Dagsorden HSU. Mødedato: Mandag den 6. december Start: Kl. 13:00. Slut: Kl. 16:00. Soldalen 8, 7100 Vejle. Mødested: Mødelokale: Lokale 12

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dagsorden HSU. Mødedato: Mandag den 6. december Start: Kl. 13:00. Slut: Kl. 16:00. Soldalen 8, 7100 Vejle. Mødested: Mødelokale: Lokale 12"

Transkript

1 Dagsorden HSU Mødedato: Mandag den 6. december 2010 Start: Kl. 13:00 Slut: Kl. 16:00 Mødested: Soldalen 8, 7100 Vejle Mødelokale: Lokale 12 Journalnummer: Medlemmer: Medarbejderrepræsentanter: Helle Waagner - TR for AC - Pædagoguddannelsen i Jelling (næstformand) Jesper Zimmer Wrang TR for AC Læreruddannelsen på Fyn Svend Aage Eghøj, 3F Lis Mulvad Kingo TR for AC Pædagoguddannelsen i Odense Aase Stamp Jørgensen TR for HK EVU Leila Pedersen TR for HK Blangstedgårdsvej Gitte Stokholm TR for Ergoterapeutforeningen Fysioteapeutudd. Tina Westphal Jensen TR for DSR - Sygeplejerskeuddannelsen i Odense Niels Kvium, TR for AC - Læreruddannelsen i Jelling Jytte Beck, TR for DSR Sygeplejerskeuddannelsen i Vejle Didde Auring TR for Dansk Socialrådgiverforening (DS) - Den sociale Højskole Lene Iversholdt TR for AC EVU Ledelsesrepræsentanter: Erik Knudsen Rektor (Formand) Keld Vorup Sørensen Studierektor Læreruddannelsen Allan Kjær Hansen - Ressourcedirektør Alice Rasmussen Studierektor Samfundsfaglige uddannelser Søren Pedersen Studierektor Sygeplejerskeuddannelsen Lars Lynge Nielsen Studierektor Pædagoguddannelsen Ulla Mulbjerg - studierektor for uddannelserne til bioanalytiker, ergoterapeut, fysioterapeut og radiograf Jørgen Juul uddannelseschef Læreruddannelsen i Jelling Jens Kjær Larsen CFU chef Jørgen Hansen - EVU chef Sekretariatsbetjening: Lene Synnøve Andersen - Løn og Personale Side 1/9

2 Dagsordenspunkter 1. Godkendelse af dagsorden Budgetopfølgning 3. kvartal Budget Orientering om lønforhandlinger Strategi 2015 implementeringsplan (Partnerskaber) Kønsopdelt lønstatistik Oversigt over Job på særlige vilkår (fleksjob) (Udsat fra HSU møde den 1. november 2010) Revision af ansættelses- og afskedigelsespolitik fortsættelse fra HSU møde den 1. november Læreruddannelsen (udsat fra HSU møde den 1. november 2010) Status på byggeløsning i UC Lillebælt Campusstrategi Revideret LSU struktur for U&V og EVU Meddelelser Eventuelt Foreløbige punkter til næste HSU møde - den 14. marts Side 2/9

3 1. Godkendelse af dagsorden (5 min.) Dagsorden for mødet skal godkendes, og punkter til Eventuelt skal annonceres af de tilstedeværende. Det indstilles, at dagsordenen godkendes. 2. Budgetopfølgning 3. kvartal 2010 (10 min.) Budgetopfølgningen for kvartal 2010 viser et forbedret resultat i forhold til det budgetterede. Der var budgetteret med et overskud på 7,9 mio. kr. i perioden, men det faktiske resultat er opgjort til 20,4 mio. kr. Det positive resultat skyldes en højere STÅ-produktion, hvor læreruddannelsen står for halvdelen af merproduktionen. Det gode resultat skuldes også mindreudgifter på en række områder: Uddannelser, administration og bygninger m.fl. Det skal bemærkes, at en del af det forbedrede resultat kan skyldes mindreforbrug, hvor forbruget vil komme til at ligge i det sidste kvartal. Det gælder ligeledes, at der er mindre køb af interne timer fra Udvikling og Viden. Hvis disse køb resulterer i aflønning ud over den nuværende normering, vil det forbedrede resultat blive dårligere, når regnskabet aflægges. Det indstilles, at HSU tager budgetopfølgningen til efterretning Bilag 2.1 Budgetopfølgning Budget 2011 (20 min.) Oplægget til budget bygger på indholdet i Aftalen om genopretning af dansk økonomi, som blev indgået før sommeren, det fremlagte oplæg til finanslov fra den 24. august og den indgåede aftale om Finanslov , som den 8. november blev indgået mellem Regeringen, Dansk Folkeparti og Kristendemokraterne. Der foreligger på nuværende tidspunkt ikke et samlet budgetoplæg. Når dette oplæg forelægger, vil det blive udsendt sammen med et egentligt dagsordenspunkt med angivelse af den samlede økonomi og de udfordringer, som UC Lillebælt står overfor. 4. Orientering om lønforhandlinger 2011 (10 min.) Der er i budget 2011 reserveret midler til Ny løns forhandlinger inden for en ramme på 2,0 mio. kr. inkl. pension mv. Side 3/9

4 Der er udarbejdet et oplæg til en tidsplan for forhandlingerne i 2011, der stort set tager udgangspunkt i forløbet i I forbindelse med udarbejdelsen af oplysninger til DM s TR seminar i november måned blev det tydeligt, at der er behov for forbedret registrering af resultaterne af lønforhandlingerne og at der i praksis forhandles væsentlige større beløb end den afsatte ramme. Strategisk UddannelsesForum drøfter den fremadrettede håndtering af Ny Lønsforhandlingerne på sit møde den 29. november. Der kan fremkomme indstillinger til HSU s behandling af punktet fra dette møde. Disse indstillinger vil blive tilsendt til HSU-medlemmerne straks efter mødet i Strategisk UddannelsesForum. Det indstilles, at HSU godkender den udarbejdede tidsplan. Bilag 4.1 Tidsplan for forhandlingerne i Strategi 2015 implementeringsplan (Partnerskaber) (20 min.) Status over arbejdet med Strategi 2015 i forhold til indsatsen: Partnerskaber Det indstilles, at HSU tager orienteringen om Strategi 2015 Partnerskaber til efterretning. 6. Kønsopdelt lønstatistik (10 min.) Alle virksomheder med mindst 35 ansatte, skal en gang årligt udarbejde en kønsopdelt lønstatistik, når der på virksomheden er grupper af medarbejdere med mindst 10 personer af hvert køn. Kravet om mindst 10 personer af hvert køn, skal sikre, at de enkelte personers aflønning ikke bliver identificerbar. Derved sikres den enkelte medarbejders anonymitet. Statistikken skal behandles i virksomhedens samarbejdsudvalg. Formålet med reglerne Reglerne om kønsopdelt lønstatistik skal forbedre synligheden og informationen om mænds og kvinders aflønning på de enkelte virksomheder og dermed styrke ligelønsarbejdet. Ikke mindst skal reglerne øge opmærksomheden på, at lige løn til mænd og kvinder er en fælles opgave for ledelse og ansatte. Forudsætninger for tabellen: 3. kvartal 2010 Samlet løn ekskl. Genetillæg Personalegrupper under 10 årsværk pr. køn er ikke medregnet (jf. lovens krav) Kun fuldtidsansatte medregnes Side 4/9

5 Ligelønsrapport fordelt på personalekategori: Personalekategori Årsværk Gns. Løn Indeks (Mænd=100) Mænd Kvinder Mænd Kvinder 0049 Magistre Lærer - ok Tjenestemænd Tjenestemandslign Kontorfunktionærer Kilde: ISOLA - Personalestyrelsens informationssystem om løn- og ansættelsesvilkår Af ovenstående tabel fremgår det, at kvinderne i personalekategori 0173, som omfatter undervisere med en grunduddannelse indenfor sundheds- og socialrådgiverområdet, samt undervisere i personalekategori 0211, som primært er undervisere på PIO og læreruddannelsen på Fyn - har højere gennemsnitlig løn end mændene. Personalekatagori 0211 benyttes ikke længere på nyansatte, således er gruppen i denne personalekategori medarbejdere med relativ lang anciennitet. For de øvrige gruppers vedkommende (personalekategori 0049, 0201 samt 0240), har mændene en højere gennemsnitsløn end kvinderne. Det indstilles, at HSU drøfter tabellen, og tager denne til efterretning. 7. Oversigt over Job på særlige vilkår (fleksjob) (Udsat fra HSU møde den 1. november 2010) (10 min.) På HSU møde den 8. december 2008 blev retningslinjer i forbindelse med bl.a. oprettelse fleksjob godkendt. Dokumentet blev revideret på HSU mødet den 7. december Af dette fremgår bl.a., at HSU udarbejder hvert år i 3. kvartal en oversigt over fleksjobs og disses fordeling på de enkelte arbejdssteder. Det indstilles at, bilag 7.2 tages til efterretning. Bilag 7.1 Aftale om job på særlige vilkår Bilag 7.2 Oversigt over ansatte ansat på særlige vilkår (fleksjob) pr PAUSE 15 MIN. Side 5/9

6 8. Revision af ansættelses- og afskedigelsespolitik fortsættelse fra HSU møde den 1. november 2010 (15 min.) Løn og Personale genfremsender den reviderede ansættelses- og afskedigelsespolitik med de ønskede tilretninger fra A- og B-siden. Revideringen sker på baggrund af den ændrede ledelsesorganisering i UC Lillebælt. Ændringerne er skrevet med rød tekst. Når den reviderede politik er godkendt, vil den blive tilgængelig på Fronter (Løn og personales rum) Det indstilles, at HSU godkender ændringer i ansættelses- og fratrædelsespolitikken. Bilag 8.1 Notat med revideret ansættelses- og afskedigelsespolitik 9. Læreruddannelsen (udsat fra HSU møde den 1. november 2010) (20 min.) Læreruddannelsen har siden 2005 været inde i en proces, der rummer betydelige udbudsmæssige og strukturelle udfordringer. Lokalt i UC Lillebælt kulminerede denne udvikling foreløbigt med bestyrelsens beslutning i december 2009 om sammenlægning af afdelingerne i Skårup og Odense - en beslutning, der først blev endelig i og med undervisningsministerens afgørelse af 9 marts 2010 om ikke at gribe ind i sagen. I perioden efter 9 marts 2010 har opmærksomheden primært samlet sig om uddannelsens drift og om samordning af aktiviteter i Skårup og Odense samt fase 2 i den økonomiske tilpasningsproces, læreruddannelsen har været inde i siden Formålet med det vedlagte notat er derfor nærmere at redegøre for disse udfordringer samt at udpege de strategiske valg, UC Lillebælt står umiddelbart over for at skulle træffe på læreruddannelsesområdet. Med henblik på at belyse forudsætningerne for de valg, der må træffes snarest, gøres i starten af papiret i generelle vendinger rede for nogle af de grundlæggende problemer, der er forbundet med at drive en læreruddannelse på de gældende vilkår. Bestyrelsen tilsluttede sig på bestyrelsesmøde den 9. september 2010, at: der udarbejdes en plan for omlægning af afdelingen i Jelling. Jellings profil som generel læreruddannelse med et matrikelbaseret udbud af en større del af linjefag ændres i følgende retning: Den nedsatte task-force udformer en platform for den samlede læreruddannelse i UC Lillebælt Side 6/9

7 Jelling specialiseres herunder som et uddannelsestilbud rettet mod folkeskolens indskolingsområde. Arbejdet med at udvikle afdelingen i denne retning foregår i tættest muligt samarbejde med Pædagoguddannelsesafdelingen i Jelling. Målet med samarbejdet er ikke blot drift af et specialiseret læreruddannelsesudbud, men tillige udvikling af helt nye uddannelsestilbud, der efterfølgende kan akkrediteres som en selvstændig uddannelse. Der etableres for så vidt muligt sammen med UC Syd et netbaseret udbud af øvrige linjefag, der kan tilbydes de studerende på 3 og 4 år. De samme linjefag undtagen linjefaget historie - afvikles som matrikelbaserede fag allerede fra sommeren Det indstilles, at HSU tager orienteringen til efterretning. Bilag 9.1 Notat Udbudsmæssige og strukturelle udfordringer 10. Status på byggeløsning i UC Lillebælt (5 min.) På forskelligt niveau arbejdes der med bygningsløsninger i både Vejle, Odense og Svendborg. Bygningsløsningen i Svendborg er tættes på realisering. Der arbejdes på at skabe en fælles løsning for sygeplejerskeuddannelsen, der aktuelt er beliggende på Baagøes Allé i Svendborg og pædagoguddannelsen, der aktuelt er delt med de tidligere årgange i Skårup og de senest optagne i de samme lokaler, som sygeplejerskeuddannelsen. Der arbejdes aktuelt med at afklare det mulige tidspunkt for en overtagelse og hvorvidt det skal ske på leje- eller ejebasis. Det forventes, at der har været afholdt møde med de nuværende ejere af bygningen inden HSU-mødet. Det indstilles, at HSU tager orienteringen til efterretning. 11. Campusstrategi (10 min.) Campusstrategien skal behandles på bestyrelsesmødet den 16. december Forud har der været arbejdet med strategien i regi af en nedsat styregruppe med repræsentanter for både medarbejdere og ledelse, der har været afholdt en visionsworkshop for styregruppen og endelig har der den 4. november været afholdt en visionsworkshop for medarbejdere, studerende og ledelse. SIGNAL Arkitekter, som er processtyrer på campusstrategien, arbejder aktuelt på at udarbejde et oplæg til en campusstrategi, som indeholder flere scenarier. Baggrunden for at der skal beskrives flere scenarier er, at campusstrategien både skal kunne anvendes i den nuværende situation med mange udbudssteder (uddannelser) og spredt administration og i en fremtidig situation med egentlige campusløsninger. Side 7/9

8 Det er allerede besluttet, at der efter vedtagelsen af campusstrategien skal ske en inddragelse af både medarbejdere og studerende, som kan være med til at bidrage med innovative ideer til udvikling af studie-, arbejds- og vidensmiljøer i de eksisterende rammer. Formålet med gennemførsel af egentlige pilotprojekter er at drage vigtige erfaringer inden der skal arbejdes med konkretisering af fremtidige campusplaner. SIGNAL Arkitekter skal udarbejde sit oplæg til campusstrategi til bestyrelsesmødet. Der er derfor endnu ikke noget materiale, som kan udsendes. Der vil foregå en drøftelse i styregruppen af de enkelte elementer i perioden december. Der kan derfor først udsendes materiale (i en ikke færdig form) til HSU meget tæt på mødetidspunktet. Det indstilles, at HSU drøfter oplæg til campusstrategi - herunder metoder til inddragelse af studerende og medarbejdere efter vedtagelsen af strategien. 12. Revideret LSU struktur for U&V og EVU (15 min.) Med baggrund i den ændrede ledelsesorganisering og deraf følgende drøftelser om ændret LSU-struktur har det været drøftet, hvordan der kan etableres en tydeligere struktur for medarbejderne, der arbejder med udviklingsprojekter på grunduddannelserne, i Udvikling & Viden samt medarbejderne i videncentre. Der lægges op til at der etableres et fælles LSU for EVU, Udvikling & Viden samt medarbejdere tilknyttet videncentre. Ændringen betyder, at dækningsområdet for det nuværende LSU for Efter- og Videreuddannelsen udvides, mens dækningsområdet for LSU for Fællesadministrationen formindskes. Oplægget beskriver også den personalemæssige og faglige håndtering af medarbejdere i de forskellige typer udviklingsstillinger. Med oplægget lægges der op til at disse medarbejdere får en fast personaletilknytning til en bestemt leder, mens der fra stilling til stilling kan være variation i forhold til ledelse i forhold til den faglige tilgang. Det indstilles, at HSU tiltræder modellen for en ændret LSU-struktur for fællesadministrationen og EVU, så der opnås en mere entydig repræsentation for medarbejdere i udviklingsstillinger. Bilag 12.1 Revideret LSU-struktur for Udvikling & Viden med konsekvenser for EVU og Fællesadminsitrationen. Side 8/9

9 13. Meddelelser (10 min.) 1. Orientering om nedsættelse af udvalg, der skal definerer underudvalg i den nye samarbejdsudvalgsstruktur (jf. HSU referat af den 1. november 2010) 2. Orientering om nedsættelse af udvalg i forhold til HSU-/SU-kursus (jf. HSU referat af den 1. november 2010) 3. Status på Udvikling af digitale kompetencer 14. Eventuelt (5 min.) 15. Foreløbige punkter til næste HSU møde - den 14. marts 2011 Årsregnskab 2010 Sygefraværsstatistik 2010 Fordeling af kompetencemidler APV Nyt fra sikkerhedsudvalget Strategi 2015 implementeringsplan Status for bygningsløsning i UC Lillebælt Campusstrategi Side 9/9

10 Afdeling/enhed: Økonomiadministrationen Oprettelsesdato: 4- november Sagsbehandler: Journalnummer: Behandles af: JEMO/DKBM/FRHE Direktionen Mødedato: 8. november Budgetopfølgning for perioden Det akkumulerede resultat for UCL pr. 30. september 2010 er et overskud på 20.4 mio. kr. mod et budgetteret overskud på 7.9 mio. kr. Det realiserede resultatet i perioden er således 12.5 mio. kr. bedre end budgetteret, hvilket må betegnes som tilfredsstillende. Realiseret resultat pr. 30/ opdelt i ansvarsområder i t. kr. Resultat 3. kvartal 2010 Budget 3. kvartal 2010 Afvigelse University College Lillebælt i alt Læreruddannelsen - Fyn Læreruddannelsen - Jelling Læreruddannelsen - Netsam Læreruddannelsen i alt Pædagoguddannelsen - Fyn Pædagoguddannelsen - Jelling Pædagoguddannelsen - Fælles Pædagoguddannelsen i alt Sygeplejeuddannelsen - Odense Sygeplejeuddannelsen - Svendborg Sygeplejeuddannelsen - Vejle Sygeplejeuddannelsen i alt Ergoterapeutuddannelsen Fysioterapeutuddannelsen Radiografuddannelsen Bioanalytiker Udvikling og Viden Socialrådgiveruddannelsen PB i offentlig administration Center for Undervisningsmidler Efter- og Videreuddannelsen Fælles ledelse og administration inkl. kantinedrift Mediasyd Bygninger IT Kommunikation Fælles udviklingsprojekter m.m Biblioteker Side 1/8

11 1.1 Generelle kommentarer I forhold til vurdering af de enkelte områder, skal opmærksomheden henledes på dels håndtering af globaliseringsmidlerne, STÅ indtægter og dels indgåelse af fratrædelsesordninger. Globaliseringsmidler Globaliseringsmidler indtægtsføres i Udvikling og Viden med henblik på finansiering af en lang række udviklingsaktiviteter. Hovedparten af arbejdskraften i forbindelse med disse aktiviteter bliver købt af Udvikling og Viden fra grunduddannelserne. Således får grunduddannelserne via intern afregning en indtægt (som bliver bogført som en lønomkostningsreduktion hos grunduddannelserne) og Udvikling og Viden får en lønomkostning (køb af interne timer). For Udvikling og Videns vedkommende er indtægtsført globaliseringsmidler svarende til de faktiske modtagne og periodiserede beløb pr. 30. september En del heraf er reserveret til imødegåelse af Undervisningsministeriets udmeldte besparelseskrav på 1 % af tilskudsmidler i Det kan stadig konstateres, at afregning for de igangsatte aktiviteter (køb af timer ved grunduddannelserne) ikke er nået op på det budgetterede niveau endnu. Det indebærer, at Udvikling og Videns resultat for perioden er overvurderet, mens uddannelsesområderne tilsvarende mangler indtægter på salg af timer. Dette forventes indhentet i de sidste måneder af året. Forudsat at dette ikke indebærer yderligere lønomkostninger end allerede budgetteret, vil denne forskydning ikke påvirke det samlede resultat for UCL. Fratrædelsesaftaler I resultatet er samtidig indregnet indgåede fratrædelsesaftaler (rådighedsløn til tjenestemænd, tilkøb af pensionsår m.v. for overenskomstansatte) til et samlet beløb på 4,2 mio. kr. Omkostningerne er udgiftsført ved beslutningstidspunktet, hvilket betyder, at det ikke vil have økonomisk konsekvenser for hverken den kommende budgetlægning eller de fremtidige perioderesultater. STÅ - indtægter For så vidt angår indregning af taxameterindtægter på grunduddannelserne, anvendes på læreruddannelsen princippet om eksamens STÅ. På de øvrige grunduddannelser anvendes semester STÅ princippet. Indtægterne i regnskabet pr. 30. september 2010 er baseret aktiviteten opgjort pr. 28. februar 2010 samt pr. 31. august Hermed er en eventuel usikkerhed ved læreruddannelsens faktiske aktivitet for finansåret 2010 elimineret. Side 2/8

12 Følgende opstilling viser de realiserede teori og praktik STÅ sammenholdt med de tilsvarende budgetterede STÅ for budgetåret Undervisnings og praktik STÅ 2010 Realiseret STÅ Budgetteret STÅ Afvigelse Læreruddannelsen Fyn 928,43 826,32 102,11 Læreruddannelsen Jelling 368,88 313,38 55,50 Læreruddannelsen I alt 1.297, ,70 157,61 Pædagoguddannelsen Fyn 1.201, ,19 81,81 Pædagoguddannelsen Jelling 265,00 297,40-32,40 Pædagoguddannelsen I alt 1.466, ,59 49,41 Sygeplejeuddannelsen Odense 540,50 527,56 12,94 Sygeplejeuddannelsen Svendborg 138,00 151,37-13,37 Sygeplejeuddannelsen Vejle 481,50 461,27 20,23 Sygeplejeuddannelsen i alt 1.160, ,20 19,80 Ergoterapeutuddannelsen 218,50 209,16 9,34 Fysioterapeutuddannelsen 330,00 330,86-0,86 Radiografuddannelsen 188,50 180,51 7,99 Bioanalytiker 34,50 32,47 2,03 Socialrådgiveruddannelsen 640,50 645,16-4,66 PB i offentlig administration 17,50 24,89-7,39 Grunduddannelserne i alt 5.352, ,54 302,48 Samlet set har UCL realiseret 302,48 STÅ mere end budgetteret, hvor læreruddannelsen alene har realiseret 157,61 flere STÅ end budgetteret. Generelt skal det bemærkes, at dele af de konstaterede budgetafvigelser kan skyldes tidsmæssige forskydninger, hvormed de ikke bør tages som et udtryk for et permanent mer- eller mindreforbrug. 1.2 Kommentarer til enkeltområder Læreruddannelsen Det samlede resultat for læreruddannelsen er et underskud på 1,2 mio. kr., hvilket er 1,5 mio. kr. bedre end budgetteret. Indtægterne på den ordinære læreruddannelse er indregnet i forhold til den realiserede aktivitet i hele studieåret 2009/2010, dvs. pr. 31. august Heraf er 3/4 dele indregnet i perioderesultatet for 3. kvartal Læreruddannelsen på Fyn har et samlet resultat, der er 1,5 mio. kr. bedre end budgetteret, hvilket dækker over en række modsatrettede afvigelser. Et væ- Side 3/8

13 sentligt element er større taxameterindtægter (4,3 mio. kr.), grundet en forbedret gennemførsel af eksamener og i Odense en reduktion i frafald. Hvorimod der i Skårup er 5 studerende som har valgt at melde sig ud grundet sammenlægningen med Odense. Modsat har indgåelse af fratrædelsesordninger (0,9 mio. kr.), lønomkostninger (0,5 mio. kr.) og internt køb og salg af timer (1,4 mio. kr.) påvirker resultatet negativt. De stigende lønomkostninger kan delvist tilskrives det øgede optag i Odense og den deraf nødvendige udvidelse af linjefagshold. Læreruddannelsen i Jelling har et resultat, der er 0,5 mio. kr. dårligere end budgetteret. Der er positive afvigelser på taxameterindtægter (1,7 mio. kr.) og køb/salg af timer (0,7 mio. kr.) samt eksternt salg af undervisning (0,6 mio.). Disse ekstra indtægter kan dog ikke opveje den negative effekt indgåelse af fratrædelsesordninger (3,5 mio. kr.) indebærer. Resultat for Netsam (fælles projekt) er 0,4 mio. bedre end budgetteret. Pædagoguddannelsen Det samlede resultat for pædagoguddannelsen er et overskud på 3,7 mio. kr., hvilket er 0,1 mio. bedre end budgetteret. Pædagoguddannelsen har valgt at udskille nogle aktiviteter til et fælles område dækkende hele uddannelsen. Fællesområdet afvikler alle udviklingsaktiviteter, ligesom afholder lønomkostninger for medarbejdere med tværgående funktioner. Sammenligningstallene er i indeværende opgørelse tilpasset. Resultatet for Pædagoguddannelsen på Fyn er 0,6 mio. kr. bedre end budgetteret. Omsætningen er 1,6 mio. kr. større end budgetteret. Omkostningerne er 2,2 mio. kr. større end budgetteret, som væsentligst kommer af et større forbrug på 1,6 mio. kr. på løn samt at salget af interne timer (omkostningsreduktion) 0,4 mio. kr. mindre end budgetteret. Resultatet for Pædagoguddannelsen i Jelling er 0,4 mio. kr. bedre end budgetteret, hvilket skyldes en øget taxameterindtægt. Resultat for det nye fællesområde er 0,9 mio. dårligere end budgetteret, hvilket alene skyldes et mindre salg til Udvikling og Viden samt øvrige afdelinger i UCL. Sygeplejerskeuddannelsen Det samlede resultat for sygeplejerskeuddannelsen er et overskud på 4,8 mio. kr., hvilket er 1,4 mio. kr. bedre end budgetteret. Sygeplejerskeuddannelsen i Odense har et resultat, der er 0,8 mio. kr. bedre end budgetteret. Omsætningen er 0,2 mio. kr. mindre end budgetteret, mens Side 4/8

14 omkostningerne er 1,0 mio. kr. mindre end budgetteret alene på løn og pension. Sygeplejerskeuddannelsen i Svendborg har et resultat, som er 0,7 mio. kr. dårligere end budgetteret. Omsætningen er 0,5 mio. kr. mindre end budgetteret, mens omkostningerne er 0,2 mio. kr. større end budgetteret. Sygeplejerskeuddannelsen i Vejle udviser et resultat som er 1,3 mio. kr. bedre end budgetteret. Omsætningen er 0,6 mio. kr. større end budgetteret, samtidig med at lønomkostninger er 1,3 mio. mindre end budgetteret. På den negative side tæller at det interne salg af timer (omkostningsreduktion) er 0,6 mio. kr. mindre end budgetteret. Ergoterapeutuddannelsen Det samlede resultat for Ergoterapeutuddannelsen er et overskud på 0,3 mio. kr., hvilket er 0,3 mio. kr. dårligere end budgetteret. Omsætningen er 0,3 mio. større end det budgetterede, modsat er det internt køb og salg af timer 0,4 mio. mindre end budgettet. Det forventes at det interne salg af timer, for hele året, vil kunne realiseres. Fysioterapeutuddannelsen Det samlede resultat for Fysioterapeutuddannelsen er på 0,8 mio. kr., hvilket er 0,4 mio. kr. bedre end budgetteret. Omsætningen er på niveau med det budgetterede. Omkostningerne til løn og pension er 1,6 mio. kr. mindre end budgetteret, mens salg af interne timer (omkostningsreduktion) er 1,5 mio. kr. mindre end budgetteret. Øvrige direkte omkostninger er 0,3 mio. mindre end budgetteret. Radiografuddannelsen Det samlede resultat for radiografuddannelsen er et overskud på 1,9 mio. kr., hvilket er 0,6 mio. kr. bedre end budgetteret. Omsætningen er 0,7 mio. kr. større end budgetteret, og omkostningerne er 0,1 mio. kr. større end budgetteret. De større omkostninger i forhold til de budgetterede, dækker over et mindre salg af interne timer (0,7 mio.), et større køb af timer (0,3 mio. CONRAD) en besparelse på løn og pension (0,6 mio.) samt en reduktion i afskrivninger på undervisningsudstyr (0,2) og andre direkte udgifter (0,2). Side 5/8

15 Det forventes at de budgetterede Udviklingsmidler vil blive realiseret i løbet af året, hvorimod det forventes at der vil komme større lønomkostninger resten af året. Bioanalytikeruddannelsen Det samlede resultat for Bioanalytikeruddannelsen er et underskud på 0,3 mio. kr., hvilket er 0,3 mio. kr. dårligere end budgetteret. Udvikling & Viden Det samlede resultat for U & V er et overskud på 11,0 mio. kr., hvilket er 8,8 mio. kr. bedre end budgetteret. Den væsentligste årsag til budgetafvigelsen skyldes mindre køb af interne timer. (se afsnittet generelle kommentarer, Globaliseringsmidler) Socialrådgiveruddannelsen Det samlede resultat for Socialrådgiveruddannelsen er et overskud på 0,6 mio. kr., hvilket svarer til det budgetteret. Der forekommer dog modsatrettede afvigelser på internt salg af timer og lønrelaterede omkostninger som kan henføres til, 2 medarbejdere er overgået til ansættelse i EVU. PB i offentlig administration. Det samlede resultat for PB i offentlig Administration er et underskud på 0,3 mio. kr. hvilket er 0,1 mio. bedre end det budgetterede. CFU Det samlede resultat for CFU er et underskud på 0,8 mio. kr., hvilket er 0,6 mio. kr. dårligere end budgetteret. Bestyrelsen har godkendt, at der på baggrund af overskuddet i 2009 kan anvendes 1,0 mio. kr. i 2010 til etablering af formidlingszoner. Periodens belastning er 0,6 mio. kr. Hertil kommer et væsentligt merforbrug på lønrelaterede omkostninger (2,0 mio), hvoraf 0,4 mio. kr. burde have været indregnet i Samtidig er der en større besparelse på direkte omkostninger der modsvare de ekstra lønrelaterede omkostninger. Side 6/8

16 EVU Det samlede resultat for EVU er et overskud på 0,5 mio. kr., hvilket er 0,8 mio. kr. dårligere end budgetteret. For EVU ekskl. Ledelsesakademiet er resultatet godt 0,5 mio. kr. dårligere end budgetteret. Dette kan i det væsentligste henføres til en større omsætning (1,1 mio. kr.) og flere omkostninger til dækning af løn (1,6 mio. kr.). For Ledelsesakademiet er resultatet 0,3 mio. dårligere end budgetteret. Det dækker tilsvarende over en meromsætning på 2,4 mio. kr. som stort set udlignes af omkostninger til dækning af løn mv. Fælles ledelse og administration inkl. kantinedrift Det samlede resultat for Fælles ledelse og administration er 1,4 mio. kr. bedre end budgetteret. På området Direktion (og bestyrelse) er resultatet 0,1 mio. kr. bedre, mens det på området Fælles administration er 1,2 mio. kr. bedre væsentligst på grund af større fællestaxameter. På de tre øvrige områder Sekretariat, Økonomi og personale (inkl. elever) samt Kantiner er de realiserede resultater samlet 0,1 mio. bedre end budgettet. Mediasyd Mediasyd indgik ikke i budgettet for 2010, da der allerede på tidspunktet for budgettets udarbejdelse var truffet beslutning om, at virksomheden så vidt muligt skulle sælges. Afdelingen blev afhændet 1. april 2010 og i det samlede negative resultat på 3,3 mio. kr. indgår således også ekstraordinære omkostninger i forbindelse med afhændelsen. Bygninger Det samlede resultat for bygningerne er 3,5 mio. kr. bedre end budgetteret. De væsentligste afvigelser er en større omsætning (1,6 mio. kr.), færre finansielle omkostninger grundet rentefald (1,4 mio. kr.) samt færre driftsomkostninger (1,5 mio.), hvoraf tilbagebetaling af fællesomkostninger vedr. lejemålet i Asylgade, Odense i 2009 udgør 0,9 mio. kr. I modsat retning trækker hovedsageligt. større lønomkostninger på 1,0 mio.kr. Side 7/8

17 IT Det realiserede resultat for IT afdelingen er 0,7 mio. kr. dårligere end budgetteret. En væsentlig forklaring herpå er, at der er afskrevet 0,4 mio. kr. mere end budgetteret. Dette forventes udlignet i 4. kvartal. Lønudgifterne er 0,3 større end budgetteret, hvilket kan tilskrives ekstra personale i forbindelse med implementeringen af det nye fibernet. Kommunikation Det samlede resultatet for Kommunikation er 0,1 mio. kr. bedre end budgetteret. Afvigelsen dækker over øgede lønomkostninger (0,3 mio.) samtidig er der en reduktion i øvrige omkostninger (0,4 mio.) Fælles udviklingsprojekter Det samlede resultat er 0,1 mio. kr. bedre end budgetteret. Det kan i al væsentlighed tilskrives et mindre køb af interne timer end budgetteret. Bibliotek Det samlede resultat er knap 0,7 mio. bedre end budgetteret. Afvigelsen skyldes primært forskydning i udgifter til licenser, som først vil blive realiseret i 4. kvartal. Forventningen til hel årets resultat er at budgettet vil kunne holdes. Side 8/8

18 TIDSPLAN OG OPGAVEFORDELING LØNPULJE UDKAST Opgaver Marts - april 2011 April april - 1. juli 2011 Ultimo september 2011 TR Orientering til medarbejdere om lønforhandlingsprocessen (både medlemmer og ikke-medlemmer) Lokale forhandlinger: Forhandle med lokale ledelsesrepræsentanter Lokale forhandlinger: Modtage elektroniske ansøgninger fra medarbejderne og indstillinger fra lederne. Sende de samlede ansøgninger til de respektive ledere. Fristen aftales mellem leder og TR.(For HK er fristen 8.april2011) Centrale forhandlinger: Forhandle med centrale ledelsesrepræsentanter Medarbejdere Centrale forhandlinger: Modtage ansøgninger fra Løn og Personale senest den 8. april 2011 (for HK) Øvrige: 15. april 2011 Lokale forhandlinger: Begrundet ansøgning sendes elektronisk til TR (se side 4). Medarbejdere, der ikke er dækket af TR, sender ansøgning til Centrale forhandlinger: Begrundet ansøgning sendes til Løn og Personale Lokale forhandlinger: Afvente forhandlingsresultat. Løn og Personale giver besked om forhandlingsresultat, hvis resultatet er positivt. Har ansøgning/ indstilling ikke udløst tillæg fremsendes ingen meddelelse. Lederen giver en individuel mundtlig orientering. Centrale forhandlinger: Afvente Side 1 af 4

19 TIDSPLAN OG OPGAVEFORDELING LØNPULJE UDKAST Ledere Lokale forhandlinger: Orienterer medarbejdere, der ikke er dækket af tillidsrepræsentant om lønforhandlings-processen. Lokale forhandlinger: Forberede forhandlinger herunder modtage ansøgninger samt udarbejde og sende indstillinger til TR (hvis sådan forefindes). forhandlingsresultat. Løn og Personale giver besked om forhandlingsresultat, hvis resultatet er positivt. Har ansøgning/indstilling ikke udløst tillæg fremsendes ingen meddelelse. Lederen giver en individuel mundtlig orientering. Lokale forhandlinger: Forhandle med TR/faglig organisation. Give Løn og Personale besked om forhandlingsresultatet. Centrale forhandlinger: Sende indstillinger til Løn og Personale Frist: 15. april 2011 Medarbejdere som ikke gives tillæg, orienteres individuelt og mundtligt. Centrale forhandlinger: Løn og Personale giver lederen besked om forhandlingsresultatet. Løn- og Personale Lokale forhandlinger: Udsende info og puljefordeling til ledere og TR (medarbejdere, der ikke har Lokale forhandlinger: På områder, der ikke er dækket af TR, sendes de samlede ansøgninger til Medarbejdere som ikke gives tillæg, orienteres individuelt og mundtligt Lokale forhandlinger: Modtage besked om forhandlingsresultatet, samt give de Lokale forhandlinger: Udmønte lønforhandlingerne. Side 2 af 4

20 TIDSPLAN OG OPGAVEFORDELING LØNPULJE UDKAST TR modtager info fra nærmeste leder). Behjælpelig med lønoversigter efter forespørgsel til det respektive team. Info på Fronter og Ajour. Centrale forhandlinger: Udsende info og puljefordeling til ledere og TR (medarbejdere, der ikke har TR modtager info fra nærmeste leder). Behjælpelig med lønoversigter efter forespørgsel. Info på Fronter og Ajour. Medarbejdere på rengøringsområdet orienteres pr. brev. de respektive ledere. Fristen aftales med leder. (For HK er fristen 8.april 2011). Centrale forhandlinger: Modtage begrundede ansøgninger fra medarbejderne og indstillinger fra lederne. Videresendes til TR (hvor sådan forefindes) senest den 8. april 2011.(HK). Øvrige: 15.april medarbejdere, der gives tillæg besked om resultatet. Centrale forhandlinger: Bistå ved de centrale forhandlinger. Modtage besked om forhandlingsresultatet, samt give lederne og de medarbejdere, der gives tillæg besked om resultatet. Resultaterne udmøntes løbende efterhånden som de modtages. Datoen er en deadlinedato, hvis øvrige aktører overholder de i tidsplanen nævnte datoer. Centrale forhandlinger: Udmønte lønforhandlingerne. Resultaterne udmøntes løbende efterhånden som de modtages. Datoen er en deadlinedato, hvis øvrige aktører overholder de i tidsplanen nævnte datoer. Side 3 af 4

21 TIDSPLAN OG OPGAVEFORDELING LØNPULJE UDKAST Hvem er A-sidens forhandlere? Lokale forhandlinger: Undervisere/konsulenter(Studierektorer + EVU- og CFU-chef) U & V (Susanne Tellerup/Lena Venborg) International (Lars Lynge Nielsen) IT-afdelingen (Christian Wang) Bibliotek (Tom K. Poulsen) Forsendelsesmedarbejdere, Karlavej (Jens Kjær Larsen) Bibliotekarer og it-medarbejdere ved CFU (Jens Kjær Larsen) Kommunikationsafdelingen (Niels Jørgen Søndergaard) HK på uddannelserne herunder EVU og CFU (Studierektorer + EVU- og CFU-chef) Bygningsområdet (Christian Jansson) Centrale forhandlinger (Allan Kjær Hansen): Ledelsessekretariatet (HK + AC) Økonomi (HK + AC) Løn & personale (HK + AC) Side 4 af 4

22 [Skriv tekst] JOB PÅ SÆRLIGE VILKÅR Medarbejderinddragelse Med henblik på fremme af en fælles forståelse og holdning finder årligt en generel og overordnet drøftelse sted i HSU med henblik på fastlæggelse af retningslinjer for beskæftigelse af personer med nedsat arbejdsevne, ledige samt integrering af personer af fremmed herkomst. Den faglige organisation (tillidsrepræsentanten)og det lokale LSU skal inddrages og godkende oprettelse af stillinger til personer med nedsat arbejdsevne eller arbejdsledighed og samtidig sikre, at fortrængning eller udstødning af ordinære ansatte ikke finder sted. Sikkerhedsrepræsentanten bliver inddraget i forbindelse med ansættelse af personer, hvor det er relevant. De konkrete stillinger Hensynet til allerede ansatte på ordinære vilkår gør, at der skal være et rimeligt forhold mellem antallet af ordinært ansatte og ekstraordinært ansatte (ledige og personer med nedsat arbejdsevne). Det kan være vanskeligt at fastlægge et bestemt forhold mellem ordinært og ekstraordinært ansatte (ledige, jobprøvning og personer med nedsat arbejdsevne) der kan dog ikke i en afdeling indenfor den samme faggruppe være over 50 % ansat på særlige vilkår. Der indgås konkret aftale mellem ledelse og tillidsrepræsentant i hvert enkelt tilfælde, før der kan oprettes yderligere stillinger for ekstraordinært ansatte d.v.s. ansatte i arbejdsprøvning eller fleks- /skånejob. Oprettelse af job på særlige vilkår, skal indholdsmæssigt ligge så tæt op af ordinære job som overhovedet muligt. Jobindholdet skal være relevant for den pågældende og dermed også kvalificerende for den enkelte på længere sigt. Rene "opbevaringsjob" kan ikke anerkendes. UC Lillebælts personalepolitik gælder for ansatte på særlige vilkår. Side 1/2 UDDANNELSER I UDVIKLING Professionsbacheloruddannelserne til ergoterapeut, fysioterapeut, lærer, pædagog, radiograf, socialrådgiver, sygeplejerske og professionsbachelor i offentlig administration University College Lillebælt omfatter i alt otte stærke grunduddannelser samt Efter- og videreuddannelsen og Center for Undervisningsmidler i Trekantområdet og på Fyn.

23 Der afholdes årligt et opfølgningssamtale med personen ansat på særlige vilkår, lederen og tillidsrepræsentanten, samtalen holdes i forbindelse med at der skal svares på opfølgningsskrivelse til kommunen. Delpolitikken om det sociale ansvar drøftes på det generelle og overordnede plan en gang årligt i HSU med henblik på: At fremme en fælles forståelse af og holdning til beskæftigelse på særlige vilkår. At fastlægge retningslinjer for beskæftigelse af personer med nedsat erhvervsevne og ledige samt At drøfte retningslinjer og konsekvenser for personale- og arbejdsvilkår for de øvrige ansatte. HSU udarbejder hvert år i 3. kvartal en oversigt over fleksjobs og disses fordeling på de enkelte arbejdssteder. HSU finder, at hensynet til allerede ansatte, der har fået forringet arbejdsevnen, bør gå forud for udefra kommende personer, der har fået forringet arbejdsevnen. Vedtaget på HSU den 8. december 2008 Ændringer i kursiv er vedtaget på HSU den 7. december 2009 Side 2/2 UDDANNELSER I UDVIKLING Professionsbacheloruddannelserne til ergoterapeut, fysioterapeut, lærer, pædagog, radiograf, socialrådgiver, sygeplejerske og professionsbachelor i offentlig administration University College Lillebælt omfatter i alt otte stærke grunduddannelser samt Efter- og videreuddannelsen og Center for Undervisningsmidler i Trekantområdet og på Fyn.

24 Notat Afdeling/enhed: Oprettelsesdato: Udarbejdet af: Løn og Personale 13-okt-2010 lesa Journalnummer: - Dokumentnavn: Ansatte ansat på særlige vilkår (fleksjob) Opgørelse over antal ansatte på særlige vilkår (fleksjob) i UC Lillebælt pr. 30. september 2010 Der er i alt 43 personer ansat i fleksjob opgjort ved udgangen af 3. kvartal Til orientering er opgørelse for 2009 medtaget med henblik på muligheden for at vurdere udviklingen over tid. Ansatte i fleksjob fremgår af nedenstående fordelt i forhold til afdelinger/lokationer og organisationer: 2010 HK DM 3F FOA PROSA I alt DsH PIO Læreruddannlsen på Fyn CFU 1 1 Jelling Sygeplejerskeuddannelsen i Svendborg 1 1 EVU Bibliotektet 2 2 Øvrig fællesområde (Blangstedgårdsvej) Øvrig fællesområde (Soldalen) I alt De røde tal angiver en rettelse i sammentællingen i forhold til bilag på HSU mødet den 1. november HK DM 3F FOA PROSA I alt DsH PIO Læreruddannlsen i Odense Læreruddannelsen i Skårup CFU 2 2 Jelling Sygeplejerskeuddannelsen i Svendborg 1 1 EVU Bibliotektet 3 3 Øvrig fællesområde (Blangstedgårdsvej) Øvrig fællesområde (Soldalen) I alt Side 1/1

25 Notat Afdeling/enhed: Personaleadministrationen, Odense Oprettelsesdato: 10. okt Udarbejdet af: THSK Journalnummer: Ansætttelses- og fratrædelsespolitik Dokumentnavn: Ansætttelses- og fratrædelsespolitik - revideret udgave Revideret udgave af ansættelses- og fratrædelsespolitik 1. Ansættelsespolitik Formålet med ansættelsespolitikken er at tiltrække og ansætte kvalificerede medarbejdere med relevante faglige og personlige kompetencer, som kan bidrage til løsning af opgaver i en professionshøjskole, og som specifikt kan bidrage til University College Lillebælts overordnede mål, visioner og værdier, og den enkelte afdelings mål og visioner. 1.1 Stillingsopslag Ledere med ansættelseskompetence vurderer behovet for ansættelser. Der udarbejdes stillingsbeskrivelser til brug ved opslag. Der ønskes fuld åbenhed om besættelse af alle stillinger. Stillinger af varighed over et år herunder deltidsbeskæftigelse, som ikke kan besættes af allerede fastansatte, skalbør som altovervejende hovedregel opslås offentligt, jf. Finansministeriet cirk. 26/ om opslag af stillinger og lønnede hverv i staten. cirkskr. 8/ om opslag af ledige stillinger og lønnede hverv i staten. Det kan undlades at opslå kortvarig beskæftigelse. Der er som bilag til denne aftale udarbejdet et bilag om de generelle rammer for interne opslag samt et bilag med en oversigt, som fastlægger hvilke ansættelsesformer, som ikke kræver opslag. Udgangspunktet for besættelse af disse stillinger vil være kvalifikationer, dvs. at der ansættes de medarbejdere, som vurderes at være bedst egnede til at løse opgaven. Samtidig aftales det, at interne fastansatte ansøgere, der søger den ledige stilling medarbejdere, der har været igennem en normal ansættelsesprocedure, og som opfylder de formelle uddannelsesmæssige krav, sikres, at de som udgangspunkt kommer til samtale på stillingen. Kommentar [THSK1]: Dette bilag er ikke længere relevant, da cirkulæret af 8. marts 1976 er ophævet og erstattet med cirkulæret af 26. marts Stillinger opslås som minimum på University College Lillebælt s hjemmeside, på Jobnet og Job i Staten. Hvor det vurderes at være relevant kan stillinger også opslås i andre medier. Stillinger skal som udgangspunkt opslåes med en ansøgningsfrist på 14 dage. ved offentlig annoncering af stillingen (eksternt opslag) på hjemmeside og almindeligvis i relevante medier med minimum 14 dages ansøgningsfrist. 1.2 Ansættelsesprocedure Kompetence Side 1/6

26 I henhold til 10, stk. 1 i vedtægt for Professionshøjskolen Lillebælt er det bestyrelsen, der ansætter og afskediger rektor,. Bestyrelsen ansætter og afskediger efter indstilling fra rektor den øvrige øverste ledelse (direktører)., men den øvrige ledelse ansættes af rektor. Uddannelsesdirektør indstiller til rektor studierektorer og leder af bibliotektet Udviklingsdirektør indstiller til rektor EVU-chef, CFU-chef og chef for Udvikling og Viden Ressourcedirektør indstiller til rektor Studieadministrationschef, Løn og Personalechef, Økonomichef, IT-chef og Bygningschef. Formateret: Indrykning: Venstre: 0 cm, Hængende: 7 cm Procedure Direktører Der nedsættes et ansættelsesudvalg for ansættelse af direktører direktion, excl. Rektor, som består af rektor, et medlem af den øvrige direktion, et medlem af den øvrige ledelse med reference til den opslåede stilling samt 1 medarbejderrepræsentant fra HSU og 1 2 medarbejdere blandt enheder under den opslåede stilling. Niveau 2 ledere Ved ansættelse af niveau 2 ledere Studierektorer eller tilsvarende ledere nedsættes der et ansættelsesudvalg med en repræsentant fra direktionen, yderligere en ledelsesrepræsentant, en TR-repræsentant fra grunduddannelsen eller afdelingen, 2 3 medarbejderrepræsentanter bestående af både uddannelsesfaglig medarbejdere og TAP-medarbejdere. (herunder TAPmedarbejdere ved ansættelse af studierektorer eller EVU-leder). Endvidere kan rektor også deltage i ansættelsesudvalget. Kommentar [THSK2]: Der vil blive link til organisationsdiagrammet når der nævnes niveauledere. Niveau 3 ledere Ved ansættelse af niveau 3 ledere nedsættes der et ansættelsesudvalg med bestående af direktøren fra det relevante område eller niveau 2 lederen, en TR-repræsentant fra grunduddannelsen eller afdelingen, hvis TR-repræsentant er valgt samt 1-2 medarbejderrepræsentanter (en duddannelsesfaglig medarbejder og TAP-medarbejder). I ansættelsesudvalget kan der hvor det skønnes relevant deltage yderligere en niveau 3 leder eller en direktør. Niveau 4 ledere Ved ansættelse af niveau 4 ledere nedsættes der et ansættelsesudvalg bestående af studierektor, uddannelseschef, TR-repræsentant samt 1-2 medarbejderrepræsentanter. Ved ansættelse af øvrige medarbejdere nedsættes ansættelsesudvalg, efter regler fastlagt af det lokale samarbejdsudvalg (LSU) Se i øvrigt bilag 1 - organisationsdiagram. Ansættelsesudvalgets opgave er: - at medvirke ved udformning og formulering af stillingsopslag - at medvirke til at udarbejde tidsplan for ansættelsesforløbet Side 2/6

27 - at gennemgå ansøgninger og beslutte hvem der indkaldes til samtale - at deltage i ansættelsessamtalerne - at udtale sig om hvem der er kvalificeret til stillingen - at udarbejde en skriftlig indstilling til lederen (evt. prioriteret) om, hvem der ønskes ansat - formanden for ansættelsesudvalget er lederen af den enhed, hvor stillingen opslåes eller en af lederen udpeget formand for ansættelsesudvalget. Ved ansættelse af chefer/ledere med tværgående funktioner, udpeges medarbejderrepræsentanterne af og blandt HSU medlemmerne. 1.3 Ansættelse Ansættelse sker i henhold til gældende hjemmelgrundlag, herunder gældende love, bekendtgørelser og overenskomster. Kommentar [THSK3]: Dette afsnit foreslås slettet ellers skal tværgående funktioner defineres. Ansættelse sker ved University College Lillebælt med angivelse af fagligt arbejdsområde og geografisk arbejdssted. Hvis det efter aftale er nødvendigt at ansætte medarbejderen med mere end ét arbejdssted, angives angives disse indenfor uddannelsen/afdelingen. et hovedarbejdssted og et andet arbejdssted. Hvis arbejdet udføres andet sted end arbejdsstedet, eller hvis den ansatte skal transportere sig mellem forskellige arbejdssteder, er der tale om tjenesterejse. Tjenesterejser medregnes i arbejdstiden og transportudgifterne dækkes jf. retningslinjer for kørsels- og befordringsgodtgørelse. Ved vikariater ansættes tidsbegrænset. Ved fornyels af flere på hinanden følgende tidsbegrænsede ansættelsesforhold kan højst ske 2 gange i henhold til Beskæftigelsesministeriets LBK nr. 907 af 11/ Ellers ansættes tidsubegrænset og med prøvetid i henhold til gældende regler. Kommentar [THSK4]: Foreslås slettet, da det ikke er relevant i forhold til ansættelses- og fratrædelsespolitikken. I øvrigt er dette afsnit også dækket af andre aftaler. Se vejledning om forlængelse af tidbegrænsede stillinger. Elever garanteres 3 måneders ansættelse på minimum 30 timer pr. uge efter endt elevtid. 1.4 Ansættelsesbreve. Arbejdsgiver skal i ansættelsesbrevet underrette arbejdstager om alle pligtige vilkår for ansættelsesforholdet. Det tilstræbes at ansøgeren er bekendt med ansættelsesbrev/vilkår inden vedkommende opsiger sin stilling andetsteds. Nærmeste leder kan bekræfte at stillingen kan tiltrædes, før ansøgeren opsiger sin stilling ved sin tidligere arbejdsgiver. Nærmere vilkår for ansættelsen vil efterfølgende skulle forhandles med forhandlingsberettigede organisation. Ansættelsesbreve udarbejdes umiddelbart efter at vilkårene for stillingen er endelig forhandlet (løn), og tilstræbes fremsendt inden tiltrædelse af stillingen. Side 3/6

28 Ansættelsesbrevet sendes senest 1 måned efter at den ansatte er tiltrådt stillingen i henhold til Beskæftigelsesministeriets LBK nr. 240 af 17/ om arbejdsgivers pligt til at underrette lønmodtageren om vilkårene for ansættelsesforholdet Introduktion af nye medarbejdere To gange årligt afholdes der centrale introduktionskurser for nyansatte medarbejdere. Kurserne afholdes i uge 10 og 40. I kurserne introduceres medarbejderne for: - UCL som organisation - UCL s værdigrundlag - Strategier og politikker i UCL - UCL s hjemmeside og intranet Der skal lokalt gives mulighed for at nye medarbejdere kan deltage i kurset. Det aftales lokalt hvordan nye medarbejdere introduceres til arbejdet. 2. Forflyttelse Hvis der er behov for forflyttelse af medarbejdere, og det betyder væsentlige ændringer i ansættelsesvilkårene, hvad angår geografisk arbejdssted, faglige arbejdsområder, ledelse etc., skal forflyttelsen behandles som en afskedigelse begrundet i institutionens forhold (se nedenfor), med tilbud om fornyet ansættelse på nye vilkår. For tjenestemænd gælder der særlige regler. 3. Fratrædelsespolitik Fratrædelsespolitikken har til formål at undgå unødvendige afskedigelser, samt at sikre at afsked med medarbejdere foretages i overensstemmelse med værdierne i University College CVU Lillebælts personale- og ledelsespolitik. Denne del af politikken er kun gældende, hvis den ikke er i konflikt med lovforhold på konkrete områder herunder tjenestemandsloven. 3.1 Fratrædelse efter eget ønske (ansøgt afsked) CVU Lillebælt University College Lillebælt ønsker i videst muligt omfang at imødekomme ønsker om særlige aftaler i forbindelse med fratrædelse, f.eks. forkortet opsigelsesvarsel. Kommentar [THSK5]: Dette afsnit foreslås slettet, da UCL s politikker ikke er i konflikt med lovforhold. Der kan tilbydes en fratrædelsessamtale, hvis formål er: - At få viden om medarbejderens opfattelse af arbejdspladsen - At få afklaret om opfattelsen har sammenhæng med opsigelsen - At få oplyst om medarbejderen har ideer til forbedringer af forhold på arbejdspladsen. 3.2 Uansøgt afsked Side 4/6

29 3.2.1 Afskedigelse begrundet i institutionelle forhold. Ved mangel på beskæftigelse forårsaget af forhold i afdelingen (f.eks. omstruktureringer, økonomiske forhold) eller udefra kommende forhold (f.eks. bortfald af bevillinger), kan det være nødvendigt at afskedige. Ledelsen forelægger beskæftigelsesproblemet for de(t) relevante samarbejdsudvalg (LSU eller HSU), og alternative løsningsmuligheder undersøges og drøftes, f.eks. alternative besparelser, omfordeling af ressourcer etc. Hvis der alligevel skal afskediges, fremlægger ledelsen en dokumenteret begrundelse for hvilken personalegruppe/faggruppe der berøres af afskedigelse. Det drøftes herefter med de berørte medarbejdere om beskæftigelsesproblemet kan løses ved frivillig fratræden, kompetenceudvikling, ønske om anden beskæftigelse ved University College Lillebælt. f.eks. i CVU et etc. Når det ligger fast, at afskedigelse i personalegruppen/faggruppen er nødvendig, skal lederen med udgangspunkt i lokalt fastlagte kriterier afgøre hvem, der skal afskediges. Sideløbende hermed undersøger lederen gennem Løn og Personale personaleenheden, om der nu eller i nærmeste fremtid kan tilbydes beskæftigelse indenfor tilsvarende faglige arbejdsområde ved anden afdeling i University College Lillebælt profesionshøjskolen. Det undersøges ved at kontakte Løn og Personale personaleenheden, som derefter undersøger, om der grundlag for at tilbyde anden beskæftigelse inden for University College Lillebælt professionshøjskolen. Hvis der er mulighed for tilbydeat tilbyde anden beskæftigelse, vurderer lederne og TR på de berørte enheder tillidsmand, om ansøger opfylder de formelle kvalifikationer mv. og der derfor er grundlag for forflyttelse uden ansættelsesprocedure. Hvis der ikke kan tilbydes tilsvarende beskæftigelse undersøger lederen om det er muligt at tilbyde beslægtet beskæftigelse i University College Lillebælt CVU et. Medarbejderen tilbydes nødvendig kompetenceudvikling i tilknytning til de nye arbejdsopgaver. Hvis der ikke kan tilbydes anden beskæftigelse effektueres afskedigelsen. Kommentar [THSK6]: Foreslås slettet, da afsnittet før beskriver det samme situation Afskedigelse begrundet i den ansattes forhold Afskedigelser begrundet i f.eks. arbejdsindsats, arbejdsevne og sygdom må ikke komme uanmeldt, men skal varsles både mundtligt og skriftligt. Forinden afskedigelse påhviler det lederen gennem aktiv ledelse at forsøge at forebygge afskedigelse, ved f.eks. hurtig indgriben overfor forsømmelser, bidrage til problemløsning, iværksætte kompetenceudvikling og hjælpeforanstaltninger Generelle forhold om uansøgt afsked Detaljerne i varsling og afskedigelsesforløbet aftales i LSU de lokale SU og følger gældende regler herfor. Der kan f.eks. aftales detaljer vedr. sindetskrivelser, samtaler, partshøring, TR s involvering som bisidder, information til øvrige ansatte. (jf. Håndbog for afskedigelser, Personalestyrelsen, maj 2004). Ved uansøgt afsked gennemføres fratrædelsessamtale efter gældende bestemmelser med henblik på at støtte medarbejderen i situationen. Formateret: Skrifttype: Fed Side 5/6

Ad dagsordenens punkt 3: Ansættelses- og fratrædelsespolitik

Ad dagsordenens punkt 3: Ansættelses- og fratrædelsespolitik Revideret jan. 08 Til HSU Dato 21. januar 2008 Ad dagsordenens punkt 3: Ansættelses- og fratrædelsespolitik 1. Ansættelsespolitik Formålet med ansættelsespolitikken er at tiltrække og ansætte kvalificerede

Læs mere

Mødereferat HSU. Endeligt. Mødedato: Mandag den 6. september 2010 Mødested: Sygeplejerskeuddannelsen i Vejle Soldalen 8, 7100 Vejle

Mødereferat HSU. Endeligt. Mødedato: Mandag den 6. september 2010 Mødested: Sygeplejerskeuddannelsen i Vejle Soldalen 8, 7100 Vejle Endeligt Mødereferat HSU Mødedato: Mandag den 6. september 2010 Mødested: Journalnummer: 0600-1131-2010 Til stede: Sygeplejerskeuddannelsen i Vejle Soldalen 8, 7100 Vejle Medarbejderrepræsentanter: Helle

Læs mere

Professionshøjskolerne. Styrkelse af kvalitet, faglighed og sammenhæng ml. teori og praksis 185,2 18,5

Professionshøjskolerne. Styrkelse af kvalitet, faglighed og sammenhæng ml. teori og praksis 185,2 18,5 Bilag 2.1. Afdeling/enhed: Økonomiadministrationen Oprettelsesdato: 26 - januar - 2010 Sagsbehandler: Journalnummer: Behandles af: Bestyrelsen Mødedato: 9. februar 2010 Budget for 2010 samt budget/prognose

Læs mere

Dagsorden HSU. Dagsordenspunkter. Mødedato: Mandag den 8. september 2008 Starttidspunkt: Kl. 13:00 Sluttidspunkt: Kl.

Dagsorden HSU. Dagsordenspunkter. Mødedato: Mandag den 8. september 2008 Starttidspunkt: Kl. 13:00 Sluttidspunkt: Kl. Dagsorden HSU Mødedato: Mandag den 8. september 2008 Starttidspunkt: Kl. 13:00 Sluttidspunkt: Kl. 16:00 Mødested: Center for Undervisningsmidler, Vejle Damhaven 13A, 7100 Vejle Mødelokale: Journalnummer:

Læs mere

Dagsorden Bestyrelsen

Dagsorden Bestyrelsen Dagsorden Bestyrelsen Mødedato: Torsdag den 9. september 2010 Starttidspunkt: Kl. 13:00 Sluttidspunkt: Kl. 16:00 Mødested: Soldalen 8, 7100 Vejle Mødelokale: Klasselokale 11 Journalnummer: 0200-8-2010

Læs mere

Dagsorden til HSU. Afbud: Søren Pedersen Studierektor Sygeplejerskeuddannelsen. Sekretariatsbetjening: Lene Synnøve Andersen Løn og Personale

Dagsorden til HSU. Afbud: Søren Pedersen Studierektor Sygeplejerskeuddannelsen. Sekretariatsbetjening: Lene Synnøve Andersen Løn og Personale Dagsorden til HSU Mødedato Mandag den 10. december 2012 Starttidspunkt Kl. 13:00 Sluttidspunkt Kl. 16:00 Mødested Soldalen 8, 7100 Vejle Mødelokale Lokale 8 Til stede Medarbejderrepræsentanter: Helle Waagner

Læs mere

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Lønpolitik

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Lønpolitik UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Lønpolitik Godkendt af HSU 10. april 2007 Indhold 1. Formål og mål... 3 2. Målgruppe... 3 3. Løndannelsen... 3 3.1 Ny løn... 4 3.2 Pulje... 4 4. Forhandling... 4 4.1 Lønaftale...

Læs mere

Mødereferat HSI. Dagsordenspunkter. Mødedato: Onsdag den 11. marts 2009 Mødested: Journalnummer: Til stede

Mødereferat HSI. Dagsordenspunkter. Mødedato: Onsdag den 11. marts 2009 Mødested: Journalnummer: Til stede Mødereferat HSI Mødedato: Onsdag den 11. marts 2009 Mødested: Journalnummer: Til stede Blangstedgårdsvej, 5220 Odense SØ HSI Vicerektor Lone Hougaard (Sygeplejerskeuddannelsen i Vejle), underviser Hanne

Læs mere

Lønpolitik Godkendt af HSU 10. april 2007

Lønpolitik Godkendt af HSU 10. april 2007 Lønpolitik Godkendt af HSU 10. april 2007 1. Formål og mål Formålet med lønpolitikken i University College Lillebælt er at skabe sammenhæng mellem institutionens mål, udvikling, strategi på den ene side

Læs mere

MED (fællesadministrationen)

MED (fællesadministrationen) Referat Mødedato: Starttidspunkt: 10:00 11-nov-2009 (videokonference Vejle/Odense) Sluttidspunkt: 12:00 MED (fællesadministrationen) Til stede: Afbud: Administrationschef Allan Kjær Hansen (formand), sekretariatschef

Læs mere

Mødereferat HSU - udkast

Mødereferat HSU - udkast Mødereferat HSU - udkast Mødedato: Mandag den 25. januar 2010 Mødested: Blangstedgårdsvej 4, 5220 Odense SØ Mødelokale C1.06 Journalnummer: Til stede Fraværende Erik Knudsen Rektor (Formand) Karsten Agergaard

Læs mere

Specialkonsulent Lene Synnøve Andersen (ref.) 4. Påtænkt udlicitering af rengøringsopgaver i Jelling...

Specialkonsulent Lene Synnøve Andersen (ref.) 4. Påtænkt udlicitering af rengøringsopgaver i Jelling... side /5 Referat LSU-LAU LAU (fællesadministrationen) Mødedato:. december 0 Starttidspunkt: Kl. 8:00 Sluttidspunkt: Kl. 0:00 Dokumentnavn: Dagsorden LSU-LAU Sted: Soldalen, mødelokale Deltagere: Sekretariatsbetjening:

Læs mere

Sygefravær ved University College Lillebælt ( )

Sygefravær ved University College Lillebælt ( ) Sygefravær ved University College Lillebælt (01.01.2012-31.06.2012) Gennemsnitligt sygefravær UCL (med langtidssygefravær og med ansatte under Socialt kapitel) Antal ansatte 2012 - Gnm. fravær pr. medarbejder

Læs mere

Dagsorden Bestyrelsen

Dagsorden Bestyrelsen Dagsorden Bestyrelsen Mødedato: Torsdag den 29. marts 2012 Starttidspunkt: Kl. 13:00 Sluttidspunkt: Kl. 16:00 Mødested: Mødelokale: Klasselokale 9 Journalnummer: 0200-13-2012 Deltagere: Sygeplejerskeuddannelsen

Læs mere

Rektor Erik Knudsen, vicerektor Lone Hougaard (Sygeplejerskeuddannelsen

Rektor Erik Knudsen, vicerektor Lone Hougaard (Sygeplejerskeuddannelsen Dagsorden HSI Mødedato: Onsdag den 2. december 2009 Starttidspunkt: Kl. 12:00 Sluttidspunkt: Kl. 14:00 Mødested: Mødelokale: D1.06 Medlemmer: Afbud: Blangstedgårdsvej Rektor Erik Knudsen, vicerektor Lone

Læs mere

Referat HSU. Mødedato: Mandag den 16. april 2012

Referat HSU. Mødedato: Mandag den 16. april 2012 Referat HSU Mødedato: Mandag den 16. april 2012 Starttidspunkt: Kl. 13:00 Sluttidspunkt: Kl. 16:00 Mødested: Soldalen 8, 7100 Vejle Mødelokale: Klasselokale 5 Til stede: Afbud: Medarbejderrepræsentanter:

Læs mere

Dagsorden LSU (fællesadministrationen)

Dagsorden LSU (fællesadministrationen) Dagsorden LSU (fællesadministrationen) Mødedato: Mandag den 23. februar 2009 Starttidspunkt: Kl. 13:00 Sluttidspunkt: Kl. 15:00 Mødested: Mødelokale: Konf. 3 Soldalen 8, 7100 Vejle Journalnummer: LSU (Fællesadministrationen)

Læs mere

Fælles LSU møde for Pædagoguddannelsen i UCL

Fælles LSU møde for Pædagoguddannelsen i UCL Referat Mødedato: Starttidspunkt: 09:00 Sluttidspunkt: 11:00 Referent: 21-mar-2011 Fælles LSU møde for Pædagoguddannelsen i UCL Mandag den 21. marts 2011 kl. 9.00 11.00 i lokale R31, Rømersvej Deltagere

Læs mere

Dagsorden LSU-LAU (de centrale stabe)

Dagsorden LSU-LAU (de centrale stabe) Dagsorden LSU-LAU (de centrale stabe) Mødedato Torsdag 22. juni 2017 Starttidspunkt 09:30 Sluttidspunkt 11:30 Afdeling/enhed Ledelsessekretariatet Dokumentnavn Dagsorden Dokumentnummer 1216890 Arbejdsområde

Læs mere

Mødereferat HSU. Mødedato: Mandag den 7. september 2009 Mødested: Soldalen 8, 7100 Vejle (Mødelokale 12) Journalnummer: Til stede

Mødereferat HSU. Mødedato: Mandag den 7. september 2009 Mødested: Soldalen 8, 7100 Vejle (Mødelokale 12) Journalnummer: Til stede Mødereferat HSU Mødedato: Mandag den 7. september 2009 Mødested: Soldalen 8, 7100 Vejle (Mødelokale 12) Journalnummer: Til stede Erik Knudsen Rektor (formand) Karsten Agergaard TR (DM) (næstformand) Allan

Læs mere

Sekretariatsbetjening: Lene Synnøve Andersen - Løn og Personale. Helle Waagner - TR for AC - Pædagoguddannelsen i Jelling (næstformand)

Sekretariatsbetjening: Lene Synnøve Andersen - Løn og Personale. Helle Waagner - TR for AC - Pædagoguddannelsen i Jelling (næstformand) Mødereferat HSU Mødedato: Mandag den 12. september 2011 Mødested: Til stede Soldalen 8, 7100 Vejle Medarbejderrepræsentanter: Svend Aage Eghøj, 3F Aase Stamp Jørgensen TR for HK EVU Leila Pedersen TR for

Læs mere

Dagsorden til HSU. Berit Palle Petersen TR for AC Samfundsfaglige uddannelser

Dagsorden til HSU. Berit Palle Petersen TR for AC Samfundsfaglige uddannelser Dagsorden til HSU Mødedato Mandag den 10. december 2012 Starttidspunkt Kl. 13:00 Sluttidspunkt Kl. 16:00 Mødested Soldalen 8, 7100 Vejle Mødelokale Lokale 8 Til stede Medarbejderrepræsentanter: Helle Waagner

Læs mere

Referat - konstituerende LSU møde Bioanalytiker-, Ergoterapeut-, Fysioterapeutog Radiografuddannelserne Mandag den 31. januar 2011 kl.12.30-15.

Referat - konstituerende LSU møde Bioanalytiker-, Ergoterapeut-, Fysioterapeutog Radiografuddannelserne Mandag den 31. januar 2011 kl.12.30-15. Referat - konstituerende LSU møde Bioanalytiker-, Ergoterapeut-, Fysioterapeutog Radiografuddannelserne Mandag den 31. januar 2011 kl.12.30-15.30 Mødeleder: Ulla Mulbjerg Referent: Ballum Til stede: Ulla

Læs mere

Afskedigelsesprocessen

Afskedigelsesprocessen UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Afskedigelsesprocessen Hvad kan jeg forvente af UCL, og hvad er mine rettigheder og pligter? Ved besparelser, organisationsændringer og opgavebortfald HR og Kommunikation,

Læs mere

Rektor Erik Knudsen, vicerektor Lone Hougaard (Sygeplejerskeuddannelsen

Rektor Erik Knudsen, vicerektor Lone Hougaard (Sygeplejerskeuddannelsen Dagsorden HSI Mødedato: Torsdag den 11. marts 2010 Starttidspunkt: Kl. 12:00 Sluttidspunkt: Kl. 14:00 Mødested: Mødelokale: E2.01 Medlemmer Afbud Indkaldte suppleanter Blangstedgårdsvej Rektor Erik Knudsen,

Læs mere

Dagsorden Bestyrelsen

Dagsorden Bestyrelsen Dagsorden Bestyrelsen Mødedato: Torsdag den 16. december 2010 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 19:00 Mødested: Knudsens Gaard, Hunderupgade 2, 5230 Odense M Mødelokale: Ny konferencelokale

Læs mere

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Retningslinjer for rekruttering

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Retningslinjer for rekruttering UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Retningslinjer for rekruttering HR og Kommunikation Marts 2016 1. Rekruttering af ny medarbejder... 3 2. Ansættelsesprocedure... 3 2.1 Niveau 1 Direktion... 3 2.2 Niveau 2

Læs mere

Dagsorden bestyrelsesmøde

Dagsorden bestyrelsesmøde Dagsorden bestyrelsesmøde Mødedato: Fredag den 10. oktober 2014 Starttidspunkt: Kl. 14:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Mødested: Ernærings- og sundhedsuddannelsen Slagelsevej 70-74, 4180 Sorø Mødelokale: D

Læs mere

LSU møde fredag den 22. juni 2012 kl i lokale R1, Rømersvej, Odense

LSU møde fredag den 22. juni 2012 kl i lokale R1, Rømersvej, Odense Referat Mødedato 22. juni 2012 Starttidspunkt 10:00 Sluttidspunkt 12:00 Afdeling/enhed Pædagoguddannelsen Dokumentnavn 2012-06-22 referat LSU Dokumentnummer Arbejdsområde LSU for Pædagoguddannelsen i UCL

Læs mere

Rektor Erik Knudsen, vicerektor Lone Hougaard (Sygeplejerskeuddannelsen

Rektor Erik Knudsen, vicerektor Lone Hougaard (Sygeplejerskeuddannelsen Dagsorden HSI Mødedato: Fredag den 11. juni 2010 Starttidspunkt: Kl. 9:00 Sluttidspunkt: Kl. 11:00 Mødested: Soldalen Mødelokale: Mødelokale 2 Medlemmer Afbud Rektor Erik Knudsen, vicerektor Lone Hougaard

Læs mere

Procedure for ansættelse af nye medarbejdere

Procedure for ansættelse af nye medarbejdere Procedure for ansættelse af nye medarbejdere Formål Denne procedure beskriver retningslinjerne for, hvordan Hotel- og Restaurantskolen håndterer: rekruttering af nye medarbejdere annoncering af ledige

Læs mere

Procedure for ansættelse af docenter på UCN

Procedure for ansættelse af docenter på UCN Procedure for ansættelse af docenter på UCN 1. Baggrund Stillingsstrukturen på professionshøjskolerne m.fl. blev pr. 1. august 2013 ændret, og docentstilling blev indført som ny stillingskategori. Det

Læs mere

Referat - LSU møde Sundhedsuddannelserne, UCL Mandag den 4. april 2011 kl

Referat - LSU møde Sundhedsuddannelserne, UCL Mandag den 4. april 2011 kl Referat - LSU møde Sundhedsuddannelserne, UCL Mandag den 4. april 2011 kl. 9.00-15.00 Mødeleder: Ulla Mulbjerg Referent: Ulla Mulbjerg Deltagere: Christian G. Hansen, Thomas Søndergaard Larsen, Gitte Stokholm,

Læs mere

Christian Gøttsch Hansen TR for Radiograf Rådet uddannelserne til Ergoterapeut, Fysioterapeut og Radiograf og Bioanalytiker

Christian Gøttsch Hansen TR for Radiograf Rådet uddannelserne til Ergoterapeut, Fysioterapeut og Radiograf og Bioanalytiker Mødereferat Mødedato Mandag den 11. marts 2013 Starttidspunkt Kl. 13:00 Sluttidspunkt Kl. 16:00 Mødested Sygeplejerskeuddannelsen i Vejle Soldalen 8, 7100 Vejle Mødelokale Auditoriet (v. kantinen) Til

Læs mere

Blangstedgårdsvej 4, 5220 Odense SØ

Blangstedgårdsvej 4, 5220 Odense SØ Mødereferat HSU Mødedato: Tirsdag den 14. juni 2011 Mødested: Til stede Blangstedgårdsvej 4, 5220 Odense SØ Medarbejderrepræsentanter: Helle Waagner - TR for AC - Pædagoguddannelsen i Jelling (næstformand)

Læs mere

Mødereferat - MED (fællesadministrationen)

Mødereferat - MED (fællesadministrationen) Si Mødereferat - MED (fællesadministrationen) Mødedato: 12-okt-2010 Starttidspunkt: 10:00 Sluttidspunkt: 12:00 Til stede: Ressourcedirektør Allan Kjær Hansen (formand) (Videokonference) Sekretariatschef

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden Optaget for studieåret 2014/ Fortsat drøftelse af budget

1. Godkendelse af dagsorden Optaget for studieåret 2014/ Fortsat drøftelse af budget Dagsorden til bestyrelsesmødet Mødedato Fredag den 10. oktober 2014 Starttidspunkt Kl. 10:30 Sluttidspunkt Kl. 12:30 Mødested Hotel Comwell Kellers Park H. O. Wildenskovsvej 28, 7080 Børkop Mødelokale

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen ved Professionshøjskolen University College Nordjylland

Forretningsorden for bestyrelsen ved Professionshøjskolen University College Nordjylland Forretningsorden for bestyrelsen ved Professionshøjskolen University College Nordjylland Dokumentdato: 27.03.2008 Dokumentansvarlig: MIC 1 Konstituering Bestyrelsen består af 14 medlemmer, der udpeges

Læs mere

Rektor Erik Knudsen, vicerektor Lone Hougaard (Sygeplejerskeuddannelsen

Rektor Erik Knudsen, vicerektor Lone Hougaard (Sygeplejerskeuddannelsen Dagsorden HSI Mødedato: Onsdag den 11. marts 2009 Starttidspunkt: Kl. 12:00 Sluttidspunkt: Kl. 14:00 Mødested: Mødelokale: L1.22 Journalnummer: HSI Medlemmer: Indkaldte suppleanter: Blangstedgårdsvej 4,

Læs mere

Procedure for ansættelse af nye medarbejdere

Procedure for ansættelse af nye medarbejdere Procedure for ansættelse af nye medarbejdere Formål Denne procedure beskriver retningslinjerne for, hvordan Hotel- og Restaurantskolen håndterer: rekruttering af nye medarbejdere annoncering af ledige

Læs mere

Uddannelser med mening, mennesker og muligheder

Uddannelser med mening, mennesker og muligheder side 1 UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Uddannelser med mening, mennesker og muligheder side 2 side 3 Velkommen til University College Lillebælt Udgivet af University College Lillebælt Februar 2015 Grafisk

Læs mere

Kl. 12:30 BEMÆRK ÆNDRET TIDSPUNKT. Center for Undervisningsmidler, Odense Karlavej 1, 5270 Odense N

Kl. 12:30 BEMÆRK ÆNDRET TIDSPUNKT. Center for Undervisningsmidler, Odense Karlavej 1, 5270 Odense N Dagsorden HSU Mødedato: Mandag den 14. juni 2010 Starttidspunkt: Sluttidspunkt: Kl. 16:00 Mødested: Mødelokale: Lokale 5 Journalnummer: Deltagere: Kl. 12:30 BEMÆRK ÆNDRET TIDSPUNKT Center for Undervisningsmidler,

Læs mere

Specialkonsulent Lene Synnøve Andersen (ref.)

Specialkonsulent Lene Synnøve Andersen (ref.) side 1/5 Agenda LSU-LAU (fællesadministrationen) Mødedato: 12. december 2013 Starttidspunkt: Kl. 8:00 Sluttidspunkt: Kl. 10:00 Dokumentnavn: Dagsorden LSU-LAU Sted: Soldalen, mødelokale 2 Deltagere: Sekretariatsbetjening:

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmødet 23. september 2015

Referat fra bestyrelsesmødet 23. september 2015 Referat fra bestyrelsesmødet 23. september 2015 Mødested Hindsgavl Slot Hindsgavl Alle 7 5500 Middelfart Journalnummer 0200-14827-2015 Til stede Rektor ved Fredericia Gymnasium, Poul Erik Madsen Dekan

Læs mere

Ergoterapeut, Fysioterapeut og Radiograf

Ergoterapeut, Fysioterapeut og Radiograf Mødereferat HSU Mødedato: Mandag den 6. december 2010 Mødested: Soldalen 8, 7100 Vejle Journalnummer: Til stede Fraværende Herudover til stede: Medarbejderrepræsentanter: Helle Waagner - TR for AC - Pædagoguddannelsen

Læs mere

Mødereferat HSU. Endeligt. Mødedato: Mandag den 1. november 2010 Mødested: Blangstedgårdsvej 4, 5220 Odense SØ Journalnummer: Til stede.

Mødereferat HSU. Endeligt. Mødedato: Mandag den 1. november 2010 Mødested: Blangstedgårdsvej 4, 5220 Odense SØ Journalnummer: Til stede. Endeligt Mødereferat HSU Mødedato: Mandag den 1. november 2010 Mødested: Blangstedgårdsvej 4, 5220 Odense SØ Journalnummer: Til stede Medarbejderrepræsentanter: Helle Waagner - TR for AC - Pædagoguddannelsen

Læs mere

Forretningsorden for Samarbejdsudvalget ved Institut for Medier, Erkendelse og Formidling, Københavns Universitet

Forretningsorden for Samarbejdsudvalget ved Institut for Medier, Erkendelse og Formidling, Københavns Universitet Forretningsorden for Samarbejdsudvalget ved Institut for Medier, Erkendelse og Formidling, Københavns Universitet Retsgrundlaget 1. Samarbejdsudvalget ved Institut for Medier, Erkendelse og Formidling

Læs mere

Forretningsorden for Hovedsamarbejdsudvalg (HSU) ved Copenhagen Business Academy

Forretningsorden for Hovedsamarbejdsudvalg (HSU) ved Copenhagen Business Academy Marts 2014 Forretningsorden for Hovedsamarbejdsudvalg (HSU) ved Copenhagen Business Academy Retsgrundlaget 1. Hovedsamarbejdsudvalget ved Copenhagen Business Academy, efterfølgende benævnt som HSU, virker

Læs mere

Temaer for HSU. Godkendt af HSU 24. marts 2014 Revideret februar 2017

Temaer for HSU. Godkendt af HSU 24. marts 2014 Revideret februar 2017 Temaer for HSU Godkendt af HSU 24. marts 2014 Revideret februar 2017 Temaer for HSU Indhold 1. Indledning... 3 2. Temaer... 3 2.1 Mål, strategi og økonomi... 3 2.2 Arbejds- og personaleforhold... 4 2.3

Læs mere

Forretningsorden for Bestyrelsen ved SOSU C

Forretningsorden for Bestyrelsen ved SOSU C Forretningsorden for Bestyrelsen ved SOSU C I henhold til Vedtægternes 14 fastsætter bestyrelsen forretningsorden og instrukser for sit virke. Forretningsorden skal sikre, at bestyrelsen gennem sit arbejde

Læs mere

Aftale om Samarbejdsudvalget (SU)

Aftale om Samarbejdsudvalget (SU) Aftale om Samarbejdsudvalget (SU) i Indholdsfortegnelse 1. Baggrund 2. Samarbejdsudvalgets formål 3. Samarbejdsudvalgets sammensætning 4. Samarbejdsudvalgets opgaver 4.1. Dagligt samarbejde 4.2. Grænsedragning

Læs mere

Vejledning til institutledere, skoleleder, chefra dgiver og administrationschef om ha ndtering af TEKNISK ADMINISTRATIVE ansættelser pa Health

Vejledning til institutledere, skoleleder, chefra dgiver og administrationschef om ha ndtering af TEKNISK ADMINISTRATIVE ansættelser pa Health Vejledning til institutledere, skoleleder, chefra dgiver og administrationschef om ha ndtering af TEKNISK ADMINISTRATIVE ansættelser pa Health Udarbejdet af Fakultetsledelsen, Health Gældende fra XXXXXXXX

Læs mere

rammer for ansættelse af læger i stillinger i speciallægeuddannelsens hoveduddannelsesforløb.

rammer for ansættelse af læger i stillinger i speciallægeuddannelsens hoveduddannelsesforløb. N O T A T 02-07-2008 Sag nr. 06/4341 Dokumentnr. 39599/08 Procedure for ansættelse af læger i speciallægeuddannelsens hoveduddannelsesforløb Thomas I. Jensen Tel. 35298198 E-mail: tij@regioner.dk Indledning

Læs mere

Vejledning vedrørende det gode ansættelsesforløb

Vejledning vedrørende det gode ansættelsesforløb 12. oktober 2015 Vejledning vedrørende det gode ansættelsesforløb Lederen Ansættelsesudvalg Formalier Før ansættelsessamtalen Overvejelser inden stillingsopslaget Lederen tager initiativ til nedsættelse

Læs mere

Mødereferat - HAU. Mødedato: Tirsdag den 31. maj Starttidspunkt: Kl. 9:00. Sluttidspunkt: Kl. 11:00. Journalnummer: - Til stede

Mødereferat - HAU. Mødedato: Tirsdag den 31. maj Starttidspunkt: Kl. 9:00. Sluttidspunkt: Kl. 11:00. Journalnummer: - Til stede Mødereferat - HAU Mødedato: Tirsdag den 31. maj 2011 Starttidspunkt: Kl. 9:00 Sluttidspunkt: Kl. 11:00 Mødested: Soldalen 8, 7100 Vejle Journalnummer: - Til stede Rektor Erik Knudsen Underviser Charlotte

Læs mere

Videokonference (Soldalen/Blangstedgårdsvej)

Videokonference (Soldalen/Blangstedgårdsvej) EKSTRAORDINÆRT Referat LSU-LAU (fællesadministrationen) Mødedato: 3. februar 2014 Starttidspunkt: Kl. 15:.00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Dokumentnavn: Dagsorden 03.02.204 Sted: Deltagere: Videokonference

Læs mere

Dagsorden Bestyrelsen

Dagsorden Bestyrelsen Dagsorden Bestyrelsen Mødedato: Torsdag den 16. juni 2011 Starttidspunkt: Kl. 13:00 (frokost i kantinen fra kl. 12:30) Sluttidspunkt: Kl. 16:00 Mødested: Sygeplejerskeuddannelsen i Vejle Soldalen 8, 7100

Læs mere

Referat LSU-LAU de centrale stabe

Referat LSU-LAU de centrale stabe s Referat LSU-LAU de centrale stabe Mødedato: 22.september 2015 Starttidspunkt: Kl. 12:30 Sluttidspunkt: Kl. 14:30 Dokumentnavn: Dagsorden LSU-LAU Sted: Vestre Engvej 51 C (mødelokale 3.210) Deltagere:

Læs mere

Introduktion til UCL Bilag A1 til Contract regarding procurement of LMS. Indhold

Introduktion til UCL Bilag A1 til Contract regarding procurement of LMS. Indhold Indhold Indhold... 1 1. Introduktion til UCL... 2 2. Forretningsområdet, som LMS skal understøtte... 4 Studieaktivitetsmodellen... 4 Side 1 af 5 1. Introduktion til UCL UCL er en selvejende institution,

Læs mere

Retningslinjer for lønforhandlinger

Retningslinjer for lønforhandlinger UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Retningslinjer for lønforhandlinger HR og Kommunikation 1.1.2016 University College Lillebælt s værdier: Vi samarbejder Vi bygger på viden Vi er nysgerrige Indhold 1. Indledning...

Læs mere

3.. Møde. Torsdag den 21. august kl. 12:30 15:00 Middelfart- vej, konferencelokalet. Referat. Pkt. A Bemærkninger til dagsorden Ingen bemærkninger.

3.. Møde. Torsdag den 21. august kl. 12:30 15:00 Middelfart- vej, konferencelokalet. Referat. Pkt. A Bemærkninger til dagsorden Ingen bemærkninger. Referat Mødedato 21. august 2014 Starttidspunkt 12:30 Sluttidspunkt 15:00 Afdeling/enhed Området for Pædagogiske & Samfundsfaglige Uddannelser Dokumentnavn Referat LSU Pæd & Samf 20140821 Dokumentnummer

Læs mere

Nanna Ferslev (NAF), tlf , 1. Velkomst, præsentation og valg af mødeleder... 2

Nanna Ferslev (NAF), tlf , 1. Velkomst, præsentation og valg af mødeleder... 2 Dagsorden Mødedato: Mandag den 29. marts 2010 Starttidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:00 Mødested: Mødelokale: University College Sjælland Slagelsevej 7, 4180 Sorø Mødelokalet 2. sal Journalnummer:

Læs mere

Budget 2014-2017. Bestyrelsesmødet d. 12. dec. 2013. Økonomi & Personale

Budget 2014-2017. Bestyrelsesmødet d. 12. dec. 2013. Økonomi & Personale Bestyrelsesmødet d. 12. dec. 2013 Økonomi & Personale Indhold 1. Indledning... 3 2. Overblik budget 2014... 4 3. Specificeret budget 2014 i hovedområder... 6 3.1 Hovedområde Grunduddannelser.... 6 3.1.1

Læs mere

Rekrutteringsopgave Efterår 2014

Rekrutteringsopgave Efterår 2014 Rekrutteringsopgave Efterår 2014 Camilla Skov Nielsen Michael Lindgaard Hedemann 8912- HR Valg af stilling og organisation Vi har valgt University College Lillebælt (UCL) som organisation. Stillingen vi

Læs mere

Retningslinier for kompetencer m.v. vedrørende ansættelser og afskedigelser

Retningslinier for kompetencer m.v. vedrørende ansættelser og afskedigelser Retningslinier for kompetencer m.v. vedrørende ansættelser og afskedigelser Ansættelse af ledere og medarbejdere kompetenceregler Ansættelse af: 1. Kommunaldirektør og direktører: Ansættes af: kommunalbestyrelsen

Læs mere

Med henblik på disse overvejelser har ministeriet udarbejdet nedenstående vejledning.

Med henblik på disse overvejelser har ministeriet udarbejdet nedenstående vejledning. Institutionsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Pædagogiske ledere - vejledning I forbindelse med OK 08 blev

Læs mere

Referat LSU-LAU (fællesadministrationen)

Referat LSU-LAU (fællesadministrationen) Referat LSU-LAU (fællesadministrationen) Mødedato: 19. september 2013 Starttidspunkt: Kl. 9:30 Sluttidspunkt: Kl. 11:30 Dokumentnavn: Dagsorden LSU-LAU Sted: Soldalen, mødelokale 2 Deltagere: Fraværende:

Læs mere

RETNINGSLINJE OM REKRUTTERING OG ANSÆTTELSE AF NYE MEDARBEJDERE

RETNINGSLINJE OM REKRUTTERING OG ANSÆTTELSE AF NYE MEDARBEJDERE RETNINGSLINJE OM REKRUTTERING OG ANSÆTTELSE AF NYE Vedtaget af Hovedudvalget maj 2016 SIDE 2 / 5 Formål og indledning Denne retningslinje skal sikre en fælles tilgang til rekruttering og ansættelse af

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen i Odense Blangstedgårdsvej 4, 5220 Odense SØ

Sygeplejerskeuddannelsen i Odense Blangstedgårdsvej 4, 5220 Odense SØ Dagsorden HSU Mødedato: Mandag den 7. december 2009 Starttidspunkt: Kl. 13:00 Sluttidspunkt: Kl. 16:00 Mødested: Mødelokale: C1.05 Journalnummer: Deltagere: Sygeplejerskeuddannelsen i Odense Blangstedgårdsvej

Læs mere

Mødereferat Bestyrelsen

Mødereferat Bestyrelsen Mødereferat Bestyrelsen Mødedato: Torsdag den 15. september 2011 Mødested: Sygeplejerskeuddannelsen i Vejle Soldalen 8, 7100 Vejle Journalnummer: 0200-1667-2010 Til stede Rektor Poul Erik Madsen (formand

Læs mere

Ledere i Region Midtjylland. Delegerings- og kompetencefordelingsregler på løn- og personaleområdet

Ledere i Region Midtjylland. Delegerings- og kompetencefordelingsregler på løn- og personaleområdet Ledere i Region Midtjylland Regionshuset Viborg Koncern HR, Løn og Personale Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 www.regionmidtjylland.dk Dato: 8.12.2010 Delegerings- og kompetencefordelingsregler

Læs mere

Principper for afvikling af lønforhandlinger på AU

Principper for afvikling af lønforhandlinger på AU Principper for afvikling af lønforhandlinger på AU AU s personalepolitik og den tilknyttede delpolitik for løn, som er vedtaget af HSU den 18. januar 2011, fastlægger de overordnede rammer for afvikling

Læs mere

JANUAR Docent i UCL. Retningslinjer for bedømmelse og ansættelse af docentstillinger

JANUAR Docent i UCL. Retningslinjer for bedømmelse og ansættelse af docentstillinger JANUAR 2016 Docent i UCL Retningslinjer for bedømmelse og ansættelse af docentstillinger Docent i UCL Indhold 1. Baggrund... 3 2. Opslag og internt ansættelsesudvalg... 3 3. Opslag og ansøgninger... 4

Læs mere

Mødereferat bestyrelsesmøde Social- og Sundhedsskolen Fyn

Mødereferat bestyrelsesmøde Social- og Sundhedsskolen Fyn Mødereferat bestyrelsesmøde Social- og Sundhedsskolen Fyn Mødedato: Onsdag den 17. december 2008 Mødested: Social- og Sundhedsskolen Fyn, Odense-afdelingen, Athenevænget 4, 5250 Odense SV Til stede: Rektor

Læs mere

Mødereferat Bestyrelsen

Mødereferat Bestyrelsen Mødereferat Bestyrelsen Mødedato: Torsdag den 15. december 2011 Mødested: Journalnummer: 0200-1667-2010 Til stede Fraværende Hotel Knudsens Gård, Hunderupsgade 2, 5230 Odense M Rektor Poul Erik Madsen

Læs mere

Mødereferat HSU - udkast

Mødereferat HSU - udkast Mødereferat HSU - udkast Mødedato: Mandag den 7. december 2009, kl. 13-16. Mødested: Blangstedgårdsvej 4, 5220 Odense SØ Mødelokale C1.05 Journalnummer: Til stede Erik Knudsen Rektor (formand) Karsten

Læs mere

Retningslinjer ved omplacering og afskedigelse af ansatte i forbindelse med strukturændringer og besparelser i Region Midtjylland

Retningslinjer ved omplacering og afskedigelse af ansatte i forbindelse med strukturændringer og besparelser i Region Midtjylland Regionshuset Viborg HR Skottenborg 26 Retningslinjer ved omplacering og afskedigelse af ansatte i forbindelse med strukturændringer og besparelser i Region Midtjylland DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5500

Læs mere

UDKAST Vilkår for organisationsændringer, der medfører reduktion af stillinger

UDKAST Vilkår for organisationsændringer, der medfører reduktion af stillinger Område: Human Resources Afdeling: HR Jura Journal nr.: 11/6130 Dato: 31. januar 2013 Udarbejdet af: Susanne Wind E mail: Susanne.Wind@regionsyddanmark.dk Telefon: 76632040 UDKAST Vilkår for organisationsændringer,

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR AU UDDANNELSE SAMARBEJDSUDVALG (LSU)

FORRETNINGSORDEN FOR AU UDDANNELSE SAMARBEJDSUDVALG (LSU) FORRETNINGSORDEN FOR AU UDDANNELSE SAMARBEJDSUDVALG (LSU) Under henvisning til statens samarbejdsaftale af 7. juni 2011 fastsættes følgende forretningsorden: 1. Regelgrundlag 1: LSU udøver sin virksomhed

Læs mere

Lokalaftale for det Teknisk Administrative Personale ved University College Lillebælt

Lokalaftale for det Teknisk Administrative Personale ved University College Lillebælt Notat Afdeling/enhed: Oprettelsesdato: Udarbejdet af: Direktionen 16-jul-2009 AKHA Journalnummer: - Dokumentnavn: 67798.(Gældende) Lokalaftale for TAP (1.jan.2010).doc Lokalaftale for det Teknisk Administrative

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR FACULTY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY SAMARBEJDSUDVALG (FSU)

FORRETNINGSORDEN FOR FACULTY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY SAMARBEJDSUDVALG (FSU) FORRETNINGSORDEN FOR FACULTY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY SAMARBEJDSUDVALG (FSU) Under henvisning til statens samarbejdsaftale af 7. juni 2011 fastsættes følgende forretningsorden: 1. Regelgrundlag 1: FSU

Læs mere

Referat fra møde i Midtfyns Gymnasiums bestyrelse mandag den 19. marts 2012

Referat fra møde i Midtfyns Gymnasiums bestyrelse mandag den 19. marts 2012 Referat fra møde i Midtfyns Gymnasiums bestyrelse mandag den 19. marts 2012 Medlemmer af bestyrelsen: Svend Aage Koch-Christensen Fhv. adm. direktør Formand. Udpeget af DI Fyn Herdis Hanghøi Socialudvalgsformand

Læs mere

Ergoterapeut, Fysioterapeut og Radiograf

Ergoterapeut, Fysioterapeut og Radiograf Dagsorden HSU Mødedato: Mandag den 12. september 2011 Starttidspunkt: Kl. 13:00 Sluttidspunkt: Kl. 16:00 Mødested: Mødelokale: Medlemmer: Herudover til stede: Soldalen 8, 7100 Vejle Klasselokale 5 (1.

Læs mere

Bilag 2 viser sammenhængen mellem antallet af jobåbninger i Region Syddanmark og antallet af medarbejdere samt antallet af ledige i målgruppen.

Bilag 2 viser sammenhængen mellem antallet af jobåbninger i Region Syddanmark og antallet af medarbejdere samt antallet af ledige i målgruppen. Forretningsudvalget 5. december Aftale om akutjob Sagsnr.: 12/23123 RESUMÉ Arbejdsgiverne i den private og offentlige sektor har indgået en aftale med regeringen om at skaffe 12.500 akutjob. Regionens

Læs mere

Besættelse af stillingen som beredskabsdirektør for det samordnede beredskab i Trekantsområdet.

Besættelse af stillingen som beredskabsdirektør for det samordnede beredskab i Trekantsområdet. Besættelse af stillingen som beredskabsdirektør for det samordnede beredskab i Trekantsområdet. Der knytter sig nogle beslutninger og formalia til at gennemføre processen med ansættelse af en beredskabsdirektør,

Læs mere

Denne drejebog er udarbejdet i april 2015 og erstatter en tidligere udarbejdet drejebog til ledere.

Denne drejebog er udarbejdet i april 2015 og erstatter en tidligere udarbejdet drejebog til ledere. Koncern HR, Stab April 2015 Generel drejebog Denne drejebog er udarbejdet i april 2015 og erstatter en tidligere udarbejdet drejebog til ledere. Drejebogen er tilrettet i lyset af de besparelser og omlægninger,

Læs mere

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Vicedirektør. Pædagogisk og Samfundsfaglige. Job- og kravprofil

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Vicedirektør. Pædagogisk og Samfundsfaglige. Job- og kravprofil UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Vicedirektør Pædagogisk og Samfundsfaglige uddannelser Job- og kravprofil Maj 2016 Indhold 1. Indledning... 3 2. Baggrund/organisering... 3 2.1 Baggrund for notatet... 3 2.2

Læs mere

Mødereferat af bestyrelsesmøde

Mødereferat af bestyrelsesmøde Mødereferat af bestyrelsesmøde Mødedato: Torsdag den 23. maj 2013 Mødested: University College Sjælland Slagelsevej 7, 4180 Sorø Journalnummer: Til stede: Fra bestyrelsen: Hans Stige (formand), Knud Henning

Læs mere

Procesplan for afskedigelser i AAU Fælles Service (november december 2016)

Procesplan for afskedigelser i AAU Fælles Service (november december 2016) HR-afdelingen Fredrik Bajers Vej 7F 9220 Aalborg Ø Dato: 31. oktober 2016 Procesplan for afskedigelser i AAU Fælles Service (november december 2016) Efter afværgeforanstaltningsperioden står det klart,

Læs mere

D A G S O R D E N til 28. møde i bestyrelsen torsdag den 24. maj 2012 kl. 17.00-19.30

D A G S O R D E N til 28. møde i bestyrelsen torsdag den 24. maj 2012 kl. 17.00-19.30 D A G S O R D E N til 28. møde i bestyrelsen torsdag den 24. maj 2012 kl. 17.00-19.30 16. maj 2012 en GODKENDELSER: 1. Godkendelse af dagsordenen Indstilling Bestyrelsen godkender dagsordenen. 2. Godkendelse

Læs mere

Ernærings- og sundhedsuddannelsen (Ankerhus) Slagelsevej 70-74, 4180 Sorø. D 010 (I bygning D som er bagved til højre for hovedbygningen)

Ernærings- og sundhedsuddannelsen (Ankerhus) Slagelsevej 70-74, 4180 Sorø. D 010 (I bygning D som er bagved til højre for hovedbygningen) Dagsorden Mødedato: Torsdag den 26. juni 2014 Starttidspunkt: Kl. 14:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Mødested: Mødelokale: Deltagere: Mødesekretær: Ernærings- og sundhedsuddannelsen (Ankerhus) Slagelsevej

Læs mere

Rådgivningsstruktur for Læreruddannelsen i Skive

Rådgivningsstruktur for Læreruddannelsen i Skive Rådgivningsstruktur for Læreruddannelsen i Skive I. Indledning Denne Rådgivningsstruktur er udformet i henhold til Lov om uddannelse til professionsbachelor som lærer i folkeskolen af 9. juni 2006, Institutionsgrundlaget

Læs mere

Blangstedgårdsvej 4, 5220 Odense SØ

Blangstedgårdsvej 4, 5220 Odense SØ Dagsorden HSU Mødedato: Mandag den 14. juni 2011 Starttidspunkt: Kl. 13:00 Sluttidspunkt: Kl. 16:00 Mødested: Mødelokale: L1.14 Journalnummer: Medlemmer: Blangstedgårdsvej 4, 5220 Odense SØ Medarbejderrepræsentanter:

Læs mere

BLA Husudvalg 1. møde 17. august 2011 kl.10.00-12.00

BLA Husudvalg 1. møde 17. august 2011 kl.10.00-12.00 BLA Husudvalg 1. møde 17. august 2011 kl.10.00-12.00 Referat Referent: Lenda Ballum Deltagerkreds: EVU Janne Andersen IT-Afdelingen Christian Wang (afbud)/leila Pe - dersen Bibliotek Pernille Kamuk University

Læs mere

Reduktion i antallet af medarbejdere/reduktion af medarbejdertimer kan typisk komme på tale i følgende situationer:

Reduktion i antallet af medarbejdere/reduktion af medarbejdertimer kan typisk komme på tale i følgende situationer: Emne: Tryghed i ansættelsen Principper for omplacering/afskedigelse af medarbejdere ved organisationsændringer, nedlæggelse af arbejdspladser og budgetrelaterede personalereduktioner. 1 Reduktion i antallet

Læs mere

VILKÅR RETNINGSLINJER OG. Større organisationsændringer og reduktion af stillinger. omplacering rettigheder i opsigelsesperioden. lederforpligtelser

VILKÅR RETNINGSLINJER OG. Større organisationsændringer og reduktion af stillinger. omplacering rettigheder i opsigelsesperioden. lederforpligtelser Region Syddanmark Større organisationsændringer og reduktion af stillinger RETNINGSLINJER OG omplacering rettigheder i opsigelsesperioden regionsyddanmark.dk medarbejders rettigheder og pligter inddragelse

Læs mere

Referat fra mødet i bestyrelsen 4. april 2013

Referat fra mødet i bestyrelsen 4. april 2013 Referat fra mødet i bestyrelsen 4. april 2013 Mødedato Mandag den 4. april 2013 Mødested Sundhedsuddannelser Blangstedgårdsvej 4, 5220 Odense SØ Journalnummer 0200-2-2013 Til stede Rektor ved Fredericia

Læs mere

Favrskov Forsyning A/S

Favrskov Forsyning A/S Referat Mødedato Starttidspunkt 16:30 Mødested/mødelokale Inside, mødelokale 1 Afbud fra INDHOLD Sagsnr. Side 12. - Budgetopfølgning pr. 31.8.2014 - ÅBENT 21 13. - Virksomhedsplan 2015 - ÅBENT 22 14. -

Læs mere

Regler om ansættelse

Regler om ansættelse Regler om ansættelse 2010 Holdning Det er holdningen i Ringsted Kommune, at der skal arbejdes professionelt med rekruttering Rekrutteringsprocessen afspejler, at der i Ringsted Kommune arbejdes efter værdierne

Læs mere

Forretningsorden. for bestyrelsen på. Waldemarsbo Efterskole

Forretningsorden. for bestyrelsen på. Waldemarsbo Efterskole Forretningsorden for bestyrelsen på Waldemarsbo Efterskole 1. BESTYRELSENS OPGAVER Bestyrelsen varetager den overordnede ledelse af skolen, herunder: Ansætter og afskediger den daglige ledelse af skolen

Læs mere