England, der er svar på internettet. Altså egentlig et kæmpestort

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "England, der er svar på internettet. Altså egentlig et kæmpestort"

Transkript

1 Altså egentlig et kæmpestort bibliotek, hvor man kan finde en hulens masse oplysninger og man kan også finde sjove ting og sager derinde. Jeg tror nemlig, det er England, der er svar på internettet Jeg har bare fået at vide, at der ikke kunne ske noget ved, at man kunne ikke ødelægge noget ved at prøve sig frem

2 Indholdsfortegnelse 0. Forord Indledning Begrundelse for emnevalg Problemformulering Introduktion til opgaven Folkeskolen og it Hermeneutik Undersøgelsesdesign: Metodeovervejelser: Tilrettelæggelse af undersøgelsesmetoder Kommentarer til undersøgelsens forløb Analyse og tolkning af data Analysemetoder Begrebsafklaring årgang årgang årgang Konklusion på anvendte metoder Læringsteorier Undersøgelsens resultater i perspektiv Læsning Fuldtekstsøgning Forestillinger om internettet Læringsteoretiske overvejelser over empiri Konklusion Litteratur Bilagsoversigt Bilag 1 - Aftale om empiri med Tallerupskolen Bilag 2 - Tilladelse til deltagelse i empiri... 50

3 Bilag 3 - Søgeopgaver til de forskellige årgange Bilag 4 - Billeder brugt i fokusgruppeinterview Bilag 5 - Spørgeskema Bilag 6 - Observation af elevers søgning i Google Bilag 7 - Udskrift af fokusgruppeinterviews Bilag 8 - Valg af billeder Bilag 9 - Elevernes tegninger Bilag 10 - Oversigt over spørgeskemabesvarelser Bilag 11 - Betegnelser i Google Side 3

4 0. Forord Dette projekt er udarbejdet ved Master-uddannelsen IKT og Læring udbudt under Åben Uddannelse af IT-vest. Det overordnede tema for projektenheden er IKT i læreprocesser brug og betydning. Projektopgave er udarbejdet i perioden 1. februar 30. marts Vi er begge fuldtidsstuderende og har på nuværende tidspunkt udarbejdet flere opgaver sammen. Derfor var rammerne for vores samarbejde før denne opgave allerede faste og velfungerende. Vi har indsamlet empirien i fællesskab og uddelegeret arbejdsopgaver efter en forudgående diskussion. Vi har anvendt MSN, Skype og mail i vores kommunikation. Da vi kun har været to i gruppen, har vi ikke haft faste aftaler, men har mødtes virtuelt efter behov. Klimaet i gruppen har været godt og afslappet, og præget af fælles mål for arbejdet.vi har begge arbejdet engageret og ihærdigt og har været gode til at give løbende respons på hinandens oplæg. Det endelige projekt er derfor et fælles arbejde og ansvar, om end vi af formelle grunde har angivet individuelle ansvarsområder. Empirien er indsamlet på Tallerupskolen i Tommerup kommune, hvor Lisbet er lærer. Det har været givtigt for Gitte at være fysisk til stede under indsamlingen af empirien. De overordnede overvejelser omkring projekt blev aftalt, da vi mødtes fysisk på 3. seminar og under indsamling af data. Vi har fundet det vigtigt at mødes fysisk, da vi betragter behageligt samvær som en vigtig forudsætning for det ret ensomme virtuelle arbejde. Vejleder Jørgen Bang Gruppens ansvarsfordeling Som vi har anført i det foregående, er det endelige produkt vores projektrapport et fælles arbejde og ansvar. Da vi formelt er nødt til at angive individuelle ansvarsområder, er det overordnede ansvar for følgende afsnit lagt i hænderne på følgende: Fælles: Afsnit 1,5 og 10 Lisbet: Afsnit 2, 8 og 9 Gitte: Afsnit 3, 4, 6 og 7 Antal tegn: svarende til 40,3 normalsider inkl. fodnoter, ekskl. forord, titelblad, indholdsfortegnelse, litteraturliste og bilag. Side 4

5 1. Indledning 1.1 Begrundelse for emnevalg Som erfarne undervisere i henholdsvis voksenundervisningen og folkeskolen har vi været vidne til elevers mere eller mindre vellykkede arbejde med at søge viden på internettet. Som et eksempel kan nævnes en 6. klasses forsøg på at afgøre, hvorvidt Anne Franks dagbog, som hævdet i visse kredse, er et falsum fabrikeret som zionistisk propaganda. En elev skrev i Googles søgefelt: "er anne franks dagbog falsk?" Da dette ikke umiddelbart gav det ønskede resultat ændrede eleven søgningen til: "www er anne franks dagbog falsk?" Fuldtekstsøgning via søgemaskiner som fx Google kræver forskellige kompetencer, som vi senere vil komme ind på. Det er vores erfaring, at børn ikke er i besiddelse af disse kompetencer, og at deres adfærd på nettet derfor ikke altid er hensigtsmæssig, hvilket bekræftes af forskningen i flere ITMF-projekter (Kryger&Mogensen 2004:29) og hos Bundsgaard (Bundsgaard forthcoming 2005). Vi antager, at forestillingen om, hvordan internettet ser ud, afgør, hvilke strategier man anvender i sin søgning af informationer på nettet. Forestiller man sig internettet som en alvidende bibliotekar, vil man spørge på en bestemt måde, ser man en masse bøger for sig, vil tilgangen være en anden. Vi vil derfor undersøge, hvordan målgruppen forestiller sig internettet. Hvilke metaforer og sammenligninger bruger de, og hvordan hænger det sammen med deres søgestrategier? Det er den indledende del af søgeprocessen, vi vil undersøge, mens vi i et forsøg på at begrænse opgaven, ikke medtager den kildekritiske læsning, som ellers er både relevant og interessant. 1.2 Problemformulering Vi stiller følgende spørgsmål: Er der sammenhæng mellem børn og unges forestillinger om internettet og de søgestrategier, de anvender i fuldtekstsøgning? Hvordan har de tilegnet sig disse strategier, og fungerer de hensigtsmæssigt? Bør der i folkeskolen undervises i fuldtekstsøgning på internettet? 1.3 Introduktion til opgaven I opgaven vil vi kort beskrive lovgrundlaget for anvendelsen af it i folkeskolen. Dernæst vil vi argumentere for valg af undersøgelsesdesign, beskrive gennemførelsen af undersøgelsen og perspektivere resultaterne. På baggrund af resultaterne og vore læringsmæssige overvejelser vil vi tage stilling til behovet for undervisning. Side 5

6 2. Folkeskolen og it At det er den politiske intention, at it skal inddrages i hele skoleforløbet og i alle fag i folkeskolen, kan der ikke herske tvivl om. I de senere år har undervisningsministeriet på foranledning af undervisningsministre af forskellig politisk observans iværksat flere tiltag for at styrke it i folkeskolen: Pædagogisk IT-kørekort, Junior PC-kørekort, ITMF-projekter og ITiF-kurser er eksempler herpå. Anvendelse af it og medier omtales i forbindelse med alle folkeskolens fag. I nogle faghæfter uddybes og eksemplificeres brugen, fx i faghæfterne for billedkunst, matematik og kristendomskundskab 1. I andre faghæfter anvendes den bredere betegnelse "medier", som alt efter hvilken definition, man vælger, kan dække skreven tekst, lydbånd, foto, videofilm osv. Da it netop skal integreres i fagene, findes der intet faghæfte og dermed heller ingen centrale beskrivelser eller anbefalinger vedrørende progression, indhold eller omfang. Kun medier som valgfag er beskrevet særskilt. Ingen af faghæfterne opstiller præcise krav til, hvordan eller hvor meget it skal inddrages, ligesom det ikke formuleres, hvornår og hvorvidt computeren er objekt (det man lærer noget om) eller redskab (til fx at skrive en tekst). Det overvejes heller ikke i faghæfterne, hvorvidt eller i hvilket omfang it forårsager en ændring af fagene, eller om it er eller bør være en (medvirkende) årsag til en ændring af læreparadigmet fra et traditionelt og lærerstyret til et mere elevcentreret. De upræcise formuleringer åbner vide muligheder for fortolkning, hvilket igen kan resultere i meget store forskelle i undervisningen fra skole til skole, fra klasse til klasse og fra lærer til lærer. Tendensen på skoleområdet har ellers i de seneste år været mere central styring frem mod fastsatte, landsdækkende mål og delmål, hvilket udgivelsen af Fælles Mål for fagene er udtryk for. 1 Fælles Mål - Faghæfte 8: 29, 52. Undervisningsministeriet Fælles Mål - Faghæfte 12: 37, 42, 46 Undervisningsministeriet Fælles Mål - Faghæfte 3: 69. Undervisningsministeriet Side 6

7 3. Hermeneutik I det følgende vil vi give en kort gennemgang af de væsentligste aspekter indenfor hermeneutikken, som danner grundlag for vores metodiske tilgang i dette projekt. Ordet hermeneutik stammer fra græsk og betyder fortolkningskunst. Historisk set har hermeneutikkens udgangspunkt været fortolkning af tekster, men Wilhelm Dilthey har udvidet begrebet til at omfatte fortolkning af alle menneskelige aktiviteter og produkterne af denne (Pahuus 2003). Inden for humanvidenskaben betegner hermeneutikken den opfattelse: [ ] at kernen i disse videnskaber er fortolkning af noget, der har mening [ ] Humanvidenskaberne [søger] en dyberegående forståelse af menneskelig aktivitet og produkterne af sådanne aktiviteter, og sådanne fænomener har mening, thi de har deres udspring i mennesker, der mener og vil noget (ibid:140). Enhver menneskelig aktivitet har en intentionel karakter, hvilket vil sige at aktiviteten har en rettethed mod en genstand eller et sagsforhold. At mene noget er at mene noget om noget.at handle er at gøre noget over for nogen eller med noget. Kort sagt, i enhver aktivitet har vi at gøre med noget (ibid:141). For at forstå meningsfulde fænomener må disse fortolkes, og der skelnes mellem to former for mening. På den ene side den mening, der er knyttet til en aktuel handlings konkrete mål, en persons situationsopfattelse og på den anden side den mening, der er knyttet til den situation, som en handling eller et udtryk optræder i. For eksempelvis at forstå en persons tale må man skelne mellem forståelsen af hendes tanke og mening, hendes intention og de enkelte ords allerede fastlagte betydning. Denne fortolkning af mening kommer til udtryk gennem den hermeneutiske cirkel: Lige så længe man har beskæftiget sig med fortolkning af tekster, har man været klar over, at forståelse og fortolkning af en tekst rummer en karakteristisk cirkelbevægelse. Man bevæger sig frem og tilbage mellem en forståelse af de enkelte dele (sætninger og afsnit) og en forståelse af teksten i sin helhed (ibid:145). Hans-Georg Gadamer, som er en repræsentant for den moderne hermeneutiske retning den eksistentielle hermeneutik, tilføjer endnu to elementer, forforståelse og kontekst til fortolkning af mening udtrykt gennem den hermeneutiske cirkel. Vi forstår altid noget på grundlag af vores forudsætninger, da de er bestemmende for, hvad vi forstår og ikke forstår. Hans-Georg Gadamer kalder disse forudsætninger for vores forforståelse og Pahuus beskriver Gadamers grundtanke på følgende måde: [ ] at skal man forstå en anden, hans aktivitet eller et produkt af hans aktivitet, da må man forstå den andens handling, som jo er et udtryk for, hvordan han forstår sig selv, sit liv og sin verden, ud fra de måder, hvorpå man selv forstår sig selv, sit liv og sin verden på (ibid:150). Vi vil altid have en bestemt forståelse af, hvad vi selv rummer samt af tilværelsen med dens muligheder og begrænsninger, og det er kun hvis denne vores hele forudforståelse eller forståelses- Side 7

8 horisont, som Gadamer kalder det, har noget til fælles med den andens forståelseshorisont, at vi kan forstå hans handlen (ibid:151). Ved fortolkning af eksempelvis en tekst bevæger vi os ikke kun mellem tekstens delelementer og helhedsmening samt dens kontekst, men vi inddrager også vores forståelseshorisont, som ikke nødvendigvis er bevidst. Der kan være ting, vi tager for givet eller tror på, en form for tavs forståelse. I en fortolkningsproces indgår begge sider af vores forståelseshorisont, det bevidste og ubevidste, og begge kan virke styrende for processen. I fortolkning af en tekst vil der hele tiden være en vekselvirkning mellem de spørgsmål, vi stiller til teksten, og de svar teksten giver på disse i et forsøg på at placere teksten i dens rette sammenhæng (kontekst). Det er konteksten, der giver teksten en bestemt mening, og derved gør en tolkning mulig. Vores analyse og fortolkning af empirien baseres på den hermeneutiske cirkel. Side 8

9 4. Undersøgelsesdesign: I dette afsnit vil vi begrunde vores metodevalg og dataindsamlingsteknikker, beskrive tilrettelæggelsen af vores undersøgelse, kommentere gennemførelsen af undersøgelsen samt kort berøre, hvilke overvejelser vi gjorde os med hensyn til den efterfølgende bearbejdning og analyse af de indsamlede data. 4.1 Metodeovervejelser: Ved valg af metoder er der taget hensyn til, hvor mange deltagere vi er i projektet samt den tid, vi har til rådighed. Overordnet skelner litteraturen mellem kvantitative og kvalitative metoder, som har udgangspunkt i hver sin videnskabsretning, den kvantitative i naturvidenskabelige og den kvalitative i den humanistiske tradition. Ifølge Ib Andersen (Andersen 2003:45) bør det være undersøgelsens formål, dens problemstilling og dens genstandsfelt, der er afgørende for valg af metoder. Kvantitative metoder beskæftiger sig med data, der forholdsvis let kan tælles, måles og vejes, imens kvalitative metoder omfatter data, der ikke umiddelbart kan behandles på denne måde, eksempelvis personers holdninger og oplevelser (Bodelsen:1997). Traditionelt er kvantitativ forsknings analysemetode beregning, mens kvalitativ forsknings er forståelse, men begge metoder omhandler indsamling af data om den virkelighed, vi ønsker at beskrive. Stig Hjarvad giver i sin artikel Forholdet mellem kvantitative og kvalitative metoder i medieforskningen et bud på en teoretisk ramme, der gør det muligt at betragte begge metoder inden for et fælles videnskabssyn, idet han argumenterer for, at der i kvantitative metoders analyseform udover beregning tillige indgår fortolkning samt at begge metoders erkendelsesteoretiske grundlag er hermeneutikken (Hjarvad:1997). I lyset af undersøgelsens formål, dens genstandsfelt og ønsket om fleksibilitet har vi valgt at anvende kvalitative metoder med fokus på samtale og meningsdannelse til indsamling af empiri. Vi tager udgangspunkt i følgende spørgsmål 1. Hvilke forestillinger har børn og unge om internettet? 2. Hvordan foretager børn og unge fuldtekstsøgninger i søgemaskinen Google? 3. Hvordan har børn og unge tilegnet sig deres færdigheder i søgning? For at højne gyldigheden af undersøgelsens resultat vil vi kombinere flere metoder. Eleverne har gennem deres erfaringer med internettet dannet sig nogle forestillinger. Ved i fællesskab at løse søgeopgaver vil de få mulighed for at formulere og udvikle deres meninger og vi vil som observatører få indsigt i deres forestillinger og strategier. Vi vil desuden foretage fokusgruppeinterviews, som i overvejende grad vil tage udgangspunkt i det første spørgsmål. Interviewerens forforståelse vil have indflydelse på, hvilke spørgsmål hun formulerer i et fokusgruppeinterview. Med den forudgående observationen af elevernes søgning håber vi at nuancere denne forforståelse. 4.2 Tilrettelæggelse af undersøgelsesmetoder Da Lisbet til daglig er lærer på Tallerupskolen, som er en tosporet folkeskole i Tommerup kommune på Fyn, vil vi fortage vores undersøgelse der. Undersøgelsen vil forløbe over to dage. Side 9

10 Vores første overvejelser vedrører udvælgelse af elever både med hensyn til antal, alder og køn. Følgende afsnit vil beskrive og diskutere udvælgelsen af elever samt tilrettelæggelsen af dataindsamlingen ud fra valgte undersøgelsesmetoder. Udvælgelse af elever Da der er tale om en kvalitativ undersøgelse, som gennem deltagerobservationer og fokusinterview vil tage udgangspunkt i deltagernes forestillinger og viden, har vi ingen intentioner om, at vi kan udvælge en repræsentativ population. Det normale sigte i kvalitative undersøgelser er heller ikke repræsentativitet, men beskrivelse og evt. generalisering (Olsen 2002). Vi vil observere seks grupper af elever fra tre forskellige årgange i folkeskolen. Da skolen er opdelt i indskoling (0. 3.årgang), mellemgruppen (4. 6.årgang) og overbygningen (7.-9.(10.) årgang), vil vi udvælge elever indenfor hver gruppe. Vi vælger 3. årgang som de yngste, da vi vil sikre os, at eleverne er nogenlunde sikre i at læse. På skolen er der desuden fastlagt en ugentlig time til undervisning i IT på netop 3.årgang, hvorfor vi kan forvente, at alle elever har et minimum af erfaringer med computeren. 6. årgang vælges som aldersmæssig midtergruppe. Mellemgruppen har i dette skoleår hjemmesiden som indsatsområde. Som ældste årgang havde vi foretrukket elever fra 9.årgang, da de i modsætning til elever fra 10.årgang er en del af grundskolen. Det kan imidlertid ikke lade sig gøre af praktiske hensyn, såsom erhvervspraktik, terminsprøver o.l. Da en stor del af eleverne på 8.årgang har deltaget i udviklingsarbejder omkring integration af it i undervisningen og derfor må formodes at besidde andre kompetencer end gennemsnittet, og da valget af 7.årgang ville begrænse aldersspredningen betydeligt, vælger vi derfor elever fra 10.årgang, vel vidende at de næppe er repræsentative i samme grad, da mange unge forlader folkeskolen efter 9.klasse for at fortsætte i ungdomsuddannelserne. Klasselæreren, som samtidig er ungdomsvejleder, bliver bedt om at udvælge seks elever med forskelligt fagligt standpunkt og med forskellige fremtidsplaner. Grupperne fra 10. klasse repræsenterer således kommende elever på såvel gymnasium, som andre ungdomsuddannelser. Ved en tilfældig udvælgelse af elever fra klasserne risikerer vi, når antallet er så beskedent som i dette tilfælde, at få en skæv repræsentation, og vi vil derfor overlade det til lærerne at udvælge elever med forskellige styrker og svagheder. Vi vil for hver årgang udvælge tre af hvert køn. For at sikre os, at børnene må deltage i undersøgelsen udarbejder vi et dokument 2, hvor forældrene giver deres tilladelse. Dag 1 Deltagende observation i forbindelse med løsning af gruppeopgaver Vi vælger den kvalitative observationsteknik, der kaldes for deltagende observation (Andersen 2003), da denne metode er velegnet til formålet. Den er kendetegnet ved, at observationssituationen er direkte, hvilket betyder, at observatøren er synlig, og samtidig er den åben, da vi overfor eleverne vil tilkendegive formålet med undersøgelsen. Observationen vil finde sted på skolen i 2 Se bilag 1 Side 10

11 den almindelige undervisningstid, men der er kun tale om delvis vante omgivelser, da observationerne ikke finder sted i elevernes eget klasselokale. Eleverne skal arbejde sammen tre og tre indenfor hver årgang. For at fremme dialogen og samarbejdet ved computeren kønsopdeler vi grupperne, da vi mener, det vil skabe de bedste betingelser for åbenhed og tillid. Vi har til hver årgang udarbejdet tre søgeopgaver med et bestemt svar og af stigende sværhedsgrad 3. I introduktionen vil observatøren præcisere, at hun ikke observerer, hvor hurtigt, men hvordan opgaverne løses. Eleverne opfordres evt. flere gange til at tale højt undervejs, og observatøren hjælper, hvis eleverne går i stå, så de ikke må gå derfra med følelsen af nederlag. Til hver gruppe afsættes ca. 20 min. Observationerne finder sted i et separat lokale, hvor kun gruppen og observatøren er til stede. Til dokumentation og senere analyse benyttes videooptagelse og IT-værktøjet Camtasia Studio, der kan registrere og gemme lyd og hændelser på computerskærmen. Dag 2 Fokusgrupper Bente Halkier beskriver, med udgangspunkt i Morgan, fokusgrupper på følgende måde: Fokusgrupper kan således forstås som en forskningsmetode, hvor data produceres via gruppeinteraktion omkring et emne, som forskeren har bestemt (Halkier 2002:11). Emnet er det centrale og processerne i fokusgruppen foregår med udgangspunkt i interviewerens spørgsmål og evt. med andre input som f.eks. billeder. Denne metode er især velegnet til at producere data, der siger noget om betydningsdannelse i grupper (Halkier 2002:11). Da der er tale om en proces, hvori deltagerne taler sig frem til en mening, kan en enkelt person blive dominerende. Vi vil som interviewere være opmærksomme på dette problem. En anden fordel ved denne metoder er, at den er hurtig til indsamling af data på et detaljeret niveau i forhold til interview af eleverne enkeltvis. Vi laver tre fokusgrupper bestående af de udvalgte elever fra hver sin årgang. Eleverne placeres omkring et bord sammen med intervieweren (Lisbet) og en observatør (Gitte). Formålet er at få eleverne til at fortælle om og diskutere deres forestillinger om, hvad internettet er, hvordan Google virker, og hvordan de har lært at søge. Vi har en forventning om, at de i løbet af samtalen vil få sat ord på og måske også udviklet deres sandsynligvis vage forestillinger om internettet. Vi vil strukturere fokusgruppeinterviewet på følgende måde: 1. En samtale med udgangspunkt i det overordnede emne, men hvor intervieweren følger samtalens udvikling og meningsdannelse. 2. Vi vil bede eleverne i grupper opdelt efter køn tegne deres opfattelse af internettet Vi vil vise eleverne 14 forskellige billeder 5, og bede dem udvælge og prioritere billederne alt efter, hvor godt de beskriver gruppens opfattelse af internettet 6. 3 Se bilag 3 4 Se bilag 9 5 Se bilag 4 6 Se bilag 8 Side 11

12 Vi afsætter ca. 30 min. pr. årgang. Vi vil optage lyd med Camtasia Studio og video som hjælp til identifikation af stemmer om nødvendigt. 4.3 Kommentarer til undersøgelsens forløb Det var planen, at der for hver årgang skulle udvælges tre elever af hvert køn. Af forskellige årsager, bl.a. sygdom, fik to grupper kun to medlemmer og to blev blandede pige- og drengegrupper. Den standpunktsmæssige spredning, vi havde bedt lærerne sikre ved udvælgelsen, viste sig også at gælde forskelle i koncentrationsspændvidde og selvstændighed og som afhængig af "dagsformen". Da spørgeteknikken i fokusgruppeinterviewet ikke var standardiseret, er resultaterne meget forskellige. Det skal også ses i lyset af den store forskel på antallet af elever, der aktivt bidrog til samtalen, elevernes motivation (dagsform), koncentration, erfaringer og formuleringsevne. I et fokusgruppeinterview påvirker undersøgerne i høj grad samtalen og meningsdannelsen, og da eleverne tilmed befandt sig på skolen og med en lærer som interviewer, kan ikke udelukkes, at eleverne forsøgte at svare det, de mente intervieweren forventede. Da undersøgelsen var afviklet, gik det op for os, at vi havde brug for supplerende oplysninger. Vi udarbejdede et kort spørgeskema 7 til eleverne med spørgsmål om adgang og færdigheder på computer og internet. Spørgeskemaet blev udskrevet på papir, og eleverne udfyldte det enkeltvis på skolen, mens Lisbet var til stede. Denne form for spørgeskema er udtryk for en kvantitativ metode til indsamling af data. Vi kategoriserer og bearbejder ikke disse data, da de udelukkende anvendes som en udvidelse af forståelsesramme. 7 Se bilag 5 Side 12

13 5. Analyse og tolkning af data Til dataindsamlingen benyttede vi som sagt tre forskellige metoder: Deltagende observation, fokusgruppeinterview og spørgeskema. Til brug for observationerne konstruerede vi tre opgaver til hver aldersgruppe 8. Vi forsøgte at vælge emner, som var relevante for alderen og at tilrettelægge en progression, så grupperne ved fælles hjælp kunne løse første opgave forholdsvis hurtigt, anden opgave ved hjælp af flere søgninger og sidste opgave muligvis kun med hjælp. I de følgende afsnit vil vi redegøre for de anvendte analysemetoder og -begreber samt gennemgå indsamling og analyse af data fra de tre aldersgrupper hver for sig. Hvert afsnit vil indeholde en kortfattet beskrivelse af gruppen, bl.a. baseret på besvarelserne af spørgeskemaet, en gennemgang af de stillede opgaver, samt en gennemgang af de resultater, vi er nået frem til på baggrund af analysen af data 9 underbygget med eksempler og citater. 5.1 Analysemetoder I analysen af data fra observationer af søgninger og fokusgruppeinterview har vi benyttet flere analysemetoder, i lighed med det Steinar Kvale (Kvale 1997:201) kalder "Skabelse af mening ad hoc", dog med vægt på meningsfortolkning (ibid:199), hvilket vil sige, at vi går ud over det, der siges direkte, og ud fra vores perspektiv forsøger at fortolke de bagvedliggende strukturer svarende til principperne i den hermeneutikken. Vi antager, at vi på denne måde kan afdække elevernes forestillinger om internettet, at det er disse forestillinger, der styrer deres søgeadfærd, og at der ikke nødvendigvis er sammenfald mellem denne forestilling og den, eleverne eksplicit giver udtryk for. Altså, at der kan være forskel på, hvad de siger, og hvad de gør. 5.2 Begrebsafklaring Vi anvender følgende forståelse og betegnelser i forbindelse med elevernes søgninger. Google 10 Googles søgerobotter afsøger internettet ved at bevæge sig fra link til link. Undervejs kopieres siderne og gemmes i Googles egen hukommelse. Når man søger på et eller flere søgeord, skannes Googles hukommelse for tekster, der indeholder disse ord, og på linksiden præsenteres de fundne tekster med overskrift (som linker til den oprindelige side på nettet), fragmenter af Googles kopi af teksten, som viser søgeordene i deres umiddelbare sammenhæng, og sidens adresse på nettet. Endvidere linkes til lignende sider og til "cached", som er Googles kopi af siden, hvor søgeordene fremhæves med farvet markering. Her kan søgeordene ses i en større tekstlig sammenhæng, og søgeresultatet vurderes nærmere, før den linkede side åbnes (Alt om Google ). Linkside: Den side, som viser Googles søgeresultater, også kaldet hits, på de anvendte søgeord Overskrift: Den klikbare overskrift over hvert hit, som linker til pågældende side/tekst Tekstfragmenter: De tekststumper under overskriften, som viser søgeordene i den kontekst de optræder i på den linkede side Adresse: Under tekstfragmenterne står adressen (URL) på den tekst, som linkes til 8 Se bilag 3 9 Se bilag 6 og 7 10 Se bilag 11 for eksplicitering. Informationerne stammer fra set d Side 13

14 Linket side: Betegnelsen for den side/tekst man kommer til, når man klikker på overskriften/linket Potentiel tekst: Den side man forestiller sig at søgeresultatet findes i Allerede ved første gennemlæsning af transskriptionerne slog det os, hvor stor en rolle elevernes læsefærdigheder og beherskelse af forskellige læseteknikker havde for deres succes med søgningerne. Vi besluttede os derfor til at tilføje læsefærdighederne, som et af de områder vi ville fokusere på. I analysen anvender vi følgende betegnelser for læsefærdigheder: Teknisk læsning/afkodning: eleven kan læse længere og ukendte ord som følge af indsigt i/erfaring med at sammenarbejde forforståelse, lyd og tegn Indholdslæsning: eleven læser flydende med forståelse Skimmelæsning, som dækker to læsemåder: punktlæsning: øjnene afsøger siden for at finde en enkelt oplysning, fx et årstal eller et navn, og oversigtslæsning: øjnene glider ned over siden og læseren danner sig et indtryk af tekstens indhold (Sundblad, Dominkovic, Allard 1987:36, 48, 61). I løbet af analysen blev det imidlertid klart for os, at disse begreber ikke er tilstrækkelige til at karakterisere de former for læsning, som må tages i anvendelse for at søgningen i Google bliver succesrig og effektiv. Dette vil vi komme nærmere ind på i afsnit 8.1 Læsning årgang Spørgeskema 11 Fem ud af seks elever har besvaret spørgeskemaet. Eleverne på 3.årgang er 9 10 år gamle. De har alle seks adgang til computer med internetforbindelse både hjemme og hos venner og familie. Computeren bruges fortrinsvis til spil, men pigerne bruger den også til at skrive, tegne og chatte. På nær Jan bruger eleverne computeren næsten hver dag, men tidsforbruget på internettet varierer fra flere timer hver dag til næsten aldrig. De angiver, at de har lært det, de kan mht. internet og søgning af familie, venner eller ved at prøve sig frem, og på nær en enkelt betragter de sig selv som nogenlunde eller rigtig gode (midterste og næstbedste kategori) til at søge og bruge internettet. I modsætning til skolens øvrige elever har indskolingseleverne ikke fri adgang til computere og internet i frikvarterer og undervisningstid, men er afhængige af, at computerlokalet bookes af læreren. Til gengæld er der på 3.årgang skemalagt en ugentlig time til undervisning i edb. Søgeopgaverne til 3.årgang handler alle om PC- spillet Sims2. I første opgave skal eleverne finde ud af, om der er planer om at lave et TV- show på baggrund af spillet. Svaret kan findes ved anvendelse af et enkelt søgeord: Sims. Anden opgave går ud på at finde svaret på, hvordan man giver babyen mad i spillet, og den tredje handler om at finde en bestemt type tøj til personerne i spillet. Ingen af grupperne nåede til opgave tre. Drengenes søgning Drengene skriver et enkelt søgeord: sims. 11 Se bilag 5 Side 14

15 Skærmbilledet viser, at det fjerde link på siden har overskriften: PC World The Sims som TVshow, hvilket drengene ikke bemærker. Kent: The Sims 2 Benny: Jamen, jeg tror ikke det er det. Prøv lige at gå lidt ned. Der scrolles ned på siden. Observatøren spørger, om de kan huske, hvad de skal søge efter. Jan repeterer opgaven og fortsætter henvendt til kammeraterne: Jan: Benny: Vi skal lede efter noget med TV TV? Der står PC. Prøv at gå videre til næste side. Der var den ikke. De har nu scrollet op og ned på siden et par gange, men ikke set linket. De går videre til næste side. Benny: Kent: TV! Finans Overskriften siger TV2 Finans, men umiddelbart derunder står The Sims 2 som TV-show De klikker på linket. Benny: Jan: Benny: Kent: Det var jo nok ikke det Det tror jeg heller ikke Det er TV2 Så går vi lige tilbage Inden de klikker væk, dukker artiklens overskrift: The Sims 2 som TV-show op øverst på TV2s hjemmeside. Ingen af drengene bemærker dette. Drengene overser flere oplagte muligheder for at finde svaret, fordi de udelukkende ser på overskrifterne til de mange link og scroller meget hurtigt på siden, på trods af, at observatøren minder dem om, at de har god tid. Nogle af drengenes vanskeligheder kan skyldes, at de ikke er i stand til at oversigts- eller punktlæse. De lader øjnene glide ned over siden, men ser udelukkende overskrifterne. Tekstfragmenter og adresser overses eller ignoreres, ligesom det sker med overskriften på artiklen på TV2s hjemmeside. Derudover viser drengene tegn på manglende forståelse af det, de læser. Når de ind imellem læser højt af tekstfragmenterne på linksiden, læser de ud i en køre uden hensyntagen til indhold eller tegnsætning og lader sig ikke anfægte af, at det læste ingen mening giver. Da drengene med anvendelse af samme fremgangsmåde når til Googles femte linkside, afbryder observatøren og spørger, hvad det var, de skulle finde, og om ikke Google kunne hjælpe dem. Jans bemærkning i denne forbindelse er, ligesom anvendelsen af pronominet "de", udtryk for en besjæling af computeren/internettet: Jan, henvendt til observatør: Nå, ja tvsims. Nu er vi jo inde i sådan noget med spil. Nu tror de nu tror computeren.. eller internettet sikkert at.. Side 15

16 De andre drenge taler sammen om noget andet. Jan: Nu tror den, at øh, vi er inde på computerspil og sådan noget Bemærkningerne afslører endvidere en forestilling om internettet som organiseret i kategorier. Når man skriver sims, kommer man ind i kategorien "sims", hvor man så skal finde "underkategorien" TV. Kun med megen hjælp og direkte anvisninger finder drengene svaret, som til sidst må udpeges af observatøren. I næste opgave søger drengene tydeligvis efter en kategori. Kent foreslår Opgaver i. Jan foreslår i mad og senere, da drengene har konstateret, at det ikke gav svaret, foreslår han, at de tilføjer i baby. Dette er udtryk for drengenes behov for at finde en struktur eller et system. De leder i kategorierne eller emnerne: opgaver i sims, sims, baby og mad. Pigernes søgning Svaret på første opgave finder pigerne hurtigt. De anvender kun søgeordet sims, men har god gavn af Sannes læsefærdigheder. Observatør: Ved I, hvad I skal gøre? Christine: Skal vi ikke søge inde under et eller andet sims? Efter lidt diskussion skriver Christine sims i søgefeltet Sanne: Åh, januar 2005 (læser tekstfragmenterne op under tredje hit på siden et korrekt svar.) De klikker sig ind på siden og finder svaret. Både her og i anden søgeopgave læser pigerne udelukkende tekstfragmenterne. Christine: Ja, men vi skal prøve at skrive noget mere: Simerne giver babyen mad Sanne fniser: Tror du det? Christine fniser også: Jeg tror ikke, vi finder det inde under det der.. I Christines formulering " inde under et eller andet Sims" møder vi igen forestillingen om at internettet er organiseret i kategorier, som man kan "gå ind under" eller søge "i". Ligesom forslaget om at skrive en hel sætning tydeligt viser, at eleverne mangler viden om fuldtekstsøgningens principper. Fokusgruppeinterview På spørgsmålet om hvad internettet er, svarer eleverne, at det er et sted, hvor kan søge efter oplysninger, spil etc. Da de efterfølgende bliver spurgt, hvordan oplysningerne kommer ind på internettet udspiller der sig følgende: Side 16

17 Jan: Det er bare fordi, at man har puttet sådan en stor bog ind, hvor der står alle mulige ting i, og så putter man den ind i computeren Interviewer: Ja, det er sådan, at du forestiller dig det, at det er noget fra bøger? Sanne: Den kan ikke være derinde Christine: Nej, for vi kan lave vores egen hjemmeside, eller det kan alle. Der kan du gå ind og skrive om, hvad du ved om fysik og alt sådan noget. Det viser sig, at næsten alle kender nogle, der har egne hjemmesider, og eleverne konkluderer, at hjemmesider på internettet er skabt af folk. Christine: Jeg tror, det kommer fra en maskine I: Hvad er det for en maskine? Christine: Det ved jeg ikke Christine kobler ikke umiddelbart sine erfaringer med, at hun selv og andre privatpersoner kan lave hjemmesider med andre, måske mere officielt udseende sider på internettet, som hun mener, er lavet på maskine. Dette kan muligvis hænge sammen med betegnelsen "hjemmesider", som kan forstås i betydningen "hjemmelavet" i modsætning til professionelt udført. Trods ihærdige forsøg lykkes det ikke eleverne at komme nærmere en forklaring på, hvad internettet er. De beskriver netkablerne, som de kender hjemmefra og nævner telefonopkobling, bredbånd og antennenet, men forbinder det ikke med overførslen af sider, som de mener, må foregå vha. CD-rom eller disketter, hvis ikke det hele bare ligger på computeren i forvejen. Nedenstående viser en typisk ordveksling: I: I går sad I og søgte på noget med sims, men der havde vi da ikke nogen CD-rom eller noget med sims? Flere: Næh I: Hvordan kunne vi så se det? Benny: Gå ind på sims Christine: Det er nok nogle andre, der har sat det ind. Jan: Google Christine: Altså trykke så alle kan se det jo I: Ja, hvor hentede vi det henne, hvor fandt vi det henne? Christine: Vi søgte under sims Benny: Baby sims Jan: baby sims mad I: Ja baby sims mad, ja men var det så inde i min computer? Ja, siger flere meget bestemt I: Det vil sige her inde i der ligger alt det, der er på internettet? Det ligger her inde i - hele tiden? Benny: Man skal også have det til en stikkontakt. Side 17

18 Da de bliver bedt om at fortælle, hvordan internettet ser ud, beskriver de browserens forside og konstaterer, at de ikke alle har det samme internet! Observatøren spørger, hvordan Google søger, og eleverne svarer, at Google finder det, man leder efter, at den ikke kan finde alle ting og at Siden ikke kan vises betyder, at den ikke fandt oplysningerne. Igen viser forklaringen, hvad de konkret har oplevet, og ikke hvordan søgning i abstrakt forstand foregår. Jan når en pludselig erkendelse: "Jeg tror nemlig, det er England, der er svar på internettet [ ] Fordi de har opfundet meget!" Han kan dog ikke nærmere beskrive sine tanker. Elevernes tegninger 12 Opfattelsen af internettet som identisk med browserens startside fremgår af elevernes tegninger i bilag 9. Pigerne, som ikke har samme browser indgik et kompromis og tegnede flere mulige placeringer af adresselinien. Valg af billeder 13 Pigerne udvalgte fem og drengene seks billeder. Udvalget består af billeder, der beskriver internettet, og andre, der illustrerer, hvad man kan finde på internettet. Drengenes første billede er et billede af hjernen, som en beskrivelse af internettet, da dette er klogt og ved så meget. De øvrige billeder illustrerer konkrete eksempler på, hvad man kan finde på internettet fx spil. Om drengene kobler billedet af hjernen med besjælingen af internettet fremgår ikke. Pigerne vælger bøger og hjernen som de to vigtigste billeder, da mener, at internettet er klogt. Selvom de vælger bøger som det første billede, fremgår det ikke af deres forklaring, at de opfatter internettet som et bibliotek. De øvrige billeder er eksempler på brug af internettet, dog er det sidste billede en forestilling om computervirus årgang Spørgeskema 14 Eleverne er år gamle, og de har stort set alle adgang til computer med internetadgang både hjemme og på skolen. Computer og internet bruges til at lave lektier, til at søge og finde oplysninger og billeder og til spil. Mette bruger kun sjældent computeren og er ikke på internettet i ret lang tid, men de øvrige fem deltagere bruger computeren næsten hver dag og er på nettet flere timer om ugen eller mere. Siden hhv. 3., 5. og 6. klasse har de brugt internettet i forbindelse med skoleopgaver, og de nævner skolen, venner og "mig selv", som dem der har lært dem at søge på og bruge internettet. Alle fem opfatter sig selv som nogenlunde (midterste kategori) til at bruge internettet, til at søge og i forhold til kammeraterne. I sidste spørgsmål mener Sofie dog, at hun er rigtig god, dvs. næstbedste kategori. Mellemgruppens elever har fri adgang til 3 4 computere med internetadgang pr. årgang i såvel undervisning som frikvarterer. Derudover kan computerrum bookes til undervisningsbrug. Mel- 12 Se bilag 9 13 Se bilag 8 14 Se bilag 5 Side 18

19 lemgruppen har hjemmesiden som indsatsområde i indeværende skoleår, hvilket betyder, at alle elever har egen side med adgang til at redigere, oprette undermenuer m.m. Hjemmesiden inddrages på forskellig vis i undervisningen. Af praktiske hensyn er denne årgangs elever delt efter a eller b klasse i stedet for efter køn. Eleverne er meget tilbageholdende og stille, hvilket ifølge deres lærere er kendetegnende for de fleste elever på årgangen. Vi mener dog også, at sammensætningen af drenge og piger kan have påvirket eleverne og forstærket tendensen, især når deres alder og status som (præ-) pubertetsbørn tages i betragtning. Elevernes tilbageholdenhed gør det desværre umuligt at påvise eventuelle forskelle i færdigheder og forestillinger mellem de, der har lært it i hhv. skolen og mere uformelle sammenhænge. Årgangens opgaver drejer sig om PC- spillet Counter Strike. I første opgave skal eleverne finde en pris på spillet. I anden opgave skal eleverne finde svaret på, om Counter Strike bruges i læseundervisningen i Danmark og i tredje opgave gælder det om at finde ud af, hvorvidt det er sandt, at en Counter Strikespiller er gået amok og har dræbt virkelige mennesker. Gruppe 1s søgning Gruppens eller rettere Christoffers foretrukne strategi er at gå ind på sider, han kender i forvejen, såsom Kelkoo.com og dr.dk. Han finder straks svaret på første spørgsmål ved at gå ind på Kelkoo.dk og skrive Counter Strike i søgefeltet. I anden opgave går det knap så let. Gruppen forsøger sig med samme strategi og går ind på Kelkoo igen: De skriver counter strike i søgefeltet på Kelkoo.com og vælger efterfølgende det øverste link. C: Hej, tror I ikke, at det står inde under en side, som at der anmelder? M og S: Joo C: Så prøv lige at lukke det der ned (dirigerer pigerne til at lukke Kelkoo.com) og så gå ind på dr.dk O: Det er måske også lige en side, du kender, måske? C: Ja, ja M: Prøv at gå ind under børn C: Det er det der Barracuda ting der. Der er der et eller andet, der er anmeldelser på. De går ind på Troldspejlet spil og leder efter anmeldelser af Counter Strike under alle årstallene uden at finde anmeldelser, som indeholder noget om læsning eller skoler. Anmeldelserne læses stille. Når de kendte sider ikke rækker til, som de tydeligvis ikke gør her, har Christoffer ikke flere forslag, og gruppen kaster sig endelig ud i at søge i på Counter Strike i Google. Eleverne læser og vurderer hverken tekstfragmenter eller adresser, før de åbner et link. Først når siden er åbnet, tager de stilling til, om den kan bruges. Kriterierne for en anvendelig side fremgår Side 19

20 ikke, måske heller ikke for deltagerne selv, selv om de tilsyneladende er enige om beslutningen om at gå videre. Observatøren beder eleverne om at repetere, hvad opgavens ordlyd er og spørger efterfølgende: Skal I finde ud af, om spillet er voldeligt? M og C: Nej, vi skal finde ud af, om det bliver brugt på skolerne I: Hvad for nogle søgeord kunne I så finde på at skrive mere? Uforståelig mumlen. C: Prøv at skrive et eller andet, som I tror det er M: Hvad hedder spillet? C gentager og staver for hende. M skriver: Skal vi så skrive sådan her på skoler? S: På skole C: Det gør nok ikke så meget. De søger på counter strike på skoler C: Mm, mmm. Den øverste. De klikker sig ind på linket og læser løsningen højt. Der skal ikke megen hjælp til, før eleverne forstår, hvordan de kan komme videre. Observatørens første spørgsmål får dem til at formulere opgaven for sig selv, og det andet spørgsmål gør det klart for dem, at de kan skrive flere søgeord. Tilsammen er dette nok til, at de finder svaret. Gruppe 2s søgning Niels læser opgave 1 højt og fortsætter: Vi skal vel bare søge under counter strike? Sofie: Det kan vi godt prøve til at starte med. N: Hvordan er det nu lige, man staver til counter strike? S: Det står lige der! N skriver, kigger på linksiden, klikker på femte link, Counter Strike Condition Zero: Der må stå der, hvor meget det koster. Siden er engelsksproget. De scroller lidt og Niels konstaterer: Nej, der var ikke noget. S: Ikke hvad der så ud til. N: Der står ikke noget her. Allerede i første sætning demonstrerer Niels med sit forslag opfattelsen af internettet som inddelt i kategorier. Niels og Sofies undersøgelse af link er ret tilfældig. De taler ikke sammen og læser tilsyneladende ikke andet end overskrifterne, før de klikker på et link. Efter lidt scrollen op og ned forkastes linket. Herefter scroller de usystematisk på første og anden linkside, hvor der er Side 20

Anvendelse af screencasting i et didaktisk perspektiv

Anvendelse af screencasting i et didaktisk perspektiv Anvendelse af screencasting i et didaktisk perspektiv Afsluttende rapport på et udviklingsprojekt med fokus på lærerstuderendes og skoleelevers oplevelser, tanker og refleksioner vedrørende anvendelse

Læs mere

Når lærere samarbejder med forældre. billeder fra skolens praksis

Når lærere samarbejder med forældre. billeder fra skolens praksis Når lærere samarbejder med forældre billeder fra skolens praksis Indhold Indledning...3 Hvad foregår der i skole-hjemsamarbejdet? Hovedresultater fra et udviklingsarbejde...5 Hvad har vi gjort?...15 Scenen

Læs mere

BETA-VERSION. Systime SO2. Birgitte Merci Lund Dorte Blicher Møller. stime. Du har ikke ret til at kopiere eller distribuere pdf en. Forlaget Systime.

BETA-VERSION. Systime SO2. Birgitte Merci Lund Dorte Blicher Møller. stime. Du har ikke ret til at kopiere eller distribuere pdf en. Forlaget Systime. Birgitte Merci Lund Dorte Blicher Møller SO2 stime SO2 2009 Birgitte Merci Lund, Dorte Blicher Møller og Systime A/S Kopiering og anden gengivelse af dette værk eller dele deraf er kun tilladt efter reglerne

Læs mere

Undersøgelse af seks skolers arbejde med at fremme elevernes. alsidige udvikling DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Undersøgelse af seks skolers arbejde med at fremme elevernes. alsidige udvikling DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Alsidig udvikling Undersøgelse af seks skolers arbejde med at fremme elevernes alsidige udvikling 2009 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Alsidig udvikling 2009 Danmarks Evalueringsinstitut Trykt hos Vester

Læs mere

Navn: Søren Dissing Jensen. Studienr.: A100139. Fag: Idræt. Faglig vejleder: Torben Vandet. Pædagogisk vejleder: Henrik Madsen

Navn: Søren Dissing Jensen. Studienr.: A100139. Fag: Idræt. Faglig vejleder: Torben Vandet. Pædagogisk vejleder: Henrik Madsen Hvis du vil bygge et skib, skal du ikke kalde folk sammen for at tilvejebringe tømmer eller tilvirke redskaber. Du skal ikke uddelegere opgaver til dem eller fordele arbejdet, men du skal vække deres længsel

Læs mere

Forskelle på drenge og pigers brug af arbejdsark på naturfaglige museer

Forskelle på drenge og pigers brug af arbejdsark på naturfaglige museer Forskelle på drenge og pigers brug af arbejdsark på naturfaglige museer - Et observationsstudie på Experimentarium og Danmarks Akvarium Professionsbachelorprojekt, RESUME Afleveret 22. 12. 2011 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Elevernes stemme i inklusion

Elevernes stemme i inklusion ELEVEVALUERING JUNI 2013 Elevernes stemme i inklusion Elevevaluering projekt Alle børn har lyst til at lære Udgiver: Udarbejdet af: Grafi sk kommunikation & design: Forlag: Tryk: Marselisborg Center for

Læs mere

De mange valg - Unge i det senmoderne samfund. Levevilkår og livsformer Samfundsanalyse og Research

De mange valg - Unge i det senmoderne samfund. Levevilkår og livsformer Samfundsanalyse og Research Syddansk Universitet Michelle Møller Afleveringsdato: Campus Esbjerg 19.12.2013 De mange valg - Unge i det senmoderne samfund. Levevilkår og livsformer Samfundsanalyse og Research Jeg erklærer på tro og

Læs mere

NAKUUSA VI VIL OG VI KAN

NAKUUSA VI VIL OG VI KAN NAKUUSA VI VIL OG VI KAN EN OPFØLGNING PÅ Youth Forum I ILULISSAT 2011 12:12 Else Christensen 12:12 NAKUUSA VI VIL OG VI KAN EN OPFØLGNING PÅ YOUTH FORUM I ILULISSAT 2011 ELSE CHRISTENSEN KØBENHAVN 2012

Læs mere

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen?

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Velkommen til samarbejde Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Hvad skal børnene lære i skolen og som hjemmearbejde? Tekst af Solveig Gaarsmand og Helge Christiansen AKTIVE FORÆLDRE HJEMMEARBEJDE

Læs mere

Bachelorrapport Gode læringsmiljøer er mere end, hvor skabet skal stå januar 2014. Anne Klit Rønn 140681. Lone Marie Madsen 140570 PHS10C.

Bachelorrapport Gode læringsmiljøer er mere end, hvor skabet skal stå januar 2014. Anne Klit Rønn 140681. Lone Marie Madsen 140570 PHS10C. Gode læringsmiljøer er mere end, hvor skabet skal stå Good Learning enviroments are more than deciding where to put the cupboard Learning enviroment in kindergardens (A. K. Rønn, 2013) 140681 140570 PHS10C

Læs mere

EVALUERING AF SAMTÆNKNING MELLEM SKOLE OG FRITIDSHJEM I KØBENHAVNS KOMMUNE. Center for Institutionsforskning, Højvangseminariet februar 2003.

EVALUERING AF SAMTÆNKNING MELLEM SKOLE OG FRITIDSHJEM I KØBENHAVNS KOMMUNE. Center for Institutionsforskning, Højvangseminariet februar 2003. EVALUERING AF SAMTÆNKNING MELLEM SKOLE OG FRITIDSHJEM I KØBENHAVNS KOMMUNE. Center for Institutionsforskning, Højvangseminariet februar 2003. Indledning. * SAMMENFATNING, KONKLUSIONER OG PERSPEKTIVER.

Læs mere

forståelse Matematik med - Professionsbachelor i matematik

forståelse Matematik med - Professionsbachelor i matematik Matematik med forståelse - Professionsbachelor i matematik Navn Studienummer Vejledere Uddannelsessted Afleveringsdato Anslag Camilla Schou Thomsen 21309050 Mie Engelbert Jensen og Ove Krog Eskildsen University

Læs mere

Bæredygtighed og innovation i skole og læreruddannelse nødvendige udfordringer

Bæredygtighed og innovation i skole og læreruddannelse nødvendige udfordringer Søren Breiting, Ulla Kjær Kaspersen og Poul Kristensen Bæredygtighed og innovation i skole og læreruddannelse nødvendige udfordringer Læreruddannelsen ved University College Lillebaelt & Forskningsprogram

Læs mere

Idræt i folkeskolen. Et fag med bevægelse DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Idræt i folkeskolen. Et fag med bevægelse DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Idræt i folkeskolen Et fag med bevægelse 2004 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Idræt i folkeskolen 2004 Danmarks Evalueringsinstitut Trykt hos Vester Kopi Eftertryk med kildeangivelse er tilladt Bemærk: Danmarks

Læs mere

Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.2 Problemfelt... 5 1.3 Problemformulering... 7 1.4 Motivation... 8 1.5 Afgrænsning... 8 2 Metode... 9 2.

Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.2 Problemfelt... 5 1.3 Problemformulering... 7 1.4 Motivation... 8 1.5 Afgrænsning... 8 2 Metode... 9 2. Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.2 Problemfelt... 5 1.3 Problemformulering... 7 1.4 Motivation... 8 1.5 Afgrænsning... 8 2 Metode... 9 2.1 Kvalitativ metode... 9 2.2 Kvantitativ metode... 10 2.3

Læs mere

Evaluering af projekt Pitstop

Evaluering af projekt Pitstop Evaluering af projekt Pitstop Et toårigt, tværfagligt samarbejdsprojekt mellem Charlotteskolen og Fritids- og Ungdomsklubben 5 eren, med det formål at undgå eksklusion af elever fra skolen ved hjælp af

Læs mere

SMS-FIX DIN MOTIVATION TIL LÆSNING

SMS-FIX DIN MOTIVATION TIL LÆSNING SMS-FIX DIN MOTIVATION TIL LÆSNING 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord...3 Resumé...3 Indledning...4 Præsentation af projekt SMS-fix...4 Evalueringens metode...4 En baggrundsrapport og en artikel...4 De to

Læs mere

LØB & BLIV SUND. Et kvalitativt studie om sundhed og maraton. Forfattere: Helle Farsinsen, 50758 & Marie Mynderup Jensen, 51272

LØB & BLIV SUND. Et kvalitativt studie om sundhed og maraton. Forfattere: Helle Farsinsen, 50758 & Marie Mynderup Jensen, 51272 LØB & BLIV SUND Et kvalitativt studie om sundhed og maraton Forfattere: Helle Farsinsen, 50758 & Marie Mynderup Jensen, 51272 Vejleder: Thorben Simonsen Afleveringsdato: 18. december 2013 K1 Sundhedsfremme

Læs mere

Brugerundersøgelser - Som man spørger, får man svar

Brugerundersøgelser - Som man spørger, får man svar Brugerundersøgelser - Som man spørger, får man svar Inddragelse af brugerne er væsentlig for at sikre og udvikle kvaliteten af de leverede ydelser. Der gennemføres traditionelle brugerundersøgelser, der

Læs mere

Co-kreér dig selv og din verden Professionsbachelorprojekt 2011 Liv Berger Madsen 30281011

Co-kreér dig selv og din verden Professionsbachelorprojekt 2011 Liv Berger Madsen 30281011 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Kapitel 1. Indledning... 4 1.1 Problemformulering... 4 1.2 Læsevejledning... 4 Kapitel 2. Begrebsafklaring og teoretiske udgangspunkt... 5 2.1 Kreativitet

Læs mere

Tænketanken Digitale Unge, november 2013 FOKUSGRUPPE-UNDERSØGELSEN: UNGES PRIVATE OG OFFENT- LIGE LIV PÅ SOCIALE MEDIER

Tænketanken Digitale Unge, november 2013 FOKUSGRUPPE-UNDERSØGELSEN: UNGES PRIVATE OG OFFENT- LIGE LIV PÅ SOCIALE MEDIER Tænketanken Digitale Unge, november 2013 FOKUSGRUPPE-UNDERSØGELSEN: UNGES PRIVATE OG OFFENT- LIGE LIV PÅ SOCIALE MEDIER 1 Rapport af: Rikke Frank Jørgensen, Gry Hasselbalch og Verner Leth, 2013 Fokusgruppeinterviews

Læs mere

Slip brugerne løs på biblioteket Kogebog til brugerinddragelse. Borgerservice og Biblioteker Hovedbiblioteket, Århus

Slip brugerne løs på biblioteket Kogebog til brugerinddragelse. Borgerservice og Biblioteker Hovedbiblioteket, Århus Slip brugerne løs på biblioteket Kogebog til brugerinddragelse Borgerservice og Biblioteker Hovedbiblioteket, Århus Slip brugerne løs på biblioteket Kogebog til brugerinddragelse Forord 5 Slip brugerne

Læs mere

Lav et gameshow til tv2-zulu!

Lav et gameshow til tv2-zulu! Lav et gameshow til tv2-zulu! Et problemorienteret projektarbejde gennemført i 1. og 2.g (matematik A og B) Indhold Præsentation af klasserne og rammerne for forløbet...3 Projektets overordnede udviklingssigte...3

Læs mere

Der var engang. Historiefortælling i børnehaven med fokus på sprog. - Once upon a time Storytelling in kindergarten focusing on language

Der var engang. Historiefortælling i børnehaven med fokus på sprog. - Once upon a time Storytelling in kindergarten focusing on language Der var engang Historiefortælling i børnehaven med fokus på sprog - Once upon a time Storytelling in kindergarten focusing on language Line Lykke Hagen (108348) og Janne Locander (108191) BA projektgruppe

Læs mere

Læreruddannelsen Zahle

Læreruddannelsen Zahle Læreruddannelsen Zahle Side 1 af 45 Bacheloropgave 2013: At gøre historiefaget vedkommende Af: Læreruddannelsen Zahle Studienummer: Dato: 12/04-2013 Indhold Indledning...3 - Problemstilling...5 - Problemformulering...5

Læs mere

Niveaudeling, vejen til inklusion i folkeskolen?

Niveaudeling, vejen til inklusion i folkeskolen? Lærerprofession.dk et site om lærerpraksis og professionsudvikling 2013 Niveaudeling, vejen til inklusion i folkeskolen? Billede: Vibe Fauerholdt Frederiksen, Æblekoncentrat PD-afgangsprojekt af Ellen

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 1

Indholdsfortegnelse. Side 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Problemformulering... 2 Metode... 3 Teori... 4 Hvad skal skolen danne til?... 4 Material dannelse... 4 Formal dannelse... 5 Kategorial dannelse... 6 Hvordan opstår læring?...

Læs mere

DØVE FORÆLDRE MED ETNISK MINORITETSBAGGRUND kortlægning af behov og udfordringer

DØVE FORÆLDRE MED ETNISK MINORITETSBAGGRUND kortlægning af behov og udfordringer DØVE FORÆLDRE MED ETNISK MINORITETSBAGGRUND kortlægning af behov og udfordringer Rapport udarbejdet af Forældrevejledning til Døve Indhold Resume... 3 Afsnit 1. Indledning... 4 Baggrund for projektet...

Læs mere

Identitetskonstruktioner hos unge med anden etnisk baggrund end dansk

Identitetskonstruktioner hos unge med anden etnisk baggrund end dansk Identitetskonstruktioner hos unge med anden etnisk baggrund end dansk Af: Marie Silbye Hansen Monica Loan Kim Nguyen Nanna Cecilie Schack Telling Sarah Kristine Skou Andersen Sidsel Margrethe Rasmussen

Læs mere