BEFOLKNINGSPROGNOSE HORSENS KOMMUNE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BEFOLKNINGSPROGNOSE HORSENS KOMMUNE"

Transkript

1 BEFOLKNINGSPROGNOSE HORSENS KOMMUNE

2

3 INDHOLD 1 Prognosens hovedresultater 4 2 Indledning 6 3 Overordnede forudsætninger 7 4 Beregningsmetode 12 5 Befolkningsprognosens resultater 13 Sammenligning af sidste års prognose 15 Boligbyggeri 16 Flytninger 18 Fødsler og dødsfald 18 6 Delområdernes udvikling 19 Socialdistrikter 19 Skoledistrikter 20 7 Kommunernes befolkningsvækst Befolkningens aldersfordeling 26 9 Resultattabeller 31 Horsens Kommune 31 Socialdistrikter 32 Skoledistrikter Boligprogram Befolkningsprognosen er udarbejdet af COWI for Horsens Kommune, marts 2016 Kontaktpersoner: Torben Kjær Andresen, Horsens Kommune, tlf Thomas Jensen, COWI, tlf

4 1 PROGNOSENS HOVEDRESULTATER Horsens Kommune har udarbejdet en prognose for befolkningsudviklingen fordelt på alder og delområder frem til 1. januar Prognosen viser, at folketallet vil stige fra personer primo 2016 til personer primo Dette svarer til en samlet stigning i folketallet på eller 15,8 %. På landsplan ventes i samme periode en stigning i folketallet på cirka 5,0 %. Figur 1 - De faktiske folketal i Horsens Kommune samt prognosens forventninger frem til UDGANGSPUNKT I ÅRRÆKKE MED STIGENDE BEFOLKNINGSTAL Prognosen tager udgangspunkt i befolkningsstatistik for årene I denne periode har der i alle årene været stigning i befolkningstallet. I gennemsnit er befolkningstallet siden 2003 steget med 949 personer om året. Stigningen skyldes især, at der i perioden har været flere tilflyttere end fraflyttere, men også at der er blevet født flere end der er døde. HØJT BOLIGBYGGERI Tilflytningsoverskuddet hænger naturligt sammen med, at der er opført nye boliger i Horsens Kommune. I årene blev der således gennemsnitligt opført 424 boliger pr. år, varierende fra 276 boliger i 2014 til 505 boliger i I prognoseårene ventes der i gennemsnit at blive opført 408 boliger om året altså lidt færre end i de historiske år. Tilflytningen til de nye boliger afhænger af boligtypen, idet der eksempelvis regnes med en lavere tilflytning til etage- og rækkehuse end til parcelhuse, ligesom aldersfordelingen er forskellig fra boligtype til boligtype. Dette er beskrevet nærmere i forudsætningsafsnittet i rapporten. FØDSELSBALANCE I de historiske år har der i gennemsnit været 973 fødsler og 741 dødsfald pr. år. I prognoseperioden ventes der i gennemsnit, at være fødsler og 774 dødsfald om året. Fødselsbalancen (fødte minus døde) ventes at stige fra gennemsnitligt 231 personer om året i den historiske periode til gennemsnitligt 317 personer om året i prognoseperioden. FLYTTEBALANCE Antallet af tilflyttere ventes at stige fra et årligt gennemsnit på tilflyttere om året i den historiske periode til tilflyttere om året i prognoseperioden. Antallet af fraflyttere ventes også at stige fra til fraflyttere om året. Horsens befolkningsprognose

5 Flyttebalancen (tilflyttede minus fraflyttede) ventes at stige fra +730 personer om året i den historiske periode til +747 personer om året i prognoseperioden. Horsens befolkningsprognose

6 2 INDLEDNING Befolkningsprognoser er et vigtigt element i den kommunale planlægning og forvaltning. Prognosen skaber et overblik over sammenhængen mellem boligudbygning og indbyggertal samt alderssammensætningen i befolkningen. Prognosen danner dermed et grundlag for, at kunne planlægge byudviklingen og vurdere kapacitetsbehovet for blandt andet daginstitutioner, skoler, fritidsordninger og plejehjem, ligesom befolkningsprognosen også kan anvendes til kommunens budgetlægning. Til brug for den fremtidige planlægning har Horsens Kommune valgt at udarbejde en befolkningsprognose, der viser den forventede befolkningsudvikling i perioden Prognosen er beregnet ved brug af prognosemodellen Demografix. Befolkningsprognosen tager udgangspunkt i befolknings- og boligtal fra de historiske år ( ), samt boligprogrammet i årene Boligprogrammet er udarbejdet af Horsens Kommune og baserer sig på den planlagte udbygning og omdannelse af boligområderne i kommunen. Boligprogrammet er et afgørende element i prognoseberegningen og er desuden det element, som kommunen har størst mulighed for at regulere, og dermed skrue op eller ned for befolkningsudviklingen i kommunens forskellige delområder. Det er vigtigt at understrege, at en befolkningsprognose ikke er en nøjagtig forudsigelse om fremtiden, men en fremskrivning af folketallet, ud fra en forventning til at de opstillede forudsætninger holder i hele prognoseperioden. Horsens befolkningsprognose

7 3 OVERORDNEDE FORUDSÆTNINGER De overordnede forudsætninger som ligger til grund for befolkningsprognosen er følgende: OMRÅDEINDDELING Horsens Kommune er i prognosesammenhæng opdelt i 119 basisområder inkl. et administrativt område. Basisområderne er dannet ved en opsplitning af kommunens skoledistrikter og socialdistrikter ligesom by- og landområder er skilt fra hinanden. Desuden er der udskilt områder med helt særlige befolkningsforhold som for eksempel større plejehjem eller institutioner. Indbyggertallene i disse specielle områder er forudsat konstante over hele prognoseperioden. For at minimere usikkerheder er basisområderne samlet i parameterområder for henholdsvis flyttemønster og fødsler. Det vil sige, at områder, der minder om hinanden med hensyn til flytte- og fødselsmønstre, er beregnet som samlede statistikenheder. BEFOLKNINGSDATA Fra Det Centrale Personregister (CPR) er der indhentet befolkningsdata for perioden Ud over folketal fordelt på køn og alder indeholder datasættet oplysninger om antallet af kvinder og mænd i 1-års aldersklasser, antal fødsler, dødsfald flytninger såvel internt i kommunen (intraregionale) som til og fra kommunen (interregionale). Prognosen tager således afsæt i befolkningsudviklingen i Horsens Kommune i de historiske år ( ), samt folketallet pr. 31. december Som beskrevet ovenfor er alle historiske befolkningsdata samlet i 119 basisområder. Af hensyn til beregningssikkerheden i prognosen er basisområderne samlet i såkaldte parameterområder. Parameterområder er områder inden for hvilke flytte- og fertilitetsmønstre vurderes at være ens. Den anvendte parameterområdesamling fremgår af figuren nedenfor: Figur 2 - Parameterområder i Horsens Kommune Horsens befolkningsprognose

8 Befolkningsantallet og hændelserne blandt befolkningen i de historiske år danner basis for prognosen. Beregninger af fødselsniveau og flyttemønstre i perioden bruges til udregning af de fremtidige fødsler og flytninger. Antallet af dødsfald i de historiske år bruges til at justere den landsdækkende dødshyppighed til niveauet i Horsens Kommune. De historiske års til- og fraflytninger, fødsler og dødsfald har haft forskellige mønstre. For fødsler er årene medtaget med lige vægt, mens der for dødsfald er anvendt årene Flytninger baseres på årene DØDSFALD Til beregning af antal dødsfald er anvendt landsdækkende aldersbetingede dødshyppigheder for både mænd og kvinder. Tallene er korrigeret for den lokale levealder, ligesom der regnes med en stigende levealder over prognoseperioden. FERTILITET Til beregning af antal fødsler er anvendt Horsens Kommunes aldersbetingede fødselshyppigheder for kvinder i alderen år. For hvert parameterområde er der ud fra lokale historiske fødselstal for årene beregnet, hvilket fertilitetsniveau, man fremover kan forvente. Fertilitetsniveauet varierer således fra 1,09 til 2,38. Endvidere er der anvendt en generel fremskrivning af fertilitetsniveauet i prognoseperioden svarende til den udvikling, som anvendes i Danmarks Statistiks befolkningsfremskrivning. FØDSELSPARAMETRE Antal fødsler beregnes ved vurdering af antallet af kvinder i den fødedygtige alder og den aldersbetingede fødselshyppighed (antallet af fødsler blandt kvinder i alderen 15-49). For Horsens Kommune benyttes det gennemsnitlige fertilitetsniveau svarende til 1,84 fødsler pr. kvinde (landsgennemsnittet er 1,71). Den aldersfordelte fødselsrate (opgjort som antal fødsler pr kvinder) ses af nedenstående graf Fødsler pr kvinder Alder Figur 3 - Aldersbetinget fødselsrate gældende for Horsens Kommune (fødsler pr kvinder). BOLIGBYGGERI Kommunens forventede fremtidige boligbyggeri fordelt på delområder indgår som en særskilt forudsætning i fremskrivningen. I prognosemodellen er indlagt data for det realiserede boligbyggeri i perioden , ligesom det forventede boligbyggeri i årene er medregnet. For mere information om boligudbygning, se bilaget med boligbyggeprogrammet. Horsens befolkningsprognose

9 Antal tilflyttere per 100 nye boliger Antal tilflyttere per 100 nye boliger TILFLYTNING TIL NYE BOLIGER Antallet af tilflyttere til de nye boliger beregnes på basis af aldersfordelte husstandsstørrelser for de enkelte boligtyper. Den aldersfordelte husstandsstørrelse angiver hvor mange personer, der forventes at være i hver aldersklasse pr. ny bolig. I prognosen anvendes følgende tal for tilflytningen til nye boliger i Horsens Kommune: Boligtype Tilflyttere pr. ny bolig Parcel 2,91 Række 2,12 Etage 1,87 Kollegium 1,10 Ældreboliger 1,10 Tabel 1 - Forventet antal tilflyttere i nye boliger, opdelt efter boligtype Figurerne nedenfor viser den forventede alderssammensætning for tilflyttere til nye boliger Parcelhus Raekkehus 8 Etagebolig Alder Figur 4 - Tilflytningsprofiler for parcel- og rækkehuse samt etageboliger der indgår i prognosemodellen Ungdomsbolig Ældrebolig Alder Figur 5 - Tilflytningsprofiler for andre boligtyper der indgår i prognosemodellen Horsens befolkningsprognose

10 SPLITFAKTOR Ud over antallet af tilflyttere til nye boliger indgår også forudsætninger om, hvor stor en andel af tilflytterne til nye boliger, som kommer henholdsvis fra Horsens Kommune og fra andre kommuner. Andelen af eksterne tilflyttere til nye boliger kaldes også splitfaktoren. På baggrund af analyser af den historiske tilflytning til nye boliger i Horsens Kommune, er splitfaktoren som udgangspunkt sat til: 23 % i Gl. Horsens Kommune 36 % i Gl. Brædstrup Kommune 42 % i Gl. Gedved Kommune I enkelte områder arbejdes der med yderligt differentierede splitfaktorer 15 % i Søvind 20 % i Stensballe 25 % i Brædstrup by 30 % i Lund/Vinten 33 % i Egebjerg-Hansted 40 % i Silkeborgv./Bygholm Sø 80 % i Kollegievænget mv. TIL- OG FRAFLYTNING Flytninger opdeles i interne flytninger (inden for kommunen) og eksterne flytninger (imellem kommuner og/eller udlandet). I prognosen beregnes såvel interne som eksterne til- og fraflytningshyppigheder ud fra flyttemønstrene i de historiske år I disse år har der i gennemsnit været tilflyttere pr. år og fraflyttere pr. år, svarende til et årligt flytteoverskud på 625 pr. år. Eksterne flytninger Snit Tilflyttere Heraf indenlandsk Heraf indvandring Heraf flygtninge Andel indvandring (inkl. flygtninge) 30% 30% 31% 30% 31% 32% 31% 31% Fraflyttere Heraf indenlandsk Heraf udvandring Andel udvandring 29% 29% 27% 25% 28% 27% 21% 27% Nettotilflytning indland Netto ind/udvandring Nettotilflytning Tabel 2 - Til- og fraflytning fordelt på indenlandsk og udenlandsk flytning, Ind- og udvandring har i perioden stået for hhv. 31 % og 27 % af de samlede til- og fraflytninger, og spiller således en meget stor rolle i flyttebalancen. Vandringsbalancen (indvandrere minus udvandrere) i forhold til udlandet har givet Horsens Kommune i gennemsnit 392 borgere om året. Flytninger til/fra andre kommuner har i samme periode årligt givet en nettotilflytning på 234 personer om året. Horsens befolkningsprognose

11 ALDER PÅ TIL- OG FRAFLYTTERE Figuren nedenfor viser aldersfordelingen blandt til- og fraflyttere i Horsens Kommune i perioden 2009 til Heraf fremgår det, at der blandt år er flere indbyggere der flytter ud af kommunen end der flytter til. Omvendt er der nettotilflytning i stort set alle andre aldersgrupper og især blandt de unge og børnefamilierne. Figur 6 - Årligt antal til- og fraflyttere fordelt på 1-årsintervaller (årligt gennemsnit i perioden ) SÆRLIG MODELLERING AF FLYGTNINGE Flygtninge er medregnet i befolkningsprognosen som en selvstændig tilflytning. Det er vanskeligt at forudse, hvor mange flygtninge der vil komme til landet og hvor stor en del af disse der vil blive boligplaceret i Horsens Kommune. Følgende tal er anvendt som forudsætninger i dette års prognose: I 2016 ventes der 222 kvoteflygtninge samt 176 familiesammenførte: i alt 398 flygtninge I 2017 ventes samme antal flygtninge som 2016: 398 flygtninge I 2018 forudsættes det at niveauet vil svare til det 2015: 287 flygtninge Fra 2019 og de efterfølgende år forudsættes det at niveauet vil svare til 100 flygtninge pr. år Horsens befolkningsprognose

12 4 BEREGNINGSMETODE Ændringer i folketallet er afhængige af en række demografiske komponenter herunder balancen mellem fødsler og dødsfald samt vandringsbalancen. BEFOLKNINGSBALANCELIGNINGEN Samspillet mellem befolkningens størrelse og de demografiske komponenter kan sammenfattes i befolkningsbalanceligningen: Pt = P0 + (F D) + (Tf Ff), hvor: P0 er antal personer et i delområde på et givet tidspunkt (t0) Pt er antal mennesker i et delområde på et senere tidspunkt (t) F er antal fødsler i et delområde i perioden (t t0) D er antal døde i et delområde i perioden (t t0) Tf er antal tilflyttere til et delområde i perioden Ff er antal fraflyttere i et delområde i perioden. I Demografix prognosen beregnes ovenstående ligning for befolkningen i hvert delområde fordelt på køn og alder (1-års intervaller). Antal tilflyttere (Tf) består dels af antal tilflyttere (Tf,bevar) til den bevarede boligmasse og dels af antal tilflyttere (Tf,ny) til nye boliger i prognoseåret. På lignende måde opdeles antal fraflyttere (Ff) i antal fraflyttere (Ff,bevar) fra den bevarede boligmasse samt antal fraflyttere (Ff,ned) fra nedlagte boliger. Befolkningsprognosen er ikke nogen forudsigelse om den fremtidige befolkningsudvikling, men den beskriver, hvorledes befolkningen vil udvikle sig, eftersom de forudsætninger, den bygger på, er gældende i hele prognoseperioden. Usikkerheden vil øges, efterhånden som prognoseåret fjerner sig fra basisåret. Desuden vil der være knyttet størst usikkerhed til delområder med små folketal. BEREGNINGSSIKKERHED Præcisionen af de beregnede resultater afhænger af, hvor præcist de benyttede data afspejler virkeligheden med hensyn til flyttemønstre, fertilitet, dødshyppighed osv. Hvis udgangsåret for befolkningsprognosen er et år, der afviger fra de "normale år f.eks. med ekstraordinært mange tilflytninger eller fødsler, vil dette mønster afspejle sig i alle prognoseårene og dermed føre til en forkert tendens i resultaterne. Problemet kan forebygges ved at basere flyttemønsteret på flere år for at udligne enkelte års udsving. Det betyder til gengæld, at prognosen vil være mere "konservativ, og nye tendenser i befolkningsudviklingen vil blive opfanget senere end ellers. Befolkningsprognosen for Horsens Kommune er baseret på tal fra og resultaterne skal derfor sammenholdes med en vurdering af, om disse udgangsår var "typiske år. Umiddelbart kan det konstateres, at alle historiske år har haft stigning i folketallet nogenlunde sammenhørende med boligudbygningen, men om denne tendens vil fortsætte, er uvis. Det er ikke muligt at beregne en gennemsnitlig usikkerhed på beregningerne, idet prognosen i princippet kan være fuldstændig nøjagtig, hvis alle forudsætningerne holder. Omvendt kan beregningerne afvige meget fra det faktiske resultat, hvis forudsætningerne skrider og f.eks. fødselstallet stiger voldsomt, eller der ikke bliver bygget så meget som forudsat. Grundlæggende er usikkerheden for forudsætningerne - og dermed også for resultaterne - større, jo længere man fjerner sig fra udgangsåret. Usikkerheden er endvidere betinget af størrelsen på de årgange, der regnes på. Når årgangens størrelse øges, øges sikkerheden også. Derfor er usikkerheden på de ældste og meget små årgange størst. Horsens befolkningsprognose

13 5 BEFOLKNINGSPROGNOSENS RESULTATER Befolkningstal Folketal, primo år Fødte Døde Overskud Tilflyttede Fraflyttede Flyttebalance Korrektion Årets udvikling (total) Udviklingsgrad 1,6% 1,4% 1,4% 1,3% 1,1% 1,1% 1,1% 1,1% 1,0% 1,0% Mænd, ultimo år Kvinder, ultimo år Folketal, ultimo år Tabel 3 - Nøgletal for befolkningsudviklingen i Horsens Kommune i år 2015 og prognoseårene Indbyggertallet ventes at stige i gennemsnit med 1,1 % om året i prognoseperioden Udviklingen forventes at være på mellem 968 og personer om året i løbet af beregnede periode. Det ventes at fødselstallet i prognoseårene vil ligge mellem 946 og fødsler om året. Antallet af fødte ventes i alle prognoseår at ligge højere end antallet af dødsfald, således at der i prognoseperioden er et fødselsoverskud (fødte minus døde) på 317 personer om året i gennemsnit. Balancen mellem tilflyttere og fraflyttere ventes at være positiv i alle prognoseårene. Mellem forventes balancen (delvist grundet forventet tilflytning af flygtninge), at være særlig høj på omkring 1000 personer. I de efterfølgende prognoseår, , ventes flyttebalancen at stabilisere sig omkring personer pr. år. Nettotilflytningen ventes hvert år at tilføre kommunen mellem 659 og indbyggere i gennemsnit 747 om året. Andelen af eksterne tilflyttere til nye boliger (splitfaktoren) ventes at ligge på ca. 28%. Det vil sige, at knap tre ud af ti tilflyttere til de nye boliger ventes at komme fra andre kommuner, mens godt syv af ti tilflyttere til nye boliger vil komme fra Horsens Kommune selv. Den samlede tilflytning til nye boliger er generelt mindre end den samlede befolkningsudvikling hele prognoseperioden undtaget Det betyder, at der de fleste år sker en fortætning i den gamle boligmasse antal personer per husstand (husstandsstørrelsen) stiger. Fortætningen hænger primært sammen med forventning om tilflytning af flygtninge. Der ventes en gennemsnitlig årlig fortætning på 94 personer. Horsens befolkningsprognose

14 ,9 86,6 87,4 88,8 90,1 91,3 92,9 93,5 94,4 95,3 96,7 97,6 98, , , , , , , , , , , , , , , BEFOLKNINGSUDVIKLINGEN I HORSENS KOMMUNE Prognosen viser, at folketallet vil stige fra personer primo 2016 til personer primo Dette svarer til en samlet stigning i folketallet på eller 15,8 %. I de historiske år er folketallet i gennemsnit steget med 1,17 % pr. år, mens der i prognoseårene ventes stigninger på 1,13 % pr. år Folketal pr. 1/1 Prognose Indeks (2016 = 100) Figur 7 - Fremskrivning af antal indbyggere i Horsens Kommune, absolutte tal samt relativt (2016 = 100) SAMMENLIGNING AF PROGNOSER Horsens Kommunes 2016-prognose ligger over både sidste års egen prognose samt fremskrivningen fra Danmarks Statistik (DST) fra Horsens Kommune forventer, at der i 2029 vil være indbyggere, mens DST i deres 2015-prognose forventer indbyggere - altså færre indbyggere. De to fremskrivninger tager dog udgangspunkt i forskellige forudsætninger - bl.a. tager DSTs fremskrivning udgangspunkt i indbyggertal , mens Horsens' egen prognose tager udgangspunkt i indbyggertal DST anvender desuden ikke samme detaljerede program for boligudbygning, som Horsens Kommune har lagt til grund for 2016-prognosen Horsens prognose (2016) Horsens prognose (2015) DST-prognose (2015) Figur 8 - Horsens Kommunes 2016-prognose og 2015-prognose samt Danmarks Statistiks prognose fra Horsens befolkningsprognose

15 SAMMENLIGNING AF SIDSTE ÅRS PROGNOSE Udgangspunktet for den nye prognose er indbyggertallet ultimo 2015 og dette endte 733 personer højere end ventet i sidste års prognose. Forklaringen bag det højere indbyggertal kan ses af nedenstående. Faktisk befolkningstal 2015 prognose Befolkningstal Forskel Mænd Kvinder Folketal ultimo Fødte Døde Overskud Tilflyttede Fraflyttede Flyttebalance Korrektion Udvikling Boligtal Forskel Nye boliger total Interne tilflyttere Eksterne tilflyttere Tilflyttere i alt Splitfaktor Tilflytning pr. bolig 2,28 2,18 2,17 2,12 2,38 2,27 0,12 Udtynding Forskel Befolkningsudv Tilflyt til ny bolig Fortætning (+) / Udtynding (-) Procent 0,1% 0,3% -0,1% 0,1% 0,6% -0,1% 0,6% Tabel 4 - Sammenligning af 2015-prognosen med faktisk udvikling i I 2015 blev det faktiske fødselsoverskud 15 personer lavere end forventet, idet der blev der født 20 færre børn, samtidig med antallet af døde var 5 lavere end ventet. Flyttebalancen var i personer højere end ventet. Dette skyldes primært at der i 2015 var en fortætning af befolkningen i boligmassen altså at der boede flere personer pr. bolig ved årets udgang end der gjorde ved årets start. Den store forskel er især drevet af et stort antal eksterne tilflyttere, hvor der var ventet tilflyttere, men der kom reelt I 2015 blev der tilflyttet flere boliger end ventet hvilket også har bidraget til en større befolkningsudvikling end ventet. Horsens befolkningsprognose

16 Antal boliger BOLIGBYGGERI Da befolkningsudviklingen er tæt forbundet med boligudbygningen, er der nedenfor redegjort for Horsens Kommunes forventede boligudbygning i årene HISTORISK OG PLANLAGT BOLIGBYGGERI I perioden er der i Horsens Kommune bygget mellem 276 og 505 boliger pr. år (gennemsnitligt 423 pr. år). I årene ventes der, at blive opført i alt boliger, hvilket svarer til 408 boliger pr. år altså lidt færre boliger i forhold til de historiske år Opførelsesår Parcelhuse Rækkehuse Etageboliger Ungdomsboliger Ældreboliger Anden boligtype Figur 9 - Historisk og forventet boligbyggeri fordelt på type, Boligbyggeriet forventes at variere meget lidt i løbet af prognoseperioden. Alle år forventes der at blive bygget mellem ca. 390 og 433 nye boliger, hvor 2018 forventes at være året med flest nye boliger i prognoseperioden. De sidste tre år af prognoseperioden forventes antallet af nye boliger at være en anelse lavere end de øvrige prognoseår. Der er naturligvis en usikkerhed forbundet med boligudbygningen, især jo længere man fjerner sig fra Af de nyopførte boliger ventes 48 % at være parcelhuse, 18 % rækkehuse, 30 % etageboliger, 3 % ungdomsboliger og 2 % ældreboliger. Rækkehuse og etageboliger udgør dermed en større andel af det forventede fremtidige boligbyggeri i forhold til det historiske byggeri i perioden fra Parcelhuse % 14% 26% 10% 4% Rækkehuse Etageboliger % 18% 30% 3% Ungdomsboliger Ældreboliger 0% 20% 40% 60% 80% 100% Anden boligtype Figur 10 - Fordeling af nyopførte boliger hhv. historisk og prognosemæssigt Horsens befolkningsprognose

17 SPLITFAKTOR OG TILFLYTNING PR. BOLIG I 2015 var der 889 tilflyttere til nye boliger i Horsens Kommune. Af disse var 633 interne flytninger og 256 eksterne tilflyttere, hvilket betyder at 29 % af tilflyttere til nye boliger kom fra andre kommuner. Dette tal (splitfaktoren) er ventes i prognoseperioden at ligge på ca. 28%. Til de nye boliger ventes der en tilflytning på 916 til personer pr. år i prognoseårene (gennemsnitligt 970), afhængigt af antallet af boliger samt typen af disse. Boligtal Nye boliger Interne tilflyttere Eksterne tilflyttere Tilflyttere til nye boliger i alt Splitfaktor Tilflytning pr. bolig 2,38 2,36 2,32 2,35 2,29 2,38 2,47 2,42 2,40 2,34 Tabel 5 - Splitfaktor (andelen af eksterne tilflyttere til nye boliger) og tilflytning til nye boliger, UDTYNDING / FORTÆTNING Udtynding og fortætning er begreber der beskriver befolkningsudviklingen i den "gamle" del af boligmassen. Udtynding opstår hvis antallet af tilflyttere til den gamle boligmasse er mindre end fraflytningen og beskriver således en situation, hvor der bor færre pr. bolig. Omvendt beskriver fortætning situationen, hvor der bor flere pr. bolig. Der ventes at ske en løbende fortætning i boligmassen som følge af, at husstandsstørrelserne generelt ventes at stige. Fortætningen ventes at ligge på gennemsnitligt 94 personer årligt. Udtynding Befolkningsudv Tilflyt til ny bolig Fortætning (+) / Udtynding (-) Procent 0,6% 0,3% 0,3% 0,2% 0,0% 0,0% 0,0% 0,1% 0,1% 0,1% Tabel 6 - Nøgletal for udtynding i den eksisterende boligmasse Horsens befolkningsprognose

18 FLYTNINGER I perioden har der været et generelt tilflytningsoverskud på gennemsnitligt 730 personer pr. år. I prognoseperioden forventes udviklingen ligeledes at være udelukkende positiv, men dog større med 747 nettotilflyttere pr. år i gennemsnit Figur 11 - Udvikling fra flyttebalance til og med år Flyttebalance Tilflyttede Fraflyttede FØDSLER OG DØDSFALD I perioden har der været årligt været fødsler og dødsfald. Der har der historisk været et fødselsoverskud på personer om året (gennemsnit på 231 personer om året). I prognosen forventes det, at der i gennemsnit vil være et fødselsoverskud på 317 personer om året Overskud Fødte Døde Figur 12 - Fremskrivning af antal fødsler og dødsfald til og med år 2028 Horsens befolkningsprognose

19 6 DELOMRÅDERNES UDVIKLING Ligesom befolkningsudviklingen varierer mellem aldersgrupper gør den det også mellem delområder. Delområderne har forskellige flyttemønstre og fødselshyppigheder og derudover vil boligbyggeriets fordeling gøre udviklingsbetingelserne forskellige i de enkelte delområder. SOCIALDISTRIKTER Figur 13 - Socialdistrikter i Horsens Kommune Folketal primo 2016 (faktiske) og folketal primo (forventede) Socialdistrikt Ceres Lindehøj Søndergården Adm. adr Total Indekserede folketal primo 2016 (faktiske) og indekserede folketal primo (2016 = indeks 100) Socialdistrikt Ceres Lindehøj Søndergården Adm. adr Total Horsens befolkningsprognose

20 SKOLEDISTRIKTER Figur 14 - Skoledistrikter i Horsens Kommune Horsens befolkningsprognose

21 Folketal primo 2016 (faktiske) og folketal primo (forventede) Skoledistrikt Bankagerskolen Brædstrup Skole Dagnæsskolen Egebjergskolen Endelave Skole Gedved Horsens Byskole Hovedgård Højvangskolen Langmarkskolen Lundskolen Nim-Underup Skole Stensballeskolen Søvind Østbirk Østerhåbskolen Adm. adresser Total Indekserede folketal primo 2016 (faktiske) og indekserede folketal primo (2016 = indeks 100) Skoledistrikt Bankagerskolen Brædstrup Skole Dagnæsskolen Egebjergskolen Endelave Skole Gedved Horsens Byskole Hovedgård Højvangskolen Langmarkskolen Lundskolen Nim-Underup Skole Stensballeskolen Søvind Østbirk Østerhåbskolen Adm. adresser Total Horsens befolkningsprognose

22 7 KOMMUNERNES BEFOLKNINGSVÆKST 2015 KOMMUNAL BEFOLKNINGSVÆKST Horsens Kommune har i 2015 haft en befolkningsvækst på 1,59 %, hvilket er højere end landsgennemsnittet på 0,83 %. Tabellen nedenfor viser de fem kommuner med højst relativ befolkningsvækst, de fem kommuner med lavest relativ befolkningsvækst samt de 10 kommuner som har haft befolkningsudvikling tæt på niveauet i Horsens. Horsens er nr. 3 ud af 98 kommuner og den procentvise ændring spænder fra -1,25 % til 2,76 %. Nr Kommune Ultimo 2014 Ultimo 2015 Udvikling Procent 1 Furesø ,76% 2 København ,95% 3 Horsens ,59% 4 Ishøj ,51% 5 Høje-Taastrup ,48% 6 Vallensbæk ,41% 7 Greve ,40% 8 Roskilde ,39% 9 Ringsted ,36% 10 Holbæk ,36% 11 Aarhus ,35% 12 Allerød ,31% 13 Frederiksberg ,25% 14 Læsø ,23% 15 Faxe ,19% 94 Samsø ,62% 95 Langeland ,79% 96 Lolland ,90% 97 Morsø ,90% 98 Lemvig ,25% Hele landet ,83% Tabel 7 - Udvalgte kommuners befolkningsvækst i 2015 Kilde: Danmarks Statistik. Note: På grund af forskellige opgørelsestidspunkter kan der være mindre afvigelser mellem tallene i denne tabel og tallene i resten af rapporten. Horsens befolkningsprognose

23 Figur 15 - Kommunernes relative befolkningsvækst (i procent) i år 2015 Horsens befolkningsprognose

24 MELLEMKOMMUNALE FLYTNINGER Flytteudvekslingen er størst i forhold til Hedensted, Aarhus, Vejle Skanderborg og Silkeborg kommuner. I løbet af perioden har langt de fleste kommuner sendt flere indbyggere til Horsens end de har modtaget derfra. Kun København, Aalborg og Odense har netto hentet indbyggere fra Horsens i denne periode. I 2015 var der især nettotilflytning fra Skanderborg, Aarhus og Hedensted kommuner, mens der var en nettofraflytning til især Vejle, Aalborg og Kolding. Nr Kommune Gennemsnit Tilflyttere Fraflyttere Netto Tilflyttere Fraflyttere Netto 1 Hedensted Aarhus Vejle Skanderborg Silkeborg København Odder Aalborg Odense Kolding Ikast-Brande Randers Herning Viborg Fredericia Esbjerg Favrskov Ringkøbing-Skjern Norddjurs Haderslev Samlet mellemkommunal flyttebalance Tabel 8 - Top 20 over de kommuner der har størst årlig udveksling med Horsens Kommune (gennemsnit samt for 2015 alene) Horsens befolkningsprognose

25 MELLKOMMUNALE FLYTTEBALANCER IFT. HORSENS KOMMUNE 2015 Figur 16 - Kort over flyttebalancen (tilflyttere minus fraflyttere) i forhold til andre kommuner i De grønne kommuner har sendt flere indbyggere til Horsens end de har modtaget. De røde kommuner har modtaget flere indbyggere fra Horsens end de har sendt dertil. Cirklen angiver flyttebalancen i forhold til udlandet. Horsens befolkningsprognose

26 8 BEFOLKNINGENS ALDERSFORDELING Samlet set forventes folketallet at stige med 15,8 % frem til 2029, men udviklingen varierer meget, når der ses på de forskellige aldersgrupper. Generelt kan siges at befolkningen i gennemsnit bliver ældre. Størst stigning ventes i aldersgrupperne over 65 år samt 0-2 årige. Alder Forskel Udvikling 0-2 år ,4% 3-5 år ,4% 6-16 år ,9% år ,6% år ,1% år ,4% år ,2% 90+ år ,1% Total ,8% Tabel 9 - Udvikling i antallet af personer i Horsens Kommuner, grupperet efter alder. Tallene er opgjort primo i året. Nedenfor følger udviklingsgrafer for forskellige aldersgrupper for den nye prognose. Folketallene er pr. 1. januar de pågældende år. Figur 17 - Forventet udvikling i antal indbyggere i forskellige aldersgrupper Horsens befolkningsprognose

27 Forskydningen i alderssammensætningen fra 2016 til 2029 er illustreret i figuren nedenfor. Andelen af 4-14 årige, årige, årige og årige forventes at falde, mens andelen af 0-3 årige, årige, årige og 73+ årige forventes at udgøre en større del af den samlede befolkning i 2029, end den gør i dag. Figur 18 - Den relative aldersfordeling i 2016 for Horsens Kommune og i 2029 for hhv. Horsens Kommune og hele landet ALDERSGRAFER Nedenfor følger udviklingsgrafer for forskellige aldersgrupper for den nye prognose. Folketallene er pr. 1. januar de pågældende år år Horsens befolkningsprognose

28 Horsens befolkningsprognose år år år

29 Horsens befolkningsprognose år år år

30 Horsens befolkningsprognose år Total

31 9 RESULTATTABELLER De følgende resultattabeller viser befolkningsudviklingen fordelt på en række aldersgrupper med relevans for kommunens forskellige forvaltningsopgaver. Resultattabellerne er opdelt i tabeller for hele Horsens Kommune, tabeller for skole- og socialdistrikter - jf. afsnittet om områdeinddeling. Alle tabellerne er gengivet med såvel absolutte som indekserede tal, hvor indbyggertallet 2016 er lig indeks 100. Alle folketal er opgjort pr. 1. januar det pågældende år. Bemærk at personer bosat på administrative adresser (herunder de flygtninge som ventes i prognoseårene) ikke indgår i optællingerne på distriktsniveau, idet de ikke kan placeres nærmere end på kommuneniveau. Sammentællinger af folketal på distrikter vil derfor ikke give samme resultat som kommunetotalen. HORSENS KOMMUNE Nedenstående tabeller viser henholdsvis de faktiske folketal og indekserede folketal for udvalgte aldersgrupper i prognoseperioden ( ). Folketal primo 2016 (faktiske) og folketal primo (forventede) 0-2 år år år år år år år år Total Indekserede folketal primo 2016 (faktiske) og indekserede folketal primo (2016 = indeks 100) 0-2 år år år år år år år år Total Horsens befolkningsprognose

32 SOCIALDISTRIKTER Figur 19 - Socialdistrikter i Horsens Kommune Horsens befolkningsprognose

33 01 - Ceres Folketal primo 2016 (faktiske) og folketal primo (forventede) 0-2 år år år år år år år år Total Indekserede folketal primo 2016 (faktiske) og indekserede folketal primo (2016 = indeks 100) 0-2 år år år år år år år år Total Lindehøj Folketal primo 2016 (faktiske) og folketal primo (forventede) 0-2 år år år år år år år år Total Indekserede folketal primo 2016 (faktiske) og indekserede folketal primo (2016 = indeks 100) 0-2 år år år år år år år år Total Horsens befolkningsprognose

34 03 - Søndergården Folketal primo 2016 (faktiske) og folketal primo (forventede) 0-2 år år år år år år år år Total Indekserede folketal primo 2016 (faktiske) og indekserede folketal primo (2016 = indeks 100) 0-2 år år år år år år år år Total Adm. adr. Folketal primo 2016 (faktiske) og folketal primo (forventede) 0-2 år år år år år år år år Total Indekserede folketal primo 2016 (faktiske) og indekserede folketal primo (2016 = indeks 100) 0-2 år år år år år år år år Total Horsens befolkningsprognose

BEFOLKNINGSPROGNOSE HORSENS KOMMUNE

BEFOLKNINGSPROGNOSE HORSENS KOMMUNE BEFOLKNINGSPROGNOSE HORSENS KOMMUNE 2015-2028 INDHOLD 1 Prognosens hovedresultater 1 2 Indledning 3 3 Overordnede forudsætninger 4 4 Beregningsmetode 9 5 Befolkningsprognosens resultater 10 Sammenligning

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE HORSENS KOMMUNE

BEFOLKNINGSPROGNOSE HORSENS KOMMUNE BEFOLKNINGSPROGNOSE HORSENS KOMMUNE 2014-2024 INDHOLD 1 Prognosens hovedresultater 1 2 Indledning 2 3 Overordnede forudsætninger 3 4 Beregningsmetode 8 5 Befolkningsprognosens resultater 9 Sammenligning

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE Horsens Kommune 2012-2022

BEFOLKNINGSPROGNOSE Horsens Kommune 2012-2022 BEFOLKNINGSPROGNOSE Horsens Kommune 2012-2022 Indhold Resume... 3 Indledning og hovedforudsætninger... 4 Områdeinddeling... 5 Bolig- & befolkningsudvikling... 7 Datagrundlag og forudsætninger... 15 Resultattabeller...

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE FAXE KOMMUNE

BEFOLKNINGSPROGNOSE FAXE KOMMUNE BEFOLKNINGSPROGNOSE FAXE KOMMUNE 2015-2022 INDHOLD Prognosens hovedresultater 1 Indledning 3 Overordnede forudsætninger 4 Beregningsmetode 9 Befolkningsprognosens resultater 10 Boligbyggeri 12 Flytninger

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE FAXE KOMMUNE

BEFOLKNINGSPROGNOSE FAXE KOMMUNE BEFOLKNINGSPROGNOSE FAXE KOMMUNE 2013-2020 INDHOLD Prognosens hovedresultater 1 Indledning 3 Overordnede forudsætninger 4 Beregningsmetode 9 Befolkningsprognosens resultater 10 Boligbyggeri 12 Flytninger

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE. Horsens Kommune

BEFOLKNINGSPROGNOSE. Horsens Kommune BEFOLKNINGSPROGNOSE Horsens Kommune 2010-2020 April 2010 Indhold Resume... 3 Indledning og hovedforudsætninger... 4 Områdeinddeling... 5 Bolig- & befolkningsudvikling... 7 Datagrundlag og forudsætninger...

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE RINGSTED KOMMUNE

BEFOLKNINGSPROGNOSE RINGSTED KOMMUNE BEFOLKNINGSPROGNOSE RINGSTED KOMMUNE 2016-2023 INDHOLD 1 Prognosens hovedresultater 1 2 Indledning 3 3 Overordnede forudsætninger 4 4 Beregningsmetode 10 5 Befolkningsprognosens resultater 11 Boligbyggeri

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE FAXE KOMMUNE

BEFOLKNINGSPROGNOSE FAXE KOMMUNE BEFOLKNINGSPROGNOSE FAXE KOMMUNE 2014-2021 INDHOLD Prognosens hovedresultater 1 Indledning 3 Overordnede forudsætninger 4 Beregningsmetode 9 Befolkningsprognosens resultater 10 Boligbyggeri 12 Flytninger

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE AALBORG KOMMUNE EXCL.FLYGTNINGE

BEFOLKNINGSPROGNOSE AALBORG KOMMUNE EXCL.FLYGTNINGE BEFOLKNINGSPROGNOSE AALBORG KOMMUNE 2015-2027 EXCL.FLYGTNINGE INDHOLD 1 Prognosens hovedresultater 1 2 Indledning 3 3 Overordnede forudsætninger 4 4 Beregningsmetode 9 5 Befolkningsprognosens resultater

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE AALBORG KOMMUNE 2016-2028

BEFOLKNINGSPROGNOSE AALBORG KOMMUNE 2016-2028 BEFOLKNINGSPROGNOSE AALBORG KOMMUNE 216-228 INDHOLD 1 Prognosens hovedresultater 1 2 Indledning 3 3 Overordnede forudsætninger 4 4 Beregningsmetode 1 5 Befolkningsprognosens resultater 11 Boligbyggeri

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE AALBORG KOMMUNE

BEFOLKNINGSPROGNOSE AALBORG KOMMUNE BEFOLKNINGSPROGNOSE AALBORG KOMMUNE 2015-2026 INDHOLD 1 Prognosens hovedresultater 1 2 Indledning 3 3 Overordnede forudsætninger 4 4 Beregningsmetode 9 5 Befolkningsprognosens resultater 10 Boligbyggeri

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE SILKEBORG KOMMUNE 2015-2028

BEFOLKNINGSPROGNOSE SILKEBORG KOMMUNE 2015-2028 BEFOLKNINGSPROGNOSE SILKEBORG KOMMUNE 2015-2028 INDHOLD 1 Prognosens hovedresultater 4 2 Indledning 6 3 Overordnede forudsætninger 7 4 Beregningsmetode 13 5 Befolkningsprognosens resultater 14 Boligbyggeri

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE. Ikast-Brande Kommune

BEFOLKNINGSPROGNOSE. Ikast-Brande Kommune BEFOLKNINGSPROGNOSE Ikast-Brande Kommune 2012-2029 Februar 2012 Indhold Resume... 3 Indledning og hovedforudsætninger... 5 Områdeinddeling... 7 Befolkningsprognosens resultater... 9 Datagrundlag og forudsætninger...

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE RINGSTED KOMMUNE

BEFOLKNINGSPROGNOSE RINGSTED KOMMUNE BEFOLKNINGSPROGNOSE RINGSTED KOMMUNE 2013-2021 INDHOLD 1 Prognosens hovedresultater 1 2 Indledning 2 3 Overordnede forudsætninger 3 4 Beregningsmetode 8 5 Befolkningsprognosens resultater 9 Boligbyggeri

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE VARDE KOMMUNE

BEFOLKNINGSPROGNOSE VARDE KOMMUNE BEFOLKNINGSPROGNOSE VARDE KOMMUNE 2016-2028 INDHOLD 1 Prognosens hovedresultater 4 2 Indledning 6 3 Overordnede forudsætninger 7 4 Beregningsmetode 12 5 Befolkningsprognosens resultater 13 Boligbyggeri

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE KOLDING KOMMUNE 2013-2026

BEFOLKNINGSPROGNOSE KOLDING KOMMUNE 2013-2026 BEFOLKNINGSPROGNOSE KOLDING KOMMUNE 2013-2026 INDHOLD 1 Prognosens hovedresultater 1 2 Indledning 2 3 Overordnede forudsætninger 3 4 Beregningsmetode 8 5 Befolkningsprognosens resultater 9 Boligbyggeri

Læs mere

INDHOLD. 1 Prognosens hovedresultater 1. 2 Indledning 3. 3 Overordnede forudsætninger 4. 4 Beregningsmetode 9

INDHOLD. 1 Prognosens hovedresultater 1. 2 Indledning 3. 3 Overordnede forudsætninger 4. 4 Beregningsmetode 9 INDHOLD 1 Prognosens hovedresultater 1 2 Indledning 3 3 Overordnede forudsætninger 4 4 Beregningsmetode 9 5 Befolkningsprognosens resultater 10 5.1 Boligbyggeri 11 5.2 Flytninger 14 5.3 Fødsler og dødsfald

Læs mere

Befolkningsprognose for Holstebro Kommune

Befolkningsprognose for Holstebro Kommune Befolkningsprognose for Holstebro Kommune 2016 2027 Befolkningsprognosen 2016 2027 er udarbejdet af Holstebro Kommune, ved hjælp af Befolkningsprognose programmet Demografix og i samarbejde med COWI, april

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE KOLDING KOMMUNE

BEFOLKNINGSPROGNOSE KOLDING KOMMUNE BEFOLKNINGSPROGNOSE KOLDING KOMMUNE 2016-2029 INDHOLD 1 Prognosens hovedresultater 1 2 Indledning 3 3 Overordnede forudsætninger 4 4 Beregningsmetode 9 5 Befolkningsprognosens resultater 10 Boligbyggeri

Læs mere

Befolkningsprognose for Holstebro Kommune

Befolkningsprognose for Holstebro Kommune Befolkningsprognose for Holstebro Kommune 2017 2028 Befolkningsprognosen 2017 2028 er udarbejdet af Holstebro Kommune, ved hjælp af Befolkningsprognose programmet Demografix og i samarbejde med COWI, marts

Læs mere

Befolkningsprognose for Holstebro Kommune

Befolkningsprognose for Holstebro Kommune Befolkningsprognose for 2012 2023 Befolkningsprognosen 2012 2023 er udarbejdet af, Strategi & Analyse, ved hjælp af Befolkningsprognose programmet Demografix og i samarbejde med COWI, marts 2011. Kontaktperson:

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE SILKEBORG KOMMUNE

BEFOLKNINGSPROGNOSE SILKEBORG KOMMUNE BEFOLKNINGSPROGNOSE SILKEBORG KOMMUNE 2016-2029 INDHOLD 1 Prognosens hovedresultater 4 2 Indledning 6 3 Overordnede forudsætninger 7 4 Beregningsmetode 13 5 Befolkningsprognosens resultater 14 Boligbyggeri

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE KOLDING KOMMUNE

BEFOLKNINGSPROGNOSE KOLDING KOMMUNE BEFOLKNINGSPROGNOSE KOLDING KOMMUNE 2014-2027 INDHOLD 1 Prognosens hovedresultater 1 2 Indledning 2 3 Overordnede forudsætninger 3 4 Beregningsmetode 8 5 Befolkningsprognosens resultater 9 Boligbyggeri

Læs mere

BILAG 1. BEFOLKNINGSPROGNOSE SLAGELSE KOMMUNE

BILAG 1. BEFOLKNINGSPROGNOSE SLAGELSE KOMMUNE BILAG 1. BEFOLKNINGSPROGNOSE SLAGELSE KOMMUNE 2018-2031 BEFOLKNINGSPROGNOSE 2 INDHOLD PROGNOSENS HOVEDRESULTATER 2 BAGGRUND 7 KOMMUNERNES BEFOLKNINGSVÆKST I 2016 17 BEFOLKNINGENS ALDERSFORDELING 19 DELOMRÅDERNES

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE KØGE KOMMUNE MED BOLIGBYGGEPROGRAM

BEFOLKNINGSPROGNOSE KØGE KOMMUNE MED BOLIGBYGGEPROGRAM BEFOLKNINGSPROGNOSE KØGE KOMMUNE 2016-2028 MED BOLIGBYGGEPROGRAM INDHOLD 1 Prognosens hovedresultater 1 2 Indledning 3 3 Opfølgning på 2015-prognosen 4 4 Befolkningsprognosens resultater 6 Boligbyggeri

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE RINGSTED KOMMUNE

BEFOLKNINGSPROGNOSE RINGSTED KOMMUNE BEFOLKNINGSPROGNOSE RINGSTED KOMMUNE INDHOLD KONTAKTOPLYSNINGER 1 PROGNOSENS HOVEDRESULTATER 2 BAGGRUND 7 KOMMUNERNES BEFOLKNINGSVÆKST I 216 17 BEFOLKNINGENS ALDERSFORDELING 19 DELOMRÅDERNES UDVIKLING

Læs mere

Bolig- og befolkningsudvikling. Historisk og planlagt boligbyggeri

Bolig- og befolkningsudvikling. Historisk og planlagt boligbyggeri Bolig- og befolkningsudvikling Historisk og planlagt boligbyggeri Boligbyggeriet i Holstebro Kommune har i 2009-2014 varieret fra 138 til 114 boliger pr. år et gennemsnit på 123 boliger pr. år. I prognoseårene

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE KØGE KOMMUNE BOLIGBYGGEPROGRAM OG KAPACITETSBEREGNINGER

BEFOLKNINGSPROGNOSE KØGE KOMMUNE BOLIGBYGGEPROGRAM OG KAPACITETSBEREGNINGER BEFOLKNINGSPROGNOSE KØGE KOMMUNE 2015-2027 BOLIGBYGGEPROGRAM OG KAPACITETSBEREGNINGER INDHOLD 1 Prognosens hovedresultater 1 2 Indledning 3 3 Opfølgning på 2014-prognosen 4 4 Befolkningsprognosens resultater

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE KOLDING KOMMUNE

BEFOLKNINGSPROGNOSE KOLDING KOMMUNE BEFOLKNINGSPROGNOSE KOLDING KOMMUNE 2017-2030 BEFOLKNINGSPROGNOSE INDHOLD KONTAKTOPLYSNINGER 1 PROGNOSENS HOVEDRESULTATER 1 BAGGRUND 1 KOMMUNERNES BEFOLKNINGSVÆKST I 2016 1 EVALUERING AF SIDSTE ÅRS PROGNOSE

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE 2016-2028

BEFOLKNINGSPROGNOSE FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE 2016-2028 BEFOLKNINGSPROGNOSE FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE 2016-2028 INDHOLD 1 Prognosens hovedresultater 1 2 Indledning 3 3 Overordnede forudsætninger 4 4 Beregningsmetode 10 5 Befolkningsprognosens resultater 11 Boligbyggeri

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE 2015-2027

BEFOLKNINGSPROGNOSE FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE 2015-2027 BEFOLKNINGSPROGNOSE FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE 2015-2027 INDHOLD 1 Prognosens hovedresultater 1 2 Indledning 3 3 Overordnede forudsætninger 4 4 Beregningsmetode 10 5 Befolkningsprognosens resultater 11 Boligbyggeri

Læs mere

Befolkningen i Randers Kommune

Befolkningen i Randers Kommune Befolkningen i Randers Kommune Befolkningsprognosen for 2013-2025 og dens forudsætninger Økonomi, april 2012 Randers Kommune Indholdsfortegnelse Befolkningsprognose 2013-2025...1 1. Indledning... 1 2.

Læs mere

Befolkningsprognose

Befolkningsprognose Befolkningsprognose 2012-2025 Svendborg Kommune, maj 2012 Kontaktoplysninger Befolkningsprognosen 2012-2025 er udarbejdet af Thomas Jensen COWI, i samarbejde med Svendborg Kommune, maj 2012. På kommunens

Læs mere

Befolkningsprognose Ishøj Kommune

Befolkningsprognose Ishøj Kommune Befolkningsprognose 2009-2016 Ishøj Kommune Marts 2009 Befolkningsprognose 2009-2016 for Ishøj Kommune side - 2 - Ishøj Kommune har udarbejdet en prognose for befolkningsudviklingen frem til 1. januar

Læs mere

Befolkningsprognose

Befolkningsprognose Befolkningsprognose 2015-2035 Indholdsfortegnelse Indledning Indledning 2 Resumé 3 Bolig- og befolkningsudviklingen 2015-2035 4 Befolkningsudviklingen 6 Befolkningens aldersfordeling 9 Delområdernes udvikling

Læs mere

Bilag 2. Følsomhedsanalyse

Bilag 2. Følsomhedsanalyse Bilag 2 Følsomhedsanalyse FØLSOMHEDSANALYSE. En befolkningsprognose er et bedste bud her og nu på den kommende befolkningsudvikling. Det er derfor vigtigt at holde sig for øje, hvilke forudsætninger der

Læs mere

Befolkningsprognose for Egedal Kommune for perioden 2015 til 2027

Befolkningsprognose for Egedal Kommune for perioden 2015 til 2027 Notat til Byrådets møde den 25. marts 2015 Befolkningsprognose for Egedal Kommune for perioden 2015 til 2027 Udarbejdet marts 2015 1 I. Indledning Egedal kommune udarbejder hvert år en ny befolkningsprognose.

Læs mere

4. Forudsætninger. 4.1. Forudsætninger for prognosen

4. Forudsætninger. 4.1. Forudsætninger for prognosen Bilag 5 Vedrørende Udklip fra Befolkningen i Randers Kommune. Befolkningsprognosen for 2010-2022 og dens forudsætninger, der beskriver forudsætningerne for prognosen, der ligger til grund for den udarbejdede

Læs mere

Befolkningsprognose 2016-2028. 1. Indledning

Befolkningsprognose 2016-2028. 1. Indledning Befolkningsprognose -2028 1. Indledning Økonomiafdelingen har udarbejdet en prognose for befolkningsudviklingen i Randers Kommune fordelt på alder og forskelligt definerede delområder frem til 1. januar

Læs mere

Befolkningsprognose

Befolkningsprognose Befolkningsprognose 2017-2037 Indholdsfortegnelse Indledning Indledning 2 Resumé 3 Bolig- og befolkningsudviklingen 2017-2037 4 Befolkningsudviklingen 6 Befolkningens aldersfordeling 9 Delområdernes udvikling

Læs mere

Nøgletal om bosætning i Skanderborg Kommune

Nøgletal om bosætning i Skanderborg Kommune Nøgletal om bosætning i Skanderborg Kommune Første udvalgsmøde om bosætning og infrastruktur i Skanderborg Kommune Strategisk Center, Skanderborg Kommune Tirsdag den 19. august 2014 Indhold 1. Nøgletal

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

BEFOLKNINGSPROGNOSE FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE BEFOLKNINGSPROGNOSE 2017-2031 FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE BEFOLKNINGSPROGNOSE INDHOLD KONTAKTOPLYSNINGER 1 PROGNOSENS HOVEDRESULTATER 2 BAGGRUND 7 KOMMUNERNES BEFOLKNINGSVÆKST I 2016 16 EVALUERING AF SIDSTE

Læs mere

Befolkningsudviklingen i Randers Kommune

Befolkningsudviklingen i Randers Kommune Befolkningsudviklingen i Randers Kommune Befolkningsprognose for -2030 Budgetkontoret, maj Randers Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning...2 2. Opfølgning på...3 3. Udvikling i befolkningstallet...4

Læs mere

Befolkningsprognose

Befolkningsprognose Befolkningsprognose 2016-2030 April 2016 Indhold Indledning... 3 1. Befolkningsprognose for Herning Kommune... 5 1.1. Befolkningsudviklingen... 5 1.2. Befolkningens aldersfordeling... 7 2. Befolkningsudviklingen

Læs mere

Befolkningsprognose

Befolkningsprognose Befolkningsprognose 2016-2026 Økonomiafdelingen Budget og Analyse foråret 2015 Forord En befolkningsprognose er et kvalificeret gæt på den fremtidige befolkningsudvikling i kommunen. I prognosen kan man

Læs mere

Bilag 1. Demografix. Beskrivelse af modellen

Bilag 1. Demografix. Beskrivelse af modellen 4. Bilagsdel 55 Bilag 1 Demografix Beskrivelse af modellen 56 Om befolkningsfremskrivninger Folketallet i Danmark har været voksende historisk, men vækstraten har været aftagende, og den kom tæt på nul

Læs mere

Bevægelser i løbet af 2013

Bevægelser i løbet af 2013 Bevægelser i løbet af 2013 Bevægelser i løbet af 2013 Befolkning 1. januar 2013 Tilvækst 50.379 Fødte i 2013 484 Døde i 2013 477 Fødselsbalance +7 Tilflyttere/indvandrede 2.527 Fraflyttede/udvandrede 2.553

Læs mere

Befolkningsprognose

Befolkningsprognose Befolkningsprognose 2010-2023 0. Forord. I Thisted Kommune tilstræbes det at træffe beslutninger på et så solidt grundlag som muligt. Det er altid svært præcist at forudse, hvordan fremtiden vil udarte

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE. Faaborg-Midtfyn Kommune 2012-2024

BEFOLKNINGSPROGNOSE. Faaborg-Midtfyn Kommune 2012-2024 BEFOLKNINGSPROGNOSE Faaborg-Midtfyn Kommune 2012-2024 Indhold Resume... 3 Indledning og hovedforudsætninger... 5 Områdeinddeling... 7 Bolig- & befolkningsudvikling... 10 Datagrundlag og forudsætninger...

Læs mere

Befolkningsprognose Svendborg Kommune, april 2016

Befolkningsprognose Svendborg Kommune, april 2016 Befolkningsprognose 2016-2029 Svendborg Kommune, april 2016 Kontaktoplysninger Befolkningsprognosen 2016-2029 er udarbejdet af Thomas Jensen COWI, i samarbejde med Svendborg Kommune, marts 2016. Spørgsmål

Læs mere

Befolkningsprognose 2013-2025

Befolkningsprognose 2013-2025 Befolkningsprognose 2013-2025 Indhold Indledning...3 Resume...4 1. Befolkningsprognose for Herning Kommune...5 1.1. Befolkningsudviklingen...5 1.2. Befolkningens aldersfordeling...7 2. Befolkningsudviklingen

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE. Dragør Kommune

BEFOLKNINGSPROGNOSE. Dragør Kommune BEFOLKNINGSPROGNOSE Dragør Kommune 2013-2028 Til godkendelse på Økonomi- og Planudvalgets møde den 18. april 2013 Indledning Hovedforudsætninger Befolkningsprognosen skaber et overblik over udviklingen

Læs mere

Befolkningsprognose 2014

Befolkningsprognose 2014 Befolkningsprognose Tune Det åbne land Greve Hundige Karlslunde Center for Byråd & Økonomi Befolkningsprognosen offentliggøres på Greve Kommunes hjemmeside www.greve.dk. Greve Kommune Befolkningsprognose

Læs mere

Bilag 1. Forudsætninger

Bilag 1. Forudsætninger 4. Bilagsdel 50 Bilag 1 Forudsætninger 51 Forudsætninger for resultatet af befolkningsprognosen Næstved Kommunes befolkningsprognose er bygget på den model, man kalder den boligforsyningsafhængige model.

Læs mere

Befolkningsprognose

Befolkningsprognose Befolkningsprognose 2016-2036 Indholdsfortegnelse Indledning Indledning 2 Resumé 3 Bolig- og befolkningsudviklingen 2016-2036 4 Befolkningsudviklingen 6 Befolkningens aldersfordeling 9 Delområdernes udvikling

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE FOR EGEDAL KOMMUNE 2012-2024

BEFOLKNINGSPROGNOSE FOR EGEDAL KOMMUNE 2012-2024 BEFOLKNINGSPROGNOSE FOR EGEDAL KOMMUNE 2012-2024 APRIL 2012-1 - Indholdsfortegnelse I. Indledning... 3 Resume af prognosen... 3 II. Hovedtabeller... 7 III. Datagrundlag og forudsætninger... 19 Områdeinddeling...

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Indhold. Indholdsfortegnelse

Indholdsfortegnelse. Indhold. Indholdsfortegnelse Forord 1 Forord Forord Befolkningsprognoser er et vigtigt element i den kommunale planlægning og forvaltning. Befolkningsprognosen skaber et overblik over sammenhængen mellem boligudbygning, indbyggertal

Læs mere

Notat. Befolkningsudvikling Økonomi og Løn Resumé

Notat. Befolkningsudvikling Økonomi og Løn Resumé Notat Befolkningsudvikling 2015-2016 Økonomi og Løn 20-04-2016 Resumé Økonomi og Løn har udarbejdet et notat om udviklingen i befolkningstallet fra primo 2015 til primo 2016. Gennemgangen viser, at befolkningstallet

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 2 Befolkningsprognose 2013-2024

Indholdsfortegnelse. Side 2 Befolkningsprognose 2013-2024 Befolkningsprognose for Jammerbugt Kommune 2013 Indholdsfortegnelse Befolkningsprognose for Jammerbugt Kommune 2013... 1 Resume... 3 Forudsætninger... 7 Overordnede prognoseforudsætninger... 7 Bolig- &

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE. Dragør Kommune

BEFOLKNINGSPROGNOSE. Dragør Kommune BEFOLKNINGSPROGNOSE Dragør Kommune 2016-2031 Til godkendelse på Økonomiudvalgets møde den 17 marts 2016 Indledning Hovedforudsætninger Befolkningsprognosen skaber et overblik over udviklingen i folketal

Læs mere

Befolkningsprognose Svendborg Kommune, april 2017

Befolkningsprognose Svendborg Kommune, april 2017 Befolkningsprognose 2017-2030 Svendborg Kommune, april 2017 Kontaktoplysninger Befolkningsprognosen 2017-2030 er udarbejdet af Thomas Jensen COWI, i samarbejde med Svendborg Kommune, marts 2017. Spørgsmål

Læs mere

Befolkningsprognose for Jammerbugt Kommune

Befolkningsprognose for Jammerbugt Kommune Befolkningsprognose for Jammerbugt Kommune Udarbejdet april 2011 Indholdsfortegnelse Befolkningsprognose for Jammerbugt Kommune... 1 Resume... 3 Forudsætninger... 5 Overordnede prognoseforudsætninger...

Læs mere

Befolkningsprognose for Egedal Kommune. for årene 2017 til 2029

Befolkningsprognose for Egedal Kommune. for årene 2017 til 2029 Befolkningsprognose for Egedal Kommune for årene 2017 til 2029 60.000 50.000 40.000 30.000 20.000 3% 8% 1% 6% 9% 12% 50% 50% 85+ årige 75-84 årige 65-74 årige 25-64 årige 17-24 årige 6-16 årige 0-5 årige

Læs mere

fødsler dødsfald flyttemønstre (herunder forventninger vedr. indvandrere/flygtninge) det forventede boligbyggeri i kommunen (boligprogrammet)

fødsler dødsfald flyttemønstre (herunder forventninger vedr. indvandrere/flygtninge) det forventede boligbyggeri i kommunen (boligprogrammet) 1 2017-2029 1. Indledning Økonomiafdelingen har udarbejdet en prognose for befolkningsudviklingen i Randers Kommune fordelt på alder og forskelligt definerede delområder frem til 1. januar 2029. n beskriver

Læs mere

Befolkningsprognose Lolland Kommune

Befolkningsprognose Lolland Kommune Befolkningsprognose 217-229 Lolland Kommune Indhold Indledning... 2 Prognosens hovedresultater og forudsætninger... 2 Prognosen kontra faktisk udvikling i 216... 6 Fordeling på aldersgrupper... 7 Forventet

Læs mere

Befolkningsprognose 2014-2027. Svendborg Kommune, april 2014

Befolkningsprognose 2014-2027. Svendborg Kommune, april 2014 Befolkningsprognose 2014-2027 Svendborg Kommune, april 2014 Kontaktoplysninger Befolkningsprognosen 2014-2027 er udarbejdet af Thomas Jensen COWI, i samarbejde med Svendborg Kommune, april 2014. Spørgsmål

Læs mere

Befolkningsprognose

Befolkningsprognose Befolkningsprognose 2015 2026 Dato12.05.2014 Befolkningsprognoser er behæftet med en vis usikkerhed, idet prognosens forudsætninger om fødselshyppighed, dødelighed, boligmassen samt ind og udvandring kan

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE 2013

BEFOLKNINGSPROGNOSE 2013 GENTOFTE KOMMUNE BEFOLKNINGSPROGNOSE 2013 Til Økonomiudvalget, 22. april 2013 BEFOLKNINGSPROGNOSE 2013 INTRODUKTION... 3 Resume... 3 PROGNOSE 2013: Resultater... 4 Aldersfordeling... 4 TENDENSER: Befolkningsudvikling

Læs mere

Nøgletal for folketallets udvikling

Nøgletal for folketallets udvikling Nøgletal for folketallets udvikling 21-26 Nøgletal 21 22 23 24 25 26 Folketal ultimo 8828 88686 88978 89615 9519 9149 Fødte 174 195 181 1161 193 1215 Døde 928 99 958 862 798 839 Fødselsoverskud 146 15

Læs mere

Befolkningsprognose. Vallensbæk Kommune 2014-2026

Befolkningsprognose. Vallensbæk Kommune 2014-2026 Befolkningsprognose Vallensbæk Kommune 214-226 223 219 215 211 27 23 1999 1995 1991 1987 1983 1979 1975 5 1 15 2 25 3 35 4 45 5 55 6 65 7 75 8 85 9 95 1971-5 5-1 1-15 15-2 2-25 25-3 3-35 35-4 Prognosen

Læs mere

Befolkning og boliger i Frederiksberg Kommune

Befolkning og boliger i Frederiksberg Kommune Befolkning og boliger i Frederiksberg Kommune Kortlægning af status og udviklingstendenser v/ Thomas Jensen, COWI December 1 I FREDERIKSBERG KOMMUNE Befolknings- og boliganalyse formålet: Generel del at

Læs mere

Greve Kommune Befolkningsprognose 2013

Greve Kommune Befolkningsprognose 2013 Greve Kommune Center for Økonomi & It Indhold Indhold... 2 1. Baggrund... 3 2. Resume af befolkningsprognosen... 6 3. Boliger... 7 4. Befolkningsudvikling i Greve Kommune... 9 5. Befolkningsudvikling fordelt

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE

BEFOLKNINGSPROGNOSE Randers Kommune BEFOLKNINGSPROGNOSE 2012-2024 Samlet folketal pr. 1/1 (prognose fra 2012) 106.000 104.000 102.000 100.000 98.000 96.000 94.000 92.000 90.000 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Læs mere

Befolkningsprognose 2017

Befolkningsprognose 2017 GENTOFTE KOMMUNE 7. marts 2017 STRATEGI OG ANALYSE Befolkningsprognose 2017 Om befolkningsprognosen Hvert forår udarbejder Gentofte Kommune en befolkningsprognose for de kommende tolv år. Prognosemodellen

Læs mere

Bilag 2. Forudsætninger

Bilag 2. Forudsætninger Bilag 2 Forudsætninger 64 Forudsætninger for resultatet af befolkningsprognosen Næstved Kommunes befolkningsprognose er bygget på den model, man kalder den boligforsyningsafhængige model. Resultatet af

Læs mere

gladsaxe.dk Befolkningsprognose 2006-2021

gladsaxe.dk Befolkningsprognose 2006-2021 gladsaxe.dk Befolkningsprognose 2006-2021 Gladsaxe Kommune juni 2006 Befolkningsprognose 2006-2021 for Gladsaxe Kommune Indholdsfortegnelse Side Indledning...3 1. Kommunens befolkning Alderssammensætning

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE GULDBORGSUND KOMMUNE 2015-2028

BEFOLKNINGSPROGNOSE GULDBORGSUND KOMMUNE 2015-2028 BEFOLKNINGSPROGNOSE GULDBORGSUND KOMMUNE 2015-2028 INDHOLD 1 Prognosens hovedresultater 1 2 Indledning 3 3 Overordnede forudsætninger 4 4 Beregningsmetode 8 5 Befolkningsprognosens resultater 9 Boligbyggeri

Læs mere

Prognosen er udarbejdet i februar 2017 og der anvendes Cowi Demografixs til modelleringen.

Prognosen er udarbejdet i februar 2017 og der anvendes Cowi Demografixs til modelleringen. Befolkningsprognose 2017 Befolkningsprognosen bliver udarbejdet på baggrund af de samlede påvirkninger fra forhold som fødsler, levealder, døde, til- og fraflytning, udbygningsplaner og hvor mange borgere

Læs mere

Udarbejdet februar-marts 2015. Befolkningsprognose 2015-2030

Udarbejdet februar-marts 2015. Befolkningsprognose 2015-2030 Udarbejdet februar-marts 2015 Befolkningsprognose 2015-2030 Indhold Indledning Indledning 2 Befolkningsprognose 2015-2030 Den overordnede udvikling 4 Udviklingen fordelt på alder 6 Udviklingen fordelt

Læs mere

NOTATARK BEFOLKNINGSPROGNOSE FOR HVIDOVRE KOMMUNE

NOTATARK BEFOLKNINGSPROGNOSE FOR HVIDOVRE KOMMUNE NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE BEFOLKNINGSPROGNOSE FOR HVIDOVRE KOMMUNE 2016-2030 Økonomi og Stabsforvaltningen Økonomi Sagsbehandler: Poul Ebbesen-Jensen Sag nr. 16-2046 30.03.2016/pej Dette notat beskriver

Læs mere

Befolkningsprognose 2016

Befolkningsprognose 2016 Befolkningsprognose 2016 Befolkningsprognosen er et vigtigt parameter i forhold til udarbejdelsen af budgetter for de kommende år. Befolkningsprognosen er udarbejdet ud fra forventninger til antallet af

Læs mere

Udarbejdet februar-marts 2014. Befolkningsprognose 2014-2029

Udarbejdet februar-marts 2014. Befolkningsprognose 2014-2029 Udarbejdet februar-marts 2014 Befolkningsprognose 2014-2029 Indhold Indledning Indledning 2 Befolkningsprognose 2014-2029 Den overordnede udvikling 4 Udviklingen fordelt på alder 6 Udviklingen fordelt

Læs mere

Befolkningsprognose 2017

Befolkningsprognose 2017 Befolkningsprognose Tune Det åbne land Greve Hundige Karlslunde Rebecca Dahlgaard Ulrik Lejre Larsen Staben for Økonomi & Indkøb Befolkningsprognosen offentliggøres på Greve Kommunes hjemmeside www.greve.dk.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Version 1-4-2014 til behandling i økonomiudvalget april 2014. Side 2 Befolkningsprognose 2014-2026

Indholdsfortegnelse. Version 1-4-2014 til behandling i økonomiudvalget april 2014. Side 2 Befolkningsprognose 2014-2026 Befolkningsprognose for Jammerbugt Kommune 214 Indholdsfortegnelse Befolkningsprognose for Jammerbugt Kommune 214... 1 Resume... 3 Forudsætninger... 6 Overordnede prognoseforudsætninger... 6 Boligbyggeri...

Læs mere

Befolkningsprognose. Syddjurs Kommune 2011-2023

Befolkningsprognose. Syddjurs Kommune 2011-2023 Befolkningsprognose Syddjurs Kommune 211-223 219 215 211 27 23 1999 1995 1991 1987 1983 1979 4 8 12 16 2 24 28 32 36 4 44 48 52 56 6 64 68 72 76 8 84 88 92 96-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 Befolkningsprognosen

Læs mere

I KAPITEL 1 Befolkningsprognose for Varde Kommune fremlægges prognosens hovedresultater for hele kommunen i udvalgte aldersklasser.

I KAPITEL 1 Befolkningsprognose for Varde Kommune fremlægges prognosens hovedresultater for hele kommunen i udvalgte aldersklasser. FORORD Forord Denne befolkningsprognose er udarbejdet af KMD i foråret 2010. Prognosen danner et overblik over befolkningsudviklingen i Varde Kommune frem til år 2025. Prognosen er resultatet af en dialog

Læs mere

Befolkningsprognose 2016

Befolkningsprognose 2016 Befolkningsprognose Tune Det åbne land Greve Hundige Karlslunde Rebecca Dahlgaard Ulrik Lejre Larsen Staben for Økonomi & Indkøb Befolkningsprognosen offentliggøres på Greve Kommunes hjemmeside www.greve.dk.

Læs mere

Befolkningsprognose. Syddjurs Kommune 2015-2027

Befolkningsprognose. Syddjurs Kommune 2015-2027 Befolkningsprognose Syddjurs Kommune 2015-2027 2025 2019 2013 2007 2001 1995 1989 1983 1977 0 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66 72 78 84 90 1971 0-100 100-200 200-300 300-400 400-500 500-600 600-700 700-800

Læs mere

Indhold Indledning... 2

Indhold Indledning... 2 Befolkningsprognose 216 228 Lolland Kommune Indhold Indledning... 2 Prognosens hovedresultater og forudsætninger... 2 Prognosen kontra faktisk udvikling i 215... 5 Fordeling på aldersgrupper... 6 Forventet

Læs mere

Befolkningsprognose Odder Kommune

Befolkningsprognose Odder Kommune Befolkningsprognose 2011-2023 Odder Kommune FORORD Forord Denne befolkningsprognose er udarbejdet af KMD i foråret 2011. Prognosen danner et overblik over befolkningsudviklingen i Odder Kommune frem til

Læs mere

Prognose over Frederiksberg Kommunes befolkning

Prognose over Frederiksberg Kommunes befolkning Prognose over Frederiksberg Kommunes befolkning g 2011 Befolkningsprognose 2011 Udviklingen i befolkningens størrelse og alderssammensætning har stor betydning for kommunens virke. Derfor udarbejdes der

Læs mere

Befolkningsprognose Brønderslev Kommune juni 2016

Befolkningsprognose Brønderslev Kommune juni 2016 Befolkningsprognose 2016-2030 Brønderslev Kommune juni 2016 Indhold Indledning 2 Boligbyggeprogram 3 Gennemgang af det boligudbygningsmæssige grundlag for prognosens beregninger Prognosens overordnede

Læs mere

Befolkningen i Hjørring kommune. Befolkningsprognose for fordelt på områder og alder

Befolkningen i Hjørring kommune. Befolkningsprognose for fordelt på områder og alder Befolkningen i Hjørring kommune Befolkningsprognose for 2010-2024 fordelt på områder og alder Plan & Udvikling April 2010 Indhold Hovedtræk 3 Indledning og hovedforudsætninger 6 Områdeinddeling 9 Holdt

Læs mere

Udarbejdet marts-april Befolkningsprognose

Udarbejdet marts-april Befolkningsprognose Udarbejdet marts-april 2016 Befolkningsprognose 2016-2031 Indhold Indledning Indledning 2 BEFOLKNINGSPROGNOSE 2016-2031 Den overordnede udvikling 4 Udviklingen fordelt på alder 6 Udviklingen fordelt på

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE 2015

BEFOLKNINGSPROGNOSE 2015 GENTOFTE KOMMUNE 4. marts LEAD NOTAT FORRETNINGSUDVIKLING OG DIGITALISERING BEFOLKNINGSPROGNOSE Befolkningstallet stiger fortsat: Den 1. januar var der 74.932 borgere i Gentofte Kommune, og væksten fortsætter.

Læs mere

Befolkningsprognosen, budget 2016-2019

Befolkningsprognosen, budget 2016-2019 Befolkningsprognosen, budget 2016-2019 Der er udarbejdet en ny befolkningsprognose i februar marts 2015. Dette notat beskriver prognosens resultater og de væsentligste forudsætninger. NOTAT Center for

Læs mere

Udarbejdet marts Befolkningsprognose

Udarbejdet marts Befolkningsprognose Udarbejdet marts 2017 Befolkningsprognose 2017 2032 Indhold Indledning Indledning 2 BEFOLKNINGSPROGNOSE 2017-2032 Den overordnede udvikling 4 Udviklingen fordelt på alder 6 Udviklingen fordelt på områder

Læs mere

I KAPITEL 1 Befolkningsprognose for Morsø Kommune fremlægges prognosens hovedresultater for hele kommunen i udvalgte aldersklasser.

I KAPITEL 1 Befolkningsprognose for Morsø Kommune fremlægges prognosens hovedresultater for hele kommunen i udvalgte aldersklasser. FORORD Forord Denne befolkningsprognose er udarbejdet af KMD i april måned 2006. Prognosen danner et overblik over befolkningsudviklingen i Morsø Kommune frem til år 2020. Prognosen er resultatet af en

Læs mere

Befolkningsprognose for Rudersdal Kommune

Befolkningsprognose for Rudersdal Kommune Befolkningsprognose for Rudersdal Kommune 2011-23 Økonomi Budget og regnskab Med udgangspunkt i det officielle indbyggertal for Rudersdal Kommune den 1. januar 2011 er der udarbejdet en prognose for udviklingen

Læs mere

CENTRALFORVALTNINGEN PARK ALLÉ BRØNDBY TELEFON MAIL WEB

CENTRALFORVALTNINGEN PARK ALLÉ BRØNDBY TELEFON MAIL WEB CENTRALFORVALTNINGEN PARK ALLÉ 160 2605 BRØNDBY TELEFON 43 28 28 28 MAIL OKONOMI@BRONDBY.DK WEB WWW.BRONDBY.DK REDAKTION ØKONOMIAFDELINGEN TRYK BRØNDBY KOMMUNES TRYKKERI SIDE 1 1 RESUME... 4 1.1 OVERORDNET

Læs mere