Status for kvalitetsfondsstøttede sygehusbyggerier

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Status for kvalitetsfondsstøttede sygehusbyggerier"

Transkript

1 Sundheds- og Forebyggelsesudvalget SUU Alm.del Bilag 140 Offentligt Status for kvalitetsfondsstøttede sygehusbyggerier Årsrapportering til Folketingets Finansudvalg 2012

2 Side 2 Indhold Indledning...3 Statslig medfinansiering af en ny hospitalsstruktur...3 Oversigt for de 16 kvalitetsfondsstøttede sygehusbyggerier Kvalitetsfondsprojekter i ØA Læsevejledning til projektbeskrivelser...8 Bispebjerg Hospital...9 Herlev Hospital Nyt Hospital Nordsjælland Hvidovre Hospital Rigshospitalet Sct. Hans Hospital Det Nye Universitetshospital i Aarhus (DNU) Det Nye Hospital i Vest, Gødstrup (DNV) Regionshospitalet Viborg Nyt Aalborg Universitetshospital Køge Sygehus Psykiatri i Slagelse Slagelse Sygehus (somatik) Kolding Sygehus Nyt Universitetshospital i Odense (OUH) Aabenraa Sygehus... 24

3 Side 3 Indledning Status for kvalitetsfondsstøttede sygehusbyggerier 2012 giver en orientering til Folketingets Finansudvalg om omfang, status og udvikling i de regionale sygehusbyggerier, som modtager tilskud fra den statslige kvalitetsfond. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse har med henblik på at orientere om rammerne for Ministeriet for Sundhed og Forebyggelses tilskudsadministration og tilsyn den 15. juni 2011 oversendt administrationsgrundlag for ordningen til Folketingets Finansudvalg. Det fremgår i forbindelse med oversendelsen, at Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse årligt vil orientere Finansudvalget om status for kvalitetsfondsprojekterne. Baggrund Der var med aftalen om regionernes økonomi for 2008 enighed om, at der er behov for strukturændringer i sygehusvæsenet og heraf følgende investeringer i fysiske tilpasninger, ny teknologi og for at realisere målsætningen om et tidssvarende og bæredygtigt sygehusvæsen. Det blev endvidere aftalt at nedsætte et ekspertpanel, der skal vurdere de konkrete større anlægsprojekter i forhold til en række i økonomiaftalen fastlagte principper vedrørende samling af enheder, driftsøkonomisk rentabilitet, effektivitet og kvalitet. På den baggrund er der oprettet en statslig kvalitetsfond med 25 mia. kr. Regionerne medfinansierer selv 16,4 mia. kr., så den samlede investering bliver på 41,4 mia. kr. (09-PL). Det er regionerne, der har bygherreansvaret for de enkelte kvalitetsfondsbyggerier. Statslig medfinansiering af en ny hospitalsstruktur Regeringen tildeler midler fra kvalitetsfonden til regionerne på baggrund af indstillinger fra ekspertpanelet, som er regeringens rådgivende udvalg om sygehusinvesteringer. Regeringen har givet foreløbigt tilsagn til 16 projekter, hvoraf 11 har fået endeligt tilsagn. I både foreløbigt og endeligt tilsagn fastsættes en totalramme, som er den maksimale udgift regionerne må bruge på at opføre et tidssvarende og fuldt funktionsdygtigt hospital. Den økonomiske totalramme sikrer, at der også er midler til øvrige regionale anlægsprojekter, som ikke er støttet af kvalitetsfonden, ligesom den fremmer nødvendige omkostningseffektive og innovative løsninger. n består af kvalitetsfondsmidler (59,8 %), regional deponering (27,7 %) samt mulighed for regional låneoptagelse (12,5 %). Ved udbetalingsanmodning får alle projekter lavet en udbetalingsprofil, hvor et afgørende hensyn er, at statslige midler ikke ophobes i regionerne. I udbetalingerne fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse vil den konkrete fordeling mellem de tre finansieringskilder derfor variere over tid og for de enkelte projekter. For den enkelte region vil den samlede finansiering svare til fordelingen ovenfor.

4 Side 4 Oversigt for de 16 kvalitetsfondsstøttede sygehusbyggerier De 16 kvalitetsfondsprojekter er fordelt på de fem regionale bygherrer, jf. tabel 1. Ud for hvert projekt er først regeringens økonomiske tilsagnsramme angivet. Tilsagnsrammen indikerer den maksimale udgift, som regionen må bruge på at opføre et tidssvarende og fuldt funktionsdygtigt hospital. Dernæst er projektets status angivet i forhold til, om projektet har foreløbigt tilsagn, endeligt tilsagn eller der er påbegyndt udbetaling af kvalitetsfondsmidler. Den tredje kolonne viser, hvornår hospitalet forventes ibrugtaget. For nogle projekter vil dette ske løbende. Den sidste kolonne viser via trafiklys, hvilken form for tilsyn Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse fører. Det bemærkes, at Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse ved året udgang har godkendt udbetalingsanmodningen fra tre projekter. Disse tre projekter rapporterer derfor kvartalsvist til Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse. Tabel 1: Oversigtstabel for de 16 kvalitetsfondsprojekter. Tilsagnsramme Region Hovedstaden Status Forventet ibrugtagning Bispebjerg Hospital Foreløbigt tilsagn SUM s tilsyn Herlev Hospital Endeligt tilsagn 2017 Faserapportering Nyt Hospital Nordsjælland Foreløbigt tilsagn 2021 Hvidovre Hospital Foreløbigt tilsagn 2019 Rigshospitalet Endeligt tilsagn 2017 Faserapportering Sct. Hans Hospital 550 Endeligt tilsagn 2017 Faserapportering Region Midtjylland Det Nye Universitetshospital i Aarhus Udbetaling af tilskud Det Nye Hospital i Vest, Gødstrup Foreløbigt tilsagn Regionshospitalet Viborg Udbetaling af Region Nordjylland tilskud Tættere opfølgning Nyt Aalborg Universitetshospital Endeligt tilsagn 2020 Faserapportering Region Sjælland Køge Sygehus Foreløbigt tilsagn Psykiatri i Slagelse Endeligt tilsagn 2014 Faserapportering Slagelse Sygehus 300 Endeligt tilsagn 2013 Faserapportering Region Syddanmark Kolding Sygehus 900 Endeligt tilsagn Faserapportering Nyt Universitetshospital i Odense Endeligt tilsagn Faserapportering Aabenraa Sygehus Udbetaling af tilskud I alt Kvartalsvis rapportering Kvartalsvis rapportering

5 Side 5 Kvalitetsfondsmidler ydes som statsligt tilskud. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse fører derfor tilsyn med byggerierne, jf. Moderniseringsstyrelsens vejledning om effektiv tilskudsforvaltning. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse tilser, at de enkelte projekter lever op til regeringens tilsagnsbetingelser, og at de er robuste og realisable inden for den økonomiske totalramme, der er bindende for det enkelte projekt. Det er herunder en tilsagnsbetingelse, at en bestemt af totalrammen reserveres til it, udstyr, Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse tilser bl.a., at denne fastholdes i det enkelte projekt. Ligeledes er det en tilsagnsbetingelse, at der på baggrund af investeringerne opnås effektiviseringsgevinster, som skal realiseres i år 1 efter ibrugtagelsen af det nye hospital. Gevinsten vil indgå som finansieringsbidrag af ny sygehusaktivitet og indgår dermed ikke i finansieringen af byggerierne. Effektivitetskravene ligger ud over de almindelige årlige produktivitetskrav. Tilsynets organisering Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse har i efteråret 2011 oprettet en enhed til at forestå ministeriets tilskudsadministration og tilsyn med kvalitetsfondsprojekterne. Enheden har som hovedopgave løbende at vurdere kvalitetsfondsprojekternes realiserbarhed i forbindelse med den kvartalsvise udbetaling af kvalitetsfondsmidler. Der er udarbejdet et administrationsgrundlag, der skitserer rammerne for det statslige tilsyn. Administrationsgrundlaget er udfoldet i en regnskabs- og revisionsinstruks. Rigsrevisionen har i beretning 3/2011 fra december 2011 vurderet, at Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse har tilrettelagt tilsynet med sygehusbyggerierne tilfredsstillende. I et opfølgende notat har Rigsrevisionen vurderet, at Ministeriet for Sundhed og Forebyggelses tiltag til at konkretisere tilsynet er tilfredsstillende. Ordinært tilsyn og tættere opfølgning Når en region har fået endeligt tilsagn til et projekt, indsendes der standardrapportering til Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse. For projekter, der har fået endeligt tilsagn, men som endnu ikke får udbetalt statslige kvalitetsfondsmidler, omfatter standardrapporteringen grundlæggende projektoplysninger ved faseovergange i projektet. For projekter som modtager udbetaling af statslige kvalitetsfondsmidler omfatter standardrapporteringen en kvartalsvis rapportering til Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse efter forudgående godkendelse i regionsrådet. Rapporteringen indeholder status for risici og reserver, økonomi, fremdrift samt kvalitet og indhold. Ligeledes omfatter standardrapporteringen for disse projekter en årlig rapportering om de specifikke tilsagnsforudsætninger. Såfremt Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse ikke er fuldt betrygget i et projekts robusthed og realiserbarhed, har Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse

6 Side 6 mulighed for at skærpe tilsynet. Sanktionerne kan fx være krav om hyppigere rapportering, øget detaljeringsgrad i rapportering eller at sætte udbetaling af kvalitetsfondsmidler i bero. Hvilken handling der iværksættes bygger på en konkret og individuel vurdering af det enkelte projekt. I vurderingen vil bl.a. kunne indgå projektets størrelse, hidtidige projektforløb, projektets stade

7 Side 7 Kvalitetsfondsprojekter i ØA13 Energirigtige investeringer i sygehusbyggeri Som udmøntning af regeringsgrundlaget har regeringen i ØA 13 etableret en lånepulje på ca. 1 mia. kr. til energiinvesteringer i kvalitetsfondsstøttede sygehusbyggerier. Energiinvesteringer er en effektiv og miljømæssig ansvarlig måde at investere. Lånepuljen giver mulighed for, at regionerne i de kvalitetsfondsstøttede sygehusbyggerier kan prioritere opgradering til de skrappeste energimæssige bygningskrav i bygningsreglementet, lavenergiklasse Låneadgangen udgør op til 2,3 pct. af totalrammen for det enkelte kvalitetsfondsstøttede projekt. For at sikre optimal udnyttelse af puljen kan regionerne i særlige tilfælde søge om adgang til at pulje midlerne inden for den enkelte region. Lånepuljen fastsætter en ny og endelig total investeringsramme for de konkrete projekter. Økonomi- og Indenrigsministeriet administrerer puljen i samarbejde med Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse har i november 2012 i samarbejde med Energistyrelsen, Statens Byggeforskningsinstitut og Danske Regioner afholdt et seminar om bygningsreglementets energiklasser, løsningsmuligheder og administrationen af lånepuljen for regionerne. Videndeling og fælles løsninger i forbindelse med de nye sygehusbyggerier Regeringen og Danske Regioner er enige om, at samarbejde, videndeling og læring på tværs af projekter og regionsgrænser er en central del af arbejdet med at skabe innovative og rationelle løsninger i sygehusbyggerierne. Udnyttelse af stordriftsfordele, muligheder for standardisering har betydning for at få mest muligt ud af de økonomiske rammer, der gælder for sygehusbyggerierne. Det skyldes blandt andet, at de resultater og erfaringer, som både regioner og private virksomheder opnår i ét byggeprojekt kan genbruges i andre. Regionerne har med Danske Regioner som tovholder igangsat et videndelingsprojekt, som foreløbigt omfatter 10 pejlemærker og 8 fokusområder. skal sikre systematisk læring, videnopsamling og deling i relation til centrale elementer i sygehusbyggerierne, ligesom mulighederne for fælles løsninger, herunder fælles indkøb, afdækkes. Som led i dette arbejde udarbejder Danske Regioner inden udgangen af 2012 en oversigt over forventede resultater og fælles initiativer, som regionerne har igangsat i projektet om videndeling i sygehusbyggeri. Oversigten omfatter endvidere en beskrivelse af initiativer og eksempler, der indebærer ensartede, evt. fælles løsninger, herunder indkøb Hvor det er muligt søges forventede effekter kvantificeret. Oversigten indeholder også en status på kommende fælles initiativer i regi af projektet om systematisk videndeling.

8 Side 8 Læsevejledning til projektbeskrivelser I den efterfølgende beskrivelse af de 16 kvalitetsfondsprojekter gælder, at: Alle beløb er opgjort i 09-PL. Patientgrundlaget for akutmodtagelser er opgjort på baggrund af ekspertpanelets anden screenings- og vurderingsrapport fra november Kapacitetstal og arealer er opgjort på baggrund af ansøgningsmateriale til endeligt tilsagn eller rapportering til Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse. en er beregnet som et vægtet gennemsnit på baggrund af regionernes egen fremdriftsrapportering i kvartalsrapporteringen. en er kun opgjort for de projekter, som har indsendt kvartalsrapporter til Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse. Region Sjællands kvalitetsfondsprojekter fordeler sig tidsmæssigt og størrelsesmæssigt på en måde, så der ud fra principperne for finansieringsprofilerne ikke udbetales kvalitetsfondsmidler til Slagelse Sygehus, idet Region Sjælland bruger sin deponering hertil. Ligeledes får projektet Slagelse psykiatri også udbetalt en mindre af kvalitetsfondsmidlerne. Region Sjælland vil til gengæld modtage en større fra kvalitetsfonden til Køge Sygehus. et til projekterne er en del af regeringens endelige tilsagn, der baserer sig på indstillinger fra ekspertpanelet. For de projekter, hvor der bygges til eksisterende bygninger, inkluderer kapacitetstal for den fremtidige drift også de eksisterende bygninger. Dog er eventuelle psykiatriske funktioner ikke medtaget.

9 Side 9 Bispebjerg Hospital Afventer endeligt tilsagn 0/ På Bispebjerg Hospitals matrikel skal der frem til 2025 ombygges og nybygges et nyt somatisk hospital, der skal rumme Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler, som fusionerer. Herudover udføres en ombygning af det eksisterende hospital. Ved siden af det kvalitetsfondsstøttede projektet opføres også et psykiatrisk hospitalsbyggeri for Region Hovedstadens egne midler. Region Hovedstaden forventer at ansøge om endeligt tilsagn til Bispebjerg Hospital i juni Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse har på grund af projektets stade ikke påbegyndt det ordinære tilsyn. Afventer endeligt tilsagn Afventer endeligt tilsagn Afventer endeligt tilsagn Afventer endeligt tilsagn Afventer endeligt tilsagn

10 Side 10 Herlev Hospital / Kvalitetsfondsprojektet på Hospital Herlev består af tre nye bygninger, som skal bygges syd for det nuværende hospital. De skal bl.a. indeholde en fælles akutmodtagelse, et kvinde-barn-center, et p-hus samt udbygget servicebygning og kapel. Region Hovedstaden fik endeligt tilsagn fra regeringen til Herlev Hospital den 24. maj Region Hovedstaden forventer at ansøge om udbetaling af kvalitetsfondsmidler til projektet i løbet af Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse fører tilsyn ved faseovergange, indtil udbetaling af kvalitetsfondsmidler igangsættes /

11 Side 11 Nyt Hospital Nordsjælland Afventer endeligt tilsagn 0/ Region Hovedstaden planlægger at nedlægge de nuværende hospitaler i Helsingør, Frederikssund og Hillerød og fusionere dem på et nybygget hospital ved Hillerød. Nyt Hospital Nordsjælland planlægges til at rumme bl.a. fælles akutmodtagelse, kvinde-barn funktioner samt funktionerne kirurgi, ortopædkirurgi, intern medicin, neurologi, onkologi og palliativ behandling i forhold til både akutte og elektive patienter. Region Hovedstaden forventer at ansøge om endeligt tilsagn til Nyt Hospital Nordsjælland primo Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse har på grund af projektets stade ikke påbegyndt det ordinære tilsyn. Afventer endeligt tilsagn Afventer endeligt tilsagn 2021 Afventer endeligt tilsagn Afventer endeligt tilsagn Afventer endeligt tilsagn

12 Side 12 Hvidovre Hospital Afventer endeligt tilsagn 0/867 - Med projektet samles kirurgiske modtagesenge, børnemodtagelse, skadegang og medicinsk akutmodtagelse i en fælles akutmodtagelse. Ligeledes indeholder projektet en pædiatrisk, obstetrisk samt kardiologisk afdeling og lægevagt. omfatter endvidere en række ombygninger i det eksisterende hospital, herunder bl.a. en ombygning hvor alle 4-sengsstuer omdannes til henholdsvis 1- og 2- sengsstuer. Udbygningen af Hvidovre Hospital er en del af forudsætningen for, at Frederiksberg Hospitals matrikel kan nedlægges. Ekspertpanelet behandlede på et møde den 13. november 2012 Region Hovedstadens ansøgning om endeligt tilsagn til Hvidovre Hospital. Behandlingen af ansøgningen er stadig i proces. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse har på grund af projektets stade ikke påbegyndt det ordinære tilsyn. Afventer endeligt tilsagn Afventer endeligt tilsagn 2019 Afventer endeligt tilsagn Afventer endeligt tilsagn Afventer endeligt tilsagn

13 Side 13 Rigshospitalet / Byggeriet på Rigshospitalet omfatter første etape af Nordfløjsbyggeriet på ca m 2, hvor hovedortocentrets senge, operationsstuer, støttefunktioner, dele af centerets kontorer samt ambulatorie funktioner for hovedortocentret placeres. Endvidere opføres et byggeri på ca m 2, der skal huse et patienthotel med 75 senge og Rigshospitalets administration. Endelig opføres et parkeringshus på m 2 med 650 pladser med mulighed for udvidelse til i alt 1000 pladser samt forberedelse af godsteminal og sterilcentral. Region Hovedstaden fik endeligt tilsagn fra regeringen til Rigshospitalet den 15. juni Region Hovedstaden forventer at ansøge om udbetaling af kvalitetsfondsmidler til projektet i løbet af Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse fører tilsyn ved faseovergange, indtil udbetaling af kvalitetsfondsmidler igangsættes /

14 Side 14 Sct. Hans Hospital /329 - Region Hovedstadens Psykiatri varetager al psykiatrisk behandling i Region Hovedstaden og er en del af Københavns Universitetshospital. Psykiatrien er ét hospital med 13 psykiatriske centre geografisk spredt i hele Region Hovedstaden. De psykiatriske centre varetager behandlingen inden for de to lægefaglige specialer psykiatri (over 18 år) og børne- og ungdomspsykiatri (under 18 år). Kvalitetsfondsprojektet på Psykiatrisk Center Sct. Hans samler centrets funktioner på den østlige matrikel, der omfatter nybyggeri på m 2 med 126 sengepladser og tilgodeser regionens fremtidige behov for lukkede retspsykiatriske sengepladser. Det nye byggeri øger antallet af lukkede retspsykiatriske sengepladser med 40, så der i fremtiden vil være 126 retspsykiatriske sengepladser på Sct. Hans. Region Hovedstaden fik endeligt tilsagn fra regeringen til Sct. Hans Hospital den 18. september Region Hovedstaden har ikke oplyst, hvornår de forventer at ansøge om udbetaling af kvalitetsfondsmidler. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse fører tilsyn ved faseovergange, indtil udbetaling af kvalitetsfondsmidler igangsættes /

15 Side 15 Det Nye Universitetshospital i Aarhus (DNU) / % Kvalitetsfondsprojektet DNU har til formål at samle alle somatiske specialer i Aarhus fra fire til én matrikel. Derudover skal det være det faglige omdrejningspunkt i regionen og levere højt specialiseret hospitalsbehandling til borgere i regionen og resten af landet. Der bliver bygget et nyt akutcenter, et onkologisk center, et hoved-neuro center samt et abdominal-inflammatorisk center. Herudover bliver det eksisterende Skejby Sygehus renoveret sideløbende inden for Region Midtjyllands almindelige anlægsramme. Region Midtjylland er desuden i gang med at undersøge muligheden for at flytte det psykiatriske hospital i Risskov til DNU. Når DNU står færdigt frasælges matriklerne på Tage Hansens gade, Nørrebrogade samt P.P. Ørumsgade. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse har den 10. april 2012 godkendt Region Midtjyllands udbetalingsanmodning til Det Nye Universitetshospital i Aarhus. Den 22. december 2011 fremsendte Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse i samarbejde med Finansministeriet en præcisering af forudsætningerne for tilsagnet for DNU projektet. Som en del af præciseringen fører Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse i 2012 tættere opfølgning med projektet. Den tættere opfølgning omfatter månedsvis rapportering samt møder mellem Region Midtjylland og Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse /

16 Side 16 Det Nye Hospital i Vest, Gødstrup (DNV) Afventer endeligt tilsagn 0/ Det nye hospital i Gødstrup indeholder en fuldt udbygget akutfunktion med tilhørende specialer. I forbindelse med det somatiske hospital opfører Region Midtjylland for egne midler et psykiatrisk hospital på m 2. Det nye hospital i Gødstrup er en sammenlægning af hospitalerne i Herning, Holstebro, Lemvig, Ringkøbing og Tarm. En del af sammenlægningen er allerede påbegyndt, hvorfor der på nuværende tidspunkt kun er hospitalsdrift på matriklerne i Herning, Holstebro og Lemvig. Matriklen i Ringkøbing er blevet til sundhedshus, mens matriklen i Tarm er blevet til sundhedscenter. Ekspertpanelet behandlede på et møde den 19. juni 2012 Region Midtjyllands ansøgning om endeligt tilsagn. Ekspertpanelet fremsendte efter mødet spørgsmål om projektet, som Region Midtjylland endnu ikke har besvaret. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse har på grund af projektets stade ikke påbegyndt det ordinære tilsyn. Afventer endeligt tilsagn Afventer endeligt tilsagn Afventer endeligt tilsagn Afventer endeligt tilsagn Afventer endeligt tilsagn

17 Side 17 Regionshospitalet Viborg / % Kvalitetsfondsprojektet i Viborg består af en ny fælles akutmodtagelse, et nyt center for rygmarvsskade. Samtidig bliver dele af det eksisterende hospital ombygget og renoveret. Desuden bygges der et p-hus. Regionshospitalet Viborg er en del af Hospitalsenhed Midt, der foruden Viborg inkluderer hospitalerne i Skive, Silkeborg og Hammel. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse har den 29. juni 2012 godkendt Region Midtjyllands udbetalingsanmodning til Regionshospitalet Viborg. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse fører ordinært kvartalsvist og årligt tilsyn med projektet /

18 Side 18 Nyt Aalborg Universitetshospital / Det nye universitetshospital i Aalborg vil indeholde en fælles akutmodtagelse, sengefunktion, ambulatorier, laboratorier, børne- og ungefunktion, billediagnostiske funktioner, operationsfunktion, intensiv, integration af universitetsfaciliteter i hospitalet, rehabiliteringsfunktion, forsknings- og undervisningsarealer samt serviceby. På det nye universitetshospital samles funktionerne fra hospitalerne Aalborg Sygehus Nord og Aalborg Sygehus Syd. Dog vedbliver de to nyeste bygninger Medicinerhuset og Onkologibygningen ved Sygehus Syd med at fungere som en del af Aalborgs nye universitetshospital. Bygningerne vil primært blive benyttet til ambulante funktioner for de medicinske specialer samt onkologi. Nyt Aalborg Universitetshospital bliver Region Nordjyllands højt specialiserede hospital samt akuthospital. Region Nordjylland fik endeligt tilsagn fra regeringen til Nyt Aalborg Universitetshospital den 15. marts Region Nordjylland forventer at ansøge om udbetaling af kvalitetsfondsmidler til projektet i 2013/2014. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse fører tilsyn ved faseovergange, indtil udbetaling af kvalitetsfondsmidler igangsættes /

19 Side 19 Køge Sygehus Afventer endeligt tilsagn 0/2.662* - *Andelen er større end 59,8 pct., da en del af deponeringsforpligtigelsen vedrørende Køge finansierer udgifterne til Region Sjællands to kvalitetsfondsprojekter i Slagelse, der derfor modtager en mindre fra kvalitetsfonden. Køge Sygehus skal være hovedsygehuset i Region Sjælland og et af regionens fire akutmodtagelser. På det nybyggede Køge Sygehus samles alle regionens specialiserede funktioner. Sygehuset vil være akutsygehus med en fuldt udstyret akutmodtagelse og vil varetage såvel elektive som akutte opgaver i sine specialer. Region Sjælland forventer at ansøge om endeligt tilsagn til Køge Sygehus i sensommeren Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse har på grund af projektets stade ikke påbegyndt det ordinære tilsyn. Afventer endeligt tilsagn Afventer endeligt tilsagn Afventer endeligt tilsagn Afventer endeligt tilsagn Afventer endeligt tilsagn

20 Side 20 Psykiatri i Slagelse /536* - *Andelen af kvalitetsfondsmidler er mindre end 59,8 pct. Dette bliver opvejet ved en større af kvalitetsfondsmidler til Region Sjællands kvalitetsfondsprojekt i Køge. Ved psykiatrien i Slagelse samles de nuværende mindre psykiatriske hospitalsenheder i Nykøbing Sjælland, Holbæk, Dianalund og Slagelse i én enhed. Herudover overflyttes den retspsykiatriske afdeling (sikringsafdelingen) fra Nykøbing Sjælland til Slagelse. Region Sjælland fik endeligt tilsagn fra regeringen til projektet den 15. december Region Sjælland forventer at ansøge om udbetaling af kvalitetsfondsmidler i foråret Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse fører tilsyn ved faseovergange, indtil udbetaling af kvalitetsfondsmidler igangsættes /

21 Side 21 Slagelse Sygehus (somatik) /0* - *Slagelse Sygehus får ikke udbetalt kvalitetsfondsmidler, da Region Sjælland finansierer projektet via deponering mod at få udbetalt en større fra kvalitetsfonden til regionens projekt i Køge. Til det eksisterende Slagelse Sygehus tilbygges en ny fælles akutmodtagelse, som gør det muligt for sygehuset at varetage områdets akutfunktion. Der etableres hjerteafsnit og intensivafsnit i den nye akutfunktion, for at optimere arbejdsgange i forhold til tungere akutpatienter. Region Sjælland fik endeligt tilsagn fra regeringen til Slagelse Sygehus den 1. juli Region Sjælland forventer at ansøge om udbetaling af kvalitetsfondsmidler primo Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse fører tilsyn ved faseovergange, indtil udbetaling af kvalitetsfondsmidler igangsættes / *Kun opgjort for nybyggeriet * *

22 Side 22 Kolding Sygehus /538 - Om- og udbygningsprojektet på Kolding Sygehus vedrører opførslen af en fælles akutmodtagelse, et mor/barn center, en ny ankomstbygning, en ny sengebygning samt ombygning af dele af det eksisterende sygehus til ambulatorier og dialyse. Kolding Sygehus er en del af Sygehus Lillebælt, som også udgøres af Vejle Sygehus, Middelfart Sygehus, Give Sygehus samt Fredericia Sygehus. Ved beregning af effektiviseringsgevinst for Kolding Sygehus er driftsudgifter i Fredericia forudsat at bortfalde. Funktionerne fra Fredericia Sygehus forventes at blive flyttet til Kolding i Region Syddanmark fik endeligt tilsagn fra regeringen til Kolding Sygehus den 18. november Region Syddanmark forventer at ansøge om udbetaling af kvalitetsfondsmidler i foråret Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse fører tilsyn ved faseovergange, indtil udbetaling af kvalitetsfondsmidler igangsættes /

23 Side 23 Nyt Universitetshospital i Odense (OUH) / Nyt Universitetshospital i Odense skal være det faglige omdrejningspunkt for Region Syddanmark og levere den højt specialiserede behandling. På hospitalet vil de nuværende kliniske afdelinger blive bundet op på ti kliniske kompetenceklynger samt tre tværgående kliniske afdelinger. Nyt Universitetshospital i Odense skal indeholde funktionerne for det nuværende Odense Universitetshospital. Region Syddanmark opfører sideløbende med kvalitetsfondsprojektet et psykiatrisk hospital på matriklen. Derudover sammenbygges hospitalet med det sundhedsvidenskabelige fakultet ved Syddansk Universitet, som opføres samtidigt. Region Syddanmark fik endeligt tilsagn fra regeringen til Nyt Universitetshospital i Odense den 15. juni Region Syddanmark forventer at ansøge om udbetaling af kvalitetsfondsmidler i Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse fører tilsyn ved faseovergange, indtil udbetaling af kvalitetsfondsmidler igangsættes /

24 Side 24 Aabenraa Sygehus /747 - Om- og udbygningsprojektet i Aabenraa består af en fælles akutmodtagelse, et familiehus, modtagekøkken, sterilcentral, sengebygning inkl. ambulatorier, apotek, laboratorium, billeddiagnostik samt ombygning af det eksisterende sygehus. Region Syddanmark opfører for egne midler sideløbende med kvalitetsfondsprojektet et psykiatrisk hospital på matriklen. På Aabenraa Sygehus samles funktionerne for Haderslev Sygehus, der lukker i 2014, samt dele af Sønderborg Sygehus, som vil fortsætte som specialsygehus, når Aabenraa står færdigt. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse har den 29. oktober 2012 godkendt Region Syddanmarks udbetalingsanmodning til Aabenraa Sygehus. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse fører ordinært kvartalsvist og årligt tilsyn med projektet /

Sundheds- og Ældreudvalget SUU Alm.del Bilag 134 Offentligt

Sundheds- og Ældreudvalget SUU Alm.del Bilag 134 Offentligt Sundheds- og Ældreudvalget 2015-16 SUU Alm.del Bilag 134 Offentligt Sundheds- og Ældreministeriet Enhed: Sundhedsøkonomi Sagsbeh.: DEPMNH Sagsnr.: 1506731 Dok. nr.: 1812864 Dato: 04. november 2015 Status

Læs mere

Sundheds- og Ældreudvalget SUU Alm.del Bilag 80 Offentligt

Sundheds- og Ældreudvalget SUU Alm.del Bilag 80 Offentligt Sundheds- og Ældreudvalget 2016-17 SUU Alm.del Bilag 80 Offentligt Sundheds- og Ældreministeriet NOTAT Enhed: Sundhedsøkonomi Sagsbeh.: DEPMNH Sagsnr.: 1609035 Dok. nr.: 203015 Dato: 18. oktober 2016 Status

Læs mere

Sundheds- og Ældreudvalget SUU Alm.del Bilag 121 Offentligt

Sundheds- og Ældreudvalget SUU Alm.del Bilag 121 Offentligt Sundheds- og Ældreudvalget 2016-17 SUU Alm.del Bilag 121 Offentligt Sundheds- og Ældreministeriet Enhed: Sundhedsøkonomi Sagsbeh.: DEPMNH Sagsnr.: 1610858 Dok. nr.: 258078 Dato: 15. december 2016 Status

Læs mere

Sundheds- og Ældreudvalget SUU Alm.del Bilag 709 Offentligt

Sundheds- og Ældreudvalget SUU Alm.del Bilag 709 Offentligt Sundheds- og Ældreudvalget 2015-16 SUU Alm.del Bilag 709 Offentligt Sundheds- og Ældreministeriet NOTAT Enhed: Sundhedsøkonomi Sagsbeh.: DEPMNH Koordineret med: - Sagsnr.: 1607873 Dok. nr.: 158359 Dato:

Læs mere

Status for kvalitetsfondsstøttede sygehusbyggerier Årsrapportering til Folketingets Finansudvalg 2014

Status for kvalitetsfondsstøttede sygehusbyggerier Årsrapportering til Folketingets Finansudvalg 2014 Finansudvalget 2014-15 FIU Alm.del Bilag 24 Offentligt Status for kvalitetsfondsstøttede sygehusbyggerier Årsrapportering til Folketingets Finansudvalg 2014 Side 2 Side 3 Indhold Indledning...5 Statslig

Læs mere

Finansudvalget FIU Alm.del Bilag 49 Offentligt

Finansudvalget FIU Alm.del Bilag 49 Offentligt Finansudvalget 2017-18 FIU Alm.del Bilag 49 Offentligt Sundheds- og Ældreministeriet Enhed: SUNDOK Sagsbeh.: DEPMNH Sagsnr.: 1708016 Dok. nr.: 493804 Dato: 11-12-2017 Status for de kvalitetsfondsstøttede

Læs mere

Sygehusinvesteringer. Ved chefkonsulent Hanne Agerbak, Indenrigs- og Sundhedsministeriet

Sygehusinvesteringer. Ved chefkonsulent Hanne Agerbak, Indenrigs- og Sundhedsministeriet Sygehusinvesteringer Ved chefkonsulent Hanne Agerbak, Indenrigs- og Sundhedsministeriet Historik I Kommunalreformen 2007 5 regioner og flere muskler til Sundhedsstyrelsen Arbejdet med specialeplanen i

Læs mere

Administrationsgrundlag vedr. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelses kvalitetsfondsmidler til sygehusinvesteringer

Administrationsgrundlag vedr. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelses kvalitetsfondsmidler til sygehusinvesteringer Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2012-13 SUU Alm.del Bilag 415 Offentligt Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Sags nr.: 1207534 Dok. Nr.: 1164949 Administrationsgrundlag vedr. Ministeriet for Sundhed

Læs mere

De store Hospitalsbyggerier Møde i Regionsældrerådet den 10. december

De store Hospitalsbyggerier Møde i Regionsældrerådet den 10. december De store Hospitalsbyggerier Møde i Regionsældrerådet den 10. december Niels Peter Hansen Center for Økonomi, Budget & Byggestyring De Store Hospitalsbyggerier Der bygges for 41,4 mia. kr. nye hospitaler

Læs mere

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 258 Offentligt

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 258 Offentligt Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2014-15 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 258 Offentligt Tabel 1 Genindlæggelser af, 2004 Region Nordjylland 5.966 76 1,3 Sygehus Thy - Mors 701 8 1,1 Aalborg Universitetshospital

Læs mere

Notat om forslag til Investeringsplan for 2011

Notat om forslag til Investeringsplan for 2011 Regionshuset Viborg Afdeling for Sundhedsplanlægning Aktivitets- og investeringsplanlægning Notat om forslag til Investeringsplan for 2011 Skottenborg 26 8800 Viborg www.regionmidtjylland.dk 0. Baggrund

Læs mere

Ministeren for sundhed og forebyggelse. Statsrevisorerne Prins Jørgens Gård 2 Christiansborg DK-1240 København K

Ministeren for sundhed og forebyggelse. Statsrevisorerne Prins Jørgens Gård 2 Christiansborg DK-1240 København K Holbergsgade 6 DK-1057 København K Ministeren for sundhed og forebyggelse Statsrevisorerne Prins Jørgens Gård 2 Christiansborg DK-1240 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W sum.dk

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om sygehusbyggerier. Juni 2012

Notat til Statsrevisorerne om beretning om sygehusbyggerier. Juni 2012 Notat til Statsrevisorerne om beretning om sygehusbyggerier Juni 2012 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 3/2011

Læs mere

Region Hovedstaden Nyt Hospital Nordsjælland Dagsorden:

Region Hovedstaden Nyt Hospital Nordsjælland Dagsorden: Regionsældreråd Hovedstaden 12. september 2012 Projektdirektør, Henrik Schødts Dagsorden: Baggrunden: Hospitals- og Psykiatriplan 2020 og midler fra Kvalitetsfonden Store hospitalsbyggerier i Region Hovedstaden

Læs mere

Q1 Har I på sygehuset skriftlige retningslinjer for hvem posten vedrørende et barns indkaldelse til sygehuset stiles til?

Q1 Har I på sygehuset skriftlige retningslinjer for hvem posten vedrørende et barns indkaldelse til sygehuset stiles til? Q1 Har I på sygehuset skriftlige retningslinjer for hvem posten vedrørende et barns indkaldelse til sygehuset stiles til? 31,25% 5 50,00% 8 18,75% 3 1 / 23 Q2 Hvem stiles posten som udgangspunkt til vedrørende

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om sygehusbyggerier. Marts 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om sygehusbyggerier. Marts 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om sygehusbyggerier Marts 2014 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om sygehusbyggerier (beretning nr. 3/2011) 21. februar 2014 RN 403/14 1. Rigsrevisionen

Læs mere

Ministeren for sundhed og forebyggelse. Statsrevisorerne Prins Jørgens Gård 2 Christiansborg DK-1240 København K

Ministeren for sundhed og forebyggelse. Statsrevisorerne Prins Jørgens Gård 2 Christiansborg DK-1240 København K Holbergsgade 6 DK-1057 København K Ministeren for sundhed og forebyggelse Statsrevisorerne Prins Jørgens Gård 2 Christiansborg DK-1240 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W sum.dk

Læs mere

Ekspertudvalget vedrørende sygehusinvesteringer

Ekspertudvalget vedrørende sygehusinvesteringer Regionshuset Viborg Ekspertudvalget vedrørende sygehusinvesteringer Sundhedsplanlægning Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Ansøgninger til foreløbigt tilsagn

Læs mere

Modelpapir for udmøntning af lånepulje til energiinvesteringer i kvalitetsfondsstøttede sygehusbyggerier

Modelpapir for udmøntning af lånepulje til energiinvesteringer i kvalitetsfondsstøttede sygehusbyggerier Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2011-12 SUU alm. del Bilag 403 Offentligt Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Enhed: Sundhedsøkonomi Sagsbeh.: DEPNOU Sags nr.: 1202706 Dok. Nr.: 973862 Dato: 14.

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om sygehusbyggerier II. Oktober 2013

Beretning til Statsrevisorerne om sygehusbyggerier II. Oktober 2013 Beretning til Statsrevisorerne om sygehusbyggerier II Oktober 2013 BERETNING OM SYGEHUSBYGGERIER II Indholdsfortegnelse I. Introduktion og konklusion... 1 II. Indledning... 3 A. Baggrund... 3 B. Formål,

Læs mere

Fremtidens akutstruktur

Fremtidens akutstruktur Oplæg d. 16. juni, DI. Nye hospitaler i Region Midtjylland. V. Kontorchef i Sundhedsplanlægning, Region Midtjylland, Flemming Bøgh. www.regionmidtjylland.dk Fremtidens akutstruktur 5 akuthospitaler 4 akutklinikker,

Læs mere

Sundhedsudvalget 2009-10 SUU alm. del Svar på Spørgsmål 876 Offentligt

Sundhedsudvalget 2009-10 SUU alm. del Svar på Spørgsmål 876 Offentligt Sundhedsudvalget 2009-10 SUU alm. del Svar på Spørgsmål 876 Offentligt SGHNAVN_uaar_p50 DRG SGH SGHNAVN 0312 1501 Gentofte Hospital 0312 2000 Hospitalerne i Nordsjælland 0312 3000 Sygehus Vestsjælland

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om sygehusbyggerier II. Marts 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om sygehusbyggerier II. Marts 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om sygehusbyggerier II Marts 2014 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 2/2013 om sygehusbyggerier II Ministeren for

Læs mere

Dansk Intensiv Database

Dansk Intensiv Database BILAG 1: Alle mortalitetsmål Dansk Intensiv Database Årsrapport 2015/2016 Omfatter patientforløb med indlæggelsesdato 1. juli 2015 30. juni 2016 ENDELIG VERSION TIL REGIONAL HØRING 16. november 2016 1

Læs mere

Nyt akutsygehus. Sygehus Sønderjylland Aabenraa. Kvalitet Døgnet Rundt

Nyt akutsygehus. Sygehus Sønderjylland Aabenraa. Kvalitet Døgnet Rundt Nyt akutsygehus Sygehus Sønderjylland Aabenraa Kvalitet Døgnet Rundt Nyt sygehus - indeni og udenpå På Sygehus Sønderjylland er det patienten og patientens sygdomsforløb, der skal være i fokus. Så det

Læs mere

Punkt nr. 3 - Udtalelse til Ministeriet for Sundhed. og Forebyggelse vedrørende høring om. Statsrevisorernes beretning om sygehusbyggerier

Punkt nr. 3 - Udtalelse til Ministeriet for Sundhed. og Forebyggelse vedrørende høring om. Statsrevisorernes beretning om sygehusbyggerier Statsrevisorerne 2013-14 Beretning Offentligt nr. 2 Beretning om sygehusbyggerier II 2/2013 Beretning om sygehusbyggerier II Statsrevisorernes 2/2013 beretning om sygehusbyggerier Beretning om sygehusbyggerier

Læs mere

Opfølgning på ekspertpanelets forudsætninger

Opfølgning på ekspertpanelets forudsætninger Opfølgning på ekspertpanelets forudsætninger Innovationsudvalget har bedt om en opfølgning på ekspertpanelets forudsætninger for dimensionering, kapacitetsudnyttelse, arealstandarder og økonomi for kvalitetsfondsbyggerierne.

Læs mere

Faseskiftrapportering for kvalitetsfondsprojektet i Aabenraa

Faseskiftrapportering for kvalitetsfondsprojektet i Aabenraa Faseskiftrapportering for kvalitetsfondsprojektet i Aabenraa Overgang mellem udbetalingsanmodning og byggeprogram for Fase 2 Baggrund Det fremgår af regnskabsinstruksen for kvalitetsfondsprojekter af 26.

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om sygehusbyggerier. December 2011

Beretning til Statsrevisorerne om sygehusbyggerier. December 2011 Beretning til Statsrevisorerne om sygehusbyggerier December 2011 BERETNING OM SYGEHUSBYGGERIER Indholdsfortegnelse I. Introduktion og konklusion... 1 II. Indledning... 4 A. Baggrund... 4 B. Afgrænsning

Læs mere

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2014-15 (Omtryk - 23-02-2015 - Bilag tilføjet ) SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 252 Offentligt

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2014-15 (Omtryk - 23-02-2015 - Bilag tilføjet ) SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 252 Offentligt Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2014-15 (Omtryk - 23-02-2015 - Bilag tilføjet ) SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 252 Offentligt Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Holbergsgade 6 1057 København

Læs mere

Oversigt over bilag. Som bilagsmateriale er vedlagt følgende skemaer:

Oversigt over bilag. Som bilagsmateriale er vedlagt følgende skemaer: Oversigt over bilag Som bilagsmateriale er vedlagt følgende skemaer: - Skema A: Projektøkonomi og udgiftsprofil for hele projektet - Skema B: Projektets change request liste - Skema C: Forbrug til IT,

Læs mere

Oversigt over hospitalsindberetninger Nedenstående 6 diagrammer viser fordelingen af bivirkningsindberetninger i hele Danmark og pr. region.

Oversigt over hospitalsindberetninger Nedenstående 6 diagrammer viser fordelingen af bivirkningsindberetninger i hele Danmark og pr. region. Lægemiddelstyrelsen FOS. februar 1 HGJ Oversigt over hospitalsindberetninger 9 Lægemiddelstyrelsen har i 9 modtaget 699 bivirkningsindberetninger fra hospitalerne. Lægemiddelstyrelsens bivirkningsdatabase

Læs mere

Anlægsøkonomien i Region Midtjylland i perioden

Anlægsøkonomien i Region Midtjylland i perioden Anlægsøkonomien i Region Midtjylland i perioden 2011-2030 1. Indledning Region Midtjylland står overfor en række store anlægsprojekter som følge af Akutplan, Hospitalsplan og Psykiatriplan. Ligeledes er

Læs mere

Sammenhængende indsats i sundhedsvæsenet synlige resultater 2015 for Frederikshavn Kommune

Sammenhængende indsats i sundhedsvæsenet synlige resultater 2015 for Frederikshavn Kommune Skive Viborg Langeland Vordingborg Haderslev Hørsholm Struer Frederiksberg Syddjurs Lolland Notat med overblik over Sammenhængende indsats i sundhedsvæsenet synlige resultater 1 for Frederikshavn Kommune

Læs mere

Statsrevisorerne Beretning nr. 2 Beretning om sygehusbyggerier II Offentligt 2/2013

Statsrevisorerne Beretning nr. 2 Beretning om sygehusbyggerier II Offentligt 2/2013 Statsrevisorerne 2013-14 Beretning nr. 2 Beretning om sygehusbyggerier II Offentligt 2/2013 Beretning om sygehusbyggerier II 2/2013 Beretning om sygehusbyggerier II Statsrevisorerne fremsender denne beretning

Læs mere

Sygehusenes virksomhed 1998 (foreløbig opgørelse).

Sygehusenes virksomhed 1998 (foreløbig opgørelse). Sygehusenes virksomhed 1998 (foreløbig opgørelse). Kontaktperson: Fuldmægtig Jakob Lynge Sandegaard, lokal 6205 Fuldmægtig Jørgen Jørgensen, lokal 6302 Indberetninger til Landspatientregisteret for 1998

Læs mere

Dansk Intensiv Database

Dansk Intensiv Database BILAG 1: Opgørelse af indikator 1-3 for patienter indlagt mere end 24 timer på intensivafdeling blandt patienter med udskrivelsestidspunkt registreret Dansk Intensiv Database Årsrapport 2014/2015 Omfatter

Læs mere

NOTAT Nedlæggelse af senge og Erik Juhl-udvalgets anbefalinger

NOTAT Nedlæggelse af senge og Erik Juhl-udvalgets anbefalinger Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2012-13 SUU Alm.del Bilag 244 Offentligt Morten Bue Rath Marts 2013 NOTAT Nedlæggelse af senge og Erik Juhl-udvalgets anbefalinger Erik Juhl-udvalget anbefalede i deres

Læs mere

NOTAT Nedlæggelse af senge og Erik Juhl-udvalgets anbefalinger

NOTAT Nedlæggelse af senge og Erik Juhl-udvalgets anbefalinger Morten Bue Rath Marts 2013 NOTAT Nedlæggelse af senge og Erik Juhl-udvalgets anbefalinger Erik Juhl-udvalget anbefalede i deres endelige rapport, at regionerne skulle reducere antallet af senge med 20

Læs mere

Overblik over regionernes arbejde med fælles akutmodtagelser

Overblik over regionernes arbejde med fælles akutmodtagelser N O T A T 14-05-2012 Overblik over regionernes arbejde med fælles akutmodtagelser 1. Indledning Regionerne indfører, på baggrund af Sundhedsstyrelsens anbefalinger til et styrket akutberedskab fra 2007,

Læs mere

Udviklingen i. Anmeldelser, afgørelser og erstatninger

Udviklingen i. Anmeldelser, afgørelser og erstatninger Udviklingen i Anmeldelser, afgørelser og erstatninger Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Anmeldelser...3 Anmeldelser fordelt på skadevoldertype; hele landet...3 Anmeldelser fordelt på skadevoldertype...3

Læs mere

Statens tilsyn med de 16 kvalitetsfondsprojekter: Rammer & resultater

Statens tilsyn med de 16 kvalitetsfondsprojekter: Rammer & resultater Statens tilsyn med de 16 kvalitetsfondsprojekter: Rammer & resultater Kontorchef Nanna Skovgaard, Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, Sundhedsøkonomisk center Regeringens sundhedsstrategi 2015-2018

Læs mere

Heraf. nybyggeri. ombygning

Heraf. nybyggeri. ombygning Stamkort F1: Oversigt over samlede arealangivelser. Kvalitetsfondsstøttet Kvalitetsfondsstøttet faseovergang 2 Arealtype Samlet hospital faseovergang 1 ------------------------------------------- m2 -------------------------------------------------

Læs mere

5.4 Region Syddanmark

5.4 Region Syddanmark 71 5.4 Region Syddanmark 5.4.1 Fakta om regionen Der er knap 1,2 mio. indbyggere i Region Syddanmark. Det svarer til lidt under 22 pct. af landets befolkning. Regionen dækker godt 12.000 km² - eller ca.

Læs mere

Detaljeret redegørelse for resultater og baggrunde for tildeling af aktuelt antal stjerner på

Detaljeret redegørelse for resultater og baggrunde for tildeling af aktuelt antal stjerner på Område: Sundhedsområdet Afdeling: Afdelingen for kvalitet og forskning Journal nr.: Dato: 6. december 2010 Udarbejdet af: Mads Christian Haugaard E mail: Mads.Christian.Haugaard@regionsyddanmark.dk Telefon:

Læs mere

Onkologi - specialeresultat på lands-, regions- og afdelingsniveau

Onkologi - specialeresultat på lands-, regions- og afdelingsniveau LUP 2013 - Indlagte Onkologi - specialeresultat på lands-, regions- og afdelingsniveau Indlagte patienter Svarfordeling for nationale spørgsmål Du kan få hjælp til at læse tabellerne i læsevejledningen

Læs mere

Bilagssamling til Fremtidens sygehuse i Region Syddanmark

Bilagssamling til Fremtidens sygehuse i Region Syddanmark Bilagssamling til Fremtidens sygehuse i Region Syddanmark regionsyddanmark.dk I høring 25. juni - 3. september 2007 Region Syddanmark Sundhedsstaben Planlægnings- og udviklingsafdelingen Damhaven 12. 7100

Læs mere

Sygehusenes virksomhed 1. kvartal 1998 (foreløbig opgørelse).

Sygehusenes virksomhed 1. kvartal 1998 (foreløbig opgørelse). Sygehusenes virksomhed 1. kvartal 1998 (foreløbig opgørelse). Kontaktperson: Fuldmægtig Jakob Lynge Sandegaard, lokal 6205 Fuldmægtig Jørgen Jørgensen, lokal 6302 Sundhedsstyrelsen forventer nu at have

Læs mere

Udvikling i sygefravær i regionerne

Udvikling i sygefravær i regionerne Udvikling i sygefravær i regionerne 2012-2013 1 BILAG Bilag 1: Benchmarking af sygefravær i regionerne - baseret på data fra 2012 Bilag 2: 2012 Benchmarkrapport om sygefravær bilag 1-9 Bilag 3: Benchmarking

Læs mere

Overordnet bilagstabel

Overordnet bilagstabel LUP Fødende 2015 - Partnere Overordnet bilagstabel - resultat på lands-, regions- og fødestedsniveau Svarfordeling for alle spørgsmål Du kan få hjælp til at læse tabellerne i læsevejledningen på: www.patientoplevelser.dk/lupf15/vejledning

Læs mere

Det Nationale Indikatorprojekt. Dansk Lunge Cancer Register

Det Nationale Indikatorprojekt. Dansk Lunge Cancer Register Det Nationale Indikatorprojekt og Dansk Lunge Cancer Register Rapport over udvalgte indikatorer: 1. KVARTAL 2011 Data opdateret af DLCR sekretariatet: 27. april 2011 Rapport udarbejdet for DLCR af: Anders

Læs mere

Ansøgning til lånepulje til energiinvesteringer i kvalitetsfondsprojektet Nyt Hospital Herlev

Ansøgning til lånepulje til energiinvesteringer i kvalitetsfondsprojektet Nyt Hospital Herlev Center for Økonomi Opgang Blok A Kongens Vænge 2 DK - 3400 Hillerød Direkte 5182 6291 Mail oekonomi@regionh.dk CVR/SE-nr: 30113721 Dato: 27. maj 2014 Ansøgning til lånepulje til energiinvesteringer i kvalitetsfondsprojektet

Læs mere

Sundhedsområdets finansiering og de interne betalingsstrømme

Sundhedsområdets finansiering og de interne betalingsstrømme Sundhedsområdets finansiering og NSH-konference om helseøkonomi, 8. december 2008 Administrerende direktør Jesper Fisker Sundhedsstyrelsen, Danmark Gennemgangsplan 1. Sundhedsområdet 2. Finansieringsmodellen

Læs mere

Patienters oplevelser på landets sygehuse

Patienters oplevelser på landets sygehuse Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser Patienters oplevelser på landets sygehuse Spørgeskemaundersøgelse blandt 26.045 indlagte patienter 2006 tabelsamling Enheden for Brugerundersøgelser

Læs mere

Vision og rammer for de nye sygehusbyggerier

Vision og rammer for de nye sygehusbyggerier Vision og rammer for de nye sygehusbyggerier Adm. direktør Per Okkels, Danske Regioner Den økonomiske virkelighed mod 2050 Demografi Sund aldring Pct. 12 10 Mervækst 0,3 pct. Mervækst 0,6 pct. Mervækst

Læs mere

Kvalitetsfondsbyggeri i Region Hovedstaden. Danske Regioner og Dansk Industri, Seminar om nyt sygehusbyggeri, den 16. juni 2011

Kvalitetsfondsbyggeri i Region Hovedstaden. Danske Regioner og Dansk Industri, Seminar om nyt sygehusbyggeri, den 16. juni 2011 Kvalitetsfondsbyggeri i Region Hovedstaden Danske Regioner og Dansk Industri, Seminar om nyt sygehusbyggeri, den 16. juni 2011 Region Hovedstadens Hospitals- og Psykiatriplan 2020 Rigshospitalet 4 Akuthospitaler

Læs mere

Region Nordjylland 5 forløb

Region Nordjylland 5 forløb Region Nordjylland 5 forløb Forløb 1 Yderligere 01-12-2015 30-11-2016 Aalborg Universitetshospital, psykiatrien 1. halvår i Psykosesøjle, 2. halvår i Akutsøjle 01-12-2016 30-11-2017 Aalborg Universitetshospital,

Læs mere

Foreløbigt tilsagn til sygehusinvesteringer i Region Nordjylland

Foreløbigt tilsagn til sygehusinvesteringer i Region Nordjylland Region Nordjylland Niels Bohrs Vej 30 9220 Aalborg Øst Finansministeren Ministeren for Sundhed og Forebyggelse Foreløbigt tilsagn til sygehusinvesteringer i Region Nordjylland 26. januar 2009 Regeringen

Læs mere

Aktivitetspuljen 2018

Aktivitetspuljen 2018 NOTAT Aktivitetspuljen 2018 07-07-2017 EMN-2017-02702 1060187 Thomas Ljungberg Jørgensen Regeringen og Danske Regioner indgik den 6. juni 2017 aftale om regionernes økonomi for 2018 (ØA18). Principperne

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Orientering om landsdækkende produktivitetsmåling på sygehussektoren. til Regionsrådets møde den 7.

Bilag. Region Midtjylland. Orientering om landsdækkende produktivitetsmåling på sygehussektoren. til Regionsrådets møde den 7. Region Midtjylland Orientering om landsdækkende produktivitetsmåling på sygehussektoren Bilag til Regionsrådets møde den 7. februar 2007 Punkt nr. 0 # $% & ' # # ( % % % ' ( ' % $ ) * + $,--./ /( &0 2

Læs mere

Regionernes investeringsplaner. Bygherreforeningens jubilæumskonference 17. juni 2009 Nicolai Bundgaard, Region Hovedstaden.

Regionernes investeringsplaner. Bygherreforeningens jubilæumskonference 17. juni 2009 Nicolai Bundgaard, Region Hovedstaden. Regionernes investeringsplaner Bygherreforeningens jubilæumskonference 17. juni 2009 Nicolai Bundgaard, Region Hovedstaden. Regionernes investeringsplaner Baggrund Regionernes planer Planerne for Region

Læs mere

Telemedicinsk sårvurdering monitorering af udbredelse

Telemedicinsk sårvurdering monitorering af udbredelse Telemedicinsk sårvurdering monitorering af udbredelse Indledende forklaring Baggrund Regeringen, Danske Regioner og Kommunernes Landsforening (KL) tog i juni 2012 initiativet til et fælles projekt ( National

Læs mere

Dansk Intensiv Database

Dansk Intensiv Database Dansk Intensiv Database Årsrapport 2012 Omfatter patientforløb med indlæggelsesdato 1. januar 2012 31. december 2012 Indhold Dødelighed og SMR alle patientkategorier samlet... 3 Indikator 4a: Standardiseret

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om Region Midtjyllands styring af risici og reserver i 2 sygehusbyggerier

Rigsrevisionens notat om beretning om Region Midtjyllands styring af risici og reserver i 2 sygehusbyggerier Rigsrevisionens notat om beretning om Region Midtjyllands styring af risici og reserver i 2 sygehusbyggerier Juni 2017 NOTAT TIL STATSREVISORERNE, JF. RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes

Læs mere

4 KONTERINGSREGLER. Hovedkonto 1 Sundhed SYGEHUSVÆSEN

4 KONTERINGSREGLER. Hovedkonto 1 Sundhed SYGEHUSVÆSEN 4.1 side 1 Dato: Oktober 2011 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2011 4 KONTERINGSREGLER Hovedkonto 1 Sundhed Hovedkontoen omfatter udgifter og indtægter vedrørende regionernes sygehuse og dertil knyttede institutioner

Læs mere

Økonomi- og Indenrigsministeriet. Budgetlægningen for 2013. Samtlige regioner

Økonomi- og Indenrigsministeriet. Budgetlægningen for 2013. Samtlige regioner Økonomi- og Indenrigsministeriet Slotsholmsgade 10-12 DK-1216 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M im@im.dk W www.im.dk Samtlige regioner Dato: 29. juni 2012 Enhed: Kommunaløkonomi Sagsbeh.: BS

Læs mere

Rådgivning om eksperimentel behandling for mennesker med livstruende sygdom

Rådgivning om eksperimentel behandling for mennesker med livstruende sygdom Rådgivning om eksperimentel behandling for mennesker med livstruende sygdom ÅRSRAPPORT 2016 2017 Rådgivning om eksperimentel behandling for mennesker med livstruende sygdom Årsrapport 2016 Sundhedsstyrelsen,

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af regionernes sygehusbyggeri. September 2010

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af regionernes sygehusbyggeri. September 2010 Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af regionernes sygehusbyggeri September 2010 RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Tilrettelæggelsen af en større

Læs mere

Overordnet bilagstabel - resultat på lands-, regions- og fødestedsniveau

Overordnet bilagstabel - resultat på lands-, regions- og fødestedsniveau LUP Fødende 2014 - Partnere Overordnet bilagstabel - resultat på lands-, regions- og fødestedsniveau Svarfordeling for alle spørgsmål Du kan få hjælp til at læse tabellerne i læsevejledningen på: www.patientoplevelser.dk/lupf14/vejledning

Læs mere

Forslag til besparelser i psykiatrien. Generelle plancher

Forslag til besparelser i psykiatrien. Generelle plancher Forslag til besparelser i psykiatrien Generelle plancher Psykiatri og Social Hvad vil jeg komme ind på? 1. Hvorfor og hvor meget skal der spares? 2. Hvordan er forslag til besparelser fundet? 3. Hvad betyder

Læs mere

Sådan ser belægningerne ud på sygehusene

Sådan ser belægningerne ud på sygehusene Sådan ser belægningerne ud på sygehusene Jyllands-Posten har bedt regionerne oplyse de årlige belægningsprocenter på sygehusenes medicinske afdelinger. Der er ikke en officiel grænse for, hvornår der er

Læs mere

Det Nationale Indikatorprojekt. Dansk Lunge Cancer Register

Det Nationale Indikatorprojekt. Dansk Lunge Cancer Register Det Nationale Indikatorprojekt og Dansk Lunge Cancer Register Rapport over udvalgte indikatorer: 2. KVARTAL 2011 Data opdateret af DLCR sekretariatet: 23. august 2011 Erstatter version af 13. juli 2011,

Læs mere

Sundhedsstyrelsens rådgivning til Region Hovedstadens reviderede hospitals og psykiatriplan 2015

Sundhedsstyrelsens rådgivning til Region Hovedstadens reviderede hospitals og psykiatriplan 2015 Region Hovedstaden Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Sundhedsstyrelsens rådgivning til Region Hovedstadens reviderede hospitals og psykiatriplan 2015 23. april 2015 Region Hovedstaden har den 4. februar 2015

Læs mere

Emne: Status for hospitalernes og psykiatriens økonomi til og med september 2010

Emne: Status for hospitalernes og psykiatriens økonomi til og med september 2010 REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 9. november 2010 Sag nr. 1 Emne: Status for hospitalernes og psykiatriens økonomi til og med september 2010 1 bilag Amager Amager Hospital - Total for hospitalet

Læs mere

Status for sygehusbyggerier

Status for sygehusbyggerier Status for sygehusbyggerier - projekter med anlægsbevilling over 15 mio. kr. (kvalitetsfondsprojekter er ikke med i denne oversigt) Opdateret: Maj 2012 Oversigt: OUH-Odense Universitetshospital og Svendborg

Læs mere

Telemedicinsk sårvurdering monitorering af udbredelse

Telemedicinsk sårvurdering monitorering af udbredelse Telemedicinsk sårvurdering monitorering af udbredelse Indledende forklaring Baggrund Regeringen, Danske Regioner og Kommunernes Landsforening tog i juni 2012 initiativet til et fælles projekt ( National

Læs mere

Aktivitetspuljen 2017

Aktivitetspuljen 2017 Aktivitetspuljen 2017 Regeringen og Danske er indgik den 9. juni 2016 aftale om regionernes økonomi for 2017 (ØA17). Principperne for udbetaling af den statslige, aktivitetsbestemte pulje og fastsættelse

Læs mere

Rapporteringen er lavet efter seneste regnskabsinstruks til behandling af tilskud fra Kvalitetsfonden til sygehusbyggeri pr. 1. juni 2017.

Rapporteringen er lavet efter seneste regnskabsinstruks til behandling af tilskud fra Kvalitetsfonden til sygehusbyggeri pr. 1. juni 2017. Generelle principper Rapporteringen er lavet efter seneste regnskabsinstruks til behandling af tilskud fra Kvalitetsfonden til sygehusbyggeri pr. 1. juni 2017. Regnskabsmæssige principper Generelt er udgifterne

Læs mere

Forslag til permanent placering af op til 32 særlige pladser i Psykiatrien

Forslag til permanent placering af op til 32 særlige pladser i Psykiatrien Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 www.rm.dk Forslag til permanent placering af op til 32 særlige pladser i Psykiatrien Den 2. juni 2017 blev lovforslaget

Læs mere

Rapporteringen er lavet efter seneste regnskabsinstruks til behandling af tilskud fra Kvalitetsfonden til sygehusbyggeri pr. 26. juni 2014.

Rapporteringen er lavet efter seneste regnskabsinstruks til behandling af tilskud fra Kvalitetsfonden til sygehusbyggeri pr. 26. juni 2014. Generelle principper Rapporteringen er lavet efter seneste regnskabsinstruks til behandling af tilskud fra Kvalitetsfonden til sygehusbyggeri pr. 26. juni 2014. Regnskabsmæssige principper Generelt er

Læs mere

Pædiatri - specialeresultat på lands-, regions- og afdelingsniveau

Pædiatri - specialeresultat på lands-, regions- og afdelingsniveau LUP 2013 - Indlagte Pædiatri - specialeresultat på lands-, regions- og afdelingsniveau Indlagte patienter Svarfordeling for nationale spørgsmål Du kan få hjælp at læse tabellerne i læsevejledningen på:

Læs mere

# $ Anæstesiologi med intensiv afdeling niveau 2 Diagnostisk radiologi Klinisk biokemi

# $ Anæstesiologi med intensiv afdeling niveau 2 Diagnostisk radiologi Klinisk biokemi !!" # $ # %&$ Jf. Hospitalsplan for Region Midtjylland vil der være reumatologisk speciallægedækning på samtlige hospitaler med fælles akutmodtagelse, enten i form af en egentlig afdeling/funktion eller

Læs mere

Udvikling i sygefravær i regionerne

Udvikling i sygefravær i regionerne Udvikling i sygefravær i regionerne 2011-2015 1 Sygefravær i regionerne 2011 til 2015 Der er nu data for det regionale sygefravær for 2015. I nedenstående tabeller er det valgt, at sammenligne regionernes

Læs mere

Telemedicinsk sårvurdering monitorering af udbredelse

Telemedicinsk sårvurdering monitorering af udbredelse Telemedicinsk sårvurdering monitorering af udbredelse Indledende forklaring Baggrund Regeringen, Danske Regioner og Kommunernes Landsforening (KL) tog i juni 2012 initiativet til et fælles projekt ( National

Læs mere

Svarprocent. Akut indlagte patienters oplevelser: LUP 2015 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Svarprocent. Akut indlagte patienters oplevelser: LUP 2015 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser Akut indlagte patienters oplevelser: Svarprocent Spørgeskemaet er udsendt til i alt 64.190 akut indlagte patienter fra perioderne 4. august til 31. august, 3. september til 30. september og 4. oktober

Læs mere

SCENARIE 3: RINGSTED, ROSKILDE OG NYKØBING F.

SCENARIE 3: RINGSTED, ROSKILDE OG NYKØBING F. : RINGSTED, ROSKILDE OG NYKØBING F. Scenarie 3 består af en sygehusstruktur med 3 akutsygehuse i Ringsted, Roskilde og Nykøbing F. - hvoraf Ringsted også er hovedsygehus - samt 4 nærsygehuse i henholdsvis

Læs mere

Telemedicinsk sårvurdering monitorering af udbredelse

Telemedicinsk sårvurdering monitorering af udbredelse Telemedicinsk sårvurdering monitorering af udbredelse Indledende forklaring Baggrund Regeringen, Danske Regioner og Kommunernes Landsforening tog i juni 2012 initiativet til et fælles projekt ( National

Læs mere

SCENARIE 2: KØGE, HOLBÆK, SLAGELSE OG NYKØBING F.

SCENARIE 2: KØGE, HOLBÆK, SLAGELSE OG NYKØBING F. : KØGE, HOLBÆK, SLAGELSE OG NYKØBING F. Scenarie 2 består af en sygehusstruktur med 4 akutsygehuse i Køge, Holbæk, Slagelse og Nykøbing F. - hvoraf Køge også er hovedsygehus - samt 2 nærsygehuse i henholdsvis

Læs mere

Generelle betragtninger SFR ortopædkirurgi har behandlet det fremsendte administrative forslag til revision

Generelle betragtninger SFR ortopædkirurgi har behandlet det fremsendte administrative forslag til revision Gentofte og Herlev Hospital Kvalitet og Udvikling Region Hovedstaden Att. Svend Hartling Kildegårdsvej 28 2900 Hellerup Direkte +45 3867 7228 Web www.gentoftehospital.dk EAN-nr: 5798001496827 Dato: 14.

Læs mere

Region Hovedstadens Kvalitetsfonds Byggeprojekter Paradigme for Styringsmanual

Region Hovedstadens Kvalitetsfonds Byggeprojekter Paradigme for Styringsmanual Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang Blok E Telefon 48 20 50 00 Direkte Fax 48 20 57 99 Region Hovedstadens CVR/SE-nr: 29190623 4. februar 2014 Bilag 2 Økonomistyring og tid 1 Grundlag Regnskabsinstruks

Læs mere

Ny måling af produktivitet i sygehusvæsenet

Ny måling af produktivitet i sygehusvæsenet December Ny måling af produktivitet i sygehusvæsenet Faktaarket er udarbejdet på baggrund af rapporten Løbende offentliggørelse af produktivitet i sygehussektoren, XI delrapport udviklingen fra ti. Rapporten

Læs mere

Temamøde Bygherreforeningen 19. januar Mette Stokholm: Case: Det nye Hospital i Nordsjælland

Temamøde Bygherreforeningen 19. januar Mette Stokholm: Case: Det nye Hospital i Nordsjælland Temamøde Bygherreforeningen 19. januar 2011 - Mette Stokholm: Case: Det nye Hospital i Nordsjælland Det skrev man i 2007: Det danske sygehusvæsen skal fremtidssikres. Der er behov for ambitiøse strukturændringer

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN BESLUTNINGER

REGION HOVEDSTADEN BESLUTNINGER BESLUTNINGER REGION HOVEDSTADEN EKSTRAORDINÆRT MØDE Tirsdag den 23. oktober 2012 Kl. 16.00 17.00 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H2 Møde nr. 13 Medlemmer: Vibeke Storm Rasmussen Leila Lindén Thor

Læs mere

SYGEHUSENES VIRKSOMHED 2004 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 11

SYGEHUSENES VIRKSOMHED 2004 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 11 SYGEHUSENES VIRKSOMHED 2004 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 11 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax:

Læs mere

Vi bygger Fremtidens akuthospital i Viborg. Hospitalsenhed Midt

Vi bygger Fremtidens akuthospital i Viborg. Hospitalsenhed Midt Vi bygger Fremtidens akuthospital i Viborg Hospitalsenhed Midt Vi bygger for fremtiden Hospitalsenhed Midt bygger fremtidens akuthospital i Viborg. Frem mod 2020 bliver Regionshospitalet Viborg udvidet

Læs mere

Udbetalingsanmodning Nyt Hospital Herlev

Udbetalingsanmodning Nyt Hospital Herlev Opgang Blok E Afsnit 1. sal Center for Økonomi Budget og Byggestyring Kongens Vænge 2 DK - 3400 Hillerød Telefon 38 66 50 00 Direkte +45 61850518 Mail oekonomi@regionh.dk Web www.regionh.dk CVR/SE-nr:

Læs mere

Overordnet bilagstabel - resultat på lands-, regions- og fødestedsniveau

Overordnet bilagstabel - resultat på lands-, regions- og fødestedsniveau LUP Fødende 2015 - Kvinder Overordnet bilagstabel - resultat på lands-, regions- og fødestedsniveau Svarfordeling for alle spørgsmål Du kan få hjælp til at læse tabellerne i læsevejledningen på: www.patientoplevelser.dk/lupf15/vejledning

Læs mere

Vi bygger Fremtidens akuthospital i Viborg. Hospitalsenhed Midt

Vi bygger Fremtidens akuthospital i Viborg. Hospitalsenhed Midt Vi bygger Fremtidens akuthospital i Viborg Hospitalsenhed Midt Vi bygger for fremtiden Hospitalsenhed Midt bygger fremtidens akuthospital i Viborg. Frem mod 2020 bliver Regionshospitalet Viborg udvidet

Læs mere

Strukturreformen kort og nyt sygehusbyggeri

Strukturreformen kort og nyt sygehusbyggeri Seniorkonsulent/Teamleder Christina Carlsen Danske Regioner Strukturreformen kort og nyt sygehusbyggeri Strukturreform historik Oktober 2002: Den daværende borgelige regering igangsætter et Kommisionsarbejde

Læs mere