STØJHANDLINGSPLAN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "STØJHANDLINGSPLAN"

Transkript

1 STØJHANDLINGSPLAN rødovr e KOMMUNE

2 Udgivet af: Rødovre Kommune - januar 2011 Foto: Jens V. Nielsen, forside, 15, 17 Rødovre Kommune, øvrige foto 2 Kort: Tryk: Papir: Oplag: Baseret på Rødovre Kommunes digitale kortværk og på Kort- og Matrikelstyrelsens KORT10 i henhold til aftale med KMS og Rødovre Kommune Quickly Tryk A/S 170 g Euromat - svanemærket 100 eksemplarer

3 Indhold Indledning 5 1. De væsentligste punkter i støjhandlingsplanen 6 2. Beskrivelse af kommunen, de større veje og jernbanen 8 3. De ansvarlige myndigheder og det retlige grundlag Vejledende grænseværdier Resumé af støjkortlægningen Antal støjpåvirkede og prioritering af indsatsen Allerede gennemførte støjbekæmpelsesforanstaltninger Foranstaltninger planlagt for de følgende 5 år Skøn over reduktion i støjbelastningen Strategi på lang sigt Finansielle oplysninger Evaluering af gennemførelsen og resultaterne Referat af den offentlige høring Referencer 35 Bilag 1 36 INDHOLD støjhandlingsplan 3

4 4 Støjhandlingsplan

5 Indledning Baggrunden for denne støjhandlingsplan er EU-direktivet 2002/49/EF om vurdering og styring af ekstern støj, som i Danmark er udmøntet gennem Bekendtgørelse nr. 717 af 13. juni 2006 om kortlægning af ekstern støj og udarbejdelse af handlingsplaner (støjbekendtgørelsen) ref. [1]. Bekendtgørelsen fastsætter regler for kortlægning af ekstern støj fra visse infrastrukturanlæg og i større, samlede byområder og for udarbejdelse af støjhandlingsplaner for disse infrastrukturanlæg og byområder. I henhold til bekendtgørelsen skal der udføres støjkortlægning og udarbejdes støjhandlingsplaner for følgende: Vejstrækninger med årsdøgntrafik over køretøjer Jernbanestrækninger med mere end togpassager pr. år Lufthavne med mere end operationer pr. år Større samlede byområder med mere end indbyggere Rødovre Kommune er en del af et samlet byområde med mere end indbyggere. Ekstern støj kan ifølge WHO ref. [2] medføre kommunikationsbesvær, hovedpine, søvnforstyrrelser, forøget risiko for hjerte-karsygdomme og være medvirkende til psykiske lidelser og indlæringsproblemer. Derfor er fokus på ekstern støj vigtigt. Denne støjhandlingsplan er baseret på kortlægning af støjen fra vej- og togtrafik i Rødovre Kommune udført i perioden Kortlægningen indeholder støjbidrag dels fra veje (kommuneveje og statsveje) inden for kommunegrænsen, dels fra veje (kommuneveje og statsveje) i nabokommunerne. Rødovre Kommune har kortlagt trafikstøjen fra de kommunale veje, Vejdirektoratet har kortlagt støjen fra de statslige veje i kommunen og Banedanmark har kortlagt togstøjen. Vejdirektoratet og Banedanmark har udarbejdet særskilte støjhandlingsplaner og disse beskrives ligeledes i Rødovre Kommunes støjhandlingsplan. Således er Rødovre Kommunes støjhandlingsplan en samlet plan for støj i Rødovre fra både statslige og kommunale veje samt fra statens jernbane. Støjhandlingsplanen dækker en periode på 5 år, Ifølge lovgivningen medfører det ikke handlepligt, at støjkortlægningen viser, at en vejledende grænseværdi er overskredet. Rødovre Kommunes Støjhandlingsplan er opbygget i overensstemmelse med støjbekendtgørelsen ref. [1]. Flere af overskrifterne er dog forkortet og omformuleret. Udover at være Rødovre Kommunes handlingsplan for ekstern støj fungerer støjhandlingsplanen som kommunens lovpligtige indberetning til Staten (Miljøstyrelsen). Kommunens støjhandlingsplan skal ses i sammenhæng med kommunens øvrige strategier, som blandt andet findes i kommuneplanen, trafikplanen og klimapolitikken. INDLEDNING støjhandlingsplan 5

6 1. De væsentligste punkter i støjhandlingsplanen Rødovre Kommunes støjhandlingsplan er baseret på en opgørelse over antallet af støjbelastede boliger og personer langs statens veje, langs jernbanen syd for kommunen og langs kommunens veje. Støjniveauerne angives i L den (day-eveningnight), der er den døgnvægtede årsmiddelværdi. I Rødovre Kommune er boliger belastet med mere end 58 db fra vejtrafikstøj og 4 boliger belastet med mere end 65 db fra støj fra jernbanen. Optællingerne er foretaget i højden 1,5 m over terræn. De vejledende grænseværdier for boligområder er henholdsvis 58 db og 64 db for vejtrafikstøj og støj fra jernbaner ref. [3], ref. [4]. Rødovre Kommunes indsats for at reducere trafikstøjen sker, så vidt muligt, på kommunale vejstrækninger, hvor flest mulige stærkt støjbelastede boliger kan hjælpes pr. investeret krone. Statens midler til støjbekæmpelse fra veje udmøntes årligt i forbindelse med finanslovsforhandlingerne og anvendes på strækninger, hvor flest mulige stærkt støjbelastede boliger (over 68 db) kan hjælpes pr. investeret krone. De afsatte midler kan anvendes til støjbeskyttelse af helårsboliger, plejeinstitutioner og andre støjfølsomme funktioner ved etablering af støjskærme samt tilskud til facadeisolering. ref. [5] For at reducere og forebygge støj vil Rødovre Kommune i perioden : tilstræbe at anvende en støjdæmpende asfalt ved renovering af trafikvejene med en ÅDT over køretøjer overveje hvorvidt der skal anvendes en støjreducerende asfalt ved renovering af sekundære trafikveje og fordelingsveje med en ÅDT over 2500 køretøjer tilstræbe at renovere 2 mindre vejstrækninger hvert år. vurdere mulighederne for at gennemføre støjdæmpende foranstaltninger gennem trafikplanlægning arbejde for at fremme cykeltrafikken og den kollektive trafik stille de krav som efter planloven kan stilles i lokalplaner for at sikre, at de vejledende grænseværdier for trafikstøj overholdes såvel indendørs som på de primære udendørs opholdsarealer ved opførelse af nyt byggeri. undersøge mulighederne for udpegning af såkaldte stilleområder, hvor trafikstøjen ikke må overstige 55 db. Vejdirektoratet vil udlægge støjreducerende belægning på Motorring 3. De ejendomme langs Motorring 3, der efter udvidelsen vil have en støjbelastning fra motorvejen på mere end 60 db, vil blive tilbudt tilskud til facadeisolering. I Rødovre Kommune er der langs Motorring 3 udført støjafskærmning, i form af støjskærme, af boligområder, som grænser direkte op til Motorring 3. Langs Vestvolden, der er kommunens eneste større grønne rekreative område, er der ikke etableret støjskærme. ref. [5] Rødovre Kommune har siden 2006 gentagne gange anmodet Transportministeriet om etablering af støjskærme langs Motorring 3 på strækningen langs Vestvolden. I forbindelse med evalueringen af Banedanmarks projekt Støjprojektet vil der blive foretaget en vurdering af, om der er boliger med en støjbelastning på L den = 64 db eller mere på projektets stræk- 6 Støjhandlingsplan KAPITEL 1

7 ninger (ikke nye strækninger), som ikke er med i Støjprojektets kortlægning, og en eventuel indsats overfor disse boliger vil blive vurderet. Indsatsen vil omfatte støjbelastede boliger opført med en byggetilladelse, som er ældre end april 1984, idet boliger som er opført efter 1984 jf. Bygningsreglementet i forvejen skal være støjisoleret eller beskyttet af lokale støjskærme. Banedanmark opstartede Støjprojektet i Det er et projekt, hvor der årligt afsættes penge til bekæmpelse af støj fra jernbanenettet, f.eks. i form af støjafskærmning og støjisolering. Projektet afsluttes i ref. [6] Kommunen har foruden de planlagte foranstaltninger i perioden et langsigtet mål. På lang sigt (30+ år) er det Rødovre Kommunes intention at tilstræbe, at boliger langs kommunens veje højst vil blive udsat for et støjniveau svarende til den gældende vejledende grænseværdi for trafikstøj på L den = 58 db ref. [3]. Definitioner ÅDT: En forkortelse for årsdøgntrafik, hvilket er trafikmængde per døgn opgjort som et gennemsnit over hele året L den : Støjindikatoren L den (dayevening-night er en sammenvejning af støjen i tidsperioderne dag, aften og nat, idet der bruges et genetillæg på 5 db til støjen i aftenperioden (kl ) og 10 db til støjen i natperioden (22-07) inden middelværdien af de tre perioder (dag, aften og nat) beregnes. Formålet er at tage højde for menneskers særlige støjfølsomhed om aftenen og natten. L n : Støjindikatoren L n (night) udtrykker det gennemsnitlige støjniveau i natperioden kl KAPITEL 1 støjhandlingsplan 7

8 2. Beskrivelse af kommunen, de større veje og jernbanen I dette kapitel gives en beskrivelse af kommunen, de større veje og jernbanen, som handlingsplanen er udarbejdet for. Rødovre Kommune har i alt ca boliger og to primære erhvervsområder. Der er i kommunen 111 km veje, hvoraf 4 km er statsveje, 88 km er kommuneveje og 19 km er private fællesveje. Banedanmark: Jernbanen løber langs kommunens sydligste grænse. Der er s-togforbindelsen mellem Holte og Høje Taastrup samt intercity og regionaltog til øvrige dele af landet. Set i regional sammenhæng er Rødovres veje af stor betydning for afvikling af den regionale individuelle biltrafik. Kommunens beliggenhed og geografi betyder, at der er en stor andel gennemkørende trafik. De tværgående veje Roskildevej, Jyllingevej og Slotsherrensvej domineres af gennemfartstrafik, men også Tårnvej og Avedøre Havnevej anvendes af gennemkørende trafik, særligt som aflastning for Motorring 3. Kommunens veje: Det største støjbidrag kommer fra de primære trafikveje Roskildevej, Jyllingevej, Tårnvej, Avedøre Havnevej, Slotsherrensvej og Nordre Ringvej (O3). De primære trafikveje er markeret med orange på figur 1. Af andre større kommuneveje kan nævnes: Islevdalvej, Erhvervsvej, Hvidsværmervej, Korsdalsvej og Valhøjs Allé i kommunens erhvervsområder samt Hvidovrevej, Rødovrevej, Rødovre Parkvej, Viemosevej, Islevbrovej, Damhus Boulevard og Veronikavej. Statens veje: Trafikstøjen i Rødovre Kommune domineres af trafikken på statsvejen Motorring 3. Statsvejene er markeret med sort på figur 1. 8 Støjhandlingsplan KAPITEL 2

9 BJERRINGBROVEJ VIEMOSEVEJ TÅRNVEJ RØDOVREVEJ Herlev Ring 3 Herlev st. Motorring 3 Ballerup Husum st. Ring 3 SLOTSHERRENSVEJ Ring 3 TÅRNVEJ SLOTSHERRENSVEJ ISLEVDALVEJ RØDOVREVEJ Islev st. København Motorring 3 JYLLINGEVEJ JYLLINGEVEJ Jyllingevej st. Nyt tilslutningsanlæg til motorvejen TÅRNVEJ Glostrup RØDOVRE PARKVEJ RØDOVRE PARKVEJ KORSDALSVEJ TÅRNVEJ RØDOVREVEJ ROSKILDEVEJ RANDRUPVEJ Motorring 3 Brøndbyøster st. Brøndby AGERKÆR AVEDØRE HAVNEVEJ HENDRIKSHOLMS BOULEVARD Rødovre st. DAMHUS BOULEVARD Hvidovre HVIDOVREVEJ Hvidovre st m Statsveje Nyt tilslutningsanlæg til motorvejen. Forventet færdig 2013 Primære trafikveje Sekundære trafikveje Fordelingsveje Figur 1 Vejklassificeringen i Rødovre Kommune. KAPITEL 2 støjhandlingsplan 9

10 3. De ansvarlige myndigheder og det retlige grundlag I dette kapitel redegøres for hvilke myndigheder, der har udarbejdet støjhandlingsplanen, samt hvilket lovgrundlag, der benyttes i støjhandlingsplanen. I henhold til støjbekendtgørelsen ref. [1] er det bestemt, at Staten og kommuner skal udføre støjkortlægning og udarbejde støjhandlingsplaner, som er gældende for en periode på 5 år. vedligeholdelse af statsvejnettet. Statslige jernbaner: Banedanmark Amerika Plads København Ø Banedanmark har ansvar for planlægning, projektering, anlæg samt drift og vedligeholdelse af de statslige banestrækninger. Resultatet af kortlægningen af vejtrafikstøj i Rødovre Kommune er tilgængelig på kommunens hjemmeside og på Miljøstyrelsens hjemmeside www. mst.dk. Resultatet af støjkortlægningen af støjen fra jernbanen langs Rødovre Kommunes sydligste grænse er tilgængelig på Miljøstyrelsens hjemmeside. Rødovre Kommune har fra Staten modtaget bidrag til støjhandlingsplanen vedrørende de statslige veje og jernbanen. Arbejdet med støjhandlingsplanen er omtalt i Rødovre Kommunes Kommuneplan og koordineret med Trafikplan Ansvarlige myndigheder: Kommunale veje: Rødovre Kommune Rødovre Parkvej Rødovre Statslige veje: Vejdirektoratet Niels Juels Gade København K Vejdirektoratet har ansvar for planlægning, projektering, anlæg samt drift og 10 Støjhandlingsplan KAPITEL 3

11 4. Vejledende grænseværdier I dette kapitel opridses de vejledende støjgrænser for vejstøj og støj fra jernbaner. 4.1 Vejledende grænseværdier for vejstøj De vejledende grænseværdier for vejstøj er beskrevet i Miljøstyrelsens vejledning nr. 4/2007 om Støj fra veje ref. [3]. De vejledende støjgrænser ses i tabel 1. Grænseværdierne er til planlægningsbrug og anvendes ved planlægning af nye boligområder langs eksisterende veje, men lægges også til grund, når støjulemper ved eksisterende boliger langs eksisterende veje skal vurderes. Miljøstyrelsen anbefaler, at der ved planlægning af nye boligområder og ved etablering af vejanlæg og vejudbygninger tages hensyn til støjkonsekvenserne og sikres det lavest mulige støjniveau i eksisterende støjfølsomme områder. Støjgrænserne er angivet som L den (day- evening-night). Støjindikatoren L den er en sammenvejning af støjen i tidsperioderne dag, aften og nat, idet der bruges et genetillæg på 5 db til støjen i aftenperioden (kl ) og 10 db til støjen i natperioden (22-07) inden middelværdien af de tre perioder (dag, aften og nat) beregnes. Formålet er at tage højde for menneskers særlige støjfølsomhed om aftenen og natten. 4.2 Vejledende grænseværdier for støj fra jernbaner De vejledende grænseværdier for støj fra jernbaner fremgår af et tillæg fra juli 2007 til Miljøstyrelsens vejledning nr. 1/1997 Støj og vibrationer fra jernbaner. ref. [4]. De vejledende støjgrænser ses i tabel 2. Der gælder desuden krav til både det maksimale støjniveau og vibrationsniveauet ved de enkelte boliger. Den vejledende grænseværdi for maksimalniveauet er 85 db. Områdetype Grænseværdi L den Rekreative områder i det åbne land, sommerhusområder, 53 db campingpladser o.l. Boligområder, daginstitutioner, skoler og undervisningsbygninger, plejehjem, hospitaler o.l. Desuden kolonihaver, 58 db udendørs opholdsarealer og parker. Liberale erhverv (Hoteller, kontorer mv.) 63 db Tabel 1 Vejledende støjgrænser for vejtrafikstøj, gældende ved etablering af nye boliger og boligområder. Områdetype Grænseværdi L den Rekreative områder i det åbne land, sommerhusområder, campingpladser o.l. 59 db Boligområder, daginstitutioner, skoler og undervisningsbygninger, plejehjem, hospitaler o.l. Desuden kolonihaver, 64 db udendørs opholdsarealer og parker. Liberale erhverv (Hoteller, kontorer mv.) 69 db Tabel 2 Vejledende støjgrænser for støj fra jernbaner, gældende ved etablering af nye boliger og boligområder. KAPITEL 4 støjhandlingsplan 11

12 5. Resumé af støjkortlægningen Dette kapitel indeholder et resumé af de overordnede resultater af støjkortlægningen. Rødovre Kommune skal som vejmyndighed varetage kortlægning og udarbejdelse af handlingsplan for håndtering af trafikstøjen langs de veje, der har en årsdøgnstrafik ÅDT>500 køretøjer. Kortlægning af vejstøj er altid baseret på beregninger, hvori forskellige faktorer/ data indgår. Faktorerne er blandt andet: trafikmængde og -sammensætning, hastigheder, vejbelægning, vindretning og -styrke, klimadata, terrændata samt placering og højde af omkringliggende bygninger, volde, skærme m.m. Rødovre Kommune har i fået udarbejdet støjkort over støj fra vejtrafikken på veje med mere end 500 biler pr. døgn (år 2006 trafiktal). Kortlægningen indeholder støjbidrag dels fra veje (kommuneveje og statsveje) inden for kommunegrænsen, dels fra veje (kommuneveje og statsveje) i nabokommunerne. Ref [7] Kortlægningen er udført på baggrund af støjbekendtgørelsen ref. [1], der er udmøntningen af EU s direktiv om udarbejdelse af støjkortlægning og støjhandlingsplaner. Støjkortlægningen er foretaget i 2 højder henholdsvis 1,5 m og 4,0 m over terræn og for hver højde i for støjindikatorerne L den (day-evening-night) og L n (night). Udarbejdelsen af Rødovre Kommunes støjkort er sket i et fælles samarbejde med flere af Rødovres nabokommuner. Støjbidraget fra de statslige veje er kortlagt af Vejdirektoratet og jernbanestøjen er kortlagt af Banedanmark. Generelt skal det bemærkes, at de anvendte støjinterval-inddelinger til kortlægningen er bestemt af EU. Tabellerne i kortlægningen er således et udtryk for antal belastede boliger/personer i de angivne EU-intervaller, og dermed ikke et udtryk for det antal boliger/personer som er belastet af støj over de danske grænseværdier for henholdsvis vejtrafik og jernbane. De danske grænseværdier for vejtrafik er L den 58 db for vejstøj og for jernbane L den 64 db, hvor EU-intervallerne er L den db, db, db, db og >75 db. De aktuelle støjkort kan ses på Miljøstyrelsens hjemmeside 12 Trafik på Tårnvej Støjhandlingsplan KAPITEL Kommunale og statslige veje På støjkortet i figur 2 ses den samlede vejstøjbelastning i Rødovre Kommune fra kommune- og statsveje. På figur 3 ses vejstøjbelastningen fra statsvejene i Rødovre. Antallet af boliger og personer støjbelastet fra statsvejene med minimum 55 db udgør ca. 18 % i forhold til den samlede opgørelse for både stats- og kommuneveje.

13 Herlev Herlev st. Ballerup Husum st. Islev st. København Jyllingevej st. Glostrup Brøndbyøster st. Hvidovre st. Rødovre st. Brøndby Hvidovre m 55 <= 60 <= 65 <= 70 <= 75 <= < 60 db < 65 db < 70 db < 75 db Figur 2 EU-støjkortlægning af kommune- og statsveje. Beregnet årsdøgnvægtet støjniveau Lden i højden 1,5 m. KAPITEL 5 støjhandlingsplan 13

14 Herlev Herlev st. Ballerup Husum st. Islev st. København Jyllingevej st. Glostrup 55 <= < 60 db 60 <= < 65 db 65 <= < 70 db 70 <= < 75 db 75 <= Brøndbyøster st. Rødovre st. Hvidovre st. Brøndby Hvidovre m Figur 3 EU-støjkortlægning af statsveje. Beregnet årsdøgnvægtet støjniveau L den i højden 1,5 m. 14 Støjhandlingsplan KAPITEL 5

15 Af tabel 3 og 4 fremgår antallet af støjbelastede boliger og personer i Rødovre Kommune fra kommune- og statsveje i hvert af de 5 støjintervaller. I tabel 3 er støjindikatoren L den (day-evening-night) anvendt, og i tabel 4 er støjindikatoren L n (night) anvendt. Trafik på Roskildevej De mest støjbelastede områder i Rødovre Kommune findes primært langs kommunens nordvestlige og vestlige grænse som følge af støj fra Motorring 3 og Nordre Ringvej (O3). Derudover er det de større veje med en høj trafikbelastning, såsom Tårnvej, Avedøre Havnevej, Roskildevej, Rødovrevej, Slotsherrensvej, Hvidovrevej samt Jyllingevej, der bidrager mest til støjbelastningen. L den >75 Sum db db db db db Antal boliger, h=1,5 m Antal personer, h=1,5 m Antal boliger, h=4 m Antal personer, h=4 m Tabel 3 EU-støjkortlægning af stats- og kommuneveje. Optælling af støjbelastede boliger og personer i højderne L den =1,5 m og L den =4 m L n >70 Sum db db db db db Antal boliger, h=1,5 m Antal personer, h=1,5 m Antal boliger, h=4 m Antal personer, h=4 m Tabel 4 EU-støjkortlægning af stats- og kommuneveje. Optælling af støjbelastede boliger og personer i højderne L n =1,5 m og L n =4m. 5.2 Statslig jernbane På støjkortet i figur 4 ses støjbelastningen i Rødovre Kommune fra jernbanen. Af tabel 5 og 6 fremgår antallet af støjbelastede boliger og personer i Rødovre Kommune fra jernbanen i hvert af de 5 KAPITEL 5 støjhandlingsplan 15

16 Herlev Herlev st. Ballerup Husum st. Islev st. København Jyllingevej st. Glostrup 55 <= < 60 db 60 <= < 65 db 65 <= < 70 db 70 <= < 75 db 75 <= Brøndbyøster st. Brøndby Rødovre st. Hvidovre Hvidovre st m Figur 4 EU-støjkortlægning af jernbanen. Beregnet årsdøgnvægtet støjniveau L den i højden 1,5 m. 16 Støjhandlingsplan KAPITEL 5

17 støjintervaller. I tabel 5 er støjindikatoren L den (day-evening-night) anvendt, og i tabel 6 er støjindikatoren L n (night) anvendt. Støjbelastningen fra togtrafik i Rødovre Kommune er meget begrænset med kun 4 boliger med beregnet støjniveau L den >65 db. Dog skal det nævnes, at togstøj kan opleves generende for de beboere, der bor tæt på banen, selvom grænseværdien på L den >64 db ikke er overskredet. L den >75 Sum db db db db db Antal boliger, h=1,5m Antal personer, h=1,5m Antal boliger, h=4m Antal personer, h=4m Tabel 5 EU-støjkortlægning af jernbanen. Optælling af støjbelastede boliger og personer i højderne L den =1,5 m og L den =4 m L n >70 Sum db db db db db Antal boliger, h=1,5m Antal personer, h=1,5m Antal boliger, h=4m Antal personer, h=4m Tabel 6 EU-støjkortlægning af jernbanen. Optælling af støjbelastede boliger og personer i højderne L n =1,5 m og L n =4 m KAPITEL 5 støjhandlingsplan Rødovre Station 17

18 6. Antal støjpåvirkede og prioritering af indsatsen I dette kapitel gives en vurdering af det anslåede antal støjbelastede personer og boliger. Endvidere foretages en prioritering af de problemer og situationer, der skal forbedres. 6.1 Antal støjbelastede personer og boliger For at kunne forholde antallet af belastede boliger/personer til den danske vejledende grænseværdi for vejtrafikstøj på L den = 58 db ref. [3] er interval-inddelingerne tilpasset denne. De anvendte interval-inddelinger er anvendt for en optælling på boliger og personer i intervallerne L den <53 db, db, db, db, db, db, >78 db. Disse benævnes i det følgende som støjklasse 6-1. Støjklasse 7 defineres som L den <53 db. Støjklasse 6 og 7 er slået sammen i optællingen svarende til niveauer L den <58 db. Opgørelsen er foretaget dels som total for hele kommunen og dels på vejniveau. I tabel 7 ses det samlede antal støjbelastede boliger og personer i Rødovre Kommune optalt i henhold til de støjintervaller, som anvendes i Danmark. I bilag 1 ses antal støjbelastede boliger og personer i Rødovre Kommune på vejniveau. Antallet af belastede boliger med L den >58 db er boliger med i alt beboere. Antallet af stærkt belastede boliger med L den >68 db er boliger med i alt beboere. Støjkonturplot for beregningsparameteren L den i 1.5 m beregningshøjde fremgår af figur 5. Støjbelastningen fra togtrafik i Rødovre Kommune er meget begrænset med kun 4 boliger med beregnet støjniveau L den >65 db, jf. tabel 5 i kapitel 5. Dog skal det nævnes, at togstøj kan opleves generende for de beboere, der bor tæt på banen, selvom grænseværdien på L den >64 db ikke er overskredet. 6.2 Grundlag for prioritering af støjbekæmpelsesindsatsen Kommunale veje: Rødovre Kommunes indsats for at reducere trafikstøjen sker, så vidt muligt, på kommunale vejstrækninger, hvor flest mulige stærkt støjbelastede boliger kan hjælpes pr. investeret krone. Støjklasse Støjinterval L den Boliger Personer 6 & 7 <58 db db db db db >78 db 1 7 L den >58 db L den >68 db Tabel 7 Antal støjbelastede boliger og personer i Rødovre Kommune for vejene inkluderet i EU-støjkortlægningen, dvs. veje med ÅDT> 500 køretøjer i højden 1,5 m. 18 Støjhandlingsplan KAPITEL 6

19 Herlev Herlev st. Ballerup Husum st. Islev st. København Jyllingevej st. Glostrup Brøndbyøster st. Hvidovre st. Rødovre st. Brøndby Hvidovre m 58 <= 63 <= 68 <= 73 <= 78 <= < 63 db < 68 db < 73 db < 78 db Figur 5 Støj fra veje afbildet efter de danske interval-inddelinger. Beregnet årsdøgnvægtet støjniveau Lden i højden 1,5 m. KAPITEL 6 støjhandlingsplan 19

20 Statslige veje: Målsætningen for støjbekæmpelsen langs statsvejnettet de kommende 5 år er at reducere støjgenerne for flest mulige boliger langs de mest støjbelastede strækninger ref. [5]. Midlerne til støjbekæmpelsen udmøntes årligt i forbindelse med finanslovsforhandlingerne og anvendes på strækninger, hvor flest mulige stærkt støjbelastede boliger (over 68 db) kan hjælpes pr. investeret krone. De afsatte midler kan anvendes til støjbeskyttelse af helårsboliger, plejeinstitutioner og andre støjfølsomme funktioner ved etablering af støjskærme samt tilskud til facadeisolering. Ifølge Vejdirektoratets støjkortlægning er der ingen stærkt støjbelastede boliger i Rødovre langs Vestvolden. Ref. [5] Statslige jernbaner: For at indkredse de støjmæssige forhold, der skal forbedres, har Banedanmark foretaget en overslagsmæssig optælling af alle boliger, som har en støjbelastning L den på 64 db eller derover. Ref. [6] I forbindelse med afslutningen af Banedanmarks projekt Støjprojektet vil der blive foretaget en vurdering af, om der er boliger med en støjbelastning på L den = 64 db eller mere på projektets strækninger (ikke nye strækninger), som ikke er med i Støjprojektets kortlægning, og en eventuel indsats overfor disse boliger vil blive vurderet. Indsatsen vil omfatte støjbelastede boliger opført med en byggetilladelse, som er ældre end april 1984, idet boliger som er opført efter 1984 jf. Bygningsreglementet i forvejen skal være støjisoleret eller beskyttet af lokale støjskærme. Ref. [6] 20 Støjhandlingsplan KAPITEL 6

21 7. Allerede gennemførte støjbekæmpelsesforanstaltninger Dette kapitel indeholder en kort gennemgang af de støjbekæmpelsesforanstaltninger, som kommunen og Staten har gennemført. Endvidere anføres nogle af de allerede planlagte foranstaltninger til støjbekæmpelse og -forebyggelse. Trafik på Jyllingevej Kommunale veje: Rødovre Kommune: har i 2009 nedsat hastigheden fra 70 til 60 km/t på Jyllingevej, mellem Lørenskogvej og Højrisvej, på Tårnvej, mellem Slotsherrensvej og Roskildevej, på Roskildevej og på Slotsherrensvej vest for Vestvolden. Ved den næste støjkortlægning i 2012 vil den støjreducerende effekt af disse hastighedsnedsættelser blive medregnet. har i overensstemmelse med kommunens trafikhandlingsplan fra 1996 gennemført omfattende trafiksaneringer af de 8 lokalområder med indførelse af hastighedszoner og fartdæmpning på mange lokalveje. Alle projekter er gennemført, dog undtagen lokalområde 8 (omkring Hvidovrevej, Hendriksholms Boulevard, Randrupvej og Damhus Boulevard). Dette betyder i praksis, at yderligere hastighedsdæmpende tiltag på lokalveje ikke påregnes. har stillet de krav som efter planloven kan stilles i lokalplaner for at sikre, at de vejledende grænseværdier for trafikstøj overholdes såvel indendørs som på de primære udendørs opholdsarealer ved opførelse af nyt byggeri. Kommunen stiller fortsat disse krav. Københavns Amt anvendte en støjreducerende åben asfalt på strækninger af Jyllingevej, Tårnvej, Roskildevej og Slotsherrensvej. Virkning af denne type asfalt aftager med alderen. Statslige veje: Statens indsats for at reducere antallet af støjbelastede boliger fokuserer på Ref. [5]: støjdæmpning langs eksisterende statsveje støjdæmpning i forbindelse med nyanlæg og udvidelser af statsveje forskning, udvikling og formidling I Rødovre Kommune er der langs Motor- KAPITEL 7 støjhandlingsplan 21

22 ring 3 udført støjafskærmning, i form af støjskærme, af boligområder, som grænser direkte op til Motorring 3. Langs Vestvolden, der er kommunens eneste større grønne rekreative område, er der ikke etableret støjskærme. Statslige jernbaner: Under Støjprojektet er der blevet opført støjskærme, hvor disse var berettigede. Der vil ikke blive opført yderligere støjskærme langs de strækninger, der ligger inden for EU-kortlægningens område. Ref. [6] Sideløbende med Støjprojektets afslutning vil der i forbindelse med evalueringen blive foretaget en vurdering af, om der er boliger med en støjbelastning på L den = 64 db eller mere på projektets strækninger (ikke nye strækninger), som ikke er med i Støjprojektets kortlægning, og en eventuel indsats overfor disse boliger vil blive vurderet. Indsatsen vil om- Figur 6 Placering af støjskærme langs M3. 22 Støjhandlingsplan KAPITEL 7

23 fatte støjbelastede boliger opført med en byggetilladelse, som er ældre end april 1984, idet boliger som er opført efter 1984 jf. Bygningsreglementet i forvejen skal være støjisoleret eller beskyttet af lokale støjskærme. Ref. [6] 7.1 Rødovre Kommunes indsats for at få etableret støjskærme langs M3 Rødovre Kommune har siden 2006 arbejdet for at få etableret støjskærme langs Motorring 3 på strækningen langs Vestvolden. Allerede på daværende tidspunkt anmodede Rødovre Kommune Transportministeriet om etablering af støjskærme langs Motorring 3 på strækningen langs Vestvolden. Transportministeriets svar på anmodningen var, at der udelukkende etableres støjskærme på de steder, hvor boliger grænser op til M3. I perioden har Rødovre Kommune gentagne gange skrevet anmodninger til Transportministeriet om at revurdere sagen, og Trafikudvalget har desuden været inviteret til at besøge Vestvolden, således at støjen kunne opleves af politikerne. I kommentarerne til Vejdirektoratets støjhandlingsplan, har Rødovre Kommune igen påpeget nødvendigheden af støjskærme langs Vestvolden og bedt Vejdirektoratet om at genoverveje sagen. Senest i november 2009 har Rødovre Kommune afholdt møde med Transportministeren om støjen fra Motorring 3. Rødovre Kommune har fået lavet en beregning af støjudbredelsen fra Motorring 3, som fremgår af projektrapporten Støjberegning, Motorring 3. Ref [8] Beregningerne er foretaget for 3 scenarier: 1. Forholdene med almindelig vejbelægning, som afspejler forholdene ved EUstøjkortlægningen Forholdene med støjreducerende belægning, som afspejler forholdene når udbygningen af Motorring 3 er færdig (Vejdirektoratet udlægger støjreducerende belægning på hele strækningen). 3. Forholdene med både støjreducerende belægning og støjskærme i 4 m s højde på hele strækningen, som afspejler forholdene, hvis Vejdirektoratet foruden støjreducerende belægning opsætter støjskærme på hele strækningen gennem Rødovre også langs Vestvolden. (Det nuværende projekt indeholder kun opsætning af støjskærme ved boligområder og ikke langs hele Vestvolden). I tabel 8 fremgår resultatet af beregningerne Ref. [8]. Som det fremgår af tabel 8 har støjreducerende asfalt og støjskærme indvirkning på, hvor mange boliger, der er støjbelastet. Scenarie Antal boliger, L den >58 db Antal boliger, L den >68 db Tabel 8 Antal støjbelastede boliger i de 3 scenarier i højden 1,5 m. KAPITEL 7 støjhandlingsplan 23

24 8. Foranstaltninger planlagt for de følgende 5 år Dette kapitel indeholder en beskrivelse af de foranstaltninger, som kommunen og Staten planlægger at gennemføre i perioden , herunder foranstaltninger til beskyttelse af stilleområder. 8.1 Kommunens planlagte foranstaltninger Kommunens planlagte foranstaltninger kan opdeles i fire overordnede indsatsområder: Renovering af veje Trafikplanlægning Lokalplankrav Udpegning af stilleområder Foruden planlagte foranstaltninger inden for de fire områder vil kommunen i støjhandlingsplanens periode foretage trafiktællinger på de relevante strækninger af kommunens veje med en ÅDT over 500, således at der ved revision af støjkortlægningen i 2012 foreligger ajourførte trafiktællinger. I de følgende afsnit gennemgås kommunens mål og planlagte foranstaltninger inden for hvert af de fire indsatsområder. Renovering af veje For at reducere og forebygge støj planlægger Rødovre Kommune følgende foranstaltninger som vedrører renovering af veje: Rødovre Kommune tilstræber at anvende en støjdæmpende asfalt ved renovering af trafikvejene med en ÅDT over køretøjer Rødovre Kommune vil overveje hvorvidt der skal anvendes en støjreducerende asfalt ved renovering af sekundære trafikveje og fordelingsveje med en ÅDT over 2500 køretøjer. Rødovre Kommune tilstræber i planperioden at renovere 2 mindre vejstrækninger hvert år. Nedslidte og dårligt vedligeholdte vejbelægninger kan have forhøjet støjniveau på op til 2 db. Støjen øges, når belægningsoverfladen bliver mere ujævn pga. stentab, revnedannelse og huller mv. Brønddæksler og kloakdæksler kan også forøge støjen. Støjreducerende belægning anvendes i dag i højere grad som støjdæmpende virkemiddel. Der findes flere typer støjreducerende vejbelægninger. Drænasfalt giver den bedste støjreduktion med en reduktion på op til 3-4 db. Denne type asfalt er dog dyrere i anlæggelse, og belægningen kræver årlig drift for at vedligeholde den støjreducerende virkning. Derfor kan det ikke anbefales at bruge drænasfalt. Tyndlagsbelægning er den mest anvendte type støjdæmpende belægning. Der kan forventes en reduktion i støjen på ca. 2 db sammenlignet med en traditionel asfaltbeton. Under forudsætning af at underlaget er jævnt og har tilstrækkelig bæreevne, er anlægsomkostninger for en tyndlagsbelægning ikke væsentligt dyrere end for et traditionel slidlag af asfaltbeton. Der mangler dog langtidserfaringer med støjdæmpning og holdbarheden for tyndlagsbelægninger. Rødovre Kommune har, som nævnt i kapitel 6, gennemført beregninger og optælling af antal støjbelastede boliger og personer per vej, der indgår i kortlægningen. Opgørelsen af antal støjbelastede boliger og personer i Rødovre Kommune på vejniveau kan ses i bilag 1. Opgørelsen 24 Støjhandlingsplan KAPITEL 8

25 danner grundlag for prioritering af vejstrækninger, hvor etablering af støjdæmpende foranstaltninger overvejes. Dog skal der tages højde for, at trafiksituationen ikke er statisk, idet den afhænger af trafikmængden og forskellige tiltag i både Rødovre Kommune og de omkringliggende kommuner. Blandt andet har det en indvirkning på støjbelastningen, at kommunen har nedsat hastigheden på de primære veje. Ligeledes har det en indvirkning på støjbelastningen, at Vejdirektoratet har opsat støjskærme langs dele af Motorring 3. Foruden at der tages højde for at trafiksituationen ikke er statisk, tages der hensyn til den pågældende vejs fysiske tilstand, restlevetid, vejklasse samt anlægsomkostninger inden en vej sættes i stand. Ved istandsættelsen af en vej er der sjældent tale om kun en udskiftning af belægningen, idet den ofte vil ske i forbindelse med en ombygning, reetablering af bærelaget eller sætning af nye kantsten osv. I Tabel 9 på side 26 ses de fem mest støjbelastede veje, jf. bilag 1, i Rødovre Kommune og prisoverslag for en ny belægning. De anførte vejledende priser er uden de ovennævnte ekstraomkostninger til f.eks. nye kantsten, tilretning af brønde, ny afmærkning mv., som er poster der vil variere meget fra projekt til projekt. Priserne er alene baseret på nyt slidlag på intakt bærelag og giver en indikation af omkostninger og prisforskellen mellem en traditionel og en støjreducerende belægning. Trafikplanlægning For at reducere og forebygge støj planlægger Rødovre Kommune følgende foranstaltninger inden for trafikplanlægning: Rødovre Kommune vil i planperioden vurdere mulighederne for at gennemføre støjdæmpende foranstaltninger gennem trafikplanlægning Rødovre Kommune vil arbejde for at fremme cykeltrafikken og den kollektive trafik I planperioden vil Rødovre Kommune vurdere mulighederne for at gennemføre støjdæmpende foranstaltninger i form af hastighedsnedsættelser og omlægning af trafikken, hvor det er muligt. Rødovre Kommune arbejder på et dispositionsforslag for en ombygning af Roskildevej, mellem Tårnvej og kommunegrænsen ved Damhustorvet. En hastighedsnedsættelse til 50 km/t tilstræbes, og mulighederne for busprioritering og etablering af busbaner på strækningen bliver undersøgt. Hvis projektet udføres, overvejes at anvende en støjreducerende asfalt på den del af Roskildevej, der bliver ombygget. Kommunens støjreducerende indsats vil ligeledes ske ved at forsøge at fremme brugen af den kollektive trafik og ved at skabe attraktive forhold for cyklister. Kommunen vil arbejde for, at den kollektive trafik har gode rammer samt at servicen forbedres. Mulighederne for etablering af busbaner og signalprioritering for busser på trafikvejene undersøges. Kommunen vil fortsat samarbejde med de omkringliggende kommuner om etablering af en letbane langs Nordre Ringvej samt om kørselsafgifter i København. Rødovre Kommune har et omfattende stisystem både langs veje og i eget trace, hvilket betyder, at Rødovre allerede i dag er attraktiv for cyklisterne. Der arbejdes løbende på at optimere det eksisterende KAPITEL 8 støjhandlingsplan 25

26 Vejnavn 1. Pris traditionel belægning (asfaltbeton) 2. Pris 2-lags drænasfalt* 3. Pris støjreducerende tyndlagsasfalt ** Tårnvej og Avedøre Havnevej (hele strækningen) Tårnvej mellem Slotsherrensvej og Jyllingevej Tårnvej mellem Jyllingevej og Roskildevej Avedøre Havnevej syd for Roskildevej Roskildevej (hele strækningen) Roskildevej vest for Tårnvej Roskildevej øst for Tårnvej Jyllingevej (hele strækningen) Jyllingevej mellem Lørenskogvej og Tårnvej Jyllingevej øst for Tårnvej Slotsherrensvej (hele strækningen) Slotsherrensvej øst for Tårnvej Slotsherrensvej vest for Tårnvej Hvidovrevej (hele strækningen) *Drænasfalt anbefales ikke pga. de årlige driftsomkostninger **Tyndlagsbelægning kræver et jævnt underlag med tilstrækkelig bæreevne, hvilke kan betyde i nogle tilfælde, at der er behov for opretning og udbedring af bærelaget. Prisen for opretning af bærelag skal lægges oveni. Tabel 9 Prisoverslag i kr. på ny belægning på de fem mest støjbelastede veje i kommunen 26 Støjhandlingsplan KAPITEL 8

27 stinet, forbedre cyklisternes trafiksikkerhed og opretholdelse af en høj vedligeholdelsesstandard på stierne. Rødovre Kommune vil være cykelby og er i gang med at undersøge og vurdere forholdene for cyklister med det formål at udarbejde en cykelhandlingsplan for Rødovre Kommune, som beskriver specifikke mål og foreslår hvilke tiltag, som er nødvendige for at opfylde målene, som led i at nedbringe støjen. Lokalplankrav For at reducere og forebygge støj planlægger Rødovre Kommune følgende foranstaltning i forbindelse med lokalplanlægningen: Rødovre Kommune vil som hidtil stille de krav som efter planloven kan stilles i lokalplaner for at sikre, at de vejledende grænseværdier for trafikstøj overholdes såvel indendørs som på de primære udendørs opholdsarealer ved opførelse af nyt byggeri. I henhold til planloven skal kommuneplaner indeholde retningslinjer for sikring af, at støjbelastede arealer ikke udlægges til støjfølsom anvendelse, medmindre den fremtidige anvendelse kan sikres mod støjgener. I Kommuneplan indeholder afsnittet om støj retningslinje om sikring mod støjgener. Retningslinjen følges op i lokalplanerne. I lokalplaner kan der jf. planlovens 15 stilles krav om etablering af afskærmningsforanstaltninger såsom anlæg af beplantningsbælte, støjvold, mur og lignende som betingelse for ibrugtagning af ny bebyggelse eller ændret anvendelse af et ubebygget areal. Ligeledes kan der stilles krav om isolering af eksisterende boligbebyggelse mod støj og isolering mod støj af ny boligbebyggelse i eksisterende boligområder eller områder for blandede byfunktioner. Udpegning af stilleområder Rødovre Kommune planlægger følgende foranstaltning: Rødovre Kommune vil i støjhandlingsplanens periode undersøge mulighederne for udpegning af såkaldte stilleområder, hvor trafikstøjen ikke må overstige 55 db. Ved at udlægge og bevare områder, hvor det er muligt at opleve den naturlige stilhed, sikres en rekreativ kvalitet, som er efterspurgt af befolkningen. Bestemmelserne i støjbekendtgørelsen ref. [1] har til hensigt at give kommunerne mulighed for at arbejde med stilleområder og eventuelt kommende stilleområder i planlægningen. Udpegning af stilleområder indgår således i sammenhæng med udpegning af arealer til støjende anlæg og aktiviteter, herunder blandt andet støjende fritidsinteresser. Det skal dog overvejes, om områderne også på længere sigt kan friholdes for støjende anlæg og aktiviteter, der vil forøge støjniveauet og dermed udelukke udpegning som stilleområde. Af figur 7 fremgår de områder, hvor trafikstøjen på nuværende tidspunkt er under 55 db, og hvor det dermed er muligt at udpege stilleområder. 8.2 Statslige veje Vejdirektoratet vil udlægge støjreducerende belægning på Motorring 3. De KAPITEL 8 støjhandlingsplan 27

28 Herlev Herlev st. Ballerup Husum st. Islev st. København Jyllingevej st. Glostrup Brøndbyøster st. Rødovre st. Hvidovre st. 0 < <= 55 db 55 < Brøndby Hvidovre Figur 7 Områder i Rødovre Kommune hvor trafikstøjen ikke overstiger 55 db m 28 Støjhandlingsplan KAPITEL 8

29 ejendomme langs Motorring 3, der efter udvidelsen vil have en støjbelastning fra motorvejen på mere end 60 db (L Aeq,24h ), vil blive tilbudt tilskud til facadeisolering. ref. [5] I Rødovre Kommune er der langs Motorring 3 udført støjafskærmning, i form af støjskærme, af boligområder, som grænser direkte op til Motorring 3. Langs Vestvolden, der er kommunens eneste større grønne rekreative område, er der ikke etableret støjskærme. Som omtalt i kapitel 7 har Rødovre Kommune siden 2006 gentagne gange anmodet Transportministeriet om etablering af støjskærme langs Motorring 3 på strækningen langs Vestvolden. 8.3 Statslige jernbaner Støjisolering af boliger, som er en del af Støjprojektet vil blive fortsat og afsluttet. Sideløbende med Støjprojektets afslutning vil der i forbindelse med evalueringen blive foretaget en vurdering af, om der er boliger med en støjbelastning på L den = 64 db eller mere på projektets strækninger (ikke nye strækninger), som ikke er med i Støjprojektets kortlægning, og en eventuel indsats overfor disse boliger vil blive vurderet. Indsatsen vil omfatte støjbelastede boliger opført med en byggetilladelse, som er ældre end april 1984, idet boliger som er opført efter 1984 jf. Bygningsreglementet i forvejen skal være støjisoleret eller beskyttet af lokale støjskærme. ref. [6] KAPITEL 8 støjhandlingsplan 29

30 9. Skøn over reduktion i støjbelastningen I dette kapitel gives et skøn over den forventede nedbringelse af antallet af støjbelastede boliger og personer på baggrund af de planlagte foranstaltninger, som er listet i kapitel 8. Ved gennemførelse af de planlagte foranstaltninger forventes i planperioden kun en effekt på en mindre del af de støjbelastede boliger i kommunen. Der er ikke foretaget en genberegning af støjkortlægning for de enkelte forslag/ scenarier. Det anbefales derfor, at der før gennemførelse af større projekter opgøres effekten af tiltaget på antallet af støjbelastede boliger. Generelt forventes, at trafikmængden på sigt vil stige, hvilket betyder en forringelse af støjsituationen, hvis der ikke foretages støjdæmpende foranstaltninger. Der forventes dog en målbar effekt af de allerede udførte tiltag, f.eks. nedsættelse af hastigheder på de primære trafikveje til 60km/t i 2009, ved den næste støjkortlægning. Evalueringen af støjhandlingsplan vil vise effekten af kommunens tiltag på støjbelastningen af boliger/ personer. 30 Støjhandlingsplan KAPITEL 9

31 10. Strategi på lang sigt Kommunale veje: På lang sigt (30+ år) er det Rødovre Kommunes intention at tilstræbe, at boliger langs kommunens veje højst vil blive udsat for et støjniveau svarende til den gældende vejledende grænseværdi for trafikstøj på L den = 58 db. Statslige veje: Staten vil i overensstemmelse med regeringens målsætninger bidrage til, at vejsektoren imødekommer samfundets transportbehov under hensyn til mobilitet og bæredygtighed. ref. [5] Statslige jernbaner: På lang sigt vil Banedanmark arbejde for, at støjbekæmpelse sker ved kilden, dvs. ved foranstaltninger omkring togene og skinnerne. ref. [6] Det største potentiale ved støjdæmpning ved kilden ligger i forbedring af togene. Skinnestøj og vibrationer kan reduceres ved hjælp af påmonterede skinnedæmpere. Dette vil blive vurderet i forbindelse med udarbejdelse af fremtidige langsigtede mål. ref. [6] KAPITEL 10 støjhandlingsplan 31

32 11. Finansielle oplysninger Kommunale veje: Større anlægsarbejder bliver taget op i forbindelse med budgetlægningen, hvor støjbegrænsende foranstaltninger bliver vurderet og eventuel indarbejdet i projekterne. Desuden tilstræber Rødovre Kommune at istandsætte mindst 2 mindre vejstrækninger hvert år, med henblik at forbedre løbende vedligeholdelse af vejbelægningerne i kommunen. Statslige veje: Støjbekæmpelsesindsatsen afhænger af de årlige bevillinger på finansloven. I aftalen om En grøn transportpolitik fra januar 2009 afsættes der en samlet pulje på 400 mio. kr. frem til 2014 til en målrettet indsats for at reducere støjproblemer fra trafik. Det er med en målsætning om at nedbringe generne fra trafikstøj langs de overordnede veje og jernbaner. ref. [5] Statslige jernbaner: Det tidligere aktivitetsniveau bibeholdes i de kommende år, hvilket vil sige, at det forventes, at der afsættes 17 mio. kr årligt til støjbekæmpelse. Den langsigtede strategi vil få indflydelse på den fremtidige finansielle indsats efter 2010, når Støjprojektet er afsluttet. ref. [6] 32 Støjhandlingsplan KAPITEL 11

33 12. Evaluering af gennemførelsen og resultaterne I dette kapitel beskrives de påtænkte tiltag til evaluering af gennemførelsen og resultaterne af støjhandlingsplanen. Kommunale veje: Rødovre Kommune vil i forbindelse med udløb af støjhandlingsplanens 5-årige periode evaluere den samlede plan. Evalueringen sker blandt andet ved at opgøre effekten af de udførte tiltag og beregne ændringen i antallet af støjbelastede boliger og personer i løbet af planperioden. Statslige veje: Vejdirektoratet anvender løbende forskellige metoder til evaluering af effekten før og efter udførte tiltag, herunder undersøgelser af den oplevede støj, borgertilfredshedsundersøgelser, måling af støj i referencepunkter m.m. ref. [5]. Statslige jernbaner: Banedanmarks evaluering vil som minimum indeholde ref. [6]: En årlig vurdering af om indsatsforslagene nævnt i planen effektueres som planlagt Sammenligning af den nuværende støjkortlægning med den næste lovpligtige støjkortlægning om 5 år Sideløbende med Støjprojektets afslutning vil der blive foretaget en vurdering af, om der er boliger med en støjbelastning på L den = 64 db eller mere på projektets strækninger (ikke nye strækninger), som ikke er med i Støjprojektets kortlægning, og indsatsen overfor disse boliger vil blive vurderet. KAPITEL 12 støjhandlingsplan 33

34 13. Referat af den offentlige høring Forslag til Støjhandlingsplan har været i offentlig høring fra til I høringsperioden indkom 4 høringssvar, hvoraf 1 høringssvar har givet anledning til enkelte præciseringer i støjhandlingsplanen. Gennemgang af bemærkninger med forslag til ændringer fremgår af bilaget Behandling af høringssvar til Forslag til Støjhandlingsplan til sagsfremstillingen Støjhandlingsplan , jf. Kommunalbestyrelsens beslutning af 25. januar Støjhandlingsplan KAPITEL 13

35 14. Referencer [1] Bekendtgørelse nr. 717 af 13. juni 2006 om kortlægning af ekstern støj og udarbejdelse af handlingsplaner (støjbekendtgørelsen) [2] Guidelines on community noise, WHO 1999 [3] Støj fra veje, Miljøstyrelsens vejledning nr. 4/2007 [4] Tillæg til vejledning nr. 1/1997: Støj og vibrationer fra jernbaner, Miljøstyrelsen 2007 [5] Støjhandlingsplan Handlingsplan for større statslige veje, Vejdirektoratet 2009 [6] Banedanmarks støjhandlingsplan, Banedanmark 2009 [7] EU-støjkortlægning 2007, Rødovre Kommune, rapport A, ÅF-Ingemansson 2008 [8] Støjberegning, Motorring 3, rapport PX543351, ÅF-Ingemansson 2009 KAPITEL 14 støjhandlingsplan 35

36 Bilag 1 I nedenstående tabel A og B ses antal støjbelastede boliger og personer i Rødovre Kommune på vejniveau. Den orange markering i tabellerne viser de 5 mest støjbelastede veje i Rødovre. Antal boliger pr. støjklasse Vejnavn Vejkode Stærkt støjbelastede boliger over 68 db (støjklasse 3-1) Boliger belastet over grænseværdien 58 db, (støjklasse 5-1) Tårnvej Roskildevej Jyllingevej Slotsherrensvej Hvidovrevej Brandholms Alle Brunevang Medelbyvej Rødager Alle Slotsherrens Vænge Damhustorvet Nyholms Alle Vallhøjs Alle Ved Voldgraven Torbistvej Slotsherrens Have Fritz Møllers Vej Hvidsværmervej Damparken Vesterhusvej Sommerfuglevej Islevbrovej Knudsbølvej Nørregårdsvej Fortvej Viemosevej Engbovej Rødovrevej Knud Anchers Vej Lucernevej Randrupvej Rødovre Parkvej Næsbyvej Støjhandlingsplan BILAG 1

37 Rådmand Billes Vej Damhus Boulevard Maglekær Lillekær Ejbyvej Rødovre Centrum Tinderhøj Vænge Nørrekær Islelund Tabel A Antal støjbelastede boliger i Rødovre Kommune optalt på vejniveau fra alle beregnede veje prioriteret efter antallet af stærkt støjbelastede boliger. Antal personer pr. støjklasse Vejnavn Vejkode Stærkt støjbelastede boliger over 68 db, støj klasse 3-1 Boliger belastet over grænseværdien 58 db, støjklasse 5-1 Tårnvej Roskildevej Jyllingevej Slotsherrensvej Hvidovrevej Brandholms Alle Rødager Alle Brunevang Slotsherrens Vænge Valhøjs Alle Sommerfuglevej Medelbyvej Ved Voldgraven Torbistvej Damhustorvet Nyholms Alle Vesterhusvej Hvidsværmervej Fritz Møllers Vej Islevbrovej Slotsherrens Have Damparken Engbovej BILAG 1 støjhandlingsplan 37

STØJHANDLINGSPLAN 2013-2018

STØJHANDLINGSPLAN 2013-2018 2013-2018 RØDOVRE KOMMUNE Udgivet af: Rødovre Kommune - juni 2013 Foto: Jens V. Nielsen, 30 Rødovre Kommune, øvrige foto 2 Kort: Baseret på Rødovre Kommunes digitale kortværk og på Kort- og Matrikelstyrelsens

Læs mere

Støjhandlingsplan Storebælt, vejstrækningen. November 2009. 20. oktober 2009. PEA/ta4989.lmp Jnr 153.20.30

Støjhandlingsplan Storebælt, vejstrækningen. November 2009. 20. oktober 2009. PEA/ta4989.lmp Jnr 153.20.30 N O T A T Støjhandlingsplan Storebælt, vejstrækningen November 2009 I henhold til bekendtgørelse nr. 717 af 13. juni 2006: Bekendtgørelse om kortlægning af ekstern støj og udarbejdelse af støjhandlingsplaner

Læs mere

STØJHANDLINGSPLAN STOREBÆLT, TOGSTRÆKNINGEN

STØJHANDLINGSPLAN STOREBÆLT, TOGSTRÆKNINGEN Støjhandlingsplan STØJHANDLINGSPLAN STOREBÆLT, TOGSTRÆKNINGEN August 2013 Udgivelsesdato : 23. august 2013 Rapport Støjhandlingsplan_Storebælt_2013 jernbane - endelig udgave.docx Støjhandlingsplan INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Støjhandlingsplan A/S Storebælt STØJHANDLINGSPLAN STOREBÆLT, TOGSTRÆKNINGEN. April 2013. Udgivelsesdato : 16. april 2013

Støjhandlingsplan A/S Storebælt STØJHANDLINGSPLAN STOREBÆLT, TOGSTRÆKNINGEN. April 2013. Udgivelsesdato : 16. april 2013 Støjhandlingsplan STØJHANDLINGSPLAN STOREBÆLT, TOGSTRÆKNINGEN April 2013 Udgivelsesdato : 16. april 2013 Rapport Støjhandlingsplan_Storebælt_2013 Støjhandlingsplan INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE INDLEDNING 3

Læs mere

Støjhandlingsplan for Ballerup 2008-2013 Udkast til offentlig høring

Støjhandlingsplan for Ballerup 2008-2013 Udkast til offentlig høring Støjhandlingsplan for Ballerup 2008-2013 Udkast til offentlig høring Forord Ballerup Kommune har udarbejdet et udkast til en støjhandlingsplan for trafikstøjen i kommunen. Planen skal gælde i 5 år. Støjhandlingsplanen

Læs mere

Ny vejledning fra Miljøstyrelsen: Støj fra veje. Støjkortlægning og støjhandlingsplaner. Jørgen Jakobsen. Miljøstyrelsen

Ny vejledning fra Miljøstyrelsen: Støj fra veje. Støjkortlægning og støjhandlingsplaner. Jørgen Jakobsen. Miljøstyrelsen Ny vejledning fra Miljøstyrelsen: Støj fra veje Støjkortlægning og støjhandlingsplaner Jørgen Jakobsen Miljøstyrelsen Støjen dræber! 200 500 mennesker dør tidligere end ellers på grund af støj fra vejene.

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE Støjhandlingsplan 2013-2018

TÅRNBY KOMMUNE Støjhandlingsplan 2013-2018 TÅRNBY KOMMUNE Støjhandlingsplan 2013-2018 Juli 2013 Indholdsfortegnelse 1. Resumé af støjhandlingsplanen 3 2. Det samlede byområde 3 3. De ansvarlige myndigheder og det retlige grundlag 3 4. Gældende

Læs mere

Byrådscentret 24-07-2013

Byrådscentret 24-07-2013 NOTAT Byrådscentret 24-07-2013 Baggrundsnotat. Støj. Kommuneplan 2014 Emnet støj indgår i Kommuneplan 2010. Kommuneplan 2014 er en fuld revision, og det er derfor screenet om der er behov for nye retningslinjer

Læs mere

2. Stilleområder. 3. Lidt om støjhandlingsplaner

2. Stilleområder. 3. Lidt om støjhandlingsplaner Støjdirektiv, støjkortlægning og handlingsplaner Hanne Lylov Nielsen, Miljøstyrelsen 1. Rammer for støjkortlægningen i Danmark 2. Stilleområder 3. Lidt om støjhandlingsplaner 4. Perspektiver Støjkortlægning

Læs mere

STØJHANDLINGSPLAN KOLDING KOMMUNE. Juni 2009. Endeligt godkendt af Teknik- og Boligudvalget d. 16. juni 2009 :

STØJHANDLINGSPLAN KOLDING KOMMUNE. Juni 2009. Endeligt godkendt af Teknik- og Boligudvalget d. 16. juni 2009 : STØJHANDLINGSPLAN KOLDING KOMMUNE Juni 2009 Endeligt godkendt af Teknik- og Boligudvalget d. 16. juni 2009 : Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE INDLEDNING 3 1 EN OVERSIGT OVER DE VÆSENTLIGSTE PUNKTER I STØJHANDLINGSPLANEN

Læs mere

STØJHANDLINGSPLAN GULDBORGSUND KOMMUNE. Maj 2009. 1955797-09_v1_Støjhandlingsplan for Guldborgsund kommune Maj 2009.DOC

STØJHANDLINGSPLAN GULDBORGSUND KOMMUNE. Maj 2009. 1955797-09_v1_Støjhandlingsplan for Guldborgsund kommune Maj 2009.DOC STØJHANDLINGSPLAN GULDBORGSUND KOMMUNE Maj 2009 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE INDLEDNING 3 1 EN OVERSIGT OVER DE VÆSENTLIGSTE PUNKTER I STØJHANDLINGSPLANEN 3 2 EN BESKRIVELSE AF DEN STØRRE VEJ, DER ER

Læs mere

Støjberegningernes resultater viser støjbelastningen på facaderne, samt støjudbredelsen i 1,5 meters højde over terræn.

Støjberegningernes resultater viser støjbelastningen på facaderne, samt støjudbredelsen i 1,5 meters højde over terræn. STØJNOTAT Projekt Støjberegning C.F. Richs Vej 103 Kunde TRESOR Property A/S Notat nr. 1100025914-1 Dato 2016-12-16 Til Andreas Grønbæk, TRESOR Property Fra Jacob Storm Jørgensen, Rambøll 1. Indledning

Læs mere

Ballerup Kommune støjhandlingsplan 2008-2013

Ballerup Kommune støjhandlingsplan 2008-2013 Ballerup Kommune støjhandlingsplan 2008-2013 Rekvirent: Ballerup Kommune AV 1300/09. Revision 4 Sagsnr.: A581030 Side 1 af 27 12. februar 2009. Revideret 29. maj 2009 DELTA Venlighedsvej 4 2970 Hørsholm

Læs mere

CaseNo06-16666_#126250-10_v1_Støjhandlingsplan med forside(1).doc

CaseNo06-16666_#126250-10_v1_Støjhandlingsplan med forside(1).doc CaseNo6-16666_#12625-1_v1_Støjhandlingsplan med forside(1).doc STØJHANDLINGSPLAN SILKEBORG KOMMUNE 21 CaseNo6-16666_#12625-1_v1_Støjhandlingsplan med forside(1).doc Side 3 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE INDLEDNING

Læs mere

Teknisk Notat Trafikstøj på Vestegnen Udført for Vestegnssamarbejdet DELTA

Teknisk Notat Trafikstøj på Vestegnen Udført for Vestegnssamarbejdet DELTA Teknisk Notat Trafikstøj på Vestegnen Udført for Vestegnssamarbejdet TC-100046 Rev.1 Sagsnr.: T201775 Side 1 af 14 + kortbilag 1-4 17. februar 2012 DELTA Venlighedsvej 4 2970 Hørsholm Danmark Tlf. +45

Læs mere

Støjhandlingsplan. En handlingsplan for større kommunale veje. Randers Kommune

Støjhandlingsplan. En handlingsplan for større kommunale veje. Randers Kommune Støjhandlingsplan En handlingsplan for større kommunale veje Randers Kommune 1 Indholdsfortegnelse Side Indledning... 3 1. Væsentlige punkter i planen... 4 2. Beskrivelse af de større veje der er taget

Læs mere

Metroselskabet I/S Del: Metroens Etape 1, 2B og 3 Tre overjordiske strækninger på i alt ca. km 10.3

Metroselskabet I/S Del: Metroens Etape 1, 2B og 3 Tre overjordiske strækninger på i alt ca. km 10.3 Støjhandlingsplan Jf. bekendtgørelse nr. 1309 af 23.12.2011 Metroselskabet I/S Del: Metroens Etape 1, 2B og 3 Tre overjordiske strækninger på i alt ca. km 10.3 21. marts 2013 MS-x-TRM-GEN-0112 Version

Læs mere

DANSKE GRÆNSEVÆRDIER FOR VEJSTØJ

DANSKE GRÆNSEVÆRDIER FOR VEJSTØJ DANSKE GRÆNSEVÆRDIER FOR VEJSTØJ MÅLESTOK FOR VEJSTØJ Vejstøjniveauer angives i decibel db), og angives som L den, der er en fælles europæisk enhed for støj, som beskriver det gennemsnitlige støjniveau

Læs mere

Opgørelse over antallet af støjbelastede boliger/personer på A/S Storebælts motorvejstrækning.

Opgørelse over antallet af støjbelastede boliger/personer på A/S Storebælts motorvejstrækning. EksterntNotat Notat Støjhandlingsplan A/S Storebælts motorvejsstrækning I henhold til bekendtgørelse nr. 1309 af 21. december 2011: Bekendtgørelse om kortlægning af ekstern støj og udarbejdelse af støjhandlingsplaner

Læs mere

Trafikstøjsberegninger. Oktober 2014 ERHVERVSKORRIDOR OMKRING MOTORVEJ SILKEBORG

Trafikstøjsberegninger. Oktober 2014 ERHVERVSKORRIDOR OMKRING MOTORVEJ SILKEBORG Oktober 2014 ERHVERVSKORRIDOR OMKRING MOTORVEJ SILKEBORG PROJEKT Erhvervskorridor Silkeborg 24. oktober 2014 Projekt nr. 218536 Udarbejdet af JEK Kontrolleret af MABO NIRAS A/S Åboulevarden 80 Postboks

Læs mere

Støjbekæmpelse i Gladsaxe Kommune

Støjbekæmpelse i Gladsaxe Kommune Støjbekæmpelse i Gladsaxe Kommune Indlæg af Martin Kisby Willerup, Moe & Brødsgaard A/S, for Gladsaxe Kommune. E-mail: mkw@moe.dk Gladsaxe Kommune kortlagde i 2004 trafikstøjen langs alle veje i kommunen

Læs mere

Støjhandlingsplan for vejtrafik 2010

Støjhandlingsplan for vejtrafik 2010 Støjhandlingsplan for vejtrafik 2010 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 3. Beskrivelse af byområdet... 4 4. Retsligt grundlag og ansvarlige myndigheder... 4 5. Grænseværdier... 4 6. Resume af støjkortlægningen...

Læs mere

Støjkortlægning efter tiltag

Støjkortlægning efter tiltag Støjkortlægning efter tiltag Støjskærme ved Birkedalshusene Støjvold øst for Hillerødmotorvejen Hastighedsreduktion Borgmester Jespersens Vej Kollekollevej (ét kørespor) Støjreducerende asfalt på Dele

Læs mere

Tillæg til vejledning nr. 1/1997: Støj og vibrationer fra jernbaner

Tillæg til vejledning nr. 1/1997: Støj og vibrationer fra jernbaner Tillæg til vejledning nr. 1/1997: Støj og vibrationer fra jernbaner Juli 2007 Hvorfor tillæg til togstøjvejledningen? Miljøstyrelsen udsendte i 1997 en revideret udgave af vejledning om støj og vibrationer

Læs mere

Støjhandlings- plan 2010-2012

Støjhandlings- plan 2010-2012 Støjhandlingsplan 2010-2012 Herlev Kommunes Støjhandlingsplan 2010-2012 er udarbejdet i løbet af 2009-2010 af: Herlev Kommune, Teknisk Forvaltning, Park og Vej. Støjkortlægning 2007-2009, udvalgte beregninger,

Læs mere

Kommentarer til Vejdirektoratets VVM rapport 348, Udbygning af Helsingørmotorvejen mellem Isterød og Øverødvej

Kommentarer til Vejdirektoratets VVM rapport 348, Udbygning af Helsingørmotorvejen mellem Isterød og Øverødvej Notat Udført af: Anne Lin Enggaard Notat 6 sider Bilag: 0 sider Uden forudgående aftale med Nordsjællands Akustik må denne rapport kun gengives i sin helhed Kommentarer til Vejdirektoratets VVM rapport

Læs mere

Indstilling. Offentlig fremlæggelse af støjhandlingsplan. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 15. marts 2013.

Indstilling. Offentlig fremlæggelse af støjhandlingsplan. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 15. marts 2013. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Den 15. marts 2013 Aarhus Kommune Teknik og Miljø Offentlig fremlæggelse af støjhandlingsplan 1. Resume Støjhandlingsplanen er en opfølgning på Bekendtgørelse

Læs mere

STØJHANDLINGSPLAN FOR SNOGHØJ LANDEVEJ / STRANDVEJEN

STØJHANDLINGSPLAN FOR SNOGHØJ LANDEVEJ / STRANDVEJEN STØJHANDLINGSPLAN FOR SNOGHØJ LANDEVEJ / STRANDVEJEN April / 2010 Støjhandlingsplan Fredericia Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE INDLEDNING 2 1 EN OVERSIGT OVER DE VÆSENTLIGSTE PUNKTER I STØJHANDLINGSPLANEN

Læs mere

Virksomheder J.nr. MST-1272-01203 Ref. clben Den 7. juni 2013. Støjhandlingsplan 2013 for Københavns Lufthavn, Kastrup

Virksomheder J.nr. MST-1272-01203 Ref. clben Den 7. juni 2013. Støjhandlingsplan 2013 for Københavns Lufthavn, Kastrup Virksomheder J.nr. MST-1272-01203 Ref. clben Den 7. juni 2013 Støjhandlingsplan 2013 for Københavns Lufthavn, Kastrup 0. Indledning Støjhandlingsplanen er baseret på støjkortlægningen fra 2006. Miljøstyrelsen

Læs mere

planlægningen og gennem egentlige støjprojekter mulighed for at gøre noget ved støjproblemer.

planlægningen og gennem egentlige støjprojekter mulighed for at gøre noget ved støjproblemer. Civilingeniør Lone Reiff, Afdelingen for trafiksikkerhed og miljø, Vejdirektoratet, Niels Juels Gade 13, Postbox 1569, 1020 København K, Tlf.: 33 93 33 38, Fax 33 93 07 12, E-mail: LRE@VD.DK Dette paper

Læs mere

for større veje i Aarhus Kommune Trafik og Veje Teknik og Miljø Aarhus Kommune

for større veje i Aarhus Kommune Trafik og Veje Teknik og Miljø Aarhus Kommune Støjhandlingsplan for større veje i Aarhus Kommune Trafik og Veje Teknik og Miljø Aarhus Kommune Indholdsfortegnelse Forord 3 Baggrund 4 Resumé af støjhandlingsplan 5 Kortlagte større kommunale veje 6

Læs mere

Støjhandlingsplan 2009-2013. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund. www.albertslund.dk mtf@albertslund.

Støjhandlingsplan 2009-2013. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund. www.albertslund.dk mtf@albertslund. Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund Støjhandlingsplan 2009-2013 www.albertslund.dk mtf@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 2 Indholdsfortegnelse Indledning...

Læs mere

CLAUSHOLMVEJ, RANDERS VEJTRAFIKSTØJBEREGNINGER

CLAUSHOLMVEJ, RANDERS VEJTRAFIKSTØJBEREGNINGER Til Randers Kommune Dokumenttype Miljømåling-trafikstøj Dato Marts 2016 CLAUSHOLMVEJ, RANDERS VEJTRAFIKSTØJBEREGNINGER VEJTRAFIKSTØJBEREGNINGER Revision 1 Dato 10-03-2015 Udarbejdet af Jacob Storm Jørgensen

Læs mere

Trafikstøjhandlingsplan 2009. Høje-Taastrup Kommune. Sag 2253594 dok. 2933937

Trafikstøjhandlingsplan 2009. Høje-Taastrup Kommune. Sag 2253594 dok. 2933937 Trafikstøjhandlingsplan 2009 Høje-Taastrup Kommune Sag 2253594 dok. 2933937 Indhold 1. Indledning 1.1 Resumé af trafikstøjhandlingsplanen 1.2 Offentlig høring 1.3 Hvad sker der fremadrettet 2. Vejtrafikstøj

Læs mere

Brøndby Kommune. Støjhandlingsplan

Brøndby Kommune. Støjhandlingsplan Brøndby Kommune Støjhandlingsplan August 2010 Brøndby Kommune Støjhandlingsplan August 2010 Denne støjhandlingsplan er udarbejdet af Rambøll for Brøndby Kommune Ref Version 2 9415016 Støjhandlingsplan

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Ændringer i støjbelastningerne er herefter beregnet.

Indholdsfortegnelse. Ændringer i støjbelastningerne er herefter beregnet. Hørsholm Kommune Forlægning af Lågegyde Beregning af trafikstøj Miljømåling - ekstern støj Rapport Rådgivende Ingeniører AS Parallelvej 15 2800 Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 www.cowi.dk

Læs mere

Støjhandlingsplan for Københavns Lufthavn

Støjhandlingsplan for Københavns Lufthavn Plan- og virksomhedsområdet J.nr. ROS-439-00001 Ref. Annje/nikpe 28. juni 2010 Støjhandlingsplan for Københavns Lufthavn 1. En oversigt over de væsentligste punkter i støjhandlingsplanen Støjkortlægningen

Læs mere

Støjberegningerne er udført for et scenarie: med ny jordvold i forlængelse af eksisterende vold, langs S-togs strækningen.

Støjberegningerne er udført for et scenarie: med ny jordvold i forlængelse af eksisterende vold, langs S-togs strækningen. NOTAT Projekt Støjnotat Lokalplanforslag for plejeboliger i Køge Nord Kunde Køge Kommune Notat nr. 1 Dato 2015-07-14 (rev. 1 2015.08.21) Til Martin Peter Schmidt, Køge Arkitekterne a/s Henrik Paaske Kjer

Læs mere

Seacon A/S. Indledning. Indhold. Vejstøj Miljømåling Trafikstøj Projektnr.: 13.2089 05. juni 2013 Rev. 16. september 2013 RAR/MF

Seacon A/S. Indledning. Indhold. Vejstøj Miljømåling Trafikstøj Projektnr.: 13.2089 05. juni 2013 Rev. 16. september 2013 RAR/MF Vejstøj Miljømåling Trafikstøj Projektnr.: 13.2089 05. juni 2013 Rev. 16. september 2013 RAR/MF Indledning Seacon A/S ved Stine Gro Jensen har bedt Viatrafik om at foretage støjberegninger ved etablering

Læs mere

Samrådsspørgsmål BG og BH

Samrådsspørgsmål BG og BH Transport- og Bygningsudvalget 2015-16 TRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 503 Offentligt TALEMANUSKRIPT Samrådsspørgsmål BG og BH Side 1 af 11 Spørgsmål BG & BH Spørgsmål BG: Hvad er årsagen til, at

Læs mere

Endvidere er der i sidste afsnit en anbefaling om rammer for tilskud til støjisolering af boliger.

Endvidere er der i sidste afsnit en anbefaling om rammer for tilskud til støjisolering af boliger. STØJNOTAT Projekt Vejtrafikstøjberegning Skyttemarksvej, Næstved Kunde Næstved Kommune Notat nr. 1 Dato 2015-06-24 Fra Jacob Storm Jørgensen og Allan Jensen, Rambøll 1. Indledning Næstved Kommune har bedt

Læs mere

Ny vejledning fra Miljøstyrelsen: Støj fra veje Støjkortlægning og støjhandlingsplaner

Ny vejledning fra Miljøstyrelsen: Støj fra veje Støjkortlægning og støjhandlingsplaner Ny vejledning fra Miljøstyrelsen: Støj fra veje Støjkortlægning og støjhandlingsplaner Specialkonsulent Jørgen Jakobsen, Miljøstyrelsen (jojak@mst.dk) Abstract Miljøstyrelsen udsendte i juli 2007 den ny

Læs mere

Brøndby Kommune. Støjhandlingsplan

Brøndby Kommune. Støjhandlingsplan Brøndby Kommune Støjhandlingsplan August 2010 Brøndby Kommune Støjhandlingsplan August 2010 Denne støjhandlingsplan er udarbejdet af Rambøll for Brøndby Kommune Ref Version 2 9415016 Støjhandlingsplan

Læs mere

Beregning af vejtrafikstøjniveau på 1. etape af Eriksborg nye udstykning i Silkeborg kommune. matrikel del 1c Gødvad By, Gødvad, 8600 Silkeborg

Beregning af vejtrafikstøjniveau på 1. etape af Eriksborg nye udstykning i Silkeborg kommune. matrikel del 1c Gødvad By, Gødvad, 8600 Silkeborg Trafikstøj veje Rapport nr. antal sider BE-01-260315. Sider inkl. denne: 10 Rapport titel Beregningssted Beregning af vejtrafikstøjniveau på 1. etape af Eriksborg nye udstykning i Silkeborg kommune. matrikel

Læs mere

Støjforureningen på Nørrebro

Støjforureningen på Nørrebro Støjforureningen på Nørrebro Kåre Press-Kristensen Civilingeniør, Ph.D. Det Økologiske Råd Baggrund Ca. 700.000 danske boliger er belastet med vejstøj over grænseværdien (58 db). Heraf er ca. 150.000 boliger

Læs mere

forslag for større veje i Aarhus Kommune Trafik og Veje Teknik og Miljø Aarhus Kommune

forslag for større veje i Aarhus Kommune Trafik og Veje Teknik og Miljø Aarhus Kommune forslag Støjhandlingsplan for større veje i Aarhus Kommune Trafik og Veje Teknik og Miljø Aarhus Kommune Indholdsfortegnelse Forord 3 Baggrund 4 Resumé af støjhandlingsplan 5 Kortlagte større kommunale

Læs mere

MØLLERENS HUS, RØNDE - TRAFIKSTØJBEREGNINGER

MØLLERENS HUS, RØNDE - TRAFIKSTØJBEREGNINGER ON Arkitekter 29. april 2015 MØLLERENS HUS, RØNDE - TRAFIKSTØJBEREGNINGER Beregning af vejstøj PROJEKT Møllerens Hus, Rønde - Vejtrafikstøjberegninger ON Arkitekter Projekt nr. 220944 Version 1 Udarbejdet

Læs mere

Notat N Torben Clausen A/S - Trafikstøj 23. maj : Jens Østergaard Larsen : Casper Bjerring og Gerhard Schlicker

Notat N Torben Clausen A/S - Trafikstøj 23. maj : Jens Østergaard Larsen : Casper Bjerring og Gerhard Schlicker Notat Kokbjerg 5 6000 Kolding Danmark T +45 8228 1400 F +45 8228 1401 www.grontmij.dk CVR-nr. 48233511 N5.005.11 Torben Clausen A/S - Trafikstøj 23. maj 2011 Projekt: 14.7815.03 Til Fra : Jens Østergaard

Læs mere

TRAFIKSTØJBEREGNINGER LANGAGERGÅRD OG TJØRNELYSKOLEN

TRAFIKSTØJBEREGNINGER LANGAGERGÅRD OG TJØRNELYSKOLEN Til Greve Kommune Dokumenttype Miljømåling-trafikstøj Dato Maj 2016 TRAFIKSTØJBEREGNINGER LANGAGERGÅRD OG TJØRNELYSKOLEN TJØRNELYSKOLEN Revision 1 Dato 23-05-2016 Udarbejdet af Jacob Storm Jørgensen Kontrolleret

Læs mere

Støjudfordringen i kommunen. Jakob Fryd Miljøkontrollen Københavns Kommune

Støjudfordringen i kommunen. Jakob Fryd Miljøkontrollen Københavns Kommune Støjudfordringen i kommunen Jakob Fryd Miljøkontrollen Københavns Kommune Støjproblemet i Københavns Kommune Støjniveau Boliger Andel > 70 db 5.000 2 % 65-70 db 31.000 11 % 60-65 db 49.000 17 % 55-60 db

Læs mere

SALG AF HØRSHOLM HOSPITAL STØJ FRA VEJTRAFIK INDHOLD. 1 Indledning. 1 Indledning 1. 2 Beliggenhed og planforhold 2

SALG AF HØRSHOLM HOSPITAL STØJ FRA VEJTRAFIK INDHOLD. 1 Indledning. 1 Indledning 1. 2 Beliggenhed og planforhold 2 REGION HOVEDSTADEN SALG AF HØRSHOLM HOSPITAL STØJ FRA VEJTRAFIK ADRESSE COWI A/S Vestre Stationsvej 7 5000 Odense C TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk TEKNISK NOTAT INDHOLD 1 Indledning

Læs mere

Støjhandlingsplan

Støjhandlingsplan Vejle Kommune Støjhandlingsplan 2010-2013 Teknisk notat Maj 2010 Vejle Kommune Støjhandlingsplan for de større vejstrækninger Teknisk notat Maj 2010 1 Indholdsfortegnelse 1 Administrative bestemmelser

Læs mere

Vallensbæk Kommune har en veludviklet infrastruktur. Kommunen har

Vallensbæk Kommune har en veludviklet infrastruktur. Kommunen har Vallensbæk Kommune har en veludviklet infrastruktur. Kommunen har nen gennemskæres af Holbækmotorvejen, Køge Bugt Motorvejen samt af S-banen. De to hovedfordelingsveje i kommunen er Vallensbæk Torvevej

Læs mere

Støjhandlingsplan. En handlingsplan for større kommunale veje. Randers Kommune

Støjhandlingsplan. En handlingsplan for større kommunale veje. Randers Kommune Støjhandlingsplan En handlingsplan for større kommunale veje Randers Kommune 1 Indholdsfortegnelse Side Indledning... 3 1. Væsentlige punkter i planen... 4 2. Beskrivelse af de større veje der er taget

Læs mere

Støjens pris i planlægningen! Hans Bendtsen, Vejdirektoratet/Vejteknisk Institut Jakob Fryd, Vejdirektoratet/Vejplan- og miljøafdelingen

Støjens pris i planlægningen! Hans Bendtsen, Vejdirektoratet/Vejteknisk Institut Jakob Fryd, Vejdirektoratet/Vejplan- og miljøafdelingen Støjens pris i planlægningen! Hans Bendtsen, Vejdirektoratet/Vejteknisk Institut Jakob Fryd, Vejdirektoratet/Vejplan- og miljøafdelingen Trafikdage 23-24 august 2010 AALBORG Universitet Anbefaling fra

Læs mere

2009/1 BSF 37 (Gældende) Udskriftsdato: 13. januar 2017

2009/1 BSF 37 (Gældende) Udskriftsdato: 13. januar 2017 2009/1 BSF 37 (Gældende) Udskriftsdato: 13. januar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 30. oktober 2009 af Per Clausen (EL), Line Barfod (EL), Johanne Schmidt Nielsen (EL) og Frank

Læs mere

Der var på byrådsmødet en generel opfordring til, at alle der havde bemærkninger til projektet, skulle anmode om foretræde for Teknisk Udvalg.

Der var på byrådsmødet en generel opfordring til, at alle der havde bemærkninger til projektet, skulle anmode om foretræde for Teknisk Udvalg. Notat Side 1 af 8 Til Til Kopi til Bering - Beder vejen Teknisk Udvalg Drøftelse På byrådsmødet onsdag d. 25. maj 2016 blev sag nr. 9 Kommuneplantillæg og VVM, Bering-Beder vejen, Endelig behandlet. Der

Læs mere

Hvad er lyd? Bølger i luften Lyd er trykbølger, der sættes i gang af mekaniske vibrationer i fast stof og som forplanter sig gennem luften.

Hvad er lyd? Bølger i luften Lyd er trykbølger, der sættes i gang af mekaniske vibrationer i fast stof og som forplanter sig gennem luften. Hvad er lyd? Bølger i luften Lyd er trykbølger, der sættes i gang af mekaniske vibrationer i fast stof og som forplanter sig gennem luften. Det gælder både, når en gulspurv synger og sender blid lyd mod

Læs mere

Indstilling. Endelig vedtagelse af Støjhandlingsplan Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten og Miljø. Den 4. september 2013.

Indstilling. Endelig vedtagelse af Støjhandlingsplan Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten og Miljø. Den 4. september 2013. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten og Miljø Den 4. september 2013 Endelig vedtagelse af Støjhandlingsplan 2013 Aarhus Kommune Trafik og Veje Teknik og Miljø 1. Resume Forslag til Støjhandlingsplan

Læs mere

Kortlægning af vejtrafikstøj Sammenfatningsnotat

Kortlægning af vejtrafikstøj Sammenfatningsnotat Kortlægning af vejtrafikstøj Sammenfatningsnotat Side 2 Indholdsfortegnelse Side 1 Indledning... 3 2 Trafikstøjbelastning... 3 3 Støjgrænser... 4 4 Kilder til trafikstøj... 4 5 Støjbelastningstal (SBT)...

Læs mere

STØJHANDLINGSPLAN 2015 BRØNDBY KOMMUNE

STØJHANDLINGSPLAN 2015 BRØNDBY KOMMUNE STØJHANDLINGSPLAN 2015 BRØNDBY KOMMUNE Udararbej bejdet oktober 2015 Brøndby Kommune Støjhandlingsplan 2015 Denne støjhandlingsplan er udarbejdet af Rambøll for Brøndby Kommune Ref 12651164 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Glostrup Kommune. Støjhandlingsplan

Glostrup Kommune. Støjhandlingsplan Glostrup Kommune Støjhandlingsplan Januar 2014 Glostrup Kommune Støjhandlingsplan Januar 2014 Denne støjhandlingsplan er udarbejdet af Rambøll for Glostrup Kommune Ref 1100005863 Glostrup støjhandlingsplan

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Støjberegning, M3/M12 tilslutningsanlæg. Vejdirektoratet. Teknisk notat. 1 Indledning. 2 Støjberegning

Indholdsfortegnelse. Støjberegning, M3/M12 tilslutningsanlæg. Vejdirektoratet. Teknisk notat. 1 Indledning. 2 Støjberegning Trafikudvalget 2009-10 TRU alm del Svar på Spørgsmål 1164 Offentligt Vejdirektoratet Støjberegning, M3/M12 tilslutningsanlæg Teknisk notat COWI A/S Odensevej 95 5260 Odense S Telefon 63 11 49 00 Telefax

Læs mere

1 Oversigt over de vigtigste punkter i støjhandlingsplanen 4. 2 Det kortlagte omårde og støjkilderne 5

1 Oversigt over de vigtigste punkter i støjhandlingsplanen 4. 2 Det kortlagte omårde og støjkilderne 5 Støjhandlingsplan 2013 indhold 0 Baggrund 3 1 Oversigt over de vigtigste punkter i støjhandlingsplanen 4 2 Det kortlagte omårde og støjkilderne 5 3 Ansvarlige myndigheder og retligt grundlag 6 4 Alle gældende

Læs mere

Vejledende grænseværdier for støjbelastning. Bilag 3

Vejledende grænseværdier for støjbelastning. Bilag 3 Vejledende grænseværdier for støjbelastning Bilag 3 Bilag 3 Teknisk redegørelsesbidrag om støjforhold m.v. Bilag 3 indeholder redegørelsesbidrag til fortolkning af regionplanens bestemmelser om støj m.v.

Læs mere

Allerød Kommune. Støjkortlægning

Allerød Kommune. Støjkortlægning Allerød Kommune Støjkortlægning Marts 2009 Allerød Kommune Støjkortlægning Marts 2009 Ref 86511082 Støj(1) Version 2 Dato 2009-03-24 Udarbejdet af MDY, CM Kontrolleret af MDY Godkendt af CM Rambøll Danmark

Læs mere

Juni 2009. Støjhandlingsplan 2008-2013

Juni 2009. Støjhandlingsplan 2008-2013 Juni 2009 Støjhandlingsplan 2008-2013 Støjhandlingsplan 2008-2013 INDHOLDSFORTEGNELSE (JF. BEKENDTGØRELSE NR. 717 AF 13.6.2006) SIDE FORORD 3 INDLEDNING 4 1 STØJHANDLINGSPLANENS VÆSENTLIGSTE ELEMENTER

Læs mere

Støjhandlingsplan

Støjhandlingsplan Hvidovre Kommune Støjhandlingsplan 2010-2015 Vedtaget af Kommunalbestyrelsen 28 september 2010 Hvidovre Kommune Støjhandlingsplan 2010-2015 Vedtaget af Kommunalbestyrelsen 28 september 2010 Dokument nr

Læs mere

Støjhandlingsplan

Støjhandlingsplan ØU150310, pkt 0603 TMU-møde den 030310 Bilag til pkt 0601 Hvidovre Kommune Støjhandlingsplan 2010-2015 Forslag Januar 2010 ØU150310, pkt 0603 TMU-møde den 030310 Bilag til pkt 0601 Hvidovre Kommune Støjhandlingsplan

Læs mere

Støjhandlingsplaner afrapportering fra Danmark

Støjhandlingsplaner afrapportering fra Danmark Notat Direktiv om ekstern støj 2002/49/EF Støjhandlingsplaner afrapportering fra Danmark til EU Kommissionen Miljøteknologi J.nr. Ref. Brk, Jojak Den 22. september 2011 Støjhandlingsplaner afrapportering

Læs mere

Notat N5.027.14. Trafikstøj ved Sdr. Ringvej Støjberegninger 1 INDLEDNING

Notat N5.027.14. Trafikstøj ved Sdr. Ringvej Støjberegninger 1 INDLEDNING Notat N5.027.14 Kokbjerg 5 6000 Kolding Danmark T +45 8228 1400 F +45 8228 1401 www.grontmij.dk CVR-nr. 48233511 Trafikstøj ved Sdr. Ringvej Støjberegninger 06. oktober 2014 Vores reference: 35.5676.01

Læs mere

MOTORVEJ E45 / E20 - UDBYGNING VVM-UNDERSØGELSE Borgermøde

MOTORVEJ E45 / E20 - UDBYGNING VVM-UNDERSØGELSE Borgermøde MOTORVEJ E45 / E20 - UDBYGNING VVM-UNDERSØGELSE Borgermøde Afdelingsleder BIRGITTE HENRIKSEN PROGRAM Kl. 19.00 Velkomst og Introduktion Afdelingsleder Birgitte Henriksen, Vejdirektoratet VVM-redegørelse

Læs mere

At fastholde hovedbanen over Fyn som en højklasset forbindelsesled mellem Jylland/Sjælland/udlandet.

At fastholde hovedbanen over Fyn som en højklasset forbindelsesled mellem Jylland/Sjælland/udlandet. 3.3 Jernbaner.qxd 19-12-2005 18:09 Side 1 Foto: Fyns Amt 3.3 Jernbaner Amtsrådets mål At fastholde hovedbanen over Fyn som en højklasset forbindelsesled mellem Jylland/Sjælland/udlandet. At Odense-Svendborg

Læs mere

Beregning af vejtrafikstøjniveau med støjvold på udstykningen ved Brunbakkevej 1C i Silkeborg kommune.

Beregning af vejtrafikstøjniveau med støjvold på udstykningen ved Brunbakkevej 1C i Silkeborg kommune. Trafikstøj veje Rapport nr. antal sider BE-01-190615. Sider inkl. denne: 10 Rapport titel Beregningssted Beregning af vejtrafikstøjniveau med støjvold på udstykningen ved Brunbakkevej 1C i Silkeborg kommune.

Læs mere

REDUCEREDE STØJGENER EFTER UDVIDELSEN AF MOTORRING 3

REDUCEREDE STØJGENER EFTER UDVIDELSEN AF MOTORRING 3 Artikel til Trafik og Veje hbe/lykk/lmi/26-10-2011 REDUCEREDE STØJGENER EFTER UDVIDELSEN AF MOTORRING 3 Lykke Møller Iversen, Vejdirektoratet, Vejteknisk Institut, lykk@vd.dk Hans Bendtsen, Vejdirektoratet,

Læs mere

Informationsmøde 8. juni 2015 SKOVVEJEN SYD OM REGSTRUP (KALUNDBORGMOTORVEJENS 2. ETAPE)

Informationsmøde 8. juni 2015 SKOVVEJEN SYD OM REGSTRUP (KALUNDBORGMOTORVEJENS 2. ETAPE) Informationsmøde 8. juni 2015 SKOVVEJEN SYD OM REGSTRUP (KALUNDBORGMOTORVEJENS 2. ETAPE) Dagsorden 1. Velkomst 2. Baggrund Anlægslov og VVM-undersøgelser 3. Status for Ringvejen v/holbæk Kommune 4. Tidsplan

Læs mere

EU-støjkortlægning 2007 Større veje Vallensbæk Kommune

EU-støjkortlægning 2007 Større veje Vallensbæk Kommune Projektrapport EU-støjkortlægning 2007 Større veje Vallensbæk Kommune Projekt Støjkortlægning Københavns omegnskommuner Rapport 81-02517-B Opgaveansvarlig Torben Astrup Frederiksberg 30-01-2009 ÅF-Ingemansson

Læs mere

SKOVVEJEN SYD OM REGSTRUP VVM-UNDERSØGELSE. Borgermøde 16. august 2011

SKOVVEJEN SYD OM REGSTRUP VVM-UNDERSØGELSE. Borgermøde 16. august 2011 SKOVVEJEN SYD OM REGSTRUP VVM-UNDERSØGELSE Borgermøde 16. august 2011 PROGRAM Kl. 19.00 Velkomst og Introduktion Områdechef Ole Kirk, Vejdirektoratet VVM-redegørelse Projektleder John H. Kristiansen, Vejdirektoratet

Læs mere

Gentofte Kommune Støjhandleplan 2010

Gentofte Kommune Støjhandleplan 2010 Gentofte Kommune Støjhandleplan 2010 Gentofte Rådhus Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Indholdsfortegnelse Indledning...3 1. Resumé...3 2. Gentofte Kommune...4 3. De ansvarlige myndigheder...5 4.

Læs mere

BilagTMU_130812_pkt_12.01. Hvidovre Kommune. Vej- og Parkafdelingen. Støj. Støjskærme langs Avedøre Havnevej og Gl. Køge Landevej

BilagTMU_130812_pkt_12.01. Hvidovre Kommune. Vej- og Parkafdelingen. Støj. Støjskærme langs Avedøre Havnevej og Gl. Køge Landevej Hvidovre Kommune Vej- og Parkafdelingen Støj Støjskærme langs Avedøre Havnevej og Gl. Køge Landevej 4990not001, Rev. D, 10.06.2013 Udført: Sigurd Thomsen Kontrolleret: Kurt Christensen Side 1 1. Indledning

Læs mere

Transport- og Bygningsudvalget TRU Alm.del Bilag 99 Offentligt

Transport- og Bygningsudvalget TRU Alm.del Bilag 99 Offentligt Transport- og Bygningsudvalget 2016-17 TRU Alm.del Bilag 99 Offentligt Til medlemmerne af Transport- og Bygningsudvalget Notat om manglende støjskærm ved Motorring 3 Rødovre Kommune Materiale forud for

Læs mere

Forslag til. Støjhandleplan 2014 GENTOFTE KOMMUNE

Forslag til. Støjhandleplan 2014 GENTOFTE KOMMUNE 1 Forslag til Støjhandleplan 2014 GENTOFTE KOMMUNE 2 Støjhandleplan 2014 Indhold Indledning... 3 1. Resumé... 4 2. Gentofte Kommune i tal... 4 3. De ansvarlige myndigheder... 5 Ansvarlige myndigheder...

Læs mere

Støjhandlingsplan 2008-2013. Handlingsplan for større statslige veje

Støjhandlingsplan 2008-2013. Handlingsplan for større statslige veje Støjhandlingsplan 2008-2013 Handlingsplan for større statslige veje Vejdirektoratet København Niels Juels Gade 13 Postboks 9018 1022 København K Tlf. 7244 3333 Fax 3315 6335 vd@vd.dk Vejdirektoratet.dk

Læs mere

Miljøvurdering af lokalplan 13-012 støj og luft

Miljøvurdering af lokalplan 13-012 støj og luft 30. oktober 2014 Miljøvurdering af lokalplan 13-012 støj og luft Miljøvurdering af væsentlige miljøpåvirkninger Indledning Miljøvurdering af lokalplan 13-012: Etablering af mere forureningsfølsomt erhverv

Læs mere

Rapport. EU-støjkortlægning 2017 Glostrup Kommune. Udført for Glostrup Kommune. Wordkopi til Michael Seifert til tekstredigering,

Rapport. EU-støjkortlægning 2017 Glostrup Kommune. Udført for Glostrup Kommune. Wordkopi til Michael Seifert til tekstredigering, Wordkopi til Michael Seifert til tekstredigering, 2018-01-18 Rapport EU-støjkortlægning 2017 Glostrup Kommune Udført for Glostrup Kommune TC-101180 Sagsnr.: 116-33707 Side 1 af 20 10. januar 2018 DELTA

Læs mere

Rudersdal Kommune. Støjkortlægning og støjhandlingsplan

Rudersdal Kommune. Støjkortlægning og støjhandlingsplan Rudersdal Kommune Støjkortlægning og støjhandlingsplan December 010 Rudersdal Kommune Støjkortlægning og støjhandlingsplan for Kongevejen og Birkerød Kongevej December 010 Denne støjhandlingsplan er udarbejdet

Læs mere

Støjhandlingsplan 2010 - for udvalgte veje i Odense Kommune

Støjhandlingsplan 2010 - for udvalgte veje i Odense Kommune Støjhandlingsplan 2010 - for udvalgte veje i Odense Kommune 1 Indhold: Side Forord 3 Resumé 4 Veje der er omfattet af handlingsplanen 5 Lovgivning 6 Fakta om vejtrafikstøj 7 Støjgrænser 9 Sammenfatning

Læs mere

Nyt Bynet i Rødovre Kommune

Nyt Bynet i Rødovre Kommune Nyt Bynet i Rødovre Kommune - Fra Cityringens åbning i 2019 Indhold Forslag til den lokale busbetjening 2 Nyt Bynet i Rødovre Kommune 3 Strategisk busnet fra Cityringens åbning 5 Forslag til lokalt busnet

Læs mere

Kortlægning af vejtrafikstøj i Fredericia Kommune

Kortlægning af vejtrafikstøj i Fredericia Kommune Side 1 Kortlægning af vejtrafikstøj i Fredericia Kommune April 2009 Udgivelsesdato : 2. april 2009 Projekt : 35.8661.02 Rapportnr : T4.005.08 Udarbejdet : Hans Bjergegaard Kontrolleret : Niels-Jørgen Hviid

Læs mere

Bemærkninger til: Forslag til Vej- og Trafikplan, dateret 30. oktober J.nr. 14/7590

Bemærkninger til: Forslag til Vej- og Trafikplan, dateret 30. oktober J.nr. 14/7590 Bemærkninger til: Forslag til Vej- og Trafikplan, dateret 30. oktober 2014 J.nr. 14/7590 Forslaget har været i offentlig høring fra den 12. november 2014 til den 7. januar 2015 Den 8. januar 2015 var der

Læs mere

Støj fra veje Vejledning fra Miljøstyrelsen Nr. 4 2007

Støj fra veje Vejledning fra Miljøstyrelsen Nr. 4 2007 Støj fra veje Vejledning fra Miljøstyrelsen Nr. 4 2007 Indhold FORORD 5 1 INDLEDNING 7 1.1 STØJGENER OG SUNDHEDSEFFEKTER 7 1.2 NATIONAL VEJSTØJSTRATEGI 8 1.3 STØJ OG HUSPRISER 8 1.4 STØJBEKENDTGØRELSEN

Læs mere

NOTAT. Vindmøller nord for stilleområde ved Randbøl Hede

NOTAT. Vindmøller nord for stilleområde ved Randbøl Hede NOTAT Projekt Vindmøller på Flyveplads Vandel Kunde Telos Energy ApS Notat nr. 1 Dato 18-04-2012 Til Vejle Kommune, Marianne Bjerre Fra Albert Ernest Coutant og Allan Jensen Kopi til Anders Dolmer Vindmøller

Læs mere

NOTAT. 1. Baggrund. Projekt Kortlægning af støj fra aktiviteter på kunstgræsbaner og vejtrafik Kunde Silkeborg Kommune Notat nr.

NOTAT. 1. Baggrund. Projekt Kortlægning af støj fra aktiviteter på kunstgræsbaner og vejtrafik Kunde Silkeborg Kommune Notat nr. NOTAT Projekt Kortlægning af støj fra aktiviteter på kunstgræsbaner og vejtrafik Kunde Silkeborg Kommune Notat nr. 1 Dato 2016-06-28 Til Fra Alf Christensen og Jann Hansen, Silkeborg Kommune Jacob Storm

Læs mere

Trafikstøjhandlingsplan 2013

Trafikstøjhandlingsplan 2013 Trafikstøjhandlingsplan 2013 Forord Miljøministeriet har med støjbekendtgørelsen fra 2006 fastlagt, at der skal gennemføres en kortlægning af ekstern støj samt udarbejdes handlingsplaner til løsning af

Læs mere

Teknisk notat N4.021.12. Arla Foods, Nyt biogasanlæg i Videbæk Støjkonsekvensberegninger af trafik på offentlig vej. : Birgitte Koch, Arla Foods

Teknisk notat N4.021.12. Arla Foods, Nyt biogasanlæg i Videbæk Støjkonsekvensberegninger af trafik på offentlig vej. : Birgitte Koch, Arla Foods Teknisk notat Danmark T +4 898 800 F +4 898 8 www.grontmij.dk CVR-nr. 48 N4.0. Arla Foods, Nyt biogasanlæg i Videbæk Støjkonsekvensberegninger af trafik på offentlig vej. marts 0 Projekt:.4.0 Til Fra Vedlagt

Læs mere

ORIENTERING FRA MILJØSTYRELSENS REFERENCELABORATORIUM FOR STØJMÅLINGER

ORIENTERING FRA MILJØSTYRELSENS REFERENCELABORATORIUM FOR STØJMÅLINGER ORIENTERING FRA MILJØSTYRELSENS REFERENCELABORATORIUM FOR STØJMÅLINGER Rapportskabelon til Miljømåling trafikstøj Orientering nr. 44 Revision 1 PFi/CB/ilk 8. maj 01 Resume Formålet med denne orientering

Læs mere

file:///c:/adlib%20express/work/ t / t /f37dfe80-371c-4...

file:///c:/adlib%20express/work/ t / t /f37dfe80-371c-4... Page 1 of 1 From: Allan Jensen Sent: 11-05-2016 09:26:39 To: Morten Suhr Subject: Ringvejsstrækningen. Prioritering af indsatsen Follow Up Flag: Flag Status: Attachments: Opfølgning Red 1100014800-09-001-1-Prioritering

Læs mere

Ringsted Kommune Plan & Byg Rønnedevej Ringsted. Att.: John Jeppesen. Dato:

Ringsted Kommune Plan & Byg Rønnedevej Ringsted. Att.: John Jeppesen. Dato: Ringsted Kommune Plan & Byg Rønnedevej 9 4 Ringsted Att.: John Jeppesen Akustik Støj Vibrationer Vedbysøndervej 13 4200 Slagelse Tlf: 503 620 Fax: 527 622 post@d-a-r.dk www.d-a-r.dk Sag nr.: 11-012 Beregning

Læs mere

Indsigelse i hovedtræk

Indsigelse i hovedtræk Høringssvar vedr. Aalborg Kommunes trafikstøjhandlingsplan Indsigelsen angår Aalborg Kommunes trafikstøjhandleplan, hvoraf det fremgår, at Aalborg Kommune fortsat (vil) arbejde for etablering af den 3.

Læs mere

BEREGNINGER I FORBINDELSE MED VVM FOR LETBA- NENS 1. ETAPE I ÅRHUSOMRÅDET

BEREGNINGER I FORBINDELSE MED VVM FOR LETBA- NENS 1. ETAPE I ÅRHUSOMRÅDET Tog- og vejstøjsberegninger Bilagsrapport. VVM-redegørelse letbanens 1. etape i Århusområdet, august 2009 Sag nr. 13.969.00 TOG- OG VEJSTØJ BEREGNINGER I FORBINDELSE MED VVM FOR LETBA- NENS 1. ETAPE I

Læs mere