Indholdsfortegnelse. Finansiel politik

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indholdsfortegnelse. Finansiel politik"

Transkript

1

2

3 Indholdsfortegnelse Finansiel strategi Finansiel Afdækningsstrategi Investerings- og Kapitalforvaltningsstrategi for SOLT-projekter og overskydende banklikviditet Øvrige...11 Indholdsfortegnelse 3

4 1 Kommunens finansielle politik skal betragtes som et arbejdsredskab for kommunens administration til brug for den løbende håndtering af den finansielle portefølje, det vil sige aktiver og passiver (låne- og leasingportefølje). Egedal Kommunes finansielle politik skal ses i sammenhæng med den økonomiske politik som kan ses på kommunens intranet og rekvireres hos Økonomiafdeling. Den finansielle politiks overordnede ramme fremlægges til politisk godkendelse efter behov, dog minimum hvert 4. år. 1.1 Formål Formålet med den finansielle politik er at fastlægge rammerne for en aktiv styring af Egedal Kommunes finansielle portefølje, med henblik på at optimere kommunens aktiv- og passivpleje, således at der for en given risiko opnås størst mulig renteindtægt og mindst mulig renteudgift. Den finansielle politik har endvidere til formål at sikre, at Egedal Kommune har et overblik over de rente- og valutarisici, der er forbundet med kommunens aktiv- og passivside, herunder også leasing og sælg og lej tilbage arrangementer. Den finansielle politik vil løbende blive evalueret i takt med udviklingen på de finansielle markeder og administrationens vurderinger af finansiel risiko, dog minimum hvert 4 år. Den finansielle politik er samlet for at sikre, at kommunens retningslinjer for den finansielle styring er beskrevet og samlet ét sted. Der er klare retningslinjer for administrationen af området. Administrationen får handlefrihed indenfor de fastsatte rammer. Kommunens finansielle aktiver består af kommunens formue/finansielle portefølje det vil sige beholdning af værdipapirer og/eller indestående på konti. Kommunens passiver defineres som kommunens gæld det vil sige låne- og leasingforpligtigelser. Hertil kommer indgåede aftaler om finansielle instrumenter til styring af rente- og valutarisici. Den løbende værdi - markedsværdien - af kommunens finansielle instrumenter ændres i takt med rente- og valutakursudviklingen, og vil således enten udgøre et tilgodehavende eller en forpligtelse/gæld. Den finansielle politik er tilrettelagt med henblik på at opnå: En høj grad af budgetsikkerhed gennem begrænsede eksponeringer overfor ændringer i renteniveauer, valutakurser og aktiekurser, der kan påvirke budgettet og hermed kommunens samlede budgetoverholdelse En forsvarlig og administrativ hensigtsmæssig forvaltning af kommunens finansielle aktiver og passiver Optimering af afkast og finansieringsomkostninger i overensstemmelse med de besluttede risikomål og de administrative ressourcer, kommunen råder over Et pålideligt overblik over rente-, valutakurs og modpartsrisici gennem faste rammer for hvilke risici, kommunen er villig til at påtage sig Retvisende og overskuelige opgørelser over udviklingen i de løbende finansieringsomkostninger opdelt på aktiver, passiver og finansielle instrumenter 4

5 1.2 Risikomål: Varighed Egedal Kommunes finansielle strategi bygger på et risikomål (varighed se bilag 3 for beskrivelse), der afspejler de finansielle aktiver og passivers kursfølsomhed ved en given renteændring. En høj varighed indebærer, at aktivernes og passivernes værdi vil svinge relativt meget ved en given renteændring, mens en lav varighed omvendt vil indebære en mindre følsomhed overfor en given renteændring. Fastlæggelsen af varighedsmål sker i samarbejde med kommunens rådgivere indenfor gældspleje og formueforvaltning. Varigheden på gælden, inklusiv afdækning med finansielle instrumenter, bør ligge i intervallet mellem 0-5 år. Gældens risikomål opgøres separat for henholdsvis lån og leasing. Varigheden på de rentebærende aktiver skal ligge i intervallet mellem 0-5 år. Egedal Kommunes sælg og lej tilbage (SOLT) indgår ikke i risikomål/varighed, idet der er tale om et lukket system med særskilte kontrakter. 1.3 Strategier Strategierne for hvert af de tre hovedområder: Finansiering, finansiel risikoafdækning og kapitalforvaltning gennemgås i de efterfølgende afsnit. Strategierne for finansiering og finansiel risikoafdækning skal dog ses i en snæver sammenhæng, idet rente- og valutaeksponeringen fra kommunens anvendelse af finansielle instrumenter opgøres sammen med kommunens rentebærende passiver. Strategierne bygger på det risikomål, Egedal Kommune har fastlagt, jævnfør

6 2 Finansiel strategi Egedal Kommunes finansielle strategi har til overordnet formål at udstikke rammerne for kommunens hjemtagelse af lån og låneomlægning. Egedal Kommune hjemtager lån, der kan rummes inden for kommunens samlede risikomål i en form og på vilkår, der ligger inden for rammerne af Bekendtgørelsen om kommunernes låntagning om meddelelse af garantier m.v. (17. december 2013, med senere ændring), 10. Finansieringsvilkårene for låne- og leasingportefølje optimeres løbende under hensyntagen til de finansielle risici, som kommunen ønsker at påtage sig, og med fokus på høj budgetsikkerhed. 2.1 Låneoptagelse Byrådet træffer i henhold til den kommunale styrelseslovs 41 beslutning om optagelse af lån. Der optages lån inden for rammerne af Bekendtgørelsen om kommunernes låntagning om meddelelse af garantier m.v. (17. december 2013, med senere ændring), 10. Indenfor ovennævnte vilkår vurderer administrationen hvilke lånetyper, låneprofiler og løbetider der anvendes. Serie- og annuitetslån kan maksimalt have en løbetid på 25 år mens stående lån kan have en løbetid på op til 10 år. Lån kan optages som obligationslån eller som aftalelån. Ved forventninger om kommende rentestigninger, øges andelen af lån med fast rente og ved forventning om fremtidige rentefald, øges andelen af lån med variabel rente. Ved høj andel af lån med fast rente øges budgetsikkerheden på kommunens renteudgifter. Ved høj andel af lån med variabel rente vil renteudgifterne i et normalt marked være lavest. Lån kan almindeligvis afdrages som serielån med faldende ydelser, annuitetslån med lige store ydelser eller som stående lån hvor lånet afdrages på én gang ved forfald. Kommunerne har jævnfør Bekendtgørelsen om kommunernes låntagning om meddelelse af garantier m.v. (17. december 2013, med senere ændring), 10 automatisk låneadgang til udgifter ekskl. grundkapitalen, ved opførelse eller erhvervelse af kommunale almene ældre- og plejeboliger. Egedal Kommune, opfører ikke ældre- og plejeboliger, men overlader dette til almennyttige boligselskaber typisk DAB og KAB. Disse står for såvel opførelse som finansiering og dermed låneoptagelse. Selve lånet garanterer kommunen for og det registreres også som en gæld i kommunens regnskab, men det er beboerne i de respektive almene ældre- og plejeboliger, som betaler renter og afdrag på lånet. Herudover foretages en løbende vurdering om hvorvidt, kommunen vil stille garanti i forbindelse med optagelse af lån til renoveringsopgaver i almennyttigt boligbyggeri. Finansiel strategi 2.2 Låneomlægning Egedal Kommune kan omlægge sine eksisterende lån, når ændringer i markedsrenterne/ændringer i obligationskurserne eller overordnede ændringer i Egedal Kommunens økonomiske politik taler herfor. Ved låneomlægninger forstås i bred forstand: Indfrielse gennem optagelse af nyt lån, omlægninger af et finansielt instrument knyttet til det pågældende lån, samt ændringer af lånevilkår gennem udarbejdelse af tillægsaftaler til det konkrete lån. Beslutningen om at omlægge lån, som defineret ovenfor, sker efter rådgivning fra kommunens eksterne gældsplejerådgiver. Ved omlægning af lån udarbejdes der en kortfattet dokumentation 6

7 af baggrund, formål og vilkår i forbindelse med den planlagte transaktion. De økonomiske vilkår ved indfrielse af eksisterende lån og/eller finansielle instrumenter dokumenteres med henblik på at sikre, at de planlagte transaktioner sker på konkurrencedygtige markedsvilkår. 2.3 Valutastrategi Kommunen optager lån direkte i danske kroner (DKK) eller i euro (EUR), dog således at kommunens beslutning om den resulterende valutaeksponering, jævnfør oversigten nedenfor, i sammenhæng med lånoptagelsen tilpasses gennem anvendelse af de relevante finansielle instrumenter. Administrationen følger nedenstående rammer for valutasammensætning: Valuta Andel DKK % EUR 0-40% 2.4 Rentestrategi Under hensyntagen til Egedal Kommunes ønsker om høj budgetsikkerhed kan Egedal Kommune optage lån med fast eller variabel rente. Ved et fastforrentet lån er renten fastsat for hele eller dele af lånets løbetid. Variabelt forrentet gæld er defineret som gæld, hvor renten fastsættes mindst 1 gang årligt. Ved fast rente forstås, at rentebindingen er mere end 12 måneder, ved variabel rente forstås at rentebindingen er lig med eller under 12 måneder. Rammerne for fordeling mellem fast og variabel rente FAST % VARIABEL % Lån til jordforsyning bør altid optages som variabelt forrentede lån, idet lån skal indfries når matrikler frasælges, og variabelt forrentede lån kan nedbringes til kurs 100 i forbindelse med renteterminer. (I ovenstående medregnes ikke sale- og lease back arrangementer, lån til ældreboliger, selvejende institutioner o.l.) Uanset hvordan Egedal Kommune konkret tilrettelægger afdækningen i forbindelse med låneoptagelse skal de fastlagte rammer for den resulterende rente - og valutaeksponering overholdes. Renterisikoen ved forskellige typer af lån er nærmere beskrevet i bilag 2. Egedal Kommunes sælg og lej tilbage (SOLT) indgår ikke i rentestrategien, idet der er tale om et lukket system med særskilte kontrakter. 2.5 Leasing/OPP/OPS på anlægsaktiver Det er en del af Egedal Kommunes finansielle strategi, at kommunen skal have mulighed for at indgå finansielle leasingaftaler vedrørende kommunens anlægsaktiver, idet det bemærkes at leasing af et anlæg opfattes som et lån i forhold til den kommunale låneramme. Ved en finansiel leasingaftale forstås en aftale, hvor alle væsentlige risici og økonomiske fordele og ulemper påhviler leasingtager, det vil sige kommunen. Fremadrettet ønsker Egedal Kommune også, at der skal være mulighed for finansiel leasing af kommunens anlæg inden for den gældende lovgivning. Valutakursstrategien jævnfør 2.3 og Rentestrategien jævnfør 2.4 gælder det også ved finansiel leasing som opgøres separat. Egedal Kommune ønsker at muligheden for at anvende Offentlig-Privat-Partnerskab (OPP) og Offentlig-Privat-Samarbejde (OPS) som organiseringsmodel for anlæg, drift og vedligehold af Finansiel strategi 7

8 kommunens aktiver, inddrages når det vurderes relevant. Eventuelle OPP/OPS-aftaler skal indgås og styres ud fra det grundperspektiv, at en sådan aftale omsætter ejer- og operationelle risici til en kontrakt med visse finansielle risici. 2.6 Gældspleje Kommunen har indgået en aftale med en ekstern rådgiver om gældspleje. Aftalen skal følge den finansielle politiks fastlagte retningslinjer for gældsporteføljens rentebinding og valutasammensætning, samt de med gældsplejen tilladte finansielle instrumenter. Ved indgåelse af aftalen fastlægges desuden hvilke yderligere ydelser, den bør indbefatte som f.eks. samlet overvågning og rapportering af udvikling i gældsporteføljen og porteføljen af finansielle instrumenter samt markedsværdiberegninger af finansielle instrumenter efter Egedal Kommunes behov. Aftalen er indgået for en periode på 4 år. Egedal Kommune har for indeværende periode valgt at indgå aftale med KommuneKredit. 3 Finansiel Afdækningsstrategi Egedal Kommunes Finansielle Afdækningsstrategi har overordnet til formål at udstikke rammerne for kommunens indgåelse af aftaler om finansiel afdækning ved hjælp af finansielle instrumenter. Egedal indgår aftaler om brug af finansielle instrumenter indenfor kommunens samlede risikomål i en form og på vilkår, der ligger inden for rammerne af Bekendtgørelse om kommunerne låntagning og meddelelse af garanti mv.. Kommunen anvender finansielle instrumenter til at tilpasse rente- og valutarisikoen på kommunens gæld (lån og leasing) i henhold til de vedtagne rammer. Der kan benyttes finansielle instrumenter til at foretage omlægning af låne/leasingporteføljen, idet brug af finansielle instrumenter giver Egedal Kommune øget fleksibilitet til at foretage en aktiv styring. Markedet for finansielle instrumenter er præget af høj effektivitet, hvilket bevirker, at låne/leasingporteføljen hurtigt kan tilpasses, når en omlægning ønskes. 3.1 Finansielle instrumenter Egedal Kommune kan indgå aftaler om følgende finansielle instrumenter: Simple renteswaps Simple valutaswaps FRA (Fremtidig Rente Aftale) Valutaterminsforretninger. Instrumenterne er nærmere beskrevet i bilag 1. Finansiel Afdækningsstrategi Egedal Kommune kan anvende finansielle instrumenter, eller en kombination af disse, til omlægning af låneporteføljen og styring af de finansielle risici. Der kan omlægges mellem fast og variabel finansiering, og der kan anvendes valutaforretninger til at sikre betalinger på lån i valuta. Fælles for anvendelsen af ovennævnte finansielle instrumenter er, at de kun kan anvendes i direkte relation til en konkret forpligtelse vedrørende Egedal Kommunes gæld. Indgåelse af det finansielle instrument skal således kunne henføres til en konkret forpligtelse/et lån. Egedal Kommune lægger vægt på, at have intern indsigt i og forståelse af de finansielle instrumenter, som kommunen gør brug af, således at den operationelle risiko i forbindelse med brug af finansielle instrumenter minimeres, og der ikke opstår unødige tab. 8

9 3.2 Modpartrisiko Rente- og valutasikringsinstrumenter er finansielle produkter, der indebærer en risiko for tab i de tilfælde, hvor modparten i aftalen ikke kan opfylde sine forpligtelser f.eks. på grund af konkurs. Egedal Kommune kan indgå aftaler om finansielle instrumenter med finansielle modparter, der hører til blandt de fem største banker i Danmark, som indgår i garantiordningen samt Kommunekredit. Egedal Kommune ønsker i sine aftaler om finansielle instrumenter at begrænse den eksponering som kommunen har mod sine modparter gennem instrumenternes løbende markedsværdi, jævnfør, nedenfor Markedsværdi For at sikre sig et overblik over sine eksponeringer ønsker Egedal Kommune, at der løbende beregnes markedsværdier af kommunens finansielle instrumenter. Opgørelsen af markedsværdierne foretages af den modpart, der har udstedt det finansielle instrument. Markedsværdiopgørelsen rapporteres til kommunen pr. kvartal eller på forlangende. Denne periodiske rapportering indgår som en del af kommunens interne rapportering, se nedenfor Investerings- og Kapitalforvaltningsstrategi for SOLT-projekter og overskydende banklikviditet. Egedal Kommunes Investerings- og Kapitalforvaltningsstrategi har til overordnet formål at udstikke rammerne inden for hvilke kommunen kan indgå aftaler om kapitalforvaltning eller placering af overskydende banklikviditet. Egedal indgår aftaler om kapitalforvaltning, der ligger inden for rammerne af Styrelseslovens 44 samt Anbringelsesbekendtgørelsen for fonde 5. Formålet med Egedal Kommunes forvaltning er at optimere afkastet af placeringen af kapital, placeret i en finansiel portefølje, indenfor kommunens samlede risikomål. Det er en fast del af Egedal Kommunes strategi at placering af SOLT-midler outsources til professionelle kapitalforvaltere. 4.1 Porteføljesammensætning og risikomål Egedal Kommunes risikomål jævnfør 1.3 afspejles i de værdipapirer, der kan indkøbes samt sammensætningen heraf: Obligationer (danske stater og realer) Investeringsforeningsbeviser (obligationer) Investeringsforeningsbeviser (Emerging Market/High Yield) Investeringsforeningsbeviser (aktier). Egedal Kommune kan vælge at placere sin overskudslikviditet alene i investeringsforeningsbeviser, idet der skal skelnes mellem obligationsforeninger og aktieforeninger. Egedal Kommune har valgt at placere maksimalt 30 % af sin overskudslikviditet i Emerging Market/High Yield obligationsbaseret investeringsforeningsbeviser og/eller aktiebaserede investeringsforeningsbeviser. For investering i danske obligationer er målet for varighed på 0-5 år, som også er Egedal Kommunes risikomål. Investerings- og Kapitalforvaltningsstrategi for SOLT-projekter og overskydende banklikviditet. 9

10 Endvidere kan Egedal Kommune vælge at placere overskudslikviditet som: Kontant indestående i bank omfattet af garantiordningen Aftaleindskud i bank (hvor midlerne er bundet i en aftalt periode) omfattet af garantiordningen. Egedal Kommunes sammensætning af den placerede portefølje er illustreret ved nedenstående skema: Danske obligationer (stater/realer) 0-100% Investeringsforeningsbeviser (danske obligationer, stater/realer) 0-100% Aftaleindskud 0-100% Kontant indstående i bank 0-100% Kontant+aftaleindskud+danske obligationer( inkl. investeringsbeviser) % Investeringsforeningsbeviser (Emerging market)) 0-15% Investeringsforeningsbeviser (high yield obligationer) 0-15% Investeringsforeningsbeviser (aktier) 0-15% Investeringsforeningsbeviser (Emerging market+high yield + aktier) 0-30% Investerings- og Kapitalforvaltningsstrategi for SOLT-projekter og overskydende banklikviditet. Egedal Kommune placerer sin overskydende likviditet i overensstemmelse med Styrelseslovens 44 samt Anbringelsesbekendtgørelsen for fonde 5, men tager derudover selv stilling til det risikomål og dermed risikoprofilen, som den samlede portefølje skal have. Den endelige sammensætning af porteføljen foretages i samarbejde med kapitalforvalterne. Det valgte risikomål fastlægges sammen med kapitalforvalterne jævnfør Løbende afkast Egedal Kommunes afkast på kapitalforvaltning af SOLT-midlerne forbliver i et lukket system i depotet hos kapitalforvalterne. Ved et lukket system forstås, at leasingafgiften for SOLT-projekterne betales af depotet og at afkastet forbliver i depotet. Nettovirkningen af leasingafgift og afkast af kapitalen får derfor ingen virkning på kommunens kassebeholdning, men udelukkende en positiv eller negativ indvirkning på det samlede depots størrelse. 4.3 Outsourcing af kapitalforvaltning til professionelle kapitalforvaltere Egedal Kommune har valgt at outsource sin kapitalforvaltning til professionelle kapitalforvaltere. Egedal kan indgå aftaler om kapitalforvaltning med modparter, der har en høj kreditværdighed og i øvrigt er velrenommerede og anerkendte. Egedal Kommune udvælger sine kapitalforvaltere ud fra et krav om en høj grad af professionalisme og dokumenteret performance set over en historisk periode på fem år. Rating af de investeringsforeninger, som kapitalforvalteren forvalter, kan eventuelt indgå i bedømmelseskriterierne. Egedal Kommune stiller krav til sine kapitalforvaltere om, at den tilbudte løsning, skal være så enkel som muligt at administrere for kommunen og stå i et rimeligt forhold til de samlede omkostninger for kapitalforvaltningen, som Egedal Kommune har en målsætning om at minimere. Egedal Kommune vil bedømme sine kapitalforvaltere ud fra performance efter modregning af de samlede forvaltningsomkostninger. Egedal Kommune stiller samme krav til kreditværdighed i forbindelse med valg af den bank, der vælges til depotbank, som der stilles til de banker, hvorfra finansielle instrumenter købes jævnfør Etiske retningslinjer for finansielle anbringelser: Formålet med Egedal Kommunes etiske retningslinjer er at sikre, at de finansielle anbringelser som kommunen foretager, ikke placeres i virksomheder, der overtræder FNs konventioner eller andre internationalt anerkendte normer og konventioner tiltrådt af EU eller den danske regering, vedrørende blandt andet: 10

11 Menneskerettigheder Våbenproduktion Arbejdstagerrettigheder Miljøbeskyttelse Antikorruption. Ovennævnte internationalt anerkendte normer er blandt andet udmøntet i følgende: UN Global Compact, UN Principles for Responsible Investments, The Convention on the Prohibition of the Use, Stockpiling, Production and Transfer of Anti-Personnel Mines and Their Destruction og The Convention on Cluster Munitions. Egedal Kommune vil derfor pålægge kommunens porteføljeforvaltere at følge de etiske vurderinger og internationalt anerkendte normer som er nævnt ovenfor, når de placerer kommunens investeringer i virksomhedsobligationer og aktier. Skulle porteføljeforvalterne eller Egedal Kommune selv få mistanke om, at et selskab ikke overholder ovenstående retningslinjer, skal porteføljeforvalterne sørge for en afklaring om hvorvidt retningslinjerne overholdes. Hvis selskabet viser sig at bryde normerne, og ikke vil efterkomme ønsket om korrigerende adfærd, skal investeringen i selskabet afvikles. De etiske retningslinjer skal indarbejdes i kommunens kontrakter med porteføljeforvalterne. 5 Øvrige 5.1 Konkurrenceudsættelse Det er kommunens politik at benytte sig af konkurrenceudsættelse med henblik på at mindske de samlede finansieringsomkostninger. Dette sker, dels gennem at forespørge flere kreditinstitutter ved mindre transaktioner, samt ved at gennemføre større, udbudspligtige transaktioner, efter retningslinjer i EU s tjenesteydelsesdirektiv. Ved forespørgsler om lån, leasing eller finansielle instrumenter spørger kommunen, når det er relevant, mindst to finansielle modparter, hvoraf den ene er KommuneKredit. Ved undersøgelse af mulighederne for at omlægge eller afvikle et finansielt instrument vurderes betingelserne herfor ved at bede den pågældende modpart beregne markedsværdien af instrumentet ved straks indfrielse. Såfremt modparten ikke er Kommunekredit, anmodes Kommunekredit tillige om at beregne markedsværdien af instrumentet, således at det kan vurderes om indfrielsesværdien er fastsat på en fair måde af den pågældende modpart. Egedal Kommune tildeler kapitalforvaltningsopgaven til minimum 2 kapitalforvaltere. Antallet er forvaltere vil afhænge af den endelige beslutning om sammensætningen af aktivporteføljen. Egedal Kommune evaluerer løbende hvorledes Kapitalforvalterne performer og kan efter nærmere vurdering foretage udbud af kapitalforvaltningen. 5.2 Bemyndigelse Beslutninger om tilpasning af gælds- og aktivporteføljen og anvendelse af finansielle instrumenter skal kunne træffes med forholdsvis kort varsel, idet vilkårene på kapitalmarkederne i nogle tilfælde ændres markant over kort tid. Beslutningskompetencen i Egedal Kommune er derfor tilrettelagt sådan, at Kommunen er i stand til at træffe hurtige beslutninger på området, hvilket understøtter en hensigtsmæssig aktiv styring. Centerchef for Center for Administrativ Service kan, inden for rammerne af den finansielle politik, tage beslutninger om tilpasninger af gælds- og aktivporteføljen samt anvendelse af finansielle instrumenter. Øvrige 11

12 I tilfælde af Centerchefens fravær kan denne uddelegere kompetencen til at træffe beslutninger om tilpasninger af gælds- og aktivporteføljen samt anvendelse af finansielle instrumenter. Omlægning af låneporteføljen besluttes efter samråd med de finansielle rådgivere og når de fastlagte rammer i den finansielle politik gør det nødvendigt. Økonomiudvalget orienteres på det efterfølgende økonomiudvalgsmøde om væsentlige ændringer af porteføljerne. Låneoptagelse godkendes i Økonomiudvalget og i Byrådet. 5.3 Rapportering Egedal Kommune ønsker at kunne følge op på sine låne- og leasingforpligtelser. Opfølgningen sker med udgangspunkt i de finansielle systemer, hvori forpligtelserne er registreret, samt den rapportering, der modtages fra långiverne, eventuelt i bearbejdet form gennem den eksterne gældsplejerådgiver. Økonomiudvalget modtager kvartalsvis en redegørelse om gælds- og aktivporteføljen. Beregninger af markedsværdien af de finansielle instrumenter modtages minimum kvartalsvis fra den finansielle modpart. Informationen rapporteres internt i kommunes økonomifunktion. Egedal Kommune modtager månedligt rapportering om det løbende afkast fra sine porteføljeforvaltere. Denne rapportering indgår i den interne rapportering i administrationen. Der sker en kvartalsvis rapportering fra administrationen til det politiske niveau. Bilag 1: Eksempler på Finansielle instrumenter, der anvendes af Egedal Kommune Simple renteswap: En aftale om på bestemte tidspunkter at betale (modtage) fast rente og modtage (betale) variabel rente i samme valuta. En renteswap benyttes derfor til at omlægge finansiering fra fast til variabel rente eller fra variabel til fast rente. Simple valutaswap: En aftale om på bestemte tidspunkter at betale fast eller variabel rente i en valuta og modtage fast eller variabel rente i en anden valuta. En valutaswap benyttes derfor til at omlægge finansiering fra en valuta til en anden valuta. FRA: En FRA er en aftale om fastlåsning af en rentesats i en fremtidig periode, typisk 3 eller 6 måneder Valutatermin: En valutaterminsforretning er en aftale om køb eller salg af et beløb i en valuta mod betaling af et beløb i en anden valuta på et fastsat fremtidigt tidspunkt. En valutaterminsforretning kan derfor anvendes til at fastlåse valutakursen på et fremtidigt afdrag på finansiering i udenlandsk valuta. Øvrige 12

13 Bilag 2: Renterisikoen ved forskellige typer af lån Den løbende styring har udgangspunkt i følgende syn på renterisiko: Renterisikoen på et lån afhænger af, om lånet er fast eller variabelt forrentet, men uafhængigt af dette vil der altid eksistere en renterisiko jævnfør. nedenstående. Endvidere afhænger renterisikoen af om lånet indeholder en mulighed for at konvertere. Dette medfører, at lån risikomæssigt kan inddeles i tre kategorier, hvilke følger nedenstående: Variabelt forrentet lån: Renterisikoen på et variabelt forrentet lån benævnes fixingrisikoen og er risikoen for, at renten er steget næste gang renten fixes/fastsættes for en 3, 6, 9 måneders- eller anden kort periode. Risikoen vedrører således størrelsen af den konkrete fremtidige rentebetaling. Fast forrentet lån uden konverteringsmulighed: Renterisikoen på et fast forrentet lån benævnes kursrisikoen/nutidsværdirisikoen og er risikoen for, at værdien af lånets restgæld ændres ved en renteændring. Et fastforrentet ikke konverterbart lån vil således have en højere restgæld/indfrielseskurs ved et rentefald og en lavere restgæld/indfrielseskurs ved en rentestigning. Risikoen vedrører således ikke en konkret betaling, men en ændring i værdien af restgælden. Fast forrentet lån med konverteringsmulighed: Renterisikoen på et fast forrentet lån med konverteringsmulighed er i dens form analog til risikoen beskrevet under ovenstående, dog med den forskel at lånet kan indfries til kurs 100. Når lånet indeholder konverteringsmuligheden er låntager dermed sikret, at restgælden kun kan stige i begrænset omfang. For at have denne sikkerhed betaler låntager en præmie i form af en betragtelig mer-rente. Øvrige 13

14 Bilag 3: Risikomål Varighed Varighed som begreb blev oprindeligt udviklet for at have et bedre udtryk for en obligations reelle løbetid. Restløbetiden er nemlig et upræcist mål, da det hverken tager hensyn til størrelsen eller placeringen af en obligations betalinger (renter og udtræk) frem til udløb. Ligesom restløbetiden aftager varigheden dag for dag (eller: med tiden), men varigheden er altid enten kortere end eller lig med restløbetiden. Varigheden kan udtrykkes på to måder: som et risikomål udtrykt i procent eller som en gennemsnitlig restløbetid udtrykt i tidsenheder (f.eks. år). I en kapitalforvaltningsaftale bruges varigheden som et risikomål, det vil sige den procentvise ændring i en obligations pris eller obligationsporteføljens værdi ved en ændring i renten på 1 procentpoint. En høj varighed er altså udtryk for en høj risiko - og en lav varighed det modsatte. Udtrykt som en gennemsnitlig restløbetid kan varigheden anvendes til at fastlåse afkastet på en obligation eller en obligationsportefølje. En renteændring udløser nemlig to modsatrettede effekter, som over en periode vil opveje hinanden. Stiger renten f.eks., falder obligationskurserne, men samtidig kan obligationernes løbende afkast geninvesteres til en højere rente. Varigheden er perioden, hvor disse to modsatrettede effekter netop ophæver hinanden, dvs. den periode, der skal gå, før genplaceringer til en højere rente opvejer (immuniserer) det oprindelige kurstab - se figuren. Kursværdien er her - trods det oprindelige kurstab - præcis den samme efter 1,5 år (= varigheden) pga. den højere geninvesteringsrente. Øvrige 14

15

Finansiel politik. November 2012. Næstved Varmeværk

Finansiel politik. November 2012. Næstved Varmeværk Finansiel politik November 2012 Næstved Varmeværk Generelt Formålet med den finansielle politik er fastlæggelse af rammerne for en aktiv styring af den finansielle portefølje, med henblik på optimering

Læs mere

Politik for lån og for investering i aktier og obligationer

Politik for lån og for investering i aktier og obligationer Økonomi og Beskæftigelse Økonomi og Analyse Sag nr. 1393 dokument 1411401 Politik for lån og for investering i aktier og obligationer Godkendt i Byrådet 17. februar og 24. juni 2010 Der er foretaget redaktionelle

Læs mere

Dragør Kommunes Porteføljepolitik Godkendt i Kommunalbestyrelsen den. 26/1 2012

Dragør Kommunes Porteføljepolitik Godkendt i Kommunalbestyrelsen den. 26/1 2012 Dragør Kommunes Porteføljepolitik Godkendt i Kommunalbestyrelsen den. 26/1 2012 Porteføljepolitik Dragør Kommune Indholdsfortegnelse Resumé...3 Politik for aktiv styring af Dragør Kommunes gældsportefølje...5

Læs mere

Principper for økonomistyring bilag 9.1. Finansiel politik Faxe Kommune

Principper for økonomistyring bilag 9.1. Finansiel politik Faxe Kommune Finansiel politik Faxe Kommune 1 Indholdsfortegnelse RESUMÉ: POLITIK FOR AKTIV STYRING AF FAXE KOMMUNES GÆLDS- OG AKTIVPORTEFØLJE.... 3 POLITIK FOR AKTIV STYRING AF FAXE KOMMUNES GÆLDSPORTEFØLJE... 5 1.0

Læs mere

Vordingborg Kommune. Finansiel Politik. Finansiel politik, bilag til Økonomisk Politik 1

Vordingborg Kommune. Finansiel Politik. Finansiel politik, bilag til Økonomisk Politik 1 Vordingborg Kommune Finansiel Politik Finansiel politik, bilag til Økonomisk Politik 1 Finansiel Politik Vordingborg Kommune Indholdsfortegnelse Formål...3 Vordingborg Kommunes likviditet (aktivsiden)...3

Læs mere

Økonomisk Afdeling. Finansiel politik

Økonomisk Afdeling. Finansiel politik Økonomisk Afdeling Finansiel politik Finansiel politik Køge Kommune Indholdsfortegnelse INTRODUKTION... 3 POLITIK FOR AKTIV STYRING AF KØGE KOMMUNES GÆLDSPORTEFØLJE... 4 1.0 FORMÅL... 4 2.0 OVERORDNET

Læs mere

Finansiel politik. Beskrivelse af rammerne for Nyborg Kommunes aktiv- og gældsportefølje

Finansiel politik. Beskrivelse af rammerne for Nyborg Kommunes aktiv- og gældsportefølje Finansiel politik Beskrivelse af rammerne for Nyborg Kommunes aktiv- og gældsportefølje Økonomiafdelingen, den 21. november 2012 2 Finansiel politik for Nyborg Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Resumé... 3 Politik

Læs mere

Bilag: Ringsted Kommunes finansielle strategi

Bilag: Ringsted Kommunes finansielle strategi Bilag: Ringsted Kommunes finansielle strategi 1. Baggrund Den finansielle strategi beskriver rammerne for den finansielle styring af såvel den langfristede gæld i Ringsted Kommune som formuen. 2. Formål

Læs mere

Finansiel politik Stevns Kommune

Finansiel politik Stevns Kommune Finansiel politik Stevns Kommune 1 Finansiel politik Stevns Kommune Indholdsfortegnelse RESUMÉ: POLITIK FOR AKTIV STYRING AF STEVNS KOMMUNES GÆLDSPORTEFØLJE.... 3 RESUMÉ: POLITIK FOR AKTIV STYRING AF STEVNS

Læs mere

Bilag 3: Ringsted Kommunes finansielle strategi

Bilag 3: Ringsted Kommunes finansielle strategi Bilag 3: Ringsted Kommunes finansielle strategi 1. Baggrund Den finansielle strategi beskriver rammerne for den finansielle styring af såvel den langfristede gæld i Ringsted Kommune som formuen. 2. Formål

Læs mere

Politik for styring af finansielle dispositioner

Politik for styring af finansielle dispositioner Politik for styring af finansielle dispositioner Vedtaget af kommunalbestyrelsen den 31. oktober 2012 Finansiel politik 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Formål... 3 2 Afgrænsning... 3 3 Udførelse og kompetenceforhold...

Læs mere

Finanspolitik. for. Aabenraa Kommune

Finanspolitik. for. Aabenraa Kommune Finanspolitik for Aabenraa Kommune Staben den 25. maj 2012 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Likviditetsstrategi... 3 2.1 Beslutningskompetence... 3 2.2 Bankaftaler... 4 2.3 Overskudslikviditet...

Læs mere

Finansiel strategi for Ballerup Kommune

Finansiel strategi for Ballerup Kommune ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 28. oktober 2015 Tlf. dir.: 4477 2210 E-mail: uhje@balk.dk / jkg@balk.dk Kontakt: Ulrik Haahr Jepsen / Jeppe Krag Sagsnr.: 00.01.00-P22-2-11 Finansiel strategi for Ballerup Kommune

Læs mere

Finansiel politik for Region Syddanmark

Finansiel politik for Region Syddanmark Bilag 13 til Regler for Økonomistyring og Registreringspraksis om finansiel strategi Finansiel politik for Region Syddanmark 1. Formål Region Syddanmarks finansielle politik, som formuleret i dette notat,

Læs mere

Silkeborg kommunes finansielle strategi.

Silkeborg kommunes finansielle strategi. 1 Bilag til Silkeborg Kommunes overordnede økonomistyringsprincipper Silkeborg kommunes finansielle strategi. Formålet med denne strategi er at beskrive de muligheder og afgrænsninger Silkeborg Kommunes

Læs mere

Finansiel politik - Glostrup Kommune

Finansiel politik - Glostrup Kommune Finansiel politik - Glostrup Kommune 24. april 2008 1 Finansiel politik Glostrup Kommune Indholdsfortegnelse RESUMÉ...3 POLITIK FOR AKTIV STYRING AF KOMMUNENS GÆLDSPORTEFØLJE...5 1.0 FORMÅL...5 2.0 FINANSIERINGSSTRATEGI...5

Læs mere

Kasse- og regnskabsregulativ

Kasse- og regnskabsregulativ Kasse- og regnskabsregulativ Bilag nr. 9.1 Finansiel strategi Udarbejdet af: Økonomistaben Dato: 27-05-2010 Sagsid.: Version nr.: 1 Ikrafttrædelses dato: 1. oktober 2009 OVERORDNET MÅLSÆTNING...3 FINANSIERING...4

Læs mere

Finanspolitik. for. Aabenraa Kommune

Finanspolitik. for. Aabenraa Kommune Finanspolitik for Aabenraa Kommune Staben den 26. september 2014 Godkendt i Økonomiudvalget 18. november 2014 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Likviditetsstrategi... 3 2.1 Beslutningskompetence...

Læs mere

Svendborg Kommunes finansielle strategi

Svendborg Kommunes finansielle strategi Svendborg Kommunes finansielle strategi Indholdsfortegnelse 1. Formål med finansiel strategi 2. Likviditetsstrategi likvide aktiver 2.1 Værdipapirer 2.2 Beslutningskompetancer 2.3 Etiske retningslinier

Læs mere

Bilag 7b. 25. november Finansiel politik og strategi

Bilag 7b. 25. november Finansiel politik og strategi Bilag 7b Faxe Forsyning A/S CVR-nr. 31 48 04 34 Jens Chr. Skous Vej 1 4690 Haslev Tlf.: 70 26 02 07 Fax: 56 37 34 99 post@faxeforsyning.dk www.faxeforsyning.dk 25. november 2016 1. Finansiel politik og

Læs mere

Bestyrelsen 13.12.2007 Bilag 07.4. Finansiel politik. for. Trafikselskabet Movia

Bestyrelsen 13.12.2007 Bilag 07.4. Finansiel politik. for. Trafikselskabet Movia Bestyrelsen 13.12.2007 Bilag 07.4 Finansiel politik for Trafikselskabet Movia Sagsnummer Sagsbehandler BL Direkte 36 13 15 30 Fax 36 13 16 97 BL@movia.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 Nærværende

Læs mere

Retningslinier for styring af de finansielle dispositioner

Retningslinier for styring af de finansielle dispositioner Retningslinier for styring af de finansielle dispositioner Indholdsfortegnelse 1. Formål 2. Udførelse og kompetence 3. Aktivsiden 4. Passivsiden 5. Leasing 6. Rapportering Ligevægt mellem faktisk og ønsket

Læs mere

Finansieringspolitik for Varde Kommune

Finansieringspolitik for Varde Kommune Finansieringspolitik for Varde Kommune 1. Formål I finansieringspolitikken fastlægges rammer og retningslinier for styringen af kommunens finansielle porteføljer, herunder Placering af likviditet og pleje

Læs mere

Målet er optimering af likviditetsplaceringen og minimering af finansieringsomkostningerne inden for den af Byrådet vedtagne finansielle strategi.

Målet er optimering af likviditetsplaceringen og minimering af finansieringsomkostningerne inden for den af Byrådet vedtagne finansielle strategi. Hjørring Kommune Hjørring kommunes finansielle strategi gældende fra 1. juli 2013 Udkast Formål: Formålet med en finansiel strategi er at fastlægge rammerne for en aktiv styring af Hjørring kommunes finansielle

Læs mere

Ishøj Kommunes finansielle strategi Årlig revurdering, oktober 2012

Ishøj Kommunes finansielle strategi Årlig revurdering, oktober 2012 Direktionscenter Økonomi 25. oktober 2012 Notatark Ishøj Kommunes finansielle strategi Årlig revurdering, oktober 2012 Formål Ishøj Kommunes finansielle strategi, som den er formuleret i dette dokument,

Læs mere

Finansiel politik. 1. Resumé... 2. 2. Politik for aktiv styring af Trafikselskabet Movias gældsportefølje... 4

Finansiel politik. 1. Resumé... 2. 2. Politik for aktiv styring af Trafikselskabet Movias gældsportefølje... 4 Bilag 9.06 til Kasse- og Regnskabsregulativ for Trafikselskabet Movia Trafikselskabet Movia CVR nr.: 29 89 65 69 EAN nr.: 5798000016798 Ressourcecenter Valby august 2012 Finansiel politik Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Finansiel strategi Halsnæs Kommune 2015

Finansiel strategi Halsnæs Kommune 2015 Finansiel strategi Halsnæs Kommune 2015 Indhold 1. Formål... 3 2. Finansiering... 3 3. Aktiver... 5 4. Rapportering... 5 5. Ikrafttræden... 5 1. Formål Det overordnede formål med den finansielle strategi

Læs mere

1. Formål... 2 Overordnet målsætning for formue- og gældspleje... 2

1. Formål... 2 Overordnet målsætning for formue- og gældspleje... 2 Intern Service BF/HBL Telefon: 7996 6020 bf@vejenkom.dk UDKAST Dato: 10. april 2015 Finansiel politik Indhold 1. Formål... 2 Overordnet målsætning for formue- og gældspleje... 2 2. Formuepleje - likviditetsstyring...

Læs mere

Bilag 8.1 Finansiel strategi

Bilag 8.1 Finansiel strategi Bilag 8.1 Indholdsfortegnelse 1. Hjemmel 1 2. Formål 1 3. Udførelse og kompetenceforhold 2 4. Kommunens likviditet 2 5. Kommunens gæld 3 6. Garantiprovision 4 7. Rapportering 5 1. Hjemmel I henhold til

Læs mere

Evalueringsnotat finansiel styring 2013

Evalueringsnotat finansiel styring 2013 Dato 30. april 2014 Dok.nr. 58.643/14 Sagsnr. 13/6645 Ref. jobr Evalueringsnotat finansiel styring 2013 I henhold til rammerne i Finansieringspolitikken for Varde Kommune er der udarbejdet denne rapport

Læs mere

Svendborg Kommunes finansielle strategi

Svendborg Kommunes finansielle strategi Svendborg Kommunes finansielle strategi Indholdsfortegnelse 1. Formål med finansiel strategi 2. Likviditetsstrategi likvide aktiver 2.1 Værdipapirer 2.2 Beslutningskompetancer 2.3 Etiske retningslinier

Læs mere

Bestyrelsesmøde 9. december 2016

Bestyrelsesmøde 9. december 2016 BIOFOS Holding A/S Refshalevej 250 DK-1432 København post@biofos.dk www.biofos.dk Tlf: +45 32 57 32 32 CVR nr. 25 60 89 25 Bestyrelsesmøde 9. december 2016 1. december 2016 Pkt. 8. Finanspolitik for BIOFOS-koncernen

Læs mere

Senest ajourført d /186, lb.nr Bilag nr. 3a HADERSLEV KOMMUNE. Godkendt af Byrådet , pkt. 235

Senest ajourført d /186, lb.nr Bilag nr. 3a HADERSLEV KOMMUNE. Godkendt af Byrådet , pkt. 235 HADERSLEV KOMMUNE Godkendt af Byrådet 29.11.2007, pkt. 235 Bilag til Principper for Økonomistyring Politik for aktiv styring af Haderslev Kommunes obligations- og gældsportefølje 1 Finansiel politik Haderslev

Læs mere

Målet er optimering af likviditetsplaceringen og minimering af finansieringsomkostningerne inden for den af Byrådet vedtagne finansielle strategi.

Målet er optimering af likviditetsplaceringen og minimering af finansieringsomkostningerne inden for den af Byrådet vedtagne finansielle strategi. Hjørring Kommune Hjørring kommunes finansielle strategi Oktober 2017 Formål: Formålet med en finansiel strategi er at fastlægge rammerne for en aktiv styring af Hjørring kommunes finansielle portefølje,

Læs mere

At væsentlige aftaler, som forpligter kommunen udover det enkelte budgetår godkendes

At væsentlige aftaler, som forpligter kommunen udover det enkelte budgetår godkendes Bilag 11 Overordnede regler for kommunens finansielle styring Formål Kommunens finansielle strategi, som formuleret i dette dokument, betragtes som et arbejdsredskab for kommunens forvaltning til brug

Læs mere

Afrapportering for 1. halvår 2015

Afrapportering for 1. halvår 2015 Afrapportering for 1. halvår 2015 Frederikshavn Kommune Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning... 3 2. Gennemsnitlig kassebeholdning... 3 3. Placering af likviditet (Aftaleindskud / obligationer)... 3

Læs mere

1. Aktivssiden (likvide midler)

1. Aktivssiden (likvide midler) Vedrørende: Finansrapport pr. 31. december 2013 Sagsnavn: Finansrapport 2014 Sagsnummer: 00.01.00-Ø50-1-14 Skrevet af: Susanne Risager Clausen og Brian Hansen E-mail: susanne.clausen@randers.dk Forvaltning:

Læs mere

I det følgende beskrives de rammer, som danner udgangspunktet for Randers Kommunes finansielle styring af såvel formue som den langfristede gæld.

I det følgende beskrives de rammer, som danner udgangspunktet for Randers Kommunes finansielle styring af såvel formue som den langfristede gæld. Notat Forvaltning: Økonomiafdelingen Dato: J.nr.: Br.nr.: 9. november 2010 Vedrørende: Porteføljepleje af formue og langfristet gæld Notatet sendes/sendt til: Byrådet Finansiel strategi 1. Indledning I

Læs mere

Finansiel strategi. 1. Indledning og grundlag for finansiel strategi 2. 2. Den finansielle strategi omfatter 2

Finansiel strategi. 1. Indledning og grundlag for finansiel strategi 2. 2. Den finansielle strategi omfatter 2 Indholdsfortegnelse Finansiel strategi 1. Indledning og grundlag for finansiel strategi 2 2. Den finansielle strategi omfatter 2 3. Formålet med den finansielle strategi 2 4. Placering af overskudslikviditet

Læs mere

Afrapportering om udviklingen på det finansielle område i 2012

Afrapportering om udviklingen på det finansielle område i 2012 ØKONOMI, PERSONALE OG BORGERSERVICE Dato: 28. april 2013 NOTAT Sagsbehandler: Niels F.K. Madsen Afrapportering om udviklingen på det finansielle område i 2012 Indledning Økonomi- og Erhvervsudvalget skal

Læs mere

Investerings- og lånepolitik. for. Spildevandscenter Avedøre I/S. Oplæg

Investerings- og lånepolitik. for. Spildevandscenter Avedøre I/S. Oplæg Investerings- og lånepolitik for Oplæg Politikker for optagning af lån og anbringelse af likvider Side 2 af 6 Oktober 2010 Oplæg til investeringspolitik Side 3 af 5 1. INDLEDNING J.nr. ØK-0178-0100 5.

Læs mere

Overordnede regler for kommunens finansielle styring

Overordnede regler for kommunens finansielle styring Bilag 11 til "Principper for økonomistyring" Overordnede regler for kommunens finansielle styring Formål Kommunens finansielle strategi, som formuleret i dette dokument, betragtes som et arbejdsredskab

Læs mere

Finansrapport. pr. 1. april 2015

Finansrapport. pr. 1. april 2015 Finansrapport pr. 1. april 215 1 Indledning Finansrapporten giver en status på renteudviklingen samt bevægelserne indenfor aktivsiden med fokus på kassebeholdningen samt afkastet på de likvide midler.

Læs mere

Kommunen skal på ethvert tidspunkt være i stand til at overholde sine betalingsforpligtelser.

Kommunen skal på ethvert tidspunkt være i stand til at overholde sine betalingsforpligtelser. Administrativt bilag Finansieringspolitik for Jammerbugt Kommune 1. Baggrund Baggrunden for udarbejdelse af en finansiel strategi skal blandt andet ses ud fra at regeringen og KL har henstillet til kommunerne

Læs mere

Februar 2016. Finansiel strategi for Syddjurs Kommune

Februar 2016. Finansiel strategi for Syddjurs Kommune Februar 2016 Finansiel strategi for Syddjurs Kommune Indholdsfortegnelse 1. Formål 3 1.1. Ikrafttrædelse og review af strategi 3 1.2. Retningslinjer 3 2. Intern bemyndigelse 4 2.1. Langfristede anlægslån

Læs mere

NOTAT. Finansiel politik i relation til langfristet gæld

NOTAT. Finansiel politik i relation til langfristet gæld Finansiel politik i relation til langfristet gæld 1. marts 2012 I dette notat oplistes nogle af de emner og overvejelser, som det kan være relevant at beskrive, når kommunen skal udarbejde afsnittene i

Læs mere

Finansiel Strategi. ( Finansiel styring af likvid formue og langfristet gæld )

Finansiel Strategi. ( Finansiel styring af likvid formue og langfristet gæld ) Finansiel Strategi ( Finansiel styring af likvid formue og langfristet gæld ) September 2007 Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning 1.1 Formål... 2 2. Porteføljepleje af den langfristede gæld 2.1 Valutasammensætning...

Læs mere

Den finansielle politik indeholder etiske retningslinjer for investeringer i værdipapirer.

Den finansielle politik indeholder etiske retningslinjer for investeringer i værdipapirer. Brøndby Kommune Centralforvaltningen Økonomiafdelingen 23.oktober 2015 Brøndby Kommunes finansielle politik Brøndby Kommunes finansielle politik er et bilag til kommunens Principper for økonomistyring,

Læs mere

Finansiel styring i Viborg Kommune. Konference om kommunernes finansielle styring Den 27.april 2011.

Finansiel styring i Viborg Kommune. Konference om kommunernes finansielle styring Den 27.april 2011. Finansiel styring i Viborg Kommune Konference om kommunernes finansielle styring Den 27.april 2011. Finansiel strategi i Viborg Disposition Formål med strategien Finansielle aktiver og passiver Porteføljepleje

Læs mere

Bilag 2. Finansiel politik for Region Midtjylland

Bilag 2. Finansiel politik for Region Midtjylland Bilag 2 Finansiel politik for Region Midtjylland 1 1. Indledning Dette bilag til kasse- og regnskabsregulativet fastlægger Region Midtjyllands finansielle politik og investeringspolitik og indeholder supplerende

Læs mere

Februar 2014 Finansiel styringspolitik

Februar 2014 Finansiel styringspolitik Februar 2014 Finansiel styringspolitik Finansiel styringspolitik HAB Indholdsfortegnelse 1. Formål 1 1.1. Identifikation 1 1.2. Ikrafttrædelse 1 1.3. Retningslinjer 1 2. Intern bemyndigelse 2 2.1. Organisationsbestyrelsens

Læs mere

Bilag 1 til Kasse- og regnskabsregulativet. 1 Finansiel strategi for Hørsholm Kommune

Bilag 1 til Kasse- og regnskabsregulativet. 1 Finansiel strategi for Hørsholm Kommune Bilag 1 til Kasse- og regnskabsregulativet 1 Finansiel strategi for Hørsholm Kommune Indholdsfortegnelse: Finansiel strategi...2 Formål...2 Overordnet risikoprofil...2 Etiske retningslinjer...2 Information

Læs mere

Kasse- og regnskabsregulativ

Kasse- og regnskabsregulativ Kasse- og regnskabsregulativ Bilag nr. 9.1 Finansiel strategi Udarbejdet af: Økonomistaben Dato: 09-09-2014 Sagsid.: Version nr.: 1 Ikrafttrædelses dato: 15-10-2014 OVERORDNET MÅLSÆTNING... 3 LIKVIDITETSSTRATEGI...

Læs mere

Kommunen er underlagt en række regler på det finansielle område. Reglerne fremgår af nedenstående:

Kommunen er underlagt en række regler på det finansielle område. Reglerne fremgår af nedenstående: Notat Forvaltning: Økonomiafdelingen Dato: J.nr.: Br.nr.: Januar 2013 Vedrørende: Porteføljepleje af langfristet gæld og formue - finansiel strategi 2014-17 Notatet sendes/sendt til: Byrådet Finansiel

Læs mere

Finansrapport. September 2015

Finansrapport. September 2015 Finansrapport September 1 Indledning Finansrapporten giver en status på renteudviklingen samt bevægelserne indenfor aktivsiden med fokus på kassebeholdningen samt afkast på de likvide midler. Slutteligt

Læs mere

Finansiel strategi. Bilag A3 til Principper for Økonomistyring

Finansiel strategi. Bilag A3 til Principper for Økonomistyring Finansiel strategi Bilag A3 til Principper for Økonomistyring Godkendt i Økonomiudvalget den 20. august 2014. Forfatter: Økonomi og Løn Revideret den 11. august 2014 Dokument nr. 480-2014-885694 Sags nr.

Læs mere

Økonomisk politik og Finansiel styring

Økonomisk politik og Finansiel styring Økonomisk politik og Finansiel styring 2011 2014 Godkendt af Byrådet den 24. januar 2011 Dok.nr: 727-2010-164834 1 1. Indledning. Det er vigtigt for Odder Kommunes Byråd at skabe gode rammer for borgerne,

Læs mere

Godkendelse af lånoptagelse vedrørende lånerammen for 2017, ny strategi for sammensætning af kommunens låneportefølje Tillægsbevilling 2017

Godkendelse af lånoptagelse vedrørende lånerammen for 2017, ny strategi for sammensætning af kommunens låneportefølje Tillægsbevilling 2017 Punkt 8. Godkendelse af vedrørende lånerammen for 2017, ny strategi for sammensætning af kommunens låneportefølje Tillægsbevilling 2017 2017-039372 Magistraten indstiller, at byrådet godkender, at der

Læs mere

Indstilling. Fremtidig ramme for placering af overskudslikviditet. 1. Resume. 2. Beslutningspunkt. Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg

Indstilling. Fremtidig ramme for placering af overskudslikviditet. 1. Resume. 2. Beslutningspunkt. Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 13. februar 2014 Fremtidig ramme for placering af overskudslikviditet 1. Resume Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling I forlængelse af

Læs mere

CTR s bestyrelsesmøde nr.: 2014/3 Dato: 01-10-2014 J.nr.: 200206/78672 GÆLDENDE FINANSIEL STYRINGSPOLITIK

CTR s bestyrelsesmøde nr.: 2014/3 Dato: 01-10-2014 J.nr.: 200206/78672 GÆLDENDE FINANSIEL STYRINGSPOLITIK CTR s bestyrelsesmøde nr.: 2014/3 Dato: 01-10-2014 J.nr.: 200206/78672 EMNE: FINANSIEL STYRINGSPOLITIK FOR CTR, revideret 23-09-2014 GÆLDENDE FINANSIEL STYRINGSPOLITIK Udarbejdet den 15. oktober 2010 Revideret

Læs mere

FINANSIEL STRATEGI. Økonomisk Forvaltning

FINANSIEL STRATEGI. Økonomisk Forvaltning FINANSIEL STRATEGI Økonomisk Forvaltning FORMÅL I et finansielt marked med mange forskellige finansielle instrumenter og mange måder at sammensætte kommunens låne- og leasingportefølje på, er det vigtigt

Læs mere

Af Odder Kommunes vision for 2014-2018 fremgår det, at der i Odder Kommune

Af Odder Kommunes vision for 2014-2018 fremgår det, at der i Odder Kommune Økonomisk politik og finansiel styring 17 1. Indledning. Som en del af Økonomiaftalen mellem Regeringen og KL for 2014, blev det besluttet, at kommunerne skal udarbejde langsigtede økonomiske målsætninger.

Læs mere

Finansrapport. pr. 31. juli 2014

Finansrapport. pr. 31. juli 2014 pr. 31. juli ØKONOMI Assens Kommune 30. august 1 Resume I henhold til kommunens finansielle strategi skal der hvert kvartal gives en afrapportering vedrørende kommunens finansielle forhold på både aktiv

Læs mere

Faxe Kommune Kvartalsrapport april 2012 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector

Faxe Kommune Kvartalsrapport april 2012 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector Faxe Kommune Kvartalsrapport april 212 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector Sammenfatning (se side 3 for en uddybning) Faxe Kommune har en passende høj andel af fast finansiering

Læs mere

Finansiel strategi. Godkendt i Økonomiudvalget 18. maj 2015

Finansiel strategi. Godkendt i Økonomiudvalget 18. maj 2015 Finansiel strategi Godkendt i Økonomiudvalget 18. maj 2015 Lolland Kommunes finansielle strategi Formål Formålet med en finansiel strategi er, at fastlægge rammerne for en aktiv styring af Lolland Kommunes

Læs mere

Finansanalytikerforeningen

Finansanalytikerforeningen Finansanalytikerforeningen Udfordringer og processer for kommuner og regioner vedrørende pleje af gældsporteføljer April 2011 1 Kommunernes finansielle styring set fra Nordea v/chief Sales Manager - Anne

Læs mere

Finansiel Strategi Gældende for byrådsperioden 2014-2017

Finansiel Strategi Gældende for byrådsperioden 2014-2017 Løn og Økonomi - Team Økonomi Middelfart Kommune Østergade 11 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5030 Fax +45 8888 5501 Dato: 10. april 2014 Sagsnr.: 2014-002803 Thomas.Foged@Middelfart.dk

Læs mere

Møde mellem Ringsted Kommune og KommuneKredit. Evaluering af låneportefølje for Ringsted Kommune

Møde mellem Ringsted Kommune og KommuneKredit. Evaluering af låneportefølje for Ringsted Kommune Møde mellem Ringsted Kommune og KommuneKredit Evaluering af låneportefølje for Ringsted Kommune 20. februar 2006 Sammenfatning Ringsted Kommunes nuværende låneportefølje må risikomæssigt betragtes som

Læs mere

Finansiel politik for Herning Kommune. Marts 2012

Finansiel politik for Herning Kommune. Marts 2012 Finansiel politik for Herning Kommune Marts 2012 Finansiel politik Herning Kommune 1. INDLEDNING... 2 1.1 FORMÅL... 2 1.2 MÅL... 2 1.3 AFGRÆNSNING... 2 1.4 LOVE OG REGLER FOR DET FINANSIELLE OMRÅDE...

Læs mere

Furesø Kommunes finansielle strategi er pt. opdelt i følgende kategorier:

Furesø Kommunes finansielle strategi er pt. opdelt i følgende kategorier: Furesø Kommunes finansielle strategi Furesø Kommunes finasielle strategi erstatter bilag 13 i Furesø Kommunes principper for økonomistyring. (vedtaget i maj 2010) Furesø Kommune har stort set siden etableringen

Læs mere

Bornholms Regionskommune

Bornholms Regionskommune Return on Knowledge Bornholms Regionskommune Danske Capital - porteføljeforvaltning Tirsdag d. 26.08.2014 Afkast siden 2008 2 Status for porteføljen i år Status pr. 31.07.2014 Afkast 3,16% 4.745.572 kr.

Læs mere

Bornholms Regionskommune

Bornholms Regionskommune 6. marts 2012 Bornholms Regionskommune Finansiel strategi - Rapportering pr. 29. februar 2012 Ordforklaring VaR = Value at Risk risiko hvor stor er vores risiko i kroner? Her: Med 95% sandsynlighed det

Læs mere

Frederiksberg Kommune

Frederiksberg Kommune Frederiksberg Kommune Rapportering pr. 17. august 2015 Modtagere: Økonomiafdelingen Afsender: Ole Dyhr Dato: 18. august 2015 Side 1 af 7 Gældsplejerapportering Rapporteringens formål er at sammenholde

Læs mere

Juni 2016 Finansiel styringspolitik

Juni 2016 Finansiel styringspolitik Juni 2016 Finansiel styringspolitik Finansiel styringspolitik BO-VEST Indholdsfortegnelse 1. Formål 1 1.1. Identifikation 1 1.2. Ikrafttrædelse 1 1.3. Retningslinjer 1 1.4. Risiko-felter 1 2. Intern bemyndigelse

Læs mere

Finansiel Strategi. Hvidovre Kommune

Finansiel Strategi. Hvidovre Kommune Hvidovre Kommune Indholdsfortegnelse 1 Formål 3 2 Den daglige porteføljestyring i Hvidovre Kommune 3 3 Passivsiden - gældspleje 3 3.1. Rentesammensætning 5 3.2. Låneomlægning 5 4. Aktivsiden - formuepleje

Læs mere

Finansieringspolitik for Brønderslev-Dronninglund Kommune

Finansieringspolitik for Brønderslev-Dronninglund Kommune BILAG TIL MØDE I: ØP 23.11.2006, pkt. 4 SLU 28.11.2006, pkt. Finansieringspolitik for Brønderslev-Dronninglund Kommune 1. Baggrund I økonomiaftalen for 1999-2000 mellem regeringen og KL blev der henstillet

Læs mere

Finansiel politik Udkast

Finansiel politik Udkast GLOSTRUP KOMMUNE Finansiel politik Udkast Indholdsfortegnelse 1. Formål 2. Afgrænsning 3. Kompetencer og rapportering 4. Likviditetsstyring og aktivportefølje 4.1 Modpartsrisici 5. Ansvarlig / etisk investeringspolitik

Læs mere

Finansiel politik for Region Sjælland

Finansiel politik for Region Sjælland NOTAT Dato: 10.11.2010 Sagsnummer: 1-20-0041-08 Finansiel politik for Region Sjælland Indholdsfortegnelse Koncern Økonomi Alléen 15 4180 Sorø Tlf.: 57875100 oekonomi@regionsjaelland.dk www.regionsjaelland.dk

Læs mere

Bilag 2 til Økonomisk Politik: Finansiel strategi

Bilag 2 til Økonomisk Politik: Finansiel strategi Bilag 2 til Økonomisk Politik: Finansiel strategi (Vedtaget i Byrådet d. 31.10.2012) Økonomi / Innovation og IT oktober 2012 Indholdsfortegnelse 1 Formål Side 1 2 Afgrænsning - 1 3 Kompetencer og rapportering

Læs mere

Aktiv rentestyring Har du realkreditlån, bankfinansiering, leasingaftaler eller planlægger du et virksomhedsopkøb?

Aktiv rentestyring Har du realkreditlån, bankfinansiering, leasingaftaler eller planlægger du et virksomhedsopkøb? Aktiv rentestyring Har du realkreditlån, bankfinansiering, leasingaftaler eller planlægger du et virksomhedsopkøb? Din virksomhed påvirkes af bevægelser på rentemarkedet. Nordea Markets tilbyder skræddersyede

Læs mere

Aabenraa Kommune Kvartalsrapport juli 2012 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector

Aabenraa Kommune Kvartalsrapport juli 2012 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector Aabenraa Kommune Kvartalsrapport juli 212 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector Sammenfatning (se side 3 for en uddybning) Portefølje er godt afdækning med god spredning på rentekurven

Læs mere

Bilag 5. Investeringspolitik

Bilag 5. Investeringspolitik Bilag 5 Investeringspolitik Stifternes Kapitalforvaltning Investeringspolitik 1. Lovgrundlag Lovbekendtgørelse nr. 331 af 29. marts 2014 om Folkekirkens økonomi, kapitel 5 og kapitel 5a Bekendtgørelse

Læs mere

Budgetforslag 2013-16 18. SOLT

Budgetforslag 2013-16 18. SOLT 18. 18. I Ølstykke Kommune blev skolerne og en grund i 2000 solgt for 297 mio. kr. Omkostningerne udgjorde tre mio. kr. I september 2004 blev indgået aftale vedr. Jørlunde Skole, der blev solgt for fem

Læs mere

Frederiksberg Kommune

Frederiksberg Kommune Frederiksberg Kommune Rapportering pr. 3. maj 2016 Modtagere: Økonomiafdelingen Afsender: Bettina Hedegaard Dato: 4. maj 2016 Side 1 af 7 Gældsplejerapportering Rapporteringens formål er, at sammenholde

Læs mere

Region Hovedstaden Kvartalsrapport januar 2014 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector

Region Hovedstaden Kvartalsrapport januar 2014 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector Region Hovedstaden Kvartalsrapport januar 214 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector Sammenfatning (se side 3 for en uddybning) Region Hovedstaden har en passende fordeling mellem

Læs mere

Gældsrapportering juni 2015. Aabenraa Kommune

Gældsrapportering juni 2015. Aabenraa Kommune Gældsrapportering juni 2015 Aabenraa Kommune Aabenraa, den 7. juli 2015 [2] Indledning Gældsrapporteringen omhandler Aabenraa Kommunes lån (undtaget lån til ældreboliger) samt finansielle forretninger

Læs mere

Faxe Kommune Kvartalsrapport juli 2012 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector

Faxe Kommune Kvartalsrapport juli 2012 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector Faxe Kommune Kvartalsrapport juli 212 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector Sammenfatning (se side 3 for en uddybning) Faxe Kommune har en høj andel af fast finansiering og varighed.

Læs mere

BilagØU_130513_pkt.04_01. Finansiel Strategi. Hvidovre Kommune

BilagØU_130513_pkt.04_01. Finansiel Strategi. Hvidovre Kommune 3. udgave april 2013 Indholdsfortegnelse 1 Formål... 3 2 Den daglige porteføljestyring i... 3 3 Passivsiden - gældspleje... 3 3.1. Rentesammensætning... 5 3.2. Låneomlægning... 6 4. Aktivsiden - formuepleje...

Læs mere

FORSLAG. Finansiel politik for Region Sjælland NOTAT. Indholdsfortegnelse. Finansiel politik for Region Sjælland. 1. Indledning. 2.

FORSLAG. Finansiel politik for Region Sjælland NOTAT. Indholdsfortegnelse. Finansiel politik for Region Sjælland. 1. Indledning. 2. NOTAT Finansiel politik for Region Sjælland Dato: 16.04.2008 Sagsnummer: 1-20-0041-08 FORSLAG Alléen 15 4180 Sorø Tlf.: 57875100 oekonomi@regionsjaelland.dk www.regionsjaelland.dk Indholdsfortegnelse Finansiel

Læs mere

Frederiksberg Kommune

Frederiksberg Kommune Frederiksberg Kommune Rapportering pr. 26. august 2016 Modtagere: Økonomiafdelingen Afsender: Ole Ellyton Dyhr Dato: 29. august 2016 Side 1 af 7 Gældsplejerapportering Rapporteringens formål er, at sammenholde

Læs mere

Finansiel Strategi. Afrapportering for 1. halvår 2014

Finansiel Strategi. Afrapportering for 1. halvår 2014 Finansiel Strategi Afrapportering for 1. halvår 2014 Økonomiafdelingen 22 08 2014 Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning... 3 2. Gennemsnitlig kassebeholdning... 3 3. Placering af likviditet (Aftaleindskud

Læs mere

BilagØU_120220_pkt.05_01. Finansiel Strategi. Hvidovre Kommune

BilagØU_120220_pkt.05_01. Finansiel Strategi. Hvidovre Kommune Indholdsfortegnelse 1 Formål... 3 2 Den daglige porteføljestyring i... 3 3 Passivsiden - gældspleje... 3 3.1. Rentesammensætning... 5 3.2. Låneomlægning... 6 4. Aktivsiden - formuepleje... 7 4.1. Etiske

Læs mere

Finansiel risikoledelse i Furesø Kommune. Kommunaldirektør Michael Schrøder, Furesø Kommune

Finansiel risikoledelse i Furesø Kommune. Kommunaldirektør Michael Schrøder, Furesø Kommune Finansiel risikoledelse i Furesø Kommune Kommunaldirektør Michael Schrøder, Furesø Kommune Kommunens finansielle eventyr er dikteret af højere magter Det er i den forbindelse forudsat, at den nye kommune

Læs mere

På lånesiden omfattes alle kommunens kort- og langfristede lån ekskl. lån til ældreboliger, hvor låneformen er lovbestemt.

På lånesiden omfattes alle kommunens kort- og langfristede lån ekskl. lån til ældreboliger, hvor låneformen er lovbestemt. Finansiel strategi 2013 Mål Den finansielle styring skal medvirke til at sikre, at der findes det nødvendige finansielle grundlag for, at det vedtagne serviceniveau kan realiseres og at den nødvendige

Læs mere

Økonomisk og finansiel politik. for. Norddjurs Kommune

Økonomisk og finansiel politik. for. Norddjurs Kommune for Torvet 3 8500 Grenå Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk Indholdsfortegnelse 1. Økonomisk politik...3 1.1 Baggrund... 3 1.2 Den økonomiske politik i... 3 1.2.1 Kommunalbestyrelsens langsigtede målsætninger...

Læs mere

Økonomisk og finansiel politik. for. Norddjurs Kommune

Økonomisk og finansiel politik. for. Norddjurs Kommune Økonomisk og finansiel politik for Norddjurs Kommune Godkendt af sammenlægningsudvalget Den 13. september 2006. Revideret i Norddjurs Kommune: Økonomiudvalget 27. januar 2009 Kommunalbestyrelsen 3. februar

Læs mere

Budgetforslag 2015-18 18. SOLT

Budgetforslag 2015-18 18. SOLT 18. 18. I Ølstykke Kommune blev skolerne og en grund i 2000 solgt for 297 mio. kr. til et leasingselskab. Omkostningerne udgjorde 3 mio. kr. I 2001 blev der indgået en aftale om renovering af kommunens

Læs mere

Finansiel Strategi. Afrapportering for 2013

Finansiel Strategi. Afrapportering for 2013 Finansiel Strategi Afrapportering for 2013 Økonomicentret 31-01-2014 Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning... 3 2. Gennemsnitlig kassebeholdning... 3 3. Placering af likviditet (Aftaleindskud / obligationer)...

Læs mere

Notat til Økonomiudvalget. Målsætning for gældsudvikling

Notat til Økonomiudvalget. Målsætning for gældsudvikling Notat til Økonomiudvalget Målsætning for gældsudvikling Finansielle strategi I kommunens finansielle strategi fastlægges generelle retningsliner i forbindelse med låneoptagelse og pleje af kommunens låneportefølje.

Læs mere

Økonomisk og finansiel politik for Norddjurs Kommune

Økonomisk og finansiel politik for Norddjurs Kommune Økonomisk og finansiel politik for Norddjurs Kommune Redigeret 16. juni 2015 1 Indholdsfortegnelse 1. Økonomisk politik... 3 1.1 Baggrund... 3 1.2 Den økonomiske politik i Norddjurs Kommune... 3 1.2.2

Læs mere