Evaluering af dagtilbudssocialrådgiverfunktionen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Evaluering af dagtilbudssocialrådgiverfunktionen"

Transkript

1 Evaluering af dagtilbudssocialrådgiverfunktionen 1. Aktviteter Overordnet aktivitet Familierådgivningsforløb Konsultationer/faglig sparring Tilfredshed Tilfredshed med familierådgivningsforløb Tilfredshed med konsultationer/faglig sparring Dagtilbuddenes kommentarer til dagtilbudssocialrådgiverfunktionen Overordnet oplevelse af dagtilbudssocialrådgiveren Årsager til manglende brug af dagtilbudssocialrådgiveren... 1

2 Om evalueringen Dagtilbudssocialrådgiverens tilbud kan overordnet dele op i to; rådgivningsforløb for familier og faglig sparring med det pædagogiske personale. Der er i det følgende evalueret på begge i forhold til aktivitet og tilfredshed. Dagtilbudssocialrådgiveren udfylder for hvert forløb et registreringsskema. Aktivitetsopgørelsen bygger på disse registreringsskemaer udfyldt fra funktionens opstart 1. oktober 2013 og frem til 25. februar Tilfredshedsdelen bygger på elektroniske spørgeskemaer besvaret af dagtilbuddene i marts Der er udarbejdet to spørgeskemaer, ét til de daglige ledere og ét til dagtilbudslederne. Skemaet til dagtilbudslederen har fokus på, hvorvidt der er tiltrækkelig viden og fokus på dagtilbudssocialrådgiverens tilbud og om implementeringen var tilstrækkelig. Derudover har dagtilbudslederne haft mulighed for at kommentere overordnet på funktionen og komme med forslag til forbedring. Spørgeskemaet til de daglige ledere taget udgangspunkt i målsætningerne for dagtilbudssocialrådgiverfunktionen. Der er derfor spurgt ind til tilgængelighed, understøttelse af den tidlige indsats, den tværfaglige inddragelse, støtte i forbindelse med underretninger samt overordnede oplevelse af samarbejdet med dagtilbudssocialrådgiveren. I landsbyordningerne og de selvejende institutioner har institutionslederen/den daglige leder modtaget begge spørgeskemaer. Spørgeskemaet til de daglige ledere er udsendt til 40 personer og svarprocenten er 60. Spørgeskemaet til dagtilbudslederne er udsendt til 21 personer og svarprocenter er 62. 2

3 1. Aktiviteter Overordnet kan dagtilbudssocialrådgiverens aktiviteter opdeles i to; rådgivningsforløbene med familier og faglige sparringskonsultationer med det pædagogiske personale i dagtilbuddene. Nedenstående bygger på dagtilbudssocialrådgiverens registreringsskemaer. 1.1 Overordnet aktivitet Siden funktionens opstart i oktober 2013 og til opgørelsesdatoen 25. februar 2015 har dagtilbudssocialrådgiveren haft: 31 afsluttede familierådgivningsforløb 45 aktive familierådgivningsforløb 58 faglige sparringskonsultationer Alle kommunens otte dagtilbud og dagplejen har benyttet sig af dagtilbudssocialrådgiverens tilbud om familieforløb og rådgivende konsultationer. Ligeledes har alle kommunale institutioner haft forløb med dagtilbudssocialrådgiveren, det er dog ikke alle, der har benyttet sig af begge tilbud. Tre landsbyordninger har ikke benyttet sig af nogle af dagtilbudssocialrådgiverens tilbud, og det samme gør sig gældende for en enkelt selvejende institution. Derudover har enkelte private institutioner også benyttet sig af dagtilbudssocialrådgiveren. 1.2 Familierådgivningsforløb Graf 1.2.1: Kønsfordelingen i familierådgivningsforløb hos dagtilbudssocialrådgiveren angivet i procent Dreng Pige N= 79 børn på 76 forløb Ovenstående graf viser, at andelen af forløb på drenge er væsentlig større end andelen af forløb på piger. Graf 1.2.2: Alder på børn i forløb hos dagtilbudssocialrådgiveren angivet i procent N= 79 børn på 76 forløb Alder Ovenstående graf viser, at der er en stor aldersspredning på børnenes alder. Gennemsnitsalderen for et barn med et forløb hos dagtilbudssocialrådgiveren er 3,6 år. Den ene 9-årige, der har været en del af det forløb, er et tilfælde, hvor 3

4 man har kørt et forløb på to søskende samlet hos dagtilbudssocialrådgiveren frem for separate hos dagtilbudssocialrådgiveren og skolesocialrådgiveren. Graf 1.2.3: Antal møder mellem forældre og dagtilbudssocialrådgiver inkl. opstartsmøde for afsluttede forløb Antal møder Antal forløb N= 31 afsluttede forløb Af graf fremgår det, at en betydelig del af dagtilbudssocialrådgiverens familierådgivningsforløb er af kortere varighed og kun omfatter en enkelt eller to møde med familien. Som udgangspunkt tilbydes familier 8 mødegange. Der er dog i flere tilfælde, hvor det er vurderet at være meningsfuldt, bevilliget op til yderlige to mødegange. Dette fremgår også af grafen Det gennemsnitlige antal møder for et familierådgivningsforløb er 4. Tallene bygger kun på de afsluttede forløb, da antal mødegange af gode grunde ikke kan gøres op, før forløbet er afsluttet. Tabel 1.2.1: Deltagere på opstartsmødet angivet i procent Deltager på opstartsmøde Forældre 98,7 Daglig leder/områdeleder 47,4 Kontaktperson 17,1 Pædagogisk leder 13,2 Familienetværksperson 2,6 Pædagog 2,6 Sundhedsplejerske 2,6 Barn 1,3 Ergoterapeuter 1,3 PPR psykolog 1,3 Senhjerneskadekoordinator 1,3 Støttepædagog 1,3 Talepædagog 1,3 N= 76 forløb (aktive og afsluttede) Af ovenstående tabel fremgår det, at udover forældre er de daglige ledere de mest hyppige deltagere på opstartsmøderne. I og med der er tale om familierådgivningsforløb, vil forældrene typisk være med på første møde, men der er dog enkelte forløb, hvor dette ikke er tilfældet. At de daglige ledere eller områdeledere typisk også deltager er i god overensstemmelse med, at det er dagtilbuddet, der typisk formidler kontakten mellem dagtilbudssocialrådgiveren og forældrene. Derudover er det værd at bemærke, at der inddrages mange forskellige faggrupper på opstartsmøderne, hvilket er i tråd med sigtet om at understøtte en tværfaglig indsats. 4

5 Tabel 1.2.2: Henvendelsesårsager angivet i procent (mulighed for at angive flere årsager) Henvisningsårsag Forældrene oplever sig usikre i fht. forældrerollen/opdragelse 40,8 Barnet udviser adfærd eller signaler der vækker undren/bekymring 30,3 Skilsmisse/samarbejdsvanskeligheder 28,9 Belastninger/traumatiske oplevelser i og/eller omkring familien 18,4 Psykisk syge forældre 14,5 Barnet reagerer med fysisk voldsomhed 11,8 Andet 9,2 Konflikter i hjemmet 7,9 Barnet har vanskeligheder i samspillet med andre børn 3,9 Barnet trækker sig fra det sociale fællesskab 2,6 Fastlåst samarbejde mellem forældre og dagtilbud 2,6 Barnet udviser tristhed 2,6 Rusmiddelproblemer 1,3 N= 76 forløb (aktive og afsluttede) Af Tabel ses det, at den hyppigste årsag, til familier deltager i rådgivningsforløb hos dagtilbudssocialrådgiveren er at forældrene føler sig usikre i forhold til deres forældrerolle eller opdragelse. Derudover er barnets adfærd eller signaler samt skilsmisse/samarbejdsvanskeligheder også hyppige årsager til, at dagtilbudssocialrådgiveren kontaktes. Tabel 1.2.3: Antal forløb fordelt på afsluttet til Afsluttet til Antal Afsluttet til forløb i det primære system 1 Afsluttet til privat netværk eller uden behov for yderlig indsats 27 Afsluttet til anden aktør (privat organisationer, pårørendegruppe, sorggruppe mv.) 0 Andet 1 Nyt forløb 1 N= 31 afsluttede forløb Af ovenstående fremgår det, at der typisk afsluttes til privat netværk eller uden behov for yderlig indsats. Dette kan dels være udtryk for, at der er aktiveret ressourcer i dit private netværk, der kan støtte familien videre, eller at rådgivningsforløbet i sig selv har været nok støtte. Der ikke tendens til, at dagtilbudssocialrådgiveren afslutter til det primære system, hvilket er i god overensstemmelse med det forebyggende sigte med funktionen. Dog kan der godt være i gangsat aktiviteter omkring familien, uden at forløbet er afsluttet hertil. Ofte gør forløbene nogle problemstillinger mere håndterbare, hvilket betyder, at det også bliver nemmere at arbejde videre med i institutionerne, hvor der typisk også vil være en form for opfølgning efter afsluttet forløb. Anden aktivitet I forbindelse med familierådgivningsforløbene deltager dagtilbudssocialrådgiveren ofte på andre møder omkring familien. Typisk vil det være TS-møder, statusmøder, underretningsmøder, som bisidder eller møde med læge og/eller psykiater. 5

6 1.3 Konsultationer/faglig sparring Graf 1.3.1: Kønsfordelingen blandt børnene i faglige sparringsforløb hos dagtilbudssocialrådgiveren angivet i procent Dreng Pige N=64 børn på 58 sparringsforløb med det pædagogiske personale Ovenstående graf viser, at der er en overvægt at faglige sparringsforløb med det pædagogiske personale, hvor barnet er en dreng. Graf 1.3.2: Alder på børn i faglige sparringsforløb hos dagtilbudssocialrådgiveren angivet i procent Alder N=61 børn på 58 konsultationer Graf viser, at der er sparringsforløb på børn i alle aldersgrupper. Gennemsnitsalderen på børn, som de faglige sparringsforløb omhandler, er 3,4 år. Tabel 1.3.1: Henvendelsesårsager angivet i procent (mulighed for at angive flere årsager) Henvendelsesårsag Barnet udviser adfærd eller signaler der vækker undren/bekymring 32,8 Andet 27,6 Forældrene oplever sig usikre i fht. forældrerollen/opdragelse 25,9 Skilsmisse/samarbejdsvanskeligheder 15,2 Psykisk syge forældre 15,2 Belastninger/traumatiske oplevelser i og/eller omkring familien 13,8 Fastlåst samarbejde mellem forældre og dagtilbud 13,8 Rusmiddelproblemer 8,6 Barnet har somatiske reaktioner/symptomer 3,4 Barnet reagerer med fysisk voldsomhed 1,7 Barnet har vanskeligheder i samspillet med andre børn 1,7 Barnet har begyndende fravær/ustabilt fremmøde 1,7 Konflikter i hjemmet 0,0 Barnet trækker sig fra det sociale fællesskab 0,0 Barnet udviser tristhed 0,0 N= 58 sparringsforløb med det pædagogiske personale 6

7 Af Tabel fremgår det, at den typiske henvendelsesårsag er, at barnet udviser adfærd eller signaler, der vækker undren eller bekymring eller at forældrene oplever sig usikre i forhold til forældrerollen eller opdragelse. 2. Tilfredshed Dette afsnit bygger på besvarelser fra dagtilbudslederne og de daglige ledere. 2.1 Tilfredshed med familierådgivningsforløb Denne del bygger på de daglige lederes tilbagemeldinger på familierådgivningsforløbene. Graf 2.1.1: Daglige lederes oplevelse af familierådgivningsforløbene angivet i procent Familierådgivningsforløbene er til gavn for barnets trivsel 81,2 18,8 Familierådgivningsforløbene understøtter den tidlige indsats 56,3 31,3 12,5 Familierådgivningsforløbene fremmer forståelsen og dialogen mellem forældre og personale i instituionen 31, ,5 6,2 Forældrene er generelt positivt stemte overfor at starte et rådgivningsforløb op hos dagtilbudssocialrådgiveren, når dette foreslås 56,3 25 6,2 12, Meget enig Lidt enig Hverken enig eller uenig Lidt uenig Helt uenig Ved ikke N=16 Ovenstående viser, at der generel er stor tilfredshed med dagtilbudssocialrådgiverfunktionen. Først og fremmest er alle respondenter meget eller lidt enige i, at rådgivningsforløbene er til gavn for barnets trivsel. Dernæst viser grafen, at de daglige ledere i høj grad erklærer sig enige i, at familierådgivningsforløbene understøtter den tidlige indsats. Over halvdelen af de adspurgte daglige ledere angiver at de er enten lidt eller meget enige i, at familierådgivningsforløbene fremmer forståelsen og dialogen mellem forældre og personale i institutionen. En lille andel af respondenterne erklærer sig uenig i dette. Der er her en stor andel hverken enig eller uenig, hvilket adskiller sig fra de andre resultater. Man kan spekulere i, om dette er et udtryk for, at det ikke været en problemstilling i institutionen, eller om det er et udtryk for, at der er brug for et særligt fokus. Afsluttende viser grafen, at størstedelen af de daglige ledere oplever, at forældre er positivt stemte overfor rådgivningsforløbene, når dette foreslås. I forhold til ovenstående er det nødvendigt at bemærke, at tallene dækker over 16 besvarelser, hvorfor resultaterne er følsømme overfor enkelte besvarelser. 7

8 2.2 Tilfredshed med konsultationer/faglig sparring Denne del bygger på de daglige lederes tilbagemeldinger på de faglige sparringsforløb. Graf 2.2.1: Daglige lederes oplevelse af de faglige sparringsforløb angivet i procent Dagtilbudssocialrådgiveren har været behjælpelig med at inddrage relevante samarbejdspartnere, hvor det har været nødvendigt Den faglige sparring med dagtilbudssocialrådgiveren er en støtte i forbindelse med underretninger Den faglige sparring med dagtilbudssocialrådgiveren er understøttende for den tidlige indsats Meget enig Lidt enig Hverken enig eller uenig Lidt uenig Helt uenig Ved ikke N= Ovenstående viser, at halvdelen af de daglige ledere oplever, at dagtilbudssocialrådgiveren har været behjælpelig med at inddrage samarbejdspartnere, hvor det har været nødvendigt. Ingen angiver, at de er uenige i udsagnet om, at dagtilbudssocialrådgiveren er behjælpelige med at inddrage relevante samarbejdspartnere. Over halvdelen af de daglige ledere oplever at dagtilbudssocialrådgiveren er en støtte i forbindelse med underretninger. En lille del oplever, at dagtilbudssocialrådgiveren ikke er en støtte i forbindelse med underretninger. I forhold til de to første spørgsmål, så er der en relativ stor andel ved ikke. Hvad der ligger i dette, kan ikke vides, men det kan være et udtryk for, at der f.eks. ikke har været problemstillinger der har krævet underretning eller inddragelse af samarbejdspartnere. Alle dagtilbudslederne er enige i, at den faglige sparring med dagtilbudssocialrådgiveren er understøttende for den tidlige indsats. Igen er det nødvendigt at bemærke, at der kun er tale om besvarelser, hvorfor resultaterne er meget følsomme overfor enkelte besvarelser. 2.3 Dagtilbuddenes kommentarer til dagtilbudssocialrådgiverfunktionen I spørgeskemaerne har de daglige ledere, dagtilbudsledere og institutionsledere haft mulighed for komme til kommentarer til dagtilbudssocialrådgiverfunktionen og deres samarbejdet med denne. De daglige ledere giver bredt udtryk for, at det forebyggende arbejde og den tidlige indsats er blevet styrket med dagtilbudssocialrådgiveren, og der er positive tilbagemeldinger fra familierne efter rådgivning. Familiens betydning for børns trivsel nævnes som et tiltrængt område, der har savnet fokus. Derudover opleves det som en styrke, at der kan kommunikeres uden en underretning, da dette er en voldsom oplevelse for familien. En enkelt melder tilbage, at det har været svært at få forløbet i gang, da forældrene melder efter opstartsmødet. Dagtilbudslederne giver udtryk for, at det er positivt med en mulighed for at arbejde med familier, uden at der bliver en sag ud af det. Derudover opleves det, at der er mulighed for hurtig sparring på akutte problemstillinger. Lige om hos de daglige ledere er der en positiv oplevelse af funktionen og de muligheder, den giver for at støtte familier. 8

9 Af udfordringer i forhold til funktionen nævnes bekymring for, at den er så stor en succes, at der kommer ventetid. Derudover nævnes det, at det kan være en udfordring, at få forældre til at deltage i et familierådgivningsforløb. Det forslås, at dagtilbudssocialrådgiveren er mere synlig f.eks. årlige besøg i institutionerne og/eller et årligt punkt på dagtilbudsledermødet for at sikre sammenhæng og udvikling. Derudover påpeges det, at det er vigtigt, at der er enighed mellem børnesocialrådgiver og dagtilbudssocialrådgiver i mødet med borgeren. 3. Overordnet oplevelse af dagtilbudssocialrådgiveren Udover tilfredsheden med de to overordnede tilbud i funktionen, er der i spørgeskemaundersøgelsen også spurgt ind til implementeringsprocessen, hvorvidt der er viden om og fokus på funktionen samt dagtilbudssocialrådgiverens tilgængelighed. Graf 3.1: Dagtilbudsledernes oplevelse af implementering af funktionen i efterår 2013 Jeg er blevet tilstrækkelig introduceret til dagtilbudssocialrådgiverfunktionen i forbindelse med implementeringen i ,5 15,4 7,7 7,7 7,7 Dagtilbudssocialrådgiverens besøg i dagtilbuddets institutioner var en god måde at skabe kendskab til funktionen på i forbindelse med implementeringen ultimo ,5 23,1 15,4 23, Meget enig Lidt enig Hverken enig eller uenig Lidt uenig Helt uenig Ikke relevant N=13 Ovenstående graf angiver, at der overordnet er en positiv oplevelse af implementeringsprocessen i efteråret Der lægges i dagtilbudsledernes besvarelser dog op til, at endnu en besøgsrunde og deltagelse på dagtilbudsledermøde, vil være givtigt for at fastholde fokus på funktionen. Graf 3.2: Dagtilbudsledernes oplevelse af fokus på og viden om funktionen Mine daglige ledere har løbende opmærksomhed på dagtilbudssocialrådgiverfunktionen 46,2 30,8 7,7 15,4 Mine daglige ledere har et godt kendskab itl dagtilbudssocialrådgiverfunktionen 53,8 23,1 7,7 15,4 Jeg har løbende opmærksomhed på dagtilbudssocialrådgiverfunktionen i mit arbejde 46,2 38,5 15,4 Mit kendskab til dagtilbudssocialrådgiverfunktionen er godt 61,5 30,8 7, Meget enig Lidt enig Hverken enig eller uenig Lidt uenig Helt uenig Ikke relevant N=13 9

10 Ovenstående viser, at dagtilbudslederne generelt oplever, at deres daglige ledere har løbende opmærksomhed på dagtilbudssocialrådgiverfunktionen. Ligeledes oplever dagtilbudslederne, at deres daglige ledere har et godt kendskab til dagtilbudssocialrådgiverfunktionen. Når det kommer til dagtilbudsledernes egen opmærksomhed på og viden om dagtilbudssocialrådgiverfunktionen, angiver langt størstedelen, at de har både fokus på og viden om funktionen. Et par enkelte angiver dog, at dette ikke er tilfældet. Graf 3.3: Tilgængelighed Dagtilbudssocialrådgiveren er ude hurtigt, når vi kalder 85 5 Dagtilbudssocialrådgiveren er tilgængelig Meget enig Lidt enig Hverken enig eller uenig Lidt uenig Helt uenig Ved ikke N= 20 daglige ledere Af Graf 3.3 fremgår det, at de daglige leder overordnet oplever, at dagtilbudssocialrådgiveren er tilgængelig og kommer når deres kaldes. En lille andel af de daglige leder er ikke af denne opfattelse. 3.4 Årsager til manglende brug af dagtilbudssocialrådgiveren Der tegner sig et billede af, at funktionen er brugt bredt. I spørgeskemaundersøgelsen, spørgers der ind til, hvorfor man ikke har brugt funktionen. Der er ikke noget klart mønster i svarerne her. Svar som at man har benyttet sig af andre tilbud, at man ikke har haft et behov angives. En enkelt angiver, at det er fordi, man ikke har været opmærksom på tilbuddet. Her efterspørges det, at dagtilbudssocialrådgiveren er mere synlig i institutionen f.eks. gennem et årligt besøg.

Spørgeskemaet er udsendt til 46 dagplejepædagoger samt dagtilbud- og afdelingsledere, hvoraf 34 har svaret (samt 1 delvis besvaret).

Spørgeskemaet er udsendt til 46 dagplejepædagoger samt dagtilbud- og afdelingsledere, hvoraf 34 har svaret (samt 1 delvis besvaret). 1 Indledning På baggrund af øget fokus på målbarhed vedrørende ydelser generelt i Varde Kommune har PPR formuleret spørgsmål i forhold til fysio-/ergoterapeut og tale-/hørekonsulenternes indsats på småbørnsområdet

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelsen er en meget afgørende del af det samlede projekt og vi sætter derfor meget stor pris på din besvarelse.

Spørgeskemaundersøgelsen er en meget afgørende del af det samlede projekt og vi sætter derfor meget stor pris på din besvarelse. Projekt 'Udsatte børn i dagtilbud' Din kommune er én ud af 10 kommuner, der indgår i et samarbejdsprojekt med KL om tidlig opsporing og inklusion af udsatte børn i dagtilbud. Denne spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Samlet opsummering: I følgende dokument fremgår gennemgang af PPRs evalueringer fra efteråret 2014.

Samlet opsummering: I følgende dokument fremgår gennemgang af PPRs evalueringer fra efteråret 2014. Dato 051114 Dok.nr. 148052-14 Sagsnr. 14-3899 Ref. siko Evaluering i Pædagogisk Psykologisk Rådgivning, efterår 2014 Samlet opsummering: I følgende dokument fremgår gennemgang af PPRs evalueringer fra

Læs mere

Til forældre og borgere. Roskildemodellen. Tidlig og målrettet hjælp til børn med behov for særlig støtte og omsorg

Til forældre og borgere. Roskildemodellen. Tidlig og målrettet hjælp til børn med behov for særlig støtte og omsorg Til forældre og borgere Roskildemodellen Tidlig og målrettet hjælp til børn med behov for særlig støtte og omsorg Indhold Forord Forord side 2 Roskildemodellen stiller skarpt på børn og unge side 3 At

Læs mere

Evaluering af Iværksætterkontaktpunktets ydelser

Evaluering af Iværksætterkontaktpunktets ydelser Evaluering af Iværksætterkontaktpunktets ydelser Informationsaftener Etableringsvejleder- møder Udarbejdet af LB Analyse for Ishøj Kommune Juni 2014 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Informationsaftener...

Læs mere

Egenevaluering - slutrapport, Glade Børn 26. februar 2015 SLUTEVALUERINGSRAPPORT FOR EGENEVALUERING PROJEKT GLADE BØRN.

Egenevaluering - slutrapport, Glade Børn 26. februar 2015 SLUTEVALUERINGSRAPPORT FOR EGENEVALUERING PROJEKT GLADE BØRN. SLUTEVALUERINGSRAPPORT FOR EGENEVALUERING PROJEKT GLADE BØRN Kolding Kommune 1 Indhold Indledning... 3 Opstart af projektet... 3 Brug af ICDP i dagligdagen... 3 Samarbejde... 5 Møder i projektgruppen...

Læs mere

Projektaftale. Klar til start forældrerådgivning

Projektaftale. Klar til start forældrerådgivning Et godt børneliv - et fælles ansvar 8. marts 2006 Central Projektaftale Klar til start forældrerådgivning 1 Klar til start forældrerådgivning 1. Projektaftale for Klar til start forældrerådgivning 2. Institutionens/Afdelingens

Læs mere

Inklusion i dagtilbud

Inklusion i dagtilbud 7. februar 2014 Inklusion i dagtilbud FOA gennemførte i efteråret 2013 en undersøgelse af inklusion af børn med særlige behov blandt 1284 medlemmer i daginstitutioner, SFO er/fritidshjem, dagplejen og

Læs mere

trivsels metode BARNETS NAVN:

trivsels metode BARNETS NAVN: trivsels metode BARNETS NAVN: metode til afklaring af bekymring for et barns sociale og emotionelle trivsel Barnets navn: konkret observation nr: Antal observationer i alt: Kort konkret beskrivelse af

Læs mere

Evaluering Forårs SFO 2017

Evaluering Forårs SFO 2017 Evaluering Forårs SFO 2017 August 2017 I Faaborg-Midtfyn Kommune blev det i efteråret 2016 besluttet, at der skulle være en Forårs SFO fra 1. april 2017. Forårs SFOen blev derefter planlagt i samarbejde

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse af Tilskud til pasning af egne børn. Viden & Strategi Efteråret 2015

Tilfredshedsundersøgelse af Tilskud til pasning af egne børn. Viden & Strategi Efteråret 2015 Tilfredshedsundersøgelse af Tilskud til pasning af egne børn Viden & Strategi Efteråret 2015 Om Tilskud til pasning af egne børn Byrådet besluttede den 16. december 2014 at give tilskud til pasning af

Læs mere

Viborg Kommune TOPI Tidlig opsporing og indsats

Viborg Kommune TOPI Tidlig opsporing og indsats Viborg Kommune TOPI Tidlig opsporing og indsats Trivselsskema et redskab til vurdering af barnet og familiens trivsel 1 TIDLIG OPSPORING OG INDSATS I SUNDHEDSPLEJEN FORMÅL Formålet med at anvende trivselsskemaet

Læs mere

Opholdsstedet Kollektivet. UNDERSØGELSE AF TILFREDSHED BLANDT eksterne samarbejdsparter

Opholdsstedet Kollektivet. UNDERSØGELSE AF TILFREDSHED BLANDT eksterne samarbejdsparter Opholdsstedet Kollektivet UNDERSØGELSE AF TILFREDSHED BLANDT eksterne samarbejdsparter Oktober 2007 Indholdsfortegnelse 1. BAGGRUND OG FORMÅL... 2 2. METODEVALG... 2 3. ANALYSE... 4 3.1 ANALYSE AF PÅRØRENDE/NETVÆRKSPERSONER

Læs mere

Tabelrapport for Samarbejde mellem forældre og daginstitutioner

Tabelrapport for Samarbejde mellem forældre og daginstitutioner Tabelrapport for Samarbejde mellem forældre og daginstitutioner Tabelrapport for Samarbejde mellem forældre og daginstitutioner 2016 Tabelrapport for Samarbejde mellem forældre og daginstitutioner 2016

Læs mere

Evaluering af Familieiværksætterne

Evaluering af Familieiværksætterne 2016 Evaluering af Familieiværksætterne Center for Børn & Undervisning Faxe Kommune Center for Børn & Undervisning Indhold 1. Indledning...2 1.1. Hvad er Familieiværksætterne i Faxe Kommune?...2 1.2. Hvordan

Læs mere

Det tværfaglige samarbejde i. Fredensborg Kommune. Information til forældre

Det tværfaglige samarbejde i. Fredensborg Kommune. Information til forældre Det tværfaglige samarbejde i Fredensborg Kommune Information til forældre Kære Forældre Glade børn er fundamentet for arbejdet med børn og unge i Fredensborg Kommune. Fredensborg Kommune arbejder målrettet

Læs mere

DEN TVÆRFAGLIGE SAMARBEJDSMODEL RANDERS KOMMUNE VI ARBEJDER SYSTEMATISK SAMMEN AF HENSYN TIL BARNET, DEN UNGE OG FAMILIEN

DEN TVÆRFAGLIGE SAMARBEJDSMODEL RANDERS KOMMUNE VI ARBEJDER SYSTEMATISK SAMMEN AF HENSYN TIL BARNET, DEN UNGE OG FAMILIEN 1. AUGUST 2017 DEN TVÆRFAGLIGE SAMARBEJDSMODEL RANDERS KOMMUNE VI ARBEJDER SYSTEMATISK SAMMEN AF HENSYN TIL BARNET, DEN UNGE OG FAMILIEN ARBEJDSGRUPPEN VEDR. TVÆRFAGLIG SAMARBEJDSMODEL 1 1. Indledning

Læs mere

Bilag 1: Tabeller og grafer til sagsfremstilling om opfølgning på Familieiværksætterne.

Bilag 1: Tabeller og grafer til sagsfremstilling om opfølgning på Familieiværksætterne. Bilag 1: Tabeller og grafer til sagsfremstilling om opfølgning på Familieiværksætterne. Fremmøde og frafaldsstatistik Invitationerne til Familieiværksætterne udsendes kun til mødrene, der så modtager en

Læs mere

Evaluering af bogen Snak om angst og depression med børn og voksne i alle aldre.

Evaluering af bogen Snak om angst og depression med børn og voksne i alle aldre. Evaluering af bogen Snak om angst og depression med børn og voksne i alle aldre. Indledning Denne evaluering giver viden om anvendeligheden og relevansen af bogen 'Snak om angst og depression... med børn

Læs mere

Opfølgning på Mønsterbryderudvalgets initiativ med socialrådgivere i daginstitutionerne pr. 1. april 2016

Opfølgning på Mønsterbryderudvalgets initiativ med socialrådgivere i daginstitutionerne pr. 1. april 2016 Notat Opfølgning på Mønsterbryderudvalgets initiativ med socialrådgivere i daginstitutionerne pr. 1. april 2016 Frederiksberg Kommune har i forlængelse af budgetforhandlingerne i efteråret 2014 truffet

Læs mere

Netværksmødet når familien og professionelle samarbejder

Netværksmødet når familien og professionelle samarbejder Vejledning i at holde netværksmøder - Til medarbejdere, der arbejder med børn og unge i Høje-Taastrup Kommune Netværksmødet når familien og professionelle samarbejder Netværksmødet Denne vejledning er

Læs mere

ÅRSRAPPORT OM FORÆLDREKURSET HÅND OM BARNET I SUNDHEDSPLEJEN I AALBORG KOMMUNE

ÅRSRAPPORT OM FORÆLDREKURSET HÅND OM BARNET I SUNDHEDSPLEJEN I AALBORG KOMMUNE ÅRSRAPPORT OM FORÆLDREKURSET HÅND OM BARNET I SUNDHEDSPLEJEN I AALBORG KOMMUNE Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 3 SAMMENFATNING... 4 DATAGRUNDLAG... 5 FREMMØDE OG OVERORDNET UDBYTTE... 7 GRAVIDITET OG

Læs mere

Det siger medlemmerne om FOAs Ti bud på velfærd

Det siger medlemmerne om FOAs Ti bud på velfærd Det siger medlemmerne om FOAs Ti bud på velfærd FOA Kampagne og Analyse 29. januar 2010 FOA har i perioden 15.-25. januar 2010 gennemført en undersøgelse om medlemmernes holdning til Ti bud på velfærd

Læs mere

TOPi Sammenhæng i barnets liv i overgangen mellem dagtilbud FORMÅL FORBEREDELSE OVERGANGSSAMTALEN

TOPi Sammenhæng i barnets liv i overgangen mellem dagtilbud FORMÅL FORBEREDELSE OVERGANGSSAMTALEN FORMÅL At give barnet de bedste forudsætninger for en god overgang ved at give relevant information om barnets trivsel, udvikling og læring via overgangsskemaet. Der tages udgangspunkt i barnets ressourcer

Læs mere

Velkommen. Mødegang 8 Dagens program. Familiedynamik. Pause kl. ca. 18.00 18.20 Aktiviteter med barnet og barnets signaler Evaluering

Velkommen. Mødegang 8 Dagens program. Familiedynamik. Pause kl. ca. 18.00 18.20 Aktiviteter med barnet og barnets signaler Evaluering Velkommen Mødegang 8 Dagens program Familiedynamik Pause kl. ca. 18.00 18.20 Aktiviteter med barnet og barnets signaler Evaluering Mødegang 8 30.06.15/DHH Program Præsentation af Tværfaglig Team Hverdagsliv

Læs mere

86 procent af medlemmerne oplever social og økonomisk ulighed blandt de børn, de arbejder med.

86 procent af medlemmerne oplever social og økonomisk ulighed blandt de børn, de arbejder med. 26. februar 2015 Ulighed blandt børn 86 procent af FOAs medlemmer, som arbejder med børn under 6 år, oplever social og økonomisk ulighed blandt de børn, de arbejder med. Det viser en undersøgelse, som

Læs mere

Evaluering af ABC-modellen

Evaluering af ABC-modellen Evaluering af ABC-modellen Indledning ABC-modellen blev politisk vedtaget i 2013 (se vedlagte beskrivelse af modellen). Samtidig blev det vedtaget, at modellen skulle midtvejsevalueres efter ca. 1 år og

Læs mere

Børnepsykologisk Team

Børnepsykologisk Team Børnepsykologisk Team Psykologisk udredning, rådgivning og behandling til børn med lettere psykiatriske problematikker i alderen 6 til og med 13 år. Konsulentbistand til rådgivere i kommunens familiegrupper

Læs mere

N O TAT. Spørgeskema om tidlig opsporing og inklusion

N O TAT. Spørgeskema om tidlig opsporing og inklusion N O TAT Spørgeskema om tidlig opsporing og inklusion Spørgeskemaet er blevet udarbejdet i et samarbejde mellem KL og de 10 projektkommuner i projekt Udsatte børn i dagtilbud. Herudover har vi fået sparring

Læs mere

Familierådgivningerne brugerundersøgelse. Sammenfatning af resultater

Familierådgivningerne brugerundersøgelse. Sammenfatning af resultater Familierådgivningerne brugerundersøgelse Sammenfatning af resultater Hvordan er undersøgelsen lavet? Undersøgelsen er gennemført i alle familierådgivninger i hele kommunen i perioden 15. februar til 15.

Læs mere

Evaluering af frokostordningen. Oddense Børnehave. www.skive.dk. Kultur og Familieforvaltninen

Evaluering af frokostordningen. Oddense Børnehave. www.skive.dk. Kultur og Familieforvaltninen Evaluering af frokostordningen Oddense Børnehave Kultur og Familieforvaltninen www.skive.dk Indledning Siden august 2011 har vi i Oddense Børnehave indført frokostordning gældende for alle børn i børnehaven.

Læs mere

Evaluering af samarbejdet mellem læsevejledere og læsekonsulenter

Evaluering af samarbejdet mellem læsevejledere og læsekonsulenter Evaluering af samarbejdet mellem læsevejledere og læsekonsulenter Samarbejdet mellem læsevejledere og læsekonsulenter er i sommeren 2016 blevet evalueret gennem et digitalt spørgeskema udsendt til læsevejlederne

Læs mere

Faglige kvalitetsoplysninger > Vejledning > Dagtilbud

Faglige kvalitetsoplysninger > Vejledning > Dagtilbud Indledning Denne vejledning omhandler Temperaturmålingen. I de næste afsnit vil du finde en kort beskrivelse af Temperaturmålingens anvendelsesmuligheder, fokus og metode. Du vil også få information om,

Læs mere

Workshop: Sæt socialrådgiveren fri i normalområdet inspiration til det tværfaglige samarbejde fra to kommuner

Workshop: Sæt socialrådgiveren fri i normalområdet inspiration til det tværfaglige samarbejde fra to kommuner Workshop: Sæt socialrådgiveren fri i normalområdet inspiration til det tværfaglige samarbejde fra to kommuner Ida-Sofie Lindegaard Storm, socialrådgiver Børn og Familie, Nordfyns Kommune 1.11.2017 SOCIALRÅDGIVERDAGE

Læs mere

i dagplejen i Faaborg-Midtfyn Kommune

i dagplejen i Faaborg-Midtfyn Kommune Tidlig forebyggende indsats i dagplejen i Faaborg-Midtfyn Kommune Baggrund Nationalt Kommunerne i Danmark har ifølge serviceloven forpligtet sig til at yde en støtte, der skal være tidlig og helhedsorienteret,

Læs mere

Indsatser der understøtter. Strategi for arbejdet med børn og unge i socialt udsatte positioner

Indsatser der understøtter. Strategi for arbejdet med børn og unge i socialt udsatte positioner Indsatser der understøtter Strategi for arbejdet med børn og unge i socialt udsatte positioner 28. april 2016 Strategi for arbejdet med børn og unge i socialt udsatte positioner - Procedurer der understøtter

Læs mere

Evalueringsnotat: Efterladte børn i alderen 2-15 år

Evalueringsnotat: Efterladte børn i alderen 2-15 år : 1 Et kort overblik over efterladte børn i alderen 2-15 år Vi ønsker med dette notat at give et indblik i karakteristika og belastningsgrad hos de børn, som har modtaget et tilbud hos Børn, Unge & Sorg

Læs mere

Det siger FOA-medlemmer om sociale aktiviteter med kollegerne

Det siger FOA-medlemmer om sociale aktiviteter med kollegerne Det siger FOA-medlemmer om sociale aktiviteter med kollegerne FOA Kampagne og Analyse Juni 2012 FOA har i perioden fra 1.-12. juni 2012 gennemført en undersøgelse via forbundets elektroniske medlemspanel

Læs mere

N O TAT Kvantitative indikatorer (nøgletal) om tidlig opsporing og inklusion

N O TAT Kvantitative indikatorer (nøgletal) om tidlig opsporing og inklusion 1 21-06-2010 N O TAT Kvantitative indikatorer (nøgletal) om tidlig opsporing og inklusion De kvantitative indikatorer (nøgletal) er blevet udarbejdet i samarbejde mellem KL og 10 kommuner i projektet Udsatte

Læs mere

Den Landsdækkende Undersøgelse af patientoplevelser blandt fødende i 2014

Den Landsdækkende Undersøgelse af patientoplevelser blandt fødende i 2014 Dato 27..205 Den Landsdækkende Undersøgelse af patientoplevelser blandt fødende i 204 Den Landsdækkende Undersøgelse for Patientoplevelser (LUP) er en årlig landsdækkende spørgeskemaundersøgelse af patienters

Læs mere

En spørgeskemaundersøgelse blandt medlemmer i Dansk Psykolog Forening 2010. Sammenfatning

En spørgeskemaundersøgelse blandt medlemmer i Dansk Psykolog Forening 2010. Sammenfatning En spørgeskemaundersøgelse blandt medlemmer i Dansk Psykolog Forening 2010 Sammenfatning 2010 1 Del 1 Sammenfatning En spørgeskemaundersøgelse blandt medlemmer i Dansk Psykolog Forening 2010. Rapporten

Læs mere

NOTAT. Ressourceteams, netværksmøder og sparringsmøder. Baggrund for ressourceteams:

NOTAT. Ressourceteams, netværksmøder og sparringsmøder. Baggrund for ressourceteams: NOTAT Dato Børne- og Ungeforvaltningen Afdelingen for dagtilbud Ressourceteams, netværksmøder og sparringsmøder Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge www.koege.dk Baggrund for ressourceteams: I Dagtilbudsloven,

Læs mere

Statusrapport om inklusion

Statusrapport om inklusion Statusrapport om inklusion Rebild Kommune Dagtilbudsområdet TILRETTET VERSION 19.09.12 Indhold Forord 3 1 Status på arbejdet med inklusion 5 2 Rådgivning og vejledning 6 3 Kompetencer 11 4 Fælles retning

Læs mere

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Efteråret 2014 Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Indholdsfortegnelse 1. Rapport Borgertilfredshedsundersøgelse Jobcenter Rebild... 3 1.1 - Kort om undersøgelsen... 3 1.2 - Formål...

Læs mere

Sådan gør vi! Handlevejledning for arbejdet med børn i udsatte positioner. Konsultative grupper

Sådan gør vi! Handlevejledning for arbejdet med børn i udsatte positioner. Konsultative grupper Sådan gør vi! Handlevejledning for arbejdet med børn i udsatte positioner Konsultative grupper Kerteminde Kommune 2010 1 Indledning Det er målet, at alle børn og unge i Kerteminde kommune trives og har

Læs mere

NOTAT: Evaluering af socialrådgivere på skoler og daginstitutioner, maj 2013

NOTAT: Evaluering af socialrådgivere på skoler og daginstitutioner, maj 2013 Velfærd Familie og Børn Sagsnr. 197704 Brevid. 1680118 Ref. PIWI Dir. tlf. 46 31 59 62 piawi@roskilde.dk NOTAT: Evaluering af socialrådgivere på skoler og daginstitutioner, maj 2013 29. maj 2013 Resume

Læs mere

Dimittendundersøgelse 2015 Civilingeniøruddannelsen i mekatronik. 1. Indledning. 2. Beskæftigelse. 2.1 Nuværende hovedbeskæftigelse

Dimittendundersøgelse 2015 Civilingeniøruddannelsen i mekatronik. 1. Indledning. 2. Beskæftigelse. 2.1 Nuværende hovedbeskæftigelse Dimittendundersøgelse 2015 Civilingeniøruddannelsen i mekatronik 1. Indledning Det Tekniske Fakultet har i efteråret 2015 gennemført en samlet dimittendundersøgelse for alle diplom- og ingeniøruddannelser.

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse

Spørgeskemaundersøgelse Spørgeskemaundersøgelse Faxe Kommunes alkoholpolitik/- retningslinje og samtalen om alkohol Jeg er stolt over at arbejde i en kommune, der sætter så målrettet ind på implementeringen af alkoholpolitikken/retningslinjen.

Læs mere

Nyuddannet sygeplejerske, et år efter

Nyuddannet sygeplejerske, et år efter Nyuddannet sygeplejerske, et år efter -en undersøgelse af sygeplejerskers oplevelser af, hvordan grunduddannelsen har rustet dem til arbejdet som sygeplejerske 2009 Studievejledningen, sygeplejerskeuddannelsen

Læs mere

Allerød Kommune Dagtilbud

Allerød Kommune Dagtilbud Udvidede åbningstider Allerød Kommune Dagtilbud 1 Indledning Undersøgelsen er udarbejdet på baggrund af kommissorium om Behov for dagtilbud med udvidede åbningstider. For at inddrage så mange forældre

Læs mere

Faktaark om psykisk arbejdsmiljø og jobtilfredshed 2014

Faktaark om psykisk arbejdsmiljø og jobtilfredshed 2014 Faktaark om psykisk og jobtilfredshed 2014 Ref. KAB/- 12.06.2015 Indhold Hovedresultater... 2 Jobtilfredshed... 3 Trivsel... 5 Psykisk... 5 Tale åbnet om psykisk... 7 Forbedring af det psykiske... 8 Dette

Læs mere

Sagsnr Dokumentnr Sagsbehandler Christina Bundgaard/ Ane Løfstrøm Eriksen

Sagsnr Dokumentnr Sagsbehandler Christina Bundgaard/ Ane Løfstrøm Eriksen KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Specialområdet NOTAT Aftaleforum Børn med behov for en samlet social og undervisningsmæssig indsats skal mødes af én kommune, der - med barnet i centrum-

Læs mere

Viborg Kommune TOPI. Tidlig opsporing og indsats. Trivselsskema et redskab til vurdering af børns trivsel og til tidlig opsporing. Viborg kommune 2015

Viborg Kommune TOPI. Tidlig opsporing og indsats. Trivselsskema et redskab til vurdering af børns trivsel og til tidlig opsporing. Viborg kommune 2015 Viborg Kommune TOPI Tidlig opsporing og indsats Trivselsskema et redskab til vurdering af børns trivsel og til tidlig opsporing Viborg kommune 2015 1 FORMÅL Formålet med trivselsskemaet er understøtte

Læs mere

SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN I SÆRLIGE DAG- TILBUD. Anvendelse af spørgeskemaet

SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN I SÆRLIGE DAG- TILBUD. Anvendelse af spørgeskemaet SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN I SÆRLIGE DAG- TILBUD Anvendelse af spørgeskemaet I forbindelse med Pilotprojekt om sammenlignelige brugerhedsundersøgelser på dagtilbudsområdet, gennemfører Rambøll Management

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE 2. PRAKTIKPERIODE, DAGTILBUDSPÆDAGOGIK. jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog.

PRAKTIKBESKRIVELSE 2. PRAKTIKPERIODE, DAGTILBUDSPÆDAGOGIK. jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. PRAKTIKBESKRIVELSE 2. PRAKTIKPERIODE, DAGTILBUDSPÆDAGOGIK. jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1. august 2014 Beskrivelse af praktikstedet:

Læs mere

DAGTILBUDSSKEMA. Indberetning > Institutionsledere

DAGTILBUDSSKEMA. Indberetning > Institutionsledere Indberetning > Institutionsledere 1 TEMPERATURMÅLINGEN Spørgeskemaet er opdelt i tre dele. Den første del handler om: LÆRINGS- OG UDVIKLINGSMILJØER Mål: Det enkelte dagtilbud har inspirerende fysiske rammer.

Læs mere

Evaluering af projekt Tidlig indsats for børn af psykisk syge og misbrugende

Evaluering af projekt Tidlig indsats for børn af psykisk syge og misbrugende Evaluering af projekt Tidlig indsats for børn af psykisk syge og misbrugende Fra marts 2009 til april 2010 gennemførte Ballerup Kommune i samarbejde med Region Hovedstaden projekt Tidlig indsats for børn

Læs mere

Unge og alkohol Spørgeskemaundersøgelse Unge på ungdomsuddannelser

Unge og alkohol Spørgeskemaundersøgelse Unge på ungdomsuddannelser Unge og alkohol Spørgeskemaundersøgelse Unge på ungdomsuddannelser Ærø Kommunes alkoholstyregruppe Oktober 2010 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund for undersøgelsen...2 2. Deltagerne i undersøgelsen...2 3.

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse 2012

Brugertilfredshedsundersøgelse 2012 Brugertilfredshedsundersøgelse 2012 Dagplejen 2 Indholdsfortegnelse Baggrund s.4 Mål s.4 Metode s.4 Opfølgning s.5 Sammenligninger med andre kommuner s.5 Svarprocenten s.5 Undersøgelsens konklusioner s.5

Læs mere

Notat. Fokus på børns sproglige udvikling - mål og rammer for sprogvurdering af 3-årige og den sprogunderstøttende indsats

Notat. Fokus på børns sproglige udvikling - mål og rammer for sprogvurdering af 3-årige og den sprogunderstøttende indsats Notat Fokus på børns sproglige udvikling - mål og rammer for sprogvurdering af 3-årige og den sprogunderstøttende indsats Krav til sprogvurdering og sprogunderstøttende indsats Sprogvurderinger af 3-årige

Læs mere

Undersøgelse af kommunalbestyrelsens samarbejde med administrationen

Undersøgelse af kommunalbestyrelsens samarbejde med administrationen Undersøgelse af kommunalbestyrelsens samarbejde med administrationen Februar 2016 Sekretariatet 1 Indhold Resumé... 3 Metode... 4 Introduktion til resultaterne... 5 Administrativ betjening... 6 Samarbejdet

Læs mere

6 til 10 år. Viborg Kommune TOPI. Tidlig opsporing og indsats. Trivselsskema et redskab til vurdering af børns trivsel og til tidlig opsporing

6 til 10 år. Viborg Kommune TOPI. Tidlig opsporing og indsats. Trivselsskema et redskab til vurdering af børns trivsel og til tidlig opsporing Viborg Kommune TOPI Tidlig opsporing og indsats Trivselsskema et redskab til vurdering af børns trivsel og til tidlig opsporing 1 FORMÅL Formålet med trivselsskemaet er understøtte de fagprofessionelle

Læs mere

Udsatte børn i dagtilbud Kommunefortælling fra Randers kommune

Udsatte børn i dagtilbud Kommunefortælling fra Randers kommune Udsatte børn i dagtilbud Kommunefortælling fra Randers kommune 1. Hvad var problemstillingen/udfordringen som I gerne ville gøre noget ved? (brændende platform) Begrundet i gode erfaringer fra tidligere

Læs mere

MEDARBEJDERSKEMA. Indberetning > Spørgeskema til medarbejdere

MEDARBEJDERSKEMA. Indberetning > Spørgeskema til medarbejdere Indberetning > Spørgeskema til medarbejdere 1 TEMPERATURMÅLINGEN Velkommen til spørgeskema om kvaliteten i dagtilbuddene. Der er fokus på følgende fire indsatsområder: Børns udvikling inden for temaerne

Læs mere

DANSKE PATIENTER. Børn som pårørende. Undersøgelse blandt Danske Patienters medlemsforeninger vedrørende børn som pårørende

DANSKE PATIENTER. Børn som pårørende. Undersøgelse blandt Danske Patienters medlemsforeninger vedrørende børn som pårørende DANSKE PATIENTER Børn som pårørende Undersøgelse blandt Danske Patienters medlemsforeninger vedrørende børn som pårørende Børn som pårørende Baggrund Hvert år oplever 82.000 danske børn, at deres mor eller

Læs mere

Det tværfaglige samarbejde om børns sprog og 3-års sprogvurdering. BILAG 2 Spørgeskemaundersøgelsens resultater

Det tværfaglige samarbejde om børns sprog og 3-års sprogvurdering. BILAG 2 Spørgeskemaundersøgelsens resultater Det tværfaglige samarbejde om børns sprog og 3-års sprogvurdering BILAG 2 Spørgeskemaundersøgelsens resultater Lena Basse Hans Månsson Dorthe Bleses Rune N. Jørgensen Nationalt Videncenter for Læsning

Læs mere

De Gode Overgange. Dagpleje/vuggestue børnehave. Skive det er RENT LIV SKIVE.DK

De Gode Overgange. Dagpleje/vuggestue børnehave. Skive det er RENT LIV SKIVE.DK De Gode Overgange Dagpleje/vuggestue børnehave Skive det er RENT LIV Indledning Forskning i børns liv og udvikling peger på at samarbejdet mellem de voksne omkring barnet, mellem forældre og fagprofessionelle

Læs mere

Viborg Kommune TOPI. Tidlig opsporing og indsats. Trivselsskema et redskab til vurdering af børns trivsel og til tidlig opsporing. Viborg kommune 2015

Viborg Kommune TOPI. Tidlig opsporing og indsats. Trivselsskema et redskab til vurdering af børns trivsel og til tidlig opsporing. Viborg kommune 2015 Viborg Kommune TOPI Tidlig opsporing og indsats Trivselsskema et redskab til vurdering af børns trivsel og til tidlig opsporing Viborg kommune 2015 1 FORMÅL Formålet med trivselsskemaet er understøtte

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse 2017

Brugertilfredshedsundersøgelse 2017 Brugertilfredshedsundersøgelse 2017 Børnehuset Uglen Skole og Dagtilbud Side 0 af 7 Indhold 1 Baggrund... 2 1.1 Undersøgelsens omfang... 2 2 Metode... 2 2.1 Spørgeskemaerne... 2 2.2 Mål for svarprocent

Læs mere

Samarbejdet med skoler og dagtilbud i Sverigesdistrikterne 2013. Baseline & 1. opfølgning

Samarbejdet med skoler og dagtilbud i Sverigesdistrikterne 2013. Baseline & 1. opfølgning Samarbejdet med skoler og dagtilbud i Sverigesdistrikterne 2013 Baseline & 1. opfølgning Børn og Unge 2014 Indledning Tættere på Godt på vej. Herning Kommunes Sverigesprogram startede medio 2013. Det indebærer

Læs mere

Trivselsmåling GS1 Denmark

Trivselsmåling GS1 Denmark Analyse og Rådgivning til det Gode Arbejdsliv Trivselsmåling GS1 Denmark November 2016 ARGA survey www.argasurvey.dk - info@argasurvey.dk - Hjortholms Allé 38, 2400 København NV 26 14 65 89 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

UNDERSØGELSE OM CIRKULÆR ØKONOMI

UNDERSØGELSE OM CIRKULÆR ØKONOMI UNDERSØGELSE OM CIRKULÆR ØKONOMI Hill & Knowlton for Ekokem Rapport August 2016 SUMMARY Lavt kendskab, men stor interesse Det uhjulpede kendskab det vil sige andelen der kender til cirkulær økonomi uden

Læs mere

Introduktion. Konklusion & diskussion

Introduktion. Konklusion & diskussion Indhold Introduktion... 3 Konklusion & diskussion... 3 Antal og type underretninger... 4 Hvem underretter?... 6 Årsag til underretning... 8 Respons... 9 Responstid... 1 2 Introduktion Hvis en borger eller

Læs mere

Odder Kommunale Musikskole

Odder Kommunale Musikskole Odder Kommunale Musikskole Brugerundersøgelse 2006 Denne undersøgelse er sat i gang på initiativ af Odder Kommunale Musikskole. Formålet er at måle tilfredsheden med musikskolens ydelser og holdningen

Læs mere

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013 Patientoplevetkvalitet Antal besvarelser: 59 Svarprocent: 45% PATIENTOPLEVETKVALITET 213 Patientoplevetkvalitet 213 FORORD 1 Patientoplevet kvalitet Her er dine resultater fra undersøgelsen af den patientoplevede

Læs mere

Krise og arbejdsmiljø. Ledernes syn på finanskrisen og dens betydning for det psykiske arbejdsmiljø

Krise og arbejdsmiljø. Ledernes syn på finanskrisen og dens betydning for det psykiske arbejdsmiljø Krise og arbejdsmiljø Ledernes syn på finanskrisen og dens for det psykiske arbejdsmiljø Ledernes Hovedorganisation juli 2009 1 Indledning Den nuværende finanskrise har på kort tid og med stort kraft ramt

Læs mere

Evaluering af frokostordningen. Rødding Børnehave. www.skive.dk. Kultur og Familieforvaltninen

Evaluering af frokostordningen. Rødding Børnehave. www.skive.dk. Kultur og Familieforvaltninen Evaluering af frokostordningen Rødding Børnehave Kultur og Familieforvaltninen www.skive.dk Indledning Siden august 2011 har vi i Rødding Børnehave indført frokostordning gældende for alle børn i børnehaven.

Læs mere

Samarbejdet med skoler og dagtilbud i Sverigesdistrikterne 2014. 2. opfølgning på baseline

Samarbejdet med skoler og dagtilbud i Sverigesdistrikterne 2014. 2. opfølgning på baseline Samarbejdet med skoler og dagtilbud i Sverigesdistrikterne 2014 2. opfølgning på baseline Børn og Unge Marts 2015 Indledning Tættere på Godt på vej. Herning Kommunes Sverigesprogram startede medio 2013.

Læs mere

Børn med diabetes. og deres trivsel i skolen

Børn med diabetes. og deres trivsel i skolen Børn med diabetes og deres trivsel i skolen Indholdsfortegnelse Indledning Hovedresultater Baggrund..... 3 Formål....... 4 Metode og gennemførelse.... 6 Udvalgets sammensætning.... 7 Kommunikation med

Læs mere

Udviklingsplan: Kvalitet i arbejdet med udsatte børn og unge

Udviklingsplan: Kvalitet i arbejdet med udsatte børn og unge Ledelsesinformation. 2. kvartal 217 Udviklingsplan: Kvalitet i arbejdet med udsatte børn og unge Velfærdsforvaltningen, juni 217. Indhold Baggrund og læsevejledning... 2 Baseline... 3 Bruttodriftsudgifter...

Læs mere

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. 3. Kvartal 2012

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. 3. Kvartal 2012 JOBCENTER MIDDELFART o Evalueringsrapport Job- og Kompetencehuset 3. Kvartal 2012 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Baggrund og Formål... 2 Datagrundlag... 2 Retur til Job... 2 Køn... 3 Alder... 3

Læs mere

Dimittendundersøgelsen (2015)

Dimittendundersøgelsen (2015) Dimittendundersøgelsen (2015) Innovation and Business 1. Indledning Det Tekniske Fakultet har i efteråret 2015 gennemført en samlet dimittendundersøgelse for alle diplom- og ingeniøruddannelser. Undersøgelsen

Læs mere

Implementering af samtaleredskabet Spillerum. Et inspirationskatalog til ledere i dagtilbud

Implementering af samtaleredskabet Spillerum. Et inspirationskatalog til ledere i dagtilbud Implementering af samtaleredskabet Spillerum Et inspirationskatalog til ledere i dagtilbud Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1 1.1 Hvad er inspirationskataloget for ledere 1 1.2 Kort om Spillerum 2 2.

Læs mere

Dimittendundersøgelse 2015 Diplomingeniøruddannelsen i Elektronik og Datateknik. 1. Indledning. 2. Beskæftigelse. 2.1 Nuværende hovedbeskæftigelse

Dimittendundersøgelse 2015 Diplomingeniøruddannelsen i Elektronik og Datateknik. 1. Indledning. 2. Beskæftigelse. 2.1 Nuværende hovedbeskæftigelse Dimittendundersøgelse 2015 Diplomingeniøruddannelsen i Elektronik og Datateknik 1. Indledning Det Tekniske Fakultet har i efteråret 2015 gennemført en samlet dimittendundersøgelse for alle diplom- og ingeniøruddannelser.

Læs mere

Resultat af spørgeskemaundersøgelse blandt medlemmer

Resultat af spørgeskemaundersøgelse blandt medlemmer Resultat af spørgeskemaundersøgelse blandt medlemmer af Corona 214 Resultater Der blev udsendt 6 spørgeskemaer. 4 medlemmer har besvaret spørgeskemaundersøgelsen. Dette giver en svarprocent på 83,1 procent.

Læs mere

Viborg Kommune Tidlig opsporing og indsats

Viborg Kommune Tidlig opsporing og indsats Viborg Kommune Tidlig opsporing og indsats Trivselsskema et redskab til vurdering af børns trivsel og til tidlig opsporing Viborg kommune 2013 1 Formål Formålet med Trivselsskemaet og den systematisk organiserede

Læs mere

Antimobbestrategi. Begreber:

Antimobbestrategi. Begreber: Antimobbestrategi Formål Med vores antimobbestrategi ønsker vi at forebygge mobning. Søndre Skole vægter trivsel meget højt og af samme årsag finder vi mobning uacceptabelt på skolen. Det skal være et

Læs mere

Skolebestyrelsens rolle i den nye skole. Tabelrapport

Skolebestyrelsens rolle i den nye skole. Tabelrapport Skolebestyrelsens rolle i den nye skole Tabelrapport Skolebestyrelsens rolle i den nye skole Tabelrapport 2016 Skolebestyrelsens rolle i den nye skole 2016 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse

Læs mere

Lokalafdelingen i Aarhus og Skanderborg Side 1 af 10

Lokalafdelingen i Aarhus og Skanderborg Side 1 af 10 Spørgeskemaundersøgelse Bestyrelsen for Scleroseforeningens afdeling i Aarhus og Skanderborg har i december 2014 og januar 2015 lavet en spørgeskemaundersøgelse blandt lokalforeningens medlemmer om deres

Læs mere

Viborg Kommune TOPI. Tidlig opsporing og indsats. Trivselsskema et redskab til vurdering af børns trivsel og til tidlig opsporing

Viborg Kommune TOPI. Tidlig opsporing og indsats. Trivselsskema et redskab til vurdering af børns trivsel og til tidlig opsporing Viborg Kommune TOPI Tidlig opsporing og indsats Trivselsskema et redskab til vurdering af børns trivsel og til tidlig opsporing 1 FORMÅL Formålet med trivselsskemaet er understøtte de fagprofessionelle

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk DMI

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk DMI Brugertilfredshedsundersøgelse www.webstatus.dk DMI http://www.dmi.dk 13. september 2010 Om undersøgelsen Undersøgelsen er foretaget som en pop-up spørgeskemaundersøgelse på http://www.dmi.dk. Undersøgelsen

Læs mere

Evaluering af den samlede undervisning på Korinth Efterskole Spejderskolen og plan for opfølgning. Juni 2012

Evaluering af den samlede undervisning på Korinth Efterskole Spejderskolen og plan for opfølgning. Juni 2012 Evaluering af den samlede undervisning på Korinth Efterskole Spejderskolen og plan for opfølgning. Juni 2012 Indledning Hvert år skal skolen lave en evaluering af sin samlede undervisning. Der foreligger

Læs mere

5-åriges trivsel i fællesskaber Evaluering af målsætningen om inklusion Dagtilbudsområdet 2014

5-åriges trivsel i fællesskaber Evaluering af målsætningen om inklusion Dagtilbudsområdet 2014 5-åriges trivsel i fællesskaber Evaluering af målsætningen om inklusion Dagtilbudsområdet 2014 Evalueringen består af en analyse af spørgeskemabesvarelser fra 45 børn i Varde Kommunes dagtilbud, omhandlende

Læs mere

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013 Patientoplevetkvalitet Antal besvarelser: 59 PATIENTOPLEVETKVALITET 23 Svarprocent: 45% FORORD Patientoplevet kvalitet Her er dine resultater fra undersøgelsen af den patientoplevede kvalitet i speciallægepraksis,

Læs mere

Evaluering af unges brug af alkohol social pejling april 2013

Evaluering af unges brug af alkohol social pejling april 2013 Evaluering af unges brug af alkohol social pejling april 213 83 respondenter har gennemført undersøgelsen. Respondenternes baggrund På figur 1 kan det ses at de fleste respondenter har været henholdsvis

Læs mere

Orientering om Underretning 1. halvår 2017

Orientering om Underretning 1. halvår 2017 Punkt 3. Orientering om Underretning 1. hvår 7 7-041575 Familie- og Beskæftigelsesforvtningen fremsender til Familie- og sociudvgets orientering underretning 1. hvår 7. Familie- og Sociudvget Møde den

Læs mere

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013 Patientoplevetkvalitet Antal besvarelser: 8 PATIENTOPLEVETKVALITET 23 Svarprocent: 62% FORORD Patientoplevet kvalitet Her er dine resultater fra undersøgelsen af den patientoplevede kvalitet i speciallægepraksis,

Læs mere

Evaluering af headspace - BILAG Slutevaluering udarbejdet for headspace Danmark August 2015

Evaluering af headspace - BILAG Slutevaluering udarbejdet for headspace Danmark August 2015 Evaluering af headspace - BILAG Slutevaluering udarbejdet for headspace Danmark August 2015 1/14 Bilag 1 Følgende bilag indeholder den kvantitative databehandling af hhv. registreringsdata, herunder kendskab

Læs mere

Skolevægring. Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere på danske folkeskoler og specialskoler

Skolevægring. Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere på danske folkeskoler og specialskoler Skolevægring Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere på danske folkeskoler og specialskoler Udarbejdet af Analyse & Tal for Institut for Menneskerettigheder juli 017 Indledning Udsendelse

Læs mere

Til medarbejdere i behandlingstilbud for stof- og alkoholmisbrugere

Til medarbejdere i behandlingstilbud for stof- og alkoholmisbrugere Til medarbejdere i behandlingstilbud for stof- og alkoholmisbrugere Bedre tværfaglig indsats for børn og unge i familier med misbrug eller sindslidelse Samarbejdsmodel Handlevejledninger Redskaber www.tvaerfaglig-indsats.dk

Læs mere