Databehandleraftale Bilag 8 til Contract regarding procurement of LMS INDHOLD

Save this PDF as:
Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Databehandleraftale Bilag 8 til Contract regarding procurement of LMS INDHOLD"

Transkript

1 INDHOLD INDHOLD Baggrund Definitioner Behandling af personoplysninger Behandlinger uden instruks Sikkerhedsforanstaltninger Underdatabehandling Overførsel af personoplysninger til et tredjeland eller en international organisation Databehandlerens generelle forpligtelser Ansvar Ophør Værneting og lovvalg Underskrifter... 7 BILAG 1 - KATEGORIER AF REGISTREREDE, TYPE PERSONOPLYSNINGER OG BEHANDLINGSAKTIVITETER SAMT SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER KATEGORIER AF REGISTREREDE TYPE PERSONOPLYSNINGER BEHANDLINGSAKITIVITETER SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER... 8 BILAG 2 - LISTE OVER UNDERDATABEHANDLERE OG LOKATION FOR BEHANDLING AF PERSONOPLYSNINGER UNDERDATABEHANDLER(E) LOKATION(ER) FOR BEHANDLING AF PERSONOPLYSNINGER... 9 Side 1 af 9

2 1. Baggrund 1.1 Den [*] indgik den Dataansvarlige og Databehandleren en aftale om levering og drift af en LMS til en række uddannelsesinstitutioner ("Aftalen"). 1.2 Som led i Databehandlerens levering af Ydelserne (som defineret nedenfor) til den Dataansvarlige i henhold til Aftalen, skal Databehandleren behandle personoplysninger på vegne af den Dataansvarlige. 1.3 Gældende Databeskyttelseslovgivning (som defineret nedenfor) kræver, at der mellem en dataansvarlig og en databehandler, der behandler personoplysninger på vegne af den dataansvarlige, indgås en skriftlig kontrakt, som fastlægger omfanget af og kravene til den pågældende behandling. Parterne har derfor indgået denne Databehandleraftale (som defineret nedenfor). 2. Definitioner 2.1 De termer, der er defineret i Aftalen, skal have samme betydning i denne Databehandleraftale, medmindre andet udtrykkeligt fremgår heraf. 2.2 Medmindre andet fremgår af sammenhængen, har følgende termer følgende betydning: a. "Aftalen" har den i pkt. 1.1 anførte betydning. b. "Databehandleraftale" betyder denne aftale om behandling af personoplysninger, inklusiv bilag. c. "Databeskyttelseslovgivning" betyder alle de love og regler, som finder anvendelse for behandling og beskyttelse af personoplysninger overalt i det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS) med de til enhver tid gældende ændringer og/eller tilføjelser, herunder direktiv 95/46/EF af 24. oktober 1995 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger, Persondataloven (som defineret nedenfor), Forordning om Databeskyttelse (som defineret nedenfor) og, hvor relevant, de retningslinjer og regelsæt, der udstedes af EØS og/eller andre relevante nationale myndigheder i EØS (herunder de nationale datatilsyn). d. "Forordning om Databeskyttelse" betyder "Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EF (generel forordning om databeskyttelse)" med de til enhver tid gældende ændringer og/eller tilføjelser. e. "Persondataloven" betyder lov nr. 429 af 31. maj 2000 om behandling af personoplysninger med de til enhver tid gældende ændringer og/eller tilføjelser. f. "Ydelserne" betyder de tjenesteydelser og leverancer, som Databehandleren som leverandør leverer til den Dataansvarlige som kunde i henhold til Aftalen. 2.3 Begreberne "personoplysninger", "særlige kategorier af personoplysninger", "behandling", "dataansvarlig", "databehandler", "registrerede", "tilsynsmyndighed", "pseudonymisering", "tekniske og organisatoriske foranstaltninger" og "brud på persondatasikkerheden" skal i denne Databehandleraftale forstås i overensstemmelse med gældende Databeskyttelseslovgivning, herunder Forordning om Databeskyttelse. Side 2 af 9

3 3. Behandling af personoplysninger 3.1 Databehandleren skal behandle personoplysninger på vegne af den Dataansvarlige i overensstemmelse med gældende Databeskyttelseslovgivning. 3.2 De personoplysninger, der behandles af Databehandleren, samt kategorierne af registrerede er beskrevet i bilag 1 til denne Databehandleraftale. 3.3 Den Dataansvarlige fastlægger til hvilke formål og med hvilke hjælpemidler, der må foretages behandling af Databehandleren. Databehandleren må kun behandle personoplysningerne på vegne af den Dataansvarlige og handler alene efter dokumenteret instruks fra den Dataansvarlige. 3.4 Databehandleren skal sikre, at de personer, som er involveret i behandlingen af personoplysninger, enten har forpligtet sig til fortrolighed eller er underlagt en behørig lovbestemt tavshedspligt. 3.5 Databehandleren skal træffe de fornødne foranstaltninger til at sikre, at enhver person, der udfører arbejde for Databehandleren, og som har adgang til personoplysningerne, kun behandler disse personoplysninger efter instruks fra den Dataansvarlige. 3.6 Databehandleren skal på den Dataansvarliges anmodning give den Dataansvarlige tilstrækkelige oplysninger til, at den Dataansvarlige kan påse, at kravene i den gældende Databeskyttelseslovgivning overholdes. Databehandleren skal endvidere give tilladelse og bidrage til eventuelle revisioner, herunder inspektioner, der foretages af den Dataansvarlige eller en revisor, som er bemyndiget hertil af den Dataansvarlige. 3.7 Databehandleren skal straks underrette den Dataansvarlige, hvis Databehandleren mener, at en anmodning i henhold til 1. led i punkt 3.6 ovenfor er i strid med gældende Databeskyttelseslovgivning. 4. Behandlinger uden instruks 4.1 Uanset bestemmelserne i denne Aftale, har Databehandleren ret til at behandle personoplysninger uden instruks fra den Dataansvarlige, såfremt og i det omfang det kræves i henhold til øvrig EU-ret og/eller medlemsstaternes nationale ret. I så fald skal Databehandleren dog først, i det omfang det er lovligt, underrette den Dataansvarlige om et sådant pålæg og, i det omfang det er muligt, give den Dataansvarlige mulighed for at gøre indsigelser herimod. 5. Sikkerhedsforanstaltninger 5.1 Under hensyntagen til det aktuelle tekniske niveau, implementeringsomkostningerne og den pågældende behandlings karakter, omfang, sammenhæng og formål samt risiciene af varierende sandsynlighed og alvor for fysiske personers rettigheder og frihedsrettigheder, skal Databehandleren træffe de fornødne tekniske og organisatoriske foranstaltninger til at sikre et sikkerhedsniveau, der passer til disse risici. 5.2 Ved vurderingen af, hvilket sikkerhedsniveau der er passende, skal Databehandleren navnlig tage hensyn til de risici, der er forbundet med behandlingen, herunder men ikke begrænset til risiciene for hændelig eller ulovlig tilintetgørelse, tab, ændring, uautoriseret videregivelse af eller adgang til personoplysninger, der er transmitteret, opbevaret eller på anden måde behandlet. 5.3 Databehandleren skal ligeledes opfylde eventuelle sikkerhedskrav, der påhviler Databehandleren i henhold til gældende Databeskyttelseslovgivning, herunder gældende sikkerhedskrav i det land, hvori Databehandleren er etableret. 5.4 Databehandleren skal endvidere overholde bekendtgørelse nr. 528 af 15. juni 2000 om sikkerhedsforanstaltninger til beskyttelse af personoplysninger, som behandles af den offentlige forvaltning, med de til enhver tid gældende ændringer og/eller tilføjelser. Side 3 af 9

4 5.5 Yderligere beskrivelser af de sikkerhedsforanstaltninger, som er implementeret af Databehandleren, fremgår af bilag Uden at begrænse Databehandlerens ansvar i henhold til punkt 5.1 ovenfor, kan Parterne i løbet af Databehandleraftalens løbetid aftale ændringer til de implementerede sikkerhedsforanstaltninger. 5.7 Databehandleren skal ved hjælp af passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger bistå den Dataansvarlige med opfyldelse af den Dataansvarliges forpligtelse til at besvare anmodninger om udøvelse af de registreredes rettigheder i henhold til gældende Databeskyttelseslovgivning. 5.8 Databehandleren skal uden unødig forsinkelse underrette den Dataansvarlige efter at være blevet opmærksom på, at der er sket brud på persondatasikkerheden. Endvidere skal Databehandleren bistå den Dataansvarlige med at sikre overholdelse af den Dataansvarliges forpligtelser til at (i) dokumentere alle brud på persondatasikkerheden, (ii) anmelde eventuelle brud på persondatasikkerheden til de(n) kompetente tilsynsmyndighed(er) og (iii) underrette de registrerede om sådanne brud på persondatasikkerheden, det hele i overensstemmelse med artikel 33 og 34 i Forordning om Databeskyttelse. 6. Underdatabehandling 6.1 Ved underskrift af denne Databehandleraftale accepterer den Dataansvarlige, at Databehandleren må benytte underleverandører til at bistå med leveringen af Ydelserne. Listen over underleverandører, der p.t. beskæftiger sig med behandling af personoplysninger (i det følgende benævnt underdatabehandlere), samt over de lande og faciliteter, hvori/hvorpå personoplysningerne behandles, er vedhæftet som bilag 2. Eventuelle tilføjelser og/eller ændringer til listen vil blive aftalt i overensstemmelse med proceduren for ændringshåndtering, som fremgår af Aftalen. 6.2 Databehandleren skal sikre, at pågældende underdatabehandling er lovlig, og at alle underdatabehandlere påtager sig og er underlagt samme vilkår og forpligtelser, som Databehandleren er underlagt i henhold til denne Databehandleraftale. 6.3 Databehandleren indestår for lovligheden af sine underdatabehandleres behandling af personoplysninger. Databehandleren bærer ansvaret for alle sine underdatabehandleres handlinger og undladelser, herunder de personer, som er ansat eller hyret af underdatabehandlerne, og dette ansvar gælder i samme omfang som for Databehandlerens egne handlinger og undladelser. 7. Overførsel af personoplysninger til et tredjeland eller en international organisation Databehandleren må ikke overføre personoplysninger uden for EØS eller tilgå personoplysninger uden for EØS uden forudgående skriftligt samtykke fra den Dataansvarlige. Såfremt den Dataansvarlige giver et sådant samtykke, er Databehandleren forpligtet til at sikre sig, at (i) en sådan overførsel er lovlig, herunder at der er et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau for overførslen af personoplysninger, f.eks. ved indgåelse af standardkontraktbestemmelserne for overførsel af personoplysninger til databehandlere, der er etableret i lande uden for EØS, i henhold til Kommissionens beslutning af 5. februar 2010 (eller en eventuel senere beslutning, der erstatter den tidligere) mellem på den ene side den Dataansvarlige og på den anden side Databehandleren og alle eventuelle underdatabehandlere, (ii) alle nødvendige godkendelser er indhentet, samt (iii) alle nødvendige meddelelser vedrørende den pågældende overførsel er blevet givet til den relevante tilsynsmyndighed. Side 4 af 9

5 8. Databehandlerens generelle forpligtelser 8.1 Databehandleren skal anvende og overholde gældende Databeskyttelseslovgivning og må ikke udføre sine forpligtelser i henhold til Aftalen på en måde, som kan medvirke til at den Dataansvarlige misligholder sine forpligtelser i henhold til gældende Databeskyttelseslovgivning, herunder ved f.eks. uden forudgående varsel at introducere nye teknologier, som ville have forpligtiget den Dataansvarlige til at foretage en konsekvensanalyse i henhold til artikel 35 (Konsekvensanalyser vedrørende databeskyttelse) i Forordning om Databeskyttelse og, hvor relevant, forudgående høring af den tilsynsførende myndighed i henhold til artikel 36 (Forudgående høring) i Forordning om Databeskyttelse forud for behandlingen. 8.2 Databehandleren garanterer endvidere, at denne vil bistå den Dataansvarlige med at overholde den Dataansvarliges forpligtelser i henhold til gældende Databeskyttelseslovgivning, herunder i forhold til artikel 35 (Konsekvensanalyser vedrørende databeskyttelse) og artikel 36 (Forudgående høring) i Forordning om Databeskyttelse. 8.3 Databehandleren skal, og skal sikre at dennes underdatabehandlere, på en åben og konstruktiv måde samarbejde(r) med den Dataansvarlige, den Dataansvarliges eksterne revisorer og tilsynsmyndighederne, herunder ved a. at stille alle oplysninger vedrørende leveringen af Ydelserne til rådighed for den Dataansvarlige og enhver tilsynsmyndighed og/eller Dataansvarliges eksterne revisorer, hvis dette er nødvendigt for udførelsen af deres opgaver; og b. at give enhver tilsynsmyndighed, der ifølge loven har ret til at få adgang til den Dataansvarliges faciliteter eller den Dataansvarliges leverandørers faciliteter, adgang til sådanne faciliteter Den Dataansvarlige, den Dataansvarliges eksterne revisorer og/eller tilsynsmyndighederne skal have adgang til Databehandlerens og dennes underdatabehandleres lokaliteter - samt til bøger, konti, fortegnelser, filer, dokumenter, IT-systemer, data og andet materiale, som Databehandleren og Databehandlerens underdatabehandlere har i deres besiddelse eller under deres kontrol - i henhold til fristerne i gældende lovgivning eller - for så vidt angår den Dataansvarlige og/eller den Dataansvarliges eksterne revisorer - med et varsel på ti (10) kalenderdage I det omfang en tilsynsmyndighed tillader det, skal Databehandleren løbende informere den Dataansvarlige om Databehandlerens drøftelser med tilsynsmyndigheden og konsultere den Dataansvarlige i relation til Databehandlerens tilgang til de pågældende drøftelser. Hvis den Dataansvarlige anmoder herom, og tilsynsmyndigheden tillader det, er den Dataansvarlige berettiget til at styre udførelsen af undersøgelsen. 9. Ansvar 9.1 Databehandleren skal efter skriftligt påkrav fra den Dataansvarlige skadesløsholde den Dataansvarlige for ethvert tab (inkl. administrative bøder og krav fra tredjemand), som den Dataansvarlige ifalder som følge af krænkelser af gældende Databeskyttelseslovgivning på grund af forhold, som Databehandleren er ansvarlig for i henhold til gældende Databeskyttelseslovgivning og/eller Aftalen. Databehandleren skal tage alle fornødne skridt til at forsvare sig mod påstande om krænkelse af gældende Databeskyttelseslovgivning. 9.2 Pkt. 9.1 ovenfor er ikke omfattet af ansvarsbegrænsningerne i Aftalen. 10. Ophør 10.1 Denne Databehandleraftale ophører automatisk i forbindelse med Aftalens ophør eller udløb eller på den Dataansvarliges anmodning. Side 5 af 9

6 10.2 Parterne er enige om, at Databehandleren ved Aftalens ophør eller udløb efter den Dataansvarliges valg enten skal (i) returnere alle data, der er behandlet under Aftalen, samt eventuelle kopier heraf til den Dataansvarlige, og/eller (ii) slette alle data, der er behandlet under Aftalen, og dokumentere over for den Dataansvarlige, at dette er sket, herunder for at undgå enhver tvivl slette sådanne data fra enhver computer, server og/eller anden lagringsenhed eller -medie, medmindre EU-retten og/eller medlemsstaternes nationale ret kræver, at der sker opbevaring af sådanne data. 11. Værneting og lovvalg 11.1 Denne Databehandleraftale er underlagt dansk ret. Enhver tvist, der måtte opstå som følge af eller i forbindelse med bestemmelserne i denne Databehandleraftale, skal løses i overensstemmelse med bestemmelserne i Aftalen. Side 6 af 9

7 12. Underskrifter Databehandleraftalen underskrives i to eksemplarer, hvoraf hver Part modtager ét eksemplar. Parterne skal opbevare en elektronisk kopi af den underskrevne Databehandleraftale. FOR DEN DATAANSVARLIGE FOR DATABEHANDLEREN Underskrift Dato Underskrift Dato Navn : [Name] Navn: [Name] Stilling : [Position] Stilling: [Position] Underskrift Dato Underskrift Dato Navn : [Name] Navn: [Name] Stilling : [Position] Stilling: [Position] Side 7 af 9

8 BILAG 1 - KATEGORIER AF REGISTREREDE, TYPE PERSONOPLYSNINGER OG BEHANDLINGSAKTIVITETER SAMT SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER Dette bilag udgør en integreret del af Databehandleraftalen og skal udfyldes af Parterne. 1. KATEGORIER AF REGISTREREDE Databehandlerens behandling relaterer sig til følgende kategorier af registrerede: [Indsæt en beskrivelse af kategorierne af registrerede] 2. TYPE PERSONOPLYSNINGER Databehandlerens behandling relaterer sig til følgende type personoplysninger: [Indsæt en beskrivelse af typerne af personoplysninger] Særlige kategorier af oplysninger (hvis relevant) Databehandlerens behandling omfatter også følgende særlige kategorier af personoplysninger: [Indsæt en beskrivelse af de særlige kategorier af personoplysninger] 3. BEHANDLINGSAKITIVITETER Personoplysningerne vil blive genstand for følgende grundlæggende behandling: [Indsæt en beskrivelse af behandlingsaktiviteterne og -formerne] 4. SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER Databehandlerens behandling vil være underlagt følgende sikkerhedsforanstaltninger: [Indsæt beskrivelse af implementerede sikkerhedsforanstaltninger]. Side 8 af 9

9 BILAG 2 - LISTE OVER UNDERDATABEHANDLERE OG LOKATION FOR BEHANDLING AF PERSONOPLYSNINGER Dette bilag udgør en integreret del af Databehandleraftalen og skal udfyldes af Parterne. 1. UNDERDATABEHANDLER(E) Databehandleren er berettiget til at anvende følgende underdatabehandlere: [Indsæt listen over godkendte underdatabehandlere] 2. LOKATION(ER) FOR BEHANDLING AF PERSONOPLYSNINGER Databehandlingen sker på følgende lokationer: [Indsæt adresserne på de lokationer, hvor databehandlingen finder sted] ] <slut> Side 9 af 9

! Databehandleraftale

! Databehandleraftale ! Databehandleraftale Indledning 1.1. Denne aftale vedrørende behandling af personoplysninger ( Databehandleraftalen ) regulerer Pensopay APS CVR-nr. 36410876 (databehandleren) og Kunden (den Dataansvarlige

Læs mere

Den Dataansvarlige og Databehandleren benævnes herefter samlet "Parter" og hver for sig "Part".

Den Dataansvarlige og Databehandleren benævnes herefter samlet Parter og hver for sig Part. DATABEHANDLERAFTALE mellem KUNDEN (som defineret i punkt 2 nedenfor) (den "Dataansvarlige") og TECHEM DANMARK A/S CVR-nr. 29 41 69 82 Trindsøvej 7 A-B 8000 Aarhus C ("Databehandleren") Den Dataansvarlige

Læs mere

DATABEHANDLERAFTALE. er dags dato indgået databehandleraftale på følgende vilkår og betingelser:

DATABEHANDLERAFTALE. er dags dato indgået databehandleraftale på følgende vilkår og betingelser: DATABEHANDLERAFTALE Mellem undertegnede og medundertegnede Johnsen Graphic Solutions A/S Bakkehegnet 1-3 DK-8500 Grenaa CVR-nr.: 18624141 (herefter Databehandleren ) [Indsæt navn] [Indsæt adresse] [Indsæt

Læs mere

Bilag A Databehandleraftale pr

Bilag A Databehandleraftale pr 1. BAGGRUND, FORMÅL OG OMFANG 1.1 Som led i den Dataansvarliges (Beierholms kunde) indgåelse af aftale om levering af finansielle ydelser, som beskrevet i samarbejdsaftale, foretager Databehandleren (Beierholm)

Læs mere

Databehandleraftale INDHOLDSFORTEGNELSE

Databehandleraftale INDHOLDSFORTEGNELSE Databehandleraftale INDHOLDSFORTEGNELSE 1. BAGGRUND OG FORMÅL 2. OMFANG 3. VARIGHED 4. DATABEHANDLERNS FORPLIGTELSER 5. DEN DATAANSVARLIGES FORPLIGTELSER 6. UNDERDATABEHANDLERE 7. TREDJELANDE OG INTERNATIONALE

Læs mere

Bilag B Databehandleraftale pr

Bilag B Databehandleraftale pr 1. BAGGRUND, FORMÅL OG OMFANG 1.1 Som led i den Dataansvarliges (s kunde) indgåelse af aftale om levering af ydelser, som beskrevet i Aftalen, foretager Databehandleren () behandling af personoplysninger,

Læs mere

DATABEHANDLERAFTALE. Omsorgsbemanding

DATABEHANDLERAFTALE. Omsorgsbemanding DATABEHANDLERAFTALE Omsorgsbemanding Nærværende databehandleraftale er indgået mellem Omsorgsbemanding, via Manningsmart IVS (CVR-nr.: 40217231) og brugeren af Omsorgsbemanding. Partnerne omtales i nærværende

Læs mere

Databehandleraftale Om Valeurs behandling af oplysninger på vegne af kunden

Databehandleraftale Om Valeurs behandling af oplysninger på vegne af kunden valeur@valeur.dk www.valeur.dk Databehandleraftale Om Valeurs behandling af oplysninger på vegne af kunden Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Kapitel 4 Databehandleraftalens baggrund Anvendelsesområde og omfang

Læs mere

Databehandleraftale. Databehandleraftale webcrm, Maj Side 1 / 9

Databehandleraftale. Databehandleraftale webcrm, Maj Side 1 / 9 Databehandleraftale Side 1 / 9 Bilag A Databehandleraftale 1. Indledning 1.1 Denne aftale vedrørende behandling af personoplysninger ( Databehandleraftalen ) regulerer webcrm A/S, CVR nr. 25189558 ( Databehandleren

Læs mere

CC GROUP DENMARK Databehandleraftale Kunde Version: (herefter samlet benævnt "Parterne" og hver for sig "Part")

CC GROUP DENMARK Databehandleraftale Kunde Version: (herefter samlet benævnt Parterne og hver for sig Part) DATABEHANDLERAFTALE Aftalen foreligger mellem Adresse Post nr. og By CVR. nr. xx xx xx xx (i det følgende betegnet Dataansvarlig ) og CC GROUP DENMARK Møllebugtvej 5 7000 Fredericia Att: CVR. nr. 27415032

Læs mere

DATABEHANDLERAFTALE. Conscia A/S. Conscia A/S Kirkebjerg Parkvej 9 DK-2605 Brøndby Tlf

DATABEHANDLERAFTALE. Conscia A/S. Conscia A/S Kirkebjerg Parkvej 9 DK-2605 Brøndby Tlf DATABEHANDLERAFTALE Conscia A/S Conscia A/S Kirkebjerg Parkvej 9 DK-2605 Brøndby Tlf. +45 7020 7780 www.conscia.com 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. BAGGRUND OG FORMÅL... 3 2. OMFANG... 3 3. VARIGHED... 3 4. DEN

Læs mere

Jeres virksomhed ( Kunden ); og Digital-servicebook.com, Vordingborgvej 79, 4700 Næstved DK ( Leverandøren )

Jeres virksomhed ( Kunden ); og Digital-servicebook.com, Vordingborgvej 79, 4700 Næstved DK ( Leverandøren ) DATABEHANDLERAFTALEN Databehandleraftale ( Aftalen ) mellem: Jeres virksomhed ( Kunden ); og Digital-servicebook.com, Vordingborgvej 79, 4700 Næstved DK-36726350 ( Leverandøren ) A: OMFANG A.1 Databehandleraftale

Læs mere

Databehandleraftale. Mellem. Den dataansvarlige: Virksomhed: CVR: Adresse: Postnummer & By: Land: Databehandleren. Virksomhed: OnlineFox CVR:

Databehandleraftale. Mellem. Den dataansvarlige: Virksomhed: CVR: Adresse: Postnummer & By: Land: Databehandleren. Virksomhed: OnlineFox CVR: Databehandleraftale Mellem Den dataansvarlige: Virksomhed: CVR: Adresse: Postnummer & By: Land: og Databehandleren Virksomhed: OnlineFox CVR: 38687794 Adresse: Pilagervej 32 Postnummer & By: 4200 Slagelse

Læs mere

Aftalen foreligger mellem kunden (i det følgende betegnet Dataansvarlig )

Aftalen foreligger mellem kunden (i det følgende betegnet Dataansvarlig ) Aftalen foreligger mellem kunden (i det følgende betegnet Dataansvarlig ) og Steuermann ApS Flæsketorvet 68 1711 København V CVR. nr. 35809422 (i det følgende betegnet Databehandler ) (herefter samlet

Læs mere

DATABEHANDLERAFTALE Bilag til handelsaftale mellem Shopstart ApS (Databehandleren) og køber af webhotel tjeneste (Dataansvarlig)

DATABEHANDLERAFTALE Bilag til handelsaftale mellem Shopstart ApS (Databehandleren) og køber af webhotel tjeneste (Dataansvarlig) DATABEHANDLERAFTALE Bilag til handelsaftale mellem Shopstart ApS (Databehandleren) og køber af webhotel tjeneste (Dataansvarlig) (Den Dataansvarlige og Databehandleren kaldes tilsammen Parterne og hver

Læs mere

Curanet A/S Databehandleraftale. Version: (herefter samlet benævnt "Parterne" og hver for sig "Part")

Curanet A/S Databehandleraftale. Version: (herefter samlet benævnt Parterne og hver for sig Part) DATABEHANDLERAFTALE Databehandleraftalen foreligger mellem Åstvej 10, B 7190 Billund CVR. nr. 30 56 13 17 (i det følgende betegnet Dataansvarlig ) og Curanet A/S Højvangen 4 8660 Skanderborg CVR. nr. 29

Læs mere

DATABEHANDLERAFTALE. General aftale omkring behandling af persondata. Udarbejdet af: ZISPA ApS

DATABEHANDLERAFTALE. General aftale omkring behandling af persondata. Udarbejdet af: ZISPA ApS DATABEHANDLERAFTALE General aftale omkring behandling af persondata Udarbejdet af: ZISPA ApS Aftalen Denne databehandleraftale (Aftalen) er ZISPA s generelle databehandler aftale til den indgåede samhandelsaftale

Læs mere

(den Dataansvarlige og Databehandleren i det følgende hver for sig benævnt Part og under et Parterne )

(den Dataansvarlige og Databehandleren i det følgende hver for sig benævnt Part og under et Parterne ) MySolutionSpace ApS Måløv Byvej 229.V. 2760 Måløv CVR: 34 46 36 89 [Part] [Adresse] [Adresse] CVR-nr.: [XX] (den Dataansvarlige ) og MySolutionSpace ApS Måløv Byvej 229.V. 2760 Måløv Danmark CVR-nr.: 34

Læs mere

Databehandleraftale. (den Dataansvarlige og Databehandleren i det følgende hver for sig benævnt Part og under et Parterne )

Databehandleraftale. (den Dataansvarlige og Databehandleren i det følgende hver for sig benævnt Part og under et Parterne ) Databehandleraftale [Part] [Adresse] [Adresse] CVR-nr.: [XX] (den Dataansvarlige ) og IT-Terminalen ApS Lejrvej 17 3500 Værløse CVR-nr.: 32947697 ( Databehandleren ) (den Dataansvarlige og Databehandleren

Læs mere

DATABEHANDLERAFTALE [LEVERANDØR]

DATABEHANDLERAFTALE [LEVERANDØR] DATABEHANDLERAFTALE Mellem [KUNDE] og [LEVERANDØR] Der er den [dato] indgået følgende databehandleraftale ("Aftalen") mellem: (A) (B) [VIRKSOMHEDEN], [ADRESSE] et selskab registreret under CVR-nr. [ ]

Læs mere

Databehandleraftale. (De Dataansvarlige og Databehandleren i det følgende hver for sig benævnt Part og under ét Parterne )

Databehandleraftale. (De Dataansvarlige og Databehandleren i det følgende hver for sig benævnt Part og under ét Parterne ) Databehandleraftale XXXXXXX (herefter De dataansvarlige ) og XXXXXX (herefter Databehandleren ) (De Dataansvarlige og Databehandleren i det følgende hver for sig benævnt Part og under ét Parterne ) har

Læs mere

Behandling af personoplysninger

Behandling af personoplysninger Behandling af personoplysninger Orientering til kunder om Zibo Athene A/S behandling af personoplysninger. Nærværende dokument er en information til dig som kunde hos Zibo Athene A/S (herefter Zibo Athene)

Læs mere

DATABEHANDLERAFTALE OM -POSTKASSE

DATABEHANDLERAFTALE OM  -POSTKASSE DATABEHANDLERAFTALE OM E-MAIL-POSTKASSE Maj 2018 1 Indhold 1. Baggrund...2 2. Love... 3 3. Personoplysninger og databehandling... 3 4. Roller og instrukser... 3 5. Fortrolighed...4 6. Sikkerhed mv....4

Læs mere

Databehandleraftale ISS

Databehandleraftale ISS Databehandleraftale ISS Denne aftale ( Aftale ) er indgået den [dato] mellem ISS Facility Services A/S DK14406042 Gyngemose Parkvej 50 2860 Søborg (den Dataansvarlige ) og [indsæt navn på leverandør] [indsæt

Læs mere

BILAG 1 DATABEHANDLERAFTALE Rambøll som databehandler

BILAG 1 DATABEHANDLERAFTALE Rambøll som databehandler BILAG 1 DATABEHANDLERAFTALE Rambøll som databehandler 1. Indledning 1.1 Denne Databehandleraftale fastsætter de rettigheder og forpligtelser, som finder anvendelse, når Rambøll (i det følgende benævnt

Læs mere

- med dig i fremtiden DATABEHANDLERAFTALE. Aftale omkring behandling af persondata. Udarbejdet af: Mentor IT

- med dig i fremtiden DATABEHANDLERAFTALE. Aftale omkring behandling af persondata. Udarbejdet af: Mentor IT DATABEHANDLERAFTALE Aftale omkring behandling af persondata Udarbejdet af: Mentor IT Aftalen Denne databehandleraftale (Aftalen) er er et tillæg til den indgåede kontrakt mellem kunden (Dataansvarlig)

Læs mere

Databehandleraftale

Databehandleraftale Databehandleraftale 25.04.2018 DATABEHANDLERAFTALE Aftalen foreligger mellem Navn (Dataansvarlig) Adresse By og Graungaard Solution Aps (Databehandler) Lykkesholm 2 2690 Karlslunde CVR. nr. 36738367 Ovennævnte

Læs mere

Databehandleraftale. Dataansvarlig. Databehandler. Navn: CVR nr.: Adresse:

Databehandleraftale. Dataansvarlig. Databehandler. Navn: CVR nr.: Adresse: Databehandleraftale Dataansvarlig Navn: CVR nr.: Adresse: Databehandler Navn: Dataspecialisten CVR nr.: 25252985 Adresse: Idrætsvej 17, 4532 Gislinge Baggrund og formål 1.1 Parterne har aftalt levering

Læs mere

DATABEHANDLERAFTALE. Aftale omkring behandling af persondata Januar 2018 Version 1.1

DATABEHANDLERAFTALE. Aftale omkring behandling af persondata Januar 2018 Version 1.1 DATABEHANDLERAFTALE Aftale omkring behandling af persondata Januar 2018 Version 1.1 Udarbejdet af: Jansson Gruppen A/S på vegne af: Jansson EL A/S, CVR nr.: 73 28 93 19 Jansson Alarm A/S, CVR nr.: 74 78

Læs mere

BILAG 5 DATABEHANDLERAFTALE

BILAG 5 DATABEHANDLERAFTALE BILAG 5 DATABEHANDLERAFTALE INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Formål og omfang... 5 2. Databehandlers opgave... 5 3. Instruks... 5 4. Brug af ekstern Databehandler eller underleverandør... 5 5. Behandling i udlandet...

Læs mere

Aftale omkring behandling af persondata.

Aftale omkring behandling af persondata. Databehandleraftale Aftale omkring behandling af persondata. Aftalen Denne databehandleraftale er et tillæg til den indgåede kontrakt mellem kunden (Dataansvarlig) og ApS (Databehandler), og er gældende

Læs mere

DATABEHANDLERAFTALE. [Dataansvarlig: F.eks. Hansen Håndværk ApS] [Adresse] ( Selskabet )

DATABEHANDLERAFTALE. [Dataansvarlig: F.eks. Hansen Håndværk ApS] [Adresse] ( Selskabet ) Skau Reipurth & Partnere Advokatpartnerselskab DATABEHANDLERAFTALE Indgået mellem [Dataansvarlig: F.eks. Hansen Håndværk ApS] [Adresse] ( Selskabet ) og [Databehandleren: F.eks. en lønbehandler] [Adresse]

Læs mere

DATABEHANDLERAFTALE. indgået mellem. [Kunde] (den Dataansvarlige ) Sandgrav Solutions ApS CVR: Granbakken 53.

DATABEHANDLERAFTALE. indgået mellem. [Kunde] (den Dataansvarlige ) Sandgrav Solutions ApS CVR: Granbakken 53. DATABEHANDLERAFTALE indgået mellem [Kunde] (den Dataansvarlige ) og Sandgrav Solutions ApS CVR: 30 81 47 46 Granbakken 53 3400 Hillerød ( Databehandleren ) Den Dataansvarlige og Databehandleren kaldes

Læs mere

Standardvilkår. Databehandleraftale

Standardvilkår. Databehandleraftale Standardvilkår Databehandleraftale 1 Indhold 2 Vilkårenes status... 2 3 Baggrund for databehandleraftalen... 2 4 Formål med databehandlingen... 2 5 Personoplysninger omfattet af databehandleraftalen...

Læs mere

PARSEPORT DATABEHANDLERAFTALE

PARSEPORT DATABEHANDLERAFTALE 2018 PARSEPORT DATABEHANDLERAFTALE PARSEPORT; Databehandleraftale V. 2.0 28/08/2018 1 DATABEHANDLERAFTALE indgået mellem Indtast virksomhed CVR-nr.: Indtast CVR-nr Indtast adresse Indtast postnummer og

Læs mere

DATABEHANDLERAFTALE. Mellem: Kunden (herefter Den Dataansvarlige ) atriumweb A/S (herefter Databehandleren ) CVR-nr Dalsagervej Egå

DATABEHANDLERAFTALE. Mellem: Kunden (herefter Den Dataansvarlige ) atriumweb A/S (herefter Databehandleren ) CVR-nr Dalsagervej Egå DATABEHANDLERAFTALE - pr. den 23/05/2018 Mellem: Kunden (herefter Den Dataansvarlige ) og atriumweb A/S (herefter Databehandleren ) CVR-nr. 33957300 Dalsagervej 25 8250 Egå 1. Baggrund og formål 1.1. Parterne

Læs mere

Vilkår for TDC Erhverv Wi-Fi Intelligence

Vilkår for TDC Erhverv Wi-Fi Intelligence Vilkår for TDC Erhverv Wi-Fi Intelligence Februar 2017 Indholdsfortegnelse 1. Aftalen... 1 2. Forudsætninger... 1 3. Etablering og administration af TDC Erhverv Wi-Fi Intelligence... 2 4. Persondata...

Læs mere

Databehandlingsvilkår - vilkår for behandling af personoplysninger på vegne af en dataansvarlig kunde

Databehandlingsvilkår - vilkår for behandling af personoplysninger på vegne af en dataansvarlig kunde Databehandlingsvilkår - vilkår for behandling af personoplysninger på vegne af en dataansvarlig kunde 1. Gyldighed 1.1 Dette dokument, benævnt Databehandlingsvilkår, beskriver de vilkår Damgaard-Jensen

Læs mere

Databehandleraftale. Mellem. Den dataansvarlige. Databehandleren. ErhvervsHjemmesider.dk ApS CVR Haslegårdsvej 8.

Databehandleraftale. Mellem. Den dataansvarlige. Databehandleren. ErhvervsHjemmesider.dk ApS CVR Haslegårdsvej 8. Databehandleraftale Mellem Den dataansvarlige og Databehandleren ErhvervsHjemmesider.dk ApS CVR 36944293 Haslegårdsvej 8 8210 Aarhus V DK 1 Indhold 2 Baggrund for databehandleraftalen... 3 3 Den dataansvarliges

Læs mere

Databehandleraftale (v.1.1)

Databehandleraftale (v.1.1) Denne databehandleraftale er et tillæg til gældende Nordcad salgs og leveringsbetingelser mellem Kunden og Nordcad Systems A/S. Databehandleraftalens underbilag B opdateres løbende for at sikre korrekt

Læs mere

WinWinWeb Databehandleraftale. Databehandleraftale. Mellem. Den Dataansvarlige: Kunden. Databehandleren: WinWinWeb CVR:

WinWinWeb Databehandleraftale. Databehandleraftale. Mellem. Den Dataansvarlige: Kunden. Databehandleren: WinWinWeb CVR: Databehandleraftale Mellem Den Dataansvarlige: Kunden og Databehandleren: WinWinWeb CVR: 35 62 15 20 Odinsvej 9 2800 Kgs. Lyngby Danmark Side 1 af 12 1 Baggrund for databehandleraftalen 1. Denne aftale

Læs mere

TDC ERHVERV MAILFILTER

TDC ERHVERV MAILFILTER DATABEHANDLERAFTALE TDC ERHVERV MAILFILTER VER. 1.0 Indhold 1. Baggrund 3 2. Love 3 3. Personoplysninger og databehandling 4 4. Roller og instrukser 4 5. Fortrolighed 5 6. Sikkerhed mv. 5 7. Konsekvensanalyser

Læs mere

DATABEHANDLERAFTALE Databehandleren skal overholde Persondataloven og Persondataforordningen, samt heraf afledt national lovgivning.

DATABEHANDLERAFTALE Databehandleren skal overholde Persondataloven og Persondataforordningen, samt heraf afledt national lovgivning. DATABEHANDLERAFTALE Opdateret 24. maj 2018 Virksomhedsnavn: Virksomhedens adresse: Postnummer og by: Virksomhedens CVR nr.: (herefter benævnt Dataansvarlig ) og SpotOn Marketing ApS Ryesgade 106A, 4. th.

Læs mere

BILAG 14: DATABEHANDLERAFTALE

BILAG 14: DATABEHANDLERAFTALE BILAG 14: DATABEHANDLERAFTALE Side 1/9 Aftale om databehandling mellem Kunden og Leverandøren Side 2/9 Vejledning: [Dette bilag kan ikke ændres af tilbudsgiver. Bilaget udgør således i sin helhed et mindstekrav

Læs mere

Surftown A/S. Regionsgolf-Danmark DATABEHANDLERAFTALE. Databehandleraftalen foreligger mellem. Regionsgolf-Danmark.

Surftown A/S. Regionsgolf-Danmark DATABEHANDLERAFTALE. Databehandleraftalen foreligger mellem. Regionsgolf-Danmark. Surftown A/S Regionsgolf-Danmark 08-05-2018 DATABEHANDLERAFTALE Databehandleraftalen foreligger mellem Regionsgolf-Danmark Michael Hansen Søndermarkvej, 60 4200 Slagelse CVR. nr. 34759316 (i det følgende

Læs mere

DATABEHANDLERAFTALE. Mellem. Furesø Kommune Stiager Værløse CVR. nr.: (herefter Kommunen )

DATABEHANDLERAFTALE. Mellem. Furesø Kommune Stiager Værløse CVR. nr.: (herefter Kommunen ) DATABEHANDLERAFTALE Mellem Furesø Kommune Stiager 2 3500 Værløse CVR. nr.: 29188327 (herefter Kommunen ) og [Leverandørens navn] [adresse] [postnr. og by] CVR. nr.: [XXXX] (herefter Leverandøren ) er der

Læs mere

Bilag 1 Databehandler aftale (v.1.2)

Bilag 1 Databehandler aftale (v.1.2) Denne databehandleraftale er et tillæg til gældende rammeaftale mellem Kunden og Telefonmøder ApS. Databehandleraftalens underbilag B opdateres løbende for at sikre korrekt overblik over vores underdatabehandlere.

Læs mere

1.1 Leverandøren er databehandler for Kunden, idet Leverandøren varetager de i Appendiks 1 beskrevne databehandlingsopgaver for Kunden.

1.1 Leverandøren er databehandler for Kunden, idet Leverandøren varetager de i Appendiks 1 beskrevne databehandlingsopgaver for Kunden. Aftalens omfang 1.1 Leverandøren er databehandler for Kunden, idet Leverandøren varetager de i Appendiks 1 beskrevne databehandlingsopgaver for Kunden. 1.2 Personoplysninger, der behandles af Leverandøren,

Læs mere

DATABEHANDLERAFTALE. Databahandleraftale # _ Mellem. Navn Adresse Postnr og by CVR: (I det følgende benævnt Kunden )

DATABEHANDLERAFTALE. Databahandleraftale # _ Mellem. Navn Adresse Postnr og by CVR: (I det følgende benævnt Kunden ) DATABEHANDLERAFTALE Databahandleraftale #00014207_2018-05-23 Mellem Navn Adresse Postnr og by CVR: 12345678 (I det følgende benævnt Kunden ) og Corpital P/S Tobaksvejen 23B 2860 Søborg CVR: 28133391 (I

Læs mere

DATABEHANDLERAFTALE. Mellem. Silkeborg Kommune Søvej Silkeborg CVR. nr.: (herefter Kommunen )

DATABEHANDLERAFTALE. Mellem. Silkeborg Kommune Søvej Silkeborg CVR. nr.: (herefter Kommunen ) DATABEHANDLERAFTALE Mellem Silkeborg Kommune Søvej 1 8600 Silkeborg CVR. nr.: 29 18 96 41 (herefter Kommunen ) og [Leverandørens navn] [adresse] [postnr. og by] CVR. nr.: [XXXX] (herefter Leverandøren

Læs mere

DATABEHANDLERAFTALE SMTP.DK KUNDEN

DATABEHANDLERAFTALE SMTP.DK KUNDEN DATABEHANDLERAFTALE SMTP.DK OG KUNDEN INDHOLDSFORTEGNELSE 1. AFTALENS BAGGRUND OG FORMÅL 5 2. DATAANSVARLIGS RETTIGHEDER OG FORPLIGTELSER 5 3. DATABEHANDLERS FORPLIGTELSER 6 4. DATABEHANDLERS BRUG AF UNDERLEVERANDØRER

Læs mere

Kontraktbilag 3. Databehandleraftale

Kontraktbilag 3. Databehandleraftale Kontraktbilag 3 Databehandleraftale 1. DATABEHANDLERAFTALENS OMFANG OG FORMÅL Formålet med behandlingen af personoplysninger er overordnet set at drive en iværksætterpilotordning som nærmere fastlagt i

Læs mere

DATABEHANDLERAFTALER MELLEM ESBJERG KOMMUNE OG LEVERANDØRER. Tekst, der er sat i [ ] og markeret med grøn angiver, at Leverandøren skal forholde

DATABEHANDLERAFTALER MELLEM ESBJERG KOMMUNE OG LEVERANDØRER. Tekst, der er sat i [ ] og markeret med grøn angiver, at Leverandøren skal forholde DATABEHANDLERAFTALER MELLEM ESBJERG KOMMUNE OG LEVERANDØRER Vejledning til brug af skabelonen Tekst, der er sat i [ ] og markeret med grøn angiver, at Leverandøren skal forholde sig til indholdet evt.

Læs mere

DATABEHANDLERAFTALE. ("Aftalen") om Databehandlerens behandling af personoplysninger på vegne af den Dataansvarlige.

DATABEHANDLERAFTALE. (Aftalen) om Databehandlerens behandling af personoplysninger på vegne af den Dataansvarlige. Databehandleraftale Rev. 1.0 [Navn på dataansvarlig] CVR-nr.: [CVR-nr.] [Adresse] [Land] ("den Dataansvarlige") og Motus A/S CVR-nr.: 14145486 Svanemøllevej 65 2900 Hellerup Danmark ("Databehandleren")

Læs mere

Databehandleraftale. Mellem. Den dataansvarlige: Helle Melgaard. Fiskerstræde Millinge. Denmark. Databehandleren. Bricksite ApS CVR

Databehandleraftale. Mellem. Den dataansvarlige: Helle Melgaard. Fiskerstræde Millinge. Denmark. Databehandleren. Bricksite ApS CVR Databehandleraftale Mellem Den dataansvarlige: Helle Melgaard Fiskerstræde 3 5642 Millinge Denmark og Databehandleren Bricksite ApS CVR 29408378 Normansvej 1 DK8920 Randers NV Danmark Indhold 1. Baggrund

Læs mere

Tønder Kommune BILAG 10

Tønder Kommune BILAG 10 Tønder Kommune BILAG 10 Databehandleraftale mellem Tønder kommuner og Leverandør Side 1/14 DATABEHANDLERAFTALE Mellem Tønder Kommune Wegners Plads 2 6270 Tønder CVR. nr.: 29189781 (herefter Kommunen )

Læs mere

Databehandleraftale. Mellem. Brugere af software fra Datalogisk. Den dataansvarlige: Databehandleren: Datalogisk A/S CVR Stubbekøbingvej 41

Databehandleraftale. Mellem. Brugere af software fra Datalogisk. Den dataansvarlige: Databehandleren: Datalogisk A/S CVR Stubbekøbingvej 41 Databehandleraftale Mellem Brugere af software fra Datalogisk Den dataansvarlige: og Databehandleren: Datalogisk A/S CVR 78871911 Stubbekøbingvej 41 4840 Nr. Alslev Danmark 1. Baggrund for databehandleraftalen

Læs mere

Databehandleraftale e-studio.dk Side 1 af 6

Databehandleraftale e-studio.dk Side 1 af 6 DATABEHANDLERAFTALE Mellem (herefter benævnt Den dataansvarlige ) Og e-studio ApS Albanivej 74 5792 Årslev CVR. nr.: 37074640 (herefter benævnt Databehandleren ) er der indgået nedenstående databehandleraftale

Læs mere

3 Omfattede typer af personoplysninger og kategorier af registrerede

3 Omfattede typer af personoplysninger og kategorier af registrerede 1 Behandlingsformål og behandlingsomfang Denne Databehandleraftale (Databehandleraftalen) er indgået som del af eller under henvisning til, at Parterne har aftalt en eller flere leveringer af it-ydelser

Læs mere

Rammeaftalebilag 5 - Databehandleraftale

Rammeaftalebilag 5 - Databehandleraftale Rammeaftalebilag 5 - Databehandleraftale Denne databehandleraftale (Aftale) er indgået mellem Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa (Kommunen) Dataansvarlig og Leverandør Adresse Postnummer CVR nr.: (Leverandøren)

Læs mere

Databehandlingsaftale

Databehandlingsaftale Databehandlingsaftale Dataansvarlig: Kunde lokaliseret inden for EU (den dataansvarlige ) og Databehandler: Europæisk repræsentant Virksomhed: ONE.COM (B-one FZ-LLC) One.com A/S Reg.nr. Reg.nr. 19.958

Læs mere

Databehandleraftale. Mellem. Den dataansvarlige: Databehandleren. Ribe Mediehus CVR Industrivej Ribe. Danmark

Databehandleraftale. Mellem. Den dataansvarlige: Databehandleren. Ribe Mediehus CVR Industrivej Ribe. Danmark Databehandleraftale Mellem Navn: CVR: Adresse: Postnummer og by: Land: Den dataansvarlige: og Databehandleren Ribe Mediehus CVR 36901632 Industrivej 2 6760 Ribe Danmark Denne aftale træder i kræft i samme

Læs mere

Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse

Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse Bilag 8 Databehandleraftale [Vejledning til Tilbudsgiverne: Bilaget skal ikke udfyldes af Tilbudsgiver i forbindelse med afgivelse af tilbud. Bilag udfyldes i fællesskab med FMI, hvis det er nødvendigt.

Læs mere

Dragør Kommune Borgmestersekretariat, IT og Personale Marts

Dragør Kommune Borgmestersekretariat, IT og Personale Marts Bilag 5 Databehandleraftale 1. Overholdelse af gældende regler og forskrifter Databehandleren overholder de til enhver tid gældende regler og forskrifter for behandling af personoplysninger under Kontrakten,

Læs mere

Standard databehandlingsvilkår for IP netcom A/S

Standard databehandlingsvilkår for IP netcom A/S Standard databehandlingsvilkår for IP netcom A/S 1. Aftalte betingelser for databehandling Kunden (herefter benævnt KUNDEN) som tiltræder disse vilkår og IP netcom A/S, CVR nr.: DK32569064 (herefter benævnt

Læs mere

Bilag X Databehandleraftale

Bilag X Databehandleraftale Bilag X Databehandleraftale 1 Anvendelsesområde og omfang 1.1 KUNDEN er dataansvarlig for de personoplysninger, som MICO behandler på vegne af KUNDEN i henhold til Aftalen. MICO er databehandler. KUNDEN

Læs mere

Databehandleraftale. Mellem. Dataansvarlig: Kunden

Databehandleraftale. Mellem. Dataansvarlig: Kunden Databehandleraftale Mellem Dataansvarlig: Kunden (Omfatter virksomheder, der har oprettet en brugerkonto på www.pakkelabels.dk og benytter sig af Pakkelabels.dk s fragtløsning) og Databehandleren: Navn:

Læs mere

DATABEHANDLERAFTALE

DATABEHANDLERAFTALE DATABEHANDLERAFTALE 24-05-2018 21-07-2019 n foreligger mellem Indtast Mr. Beef.dk kunde ApS Adresse Vingevej 6 Post 6950 nr. Ringkøbing og By CVR. nr. 40536035 xx xx xx xx (i det følgende betegnet Dataansvarlig

Læs mere

Standard databehandlingsvilkår For DLX A/S

Standard databehandlingsvilkår For DLX A/S Standard databehandlingsvilkår For DLX A/S Aftalte betingelser for databehandling Kunden som tiltræder disse vilkår og DLX A/S, CVR-nr. 28692986 (DLX) har indgået aftale om enten (1) Kundens adgang til

Læs mere

Databehandleraftale. Gældende pr. 25. maj 2018

Databehandleraftale. Gældende pr. 25. maj 2018 Databehandleraftale Gældende pr. 25. maj 2018 DATABEHANDLERAFTALE Mellem og Firmanavn: Adresse: Postnummer/By: CVR-nr.: (herefter Dataansvarlig ) Buchs A/S Kertemindevej 15 8940 Randers SV CVR-nr. 29 84

Læs mere

Databehandleraftale. Mellem. Den dataansvarlige: Kunde hos Alsbogføring. Databehandleren. Alsbogføring.dk ApS. Møllegade Sønderborg.

Databehandleraftale. Mellem. Den dataansvarlige: Kunde hos Alsbogføring. Databehandleren. Alsbogføring.dk ApS. Møllegade Sønderborg. Databehandleraftale Mellem Den dataansvarlige: Kunde hos Alsbogføring og Databehandleren Alsbogføring.dk ApS 33754493 Møllegade 71 6400 Sønderborg Danmark Parterne kaldes i det følgende henholdsvis den

Læs mere

Databehandleraftale. Mellem. Den dataansvarlige: Landbrugsstyrelsen CVR Nyropsgade København V. Danmark. Databehandleren.

Databehandleraftale. Mellem. Den dataansvarlige: Landbrugsstyrelsen CVR Nyropsgade København V. Danmark. Databehandleren. Databehandleraftale Mellem Den dataansvarlige: Landbrugsstyrelsen CVR 20814616 Nyropsgade 30 1780 København V Danmark og Databehandleren [Navn] CVR [CVR-nummer] [Adresse] [Postnummer og by] [Land] 1 Indhold

Læs mere

Aftale om fælles dataansvar for Dansk Boldspil-Union s fælles ITsystemer, der udbydes i Dansk Boldspil-Union s regi

Aftale om fælles dataansvar for Dansk Boldspil-Union s fælles ITsystemer, der udbydes i Dansk Boldspil-Union s regi Aftale om fælles dataansvar for Dansk Boldspil-Union s fælles ITsystemer, der udbydes i Dansk Boldspil-Union s regi Indledning Denne aftale er udarbejdet af Dansk Boldspil-Union under henvisning til databeskyttelsesforordningen

Læs mere

Databehandleraftale. Mellem. Den dataansvarlige: Navn, adresse og cvr: Databehandleren. Pronavic Business Systems ApS CVR

Databehandleraftale. Mellem. Den dataansvarlige: Navn, adresse og cvr: Databehandleren. Pronavic Business Systems ApS CVR Databehandleraftale Mellem Den dataansvarlige: Navn, adresse og cvr: og Databehandleren Pronavic Business Systems ApS CVR 34 88 97 75 Godthåbsvej 25 8660 Skanderborg Danmark 1 Indhold 2 Baggrund for databehandleraftalen...

Læs mere

Databehandleraftale (Skabelon fra Datatilsynet)

Databehandleraftale (Skabelon fra Datatilsynet) Databehandleraftale (Skabelon fra Datatilsynet) Mellem Den dataansvarlige: [Navn] CVR [CVR-nummer] [Adresse] [Postnummer og by] [Land] og Databehandleren [Navn] CVR [CVR-nummer] [Adresse] [Postnummer og

Læs mere

Databehandleraftale. Der er indgået denne Databehandlingsaftale ("Aftale") mellem

Databehandleraftale. Der er indgået denne Databehandlingsaftale (Aftale) mellem Oktober 2014 Sagsnr. 013928-0190 cen/dla Databehandleraftale Der er indgået denne Databehandlingsaftale ("Aftale") mellem Fredericia Kommune Gothersgade 20 7000 Frdericia CVR-nr.: 69116418 ("Kommunen")

Læs mere

Databehandleraftale. Mellem. Den dataansvarlige Vejdirektoratet CVR Havnegade København K

Databehandleraftale. Mellem. Den dataansvarlige Vejdirektoratet CVR Havnegade København K Dato Click here to enter a date. Sagsbehandler Mail @vd.dk Telefon 7244 Dokument Click here to enter text. Side 1/13 Databehandleraftale Mellem Den dataansvarlige Vejdirektoratet CVR 60729018 Havnegade

Læs mere

AFTALE OM BEHANDLING AF PERSONOPLYSNINGER. Mellem. [X] [Adresse] [Postnr. + By] CVR. nr.: [xxxxxxxx] (herefter Leverandøren )

AFTALE OM BEHANDLING AF PERSONOPLYSNINGER. Mellem. [X] [Adresse] [Postnr. + By] CVR. nr.: [xxxxxxxx] (herefter Leverandøren ) AFTALE OM BEHANDLING AF PERSONOPLYSNINGER Mellem [X] [Adresse] [Postnr. + By] CVR. nr.: [xxxxxxxx] (herefter Leverandøren ) og Midttrafik Søren Nymarks Vej 3 8270 Højbjerg CVR-nr.: 29943176 (herefter Midttrafik

Læs mere

(Kunden og Databehandleren herefter hver for sig kaldet en Part eller Parten og tilsammen Parter eller Parterne )

(Kunden og Databehandleren herefter hver for sig kaldet en Part eller Parten og tilsammen Parter eller Parterne ) Databehandleraftale Denne databehandleraftale er indgået dags dato mellem: klinikforafspaending.easyme.dk (CVR: 30978595) kontakt@klinikforafspaending.dk klinikforafspaending.easyme.dk (herefter kaldet

Læs mere

DATABEHANDLERAFTALE. Mellem. CalcuEasy ApS. Håndværkervej Aalborg CVR: (Herefter Databehandleren ) [Navn] CVR [CVR-nummer]

DATABEHANDLERAFTALE. Mellem. CalcuEasy ApS. Håndværkervej Aalborg CVR: (Herefter Databehandleren ) [Navn] CVR [CVR-nummer] DATABEHANDLERAFTALE Mellem CalcuEasy ApS Håndværkervej 1 9000 Aalborg CVR: 36494514 (Herefter Databehandleren ) og [Navn] CVR [CVR-nummer] [Adresse] [Postnummer og by] [evt. Land] (Herefter den Dataansvarlige

Læs mere

Aftale vedrørende fælles dataansvar

Aftale vedrørende fælles dataansvar Aftale vedrørende fælles dataansvar Mellem Dataansvarlig 1 og Dataansvarlig 2 Baptisternes Børne- og Ungdomsforbund CVR 28536364 Fælledvej 16 7200 Grindsted 1. Fælles dataansvar 1.1. Denne aftale fastsætter

Læs mere

1.1. Leverandøren er databehandler for Kunden, idet Leverandøren varetager de i Appendiks 1 beskrevne databehandlingsopgaver for Kunden.

1.1. Leverandøren er databehandler for Kunden, idet Leverandøren varetager de i Appendiks 1 beskrevne databehandlingsopgaver for Kunden. Der indgås hermed følgende databehandleraftale ("Aftalen") mellem "Kunden"og MemberLink Aps (som driver Rokort.dk), Stenager 2, 6400 Sønderborg CVR 33381638 ("Leverandøren"), der samlet benævnes "Parterne"

Læs mere

Bilag til kunder (herefter Dataansvarlige), som har indgået aftale med Dansk Løn Service ApS

Bilag til kunder (herefter Dataansvarlige), som har indgået aftale med Dansk Løn Service ApS Side: 1 DATABEHANDLERAFTALE Bilag til kunder (herefter Dataansvarlige), som har indgået aftale med Dansk Løn Service ApS 1. Baggrund 1.1 Den Dataansvarlige er den juridiske enhed/kunde som har indgået

Læs mere

Standard databehandlingsvilkår For ProLøn A/S

Standard databehandlingsvilkår For ProLøn A/S Standard databehandlingsvilkår For ProLøn A/S Aftalte betingelser for databehandling Kunden som tiltræder disse vilkår og ProLøn A/S, CVRnr. 26038642 (ProLøn) har indgået aftale om Kundens adgang til og

Læs mere

DATABEHANDLERAFTALE. Mellem. [indsæt systemejer] adresse] [postnr. og by] CVR. nr.: [XXXX] (herefter Kommunen )

DATABEHANDLERAFTALE. Mellem. [indsæt systemejer] adresse] [postnr. og by] CVR. nr.: [XXXX] (herefter Kommunen ) DATABEHANDLERAFTALE Mellem [indsæt systemejer] adresse] [postnr. og by] CVR. nr.: [XXXX] (herefter Kommunen ) og [Leverandørens navn] [adresse] [postnr. og by] CVR. nr.: [XXXX] (herefter Leverandøren )

Læs mere

Databehandleraftale. vedr. brug af WebReq (WBRQ) Version 1.2 af d. 23. maj Dansk Medicinsk Data Distribution A/S

Databehandleraftale. vedr. brug af WebReq (WBRQ) Version 1.2 af d. 23. maj Dansk Medicinsk Data Distribution A/S Databehandleraftale vedr. brug af WebReq (WBRQ) Version 1.2 af d. 23. maj 2018 Storhaven 12 / 7100 Vejle / +45 7879 7575 / www.dmdd.dk INDHOLD 1. BAGGRUND FOR DATABEHANDLERAFTALEN... 3 2. FORPLIGTELSER

Læs mere

DATABEHANDLERAFTALE. Mellem. [XXXX] Kommune [adresse] [postnr. og by] CVR. nr.: [XXXX] (herefter Kommunen )

DATABEHANDLERAFTALE. Mellem. [XXXX] Kommune [adresse] [postnr. og by] CVR. nr.: [XXXX] (herefter Kommunen ) DATABEHANDLERAFTALE Mellem [XXXX] Kommune [adresse] [postnr. og by] CVR. nr.: [XXXX] (herefter Kommunen ) og [Leverandørens navn] [adresse] [postnr. og by] CVR. nr.: [XXXX] (herefter Leverandøren ) er

Læs mere

Generel Databehandleraftale for administrationer under Naver Ejendomsadministration ApS

Generel Databehandleraftale for administrationer under Naver Ejendomsadministration ApS Generel Databehandleraftale for administrationer under Naver Ejendomsadministration ApS I forbindelse med de nationale databeskyttelsesregler for personoplysninger samt Europa- Parlamentets og Europarådets

Læs mere

DATABEHANDLERAFTALE V1.0

DATABEHANDLERAFTALE V1.0 DATABEHANDLERAFTALE V1.0 Mellem E-Komplet A/S CVR 34 58 76 55 Karlskrogavej 6B 9200 Aalborg SV Danmark (Herefter Databehandleren ) og (Herefter den Dataansvarlige ) Dato og underskrift 1 BAGGRUND OG FORMÅL

Læs mere

Databehandleraftale. Paarup Hansen ApS Enghaven Roskilde Danmark CVR-nr.: ( Databehandleren ) Dato: 8/20/ :38:52 AM

Databehandleraftale. Paarup Hansen ApS Enghaven Roskilde Danmark CVR-nr.: ( Databehandleren ) Dato: 8/20/ :38:52 AM Databehandleraftale De til enhver tid værende kunder til hosting-ydelser fra Paarup Hansen ApS som specificeret i de relevante hovedaftaler og under CVR-nr.: (den Dataansvarlige ) Paarup Hansen ApS Enghaven

Læs mere

DATABEHANDLERAFTALE. Mellem. Svendborg Kommune Ramsherred Svendborg CVR. nr.: (herefter Kommunen ) XXXXXX xxxxxx xxxx

DATABEHANDLERAFTALE. Mellem. Svendborg Kommune Ramsherred Svendborg CVR. nr.: (herefter Kommunen ) XXXXXX xxxxxx xxxx DATABEHANDLERAFTALE Mellem Svendborg Kommune Ramsherred 5 5700 Svendborg CVR. nr.: 29189730 (herefter Kommunen ) og XXXXXX xxxxxx xxxx CVR. nr.: [XXXX] (herefter Leverandøren ) er der indgået nedenstående

Læs mere

Driftskontrakt. Databehandleraftale. Bilag 14

Driftskontrakt. Databehandleraftale. Bilag 14 Databehandleraftale Bilag 14 DATABEHANDLERAFTALE mellem Danpilot Havnepladsen 3A, 3. sal 5700 Svendborg CVR-nr. 30071735 (herefter den Dataansvarlige ) og [Leverandørens navn] [adresse] [postnr. og by]

Læs mere

Underbilag 14A.7 DATABEHANDLERAFTALE

Underbilag 14A.7 DATABEHANDLERAFTALE Journalnummer: Underbilag 14A.7 DATABEHANDLERAFTALE Region Syddanmark Damhaven 12 7100 Vejle CVR-nr. 29 19 09 09 System-/projektansvarlig person Tel. +45 XXXX XXXX e-mail@e-mail.dk Side 1 (herefter den

Læs mere

Databehandleraftale. Mellem. DOF`s klubber. Konkret dataansvarlig klub. Databehandleren: Dansk Orienterings-Forbund (DOF) CVR:

Databehandleraftale. Mellem. DOF`s klubber. Konkret dataansvarlig klub. Databehandleren: Dansk Orienterings-Forbund (DOF) CVR: Databehandleraftale Klubnavn: CFR: Adresse: Mellem DOF`s klubber Konkret dataansvarlig klub og Databehandleren: Dansk Orienterings-Forbund (DOF) CVR: 45102319 Adresse: Idrættens Hus Brøndby Stadion 20

Læs mere

3. Generelt a) Databehandlerens behandling af data sker alene efter dokumenteret instruks fra den dataansvarlige og alene til det aftalte formål.

3. Generelt a) Databehandlerens behandling af data sker alene efter dokumenteret instruks fra den dataansvarlige og alene til det aftalte formål. Databehandleraftale Mellem Landbrugsstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V CVR-nr: 20814616 (som dataansvarlig) og [Databehandler] [Adresse] [Postnummer og by] CVR-nr: [xxxx] (som databehandler) Om behandling

Læs mere

DATABEHANDLERAFTALE Version 1.1a

DATABEHANDLERAFTALE Version 1.1a DATABEHANDLERAFTALE Version 1.1a Mellem Institutionens navn Institutions nr. Adresse Kommune Institutions CVR. nr. og WEBTJENESTEN LÆRIT.DK ApS Ellehammersvej 93 7500 Holstebro CVR: 35862056 (herefter

Læs mere

DATABEHANDLERAFTALE DATO : 23. MAJ 2018

DATABEHANDLERAFTALE DATO : 23. MAJ 2018 Denne databehandleraftale er baseret på et aftaleformat som Forsikringsmæglerforeningen har udarbejdet til brug for Forsikringsmæglerforeningens medlemsvirksomheder DATABEHANDLERAFTALE DATO : 23. MAJ 2018

Læs mere

2. Leverandøren er som databehandler forpligtet til følgende:

2. Leverandøren er som databehandler forpligtet til følgende: DPG DATABEHANDLER AFTALE Timengo DPG A/S Lautrupvang 1 2750 Ballerup Denmark Databehandler aftale Databehandler aftalen omfatter Leverandør rolle som databehandler for kunden. Det skal understreges, at

Læs mere

Databehandler aftale Bilag til Aftale om MemberLink

Databehandler aftale Bilag til Aftale om MemberLink Denne databehandleraftale er et bilag til den mellem Parterne indgåede Aftale om MemberLink ( Aftalen om MemberLink ) og udgør en integreret del deraf jf. Aftalen om MemberLinks bestemmelser vedrørende

Læs mere