tilbuds AFregningS og bodsgrundlag (tabg-tl) drift og vedligehold AF trafikledelsessystemer oktober 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "tilbuds AFregningS og bodsgrundlag (tabg-tl) drift og vedligehold AF trafikledelsessystemer oktober 2013"

Transkript

1 Tilbuds Afregnings og Bodsgrundlag (TABG-TL) DRIFT OG VEDLIGEHOLD AF TRAFIKLEDELSESSYSTEMER oktober 2013

2 Drift og vedligehold af trafikledelsessystemer Side 2 af 14 TILBUDS- AFREGNINGS- OG BODSGRUNDLAG DRIFT OG VEDLIGEHOLD AF TRAFIKLEDELSESSYSTEMER OKTOBER 2013

3 Drift og vedligehold af trafikledelsessystemer Side 3 af 14 Indholdsfortegnelse 1. GENERELT Mængdefastsættelse og afregningsmængder Mængdeændringer Prisfastsættelse Prisreguleringer Regningsarbejder Afregning af reservedele, mv Procesoptimering Katalog over bod, betalingsreduktion og erstatning 6 2. TILBUDSLISTENS POSTER 7 Generelt 7 Hovedpost 1 Entrepriseadministration 7 Hovedpost 2 Vagtordning og Driftsovervågning 8 Hovedpost 3 Trafikledelsessystemer - Faste enhedspriser 8 Hovedpost 4 Afmærkninger / Afspærringer 10 Hovedpost 5 Regningsarbejder 11 Hovedpost 6 Entreprisens opstart og afslutning 14

4 Drift og vedligehold af trafikledelsessystemer Side 4 af GENERELT Tilbuds-, afregnings- og bodsgrundlaget (TABG-TL) angiver generelle forudsætninger for fastsættelse af mængder i tilbudslisten (TBL-RAM) samt almindelige og specielle bestemmelser vedrørende omfanget af ydelser under de enkelte hovedposter og underposter. I tilbudslisten er tilstræbt en forenklet ydelsesspecifikation. Det indebærer, at alle omfattede ydelser ikke udførligt fremgår af tilbudslisten. Ydelserne er angivet med en overskrift, og nærmere defineret i SAB-TL-Teknik samt afgrænset i TABG-TL. I katalog over bod, betalingsreduktion og erstatning er anført størrelse på bod, erstatninger og betalingsreduktioner, som disse er defineret i SB-TL, SAB-TL-SOS og SAB-TL- Teknik. Angivelse af dage er kalenderdage med mindre andet er udtrykkeligt anført. 1.1 Mængdefastsættelse og afregningsmængder Mængder for regningsarbejder i TBL-E er stipulerede, og afspejler Driftsherrens forventning til behovet i et gennemsnitligt driftsår. Afregning sker til de faktisk udførte mængder. 1.2 Mængdeændringer Mængdeændringer jf. AB og SB ad 14 bestemmes efter de samme principper, som er anvendt ved udregning af tilbudslistens mængder. 1.3 Prisfastsættelse Priserne under de enkelte underposter skal omfatte samtlige ydelser til det pågældende arbejde, herunder de i SAB og AAB foreskrevne prøver, kontrolmålinger og dokumentationer, beregninger mv. samt spild og eventuelle mermængder udover de teoretiske, samt alle for entreprisens gennemførelse nødvendige bi-ydelser, herunder årstidsbestemte foranstaltninger. Alle omkostninger inkl. afgifter til bortskaffelse og deponering af affald skal være indeholdt i enhedspriserne. Såfremt en enhedspris ikke indeholder afspærring/afmærkning, vil dette fremgå at beskrivelsen af de enkelte underposter. I priser skal eksempelvis også være medtaget omkostninger til kommunikations- og positioneringsudstyr (fx GPS, jf. SAB-TL-SOS) samt supplerende sikkerhedsforanstaltninger så som arbejdskøretøj, værnemidler, skærm eller andet til beskyttelse af arbejdere, trafikken eller naboer ved valgte udførelsesmetoder. Ved prisfastsættelsen skal der yderligere tages højde for: at der på visse veje kun er kortvarig eller ingen arbejdstid indenfor normal arbejdstid, jf. SAB-TL-SOS afsnit at anden entreprenør eventuelt udfører mindre arbejder indenfor entreprenørens arbejdsområde.

5 Drift og vedligehold af trafikledelsessystemer Side 5 af 14 at der, såfremt Vejdirektoratet planlægger at flere entreprenører arbejder indenfor entreprenørens arbejdsområde, vil blive ydet godtgørelse for entreprenørens ekstraomkostninger til arbejdsmiljøforanstaltninger. 1.4 Prisreguleringer Den tilbudte pris reguleres i tilfælde af statslige indgreb i henhold til Bygge- og boligstyrelsens cirkulære nr. 174 af 10. oktober 1991 om pris og tid på bygge- og anlægsarbejder (Pris & Tid) 8 stk. 4 og 5, idet der reguleres både ved mer- og mindreudgifter. Der ydes entreprenøren godtgørelse for ekstraordinære prisstigninger på et materiale i henhold til Pris & Tid 9, såfremt prisstigningen ikke godtgøres i henhold til anden regulering. Fastprisperioden løber til Efter fastprisperioden gælder: Efter fastprisperiodens udløb foretages prisregulering for hvert kvartal. Opgørelsen foretages og faktureres, når indeks for kvartalet fra Danmarks Statistiks foreligger efter kvartalet. Prisreguleringen foretages på grundlag af Danmarks Statistiks byggeomkostningsindeks for boliger, indeks for EL-arbejdet arbejdsomkostninger. Det kvartalsvise reguleringsbeløb beregnes som det samlede regningsbeløb for kvartalet (eksklusive moms) multipliceret med (I 2 - I 1 ) : I 1, idet I 1 angiver indeks 2013K4, og I 2 angiver Kx-indeks for det kvartal, reguleringen skal gælde. Ved regningsbeløbet forstås det beløb, der iht. kontrakten skal prisreguleres. Reguleringsbeløbet er i øvrigt underkastet indskrænkninger som følge af lovgivningen. 1.5 Regningsarbejder En række arbejder omfattet af entreprisen (fx afhjælpende vedligehold) udføres som regningsarbejder. De anførte priser på regningsarbejder gælder såvel for entreprenøren og hans godkendte underleverandører som for firmaer, der er koncernforbundne hermed. De anførte priser gælder også for udbudte opgaver, der udføres af underentreprenører der ikke er forhåndsgodkendt af Vejdirektoratet. Såfremt der hos en underentreprenør rekvireres arbejde, der efter aftale med Vejdirektoratet ikke kan afregnes efter de tilbudte time-/dagspriser, kan der til eksterne regninger lægges et administrationsbidrag på 7 %. 1.6 Afregning af reservedele, mv. Materialer/reservedele afregnes efter leverandørens listepris med fradrag af 50 % af eventuelt opnåede (leverandør)rabatter. Dokumentation for priser og rabatter skal fremvises på forlangende. Hvis entreprenøren selv er producent og/eller leverandør, så afregnes til entreprenørens egen listepris fradraget den rabatsats, som gives til forhandlere og større kunder.

6 Drift og vedligehold af trafikledelsessystemer Side 6 af Procesoptimering Der kan gennemføres procesoptimeringer i alle entrepriser. Procesoptimeringer er beskrevet i SAB-TL-SOS. Der afregnes for procesoptimeringer iht. SAB-TL-SOS afsnit Katalog over bod, betalingsreduktion og erstatning Bodsklasser, bodsstørrelser og bodssituationer Bod er fastlagt ved bodsklasser med tilhørende bodsstørrelser, hvortil bodsudløsende hændelser, betegnet bodssituationer, takseres. Bodsudløsende hændelser bortset fra bod i forbindelse med afspærring - er anført i SAB-TL-Teknik, bilag B (Kvalitetsnorm) Oversigt over bodsklasser fremgår af skema nedenfor. Bodsklasse Bodsstørrelse 1 Afspærring kr. pr. hændelse. 1 Rådighedstilladelse Manglende rådighedstilladelse kr. pr. påtale. 2 Tid kr. pr. overskridelse plus kr. pr. påbegyndt tidsperiode, indtil arbejdet er udført. 3 3a) Tid kr. pr. overskridelse plus kr. pr. påbegyndt tidsperiode, indtil arbejdet er udført. 3b) Kvalitet Er afhjælpning ikke sket inden for 2 døgn fra påtale, pålægges bod på kr. pr. påbegyndt dag til afhjælpning er sket. 3c)-Til og framelding af vejarbejde Ved manglende til- fra eller færdigmelding af vejarbejde, ifalder entreprenøren en bod på kr. pr. påtale 4 Tid 1000 kr. pr. overskridelse plus kr. pr. påbegyndt dag til afhjælpning er sket. For overskridelse af responstider er tidsperioden = responstiden. For overskridelse af tidsfrister er tidsperioden = en dag. Øgning af bod, hæveret Pålægges der mere end 3 bøder i en bodsklasse inden for en måned, pålægges efterfølgende bod i en bodsklasse, som er én numerisk lavere (fx bodsklasse 2 i stedet for bodsklasse 3). Driftsherren kan hæve kontrakten iht. SB-TL, ad 40, stk. 1, hvis der samlet pålægges bod over 5 % af den samlede årlige entreprisesum.

7 Drift og vedligehold af trafikledelsessystemer Side 7 af 14 Bod for mangler ved færdselsregulerende foranstaltninger Såfremt driftsherren konstaterer, de i SAB-TL-SOS afsnit 8 anførte mangler ved de færdselsregulerende foranstaltninger ifalder entreprenøren en bod på kr ,00 ekskl. moms pr. påtale (bodsklasse 1). Såfremt driftsherren konstaterer, at der ikke bliver til- fra eller færdigmeldt ved et vejarbejde, jf. SAB-TL-SOS afsnit 2.9 og SAB-TL-SOS afsnit 11.1, ifalder entreprenøren en bod på kr ,00 ekskl. moms pr. påtale (bodsklasse 3). Manglende rådighedstilladelse er bodsbelagt. Boden er fastlagt til kr ,00 ekskl. moms pr. påtale (bodsklasse 1). 2. TILBUDSLISTENS POSTER Generelt Nedenfor angives bestemmelser vedrørende mængdefastsættelser, ydelsesomfang og opgørelsesmetoder for tilbudslistens enkelte hovedposter og underposter. De angivne numre refererer til tilbudslistens postnumre. Alle underpostnumre anvendes ikke nødvendigvis i alle rekvirerede entrepriser. Underposter, som ikke anvendes i en entreprise, fremgår af entreprisens TBL-E ved mængden 0. Mængderne angivet i TBL-RAM er fiktive. Ifm. rekvisition af den konkrete entreprise fastlægger VD stipulerede mængder. Tilbudslisten er opdelt på følgende hovedposter: 1. Entrepriseadministration 2. Vagtordning og Driftsovervågning 3. Trafikledelsessystemer - faste enhedspriser 4. Afmærkninger/afspærringer 5. Regningsarbejder 6. Entreprisens opstart og afslutning Hovedposterne er opdelte på underposter. Hovedpost 1 Entrepriseadministration Jobadministration i JobManager pr. job Underposten omfatter alle ydelser i forbindelse med håndtering af job i JobManager. Underposten omfatter den samlede pris for udførelse af krævede statusskift, registreringer, dokumentation og mængdeopgørelser i JobManager. Til et job regnes også eventuelt tilhørende indrapportering samt konvertering af en indberetning til et job. Underposten er pr. job. Generelt for underposter (Lager) For alle underposterne gælder, at Underposten er pr. kvartal, og skal være inklusiv alle omkostninger til fx husleje, driftsafgifter, forsikringer, mv.

8 Drift og vedligehold af trafikledelsessystemer Side 8 af Lager. Container 20 fod Underposten omfatter en opstillet 20 fods container til brug for lager på areal med de krævede lageromstændigheder i øvrigt. Underposten er pr. stk. container pr. kvartal Lager. Under tag Underposten omfatter lagerkapacitet svarende til en pallem 3 under tag. Lagerfaciliteten skal være egnet for opbevaring af de lagerførte effekter, herunder de særlige krav til klima, som elektrisk udstyr under opbevaring (dvs. uden påført netspænding) stiller, for ikke at blive forringet. Underposten er pr. lageranbragte pallem 3 pr. kvartal Lager. Udendørs Underposten omfatter lagerplads på areal med de krævede lageromstændigheder i øvrigt. Underposten er anvendte m 2 pr. kvartal. Hovedpost 2 Vagtordning og Driftsovervågning Generelt for hovedpost 2 For underposterne og gælder enhedspriserne for en årligt stipuleret entreprisesum på mellem 2 og 4 mio. kr Vagtordning Underposten omfatter alle entreprenørens ydelser til opretholdelse af en 24 timers vagtordning og vagtberedskab, og til at servicemontørerne er til rådighed alle dage og på alle tider af døgnet. Der betales ikke udkaldstillæg. Underposten er pr. kvartal Driftsovervågning Underposten omfatter alle entreprenørens ydelser til driftsovervågning iht. SAB-TL- Teknik. Underposten er pr. kvartal. Hovedpost 3 Trafikledelsessystemer - Faste enhedspriser Generelt for hovedpost 3 Levering omfatter levering af enheden/varen og transport af denne til brugsstedet. Generelt for underposterne (Spolearbejder) Alle spolearbejder og spolerelaterede arbejder skal udføres iht. Teknisk arbejdsbeskrivelse for Etablering af detektorspoler (også kaldet Spolenotatet ). Denne arbejdsbeskrivelse er et underbilag under TL-entreprisernes SAB-TL-Teknik, bilag-c Levering, installation og tilslutning af almindelig TL-detektordobbeltspole i spor ekskl. tilledning Underposten omfatter levering, installation, funktionstest og dokumentation af en almindelig TL-detektordobbeltspole i spor. Underposter inkluderer samlearbejde i muffe i samlebrønd, samt tilslutning i vejskab. Underposten er eksklusiv tilledning (jf. post 4.1.2) og afspærring.

9 Drift og vedligehold af trafikledelsessystemer Side 9 af Tillæg for levering, installation og tilslutning af tilledning for almindelig TL-detektordobbeltspole Underposten omfatter levering og installation af tilledning for almindelig TLdetektordobbelt-spole, idet funktionstest, dokumentation og tilslutningsarbejde vedrørende tilledningen er medtaget under post Underposten afregnes pr. meter tilledning Levering, installation og tilslutning af præfabrikeret TL-detektor dobbeltspole i spor ekskl. tilledning Underposten omfatter levering, installation, funktionstest og dokumentation af en præfabrikeret TL-detektordobbeltspole i spor. Underposter inkluderer samlearbejde i muffe i samlebrønd, samt tilslutning i vejskab. Underposten er eksklusiv tilledning (jf. post 3.1.4) og afspærring Tillæg for levering, installation og tilslutning af tilledning for præfabrikeret TL-detektordobbeltspole Underposten omfatter levering og installation af præfabrikeret tilledning for præfabrikeret TL-detektorspole (jf ), idet funktionstest, dokumentation og tilslutningsarbejde vedrørende præfabrikeret tilledningen er medtaget under Prisen for præfabrikeret tilledning afregnes pr. meter Levering og installation af spolebrønd Underposten omfatter levering, installation og dokumentation af en spolebrønd. Ydelsen er ekskl. afspærring Måleraflæsning Underposten omfatter en måleraflæsning af el-måler (årsaflæsning). Entreprenøren kan forudsætte at kunne planlægge og gennemføre el-måleraflæsninger samtidig for et større antal el-målere. Prisen er eksklusiv afspærring, idet sådan ikke forudsættes påkrævet. Prisen er pr. stk. måleraflæsning Eftersyn og rengøring. Kamera Underposten omfatter et eftersyn og samtidig rengøring af et kamera uanset typen af kameraet (om det er et videokamera eller et kamera for trafikdetektering). Entreprenøren kan forudsætte, at kunne planlægge og gennemføre sådanne eftersyn og rengøring samtidigt for et større antal kameraer. Prisen skal inkludere egnede rengøringsartikler. Prisen er eksklusiv eventuel nødvendig afspærring og lift. Prisen er pr. stk. eftersyn og samtidig rengøring af et kamera Hovedeftersyn. Portal inkl mekanik Posten omfatter et hovedeftersyn udført i henhold til Arbejdsbeskrivelse for Hovedeftersyn. Hovedeftersynet udføres for en portal af den pågældende type inkl. fundamenter og terræn herom, samt endvidere funktionskontrol og vedligehold af eventuelt skinnesystemet på portalen. Hovedeftersynet omfatter afrapportering. Enhedsprisen er eksklusiv lift og afspærringer. Enhedsprisen er pr. portal Hovedeftersyn. Galge inkl mekanik Underposten omfatter et hovedeftersyn udført i henhold til Arbejdsbeskrivelse for Hovedeftersyn. Hovedeftersynet udføres for en galge af den pågældende type inkl. fundamenter og terræn herom, endvidere for drejbare galger funktionskontrol og vedligehold af dreje-

10 Drift og vedligehold af trafikledelsessystemer Side 10 af 14 systemet. Hovedeftersynet omfatter afrapportering. Enhedsprisen er eksklusiv lift og afspærringer. Enhedsprisen er pr. galge Hovedeftersyn. Tavle Underposten omfatter et hovedeftersyn udført i henhold til Arbejdsbeskrivelse for Hovedeftersyn. Hovedeftersynet udføres for en variabel tavle af den pågældende type. Hovedeftersynet er inklusiv afrapportering. Enhedsprisen er eksklusiv lift og afspærringer. Enhedsprisen er pr. tavle Hovedeftersyn. Vejstation Underposten omfatter et hovedeftersyn udført i henhold til Arbejdsbeskrivelse for Hovedeftersyn. Hovedeftersynet udføres for en vejstation af den pågældende type. Hovedeftersynet er inklusiv afrapportering. Enhedsprisen er eksklusiv afspærringer. Enhedsprisen er pr. vejstation Hovedeftersyn. TL-detektordobbeltspole Underposten omfatter et hovedeftersyn udført i henhold til Arbejdsbeskrivelse for Hovedeftersyn. Hovedeftersynet udføres for en TL-detektordobbeltspole. Hovedeftersynet er inklusiv afrapportering. Enhedsprisen er eksklusiv afspærringer. Enhedsprisen er pr. TLdetektordobbeltspole Sammensplidsning af 24 SM lyslederkabel Underposten omfatter sammensplidsning af 2 stk. 24 SM fiberkabelender, hvor samtlige fibre skal splidses og kablet skal muffes beregnet for efterfølgende nedgravning. Det skal forudsættes, at begge kabelender er frilagte/frigravede. Prisen skal være inklusiv alt nødvendigt udstyr, såsom splidseudstyr og evt. telt, samt alle nødvendige materialer. Underposten er eksklusiv afspærringer. Underposten er for sammensplidsning af 2 kabelender. Hovedpost 4 Afmærkninger / Afspærringer Generelt for hovedpost 4 Alle underposter inkluderer alle omkostninger herunder materielomkostninger, mandskabsomkostninger og transportomkostninger. Alle underposter inkluderer udarbejdelse og ekspedition vedrørende rådighedsansøgning. Underposterne til for de forskellige DRI materieltyper (fx DRI151) er uden for normal arbejdstid. Underposterne til er inden for normal arbejdstid. Underposterne 4.1.x og 4.2.x er opdelte på følgende: Etablering, opretholdelse og demontering omfatter alle ydelser til etablering, opretholdelse og demontering af pågældende afspærring inden for i alt 2 timer. Underposterne forlænget opretholdelse uden for eller inden for normal arbejdstid omfatter samme afspærrings etablering, opretholdelse og demontering inden for i alt 2 timer. For underposterne inkluderes alle ydelser. Underposterne er pr. stk. pågældende afspærring opretholdt 1 time.

11 Drift og vedligehold af trafikledelsessystemer Side 11 af 14 Underposterne pr. flytning uden for normal arbejdstid omfatter samme afspærrings etablering, opretholdelse og demontering inden for i alt 2 timer. For underposterne inkluderes alle ydelser. Underposterne er pr. stk. flytning af pågældende afspærring. Underposterne til omfatter levering opstilling og nedtagning af afspærringsmateriel inden for og uden for normal arbejdstid. Hovedpost 5 Regningsarbejder Generelt for hovedpost 5 Alle underposter inkluderer alle omkostninger herunder materielomkostninger, mandskabsomkostninger og transportomkostninger. Enhedspriserne indeholder ikke eventuelle afspærringer/afmærkninger. Ved normal arbejdstid forstås arbejde inden for tidsrummet 06:00-18:00. Arbejde, som kan udføres inden for normal arbejdstid, skal udføres inden for normal arbejdstid med mindre der foreligger særlige omstændigheder, som nødvendiggør udførelse uden for normal arbejdstid. Timer medgået til oplæring i forbindelse med opstart af entreprisen, opstartsworkshop og videndeling ved overdragelse til næste entreprenør afregnes efter hovedpost 6. MANDSKAB Generelt for underposterne til Timesatser skal indeholde alle omkostninger, som ikke er indeholdt i andre underposter, og alle entreprenørens lønomkostninger som f.eks.: Løn med alle tillæg Administration Egne hjælpemidler Efteruddannelse og andre kompetenceaktiviteter både generelt og i relation til entreprisen Avance, mv. Håndværktøjer jf. SAB-TL-Teknik, afsnit og øvrigt håndværktøj med anskaffelsespris på under kr. ekskl. moms. Servicebil inkl. trailer Rapportering på papir eller elektronisk foretaget af servicemontøren betragtes som en del af arbejdet på stedet. Arbejde i entreprenørens værksted i forbindelse med entreprisen medregnes som arbejdstid.

12 Drift og vedligehold af trafikledelsessystemer Side 12 af 14 Tidsforbrug skal opgøres løbende hver dag og de enkelte arbejder opgøres afrundet til nærmeste 1/4 time. Der afregnes for effektiv arbejdstid; dvs. pauser (fx frokost) afregnes ikke. Tid og transport til og fra arbejdssted skal være indeholdt i timesatserne. Transport mellem arbejdssteder afregnes i henhold til timesatser. Fakturering skal baseres på anvendelse af den for driftsherren billigste mandskabskategori med i øvrigt de nødvendige kvalifikationer. Der må således ikke faktureres for mandskabskategori med højere timeløn for arbejde der kunne have været udført af anden mandskabskategori med lavere timeløn. Der betales ikke udrykningstillæg eller starttillæg af nogen art Entrepriseleder Underposten omfatter alle ydelser til entrepriseledelse iht. SAB-TL-Teknik samt deltagelse i driftsmøder og styregruppemøder Ledende servicemontør Underposten gælder for arbejde udført både indenfor og udenfor vagtordningen. Hvor der ikke er afsat timer til ledende servicemontør, men denne er påkrævet i entreprisen, indgår udgifter til ledende servicemontør i timesatser for servicemontører Servicemontør Underposten gælder for arbejde udført både indenfor og udenfor vagtordningen. Den servicemontør, som er back up for den ledende servicemontør, afregnes efter den angivne timesats for servicemontør, også for de timer, hvor han fungerer som ledende servicemontør. Hvor der ikke er afsat timer i tilbudslisten til ledende servicemontør, men denne er påkrævet i entreprisen, indgår udgifter til ledende servicemontør i timesatser for servicemontører Netværksspecialist, ITV-tekniker Netværksspecialist, TLF-tekniker PLC-programmør IP-tekniker Faglært smed Faglært elektriker Ufaglært specialarbejder Lærlinge

13 Drift og vedligehold af trafikledelsessystemer Side 13 af 14 Der kan iht. SAB-ME-Teknik, afsnit anvendes lærlinge. Der er ikke afsat timeantal i Underposten i TBL-Ram for lærlinge. Såfremt lærlinge efter driftsherrens godkendelse anvendes, så afregnes lærlinge med følgende timesats: [2,0 x (udbetalt månedsløn før skat x 12)/1500] og Underposten udfyldes ifm. den konkrete rekvisition Generelt tillæg for arbejde uden for normal arbejdstid uanset mandskabstype Underposten skal omfatte alle tillæg og fastsættes enslydende og gældende for alle mandskabstyper uanset mandskabstypen. Tillægget accepteres ikke anvendt, hvis entreprenøren udfører arbejde uden for normal arbejdstid, som under almindelig planlægning kunne og burde være udført i normal arbejdstid. Underposten er et beløb i kr. pr. time. MATERIEL Generelt for underposterne til Generelt gælder, at materielomkostninger skal dække alle entreprenørens omkostninger som måtte forekomme, f.eks.: Indkøb / afskrivning Leje / leasing Driftsomkostninger Vedligeholdelse Reparationer Forsikringer, afgifter mv. Når der for en ydelse findes post på både timebasis og døgnbasis, så afregnes efter døgnprisen, hvis tidsperioden overstiger det antal timer, hvor døgnprisen bliver billigste afregningspris for driftsherren (dvs. når timepris x antal timer overstiger døgnprisen) Generator, stor Underposten omfatter alle ydelser til, at entreprenøren stiller med en stor generator (minimum 6 kw) på alle tidspunkter af døgnet. Transport forudsat udført ved servicevogn (indgår derfor ikke i prisen). Underposten er pr. time Generator, stor Underposten omfatter alle ydelser til, at entreprenøren stiller med en stor generator (minimum 6 kw) på alle tidspunkter af døgnet. Transport forudsat udført ved servicevogn (indgår derfor ikke i prisen). Underposten er pr. døgn Splidseværktøj Underposten omfatter alle ydelser til, at entreprenøren stiller med et komplet sæt Splidseværktøj på alle tidspunkter af døgnet. Transport forudsat udført ved servicevogn (indgår derfor ikke i prisen). Underposten er pr. time.

14 Drift og vedligehold af trafikledelsessystemer Side 14 af Splidseværktøj Underposten omfatter alle ydelser til, at entreprenøren stiller med et komplet sæt splidseværktøj på alle tidspunkter af døgnet. Transport forudsat udført ved servicevogn (indgår derfor ikke i prisen). Underposten er pr. døgn Tavlevogn Underposten omfatter alle ydelser nødvendige for entreprenøren til at stille med en tavlevogn på alle tidspunkter af døgnet. Transport forudsættes udført ved servicevogn, som afregnes efter entreprisens afregningsprincip herfor. Tidsrummet afregnes fra ankomst til et anlæg og indtil anlægget forlades af TMA. Tidsrummet afregnes fra ankomst til et anlæg og indtil anlægget forlades af Tavlevognen. Underposten er inklusive anvendelse af Tavlevognen i perioden. Underposten er pr. time Tavlevogn Underposten omfatter alle ydelser nødvendige for entreprenøren til at stille med en tavlevogn på alle tidspunkter af døgnet. Transport forudsættes udført ved servicevogn, som afregnes efter entreprisens afregningsprincip herfor. Tidsrummet afregnes fra ankomst til et anlæg og indtil anlægget forlades af TMA. Tidsrummet afregnes fra ankomst til et anlæg og indtil anlægget forlades af Tavlevognen. Underposten er inklusive anvendelse af Tavlevognen i perioden. Underposten er pr. døgn TMA Underposten omfatter alle ydelser nødvendige for entreprenøren til at stille med en TMA på alle tidspunkter af døgnet. Lastvogn inklusive fører samt transport skal være indeholdt i prisen. Underposten omfatter anvendelse af TMA og lastvogns i perioden. Tidsrummet afregnes fra ankomst til et anlæg og indtil anlægget forlades af TMA en. Underposten er pr. time TMA Underposten omfatter alle ydelser nødvendige for entreprenøren til at stille med en TMA på alle tidspunkter af døgnet. Lastvogn inklusive fører samt transport skal være indeholdt i prisen. Underposten omfatter anvendelse af TMA og lastvogns i perioden. Tidsrummet afregnes fra ankomst til et anlæg og indtil anlægget forlades af TMA en. Underposten er pr. døgn Lastbil med kran Underposten omfatter alle ydelser nødvendige for entreprenøren til at stille med lastbil med kran. Underposten er inklusiv transporttid. Underposten er inklusive fører. Underposten er pr. time Lastbil med kran Underposten omfatter alle ydelser nødvendige for entreprenøren til at stille med lastbil med kran. Underposten er inklusiv transporttid. Underposten er inklusive fører. Underposten er pr. døgn. Hovedpost 6 Entreprisens opstart og afslutning Kurser og oplæring ifm. opstart Underposten omfatter alle ydelser til entreprenørens medarbejderes deltagelse i undervisning før entreprisens opstart i marken iht. SAB-TL-SOS og SAB-TL-Teknik. Prisen skal

15 Drift og vedligehold af trafikledelsessystemer Side 15 af 14 være inklusiv udgifter til løn, evt. overnatninger og bespisning samt kørsel og rejsetid. Ydelsen afregnes, når den er udført. Prisen anføres som en engangsydelse Opstartsworkshop og projektgennemgang Underposten omfatter entreprenørens forberedelse af og deltagelse i opstartsworkshop og projektgennemgang. Prisen skal være inklusiv udgifter til løn, evt. overnatninger og bespisning samt kørsel og rejsetid. Ydelsen afregnes, når den er udført. Prisen anføres som en engangsydelse Viden overførsel Underposten anføres som en gennemsnitlig timepris for det angivne tidsforbrug, m.v. i forbindelse med overdragelse af entreprisen til næste entreprenør. Ydelsen afregnes, når den er udført. Prisen anføres som en engangsydelse.

16 Vejdirektoratet har lokalkontorer i Aalborg, Fløng, Middelfart, Næstved og Skanderborg samt hovedkontor i København. Find mere information på vejdirektoratet.dk. VEJDIREKTORATET Niels Juels Gade 13 Postboks København K Telefon vejdirektoratet.dk

TILBUDS- AFREGNINGS- OG BODSGRUNDLAG (TABG-ME-KB)

TILBUDS- AFREGNINGS- OG BODSGRUNDLAG (TABG-ME-KB) DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 21. maj 2012 TILBUDS- AFREGNINGS- OG BODSGRUNDLAG (TABG-ME-KB) MEKANISKE OG ELEKTRISKE INSTALLATIONER, rev. 1 Niels Juels Gade 13 1022 København K vd@vd.dk EAN

Læs mere

Tilbudsliste Udbud af rammeaftale til drift og vedligehold af trafikledelsessystemer. oktober 2013. Tilbudsgiver: navn: adresse:

Tilbudsliste Udbud af rammeaftale til drift og vedligehold af trafikledelsessystemer. oktober 2013. Tilbudsgiver: navn: adresse: Tilbudsliste Udbud af rammeaftale til drift og vedligehold af trafikledelsessystemer i Syddanmark (SD) oktober 2013 Tilbudsgiver: navn: adresse: TBL-Forside. ME_TL-RA-SD Side 1 af 6 Hovedpost Hovedpostbetegnelse

Læs mere

samlet driftsudbud 2012

samlet driftsudbud 2012 Tilbuds- afregnings- og bodsgrundlag samlet driftsudbud 2012 Beredskab april 2012 akutberedskab og efterladte køretøjer DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 3. april 2012 TILBUDS- AFREGNINGS- OG BODSGRUNDLAG

Læs mere

GENMARKERING AF KØREBANE- AFMÆRKNING 2014-2017

GENMARKERING AF KØREBANE- AFMÆRKNING 2014-2017 TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG GENMARKERING AF KØREBANE- AFMÆRKNING 2014-2017 FEBRUAR 2014 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 20. februar 2014 TILBUDS- OG AFREGNINGS- GRUNDLAG GENMARKERING AF KØREBANEAFMÆRKNING

Læs mere

Levering styreapparater inkl. drift og vedligeholdelse BILAG 3: Tilbuds- og afregningsgrundlag (TAG) Rev. D,

Levering styreapparater inkl. drift og vedligeholdelse BILAG 3: Tilbuds- og afregningsgrundlag (TAG) Rev. D, Levering styreapparater inkl. drift og vedligeholdelse BILAG 3: Tilbuds- og afregningsgrundlag (TAG) Rev. D, 20.05.2016 Niels Juels Gade 13 1022 København K vd@vd.dk EAN 5798000893450 Postboks 9018 Telefon

Læs mere

Tilbuds- afregnings- og bodsgrundlag Levering og montering af vejvisningstavler i danmark. april Tilbudsgiver: navn: adresse:

Tilbuds- afregnings- og bodsgrundlag Levering og montering af vejvisningstavler i danmark. april Tilbudsgiver: navn: adresse: Tilbuds- afregnings- og bodsgrundlag Levering og montering af vejvisningstavler i danmark april 2013 Tilbudsgiver: navn: adresse: April 2013 LEVERING OG MONTERING AF VEJVISNINGSTAVLER Side 1 af 14 TILBUDS-

Læs mere

ENTREPRISE 1220.271. Oprensning af fokusarealer TILBUDS- OG AFREDNINGSGRUNDLAG. 12 København - Frederikssund >>> 1220 Motorring 4 - Tværvej N

ENTREPRISE 1220.271. Oprensning af fokusarealer TILBUDS- OG AFREDNINGSGRUNDLAG. 12 København - Frederikssund >>> 1220 Motorring 4 - Tværvej N TILBUDS- OG AFREDNINGSGRUNDLAG ENTREPRISE 1220.271 Oprensning af fokusarealer 12 København - Frederikssund >>> 1220 Motorring 4 - Tværvej N JUNI 2012 TILBUDSGIVER: NAVN: ADRESSE: 1220.271: TAG 1 af 4 Tilbuds-

Læs mere

SAMLET VEDLIGEHOLDSUDBUD 2013 Belægninger (BEL)

SAMLET VEDLIGEHOLDSUDBUD 2013 Belægninger (BEL) TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG SAMLET VEDLIGEHOLDSUDBUD 2013 Belægninger (BEL) SEPTEMBER 2013 Revideret den 3. januar 2014 Belægning (BEL) Side 2 af 9 TILBUDS- OG AFREGNINGS- GRUNDLAG BELÆGNINGER (BEL)

Læs mere

Tilbuds- og afregningsgrundlag TAG

Tilbuds- og afregningsgrundlag TAG Tilbuds- og afregningsgrundlag TAG Bro 030-066/68, Farøbroerne Renovering af SCADA/PLC November 2014 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 www.cowi.dk Vejdirektoratet

Læs mere

TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG For AUTOVÆRN

TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG For AUTOVÆRN TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG For AUTOVÆRN UDBUD 2008 - vejdrift side 2 af 10 Indholdsfortegnelse: Generelt... 3 Prisregulering... 3 Betaling... 4 Prisfastsættelse... 5 Autoværn... 6 Regningsarbejder...

Læs mere

TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG for BRØNDE og LEDNINGER

TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG for BRØNDE og LEDNINGER TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG for BRØNDE og LEDNINGER UDBUD 2008 - vejdrift side 2 af 9 Indholdsfortegnelse: Generelt... 3 Prisregulering... 3 Betaling... 4 Prisfastsættelse... 5 Brøndsugning... 6 Regningsarbejder...

Læs mere

TILBUDS- AFREGNINGS- OG BODSGRUNDLAG

TILBUDS- AFREGNINGS- OG BODSGRUNDLAG DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON TILBUDS- AFREGNINGS- OG BODSGRUNDLAG MEKANISKE OG ELEKTRISKE INSTALLATIONER OKTOBER 2012 Dette er en arbejdsudgave. Det gældende kontraktgrundlag er de udbudte

Læs mere

Tilbuds- og afregningsgrundlag

Tilbuds- og afregningsgrundlag Tilbuds- og afregningsgrundlag (TAG) Side 1 af 5 Tilbuds- og afregningsgrundlag INDHOLDSFORTEGNELSE 1. GENERELT... 2 2. RETNINGSLINIER FOR PRISREGULERINGER... 2 2.1 Regulering af tilbudssum ved ændring

Læs mere

VEDLIGEHOLD AF VINTER- MATERIEL

VEDLIGEHOLD AF VINTER- MATERIEL TILBUD- OG AFREGNINGSGRUNDLAG VEDLIGEHOLD AF VINTER- MATERIEL SEPTEMBER 2012 Tilbuds- og afregningsgrundlag (TAG) Side 1 af 8 Tilbuds- og afregningsgrundlag Indholdsfortegnelse 1. Generelt... 2 1. Vedligeholdscenter...

Læs mere

MAJ 2014 SKANDERBORG KOMMUNE BRØNDRENSNING TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG - TAG

MAJ 2014 SKANDERBORG KOMMUNE BRØNDRENSNING TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG - TAG MAJ 2014 SKANDERBORG KOMMUNE ADRESSE COWI A/S Havneparken 1 7100 Vejle TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk MAJ 2014 SKANDERBORG KOMMUNE PROJEKTNR. A032967 DOKUMENTNR. A032967-4B-D02 VERSION

Læs mere

TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG For GRÆSSLÅNING på vejstrækninger

TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG For GRÆSSLÅNING på vejstrækninger TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG For GRÆSSLÅNING på vejstrækninger UDBUD 2008 - vejdrift side 2 af 13 Indholdsfortegnelse: Generelt... 3 Prisregulering... 3 Betaling... 4 Prisfastsættelse... 5 Græsslåning

Læs mere

SAMLET DRIFTSUDBUD 2012

SAMLET DRIFTSUDBUD 2012 TILBUDS- AFREGNINGS- OG BODSGRUNDLAG SAMLET DRIFTSUDBUD 2012 Mekaniske og elektriske installationer APRIL 2012 TILBUDS- AFREGNINGS- OG BODSGRUNDLAG MEKANISKE OG ELEKTRISKE INSTALLATIONER Niels Juels Gade

Læs mere

TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG For SKILTE

TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG For SKILTE TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG For SKILTE UDBUD 2008 - vejdrift side 2 af 12 Indholdsfortegnelse: Generelt... 3 Prisregulering... 3 Betaling... 4 Prisfastsættelse... 5 Skilte... 6 Regningsarbejder... 10

Læs mere

TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG (TAG) For VEDLIGEHOLD AF BEPLANTNINGER på vejstrækninger

TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG (TAG) For VEDLIGEHOLD AF BEPLANTNINGER på vejstrækninger TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG (TAG) For VEDLIGEHOLD AF BEPLANTNINGER på vejstrækninger UDBUD 2008 - Vejdrift side 2 af 8 Indholdsfortegnelse: Side GENERELT... 3 PRISREGULERING...3 BETALING... 4 PRISFASTSÆTTELSE...

Læs mere

TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG for GRØFTER OG RABATTER

TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG for GRØFTER OG RABATTER TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG for GRØFTER OG RABATTER UDBUD 2008 - vejdrift side 2 af 12 Indholdsfortegnelse: Generelt... 3 Prisregulering... 3 Betaling... 4 Prisfastsættelse... 5 Grøfteoprensning...

Læs mere

TILBUDS- AFREGNINGS- OG BODSGRUNDLAG (TABG)

TILBUDS- AFREGNINGS- OG BODSGRUNDLAG (TABG) DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 2. juli 2014 TILBUDS- AFREGNINGS- OG BODSGRUNDLAG (TABG) VINTERTJENESTE PÅ KØREBANER 2014 2. JULI 2014 Niels Bohrs Vej 30 9220 Aalborg Øst vd@vd.dk EAN 5798000893450

Læs mere

CENTER FOR PARK & VEJ juni Vintertjeneste i Frederikshavn Kommune. Tilbuds- og afregningsgrundlag

CENTER FOR PARK & VEJ juni Vintertjeneste i Frederikshavn Kommune. Tilbuds- og afregningsgrundlag FREDERIKSHAVN KOMMUNE SAG EMN-2017-00902 CENTER FOR PARK & VEJ juni 2017 Vintertjeneste i Frederikshavn Kommune 1. GENERELT et (TAG) angiver retningslinjer ved ændring af arbejdet, prisregulering og betaling.

Læs mere

TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG (TAG) Entreprise VSD-04. Skilte

TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG (TAG) Entreprise VSD-04. Skilte TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG (TAG) Skilte UDBUD 2008 - vejdrift side 2 af 14 Indholdsfortegnelse: Generelt... 3 Prisregulering... 3 Betaling... 4 Prisfastsættelse... 5 Skilte... 6 Regningsarbejder...

Læs mere

TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG For DRIFT OG VEDLIGEHOLD AF SIDEANLÆG

TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG For DRIFT OG VEDLIGEHOLD AF SIDEANLÆG TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG For DRIFT OG VEDLIGEHOLD AF SIDEANLÆG Vejdirektoratet, Driftsområdet Side 2 af 8 Indholdsfortegnelse: Generelt... 3 Prisregulering... 3 Afregningsform - Targetpris med risikodeling...

Læs mere

Tilbuds- og afregningsgrundlag TAG AGGERS.R01 Geotekniske undersøgelser ved Aggersundbroen, Sallingsundbroen og Svendborgsundbroen.

Tilbuds- og afregningsgrundlag TAG AGGERS.R01 Geotekniske undersøgelser ved Aggersundbroen, Sallingsundbroen og Svendborgsundbroen. Tilbuds- og afregningsgrundlag TAG AGGERS.R01 Geotekniske undersøgelser ved Aggersundbroen, Sallingsundbroen og Svendborgsundbroen September 2014 1 af 3 TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG (TAG) TAG angiver

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 21. maj 2012 KBP

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 21. maj 2012 KBP DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 21. maj 2012 KBP KBP@vd.dk Samlet driftsudbud 2012 Hovedområdet "Løbende Vejdrift" Fagområde "Vejdrift" Rettelsesblad nr. DRI-3 Tidligere udsendte rettelsesblade:

Læs mere

Bro 030-0066/68 Farøbroerne

Bro 030-0066/68 Farøbroerne Vejdirektoratet Bro 030-0066/68 Farøbroerne Renovering af SCADA/PLC Tilbud og afregningsgrundlag (TAG) December 2014 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 www.cowi.dk

Læs mere

Tilbudsliste. Entreprise 1052.075. København Køge >>> Greve S- Solrød S. Februar 2012. Tilbudsgiver: navn: adresse:

Tilbudsliste. Entreprise 1052.075. København Køge >>> Greve S- Solrød S. Februar 2012. Tilbudsgiver: navn: adresse: Tilbudsliste Entreprise 1052.075 ITS Installation København Køge >>> Greve S- Solrød S Februar 2012 Tilbudsgiver: navn: adresse: Tilbudsliste rev. 0 1052.075 ITS installation Side 1 TILBUDSLISTE [rev.

Læs mere

Odder Kommune. Vintertjeneste. Tilbuds og afregningsgrundlag (TAG) August 2012

Odder Kommune. Vintertjeneste. Tilbuds og afregningsgrundlag (TAG) August 2012 Vintertjeneste Tilbuds og afregningsgrundlag (TAG) August 2012 Vintertjeneste Tilbuds og afregningsgrundlag (TAG) August 2012 Dokument nr A030547_5_TAG_Odder_2012 Revision nr 10 Udgivelsesdato 17 august

Læs mere

UDBUD vejdrift side 1 af 9 TAG-Autoværn Entreprise VSJ TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG For AUTOVÆRN

UDBUD vejdrift side 1 af 9 TAG-Autoværn Entreprise VSJ TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG For AUTOVÆRN UDBUD 2008 - vejdrift side 1 af 9 TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG For AUTOVÆRN UDBUD 2008 - vejdrift side 2 af 9 Indholdsfortegnelse: Generelt... 3 Prisregulering... 3 Betaling... 4 Prisfastsættelse...

Læs mere

PARADIGME VINTERTJENESTE MED LASTBIL TAG UDBUD JULI 2017

PARADIGME VINTERTJENESTE MED LASTBIL TAG UDBUD JULI 2017 PARADIGME UDBUD JULI 2017 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 GENERELT 3 1.1 Mængdefastsættelse og afregningsmængder 3 1.2 Indeksregulering 3 1.3 Regler for betaling 4 2 TILBUDSLISTENS POSTER 5 2 TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG

Læs mere

Udbud af vintertjeneste 20132016

Udbud af vintertjeneste 20132016 Udbud af vintertjeneste 20132016 Tilbuds og afregningsgrundlag (TAG) Februar 2013 Udbud af vintertjeneste 20132016 Tilbuds og afregningsgrundlag (TAG) Marts 2013 Dokument nr A0305472013104TAG Revision

Læs mere

ENTREPRISE 1150.51. Beplantning af nabohaver TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG. Holbækmotorvejen M11 >>> Fløng - Roskilde Vest JANUAR 2011

ENTREPRISE 1150.51. Beplantning af nabohaver TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG. Holbækmotorvejen M11 >>> Fløng - Roskilde Vest JANUAR 2011 TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG ENTREPRISE 1150.51 Beplantning af nabohaver Holbækmotorvejen M11 >>> Fløng - Roskilde Vest JANUAR 2011 TILBUDSGIVER: NAVN: ADRESSE: INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE...

Læs mere

samlet driftsudbud 2012

samlet driftsudbud 2012 TILBUDS- AFREGNINGS- OG BODSGRUNDLAG samlet driftsudbud 2012 Løbende vejdrift april 2012 vedligehold AF AUTOVÆRN DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 3. april 2012 TILBUDS- AFREGNINGS- OG BODSGRUNDLAG

Læs mere

Udbudsforskrifter. Vintertjeneste

Udbudsforskrifter. Vintertjeneste Udbudsforskrifter Drift Vintertjeneste Vintertjeneste med håndarbejde og småmateriel Paradigma for tilbuds- og afregningsgrundlag (TAG-P) Udgave Under udarbejdelse Til frivillig brug med henblik på erfaringsopsamling

Læs mere

TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG For RENHOLD og UKRUDTSBEKÆMPELSE på vejstrækninger

TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG For RENHOLD og UKRUDTSBEKÆMPELSE på vejstrækninger TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG For RENHOLD og UKRUDTSBEKÆMPELSE på vejstrækninger Entreprise 01 Renhold på strækninger Vejcenter Østjylland side 2 af 10 Indholdsfortegnelse: Generelt... 3 Prisregulering...

Læs mere

Vejdirektoratet, Servicering af vintermateriel april 2013 Fælles Tilbuds-, afregnings- og bodsgrundlag (TABG)

Vejdirektoratet, Servicering af vintermateriel april 2013 Fælles Tilbuds-, afregnings- og bodsgrundlag (TABG) Indholdsfortegnelse A. GENERELT... 3 B. PRISREGULERING... 3 C. BETALING... 4 D. PRISFASTSÆTTELSE... 4 1. Generelt... 4 2. Særlig montering... 4 3. Timelønsarbejder m.v.... 5 E. ENTREPRISEOPSTART... 6 1.

Læs mere

AALBORG KOMMUNE REPARATION AF RENDESTENSBRØNDE AALBORG KOMMUNE Tilbuds- og afregningsgrundlag (TAG)

AALBORG KOMMUNE REPARATION AF RENDESTENSBRØNDE AALBORG KOMMUNE Tilbuds- og afregningsgrundlag (TAG) AALBORG KOMMUNE By- og Landskabsforvaltningen Trafik og Veje Stigsborg Brygge 5 9400 Nørresundby REPARATION AF RENDESTENSBRØNDE AALBORG KOMMUNE 2016-2019 Tilbuds- og afregningsgrundlag (TAG) Udbud Rev.

Læs mere

Tilbuds- og afregningsgrundlag

Tilbuds- og afregningsgrundlag Tilbuds- og afregningsgrundlag (TAG) Side 1 af 6 Tilbuds- og afregningsgrundlag Indholdsfortegnelse 1. Generelt... 2 2. Priser... 3 Tilbuds- og afregningsgrundlag (TAG) Side 2 af 6 1. Generelt Tilbuds-

Læs mere

TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG For VEDLIGEHOLD AF BEPLANTNINGER på vejstrækninger

TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG For VEDLIGEHOLD AF BEPLANTNINGER på vejstrækninger TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG For VEDLIGEHOLD AF BEPLANTNINGER på vejstrækninger UDBUD 2008 - vejdrift side 2 af 11 Indholdsfortegnelse: Generelt... 3 Prisregulering... 3 Betaling... 4 Prisfastsættelse...

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 6. juni 2012 KBP TBL-BER-GEN pdf. BUT_BER_Kort_Entrepriser_

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 6. juni 2012 KBP TBL-BER-GEN pdf. BUT_BER_Kort_Entrepriser_ DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 6. juni 2012 KBP KBP@vd.dk Samlet driftsudbud 2012 Hovedområdet "Beredskab" Rettelsesblad nr. BER-5 Tidligere udsendte rettelsesblade:ber-1, BER-2, BER-3 og BER-4

Læs mere

RETTELSESBLAD/SUPPLERENDE MEDDELELSE NR. 2 ME-PU

RETTELSESBLAD/SUPPLERENDE MEDDELELSE NR. 2 ME-PU Dato 9. maj 2017 Sagsbehandler Anja Ernfelt Poulsen Mail aea@vd.dk Telefon +45 7244 3743 Dokument 17/04656-14 Side 1/7 Til de bydende RETTELSESBLAD/SUPPLERENDE MEDDELELSE NR. 2 ME-PU Udbud 2017 Mekaniske

Læs mere

RETTELSESBLAD/SUPPLERENDE MEDDELELSE NR. 2 ME-YS

RETTELSESBLAD/SUPPLERENDE MEDDELELSE NR. 2 ME-YS Dato 9. maj 2017 Sagsbehandler Anja Ernfelt Poulsen Mail aea@vd.dk Telefon +45 7244 3743 Dokument 17/04656-16 Side 1/8 Til de bydende RETTELSESBLAD/SUPPLERENDE MEDDELELSE NR. 2 ME-YS Udbud 2017 Mekaniske

Læs mere

TILBUDSLISTE SAMT TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG BEMANDING AF TIC SEPTEMBER 2012 TILBUDSGIVER: NAVN: ADRESSE:

TILBUDSLISTE SAMT TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG BEMANDING AF TIC SEPTEMBER 2012 TILBUDSGIVER: NAVN: ADRESSE: TILBUDSLISTE SAMT TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG BEMANDING AF TIC SEPTEMBER 2012 TILBUDSGIVER: NAVN: ADRESSE: TILBUDSLISTE Undertegnede tilbyder at udføre nedenstående opgaver vedrørende Bemanding af T.I.C.

Læs mere

TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG ENTREPRISE Beplantning og hegn. København - Køge >>> Greve S - Egedesvej JANUAR 2014

TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG ENTREPRISE Beplantning og hegn. København - Køge >>> Greve S - Egedesvej JANUAR 2014 TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG ENTREPRISE 1052.500 Beplantning og hegn København - Køge >>> Greve S - Egedesvej JANUAR 2014 Tilbuds- og afregningsgrundlag (TAG) Generelt Tilbuds- og afregningsgrundlaget

Læs mere

Entreprise H714.07.20

Entreprise H714.07.20 Tilbuds og afregningsgrundlag (TAG) Entreprise H714.07.20 Jord- og belægningsarbejde H714.07 Cykelsti i Faaborg Maj 2013 Tilbuds- og afregningsgrundlag (TAG) Generelt Tilbuds- og afregningsgrundlaget (TAG)

Læs mere

UDSKIFTNING AF ARMATURER I SYDDJURS KOMMUNE

UDSKIFTNING AF ARMATURER I SYDDJURS KOMMUNE APRIL 2016 SYDDJURS KOMMUNE UDSKIFTNING AF ARMATURER I SYDDJURS KOMMUNE TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG (TAG) ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C Danmark TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56

Læs mere

Rebild Kommune VINTERTJENESTE. Tilbuds- og afregningsgrundlag. Juni 2015. Nellemann, Nielsen & Rauschenberger A/S

Rebild Kommune VINTERTJENESTE. Tilbuds- og afregningsgrundlag. Juni 2015. Nellemann, Nielsen & Rauschenberger A/S VINTERTJENESTE Juni 2015. Nellemann, Nielsen & Rauschenberger A/S INDHOLDSFORTEGNELSE 1. GENERELT... 2 1.1 Retningslinier ved ændring af en rutes udstrækning... 2 1.2 Retningslinier for prisregulering...

Læs mere

RAMMEAFTALE LEVERING OG MONTERING AF VEJ- VISNINGSTAVLER I ØSTDANMARK APRIL 2013

RAMMEAFTALE LEVERING OG MONTERING AF VEJ- VISNINGSTAVLER I ØSTDANMARK APRIL 2013 RAMMEAFTALE LEVERING OG MONTERING AF VEJ- VISNINGSTAVLER I ØSTDANMARK APRIL 2013 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 16-04-2013 Rammeaftale RAMMEAFTALE Levering og montering af vejvisningstavler i

Læs mere

RENOVERING AF VEJBELYSNING I ARDEN BY

RENOVERING AF VEJBELYSNING I ARDEN BY MAJ 2017 MARIAGERFJORD KOMMUNE RENOVERING AF VEJBELYSNING I ARDEN BY TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG (TAG) ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C Danmark TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40

Læs mere

Udbudsforskrifter. Vintertjeneste

Udbudsforskrifter. Vintertjeneste Udbudsforskrifter Drift Vintertjeneste Vintertjeneste med lastbil Paradigma for tilbuds- og afregningsgrundlag (TAG-P) Udgave Under udarbejdelse Til frivillig brug med henblik på erfaringsopsamling Til

Læs mere

Tilbuds- og afregningsgrundlag

Tilbuds- og afregningsgrundlag Odense Kommune, Natur, Miljø og Trafik Tlf. 6613 1372 Tilbuds- og afregningsgrundlag Side 1 af 6 Tilbuds- og afregningsgrundlag INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. GENERELT 2 2. RETNINGSLINIER VED ÆNDRING AF EN

Læs mere

Udbudsforskrifter. Vintertjeneste

Udbudsforskrifter. Vintertjeneste Udbudsforskrifter Drift Vintertjeneste Samlet vintertjeneste i et geografisk område Paradigma for tilbuds- og afregningsgrundlag (TAG-P) Udgave Under udarbejdelse Til frivillig brug med henblik på erfaringsopsamling

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 1. juni 2012 KBP KBP@vd.dk

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 1. juni 2012 KBP KBP@vd.dk DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 1. juni 2012 KBP KBP@vd.dk Samlet driftsudbud 2012 Hovedområdet "Løbende Vejdrift" Fagområde "Vejdrift" Rettelsesblad nr. DRI-4 Tidligere udsendte rettelsesblade:

Læs mere

leverance af variable vejtavler

leverance af variable vejtavler tilbuds- og afregningsgrundlag (TAG) leverance af variable vejtavler Juni 2013 Tilbudsgiver: navn: adresse: 2 af 6 Tilbuds- og afregningsgrundlag (TAG) Tilbuddet skal afleveres på den fortrykte tilbudsliste(tbl),

Læs mere

TILBUDS- AFREGNINGS- OG BODSGRUNDLAG

TILBUDS- AFREGNINGS- OG BODSGRUNDLAG TILBUDS- AFREGNINGS- OG BODSGRUNDLAG LØBENDE VEJDRIFT OKTOBER 2012 Dette er en arbejdsudgave. Det gældende kontraktgrundlag er de udbudte dokumenter med rettelser iht. rettelsesblade udsendt i tilbudsfasen.

Læs mere

UDKAST TIL AFTALE RAMMEAFTALE. Brugerundersøgelser AUGUST 2014

UDKAST TIL AFTALE RAMMEAFTALE. Brugerundersøgelser AUGUST 2014 UDKAST TIL AFTALE RAMMEAFTALE Brugerundersøgelser AUGUST 2014 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER Sine Dyreborg 20-08-2014 MAIL sjl@vd.dk TELEFON 7244 3408 UDKAST TIL RAMMEAFTALE RAMMEAFTALE BRUGERUNDERSØGELSER

Læs mere

UDBUD AF GLATFØREBEKÆMPELSE OG SNERYDNING GENUDBUD AF 9 RUTER

UDBUD AF GLATFØREBEKÆMPELSE OG SNERYDNING GENUDBUD AF 9 RUTER AUGUST 2016 NORDDJURS KOMMUNE UDBUD AF GLATFØREBEKÆMPELSE OG SNERYDNING 2016-2019 GENUDBUD AF 9 RUTER ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk AUGUST

Læs mere

Udbudsforskrifter. Vintertjeneste

Udbudsforskrifter. Vintertjeneste Udbudsforskrifter Drift Vintertjeneste Vintertjeneste med traktor Paradigma for tilbuds- og afregningsgrundlag (TAG-P) Udgave Under udarbejdelse Til frivillig brug med henblik på erfaringsopsamling Til

Læs mere

Tilbuds- og afregningsgrundlag. Entreprise H50.08.50. Beplantningsarbejder. H50 Sønderjyske motorvej >>> H50.08 Rundkørsel Kolding Ø.

Tilbuds- og afregningsgrundlag. Entreprise H50.08.50. Beplantningsarbejder. H50 Sønderjyske motorvej >>> H50.08 Rundkørsel Kolding Ø. Tilbuds- og afregningsgrundlag Entreprise H50.08.50 Beplantningsarbejder H50 Sønderjyske motorvej >>> H50.08 Rundkørsel Kolding Ø august 2013 TAG H50.08.50 Rundkørsel ved Kolding V Beplantningsarbejder

Læs mere

samlet driftsudbud 2012

samlet driftsudbud 2012 særlige betingelser samlet driftsudbud 2012 Løbende vejdrift april 2012 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON SÆRLIGE BETINGELSER LØBENDE VEJDRIFT (LVD) Niels Juels Gade 13 1022 København K vd@vd.dk

Læs mere

Udkast til Rekvisition Rammeaftale Fagspecialistrådgivning på signalområdet. September 2014

Udkast til Rekvisition Rammeaftale Fagspecialistrådgivning på signalområdet. September 2014 Udkast til Rekvisition Rammeaftale Fagspecialistrådgivning på signalområdet September 2014 2 af 5 REKVISITION AFTALE OM RÅDGIVNING OG BISTAND SAP OPGAVENR. FAKTURAREFERENCE LKB RAMMEAFTALE NR. REKVISITION

Læs mere

SAMLET VEDLIGEHOLDSUDBUD 2013 Belægninger (BEL)

SAMLET VEDLIGEHOLDSUDBUD 2013 Belægninger (BEL) ENTREPRISEKONTRAKT SAMLET VEDLIGEHOLDSUDBUD 2013 Belægninger (BEL) SEPTEMBER 2013 Kørebaneafmærkning (BEL-KA) Entreprise: KA-OD-H Revideret den 3. januar 2014 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON Rev.

Læs mere

TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG ENTREPRISE Beplantning, Vejarealer. 14 Helsingør motorvejen >>> 1435 Hørsholm Syd - Øverødvej APRIL 2014

TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG ENTREPRISE Beplantning, Vejarealer. 14 Helsingør motorvejen >>> 1435 Hørsholm Syd - Øverødvej APRIL 2014 TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG ENTREPRISE 1435.500 Beplantning, Vejarealer 14 Helsingør motorvejen >>> 1435 Hørsholm Syd - Øverødvej APRIL 2014 1 af 12 Tilbuds- og afregningsgrundlag (TAG) Generelt Tilbuds-

Læs mere

SAMLET DRIFTSUDBUD 2012

SAMLET DRIFTSUDBUD 2012 TILBUDSLISTE SAMLET DRIFTSUDBUD 2012 Mekaniske og elektriske installationer JUNI 2012 TRAFIKLEDELSESSYSTEMER ENTREPRISE: ME-TL-SD TBL-Forside. ME-TL-SD Mekaniske og elektroniske installationer - D&V af

Læs mere

Udbud af drift, vedligehold og energirenovering vejbelysning

Udbud af drift, vedligehold og energirenovering vejbelysning Lejre Kommune Center for Ejendomme og trafik Udbud af drift, vedligehold og energirenovering vejbelysning Tilbuds- og afregningsgrundlag (TAG) 5314udb002-TAG_Rev1 Udført: ASE Kontrolleret: AHN Indholdsfortegnelse

Læs mere

OVERSÆTTELSE - ENGELSK

OVERSÆTTELSE - ENGELSK UDKAST TIL RAMMEAFTALE OVERSÆTTELSE - ENGELSK MARTS 2014 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 21. marts 2014 14/02645-1 Tea Dyrbye Jensen tdj@vd.dk 72443130 RAMMEAFTALE OM RÅDGIVNING OG BISTAND, OVERSÆTTELSE-ENGELSK

Læs mere

SAMLET VEDLIGEHOLDSUDBUD 2013 Bygværker (BYG)

SAMLET VEDLIGEHOLDSUDBUD 2013 Bygværker (BYG) ENTREPRISEKONTRAKT SAMLET VEDLIGEHOLDSUDBUD 2013 Bygværker (BYG) SEPTEMBER 2013 VEDLIGEHOLD AF STORE BYGVÆRKER (BYG-SV) Entreprise: SV-SD-LILL-ERO Revideret den 3. januar 2014 Vedligehold af store bygværker

Læs mere

SAMLET VEDLIGEHOLDSUDBUD 2013 Bygværker (BYG)

SAMLET VEDLIGEHOLDSUDBUD 2013 Bygværker (BYG) TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG SAMLET VEDLIGEHOLDSUDBUD 2013 Bygværker (BYG) SEPTEMBER 2013 VEDLIGEHOLD AF STORE BYGVÆRKER (BYG-SV) Entreprise: SV-OD-FARO-KAT Revideret den 3. januar 2014 SIDE 2 af 22

Læs mere

SAMLET DRIFTSUDBUD 2012

SAMLET DRIFTSUDBUD 2012 SÆRLIGE BETINGELSER SAMLET DRIFTSUDBUD 2012 Mekaniske og elektriske installationer APRIL 2012 SÆRLIGE BETINGELSER MEKANISKE OG ELEKTRISKE INSTALLATIONER Niels Juels Gade 13 1022 København K vd@vd.dk EAN

Læs mere

SAMLET VEDLIGEHOLDSUDBUD 2013 Bygværker (BYG)

SAMLET VEDLIGEHOLDSUDBUD 2013 Bygværker (BYG) ENTREPRISEKONTRAKT SAMLET VEDLIGEHOLDSUDBUD 2013 Bygværker (BYG) SEPTEMBER 2013 VEDLIGEHOLD AF ALMINDELIGE BYGVÆRKER (BYGAV) Entreprise: AVODVIW121 Revideret den 3. januar 2014 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER

Læs mere

GLATFØREBEKÆMPELSE OG SNERYDNING

GLATFØREBEKÆMPELSE OG SNERYDNING AUGUST 2016 ODDER KOMMUNE GLATFØREBEKÆMPELSE OG SNERYDNING 2016-2019 ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk ODDER KOMMUNE GLATFØREBEKÆMPELSE OG

Læs mere

BILAG 4 REKVISITION TIL RAMMEAFTALE OM PLANLÆGNING AF MINDRE ANLÆG MINIUDBUD

BILAG 4 REKVISITION TIL RAMMEAFTALE OM PLANLÆGNING AF MINDRE ANLÆG MINIUDBUD DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON Marts 2014 Kort vejledning fjernes når aftaleteksten er færdig og inden underskrift.

Læs mere

TBL-Forside. ME-FV-OD

TBL-Forside. ME-FV-OD TBL-Forside. ME-FV-OD Mekaniske og elektroniske installationer - Fartvisere - Østdanmark Side 1 af 13 Hovedpost Hovedpostbetegnelse Tilbudspris excl. moms 1 Hovedpost 1 - Entrepriseadministration faste

Læs mere

UDBUD AF VINTERTJENESTE

UDBUD AF VINTERTJENESTE APRIL 2014 SYDDJURS KOMMUNE UDBUD AF VINTERTJENESTE 2014-2018 ADRESSE COWI A/S Havneparken 1 7100 Vejle TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk APRIL 2014 SYDDJURS KOMMUNE UDBUD AF VINTERTJENESTE

Læs mere

ARBEJDSBESKRIVELSE OG VILKÅR

ARBEJDSBESKRIVELSE OG VILKÅR DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 13. januar 2014 ARBEJDSBESKRIVELSE OG VILKÅR BEREDSKAB NY LILLEBÆLTSBRO OG VESTFYN Akutberedskab for bjærgning af køretøjer > 3.500 kg Niels Juels Gade 13 1022

Læs mere

Entreprise 1150.07. Udbygning af Holbækmotorvejen Arbejdsdepot, Lindenborgvej. Tilbud- og afregningsgrundlag

Entreprise 1150.07. Udbygning af Holbækmotorvejen Arbejdsdepot, Lindenborgvej. Tilbud- og afregningsgrundlag Udbygning af Holbækmotorvejen Arbejdsdepot, Lindenborgvej Tilbud- og afregningsgrundlag Holbækmotorvejen (M11) Fløng Roskilde Vest Anlægsdivisionen December 2009 Tilbudsgiver: Navn Adresse INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Rammeaftale (RA) Udbud 2017 M&E-drift - Ydre Signalanlæg. Maj 2017 RA-ME-YS-OD-TK

Rammeaftale (RA) Udbud 2017 M&E-drift - Ydre Signalanlæg. Maj 2017 RA-ME-YS-OD-TK Rammeaftale (RA) Udbud 2017 M&E-drift - Ydre Signalanlæg Maj 2017 RA-ME- UDBUD2017 Dato: 28. april 2017 RA Side 2 af 6 RAMMEAFTALE 1 DELAFTALE Rammeaftalen vedrører følgende delaftale: Delaftalen omfatter:

Læs mere

VEJDIREKTORATET TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG (TAG) UDBUD LEVERING AF SALTSPREDERE OG SNEPLOVE TIL KØREBANER, 2015 MARTS 2015

VEJDIREKTORATET TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG (TAG) UDBUD LEVERING AF SALTSPREDERE OG SNEPLOVE TIL KØREBANER, 2015 MARTS 2015 VEJDIREKTORATET TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG (TAG) UDBUD LEVERING AF SALTSPREDERE OG SNEPLOVE TIL KØREBANER, 2015 MARTS 2015 UDBUD LEVERING AF SALTSPREDERE OG SNEPLOVE TIL KØREBANER, 2015 TILBUDS- OG

Læs mere

TBL-Forside. ME-NT-DK Mekaniske og elektroniske installationer - D&V af Nødtelefoner - Hele Danmark

TBL-Forside. ME-NT-DK Mekaniske og elektroniske installationer - D&V af Nødtelefoner - Hele Danmark TBL-Forside. ME-NT-DK Mekaniske og elektroniske installationer - D&V af Nødtelefoner - Hele Danmark Side 1 af 1 Juni 2012 Hovedpost Hovedpostbetegnelse Tilbudspris excl. moms 1 Hovedpost 1 - Entrepriseadministration

Læs mere

SAMLET VEDLIGEHOLDSUDBUD 2013 Bygværker (BYG) VEDLIGEHOLD AF STORE BYGVÆRKER (BYG-SV) Entreprise: SV-OD-FARO-KAT

SAMLET VEDLIGEHOLDSUDBUD 2013 Bygværker (BYG) VEDLIGEHOLD AF STORE BYGVÆRKER (BYG-SV) Entreprise: SV-OD-FARO-KAT tilbudsliste SAMLET VEDLIGEHOLDSUDBUD 2013 Bygværker (BYG) September 2013 VEDLIGEHOLD AF STORE BYGVÆRKER (BYG-SV) Entreprise: SV-OD-FARO-KAT TILBUD (side 1) Nedenstående arbejder vedrørende entreprise

Læs mere

Tilbuds- og afregningsgrundlag TAG

Tilbuds- og afregningsgrundlag TAG Tilbuds- og afregningsgrundlag TAG Entreprise 1220.500 Beplantning 12 København - Frederikssund 1220 Motorring 4 Tværvej N September 2015 Tilbuds- og afregningsgrundlag (TAG) Generelt Tilbuds- og afregningsgrundlaget

Læs mere

SAMLET VEDLIGEHOLDSUDBUD 2013 Bygværker (BYG)

SAMLET VEDLIGEHOLDSUDBUD 2013 Bygværker (BYG) ENTREPRISEKONTRAKT SAMLET VEDLIGEHOLDSUDBUD 2013 Bygværker (BYG) SEPTEMBER 2013 VEDLIGEHOLD AF ALMINDELIGE BYGVÆRKER (BYGAV) Entreprise: AVODHN106 Revideret den 3. januar 2014 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER

Læs mere

UDVIDELSE AF CONTAINERPLADS

UDVIDELSE AF CONTAINERPLADS UDVIDELSE AF CONTAINERPLADS De indbydes hermed, på vegne af bygherren Samsø Kommune, Affaldscenter Harpesdal, til at afgive pris på ovennævnte entreprise, i henhold til Lov om indhentning af tilbud i bygge-

Læs mere

Tilbuds- og afregningsgrundlag (TAG) Rådgivning R03. Geotekniske offshore undersøgelser og rådgivning. Sjælland (Masnedø) - Falster

Tilbuds- og afregningsgrundlag (TAG) Rådgivning R03. Geotekniske offshore undersøgelser og rådgivning. Sjælland (Masnedø) - Falster Tilbuds- og afregningsgrundlag (TAG) Rådgivning 93200.R03 Storstrømsbroen Geotekniske offshore undersøgelser og rådgivning Sjælland (Masnedø) - Falster september 2013 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

Læs mere

Vejdirektoratet har modtaget spørgsmål til udbudsmaterialet for ovennævnte udbud. Spørgsmål og tilhørende svar fremgår af nedenstående:

Vejdirektoratet har modtaget spørgsmål til udbudsmaterialet for ovennævnte udbud. Spørgsmål og tilhørende svar fremgår af nedenstående: DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 31.marts 2014 14/01294-5 rhm@vd.dk 7244 2276 Til samtlige modtagere af udbudsmeriale vedrørende udbud H05012.20 H05012 Nord om Kolding, kørsel i nødspor ENTREPRISE

Læs mere

Tilbuds- og afregningsgrundlag

Tilbuds- og afregningsgrundlag Tilbuds- og afregningsgrundlag (TAG) Side 1 af 14 Tilbuds- og afregningsgrundlag Indholdsfortegnelse Tilbuds- og afregningsgrundlag... 2 Generelt... 2 1. Fælles ydelser... 4 2. Standardpleje funktionsfasen...

Læs mere

Rammeaftale (RA) Udbud 2017 Løbende Vejdrift - Vejdrift. Marts 2017 RA-LVD-DRI-ND2

Rammeaftale (RA) Udbud 2017 Løbende Vejdrift - Vejdrift. Marts 2017 RA-LVD-DRI-ND2 Rammeaftale () Udbud 2017 Løbende Vejdrift - Vejdrift Marts 2017 -LVD- Side 2 af 6 MMEAFTALE 1 DELAFTALE Rammeaftalen vedrører følgende delaftale: Delaftalen omfatter: Se SAB-TEK 2 PARTERNE 2.1 Aftalens

Læs mere

RÅDGIVNING VEDR. STØJSKÆRMSPROJEKTER

RÅDGIVNING VEDR. STØJSKÆRMSPROJEKTER TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG (TAG) RÅDGIVNING VEDR. STØJSKÆRMSPROJEKTER APRIL 2014 1 af 6 TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG (TAG) Der skal afgives tilbud på den vedlagte tilbudsliste (TBL). På tilbudslisten

Læs mere

NorthPestClean Testceller i depot ved Høfde 42, Lemvig

NorthPestClean Testceller i depot ved Høfde 42, Lemvig Testceller i depot ved Høfde 42, Lemvig Tilbudsliste (TBL) Januar 2011 -------------------------------------------- (Tilbudsgiver) Dokument nr.: 59501B-101 Revision nr.: 1 Udgivelsesdato: December 2010

Læs mere

samlet driftsudbud 2012

samlet driftsudbud 2012 tilbuds- afregnings- og bodsgrundlag samlet driftsudbud 2012 Vintertjeneste april 2012 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 3. april 2012 TILBUDS- AFREGNINGS- OG BODSGRUNDLAG VINTERTJENESTE Vintertjeneste

Læs mere

Rammeaftale. Entreprise AD-AG.R03. Rammeaftale om afsætning af grænser til forretninger på Ringsted - Femern. November 2014

Rammeaftale. Entreprise AD-AG.R03. Rammeaftale om afsætning af grænser til forretninger på Ringsted - Femern. November 2014 Rammeaftale Entreprise AD-AG.R03 Rammeaftale om afsætning af grænser til forretninger på Ringsted - Femern November 2014 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 30. oktober 2014 14292-3 Svend Elgaard

Læs mere

Svendborg Kommune, Miljø, Klima og Teknik Kørebaneafmærkning 2015-2018

Svendborg Kommune, Miljø, Klima og Teknik Kørebaneafmærkning 2015-2018 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Aftalegrundlaget. 2 2. Kontraktperiode. 2 3. Fast pris og dennes betaling. 2 4. Dokumenter 2 5. Omfang af og ændringer i entreprisens omfang. 3 6. Fejl i projektet. 3 7. Regnefejl

Læs mere

SAMLET VEDLIGEHOLDSUDBUD 2013 Bygværker (BYG)

SAMLET VEDLIGEHOLDSUDBUD 2013 Bygværker (BYG) ENTREPRISEKONTRAKT SAMLET VEDLIGEHOLDSUDBUD 2013 Bygværker (BYG) SEPTEMBER 2013 VEDLIGEHOLD AF ALMINDELIGE BYGVÆRKER (BYGAV) Entreprise: AVODVIW112 Revideret den 3. januar 2014 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER

Læs mere

ME-BY-OD-SJ SAB-ME-TEKNIK.BILAG-B. KVALITETSNORM

ME-BY-OD-SJ SAB-ME-TEKNIK.BILAG-B. KVALITETSNORM ME-BY-OD-Sj Side 1 af 9 ME-BY-OD-SJ SAB-ME-TEKNIK.BILAG-B. KVALITETSNORM ME-BY-OD-Sj Side 2 af 9 INDHOLDSFORTEGNELSE 0 INDLEDNING... 3 1 KVALITETSNORMER FOR GRUNDLAGET FOR UDFØRELSEN... 4 2 KVALITETSNORMER

Læs mere

VEJDIREKTORATET TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG (TAG) UDBUD LEVERING AF GLATFØREMÅLESTATIONER, 2015 FEBRUAR 2015

VEJDIREKTORATET TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG (TAG) UDBUD LEVERING AF GLATFØREMÅLESTATIONER, 2015 FEBRUAR 2015 VEJDIREKTORATET TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG (TAG) UDBUD LEVERING AF GLATFØREMÅLESTATIONER, 2015 FEBRUAR 2015 UDBUD LEVERING AF GLATFØREMÅLESTATIONER, 2015 TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG (TAG) TILBUDS-

Læs mere

Tilbud. Alle beløb er eksklusive moms.

Tilbud. Alle beløb er eksklusive moms. Udbygning af Holbækmotorvejen M11, Tilbudsliste - TBL Side A Tilbud. Alle beløb er eksklusive moms. Undertegnede tilbyder at udføre alle arbejder vedrørende entreprise 1150.07 på det i SB ad 2 stk. 2 angivne

Læs mere

TILBUDSLISTE ENTREPRISE Levering af CE-mærket vejautoværn. Herning Aarhus >>> Funder Låsby MARTS 2014 TILBUDSGIVER: NAVN: ADRESSE:

TILBUDSLISTE ENTREPRISE Levering af CE-mærket vejautoværn. Herning Aarhus >>> Funder Låsby MARTS 2014 TILBUDSGIVER: NAVN: ADRESSE: TILBUDSLISTE ENTREPRISE 6620.771 Levering af CE-mærket vejautoværn Herning Aarhus >>> Funder Låsby MARTS 2014 TILBUDSGIVER: NAVN: ADRESSE: # Anlægsdivisionen Thomas Helsteds Vej 11 8660 Skanderborg LICITATION

Læs mere

Kontrakt om udførelse af glatførebekæmpelse og snerydning , Odder Kommune

Kontrakt om udførelse af glatførebekæmpelse og snerydning , Odder Kommune Kontrakt om udførelse af glatførebekæmpelse og snerydning 2016-2019, Odder Kommune 1 Parterne Mellem Odder Kommune Rådhusgade 3 8300 Odder CVR: 32 26 43 28 (herefter: Ordregiveren) og [Leverandør] [Adresse]

Læs mere

UDBUD AF TL RAMMEAFTALER

UDBUD AF TL RAMMEAFTALER UDBUD AF TL RAMMEAFTALER DRIFT OG VEDLIGEHOLD AF TRAFIKLEDELSESSYSTEMER I SYD OG ØSTDANMARK ORIENTERINGS OG SPØRGEMØDE DEN 25-10-2013 Denne Præsentation indeholder: - deltagerliste (slide nr. 4) - orientering

Læs mere