Midtvejsevaluering. af forsøget med at etablere ferieinstitutioner i skolefritidsordningerne i Randers Kommune. Februar

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Midtvejsevaluering. af forsøget med at etablere ferieinstitutioner i skolefritidsordningerne i Randers Kommune. Februar"

Transkript

1 Februar 2014 Midtvejsevaluering af frsøget med at etablere ferieinstitutiner i sklefritidsrdningerne i Randers Kmmune 1. Indledning Fra plitisk side har der været et ønske m at undersøge, hvrvidt den nuværende praksis i frhld til åbningstider - / g perider i sklefritidsrdningerne i Randers Kmmune er den ptimale i frbindelse med ferieperiderne. På den baggrund blev der i 2012 nedsat en arbejdsgruppe, der fremkm med et knkret frslag m at etablere et frsøgsprjekt med etablering af ferieinstitutiner i sklefritidsrdningerne i Randers Kmmune. En registrering af antallet af fremmødte børn samt persnalefrbrug i ferieperiden 2010/11 viste nemlig, at ressurcerne ikke blev anvendt ptimalt i frhld til ferieperiderne. Ønsket var dermed at allkere ressurcerne fra ferieperiderne med få fremmødte børn til de travle perider i sklefritidsrdningerne med mange fremmødte børn. Udgangspunktet var således ikke at realisere en besparelse på sklefritidsrdningerne, men derimd at sikre en ptimal anvendelse af ressurcerne til gavn fr flest mulige børn i sklefritidsrdningerne. Børn g skleudvalget besluttede på deres møde d. 7. februar 2012, at frsøgsprjektet skulle køre i en tårig peride, g at der skulle samarbejdes i 8 distrikter i de udvalgte ferieperider, sm dækker uge 7 (vinterferien), uge 28, 29, 30 g 31 (smmerferien) g uge 42 (efterårsferien). Fr en uddybning af plægget til frsøgsprjektet henvises til sagsnr P Sklefritidsrdningerne skal i frsøgsperiden, i de pågældende distrikter i fællesskab aftale, hvem der hlder ferieåbent, persnalefrdeling mv. på baggrund af antallet af tilmeldte børn i de pågældende ferieuger. Sm nget nyt er der i frsøgsperiden et pasningstilbud i uge 29 g 30, der ellers typisk har været lukkeuger i sklefritidsrdningerne i Randers Kmmune. Hermed følger midtvejsevalueringen fr frsøgsprjektet, sm indehlder efterårsferien 2012, vinterferien 2013 samt smmerferieperiden 2013.

2 2. Opsamling De bagvedliggende registreringer har sm udgangspunkt en række svagheder, der gør det vanskeligt at lave ngle helt klare g håndgribelige knklusiner. Således har ikke alle sklefritidsrdninger fået indsendt plysninger fr samtlige ferieperider. Desuden betyder frskel i registreringsmetder, skift i antal indskrevne børn i sklefritidsrdningerne samt andre faktrer, at det er vanskeligt at lave ngle helt valide sammenligninger. Når det er sagt, er registreringerne imidlertid retningsvisende g illustrerer ngle tendenser i frsøgsprjektet. Heraf fremgår det, at det rent faktisk er muligt at ptimere anvendelsen af persnaleressurcerne i ferieperiderne, g at der især finder en ptimering sted hs de sklefritidsrdninger, der samarbejder på tværs med andre institutiner i distrikterne. Det fremgår endvidere af registreringerne, at der stadig er virkelig mange frældre, der melder tilbage, at deres barn har et pasningsbehv i ferieugerne, g sm så alligevel ikke gør brug af det. Det betyder selvsagt, at det er vanskeligt fr sklefritidsrdningerne at ptimere anvendelsen af persnaleressurcerne, når der langt fra kmmer det antal børn, sm man frventer. Selvm der samarbejdes i 8 distrikter, er der mange af sklefritidsrdningerne, der hlder åbent i egen institutin ligesm tidligere. Det skyldes, at det i frsøgsperiden er aftalt, at såfremt at der er mere end 24 tilmeldte børn, så kan der afleveres til egen institutin, blt det aftales i distriktet, så ingen sklefritidsrdninger lades tilbage med kun ganske få børn i ferien. I praksis er der således en del af sklefritidsrdningerne, hvr frsøgsprjektet ikke gør den stre frskel, idet der fregår pasning i egen institutin i ferierne sm tidligere. Ikke dest mindre har frsøgsprjektet samlet set medvirket til en ptimering af anvendelsen af persnaleressurcerne, hvilket betyder, at det har været muligt at ptimere indenfr egen institutin. Det er dg gså tydeligt, at den største ptimering af persnaleressurcerne sm nævnt sker der, hvr der er flere sklefritidsrdninger, der samarbejder i distriktet. Indførelsen af ferieinstitutiner medfører alt andet lige et fald i antallet af børn, der benytter sklefritidsrdningerne i ferieperiderne. Det skyldes, at det kan være mere besværligt fr frældrene (længere transprtafstand), samt måske utryghed ved at skulle aflevere til en fremmed sklefritidsrdning. På den anden side har der gså været tilbagemeldinger m, at samarbejdet gavner persnalesamarbejdet, øger kendskabet til hinanden g sikrer ngle spændende tilbud til børnene, idet et større antal børn g vksne i de stille ferieperider frdrer muligheden fr andre typer af pædaggiske aktiviteter. Fr så vidt angår antallet af fremmødte børn er det imidlertid vanskeligt at fretage en sammenligning af tallene i 2010/11 med tallene i 2012/13. Der er således en frskel i registreringsmetden. I registreringerne fr 2010/11 blev der nemlig pgjrt antal børn samlet fr hele ugen, mens det i de nye registreringer i 2012/13 er børn pr. dag i ugen. Det betyder, at børn der kun passes enkelte dage af ugen tæller ekstra med i den gamle pgørelse fr 2010/11 sammenlignet med pgørelsen fr 2012/13. Herudver tager den gamle registrering i 2010/11 heller ikke højde fr faldet i antallet af børn sidst på ugen. Trsdag g fredag er der således i 2012/13 næsten kun det halve af børnene i institutinen sammenlignet med ugens tre første dage. Dette billede kan frmdes gså at gøre sig gældende i de første registreringer fra 2010/11, hvrfr det alt andet lige må frventes, at differencen i antallet af fremmødte børn langt fra er så strt, sm tabellerne på de næste sider vil indikere. Det kan knstateres, at der i det første år af frsøgsprjektet er benyttet færre persnaleressurcer i ferieugerne, når der sammenlignes med 2010/11. Ressurcer sm i stedet kan anvendes på skledagene i sklefritidsrdningerne, hvr der er mange børn til stede, g hvr der fte kan mangle hænder. Dette var netp frmålet med frsøgsprjektet. 2

3 Faste stillinger i gennemsnit pr. dag sammenlignet med 2010/11 Uge Uge 7-32 Uge 28-1 Uge 29 9 Uge 30 6 Uge I registreringerne fr 2010/11 er persnalefrbrug udelukkende pgjrt i faste stillinger (eksklusiv studerende g ansatte på særlige vilkår). Frbrugte persnaletimer er imidlertid pgjrt i frsøgsperiden. Samlet set er der fr samtlige af ferieugerne i 2012/13 frbrugt timer svarende til ca. 5,9 årsværk i fuldtids stillinger fr de pågældende ferieuger. 2012/13: Anvendte persnaletimer Uge Uge Uge Uge Uge Uge En pgørelse af frbruget af ansatte pr. ferieuge i 2010/11 viser sm nævnt kun antal fremmødte medarbejdere fr hele ugen, hvilket ikke giver et retvisende billede af persnalefrbruget sm følge af, at fremmødet kan variere fra 2-8 timer pr. dag samt ikke illustrerer faldet af børn g persnalebehv sidst på ugen. I registreringerne fr 2012/13 fremgår det, at det gennemsnitlige timefrbrug pr. dag pr. fremmødte medarbejder er 5,6 time. Antages det, at dette billede gså ville gøre sig gældende i 2010/11 vil et estimat på frbrugte persnaletimer se således ud. 2010/11: Estimat på anvendte persnaletimer Uge Uge Uge Uge 29 Uge 30 Uge *Der er frsøgt indregnet en faktr på frventet fald sidst på ugen Fritages persnalefrbruget i uge 29 g uge 30 i 2012/13 vil persnaletimerne fr de tilsvarende uger i 2010/11 til sammenligning være Et estimat er således, at der er anvendt ca færre persnaletimer i ferierne i frsøgsperiden. Dette skal selvfølgelig sammenhldes med et mindre antal fremmødte børn (mere herm senere). 3

4 3. Knklusin På bagrund af midtvejsevalueringen der dækker periden fra efteråret 2013 til efter smmerferieperiden i 2013, kan knluderes følgende: Tallene g registreringerne skal tages med frbehld. Det er vanskeligt at knkludere nget alene på baggrund af tallene. Det er i det første år af frsøgsperiden lykkedes at ptimere frbruget af persnaleressurcer, både i egne institutiner men især i de distrikter, hvr der samarbejdes på tværs. I uge 29 g 30 har der været et frbavsende lille fremmøde. Arbejdsgruppen mener derfr, at såfremt der ikke sker en stigning i antalltet af fremmødte i disse t uger i den sidste del af frsøgsprjektet (smmerferien 2014), så er der fremadrettet ikke et grundlag fr at hlde åbent i disse t ferieuger. Hvad der er hentet i de øvrige ferieuger, spildes strt set ved at hlde åbent fr ganske få børn i uge 29 g 30. Der afventes dg yderlige en pfølgning på uge 29 g 30 i år, inden arbejdsgruppen kan anbefale nget i frhld til de tidligere lukkeuger. Ngle distrikter har fået et mere fast g struktureret samarbejde p at køre end andre. I ngle distrikter falder det således lettere at samarbejde på tværs sm følge af fx gegrafi g størrelse. Hvis man ikke har samarbejdet med de andre sklefritidsrdninger i distriktet, så har man været gde til at finde andre ptimerende løsninger, fx ved at samarbejde med børnehaven, klubben eller andet. Der er tydeligt, at der er behv fr at kunne lave lkale g fleksible løsninger. Det fungerer ikke med en str samlet mdel, der trækkes ned ver hvedet på samtlige sklefritidsrdninger i Randers Kmmune. Der er således frtsat behv fr, at der kan laves fleksible g lkale løsninger, der tilgdeser frskelle i størrelser, land/by mv. 4. Arbejdsgruppens indstilling sm følge af midtvejsevalueringen Alle sklefritidsrdninger skal frtsat sætte fkus på at ptimere anvendelsen af persnaleressurcerne i frbindelse med ferieugerne 7, 28, 31 g 42. Skal der være fremver være et tilbud i uge 29 g 30 (afventer sm nævnt pfølgningen på denne smmerferieperide), så kan det vervejes at lave det sm et særskilt tilbud sm fx fdbldskle, åbent på Natursklen ea. med separat frældrebetaling fr tilvalget. Dg bs. på at det kan medføre, at det bliver så attraktivt, at det tiltrækker flere børn, end hvis det havde været pasning i rdinær sklefritidsrdning. Der er behv fr en særlig frpligtelse verfr de mindste sklefritidsrdninger, der ikke har nk børn til selv at hlde åbent alene i ferieperiderne. Så selv m de andre sklefritidsrdninger finder alternative løsninger ved at samarbejde med fx klubber, børnehaver eller fritidshjem, må det ikke få den knsekvens, at ngle sklefritidsrdninger efterlades alene med få børn i ferien. Det drejer sig derfr frtsat m at finde de bedste fælles løsninger i distriktet, der tilgdeser alle institutinerne. Der frtsættes med samme mdel sm hidtil i resten af frsøgsperiden (frem til efter uge 42 i år). Det vil sige man samarbejder i distrikterne, man samarbejder med andre institutiner ved færre end 24 tilmeldte børn i egen institutin, g man er frpligtet til at sikre, at ingen sklefritidsrdninger efterlades alene uden ngen at samarbejde med. 4

5 5. Krt gennemgang af hvedtallene i ferieugerne i den første halvdel af frsøgsperiden Fr en uddybning af de efterfølgende tabeller henvises til en række regneark. Regnearkene ikke vedhæftet denne evaluering, men er tilgængelige på sagen Uge 42 (efterårsferien) 2012 Valg af ferieinstitutiner i uge 42 Distrikt Distrikt 1: Vrup + Søndermarken Distrikt 2: Kristrup + Tirsdalen Distrikt 3: Assentft Distrikt 4: Hrnbæk, Stevnstrup g Langå Distrikt 5: Fårup, Øster Bjerregrav, Asferg g Spentrup Distrikt 6: Havndal, Grønhøj g Gjerlev Distrikt 7: Hadsundvejen, Rismøllen, Østervang g Harridslev Distrikt 8: Vestervang, Rytter, Nyvang g Hbrvejen Valg af ferieinstitutin Åbent i egne ferieinstitutiner Tirsdalen Assentft Åbent i egne ferieinstitutiner Spentrup (Blichers børneby) Gjerlev (Grøftekanten) Østervang Vestervang, Nyvang g Hbrvejen Ud af de 23 sklefritidsrdninger har de 13 haft åbent i uge 42. Flere institutiner har dermed selv kunne hlde åbent på grund af antallet af tilmeldinger. Udgangspunktet har været, at med mere end 24 tilmeldte børn, kan sklefritidsrdningen selv hlde åbent, g der behøves derfr ikke afleveres til en ferieinstitutin dg under frudsætning af at det er aftalt i fællesskab i distriktet, så enkelte sklefritidsrdninger ikke står tilbage med kun enkelte tilmeldte børn. Antal fremmødte børn ift. tilmeldte i uge 42 Tabel 4.1. Asferg 37 % Assentft 36 % Bjerregrav 8 % Blichers børneby (Spentrup) 52 % Fårup 40 % Gjerlev-Enslev 73 % Grønhøj (Øster Tørslev) 25 % Hadsundvejen 36 % Havndal 18 % Hbrvejen 61 % Hrnbæk 58 % Krshøj 34 % Kristrup 64 % Langå 56 % Munkhlm (Stevnstrup) 44 % Nyvang 67 % Rismøllen 13 % Rytter 51 % Søndermarken 45 % Tirsdalen 26 % Vestervang 80 % Vrup 40 % Østervang 38 % 5

6 Antal fremmødte børn ift. antal tilmeldte børn varierer fra 8 % til 80 %. Der er således stadig rigtig mange frældre, der melder deres barn til pasning i ferieugen, men sm alligevel ikke gør brug af tilbuddet. Samtidig er der str frskel fra institutin til institutin på, hvrdan praksis er i frhld til tilmelding g fremmøde (frpligtelsen). Det gør sig generelt gældende, at der er færrest børn til stede sidst på ugen i særdeleshed er fremmødet af børn m fredagen en hel del lavere end først på ugen (svarende til kun ca. halvdelen af børnene). Antal fast persnale i 2012 sammenlignet med 2010 i gennemsnit pr. dag i uge 42 Tabel /13 Difference Distrikt 1 7,0 6,2-0,8 Distrikt 2 12,0 7,0-5,0 Distrikt 3 7,0 6,6-0,4 Distrikt 4 19,0 14,0-5,0 Distrikt 5 9,4 8,4-1,0 Distrikt 6 13,0 5,4-7,6 Distrikt 7 16,0 9,4-6,6 Distrikt 8 19,4 16,4-3,0 I alt 102,0 74,2-29,4 120,0 100,0 80,0 60,0 40,0 20,0 0, Distrikt 1: Vrup + Søndermarken Distrikt 2: Kristrup + Tirsdalen Distrikt 3: Assentft Distrikt 4: Hrnbæk, Stevnstrup g Langå Distrikt 5: Fårup, Bjerregrav, Asferg g Spentrup Distrikt 6: Havndal, Grønhøj g Gjerlev Distrikt 7: Hadsundvejen, Rismøllen, Østervang g Harridslev Distrikt 8: Vestervang, Rytter, Nyvang g Hbr Samtlige af distrikterne har anvendt færre persnaleressurcer i uge 42 i 2012 sammenlignet med uge 42 i Henhldsvis distrikt 2, 4, 6, 7 g 8 har den største difference i antallet af frbrugte medarbejdere, hvilket er distrikter hvr der afleveres til en ferieinstitutin. Men gså andre distrikter har anvendt mindre persnale, g der er således ptimeret, selvm der er afleveret i egne institutiner. 6

7 Antal fremmødte børn i 2012 sammenlignet med 2011 i gennemsnit pr. dag i uge 42 Tabel /14 Difference Distrikt 1 78,0 34,0-44,0 Distrikt 2 66,0 24,0-42,0 Distrikt 3 50,0 15,4-34,6 Distrikt 4 82,0 47,8-34,2 Distrikt 5 74,0 27,4-46,6 Distrikt 6 24,0 15,2-8,8 Distrikt 7 47,0 16,8-30,2 Distrikt 8 100,0 70,0-30,0 I alt 521,0 250,6-270,4 * Differencen er reelt lavere, hvis medregnes faldet i antallet af børn sidst på ugen sm ikke fremgår af tallene samt frskelle i pgørelsesmetder (samlet børnetal fr ugen vs. børn pr. dag) **Udver venstående skal der gså tages frbehld fr, at antal indskrevne børn i sklefritidsrdningerne ændrer sig fra skleår til skleår, fx er der ca. 50 flere børn indskrevet i sklefritidsrdningen i Blichers Børneby i skleåret 2011/12 end i skleåret 2010/11, hvilket selvsagt gså har en betydning, når tallene sammenlignes. ***I frhld til data fra skleåret 2010/11 er tallene behæftet med en vis usikkerhed, idet ikke alle sklefritidsrdningerne har indsendt data her tager en del af beregningerne derfr udgangspunkt i skøn. I frhld til 2013/13 er der ikke indsendt plysninger fr Krshøjsklens SFO, så disse tal berr gså på et skøn. Umiddelbart viser pgørelsen at antallet af fremmødte børn i uge 42 i 2012 er faldet med anslået 270 børn sammenlignet med uge 42 i Faldet kan delvist frklares med, at der skal afleveres til ferieinstitutiner, men gså i de sklefritidsrdninger hvr der afleveres til egen institutin, g hvr der ikke er sket en ændring i frbindelse med frsøgsprjektet er tallet af fremmødte børn faldet betydeligt (frklaring på dette følger nedenfr). I 2012 er der benyttet ca. 29 færre faste persnaler pr. dag end i Flere medarbejdere har dermed afspadseret, haft 0-dage eller har afhldt ferie, g timerne vil kunne bruges på skledage, hvr der er flere børn i sklefritidsrdningerne. Det siger sig selv, at når fremmødet af børn er halveret, vil det gså skulle resultere i en væsentlig persnalereduktin. Differencen i fremmødte børn er imidlertid reelt ikke så str, sm det syner. I registreringerne fr 2010 blev der nemlig pgjrt antal børn samlet fr hele ugen, mens det i de nye registreringer i 2012 er pgjrt antal børn pr. dag i ugen. Det betyder at børn der kun passes enkelte dage af ugen tæller ekstra med i den gamle pgørelse fr 2010 sammenlignet med pgørelsen fr Herudver tager den gamle registrering i 2010 heller ikke højde fr faldet i antallet af børn sidst på ugen. Trsdag g fredag er der således i 2012 næsten kun det halve af børnene i institutinerne sammenlignet med ugens tre første dage. Dette billede gør sig frmentlig generelt gældende, hvrfr det alt andet lige må frventes, at differencen i antallet af fremmødte børn langt fra er så strt, sm tabellen indikerer. Et tydeligt eksempel på dette er fx Assentft, hvr der afleveres til egen institutin sm tidligere, g hvr der derfr ikke kan frventes en ændring i antallet af fremmødte børn sm følge af frsøgsprjektet. Her er antallet af fremmødte børn i uge 7 pgjrt til 50 i 2010, mens tallet er 7

8 15 i 2012 (når udregnes på et gennemsnit pr. dag). Det indikerer med al tydelighed at tallene ikke kan sammenlignes uden stre frbehld. På den anden side er der heller ingen tvivl m at aflevering til ferieinstitutin kan betyde, at ngle frældre ønsker at finde et alternativ, da pasningen j ikke nødvendigvis fregår i egen kendt institutin Vinterferien (uge 7) 2013 Valg af ferieinstitutiner i uge 7 Distrikt Distrikt 1: Vrup + Søndermarken Distrikt 2: Kristrup + Tirsdalen Distrikt 3: Assentft Distrikt 4: Hrnbæk, Stevnstrup g Langå Distrikt 5: Fårup, Øster Bjerregrav, Asferg g Spentrup Distrikt 6: Havndal, Grønhøj g Gjerlev Distrikt 7: Hadsundvejen, Rismøllen, Østervang g Harridslev Distrikt 8: Vestervang, Rytter, Nyvang g Hbrvejen Valg af ferieinstitutin Vrup Tirsdalen Assentft Åbent i egne ferieinstitutiner Spentrup (Blichers børneby) Gjerlev (Grøftekanten) Østervang Vestervang, Nyvang g Hbrvejen Ud af de 23 sklefritidsrdninger har de 12 haft åbent i uge 7. Mange sklefritidsrdninger har dermed gså i vinterferien kunne hlde åbent i egen institutin sm følge af antallet af tilmeldte børn eller ved at samarbejde med eksempelvis junirklubben eller andet. Antal fremmødte børn ift. tilmeldte Antal fremmødte børn ift. antal tilmeldte børn varierer fra 19 % - 78 % i uge 7 sammenlignet med 8 % til 80 % i uge 42. Der er dermed stadig rigtig mange frældre, der melder deres barn til pasning i ferieugen, men sm alligevel ikke gør brug af tilbuddet. Antal fast persnale i 2013 sammenlignet med 2011 i gennemsnit pr. dag Tabel Uge 7 Uge / /11 Difference Distrikt 1 4,0 11,0-7,0 Distrikt 2 7,0 12,0-5,0 Distrikt 3 6,6 8,0-1,4 Distrikt 4 15,8 16,0-0,2 Distrikt 5 9,6 17,0-7,4 Distrikt 6 8,2 9,0-0,8 Distrikt 7 8,4 14,0-5,6 Distrikt 8 13,4 18,0-4,6 I alt 73,0 105,0-32, /13 Difference Distrikt 1 7,0 6,2-0,8 Distrikt 2 12,0 7,0-5,0 Distrikt 3 7,0 6,6-0,4 Distrikt 4 19,0 14,0-5,0 Distrikt 5 9,4 8,4-1,0 Distrikt 6 13,0 5,4-7,6 Distrikt 7 16,0 9,4-6,6 Distrikt 8 19,4 16,4-3,0 I alt 102,0 74,2-29,4 8

9 Samtlige distrikter har anvendt færre persnaleressurcer i uge 7 i 2013 sammenlignet med uge 7 i I uge 7 er der således anvendt ca. 32 færre faste persnaler i gennemsnit pr. dag, mens det til sammenligning var ca. 30 færre faste stillinger i gennemsnit pr. dag i uge 42 i frsøgsperiden. Antal fremmødte børn i 2013 sammenlignet med 2011 i gennemsnit pr. dag Tabel 4.6. Uge 7, / /13 Difference Distrikt 1 87,0 27,0-60,0 Distrikt 2 83,0 25,2-57,8 Distrikt 3 50,0 21,6-28,4 Distrikt 4 75,0 41,8-33,2 Distrikt 5 52,0 34,8-17,2 Distrikt 6 24,0 17,6-6,4 Distrikt 7 56,0 26,2-29,8 Distrikt 8 126,0 69,2-56,8 I alt 553,0 263,4-289,6 ** Differencen er reelt lavere, hvis medregnes faldet i antallet af børn sidst på ugen samt frskelle i pgørelsesmetder (samlet børnetal fr ugen vs. børn pr. dag) Ses der på antallet af fremmødte børn ser der ud til at være et fald på knap 290 børn i uge 7, Det siger sig selv, at når fremmødet af børn er halveret, vil det gså skulle resultere i en væsentlig persnalereduktin. Sm det tidligere er nævnt er det imidlertid ganske givet, at differencen i antallet af fremmødte børn, når sammenlignes med periden 2010/11 ikke er så str sm tabel 4.3. g tabel 4.6. indikerer. Der skal således tages frbehld fr dels frskel i registreringsmetder samt faldet i antallet af børn sidst på ugen Smmerferien (uge 28,29, 30 g 31) 2013 I uge 29 g 30 er der kun t institutiner der har hldt åben, henhldsvis Nyvangssklen nrd fr åen g Søndermarksklen syd fr åen. Nedenfr følger valg af ferieinstitutin dermed kun fr uge 28 g 31 i smmerferieperiden. Valg af ferieinstitutiner i uge 28 g 31 Tabel 4.7. Distrikt Valg af ferieinstitutin Uge 28 Valg af ferieinstitutin Uge 31 Distrikt 1: Vrup + Søndermarken Egne institutiner Egne institutiner Distrikt 2: Kristrup + Tirsdalen Egne institutiner Egne institutiner Distrikt 3: Assentft Assentft Assentft Distrikt 4: Hrnbæk, Stevnstrup g Langå Egne institutiner Egne institutiner Distrikt 5: Fårup, Øster Bjerregrav, Asferg g Spentrup Hrnbæk, Spentrup (Blichers børneby) g Fårup børnehave Hrnbæk, Spentrup (Blichers børneby) g Fårup børnehave 9

10 Distrikt 6: Havndal, Grønhøj g Gjerlev Distrikt 7: Hadsundvejen, Rismøllen, Østervang g Harridslev Distrikt 8: Vestervang, Rytter, Nyvang g Hbrvejen Havndal g Gjerlev (Grøftekanten) Østervang Egne institutiner Gjerlev (Grøftekanten) Østervang Egne institutiner I uge 28 er der dermed 17 ud af 23 sklefritidsrdninger, der hlder åbent, mens der er 16 sklefritidsrdninger, der hlder åbent i uge 31. Antal fremmødte børn ift. tilmeldte Tabel 4.8. Uge 28 Uge 29 Uge 30 Uge 31 Distrikt 1 74 % 61 % 79 % 62 % Distrikt 2 54 % 52 % Distrikt 3 60 % 54 % Distrikt 4 74 % 67 % Distrikt 5 45 % 37 % Distrikt 6 46 % 66 % Distrikt 7 66 % 73 % Distrikt 8 59 % 26 % 16 % 67 % *Ingen data fr distrikt 2-7 i uge 29 g 30, idet kun Søndermarkssklen (i distrikt 1) g Nyvangssklen (i distrikt 8) har åbent. I tabel 4.8. fremgår antallet af fremmødte børn i frhld til antal tilmeldte i de fire uger, der indgår fr smmerferieperiden. Særligt i de tidligere lukkeuger fr så vidt angår tilmelding i distrikt 8 (Nyvangssklen) er der et ekstremt lavt fremmøde i frhld til antal tilmeldte børn. Det er således vanskeligt at ptimere anvendelsen af persnaleressurcerne, når kun knap 1/5 af de tilmeldte børn dukker p. Antal fast persnale i 2013 sammenlignet med 2011 i gennemsnit pr. dag Tabel 4.9. Uge / /11 Difference Distrikt Distrikt Distrikt Distrikt Distrikt Distrikt Distrikt Distrikt I alt *Skøn fr Krshøj sklens SFO, idet der ikke er indsendt plysninger herfra fr smmerferieperiden *Fr uge 29 g 30 er der ingen data fra 2010/11 at sammenligne med, idet ugerne tidligere har været lukkeuger. 10

11 Uge / /11 Difference Distrikt Distrikt Distrikt Distrikt Distrikt Distrikt Distrikt Distrikt I alt *Skøn fr Krshøj sklens SFO, idet der ikke er indsendt plysninger herfra fr smmerferieperiden *Fr uge 29 g 30 er der ingen data fra 2010/11 at sammenligne med, idet ugerne tidligere har været lukkeuger. Sm det fremgår af tabel 4.9.er der gså fr hhv. uge 28 g uge 31 et fald i antallet af frbrugte faste stillinger i gennemsnit pr. dag, når sammenlignes med samme peride i Sm det fremgår af tallene nedenfr, er der dg gså et markant fald i antallet af fremmødte børn, hvis sammenlignes med Sm nævnt er pgørelsen af fremmødte børn dg ganske usikker, g differencen er reelt ikke så str, sm det fremgår af nedenstående tabel. Antal fremmødte børn i 2013 sammenlignet med 2011 i gennemsnit pr. dag Tabel 4.10 Uge 28 Uge / /11 Difference Distrikt Distrikt Distrikt Distrikt Distrikt Distrikt Distrikt Distrikt I alt / /11 Difference Distrikt Distrikt Distrikt Distrikt Distrikt Distrikt Distrikt Distrikt I alt Antal fremmødte børn i gennemsnit pr. dag i uge 29 g 30 i 2013 Tabel Uge 29 Uge 30 Nrd fr åen, Nyvangssklen Syd fr åen, Søndermarksken Sm det fremgår, er det kun ganske få børn, der har benyttet sig af åbningstilbuddet i ferieugerne 29 g 30. Således har det samlet set fr begge de t åbne institutiner kun været henhldsvis 45 g 30 børn i gennemsnit pr. dag (samlet fr alle børn der er indskrevet til SFO svarende til ca børn i alt fr hele Randers Kmmune). 11

Opsamling på høringssvar i forbindelse med forslaget om at etablere ferieinstitutioner i skolefritidsordninger i Randers Kommune

Opsamling på høringssvar i forbindelse med forslaget om at etablere ferieinstitutioner i skolefritidsordninger i Randers Kommune Opsamling på høringssvar i frbindelse med frslaget m at etablere ferieinstitutiner i sklefritidsrdninger i Randers Kmmune 1. Indledning Børn g skleudvalget besluttede på deres møde d. 7. februar 2012,

Læs mere

Opfølgning og fremadrettet tiltag ift. tidligere vedtagne strategi for voksenområdet på Handicap og Psykiatri, 2013-2016

Opfølgning og fremadrettet tiltag ift. tidligere vedtagne strategi for voksenområdet på Handicap og Psykiatri, 2013-2016 Opfølgning g fremadrettet tiltag ift. tidligere vedtagne strategi fr vksenmrådet på Handicap g Psykiatri, 2013-2016 den indledende tekst under hvert punkt er fra den tidligere besluttede strategi, pfølgning

Læs mere

Sygefravær som indsatsområde i

Sygefravær som indsatsområde i Hanne Sørensen Juni 2014 Sygefravær sm indsatsmråde i 2014-2016 Indledning Hved MED-udvalget besluttede i januar 2014, at sygefravær skal være et særligt indsatsmråde i 2014-16. Baggrunden herfr er, at

Læs mere

Førskoletilbud og rullende skolestart

Førskoletilbud og rullende skolestart Førskletilbud g rullende sklestart Evaluering af frsøgsprjekter 2010-2014 Tønder Kmmune Evalueringsrapprtens indhld 1. Indledning 2. Knklusiner 3. Anbefalinger 4. Frsøgsperidens længde, deltagere g prjekter

Læs mere

Ydelsesbeskrivelse. Specialpædagogiske pladser ved Symfonien. Børnehuset Regnbuen

Ydelsesbeskrivelse. Specialpædagogiske pladser ved Symfonien. Børnehuset Regnbuen Ydelsesbeskrivelse Specialpædaggiske pladser ved Symfnien Børnehuset Regnbuen Frmål: Ydelsesbeskrivelsen bruges til at synliggøre fr frældre, fagsekretariatet g andre samarbejdspartnere, hvad det er fr

Læs mere

Effektivisering af vandforsyningsanlæg kræver mere nuanceret benchmarking

Effektivisering af vandforsyningsanlæg kræver mere nuanceret benchmarking Ingeniør, MSc Jørgen G. Øllgaard, ØLLGAARD Rådgivende Ingeniører A/S Civilingeniør Anders Christiansen, ØLLGAARD Rådgivende Ingeniører A/S Ingeniør Mads Nørgaard, ØLLGAARD Rådgivende Ingeniører A/S Fkus:

Læs mere

EPINIÇJN. VS: Oplæg - færgeforbindele og turismepotentiale. Side i af i. Ole Paaske (op@aar.dk) Erling Post (erling@viderup.

EPINIÇJN. VS: Oplæg - færgeforbindele og turismepotentiale. Side i af i. Ole Paaske (op@aar.dk) Erling Post (erling@viderup. VS: Oplæg - færgefrbindele g turismeptentiale Side i af i Fra: Til: Ole Paaske (p@aar.dk) Erling Pst (erling@viderup.cm) Dat: 08/06/2010 13:52 Emne: VS: Oplæg - færgefrbindele g turismeptentiale Attachments:

Læs mere

Evaluering af selvkørende støvsugere på botilbud og plejecentre

Evaluering af selvkørende støvsugere på botilbud og plejecentre Evaluering af selvkørende støvsugere på btilbud g plejecentre 1. Indledning Sm en del af det vedtagne budget fr 2013-2016 indgår en række budgetprjekter, sm samlet set har det verrdnede frmål at skabe

Læs mere

Undersøgelse af virksomhedernes tilfredshed med Jobcenter Esbjergs ydelser og service i 2015

Undersøgelse af virksomhedernes tilfredshed med Jobcenter Esbjergs ydelser og service i 2015 Undersøgelse af virksmhedernes tilfredshed med Jbcenter Esbjergs ydelser g service i 2015 Esbjerg, marts 2016 Side 1 af 13 1. Indledning Denne virksmhedstilfredshedsundersøgelse er baseret på udsendelse

Læs mere

Folkeskolereform. Kære forældre

Folkeskolereform. Kære forældre Flkesklerefrm Kære frældre Arbejdet med flkesklerefrmen i Nrddjurs Kmmune skrider hastigt frem. Flere arbejdsgrupper har afsluttet deres arbejde g udarbejdet frslag til indhldet i fremtidens flkeskle.

Læs mere

Projektbeskrivelse Aktive hurtigere tilbage!

Projektbeskrivelse Aktive hurtigere tilbage! NOTAT juni 2008 Prjektbeskrivelse Aktive hurtigere tilbage! J.nr. 08-70-232 2. kntr/upe,hjh,itc 3. kntr/ath, aj Baggrund g frmål Erfaringerne fra bl.a. indsatsen NY CHANCE.TIL ALLE viser, at en aktiv,

Læs mere

FOLKESKOLEREFORMEN PÅ ØSTBIRK SKOLE 2014/2015

FOLKESKOLEREFORMEN PÅ ØSTBIRK SKOLE 2014/2015 FOLKESKOLEREFORMEN PÅ ØSTBIRK SKOLE 2014/2015 Østbirk Skle Sklegade 2 8752 Østbirk 7629 7240 www.estbirk-skle.dk estbirk-skle@hrsens.dk Indledning Med denne skrivelse vil vi i skleledelsen give jer et

Læs mere

1 Baggrund og sammenfatning

1 Baggrund og sammenfatning Byrådssekretariat Sagsnr. 91362 Brevid. 882362 Ref. NIR Dir. tlf. 46 31 80 09 niclair@rskilde.dk NOTAT: Evaluering af Særligt Tilrettelagt Ungdmsuddannelse (STU) Januar 2010 1 Baggrund g sammenfatning

Læs mere

Sundhedsstyrelsen indkalder hermed ansøgninger fra private organisationer om tilskud fra puljen Børn som pårørende til psykisk syge og misbrugere

Sundhedsstyrelsen indkalder hermed ansøgninger fra private organisationer om tilskud fra puljen Børn som pårørende til psykisk syge og misbrugere OPSLAG AF SATSPULJE Børn sm pårørende til psykisk syge g misbrugere indkalder hermed ansøgninger fra private rganisatiner m tilskud fra puljen Børn sm pårørende til psykisk syge g misbrugere Under satspuljen

Læs mere

Forslag til øget videndeling mellem almentilbud og specialtilbud på skoleområdet

Forslag til øget videndeling mellem almentilbud og specialtilbud på skoleområdet Frslag til øget videndeling mellem almentilbud g specialtilbud på sklemrådet Specialtilbuddene sm kmpetencecentre Allerede i frbindelse med Fremtidens specialundervisning, sm blev plitisk vedtaget i 2008,

Læs mere

På møde i KKR Sjælland d. 13.september blev følgende dimensionering besluttet:

På møde i KKR Sjælland d. 13.september blev følgende dimensionering besluttet: Ntat vedr. dimensinering fr PA elever i Næstved kmmune Ny trepartsaftale fra 2017. Parterne på det ffentlige arbejdsmarked har 31. august indgået aftale m antallet af praktikpladser på uddannelsen til

Læs mere

Beskæftigelsesgrader september 2007

Beskæftigelsesgrader september 2007 Beskæftigelsesgrader september 2007 29. nvember 2007 Indhld 1 Beskæftigelsesgrader 3 - g stillingsgrupper 5 - g gegrafi 5 - g alder 6 - g køn 7 - g flere ansættelsesfrhld 8 Metde Beskæftigelsesgrader fr

Læs mere

Behandlingerne står med kursiv. 1. Godkendelse af dagsorden Godkendt. 2. Godkendelse af seneste referat Bestyrelsesmøde den 13. januar 2014 Godkendt

Behandlingerne står med kursiv. 1. Godkendelse af dagsorden Godkendt. 2. Godkendelse af seneste referat Bestyrelsesmøde den 13. januar 2014 Godkendt Referat af bestyrelsesmøde i Idrætsrådet Silkebrg Kmmune Dat g tidspunkt: mandag den 3. februar 2014 kl. 17.15 20.00 inkl. spisning Sted: Mødelkalet, Silkebrg Sprtscenter Deltagere: Lars Bundgaard, Jørgen

Læs mere

Samarbejde. mellem lærere og pædagoger i undervisningen. Skolefagenheden

Samarbejde. mellem lærere og pædagoger i undervisningen. Skolefagenheden Samarbejde mellem lærere g pædagger i undervisningen Sklefagenheden Indhld Frrd... Side 3 Samarbejde... Side 4 Frmål... Side 5 Perspektiv...... Side 5 Opmærksmhedspunkter... Side 6 Udviklingsperspektiver...

Læs mere

Ungdomsskolen har derfor i uge 32 og 33 gennemført en undersøgelse af de unges egen mening om behovet for en Ungdomscafé.

Ungdomsskolen har derfor i uge 32 og 33 gennemført en undersøgelse af de unges egen mening om behovet for en Ungdomscafé. Frederikssund den 18. august 2010 UngdmsCafé Ungdmssklen/Afdækning/Ungdmscafé Indledning Ungdmssklen er, på baggrund af Byrådets supplerende bemærkninger til budget 2010, blevet anmdet m at gennemføre

Læs mere

Oplæg til sammenlægning af matrikel Vinderød og matrikel Enghave (nedlæggelse af matrikel Vinderød).

Oplæg til sammenlægning af matrikel Vinderød og matrikel Enghave (nedlæggelse af matrikel Vinderød). Oplæg til sammenlægning af matrikel Vinderød g matrikel Enghave (nedlæggelse af matrikel Vinderød). Vi har i Frederiksværk Skle fkus på at skabe den bedste skle fr alle elever, indenfr de rammer vi har.

Læs mere

Inklusion af børn og unge med autisme En opgave der kræver viden og indsigt

Inklusion af børn og unge med autisme En opgave der kræver viden og indsigt Inklusin af børn g unge med autisme En pgave der kræver viden g indsigt I denne artikel vil jeg diskutere g perspektivere de erfaringer jeg har med inklusin. Mit ønske er, at du sm læser vil få nuanceret

Læs mere

Fællesskab for alle - Alle i fællesskab Børne- og Ungestrategi Ballerup Kommune

Fællesskab for alle - Alle i fællesskab Børne- og Ungestrategi Ballerup Kommune BALLERUP KOMMUNE Dat: 3. juni 2016 Sagsid: 00.17.00-A00-1-14 Fællesskab fr alle - Alle i fællesskab Børne- g Ungestrategi Ballerup Kmmune INDLEDNING Børne- g Ungestrategien er den verrdnede strategiske

Læs mere

SKOLEPOLITISKE MÅLSÆTNINGER FANØ KOMMUNE 2013

SKOLEPOLITISKE MÅLSÆTNINGER FANØ KOMMUNE 2013 SKOLEPOLITISKE MÅLSÆTNINGER FANØ KOMMUNE 2013 KVALITET I LIVET HELE LIVET. FORORD. I 2008 vedtg byrådet et sæt skleplitiske målsætninger. De blev til efter knapt et års grundige drøftelser i en arbejdsgruppe

Læs mere

Til alle lærere i Frederiksberg Kommune

Til alle lærere i Frederiksberg Kommune Til alle lærere i Frederiksberg Kmmune Frederiksberg, den 16. december 2013 Kære alle, Dette brev udsendes til alle lærere ansat i Frederiksberg Kmmune. Brevet beskriver de rammer, sm vil være udgangspunktet

Læs mere

Notat. Side 1 SKOLER OG INSTITUTIONER. Dato: 17. april 2015

Notat. Side 1 SKOLER OG INSTITUTIONER. Dato: 17. april 2015 SKOLER OG INSTITUTIONER Dat: 17. april 2015 Tlf. dir.: 4477 3258 Fax. dir.: 4477 2707 E-mail: shl@balk.dk Kntakt: Susanne Hlst Larsen Sagsid: 17.00.00-G01-1-15 Ntat Indledning Dette ntat er en beskrivelse

Læs mere

Budgetnoter 2016-19. Thomas Boe:

Budgetnoter 2016-19. Thomas Boe: 1 Budgetnter 2016-19 Thmas Be: Hejlsminde Helhedsplan By- g Udviklingsdirektøren understøtter, inden fr det eksisterende budget, arbejdet med fndsansøgning mv. i frhld til realisering af helhedsplanen.

Læs mere

Pædagogisk tilsyn med dag-, fritids- og klubtilbud i Faxe Kommune.

Pædagogisk tilsyn med dag-, fritids- og klubtilbud i Faxe Kommune. Pædaggisk tilsyn med dag-, fritids- g klubtilbud i Faxe Kmmune. Indledning Ifølge Lv m dag-, fritids- g klubtilbud (Dagtilbudslven) 5 skal Byrådet føre tilsyn med alle dagtilbud i kmmunen. Herunder gælder

Læs mere

Tilbagemelding fra bestyrelsesseminariet

Tilbagemelding fra bestyrelsesseminariet Dansk Selskab fr Fysiterapi 17. marts 2016 NYHEDSBREV 2/2016 Kære alle. Det er ikke så længe siden, at jeg udsendte et nyhedsbrev. Siden sidst har bestyrelsens hldt et rigtig gdt bestyrelsesseminar. Det

Læs mere

Vejledning til kommuner om refusion af kommunale udgifter ved køb af refusionsgodkendte forestillinger af børneteater og opsøgende teater

Vejledning til kommuner om refusion af kommunale udgifter ved køb af refusionsgodkendte forestillinger af børneteater og opsøgende teater Vejledning til kmmuner m refusin af kmmunale udgifter ved køb af refusinsgdkendte frestillinger af børneteater g psøgende teater Hjemmelsgrundlag g refusinens størrelse Kmmuner kan få refunderet 50 prcent

Læs mere

REFERAT af SKOLEBETYRELSESMØDET TIRSDAG D. 24.02.15 KL 18 21 PÅ PERSONALEVÆRELSET.

REFERAT af SKOLEBETYRELSESMØDET TIRSDAG D. 24.02.15 KL 18 21 PÅ PERSONALEVÆRELSET. Gentfte Skle Gentfte Skle, 24.02.15. REFERAT af SKOLEBETYRELSESMØDET TIRSDAG D. 24.02.15 KL 18 21 PÅ PERSONALEVÆRELSET. Til stede: Hanne S, Amalie, Mette, Susanne, Michelle, Asger, Hanne O, Mgens L, Mgens

Læs mere

Kandidatlisten Vedrørende skolebestyrelsesvalget 2010

Kandidatlisten Vedrørende skolebestyrelsesvalget 2010 Lerbjergsklen 25.03.10 Marts 2010 Kandidatlisten Vedrørende sklebestyrelsesvalget 2010 Hvem er du? Navn: Mette Dræby Alder: 37 år Børn på hvilke klassetrin Jeg har børn i 1. A, 3.A g 5. X Evt. erfaring

Læs mere

Inspiration til etablering af læringsmiljøer for medarbejdere

Inspiration til etablering af læringsmiljøer for medarbejdere Inspiratin til etablering af læringsmiljøer fr medarbejdere Varde Kmmune 2013 Dk. nr. 181170-13 Dette dkument har til frmål at give inspiratin g sætte pejlemærker fr det lkale arbejde i Varde Kmmunes skler,

Læs mere

Ny inklusionsfremmende ressourcemodel på specialundervisnings området i Hedensted Kommune

Ny inklusionsfremmende ressourcemodel på specialundervisnings området i Hedensted Kommune Læring i sklen Ny inklusinsfremmende ressurcemdel på specialundervisnings mrådet i Hedensted Kmmune Tfteskvvej 4 7130 Juelsminde T: 79755000 25.11.2015 Baggrund Fra skleåret 2011/12 indførte Hedensted

Læs mere

Et nyt paradigme den samarbejdende regionskommune

Et nyt paradigme den samarbejdende regionskommune 14. nvember 2013 Ntat Et nyt paradigme den samarbejdende reginskmmune Den ffentlige sektr er til debat. Gennem de seneste år er fkus i stigende grad blevet rettet md, hvrdan vi indretter det danske velfærdssamfund

Læs mere

Nedenstående eksempel viser belastningstallene for Holsteinsborg Nor og Basnæs Nor i 2005. Alle tal i kg

Nedenstående eksempel viser belastningstallene for Holsteinsborg Nor og Basnæs Nor i 2005. Alle tal i kg Datakvalitet Det er et prblem, at basisanalyserne er lavet på baggrund af efterhånden meget gamle data fra amterne g at analyserne ikke er indbyrdes afstemte. Det betyder at knklusinerne i analyser g risikvurderinger

Læs mere

Referat fra møde i Sundhedspolitisk Dialogforum d. 23. oktober 2014

Referat fra møde i Sundhedspolitisk Dialogforum d. 23. oktober 2014 Referat fra møde i Sundhedsplitisk Dialgfrum d. 23. ktber 2014 Del 1: Status vedr. Plitisk Sundhedsaftale Det er stadig de samme 4 verrdnede pejlemærker i Den Plitiske Sundhedsaftale. Fkus på at få indsat

Læs mere

NOTAT J. Nr.: 004909-2012. Direkte genbrug evaluering af ordningen

NOTAT J. Nr.: 004909-2012. Direkte genbrug evaluering af ordningen NOTAT J. Nr.: 004909-2012 Direkte genbrug evaluering af rdningen Indhld Sammenfatning... 3 Histrien den plitiske beslutning. 5 Nutiden den fungerende rdning 6 Indsamlingen 6-7 Mdtagefaciliteterne Mdtagelsen

Læs mere

Temamøde om ny Sundhedspolitik den 6. oktober Byrådet

Temamøde om ny Sundhedspolitik den 6. oktober Byrådet Temamøde m ny Sundhedsplitik den 6. ktber 2016 Byrådet Scial- g Arbejdsmarkedsudvalget besluttede på udvalgsmødet den 20. september 2016 at igangsætte arbejdet med udviklingen af en ny sundhedsplitik.

Læs mere

Forældreindflydelse. Dagtilbud Bornholm En ø et fællesskab. Styrelsesvedtægt for bestyrelse, forældrenetværk og forældreråd

Forældreindflydelse. Dagtilbud Bornholm En ø et fællesskab. Styrelsesvedtægt for bestyrelse, forældrenetværk og forældreråd Frældreindflydelse Dagtilbud Brnhlm En ø et fællesskab Styrelsesvedtægt fr bestyrelse, frældrenetværk g frældreråd Gdkendt af Kmmunalbestyrelsen 10. ktber 2013 1. Frmål Virksmheden drives i henhld til

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Bilag: Et faktaark pr. retning i censorkorpset... 7

Indholdsfortegnelse. Bilag: Et faktaark pr. retning i censorkorpset... 7 Indhldsfrtegnelse Beretning fra censrfrmandskaberne fr Ingeniøruddannelserne g Diplmuddannelserne fr IT g Teknik fr periden september 2013 til september 2014... 2 Resume... 2 Uddannelsernes niveau... 2

Læs mere

NOTAT. Folkeskolereformen. Arbejdsgruppe 3

NOTAT. Folkeskolereformen. Arbejdsgruppe 3 NOTAT Flkesklerefrmen Arbejdsgruppe 3 Arbejdsgruppe 3 Sklens indhld g rganisering herunder ledelse Kmmissrium 1. Arbejdsgruppen skal kmme med knkrete frslag til rammerne fr rganisering af sklerne, der

Læs mere

Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i Syddjurs Kommune. Tilsynsrapport Naturbørnehaven Mols Bjerge.

Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i Syddjurs Kommune. Tilsynsrapport Naturbørnehaven Mols Bjerge. PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutinerne i Syddjurs kmmune. 2012. INDHOLD: Principper g rammer fr pædaggisk tilsyn i Syddjurs Kmmune. Tilsynsrapprt Naturbørnehaven Mls Bjerge. ML-CONSULT, Østergårdsparken

Læs mere

ko p/ Samarbejdsaftale 2014-2015 mellem Erhvervsrådet Herning & Ikast-Brande Herning Kommune Ikast-Brande Kommune

ko p/ Samarbejdsaftale 2014-2015 mellem Erhvervsrådet Herning & Ikast-Brande Herning Kommune Ikast-Brande Kommune - k p/ Samarbejdsaftale 2014-2015 mellem Erhvervsrådet Herning & Ikast-Brande Herning Kmmune g Ikast-Brande Kmmune 1 Aftalens parter Aftalens parter er Herning Kmmune & Ikast-Brande Kmmune på den ene side

Læs mere

Ballerups Analyse af Læringsmiljøer (BAL)

Ballerups Analyse af Læringsmiljøer (BAL) Ballerups Analyse af Læringsmiljøer (BAL) Baggrundsntat Pædaggisk Analyse i dagtilbud, skle g klub 0-18 år Ballerup Kmmune December 2016 1. Indledning Med Børne- g Ungestrategien Fællesskab fr alle - Alle

Læs mere

Dragør Kommune Teknik og Miljø Side nr. 1

Dragør Kommune Teknik og Miljø Side nr. 1 Dragør Kmmune Teknik g Miljø Side nr. 1 Baggrund Børne-, Fritids,- g Kulturudvalget har på mødet den 5. marts 2014 bl.a. besluttet: at der med baggrund i knstitueringsaftalen, ikke gennemføres sprreduktin

Læs mere

Evaluering af inklusionsindsatsen 2014

Evaluering af inklusionsindsatsen 2014 Evaluering af inklusinsindsatsen 2014 Indledning LTK har i flere år arbejdet med at sikre den bedst mulige inklusinsindsats med fkus på læring g trivsel. Det betyder at inklusinsindsatsen retter sig md,

Læs mere

Tæt på læringseffekten

Tæt på læringseffekten Tæt på læringseffekten Læringsmålstyret undervisning Aktinslæring Elevcenteret ledelse Vallensbæk Kmmune, Brøndby Kmmune g Glstrup Kmmune 2015 2018 Med støtte fra A.P. Møller Fnden 1 Indhld Bilag... 2

Læs mere

Annoncering omfattende rådgiverressourcer til udarbejdelse af spildevandsstrategi i Forsyning Ballerup. Beskrivelse af opgaven

Annoncering omfattende rådgiverressourcer til udarbejdelse af spildevandsstrategi i Forsyning Ballerup. Beskrivelse af opgaven Annncering mfattende rådgiverressurcer til udarbejdelse af spildevandsstrategi i Frsyning Ballerup Frsyning Ballerup d. 9. juni 2015 Frsyning Ballerup ønsker på vegne af Afløb Ballerup A/S tilbud på rådgiverressurcer

Læs mere

Trivselsplan for Peder Lykke Skolen

Trivselsplan for Peder Lykke Skolen Trivselsplan fr Peder Lykke Sklen Revideret 2014 Trivselsplan fr Peder Lykke Sklen Indledning Peder Lykke Sklen har en sammenhængende trivselsplan, sm løbende gennemarbejdes g revideres, således at den

Læs mere

2. Eksempler på udfordringer for borgere i mødet med systemet

2. Eksempler på udfordringer for borgere i mødet med systemet NOTAT Prjekt Kunde Plitisk debatplæg Sammenhæng fr brgerne Esbjerg kmmune Esbjerg Kmmune 1. Indledning Udvalget fr Sundhed & Omsrg i Esbjerg Kmmune ønsker at rejse en debat i Esbjerg Kmmune m det brgernære

Læs mere

Børnehuset Sæbygårdvej Nyhedsbrev børnehaven, juni 2014

Børnehuset Sæbygårdvej Nyhedsbrev børnehaven, juni 2014 Børnehuset Sæbygårdvej Nyhedsbrev børnehaven, juni 2014 Så er vi bare klar til smmer g sl i skrivende stund er der nu dejligt vejr med fuld sl så vi håber bare, det må frtsætte. Vi har med udgangen af

Læs mere

Effektevaluering af gruppetilbud og individuel vejledning i Handicap & Socialpsykiatri i Stevns Kommune Januar 2016

Effektevaluering af gruppetilbud og individuel vejledning i Handicap & Socialpsykiatri i Stevns Kommune Januar 2016 Effektevaluering af gruppetilbud g individuel vejledning i Handicap & Scialpsykiatri i Stevns Kmmune Januar 2016 Side 1 af 15 Indhld Hvedresultater... 3 Effektevaluering af kvalitet... 3 Test fr at frskellen

Læs mere

T0150 - Brugervejledning - Lugtberegning

T0150 - Brugervejledning - Lugtberegning Miljøministeriet Miljøstyrelsen husdyrgdkendelse.dk T0150 - Brugervejledning - Lugtberegning Versin: 1.0 Status: 05 - Gdkendt Gdkender: Pul Lundsby Frfatter: Mrten Lange Kirkegaard Cpyright 2015 Netcmpany.

Læs mere

En seniorpolitik skal anskues som en del af en helhed (livet, personalepolitikken):

En seniorpolitik skal anskues som en del af en helhed (livet, personalepolitikken): Senirplitik Indledning I Helsingør Kmmune har vi fkus på medarbejdernes frskellige behv i frskellige livsfaser g livssituatiner. Ifølge Kmmunens verrdnede persnaleplitik g lvgivningen er det legitimt fr

Læs mere

Tema og udviklingsudvalget

Tema og udviklingsudvalget Referat Tema g udviklingsudvalget kl. 08:30 Jammerbugt Kmmune Tema g udviklingsudvalget Punkter på åbent møde: 81. Ekskursin - genptaget august 1 82. Kndemnering - 3-6 ejendmme i kmmunen - genptaget august

Læs mere

2. Orientering om økonomi v /AH Økonomisk oversigt uddelt og AH orienterede kort om de enkelte økonomipunkter.

2. Orientering om økonomi v /AH Økonomisk oversigt uddelt og AH orienterede kort om de enkelte økonomipunkter. Deltagere ESB- styregruppens medlemmer g suppleanter Anne Birthe Mrtensen, Randers TS (ABM) Anders la Cur, København TS (AlC) Lisbeth Jensen, Specialundervisningscentret Egedam (LJ) Karen Jespersen, SOSU

Læs mere

Finn Sonne Holm, konsulent i Center for Børn og Undervisning, Tingvej 7, 4690 Haslev, Tlf , mail

Finn Sonne Holm, konsulent i Center for Børn og Undervisning, Tingvej 7, 4690 Haslev, Tlf , mail Center fr Børn g Undervisning Dat: 20. juni 2017 TILSYNSERKLÆRING 2016/2017 Ntat udarbejdet af: Finn Snne Hlm Tilsynsførende / Knsulent i Center fr Børn g Undervisning HELDAGSSKOLEN LINDERSVOLD LINDERSVOLDVEJ

Læs mere

LOKALSAMFUNDET BYGGER BRO Ny hverdag i Danmark

LOKALSAMFUNDET BYGGER BRO Ny hverdag i Danmark LOKALSAMFUNDET BYGGER BRO Ny hverdag i Danmark Lkal inddragelse af flygtninge g deres deltagelse i Lkalsamfundet Bygger Br I Lkalsamfundet Bygger Br er ét af de tre centrale elementer inddragelse af flygtninge

Læs mere

Opsamling, Workshop, Bedst Praksis Ledelse

Opsamling, Workshop, Bedst Praksis Ledelse Opsamling, Wrkshp, Bedst Praksis Ledelse I frbindelse med prjektet Bedst Praksis Ledelse blev der d. 24. ktber afhldt en wrkshp, hvr de 1. linieledere g øvrige ledere i AaK, sm er blevet interviewet i

Læs mere

Kvinderne haler ind på mændene gennem pensionen

Kvinderne haler ind på mændene gennem pensionen Frca, Aktuariat 05. juli 2013 A N A L Y S E A F L I V S L Ø N : Kvinderne haler ind på mændene gennem pensinen Kvinder får gennemsnitlig mindre løn end mænd. Men udlignes det gennem pensinstiden? Er der

Læs mere

ÅRSBERETNING FOR SKOLEÅR 2011/2012

ÅRSBERETNING FOR SKOLEÅR 2011/2012 ÅRSBERETNING FOR SKOLEÅR 2011/2012 Marbæksklen i Skibby, nvember 2012 Sklebestyrelsens sammensætning i skleåret 2011/2012 efter nyvalg april 2010: Frældrerepræsentanter: Bjarne Rasmussen Frmand Jette Christensen

Læs mere

Regional vejledning Utilsigtede hændelser i sektorovergange.

Regional vejledning Utilsigtede hændelser i sektorovergange. Dateret: 29. juni 2011. Gdkendt af DAK: 22.juni 2011 frventet revisin sidst i 2011 Reginal vejledning Utilsigtede hændelser i sektrvergange. Begrebsafklaring, håndtering g læring i rganisatiner 1. Indledning

Læs mere

Nye skoledistrikter i Hvidovre Kommune

Nye skoledistrikter i Hvidovre Kommune Nye skledistrikter i Hvidvre Kmmune J.nr.: 17.01.04.P10 Sagsnr.: 14/31448 BESLUTNINGSTEMA Sagens beslutningstema er nye skledistrikter i Hvidvre Kmmune. Børne- g Velfærdsfrvaltningen frelægger Børne- g

Læs mere

Screening i Jobcenter Esbjergs virksomhedspanel

Screening i Jobcenter Esbjergs virksomhedspanel Screening i Jbcenter Esbjergs virksmhedspanel September 2016 Esbjerg, september 2016 Side 1 af 8 1. Indledning Jbcenter Esbjerg har etableret et virksmhedsnetværk, hvr interesserede ledere g nøglemedarbejdere

Læs mere

Den nye planlov - med særlig fokus på ændringerne inden for detailhandelsplanlægningen

Den nye planlov - med særlig fokus på ændringerne inden for detailhandelsplanlægningen Den nye planlv - med særlig fkus på ændringerne inden fr detailhandelsplanlægningen Fælles temadag fr Dansk Selskab fr Miljøret g Danske Miljøadvkater den 4. april 2017 Kim Trenskw, advkat (H), LL.M. Krmann

Læs mere

Strategi for udvikling af det talte og skrevne sprog hos børn og unge mellem 0 16 år i Rebild Kommune

Strategi for udvikling af det talte og skrevne sprog hos børn og unge mellem 0 16 år i Rebild Kommune Strategi fr udvikling af det talte g skrevne sprg hs børn g unge mellem 0 16 år i Rebild Kmmune 1 2 Indledning Med denne strategi ønsker Rebild Kmmune at understøtte g styrke den røde tråd i indsatsen

Læs mere

Kikhøj. Rapport over uanmeldt tilsyn 2011. Socialcentret

Kikhøj. Rapport over uanmeldt tilsyn 2011. Socialcentret Kikhøj Rapprt ver uanmeldt tilsyn 2011 Scialcentret 1 Indhld Beskrivelse af enheden: Lvgrundlag, rammer g vurdering... 2 Navn g Adresse...2 Ledelse...3 Målgruppe...3 Dat fr tilsynet...3 Anvendte tilsynsmetder...3

Læs mere

Tjekliste Rygmarvsbrok

Tjekliste Rygmarvsbrok Tjekliste Rygmarvsbrk Familien, barnet g den unge Bligændringer g bligskift Hjælp til befrdring Hjælpemidler Fysiterapi Dækning af merudgifter Aflastningsphld Psyklgisk støtte Kmpensatin fr tabt arbejdsfrtjeneste

Læs mere

1. Baggrund. Indhold. Indførelse af Tidlig SFO sker med forventningen om:

1. Baggrund. Indhold. Indførelse af Tidlig SFO sker med forventningen om: NOTAT Supplerende høringsmateriale budget 2017 Tidlig SFO Haderslev Kmmune Børn g Kulturservice Gåskærgade 26 6100 Haderslev www.haderslev.dk Indhld 1. Baggrund 2. Pædaggisk indhld a. Skleudsættelse b.

Læs mere

Kommunalbestyrelsen Langeland kommune. Regionsrådet Region Syddanmark

Kommunalbestyrelsen Langeland kommune. Regionsrådet Region Syddanmark Kmmunalbestyrelsen Langeland kmmune Reginsrådet Regin Syddanmark mdtg den 30. marts 2007 sundhedsaftale på de bligatriske seks indsatsmråder, indgået mellem reginsrådet i Regin Syddanmark g kmmunalbestyrelsen

Læs mere

Effektiv digital selvbetjening

Effektiv digital selvbetjening Udviklingsønsker fr Navne- g adressebeskyttelse 1. Indledning Nedenstående beskriver kmmunale frslag til udviklingstiltag fr eksisterende g nye løsninger inden fr mrådet Navne- g adressebeskyttelse. Frslagene

Læs mere

Referat Direktørforum for almene boliger

Referat Direktørforum for almene boliger Referat Direktørfrum fr almene : Onsdag den 06. april 2016 Mødetidspunkt:Kl. 11:00 Sluttidspunkt: Kl. 12:30 Mødested: Det Blå Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Deltagere: Marianne Hff Andersen

Læs mere

Notat vedr. Brandskolen - RESC

Notat vedr. Brandskolen - RESC Ntat vedr. Brandsklen - RESC Resume Brandsklen i Krsør (RESC) er i dag en del af Slagelses kmmune. Brandsklen uddanner brandmænd i kmmunes beredskab. Derudver har Brandsklen en str kursusvirksmhed, hvr

Læs mere

Tjekliste Medfødt immundefekt

Tjekliste Medfødt immundefekt Tjekliste Medfødt immundefekt Familien g barnet Daginstitutin g skle Pasningstilbud med få børn Frældrene hlder barnet hjemme pga. infektinsrisik. Kmpensatin fr tabt arbejdsfrtjeneste Pædaggiske støttefranstaltninger,

Læs mere

PLAN FOR FORTSAT DRIFT. Generel del

PLAN FOR FORTSAT DRIFT. Generel del PLAN FOR FORTSAT DRIFT Generel del Skanderbrg Kmmune 29-08-2013 Indhld 1. Indledning... 3 1.1 Lvgrundlag... 3 1.2 Frmål... 3 2. Planlægningsfrudsætninger... 4 2.1 Opbygning... 4 2.2 Plankmplekset... 4

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2015 PLEJEBOLIG KÆRBO

BRUGERUNDERSØGELSE 2015 PLEJEBOLIG KÆRBO BRUGERUNDERSØGELSE PLEJEBOLIG KÆRBO Sundheds- g Omsrgsfrvaltningen Brugerundersøgelse : Plejeblig 1 Brugerundersøgelse Plejeblig Brugerundersøgelsen er udarbejdet af Epinin P/S g Afdeling fr Data g Analyse,

Læs mere

STATIONSSTRUKTUREN I DANMARK

STATIONSSTRUKTUREN I DANMARK STATIONSSTRUKTUREN I DANMARK - en undersøgelse Indledning Andreas Røhl, Banestyrelsen g Peter Feilberg Schjødt, Trafikministeriet Banestyrelsen g Trafikministeriet gennemførte i 2. halvår af 2001 en undersøgelse

Læs mere

[KRITERIER FOR TILPASNING I OMRÅDE SYD]

[KRITERIER FOR TILPASNING I OMRÅDE SYD] 2. Feb. 2014 Fra Områdebestyrelsen fr Område Syd, Daginstitutiner Til Skle- & Børneudvalget Att.: Frmand, Claus Larsen, clausl@rskilde.dk Dagtilbud, Velfærd Att.: Vicedirektør, Jakb Skriver, Jakbs@rskilde.dk,

Læs mere

Regionsrådet har med Vision og handleplan afstukket retningen for Region Sjællands arbejde i de kommende år.

Regionsrådet har med Vision og handleplan afstukket retningen for Region Sjællands arbejde i de kommende år. NOTAT Dat: 21. nvember 2014 Udfrdringer i behandlingen af kræftpatienter Reginsrådet har med Visin g handleplan 2014-17 afstukket retningen fr Regin Sjællands arbejde i de kmmende år. Det er med udgangspunkt

Læs mere

Middelfart Musikskole En politik om nærvær, langtidsfriskhed, interesse, omsorg og fastholdelse af sygemeldte medarbejdere i Middelfart Kommune.

Middelfart Musikskole En politik om nærvær, langtidsfriskhed, interesse, omsorg og fastholdelse af sygemeldte medarbejdere i Middelfart Kommune. Middelfart Musikskle En plitik m nærvær, langtidsfriskhed, interesse, msrg g fasthldelse af sygemeldte medarbejdere i Middelfart Kmmune. Indhldsfrtegnelse Baggrund/visin... 2 Generelt m plitikken... 3

Læs mere

15. maj 2015 FM2015/131 BETÆNKNING. Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke. vedrørende

15. maj 2015 FM2015/131 BETÆNKNING. Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke. vedrørende 15. maj 2015 BETÆNKNING Afgivet af Udvalget fr Kultur, Uddannelse, Frskning g Kirke vedrørende Frslag til Inatsisartutbeslutning m at Naalakkersuisut pålægges at fremlægge en redegørelse m integratin.

Læs mere

Eksempler på beregning af forskellige tilskudsmodeller

Eksempler på beregning af forskellige tilskudsmodeller Lederhåndbg Bilag 10.8.1 Eksempler på beregning af frskellige tilskudsmdeller Mdel A: "Den nye" Lønsum (KL: "det maksimale løntilskud") De fleste kmmuner har fastsat en tilskudsmdel svarende til den af

Læs mere

Bølgeplan - Vejledning

Bølgeplan - Vejledning Bølgeplan - Vejledning Januar 2014 Indhld 1. HVAD ER BØLGEPLAN... 3 2. FORMÅL MED BØLGEPLAN... 3 3. HVEM MODTAGER BØLGEPLAN... 3 4. UDARBEJDELSE AF BØLGEPLAN... 3 5. SKABELON... 3 1. Hvad er bølgeplan

Læs mere

Forslag til diskussion

Forslag til diskussion Frslag til diskussin Her bliver der vist ngle frslag til temaer, sm eleverne kan diskutere efter de har set præsentatinen. Disse temaer kan diskuteres i grupper eller i plenum. 1. Præsentatinen kmmer med

Læs mere

1 ESB-SEKRETARIAT * v /Lajla Pedersen * ProjektCare * Tlf. 2515 7909 * lajla@projektcare.dk * www.esb-netvaerk.dk

1 ESB-SEKRETARIAT * v /Lajla Pedersen * ProjektCare * Tlf. 2515 7909 * lajla@projektcare.dk * www.esb-netvaerk.dk Til ESB-netværkets FU Mgens Schlüter, SOSU Esbjerg Mia Rasmussen, Aarhus Tech Karin Rsenmejer, København VUC Mrten Hlst Nielsen, TEC ESB-sekretariatet Ebbe S. Hargbøl Lajla Pedersen Maj 2012 Referat af

Læs mere

Notat. Udvikling af ny Folkeregisteradministration BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE

Notat. Udvikling af ny Folkeregisteradministration BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE Til: Kpi til: BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE Dat: 1. maj 2014 Tlf. dir.: E-mail: Ntat Udvikling af ny Flkeregisteradministratin Indledning Flkeregisteret er indgangen ved tilflytning til kmmunen, g efterfølgende

Læs mere

Hjemmeplejen, Distrikt Hesseløvej

Hjemmeplejen, Distrikt Hesseløvej Hjemmeplejen, Distrikt Hesseløvej Rapprt ver tilsyn 2013 Scialcentret 1 Indhld Hjemmeplejen, Distrikt... 1 Hesseløvej... 1 Beskrivelse af enheden: Lvgrundlag, rammer g vurdering... 3 Navn g Adresse...

Læs mere

Indflydelse på budgettet i regionerne

Indflydelse på budgettet i regionerne Inspiratinsntat nr. 2aa til arbejdet i MED-Hvedudvalg 3. juli 2007 Indflydelse på budgettet i reginerne Generelt I frhld til kmmunerne hvr man har ét samlet budget, har man i reginerne i praksis 3 frskellige

Læs mere

Notat. SOCIALE FORHOLD OG BESKÆFTIGELSE Socialforvaltningen Aarhus Kommune

Notat. SOCIALE FORHOLD OG BESKÆFTIGELSE Socialforvaltningen Aarhus Kommune Ntat Side 1 af 11 Til Til Kpi til Byrådet Drøftelse Administratinsgrundlag fr frældrebetaling ved anbringelse af børn g unge uden fr hjemmet. Grundlæggende m frældrebetaling Betaling er udgangspunktet

Læs mere

Udviklingen af det nære samfund fx udbygning, byggegrunde, der har betydning for bosætning og erhverv, skole og forretningslivet

Udviklingen af det nære samfund fx udbygning, byggegrunde, der har betydning for bosætning og erhverv, skole og forretningslivet OPSAMLING PÅ EKSTERN MINIRESEARCH SAMMENDRAG INDHOLD Alle de adspurgte brgere tager udgangspunkt i eget mråde g understreger aktuelle lkale emner er vigtige, hvis de skal invlvere sig i nærdemkratiet.

Læs mere

Kvalitetsstandard for støtte i eget hjem ( 85) Høringsmateriale 1.-26. juni 2015

Kvalitetsstandard for støtte i eget hjem ( 85) Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 11 Kvalitetsstandard fr støtte i eget hjem ( 85) Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 1 Frmålet med kvalitetsstandarden En kvalitetsstandard er et andet rd fr serviceniveau. Den beskriver indhldet g mfanget

Læs mere

J.nr. 2010 1937 28. februar 2011

J.nr. 2010 1937 28. februar 2011 J.nr. 2010 1937 28. februar 2011 (EU-reference nr. 2011-031741) Udbud af krtlægning af erfaringerne med efterværn g mægling samt afdækning af nye frmer fr støttemuligheder fr mænd g kvinder, der har været

Læs mere

Data vedr. Fødeplanen i Region Syddanmark

Data vedr. Fødeplanen i Region Syddanmark Område: Sundhedsmrådet Udarbejdet af: Anne Uller Afdeling: Sundhedssamarbejde g Kvalitet E-mail: anne.uller@reginsyddanmark.dk Jurnal nr.: 12/838 Telefn: 7663 1318/ 2920 1318 Dat: 29. maj 2012 Ntat Data

Læs mere

Systematisk feedback. Et udviklingsprojekt på Ekstra Bladet 2007-08. Projektet er støttet af Pressens Uddannelsesfond

Systematisk feedback. Et udviklingsprojekt på Ekstra Bladet 2007-08. Projektet er støttet af Pressens Uddannelsesfond Systematisk feedback Et udviklingsprjekt på Ekstra Bladet 2007-08 Prjektet er støttet af Pressens Uddannelsesfnd En UPDATE-evaluering april 2008 1 Indhld 1. Baggrund 2. Målsætning g succeskriterier 3.

Læs mere

Vejledning til kulturaftaler

Vejledning til kulturaftaler Hvad er en kulturaftale Vejledning til kulturaftaler En kulturaftale er en frivillig aftale, der indgås mellem Kulturministeriet g en række kmmuner. Tilsammen udgør kmmunerne i aftalen det, der kaldes

Læs mere

Dagsorden til Campusbestyrelsesmøde Sankt Annæ Gymnasium

Dagsorden til Campusbestyrelsesmøde Sankt Annæ Gymnasium Dagsrden til Campusbestyrelsesmøde Sankt Annæ Gymnasium Dat: 1. december 2015 Tid: 18.30 20.00 Sted: Mødedeltagere: Afbud: Gæster: Referent: Lærerværelset Jens Kramer Mikkelsen, Marianne Zibrandtsen, Nynne

Læs mere

Bestyrelsesmøde i BB-klubben Søndag 30.05.2010 hos Katrine B. i Odense

Bestyrelsesmøde i BB-klubben Søndag 30.05.2010 hos Katrine B. i Odense Bestyrelsesmøde i BB-klubben Søndag 30.05.2010 hs Katrine B. i Odense Til stede: Katrine B, Katrine S, Jette, Anne Mette, Marina, Mariann, Lisbeth Fraværende: Helle 1. Overdragelse af websiden til den

Læs mere

En samlet ungeindsats i Center Arbejdsmarked

En samlet ungeindsats i Center Arbejdsmarked En samlet ungeindsats i Center Arbejdsmarked Indsatsen ift. de unge er helt central fr jbcentrets virke. Det er vigtigt, at de unge får en uddannelse g efterfølgende jb, da det er den bedste frsikring

Læs mere

Aftale om ny struktur for statsforvaltningerne

Aftale om ny struktur for statsforvaltningerne 9. nvember 2012 Aftale m ny struktur fr statsfrvaltningerne Regeringen (Scialdemkraterne, Radikale Venstre g Scialistisk Flkeparti) g Enhedslisten g Liberal Alliance er enige m en ny struktur fr udførelsen

Læs mere