Luftfartens vilkår i Skandinavien

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Luftfartens vilkår i Skandinavien"

Transkript

1 Luftfartens vlkår Skandnaven - Prsens betydnng for valg af transportform Af Mette Bøgelund og Mkkel Egede Brkeland, COWI Trafkdage på Aalborg Unverstet

2 Luftfartens vlkår Skandnaven - Prsens betydnng for valg af transportform I lyset af den offentlge debat om transportsektorens mljøbelastnng og afgftsforhold har SAS ønsket at tlvejebrnge et mere nuanceret bllede af luftfartens forhold. På den baggrund har SAS bedt COWI (Danmark) samarbejde med TØI (Norge) og INREGIA (Sverge) om at gennemføre et projekt, hvor luftfarten sammenlgnes med andre transportformer hvert af de tre skandnavske lande. Med udgangspunkt n konkrete ndenrgsruter er der som et led projektet gennemført en analyse af prselastcteter fly, tog og bl på de udvalgte stræknnger. I Danmark analyseres stræknngerne København - Århus og København - Aalborg. I denne artkel præsenteres resultaterne for prsfølsomheden blandt flypassagerer Danmark. Det undersøges således, hvordan markedsandelene mellem fly, tog og bl ændres, når prsen på flyblletter stger. Antallet af personer der vælger et andet transportmddel når prsen stger, er projektet anvendt tl at beregne de afledte mljøeffekter af en prsstgnng. For at estmere prsfølsomheden opstlles en dskret valgmodel, hvor rejsende kan vælge mellem fly, tog og bl. Bus er udeladt af modellen ford markedsandelen er lav. Det anvendte data er en kombnaton af et datasæt ndsamlet af SAS og egne beregnnger. For at kunne sammenlgne de tre transportformer skal prs og rejsetd kendes for alle tre transportformer for hver person, og dsse varable er derfor beregnet. Resultaterne af analysen vser, at passagerer der rejser på busness klasse, er mndre prsfølsomme end tlsvarende nternatonale studer har fundet frem tl. Desuden vser analysen, at passagerer der rejser mellem København og Aalborg, er mndre prsfølsomme end passsagerer, der rejser mellem København og Århus. Dette resultat er da også ntutvt, da den tdsmæssge forskel mellem tog og fly er mndst mellem København og Århus. I næste afsnt beskrves det datasæt, der lgger tl grund for analysen sammen med de antagelser om rejseadfærd, der er nødvendge for at opstlle en model. Dernæst opstlles modellen og den emprske specfkaton. I afsnttet om resultater præsenteres parameterestmater og de beregnede elastcteter, lgesom resultaterne sammenlgnes med den nternatonale ltteratur. Tl sdst artklen er der konklusoner på analysen. Data Det datamaterale der er anvendt analysen, består dels af resultaterne fra en spørgeskemaundersøgelse, som SAS fk foretaget aprl Oplysnngerne datasættet er suppleret med beregnnger af prs, rejsetd og rute for hver person datasættet for alle tre transportmdler. Desuden er markedsandele mellem transportmdlerne beregnet. De tre typer af data tl analysen er således: SAS-data: oprndelsessted, destnaton og baggrundsoplysnnger. Egne beregnnger: rejseomkostnnger og rejsetd samt rutevalg for tog og bl. Markedsandelene for de tre transporttyper. Nedenfor beskrves datasættene. SAS-data Betydnngen af prsen ved valg af transportmddel blandt de rejsende er undersøgt og analyseret på bass af ntervewdata fra en spørgeskemaundersøgelse SAS fk foretaget aprl Her blev Trafkdage på Aalborg Unverstet 2000

3 personer på forretnngsrejse ntervewet. Intervewpersonerne var udvalgt blandt rejsende, der bor HT-området eller nord for Vejle. Betngelsen for at deltage ntervewet var, at personen havde været på forretnngsrejse mellem Øst- og Vestdanmark nden for de seneste 12 måneder. Respondenterne blev spurgt, hvlket transportmddel de anvendte på de sdste tre tjenesterejser, samt hvor de rejste fra og tl. Desuden blev de stllet en række generelle spørgsmål om rejseforhold og socoøkonom. Rejseomkostnnger og rejsetd For at kunne vurdere prs og rejsetds betydnng for valg af transportmddel, er der foretaget nogle antagelser om omkostnngerne ved at rejse med de tre transportmdler, hvlken klasse respondenterne rejser på, samt om rejserute og rejsetd. Det er nødvendgt at beregne værderne for prs og rejsetd, da værderne for alle tre alternatver sammenlgnes modellen. Når en person har valgt at flyve, er det altså nødvendgt at beregne rejseomkostnnger og rejsetd for tog og bl, således at der kan fndes en forklarng på hvorfor valget faldt på fly. Alle der flyver, antages at rejse på busness klasse, og alle togrejsende antages at rejse på standard klasse, jf. tabel 1. Dette overvurderer generelt prsen på flyblletter og undervurderer prsen på togblletter, men er den bedste tlnærmelse tl vrkelgheden. Tabel 1 Antagelser om prs Transportmddel Prs på rejse med prmært rejsemddel Fly Busness klasse (retur/2) Tog Standard klasse Bl Personbl: 1,36 kr. pr. km + prs for færgebllet. Antal passagerer pr bl: 1,21 Klde: Beregnnger der lgger tl grund for trafkøkonomske enhedsprser (for bl). Omkostnnger pr. kørt klometer bl er baseret på beregnnger, der lgger tl grund for trafkøkonomske enhedsprser, og dækker over udgfter tl brændstof, dæk, ole og afskrvnnger. Antallet af passagerer pr. personbl er 1,21 for erhvervsrejsende, jf. Vejdrektoratet (1997). Ventetden er medtaget beregnngen af den samlede rejsetd, ford det er vanskelgt for passagerer at planlægge at ankomme tl statonen samme sekund, som toget kører, eller tl lufthavnen præcst 15 mn. før flyet letter. Tl flyvetden er lagt 15 mn. check-n-td, og der er beregnet 15 mn. ventetd tl både fly og tog, jf. tabel 2. Tabel 2 Antagelser om rejsetd Transportmddel Rejsetd med prmært rejsemddel Rejsetd tl og fra staton/lufthavn Fly Flyvetd + 15 mn. check-n-td + 15 mn. ventetd. Hurtgste vej med personbl Tog Rejsetd med IC + 15 mn ventetd Hurtgste vej med personbl Bl Køretd + overfartstd (færge) + 30 mn. ventetd - Anm.: Data er ndsamlet før det var mulgt at køre bl over Storebælt. Da data er ndsamlet før Storebæltsforbndelsens åbnng, er der også beregnet ventetd tl færgen for blsterne, jf. tabel 2. Endelg er det antaget, at alle rejsende vælger den hurtgste rute uanset hvlket transportmddel, der er valgt, jf. tabel 3. Dette er en forsmplende antagelse, og alternatvt kunne generalserede rejseomkostnnger have været anvendt. Trafkdage på Aalborg Unverstet

4 Tabel 3 Antagelser om rutevalg Transportmddel Rute med prmært rejsemddel Rute tl og fra staton/lufthavn Fly - Hurtgste vej med personbl Tog Nærmeste IC staton Hurtgste vej med personbl Bl Hurtgste vej, nkl. færgetd - Markedsandele De aktuelle markedsandele er vgtge analysen af, hvor mange rejsende der vælger en anden transportform når prserne ændres. Derfor er det nødvendgt at have en vurderng af markedsandelene for de transportmdler, der anvendes på de to udvalgte stræknnger, dvs. fly, tog og bl. Tlsvarende skal markedsandelene for servceklasserne fly og tog kendes for at kunne vurdere effekten af ændrede prser for forskellge grupper af rejsende. Der fndes kke offcelle statstkker med fuldstændge oplysnnger om antal passagerer på stræknngerne. Derfor er der undersøgt en række klder, og ved at sammenstlle klderne er det mulgt at gve et estmat for markedsandelene. Flytransport er domnerende mellem København og Aalborg med halvdelen af alle rejser, mens fly mellem København og Århus har en markedsandel på 20%, jf. tabel 4. Blen har den største markedsandel på stræknngen København - Århus, mens blens markedsandel er begrænset mellem København og Aalborg. Tabel 4 Skønnede markedsandele for fly, tog, bus og bl, 1998 København- Århus København- Aalborg Fly 20% 49% Tog 33% 30% Bus 7% 6% Bl 39% 14% Totalt antal rejser, skønnet 2,56 mo 1,20 mo Klder: Transportstatstk 95, SAS, SLV, SAS, Tnggaard Rejser og egne beregnnger. Model og emprsk specfkaton Den estmerede model angver sandsynlghederne for at en person vælger henholdsvs at flyve, at køre tog og tage blen. Modellen nddrager både rejsetd og prs og socoøkonomske varable som ndkomst, sektor for beskæftgelse, køn og alder. Desuden er der nddraget nogle rejsespecfkke varable som forventes at påvrke valget af transportform gvet ved bonusordnng, og om der er tale om rejser over flere dage. Modellen er en multnomal logtmodel, som kan estmeres med Maksmum lkelhood, jf. f.eks. Greene (1997). Sandsynlgheden for at person f.eks. vælger fly som transportmddel kan beskrves ved: P ( Transportmddel = fly) = 1+ exp( flyx ), for = 1,..,I exp( x ) s= fly, tog, bl s 4 Trafkdage på Aalborg Unverstet 2000

5 Hvor er ndeks for personer, s er de parametrer, der skal estmeres, og x er de ndvdspecfkke forklarende varable. Udtrykket nævnerens parentes angver hvlke forklarende varable, der har betydnng for om fly vælges som transportmddel. I den estmerede model er udtrykket for fly gvet ved: fly x = TdI2 Prs PrsBM KFly + TdI0 ( Rejsetd * IndkomstUop ) + TdI1( Rejsetd * Indkomst400 ) ( Rejsetd * Indkomst500 ) + TdI3 ( Rejsetd * Indkomst600 ) + + PrsOvernat ( Prs * Overnatnng ) + ( Prs * Medarbejderbonus ) + ( Prs * Vrksomhedsbonus ) + Prs Alder55Fly Alder55 PrsBV + Kfly er en fly-specfk konstant. TdI0, TdI1, TdI2 og TdI3 er parametrer for rejsetd, og det forventes at rejsetden har mere betydnng, jo højere ndkomst personerne har. Den første parentes med varablen Rejsetd skal læses som rejsetd gvet at personen har uoplyst ndkomst, det varablen IndkomstUop er en dummyvarabel, som antager værden 1 hvs ndkomsten er uoplyst, jf. tabel 5. Når personen har uoplyst ndkomst ndgår rejsetden udtrykket fly x, og hvs kke er varablen lg nul. Varablen Prs ndgår med fre parametre. PrsOvernat korrgerer for at der kke kan skelnes mellem personer, der rejser på busnessklasse og økonomklasse. Der ndgår desuden to parametrer for bonusordnnger. PrsBM er således en parameter for personer, der har bonusordnng og selv optjener pont, mens PrsBV er en parameter for personer, hvor bonuspontene tlfalder vrksomheden. Det forventes at personer med bonusordnng er mndre prsfølsomme end personer med bonusordnng. Endelg er det testet om der er forskelle præferencer mellem køn, alder og sektor for beskæftgelse. Personer over 51 år skller sg ud, hvorfor der er tlføjet en dummy for denne aldersgrupper, Alder55, jf. tabel 5. Tabel 5 Dummyvarable den emprske specfkaton Varabel Socoøkonomske varable: IndkomstUop Indkomst400 Indkomst500 Indkomst600 Offentlg Alder25 Alder35 Alder45 Alder55 Mand Rejseforhold: Medarbejderbonus Vrksomhedsbonus Kmpenge Overnatnng Beskrvelse og værd af varabel 1 hvs personens ndkomst er uoplyst, 0 ellers 1 hvs personens ndkomst er under kr. pr. år, 0 ellers 1 hvs personens ndkomst er mellem 400 og kr. pr. år, 0 ellers 1 hvs personens ndkomst er over kr. pr. år, 0 ellers 1 hvs personen er offentlgt ansat, 0 hvs prvat 1 hvs personen er under 30, 0 ellers 1 hvs personen er mellem 31 og 40, 0 ellers 1 hvs personen er mellem 41 og 50, 0 ellers 1 hvs personen er over 51, 0 ellers 1 hvs personen er mand, 0 hvs kvnde 1 hvs bonuspont tlfalder medarbejderen, 0 ellers 1 hvs bonuspont tlfalder vrksomheden, 0 ellers 1 hvs personen modetager klometerpenge, 0 ellers 1 hvs personen overnatter på turen, 0 ellers Trafkdage på Aalborg Unverstet

6 Tlsvarende udtryk kan skrves op for tog: tog x = TdI2 Prs KTog + TdI0 ( Rejsetd * IndkomstUop ) + TdI1( Rejsetd * Indkomst400 ) ( Rejsetd * Indkomst500 ) + ( Rejsetd * Indkomst600 ) + Prs + Alder25Tog Alder25 + TdI3 Alder35Tog Alder35 + Alder45Tog Alder OffTog Offentlg I udtrykket for tog ndgår de samme parametre og varable som for fly. Her er der mdlertd flere socoøkonomske dummyvarble, som skyldes, at der er forskel præferencerne for at køre med tog. Endelg er udtrykket for bl gvet ved: bl x = TdI2 Prs TdI0 ( Rejsetd * IndkomstUop ) + TdI1( Rejsetd * Indkomst400 ) ( Rejsetd * Indkomst500 ) + ( Rejsetd * Indkomst600 ) + Prs Alder35Bl + Kmpenge Alder35 Kmpenge + OffBl Offentlg + OvernatBl TdI3 + Overnatnng MandBl Mand + I udtrykket for bl er der tlføjet en parameteter for om medarbejderen får klometerpenge eller ej, det det forventes, at medarbejderen vl være mere tlbøjelg tl at vælge blen, hvs det er tlfældet. Desuden er der en dummy for overnatnng, det det kan være praktsk at køre bl, hvs der er tale om rejser af flere dages varghed. Resultater Parameterestmater Estmatonsresultaterne for modellen fremgår af tabel 6. Insgnfkante parametre er markeret med en stjerne (*). Det samlede antal observatoner estmatonen er 1.821, da der er en tl tre observatoner pr. person. Observatonerne er dog vægtede, så hver person vægter ens estmatonen. 6 Trafkdage på Aalborg Unverstet 2000

7 Tabel 6 Parameterestmater Koeffcent t-værd Konstant, fly 0,080* 0,3 Konstant, tog 0,488* 1,7 Rejsetd: Rejsetd for personer med uoplyst ndkomst -0,016-8,9 Rejsetd for personer med ndkomst under kr. pr. år -0,014-6,7 Rejsetd for personer med ndkomst kr. pr. år -0,017-14,7 Rejsetd for personer med ndkomst over kr. pr. år -0,020-15,6 Prs og bonus: Prs -0,003-3,2 Prs ved overnatnng m. fly -0,001-3,8 Rejsende er medlem af bonusordnng 0,001 8,3 Arbejdsgver er medlem af bonusordnng 0,001 4,6 Sektor: Offentlg ansat tog 0,416 2,6 Offentlg ansat bl -0,922-5,4 Køn: Mand bl 0,647 4,5 Alder: Under 25 år tog 0,397 2, år tog 0,514 3,6 Over 55 år fly 0,447 3,2 Overnatnng med bl 0,676 4,8 Anm.: Stjerne (*) angver at parameterestmatet er nsgnfkant på 5% sgnfkansnveau. De centrale parametre for rejsetd og prs har negatve fortegn som forventet, og parametrenes størrelse varerer forhold tl deres baggrund og rejsevlkår. Således er der mndre sandsynlghed for at vælge et bestemt transportmddel, hvs prs eller rejsetd på det pågældende transportmddel stger. Der kan desuden drages følgende konklusoner på baggrund af den statstske analyse: Jo højere ndkomst, des højere nytte af en kort rejsetd. Personer der har egen bonusordnng, er kke nær så prsfølsomme som personer, der hvor bonuspont tlfalder vrksomheden. Og gen er personer, hvor bonuspont tlfalder vrksomheden, kke nær så prsfølsomme, som personer uden bonusordnng. Personer der overnatter, er mere prsfølsomme over for prsstgnnger på fly end personer, der rejser frem og tlbage samme dag. Elastcteten for de overnattende kan fortolkes som elastcteten blandt passagerer på økonomklasse, da det kke er mulgt at rejse frem og tlbage samme dag på økonomklasse. Personer der får klometerpenge, er mere tlbøjelge tl at tage blen end personer, der kke får klometerpenge (f.eks. personer med frmabl). Ansatte den offentlge sektor er mere tlbøjelge tl at tage toget og mndre tlbøjelge tl at tage blen end andre. Mænd er mere tlbøjelge tl at tage blen end kvnder. Trafkdage på Aalborg Unverstet

8 Unge og mdaldrende (40-50 år) er mere tlbøjelge tl at tage toget, mens ældre er mere tlbøjelge tl at flyve (over 50 år). Prselastcteter for fly Ved at bruge modellen tl at smulere valg af transportmddel kan prselastceter for fly, tog og bl beregnes. Modellen kan anvendes tl at forudsge, hvor mange personer der vælger hvert transportmddel på de to udvalgte stræknnger ved prsstgnnger på 10%. Her præsenteres resultaterne af en prsstgnng på flyblletter. Elastcteterne angver andelen af passagerer, der ændrer deres valg af transportmddel, når prser ændres. Personer, der rejser tl og fra Aalborg, er generelt mndre følsomme overfor stgnnger flyprser end personer, der rejser tl og fra Århus, jf. tabel 7. Afhængg af om de rejsende overnatter vl mellem 0,77% og 1,39% af passagererne fravælge fly som transportmddel mellem København og Århus, hvs prsen stger 1 pct. Andelen af togpassagerer stger generelt mere end andelen der vælger bl, når prsen på flyblletter stger. Den lavere prsfølsomhed blandt passagerer der rejser mellem København og Aalborg kan skyldes, at denne tur tager længere td, hvs transport skal foregå på landjorden. Tabel 7 Elastcteter ved stgnng prsen på flyblletter København-Århus København-Aalborg Busness (overnatter kke) Økonom (overnatter ude) Busness (overnatter kke) Økonom (overnatter ude) Fly Tog Bl Elastcteterne kan omregnes tl at vse hvordan passagerer, som før prsændrngen valgte at flyve, vælger efter en 10% prsstgnng på flyblletter, jf. tabel 8. Den første søjle angver fordelngen for stræknngen København-Århus og vser, at 90% at flypassagererne fortsat vl flyve - 5% vælger stedet at tage toget, mens de resterende 5% tager blen stedet for at flyve. Tabel 8 Fordelng af flyrejsende efter en prsstgnng på fly blletter på 10% København- Århus København- Aalborg Fly 90% 94% heraf busness 63% 57% heraf økonom 28% 36% Tog 5% 3% heraf busness klasse 3% 1% heraf standard klasse 2% 2% Bl 5% 3% Anm.: Afrundngen er årsag tl at summen af andelene af passagerer, der rejser med fly på busness og økonom kke er lg andelen der rejser med fly. Langt de fleste ændrer således kke transportmønster efter prsstgnngen, hvlket vser, at passagerer der flyver, kke er særlgt prsfølsomme. Blandt personer, der flyver mellem København og Aalborg, er der ldt færre, som vælger et andet transportmddel efter prsstgnngen. 8 Trafkdage på Aalborg Unverstet 2000

9 Modellen nddrager kke det aspekt, at der kan være personer, som helt undlader at rejse. På såvel busness som økonomklasse skønnes det mdlertd, at kun få vælger at blve hjemme som følge af prsstgnnger. Det skyldes at fly er den dyreste transportform, og at der er mulghed for at vælge en bllgere rejseform, hvs prsen på flyrejser blver for høj. Dog kan der være nogle, som kun ønsker at rejse, hvs transporttden er lav. Sammenlgnng med nternatonal ltteratur Resultatet af nærværende analyse kan sammenlgnes med den nternatonal ltteratur, hvor der fndes mange estmater for egenprselastcteten for fly, jf. Oum et al. (1992). Typsk er elastcteter fundet ved tdsrækkestuder større end elastcteter fundet ved tværsntsdata jf. tabel 9. Tabel 9 Egenprselastcteter for fly 16 studer, numerske værder Tdssere Tværsnt Andre/ukendt datatype Frtdsrejse 0,4-1,98 1,92 1,52 1,40-3,30 2,20-4,60 Forretnngsrejse 0,65 1,15 0,90 Ukendt formål 0,82 0,91 0,31-1,81 1,12-1,28 1,48 Note: Klde: Oum et al. (1992) 0,76-0,84 1,39 1,63 1,85 2,83-4,51 Alle egenprselastcteter er negatve, elastcteterne er præsenteret numersk værd. 0,53-1,00 1,80-1,90 Hovedparten af de publcerede studer er amerkanske. Sprednngen resultaterne er stor, hvlket vser, at elastcteterne afhænger af hvor data er ndsamlet og metoden. Dog ses, at elastcteterne for frtdsrejsende generelt er mndre end for forretnngsrejsende. I forhold tl den nternatonale ltteratur, er resultaterne for prselastcteterne nærværende artkel lave. Som en ekstra valdeng af resultatet for prselastcteterne er der lavet en modelkørsel med modellen Integrale Luchthaven Compettte Model, som er lavet af Hague Consultng Group (HCG), jf. Kroes & Bradley (1994). Resultaterne af denne kørsel gver en egenprselastctet for fly for forretnngesrejsende på 0,36 og for frtdsrejsende på 1,62. Som analysen nærværende artkel, vælger de fleste af dem, som ændrer transportmddel, at lade sg transportere med tog. Resultatet af modelkørselen med HCGs model understøtter således en egenprselastctet for forretnngsrejsende, som er lavere end de nternatonale studer. Konkluson I denne artkel er der opstllet en model for valg af transportform, hvor de rejsende kan vælge mellem fly, tog og bl. Det anvendte data er fra en spørgeskemaundersøgelse SAS har fået lavet, samt egne beregnnger. Egne beregnnger er nødvendge for at kunne sammenlgne de tre transportformer, det prs og rejsetd skal kendes for alle tre transportformer for alle personer. Resultaterne vser, at passagerer der rejser på busness klasse, er mndre prsfølsomme end tlsvarende nternatonale studer har fundet frem tl. Desuden vser analysen, at passagerer, der rejser mellem København og Aalborg, er mndre prsfølsomme end passsagerer, der rejser mellem København og Århus. Analysen er en del af det overordnede projekt om luftfartens vlkår Skandnaven, og resultaterne kan bruges tl undersøge de mljømæssge effekter af en prsændrng på flyrejser. Trafkdage på Aalborg Unverstet

10 Ltteratur Greene, W. H Econometrc Analyss, Thrd edton, Prentce Hall. New Jersey. Kroes, E. P. & M. A. Bradley Integrated analyss og ar travel demand n Europe. The 22nd. European Tranport Forum (PTRC), pp Oum, T. H., W. G. Waters II & J-S. Yong Concepts of prce elastctes of transport demand and recent emprcal estmates. Journal of Transport Economcs and Polcy, 26, pp Vejdrektoratet Personer pr. bl. Rapport nr Trafkdage på Aalborg Unverstet 2000

Indtjening, konkurrencesituation og produktudvikling i danske virksomheder

Indtjening, konkurrencesituation og produktudvikling i danske virksomheder Kvanttatve metoder 2 Forår 2007 Oblgatorsk opgave 2 Indtjenng, konkurrencestuaton og produktudvklng danske vrksomheder Opgavens prmære formål er at lgne formen på tag-hjem delen af eksamensopgaven. Der

Læs mere

Bilag 6: Økonometriske

Bilag 6: Økonometriske Marts 2015 Blag 6: Økonometrske analyser af energselskabernes omkostnnger tl energsparendsatsen Energstyrelsen Indholdsfortegnelse 1. Paneldataanalyse 3 Specfkaton af anvendte panel regressonsmodeller

Læs mere

Beregning af strukturel arbejdsstyrke

Beregning af strukturel arbejdsstyrke VERION: d. 2.1.215 ofe Andersen og Jesper Lnaa Beregnng af strukturel arbedsstyrke Der er betydelg forskel Fnansmnsterets (FM) og Det Økonomske Råds (DØR) vurderng af det aktuelle output gap. Den væsentlgste

Læs mere

Lineær regressionsanalyse8

Lineær regressionsanalyse8 Lneær regressonsanalyse8 336 8. Lneær regressonsanalyse Lneær regressonsanalyse Fra kaptel 4 Mat C-bogen ved v, at man kan ndtegne en række punkter et koordnatsystem, for at afgøre, hvor tæt på en ret

Læs mere

Landbrugets efterspørgsel efter Kunstgødning. Angelo Andersen

Landbrugets efterspørgsel efter Kunstgødning. Angelo Andersen Landbrugets efterspørgsel efter Kunstgødnng Angelo Andersen.. Problemformulerng I forbndelse med ønsket om at reducere kvælstof udlednngen fra landbruget kan det være nyttgt at undersøge hvordan landbruget

Læs mere

Brugerhåndbog. Del IX. Formodel til beregning af udlandsskøn

Brugerhåndbog. Del IX. Formodel til beregning af udlandsskøn Brugerhåndbog Del IX Formodel tl beregnng af udlandsskøn September 1999 Formodel tl beregnng af udlandsskøn 3 Formodel tl beregnng af udlandsskøn 1. Indlednng FUSK er en Formodel tl beregnng af UdlandsSKøn.

Læs mere

Statistik II Lektion 5 Modelkontrol. Modelkontrol Modelsøgning Større eksempel

Statistik II Lektion 5 Modelkontrol. Modelkontrol Modelsøgning Større eksempel Statstk II Lekton 5 Modelkontrol Modelkontrol Modelsøgnng Større eksempel Generel Lneær Model Y afhængg skala varabel 1,, k forklarende varable, skala eller bnære Model: Mddelværden af Y gvet =( 1,, k

Læs mere

Prøveeksamen Indtjening, konkurrencesituation og produktudvikling i danske virksomheder Kommenteret vejledende besvarelse

Prøveeksamen Indtjening, konkurrencesituation og produktudvikling i danske virksomheder Kommenteret vejledende besvarelse Økonometr Prøveeksamen Indtjenng, konkurrencestuaton og produktudvklng danske vrksomheder Kommenteret vejledende besvarelse Resultaterne denne besvarelse er fremkommet ved brug af eksamensnummer 7. Dne

Læs mere

Kvantitative metoder 2 Forår 2007 Ugeseddel 9

Kvantitative metoder 2 Forår 2007 Ugeseddel 9 Kvanttatve metoder 2 Forår 2007 Ugeseddel 9 Program for øvelserne: Introdukton af problemstllng og datasæt Gruppearbejde SAS øvelser Paneldata for tlbagetræknngsalder Ugesedlen analyserer et datasæt med

Læs mere

Fagblok 4b: Regnskab og finansiering 2. del Hjemmeopgave - 28.01 2005 kl. 14.00 til 31.01 2004 kl. 14.00

Fagblok 4b: Regnskab og finansiering 2. del Hjemmeopgave - 28.01 2005 kl. 14.00 til 31.01 2004 kl. 14.00 Fagblok 4b: Regnskab og fnanserng 2. del Hjemmeopgave - 28.01 2005 kl. 14.00 tl 31.01 2004 kl. 14.00 Dette opgavesæt ndeholder følgende: Opgave 1 (vægt 50%) p. 2-4 Opgave 2 (vægt 25%) samt opgave 3 (vægt

Læs mere

Husholdningsbudgetberegner

Husholdningsbudgetberegner Chrstophe Kolodzejczyk & Ncola Krstensen Husholdnngsbudgetberegner En model for husholdnngers daglgvareforbrug udarbejdet for Penge- og Pensonspanelet Publkatonen Husholdnngsbudgetberegner En model for

Læs mere

Stadig ligeløn blandt dimittender

Stadig ligeløn blandt dimittender Stadg lgeløn blandt dmttender Kvnder og mænd får stadg stort set lge meget løn deres første job, vser DJs dmttendstatstk for oktober 2013. Og den gennemsntlge startløn er nu på den pæne sde af 32.000 kr.

Læs mere

Økonometri 1 Efterår 2006 Ugeseddel 9

Økonometri 1 Efterår 2006 Ugeseddel 9 Økonometr 1 Efterår 006 Ugeseddel 9 Program for øvelserne: Opsamlng på Ugeseddel 8 Gruppearbejde SAS øvelser Ugeseddel 9 består at undersøge, om der er heteroskedastctet vores model for væksten og så fald,

Læs mere

NOTAT:Benchmarking: Roskilde Kommunes serviceudgifter i regnskab 2014

NOTAT:Benchmarking: Roskilde Kommunes serviceudgifter i regnskab 2014 Beskæftgelse, Socal og Økonom Økonom og Ejendomme Sagsnr. 271218 Brevd. 2118731 Ref. KASH Dr. tlf. 4631 3066 katrnesh@rosklde.dk NOTAT:Benchmarkng: Rosklde Kommunes servceudgfter regnskab 2014 17. august

Læs mere

Økonometri 1. Lineær sandsynlighedsmodel. Hvad nu hvis den afhængige variabel er en kvalitativ variabel (med to kategorier)?

Økonometri 1. Lineær sandsynlighedsmodel. Hvad nu hvis den afhængige variabel er en kvalitativ variabel (med to kategorier)? Dagens program Økonometr Heteroskedastctet 6. oktober 004 Hovedemnet for denne forelæsnng er heteroskedastctet (kap. 8.-8.3) Lneære sandsynlghedsmodel (kap 7.5) Konsekvenser af heteroskedastctet Hvordan

Læs mere

Undersøgelse af pris- og indkomstelasticiteter i forbrugssystemet - estimeret med AIDS

Undersøgelse af pris- og indkomstelasticiteter i forbrugssystemet - estimeret med AIDS Danmarks Statstk MODELGRUPPEN Arbedspapr* Mads Svendsen-Tune 13. marts 2008 Undersøgelse af prs- og ndkomstelastcteter forbrugssystemet - estmeret med AIDS Resumé: For at efterse nestnngsstrukturen forbrugssystemet

Læs mere

BESKÆFTIGELSES- OG LØNSTATISTIK FOR KVINDER

BESKÆFTIGELSES- OG LØNSTATISTIK FOR KVINDER Dansk Journalstforbund Februar 2011 BESKÆFTIGELSES- OG LØNSTATISTIK FOR KVINDER Jobs og lønkroner er kke lgelgt fordelt blandt mandlge og kvndelge forbunds. Derfor har v her samlet fre oversgter, der sger

Læs mere

6. SEMESTER Epidemiologi og Biostatistik Opgaver til 3. uge, fredag

6. SEMESTER Epidemiologi og Biostatistik Opgaver til 3. uge, fredag Afdelng for Epdemolog Afdelng for Bostatstk 6. SEESTER Epdemolog og Bostatstk Opgaver tl 3. uge, fredag Data tl denne opgave stammer fra. Bland: An Introducton to edcal Statstcs (Exercse 11E ). V har hentet

Læs mere

Tabsberegninger i Elsam-sagen

Tabsberegninger i Elsam-sagen Tabsberegnnger Elsam-sagen Resumé: Dette notat beskrver, hvordan beregnngen af tab foregår. Første del beskrver spot tabene, mens anden del omhandler de afledte fnanselle tab. Indhold Generelt Tab spot

Læs mere

Økonometri 1 Efterår 2006 Ugeseddel 13

Økonometri 1 Efterår 2006 Ugeseddel 13 Økonometr 1 Efterår 2006 Ugeseddel 13 Prram for øvelserne: Gruppearbejde plenumdskusson SAS øvelser Øvelsesopgave: Vækstregressoner (fortsat) Ugeseddel 13 fortsætter den emprske analyse af vækstregressonen

Læs mere

Forbedret Fremkommelighed i Aarhus Syd. Agenda. 1. Vurdering af forsøg Lukning af Sandmosevej

Forbedret Fremkommelighed i Aarhus Syd. Agenda. 1. Vurdering af forsøg Lukning af Sandmosevej Trafkgruppen Agenda 1. Vurderng af forsøg Luknng af Sandmosevej 2. Vurderng af foreslået forsøg Luknng af Sandmosevej og Brunbakkevej 3. Forslag tl forbedret fremkommelghed for hele Aarhus Syd 4. Kortsgtet

Læs mere

Note til Generel Ligevægt

Note til Generel Ligevægt Mkro. år. semester Note tl Generel Lgevægt Varan kap. 9 Generel lgevægt bytteøkonom Modsat partel lgevægt betragter v nu hele økonomen på én gang; v betragter kke længere nogle prser for gvet etc. Den

Læs mere

Kvantitative metoder 2 Forår 2007 Ugeseddel 10

Kvantitative metoder 2 Forår 2007 Ugeseddel 10 Kvanttatve metoder 2 Forår 2007 Ugeseddel 0 Program for øvelserne: Gennemgang af teoropgave fra Ugesedel 9 Gruppearbejde og plenumdskusson SAS øvelser, spørgsmål -4. Sdste øvelsesgang (uge 2): SAS øvelser,

Læs mere

Udvikling af en metode til effektvurdering af Miljøstyrelsens Kemikalieinspektions tilsyn og kontrol

Udvikling af en metode til effektvurdering af Miljøstyrelsens Kemikalieinspektions tilsyn og kontrol Udvklng af en metode tl effektvurderng af Mljøstyrelsens Kemkalenspektons tlsyn og kontrol Orenterng fra Mljøstyrelsen Nr. 10 2010 Indhold 1 FORORD 5 2 EXECUTIVE SUMMARY 7 3 INDLEDNING 11 3.1 AFGRÆNSNING

Læs mere

Validering og test af stokastisk trafikmodel

Validering og test af stokastisk trafikmodel Valderng og test af stokastsk trafkmodel Maken Vldrk Sørensen M.Sc., PhDstud. Otto Anker Nelsen Cv.Ing., PhD, Professor Danmarks Teknske Unverstet/ Banestyrelsen Rådgvnng 1. Indlednng Trafkmodeller har

Læs mere

Kreditrisiko efter IRBmetoden

Kreditrisiko efter IRBmetoden Kredtrsko efter IRBmetoden Vacceks formel Arbejdspapr, oktober 2013 1 KRAKAfnans - Fnanskrsekommssonens sekretarat Teknsk arbejdspapr udkast 15. oktober 2013 Indlednng Det absolutte mndstekrav tl et kredtnsttut

Læs mere

Forberedelse til den obligatoriske selvvalgte opgave

Forberedelse til den obligatoriske selvvalgte opgave MnFremtd tl OSO 10. klasse Forberedelse tl den oblgatorske selvvalgte opgave Emnet for dn oblgatorske selvvalgte opgave (OSO) skal tage udgangspunkt dn uddannelsesplan og dt valg af ungdomsuddannelse.

Læs mere

Handleplan for Myndighed (Handicap og Socialpsykiatri)

Handleplan for Myndighed (Handicap og Socialpsykiatri) for Myndghed (Handcap og Socalpsykatr) Baggrund Økonomudvalget besluttede den 17. maj 2010, at der bl.a. på Myndghedsområdet for Handcap og Socalpsykatr skal udarbejdes en handleplan som følge den konstaterede

Læs mere

NOTAT: Benchmarking: Roskilde Kommunes serviceudgifter i regnskab 2013

NOTAT: Benchmarking: Roskilde Kommunes serviceudgifter i regnskab 2013 Beskæftgelse, Socal og Økonom Økonom og Ejendomme Sagsnr. 260912 Brevd. 1957603 Ref. LAOL Dr. tlf. 4631 3152 lasseo@rosklde.dk NOTAT: Benchmarkng: Rosklde Kommunes servceudgfter regnskab 2013 19. august

Læs mere

Økonometri 1. Heteroskedasticitet 27. oktober Økonometri 1: F12 1

Økonometri 1. Heteroskedasticitet 27. oktober Økonometri 1: F12 1 Økonometr 1 Heteroskedastctet 27. oktober 2006 Økonometr 1: F12 1 Dagens program: Heteroskedastctet (Wooldrdge kap. 8.3-4) Sdste gang: I dag: Konsekvenser af heteroskedastctet for OLS Korrekton af varansen

Læs mere

Insttut for samfundsudvklng og planlægnng Fbgerstræde 11 9220 Aalborg Øst Ttel: Relatv Fasepostonerng Med bllge håndholdte GPS-modtagere Projektperode: Februar 2006 Jul 2006 Semester: 10. Projektgruppe:

Læs mere

Salg af kirkegrunden ved Vejleå Kirke - opførelse af seniorboliger. hovedprincipper for et salg af kirkegrunden, som vi drøftede på voii møde.

Salg af kirkegrunden ved Vejleå Kirke - opførelse af seniorboliger. hovedprincipper for et salg af kirkegrunden, som vi drøftede på voii møde. Ishøj Kommune Att.: Kommunaldrektør Anders Hvd Jensen Ishøj Store Torv 20 2635 Ishøj Lett Advokatfrma Rådhuspladsen 4 1550 København V Tlr. 33 34 00 00 Fax 33 34 00 01 lettl lett.dk www.lett.dk Kære Anders

Læs mere

Binomialfordelingen. Erik Vestergaard

Binomialfordelingen. Erik Vestergaard Bnomalfordelngen Erk Vestergaard Erk Vestergaard www.matematkfysk.dk Erk Vestergaard,. Blleder: Forsde: Stock.com/gnevre Sde : Stock.com/jaroon Sde : Stock.com/pod Desuden egne fotos og llustratoner. Erk

Læs mere

Fastlæggelse af strukturel arbejdsstyrke

Fastlæggelse af strukturel arbejdsstyrke d. 23.5.2013 Fastlæggelse af strukturel arbedsstyrke Dokumentatonsnotat tl Dansk Økonom, Forår 2013 For at kunne vurdere økonomens langsgtede vækstpotentale og underlggende saldoudvklng og for at kunne

Læs mere

Økonometri 1. Avancerede Paneldata Metoder I 24.november F18: Avancerede Paneldata Metoder I 1

Økonometri 1. Avancerede Paneldata Metoder I 24.november F18: Avancerede Paneldata Metoder I 1 Økonometr 1 Avancerede Paneldata Metoder I 24.november 2006 F18: Avancerede Paneldata Metoder I 1 Paneldatametoder Sdste gang: Paneldata begreber og to-perode tlfældet (kap 13.3-4) Uobserveret effekt modellen:

Læs mere

DANMARKS NATIONALBANK WORKING PAPERS 2011 74

DANMARKS NATIONALBANK WORKING PAPERS 2011 74 DANMARKS NATIONALBANK WORKING PAPERS 211 74 Johan Gustav Kaas Jacobsen Danmarks Natonalbank Søren Truels Nelsen Danmarks Natonalbank Betalngsvaner Danmark September 211 The Workng Papers of Danmarks Natonalbank

Læs mere

Real valutakursen, ε, svinger med den nominelle valutakurs P P. Endvidere antages prisniveauet i ud- og indland at være identisk, hvorved

Real valutakursen, ε, svinger med den nominelle valutakurs P P. Endvidere antages prisniveauet i ud- og indland at være identisk, hvorved Lgevægt på varemarkedet gen! Sdste gang bestemtes følgende IS-relatonen, der beskrver lgevægten på varemarkedet tl: Y = C(Y T) + I(Y, r) + G εim(y, ε) + X(Y*, ε) Altså er varemarkedet lgevægt, hvs den

Læs mere

Stadig ligeløn blandt dimittender

Stadig ligeløn blandt dimittender Stadg lgeløn blandt dmttender Kvnder og mænd får stadg stort set lge meget løn deres første job, vser DJs dmttendstatstk for oktober 2012. Og den gennemsntlge startløn er fortsat på den pæne sde af 31.500

Læs mere

HVIS FOLK OMKRING DIG IKKE VIL LYTTE, SÅ KNÆL FOR DEM OG BED OM TILGIVELSE, THI SKYLDEN ER DIN. Fjordor Dostojevskij

HVIS FOLK OMKRING DIG IKKE VIL LYTTE, SÅ KNÆL FOR DEM OG BED OM TILGIVELSE, THI SKYLDEN ER DIN. Fjordor Dostojevskij HVIS FOLK OMKRING DIG IKKE VIL LYTTE, SÅ KNÆL FOR DEM OG BED OM TILGIVELSE, THI SKYLDEN ER DIN. Fjordor Dostojevskj Den store russske forfatter tænkte naturlgvs kke på markedsførng, da han skrev dsse lner.

Læs mere

Kvantitative metoder 2

Kvantitative metoder 2 Program for dag: Kvanttatve metoder Den smple regressonsmodel 9. februar 007 Regressonsmodel med en forklarende varabel (W..3-5) Varansanalyse og goodness of ft Enheder og funktonel form af varabler modellen

Læs mere

Langsigtet efterspørgsel efter transport

Langsigtet efterspørgsel efter transport Langsgtet efterspørgsel efter transport Af Camlla Rff Brems og Thomas Chrstan Jensen, DTU Transport Abstract Der er en stgende nteresse for at dentfcere og modellere den langsgtede efterspørgsel efter

Læs mere

FTF dokumentation nr. 3 2014. Viden i praksis. Hovedorganisation for 450.000 offentligt og privat ansatte

FTF dokumentation nr. 3 2014. Viden i praksis. Hovedorganisation for 450.000 offentligt og privat ansatte FTF dokumentaton nr. 3 2014 Vden prakss Hovedorgansaton for 450.000 offentlgt og prvat ansatte Sde 2 Ansvarshavende redaktør: Flemmng Andersen, kommunkatonschef Foto: Jesper Ludvgsen Layout: FTF Tryk:

Læs mere

Nøglebegreber: Objektivfunktion, vægtning af residualer, optimeringsalgoritmer, parameterusikkerhed og korrelation, vurdering af kalibreringsresultat.

Nøglebegreber: Objektivfunktion, vægtning af residualer, optimeringsalgoritmer, parameterusikkerhed og korrelation, vurdering af kalibreringsresultat. Håndbog grundvandsmodellerng, Sonnenborg & Henrksen (eds 5/8 GEUS Kaptel 14 IVERS MODELLERIG Torben Obel Sonnenborg Geologsk Insttut, Københavns Unverstet Anker Laer Høberg Hydrologsk Afdelng, GEUS øglebegreber:

Læs mere

Inertimoment for arealer

Inertimoment for arealer 13-08-006 Søren Rs nertmoment nertmoment for arealer Generelt Defntonen på nertmoment kan beskrves som Hvor trægt det er at få et legeme tl at rotere eller Hvor stort et moment der skal tlføres et legeme

Læs mere

Estimation af CES - forbrugssystemet med og uden dynamik: -fcf/fcfv sammenhold med fcv/fcfv -fct/fcts sammenhold med fcs/fcts

Estimation af CES - forbrugssystemet med og uden dynamik: -fcf/fcfv sammenhold med fcv/fcfv -fct/fcts sammenhold med fcs/fcts Danmarks Statstk MODELGRUPPEN Arbejdspapr [udkast] Andreas Østergaard Iversen 140609 Estmaton af CES - forbrugssystemet med og uden dynamk: -fcf/fcfv sammenhold med fcv/fcfv -fct/fcts sammenhold med fcs/fcts

Læs mere

faktaark om nybygningens og 5. sporets kapacitet

faktaark om nybygningens og 5. sporets kapacitet Trafkudvalget 2008-09 TRU alm. del Blag 602 Offentlgt greve kommune holbæk kommune høje-taastrup kommune shøj kommune kalundborg kommune lejre kommune odsherred kommune rosklde kommune solrød kommune vallensbæk

Læs mere

Motivationseffekten af aktivering

Motivationseffekten af aktivering DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Kanddatspecale Bran Larsen Motvatonseffekten af aktverng Vejleder: Anders Holm Afleveret den: 03/03/06 Indholdsfortegnelse 1. Indlednng... 1 2.

Læs mere

Opsamling. Simpel/Multipel Lineær Regression Logistisk Regression Ikke-parametriske Metoder Chi-i-anden Test

Opsamling. Simpel/Multipel Lineær Regression Logistisk Regression Ikke-parametriske Metoder Chi-i-anden Test Opsamlng Smpel/Multpel Lneær Regresson Logstsk Regresson Ikke-parametrske Metoder Ch--anden Test Opbygnng af statstsk model Specfcer model Lgnnger og antagelser Estmer parametre Modelkontrol Er modellen

Læs mere

econstor zbw www.econstor.eu

econstor zbw www.econstor.eu econstor www.econstor.eu Der Open-Access-Publkatonsserver der ZBW Lebnz-Informatonszentrum Wrtschaft The Open Access Publcaton Server of the ZBW Lebnz Informaton Centre for Economcs Jacobsen, Johan Gustav

Læs mere

Fakta om Erhvervet. Af. Cand. Oecon. Finn Christensen, kilde: Fakta om Erhvervet 2012, udgivet af Landbrug & Fødevarer 1995-99 2008 2009 2010 2011

Fakta om Erhvervet. Af. Cand. Oecon. Finn Christensen, kilde: Fakta om Erhvervet 2012, udgivet af Landbrug & Fødevarer 1995-99 2008 2009 2010 2011 Fakta om Erhvervet Af. Cand. Oecon. Fnn Chrstensen, klde: Fakta om Erhvervet 0, udgvet Landbrug & Fødeer Landbrug & Fødeer udgav november 0 den seneste udgave publkatonen Fakta om Erhvervet 0, Notatder

Læs mere

Statikstik II 3. Lektion. Multipel Logistisk regression Generelle Lineære Modeller

Statikstik II 3. Lektion. Multipel Logistisk regression Generelle Lineære Modeller Statkstk II 3. Lekton Multpel Logstsk regresson Generelle Lneære Modeller Defntoner: Repetton Sandsynlghed for at Ja tl at være en god læser gvet at man er en dreng skrves: P( God læser Ja Køn Dreng) Sandsynlghed

Læs mere

Kvantitative metoder 2

Kvantitative metoder 2 Dagens program: Heteroskedastctet (Wooldrdge kap. 8.4) Kvanttatve metoder Heteroskedastctet 6. aprl 007 Sdste gang: Konsekvenser af heteroskedastctet for OLS Whte s korrekton af OLS varansen Test for heteroskedastctet

Læs mere

Statistik II Lektion 4 Generelle Lineære Modeller. Simpel Lineær Regression Multipel Lineær Regression Flersidet Variansanalyse (ANOVA)

Statistik II Lektion 4 Generelle Lineære Modeller. Simpel Lineær Regression Multipel Lineær Regression Flersidet Variansanalyse (ANOVA) Statstk II Lekton 4 Generelle Lneære Modeller Smpel Lneær Regresson Multpel Lneær Regresson Flersdet Varansanalyse (ANOVA) Logstsk regresson Y afhængg bnær varabel X 1,,X k forklarende varable, skala eller

Læs mere

Kvantitative metoder 2

Kvantitative metoder 2 Kvanttatve metoder 2 Instrumentvarabel estmaton 14. maj 2007 KM2: F25 1 y = cy ( c 0) Plan for resten af gennemgangen F25: Instrumentvarabel (IV) estmaton: Introdukton tl endogentet og nstrumentvarabler

Læs mere

Kvantitative metoder 2

Kvantitative metoder 2 y = cy ( c 0) Plan for resten af gennemgangen Kvanttatve metoder Instrumentvarabel estmaton 4. maj 007 F5: Instrumentvarabel (IV) estmaton: Introdukton tl endogentet og nstrumentvarabler En regressor,

Læs mere

Import af biobrændsler, er det nødvendigt?

Import af biobrændsler, er det nødvendigt? Vktor Jensen, sekretaratsleder Danske Fjernvarmeværkers Forenng Import af bobrændsler, er det nødvendgt? Svaret er: Nej, kke ud fra et ressourcemæssgt og kapactetsmæssgt synspunkt. Men ud fra et kommercelt

Læs mere

Ligeløn-stilling blandt dimittender

Ligeløn-stilling blandt dimittender Lgeløn-stllng blandt dmttender For fjerde år træk vser DJs dmttendstatstk, at der prakss stort set er lønmæssg lgestllng blandt nyuddannede. Lge mange mænd og kvnder får næsten det samme løn. Startløn

Læs mere

Scorer FCK "for mange" mål i det sidste kvarter?

Scorer FCK for mange mål i det sidste kvarter? Uge 7 I Teoretsk Statstk, 9. aprl 2004. Hvor er v? Hvor var v: opstllg af statstske modeller Hvor skal v he: tro om estmato og test 2. Eksempel: FCK Estmato (tutvt) Test Maksmum lkelhood estmato Scorer

Læs mere

FOLKEMØDE-ARRANGØR SÅDAN!

FOLKEMØDE-ARRANGØR SÅDAN! FOLKEMØDE-ARRANGØR SÅDAN! Bornholms Regonskommune står for Folkemødets praktske rammer. Men det poltske ndhold selve festvalens substans blver leveret af parter, organsatoner, forennger, vrksomheder og

Læs mere

19 Prisindeks for indenlandsk vareforsyning

19 Prisindeks for indenlandsk vareforsyning 69 9 Prsndeks for ndenlandsk vareforsynng 9. Grundlæggende nformaton om ndekset 9.. Navn Prsndeks for ndenlandsk vareforsynng. 9..2 Formål Formålet med prsndeks for ndenlandsk vareforsynng er at belyse

Læs mere

Statistik II Lektion 5 Modelkontrol. Modelkontrol Modelsøgning Større eksempel

Statistik II Lektion 5 Modelkontrol. Modelkontrol Modelsøgning Større eksempel Statstk II Lekton 5 Modelkontrol Modelkontrol Modelsøgnng Større eksempel Opbygnng af statstsk model Eksploratv data-analyse Specfcer model Lgnnger og antagelser Estmer parametre Modelkontrol Er modellen

Læs mere

Anvendt Statistik Lektion 10. Regression med både kvantitative og kvalitative forklarende variable Modelsøgning Modelkontrol

Anvendt Statistik Lektion 10. Regression med både kvantitative og kvalitative forklarende variable Modelsøgning Modelkontrol Anvendt Statstk Lekton 0 Regresson med både kvanttatve og kvaltatve forklarende varable Modelsøgnng Modelkontrol Opsummerng I forbndelse med multpel lneær regresson så v på modeller på formen E[ y] = α...

Læs mere

TO-BE BRUGERREJSE // Personligt tillæg

TO-BE BRUGERREJSE // Personligt tillæg TO-BE BRUGERREJSE // Personlgt tllæg PROCES FØR SITUATION / HANDLING Pa er 55 år og bor en mndre by på Sjælland. Hun er på førtdspenson og har været det mange år på grund af problemer med ryggen efter

Læs mere

Fra små sjove opgaver til åbne opgaver med stor dybde

Fra små sjove opgaver til åbne opgaver med stor dybde Fra små sjove opgaver tl åbne opgaver med stor dybde Vladmr Georgev 1 Introdukton Den største overraskelse for gruppen af opgavestllere ved "Galle" holdkonkurrenen 009 var en problemstllng, der tl at begynde

Læs mere

Antag X 1,..., X n stokastiske variable med fælles middelværdi µ og varians σ 2. Hvis µ er ukendt estimeres σ 2 ved 1/36.

Antag X 1,..., X n stokastiske variable med fælles middelværdi µ og varians σ 2. Hvis µ er ukendt estimeres σ 2 ved 1/36. Estmaton af varans/sprednng Landmålngens fejlteor Lekton 4 Vægtet gennemsnt Fordelng af slutfejl - rw@math.aau.dk Insttut for Matematske Fag Aalborg Unverstet Antag X,..., X n stokastske varable med fælles

Læs mere

2. Sandsynlighedsregning

2. Sandsynlighedsregning 2. Sandsynlghedsregnng 2.1. Krav tl sandsynlgheder (Sandsynlghedens aksomer) Hvs A og B er hændelser, er en sandsynlghed, hvs: 1. 0 ( A) 1 n 2. ( A ) 1 1 3. ( A B) ( A) + ( B), hvs A og B ngen udfald har

Læs mere

Værktøj til beregning af konkurrenceeffekter ved udlægning af nyt butiksområde

Værktøj til beregning af konkurrenceeffekter ved udlægning af nyt butiksområde Dato: 6. oktober 217 Sag: DIPS- 16/1631 Sagsbehandler: /SBJ/DEB/PMO/KBA Værktøj tl beregnng af konkurrenceeffekter ved udlægnng af nyt butksområde KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN ERHVERVSMINISTERIET

Læs mere

Kulturel spørgeguide. Psykiatrisk Center København. Dansk bearbejdelse ved Marianne Østerskov. Januar 2011 2. udgave. Kulturel spørgeguide Jan.

Kulturel spørgeguide. Psykiatrisk Center København. Dansk bearbejdelse ved Marianne Østerskov. Januar 2011 2. udgave. Kulturel spørgeguide Jan. Vdenscenter for Transkulturel Psykatr har ekssteret sden 2002 og skal fremme psykatrsk udrednng, dagnostk, behandlng, pleje og opfølgnng af patenter, der har en anden etnsk baggrund end dansk. Kulturel

Læs mere

Vejledning om kontrol med krydsoverensstemmelse 2007

Vejledning om kontrol med krydsoverensstemmelse 2007 Vejlednng om kontrol med krydsoverensstemmelse 007 Maj 007 Mnsteret for Fødevarer, Landbrug og Fsker Drektoratet for FødevareErhverv Kolofon Vejlednng om kontrol med krydsoverensstemmelse 007 Maj 007 Denne

Læs mere

Europaudvalget 2009-10 EUU alm. del Bilag 365 Offentligt

Europaudvalget 2009-10 EUU alm. del Bilag 365 Offentligt Europaudvalget 2009-10 EUU alm. del Blag 365 Offentlgt Notat Kemkaler J.nr. MST-652-00099 Ref. Doble/lkjo Den 5. maj 2010 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Kommssonens forslag om tlpasnng tl den

Læs mere

MfA. V Udstyr. Trafikspejle. Vejregler for trafikspejles egenskaber og anvendelse. Vejdirektoratet -Vejregeludvalget Oktober 1998

MfA. V Udstyr. Trafikspejle. Vejregler for trafikspejles egenskaber og anvendelse. Vejdirektoratet -Vejregeludvalget Oktober 1998 > MfA V Udstyr Trafkspejle Vejregler for trafkspejles egenskaber og anvendelse Vejdrektoratet -Vejregeludvalget Oktober 1998 Vejreglernes struktur I henhold tl 6, stk. 1 lov om offentlge veje (Trafkmnsterets

Læs mere

Vækstregnskab for nm-erhvervet

Vækstregnskab for nm-erhvervet Danmarks Statstk MODEGRUPPEN Arbejdspapr* Erk Bjørsted 23. November 2005 Martn Junge Vækstregnskab for nm-erhvervet Resumé: Papret præsenterer et vækstregnskab for nm-erhvervet og sammenlgner den totale

Læs mere

PRODUKTIONSEFFEKTEN AF AVL FOR HANLIG FERTILITET I DUROC

PRODUKTIONSEFFEKTEN AF AVL FOR HANLIG FERTILITET I DUROC PRODUKTIONSEFFEKTEN AF AVL FOR HANLIG FERTILITET I DUROC MEDDELELSE NR. 1075 Vrknngsgraden (gennemslaget) tl en produktonsbesætnng for avlsværdtallet for hanlg fertltet Duroc blev fundet tl 1,50, hvlket

Læs mere

BLÅ MEMOSERIE. Memo nr. 208 - Marts 2003. Optimal adgangsregulering til de videregående uddannelser og elevers valg af fag i gymnasiet.

BLÅ MEMOSERIE. Memo nr. 208 - Marts 2003. Optimal adgangsregulering til de videregående uddannelser og elevers valg af fag i gymnasiet. BLÅ MEMOSERIE Memo nr. 208 - Marts 2003 Optmal adgangsregulerng tl de vderegående uddannelser og elevers valg af fag gymnaset Karsten Albæk Økonomsk Insttut Købenavns Unverstet Studestræde 6, 1455 Købenavn

Læs mere

Erhvervsstyrelsen og Ernst & Young. 26. februar 2014

Erhvervsstyrelsen og Ernst & Young. 26. februar 2014 Erhvervsstyrelsen og Ernst & Young 26. februar 2014 Bass- og ex ante-målng af de admnstratve konsekvenser ved forslag tl lov om autorsaton af vrksomheder el-, vvs- og kloaknstallatonsområdet Indholdsfortegnelse

Læs mere

Ny Langeland Kommunes redegørelse 2007 til brug for rammeaftalen på de sociale og socialpsykiatriske tilbud i Region Syddanmark

Ny Langeland Kommunes redegørelse 2007 til brug for rammeaftalen på de sociale og socialpsykiatriske tilbud i Region Syddanmark Ny Langeland Kommunes redegørelse 2007 Ny Langeland Kommunes redegørelse 2007 tl brug for rammeaftalen på de socale og socalpsykatrske tlbud Denne skabelon omfatter kommunens forventnnger tl forbrug af

Læs mere

Statikstik II 4. Lektion. Generelle Lineære Modeller

Statikstik II 4. Lektion. Generelle Lineære Modeller Statkstk II 4. Lekton Generelle Lneære Modeller Generel Lneær Model Y afhængg skala varabel X 1,,X k forklarende varable, skala eller bnære Model: Mddelværden af Y gvet X + k = E( Y X ) = α + β x + + β

Læs mere

Udviklingen i de kommunale udligningsordninger

Udviklingen i de kommunale udligningsordninger Udvklngen de kommunale udlgnngsordnnger af Svend Lundtorp AKF Forlaget Jun 2004 Forord Dette Memo er skrevet de sdste måneder af 2003, altså før strukturkommssonens betænknng og før Indenrgsmnsterets

Læs mere

TO-BE BRUGERREJSE // Tænder

TO-BE BRUGERREJSE // Tænder TO-BE BRUGERREJSE // Tænder PROCES FØR SITUATION / HANDLING Jørgen er 75 år og folkepensonst. Da han er vanskelgt stllet økonomsk, har han tdlgere modtaget hjælp fra kommunen, bl.a. forbndelse med fodbehandlng

Læs mere

Anvendt Statistik Lektion 10. Regression med både kvantitative og kvalitative forklarende variable Modelkontrol

Anvendt Statistik Lektion 10. Regression med både kvantitative og kvalitative forklarende variable Modelkontrol Anvendt Statstk Lekton 0 Regresson med både kvanttatve og kvaltatve forklarende varable Modelkontrol Opsummerng I forbndelse med multpel lneær regresson så v på modeller på formen E y] = α... [ 3 3 4 4

Læs mere

Støbning af plade. Køreplan 01005 Matematik 1 - FORÅR 2005

Støbning af plade. Køreplan 01005 Matematik 1 - FORÅR 2005 Støbnng af plade Køreplan 01005 Matematk 1 - FORÅR 2005 1 Ldt hstorsk baggrund Det første menneske beboede Jorden for over 100.000 år sden. Arkæologske studer vser, at det allerede havde opdaget fænomenet

Læs mere

Medarbejderhåndbog. Velkommen som medarbejder i SIKA Rengøring A/S

Medarbejderhåndbog. Velkommen som medarbejder i SIKA Rengøring A/S Medarbejderhåndbog Velkommen som medarbejder SIKA Rengørng A/S SIKA Rengørng A/S ejes af Bent & Elsabeth Hansen. 1 Det bedst mulge ansættelsesforløb SIKA Rengørng A/S blev grundlagt 2001 af Bent & Elsabeth

Læs mere

Økonometri lektion 7 Multipel Lineær Regression. Testbaseret Modelkontrol

Økonometri lektion 7 Multipel Lineær Regression. Testbaseret Modelkontrol Økonometr lekton 7 Multpel Lneær Regresson Testbaseret Modelkontrol MLR Model på Matrxform Den multple lneære regressons model kan skrves som X y = Xβ + Hvor og Mndste kvadraters metode gver følgende estmat

Læs mere

Morten Frydenberg Biostatistik version dato:

Morten Frydenberg Biostatistik version dato: Morten Frydenberg Bostatstk verson dato: -03-0 Effektmodfkaton Hvad er det - Kvantfcerng - Test Bostatstk uge 7 mandag Morten Frydenberg, Afdelng for Bostatstk Vægtede gennemsnt - Formler for standard

Læs mere

Bølgeudbredelse ved jordskælv

Bølgeudbredelse ved jordskælv rojekt: Jordskæl Bølgeudbredelse ed jordskæl IAG 2005 Bølgeudbredelse ed jordskæl V skal dette projekt studere bølgeudbredelse ed jordskæl. Her kommer så ldt teor om bølger. Bølger Man tegner næsten altd

Læs mere

Aftale om generelle vilkår for tillidsrepræsentanter -^ i Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg 2009-2011

Aftale om generelle vilkår for tillidsrepræsentanter -^ i Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg 2009-2011 Aftale om generelle vlkår for tlldsrepræsentanter -^ Magstratsafdelngen for Sundhed og Omsorg 2009-2011 1. Aftalens parter Mellem parterne Århus Kommune, Magstratsafdelngen for Sundhed og Omsorg og FOA,

Læs mere

Der må ikke udelades omkostninger, som er nævnt i vejledningen, ligesom der kun må indberettes de omkostninger, der er nævnt i vejledningen.

Der må ikke udelades omkostninger, som er nævnt i vejledningen, ligesom der kun må indberettes de omkostninger, der er nævnt i vejledningen. VEJLEDNING I OPGØRELSE AF OMKOSTNINGER TIL ENERGIBESPARELSER 1. Vejlednngen skal benyttes af alle fjernvarmeværker Alle værker, der har et energsparemål, skal benytte denne vejlednng tl ndberetnng af omkostnnger

Læs mere

Indtjening, konkurrencesituation og produktudvikling i danske virksomheder

Indtjening, konkurrencesituation og produktudvikling i danske virksomheder Økonometr 1 Efterår 2006 Ugeseddel 10: Prøveeksamen Indtjenng, konkurrencestuaton og produktudvklng danske vrksomheder Om opgavens formål: Opgavesættets prmære formål er - så vdt mulgt - at lgne formen

Læs mere

Marginale eksterne ulykkesomkostninger og personbilers vægt

Marginale eksterne ulykkesomkostninger og personbilers vægt Margnale eksterne ulykkesomkostnnger og personblers vægt Thomas Bue Bjørner De Økonomske Råds Sekretarat Merete Høj Kjeldsen De Økonomske Råds Sekretarat Krstan Vest Nelsen De Økonomske Råds Sekretarat

Læs mere

Notat om porteføljemodeller

Notat om porteføljemodeller Notat om porteføljemodeller Svend Jakobsen 1 Insttut for fnanserng Handelshøjskolen Århus 15. februar 2004 1 mndre modfkatoner af Mkkel Svenstrup 1 INDLEDNING 1 1 Indlednng Dette notat ndeholder en opsummerng

Læs mere

Kvalitet af indsendte måledata

Kvalitet af indsendte måledata Notat ELT2004-112 Aktørafregg Dato: 23. aprl 2004 Sagsr.: 5584 Dok.r.: 185972 v1 Referece: NIF/AFJ Kvaltet af dsedte måledata I Damark er det etvrksomhederes opgave at måle slutforbrug, produkto og udvekslg

Læs mere

Kunsten at leve livet

Kunsten at leve livet Kunsten at leve lvet UNGE - ADFÆRD - RUSMIDLER 3. maj 2011 Hvad er msbrug? Alment om den emotonelle udvklng Hvem blver msbruger? Om dagnoser Om personlghedsforstyrrelser Mljøterap, herunder: - baggrund

Læs mere

Konkurrenceniveau og risiko i banksektoren

Konkurrenceniveau og risiko i banksektoren Copenhagen Busness School 2013 Kanddatafhandlng, Cand.merc.mat. Konkurrencenveau og rsko banksektoren Level of competton and rsk n the bankng sector Morten N. Haastrup Vejleder: Hans Kedng Afleveret 23.

Læs mere

Hvordan kan ny benchmark-metode danne baggrund for at forbedre politiske initiativer?*

Hvordan kan ny benchmark-metode danne baggrund for at forbedre politiske initiativer?* Hvordan kan ny benchmark-metode danne baggrund for at forbedre poltske ntatver?* Alce Heegaard Klynge, Lotte Langklde, Jens Nyholm, og Annemare Munk Rs December 2003 Resumé Fem faktorer påvrker stgende

Læs mere

Bowlingturnering 2015/ 2016

Bowlingturnering 2015/ 2016 Læs de under slagseddel anførte oplysnnger tak & spllernummer skal jo angves, og navn & spllernummer skal gerne passe tl samme bowlngspller, så jeg kke skal tl at gætte hvem der har spllet hvlket resultat

Læs mere

Regressionsanalyse. Epidemiologi og Biostatistik. 1.Simpel lineær regression (Kapitel 11) systolisk blodtryk og alder

Regressionsanalyse. Epidemiologi og Biostatistik. 1.Simpel lineær regression (Kapitel 11) systolisk blodtryk og alder Regressonsanalyse Epdemolog og Bostatstk Mogens Erlandsen, Insttut for Bostatstk Uge, torsdag (forelæsnng) 1.Smpel lneær regresson (Kaptel 11) systolsk blodtryk og alder. Multpel lneær regresson (Kaptel

Læs mere

Samarbejdet mellem jobcentre og a-kasser inden for FTFområdet

Samarbejdet mellem jobcentre og a-kasser inden for FTFområdet BEU - 14.9.2009 - Dagsordenspunkt: 3 09-0855 - JEFR - Blag: 3 Samarbejdet mellem jobcentre og a-kasser nden for FTFområdet Det ndstlles: At BEU tlslutter sg, at KL/FTF-aftalen søges poltsk forankret gennem

Læs mere

Sandsynlighedsregning 12. forelæsning Bo Friis Nielsen

Sandsynlighedsregning 12. forelæsning Bo Friis Nielsen Sandsynlghedsregnng. forelæsnng Bo Frs Nelsen Matematk og Computer Scence Danmarks Teknske Unverstet 800 Kgs. Lyngby Danmark Emal: bfn@mm.dtu.dk Dagens nye emner afsnt 6.5 Den bvarate normalfordelng Y

Læs mere

Personfnidder blokerer for politiske reformer

Personfnidder blokerer for politiske reformer Personfndder blokerer for poltske reformer Danskernes dom er klar: mededæknng Danmark blver for høj grad domneret af personspørgsmål. En ny Cevea-undersøgelse vser, at de mange personsager dansk poltk

Læs mere

Statistisk tiársoversigt 1990

Statistisk tiársoversigt 1990 Statstsk társoversgt 1990 Statstcal ten year revew 1990 DAN MARKS STATSTK V 0?TSeoc 13 Statstsk trsoversgt 1990 Udgvet of Danmarks Statstk September 1990 31 árgang SBN 87 501 0780 1 SSN 0070 3583 Oplag:

Læs mere