ÅRSBERETNING 2011 for Retten i Næstved

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ÅRSBERETNING 2011 for Retten i Næstved"

Transkript

1 ÅRSBERETNING 2011 for Retten i Næstved - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2012

2 1. Indledning kort præsentation af retten 2 Næstved retskreds omfatter Næstved kommune, Slagelse Kommune, Sorø Kommune og Faxe kommune. Retskredsen har ca indbyggere. Ved Retten i Næstved er der ansat 9 dommere, hvoraf den ene tillige er retspræsident. Der er endvidere ansat en administrationschef, 14 retsassessorer og dommerfuldmægtige samt 40 kontorfunktionærer og 3 servicemedarbejdere. Retten i Næstved er organiseret i afdelinger, som ledes af en funktionschef og en afdelingsleder. Retsafdelingen behandler civile sager, straffesager og betalingspåkrav. Fogedretten behandler fogedsager og tvangsauktioner. Skifteretten behandler dødsboer, insolvensskifter og gældssaneringer. De administrative funktioner varetages af administrationen og præsidentsekretariatet. I 2011 modtog retspræsidenten klager fra 27 personer, hvoraf 7 klager angik sagsbehandlingstiden. Ingen af klagerne i 2011 har givet anledning til advarsler efter retsplejelovens 48, stk. 1. I 2009 modtog præsidenten klager fra 68 personer, hvoraf 29 angik sagsbehandlingstiden. I 2010 blev der modtaget 45 klager, hvoraf 10 angik sagsbehandlingstiden. 2. Resultater i 2011 Kort om DOMHUS-modellen DOMHUS-modellen er en fælles ramme for helhedsbaseret kvalitetsudvikling. Den indeholder en række indsatsområder, som skal tjene som inspiration i forhold til den løbende udvikling. Samtidig er der en række resultattemaer indbygget, som der løbende kan følges op på. Det er ligeledes et centralt element i modellen, at der løbende foretages en såkaldt selvevaluering, hvor aktuelle udfordringer og styrker identificeres. Neden for gennemgås resultaterne for 2011 opdelt på de enkelte resultattemaer efter modellen.

3 Strategi og planlægning God ressourceudnyttelse Fogedret Strafferet Civilret Skifteret Udviklende arbejdspladser Samarbejdsrelationer 3 DOMHUSET RETSSIKKERHED UAFHÆNGIGHED En ramme om kvalitetsudvikling i Danmarks Domstole Vi løser vores opgaver med højeste kvalitet, service og effektivitet STRATEGISK Administrationschef LEDELSE FAGLIG LEDELSE PERSONALELEDELSE Driftsledelse og organisering Effektive Arbejdsprocesser EFFEKTIVITET FAGLIG KVALITET TRIVSEL, MOTIVATION SAGSBEHANDLINGSTID BRUGEROPLEVET KVALITET OMDØMME Resultat 1: Effektivitet (aktivitet og produktivitet) AKTIVITET Retten i Næstveds samlede aktivitet udregnes som vægtede afsluttede sager. Vægtningen beregnes ud fra en fælles beregningsmodel for byretterne, hvor sagernes gennemsnitlige belastning for den enkelte sagstype udregnes i forhold de øvrige sagstyper. AKTIVITET VED RETTEN MÅLT SOM VÆGTEDE AFSLUTTEDE SAGER Samlet Straffesager Civile sager Fogedsager Skiftesager Notarialforretninger SAMLET BYRETTERNE Retten i Næstved Retten i Næstved har i 2012 afsluttet sager, hvilket er 200 sager mere end der blev afsluttet i Samtidig er årsværksforbruget reduceret fra 73,7 årsværk i 2010 til 72,0 årsværk i 2011.

4 PRODUKTIVITET Produktiviteten måles ved et indeks, der beregnes som forholdet mellem rettens afsluttede vægtede sager og det samlede årsværksforbrug. Produktivitetsindekset muliggør en sammenligning af de enkelte byretter og er uafhængig af den tid, der anvendes på eksempelvis administration og ledelse mv. PRODUKTIVITETSINDEKS SAMLET FOR RETTEN Samlet Retssager Straffesager Civile sager Fogedsager Skiftesager BEDSTE RET 103,6 104,4 109,2 104,4 112,3 110,0 105,6 104,9 112,4 117,1 118,2 118,6 SAMLET BYRETTERNE 100,0 101,8 100,0 99,6 100,0 104,1 100,0 94,1 100,0 106,3 100,0 106,2 Retten i Næstved 103,3 104,3 104,7 100,3 94,3 92,9 119,1 109,5 100,5 116,1 100,1 97,4 1) "Retssager" svarer til den samlede produktivitet for "straffesager" og "civile sager". Rettens samlede produktivitet er løbende blevet forbedret siden domstolsreformen i Resultatet for 2011 på 104,4 er meget tilfredsstillende og det opnåede resultat ligger over gennemsnittet for byretterne og er byretternes sjette bedste resultat. Produktivitetsindekset for retssagerne, som er sammensat af indekset for straffesager og civile sager ligger samlet over gennemsnittet for byretter. Civile sager ligger over gennemsnittet mens straffesager ligger under gennemsnittet. Når det anvendte tidsforbrug opgøres udøves der et skøn, da dommere ikke registrerer den tid, som de anvender på den enkelte sag. Derfor er det samlede tal for retssagerne mere retvisende end tallet for henholdsvis civile sager og straffesager. Der er endvidere sket en fejl i forbindelse med, at en dommer havde fri i to måneder til et projekt i Domstolsstyrelsen. Ved en registreringsfejl er dommeren registreret med fuld tid ved retten i Næstved i Produktiviteten er derfor reelt lidt højere end 104,3. Der arbejdes løbende på at forbedre produktiviteten og tilpasse resurserne til antallet af modtagne sager. Der er i 2012 tilført fogedretten flere juristresurser til afvikling af yderligere tvangsauktioner og skifterettens juristresurser er blevet reduceret. I løbet af 2012 iværksættes der et Leanprojekt i skifteretten og i samarbejde med anklagemyndigheden gennemføres et fælles Lean-projekt vedrørende straffesager. Fogedretten har i 2011 haft stor fokus på at optimere arbejdsprocesserne og har opnået en meget stor produktivitetsfremgang. ÅRSVÆRKSFORBRUG PÅ ADMINISTRATION Retten i Næstved har i 2011 haft fokus på at anvende mindst mulig tid på administration og har siden 2009 nedbragt juristerne og kontorfunktionærernes arbejde med administration væsentligt.

5 ÅRSVÆRKSFORBRUG ANVENDT TIL GENEREL LEDELSE OG ADMINISTRATION MV. Årsværk til generel ledelse og administration 5 %-del til generel ledelse og administration SAMLET BYRETTERNE Jurister 48,5 45,5 40,3 11,1% 10,1% 8,8% Kontor 190,5 186,6 174,5 19,9% 18,0% 18,0% Elev 17,2 15,5 15,6 16,1% 15,8% 16,0% Fleks 27,7 30,8 28,3 48,9% 45,0% 43,9% Øvrige 97,3 91,2 85,2 86,5% 86,5% 84,8% Samlet 381,1 369,6 343,9 22,8% 21,0% 20,3% Samlet ekskl. fleks 353,4 338,8 315,5 21,9% 20,0% 19,4% Retten i Næstved Jurister 2,4 2,2 1,7 14,1% 12,0% 8,7% Retten i Næstved Kontor 9,2 7,5 6,8 21,1% 17,0% 16,9% Retten i Næstved Elev 1,1 1,3 1,0 28,1% 31,7% 23,6% Retten i Næstved Fleks 1,6 1,2 1,3 85,8% 42,7% 41,3% Retten i Næstved Øvrige 5,1 4,6 4,3 99,9% 99,9% 96,6% Retten i Næstved Samlet 19,3 16,8 15,1 27,1% 22,8% 21,0% 1) I opgørelsen er årsværksforbrug under kategorierne "ledelse og administration", "hjælpefunktioner" og "transporttid" henført under generel ledelse og administration mv. 2) Ansatte under socialt kapitel (fleksjobbere mv.) uden tidsfordeling indgår ikke i denne opgørelse. Resultat 2: Sagsbehandlingstid (målopfyldelse og gennemsnitlig sagsbehandlingstid Domstolene har som led i domstolsreformen fastsat en række konkrete mål for sagsbehandlingstiderne ved byretterne. Det overordnede mål er i første omgang at nedbringe sagsbehandlingstiden til niveauet for 2006 og herefter på længere sigt at nedbringe sagsbehandlingstiderne yderligere. Muligheden for at realisere målene har tæt sammenhæng med de resurser, der tildeles den enkelte ret, hvilke sager retten modtager og anklagemyndighedens samt advokaters forhold i forbindelse med berammelse af hovedforhandlinger.

6 6 Målopfyldelse: STRAFFESAGER MÅLOPFYLDELSE STRAFFESAGER (PROCENT) Nævningesager Domsmandssager Sager uden domsmænd Tilståelsessager Voldssager Voldtægtssager <4 MDR. <6 MDR. <3 MDR. <6 MDR. <2 MDR. <6 MDR. <2 MDR. <6 MDR. <37 DG. <2 MDR. <37 DG. <2 MDR. MÅL (procent) SAMLET BYRETTERNE 36,2 43,1 65,4 70,7 47,2 53,4 72,5 77,4 49,2 62,2 87,8 92,7 38,2 49,1 73,4 83,4 43,2 53,7 58,1 68,1 34,3 24,2 58,2 50,0 5. BEDSTE RET 100,0 100,0 100,0 100,0 60,7 69,4 87,0 90,5 74,4 79,4 95,4 97,6 50,8 63,7 92,1 96,3 57,3 70,0 67,9 82,4 50,0 37,5 100,0 75,0 Retten i Næstved 21,4 66,7 71,4 100,0 32,1 33,5 60,9 62,2 42,1 41,1 87,5 86,7 22,6 33,9 60,7 69,0 20,3 19,6 31,3 31,4 40,0 42,9 80,0 57,1 CIVILE SAGER MÅLOPFYLDELSE CIVILE SAGER (PROCENT) "Tunge" almindelige sager Øvrige almindelige sager Alle almindelige civile sager Ægteskabssager Forældreansvarssager <15 MDR. <18 MDR. <12 MDR. <15 MDR. <6 MDR. <12 MDR. <4 MDR. <6 MDR. <6 MDR. <8 MDR. MÅL (procent) SAMLET BYRETTERNE 42,5 37,8 59,2 51,7 30,9 30,1 48,6 45,9 68,0 67,4 83,8 83,6 46,0 52,7 71,5 75,9 48,9 52,6 67,5 70,8 5. BEDSTE RET 55,6 50,0 67,7 64,5 50,0 47,5 60,0 63,4 72,9 72,3 87,9 86,9 63,3 68,8 83,3 89,3 65,8 65,6 78,1 80,6 Retten i Næstved 25,0 16,7 37,5 33,3 18,6 6,0 37,8 23,1 71,6 66,9 85,6 83,6 17,3 33,3 59,6 51,3 41,2 40,4 56,7 60,6 1) Ved "tunge" almindelige sager forstås sager, der er behandlet kollegialt, med en værdi på mere end 1 mio. kr. eller rubriceret som forvaltningssag (det offentlige er part eller der er tale om en advokatnævnssag). Ved "Øvrige almindelige sager" forstås almindelige sager, der ikke er "tunge". Boligretssager og småsager inkluderes ikke. 2) Ved alle almindelige civile sager forstås både sager med og uden hovedforhandling, herunder udeblivelsesdomme, forligte sager, henviste sager og afviste sager, ligesom alle sager med forhandlingsmaksime (almindelige sager, boligretssager og småsager) er inkluderede. Målopfyldelsen for straffesager og civile sager har samlet set ikke været tilfredsstillende. Resultatet kan til dels forklares ved, at retten i 2011 har nedbragt antallet af verserende sager og at der som følge heraf er afgjort mange gamle sager. Dernæst har påbegyndelsen af to meget store domsmandssager påvirket målopfyldelsen, idet tre dommere, svarende til to dommerårsværk, siden september 2011 har været optaget af de to domsmandssager. Den ene sag slutter i sommeren 2012 og den anden slutter i december 2012.

7 7 FOGEDSAGER MÅLOPFYLDELSE FOGEDSAGER (PROCENT) Alm. fogedsager Særlige fogedsager Betalingspåkrav <2 MDR. <4 MDR. <2 MDR. <4 MDR. <2 MDR. <4 MDR. MÅL (procent) SAMLET BYRETTERNE 45,8 57,1 75,6 85,1 66,0 71,4 89,1 93,4 46,4 57,8 76,6 85,4 5. BEDSTE RET 72,2 77,4 91,8 94,6 87,3 89,3 97,2 98,2 70,3 76,4 93,7 94,1 Retten i Næstved 26,8 54,2 62,7 82,0 48,2 72,3 85,5 95,1 49,9 52,2 87,9 88,4 Fogedretten har forbedret målopfyldelsen i 2011 i forhold til 2010 og der er udsigt til målene vil blive nået i løbet af Sagsbehandlingstiderne: CIVILE SAGER GENNEMSNITLIG SAGSBEHANDLINGSTID CIVILE SAGER (DAGE) Hovedforhandlede almindelige sager Hovedforhandlede boligretssager Hovedforhandlede småsager Alle civile sager m. forhandlingsmaksime Alle ægteskabssager Alle forældreansvarssager BEDSTE RET SAMLET BYRETTERNE Retten i Næstved ) Alle civile sager med forhandlingsmaksime inkluderer sagstyperne almindelige sager, boligretssager og småsager. STRAFFESAGER GENNEMSNITLIG SAGSBEHANDLINGSTID STRAFFESAGER (DAGE) Nævningesager Domsmandssager Sager uden domsmænd Tilståelsessager BEDSTE RET SAMLET BYRETTERNE Retten i Næstved

8 De gennemsnitlige sagsbehandlingstider for civile sager og straffesager er ikke tilfredsstillende. Det skyldes den meget store bunker af verserende sager som retten oparbejdede i 2007 og 2008 som følge af domstolsreformen og manglende resurser. Antallet af verserende sager er blevet nedbragt siden 2009 og væsentligt nedbragt i Det betyder imidlertid, at der er en overvægt af ældre afsluttede sager, som giver en længere gennemsnitlig sagsbehandlingstid. FOGEDSAGER GENNEMSNITLIG SAGSBEHANDLINGSTID FOGEDSAGER (DAGE) Alm. Fogedsager Særlige fogedsager Betalingspåkrav Tvangsauktioner BEDSTE RET SAMLET BYRETTERNE Retten i Næstved Fogedretten har i 2011 nedbragt antallet af verserende sager til under niveauet for 2006 og samtidigt nedbragt den gennemsnitlige sagsbehandlingstid. Det er planen for 2012 at nedbringe sagsbehandlingstiderne til byretternes gennemsnit. SKIFTESAGER GENNEMSNITLIG SAGSBEHANDLINGSTID SKIFTESAGER (DAGE) Boudlæg Uskiftet bo Privat skifte Forenklet privat skifte BEDSTE RET SAMLET BYRETTERNE Retten i Næstved Skifteretten har nedbragt antallet af verserende sager i 2011 og har gennemsnitlige sagsbehandlingstider som enten ligger lidt over eller lidt under den gennemsnitlige sagsbehandlingstid for alle byretter. Som følge af vanskelighederne ved at sælge faste ejendomme, som har ramt flere områder i retskredsen hårdt, har mange dødsboer og konkursboer vanskeligt ved at sælge faste ejendomme. Dette forlænger den gennemsnitlige sagsbehandlingstid og situationen kan ikke forventes at ændres væsentligt i løbet af 2012.

9 Resultat 3: Faglig kvalitet 9 Retten holder flere gange årligt en kvalitetsudviklingsdag, hvor alle rettens jurister sætter sig sammen for at drøfte et juridisk emne, gerne ud fra et oplæg fra en fagperson. I 2011 har vi drøftet ungdomskriminalitet og den svære samtale med børn, hvor vi har haft oplæg fra politiet og en børnesagkyndig. Vi har desuden sat fokus på vores kommunikation, både den skriftlige og den mundtlige. Vi havde to sprogkonsulenter inde og lære os, hvordan vi kan modernisere vores sprog og ikke mindst skrive, så borgerne forstår os, og dette blev fulgt op af en paneldebat. I panelet sad en repræsentant for anklagemyndigheden og 2 advokater, som vi havde inviteret til at komme og give os feedback på vores optræden og kommunikation i retsmøderne. Det var en rigtig udbytterig dag, hvor vi også tog fat på feedback som metode til udvikling af kvaliteten. Rettens kvalitetsudviklingsdage bliver også af såvel jurister som kontorfunktionærer brugt til i samarbejde at udvikle arbejdsgange og forbedre tilrettelæggelsen af sagsbehandlingen. Resultat 4: Brugeroplevet kvalitet Det har været et vigtigt element i domstolsreformen at sikre, at kvaliteten af domstolenes ydelser fortsat ligger på et højt niveau, herunder bl.a. i forhold til den faglige kvalitet og den brugeroplevede kvalitet. Den brugeroplevede kvalitet vurderes løbende og i forbindelse med brugerundersøgelser. Den seneste brugerundersøgelse er foretaget i Undersøgelsen viste, at 64 % af brugerne (almindelige og professionelle brugere) samlet set var tilfredse med Retten i Næstved. Der forventes at gennemføres en ny brugerundersøgelse i Resultat 5: Trivsel og motivation samt udvalgte HR-nøgletal TRIVSEL RETTEN I NÆSTVED Retten i Næstved Danmarks Domstole Resultater i 2010 Gennemsnit 5. bedste Engagement 5,5 5,6 6,0 6,3 Motivation og tilfredshed 5,0 5,6 6,0 6,2 Arbejdsforhold 4,8 4,7 5,3 5,6 Samlet trivsel 2) 4,9 5,2 5,6 5,8

10 10 Embedet har i 2011 fulgt op på den i 2010 afholdte trivselsmåling. Der har været nedsat tre fokusgrupper med udgangspunkt i tre indsatsområder: Organisationsstruktur, telefonpasning og image samt arbejdsopgaver. Hver gruppe er kommet med en rapport med forslag til forbedringer, som embedet nu arbejder videre med. Arbejdet i projektgruppen vedrørende organisationsstruktur har allerede resulteret i en organisationsændring pr. 2. januar Organisationsændringen har bl.a. medført, at dommergruppen er blevet en del af embedets øverste ledelse og at der i højere grad delegeres ansvar for faglig udvikling ved en tværfaglig procesudvikling. UDVALGTE HR-NØGLETAL 5. BEDSTE RET 7,5 7,2 Gnst. antal sygedage pr. ansat Personaleomsætning (%) Lønsumsforbrug (mio.) SAMLET BYRETTERNE 10,3 9,4 9,1 10,5 34,1 Retten i Næstved 11,1 9,1 8,8 8,7 33,8 33,4 1) Tallene er ekskl. ansatte under socialt kapitel. Deltidssygdom, barns sygdom, omsorgsdage og særlige feriedage indgår ikke. Retten i Næstved kom i 2011 med i Moderniseringsstyrelsens sygefraværsprojekt, som løber til udgangen af Målet er at få et lavere sygefravær. Embedet har som mål sat en reduktion af sygefraværet med 2 dage i gennemsnit pr. medarbejder ved udgangen af I 2010 var det gennemsnitlige sygefravær 11,1 dag pr. medarbejder. I 2011 var det gennemsnitlige sygefravær pr. medarbejder faldet til 9,1 dag. Embedets måltal i forbindelse med projektet er således allerede opfyldt. Til sammenligning kan nævnes, at det gennemsnitlige sygefravær pr. medarbejder ved samtlige byretter i 2011 var 9,4. I forbindelse med projektet er der nedsat en projektgruppe bestående af ca. en fjerdedel af husets ansatte. Projektgruppen har til opgave at bidrage til at sikre en forankring af projektet i alle afdelinger og på tværs af afdelingerne. Embedet har i forbindelse med projektet vedtaget en ny sygefraværspolitik, hvori der er sat fokus på afholdelse af sygefraværssamtaler. Samtidig er lederne, tillidsrepræsentanterne og arbejdsmiljørepræsentanterne i begyndelsen af 2012 blevet uddannet til bedre at håndtere sygefraværssamtaler og vanskelige samtaler i al almindelighed. I forbindelse med sygefraværsprojektet har embedet valgt at fokusere på social kapital. Den sociale kapital betegner de relationer, der eksisterer mellem medarbejderne, mellem medarbejderne og lederne og mellem lederne. Jo mere disse relationer er præget af gode samarbejdsevner, tillid og retfærdighed, jo højere social kapital er der til stede på arbejdspladsen. Alt andet lige vil højere social kapital medføre større trivsel på arbejdspladsen, større effektivitet og lavere sygefravær. Embedet har således valgt at fokusere på at skabe så høj en social kapital som muligt i alle embedets afdelinger og på tværs af afdelingerne. Antallet af sygedage pr. medarbejder og personaleomsætningen har betydning for aktiviteten og dermed også for produktiviteten. Personaleomsætningen ved Retten i Næstved var i ,8 % og i ,7 %. Til sammenligning kan nævnes, at personaleomsætningen ved samtlige byretter i 2011 var 10,5 %. Det hører med til billedet, at personaleomsætningen traditionelt har været lav ved domstolene, hvilket tidligere har betydet stabilitet og fastholdelse af et personale med stor erfaring.

11 11 Resultat 6: Omdømme mv. (kommunikation og PR-indsats) Retten i Næstved lægger stor vægt på, at kommunikationen mellem retten og rettens professionelle brugere fungerer optimalt og konstruktivt. Der afholdes løbende møder for at sikre, at samarbejdet fungerer godt og, at evt. uhensigtsmæssigheder ryddes af vejen. I 2011 har der således været afholdt møder med anklagemyndigheden, statsadvokaturen, de beskikkede advokater og advokatforeningen i Næstved retskreds. Retten har en pressekontaktdommer, som i forbindelse med konkrete sager kan hjælpe med at forklare indholdet af domme, for eksempel hvad der er domfældt for, og hvad retten har lagt vægt på i sin begrundelse samt hjælpe journalister med forståelsen af regler og give oplysninger om retspraksis. Embedet lægger endvidere vægt på at have et så åbent forhold til offentligheden som muligt. Retsbygningen var således åben på kulturnatten, hvor ca. 140 interesserede borgere mødte frem og havde mulighed for at deltage i processpil i retssalene. Herudover har der været afholdt knap 20 rundvisninger, hvor forskellige foreninger har haft mulighed for at få kigget retsbygningen nærmere efter i sømmene. Endelig arrangerer Sjællandske Medier hvert år en tur for 30 læsere. Dette arrangement overtegnes altid i løbet af få dage. Efterfølgende interviewes rettens præsident og flere af deltagerne til avisen om arrangementet. Retten har i hele 2011 arbejdet med at udvikle samarbejdet med skoler og uddannelsesinstitutioner. Målet har været at udbrede kendskabet til rettens arbejde, blandt andet ved at invitere skoleklasser fortrinsvis fra ungdomsuddannelserne og folkeskolens ældste klasser til at overvære retssager. Vi har udarbejdet nyt materiale til brug for læreren i forbindelse med besøget i retten. Læreren får forud for retsmødet tilsendt anklageskriftet og en kopi af de relevante lovbestemmelser samt en information om, hvordan retsmødet kommer til at foregå. Desuden opfordres læreren til at tage en snak med eleverne om, hvad de forventer, at straffen vil være. Denne snak følges op i retten, og når sagen er afsluttet, vil der som regel være mulighed for, at eleverne kan stille spørgsmål til dommer og muligvis også forsvarer og anklager. Retten har desuden et nært samarbejde med Næstved Sprog- og Integrationscenter, der som led i elevernes undervisning i demokrati og samfundsforhold kommer i retten og overværer retsmøder. Disse elever får samme mulighed for en efterfølgende drøftelse med dommeren. Via eleverne ved Næstved Sprog- og Integrationscenter får retten mulighed for at give en gruppe af nye danskere, som ellers ikke kommer i retten, et positivt indtryk af det danske retsvæsen. I 2011 har retten endvidere haft besøg af to dommere fra Uganda. Dette besøg er sket som et led i et støtteprogram for domstolene i Uganda med henblik på udvikling af arbejdsgange og processer ved de ugandanesiske domstole.

12 3. Udviklingsaktiviteter i 2012 Retten i Næstved vil i 2012 sætte ekstra fokus på nedbringelse af embedets sagsbehandlingstider og nedbringelse af antallet af verserende domsmandssager. Der skal samtidig være fokus på, at kvalitetsindsatsen ikke forringes, at kommunikationen med brugerne af retten forbedres samt at samarbejdet med advokater og anklagemyndighed udbygges. Ledelsesmæssigt er der i 2012 fokus på medarbejdernes trivsel, herunder på fortsat at nedbringe sygefraværet og at arbejde med en fortsat forbedring af social kapital. Endelig vil embedet påbegynde arbejdet med at udforme en kommunikationspolitik. I 2012 vil retten offentligere flere domsresumeer på hjemmesiden, som kan give pressen og offentligheden et bedre indtryk af rettens forskelligartede afgørelser. 12

ÅRSBERETNING 2012 for Retten i Næstved

ÅRSBERETNING 2012 for Retten i Næstved ÅRSBERETNING 2012 for Retten i Næstved (bemærkninger til årsnøgletal) - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2013 2 1. Indledning kort præsentation af retten Næstved retskreds

Læs mere

ÅRSBERETNING Retten i Næstved

ÅRSBERETNING Retten i Næstved ÅRSBERETNING 2013 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Næstved - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2014 2 1. Indledning kort præsentation af retten Næstved retskreds omfatter

Læs mere

ÅRSBERETNING 2014 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Næstved

ÅRSBERETNING 2014 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Næstved ÅRSBERETNING 2014 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Næstved - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2015 2 1. Indledning kort præsentation af retten Næstved retskreds omfatter

Læs mere

ÅRSBERETNING 2012 bemærkninger til årsnøgletal. Retten i Esbjerg. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen

ÅRSBERETNING 2012 bemærkninger til årsnøgletal. Retten i Esbjerg. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen ÅRSBERETNING 2012 bemærkninger til årsnøgletal Retten i Esbjerg - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2013 2 1. Indledning kort præsentation af retten Retten i Esbjerg udøver

Læs mere

ÅRSBERETNING 2011. Retten i Hjørring. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen

ÅRSBERETNING 2011. Retten i Hjørring. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen ÅRSBERETNING 2011 Retten i Hjørring - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2012 1. Indledning kort præsentation af retten 2 Retten i Hjørring blev etableret den 1. januar 2007

Læs mere

ÅRSBERETNING 2011 Retten i Esbjerg

ÅRSBERETNING 2011 Retten i Esbjerg ÅRSBERETNING 2011 Retten i Esbjerg - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2012 Strategi og planlægning God ressourceudnyttelse Fogedret Strafferet Civilret Skifteret Udviklende

Læs mere

ÅRSBERETNING 2013 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Holstebro

ÅRSBERETNING 2013 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Holstebro ÅRSBERETNING 2013 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Holstebro - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2014 2 1. Indledning kort præsentation af retten Retten i Holstebro

Læs mere

ÅRSBERETNING 2014 (bemærkninger til årsnøgletal) [Retten i Sønderborg]

ÅRSBERETNING 2014 (bemærkninger til årsnøgletal) [Retten i Sønderborg] ÅRSBERETNING 2014 (bemærkninger til årsnøgletal) [Retten i Sønderborg] - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2015 2 1. Indledning kort præsentation af retten Retten i Sønderborg

Læs mere

ÅRSBERETNING 2015 Retten i Hjørring

ÅRSBERETNING 2015 Retten i Hjørring ÅRSBERETNING 2015 Retten i Hjørring - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2016 2 1. Indledning kort præsentation af retten Retten i Hjørring dækker et geografisk områder, der

Læs mere

ÅRSBERETNING 2013 bemærkninger til årsnøgletal Retten i Esbjerg

ÅRSBERETNING 2013 bemærkninger til årsnøgletal Retten i Esbjerg ÅRSBERETNING 2013 bemærkninger til årsnøgletal Retten i Esbjerg - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2014 Strategi og planlægning God ressourceudnyttelse Fogedret Strafferet

Læs mere

ÅRSBERETNING 2014 Bemærkninger til årsnøgletal Retten i Esbjerg

ÅRSBERETNING 2014 Bemærkninger til årsnøgletal Retten i Esbjerg ÅRSBERETNING 2014 Bemærkninger til årsnøgletal Retten i Esbjerg - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2015 Strategi og planlægning God ressourceudnyttelse Fogedret Strafferet

Læs mere

ÅRSBERETNING 2011 (bemærkninger til årsnøgletal) Glostrup. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen

ÅRSBERETNING 2011 (bemærkninger til årsnøgletal) Glostrup. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen ÅRSBERETNING 2011 (bemærkninger til årsnøgletal) Glostrup - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2012 2 1. Indledning kort præsentation af retten Retten i Glostrup er kommet

Læs mere

ÅRSBERETNING 2013 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Sønderborg

ÅRSBERETNING 2013 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Sønderborg ÅRSBERETNING 2013 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Sønderborg - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2014 2 1. Indledning kort præsentation af retten Retten i Sønderborg

Læs mere

ÅRSBERETNING 2014 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Holstebro

ÅRSBERETNING 2014 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Holstebro ÅRSBERETNING 2014 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Holstebro - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2015 2 1. Indledning kort præsentation af retten Retten i Holstebro

Læs mere

ÅRSBERETNING 2015 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Sønderborg

ÅRSBERETNING 2015 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Sønderborg ÅRSBERETNING 2015 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Sønderborg - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen Marts 2016 Strategi og planlægning God ressourceudnyttelse Fogedret Strafferet

Læs mere

ÅRSNØGLETAL Retten i Horsens. Evt. sammenligning Retten i Kolding Datatabeller 5. bedste KLIK PÅ PILENE FOR AT HOPPE TIL DATA:

ÅRSNØGLETAL Retten i Horsens. Evt. sammenligning Retten i Kolding Datatabeller 5. bedste KLIK PÅ PILENE FOR AT HOPPE TIL DATA: ÅRSNØGLETAL 2015 ten i Horsens 2014 2015 Gnst. BR 2015 Evt. sammenligning ten i Kolding Datatabeller 5. bedste 2015 2014 2015 KLIK PÅ PILENE FOR AT HOPPE TIL DATA: Samlet produktivitet, retten (indeks)

Læs mere

ÅRSBERETNING 2012 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Roskilde. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen

ÅRSBERETNING 2012 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Roskilde. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen ÅRSBERETNING 2012 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Roskilde - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2013 2 Indledning Retten i Roskilde er fortsat placeret i fire bygninger

Læs mere

ÅRSBERETNING 2015 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Holstebro

ÅRSBERETNING 2015 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Holstebro ÅRSBERETNING 2015 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Holstebro - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen Marts 2016 2 1. Indledning kort præsentation af retten Retten i Holstebro

Læs mere

ÅRSBERETNING 2012 (bemærkninger til årsnøgletal) retten i Aalborg

ÅRSBERETNING 2012 (bemærkninger til årsnøgletal) retten i Aalborg ÅRSBERETNING 2012 (bemærkninger til årsnøgletal) retten i Aalborg - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2013 Strategi og planlægning God ressourceudnyttelse Fogedret Strafferet

Læs mere

ÅRSBERETNING 2011 (bemærkninger til årsnøgletal) retten i Aalborg

ÅRSBERETNING 2011 (bemærkninger til årsnøgletal) retten i Aalborg ÅRSBERETNING 2011 (bemærkninger til årsnøgletal) retten i Aalborg - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2012 2 1. Indledning kort præsentation af retten Retten i Aalborg, der

Læs mere

ÅRSBERETNING 2015 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Roskilde. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen

ÅRSBERETNING 2015 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Roskilde. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen ÅRSBERETNING 2015 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Roskilde - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2016 2 Indledning 2015 var det første hele år, hvor retten var samlet

Læs mere

ÅRSBERETNING 2012 (med bemærkninger til årsnøgletal) for Retten på Frederiksberg

ÅRSBERETNING 2012 (med bemærkninger til årsnøgletal) for Retten på Frederiksberg ÅRSBERETNING 2012 (med bemærkninger til årsnøgletal) for - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2013 2 1. Indledning kort præsentation af retten er en af Danmarks 24 byretter.

Læs mere

EMBEDSREGNSKAB 2009. Retten i Odense

EMBEDSREGNSKAB 2009. Retten i Odense EMBEDSREGNSKAB 2009 Marts 2010 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Rettens bemærkninger og forklaringer... 4 3. Aktivitet og sagsmængde... 6 4. Effektivitet (produktivitet)... 7 5. Sagsbehandlingstider...

Læs mere

ÅRSBERETNING 2012 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Glostrup. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen

ÅRSBERETNING 2012 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Glostrup. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen ÅRSBERETNING 2012 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Glostrup - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2013 2 1. Indledning kort præsentation af retten Retten i Glostrup

Læs mere

ÅRSBERETNING 2011 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Odense

ÅRSBERETNING 2011 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Odense ÅRSBERETNING 2011 (bemærkninger til årsnøgletal) - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2012 2 1. Indledning kort præsentation af retten Overordnet er det et særdeles tilfredsstillende

Læs mere

EMBEDSREGNSKAB Retten i Sønderborg

EMBEDSREGNSKAB Retten i Sønderborg EMBEDSREGNSKAB 2009 Marts 2010 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Rettens bemærkninger og forklaringer... 4 3. Aktivitet og sagsmængde... 5 4. Effektivitet (produktivitet)... 6 5. Sagsbehandlingstider...

Læs mere

ÅRSBERETNING 2016 Retten på Frederiksberg

ÅRSBERETNING 2016 Retten på Frederiksberg ÅRSBERETNING 2016 Retten på Frederiksberg April 2017 2 1. Indledning kort præsentation af retten Retten på Frederiksberg er en af landets 24 byretter. Retskredsen omfatter Frederiksberg kommune samt visse

Læs mere

ÅRSBERETNING 2014 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Aalborg

ÅRSBERETNING 2014 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Aalborg ÅRSBERETNING 2014 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Aalborg - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2015 Strategi og planlægning God ressourceudnyttelse Fogedret Strafferet

Læs mere

Embedsregnskab Retten i Roskilde. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen

Embedsregnskab Retten i Roskilde. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen Embedsregnskab 2010 - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen Marts 2011 2 DOMHUSET RETSSIKKERHED UAFHÆNGIGHED En ramme om kvalitetsudvikling i Danmarks Domstole STRATEGISK Administrationschef

Læs mere

ÅRSBERETNING 2015 (bemærkninger til årsnøgletal) [retten i Odense]

ÅRSBERETNING 2015 (bemærkninger til årsnøgletal) [retten i Odense] ÅRSBERETNING 2015 (bemærkninger til årsnøgletal) [retten i Odense] - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen Marts 2016 2 1. Indledning kort præsentation af retten Vi har her ved retten

Læs mere

ÅRSBERETNING 2012 bemærkninger til årsnøgletal Retten i Svendborg

ÅRSBERETNING 2012 bemærkninger til årsnøgletal Retten i Svendborg ÅRSBERETNING 2012 bemærkninger til årsnøgletal Retten i Svendborg - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2013 2 1. Indledning kort præsentation af retten Retten i Svendborg

Læs mere

Embedsregnskab Retten i Næstved. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen

Embedsregnskab Retten i Næstved. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen Embedsregnskab 2010 - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2011 2 DOMHUSET RETSSIKKERHED UAFHÆNGIGHED En ramme om kvalitetsudvikling i Danmarks Domstole STRATEGISK Administrationschef

Læs mere

EMBEDSREGNSKAB 2009. Retten i Næstved

EMBEDSREGNSKAB 2009. Retten i Næstved EMBEDSREGNSKAB 2009 Marts 2010 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Rettens bemærkninger og forklaringer... 4 3. Aktivitet og sagsmængde... 9 4. Effektivitet (produktivitet)... 10 5. Sagsbehandlingstider...

Læs mere

EMBEDSREGNSKAB Retten i Nykøbing Falster

EMBEDSREGNSKAB Retten i Nykøbing Falster EMBEDSREGNSKAB 2009 Marts 2010 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Rettens bemærkninger og forklaringer... 4 3. Aktivitet og sagsmængde... 5 4. Effektivitet (produktivitet)... 6 5. Sagsbehandlingstider...

Læs mere

ÅRSBERETNING 2011 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Århus

ÅRSBERETNING 2011 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Århus ÅRSBERETNING 2011 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Århus - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2012 2 1. Indledning kort præsentation af retten Der skete i perioden

Læs mere

Embedsregnskab Retten i Holbæk. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen

Embedsregnskab Retten i Holbæk. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen Embedsregnskab 2010 - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2011 2 DOMHUSET RETSSIKKERHED UAFHÆNGIGHED En ramme om kvalitetsudvikling i Danmarks Domstole STRATEGISK Administrationschef

Læs mere

EMBEDSREGNSKAB 2009. Retten i Kolding

EMBEDSREGNSKAB 2009. Retten i Kolding EMBEDSREGNSKAB 2009 Marts 2010 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Rettens bemærkninger og forklaringer... 4 s bemærkninger og forklaringer... 4 3. Aktivitet og sagsmængde... 7 4. Effektivitet

Læs mere

ÅRSBERETNING 2013 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Aarhus. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen

ÅRSBERETNING 2013 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Aarhus. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen ÅRSBERETNING 2013 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Aarhus - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2014 2 1. Indledning kort præsentation af retten I årsrapporten for 2011

Læs mere

ÅRSBERETNING 2014 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Glostrup. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen

ÅRSBERETNING 2014 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Glostrup. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen ÅRSBERETNING 2014 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Glostrup - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2015 2 1. Indledning kort præsentation af retten Retten i Glostrup

Læs mere

Embedsregnskab Retten i Roskilde. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen

Embedsregnskab Retten i Roskilde. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen Embedsregnskab 2010 - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2011 2 DOMHUSET RETSSIKKERHED UAFHÆNGIGHED En ramme om kvalitetsudvikling i Danmarks Domstole STRATEGISK Administrationschef

Læs mere

ÅRSBERETNING 2015 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Aarhus. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen

ÅRSBERETNING 2015 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Aarhus. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen ÅRSBERETNING 2015 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Aarhus - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2016 2 1. Indledning kort præsentation af retten Retten i Aarhus har

Læs mere

EMBEDSREGNSKAB 2009. Retten i Roskilde

EMBEDSREGNSKAB 2009. Retten i Roskilde EMBEDSREGNSKAB 2009 Marts 2010 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Rettens bemærkninger og forklaringer... 4 3. Aktivitet og sagsmængde... 7 4. Effektivitet (produktivitet)... 8 5. Sagsbehandlingstider...

Læs mere

1. Indledning. 1 Der er udarbejdet et bilag til embedsregnskaberne, hvor beregningsmetoder og forudsætninger er nærmere beskrevet.

1. Indledning. 1 Der er udarbejdet et bilag til embedsregnskaberne, hvor beregningsmetoder og forudsætninger er nærmere beskrevet. April 2009 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Rettens bemærkninger og forklaringer... 5 3. Aktivitet og sagsmængde... 8 4. Produktivitet... 10 5. Sagsbehandlingstider... 13 6. Udvalgte HR-data

Læs mere

ÅRSBERETNING 2012 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Horsens. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen

ÅRSBERETNING 2012 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Horsens. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen ÅRSBERETNING 2012 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Horsens - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen Maj 2013 2 Indledning Retten i Horsens er lokal byret for Horsens, Skanderborg

Læs mere

EMBEDSREGNSKAB Retten i Hjørring

EMBEDSREGNSKAB Retten i Hjørring EMBEDSREGNSKAB 2009 Marts 2010 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Rettens bemærkninger og forklaringer... 4 3. Aktivitet og sagsmængde... 8 4. Effektivitet (produktivitet)... 9 5. Sagsbehandlingstider...

Læs mere

1. Indledning. 1 Der er udarbejdet et bilag til embedsregnskaberne, hvor beregningsmetoder og forudsætninger er nærmere beskrevet.

1. Indledning. 1 Der er udarbejdet et bilag til embedsregnskaberne, hvor beregningsmetoder og forudsætninger er nærmere beskrevet. April 2009 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Rettens bemærkninger og forklaringer... 5 3. Aktivitet og sagsmængde... 12 4. Produktivitet... 14 5. Sagsbehandlingstider... 17 6. Udvalgte HR-data

Læs mere

EMBEDSREGNSKAB 2009. Retten i Horsens

EMBEDSREGNSKAB 2009. Retten i Horsens EMBEDSREGNSKAB 2009 Marts 2010 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Rettens bemærkninger og forklaringer... 4 3. Aktivitet og sagsmængde... 8 4. Effektivitet (produktivitet)... 9 5. Sagsbehandlingstider...

Læs mere

1. Indledning. 1 Der er udarbejdet et bilag til embedsregnskaberne, hvor beregningsmetoder og forudsætninger er nærmere beskrevet.

1. Indledning. 1 Der er udarbejdet et bilag til embedsregnskaberne, hvor beregningsmetoder og forudsætninger er nærmere beskrevet. April 2009 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Rettens bemærkninger og forklaringer... 5 3. Aktivitet og sagsmængde... 6 4. Produktivitet... 8 5. Sagsbehandlingstider... 11 6. Udvalgte HR-data

Læs mere

mellem retten og Domstolsstyrelsen

mellem retten og Domstolsstyrelsen mellem retten og Domstolsstyrelsen 2 1. Indledning kort præsentation af retten Retten i Svendborg, der har til huse på Tinghuset, Tinghusgade 43 og på adressen Østre Havnevej 16B i Svendborg, betjener

Læs mere

1. Indledning. 1 Der er udarbejdet et bilag til embedsregnskaberne, hvor beregningsmetoder og forudsætninger er nærmere beskrevet.

1. Indledning. 1 Der er udarbejdet et bilag til embedsregnskaberne, hvor beregningsmetoder og forudsætninger er nærmere beskrevet. April 2009 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Rettens bemærkninger og forklaringer... 5 3. Aktivitet og sagsmængde... 6 4. Produktivitet... 8 5. Sagsbehandlingstider... 11 6. Udvalgte HR-data

Læs mere

NØGLETAL FOR DOMSTOLENE 1. kvartal 2015. 1. halvår 2014

NØGLETAL FOR DOMSTOLENE 1. kvartal 2015. 1. halvår 2014 NØGLETAL FOR DOMSTOLENE 1. kvartal 2015 1. halvår 2014 NØGLETAL: SAGSFLOW OG SAGSBEHANDLINGSTIDER BYRETTERNE OG TINGLYSNINGSRETTEN 1. kvartal 2015 Modtagne sager Afsluttede sager Bunkeeffekt⁷ 1. kvartal

Læs mere

EMBEDSREGNSKAB Retten i Århus

EMBEDSREGNSKAB Retten i Århus EMBEDSREGNSKAB 2009 Marts 2010 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Rettens bemærkninger og forklaringer... 4 3. Aktivitet og sagsmængde... 8 4. Effektivitet (produktivitet)... 9 5. Sagsbehandlingstider...

Læs mere

Embedsregnskab 2010. Retten i Herning. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen

Embedsregnskab 2010. Retten i Herning. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen Embedsregnskab 2010 - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2011 2 DOMHUSET RETSSIKKERHED UAFHÆNGIGHED En ramme om kvalitetsudvikling i Danmarks Domstole STRATEGISK Administrationschef

Læs mere

ÅRSBERETNING 2012 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Holstebro

ÅRSBERETNING 2012 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Holstebro ÅRSBERETNING 2012 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Holstebro - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen Maj 2013 2 1. Indledning kort præsentation af retten Retten i Holstebro

Læs mere

ÅRSBERETNING 2011 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Viborg

ÅRSBERETNING 2011 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Viborg ÅRSBERETNING 2011 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Viborg - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2012 Strategi og planlægning God ressourceudnyttelse Fogedret Strafferet

Læs mere

Embedsregnskab Retten i Glostrup. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen

Embedsregnskab Retten i Glostrup. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen Embedsregnskab 2010 - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2011 2 DOMHUSET RETSSIKKERHED UAFHÆNGIGHED En ramme om kvalitetsudvikling i Danmarks Domstole STRATEGISK Administrationschef

Læs mere

Nøgletal for domstolene marts 2011

Nøgletal for domstolene marts 2011 Nøgletal for domstolene 2010 4. marts 2011 Sagsflow ved byretterne Modtagne og afsluttede sager 2006-2010 Antal modtagne sager ved byretterne i alt 599.040 607.626 689.961 774.648 776.685 100 101 115 129

Læs mere

Embedsregnskab Retten i Hjørring. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen

Embedsregnskab Retten i Hjørring. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen Embedsregnskab 2010 - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2011 2 DOMHUSET RETSSIKKERHED UAFHÆNGIGHED En ramme om kvalitetsudvikling i Danmarks Domstole STRATEGISK Administrationschef

Læs mere

EMBEDSREGNSKAB 2009. Retten i Viborg

EMBEDSREGNSKAB 2009. Retten i Viborg EMBEDSREGNSKAB 2009 Marts 2010 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Rettens bemærkninger og forklaringer... 4 3. Aktivitet og sagsmængde... 9 4. Effektivitet (produktivitet)... 10 5. Sagsbehandlingstider...

Læs mere

Embedsregnskab 2010. Retten på Frederiksberg. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen

Embedsregnskab 2010. Retten på Frederiksberg. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen Embedsregnskab 2010 - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2011 2 DOMHUSET RETSSIKKERHED UAFHÆNGIGHED En ramme om kvalitetsudvikling i Danmarks Domstole STRATEGISK Administrationschef

Læs mere

NOTAT om beregningsgrundlaget mv. ved fastlæggelse af årsnøgletal

NOTAT om beregningsgrundlaget mv. ved fastlæggelse af årsnøgletal NOTAT om beregningsgrundlaget mv. ved fastlæggelse af årsnøgletal Marts 2014 2 1. Generelt Siden 2001 har Domstolsstyrelsen i samarbejde med de enkelte retter hvert år udarbejdet et embedsregnskab med

Læs mere

EMBEDSREGNSKAB 2009. Retten i Aalborg

EMBEDSREGNSKAB 2009. Retten i Aalborg EMBEDSREGNSKAB 2009 Marts 2010 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Rettens bemærkninger og forklaringer... 4 3. Aktivitet og sagsmængde... 9 4. Effektivitet (produktivitet)... 10 5. Sagsbehandlingstider...

Læs mere

1. Indledning. 1 Der er udarbejdet et bilag til embedsregnskaberne, hvor beregningsmetoder og forudsætninger er nærmere beskrevet.

1. Indledning. 1 Der er udarbejdet et bilag til embedsregnskaberne, hvor beregningsmetoder og forudsætninger er nærmere beskrevet. April 2009 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Rettens bemærkninger og forklaringer... 5 3. Aktivitet og sagsmængde... 7 4. Produktivitet... 9 5. Sagsbehandlingstider... 12 6. Udvalgte HR-data

Læs mere

ÅRSBERETNING (bemærkninger til årsnøgletal)

ÅRSBERETNING (bemærkninger til årsnøgletal) ÅRSBERETNING 2015 (bemærkninger til årsnøgletal) - udarbejdet i samarbejde mellem Retten i Svendborg og Domstolsstyrelsen INDHOLD Indledning kort præsentation af retten... 3 Aktivitet og produktivitet

Læs mere

Nøgletal for domstolene. November 2013

Nøgletal for domstolene. November 2013 Nøgletal for domstolene 1.-3. kvartal November Sagsflow byretterne Straffesager 1 Modtagne straffesager 99.484 108.635 107.504 110.860 148.677 123.818 100 109 108 111 149 124 - heraf nævningesager 118

Læs mere

Embedsregnskab 2010. Retten i Aalborg. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen

Embedsregnskab 2010. Retten i Aalborg. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen Embedsregnskab 2010 - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2011 2 DOMHUSET RETSSIKKERHED UAFHÆNGIGHED En ramme om kvalitetsudvikling i Danmarks Domstole STRATEGISK Administrationschef

Læs mere

ÅRSBERETNING 2014 (bemærkninger til årsnøgletal) [Retten i Horsens]

ÅRSBERETNING 2014 (bemærkninger til årsnøgletal) [Retten i Horsens] ÅRSBERETNING 2014 (bemærkninger til årsnøgletal) [Retten i Horsens] - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2015 2 Indledning kort præsentation af retten Retten i Horsens er

Læs mere

Embedsregnskab 2010. Retten i Århus. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen

Embedsregnskab 2010. Retten i Århus. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen Embedsregnskab 2010 - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2011 2 DOMHUSET RETSSIKKERHED UAFHÆNGIGHED En ramme om kvalitetsudvikling i Danmarks Domstole STRATEGISK Administrationschef

Læs mere

ÅRSBERETNING 2012 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Viborg. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen

ÅRSBERETNING 2012 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Viborg. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen ÅRSBERETNING 2012 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Viborg - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2013 2 1. Indledning kort præsentation af retten Retten i Viborg er en

Læs mere

Embedsregnskab 2010. Retten i Horsens. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen

Embedsregnskab 2010. Retten i Horsens. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen Embedsregnskab 2010 - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2011 2 DOMHUSET RETSSIKKERHED UAFHÆNGIGHED En ramme om kvalitetsudvikling i Danmarks Domstole STRATEGISK Administrationschef

Læs mere

Embedsregnskab 2010. Retten i Horsens. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen

Embedsregnskab 2010. Retten i Horsens. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen Embedsregnskab 2010 - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2011 2 DOMHUSET RETSSIKKERHED UAFHÆNGIGHED En ramme om kvalitetsudvikling i Danmarks Domstole STRATEGISK Administrationschef

Læs mere

Årsberetning for Retten i Lyngby 2011

Årsberetning for Retten i Lyngby 2011 Årsberetning for Retten i Lyngby Retten i Lyngby er en af landets 24 byretter. Retskredsen omfatter Lyngby-Taarbæk, Gentofte, Rudersdal og Furesø kommune. Der bor i retskredsen ca. 216.000 personer. Rettens

Læs mere

1. Indledning. 1 Der er udarbejdet et bilag til embedsregnskaberne, hvor beregningsmetoder og forudsætninger er nærmere beskrevet.

1. Indledning. 1 Der er udarbejdet et bilag til embedsregnskaberne, hvor beregningsmetoder og forudsætninger er nærmere beskrevet. April 2009 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Rettens bemærkninger og forklaringer... 5 3. Aktivitet og sagsmængde... 7 4. Produktivitet... 9 5. Sagsbehandlingstider... 12 6. Udvalgte HR-data

Læs mere

BILAG TIL EMBEDSREGNSKAB 2009

BILAG TIL EMBEDSREGNSKAB 2009 BILAG TIL EMBEDSREGNSKAB 2009 I dette bilag beskrives beregningsgrundlaget og de beregningsmetoder, der er anvendt ved udarbejdelse af embedsregnskab 2009, herunder særligt vægtning af sager og årsværk.

Læs mere

EMBEDSREGNSKAB 2009. Retten på Bornholm

EMBEDSREGNSKAB 2009. Retten på Bornholm EMBEDSREGNSKAB 2009 Marts 2010 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Rettens bemærkninger og forklaringer... 4 3. Aktivitet og sagsmængde... 10 4. Effektivitet (produktivitet)... 11 5. Sagsbehandlingstider...

Læs mere

ÅRSBERETNING 2013 Retten i Hillerød

ÅRSBERETNING 2013 Retten i Hillerød ÅRSBERETNING 2013 Retten i Hillerød - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen Maj 2012 2 Indhold 1. Indledning kort præsentation af retten... 3 2. Beretning... 3 3. Resultater i 2013...

Læs mere

Der er for 2012 fastsat følgende indsatsområder: 1. Konkrete forbedringer af kvalitet, service og effektivitet i rettens ydelser.

Der er for 2012 fastsat følgende indsatsområder: 1. Konkrete forbedringer af kvalitet, service og effektivitet i rettens ydelser. Handlingsplan 2012 Der er for 2012 fastsat følgende indsatsområder: 1. Konkrete forbedringer af kvalitet, service og effektivitet i rettens ydelser. Der er særlig fokus på indsatser, der forbedrer: 1.

Læs mere

1. Indledning. 1 Der er udarbejdet et bilag til embedsregnskaberne, hvor beregningsmetoder og forudsætninger er nærmere beskrevet.

1. Indledning. 1 Der er udarbejdet et bilag til embedsregnskaberne, hvor beregningsmetoder og forudsætninger er nærmere beskrevet. April 2009 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Rettens bemærkninger og forklaringer... 5 3. Aktivitet og sagsmængde... 7 4. Produktivitet... 9 5. Sagsbehandlingstider... 12 6. Udvalgte HR-data

Læs mere

ÅRSBERETNING 2013 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Viborg. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen

ÅRSBERETNING 2013 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Viborg. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen ÅRSBERETNING 2013 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Viborg - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2014 2 1. Indledning kort præsentation af retten Retten i Viborg er en

Læs mere

ÅRSBERETNING 2012 (bemærkninger til årsnøgletal) [Retten i Århus] - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen

ÅRSBERETNING 2012 (bemærkninger til årsnøgletal) [Retten i Århus] - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen ÅRSBERETNING 2012 (bemærkninger til årsnøgletal) [Retten i Århus] - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2013 2 1. Indledning kort præsentation af retten I årsrapporten for

Læs mere

ÅRSBERETNING 2012 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Odense

ÅRSBERETNING 2012 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Odense ÅRSBERETNING 2012 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Odense - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2013 2 1. Indledning kort præsentation af retten Overordnet har vi på

Læs mere

ÅRSBERETNING 2013 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Horsens. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen

ÅRSBERETNING 2013 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Horsens. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen ÅRSBERETNING 2013 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Horsens - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2014 2 1. Indledning kort præsentation af retten Indledning Retten i

Læs mere

Embedsregnskab Retten i Hillerød. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen

Embedsregnskab Retten i Hillerød. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen Embedsregnskab 2010 - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2011 2 DOMHUSET RETSSIKKERHED UAFHÆNGIGHED En ramme om kvalitetsudvikling i Danmarks Domstole STRATEGISK Administrationschef

Læs mere

Dette embedsregnskab for 2007 er udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen.

Dette embedsregnskab for 2007 er udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen. Maj 2008 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Rettens bemærkninger og forklaringer... 4 3. Aktivitet og sagsmængde... 9 4. Produktivitet... 11 5. Sagsbehandlingstider... 14 6. Udvalgte HR-data og

Læs mere

1. Indledning. 1 Der er udarbejdet et bilag til embedsregnskaberne, hvor beregningsmetoder og forudsætninger er nærmere beskrevet.

1. Indledning. 1 Der er udarbejdet et bilag til embedsregnskaberne, hvor beregningsmetoder og forudsætninger er nærmere beskrevet. April 2009 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Rettens bemærkninger og forklaringer... 5 3. Aktivitet og sagsmængde... 10 4. Produktivitet... 12 5. Sagsbehandlingstider... 15 6. Udvalgte HR-data

Læs mere

1. Indledning. 1 Der er udarbejdet et bilag til embedsregnskaberne, hvor beregningsmetoder og forudsætninger er nærmere beskrevet.

1. Indledning. 1 Der er udarbejdet et bilag til embedsregnskaberne, hvor beregningsmetoder og forudsætninger er nærmere beskrevet. April 2009 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Rettens bemærkninger og forklaringer... 5 3. Aktivitet og sagsmængde... 10 4. Produktivitet... 12 5. Sagsbehandlingstider... 15 6. Udvalgte HR-data

Læs mere

Bilag til embedsregnskab 2010

Bilag til embedsregnskab 2010 Bilag til embedsregnskab 2010 Marts 2011 2 I dette bilag beskrives beregningsgrundlaget og de beregningsmetoder, der er anvendt ved udarbejdelse af embedsregnskab 2010, herunder særligt vægtning af sager

Læs mere

ÅRSBERETNING 2014 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Aarhus. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen

ÅRSBERETNING 2014 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Aarhus. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen ÅRSBERETNING 2014 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Aarhus - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2015 2 1. Indledning kort præsentation af retten Retten i Aarhus har

Læs mere

NOTAT om beregningsgrundlaget mv. ved fastlæggelse af årsnøgletal

NOTAT om beregningsgrundlaget mv. ved fastlæggelse af årsnøgletal NOTAT om beregningsgrundlaget mv. ved fastlæggelse af årsnøgletal April 2016 2 1. Generelt Siden 2001 har Domstolsstyrelsen i samarbejde med de enkelte retter hvert år udarbejdet et embedsregnskab med

Læs mere

1. Indledning. 1 Der er udarbejdet et bilag til embedsregnskaberne, hvor beregningsmetoder og forudsætninger er nærmere beskrevet.

1. Indledning. 1 Der er udarbejdet et bilag til embedsregnskaberne, hvor beregningsmetoder og forudsætninger er nærmere beskrevet. April 2009 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Rettens bemærkninger og forklaringer... 5 3. Aktivitet og sagsmængde... 13 4. Produktivitet... 15 5. Sagsbehandlingstider... 18 6. Udvalgte HR-data

Læs mere

Statistik for Danmarks Domstole 2013

Statistik for Danmarks Domstole 2013 Statistik for Danmarks Domstole 2013 STRAFFESAGER 2 Statistik for straffesager - 2013 Afsluttede (A) og modtagne (M) almindelige straffesager inden for forskellige sagskategorier Straffesager: ALMINDELIGE

Læs mere

Handlingsplan for Retten i Holbæk 2010. Endelig verison

Handlingsplan for Retten i Holbæk 2010. Endelig verison Handlingsplan for Retten i Holbæk 2010 Endelig verison 1 Udgangspunktet for Retten i Holbæk er Danmarks Domstoles generelle opgaver, visioner og værdier, der er sålydende: Opgaver Danmarks Domstole udøver

Læs mere

ÅRSBERETNING emærkninger til årsnøgletal. bemærkninger. Københavns Byret

ÅRSBERETNING emærkninger til årsnøgletal. bemærkninger. Københavns Byret ÅRSBERETNING 2013 bemærkninger emærkninger til årsnøgletal Københavns Byret April 2014 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning kort præsentation af retten... 3 2. Resultater i 2013 produktivitet og aktivitet...

Læs mere

ÅRSBERETNING 2012 bemærkninger til årsnøgletal. Københavns Byret

ÅRSBERETNING 2012 bemærkninger til årsnøgletal. Københavns Byret ÅRSBERETNING 2012 bemærkninger til årsnøgletal Københavns Byret April 2013 2 1. Indledning Københavns Byret er den største byret i Danmark. Byretten afslutter cirka 12,5 % af alle landets vægtede civile

Læs mere

1. Indledning. 1 Der er udarbejdet et bilag til embedsregnskaberne, hvor beregningsmetoder og forudsætninger er nærmere beskrevet.

1. Indledning. 1 Der er udarbejdet et bilag til embedsregnskaberne, hvor beregningsmetoder og forudsætninger er nærmere beskrevet. April 2009 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Rettens bemærkninger og forklaringer... 5 3. Aktivitet og sagsmængde... 11 4. Produktivitet... 13 5. Sagsbehandlingstider... 16 6. Udvalgte HR-data

Læs mere

Embedsregnskab 2010. Retten på Bornholm. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen

Embedsregnskab 2010. Retten på Bornholm. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen Embedsregnskab 2010 - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2011 2 DOMHUSET RETSSIKKERHED UAFHÆNGIGHED En ramme om kvalitetsudvikling i Danmarks Domstole STRATEGISK Administrationschef

Læs mere

ÅRSBERETNING 2011 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Holstebro

ÅRSBERETNING 2011 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Holstebro vg ÅRSBERETNING 2011 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Holstebro - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2012 2 1. Indledning kort præsentation af retten Retten i Holstebro

Læs mere

(bemærkninger til nøgletal)

(bemærkninger til nøgletal) ÅRSBERETNING 2014 (bemærkninger til nøgletal) Retten på Bornholm - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2015 2 1. Indledning kort præsentation af retten Retten på Bornholm er

Læs mere

Statistik for 1. halvår 2010

Statistik for 1. halvår 2010 Statistik for 1. halvår 2010 1 STRAFFESAGER 2 Statistik for straffesager - 1. halvår 2010 Afsluttede (A) og modtagne (M) almindelige straffesager inden for forskellige sagskategorier Straffesager: ALMINDELIGE

Læs mere

1. Indledning. 1 Der er udarbejdet et bilag til embedsregnskaberne, hvor beregningsmetoder og forudsætninger er nærmere beskrevet.

1. Indledning. 1 Der er udarbejdet et bilag til embedsregnskaberne, hvor beregningsmetoder og forudsætninger er nærmere beskrevet. April 2009 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Rettens bemærkninger og forklaringer... 5 3. Aktivitet og sagsmængde... 8 4. Produktivitet... 10 5. Sagsbehandlingstider... 13 6. Udvalgte HR-data

Læs mere