Lokalplan nr Frederiksberg station på Cityringen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lokalplan nr Frederiksberg station på Cityringen"

Transkript

1 Lokalplan nr. 154 Frederiksberg station på Cityringen 1

2 Hvad er en lokalplan? En lokalplan fastsætter regler om bebyggelse og anvendelse af arealer m.v. inden for planens geografiske område. En lokalplan fastlægger de konkrete bestemmelser for realiseringen af de rammer, der er fastlagt i kommuneplanen. Frederiksberg Kommune Teknisk Direktorat Bygge-, Plan- og Miljøafdelingen Rådhuset 2000 Frederiksberg Tlf Maj 2009 Der er efter en lokalplans vedtagelse ikke pligt til at gennemføre de forhold, som lokalplanen beskriver, men alle ændringer af de eksisterende forhold skal ske i overensstemmelse med lokalplanens bestemmelser. Det vil sige, at en lokalplan regulerer alene fremtidige forhold og ændringer. Lokalplanen består af to dele; en redegørelsesdel og en bestemmelsesdel. Redegørelsen indeholder en gennemgang af planens baggrund, mål og indhold. Den beskriver lokalplanområdets eksisterende forhold, kommuneplanen og den øvrige planlægning. Bestemmelsesdelen udgør den juridiske del af planen. Her opsummeres lokalplanens indhold i bestemmelser, som er gældende for alle ejendomme i lokalplanområdet. Kommunalbestyrelsen skal påse at bestemmelserne overholdes og skal sørge for at ulovlige forhold lovliggøres. 2

3 Lokalplan nr. 154 Frederiksberg station på Cityringen REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund Forudsætninger... 5 Eksisterende forhold... 5 Cityringen...6 Stationen...7 Lokalplanens indhold Områdets anvendelse... 9 Stationsforpladsen... 9 Cykelparkering og vejforhold... 9 Lokalplanens forhold til anden planlægning og lovgivning Lov om en Cityring...10 Kommuneplantillæg med VVM-redegørelse og miljørapport...10 Eksisterende lokalplaner...10 Arkæologi og kulturhistorie...11 Bevaringsværdig beplantning...11 Servitutter...11 LOKALPLANEN Afsnit 1 Lokalplanens formål...13 Afsnit 2 Områdets afgrænsning...13 Afsnit 3 Områdets anvendelse...13 Afsnit 4 Cykelparkering og vejforhold...14 Afsnit 5 Stationens omfang og placering...14 Afsnit 6 Stationens ydre fremtræden...15 Afsnit 7 Træer...16 Afsnit 8 Transformerstationer og andre forsyningsanlæg...16 Afsnit 9 Ophævelse af lokalplan og servitutter...16 Afsnit 10 Lokalplanens retsvirkninger...16 Lokalplanens kortbilag

4 4

5 REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund Forudsætninger Da etableringen af Cityringens tre stationer på Frederiksberg ikke er i overensstemmelse med det eksisterende plangrundlag, er der udarbejdet nye lokalplaner, der muliggør etablering af stationerne. Udover nærværende lokalplan for Frederiksberg station drejer det sig om lokalplaner for stationerne ved hhv. Aksel Møllers Have og Platanvej. Der er endvidere udarbejdet et kommuneplantillæg, der i overensstemmelse med loven om Cityringen fastlægger Cityringens linieføring og placeringen af de tre stationer. Eksisterende forhold Lokalplanområdet afgrænses af stationsforpladsen ved Frederiksberg station mod nord, en boligejendom (Sylows Allé 4) mod øst, Sylows Allé mod syd og Frederiksberg Gymnasium og den tidligere stationsbygning (Solbjergvej 6) mod vest. Holger Tornøes Passage er en ensrettet smal vej, der forbinder Sylows Allé med Solbjergvej og stationsforpladsen ved Frederiksberg station. Vejarealet ligger mellem Frederiksberg Gymnasium og boligejendommen på Sylows Allé 4 med et mindre parkerings- og opholdsareal omkranset af hegn og træer. 5

6 v/ Poul Poul Henningsens Henningsens Plads Plads v/ z v/ Vibenshus Vibenshus Runddel Runddel v/ z v/ Rådmandsmarken Rådmandsmarken v/ z Nørrebro Nørrebro z Nørrebro z v/ v/ Trianglen Trianglen Nørrebroparken Nørrebroparken z } Øster Søgade Søgade z Øster } Østerport Østerport Østerport z Østerport zv/ v/ Nørrebros Nørrebros Runddel Runddel v/ Landsarkivet Landsarkivet zv/ v/ Frederiks Frederiks Kirke Kirke zv/ zv/ v/ Aksel Aksel Møllers Møllers Have Have Kongens Nytorv Nytorv z Kongens Frederiksberg z Frederiksberg zv/ v/ Christiansborg Christiansborg zv/ v/ Rådhuspladsen Rådhuspladsen v/ Rådhuspladsen Rådhuspladsen v/ zv/ v/ Platanvej Platanvej København H H z København z } Halmtorvet Halmtorvet Halmtorvet z z Sønder } Sønder Boulevard Boulevard v/ Enghave Enghave Plads Plads v/ Oversigt over Cityringens linieføring og stationer som fastlagt i loven om Cityringen Tunnel z Station }! Skakt! Portal til CMC Kaverne Sporskiftekammer Tunnelarbejdsplads Kommunegrænse Cityringens linieføring, stationer og skakte Grundkort: copyright Kort & Matrikelstyrelsen (204) m Cityringen Cityringen får en linieføring, der dækker Københavns City, brokvartererne og Frederiksberg og anlægges med ialt 17 underjordiske stationer. Stationerne på Frederiksberg anlægges fra overfladen i princippet inden for en rektangulær udgravning, kaldet»stationsboksen«. Stationens publikumsfunktioner (perron, adgangsveje, flugtveje, øvrige publikumsarealer, billetautomater mm.) og teknikrum og ventilationskanaler placeres også inden for»boksen«. Når stationerne er etableret anlægges stationsforpladserne med belægning samt evt. beplantning. Forpladserne indrettes med stationens overfladeelementer i form af trapper, overdækninger, elevatorhuse, ovenlys, ventilationsskakte etc. i sammenhæng med det øvrige byinventar i form af toiletter, bænke, buslæskærme, cykelstativer, pullerter, trafikskilte, signalstandere og signallys, reklamestandere, belysningsmaster samt andet informationsudstyr vedrørende busser. 6

7 Stationen Stationen placeres syd for den eksisterende station med hovedtrappen orienteret mod Sylows Allé. Stationselementerne i terræn såsom trapper, elevatorer, ovenlys og ventilationsriste indpasses i Holger Tornøes Passage, så stationsforpladsen fremstår som en arkitektonisk helhed i sammenhæng med den eksisterende stationsforplads. Der etableres et privat friareal langs boligerne i Holger Tornøes Passage. Trafikken kan opretholdes på Sylows Allé og Sylows Plads, så de eksisterende parkeringsanlæg fortsat kan betjenes. Det er dog under overvejelse, at rykke nedkørselsramper til p-anlæggene nærmere mod Falkoner Allé, og dermed friholde Sylows Plads for kørende trafik. Holger Tornøes Passage opretholdes som fodgænger- og evt. cykelforbindelse. Den designlinie, der blev skabt på den nuværende Metro, vil danne grundlaget for det videre arbejde med udformningen af Cityringens stationer. Det vil sige, at stationernes udformning med store åbne rum med dagslys, der skaber overblik og tryghed, fastholdes og tilpasses til de nye lokaliteter og krav. Cityringens stationer udformes således med deres egen selvstændige arkitektur. Perspektivskitse af Frederiksberg station på Cityringen set fra Sylows Allé 7

8 Situationsplan over Frederiksberg station på Cityringen Principiel placering af stationsboks og foreløbig afgræsning af arbejdspladsområdet i anlægsperioden Signaturforklaring: 8

9 Lokalplanens indhold Områdets anvendelse Lokalplanområdet udlægges til underjordisk metrostation og med stationsforplads over jorden, samt til udeservering og opholdsareal i tilknytning til aktiviteterne i den tidligere stationsbygning, foruden opholdsareal i tilknytning til boligbebyggelsen på Sylows Allé 4. Stationsforpladsen Den underjordiske station og anlæg i tilknytning til stationen skal placeres inden for lokalplanområdet. På stationsforpladsen kan etableres de funktioner, der naturligt knytter sig til og er en nødvendighed for stationen (færdsels- og opholdsreal samt de for metrostationens udformning, brug, drift og vedligeholdelse nødvendige anlæg og bygninger, såsom overdækkede trapper, elevatorer, affaldsbeholdere, skiltning, cykelparkeringspladser, ovenlys, ventilationsinstallationer, nødtrappe mv.), samt toiletter mv. Der vil blive etableret en underjordisk forbindelse mellem den eksisterende Frederiksberg station og den nye metrostation. Stationsforpladsen og stationsforpladsens nærmeste omgivelser skal udformes således, at området fremstår som en arkitektonisk helhed, med en god indpasning i omgivelserne, og med vægt på at byrummene opleves som trygge at færdes i. Skiltning og reklamering skal følge kommunens skilte- og facadepjece. Skiltning vedrørende stationen skal tilpasses stationens arkitektoniske udformning og designlinie. Der må ikke opsættes billboards. Stilladsreklamer kan tillades tidsbegrænset, såfremt disse ikke har stødende eller provokerende indhold. Der skal afsættes den nødvendige plads til placering af affaldsinventar. Cykelparkering og vejforhold Stationspladserne skal udformes, så der er god tilgængelighed til stationerne. Cykelparkering skal indgå i formgivning af stationsforpladserne. Lokalplanen fastlægger, at der skal etableres 200 nye cykelparkeringspladser med god tilgængelighed. Cykelparkeringspladserne skal så vidt muligt placeres på eller i umiddelbar tilknytning til stationspladsen. Cykelparkering kan placeres på terræn eller under terræn. Krav om antal af cykelparkeringspladser er baseret på en vurdering af behovet i forhold til andel af passagerer, som kommer til metrostationen på cykel. 9

10 Lokalplanens forhold til anden planlægning og lovgivning Lov om en Cityring Lov om en Cityring, der trådte i kaft den 10. juni 2007, fastlægger linieføring og placering af stationerne på Cityringen. Loven er fulgt op af to bekendtgørelser om henholdsvis ikrafttræden af loven og placering og udformning af stationer og skakte m.m. Der vil kunne ske mindre justeringer af linieføring m.m. i forbindelse med projekteringen - og den endelige linjeføring, udformning og placering af stationer m.m. fastlægges efter godkendelse af transportministeren. Kommuneplantillæg med VVM-redegørelse og miljørapport Kommuneplantillæg nr. 5 fastlægger retningslinier for Cityringen på Frederiksberg og ændrer rammerne for lokalplanlægningen, så der åbnes mulighed for etablering af Cityringens stationer i de aktuelle rammeområder. Kommuneplantillægget ledsages af en VVM-redegørelse (Vurdering af Virkninger på Miljøet) og miljørapport, der beskriver virkningen på miljøet ved etablering af Cityringen. Denne lokalplan er omfattet af lov om vurdering af planer og programmer af 21. juli Der udarbejdes ikke en miljøvurdering af denne lokalplan i henhold til lovens 3, da den udarbejdede VVM-redegørelse og miljørapport tager højde for, at lov om miljøvurdering af planer og programmer er opfyldt. Eksisterende lokalplaner En mindre del af lokalplanområdet, boligbebyggesen på Sylows Allé 4, er omfattet af Lokalplan nr. 38, tinglyst Det drejer sig om et mindre areal mod Holger Tornøes Passage, som er anlagt som friareal til bebyggelsen og som delvis skal anvendes som stationsforplads. Holger Tornøes Passage er omfattet af Lokalplan nr. 112, tinglyst , hvor området er fastlagt til vejforbindelse, parkering og grønt areal. Der skal ifølge lokalplanen etableres adgangsvej med varekørsel til gymnasiet samt parkering og indretning af grønt areal med beplantning til boligbebyggelsen Sylows Allé 4 øst herfor. Der må ikke opføres bebyggelse i området. Etablering af en metrostation er således ikke i overensstemmelse med det gældende plangrundlag. Gældende lokalplaner Endvidere er Solbjergvej og stationsforpladsen ved Frederiksberg station omfattet af Lokalplan 123, tinglyst , hvor området er fastlagt til stationsforplads (færdsels- og opholdsaral samt de for Metrostationens udformning, drift og vedligeligholdelse nødvendige mindre bygninger, lysindfald mv. ) 10

11 Lokalplan nr. 38, Lokalplan nr. 112 og Lokalplan nr. 123 ophæves for de ejendomme eller dele af ejendomme, som er omfattet af nærværende lokalplan. Arkæologi og kulturhistorie Københavns Bymuseum har foretaget en Arkæologisk og kulturhistorisk forundersøgelse af de fremtidige stationsområder. Heraf fremgår det at de tre stationer på Frederiksberg alle er i klasse 2 - dvs. en lokalitet, hvor der ikke er megen information, men som bør forundersøges, og hvor der bør føres tilsyn med anlægsarbejdet. Bevaringsværdig beplantning Træer der er over 25 år gamle, må ikke fældes eller beskæres uden kommunalbestyrelsens tilladelse. Ved vedtagelsen af denne lokalplan er der inden for lokalplanområdet ingen træer, som er ældre end 25 år og dermed omfattet af lokalplanens bestemmelser herom. Servitutter Deklarationer og servitutter, hvis indhold er uforeneligt med lokalplanens indhold, vil blive begæret aflyst ved den endelige vedtagelse af lokalplanen. Af hensyn til beskyttelse af stationer på Cityringen anlagt i henhold til lov nr. 552 af 6. juni 2007 om en Cityring pålægges en række ejendomme en række rådighedsindskrænkende bestemmelser, som den til enhver tid værende ejer af ejendommen skal respektere. Bestemmelserne pålægges indenfor forskellige sikkerhedszoner, hvoraf nogle er udlagt for fladen over konstruktionen og naboarealerne, mens andre er lagt ud i en afstand indtil 30 m vandret målt fra kanten af den underjordiske konstruktion. Bestemmelserne vedrører følgende forhold: belastning udgravning oplag ledninger med brandfarlige gasser ledninger med brandfarlige væsker potentialudligning (jording) metroens ledninger beplantning, kraner/konstruktioner o.l. færdsel, flugt- og redningsveje. 11

12 12

13 Lokalplan nr. 154 Frederiksberg station på Cityringen BESTEMMELSER I henhold til lov om planlægning, lovbekendtgørelse nr af med senere ændringer, fastsættes herved følgende bestemmelser for det i afsnit 2 nævnte område: 1 Lokalplanens formål - at muliggøre etablering af Frederiksberg station på Cityringen, - at fastlægge områdets anvendelse til underjordisk station med tilhørende stationsforplads, - at fastlægge placering af station og stationsforplads i overensstemmelse med Lov om en Cityring (nr. 552 af 6. juni 2007), Bekendtgørelse om ikrafttræden af lov om en Cityring (nr. 587 af 7. juni 2007) og Bekendtgørelse om placering og udformning af stationer og skakte m.m. (nr. 588 af 7. juni 2007), - at sikre gode adgangs- og cykelparkeringsforhold, - at medvirke til at skabe et område med høj funktionalitet og kvalitet i et arkitektonisk formsprog, der kan indgå i samspil med omgivelserne. Afsnit 2 Områdets afgrænsning 2 Områdets afgrænsning Lokalplanen afgrænses som vist på vedhæftede kortbilag og omfatter dele af følgende ejendomme, matrikelnumrene 59i, 59as og 236a (del af stationsforplads ved Frederiksberg station) samt dele af vejarealerne 59n (Holger Tornøes Passage), 152 (del af Solbjergvej) og 226a (del af Sylows Allé) alle af Frederiksberg, samt alle parceller, der efter den udstykkes og opdeles fra disse. Afsnit Områdets anvendelse 3.1 Lokalplanområdet må kun anvendes til en underjordisk metrostation på Cityringen med dertil knyttede funktioner, samt på terræn stationsforplads, udeservering og opholdsareal i tilknytning til aktiviteterne i den tidligere stationsbygning, Solbjergvej 6, færdselsareal (Solbjergvej), og friareal/opholdsareal i tilknytning til boligbebyggelsen på Sylows Allé 4. 13

14 Afsnit 4 Cykelparkering og vejforhold 4.1 Der skal på stationsforpladsen eller i umiddelbar tilknytning til denne etableres cykelparkeringspladser svarende til i alt 200 nye cykelparkeringspladser. Såfremt det ikke er muligt at anlægge tilstrækkelige cykelparkeringspladser på eller i tilknytning til stationsforpladsen skal disse anlægges i områder tæt ved stationen efter kommunalbestyrelsens anvisning. Cykelparkering kan anlægges på terræn eller under terræn. Adgang til eventuel cykelparkering under terræn skal udformes publikumsvenligt med god tilgængelighed og skal koordineres med adgang til den eksisterende cykelkælder under Frederiksberg Gymnasium. 4.2 Holger Tornøes Passage opretholdes som passage for cykler og fodgængere, samt for redningskøretøjer og ærindekørsel. Der skal etableres vendeplads på Solbjergvej ud for Holger Tornøes Passage. Afsnit 5 Stationens omfang og placering 5.1 Den underjordiske station og anlæg i tilknytning til stationen skal placeres inden for lokalplanområdet. 5.2 Når stationen er etableret, skal området anlægges som stationsplads, og indgå i et samlet, attraktivt byrum med god tilgængelighed omkring de to metrostationer. Inden for det på kortbilaget med skravering markerede areal skal etableres friareal/opholdsareal i tilknytning til boligbebyggelsen på Sylows Allé 4. Anlæg og retablering af de nævnte formål skal ske i henhold til en samlet plan for befæstelse, beplantning, møblering og belysning mv. 5.3 På stationsforpladsen kan etableres de funktioner, der naturligt knytter sig til og er en nødvendighed for stationen (færdsels- og opholdsreal samt de for metrostationens udformning, brug, drift og vedligeholdelse nødvendige anlæg og bygninger, såsom overdækkede trapper, elevatorer, affaldsbeholdere, skiltning, cykelparkeringspladser, ovenlys, ventilationsinstallationer, nødtrappe (med adgang til cykelparkering) mv.), samt toiletter. 14

15 5.4 Trapper, overdækninger, elevatorer, toiletbygninger og ovenlys og mindre overfladelementer, skal placeres i princippet inden for det med sort, stiplet linie afgrænsede areal. Nødtrappe (med adgang til cykelparkering), samt ventilationselementer, som nedfældes i belægningen, kan placeres uden for dette areal. Afsnit 6 Stationens ydre fremtræden 6.1 Stationsforpladsen ved Frederiksberg station på Cityringen skal indgå i en arkitektonisk helhed med den eksisterende stationsforplads ved Frederiksberg station. 6.2 Stationsområdets overfladeelementer såsom elevator, trapper, overdækninger, toiletter, belægninger, belysninger og andet stations- og byrumsudstyr skal fremtræde i en arkitektonisk og æstetisk helhed for så vidt angår placering, udformning, materiale-og farvevalg - og må ikke fremstå med graffiti eller anden behandling, der skæmmer disse overfladeelementer. 6.3 Stationsforpladsen og stationsforpladsens nærmeste omgivelser skal udformes således, at disse opleves som trygge at færdes i. Det kan sikres ved skiltning, belysning, gode oversigtsforhold og lignende. 6.4 Der skal afsættes den nødvendige plads til affaldsinventar og dette skal placeres hensigtsmæssigt i forhold til brug og drift. Placering og udformning af affaldsinventar skal samtænkes æstetisk med stationens øvrige byrumsudstyr. 6.5 Skiltning og reklamering skal følge kommunens skilte- og facade-pjece. Skiltning vedrørende stationen skal tilpasses stationens arkitektoniske udformning og designlinie. 6.6 Der må ikke opsættes billboards. Stilladsreklamer kan tillades tidsbegrænset, såfremt disse ikke har stødende eller provokerende indhold. 15

16 Afsnit 7 Træer 7.1 Træer, der er mere end 25 år gamle, må ikke fældes eller beskæres uden særskilt tilladelse. Afsnit 8 Transformerstationer og andre forsyningsanlæg Bestemmelserne i nærværende lokalplan er ikke til hinder for etablering af de for området fornødne transformerstationer og andre forsyningsanlæg m.v. Disse skal ved materialevalg og udformning søges tilpasset områdets karakter. Afsnit 9 Ophævelse af lokalplan og servitutter 9.1 Lokalplan nr. 38, tinglyst , Lokalplan nr. 112, tinglyst , og Lokalplan 123, tinglyst , ophæves for de ejendomme eller dele af ejendomme, som er omfattet af nærværende lokalplan. 9.2 Private byggeservitutter og andre tilstandsservitutter, der er uforenelige med lokalplanen, fortrænges af planen. Andre private servitutter kan eksproprieres, når det vil være af væsentlig betydning for virkeliggørelsen af planen. Afsnit 10 Lokalplanens retsvirkninger Når kommunalbestyrelsen har endeligt vedtaget og offentliggjort lokalplanen må ejendomme, der er omfattet af planen, kun anvendes i overensstemmelse med planens bestemmelser, (jf. planlovens 18). Den eksisterende lovlige anvendelse af en ejendom kan dog fortsætte som hidtil. Lokalplanen medfører ikke, at den eksisterende lovlige anvendelse, der vil stride mod planens bestemmelser, skal stoppe. Lokalplanen medfører ikke i sig selv krav om etableringen af de anlæg m.v., der er indeholdt i planen. Ejerne af de ejendomme, der ifølge lokalplanen er udlagt til offentlige formål, kan under visse forudsætninger kræve ejendommen overtaget af kommunen mod erstatning (jf. planlovens 48). 16

17 I henhold til 27 i lov om planlægning vedtages nærværende lokalplan endeligt. Således vedtaget af Frederiksberg Kommunalbestyrelse, den 26. januar 2009 Jørgen Glenthøj borgmester / Jacob Nordby teknisk direktør Lokalplanen begæres herved i henhold til 31, stk. 2, i lov om planlægning tinglyst på samtlige de af lokalplanen, jf. afsnit 2, omfattede ejendomme. Samtidig begæres herved lokalplan nr. 38 og lokalplan nr. 112 tinglyst aflyst for de af lokalplanen omfattede ejendomme. Frederiksberg Kommune, Teknisk Direktorat Jacob Nordby teknisk direktør / Karl Topsøe Jensen chefplanlægger 17

18 18

19 lads C 2B 2A 4 239a c 10A Solbjergvej c 59g Falkoner Plads 59d 39x 2 59as Holger Tornøes Passage 59n 59i 59e 59p 1 Sylows Alle 226a f y Sylows Plads B 59ao 22A 20A 59ag 20B 59ae Grænse for lokalplanen Område for principiel placering af overfladeelementer 59h FREDERIKSBERG KOMMUNE b Friareal/opholdsareal Howitzvej Teknisk Direktorat - Plan- og Miljøafdelingen Kortbilag nr. 1 Dato h LOKALPLAN nr Mål: 1:

20 20

21 21

22 22

23 23

24 24

Lokalplan nr. 156. Cityringens station ved Aksel Møllers Have

Lokalplan nr. 156. Cityringens station ved Aksel Møllers Have Lokalplan nr. 156 Cityringens station ved Aksel Møllers Have 1 Hvad er en lokalplan? En lokalplan fastsætter regler om bebyggelse og anvendelse af arealer m.v. inden for planens geografiske område. En

Læs mere

Lokalplan nr. 155. Cityringens station ved Platanvej

Lokalplan nr. 155. Cityringens station ved Platanvej Lokalplan nr. 155 Cityringens station ved Platanvej 1 Hvad er en lokalplan? En lokalplan fastsætter regler om bebyggelse og anvendelse af arealer m.v. inden for planens geografiske område. En lokalplan

Læs mere

Lokalplan nr for et område mellem Sønderjyllands Allé og Gustav Johannsens Vej

Lokalplan nr for et område mellem Sønderjyllands Allé og Gustav Johannsens Vej Lokalplan nr. 118 for et område mellem Sønderjyllands Allé og Gustav Johannsens Vej April 2001 INDLEDNING 1. Lokalplanens baggrund Lokalplanen udlægger området mellem Sønderjyllands Allé og Gustav Johannsens

Læs mere

Lokalplan nr for et område ved Stæhr Johansens Vej og Emil Chr. Hansens Vej

Lokalplan nr for et område ved Stæhr Johansens Vej og Emil Chr. Hansens Vej Lokalplan nr. 120 for et område ved Stæhr Johansens Vej og Emil Chr. Hansens Vej Oktober 2001 INDLEDNING Lokalplanen gør det muligt for Frederiksberg Forsyning at opføre ny bebyggelse til administration

Læs mere

Lokalplan nr for Roskildevej 53-55

Lokalplan nr for Roskildevej 53-55 Lokalplan nr. 148 for Roskildevej 53-55 Hvad er en lokalplan? En lokalplan fastsætter regler om bebyggelse og anvendelse af arealer m.v. inden for planens geografiske område. En lokalplan fastlægger de

Læs mere

Lokalplan nr. 93. for et område mellem Rosenørns Allé, Steenstrups Allé, Sankt Markus Allé og Julius Thomsens Plads (Forum)

Lokalplan nr. 93. for et område mellem Rosenørns Allé, Steenstrups Allé, Sankt Markus Allé og Julius Thomsens Plads (Forum) Lokalplan nr. 93 for et område mellem Rosenørns Allé, Steenstrups Allé, Sankt Markus Allé og Julius Thomsens Plads (Forum) September 1996 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold Lokalplanen går ud på at åbne

Læs mere

Lokalplan nr. 74. for et område mellem Fuglebakkevej og Duevej (Skolen på Duevej)

Lokalplan nr. 74. for et område mellem Fuglebakkevej og Duevej (Skolen på Duevej) Lokalplan nr. 74 for et område mellem Fuglebakkevej og Duevej (Skolen på Duevej) Oktober 1991 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold Lokalplanen går ud på at udlægge området (Skolen på Duevej) til undervisningsformål

Læs mere

Lokalplan nr. 99. for et område ved Jacobys Allé, Frydendalsvej, Asgårdsvej og Kochsvej

Lokalplan nr. 99. for et område ved Jacobys Allé, Frydendalsvej, Asgårdsvej og Kochsvej Lokalplan nr. 99 for et område ved Jacobys Allé, Frydendalsvej, Asgårdsvej og Kochsvej Marts 1999 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold Lokalplanen udlægger området til boligformål i form af villabebyggelse.

Læs mere

Lokalplan nr. 58. for et område ved Falkoner Allé mellem Godthåbsvej og Holger Danskes Vej

Lokalplan nr. 58. for et område ved Falkoner Allé mellem Godthåbsvej og Holger Danskes Vej Lokalplan nr. 58 for et område ved Falkoner Allé mellem Godthåbsvej og Holger Danskes Vej Juli 1988 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold Lokalplanen går ud på at åbne mulighed for opførelse af en bebyggelse

Læs mere

Lokalplan nr. 96. for et område ved Nordre Fasanvej, hovedtransformerstation

Lokalplan nr. 96. for et område ved Nordre Fasanvej, hovedtransformerstation Lokalplan nr. 96 for et område ved Nordre Fasanvej, hovedtransformerstation September 1997 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold Lokalplanen går ud på at udlægge området til offentlige formål i form af kommunalt

Læs mere

Lokalplan nr. 106. for et område mellem Virginiavej, Andebakkesti og Frederiksberg Have

Lokalplan nr. 106. for et område mellem Virginiavej, Andebakkesti og Frederiksberg Have Lokalplan nr. 106 for et område mellem Virginiavej, Andebakkesti og Frederiksberg Have November 1999 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold Lokalplanen udlægger området mellem Virginiavej, Andebakkesti og

Læs mere

Lokalplan nr. 80. for et område mellem Nitivej og Mariendalsvej

Lokalplan nr. 80. for et område mellem Nitivej og Mariendalsvej Lokalplan nr. 80 for et område mellem Nitivej og Mariendalsvej September 1993 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold Lokalplanen går ud på at ændre den gældende lokalplan nr. 67, som udlægger hele området

Læs mere

LOKALPLANENS HENSIGT

LOKALPLANENS HENSIGT LOKALPLANENS HENSIGT Med vedtagelsen af Allerød Kommuneplan 1997-2009 blev det muligt at overføre et areal ved Bjergvej - Lyngevej fra landzone til byzone. Arealet kan udstykkes i 14 grunde til helårsboliger.

Læs mere

Lokalplan nr. 88. for et område mellem Sankt Nikolaj Vej, Falkoner Allé, Falkonervænget og Hostrupsvej

Lokalplan nr. 88. for et område mellem Sankt Nikolaj Vej, Falkoner Allé, Falkonervænget og Hostrupsvej Lokalplan nr. 88 for et område mellem Sankt Nikolaj Vej, Falkoner Allé, Falkonervænget og Hostrupsvej December 1994 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold Lokalplanen går ud på at åbne mulighed for at opføre

Læs mere

Lokalplan nr. 55. for et område omfattende den østlige del af banearealet ved Frederiksberg Station mellem Nyelandsvej, Falkoner Allé og Solbjergvej.

Lokalplan nr. 55. for et område omfattende den østlige del af banearealet ved Frederiksberg Station mellem Nyelandsvej, Falkoner Allé og Solbjergvej. Lokalplan nr. 55 for et område omfattende den østlige del af banearealet ved Frederiksberg Station mellem Nyelandsvej, Falkoner Allé og Solbjergvej. December 1993 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold Lokalplanen

Læs mere

LOKALPLAN NR. 103 FOR ET ERHVERVS- OMRÅDE VED LADELUNDVEJ

LOKALPLAN NR. 103 FOR ET ERHVERVS- OMRÅDE VED LADELUNDVEJ LOKALPLAN NR. 103 FOR ET ERHVERVS- OMRÅDE VED LADELUNDVEJ Redegørelse Lokalplanen og den overordnede planlægning Lokalplanområdet er beliggende i landzone. Området er i kommuneplanen udlagt som en del

Læs mere

LOKALPLAN NR. 42 for Slangerup Foderstofforening ved Slagslundevej

LOKALPLAN NR. 42 for Slangerup Foderstofforening ved Slagslundevej Slangerup kommune LOKALPLAN NR. 42 for Slangerup Foderstofforening ved Slagslundevej Redegørelse for lokalplanens baggrund og indhold Redegørelse for lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan nr. 61. for et område mellem Mariendalsvej og Ågade

Lokalplan nr. 61. for et område mellem Mariendalsvej og Ågade Lokalplan nr. 61 for et område mellem Mariendalsvej og Ågade Oktober 1988 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold Lokalplanen går ud på at åbne mulighed for at opføre etageboligbebyggelse. Lokalplanen opdeles

Læs mere

Lokalplan nr. 59. for et område mellem Roskildevej, Azaleavej og Pelargonievej

Lokalplan nr. 59. for et område mellem Roskildevej, Azaleavej og Pelargonievej Lokalplan nr. 59 for et område mellem Roskildevej, Azaleavej og Pelargonievej August 1988 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold Lokalplanen går ud på at udlægge området langs Roskildevej til erhvervsbebyggelse

Læs mere

FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE

FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE 11 - THYBORØN BY PLEJEHJEM I THYBORØN LOKALPLAN NR. 34 FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE Thyborøn-Harboøre kommune LOKALPLAN NR. 34 Plejehjem Godthåbs vej i Thyborøn Indholdsfortegnelse: Side REDEGØRELSE:...

Læs mere

Lokalplan nr. 71. for et område ved hjørnet af Thorvaldsensvej og Hostrupsvej

Lokalplan nr. 71. for et område ved hjørnet af Thorvaldsensvej og Hostrupsvej Lokalplan nr. 71 for et område ved hjørnet af Thorvaldsensvej og Hostrupsvej Februar 1991 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold Lokalplanen går ud på at udlægge området til offentlige formål i form af Den

Læs mere

Lokalplan nr. 103. for et område mellem Nyvej, Frederiksberg Allé, Dr. Priemes Vej, Hollændervej, Edisonsvej og Gammel Kongevej

Lokalplan nr. 103. for et område mellem Nyvej, Frederiksberg Allé, Dr. Priemes Vej, Hollændervej, Edisonsvej og Gammel Kongevej Lokalplan nr. 103 for et område mellem Nyvej, Frederiksberg Allé, Dr. Priemes Vej, Hollændervej, Edisonsvej og Gammel Kongevej Februar 1999 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold. Lokalplanen udlægger området

Læs mere

T. 22.13 LOKALPLAN NR. 13. Herlev kommune.

T. 22.13 LOKALPLAN NR. 13. Herlev kommune. T. 22.13 LOKALPLAN NR. 13 i Herlev kommune. Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 13 vedrører en grund ved Violinvej syd for Herlev station og fastlægger, at området kun må anvendes til offentlige formål

Læs mere

LOKALPLAN NR. 115 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED GESTENVEJ. Redegørelse. Lokalplanen og den overordnede planlægning. Lokalplanens indhold

LOKALPLAN NR. 115 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED GESTENVEJ. Redegørelse. Lokalplanen og den overordnede planlægning. Lokalplanens indhold LOKALPLAN NR. 115 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED GESTENVEJ Redegørelse Lokalplanen og den overordnede planlægning Lokalplanområdet er beliggende i landzone. Området er i kommuneplanen udlagt som en del af område

Læs mere

LOKALPLAN 116 LOKALPLAN FOR ET OMRÅDE OMKRING LINDEGÅRDSVEJ, ORDRUPVEJ, EJGÅRDSVEJ OG EJGÅRDS TVÆRVEJ I GENTOFTE KOMMUNE 1994

LOKALPLAN 116 LOKALPLAN FOR ET OMRÅDE OMKRING LINDEGÅRDSVEJ, ORDRUPVEJ, EJGÅRDSVEJ OG EJGÅRDS TVÆRVEJ I GENTOFTE KOMMUNE 1994 LOKALPLAN 116 LOKALPLAN FOR ET OMRÅDE OMKRING LINDEGÅRDSVEJ, ORDRUPVEJ, EJGÅRDSVEJ OG EJGÅRDS TVÆRVEJ I GENTOFTE KOMMUNE 1994 LOKALPLAN NR.116 FOR ET OMRÅDE OMKRING LINDEGÅRDSVEJ, ORDRUPVEJ, EJGÅRDSVEJ

Læs mere

Lokalplan nr. 89. for et område mellem Nordre Fasanvej og Guldborgvej

Lokalplan nr. 89. for et område mellem Nordre Fasanvej og Guldborgvej Lokalplan nr. 89 for et område mellem Nordre Fasanvej og Guldborgvej Januar 1995 1 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold. Lokalplanen går ud på at erstatte den gældende lokalplan nr. 52 med tillæg, som åbner

Læs mere

LOKALPLAN 25 HERLEV KOMMUNE.

LOKALPLAN 25 HERLEV KOMMUNE. LOKALPLAN 25 I HERLEV KOMMUNE. Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 25 vedrører en ubebygget grund ved J.E. Pitznersvej nord for "Marielyst'' og fastlægger den bebyggelsesplan, bebyggelsen skal opføres

Læs mere

Tillæg nr. 5 til Kommuneplan 2004 med VVM-redegørelse

Tillæg nr. 5 til Kommuneplan 2004 med VVM-redegørelse Cityringen Tillæg nr. 5 til Kommuneplan 2004 med VVM-redegørelse NØRREBRO Station v/aksel Møllers Have Frederiksberg station Station v/platanvej VESTERBRO 1 Hvad er et kommuneplantillæg Kommuneplanen består

Læs mere

LOKALPLAN 3-05 Omsorgscenter Møllebo

LOKALPLAN 3-05 Omsorgscenter Møllebo LOKALPLAN 3-05 Omsorgscenter Møllebo KØGE KOMMUNE 1978 KØGE KOMMUNE, LOKALPLAN 3-05 OMSORGSCENTER MØLLEBO REDEGØRELSE LOKALPLANENS FORHOLD TIL ØVRIG PLANLÆGNING FOR OMRÅDET Områdets be liggenhed Dispositionsplanen

Læs mere

Lokalplan nr. 149. for Holger Danskes Vej 32-40

Lokalplan nr. 149. for Holger Danskes Vej 32-40 Lokalplan nr. 149 for Holger Danskes Vej 32-40 Kong Holg er D ansk e s Ve j Geor gs V ej Lokalplan nr. 149 er udarbejdet af Frederiksberg Kommune Teknisk Direktorat Plan- og Miljøafdelingen Rådhuset 2000

Læs mere

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter LOKALPLAN 108 Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1997 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

Indhold. Tillæg nr. 1 til lokalplan nr for en McDonald s restaurant ved Kvickly. Tillæg nr. 14 til Kommuneplan

Indhold. Tillæg nr. 1 til lokalplan nr for en McDonald s restaurant ved Kvickly. Tillæg nr. 14 til Kommuneplan Indhold Tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 1.2-1 for en McDonald s restaurant ved Kvickly Indledning Lokalplantillæggets forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkninger Lokalplantillæggets bestemmelser

Læs mere

Gråsten Kommune. Lokalplan nr. 43. Boligformål, Bomhusvej ved Den Tyske skole, Én bolig

Gråsten Kommune. Lokalplan nr. 43. Boligformål, Bomhusvej ved Den Tyske skole, Én bolig Gråsten Kommune Lokalplan nr. 43 Boligformål, Bomhusvej ved Den Tyske skole, Én bolig Vedtaget: 10.09.1995 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Redegørelse 2 Tillæggets formål 2 Lokalplanens formål

Læs mere

Lokalplan nr. 142. for et område ved Hortensiavej

Lokalplan nr. 142. for et område ved Hortensiavej Lokalplan nr. 4 for et område ved Hortensiavej Hvad er en lokalplan? En lokalplan fastsætter regler om bebyggelse og anvendelse af arealer m.v. inden for planens geografiske område. En lokalplan fastlægger

Læs mere

Lokalplan nr. 85. for et område ved Forchhammersvej, Steenstrups Allé og Sankt Markus Allé

Lokalplan nr. 85. for et område ved Forchhammersvej, Steenstrups Allé og Sankt Markus Allé Lokalplan nr. 85 for et område ved Forchhammersvej, Steenstrups Allé og Sankt Markus Allé Oktober 1994 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold Lokalplanen går ud på at sikre ejendommen Forchhammersvej 18 til

Læs mere

Hedehusene DDO, COWI. Lokalplan Støjskærm langs Brandhøjgårdsvej

Hedehusene DDO, COWI. Lokalplan Støjskærm langs Brandhøjgårdsvej Reerslevvej Brandhøjgårdsvej DDO, COWI Lokalplan 4.16.7 Støjskærm langs Brandhøjgårdsvej Hedehusene Lokalplan 4.16.7 Støjskærm langs Brandhøjgårdsvej 2 Høje-Taastrup Kommune Lokalplan 4.16.7 Indhold: Redegørelse

Læs mere

Vallø kommune - Lokalplan Lokalplan for et område til boligbebyggelse i Strøby

Vallø kommune - Lokalplan Lokalplan for et område til boligbebyggelse i Strøby Vallø kommune - Lokalplan 4-06 Lokalplan for et område til boligbebyggelse i Strøby Indhold Lokalplanens redegørelse Lokalplanens indhold 3 Lokalplanens forhold tilanden kommunal planlægning 3 Kommuneplan

Læs mere

Lokalplan nr for et område ved Gammel Kongevej 72D-74A. Schønbergsgade. Svanholmsvej. Schønbergsgade. Svanholmsvej. Prinsesse Maries Alle

Lokalplan nr for et område ved Gammel Kongevej 72D-74A. Schønbergsgade. Svanholmsvej. Schønbergsgade. Svanholmsvej. Prinsesse Maries Alle Lokalplan nr. 140 for et område ved Gammel Kongevej 72D-74A Svanholmsvej Svanholmsvej Schønbergsgade Schønbergsgade Gammel Kongevej Gammel Kongevej Prinsesse Maries Alle Prinsesse Maries Alle Hvad er en

Læs mere

KOMMUNE NR BELIGGENDE VED ØSTERMARKSVEJ ODDER LOKALPLAN FQR ET OMRADE TIL OFFENTLIGE FORMAL I QDOER BY.

KOMMUNE NR BELIGGENDE VED ØSTERMARKSVEJ ODDER LOKALPLAN FQR ET OMRADE TIL OFFENTLIGE FORMAL I QDOER BY. ODDER LOKALPLAN FQR ET OMRADE TIL OFFENTLIGE FORMAL I QDOER BY. KOMMUNE NR. 1069 BELIGGENDE VED ØSTERMARKSVEJ Odder Kommune Lokalplan nr. 1069 Lokalplan for et område til offentlige formål beliggende ved

Læs mere

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022 LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022 110 a 110 d 112 Restaurant-, hotel- og udstillingsformål oktober 2010 Lokalplanforslag 045 og forslag til regionkommuneplantillæg

Læs mere

Lokalplan nr. 85. for et landsstævnestadion. Torneværksvej. Porcelænsvej. 42t. 24a

Lokalplan nr. 85. for et landsstævnestadion. Torneværksvej. Porcelænsvej. 42t. 24a Porcelænsvej Lokalplan nr. 85 for et landsstævnestadion Torneværksvej 42t 24a Rønne Kommune juli 1999 1 INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund...2 Lokalplanens indhold...2 Lokalplanens

Læs mere

Ærø Kommune. Lokalplan 9-23. Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina

Ærø Kommune. Lokalplan 9-23. Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina Ærø Kommune Lokalplan 9-23 Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina Hvad er en lokalplan En lokalplan er en detaljeret plan for et område i en kommune. Den fastlægger en række retningslinier for,

Læs mere

LOKALPLANENS REDEGØRELSE: forhold til anden planlægning... A.

LOKALPLANENS REDEGØRELSE: forhold til anden planlægning... A. VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1-13 Lokalplan for et område til erhvervsformål, beliggende ved Herlev Mark i Hårlev. Svend Andersen Plastic Industri R/S er beliggende på en del af arealet. INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

I henhold til lov om planlægning ( lovbek. nr. 746 af 16. august 1994) fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2 nævnte område.

I henhold til lov om planlægning ( lovbek. nr. 746 af 16. august 1994) fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2 nævnte område. TILLÆG NR. 1 TIL LOKALPLAN NR. 308 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED GLADGÅRDEN I LYNGE. I henhold til lov om planlægning ( lovbek. nr. 746 af 16. august 1994) fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2

Læs mere

LOKALPLAN NR. 35 HERLEV KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 35 HERLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR. 35 I HERLEV KOMMUNE Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 35 vedrører et ubebygget område nord for Ring 4 op mod kommunegrænsen til Værløse og fastlægger den bebyggelsesplan, bebyggelsen skal

Læs mere

Vallø kommune - Lokalplan 1-1 9

Vallø kommune - Lokalplan 1-1 9 Vallø kommune - Lokalplan 1-1 9 Lokalplan for et område tilboligbebyggelse på Nordmarken i Hårlev. Indhold side LOKALPLANENS REDEGØRELSE Lokalplanens indhold... 2 Lokalplanens forhold til anden kommunalplanlægning...

Læs mere

Lokalplan nr. 13.1.1 Område ved Roskildevej og Linde Allé. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune

Lokalplan nr. 13.1.1 Område ved Roskildevej og Linde Allé. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 13.1.1 Område ved Roskildevej og Linde Allé Hvad er en lokalplan

Læs mere

Lokalplan nr. 76. for et område begrænset af Gammel Kongevej, Værnedamsvej, Frederiksberg Allé og Sankt Tomas Allé

Lokalplan nr. 76. for et område begrænset af Gammel Kongevej, Værnedamsvej, Frederiksberg Allé og Sankt Tomas Allé Lokalplan nr. 76 for et område begrænset af Gammel Kongevej, Værnedamsvej, Frederiksberg Allé og Sankt Tomas Allé Maj 1992 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold Lokalplanen går ud på at udlægge størstedelen

Læs mere

Lokalplan nr. 69. for et område ved Roskildevej, Borgmester Fischers Vej og Søndermark Kirkegård

Lokalplan nr. 69. for et område ved Roskildevej, Borgmester Fischers Vej og Søndermark Kirkegård Lokalplan nr. 69 for et område ved Roskildevej, Borgmester Fischers Vej og Søndermark Kirkegård Juli 1989 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold Lokalplanen går ud på at udlægge området til boligformål og

Læs mere

Lokalplan nr for et område til skole, børneinstitutioner, grøntområde og boliger i Hårlev

Lokalplan nr for et område til skole, børneinstitutioner, grøntområde og boliger i Hårlev Vallø Kommune Lokalplan nr. 1-21 for et område til skole, børneinstitutioner, grøntområde og boliger i Hårlev Indhold Lokalplanens baggrund 2 Lokalplanens indhold 2 Områdets anvendelse 2 Områdets nye bebyggelse

Læs mere

HOLSTED KOMMUNE. Lokalplan nr. 64. Del af centerområde ved torvet i Holsted

HOLSTED KOMMUNE. Lokalplan nr. 64. Del af centerområde ved torvet i Holsted HOLSTED KOMMUNE Del af centerområde ved torvet i Holsted Holsted Kommune Side 1 del af centerområde ved torvet i Holsted. Udarbejdet af Teknisk afdeling, Holsted Kommune. Godkendelsesdatoer: Vedtaget af

Læs mere

Wilhelminelyst GRENAA KOMMUNE FOR ET OMRÅDE TIL CAMPINGPLADS PÅ ANHOLT

Wilhelminelyst GRENAA KOMMUNE FOR ET OMRÅDE TIL CAMPINGPLADS PÅ ANHOLT Wilhelminelyst GRENAA KOMMUNE LOKALPLAN NR.72 FOR ET OMRÅDE TIL CAMPINGPLADS PÅ ANHOLT o GRENAA KOMMUNE LOKALPLAN NR. 72 Lokalplan for et område til campingplads på Anholt. l jss J E2 *S ' ' : ' -"^ 2J

Læs mere

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN 53 FOR ET OMRÅDE TIL OMBYGNING OG UDVIDELSE AF PLEJEHJEMMET ELIM

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN 53 FOR ET OMRÅDE TIL OMBYGNING OG UDVIDELSE AF PLEJEHJEMMET ELIM VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN 53 FOR ET OMRÅDE TIL OMBYGNING OG UDVIDELSE AF PLEJEHJEMMET ELIM Lokalplan 53 For et område til ombygning og udvidelse af plejehjemmet Elim Udarbejdet af Vamdrup kommune og Arkitekt

Læs mere

Lokalplan nr. 54. Lægehus i Niverød. Vedtagelsesdato: 17. april Teknik & Miljø

Lokalplan nr. 54. Lægehus i Niverød. Vedtagelsesdato: 17. april Teknik & Miljø Lokalplan nr. 54 Lægehus i Niverød Teknik & Miljø Vedtagelsesdato: 17. april 1985 Ikrafttrædelsesdato: 8. maj 1985 o GC UJ UJ o (go (oi >? QQ fuul n QQ n i M i i c= Indledning Dette hæfte indeholder lokalplan

Læs mere

VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR Lokalplan for et område til offentlige formål i den nordøstlige del af Hårlev by. LOKALPLANENS REDEGØRELSE:

VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR Lokalplan for et område til offentlige formål i den nordøstlige del af Hårlev by. LOKALPLANENS REDEGØRELSE: VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1-03. Lokalplan for et område til offentlige formål i den nordøstlige del af Hårlev by. INDHOLDSFORTEGNELSE: LOKALPLANENS REDEGØRELSE: Side Lokalplanens indhold... 1. Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan nr. 025 Parkalle I, Tarm

Lokalplan nr. 025 Parkalle I, Tarm Lokalplan nr. 025 Parkalle I, Tarm Teknik & Miljø Toften 6 6880 Tarm 96 48 48 48 e-mail: teknisk@egvadkom.dk Beskrivelse af lokalplanens retdvirkninger. Efter kommunalbestyrelsens endelige vedtagelse

Læs mere

lokalplan nr. B2-I for et område syd for Helgenæsvej til offentlige formål samt boligformål

lokalplan nr. B2-I for et område syd for Helgenæsvej til offentlige formål samt boligformål lokalplan nr. B2-I for et område syd for Helgenæsvej til offentlige formål samt boligformål Nakskov kommune maj 1983 1 NAKSKOV KOMMUNE LOKALPLAN NR. B2-I for et område syd for Helgenæsvej til offentlige

Læs mere

For Uvelse rensningsanlæg (kort over området, som planen vedrører)

For Uvelse rensningsanlæg (kort over området, som planen vedrører) Lokalplan nr. 34 For Uvelse rensningsanlæg (kort over området, som planen vedrører) LOKALPLANEN OMFATTER: a) Redegørelse for lokalplanens indhold og forhold til anden planlægning. b) Lokalplanens retsvirkninger.

Læs mere

Lokalplan 68. Ved Ahornvej

Lokalplan 68. Ved Ahornvej Lokalplan 68 Ved Ahornvej INDLEDNING Lokalplan nr. b$ omfatter et areal på ca. 4000 m2 på nordsiden af Ahornvej. Det afgrænses mod syd af Ahornvej, mod vest af en parcelhusgrund (matr.nr. 1ax), mod nord

Læs mere

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter LOKALPLAN 81 Pileparken ll Mørkhøj kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1992 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der gennemføres

Læs mere

T LOKALPLAN NR. 6

T LOKALPLAN NR. 6 T. 22.06 LOKALPLAN NR. 6 i Herlev kommune. Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 6 vedrører et areal mellem Klausdalsbrovej og Stamvejen og fastlægger, at området kun må anvendes til offentlige formål i

Læs mere

LOKALPLAN NR. 102 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED STAVSHEDEVEJEN 10

LOKALPLAN NR. 102 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED STAVSHEDEVEJEN 10 LOKALPLAN NR. 102 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED STAVSHEDEVEJEN 10 Redegørelse Lokalplanen og den overordnede planlægning Lokalplanområdet er beliggende i landzone. Området er i kommuneplanen udlagt som en

Læs mere

NYBORG KOMMUNE Lokalpian nr. 13 for. områder i Bovense.

NYBORG KOMMUNE Lokalpian nr. 13 for. områder i Bovense. NYBORG KOMMUNE Lokalpian nr. 13 for. områder i Bovense. NYBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 13 FOR OMRÅDER I BOVENSE REDEGØRELSE: LOKALPLANENS BAGGRUND. Lokalplanen er foranlediget af ønsket om at sikre en beskeden

Læs mere

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter LOKALPLAN 82 P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1993 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

LOKALPLAN 12.07 for Greve Strandby Øst Greve kommune

LOKALPLAN 12.07 for Greve Strandby Øst Greve kommune LOKALPLAN 12.07 for Greve Strandby Øst Greve kommune Skole. fritidsinstitution. socialt servicecenter. tandklinik m. m Dokumentet har gennemgået en bearbejdning, for at komme på anvendelig digital form.

Læs mere

" J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård. Vinderup Kommune. Lokalplan nr. 53. Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej

 J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård. Vinderup Kommune. Lokalplan nr. 53. Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej / " J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård Vinderup Kommune Lokalplan nr. 53 Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej BESKRIVELSE LOKALPLANENS BAGGRUND Denne lokalplan gælder for området mellem Grønningen

Læs mere

INDLEDNING. 1. Lokalplanens indhold

INDLEDNING. 1. Lokalplanens indhold Lokalplan nr. 107 for et område mellem Sankt Markus Allé, Vodroffsvej, Frederiksberg Gymnasium, Niels ebbesens Vej, Svend Trøsts Vej og Forchhammersvej September 1999 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold

Læs mere

Lokalplan 66. Stenhavegård

Lokalplan 66. Stenhavegård Lokalplan 66 Stenhavegård R E D E G Ø R E L S E INLEDNING Området, som er omfattet af lokalplan nr 66, er beliggende i UsserØd, mellem Stampevej og Breeltegårds arealer Området afgrænses mod syd af Stampevej,

Læs mere

LOKALPLAN NR FOR ET BOLIGOMRÅDE I STRØBY BY Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Va11ø kommune, maj 1991 Kortet på forsiden er trykt

LOKALPLAN NR FOR ET BOLIGOMRÅDE I STRØBY BY Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Va11ø kommune, maj 1991 Kortet på forsiden er trykt LOKALPLAN NR. 4-02 - FOR ET BOLIGOMRÅDE I STRØBY BY Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Va11ø kommune, maj 1991 Kortet på forsiden er trykt med Geodætisk Instituts tilladelse (A. 894/70). VALLØ

Læs mere

LOKALPLAN 134. For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 134. For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 134 For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel Lyngby-Taarbæk Kommune Indholdsfortegnelse Baggrunden for lokalplanen................... 1 Lokalplanens indhold........................

Læs mere

Lokalplan nr. 121. for et område ved Asgårdsvej 3

Lokalplan nr. 121. for et område ved Asgårdsvej 3 Lokalplan nr. 121 for et område ved Asgårdsvej 3 Oktober 2001 INDLEDNING Lokalplanen gør det muligt for Betty Nansen Teatret at opføre en ny bygning med plads til tidssvarende værkstedsfunktioner og øverum.

Læs mere

LOKALPLAN 117. For et område ved Klavs Nebs Vej 10 i Virum bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 117. For et område ved Klavs Nebs Vej 10 i Virum bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 117 For et område ved Klavs Nebs Vej 10 i Virum bydel Lyngby-Taarbæk Kommune Indholdsfortegnelse Baggrunden fan lokalplanen...................... 1 Lokalplanens indhold...........................

Læs mere

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Lokalplan GL 55 for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Indholdsfortegnelse: PLANREDEGØRELSE Lokalplanens baggrund side 3 Lokalplanens område side 3 Lokalplanens formål side 4 Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan 40. For lokal plastvirksomhed ved Vester Velling

Lokalplan 40. For lokal plastvirksomhed ved Vester Velling Lokalplan 40 For lokal plastvirksomhed ved Vester Velling November 1998 Lokalplanens retsvirkninger Midlertidige retsvirkninger efter planloven Endegyldige retsvirkninger Når et forslag til lokalplan er

Læs mere

Lokalplan nr Et område ved Blåkildecentret mellem Rugkjærgårdsvej og Vejtoften. Høje-Taastrup Kommune. Taastrup

Lokalplan nr Et område ved Blåkildecentret mellem Rugkjærgårdsvej og Vejtoften. Høje-Taastrup Kommune. Taastrup Høje-Taastrup Kommune Lokalplan nr. 1.42 Et område ved Blåkildecentret mellem Rugkjærgårdsvej og Vejtoften Taastrup Offentlige formål (parkering, grønt område mv.) 10.02.1987 Kongsbak Informatik OFFENTLIGE

Læs mere

T LOKALPLAN NR. 10 i Herlev kommune.

T LOKALPLAN NR. 10 i Herlev kommune. T. 22.10 LOKALPLAN NR. 10 i Herlev kommune. Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 10 vedrører at ubebygget område øst for Tornerosevej og fastlægger, at området kun må anvendes til boligformål, og at bebyggelsen

Læs mere

Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4

Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4 Lokalplan for et område ved Hovedgaden, Hårlev BRANDSKILDEGÅRDEN Indholdsfortegnelse Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4 Lokalplanens tekst Side

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr Tømrergården, Boliger i Hårlev

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr Tømrergården, Boliger i Hårlev VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 1-27 Tømrergården, Boliger i Hårlev Vedtaget af Kommunalbestyrelsen d. 17. marts 2005 Lokalplan nr. 1-27 for Tømrergården, Boliger i Hårlev Indholdsfortegnelse Lokalplanens

Læs mere

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole.

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999 Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk Kommune Tillæg nr. 4 til Videbæk Kommuneplan 1997 Lokalplan nr. 51.tillæg nr. 1

Læs mere

Lokalplanen indeholder, som vist på kortbilaget, mulighed for opførelse af yderligere 5 pavillionbygninger, hvis dette bliver nødvendigt.

Lokalplanen indeholder, som vist på kortbilaget, mulighed for opførelse af yderligere 5 pavillionbygninger, hvis dette bliver nødvendigt. Formålet med denne lokalplan er, at sikre det planmæssige grundlag for en udvidelse af Dansk Rød Kors asylcenter på Sanholmlejren, til brug for rigspolitiets sagsbehandling i forbindelse med modtagelse

Læs mere

LOKALPLAN Institutioner i Holmebækcentret

LOKALPLAN Institutioner i Holmebækcentret LOKALPLAN 5-04.2.1 Institutioner i Holmebækcentret KØGE KOMMUNE 1979 KØGE KOMMUNE, LOKALPLAN 5-04.2.1 INSTITUTIONER I HOLMEBÆKCENTRET, (TILLÆG TIL LOKALPLAN 5-04.2) REDEGØRELSE LOKALPLANENS FORHOLD TIL

Læs mere

Århus Kommune. Lokalplan nr. Århus Amtssygehus - udvidelse, Tage Hansens Gade i Århus. August 1979 KONGSBAK INFORMATIK

Århus Kommune. Lokalplan nr. Århus Amtssygehus - udvidelse, Tage Hansens Gade i Århus. August 1979 KONGSBAK INFORMATIK Århus Kommune Lokalplan nr. 088 Århus Amtssygehus - udvidelse, Tage Hansens Gade i Århus KONGSBAK INFORMATIK August 1979 hhus kommune Lokalplan nk: 88 Århus Amtssygehus Tage Hansens Gade i Arhus,. tatistlkområde/distrikt

Læs mere

VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1-16

VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1-16 VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1-16 Lokalplan for et område til offentlige formål, modtage- og kompostplads i Hårlev Indholdsfortegnelse Side Lokalplanens redegørelser Lokalplanens formål 3 Lokalplanens indhold

Læs mere

Frederiksværk Kommune. Lokalplan for Ølsted Skole. Marts Frederiksværk Kommune

Frederiksværk Kommune. Lokalplan for Ølsted Skole. Marts Frederiksværk Kommune Frederiksværk Kommune Lokalplan 07.9 for Ølsted Skole Marts 1981 Frederiksværk Kommune FREDERIKSVÆRK KOMMUNE Lokalplan 07.9. Udvidelse og ombygning af Ølsted skole. Udarbejdet af bygningsforvaltningen

Læs mere

T. 22. 11 LOKALPLAN NR. 11. Herlev kommune.

T. 22. 11 LOKALPLAN NR. 11. Herlev kommune. T. 22. 11 LOKALPLAN NR. 11 i Herlev kommune. Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 11 vedrører en grund ved Hyrdindestien syd for posthusets eksisterende indkørsel og fastlægger, at området kun må anvendes

Læs mere

Lokalplanområdet. Lokalplan 202. Lokalplan for et boligområde ved Fabrikvej 2

Lokalplanområdet. Lokalplan 202. Lokalplan for et boligområde ved Fabrikvej 2 Lokalplanområdet Lokalplan 202 Lokalplan for et boligområde ved Fabrikvej 2 TEKNISK FORVALTNING Marts 2006 Lokalplan 202 Indhold Indhold Redegørelse Baggrund for lokalplanen 4 Formål med lokalplanen 4

Læs mere

Lokalplan nr. 143. Nyborg Kommune Teknisk Afdeling, juli 2006. P-plads ved Hotel Nyborg Strand

Lokalplan nr. 143. Nyborg Kommune Teknisk Afdeling, juli 2006. P-plads ved Hotel Nyborg Strand Lokalplan nr. 143 Nyborg Kommune Teknisk Afdeling, juli 2006 P-plads ved Hotel Nyborg Strand Indholdsfortegnelse Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund...4 Forhold til anden planlægning...5 Forsyningsforhold...5

Læs mere

Lokalplan nr. 94. for et område ved Sallingsundvej i Roslev. Indhold: REDEGØRELSE * Lokalplanens forhold til øvrig planlægning for området *

Lokalplan nr. 94. for et område ved Sallingsundvej i Roslev. Indhold: REDEGØRELSE * Lokalplanens forhold til øvrig planlægning for området * Lokalplan nr. 94 for et område ved Sallingsundvej i Roslev. Indhold: REDEGØRELSE * Lokalplanens forhold til øvrig planlægning for området * Formålet med lokalplanen * Lokalplanens indhold * Lokalplanens

Læs mere

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 28 for et boligområde umiddelbart øst for Vestergades udmunding i Røddingvej

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 28 for et boligområde umiddelbart øst for Vestergades udmunding i Røddingvej VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 28 for et boligområde umiddelbart øst for Vestergades udmunding i Røddingvej side l Lokalplan nr. 28 for et område ved Vestergade/Røddingevej, Vester Vamdrup, Vamdrup Kommune.

Læs mere

Stevns kommune. Lokalplan nr. 36. Ple jeboliger. Klippinge

Stevns kommune. Lokalplan nr. 36. Ple jeboliger. Klippinge Stevns kommune Lokalplan nr. 36 O 1- a 3- Ple jeboliger i Klippinge STEVNS KOMMUNE LOKALPLANNR. 36 Lokalplan for en bebyggelse af plejeboliger i Klippinge. INDHOLDSFORTEGNELSE. Lokalplanens område og formbl

Læs mere

Lokalplan 203. Udvidelse af Torsted Skole

Lokalplan 203. Udvidelse af Torsted Skole Lokalplan 203 Udvidelse af Torsted Skole TEKNISK FORVALTNING JANUAR 2006 Lokalplan 203 Indhold Indhold Redegørelse Formål med lokalplanen 4 Fremtidige forhold 4 Tekniske forhold 6 Forhold til anden planlægning

Læs mere

LOKALPLAN NR. 182. For et område ved Petersborgvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 182. For et område ved Petersborgvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 182 For et område ved Petersborgvej Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning GRUNDLAGET FOR LOKALPLANEN Hillerød kommune har i henhold til kommuneplanlovens bestemmelser ladet udarbejde lokalplan

Læs mere

Lokalplan nr. 46. for opsætning af vindmøller i Elkenøre

Lokalplan nr. 46. for opsætning af vindmøller i Elkenøre Lokalplan nr. 46 for opsætning af vindmøller i Elkenøre Indledning...3 Lokalplan nr. 46...3 Redegørelse...3 Baggrund...3 Formål...3 Beliggenhed...3 Eksisterende forhold...3 Omgivende landskab...3 Fremtidige

Læs mere

Lokalplan nr. 210.16

Lokalplan nr. 210.16 okalplan nr. 210.16 Udvidelse af Super Best i Tårs Vedtaget 2. udkast, august 2003 Nord OKAPANOMRÅDE Bredgade Johs. Hansens Vej Vrejlev Klostervej HJØRRIN KOMMUNE TEKNISK FORVATNIN Den kommunale planlægning

Læs mere

Vejle kommuneq Teknisk forvaltning ~ August 1985. Lokalpian nr.77 for et område ved Idrættens Hus OBS! Se rettelsesblade bagerst

Vejle kommuneq Teknisk forvaltning ~ August 1985. Lokalpian nr.77 for et område ved Idrættens Hus OBS! Se rettelsesblade bagerst Vejle kommuneq Teknisk forvaltning ~ August 1985 Lokalpian nr.77 for et område ved Idrættens Hus OBS! Se rettelsesblade bagerst VEJLE KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING AUGUST 1985 Lokaiplan nr. 77 for et område

Læs mere

Lokalplan nr Albertslund syd - Sportsplads. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune.

Lokalplan nr Albertslund syd - Sportsplads. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 4.3.1 Albertslund syd - Sportsplads Hvad er en lokalplan En lokalplan

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN 5.7 FOR BOLIGOMRÅDE I TAMBOHUSE

THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN 5.7 FOR BOLIGOMRÅDE I TAMBOHUSE THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN 5.7 FOR BOLIGOMRÅDE I TAMBOHUSE FREMLAGT FRA DEN 4. DECEMBER 2002 TIL DEN 12. FEBRUAR 2003. OFFENTLIGT BEKENDTGJORT DEN 9. APRIL 2003. Forord til lokalplanforslaget Thyholm Kommunes

Læs mere

LOKALPLAN For erhvervsområde ved Industribuen. Ishøj Kommune 1999

LOKALPLAN For erhvervsområde ved Industribuen. Ishøj Kommune 1999 LOKALPLAN 1.27 1 For erhvervsområde ved Industribuen Ishøj Kommune 1999 2 Lokalplanens baggrund og formål Butikskoncernen Netto ønsker at opføre et højlager i tilknytning til nuværende lagerbygninger på

Læs mere

LOKALPLAN NR Fritidsområde i V. Sottrup. Der er dejligt i Sundeved. (Kommuneplanområde nr. 1.16F)

LOKALPLAN NR Fritidsområde i V. Sottrup. Der er dejligt i Sundeved. (Kommuneplanområde nr. 1.16F) SUNDEVED KOMMUNE LOKALPLAN NR 24.2 Fritidsområde i V. Sottrup. (Kommuneplanområde nr. 1.16F) Udarbejdet af: Sundeved Kommune Teknisk Forvaltning SUNDEVED KOMMUNE Lokalplan 24.2 side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE.

Læs mere

Lokalplan. For Bornholms Tekniske Samling i Rutsker. Inkl. regionkommuneplantillæg nr. 12. Teknik & Miljø 2008

Lokalplan. For Bornholms Tekniske Samling i Rutsker. Inkl. regionkommuneplantillæg nr. 12. Teknik & Miljø 2008 Lokalplan 035 For Bornholms Tekniske Samling i Rutsker. Inkl. regionkommuneplantillæg nr. 12 Teknik & Miljø 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse Lokalplanens hensigter Forhold til anden planlægning Miljøvurdering

Læs mere