmodningsfonden 2/8 Indholdsfortegnelse: A. Indledning... 3 B. Budget... 3 C. Regnskab... 3 D. Udbetaling af tilskud i projektperioden... 4 E.

Læs mere

Vejledning til kontoplan Den Europæiske Socialfond

Vejledning til kontoplan Den Europæiske Socialfond Vejledning til kontoplan Den Europæiske Socialfond Denne vejledning følger kontoplanen for Socialfondsprojekter, der anvender Regnskabsskema S2 Denne vejledning følger kontoplanen for regnskabsskema S2

Læs mere

Vejledning til ansøgning for Storrygerindsats, Organisationspulje

Vejledning til ansøgning for Storrygerindsats, Organisationspulje Vejledning til ansøgning for Storrygerindsats, Organisationspulje I denne vejledning er der vejledning til udfyldelse af: Skema 1: Ansøgningsskema til støtte til storrygerindsats Skema 2: Projektbeskrivelsesskema

Læs mere

Desuden skal instruksen bruges i forbindelse med revisors revidering af regnskabet for de aktiviteter, der modtages tilskud til.

Desuden skal instruksen bruges i forbindelse med revisors revidering af regnskabet for de aktiviteter, der modtages tilskud til. Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon 7221 8800 Fax 7262 6790 info@tbst.dk www.tbst.dk Dato 24. januar 2018 Instruks for regnskab vedr. Demenspuljen 2018 Denne instruks for regnskab beskriver

Læs mere

Bilag 1. Ansøgningsskemaet skal indeholde oplysninger om: a. Hvilke formål branchearbejdsmiljørådet har med aktiviteten,

Bilag 1. Ansøgningsskemaet skal indeholde oplysninger om: a. Hvilke formål branchearbejdsmiljørådet har med aktiviteten, Bilag 1 1. Grundtilskud til branchearbejdsmiljørådets administration Grundtilskud til det enkelte branchearbejdsmiljøråds grundlæggende administration fastsættes hvert år af beskæftigelsesministeren efter

Læs mere

Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om fond til grøn omstilling og erhvervsmæssig fornyelse

Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om fond til grøn omstilling og erhvervsmæssig fornyelse Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om fond til grøn omstilling og erhvervsmæssig fornyelse 2/7 Indholdsfortegnelse: A. Indledning... 3 B. Budget... 3 C. Regnskab... 3 D. Udbetaling af tilskud

Læs mere

Vejledning til ansøgning til pulje til medicingennemgang

Vejledning til ansøgning til pulje til medicingennemgang Vejledning til ansøgning til pulje til medicingennemgang Hvilke oplysninger skal ansøgningen indeholde? Vedlagte ansøgningsskema, projektbeskrivelsesskema og budgetskemaer udfyldes elektronisk ved indskrivning

Læs mere

Vejledning til regnskabsskema

Vejledning til regnskabsskema l Vejledning til regnskabsskema Den Europæiske Regionalfond & Den Europæiske Socialfond Denne vejledning indeholder en række oplysninger og gode råd til, hvordan strukturfondsprojekter på en god og sikker

Læs mere

Elektronisk ansøgningsskema

Elektronisk ansøgningsskema Den gode ansøgning Elektronisk ansøgningsskema Ansøgningsskema - login Hvis det er første gang du logger på, angiver du e-mail og klikker herefter Opret bruger. Du vil herefter modtage en e-mail med et

Læs mere

Valgte Prioriteter. 1. Information fra Vækstforum. 2. Valg af indsatsområde og kategori. 3. Stamoplysninger om ansøger. Projekt start dato:

Valgte Prioriteter. 1. Information fra Vækstforum. 2. Valg af indsatsområde og kategori. 3. Stamoplysninger om ansøger. Projekt start dato: Valgte Prioriteter Projekt start dato: 1-10-2007 Projekt slut dato: 1-11- Bevilling A: Syddanmark: Socialfonden: Prioritet 2 - Udvidelse af arbejdsstyrken Vedhæftede filer Ingen 1. Information fra Vækstforum

Læs mere

Forebyggelsesfondens vejledning om støtte til hovedformål 2

Forebyggelsesfondens vejledning om støtte til hovedformål 2 Forebyggelsesfondens vejledning om støtte til hovedformål 2 Revideret den 6. juli 2007 Indholdsfortegnelse 1. Forebyggelsesfonden kan under hovedformål 2 yde støtte til følgende formål:... 3 1.1. Prioriterede

Læs mere

VE-Loven Sigtet med VE-lovens Grønne Ordning er at sikre større accept af opstilling af vindmøller på land.

VE-Loven Sigtet med VE-lovens Grønne Ordning er at sikre større accept af opstilling af vindmøller på land. Administrationsgrundlag for Grøn Ordning i Jammerbugt Kommune Den 19.8.2015 Indledning Der er i Lov om vedvarende energi [1] etableret en Grøn Ordning for nye vindmøller over 25 meter, der er opstillet

Læs mere

Retrokonverteringsbevilling

Retrokonverteringsbevilling Retrokonverteringsbevilling Vejledning Ansøgningstermin oktober 2015 Retrokonverterings-bevilling Vejledning Næste ansøgningsfrist 15. oktober 2015 Kulturstyrelsen Biblioteker H.C. Andersens Boulevard

Læs mere

PAJ SYSTEMTEKNIK/POUL JESSEN. Sønderborg. Ingen partnere i projektet. Mekatronikklyngen, CVR.nr. XXXXXXXX. Velfærdsteknologi og service

PAJ SYSTEMTEKNIK/POUL JESSEN. Sønderborg. Ingen partnere i projektet. Mekatronikklyngen, CVR.nr. XXXXXXXX. Velfærdsteknologi og service Bilag 25a Indstillingsskema til vækstforum Ansøgt beløb Indstillet beløb Ansøger om Mål 2 midler Socialfonden 1.799.264 kr. 1.799.264 kr. Ansøger om Mål 2 midler - Regionalfonden 0 kr. 0 kr. Ansøger om

Læs mere

Budget- og finansieringsskema

Budget- og finansieringsskema Produktionsafgiftsfonden for Juletræer og Pyntegrønt Amalievej 20 Forbeholdt Produktionsafgiftsfonden for Juletræer og Pyntegrønt J.nr. 1875 Frederiksberg C Budget- og finansieringsskema Specifikation

Læs mere

Vejledning til ansøgere og projektholdere i Uddannelsespuljen

Vejledning til ansøgere og projektholdere i Uddannelsespuljen Vejledning til ansøgere og projektholdere i Uddannelsespuljen Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Når du vil ansøge Uddannelsespuljen... 4 2.1 Hvem kan ansøge og til hvad?... 4 2.2 Uddannelsespuljens

Læs mere

Retningslinier for udbetaling af honorar for screening og henvisning af vækstvirksomheder til Væksthus Midtjylland

Retningslinier for udbetaling af honorar for screening og henvisning af vækstvirksomheder til Væksthus Midtjylland Retningslinier for udbetaling af honorar for screening og henvisning af vækstvirksomheder til Væksthus Midtjylland Birk Centerpark 40 7400 Herning Tlf.: 7022 0076 Fax: 9642 6565 ww.startvaekst.dk Nedenstående

Læs mere

Øvrige tilskud til projektet fra Socialstyrelsen

Øvrige tilskud til projektet fra Socialstyrelsen Ansøgning Projektets/aktivitetens titel Skriv titel på projektet. Kommune I hvilken kommune har projektet postadresse? Ansøger type Navn og e-mail adresse på tilskudsansvarlig Organisationens navn og CVR-nummer

Læs mere

Skema 2, der beskriver og begrunder kommunens ønske om at deltage i projektet må højst fylde 8 sider med punkt 12.

Skema 2, der beskriver og begrunder kommunens ønske om at deltage i projektet må højst fylde 8 sider med punkt 12. N O T A T Vejledning til ansøgningsskema om projektstøtte til satspuljen Styrket indsats i svangreomsorgen for udsatte gravide Hvilke oplysninger skal ansøgningen indeholde? Ansøgningsskema (skema 1),

Læs mere

Vejledning om ansøgning til grundfinansiering for etablerede frivilligcentre 15.13.28.90

Vejledning om ansøgning til grundfinansiering for etablerede frivilligcentre 15.13.28.90 Socialministeriet Vejledning om ansøgning til grundfinansiering for etablerede frivilligcentre 15.13.28.90 Ansøgningsfrist 9. maj 2011 kl. 12.00 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning... 2 2 Puljens formål og

Læs mere

Bilag 2 Vejledning til ansøgningsskema for satspuljeprojektet Forebyggelsesindsatser i nærmiljøet

Bilag 2 Vejledning til ansøgningsskema for satspuljeprojektet Forebyggelsesindsatser i nærmiljøet Bilag 2 Vejledning til ansøgningsskema for satspuljeprojektet Forebyggelsesindsatser i nærmiljøet Hvilke oplysninger skal ansøgningen indeholde? Ansøgningsskema, projektbeskrivelsesskema og budgetskemaer

Læs mere

3. Betingelserne gælder for alle tilsagn og tilskud, hvor der henvises til 'Betingelser for tilskud til danske Eurostars-deltagere'.

3. Betingelserne gælder for alle tilsagn og tilskud, hvor der henvises til 'Betingelser for tilskud til danske Eurostars-deltagere'. Betingelser for tilskud til danske deltagere i Eurostars-projekter godkendt før 1. marts 2015 Innovationsfonden Bredgade 40 Nedenstående tilskudsbetingelser udgør sammen med tilsagnet med bilag, opslagsteksten

Læs mere

Instruks for regnskab vedr. buspuljerne

Instruks for regnskab vedr. buspuljerne Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon 72218800 Fax 33690548 info@tbst.dk www.tbst.dk Instruks for regnskab vedr. buspuljerne Denne instruks for regnskab beskriver sammen med revisionsinstruksen

Læs mere

Sagsnr Spørgsmål og svar Kontraktbilag XX Udbud af Scale-up Denmark. 1. Spørgsmål til UDBUDSBETINGELSER + UDBUDSBILAG 1-3

Sagsnr Spørgsmål og svar Kontraktbilag XX Udbud af Scale-up Denmark. 1. Spørgsmål til UDBUDSBETINGELSER + UDBUDSBILAG 1-3 Sagsnr. 1-30-76-29-14 Spørgsmål og svar Kontraktbilag XX Udbud af Scale-up Denmark 1. Spørgsmål til UDBUDSBETINGELSER + UDBUDSBILAG 1-3 1.1 I Udbudsbetingelserne er der i afsnit 10.3, s. 16, angivet I

Læs mere

Eksempel på beregning af uddannelsesstøtte:

Eksempel på beregning af uddannelsesstøtte: Eksempel på beregning af uddannelsesstøtte: - Den generelle gruppefritagelse, artikel 31: Styrelsen har vurderet, at de deltagende virksomheder og/eller den kontraktansvarlige partner m.fl. i projektet

Læs mere

For projekter, der har en varighed på et år eller mindre, er der ikke krav om, at der udarbejdes statusredegørelser, men alene en slutrapportering.

For projekter, der har en varighed på et år eller mindre, er der ikke krav om, at der udarbejdes statusredegørelser, men alene en slutrapportering. Niels Juels Gade 13 1022 København K vd@vd.dk EAN 5798000893450 Postboks 9018 Telefon 7244 3333 vejdirektoratet.dk SE 60729018 Cykelpuljen ( Pulje til mere cykeltrafik )- vejledning til statusredegørelse

Læs mere

Betingelser for tilskudsmodtager

Betingelser for tilskudsmodtager Socialstyrelsen Center for Økonomi og Tilskudsforvaltning Jan. 2016 Betingelser for tilskudsmodtager I dette bilag beskrives de generelle regler og betingelser, der gælder for tilskud fra Socialstyrelsen.

Læs mere

Administrative procedurer 1. oktober 2008

Administrative procedurer 1. oktober 2008 Administrative procedurer KOMPETENCEmidt De næste par timer vil bl.a. omhandle: EU-regelsæt Entydig identifikation Udgiftstyper Betalingsdokumentation Transaktionsspor - Konteringsvejledning Attestation

Læs mere

Opfølgning og dokumentationskrav ifht. socialfonden

Opfølgning og dokumentationskrav ifht. socialfonden Opfølgning og dokumentationskrav ifht. socialfonden v. Merete Giehm-Reese, Region Midtjylland Opstartsmøde den 14. maj 2009 www.regionmidtjylland.dk Relevante dokumenter Bekendtgørelse nr. 358 af 18.04.07

Læs mere

Tilsagn om tilskud til projektet Ny Golfbane på Sejerø, j.nr. 1025-187 fra ø-støtteordningen under Landdistriktspuljen, 1. ansøgningsrunde 2015

Tilsagn om tilskud til projektet Ny Golfbane på Sejerø, j.nr. 1025-187 fra ø-støtteordningen under Landdistriktspuljen, 1. ansøgningsrunde 2015 Jens Thomassen Sejerø Golfklub c/o Jens Thomassen Sejerøvej 25 4592 Sejerø Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K E-mail puljer@mbbl.dk www.mbbl.dk Dato: 20-04-2015

Læs mere

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gjern Lokalråd Vagn Brostrup Jensen Teglværksvej 16 8883 Gjern Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K E-mail puljer@mbbl.dk www.mbbl.dk Dato: 11-03-2015 Pulje : Landdistriktspuljen

Læs mere

1. ADMINISTRATIONSOPLYSNINGER

1. ADMINISTRATIONSOPLYSNINGER D E T L O K A L E B E S K Æ F T I G E L S E S R Å D F O R AAR H U S Vejledning i udfyldelse af ansøgningsskema 1. ADMINISTRATIONSOPLYSNINGER 1.1 Ansøger Her angives hvem, der søger bevillingen, her under

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte til lokale projekter og arrangementer fra Nationalpark Vadehavet

Vejledning til ansøgning om støtte til lokale projekter og arrangementer fra Nationalpark Vadehavet Juli 2016 Vejledning til ansøgning om støtte til lokale projekter og arrangementer fra Nationalpark Vadehavet Indledning Nationalpark Vadehavet yder støtte i form af mindre beløb* til ikke-kommercielle

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til uddeling af julehjælp 2015. Finanslovens 15.75.78.10. Ansøgningsfrist den 4. november 2015, kl. 12.

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til uddeling af julehjælp 2015. Finanslovens 15.75.78.10. Ansøgningsfrist den 4. november 2015, kl. 12. Socialstyrelsen Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til uddeling af julehjælp 2015 Finanslovens 15.75.78.10 Ansøgningsfrist den 4. november 2015, kl. 12. INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning... 2

Læs mere

Annoncering efter ansøgninger Titel Indkaldelse af ansøgninger vedrørende aktivitet;

Annoncering efter ansøgninger Titel Indkaldelse af ansøgninger vedrørende aktivitet; Side 1 af 5 Annoncering efter er Titel Indkaldelse af er vedrørende aktivitet; Innovation, iværksætteri og talenter på ungdomsuddannelser Udfordring Den regionale vækst og udviklingsstrategi adresserer

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009 ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009 Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes gerne på mail: rukomuddarb@regionsjaelland.dk eller pr. post til Region

Læs mere

Standardvilkår for bevillinger fra Arbejdstilsynet

Standardvilkår for bevillinger fra Arbejdstilsynet Standardvilkår for bevillinger fra Arbejdstilsynet Overholdelse af disse standardvilkår er en forudsætning for bevillingen. Standardvilkår for bevillinger fra Arbejdstilsynet sendes sammen med tilsagnet.

Læs mere

Ansøgning om tilskud i Projektets titel Der skal angives en kort men samtidig dækkende titel for projektet. Max 50 karakterer.

Ansøgning om tilskud i Projektets titel Der skal angives en kort men samtidig dækkende titel for projektet. Max 50 karakterer. Ansøgning Pelsdyrafgiftsfonden 2013 De grå tekstbokse skal betragtes som en vejledning og skal slettes inden ansøgningen sendes til fonden. Bemærk at punktet med underskriften skal være på den første side

Læs mere

Vejledning til ansøgning i Videncenter for. Velfærdsledelse. 1. Titel. 2. Ansøgt beløb. 3. Hovedansøger 17/03/11. Videncenter for.

Vejledning til ansøgning i Videncenter for. Velfærdsledelse. 1. Titel. 2. Ansøgt beløb. 3. Hovedansøger 17/03/11. Videncenter for. Vejledning til ansøgning i Videncenter for Velfærdsledelse Dette er en vejledning til udfyldelse af ansøgningsskemaet. For yderligere information henvises til www.velfaerdsledelse.dk. Mulige ansøgere opfordres

Læs mere

Vejledning til ansøgning for kommunepulje, forstærket indsats over for storrygere

Vejledning til ansøgning for kommunepulje, forstærket indsats over for storrygere Vejledning til ansøgning for kommunepulje, forstærket indsats over for storrygere Ansøgningsskema, beskrivelsesskema for indsatsen og budgetskemaer udfyldes elektronisk ved indskrivning i fil fra Sundhedsstyrelsens

Læs mere

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Askø Strandvig Grundejerforening Per Skov Madsen Alstrup Strandvej 3 4840 Nørre Alslev Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K E-mail puljer@mbbl.dk www.mbbl.dk Dato:

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra Ansøgningspuljen til uddeling af julehjælp Finanslovens

Vejledning til ansøgning om støtte fra Ansøgningspuljen til uddeling af julehjælp Finanslovens Vejledning til ansøgning om støtte fra Ansøgningspuljen til uddeling af julehjælp 2016 Finanslovens 15.75.78.10. Ansøgningsfrist den 8. august 2016 kl. 12:00 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 2 2. Ansøgningspuljens

Læs mere

Bypuljen. Ansøgningsskema til Bypuljen. 1. Generelle oplysninger. Ansøgers navn. CPR-/SE-nummer. Adresse. Postnr. Tlf.nr.

Bypuljen. Ansøgningsskema til Bypuljen. 1. Generelle oplysninger. Ansøgers navn. CPR-/SE-nummer. Adresse. Postnr. Tlf.nr. Ansøgningsskema til Bypuljen 1. Generelle oplysninger Ansøgers navn CPR-/SE-nummer Adresse Postnr. Tlf.nr. By Fax-nr. E-mail Policenr.. på ansvarsforsikring 2. Navn på den tegningsberettigede for institutionen/virksomheden

Læs mere

Sådan søger du Det overraskende møde & alternative arenaer Puljen under KONTRAST

Sådan søger du Det overraskende møde & alternative arenaer Puljen under KONTRAST Sådan søger du Det overraskende møde & alternative arenaer Puljen under KONTRAST Vejledning til ansøgere KulturKANten - hvad er det? KulturKANten 2013-2016 er et samarbejde mellem de 11 nordjyske kommuner,

Læs mere

Vejledning til ansøgning om tilskud til. Partnerskaber for Genfremstilling under Grøn Omstillingsfond

Vejledning til ansøgning om tilskud til. Partnerskaber for Genfremstilling under Grøn Omstillingsfond Vejledning til ansøgning om tilskud til Partnerskaber for Genfremstilling under Grøn Omstillingsfond Læs denne vejledning omhyggeligt, inden du udfylder ansøgnings- og budgetskemaet. 1. Partnerskaber for

Læs mere

Ændring af. af Udsættelse projektet?

Ændring af. af Udsættelse projektet? Ændring af Ændring Overdragelse af Udsættelse projektet? budgettet? af projektet? af projektet? Kursus for LAG koordinatorer maj/juni 2011 1 Rubrik A (projekttitel) og B (CVR-nr.) Entydig og dækkende titel.

Læs mere

Tilsagn om tilskud til projektet Havnefaciliteter på Hjortø, j.nr. 1025-236 fra ø-støtteordningen under Landdistriktspuljen, 2. ansøgningsrunde 2015

Tilsagn om tilskud til projektet Havnefaciliteter på Hjortø, j.nr. 1025-236 fra ø-støtteordningen under Landdistriktspuljen, 2. ansøgningsrunde 2015 Svendborg Svenborg havn, Færge og Sundfart Hans Søby Jessens Mole 6 5700 Svendborg Tilsagn om tilskud til projektet Havnefaciliteter på Hjortø, j.nr. 1025-236 fra ø-støtteordningen under Landdistriktspuljen,

Læs mere

Projekthåndbog - for opsøgende konsulenter

Projekthåndbog - for opsøgende konsulenter Projekthåndbog - for opsøgende konsulenter Indledning Formålet med at udgive Projekthåndbog - for opsøgende konsulenter er at sikre skolernes opsøgende konsulenter en ensartet information om aktiviteter

Læs mere

Vejledning til kontoplan Den Europæiske Regionalfond

Vejledning til kontoplan Den Europæiske Regionalfond Vejledning til kontoplan Den Europæiske Regionalfond Denne vejledning følger kontoplanen for Regionalfondsprojekter, der anvender Regnskabsskema R2 Denne vejledning følger kontoplanen for regnskabsskema

Læs mere

Generelle oplysninger

Generelle oplysninger Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Ansøgningsskemaet skal udfyldes elektronisk via puljeportalen, https://tilskudsportal.sm.dk. For yderligere information om brug af puljeportalen

Læs mere

Vejledning til tilskudsordning for Grøn industrisymbiose

Vejledning til tilskudsordning for Grøn industrisymbiose Vejledning til tilskudsordning for Grøn industrisymbiose Vejledning til ansøgning for virksomheder, som har behov for yderligere teknisk, finansiel eller juridisk rådgivning i forbindelse med en mulig

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Kommune

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Kommune Initialer: bhh Sag: 306-2012-16511 Dok.: 306-2012-286990 Oprettet: 28. november 2012 Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Baggrund Byrådet fastsætter og fordeler jf. Folkeoplysningslovens

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes på mail:tilskud@regionsjaelland.dk Det er vigtigt, at alle felter er besvaret

Læs mere

Vejledning til ansøgningsskema

Vejledning til ansøgningsskema Vejledning til ansøgningsskema INNOVATIVE OFFENTLIGE INDKØB Ansøgningsrunden september 2014 OFFENTLIGGJORT 16. JULI 2014 ANSØGNINGSFRIST 17. SEPTEMBER 2014, KL.12.00 Side 2/9 1. INDLEDNING Markedsmodningsfonden

Læs mere

Kulturpulje 2016. Vejledning til ansøgere

Kulturpulje 2016. Vejledning til ansøgere Kulturpulje 2016 Vejledning til ansøgere Indhold 1. Hvem kan søge Kulturpuljen 2016?... 2 2. Hvad kan man søge til?... 2 3. Hvad bliver projektet vurderet på?... 2 4. Økonomiske og tidsmæssige rammer for

Læs mere

Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2016, 2. runde

Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2016, 2. runde Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2016, 2. runde Indhold Indledning... 3 1. Formålet med Landdistriktspuljen... 3 2. Hvilken type af forsøgsprojekter

Læs mere

Annoncering efter ansøgninger Titel Indkaldelse af ansøgninger vedrørende aktivitet;

Annoncering efter ansøgninger Titel Indkaldelse af ansøgninger vedrørende aktivitet; Side 1 af 5 Annoncering efter er Titel Indkaldelse af er vedrørende aktivitet; Styrket regional indsats for erhvervsuddannelse for voksne i Region Sjælland (EUV for 25-30 årige) Udfordring For at kunne

Læs mere

I. Indledning. II. Stillingtagen til ansøgninger til puljen.

I. Indledning. II. Stillingtagen til ansøgninger til puljen. Tilsagnsskrivelse vedrørende ansøgninger om statsligt tilskud fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelses pulje til styrket genoptræning og rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade i perioden

Læs mere

Ja

Ja Sagsnr. 1-30-76-29-14 Spørgsmål og svar Kontraktbilag XX Udbud af Scale-up Denmark 1. Spørgsmål til UDBUDSBETINGELSER + UDBUDSBILAG 1-3 1.1 I Udbudsbetingelserne er der i afsnit 10.3, s. 16, angivet I

Læs mere

Danskernes Digitale Bibliotek, midler til fremme af DDB

Danskernes Digitale Bibliotek, midler til fremme af DDB Danskernes Digitale Bibliotek, midler til fremme af DDB Vejledning, august 2013 Indledning Denne vejledning gælder for Danskernes Digitale Biblioteks (DDB) midler til fremme af DDB. Vejledningen offentliggøres

Læs mere

Vejledning om tilskud til forsknings- og informationsprojekter fra Landdistriktspuljen 2015

Vejledning om tilskud til forsknings- og informationsprojekter fra Landdistriktspuljen 2015 Vejledning om tilskud til forsknings- og informationsprojekter fra Landdistriktspuljen 2015 Indhold 1. Forsknings- og informationsprojekternes formål og karakter... 3 1.1. Hvad kan der ydes tilskud til?...

Læs mere

Vejledning til ansøgning om tilskud til. Erhvervspartnerskaber til markedsføring af grønne løsninger under Grøn Omstillingsfond

Vejledning til ansøgning om tilskud til. Erhvervspartnerskaber til markedsføring af grønne løsninger under Grøn Omstillingsfond Vejledning til ansøgning om tilskud til Erhvervspartnerskaber til markedsføring af grønne løsninger under Grøn Omstillingsfond Læs denne vejledning omhyggeligt, inden du udfylder ansøgnings- og budgetskemaet.

Læs mere

Hvis der er indgået en partnerskabsaftale for projektet, kan den vedhæftes her.

Hvis der er indgået en partnerskabsaftale for projektet, kan den vedhæftes her. Ansøgning Projektets/aktivitetens titel Kommune Vælg venligst fra listen. Ansøger type Navn og e-mail adresse på tilskudsansvarlig Organisationens navn og CVR-nummer Her anføres den ansøgende organisations

Læs mere