Ruth Heilmann, Landstingsformand, Siumut. Landstingsmedlem Agathe Fontain, Inuit Ataqatigiit, forelægger sagen, vær så god.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ruth Heilmann, Landstingsformand, Siumut. Landstingsmedlem Agathe Fontain, Inuit Ataqatigiit, forelægger sagen, vær så god."

Transkript

1 24. mødedag, mandag den 24. november Dagsordenens punkt 131 Forslag til landstingsbeslutning om at landsstyret pålægges at udarbejde for, at der tilrettelægges en ordning à la sygesikring, for at kunne finansiere familiemedlemmers følgeskab I forbindelse med patienters behandling udenfor landet. (landstingsmedlem Agathe Fontain, Inuit Ataqatigiit) (1. behandling) Dagsordenens punkt 89 Forslag til landstingsbeslutning om at landsstyret inden udløbet af indeværende valgperiode pålægges at fremsætte forslag til landstingslov om en grønlandsk almen sygesikringsordning. (Landstingsmedlem Jonathan Motzfeldt, Siumut) (1. behandling) (Dagsordenens punkt. 131 og dagspordenspunkt. 89behandles samlet) Mødeleder: Landstingsmedlem Agathe Fontain, Inuit Ataqatigiit, forelægger sagen, vær så god. Agathe Fontain, forslagsstiller, Inuit Ataqatigiit. I sygdomstilfælde er det vigtigt med familiemedlemmers ledsagelse, når den sygdomsramte rejser for at blive behandlet. Når disse tilfælde opstår, fortælles vi vigtigheden af dette. Udgifterne til sundhedsvæsenet er øgende, men hvis vi skal bruge midler til betaling for familiemedlemmer, må vi reducere midlerne til behandling af de syge, og der er ikke at foretrække. Vi ønsker i allerhøjeste grad, at kurere hvilken som helst sygdom, det skulle være. Hvis vi vil undgå besparelser på nogen måde, må vi finde andre måder at betale på. Hvis vi derfor kan lave en betalingsordning, der ligner en sygesikring, kan vi på den måde finde fælles finansieringskilder. Betalingen bør ikke være stor alle bør kunne overkomme denne. 1

2 Derfor foreslår jeg, at Landstyret pålægges at lave en ordning á la sygesikring. Dagsordenens punkt 131 og 89 skal behandles samlet, nu fiorelægger forslagsstilleren til Dagsordenens punkt 89, Jonathan Motzfeldt, Siumut sagen: Forslag til landstingsbeslutning om at landsstyret inden udløbet af indeværende valgperiode pålægges at fremsætte forslag til landstingslov om en grønlandsk almen sygesikringsordning. Når disse to er blevet forelagt, kommer landsstyret med et svar til dem. Jonathan Motzfeldt, forslagsstiller, Siumut. Alle borgere i Grønland har ret til gratis behandling hos læge og på sygehuse. Sundhedsvæsenets ydelser står således gratis til rådighed for befolkningen, og sådan bør det blive ved med at være. Et næsten fuldt ud offentligt sundhedsvæsen er imidlertid også dyrt at oppebære i et så vidtstrakt land som Grønland. Det siger jeg ikke for at advokere for private sygehuse. Jeg fremhæver det blot for at henlede opmærksomheden på, at landskassens formåen sætter en grænse for de ydelser, som Sundhedsvæsenet kan levere. Imidlertid ser vi jævnligt forslag her i Landstinget om at udvide Sundhedsvæsenets offentlige tilbud. Sådanne forslag kan være svære at sige nej til Vi står jo ofte i den situation, at vi ud over at være landstingsmedlemmer også kender en syg person, som vil kunne have glæde og nytte af et udvidet behandlingstilbud. Og i en sådan situation er det svært at sige nej, selvom hensynet til landskassens økonomi måske nok kunne trække dén vej. Alligevel står vi konstant overfor kravet om flere og bedre sundhedsydelser samt ikke mindst om hjælp og økonomisk støtte til den sygdomsramtes familier og forsørgere, selvom sidstnævnte principielt ligger ud over sundhedsvæsenets kerneopgaver. Opfyldelsen af sidstnævnte krav risikerer i øvrigt let at medføre, at de økonomiske midler, der ellers skulle være gået til sygehjælp, i stedet går til psykosociale formål af varierende karakter. Der er derfor behov for nytænkning på området, således at borgerne får flere og bedre muligheder i fh.t. i dag, uden at det belaster Sundhedsvæsenets økonomi. 2

3 Folk kan allerede i dag tegne private sygeforsikringer for bl.a. at beskytte sig mod de økonomiske følger af sygdom eller ulykke, og sådanne forsikringer tegnes så vidt vides allerede i et vist omfang af flere arbejdsgivere på vegne af særligt værdifulde medarbejdere. Sådanne forsikringer er dog næppe økonomisk eller praktisk tilgængelige for den brede befolkning. Jeg mener derfor, at det bør overvejes, at supplere denne i øvrigt udmærkede mulighed, med indførelsen af en offentlig sygeforsikringsordning. Jeg forestiller mig en frivillig ordning, som man kan tilmelde sig, og som baseret på en vis løbende egenbetaling, som Landskassen herudover yder et tilskud til. Det vil naturligvis være en politisk afvejning, hvor stor egenbetalingen skal være. Før dette er drøftet, og før de specifikke ydelser fra ordningen er beskrevet, er det ikke muligt, at estimere de samlede offentlige udgifter til ordningen. Umiddelbart finder jeg dog, at det vil være naturligt, at ordningen fastlægges ved en landstingslov, i hvilken det fastlægges, at Grønlands Hjemmestyre yder et tilskud til ordningen efter nærmere fastsatte bestemmelser. Udgifterne til ordningen kan herefter indgå som en del af finanslovens overordnede prioriteringer. Det bør via ordningen generelt være muligt at opnå støtte eller hjælp til betaling for sundhedsydelser, hvor det eksisterende offentlige tilbud enten er fraværende eller skønnes at være for begrænset eller på anden vis uattraktivt. Det kunne f.eks. være tilskud til privat tandlægehjælp, fysioterapi, kiropraktorhjælp og psykologhjælp samt medicinsk eller kirurgisk behandling i udlandet. Dertil kan det overvejes, hvorvidt det vil være muligt indenfor en vis grænse at dække udgifter til tabt arbejdsfortjeneste i forbindelse med egen sygdom. Ligeledes kan det overvejes, at omfatte andre begivenheder af psykosocial karakter, som belaster familiernes økonomi under forsørgers sygdom. Jeg skal dog understrege, at det ikke er meningen, at ordningen skal træde i stedet for det sociale og sundhedsmæssige sikkerhedsnet, som vi allerede har opbygget. Ordningen tænkes udelukkende at supplere og forbedre de i forvejen eksisterende ordninger. Jeg foreslår således en ordning, som i et vist omfang tåler sammenligning med den ordning, som Sygeforsikringen Danmark tilbyder sine medlemmer. Sygeforsikringen Danmark optager imidlertid ikke medlemmer bosat i Grønland og på Færøerne, hvorfor et offentligt initiativ umiddelbart er den eneste mulighed for at give borgerne i Grønland de samme muligheder, som borgerne i Danmark. 3

4 Det kan endelig overvejes, om det vil være fordelagtigt, at forankre administrationen af ordningen i et helt eller delvis offentligt ejet selskab uden for den almindelige offentlige administration. På denne baggrund foreslår jeg forslaget henvist til Landstingets Sundhedsudvalg forinden Landstingets 2. behandling. Nu kommer landsstyremedlem for Familie og Sundhed ved et svar. Naja Petersen, Landsstyremedlem for Familie og Sundhed, Atassut. Jeg skal først og fremmest takke forslagsstillerne for deres interesse i spørgsmålet omkring, hvordan forskellige ydelser i sundhedsvæsenet kan finansieres anderledes i fremtiden. Dette er en stor udfordring, og der er brug for alle kræfter til at finde langtidsholdbare løsninger. Jeg er positivt indstillet overfor at se nærmere på muligheden for at bruge en forsikringsmodel til at tackle finansieringsspørgsmålet, såfremt det er muligt at lave en ordning, der giver mening såvel samfundsmæssigt som økonomisk. Det er i denne forbindelse vigtigt at gøre sig klart, at der er forskel på nye ydelser og erstatningsydelser. Erstatningsydelsen er typisk en erstatning for en gratis offentlig ydelse, som man af forskellige årsager ønsker erstattet med en privat behandling. Erstatningsydelse kan f.eks. være en sundhedsforsikring indeholdende en behandlingsgaranti på typisk 10 dage. Dvs. hvis det offentlige sundhedsvæsen ikke kan operere indenfor 10 dage, så betaler forsikringsselskabet for en operation på et privathospital/klinik udenfor Grønland. I de kendte sundhedsforsikringer fra private eller hjemmestyreejede selskaber omfatter forsikringen typisk ikke rejseudgifter til privathospital/klinik. Af flere grunde kan hjemmestyret ikke tegne en sådan forsikring for hele befolkningen. Først og fremmest fordi hjemmestyret har deres egen ordning, nemlig sundhedsvæsenet som tilbud til borgeren. Rejse til og fra hjemsted er betalt af hjemmestyret, uanset om det er til nærmeste hospital, internt i landet eller til behandling uden for Grønland. I begge forslagsstilleres beslutningsforslag er det nye ydelser, der er fokus på. Jonathan Motzfeldt nævner som eksempel fysioterapi og psykologhjælp. Agathe Fontain nævner ledsagerrejse i forbindelse med et familiemedlems sygdom. Begge ydelser udbydes ikke i dag, og det er ikke 4

5 muligt at tilbyde indenfor den nuværende økonomiske ramme. Det vil derfor være nødvendigt at finde alternative finansieringsmetoder, hvis disse ydelser skal kunne tilbydes befolkningen. En mulig finansieringsmetode er en forsikringsordning. Forsikringsordninger for borgere er ikke noget hjemmestyret typisk benytter. Derfor er det vigtigt, at man nøje overvejer hvilke virkemidler en forsikringsmodel skal indeholde: Skal ordningen f.eks. være frivillig eller tvungen? Hvis den er tvungen, vil det så være en bedre løsning at hæve skatten som finansiering? Hvis den er frivillig, vil det så kun være alle der har råd, som tilmelder sig? Ser vi på ledsagerforsikring, så vil udgifterne for en person i en bygd være meget større end for en person i Nuuk. Det betyder, at forsikringspræmien måske bliver så høj, at personer - der bor i byer med forholdsvis billige rejseomkostninger - måske ikke tilmelde sig, hvilket betyder at forsikringspræmien for bygder og yderdistrikter bliver meget høj, hvis personer i bygder og yderdistrikter er de eneste som tilmelder sig en sådan forsikring. Der er således mange ting at tænke på, hvis man skal indføre en forsikringsmodel. Forslag til beslutning i punkt 89 fra Jonathan Motzfeldt fremhæver en række nye områder, som kunne blive dækket af en forsikringsordning a la sygesikringen danmark. Sygesikringen danmark er en medlemsejet organisation. danmark dækker ikke Grønland og Færøerne. På forespørgsel til organisationen viser det sig, at man har fravalgt Grønland, da rigtig mange af de ydelser, som sygesikringen danmark dækker, er gratis i Grønland f.eks. tilskud er til medicin, briller, kontaktlinser og tandlægeudgifter. En mulighed som kunne undersøges nærmere, var oprettelse af en speciel grønlandsk kategori i sygesikringen danmarks udbud. En anden mulighed som kunne undersøges var oprettelse af en lignende organisation i Grønland. Dog skal man så være opmærksom på, at det kræver en meget effektiv administration og en stor grad af IT-udnyttelse for at fungere hensigtsmæssigt. Det er tillige tvivlsomt om sygesikringen Danmark ønsker at tilføje en dækning af ledsageromkostninger til en eventuel grønlandsk kategori. Min grundlæggende indstilling er, at pengene i sundhedsvæsenet skal bruges til det, som de er tiltænkt: at gøre syge patienter raske. Som ledsagerredegørelsen har vist, er ledsagerområdet meget dyrt. Der skal dog ikke herske tvivl om, at såfremt man kan lave en ordning, der er både fair og effektiv, så hilser jeg forslaget velkomment. 5

6 Såfremt Landstinget ønsker at arbejde videre med beslutningsforslagene, vil det kræve yderligere afdækning af området samt ikke mindst en rækker komplicerede økonomiske beregninger og skøn. Landsstyret skal pointere at nye ydelser der finansieres via en forsikringsmodel skal betragtes som et supplement til de eksisterende sundhedsydelser. En sådan afdækning vil kræve et ikke ubetydeligt forbrug at personaleressourcer og det vil være tvivlsomt om sundhedsudgifterne vil falde. Landsstyret indstiller at forslaget henvises til velvilje behandling hos Sundhedsudvalget. Nu kommer vi til partiernes ordførere, først Aleqa Hammond, Siumut. Derefter Olga P. Berthelsen, Inuit Ataqatigiit. Aleqa Hammond, Siumuts ordfører. Landstingsbeslutningsforslag om at Landsstyret pålægges at fremsætte forslag til inden udløbet af indeværende valgperiode, at fremsætte forslag til landstingslov om en almen grønlandsk sygeforsikringsordning af Jonathan Motzfeldt Siumut, og Forslag til landstingsbeslutning om at Landsstyret pålægges at udarbejde for, at der tilrettelægges en ordning á la sygesikring, for at kunne finansiere familiemedlemmers følgeskab i forbindelse med patienters behandling udenfor landet, af Agathe Fontain Inuit Ataqatigiit Skal Siumut komme med følgende kommentarer efter at have undersøgt sagerne. Vi hilser begge indholdsfulde og formålsrige forslag velkommen i Siumut. Siumut er af den mening, at det nu er på tide, at man begynder at tænke på nyt og spare til en eventuel almen sygeforsikring og behov for en behandling i udlandet når en sygdom er opstået, hvad enten det bliver udført offentligt eller privat basis. Mange lande anvender sygeforsikringsordninger med positive erfaringer og stadig udvikler disse, derfor er det ikke fremmed at skulle anvende sådanne forsikringsordninger. Siumut er af den mening, at Landstingets Familieudvalg sættes i arbejde med grundlag i begge forslag med det formål, at skulle fremkomme med en betænkning til forårets Landstingssamling. Med disse ord skal vi indstille forslagene til et grundigt og gennemført vurdering. Nu har Olga P. Berthelsen, Inuit Ataqatigiit, ordet, derefter kommer Godmand Rasmussen, Atassut. 6

7 Olga P. Berthelsen, Inuit Ataqatigiits ordfører. Vi skal takke Landstingsmedlem Jonathan Motzfeldt, Siumut og Landstingsmedlem Agathe Fontain, Inuit Ataqatigiit for deres fremsatte forslag, som egentlig har forskellige retningsvinkler, men som har en fælles mening. Begge forslag har til hensigt, at der oprettes sygesikring her i landet. Årligt afsætter vi i Finansloven til Sundhedsvæsenet i Grønland over 1 mia. kroner, og derudover må vi yde tillægsbevillinger. Grunden dertil er befolkningen ønske om en høj sundhedsmæssig standard, service og sikkerhed, og at vi indtil nu ikke har fundet frem til en fornuftig anvendelse af bevillingerne. Når vi accepterer fremmedydelser, skal vi sørge for, at det ikke skal gå ud over andre ydelser. Indtil nu er det sådan, at der må besparelser i forskellige afdelinger i Sundhedsvæsenet, når der godkendes indsættelse af fremmedydelser. Vi Landstingsmedlemmer nok allesammen, har det dårligt med, når vi er nødsaget til at stemme imod fremsatte forslag omkring Sundhedsvæsenet. Denne dårlige følelse har vi i høj grad i Inuit Ataqatigiit. Og, de vedvarende økonomiske hindringer der af og til fremkommer, skal der findes en løsning på, hvilket vi nødvendigt arbejder vedvarende med i Inuit Ataqatigiit. Derfor er der anledning til at takke for de sammenhængende forslag, vi taler om, og som giver os anledning til at fremkomme med vore meninger, for at komme ud af problematikken. Landstingsmedlem Agathe Fontain, Inuit Ataqatigiit, søger gennem sit forslag, at der skal findes økonomiske midler til patientledsagere. Vi har allerede behandlet flere sådanne forslag i Landstinget. Som det kendes, har Inuit Ataqatigiit stemt imod sådanne lignende forslag. Årsagen til at Inuit Ataqatigiit har stemt imod er, at vi ikke kan acceptere besparelser indenfor Sundhedsvæsenets områder på behandling og ydelser, da vi prioriterer disse områder højt. Også at vi har en forestilling om, hvordan de samfundsmæssige økonomiske konsekven-ser vil blive. Det blev også bekræftet i redegørelsen om patientledsagelse fra Departementet for Familie og Sundhed. 7

8 Vi skal udtrykke vores enighed i Agathe Fontain s fremsatte forslag om familiemedlemmers ledsagelse, for derved at opnå støtte til den syge. Kort sagt. De to forslagsstillere selvom deres forslag i det grundliggende ikke er ens søger at opnå etablering af en sygesikringsordning, og derved pålægger Landsstyret at fremsætte et forslag. Inuit Ataqatigiit støtter fuldt ud de to forslag med samme grundlæggende hensigt. Hvordan skal vi finansiere den ønskede sygesikring? Det spørgsmål er helt nødvendigt at stille for os selv. I Inuit Ataqatigiit har denne forestilling: Penge til sygesikringen må hentes fra hele befolkningen og arbejdsgiverne. Det må vi gøre, da det drejer sig om vor sundhed og at det har med at gøre, at det er Sundhedsvæsenet der skal yde en service overfor os. Med hensyn til børnene ved vi, at de ikke selv kan betale. Også af hensyn til familier med mange børn ikke skal belastes med for store økonomiske byrder, vil vi fra Inuit Ataqatigiit foreslå, at en del af børnechecken skal anvendes til finansieringen. På den måde kan vi opnå den bedste behandling for børn med mindre eller større sygdom. Derudover opnås ens og lige behandling for alle børn i landet, og vil bane vej for, at forældrene kan få følelse for en medansvarlighed. Vi skal foreslå, at sunde voksne personer og som ved deres arbejde har indtjening, bidrager med faste månedlige bidrag. Her nævner vi ikke noget fast beløb, da vi mener, at dette må indgå i et relevant udvalgs arbejde. Det der også skal undersøges er, hvorledes bidragene må være for de arbejdsløse, førtidspensionister, uddannelsessøgende og for de gamle. Vi vil igen takke forslagsstillerne Jonathan Motzfeldt, Siumut og Agathe Fontain, Inuit Ataqatigiit for, i gennem deres meget interessante forslag, har banet vej for, hvordan vi i fremtiden kan reducere de offentlige tilskud til Sundhedsvæsenet. 8

9 Fra Inuit Ataqatigiit håber vi, at hele Landstinget og hele befolkningen vil udvise forståelse og støtte til forslagene. Vi håber endvidere, at vi alle sammen vil udvise mod til at deltage i finansieringen. Med disse ord henviser vi forslagene til viderebehandling i Udvalget for Familie og Sundhed. Nu er det Godmand Rasmussens, Atassut, tur. Derefter Jørgen Ole Nyborg Nielsen, Demokraterne. Godmand Rasmussen, Atassuts ordfører. Nærværende to forskellige forslag lægger op til, dels at man uden at reducere sundhedsvæsenets ydelser, fremover benytter sig af sygeforsikringsordning som supplement til de eksisterende ydelser, dels at man igennem en forsikring arbejder for at øge mulighederne for at pårørende kan følge de syge, og det er Inuit Ataqatigiits Landstingsmedlem Agathe Fontain og Siumut s Jonathan Motzfeldt der fremkommer med forslagene. Vi har fra ATASSUT med interesse drøftet og vurderet forslagene. For det er faktum at sundhedsvæsenets ydelser må stabiliseres, og i den forbindelse må vi hver især som enkelte borgere alle spørge os selv om hvad vi kan gøre for at lette og forbedre sundhedsvæsenets ydelser. I nærværende år har vi igennem finansloven tilsidesat næsten 1,2 mia. kroner, men på trods af dette ved vi nu alle sammen at det er meget svært for sundhedsvæsenet at få økonomien til at hænge sammen, og såfremt sundhedsvæsenet skal have mulighed for at forbedre sine opgaver overfor vores syge medborgere, kan vi ikke komme udenom at vi hver især tager vores del af ansvaret og oprigtigt viser det. Fra ATASSUT vil vi gerne være med til at drøfte og vurdere om en sygeforsikringsordning kan være med til at forbedre sundhedsvæsenets ydelser, og vi skal på det baggrund indstille begge forslag til nærmere drøftelse hos Landstingets Sundhedsudvalg forinden andenbehandlingen. Jørgen Ole Nyborg Nielsen, Demokraterne, derefter Ane Marie Schmidt Hansen, Uafhængig. Jørgen Ole Nyborg Nielsen, Demokraatit oqaaseqartuat. Der er her tale om to velmenende forslag, der desværre har det til fælles, at de vil have det offentlige til at tilbyde en ydelse, som allerede findes på det private marked. Dermed vil der efter 9

10 Demokraternes opfattelse opstå konkurrenceforvridning, fordi man fra Hjemmestyrets side vil konkurrere med private forsikringsselskaber om at tilbyde sundhedsforsikringer. Det siger sig selv, at konkurrencen vil blive unfair på den måde. Der er ingen tvivl om, at vores sundhedsvæsen lader meget tilbage at ønske. Det skyldes primært en forfejlet politik fra skiftende Landsstyrekoalitioner, men løsninger er altså ikke at lave sundhedsforsikringer. Løsningen er at sørge for, at vores sundhedsvæsen kommer til at fungere, så skal der bruges flere penge, så skal det være direkte til sundhedsvæsenet og ikke til en konkurrenceforvridende sundhedsforsikring. Med disse bemærkninger afviser Demokraterne begge forslag. Anthon Frederiksen, Kattusseqatigiit Partiiats ordfører. Jeg vil på vegne af Kattusseqatigiit Parti kommentere, efter undersøgelse af Landstingsmedlem Jonathan Motzfeldt og Agathe Fontain s interessante forslag, der let kan få stor betydning for samfundet, således: Forslagsstillerne har fuldstændig ret i, at vi bør være mere i stand til at finde og foretage initiativer for at forbedre muligheder, når man skal tænke på behandling af patienter i Grønland nu om stunder, hvor udnyttelse af en fremgangsmåde ligeledes er yderst nødvendigt for at fremkomme med gavnlige tiltag. Det er derfor nødvendigt at bane vejen for andre mulige fremgangsmåder og ikke blot vente på tiltag fra sundhedsvæsenet, men at vi også foretager noget til lettelse for sundhedsvæsenet, hvorfor man ikke kan komme udenom velstående personers større deltagelse, med hensyn til fremtiden i længere sigt, ved en ordning. Kattusseqatigiit Parti er derfor, med udgangspunkt i forslagenes grundlag, enige med forslagsstillerne, idet der heri banes vej for muligheder for irettesættelser af nogle problemer. Eksempelvis er nogle af større og mindre virksomheder begyndt at benytte sygeforsikring i gensidige forståelse med ansatte, hvor man ikke alene sætter lid på sundhedsvæsenet, men også fører et godt samarbejde med forsikringsselskaber, for derved kan der opnås større økonomiske besparelser i sundhedsvæsenet. 10

11 Vi mener sådanne muligheder bør benyttes i større grad, idet vi også ved udfra nuværende erfaringer, at nogle ansatte er tilfredse og trygge ved sådanne ordninger. Især i dag, hvor snarlig besvarelse vedrørende sygdomme eller undersøgelse efter et tilfælde, er hårdt tiltrængt i landet, giver omgående servicering større tryghed hos den pågældende, ikke mindst med henblik på de mange folk der i dag afventer behandling fra sundhedsvæsenet. Vi mener udnyttelse af sådanne muligheder kan være en af de gode veje til hastigere behandling af afventende i sundhedsvæsenet og mere snarlige diagnosticeringer af sygdomme. Vi mener denne værdige fremgangsmåde er god og bør benyttes. Vi mener også man kan se tegn på en god politik, også i virksomhederne, specielt i offentlige virksomheder, hvor de ansattes muligheder er forbedret ved virksomhedernes sygeforsikringsordning for ansatte. Det er ønskeligt at der oplyses omkring denne fremgangsmåde, der er værd at indstille. Vi regner med, at sygeforsikringsordningen i Grønlands Hjemmestyres virksomheder, inklusiv i disse sekretariater, er tilgængeliggjort som mulighed. Vi mener ligeledes der bør foretages undersøgelser i lovgivningen vedrørende en almen grønlandsk sygeforsikring samt oplysning af befolkningen om mulighederne heri. Eksempelvis, vi ved at befolkningen i Færøerne er meget tilfredse med deres sygeforsikringsordning, ikke mindst idet der bydes bedre muligheder for patienter, der skal behandles i udlandet samt deres nære pårørende. Vi mener ikke vi bør ignorere sådanne muligheder, idet vi er nødt til at drøfte gavnlige tiltag, når problemerne indenfor sundhedsvæsenet er så omfattende. Ligeledes mener vi, at sådan en ordning kan være en af de gode veje til løsning af problemerne, med nærmere og længere sigt på fremtiden. Til slut mener vi at sundhedsvæsenet bør reorganiseres i landsdelene, således Nord- og Sydgrønlands sygehuse får større kompetence til behandlinger, med henblik på de problemer der findes i Dronning Ingrids Hospital. 11

12 Derved kan man holde rejseudgifterne på minimal plan for patienterne, ikke mindst for at sikre bekendte omgivelser, også med hensyn til nære pårørende. Kattusseqatigiit Parti er derfor fastbesluttet på, at Dronning Ingrids Hospital bør have centrale afdelinger i Nord- og Sydgrønland, som vi også tidligere har fremlagt. Med disse bemærkninger på vegne af Kattusseqatigiit Parti samt støtte til forslagene i deres grundlag, indstiller jeg sagernes videreførelse til relevant udvalg inden anden behandling. Ane Marie Schmidt Hansen, Uafhængig. Derefter kommer forslagsstillerne, Agathe Fontain, Inuit Ataqatigiit og Jonathan Motzfeldt, Siumut, med et svar. Ane Marie Schmidt Hansen, Løsgænger. Efter at have gennemgået de to interessante forslag vil jeg fremkomme med følgende. Først er jeg enig med Inuit Ataqatigiits forslagstiller Agathe Fontain i, at hun sagde, at i forbindelse med sygdomstilfælde og vedkommende bliver nødsaget til at blive sendt til behandling er det vigtigt at blive ledsaget af et familiemedlem. Det er rigtigt, når vi gang på gang hører om, hvor vigtigt det er, at blive støttet af familie under behandlingsophold, som samtidig giver styrke til patienten. Vi ved også i dag, at omkostningerne til sundhedsvæsenet i de sidste år er blevet stigende til op mod 1 mia. kr. det viser finansloven. Det er samtidig vort mål, at samtlige sygdomsramte skal blive behandlet hurtigst muligt, som gerne skal medføre raske patienter. Det er kernen i vort mål angående behandling af vore sygdomsramte medborgere. Jeg er også enig i forslaget fra Jonathan Motzfeldt, Siumut, hvor han fremhævede i sit forslag vigtigheden af, at alle borgere i Grønland fortsat skal have retten til gratis behandling samt hospilalsophold. Det er lig med mine egne synspunkter. Begge forslagsstillere har til mål at vi i Grønland opretter sygesikringslignende foranstaltning med henblik på at give mulighed for ledsager i forbindelse med behandlingsophold, eller kort sagt, mulighed for at ledsage en sygdomsramt person, som i dag er et problem, som begge forslagstillere har til hensigt at løse. 12

13 Det vil medføre, at de problemer vi nu til dags møder vedr. patientledsagelse vil blive mindre og nemmere ved oprettelse af en sygesikringslignende foranstaltning. Vi ved, at det koster penge, men vi alle borgere må være med til at løse problemet for at komme det til livs. Det er ikke hensigten at det skal koste al verden, men det er også på nuværende tidspunkt svært at sætte tal. Dette spørgsmål er et oplagt emne, at behandle i udvalg sammen med uddannelsessøgendes, førtidspensionisters samt pensionisternes stilling i sagen, fordi de har begrænset indkomst. Til sidst vil jeg sige tak for forslagene, da de sikkert vil bane vej for løsning af problemet. Med disse ord vil jeg indstille begge forslag til behandling i udvalget for Sundhed og Familieudvalget. Ja, det er rigtigt, at alle talere henstiller at forslagene skal i udvalgsbehandling. Nu kommer forslagsstiller Agathe Fontain, Inuit Ataqatigiit, med et svar. Derefter kommer Jonathan Motzfeldt, Siumut. Agathe Fontain, forslagsstiller, Inuit Ataqatigiit. Tak. Det er glædeligt at høre at vi alle i landstinget har interesse i at der skal gøres noget. Selv om argumentationerne for forslagene er forskellige er det meget glædeligt at høre at for forslagenes fælles mål er der fuldstændig enighed om. Det er også meget tydeligt i landsstyrets besvarelse, at landsstyret under deres behandling af spørgsmålene har været interesserede i formålet med forslagene. Selvfølgelig kommer landsstyret ind på erstatningsydelse i deres besvarelse. Men det var ikke netop det, jeg tænkte på med mit forslag. Der er jo ikke lovgivet om, at når der er gået 10 dage, så kan man henvise til privathospital, det gælder ikke for Grønland, men selvfølgelig kan det udnyttes. Landsstyret påpegede også andre muligheder i deres svartale og kom med flere spørgsmål, som burde besvares. Der blev også eksempelvis påpeget sygesikringen Danmark som kan finansieres ved medlemsbidrag. Også det rent sekretariatsmæssige, idet det må være enkelt sekretariat ved hjælp af computere, blev nævnt blandt eksemplerne. 13

14 Landsstyremedlemmet regner også helt sikkert i sit svar, at overtagelse af sådan opgave vil have stor indvirkning på deres personaleopgaver. Også om sundhedsvæsenets udgifter virkelig kan formindskes gennem sådan opgave, og om det skal igennem den vej. Med henblik netop på det har vores partis svar omhandlet dette, ligesom også Siumut velvilligt efterlyser undersøgelser omkring denne nyordning. De fleste partier anbefaler også det samme. Når vi undersøger muligheder, som vi ikke har idag, kan resultatet af undersøgelsen blive at det viser sig, at det ikke er sundhedsvæsenets opgave, f.eks. Sundhedsvæsenet har jo allerede rigeligt at lave alene ved at arbejde med sine normale opgaver. Det kan jo under udvalgsarbejdet også vise sig at opgaven skal til et helt andet sted hen, som vi slet ikke har forestilling om lige nu. Hvis man søger hen imod befolkningen kan gøre noget i form af medfinansiering, så kan det være at man finder ud af, på lige fod med andre foretagenders firsikringsordninger, at måske forskellige foretagender kan finde på noget nyt I den retning. Med kommunal deltagelse, så befolkningen, som ikke har berøring med disse foretagender kan igennem kommunen kan være med at til at finansielle dækning af dette foretagende. Mit første mål med det forslag er at jeg ved at idag er forholdene i sundhedsvæsenet er sadan indrettet, at uanset hvor lille eller hvor stor bevillingen er til et bestemt opgave, så trækker vi fra patientbehandlingen med et resultat at ventelisterne bliver længere og længere netop fordi vi har mindsket bevillingerne. Mit formål er netop at finde på noget nyt for at sikre at disse mennesker ikke bliver ramt negativt af ordningen. Det er ofte meget dyrt for familiemedlemer at medfølge den syge familiemedlem og må fravælge ledsagelse af den grund, for eksempel til længerevarende sygdomsophold i Danmark. Kommunerne begrænser jo også hvorlænge en ledsagelse kan vare. Man kan måske lave en ordning, der gør det lettede for disse mennesker. Derfor er det meget interessant at den går til udvalgsbehandling og jeg mener også at det er mere passende at 2. behandlingen berammes til forårssamlingen, så udvalget får god tid til at arbejde med det i. Det bliver også spændende at se til den tid, hvordan man har løst spørgsmålet med hvem, der får opgaven. Jeg kommer ikke med hvert enkelt partiordfører, da der er meget stor enighed. Og jeg håber, at udvalget medtager og nøje undersøger de muligheder, som blev påpeget her isalen. Mange tak. 14

15 Nu kommer den ene forslagsstiller Jonathan Motzfeldt, Siumut. Jonathan Motzfeldt, forslagsstiller, Siumut. Ja, jeg vil også komme med en kort takketale. Jeg mener at det er på sin plads at landstinget tager ansvaret ved at støtte forslagene. Sådan skal politik være, være med i det ansvarsområde vi er del af og på den måde være med i bestræbelsen på at finde løsninger. En særlig tak til landsstyret, lige som den foregående taler. Sådan støtte giver os mulighed og sikkerhed for at sagen, som alle partier har støttet, går videre. Selvfølgelig, jeg vil sige, at vi snart kommer ind i småtingsafdelingen. Vi også jeg, regner ikke med at det bliver sådan. Jeg mener, ligesom Siumuts ordfører også udtrykker det, nu er det vist på tide at vi skal begynde at tænke nyt I forbindelse med vores medansvar men hensyn til vores sundhed og være med I vurderingen af det. Vi skal ikke bare stå og vente og se, hvad man vil gøre med hensyn til os. Vi må også selv gøre noget. Vi skal ikke bare den vej, hvor man bare peger på på, det vil sige på forebyggelsen. Vi mener nemlig at den eneste vi opnår ved forebyggelse er at vi går fremad uden sygdomme. Men pengene som kommer fra myndighederne, som blev nævnt her, også skal også bruges for at opnår, at vi forbliver raske. Der skal ændres noget med dem. At man påpegede at de penge ikke skal røres ved er jeg glad for. Jeg vil også sige at Inuit Ataqatigiit. Olga berørte sagen i forbifarten. En ting, hun sagde er jeg meget enig i og jeg mener, at udvalget må undersøge den nærmere; det hun vænte er børnechek, med hensyn til at også børn kan blive syge. Sådanne penge, som blev udbetalt, kan også bruges til dette, det må undersøges og jeg mener at det er en god ide. Jeg tager den bare lige fra starten. Uden at komme med kommentarer til andre partier. Men jeg beklager Demokraterne, demokraterne overrasker mig sommetider, jeg mener at det ellers passer meget godt til demokraternes politik og vil blive støttet. Men jeg er lidt skuffet over, at demokraternes støtte ikke mere klar. Men det skal man ikke græde over. Der er en ting, som er interessant i Kattusseqatigiit partiiats udtalelse, jeg har ikke haft tid til at undersøge ordningerne i Island og Færøerne og medtage vurderingen i mit forslag her. Men Anthon 15

16 Frederiksen, du har ret, det må være en mulighed for udvalget at undersøge ordningerne i Island og Færøerne. Derved ønsker jeg også at udvalget medtager de du nævnte med i deres undersøgelser. Jeg siger tak til Ane Marie Schmidts ord. Jeg mener at jeg må nævne det Ane Marie Schmidt siger om hvormeget man skal betale, som andre talere også har nævnt. At undersøgelsen også skal omhandle muligheder for uddannelsessøgende, folkepensionister, invalide og andre blev også nævnt. Til allersidst vil jeg nævne at det også er nærliggende at undersøge mulighederne hos forsikringsselskaberne i Danmark. Men andre, bl.a. Kattusseqatigiit, nævnte Færøerne og Island, de skal også med i undersøgelsen, det ønsker jeg. Jeg har ikke noget imod forslaget om, at 2. behandlingen foregår under forårssamlingen. Jeg mener at vi skal bruge den komme tid fornuftigt til nøje undersøgelser. Men vi gøre forslagene til virkelighed. Tak. Nu kommer Aleqa Hammond, Siumut. Aleqa Hammond, Siumuts ordfører. Tak. Siden Grønslands Hjemmestyre hjemtog sundhedsområdet fra staten i 1992, har vi oplevet betydelige forbedringer i sundhedsområdet hvert eneste år. Heldigvis gik vores arbejde for samfundets sundhed godt, trods det skete i ganske få år. Naturligvis har der været nok at klage over til daglig, men vi har opnået ganske meget i løbet få år og det skal vi glæde os over. Trods det har vi stadig forpligtelser for at gøre det endnu bedre for vores samfund. Forslagsstillernes, Agathe Fontain, Inuit Ataqatigiit og Jonathan Motzfeldt fra Siumut, forslag og deres forslag til forbedringer støtter vi fuldtud fra Siumuts side og mener og tror at deres forslag vil være med til at forbedre sundhedsstituationen fremover. Nu er det heldigvis ved at være almindelig at arbejdspladserne forsikrer deres medarbejdere og det vil være en forbedring for medarbejdernes vilkår. Sygeforsikringer og ulykkesforsikringer går 16

17 fremad og jeg håber andre arbejdspladser og bliver interesserede og følger efter så de også kan være med i den nye bølge. Søgen efter muligheder, mener vi i Siumut, vil skabe en endnu mere sikker sundhedsvæsen, så vi kan komme fremtiden imøde tryghed. Ingen af forslagsstillerne siger direkte om, hvordan ordningen kann finansieres. Men jeg er ikke i tvivl, at når vi begynder at arbejde med forslagene i sundhedsudvalget, så bliver de bedste og for samfundet letteste løsningmodeller taget op. Som der også forbigående berørt af Inuit Ataqatigiit, børnecheken, som Siumut har indført i sin tid, kommer vi nok til at snakke meget om i forbindelse med finansierings spørgsmålet. Soorunami tamatta kissaatigaarput meerartagut siunissami aamma pitsaanerusumik atugassaqalernissaat, kisiannili aamma ileqqaarisassaaninngaanniit tigooraanissaat uagut imaalillatsiaannaq peqataasinnaannginneratsinnut oqaatigissavara. Udvalget vil meget gerne være med i det arbejde, så den sag kan føres ud i livet. Det er også glædeligt at høre at landsstyret ønsker endnu flere oplysninger. Og deres ønske om at være med til virkeliggøre forslagene, måske på en lidt anden måde, ser meget lovende du. Siumuts udvalgsmedlemmer glæder sig til at arbejde godt med forslagene, det kan jeg love jer. Tak. Der er ikke flere talere og således er fælles behandlingen af dagsordspunkterne 131 og 89 til ende. Alle talerne ønsker forslagene går videre til udvalgsbehandling hos Sundhedsudvalget. Samtidig anbefales og ønskes 2. behandlingen foregår under FM2009. Således er disse punkter færdigbehandlet. Så kommer vi til Dagsordenens punkt

(Landsstyremedlemmet for Erhverv, Arbejdsmarked og Erhvervsuddannelser)

(Landsstyremedlemmet for Erhverv, Arbejdsmarked og Erhvervsuddannelser) 3. mødedag, fredag den 7. marts, 2008 Dagsordens punkt 46. Forslag til landstingsbeslutning om Grønlands Hjemmestyres udtalelse til anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om garantifond for skadeforsikringsselskaber.

Læs mere

20. mødedag, torsdag den 15. maj 2008, kl. 10:00. Dagsordens punkt 87.

20. mødedag, torsdag den 15. maj 2008, kl. 10:00. Dagsordens punkt 87. 20. mødedag, torsdag den 15. maj 2008, kl. 10:00 Dagsordens punkt 87. Forslag til Landstingsbeslutning om, at Landsstyret pålægges at ind-føre lovgivning, der giver alle under 18 år ret til at have en

Læs mere

Mødeleder: Isak Davidsen, 4. næstformand for Landstingets Formandskab, Siumut.

Mødeleder: Isak Davidsen, 4. næstformand for Landstingets Formandskab, Siumut. 13. mødedag, onsdag den 15. oktober 2008. Dagsordenens punkt 57 Beslutningsforslag til landstinget: at landsstyret pålægges at nedsætte et råd, der hurtigst muligt skal komme med koordinerede og samlede

Læs mere

7. november 2008 EM2008/47 (FM 2008/105) RETTELSE BETÆNKNING. afgivet af Landstingets Sundhedsudvalg. vedrørende

7. november 2008 EM2008/47 (FM 2008/105) RETTELSE BETÆNKNING. afgivet af Landstingets Sundhedsudvalg. vedrørende RETTELSE BETÆNKNING afgivet af Landstingets Sundhedsudvalg vedrørende Forslag til Landstingsbeslutning om, at Landsstyret pålægges tiltag for etablering af boliger til rejseledsagere, nære pårørende til

Læs mere

Forslag til Landstingslov om ændring af Landstingslov om indkomstskat. (Landsstyremedlem for Finanser og Udenrigsanliggender) (1.

Forslag til Landstingslov om ændring af Landstingslov om indkomstskat. (Landsstyremedlem for Finanser og Udenrigsanliggender) (1. 4. mødedag, fredag den 26. september 2008. Dagsordenens punkt 67 Forslag til Landstingslov om ændring af Landstingslov om indkomstskat. (Landsstyremedlem for Finanser og Udenrigsanliggender) (1. behandling)

Læs mere

Ruth Heilmann, Landstingsformand, Siumut. Og så er det landsstyremedlemmet for finanser og udenrigsanliggender, der skal fremlægge.

Ruth Heilmann, Landstingsformand, Siumut. Og så er det landsstyremedlemmet for finanser og udenrigsanliggender, der skal fremlægge. 2. mødedag, onsdag den 5. marts 2008. Dagsordenens punkt 42. Forslag til Landstingsbeslutning jævnfør forretningsorden 32 stk. 6, 2 om at de skattemæssige fradrag med mere for 2009 fastsættes således,

Læs mere

19. mødedag, onsdag den 14. maj 2008 kl. 10:00. Dagsordens punkt 62.

19. mødedag, onsdag den 14. maj 2008 kl. 10:00. Dagsordens punkt 62. 19. mødedag, onsdag den 14. maj 2008 kl. 10:00. Dagsordens punkt 62. Forslag til landstingsbeslutning om at Landsstyret pålægges om at tage initiativ til at gøre noget ved de grønlandske studerendes kollegieforhold

Læs mere

25. mødedag, onsdag den 26. november 2008.

25. mødedag, onsdag den 26. november 2008. 25. mødedag, onsdag den 26. november 2008. Dagsordenens punkt 134 Forslag til Landstingsbeslutning om, at Landsstyret pålægges at ændre gældende boligsikringsregler således, at beregningsrundlaget fremover

Læs mere

19. mødedag, onsdag den 12. november, 2008.

19. mødedag, onsdag den 12. november, 2008. 19. mødedag, onsdag den 12. november, 2008. Dagsordenens punkt 142 Færøerne og Island har oprettet generalkonsulater med diplomatstatus i hinandens lande. Vestnordisk Råd opfordrer det grønlandske Landsstyre

Læs mere

30. april 2012 FM 2012/86 BETÆNKNING. Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget. vedrørende

30. april 2012 FM 2012/86 BETÆNKNING. Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget. vedrørende BETÆNKNING Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut senest til FM 2013 pålægges at fremlægge en redegørelse for Inatsisartut om de offentlige

Læs mere

19. oktober 2006 EM 2006/88 og EM 2006/95 BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Sundhedsudvalg. vedrørende

19. oktober 2006 EM 2006/88 og EM 2006/95 BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Sundhedsudvalg. vedrørende 19. oktober 2006 BETÆNKNING Afgivet af Landstingets Sundhedsudvalg vedrørende EM 2006/88: Forslag til landstingsbeslutning om, at Landsstyret pålægges at hæve lotteriafgiften og automatspilsafgiften således,

Læs mere

(Landsstyremedlemmet for Erhverv, Arbejdsmarked og Erhvervsuddannelser)

(Landsstyremedlemmet for Erhverv, Arbejdsmarked og Erhvervsuddannelser) 3. mødedag, fredag den 7. marts, 2008 Dagsordens punkt 47. Forslag til landstingsbeslutning om Grønlands Hjemmestyres udtalelse til anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om statsautoriserede og

Læs mere

13. oktober 2008 EM 2008/ 39 FM 2008/92 BETÆNKNING. afgivet af Landstingets Erhvervsudvalg. vedrørende

13. oktober 2008 EM 2008/ 39 FM 2008/92 BETÆNKNING. afgivet af Landstingets Erhvervsudvalg. vedrørende 13. oktober 2008 EM 2008/ 39 FM 2008/92 BETÆNKNING afgivet af Landstingets Erhvervsudvalg vedrørende Forslag til Landstingsbeslutning om, at Landsstyret pålægges at ændre tilbagebetalingspligten af de

Læs mere

27. april 2007 FM 2007/132 BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Kultur- og Uddannelsesudvalg. vedrørende

27. april 2007 FM 2007/132 BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Kultur- og Uddannelsesudvalg. vedrørende 27. april 2007 BETÆNKNING Afgivet af Landstingets Kultur- og Uddannelsesudvalg vedrørende Forslag til landstingsbeslutning om at Landstyret pålægges at sikre, at udviklingshæmmede unge skal kunne tildeles

Læs mere

24. november 2008 EM 2008/15 BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Familieudvalg. vedrørende

24. november 2008 EM 2008/15 BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Familieudvalg. vedrørende 24. november 2008 BETÆNKNING Afgivet af Landstingets Familieudvalg vedrørende Forslag til Landstingsbeslutning om at Landsstyret pålægges at tage initiativ til at iværksætte kurser til at uddanne samtalepersoner

Læs mere

BETÆNKNING. afgivet af. Landstingets Skatte- og Afgiftsudvalg. Landstingets Finansudvalg. vedrørende

BETÆNKNING. afgivet af. Landstingets Skatte- og Afgiftsudvalg. Landstingets Finansudvalg. vedrørende 19. oktober 2007 EM 2007/60,61 BETÆNKNING afgivet af Landstingets Skatte- og Afgiftsudvalg og Landstingets Finansudvalg vedrørende Forslag til landstingslov om ændring af landstingslov om indførselsafgifter

Læs mere

BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Kultur- og Uddannelsesudvalg. vedrørende. Forslag til landstingslov om efterskoler.

BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Kultur- og Uddannelsesudvalg. vedrørende. Forslag til landstingslov om efterskoler. 22. november 2008 EM2008/152 BETÆNKNING Afgivet af Landstingets Kultur- og Uddannelsesudvalg vedrørende Forslag til landstingslov om efterskoler. Afgivet til lovforslagets 2. behandling Landstingets Kultur-

Læs mere

Mødeleder: Isak Davidsen, 4. næstformand for Landstingets Formandskab, Siumut.

Mødeleder: Isak Davidsen, 4. næstformand for Landstingets Formandskab, Siumut. 16. mødedag, onsdag den 5. november 2008. Dagsordenens punkt 82 Forslag til Landstingsbeslutning om, at Landsstyret pålægges at nedsætte en arbejdsgruppe, der har til opgave, inden forårssamlingen 2009,

Læs mere

02 oktober 2007 EM 2007/31-01

02 oktober 2007 EM 2007/31-01 02 oktober 2007 EM 2007/31-01 Forslag til Landstingsfinanslov for 2008. Indledningsvis skal det understreges at vi fra Kattusseqatuigiit Parti ikke mener en skatteforhøjelse ifm forslag til Landstingsfinanslov

Læs mere

Mødeleder: Isak Davidsen, 4. næstformand for Landstingets Formandskab, Siumut.

Mødeleder: Isak Davidsen, 4. næstformand for Landstingets Formandskab, Siumut. 13. mødedag, onsdag den 15. oktober 2008. Dagsordenens punkt 85 Beslutningsforslag til, at landsstyret pålægges at undersøge mulighederne for sammen med Danmark at oprette et center for international forskning

Læs mere

Mødeleder: Josef Motzfeldt, 1. næstformand for Landstingets Formandskab, Inuit Ataqatigiit

Mødeleder: Josef Motzfeldt, 1. næstformand for Landstingets Formandskab, Inuit Ataqatigiit 19. mødedag, onsdag den 12. november 2008. Dagsordenens punkt 118 Forslag til landstingsbeslutning om, at Landsstyret pålægges at indføre en officel fattigdomsgrænse i Grønland. (Landstingsmedlem Palle

Læs mere

31. oktober 2008 EM2008/23 (FM2008/68) BETÆNKNING. afgivet af Landstingets Kultur- og Uddannelsesudvalg. vedrørende

31. oktober 2008 EM2008/23 (FM2008/68) BETÆNKNING. afgivet af Landstingets Kultur- og Uddannelsesudvalg. vedrørende () BETÆNKNING afgivet af Landstingets Kultur- og Uddannelsesudvalg vedrørende Forslag til Landstingsbeslutning om at Landsstyret pålægges til at arbejde for at få indarbejdet nye retningslinjer for at

Læs mere

BERETNING. Afgivet af Landstingets Sundhedsudvalg. vedrørende

BERETNING. Afgivet af Landstingets Sundhedsudvalg. vedrørende BERETNING Afgivet af Landstingets Sundhedsudvalg vedrørende FM06/65: Forslag til forespørgselsdebat om, at en person som har et nært forhold til en alvorligt syg skal have forbedrede muligheder for at

Læs mere

Mødeleder: Isak Davidsen, 4. næstformand for Landstingets Formandskab, Siumut.

Mødeleder: Isak Davidsen, 4. næstformand for Landstingets Formandskab, Siumut. 8.mødedag, tirsdag den 7. oktober 2008. Dagsordenens punkt 137 Forslag til Landstingsbeslutning om at Landsstyret pålægges at bane vejen for vandforsyning gennem vandvinding af grundvand. (Landstingsmedlem

Læs mere

RIGSOMBUDSMANDEN I GRØNLAND

RIGSOMBUDSMANDEN I GRØNLAND RIGSOMBUDSMANDEN I GRØNLAND Statsministeriet Prins Jørgens Gård 11 1218 København K Dato: 9. oktober 2008 J.nr.: 415-0001 Indberetning vedr. Grønlands Landstings efterårssamling, onsdag den 8. oktober

Læs mere

29. marts 2007 EM07/21 BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Infrastruktur og Boligudvalg. vedrørende

29. marts 2007 EM07/21 BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Infrastruktur og Boligudvalg. vedrørende BETÆNKNING Afgivet af Landstingets Infrastruktur og Boligudvalg vedrørende Forslag til Landstingsforordning om boligfinansiering Afgivet til forordningsforslagets 2. behandling Landstingets Infrastruktur-

Læs mere

11. mødedag, fredag den 10. oktober 2008. Dagsordenens punkt 101

11. mødedag, fredag den 10. oktober 2008. Dagsordenens punkt 101 11. mødedag, fredag den 10. oktober 2008. Dagsordenens punkt 101 Forslag til landstingsbeslutning om at Landsstyret pålægges at arbejder for at forhøje underholdsbidraget til børn (alimentationsbidraget).

Læs mere

26. april 2008 FM 2008/48 BETÆNKNING. afgivet af Landstingets Erhvervsudvalg. vedrørende

26. april 2008 FM 2008/48 BETÆNKNING. afgivet af Landstingets Erhvervsudvalg. vedrørende 26. april 2008 FM 2008/48 BETÆNKNING afgivet af Landstingets Erhvervsudvalg vedrørende Forslag til landstingsbeslutning om Grønlands Hjemmestyres udtalelse til anordning om ikrafttræden for Grønland af

Læs mere

22. maj 2015 FM 2015/20 BETÆNKNING. Afgivet af Familie og Sundhedsudvalget. vedrørende

22. maj 2015 FM 2015/20 BETÆNKNING. Afgivet af Familie og Sundhedsudvalget. vedrørende 22. maj 2015 BETÆNKNING Afgivet af Familie og Sundhedsudvalget vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at arbejde for, at alderspensionister i tilfælde af nære pårørendes

Læs mere

15. maj 2015 FM2015/61 BETÆNKNING. Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke. vedrørende

15. maj 2015 FM2015/61 BETÆNKNING. Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke. vedrørende BETÆNKNING Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om at Naalakkersuisut pålægges til at undersøge muligheder for at etablere en idrætshøjskole

Læs mere

17. oktober 2011 EM2011/41 BETÆNKNING. Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke

17. oktober 2011 EM2011/41 BETÆNKNING. Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke 17. oktober 2011 BETÆNKNING Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke vedrørende forslag til Inatsisartutlov om fordeling af midler fra visse spil. (Medlem af Naalakkersuisut for Familie,

Læs mere

10. marts 2011 FM 2011/19 (EM 2010/48) BETÆNKNING. Afgivet af Udvalget for Forretningsordenen. vedrørende

10. marts 2011 FM 2011/19 (EM 2010/48) BETÆNKNING. Afgivet af Udvalget for Forretningsordenen. vedrørende BETÆNKNING Afgivet af Udvalget for Forretningsordenen vedrørende Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx.xx 2011 om ændring af landstingslov om vederlag til medlemmer af landstinget og landsstyret m.v.

Læs mere

RIGSOMBUDSMANDEN I GRØNLAND

RIGSOMBUDSMANDEN I GRØNLAND Udvalget vedrørende Grønlandske Forhold UGF alm. del - Bilag 88 Offentligt RIGSOMBUDSMANDEN I GRØNLAND Statsministeriet Prins Jørgens Gård 11 1218 København K Dato: 20. marts 2007 J.nr.: 415-0001 Indberetning

Læs mere

13. maj 2010 FM2010/113 BETÆNKNING. Afgivet af Erhvervsudvalget

13. maj 2010 FM2010/113 BETÆNKNING. Afgivet af Erhvervsudvalget BETÆNKNING Afgivet af Erhvervsudvalget vedrørende Forslag til: Inatsisartutbeslutning om Grønlands Selvstyres udtalelse til forslag til lov om arbejdsskadesikring i Grønland. Afgivet til forslagets 2.

Læs mere

24. april 2007 FM 2007/61 BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Kultur- og Uddannelsesudvalg. vedrørende

24. april 2007 FM 2007/61 BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Kultur- og Uddannelsesudvalg. vedrørende BETÆNKNING Afgivet af Landstingets Kultur- og Uddannelsesudvalg vedrørende Forslag til landstingsbeslutning om, at Landsstyret pålægges at udarbejde en handlingsplan, der skal sikre vore unge - der flytter

Læs mere

11. oktober 2016 EM2016/43 & FM2016/43 EM2016/125 & FM2016/125 BETÆNKNING. Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke.

11. oktober 2016 EM2016/43 & FM2016/43 EM2016/125 & FM2016/125 BETÆNKNING. Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke. 11. oktober 2016 BETÆNKNING Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at tage initiativ til opprioritering

Læs mere

Mødeleder: Ruth Heilmann, 4. næstformand for Landstingets Formandskab, Siumut.

Mødeleder: Ruth Heilmann, 4. næstformand for Landstingets Formandskab, Siumut. 10. Mødedag, onsdag den 4. oktober 2006, kl. 13:00. Dagsordenens punkt 2 Redegørelse for dagsordenen. (Landstingets Formandskab) Mødeleder: Ruth Heilmann, 4. næstformand for Landstingets Formandskab, Siumut.

Læs mere

Rigsombudsmanden i Grønland

Rigsombudsmanden i Grønland Udvalget vedrørende Grønlandske Forhold UGF alm. del - Bilag 114 Offentligt Rigsombudsmanden i Grønland Statsministeriet Prins Jørgens Gård 11 1218 København K Dato: 3. maj 2006 J.nr.: 415-0001 Indberetning

Læs mere

23. mødedag, fredag den 10. november 2006, kl. 13:00. Dagsordenens punkt 2. Redegørelse for dagsordenen. (Landstingets Formandskab)

23. mødedag, fredag den 10. november 2006, kl. 13:00. Dagsordenens punkt 2. Redegørelse for dagsordenen. (Landstingets Formandskab) 23. mødedag, fredag den 10. november 2006, kl. 13:00. Dagsordenens punkt 2 Redegørelse for dagsordenen. (Landstingets Formandskab) Mødeleder: Jonathan Motzfeldt, Landstingsformand, Siumut. Jonathan Motzfeldt,

Læs mere

19. mødedag, onsdag den 25. oktober 2006, kl. 13:00. Dagsordenens punkt 2. Redegørelse for dagsordenen. (Landstingets Formandskab)

19. mødedag, onsdag den 25. oktober 2006, kl. 13:00. Dagsordenens punkt 2. Redegørelse for dagsordenen. (Landstingets Formandskab) 19. mødedag, onsdag den 25. oktober 2006, kl. 13:00. Dagsordenens punkt 2 Redegørelse for dagsordenen. (Landstingets Formandskab) Mødeleder: Mødet er åbnet. Først redegørelse for dagsordenen. Demokraterne

Læs mere

22. maj 2015 FM2015/41 BETÆNKNING. afgivet af Udvalget for Forretningsordenen. vedrørende

22. maj 2015 FM2015/41 BETÆNKNING. afgivet af Udvalget for Forretningsordenen. vedrørende 22. maj 2015 BETÆNKNING afgivet af Udvalget for Forretningsordenen vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om at Naalakkersuisut pålægges at fremsætte forslag til ændring af 2, stk. 1, i landstingslov

Læs mere

Punkt 42. 12. mødedag, tirsdag den 20. oktober 2009

Punkt 42. 12. mødedag, tirsdag den 20. oktober 2009 12. mødedag, tirsdag den 20. oktober 2009 Punkt 42 Beslutningsforslag om at Naalakkersuisut pålægges at fastsætte en dato på en national ligestillingsdag i Grønland. (Medlem af Inatsisartut Juliane Henningsen,

Læs mere

BETÆNKNING. Afgivet til beslutningsforslagets 2. behandling

BETÆNKNING. Afgivet til beslutningsforslagets 2. behandling 9. november 2012 BETÆNKNING Afgivet af udvalget for Kultur-, Uddannelse-, Forskning og Kirke vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at udarbejde en redegørelse om

Læs mere

18. oktober 2007 EM 2007/44 BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Infrastruktur- og Boligudvalg

18. oktober 2007 EM 2007/44 BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Infrastruktur- og Boligudvalg BETÆNKNING Afgivet af Landstingets Infrastruktur- og Boligudvalg vedrørende Forslag til landstingsforordning om støtte til boligbyggeri, fælleshuse, byggesæt m.v. Afgivet til forslagets 2. behandling Landstingets

Læs mere

Mødeleder: Isak Davidsen, 4. næstformand for Landstingets Formandskab, Siumut.

Mødeleder: Isak Davidsen, 4. næstformand for Landstingets Formandskab, Siumut. 9. mødedag, onsdag den 8. oktober 2008. Dagsordenens punkt 103 Forslag til landstingsbeslutning om at Landsstyret pålægges at arbejde for en forebyggende indsats mod senil demens samt en regulering, der

Læs mere

Ruth Heilmann, Landstingsformand, Siumut. Vi skal fortsætte Landstingets efterårssamling, 22. mødedag den 19. november.

Ruth Heilmann, Landstingsformand, Siumut. Vi skal fortsætte Landstingets efterårssamling, 22. mødedag den 19. november. 22. mødedag onsdag den 19. november 2008, kl. 13:00. Dagsordenens punkt 2 Redegørelse for dagsordenen. (Landstingets Formandskab) Mødeleder: Ruth Heilmann, Landstingsformand, Siumut. Ruth Heilmann, Landstingsformand,

Læs mere

BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Kultur- og Uddannelsesudvalg. vedrørende

BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Kultur- og Uddannelsesudvalg. vedrørende 20. marts 2003 FM 2003/40 BETÆNKNING Afgivet af Landstingets Kultur- og Uddannelsesudvalg vedrørende Forslag til Landstingslov om frie grundskoler og undervisning i hjemmet m.v. Afgivet til 2. behandling

Læs mere

14. mødedag, tirsdag den 6. maj 2008. Dagsordens punkt 66.

14. mødedag, tirsdag den 6. maj 2008. Dagsordens punkt 66. 14. mødedag, tirsdag den 6. maj 2008 Dagsordens punkt 66. Forslag til Landstingsbeslutning om at Landsstyret pålægges at arbejde for at sikre optimal tilsyn med forholdene på alderdomshjem, herunder medicinering

Læs mere

Som jeg har sagt er der 13 punkter vi skal behandle i dag. Punkterne er 117, 23, 8, 92, 41, 37, 49, 31, 87, 15 og 26, 32 og 147. Først punkt 117.

Som jeg har sagt er der 13 punkter vi skal behandle i dag. Punkterne er 117, 23, 8, 92, 41, 37, 49, 31, 87, 15 og 26, 32 og 147. Først punkt 117. 23. mødedag onsdag den 18. november 2009 kl. 13.00 Dagsordenens punkt 2. Redegørelse for dagsordenen. Mødeleder, Josef Motzfeldt, formand for Inatsisartut, Inuit Ataqatigiit I dag er der 13 punkter på

Læs mere

BETÆNKNING. Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke. vedrørende

BETÆNKNING. Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke. vedrørende BETÆNKNING Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke vedrørende Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx xx 2016 om ændring af Inatsisartutlov om erhvervsuddannelser og kurser på

Læs mere

RIGSOMBUDSMANDEN I GRØNLAND

RIGSOMBUDSMANDEN I GRØNLAND RIGSOMBUDSMANDEN I GRØNLAND Statsministeriet Prins Jørgens Gård 11 1218 København K Dato: 8. maj 2008 J.nr.: 415-0001 Indberetning vedr. Grønlands Landstings forårssamling, tirsdag den 6. maj Landstinget

Læs mere

RIGSOMBUDSMANDEN I GRØNLAND

RIGSOMBUDSMANDEN I GRØNLAND Udvalget vedrørende Grønlandske Forhold UGF alm. del - Bilag 150 Offentligt RIGSOMBUDSMANDEN I GRØNLAND Statsministeriet Prins Jørgens Gård 11 1218 København K Dato: 26. september 2007 J.nr.: 415-0001

Læs mere

BETÆNKNING. Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget. vedrørende

BETÆNKNING. Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget. vedrørende 27. maj 2014 FM 2014/176 BETÆNKNING Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om at Naalakkersuisut pålægges at præcisere og sikre, at børn og unge mellem 16

Læs mere

Punkt 34. 9. mødedag, tirsdag 13. oktober 2009

Punkt 34. 9. mødedag, tirsdag 13. oktober 2009 9. mødedag, tirsdag 13. oktober 2009 Punkt 34 Forslag til Inatsisartutlov om ændring af landstingsforordning om boligfinansiering. (Medlem af Inatsisartut, Olga P. Berthelsen, Inuit Ataqatigiit) Mødeleder:

Læs mere

4. november 2012 EM2013/31 EM2013/56 BETÆNKNING. Afgivet af Udenrigs- og Sikkerhedspolitisk Udvalg vedrørende

4. november 2012 EM2013/31 EM2013/56 BETÆNKNING. Afgivet af Udenrigs- og Sikkerhedspolitisk Udvalg vedrørende 4. november 2012 BETÆNKNING Afgivet af Udenrigs- og Sikkerhedspolitisk Udvalg vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges i samarbejde med staten at undersøge mulighederne

Læs mere

18. oktober 2011 EM2011/45

18. oktober 2011 EM2011/45 R E T T E L S E S B L A D Erstatter den danske version af udvalgets betænkning dateret 17. oktober 2011 (Rettelsesbladet korrigerer forslagsstillers titel) BETÆNKNING Afgivet af Kultur-, Uddannelse-, Forskning

Læs mere

BETÆNKNING. Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget. vedrørende

BETÆNKNING. Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget. vedrørende 20. maj 2014 BETÆNKNING Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget vedrørende Med henblik på at sikre kvinder og mænd har en ligelig adgang til krisecentre foreslås det, at pålægge Naalakkersuisut at gennemføre

Læs mere

24. maj 2015 FM 2015/38 BETÆNKNING. Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget. vedrørende

24. maj 2015 FM 2015/38 BETÆNKNING. Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget. vedrørende 24. maj 2015 BETÆNKNING Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om at Naalakkersuisut pålægges at kontakte kommunerne med henblik på at vurdere antallet af,

Læs mere

BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Infrastruktur og Boligudvalg

BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Infrastruktur og Boligudvalg 21. november 2008 EM2008/129 BETÆNKNING Afgivet af Landstingets Infrastruktur og Boligudvalg Forslag til Landstingslov om flyvepladser. (Landsstyremedlemmet for Infrastruktur, Miljø og Råstoffer) Afgivet

Læs mere

21. oktober 2007 EM 2007/37 BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Kultur- og Uddannelsesudvalg. vedrørende. Forslag til landstingslov om Ilisimatusarfik

21. oktober 2007 EM 2007/37 BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Kultur- og Uddannelsesudvalg. vedrørende. Forslag til landstingslov om Ilisimatusarfik 21. oktober 2007 BETÆNKNING Afgivet af Landstingets Kultur- og Uddannelsesudvalg vedrørende Forslag til landstingslov om Ilisimatusarfik Afgivet til forslagets 2. behandling Landstingets Kultur- og Uddannelsesudvalg

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 3. april 2009 til en kommune. Denne sag vedrører Middelfart Kommunes administration af 240 i sundhedsloven.

Statsforvaltningens brev af 3. april 2009 til en kommune. Denne sag vedrører Middelfart Kommunes administration af 240 i sundhedsloven. Statsforvaltningens brev af 3. april 2009 til en kommune Denne sag vedrører Middelfart Kommunes administration af 240 i sundhedsloven. Det er statsforvaltningens opfattelse, at Middelfart Kommunes administration

Læs mere

BETÆNKNING. Afgivet af Anlægs- og Miljøudvalget. vedrørende

BETÆNKNING. Afgivet af Anlægs- og Miljøudvalget. vedrørende 1. nov. 2012 EM20121156 BETÆNKNING Afgivet af Anlægs- og Miljøudvalget vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om at pålægge Naalakkersuisut, at der på FL 2013 og fremover afsættes 2,3 mio. kr. årligt

Læs mere

20. oktober 2006 EM2006/39 BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Sundhedsudvalg. vedrørende

20. oktober 2006 EM2006/39 BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Sundhedsudvalg. vedrørende 20. oktober 2006 BETÆNKNING Afgivet af Landstingets Sundhedsudvalg vedrørende Forslag til landstingsbeslutning om, at Landstinget tilslutter sig Landsstyrets fortsatte arbejde med Folkesundhedsprogrammet

Læs mere

BETÆNKNING. vedrørende

BETÆNKNING. vedrørende BETÆNKNING Afgivet af Familie og Sundhedsudvalget vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om at pålægge Naalakkersuisut til FM 2015 med udgangspunkt i behovet for uddannelse og opkvalificering af

Læs mere

Punkt 97, beslutningsforslag om at tilskud til Grønlands Idrætsforbund for de næste 5 år forhøjes med 10 millioner kroner.

Punkt 97, beslutningsforslag om at tilskud til Grønlands Idrætsforbund for de næste 5 år forhøjes med 10 millioner kroner. 9. mødedag, tirsdag den 3. oktober 2006, kl. 13:00. Dagsordenens punkt 2 Redegørelse for dagsordenen. (Landstingets Formandskab) Mødeleder: Agathe Fontain, 1. næstformand for Landstingets Formandskab,

Læs mere

27. oktober 2011 EM 2011/133 BETÆNKNING. Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget. Vedrørende

27. oktober 2011 EM 2011/133 BETÆNKNING. Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget. Vedrørende BETÆNKNING Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget Vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut skal fremsætte forslag, der skal tydeliggøre forholdene omkring tilsynet med anbragte

Læs mere

4. maj 2012 FM2012/58 og FM 2012/91 BETÆNKNING. Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget. vedrørende

4. maj 2012 FM2012/58 og FM 2012/91 BETÆNKNING. Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget. vedrørende 4. maj 2012 BETÆNKNING Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget vedrørende FM2012/58 Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut senest til foråret 2013 fremlægger en landsdækkende strategi-

Læs mere

RIGSOMBUDSMANDEN I GRØNLAND

RIGSOMBUDSMANDEN I GRØNLAND RIGSOMBUDSMANDEN I GRØNLAND Statsministeriet Prins Jørgens Gård 11 1218 København K Dato: 14. marts 2007 J.nr.: 415-0001 Indberetning vedr. Grønlands Landstings forårssamling, onsdag den 14. marts 2007.

Læs mere

Ruth Heilmann, Landstingsformand, Siumut. Landstingets efterårsmøde 2008 fortsætter, og det er den 19. mødedag, onsdag den 12. november 2008.

Ruth Heilmann, Landstingsformand, Siumut. Landstingets efterårsmøde 2008 fortsætter, og det er den 19. mødedag, onsdag den 12. november 2008. 19. mødedag, onsdag den 12. november 2008, kl. 13:00. Dagsordenens punkt 2 Redegørelse for dagsordenen. (Landstingets Formandskab) Mødeleder: Ruth Heilmann, landstingsformand, Siumut. Ruth Heilmann, Landstingsformand,

Læs mere

14. maj 2010 FM2010/141 BETÆNKNING. afgivet af. Lovudvalget. vedrørende

14. maj 2010 FM2010/141 BETÆNKNING. afgivet af. Lovudvalget. vedrørende BETÆNKNING afgivet af Lovudvalget vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at fremsætte forslag til ændring af landstingsloven om valg til kommunalbestyrelser, bygdebestyrelser

Læs mere

4. mødedag, fredag den 10. marts 2008. Dagsordens punkt 103.

4. mødedag, fredag den 10. marts 2008. Dagsordens punkt 103. 4. mødedag, fredag den 10. marts 2008. Dagsordens punkt 103. Forslag til landstingsbeslutning om at Landsstyret pålægges at finde en løsning på problemerne med ræve, krage og måger, som bl.a. er blevet

Læs mere

Det offentlige sundhedsvæsen tilbyder stadig flere behandlinger, og efterspørgslen på sundhedsydelser stiger. Der er

Det offentlige sundhedsvæsen tilbyder stadig flere behandlinger, og efterspørgslen på sundhedsydelser stiger. Der er Oplæg til tema 1: Det offentlige sundhedsvæsen tilbyder stadig flere behandlinger, og efterspørgslen på sundhedsydelser stiger. Der er ikke penge til alt, hvad vi gerne vil have i sundhedsvæsenet. Men

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

Tredje mødedag, tirsdag den 16. juni 2009, kl. 10:00. Landstingets Konstituerende samling 2009

Tredje mødedag, tirsdag den 16. juni 2009, kl. 10:00. Landstingets Konstituerende samling 2009 Tredje mødedag, tirsdag den 16. juni 2009, kl. 10:00 Landstingets Konstituerende samling 2009 Dagsordens punkt 2 Redegørelse for dagsorden. (Landstingets Formandskab) Mødeleder: Landstingets møde er åbnet.

Læs mere

RIGSOMBUDSMANDEN I GRØNLAND

RIGSOMBUDSMANDEN I GRØNLAND Grønlandsudvalget 2009-10 GRU alm. del Bilag 69 Offentligt RIGSOMBUDSMANDEN I GRØNLAND Statsministeriet Prins Jørgens Gård 11 1218 København K Dato: 27. april 2010 J.nr.: 415-0001 Indberetning fra Inatsisartuts

Læs mere

FM 2014-171 04.06.2014 Aqqaluaq B. Egede

FM 2014-171 04.06.2014 Aqqaluaq B. Egede FM 2014-171 04.06.2014 Aqqaluaq B. Egede Forslag til forespørgselsdebat om hvorledes vi kan udjævne leveomkostningerne mellem større og mindre beboede steder samt i forhold til yderdistriksområderne, eksempelvis

Læs mere

Forslaget beskriver detaljeret mulighederne for andelsboliger og fungerer som et væsentligt supplement på boligmarkedet.

Forslaget beskriver detaljeret mulighederne for andelsboliger og fungerer som et væsentligt supplement på boligmarkedet. 10. mødedag, fredag den 25. april 2008. Dagsordens punkt 43 Forslag til landstingsforordning om andelsboliger. (Landsstyremedlemmet for Infrastruktur, Miljø og Råstoffer) (1. behandling) Mødeleder: Vittus

Læs mere

Mødeleder: Per Rosing Petersen, 4. næstformand for Landstingets Formandskab, Siumut.

Mødeleder: Per Rosing Petersen, 4. næstformand for Landstingets Formandskab, Siumut. 4. mødedag, tirsdag den 11. marts 2008. Dagsordenens punkt 73. Forslag til Landstingsbeslutning om at pålægge Landsstyret til at etablere hurtigarbejdende arbejdsgruppe, der får til opgave at tilvejebringe

Læs mere

BETÆNKNING. Afgivet af Familie og Sundhedsudvalget. vedrørende

BETÆNKNING. Afgivet af Familie og Sundhedsudvalget. vedrørende 28. maj 2014 FM 20141156 BETÆNKNING Afgivet af Familie og Sundhedsudvalget vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at sikre årlige evalueringer af behandlingsindsatsen

Læs mere

Rigsombudsmanden i Grønland

Rigsombudsmanden i Grønland Udvalget vedrørende Grønlandske Forhold UGF alm. del - Bilag 126 Offentligt Rigsombudsmanden i Grønland Statsministeriet Prins Jørgens Gård 11 1218 København K Dato: 19. maj 2006 J.nr.: 415-0001 Indberetning

Læs mere

11. november 2011 EM2011/131 BETÆNKNING. Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke

11. november 2011 EM2011/131 BETÆNKNING. Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke BETÆNKNING Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges, at udarbejde en national handlingsplan til at afhjælpe

Læs mere

25. oktober 2011 EM 2011/52 BETÆNKNING. Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget. vedrørende

25. oktober 2011 EM 2011/52 BETÆNKNING. Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget. vedrørende 25. oktober 2011 BETÆNKNING Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at tage initiativ til fastsættelse af minimumsregler for

Læs mere

BETÆNKNING. Afgivet af Anlægs- og Miljøudvalget. vedrørende

BETÆNKNING. Afgivet af Anlægs- og Miljøudvalget. vedrørende 1. nov. 2012 BETÆNKNING Afgivet af Anlægs- og Miljøudvalget vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om at Naalakkersuisut pålægges at sikre, at døve har mulighed for at kontakte alarmcentralen 112

Læs mere

Mødeleder: Josef Motzfeldt, 1. næstformand for Landstingets Formandskab, Inuit Ataqatigiit.

Mødeleder: Josef Motzfeldt, 1. næstformand for Landstingets Formandskab, Inuit Ataqatigiit. 19. mødedag, onsdag den 12. november 2008. Dagsordenens punkt 152 Forslag til landstingslov om efterskoler. (Landsstyremedlem for Kultur, Uddannelser, Forskning og Kirke) (1. behandling) Mødeleder: Landsstyremedlem

Læs mere

5. maj 2008 FM2008/43 BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Infrastruktur- og Boligudvalg. vedrørende

5. maj 2008 FM2008/43 BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Infrastruktur- og Boligudvalg. vedrørende 5. maj 2008 BETÆNKNING Afgivet af Landstingets Infrastruktur- og Boligudvalg vedrørende Forslag til landstingsforordning nr. xx af xx 2008 om andelsboliger Afgivet til forordningsforslagets 2. behandling

Læs mere

Spørgsmål til Landsstyret i henhold til 36, stk. 1 i Landstingets forretningsorden nr. 2007-94 18. juni 2007

Spørgsmål til Landsstyret i henhold til 36, stk. 1 i Landstingets forretningsorden nr. 2007-94 18. juni 2007 NAMMINERSORNERULLUTIK OQARTUSSAT GRØNLANDS HJEMMESTYRE GREENLAND HOME RULE Inuussutissarsiornermut, Suliffeqarnermut Inuussutissarsiutinullu ilinniartitaanermut Naalakkersuisoqarfik Naalakkersuisoq Landsstyreområdet

Læs mere

11. november 2016 FM2016/47 EM2016/47 BETÆNKNING. Afgivet af Lovudvalget. vedrørende

11. november 2016 FM2016/47 EM2016/47 BETÆNKNING. Afgivet af Lovudvalget. vedrørende BETÆNKNING Afgivet af Lovudvalget vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at nedsætte en kommission, der skal evaluere indretningen af den samlede offentlige administration.

Læs mere

Mødeleder: Josef Motzfeldt, Formand for Inatsisartut, Inuit Ataqatigiit.

Mødeleder: Josef Motzfeldt, Formand for Inatsisartut, Inuit Ataqatigiit. 21. mødedag fredag den 13. november 2009 kl. 13.00 Dagsordenens punkt 2. Redegørelse for dagsordenen. (Inatsisartuts Formandskab) Mødeleder: Josef Motzfeldt, Formand for Inatsisartut, Inuit Ataqatigiit.

Læs mere

Danskernes syn på sundhedsforsikringer

Danskernes syn på sundhedsforsikringer Danskernes syn på sundhedsforsikringer 15.06.2009 1. Indledning og sammenfatning Sundhedsforsikringer bliver stadig mere udbredte. Ved udgangen af 2008 havde knap 1 mio. danskere en sundhedsforsikring.

Læs mere

Mødeleder: Jonathan Motzfeldt, Mødeleder, Landstingsformand, Siumut.

Mødeleder: Jonathan Motzfeldt, Mødeleder, Landstingsformand, Siumut. 18. mødedag, torsdag den 25. oktober, 2007 kl. 13:00. Redegørelse for dagsordenen. (Landstingets Formandskab) Mødeleder: Jonathan Motzfeldt, Mødeleder, Landstingsformand, Siumut. Jonathan Motzfeldt, Mødeleder,

Læs mere

BETÆNKNING. Vedrørende

BETÆNKNING. Vedrørende 2. Juni 2014 FM2014/155 BETÆNKNING Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke Vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om at Naalakkersuisut pålægges, at fremkommemed forslag til

Læs mere

Punkt 4 og 5 vedrørende debat om dagsorden bliver behandlet som det sidste punkt.

Punkt 4 og 5 vedrørende debat om dagsorden bliver behandlet som det sidste punkt. 2. mødedag, mandag den 22. september 2008, kl. 10:00. Dagsordenens punkt 2 Redegørelse for dagsordenen. (Landstinget Formandskab) Mødeleder: Landstingets Efterårssamling 2008 fortsætter, hvor den anden

Læs mere

Landstingsmedlem Jens B. Frederiksen fra Demokraterne har ønsket at trække sit forslag under dagsordenspunkt 74 tilbage.

Landstingsmedlem Jens B. Frederiksen fra Demokraterne har ønsket at trække sit forslag under dagsordenspunkt 74 tilbage. 4. mødedag, onsdag den 22. februar 2006, kl. 13:00 Dagsordenens punkt 1 Redegørelse for dagsordenen. (Landstingets Formandskab) Mødeleder: Agathe Fontain, 1. næstformand for Landstingets Formandskab, Inuit

Læs mere

Efter anmodning fra Finansudvalget foreslås 2.behandlingen af tillægsbevillingsloven under punkt 10 fremrykket fra den 16. maj til den 9. maj 2006.

Efter anmodning fra Finansudvalget foreslås 2.behandlingen af tillægsbevillingsloven under punkt 10 fremrykket fra den 16. maj til den 9. maj 2006. 6. mødedag, tirsdag den 02. maj 2006, kl. 13:00 Dagsordenens punkt 2 Redegørelse for dagsordenen. (Landstingets Formandskab) Mødeleder: Jonathan Motzfeldt, Landstingsformand, Siumut. Jonathan Motzfeldt,

Læs mere

20. maj 2016 FM 2016/45 (EM 2015/45) BETÆNKNING. Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget. vedrørende

20. maj 2016 FM 2016/45 (EM 2015/45) BETÆNKNING. Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget. vedrørende BETÆNKNING Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om at Naalakkersuisut senest til FM 2016 pålægges at fremlægge strategi for udbredelse af initiativer, der

Læs mere

29. april 2010 FM2010/27 EM2009/88 BETÆNKNING. afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke. vedrørende

29. april 2010 FM2010/27 EM2009/88 BETÆNKNING. afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke. vedrørende 29. april 2010 FM2010/27 EM2009/88 BETÆNKNING afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke vedrørende Forslag til Inatsisartut lov om sprogpolitik. Afgivet til lovforslagets 2. behandling

Læs mere

27. april 2015 FM2015/32 BETÆNKNING. Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke. vedrørende

27. april 2015 FM2015/32 BETÆNKNING. Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke. vedrørende BETÆNKNING Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges senest på FM2016 at fremsætte forslag til ændring

Læs mere

12/ FM/EM2016/48 BETÆNKNING. Afgivet af Erhvervsudvalget

12/ FM/EM2016/48 BETÆNKNING. Afgivet af Erhvervsudvalget BETÆNKNING Afgivet af Erhvervsudvalget vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges til EM17 fremsætte lovforslag om en 4 årig forsøgsordning, hvor der udbydes mikrolån

Læs mere

2. oktober 2006 EM 2006/52 BETÆNKNING. afgivet af. Landstingets Finansudvalg. vedrørende

2. oktober 2006 EM 2006/52 BETÆNKNING. afgivet af. Landstingets Finansudvalg. vedrørende 2. oktober 2006 BETÆNKNING afgivet af Landstingets Finansudvalg vedrørende Forslag om Landstingets udtalelse til forslag til lov om pengesedler i Grønland Afgivet til forslagets 2. behandling Landstingets

Læs mere

BETÆNKNING. Afgivet af Anlægsudvalget. vedrørende

BETÆNKNING. Afgivet af Anlægsudvalget. vedrørende 21. oktober 2016 BETÆNKNING Afgivet af Anlægsudvalget vedrørende Forlag til Inatsisartutbeslutning OlU at Naalald{ersuisut bemyndiges at implementere fiskeindustritakster for levering af og vand for landbaserede

Læs mere