MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. Politisk følgegruppe for Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg :00

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. Politisk følgegruppe for Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg :00"

Transkript

1 DAGSORDEN Politisk følgegruppe Politisk følgegruppe for Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg MØDETIDSPUNKT :00 MØDESTED Bispebjerg Hospital, Bispebjerg Bakke 23, 2400 København, Bygning 20D i mødelokale 1.7. (1.sal) MEDLEMMER Annie Hagel Medlem Deltog Hanne Andersen Medlem Deltog Lars Gaardhøj Formand Deltog Lise Müller Medlem Afbud Marianne Frederik Medlem Deltog Annette Birgitte Reimers Medlem Afbud Side 1 af 12

2 INDHOLDSLISTE 1. Dispositionsforslaget for Nyt Hospital Bispebjerg - Akuthuset 2. Dispositionsforslag Ny Psykiatri Bispebjerg 3. Status for øvrige delprojekter 4. Status for projektets økonomi (fortrolig) 5. Indledende overvejelser omkring optimering af byggetakten (fortrolig) 6. Kommende møder/aktiviter for følgegruppen Side 2 af 12

3 1. DISPOSITIONSFORSLAGET FOR NYT HOSPITAL BISPEBJERG - AKUTHUSET SAGSFREMSTILLING Dispositionsforslaget forelægges for den politiske følgegruppe inden godkendelse i FU/RR den / Dispositionsforslaget og byggeprogrammet er udarbejdet på baggrund af det vindende projekt og er udarbejdet parallelt i en omfattende brugerproces. Byggeprogrammet indgår som et bilag til dispositionsforslaget. Projektet gennemgår på mødet Dispositionsforslaget - herunder ændringer foretaget siden vinderforslaget i projektkonkurrencen, nuværende løsninger for disponering, indretning og dimensionering samt økonomi. Dispositionsforslaget for Nyt Hospital Bispebjerg Akuthuset: Den funktionelle struktur fra konkurrenceprojektet er fastholdt, med en underliggende base med et hævet indgangsparti og beletage på 1. sal og med Akutmodtagelse, røntgen og operationsafdeling i stueetagen. Oven på basen er lagt 6 sengebygninger. Projektet rummer i alt 576 ensengsstuer med eget bad og toilet samt 17 intensivsenge. Genoptræning er tænkt ind i hele huset, såvel på sengestuerne som i gangforløb. Der er i forbindelse med brugerprocessen blevet foretaget mindre justeringer i forhold til konkurrenceprojektet de væsentligste er: - Akutmodtagelsen (AKM) er blevet øget i kvadratmeter som følge af ændringen af lægevagten/1813 og udvidet til i alt 52 pladser, hvoraf 25 er senge med eget toilet/bad - til patientophold mindre end 24 timer - til understøttelse af konceptet "48 timers senge, der nu indgår som en integreret del af akutmodtagelsen. - Det store auditorium med 150 pladser udgår, og erstattes af to mindre mødefaciliteter, der hver kan have op til 80 pladser. Dette er for at øge fleksibiliteten, da rummene yderligere kan underopdeles i flere mindre mødefaciliteter. - Der er udtaget bygningsmasse fra midten af niveau 1 (beletage) for at forbedre dagslysforhold i stueetagen og sikre bedre wayfinding i loopet. - Ambulatorier er udgået midlertidigt i dispositionsforslaget, men ønskes genindsat i efterfølgende fase jf. næste afsnit. Samlet betyder ovenstående ændringer, at arealet i dispositionsforslaget i Akuthuset udgør ca m2. Det foreliggende dispositionsforslag opfylder det oprindelige krav fra ekspertpanelet i forhold til fremtidig sengekapacitet. Projektet har i programmeringsfasen gjort sig overvejelser omkring kommende fase og fremtidige dimensionering af senge- og ambulatoriekapacitet. Projektets overvejelser omkring næste fase - projektforslagsfasen: I forbindelse med udarbejdelse af dispositionsforslaget har hospitalet opdateret fremtidsestimaterne for kapacitet. Direktionen har i samarbejde med hospitalets brugere arbejdet med fremtidens funktionelle rammer, således at disse tilpasses hospitalets fremtidige behov for den bedste og mest optimale patientbehandling. Hospitalet ser, at der er sket en udvikling i det fremtidige behov i forhold til den oprindelige, endelige ansøgning til ekspertpanelet i Udviklingen - i hovedtræk, er som følger: - Det fremtidige sengekapacitetsbehov vurderes at udgøre 501 senge med nuværende specialesammensætning i Akuthuset - set forhold til de oprindelige planlagte 593 senge i Akuthuset. Dette er baseret på hospitalets faktiske nuværende sengeantal, samt en herfra estimeret fremtidig udvikling. Side 3 af 12

4 - Hospitalet vurderer, at den ambulante aktivitet er steget med ca 16 % indenfor de seneste 2 år. For at fremtidssikre Nyt Hospital Bispebjerg har projektet gjort sig overvejelser over, hvordan dette kunne løses overvejelser der også blev nævnt på temamødet i følgegruppen den 3. oktober 2016 ved besøget på Frederiksberg Hospital. Projektets overvejelser er som følger: - At fastholde antallet af senge i akuthusprojektet jvf. ansøgning til ekspertpanelet og med en beregning frem til Her blev der ansøgt om 576 senge ekskl. 17 intensiv senge dvs. 593 senge i akuthuset og 42 senge i eksisterende bygninger samlet 635 somatiske senge på matriklen. - At udvide projektet med 4 ambulatorieafsnit (fra næste fase) - hovedsagligt ved en omfordeling af budget fra renovering til nybyggeri - for at kunne imødekomme den stigende tendens i ambulatorieaktiviteten, samt understøtte samling af aktiviteterne rettet mod den akutte patient ved en udvidelse af akutmodtagelsen. Ved at etablere både senge- og ambulatorieafsnit i Akuhuset, vil behandlingsforløbet og arbejdsgange blivet optimeret, afstande vil blive reduceret for såvel patienter som personalet. Det er projektets vurdering, at det øgede ambulatoriebehov ikke vil kunne etableres indenfor den afsatte økonomi i de fredede bygninger. De fredede bygninger tænkes i stedet anvendt til kontor- og forskningsaktiviteter. Ved omdisponeringen vil hospitalet kunne efterkomme den stigende aktivitet på det ambulante område og samtidig bevare den planlagte sengekapacitet. På nuværende tidspunkt, i projektets stade, vil det kunne lade sig gøre, at udvide projektet - en opgave der vil være langt sværere senere i forløbet, da det kan koste ekstraudgifter til omprojektering. I og med, at regionen ikke har resultaterne af den fremtidige sengekapacitetsfremskrivning, vil det ifølge administrationen være svært at reducere i sengekapaciteten på nuværende tidspunkt. Et eventuelt overskud af senge på Bispebjerg Hospital, vil kunne afhjælpe presset på sengekapacitet i regionen i øvrigt. De økonomiske konsekvenser: Nærværende dispositionsforslag forelægges med en nettooverskridelse på 150 mio.kr. i forhold til projektets budgetterede entreprisebudget. Netto overskridelsen er efter en reduktion på 110 mio. kr. i microbesparelser som totalrådgiver har redegjort for at kunne finde. Overskridelsen på 150 mio. kr. skyldes dels udvidelsen af arealet i Akutmodtagelsen - dels, at disse arealer er "tungere" teknisk og derved dyrere end oprindeligt planlagte arealer med akutsenge i sengeafsnit. Herudover er der en forventning om, at der vil være stigende byggepriser ved udbud. Ved en selvstændig vedtagelse af dispositionsforslaget kan denne manko finansieres via midler fra renoveringspuljen. Ved en vedtagelse - og derved accept af projektets overvejelser for næste fase, med en udvidelse af nybyggeri af 4 ambulatorieafsnit i Akuthuset, vil der skulle overføres yderligere 110 mio. kr. fra projektets renoveringspulje samt 40 mio. kr. fra 5% reserven til Akuthusprojektet. Ved selvstændig godkendelse af dispositionsforslaget vil renoveringspuljen være reduceret fra nuværende 301 mio. kr. til 151 mio. kr. Ved godkendelse af såvel dispositionsforslaget og udvidelse af projektet med 4 ambulatorie afsnit, reduceres renoveringspuljen med yderligere 110 mio. kr. og udgør herefter 40 mio. kr. - heraf er 10 mio. kr. disponeret til godkendt renovering og udvidelse af personalekantine i Lersø komplekset. 5% reserven vil blive reduceret med 40 mio. kr. fra nuværende 166,6 mio. kr. til 126,6 mio. kr. Heraf forventer projektet at disponere 45 mio.kr. til forskellen mellem PL og BOI i udførselsfasen. Den planlagte efterfølgende renovering af de eksisterende pavilloner vil have et stærkt reduceret omfang, idet bygningsmassen skal anvendes til administrative og forskningsmæssige formål. Administrationen har undersøgt, om der skulle være ulemper forbundet med denne forelagte løsningsmodel, og særligt i forhold til, om der er ulemper ved at anvende midler fra renoveringspuljen til nybyggeri - hvilket ikke har Side 4 af 12

5 været tilfældet. Udover ovenstående vil projektet kunne anvende elementer på Change Request listen - ved behov på licitationstidspunktet. KONKLUSION Forelæggelse af dispositionsforslag: Projektet gennemgik dispositionsforslaget som det fremgår af vedlagte PowerPoint-oplæg. Inspirationen til de nye seks sengebygninger tager udgangspunkt i den oprindelige helhedsplan og er en videreførelsen af bygningsdelene fra de eksisterende pavillonbygninger med landsskabsbåndene liggende i mellem samt etablering af udeområder uden hegn. Facaderne på bygningerne er i gule og røde tegl, der fader ud og bliver lysere i højden. Der er i projektet tænkt optimal wayfinding ind fra begyndelsen med en effektiv udnyttelse af det logistiske tunnelsystem. I basen ligger de tunge kliniske funktioner med Akutmodtagelse (AKM), røntgen, operation samt p-hus i stueniveau. Sengetårne ligger ovenpå basen, med forpladsen i front og havearealer i midten af bygningens gårdhave. Der er ved ankomsten til Akuthuset et bredt indgangsparti, hvor man møder hovedreceptionen, hvorfra der er god oversigt over alle 1. salens (bel etage) funktioner. Her finder man nemt rundt i loopet med god oversigt over passagen langs den indre gårdhave, som også kan benyttes til transport. Bel etagen er indrettet med gode opholdsarealer med forskellige zoner for ophold herunder områder med arbejds- og familiezoner. På nuværende tidspunkt overvejes der flere løsningsmuligheder for bl.a. ophold for patienter i kørestol og svagtseende/blinde patienter, hvortil der overvejes gulvbelægninger, anvendelse af klinker mv. Fra hovedreceptionen er der adgang til p-kælder og AKM nedenunder og via loopet er der adgang til sengeafsnit. Herfra vil der også være exit-zone, når patienter skal udskrives fra hospitalet. Der vil i Akuthuset være én samlet indgang for den akutte patient til AKM. Patienter der kommer i ambulance, via ambulanceforhallen, vil kunne komme direkte ind i to akutrum (der er fire i alt) med nem adgang til en satellit med konventionel røntgen, CT- og MR-scanning. Den af lukkede (uopvarmede) ambulanceforhal kan bruges til opmarch af tilskadekomne patienter ved større katastrofer eller større planlagte begivenheder såsom maraton og Distortion. Ved studiebesøg er fundet inspiration til drunk tanks der er særlige rum til afrusning hvor let rengøring er mulig, projektet overvejer at indarbejde sådanne, hvor der er fokus på mulig overvågning af denne patientgruppe. Satellitten med konventionel røntgen, CT- og MR-scanningsrum bliver opretholdt åbne i døgnets 24 timer og derved kan den større og fælles røntgenafdeling lukkes i vagten. Patienter der kommer via 1813 samt selvhenvendere, vil via hovedindgangen komme til AKM og her blive triageret. Der er i dette område kun en indgang, og der er således hurtig mulighed for at sikre området ved akut opstået behov. Patienter med f.eks. lettere brud, forstuvet håndled mv., vil bringes til fast track som har behandlingsrum og egen konventionel røntgensatellit, laboratorieprøver mv. - tæt ved ankomsten til AKM. Patienter der behandles i fast track vil have et kort og effektivt behandlingsforløb uden behov for at komme længere ind i Akutmodtagelsens mere intensive behandlingsområder. AKM er udvidet i areal og antal pladser. Udover 4 akutrum, 6 undersøgelses- og behandlingsrum i fast track, er der 20 undersøgelses- og behandlingsrum til patienter, der opholder sig fra 0-8 timer i AKM. Her er senge/lejer med adgang til toilet på gangen. Her er rummene uden vindue til udendørsarealer, men der kommer lys ind udefra som brugt lys fra tilknyttede gangarealer, der støder mod gårdhaven. Der er 15 observations- og vurderingspladser i et åbent område samt 12 observations- og vurderingspladser med 3 pladser i hvert rum (f.eks. til patienter til afrusning). Endeligt har AKM 25 pladser på ensengsstuer med eget toilet og bad til behandling af patienter, der forventes at have en indlæggelsestid på under 24 timer. Side 5 af 12

6 Analyser viser, at 65 % af de akutte patienter udskrives fra AKM indenfor de første 24 timer. På forespørgsel oplyste projektet, at samarbejdet med rådgiver har fungeret godt og faktisk har det, ifølge projektet, været en fordel, at dialogen i brugergrupperne har været foregået på engelsk. Som bruger har man skulle formulere sig enkelt, og deltagerne har været meget opmærksomme på at lytte godt efter hinandens udsagn. Brugernes bidrag og aktive deltagelse er blevet rost meget i processen. Der blev spurgt ind til hvorledes hensynet til blinde og svagtseende var håndteret. Projektet oplyste, at brugergruppen har været repræsenteret ved en svagtseende, til stor gavn for projektet, eksempelvis har været drøftelser om kontrasterne i knapperne i elevatorer. Dertil bemærkede projektet, at blinde ofte vil blive ledsaget ind i bygningen. Der blev forespurgt, om der var plads til patienter og pårørende der bevægede sig med handicap elknallerter. Der blev oplyst, at patienter vil skulle hjælpes over i kørestole ved færden på sengestue etagerne. Der har været enkelte tilfælde, hvor udenlandsk rådgiver har haft mindre kendskab til dansk lovgivning f.eks. i forhold til danske brandmyndighedskrav. Der er her blevet trukket på projektets danske byggefaglige kompetencer. Endvidere oplyste projektet på forespørgsel, at brugerprocessen - udover personalet, med såvel klinikere som teknisk personale, også har omfattet inddragelse af patienter fra hospitalets Borgerråd, hvilket følgegruppen udtrykte stor tilfredshed med. Generelt har brugerprocesserne afdækket, at projektet er meget fleksibelt, dog med den begrænsning, at der ikke kan etableres to-sengsstuer i fremtiden. På sengestuerne er det alene væggene ved baderummene, der er bærende. Endelig oplyste projektet, på forespørgsel, at der fortsat mangler afgørelse i klagesagen. Følgegruppen udtrykte stor tilfreds med dispositionsforslaget og gav følgende bidrag til en udtalelse til indgåelse i selve mødesagen: - At følgegruppen er meget positive omkring dispositionsforslaget med optimale funktionelle rammer og god wayfinding. - At følgegruppen støtter helt op omkring udvidelsen af ambulatoriekapaciteten og støtter i særdeleshed at sengekapaciteten opretholdes i Akuthuset. - At følgegruppen er tilfreds med at patienter også indgår i brugerprocessen og har været inddraget tæt i processen. Projektets overvejelser omkring næste fase: Projektet redegjorde for hvordan det kan lade sig gøre, at udvide projektet med flere ambulatorier ved at lægge fire etageafsnit oven på. Den oprindelige plan var at placere ambulatorierum i de eksisterende pavilloner. Idet kapacitetsbehovet er steget og fortsat forventes at stige fremover, vil der blive behov for at dele de nuværende store rum op i tre, hvilket stort set vil være umuligt, og i givet fald, meget dyrere. Så i stedet for at en gennemgribende renovering af de eksisterende bygninger foreslås det af projektet, at samle hovedparten af ambulatorierumene i nybyggeri. Fordelene er endvidere at der skabes mere sammenhængende patientforløb med kortere afstande for personalet. Endelig kan denne løsning resultere i, at projektet kan færdiggøres tidligere end forventet med en tidligere ibrugtagning som følge. Rummene i de eksisterende pavilloner tænkes anvendt til administration og forskning, og vil med den ændrede anvendelse primært skulle males, hvorved renoveringen kan ske inden for det resterende budget til renovering. Økonomi ift. Akuthuset og overvejelser omkring udvidelse med ambulatorier: Projektet redegjorde for økonomien i Akuthuset samt budgettet for den ønskede udvidelse med Side 6 af 12

7 ambulatorier. Som det fremgår af vedlagte PowerPoint, er AKM blevet udvidet med ca m2 herunder øget operation- og røntgenfaciliteter, som er dyrere arealer. Endvidere er der forventning om fortsat stigende byggepriser, hvorfor projektet samlet set vurderer, at der er behov for at styrke budgettet med 150 mio. kr. Herudover beløber finansieringen af udvidelsen af nybyggeriet med fire ambulatorieetager sig til 150 mio. kr. Dermed udgør det samlede behov for budgetomlægning 300 mio. kr. Projektet foreslår dette finansieret ved frigivelse af en del af 5 % reserven på 40 mio. kr., samt en overførsel af midler fra renovering (af de eksisterende pavilloner) til nybyggeri med 260 mio. kr. i alt 300 mio. kr. Ovenstående overvejelser har været forelagt for Center for Ejendomme (CEJ). JOURNALNUMMER BILAGSFORTEGNELSE 1. Politisk Følgegruppemøde (inkl.fortrolige sider) Side 7 af 12

8 2. DISPOSITIONSFORSLAG NY PSYKIATRI BISPEBJERG SAGSFREMSTILLING Dispositionsforslaget er udarbejdet på baggrund af konkurrenceprojektet og byggeprogrammet fra august 2014, som blev udarbejdet forud for projektkonkurrencen i 2014/2015 der blev godkendt af regionsrådet den 19. august Projektet gennemgår på mødet Dispositionsforslaget - herunder ændringer foretaget siden byggeprogrammet og vinderforslaget i projektkonkurrencen, nuværende løsninger for disponering, indretning og dimensionering samt økonomi. Dispositionsforslaget er blevet udarbejdet parallelt med gennemførelse af en grundig og omfattende brugerproces. Undervejs i forløbet viste et økonomisk overslag, at projektet var under økonomisk pres og der blev foretaget mindre justeringer for at balancere det styrende budget. Etagearealet er reduceret med 1000 m2. I justeringsprocessen er der ikke reduceret i patientrelaterede funktioner. Projektet indeholder fortsat 200 psykiatriske sengepladser i enestuer med eget bad og toilet med tilhørende aktivitets-, personale-, og servicefaciliteter. Overordnet er projektet disponeret og placeret som tidligere med en akutmodtagelse, 12 sengeafsnit, ECT klinik, tandlægeklinik og et uddannelsescenter. Det har været en høj prioritering at placere alle aktivitetsfaciliteter i hvert enkelt afsnit, således at alle patienter sikres uledsaget adgang til disse faciliteter, som fx sanserum, multisal og træningsrum. Hver afsnit omkranser ligeledes en indre gårdhave, så alle patienter får mulighed for uledsaget udendørs ophold i døgnets 24 timer. Følgende justeringer er indeholdt i arealreduktionen: - 1 akutrum er udgået i hvert sengeafsnit - Birum er optimeret - f.eks. er linned-/kolonialrum blevet konverteret til lined-/kolonialskabe og serveringskøkken i hvert afsnit er udgået. - 6 personalerum er udgået idet frokostlokale deles mellem to afsnit flexrum udgår og mødeaktivitet skal afholdes i personale-, samtale- eller besøgsrum. Kontrakttidsplanen følges og totalrådgiver arbejder pt med arbejdstidsplaner for projektforslagsfasen. Der er planlagt brugermøder i ugerne 50, 4 og 8. For at sikre et robust reserveniveau indeholder Change Request listen - udover flere mindre elementer - større elementer også med tilsvarende større beløb, som ved et utilfredsstillende licitationsresulatet, kan tages i anvendelse. KONKLUSION Projektet gennemgik dispositionsforslaget som det fremgår af vedlagte PowerPoint-oplæg. Erfaringer fra de øvrige psykiatriske projekter f.eks. byggeprojektet på PC Ballerup er blevet brugt i projektet på Bispebjerg. Projektet er placeret i det Psykiatriske Kvarter på Bispebjerg, som det oprindelig er skitseret i helhedsplanen. Der er foretaget mindre justeringer i forhold til det oprindelige vinderprojekt. Projektet indeholder bygningsmoduler der ligger langs en glasgang, som på Louisiana, med en forbindelsesgang mellem bygningerne. Konceptet med en effektiv passage mellem modulerne og mellem sengeafsnit, såvel vertikalt som horisontalt, holder stadig. Projektet oplyste, at der historisk er foretaget en reduktion på 17 % i forhold til konkurrenceprogramfasen (inkl. byggeprogram) og derved det oprindelige projekt (fra m2 til m2 jf. rettelsesblad 8), hvilket er gennemført ved at komprimere bygningsdelene, reducere i areal på patientstuen. Der et i alt 200 senge som er fordelt på en akutmodtagelse og 12 afsnit, heraf 2 lukkede og 1 Side 8 af 12

9 gerontopsykiatrisk og 9 åbne. Et sengeafsnit indeholder 15 eller 16 senge og indrettes fleksibelt, således at afsnittets funktion kan ændres fra et intensivt lukket afsnit med et højt sikkerhedsniveau til et åbent afsnit. Afsnit for ældrepsykiatrien indrettes specifikt med eksempelvis større badeværelser og rum til hjælpemidler. Akutmodtagelsen indeholder 10 senge. Ved indgangen til afsnittet, er der en sluse for at højne sikkerheden. Personalebasen er gjort åben og der arbejdes med at undgå glasbure til personalet. Afsnittet er indrettet, så det er muligt at skærme patienterne. Der er flere adgangsmuligheder til benyttelse af gårdhaverne og der anvendes ikke hegn da bygningen omkranses af gårdhaven. I selve dispositionsforslagsfasen er der yderligere blevet reduceret med ca m2., således udgør arealet nu ca m2. Årsagen hertil er, at der i løbet af dispositionsforslagsfasen kunne konstateres et økonomisk pres på projektet. Projektet redegjorde for de, i dispositionsforslaget, foretagne ændringer med udgåelse af akutrum, birum, personale- og flexrum og præciserede, at der ikke er fjernet funktioner. Der har i processen været meget fokus på at etablere multifunktionsmuligheder i rummene. Der har endvidere været fokus på at fastholde sluser til afsnittene. Der arbejdes med at skabe skjulte sikkerhedsforanstaltninger i lighed med lufthavne, hvor passagerer ikke oplever nødvendige sikkerhedsfunktioner som skæmmende. Der indrettes ikke rum til visitation af patienter og pårørende. Projektet forklarede, at om-disponering af enkelte områder i sengeafsnittene fortsat er under drøftelse f.eks. placering af et køkken og hvorvidt en væg skal være med glas eller ej. Ændringerne vil have minimal indvirkning på det forelagte dispositionsforslag, og vil alene være for at sikre bedst mulig åbenhed i afsnittene. Der er endvidere arbejdet meget med at sikre bedst muligt dagslys i projektet, eksempelvis gennem lysgårde og lysskakte. Ændringerne har været drøftet indgående i brugerprocessen. Brugerne udgør udover repræsentanter fra medarbejderne også patienter (og pårørende). Der blev redegjort overordnet for budget og de anvendte sammenlignelige priser, hvortil det blev oplyst, at projektet vurderes at ligge på et tilfredsstillende niveau. Change Requests listen blev ikke gennemgået på mødet. Change Requests listens indhold vil blive taget i anvendelse på licitationstidspunktet, hvis behovet herfor opstår. Følgegruppe kunne godkende dispositionsforslaget. Det blev aftalt, at der udarbejdes en udtalelse til indgåelse i mødesagen til FU/RR bestående af følgende punkter: - At følgegruppen er positive overfor projektets fastholdelse af de oprindelige fine intentioner, om skabelse af gode fysiske rammer til den psykiatriske patientbehandling. - At reduktionen af projektet på ca. 17 % i areal er gennemført på en fornuftig måde, hvor der ikke reduceres i funktioner og derved ikke foretages forringelser i kvaliteten af patientbehandlingen. - At følgegruppen er tilfreds med, at brugergrupper har været inddraget så tæt i processen og at repræsentanter for patienter, ud over personalet, også har deltaget. JOURNALNUMMER BILAGSFORTEGNELSE 1. NPB_Dispositionsforslag_Fasebog 2. NPB Politisk Følgegruppemøde (inkl. fortrolige sider) Side 9 af 12

10 3. STATUS FOR ØVRIGE DELPROJEKTER SAGSFREMSTILLING Status - salg af byggeret i P-hus til dagligvarebutik: Byggeretten i parkeringshuset har været udbudt i offentligt med budfrist den 2. september Udgangspunkt for udbuddet har været et salg til højestbydende, og det har været en forudsætning for salget, at salgsindtægten kan finansiere reetablering af 40 parkeringspladser på Bispebjergmatriklen samt frasalgsomkostninger. Der har været vist stor interesse for udbuddet fra såvel supermarkedskæder som developere. Der indkom 5 bud - 4 fra etablerede dagligvareaktører, samt 1 fra en investor. De fire højeste bud lå inden for et spænd på ca. 3 mio. kr. ekskl. moms. Det var dog alene det højeste bud, der var givet uden forbehold. FU blev den 4. oktober 2016 på lukket dagsorden orienteret om, at der ville blive indgået aftale med højestbydende, Dansk Supermarked Ejendomme A/S. Dansk Supermarked har efterfølgende meddelt, at de i løbet af 2017 vil åbne en Netto i parkeringshuset. Den formelle overdragelse af arealet i parkeringshuset er sket den 1. november Status vedrørende Laboratorie- og Logistikbygningen: Der blev underskrevet kontrakt med Per Aarsleff A/S den 19. august 2016 som påbegyndte byggeriet i september. Der afholdes løbende projektgennemgangsmøde mellem Hovedentreprenør (PAA) og TR (Mikkelsen Ark og ALECTIA). Bygningen forventes ibrugtaget sommer Byggepladsen er blevet overdækket af et byggetelt og siderne er blevet påsat. Fundamentarbejdet er i gangsat. KONKLUSION Status taget til efterretning af følgegruppen. JOURNALNUMMER Side 10 af 12

11 4. PUNKT UDTAGET - FORTROLIG SAG 5. PUNKT UDTAGET - FORTROLIG SAG Side 11 af 12

12 6. KOMMENDE MØDER/AKTIVITER FOR FØLGEGRUPPEN SAGSFREMSTILLING Næste møder i følgegruppen forventes afholdt i foråret og efteråret I foråret forventes aktuelle emner omkring udbudsformer mv., at kunne forelægges og i efteråret, vil der være faseskifte med forelæggelse af projektforeslag for såvel Akuthuset som Ny Projektet-projektet. KONKLUSION Taget til efterretning. JOURNALNUMMER Side 12 af 12

6 nye pavilloner i landskabet

6 nye pavilloner i landskabet Bilag 9 - Side -1 af 2 6 nye pavilloner i landskabet Bilag 9 - Side -2 af 2 Én indgang med oversigt til det hele Bilag 10 - Side -1 af 6 NOTAT Til: Forretningsudvalget og Regionsrådet Nyt Hospital og Ny

Læs mere

Stamkort F1: Oversigt over samlede arealangivelser. Dispositionsforslag Projektforslag Hovedprojekt. Rensningsanlæg. Ombygning.

Stamkort F1: Oversigt over samlede arealangivelser. Dispositionsforslag Projektforslag Hovedprojekt. Rensningsanlæg. Ombygning. Bilag Stamkort F1: Oversigt over samlede arealangivelser. Dispositionsforslag Projektforslag Hovedprojekt Arealtype Samlet hospital Heraf Kvalitets tetsfonds støttet Nybyggeri. A : Areal- Ombygning Rensningsanlæg.

Læs mere

De store Hospitalsbyggerier Møde i Regionsældrerådet den 10. december

De store Hospitalsbyggerier Møde i Regionsældrerådet den 10. december De store Hospitalsbyggerier Møde i Regionsældrerådet den 10. december Niels Peter Hansen Center for Økonomi, Budget & Byggestyring De Store Hospitalsbyggerier Der bygges for 41,4 mia. kr. nye hospitaler

Læs mere

Bilag til dagsordenspunkt: DNU: Godkendelse af Omprioriterings- og spareplan for DNU-projektet samt status på økonomiske reserver

Bilag til dagsordenspunkt: DNU: Godkendelse af Omprioriterings- og spareplan for DNU-projektet samt status på økonomiske reserver Bilag til dagsordenspunkt: DNU: Godkendelse af Omprioriterings- og spareplan for DNU-projektet samt status på økonomiske reserver Nærværende notat uddyber de økonomiske udfordringer i DNU-projektet samt

Læs mere

Revideret ved faseovergang 1, dispositionsforsla g. Heraf. kvalitetsfo ndsstøttet. ombygning

Revideret ved faseovergang 1, dispositionsforsla g. Heraf. kvalitetsfo ndsstøttet. ombygning Stamkort F1: Oversigt over samlede arealangivelser. Arealtype Samlet hospital kvalitetsfo ndsstøttet Revideret ved faseovergang 1, dispositionsforsla g Revideret ved faseovergang 2, projektforslag Revideret

Læs mere

Heraf. nybyggeri. ombygning

Heraf. nybyggeri. ombygning Stamkort F1: Oversigt over samlede arealangivelser. Kvalitetsfondsstøttet Kvalitetsfondsstøttet faseovergang 2 Arealtype Samlet hospital faseovergang 1 ------------------------------------------- m2 -------------------------------------------------

Læs mere

Nyt akutsygehus. Sygehus Sønderjylland Aabenraa. Kvalitet Døgnet Rundt

Nyt akutsygehus. Sygehus Sønderjylland Aabenraa. Kvalitet Døgnet Rundt Nyt akutsygehus Sygehus Sønderjylland Aabenraa Kvalitet Døgnet Rundt Nyt sygehus - indeni og udenpå På Sygehus Sønderjylland er det patienten og patientens sygdomsforløb, der skal være i fokus. Så det

Læs mere

Heraf kvalitetsfondsstøttet ombygning

Heraf kvalitetsfondsstøttet ombygning Stamkort F1: Oversigt over samlede arealangivelser. Arealtype Samlet hospital Dispositionsforslag Projektforslag* ------------------------------------------- m2 -------------------------------------------------

Læs mere

Opfølgning på effektivisering

Opfølgning på effektivisering Region Hovedstadens Kvalitetsfonds Byggeprojekter Opfølgning på effektivisering Det Nye Rigshospital 21-11-2013 Oversigtstabel skema A stiltag - opfølgning i relevante faseovergange. Ansøgning om endeligt

Læs mere

Regionernes investeringsplaner. Bygherreforeningens jubilæumskonference 17. juni 2009 Nicolai Bundgaard, Region Hovedstaden.

Regionernes investeringsplaner. Bygherreforeningens jubilæumskonference 17. juni 2009 Nicolai Bundgaard, Region Hovedstaden. Regionernes investeringsplaner Bygherreforeningens jubilæumskonference 17. juni 2009 Nicolai Bundgaard, Region Hovedstaden. Regionernes investeringsplaner Baggrund Regionernes planer Planerne for Region

Læs mere

Status på anlægsprojekter Nybyggeri i Vejle OPP-projekt Ansøgning til pulje vedr. nedbringelse af tvang via bedre fysiske rammer

Status på anlægsprojekter Nybyggeri i Vejle OPP-projekt Ansøgning til pulje vedr. nedbringelse af tvang via bedre fysiske rammer Status på anlægsprojekter Nybyggeri i Vejle OPP-projekt Ansøgning til pulje vedr. nedbringelse af tvang via bedre fysiske rammer Esbjerg Fakta: Samling af de psykiatriske afdelinger fra Hviding og Esbjerg.

Læs mere

Vi bygger Fremtidens akuthospital i Viborg. Hospitalsenhed Midt

Vi bygger Fremtidens akuthospital i Viborg. Hospitalsenhed Midt Vi bygger Fremtidens akuthospital i Viborg Hospitalsenhed Midt Vi bygger for fremtiden Hospitalsenhed Midt bygger fremtidens akuthospital i Viborg. Frem mod 2020 bliver Regionshospitalet Viborg udvidet

Læs mere

Forslag til permanent placering af op til 32 særlige pladser i Psykiatrien

Forslag til permanent placering af op til 32 særlige pladser i Psykiatrien Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 www.rm.dk Forslag til permanent placering af op til 32 særlige pladser i Psykiatrien Den 2. juni 2017 blev lovforslaget

Læs mere

RKB 12 Nordfløjen Change request

RKB 12 Nordfløjen Change request konsekvens for den efterfølgende drift 1.0 Bygningsafsnit indrettes /apteres eller bygges ikke. 1.1 Kontorer som råhus. Nettoarealer udgør samlet 3.516 kvm. jf. arealskema. Der kan være et mindre arealtillæg

Læs mere

UDKAST - tænkt eksempel udarbejdet af KØK/KBS med udgangspunkt i Rigshospitalet

UDKAST - tænkt eksempel udarbejdet af KØK/KBS med udgangspunkt i Rigshospitalet Region Hovedstadens Kvalitetsfonds Byggeprojekter Opfølgning på effektivisering (projekt) UDKAST - tænkt eksempel udarbejdet af KØK/KBS med udgangspunkt i Rigshospitalet Oversigtstabel skema A stiltag

Læs mere

Resumé af byggeprogram

Resumé af byggeprogram Resumé af byggeprogram Vedr. Forøgelse af intensiv og opvågningskapaciteten på OUH samt bæredygtighedsvurdering Den 15. juli 2011 RESUMÉ AF BYGGEPROGRAM 1. GENEREL BESKRIVELSE Indledning Nærværende notat

Læs mere

Vi bygger Fremtidens akuthospital i Viborg. Hospitalsenhed Midt

Vi bygger Fremtidens akuthospital i Viborg. Hospitalsenhed Midt Vi bygger Fremtidens akuthospital i Viborg Hospitalsenhed Midt Vi bygger for fremtiden Hospitalsenhed Midt bygger fremtidens akuthospital i Viborg. Frem mod 2020 bliver Regionshospitalet Viborg udvidet

Læs mere

Forslag om etablering af 14 midlertidige særlige pladser i Regionspsykiatrien Vest, Holstebro, eller Regionspsykiatrien Midt, Viborg

Forslag om etablering af 14 midlertidige særlige pladser i Regionspsykiatrien Vest, Holstebro, eller Regionspsykiatrien Midt, Viborg Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 www.rm.dk Forslag om etablering af 14 midlertidige særlige pladser i Regionspsykiatrien Vest, Holstebro, eller Regionspsykiatrien

Læs mere

Det Regionale Samarbejdsudvalg vedrørende Psykologområdet

Det Regionale Samarbejdsudvalg vedrørende Psykologområdet BESLUTNINGER Det Regionale Samarbejdsudvalg vedrørende Psykologområdet DET REGIONALE SAMARBEJDSUDVALG vedrørende Psykologområdet * Der afholdes formøde for politikere kl. 09.00-10.00 i mødelokale H4 *

Læs mere

aarhus arkitekterne a/s 17. april 2009 HOLBÆK SYGEHUS AKUTAFDELING IDÉOPLÆG / BYGGEPROGRAM ombygning af akutafdeling.

aarhus arkitekterne a/s 17. april 2009 HOLBÆK SYGEHUS AKUTAFDELING IDÉOPLÆG / BYGGEPROGRAM ombygning af akutafdeling. HOLBÆK SYGEHUS IDÉOPLÆG / BYGGEPROGRAM Ny Akutafdeling. Udvidelse og ombygning af Akutafdelingen vil betyde, at der bliver gode rammer for modtagelse, udredning og behandling af alle patienter i afdelingen.

Læs mere

RYK takker for muligheden for at kommentere sagen inden direktionsmødet. Og vi vil gerne kvittere for, at I holder ord.

RYK takker for muligheden for at kommentere sagen inden direktionsmødet. Og vi vil gerne kvittere for, at I holder ord. Region Midtjylland Direktionen Att.: Søren Bisgaard-Frantzen Petersen København, 29. maj 2011 RYK takker for muligheden for at kommentere sagen inden direktionsmødet. Og vi vil gerne kvittere for, at I

Læs mere

Ekspertudvalget vedrørende sygehusinvesteringer

Ekspertudvalget vedrørende sygehusinvesteringer Regionshuset Viborg Ekspertudvalget vedrørende sygehusinvesteringer Sundhedsplanlægning Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Ansøgninger til foreløbigt tilsagn

Læs mere

K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN Regionsrådet UNDERUDVALGET VEDRØRENDE PSYKIATRI OG SOCIALOMRÅDET

K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN Regionsrådet UNDERUDVALGET VEDRØRENDE PSYKIATRI OG SOCIALOMRÅDET K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN Regionsrådet UNDERUDVALGET VEDRØRENDE PSYKIATRI OG Mandag den 7. april 2008 Kl. 14.30 i Distriktspsykiatrisk Center Ydre Nørrebro, Nannasgade 28, 2200 København

Læs mere

aarhus arkitekterne a/s - 22. december 2011 1 KØGE SYGEHUS Køge Sygehus frem mod 2020 KØGE SYGEHUS

aarhus arkitekterne a/s - 22. december 2011 1 KØGE SYGEHUS Køge Sygehus frem mod 2020 KØGE SYGEHUS aarhus arkitekterne a/s - 22. december 2011 1 KØGE SYGEHUS Køge Sygehus frem mod 2020 KØGE SYGEHUS Region Sjælland - Køge Sygehus Køge Sygehus frem mod 2020 - Samling af Regionens ØNH-aktiviteter Der må

Læs mere

Psykiatriens Hus i Silkeborg Analyse af placeringsmulighed

Psykiatriens Hus i Silkeborg Analyse af placeringsmulighed Psykiatriens Hus i Silkeborg Analyse af placeringsmulighed REGIONSHOSPITALET - falkevej 30.04.2009 Psykiatriens Hus REGIONSHOSPITALET Indledning I forlængelse af tidligere analyser af placeringsmuligheder

Læs mere

Til: Regionsrådet. Hospitalsbyggeriernes arbejde med tilgængelighed

Til: Regionsrådet. Hospitalsbyggeriernes arbejde med tilgængelighed Til: Regionsrådet Opgang C Afsnit 1. sal Center for Økonomi Budget og Byggestyring Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Telefon 38 66 50 00 Fax 38 66 58 50 Mail center-foroekonomi@regionh.dk@regionh.dk Web www.regionh.dk

Læs mere

Region Hovedstaden Nyt Hospital Nordsjælland Dagsorden:

Region Hovedstaden Nyt Hospital Nordsjælland Dagsorden: Regionsældreråd Hovedstaden 12. september 2012 Projektdirektør, Henrik Schødts Dagsorden: Baggrunden: Hospitals- og Psykiatriplan 2020 og midler fra Kvalitetsfonden Store hospitalsbyggerier i Region Hovedstaden

Læs mere

Forslag til besparelser i psykiatrien. Generelle plancher

Forslag til besparelser i psykiatrien. Generelle plancher Forslag til besparelser i psykiatrien Generelle plancher Psykiatri og Social Hvad vil jeg komme ind på? 1. Hvorfor og hvor meget skal der spares? 2. Hvordan er forslag til besparelser fundet? 3. Hvad betyder

Læs mere

Forslag til permanent placering af op til 32 særlige pladser i Psykiatrien

Forslag til permanent placering af op til 32 særlige pladser i Psykiatrien Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 www.rm.dk Forslag til permanent placering af op til 32 særlige pladser i Psykiatrien Den 2. juni 2017 blev lovforslaget

Læs mere

Regionshospitalet Viborg

Regionshospitalet Viborg Det nye Regionshospitalet Viborg Hospitalsenhed Midt Vi bygger for fremtiden Hospitalsenhed Midts akuthospital i Viborg står foran en større forvandling. Frem mod 2018 bliver Regionshospitalet Viborg udvidet

Læs mere

Hvad er et byggeprogram? Fase, proces og resultat

Hvad er et byggeprogram? Fase, proces og resultat Hvad er et byggeprogram? Fase, proces og resultat Faserne 2011-2012 Brugerinvolvering Hvad er et byggeprogram? Kick off seminar for Byggeprogramfasen, Nyt OUH den 15. september 2011 1 Fokus på de dele

Læs mere

Nyt Aalborg Universitetshospital. Oplæg Netværksdagene 2016 Brugerproces

Nyt Aalborg Universitetshospital. Oplæg Netværksdagene 2016 Brugerproces Nyt Aalborg Universitetshospital Oplæg Netværksdagene 2016 Brugerproces To brugerprocesser to oplæg ét fælles mål Nyt Aalborg Universitetshospital Projektet NAU Klar til NAU 2007-2016 og frem 2014-2020

Læs mere

Sparekatalog. DKS 12. maj 2015 Konst. koncerndirektør Christian Boel og vicedirektør Kjeld Martinussen

Sparekatalog. DKS 12. maj 2015 Konst. koncerndirektør Christian Boel og vicedirektør Kjeld Martinussen Sparekatalog DKS 12. maj 2015 Konst. koncerndirektør Christian Boel og vicedirektør Kjeld Martinussen Baggrunden for sparemål 2016-2019 Stigende udgifter til medicin og nye behandlinger Effektiviseringskrav

Læs mere

Hospitalsenheden Horsens. Ansøgning til låne- og deponeringsfritagelsespuljen Udbygning af akutafdelingen på Regionshospitalet Horsens

Hospitalsenheden Horsens. Ansøgning til låne- og deponeringsfritagelsespuljen Udbygning af akutafdelingen på Regionshospitalet Horsens Ansøgning til låne- og deponeringsfritagelsespuljen 2012 Hospitalsenheden Horsens Administrationen Planlægningsafdelingen Sundvej 30 DK-8700 Horsens Telefon +45 7842 5000 Telefax +45 7842 5199 www.regionshospitalethorsens.dk

Læs mere

Eksempler på rumindretning i nye sygehuse

Eksempler på rumindretning i nye sygehuse Eksempler på rumindretning i nye sygehuse Somatik, 1-sengsstue med toilet Titel, adresse, region Byggeri, art og størrelse Diagnostisk sengeafsnit FAM Sygehus Thy-Mors Højtoftevej 2 7700 Thisted Region

Læs mere

Eksempler på rumindretning i nye sygehuse

Eksempler på rumindretning i nye sygehuse Eksempler på rumindretning i nye sygehuse Somatik, en-sengsstue med eget bad Titel, adresse, region Byggeri, art og størrelse Sygehus Lillebælt, Kolding Skovvangen 2-8 6000 Kolding Region Syddanmark Der

Læs mere

Skimmelsvamp på Leos Plejecenter. Løsningsmodeller.

Skimmelsvamp på Leos Plejecenter. Løsningsmodeller. NOTAT Skimmelsvamp på Leos Plejecenter. Løsningsmodeller. I 2012 besluttede Kommunalbestyrelsen, at hovedbygningen på Leos Plejecenter skal ombygges til korttidscenter. Ombygningen er i fuld gang, og i

Læs mere

STATUS PÅ PSYKIATRIBYGGERIERNE Psykiatri- og Socialudvalgsmøde, den 1. april 2014

STATUS PÅ PSYKIATRIBYGGERIERNE Psykiatri- og Socialudvalgsmøde, den 1. april 2014 STATUS PÅ PSYKIATRIBYGGERIERNE Psykiatri- og Socialudvalgsmøde, den 1. april 2014 1 Psykiatrisk Afdeling Esbjerg Samling af de psykiatriske afdelinger fra Hviding og Esbjerg. Antal kvadratmeter: Ombygning

Læs mere

Eksempler på rumindretning i nye sygehuse

Eksempler på rumindretning i nye sygehuse Eksempler på rumindretning i nye sygehuse Somatik, 1-sengsstue med toilet Titel, adresse, region Diagnostisk sengeafsnit FAM Sygehus Vendsyssel 9800 Hjørring Region Nordjylland Byggeri, art og størrelse

Læs mere

K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN. Kl til på Psykiatrisk Center København, Bispebjerg Bakke 23, bygning 52, 2400 København NV

K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN. Kl til på Psykiatrisk Center København, Bispebjerg Bakke 23, bygning 52, 2400 København NV K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN PSYKIATRI OG HANDICAPUDVALG Mandag den 31. januar 2011 Kl. 16.00 til 19.00 på Psykiatrisk Center København, Bispebjerg Bakke 23, bygning 52, 2400 København NV

Læs mere

Psykiatrien Region Sjælland

Psykiatrien Region Sjælland Psykiatrien Region Sjælland LIDT FAKTA OM PSYKIATRIEN REGION SJÆLLAND Hvor er vi Hvordan er vi organiseret Hvordan er vores ledelsesstruktur Økonomi og personale Økonomi Personale Budget: 1,1 mia. kr.

Læs mere

Enestuer er vigtige for relationen mellem patient og pårørende. Enestuer forebygger at patienten bliver stresset og bange

Enestuer er vigtige for relationen mellem patient og pårørende. Enestuer forebygger at patienten bliver stresset og bange PRIVATLIV RELATIONER Enestuer er vigtige for relationen mellem patient og pårørende. Enestuer forebygger at patienten bliver stresset og bange Patienter, pårørende og personale i de palliative enheder

Læs mere

Det Regionale Samarbejdsudvalg vedrørende Psykologområdet

Det Regionale Samarbejdsudvalg vedrørende Psykologområdet BESLUTNINGER Det Regionale Samarbejdsudvalg vedrørende Psykologområdet DET REGIONALE SAMARBEJDSUDVALG vedrørende Psykologområdet * Der afholdes formøde for politikere kl. 13.00-14.00 i mødelokale H3 *

Læs mere

Spørgsmål: Jeg ønsker en status på Region Hovedstadens brug af regeringens satspulje på 2.2 mia. til psykiatrien i perioden

Spørgsmål: Jeg ønsker en status på Region Hovedstadens brug af regeringens satspulje på 2.2 mia. til psykiatrien i perioden Center for Økonomi Budget og Byggestyring Kongens Vænge 2 3400 Hillerød POLITIKERSPØRGSMÅL Spørgsmål nr.: 046 Dato: 9. marts 2016 Stillet af: Charlotte Fischer (B) Besvarelse udsendt den: 28. april 2016

Læs mere

Bilag 2: Projektoplysninger

Bilag 2: Projektoplysninger Bilag 2: Projektoplysninger Tabel A Grund og byggeri for Nyt OUH, Odense Areal (), brutto Grundareal 820000 Bebygget areal Dimensioneres i detailprojekt Bruttoetageareal 211993 Heraf kælderareal Dimensioneres

Læs mere

Nyt markant byggeri i Randers midtby

Nyt markant byggeri i Randers midtby Situationsplan Den eksisterende ejendom nedbrydes til fordel for en ny og mere markant bygning. Bygning I forbindelse med opførelsen af bygningen udføres den nye vej til det bagvedliggende område i henhold

Læs mere

Faseskiftrapportering for kvalitetsfondsprojektet i Aabenraa

Faseskiftrapportering for kvalitetsfondsprojektet i Aabenraa Faseskiftrapportering for kvalitetsfondsprojektet i Aabenraa Overgang mellem udbetalingsanmodning og byggeprogram for Fase 2 Baggrund Det fremgår af regnskabsinstruksen for kvalitetsfondsprojekter af 26.

Læs mere

BESLUTNINGER REGION HOVEDSTADEN Forberedelsesudvalget UNDERUDVALGET VEDR. PSYKIATRI OG SOCIAL

BESLUTNINGER REGION HOVEDSTADEN Forberedelsesudvalget UNDERUDVALGET VEDR. PSYKIATRI OG SOCIAL BESLUTNINGER REGION HOVEDSTADEN Forberedelsesudvalget UNDERUDVALGET VEDR. PSYKIATRI OG SOCIAL Mandag den 8. maj 2006 Kl. 16.00 Amtsgården i Hillerød, Mødelokale H 4 Møde nr. 2 (Mødet afsluttet kl. 18.30)

Læs mere

På vegne af P/S Ejby Industrivej 125, Glostrup anmoder vi hermed Glostrup Kommune om at udarbejde en ny lokalplan til matr. nr. 6g Ejby by, Glostrup.

På vegne af P/S Ejby Industrivej 125, Glostrup anmoder vi hermed Glostrup Kommune om at udarbejde en ny lokalplan til matr. nr. 6g Ejby by, Glostrup. Glostrup Kommune 2013.12.19 Anmodning om ny lokalplan til matr. nr. 6g, Ejby by, Glostrup. På vegne af P/S Ejby Industrivej 125, Glostrup anmoder vi hermed Glostrup Kommune om at udarbejde en ny lokalplan

Læs mere

Resumé af byggeprogram

Resumé af byggeprogram Resumé af byggeprogram samt bæredygtighedsvurdering P-hus på sygehusgrunden i Aabenraa December 2010 RESUMÉ AF BYGGEPROGRAM 1. GENEREL BESKRIVELSE Indledning Nærværende notat er et udpluk af de væsentlige

Læs mere

Anlægsbevilling på 20,3 mio. til et nyt "Skytternes Hus"

Anlægsbevilling på 20,3 mio. til et nyt Skytternes Hus Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Kultur og Borgerservice Dato 6. januar 2015 Anlægsbevilling på 20,3 mio. til et nyt "Skytternes Hus" Denne indstilling handler om, at der skal opføres et

Læs mere

POLITISK FØLGEGRUPPEMØDE VEDR. NYT HOSPITAL NORDSJÆLLAND. Fredag den 20. maj Kl Nordsjællands Hospital Lokale: Innovation Garden

POLITISK FØLGEGRUPPEMØDE VEDR. NYT HOSPITAL NORDSJÆLLAND. Fredag den 20. maj Kl Nordsjællands Hospital Lokale: Innovation Garden D A G S O R D E N REGION HOVEDSTADEN POLITISK FØLGEGRUPPEMØDE VEDR. NYT HOSPITAL NORDSJÆLLAND Fredag den 20. maj 2016 Kl. 10.00-12.00 Nordsjællands Hospital Lokale: Innovation Garden Medlemmer: Per Seerup

Læs mere

Punkt nr. 7 - Ansøgning til regeringens ekspertpanel om endeligt tilsagn til kvalitetsfondsprojektet Nyt Hospital og Ny

Punkt nr. 7 - Ansøgning til regeringens ekspertpanel om endeligt tilsagn til kvalitetsfondsprojektet Nyt Hospital og Ny Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg Ansøgning til Regeringens Ekspertpanel August 2013 ekspertpanel Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg om endeligt tilsagn til Indholdsfortegnelse Nyt Hospital

Læs mere

Få overblik over byggeprocessen

Få overblik over byggeprocessen Fra ide til beslutning er den allerførste del af byggeprocessen. Sygehuset eller regionen har konstateret et behov for nybygning eller renovering og går i gang med at undersøge mulighederne. Hvis undersøgelsen

Læs mere

Referat 04/12 2013 Bestyrelsesmøde SOSU C Gladsaxe, Buddinge Hovedgade 81, 2860 Søborg Dato 26.08. 2013 kl. 16.00-19.00

Referat 04/12 2013 Bestyrelsesmøde SOSU C Gladsaxe, Buddinge Hovedgade 81, 2860 Søborg Dato 26.08. 2013 kl. 16.00-19.00 Referat 04/12 2013 Bestyrelsesmøde SOSU C Gladsaxe, Buddinge Hovedgade 81, 2860 Søborg Dato 26.08. 2013 kl. 16.00-19.00 Deltagere: Kurt Pedersen Eva Borg Allan Nielsen Karen Schur Dorte Tind Lise Rask

Læs mere

aarhus arkitekterne a/s - 16. december 2011 1 KØGE SYGEHUS Udvidelse af Akutafdelingen KØGE SYGEHUS

aarhus arkitekterne a/s - 16. december 2011 1 KØGE SYGEHUS Udvidelse af Akutafdelingen KØGE SYGEHUS aarhus arkitekterne a/s - 16. december 2011 1 Udvidelse af Akutafdelingen Region Sjælland - Køge Sygehus Udvidelse af Akutafdelingen på Køge Sygehus Der må i årene fremover og indtil 2020, hvor det nye

Læs mere

Hospitalsledelserne Århus Universitetshospital - Århus Sygehus - Skejby - Psykiatrisk Hospital. Beskrivelse af Interim Ledelsernes opgaver i DNU.

Hospitalsledelserne Århus Universitetshospital - Århus Sygehus - Skejby - Psykiatrisk Hospital. Beskrivelse af Interim Ledelsernes opgaver i DNU. Hospitalsledelserne Århus Universitetshospital - Århus Sygehus - Skejby - Psykiatrisk Hospital Projektafdelingen for Det Nye Universitetshospital Hedeager 3 DK-8200 Århus N Tel. +45 8728 8850 projektafd@dnu.rm.dk

Læs mere

B E S L U T N I N G E R REGION HOVEDSTADEN

B E S L U T N I N G E R REGION HOVEDSTADEN BESLUTNINGER REGION HOVEDSTADEN EKSTRAORDINÆRT MØDE FORRETNINGSUDVALGET Onsdag den 21. december 2011 Kl. 08.30 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H6 Møde nr. 19 Medlemmer: Vibeke Storm Rasmussen Leila

Læs mere

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den 06.12.2011 kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 2 Ole Peter Christensen (F) Indholdsfortegnelse: 528. Organisering samt tids- og procesplan vedr.

Læs mere

Center for Høretab. resumé af byggeprogram vedr. etablering af auditorium. samt bæredygtighedsvurdering

Center for Høretab. resumé af byggeprogram vedr. etablering af auditorium. samt bæredygtighedsvurdering Center for Høretab resumé af byggeprogram vedr. etablering af auditorium samt bæredygtighedsvurdering Senest ajourført den 23. november 2009 RESUMÉ AF BYGGEPROGRAM 1. GENEREL BESKRIVELSE Indledning Nærværende

Læs mere

12.8: AJOURFØRING AF GENERALPLAN 2007 12.12: PROSPEKT PARAPLEGIFUNKTIONEN 12.11: PROSPEKT PATOLOGISK INSTITUT 12.7: REALISERINGSSTUDIER 2010

12.8: AJOURFØRING AF GENERALPLAN 2007 12.12: PROSPEKT PARAPLEGIFUNKTIONEN 12.11: PROSPEKT PATOLOGISK INSTITUT 12.7: REALISERINGSSTUDIER 2010 KAPITEL 212.1: PATIENTFREMSKRIVNING 12.2: BEMANDINGSFREMSKRIVNING 12.3: KAPACITETS- OG AREALBEHOV 12.4: NUVÆRENDE OG FREMTIDIGT AREAL I EKSISTERENDE BYGNINGER 12.5: AREALBALANCE 12.6: ØKONOMI OG TID 12.7:

Læs mere

Et af delprojekterne i områdefornyelsen er etablering af et medborgerhus i byen.

Et af delprojekterne i områdefornyelsen er etablering af et medborgerhus i byen. Byrådet godkendte den 25. maj 2011 et program for områdefornyelse i Felsted. Socialministeriet har givet tilsagn om støtte. Et af delprojekterne i områdefornyelsen er etablering af et medborgerhus i byen.

Læs mere

Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst.

Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 10. april 2015 Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst. Anlægsbevilling

Læs mere

Vi bygger Region Hovedstadens strategi Ventet og Velkommen ind i væggene. Patienterne er projektets omdrejningspunkt

Vi bygger Region Hovedstadens strategi Ventet og Velkommen ind i væggene. Patienterne er projektets omdrejningspunkt Vi bygger Region Hovedstadens strategi Ventet og Velkommen ind i væggene Tina Holm, Ledende oversygeplejerske Projektbeskrivelse Ombygning af 4-sengsstuer og nye patientmodtagelser Redaktion NHH, byggeafdelingen

Læs mere

Notat om status for udvidelse af Center for Spiseforstyrrelser i henhold til psykiatriplanen for Region Midtjylland

Notat om status for udvidelse af Center for Spiseforstyrrelser i henhold til psykiatriplanen for Region Midtjylland Regionshuset Viborg Psykiatri og Social Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Notat om status for udvidelse af Spiseforstyrrelser i henhold til psykiatriplanen

Læs mere

Bilagssamling til Fremtidens sygehuse i Region Syddanmark

Bilagssamling til Fremtidens sygehuse i Region Syddanmark Bilagssamling til Fremtidens sygehuse i Region Syddanmark regionsyddanmark.dk I høring 25. juni - 3. september 2007 Region Syddanmark Sundhedsstaben Planlægnings- og udviklingsafdelingen Damhaven 12. 7100

Læs mere

OUH Odense Universitetshospital Svendborg Sygehus P hus idéoplæg

OUH Odense Universitetshospital Svendborg Sygehus P hus idéoplæg OUH Odense Universitetshospital Svendborg Sygehus P hus idéoplæg Etablering af parkeringshus med 400 parkeringspladser på parkeringsarealet vest for Svendborg Sygehus 7. november 2011 1. STAMOPLYSNINGER

Læs mere

Psykiatri og handicapudvalgets møde den 7. marts 2011. Emne: Opfølgning på udmøntning af 77 mio.kr.

Psykiatri og handicapudvalgets møde den 7. marts 2011. Emne: Opfølgning på udmøntning af 77 mio.kr. REGION HOVEDSTADEN Psykiatri og handicapudvalgets møde den 7. marts 2011 Sag nr. 4 Emne: Opfølgning på udmøntning af 77 mio.kr. Bilag 1 Til: Psykiatri og handicapudvalget Koncern Plan og Udvikling Enhed

Læs mere

Byrådet. Tillægsdagsorden. Dato: Tirsdag den 30. august 2011. Mødetidspunkt: 18:00

Byrådet. Tillægsdagsorden. Dato: Tirsdag den 30. august 2011. Mødetidspunkt: 18:00 Tillægsdagsorden Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 18:00 Mødelokale: Medlemmer: Byrådssal Michael Ziegler (borgmester) (C), Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), Conny Trøjborg Krogh (F), Daniel Donoso

Læs mere

Slutevaluering af satspuljeprojektet Etablering af 11 psykiatriske sengepladser i hovedfunktion i Region Midtjylland, projektnr.

Slutevaluering af satspuljeprojektet Etablering af 11 psykiatriske sengepladser i hovedfunktion i Region Midtjylland, projektnr. Psykiatri og Social Administrationen Sundheds- og Ældreministeriet Att. Center for Primær Sundhed og Forebyggelse Holbergsgade 6 1057 København K Psykiatriplanlægning Tingvej 15 Postboks 36 DK-8800 Viborg

Læs mere

Status for sygehusbyggerier

Status for sygehusbyggerier Status for sygehusbyggerier - projekter med anlægsbevilling / rådighedsbeløb over 15 mio. kr. (kvalitetsfondsprojekter og SVS er ikke med i denne oversigt) Opdateret: August 2014 Oversigt: Projekter med

Læs mere

Indstilling. 48 plejeboliger m.m. på Thorsvej i Åbyhøj - støttetilsagn. Til Århus Byråd via Magistraten. Sundhed og Omsorg. Den 25.

Indstilling. 48 plejeboliger m.m. på Thorsvej i Åbyhøj - støttetilsagn. Til Århus Byråd via Magistraten. Sundhed og Omsorg. Den 25. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 25. oktober 2006 Århus Kommune Bygningsafdelingen Sundhed og Omsorg 1. Resume Denne indstilling vedrører projekt for 48 plejeboliger m.m.

Læs mere

REGIONSRÅDET. Tirsdag den 13. december Kl Regionsgården i Hillerød, rådssalen. Møde nr. 11

REGIONSRÅDET. Tirsdag den 13. december Kl Regionsgården i Hillerød, rådssalen. Møde nr. 11 DAGSORDEN REGION HOVEDSTADEN REGIONSRÅDET Tirsdag den 13. december 2016 Kl. 17.00 Regionsgården i Hillerød, rådssalen Møde nr. 11 Medlemmer: Sophie Hæstorp Andersen Charlotte Fischer Martin Geertsen Leila

Læs mere

Medicoteknik vedr. grund og bygninger i et fleksibelt og fremtidssikret sygehusvæsen

Medicoteknik vedr. grund og bygninger i et fleksibelt og fremtidssikret sygehusvæsen Medicoteknik vedr. grund og bygninger i et fleksibelt og fremtidssikret sygehusvæsen D. 16. oktober 2008 Fremtidens medicoteknik skal indtænkes i det kommende sygehusbyggeri i Region Syddanmark. Arbejdsproces

Læs mere

Waste-runder i Akutafdelingen (ASA) den 16. maj og den 7. og 12. september 2012

Waste-runder i Akutafdelingen (ASA) den 16. maj og den 7. og 12. september 2012 Hospitalsenheden Vest Regionshospitalet Holstebro Staben Kvalitet og Udvikling Rapport Waste-runder i Akutafdelingen (ASA) den 16. maj og den 7. og 12. september 2012 Side 1/5 Baggrund Akutafdelingen har

Læs mere

Resume af byggeprogram

Resume af byggeprogram Resume af byggeprogram Kolding Sygehus Nybygning til Pædiatrisk Ambulatorium i forbindelse med etableringen af mor-barn-center. September 2008. Side 1 GENEREL BESKRIVELSE Indledning Nærværende notat er

Læs mere

ARBEJDSVISION for byggeriet af DNU

ARBEJDSVISION for byggeriet af DNU ARBEJDSVISION for byggeriet af DNU Det Nye Universitetshospital: sammenhængende, bæredygtigt og effektivt byggeri integreret forskning, uddannelse og klinik attraktivt arbejdsmiljø innovative processer

Læs mere

Dagsorden. Forretningsudvalget. 24. september 2012, Kl AAU mødelokale 1, Niels Jernes Vej 10 (NOVI), 9220 Aalborg Øst

Dagsorden. Forretningsudvalget. 24. september 2012, Kl AAU mødelokale 1, Niels Jernes Vej 10 (NOVI), 9220 Aalborg Øst Dagsorden Forretningsudvalget 24. september 2012, Kl. 09.00 AAU mødelokale 1, Niels Jernes Vej 10 (NOVI), 9220 Aalborg Øst INDHOLDSFORTEGNELSE 3 Orientering om akutudvalgets anbefalinger vedrørende ventetider

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Page 1 of 8 Referat Børne- og Kulturudvalget Ordinært møde Dato Tid Sted 23. februar 2005 17:00 Mødelokale 2 NB. Fraværende Til stede Johan Berg Jensen Indholdsfortegnelse 1. Skolerenovering 2005 Åben

Læs mere

Resumé af byggeprogram. MR Center

Resumé af byggeprogram. MR Center Resumé af byggeprogram MR Center Sydvestjysk Sygehus i Esbjerg Udvidelse af Radiologisk afdeling i forlængelse af Nuklearmedicinsk Afdeling med nyt MR Center april 2014 RESUMÉ AF BYGGEPROGRAM 1. GENEREL

Læs mere

UDVALGET VEDRØRENDE UDSATTE BORGERE

UDVALGET VEDRØRENDE UDSATTE BORGERE D A G S O R D E N REGION HOVEDSTADEN UDVALGET VEDRØRENDE UDSATTE BORGERE Tirsdag den 14. august 2012 Kl. 15.00-17.00 Regionsgården, mødelokale H5 Møde nr. 2 Medlemmer: Lise Müller (formand) (F) Per Seerup

Læs mere

I den anledning har forvaltningen den 29. januar 2015 udsendt en redegørelse til regionsrådets

I den anledning har forvaltningen den 29. januar 2015 udsendt en redegørelse til regionsrådets Center for Sundhed Enhed for Hospitalsplanlægning POLITIKERSPØRGSMÅL Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang B& D Telefon 38 66 60 00 Web www.regionh.dk Spørgsmål nr.: 026 Dato:14. februar 2015 Stillet af:

Læs mere

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. Sundhedskoordinationsudvalget 13-05-2015 09:00. Mødelokale på regionsgården

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. Sundhedskoordinationsudvalget 13-05-2015 09:00. Mødelokale på regionsgården BESLUTNINGER Sundhedskoordinationsudvalget - mødesager Sundhedskoordinationsudvalget MØDETIDSPUNKT 13-05-2015 09:00 MØDESTED Mødelokale på regionsgården MEDLEMMER Formand Per Seerup Knudsen Næstformand

Læs mere

Kl til på Rigshospitalet opgang 52D, 2. sal lokale AB2

Kl til på Rigshospitalet opgang 52D, 2. sal lokale AB2 D A G S O R D E N REGION HOVEDSTADEN Torsdag den 17. marts 2011 Kl. 16.30 til 19.00 på Rigshospitalet opgang 52D, 2. sal lokale AB2 Møde nr. 12 Medlemmer: Kirsten Lee (formand) Thor Grønlykke Karin Dubin

Læs mere

1.1 Sammenhæng til hospitalets masterplan

1.1 Sammenhæng til hospitalets masterplan 1 INDLEDNING Projektet formål er at beskrive en gennemførelsesstrategi for etablering af en fuldt udbygget fælles akutafdeling. 1.1 Sammenhæng til hospitalets masterplan Regionshospitalet Randers har udarbejdet

Læs mere

STM MODEL 2B - STM MODEL 2B - ST. MAGLEBY SKOLE - HELHEDSSKOLE - 0.- 9. KLASSE I 2½ SPOR

STM MODEL 2B - STM MODEL 2B - ST. MAGLEBY SKOLE - HELHEDSSKOLE - 0.- 9. KLASSE I 2½ SPOR MODEL 2B - MODEL 2B - ST. MAGLEBY SKOLE - HELHEDSSKOLE - 0.- 9. KLASSE I 2½ SPOR 2B - FREMTIDIGE FOR - BESKRIVELSE AF INDGREB Beskrivelse af indgreb Model 2B St. Magleby Skole indskoling 0.-9. klasse 0.-9.

Læs mere

Hospitalets budget for 2015 er på plads

Hospitalets budget for 2015 er på plads Nr. 30 12. september 2014 INDHOLD: Budget 2015 er på plads Tilfredse patienter Støtte til innovationsprojekter Unikt samarbejde mellem kommune og hospital Hospitalets budget for 2015 er på plads Mandag

Læs mere

Bilag 1. Regionsrådets behandling af Projekt Universitetshospital Køge, fordelt på projektets faser

Bilag 1. Regionsrådets behandling af Projekt Universitetshospital Køge, fordelt på projektets faser Bilag 1. Regionsrådets behandling af Projekt Universitetshospital Køge, fordelt på projektets faser Regionsrådets behandling Samlet projekt A1 + A2 (Anlægsentrepriser) B5 (Kontorer) B1 (Behandling syd)

Læs mere

MIT HOSPITAL HVIDOVRE Referat

MIT HOSPITAL HVIDOVRE Referat MIT HOSPITAL HVIDOVRE Referat Patientværelset Møde d. 8. januar 2015 kl. 17.00-20.00 1) Velkomst og introduktion v/hospitalsdirektør Torben Ø Pedersen og Arkitekt Naja McNair Torben Ø Pedersen og Naja

Læs mere

Etablering af 12 almene handicapboliger på Egebæksvej

Etablering af 12 almene handicapboliger på Egebæksvej Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 16. marts 2017 Etablering af 12 almene handicapboliger på Egebæksvej 1. Resume Byrådet godkendte på sit møde den 13.

Læs mere

Eksempler på rumindretning i nye sygehuse

Eksempler på rumindretning i nye sygehuse Eksempler på rumindretning i nye sygehuse Retspsykiatri, integreret åben-lukket funktion Titel, adresse, region Byggeri, art og størrelse Integreret åben-lukket funktion Retspsykiatrisk Afdeling Middelfart

Læs mere

Region Sjælland Platangårdens Ungdomscenter. Ungdomsboliger Glentevej, Næstved. Sag 11006 24.01.2012. White arkitekter A/S Næstved

Region Sjælland Platangårdens Ungdomscenter. Ungdomsboliger Glentevej, Næstved. Sag 11006 24.01.2012. White arkitekter A/S Næstved Region Sjælland Region Sjælland Skitseforslag 1:100 Eksist. tegninger Depot for havemøbler mm Cykler mm Depot for havemøbler mm Ny indgang Reng. Entré Depot Bad 1 Værelse 1 Bad 1 Værelse 1 Kontor Hall

Læs mere

Til brug for min opfølgningsrapport (nr. 1) modtog jeg herefter amtets og sygehusets udtalelser.

Til brug for min opfølgningsrapport (nr. 1) modtog jeg herefter amtets og sygehusets udtalelser. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 6. august 2003 afgav jeg endelig rapport om min inspektion den 13. juni 2003 af Sygehus Vestsjælland, Ringsted Sygehus. I rapporten bad jeg amtet om udtalelser og om underretning

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Høringssvar til Danske Regioner vedrørende det rådgivende udvalgs redegørelse til regeringen om sygehusinvesteringer

Bilag. Region Midtjylland. Høringssvar til Danske Regioner vedrørende det rådgivende udvalgs redegørelse til regeringen om sygehusinvesteringer Region Midtjylland Høringssvar til Danske Regioner vedrørende det rådgivende udvalgs redegørelse til regeringen om sygehusinvesteringer Bilag til Regionsrådets møde den 17. december 2008 Punkt nr. 1 Danske

Læs mere

Pavillonbygning til brug for Hjemmeplejedistrikt Nord. Projekt Licitationsresultat

Pavillonbygning til brug for Hjemmeplejedistrikt Nord. Projekt Licitationsresultat Pkt.nr. 2 Pavillonbygning til brug for Hjemmeplejedistrikt Nord. Projekt 5338. Licitationsresultat. 378374 Indstilling: Social og Sundhedsforvaltningen indstiller til Socialudvalget, og Teknisk Forvaltning

Læs mere

Organisations- og Økonomiunderudvalg 27. marts 2006, Kl Møde nr. 6

Organisations- og Økonomiunderudvalg 27. marts 2006, Kl Møde nr. 6 FURESØ KOMMUNE Organisations- og Økonomiunderudvalg 27. marts 2006, Kl. 17.30 Møde nr. 6 Farum Rådhus, Mødelokale 1 Ekstraordinært møde Medlemmerne mødt. Afbud fra Gitte Melchiorsen. Mødet hævet kl. 17.45.

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 1. Afdeling

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 1. Afdeling ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 1. Afdeling Familie og Beskæftigelse - Jægergården - 81 Århus C INDSTILLING Til Århus Byråd Den 11. december 23 via Magistraten Tlf. nr.: 8949 3534 Jour. nr.: 82.6.17M1/2/6511

Læs mere

Resumé af byggeprogram

Resumé af byggeprogram Resumé af byggeprogram Psykiatrien i Region Syddanmark Udbygning af psykiatrisk døgnfunktion i Esbjerg Marts 2011 RESUMÉ AF BYGGEPROGRAM 1. GENEREL BESKRIVELSE Indledning Nærværende resume er et udpluk

Læs mere

Ansøgningsskema TILGÆNGELIGHEDSPULJE 2015. ALLE felterne i ansøgningsskemaet skal udfyldes, med mindre andet fremgår.

Ansøgningsskema TILGÆNGELIGHEDSPULJE 2015. ALLE felterne i ansøgningsskemaet skal udfyldes, med mindre andet fremgår. Ansøgningsskema TILGÆNGELIGHEDSPULJE 2015 ALLE felterne i ansøgningsskemaet skal udfyldes, med mindre andet fremgår. Ansøgningsskemaet skal udfyldes og underskrives inden det sendes til Energistyrelsen

Læs mere

Skoleparken helhedsplan Ekstraordinært afdelingsmøde 18. april Ekstraordinært afdelingsmøde den 18. april

Skoleparken helhedsplan Ekstraordinært afdelingsmøde 18. april Ekstraordinært afdelingsmøde den 18. april Skoleparken helhedsplan Ekstraordinært afdelingsmøde 18. april 2016 Ekstraordinært afdelingsmøde den 18. april 2016 1 Dagsorden 1. Valg af stemmeudvalg. 2. Valg af dirigent. 3. Valg af referent. 4. Orientering

Læs mere