Vejledning om 1:1 omkostninger og nettofinansielle. Forsyningssekretariatet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledning om 1:1 omkostninger og nettofinansielle. Forsyningssekretariatet"

Transkript

1 Vejledning om 1:1 omkostninger og nettofinansielle poster i prisloftet Forsyningssekretariatet

2 Vejledning om 1:1 omkostninger og nettofinansielle poster i prisloftet Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej Valby Tlf.: Vejledningen er udarbejdet af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen. Februar 2015

3 Indhold Kapitel 1 Indledning Vejledningens formål Indhold... 4 Kapitel 2 Tillæg for 1:1 omkostninger Definition af 1:1 omkostninger Eksempler på 1:1 omkostninger Særligt om enkelte omkostningstyper... 6 Kapitel 3 Korrektion for 1:1 omkostninger Korrektion af budgetterede 1:1 omkostninger... 8 Kapitel 4 Tillæg for nettofinansielle poster Definition Grundlæggende betingelser... 9 Kapitel 5 Korrektion af nettofinansielle poster Korrektion af budgetterede nettofinansielle poster Kapitel 6 Indberetning af 1:1 omkostninger og nettofinansielle poster Indberetning generelt Indberetning af 1:1 omkostninger Indberetning af nettofinansielle poster... 11

4 SIDE 4 KAPITEL 1 INDLEDNING Kapitel 1 Indledning 1.1 Vejledningens formål Denne vejledning gennemgår de regler, der ligger til grund, for Forsyningssekretariatets godkendelse af tillæg for 1:1 omkostninger og nettofinansielle poster i vand- og spildevandsselskabernes prisloft. For begge tillæg gælder, at de kan tillægges krone for krone (1:1) i opgørelsen af selskabernes prisloft, og at der dermed ikke stilles effektiviseringskrav til dem. Vejledningen gennemgår, hvilke kriterier, der gælder for, at omkostninger kan medtages som enten en tillægsberettiget 1:1-omkostning eller nettofinansiel post. Begge typer tillæg indgår i prisloftet med de budgetterede tal. Vejledningen gennemgår, hvordan der foretages korrektionen af disse poster i prisloftet i forhold til de realiserede omkostninger, der fremgår af selskabernes reguleringsregnskab for det afsluttede kalenderår før indberetningstidspunktet for det følgende års prisloft. 1.2 Indhold I kapitel 2 og 3 gennemgås principperne for 1:1-omkostninger, og i kapitel 4 og 5 gennemgås principperne for nettofinansielle poster. I kapitel 6 fremgår, hvordan oplysningerne indberettes.

5 SIDE 5 VEJLEDNING OM 1:1 OMKOSTNINGER OG NETTOFINANSIELLE POSTER I PRISLOFTET Kapitel 2 Tillæg for 1:1 omkostninger 2.1 Definition af 1:1 omkostninger 1:1 omkostninger er efter prisloftbekendtgørelsens 3, stk. 4 omkostninger» som har væsentlig betydning for vandselskabet, og» som vandselskabet ikke selv har indflydelse på Udover ovenstående to kriterier, er det derudover en betingelse, at omkostningen vedrører selskabets primære aktiviteter. Hvis disse tre betingelser er opfyldt, er det muligt at få indregnet driftsomkostninger som 1:1 omkostninger i prisloftet. Der er desuden nogle specifikke udgifter, der efter bestemmelsen også medtages på samme måde som 1:1-omkostninger: 1. Betalinger for selskabets ordinære medlemskab i enten DANVA og FVD, og 2. Nødvendige udgifter til revisorerklæringer ved indberetninger til Forsynings-sekretariatet (Se også afsnit 1.4). 2.2 Eksempler på 1:1 omkostninger Nogle typer af omkostninger er oplagt 1:1 omkostninger (fx afgift af ledningsført vand). For andre typer af omkostninger kan det dog kræve en nærmere vurdering af, om omkostningerne lever op til kriterierne, herunder især om det er muligt for selskabet at påvirke dens størrelse. I oversigten nedenfor er der en oversigt over, hvilke omkostninger, der er blevet godkendt og hvilke, der er afvist. Oversigten kan være en hjælp, hvis I er i tvivl om, hvorvidt en omkostning kan anses som en 1:1 omkostning.

6 SIDE 6 KAPITEL 2 TILLÆG FOR 1:1 OMKOSTNINGER Figur 2.1 Oversigt over 1:1 omkostninger Godkendte omkostninger som 1:1 omkostninger: Ejendomsskatter Betaling af selskabsskatter Tjenestemandspensioner Afgift af ledningsført vand Spildevandsafgifter Deponeringsafgift, tillægsafgift på affald og CO2-afgift på affald Vandsamarbejde etableret i medfør af 48 i vandforsyningsloven Køb af ydelser og produkter, der er omfattet af prisloftreguleringen i et andet selskab Betalinger til Forsyningssekretariatet Betalinger for ordinært medlemskab i DANVA og FVD Nødvendige udgifter til revisorerklæringer ved indberetninger til Forsyningssekretariatet Ikke godkendte omkostninger som 1:1 omkostninger: Arealleje, grundleje, husleje mv. Køb af vand af et ikke-prisloftreguleret vandselskab Udgifter som følge af vandsektorloven Udgifter til DANVA s benchmarking Bidrag til Vandsektorens Teknologiudviklingsfond Udgifter til konsulenttimer ved hjemtagelse af opgaver Omkostninger til afholdelse af forbrugervalg Revisorerklæring i forbindelse med kommunens indberetning til stoploven CSR-rapporter Tab på debitorer 2.3 Særligt om enkelte omkostningstyper Nødvendige udgifter til revisorerklæringer samt betalinger for ordinært medlemskab af DANVA og FVD Betalinger for ordinært medlemskab af DANVA og FVD og nødvendige udgifter til revisorerklæringer ved indberetninger til Forsyningssekretariatet kan medregnes i prisloftet på samme måde som 1:1 omkostninger, selvom de som udgangspunkt ikke er det. Omkostningerne til følgende revisorerklæringer kan indberettes som 1:1 omkostninger:» Erklæring om investeringsregnskabet» Erklæring om reguleringsregnskabet» Erklæring om tilknyttede aktiviteter» Erklæring om intern overvågning Omkostninger til andre revisorerklæringer (til fx revision af årsregnskab) er derimod ikke 1:1- omkostninger.

7 SIDE 7 VEJLEDNING OM 1:1 OMKOSTNINGER OG NETTOFINANSIELLE POSTER I PRISLOFTET Det er kun betalinger for ordinært medlemskab i DANVA og FVD, som kan behandles som 1:1 omkostninger. En eventuel betaling af ekstraordinært kontingent af de to foreninger, der er obligatorisk for medlemmerne, kan også medregnes som en 1:1 omkostning. Betaling til DANVA for at deltage i foreningens benchmarking kan ikke anses som en 1:1 omkostning. Betaling for andre produkter og tjenesteydelser leveret af brancheforeninger, der opkræves samtidig med kontingentopkrævningen, er heller ikke 1:1 omkostninger. Vandsamarbejde etableret i medfør af vandforsyningslovens 48 Ifølge definitionen af 1:1 omkostninger i prisloftbekendtgørelsens 3, stk. 4, anses vandsamarbejde etableret i medfører af vandforsyningslovens 48 som en 1:1 omkostning. Det fremgår dog af vandforsyningslovens 48, at der skal foreligge et påbud fra miljøministeren. Hvis der foreligger et påbud fra miljøministeren, er det vigtigt, at I ved indberetningen dokumenterer dette. Hvis der ikke er dokumentation herfor, er det ikke muligt at få vandsamarbejdet godkendt som en 1:1 omkostning. Vandsamarbejde kan dog godkendes som miljø- og servicemål, hvis målet opfylder betingelserne i bekendtgørelsen herom. Det kræver også dokumentation for, at vandsamarbejdet er et miljømål, der er påbudt af enten staten eller kommunen. Køb af ydelser og produkter fra et andet vandselskab Køb af ydelser og produkter fra et vandselskab, der er omfattet af prisloftsreguleringen, er en 1:1 omkostning, Det gælder fx betaling for vand leveret af et prisloftsreguleret vandselskab. Hvis I køber vand af et vandselskab, der ikke er omfattet af prisloftreguleringen, er det ikke en 1:1 omkostning. Køb af vand fra et ikke-prisloftreguleret vandselskab kan der derimod tages hensyn til i benchmarkingen. I kan derfor alternativt søge om at få omkostningen behandlet som et særligt forhold. Hvis I har købt vand af et ikke-prisloftreguleret vandselskab, og ønsker at få det behandlet som et særligt forhold, skal følgende oplysninger indberettes:» Den vandmængde, som I forventer at købe fra det ikke-prisloftregulerede selskab,» Den type vandbehandling, som det købte vand gennemgår. Vandbehandlingstypen betegnes på samme måde som den i benchmarkingen, dvs. 1 = ingen; 2 = almindelig behandling, og 3 = avanceret behandling Tab på afdragsordninger efter afgørelser efter betalingslovens 4, stk. 2 Et samlet tab på afdragsordninger for betaling af tilslutningsafgift m.v., der er besluttet af kommunen efter betalingslovens 4, stk. 2, vedrører spildevandsselskabernes primære aktivitet og kan indregnes som en tillægsberettiget 1:1 omkostning, hvis tabet har væsentlig betydning for selskabet, og det ikke er muligt at påvirke dets størrelse. Det er derfor en betingelse, at selskabets betalingskrav mod de forbrugere, der ikke har opfyldt deres betalingsforpligtelse, er forsøgt inddrevet med alle tilgængelige midler, herunder retlige, uden at kravet er blevet opfyldt. Dokumentation for at dette er tilfældet kan være insolvenserklæringer fra forbrugerne eller dokumenter fra den retslige behandling som led i selskabets forsøg på inddrivelse af deres krav, der bekræfter, at det forholder sig således. Deponeringsafgift, tillægsafgift på affald og CO2-afgift på affald Ved indberetning af afgifter knyttet til deponeringen af slam som 1:1 omkostninger, skal spildevandsselskabet være opmærksom på, at afgifterne allerede kan være dækket af et 8, stk. 2, nr. 1-tillæg i prisloftet til periodevise driftsomkostninger til tømning af slambede. Ved indberetning af sådanne afgifter som 1:1 omkostninger, skal selskabet derfor oplyse, om afgifterne er medtaget i beregningen af et 8-tillæg, så det i givet fald bliver reduceret tilsvarende.

8 SIDE 8 KAPITEL 3 KORREKTION FOR 1:1 OMKOSTNINGER Kapitel 3 Korrektion for 1:1 omkostninger 3.1 Korrektion af budgetterede 1:1 omkostninger I prislofterne indgår i første omgang de af selskabet budgetterede 1:1 omkostninger for det pågældende år. Da de budgetterede tal vil afvige fra de faktiske tal, foretages der i det efterfølgende år en korrektion for forskellen mellem de budgetterede og de faktiske omkostninger. I hvert prisloft korrigeres for forskellen mellem selskabets budgetterede godkendte 1:1 omkostninger og de faktisk afholdte 1:1 omkostninger hertil i prisloftet to år forud for prisloftåret. I prisloftet for 2016 foretages der derfor eksempelvis en korrektion for forskellen mellem jeres tillæg for budgetterede godkendte 1:1 omkostninger i prisloftet for 2014 og jeres faktiske omkostninger til 1:1 omkostninger i Der kan alene laves en korrektion for godkendte 1:1 omkostninger. Det vil sige, at der skal være godkendt tillæg i prisloftet for netop den 1:1 omkostning, som der skal laves en korrektion for. Der kan derfor ikke laves en korrektion for 1:1 omkostninger i et prisloftsår, hvor der ikke er godkendt tillæg herfor i prisloftet. Hvis der er tale om betaling af selskabsskat, kan denne betingelse dog undtagelsesvist fraviges. Det skyldes, at der p.t. fortsat er usikkerhed om berettigelsen af sådanne påkrav over for vandselskaberne, der gør budgetteringen af dem vanskelig. I figur 3.1 er der givet et eksempel på, hvordan korrektion for 1:1 omkostninger kan se ud i et givent år. Figur 3.1 Eksempel på korrektion vedr. 1:1 omkostninger Godkendte 1:1 omkostninger i prisloftet for 2014 Budgetteret tillæg i prisloftet for 2014 Faktiske omkostninger i 2014 Forskel Afgift af ledningsført vand kr kr kr. Betaling til Forsyningssekretariatet kr kr kr. Til indregning som tillæg i prisloftet for kr. I eksemplet er selskabets faktiske omkostninger til de godkendte 1:1 omkostninger i 2014 samlet set højere end de budgetterede tillæg i prisloftet for Selskabet vil derfor få en korrektion svarende til forskelsbeløbet på kr. som tillæg i prisloftet for Hvis de samlede omkostninger modsat eksemplet her havde været lavere end budgettallene, indregnes forskelsbeløbet som et fradrag i prisloftet for 2016.

9 SIDE 9 VEJLEDNING OM 1:1 OMKOSTNINGER OG NETTOFINANSIELLE POSTER I PRISLOFTET Kapitel 4 Tillæg for nettofinansielle poster 4.1 Definition Nettofinansielle poster er efter prisloftbekendtgørelsens 3, stk. 9, en samlet opgørelse af følgende:» Renteomkostninger» Renteindtægter» Kurstab» Kursgevinster og» Finansielle gebyrer m.v. 4.2 Grundlæggende betingelser Betingelserne for godkendelse fremgår af 13, stk. 1 og 2, i bekendtgørelsen om prisloftreguleringen m.v. af vandsektorloven (nr. 122 af 8. februar 2013). Nettofinansielle poster kan kun indregnes i prisloftet i det omfang, at låntagningen sker på effektive og markedsmæssige vilkår. Hvis renten på et vand- eller spildevandsselskab adskiller sig væsentligt fra markedsmæssige vilkår, indregnes renteomkostninger svarende til markedsmæssige vilkår og gældsrisikopræmie for selskaberne i prisloftet i stedet for selskabernes faktiske renteomkostninger. Ved indregningen anvendes som risikofri rente den effektive rente på en 2-årig dansk statsobligation.

10 SIDE 10 KAPITEL 5 KORREKTION AF NETTOFINANSIELLE POSTER Kapitel 5 Korrektion af nettofinansielle poster 5.1 Korrektion af budgetterede nettofinansielle poster I hvert prisloft korrigeres for forskellen mellem selskabets budgetterede godkendte nettofinansielle poster og de faktiske afholdte nettofinansielle poster hertil i prisloftet to år forud for prisloftåret. I jeres prisloft for 2016 foretages der derfor korrektion for forskellen mellem jeres tillæg for budgetterede godkendte nettofinansielle poster i prisloftet for 2014 og jeres faktiske nettofinansielle poster i Der gennemføres alene en korrektion for godkendte nettofinansielle poster. Dvs., at der skal være godkendt et tillæg i prisloftet for den samlede opgørelse af nettofinansielle poster, som der skal laves en korrektion for. I figur 6.1 er det givet et eksempel på, hvordan korrektionen for nettofinansielle poster kan se ud i et givent år. Figur 5.1 Eksempel på korrektion vedr. nettofinansielle poster Korrektion af tillæg for faktiske nettofinansielle poster 2014 Faktiske nettofinansielle poster Tillæg for budgetterede nettofinansielle poster Til indregning som tillæg i prisloftet for kr kr kr. I eksemplet er selskabets faktiske nettofinansielle poster til de godkendte nettofinansielle poster i 2014 samlet set højere end de budgetterede tillæg i prisloftet for Selskabet vil derfor få en korrektion svarende til forskelsbeløbet på kr. som tillæg i prisloftet for Hvis de samlede omkostninger modsat eksemplet her havde været lavere end budgettallene, indregnes forskelsbeløbet som et fradrag i prisloftet for 2016.

11 SIDE 11 VEJLEDNING OM 1:1 OMKOSTNINGER OG NETTOFINANSIELLE POSTER I PRISLOFTET Kapitel 6 Indberetning af 1:1 omkostninger og nettofinansielle poster 6.1 Indberetning generelt 1:1 omkostninger og nettofinansielle poster, som I vil have indregnet i prisloftet, skal indberettes i VandData senest den 15. april hvert år. I skal i de respektive faner for 1:1 omkostninger og nettofinansielle poster udfylde de relevante felter i VandData. 6.2 Indberetning af 1:1 omkostninger Hvis en given omkostning ikke er en af de i VandData nævnte under 1:1 omkostninger, er det muligt at skrive omkostningen i rækken: Øvrige 1:1 omkostninger. Hvis I anvender rækken øvrige 1:1 omkostninger, er det vigtigt, at I begrunder, at omkostningen må anses for at være en 1:1 omkostning. Her er det vigtigt at dokumentere, at:» omkostningen er væsentlig for selskabet» selskabet ikke har indflydelse på omkostningens størrelse» omkostningen vedrører selskabets primære aktiviteter. Det er vigtigt, at I indsender alle de ovenstående oplysninger. Bemærk, at denne række kun må omfatte omkostninger, der ikke udtrykkeligt er nævnt specifikt i VandData under 1:1 omkostninger. Tilbagebetalinger ved efterregulering af skatter og afgifter Hvis I får tilbagebetalt et beløb i eksempelvis spildevandsafgifter, skal indtægten ikke indberettes som en 1:1 omkostning med modsat fortegn, men skal medtages som del af selskabets primære indtægter. Eksempler på tilbagebetalinger, der skal indberettes som indtægt er:» Tilbagebetaling af spildevandsafgifter» Tilbagebetaling af afgift af ledingsført vand» Tilbagebetaling af selskabsskatter, fx som følge af sambeskatning 6.3 Indberetning af nettofinansielle poster I skal for nettofinansielle poster udfylde den relevante kolonne i VandData. I skal udfylde de budgetterede nettofinansielle indtægter, som er en samlet opgørelse af selskabets nettofinansielle indtægter såsom renteindtægter, kursgevinster m.v. Derudover skal I udfylde de budgetterede nettofinansielle udgifter, som er en samlet opgørelse af selskabets nettofinansielle udgifter såsom renteomkostninger, kurstab, finansielle gebyrer m.v. Bemærk, at I kun skal indberette positive tal. Dette er selvom en samlet opgørelse af renteudgifter i princippet er et negativt tal. Hvis I skal benytte jer af feltet øvrige nettofinansielle poster under korrektionen for de faktiske nettofinansielle poster, er det vigtigt, at I igen kun indberetter positive tal. I skal dog angive, hvorvidt der er tale om en nettofinansiel indtægt eller udgift.

Afgørelse om prisloft for 2016

Afgørelse om prisloft for 2016 HALSNÆS VAND A/S Att.: Ivor Jørgensen Gjethusparken 3 1 3300 Frederiksværk Den 11. september 2015 Sag nr. 15/02307 (herefter benævnt selskabet ) Afgørelse om prisloft for 2016 KONKURRENCE- OG Indledning

Læs mere

Revisionsinstruks for reguleringsregnskab 2014 Prisloft 2016

Revisionsinstruks for reguleringsregnskab 2014 Prisloft 2016 Revisionsinstruks for reguleringsregnskab 2014 Prisloft 2016 27. februar 2015 Indhold Kapitel 1 1.1 Formålet med instruksen... 3 1.2 Indberetning af faktiske indtægter i 2014... 3 1.3 Indberetning af faktiske

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2015

Afgørelse om prisloft for 2015 Rudersdal Forsyning A/S (Vand) Att.: Jane Britta Madsen Skovlytoften 27 2840 Holte Den 3. oktober 2014 Sag nr. 14/04281 (herefter benævnt selskabet ) Afgørelse om prisloft for 2015 KONKURRENCE- OG Indledning

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2015

Afgørelse om prisloft for 2015 Birkerød Vandforsyning a.m.b.a. Att.: Irene Weithaler Biskop Svanes Vej 16 3460 Birkerød Den 22. august 2014 Sag nr. 14/03985 (herefter benævnt selskabet ) Afgørelse om prisloft for 2015 KONKURRENCE- OG

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2015

Afgørelse om prisloft for 2015 Kerteminde Forsyning Vand A/S Att.: Lisa Larsen Kohaven 12 5300 Kerteminde Den 3. oktober 2014 Sag nr. 14/ 04240 (herefter benævnt selskabet ) Afgørelse om prisloft for 2015 KONKURRENCE- OG Indledning

Læs mere

Revisionsinstruks for reguleringsregnskab 2013 Prisloft 2015

Revisionsinstruks for reguleringsregnskab 2013 Prisloft 2015 Revisionsinstruks for reguleringsregnskab 2013 Prisloft 2015 27. februar 2014 Indhold Kapitel 1 1.1 Formålet med instruksen... 3 1.2 Reguleringsregnskabets udformning.... 3 1.3 Indberetning af faktiske

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2016

Afgørelse om prisloft for 2016 Ringsted Vand A/S Att.: Catharina Schulz Bragesvej 18 4100 Ringsted Den 1. oktober 2015 Sag nr. 15/02421 (herefter benævnt selskabet ) Afgørelse om prisloft for 2016 KONKURRENCE- OG Indledning Forsyningssekretariatet

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2015

Afgørelse om prisloft for 2015 Energi Viborg Spildevand A/S Att.: Mette Urup Bøssemagervej 8 8800 Viborg Den 19. september 2014 Sag nr. 14/03730 (herefter benævnt selskabet ) Afgørelse om prisloft for 2015 KONKURRENCE- OG Indledning

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2016

Afgørelse om prisloft for 2016 Aarhus Vand A/S Att.: Asbjørn Vagner Rasmussen Bautavej 1 8210 Aarhus V Den 25. september 2015 Sag nr. 15/02514 (herefter benævnt selskabet ) Afgørelse om prisloft for 2016 KONKURRENCE- OG Indledning Forsyningssekretariatet

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2016

Afgørelse om prisloft for 2016 Herning Rens A/S Att.: Lene Bach Kjær Ålykkevej 5 7400 Herning Den 1. oktober 2015 Sag nr. 15/02567 (herefter benævnt selskabet ) Afgørelse om prisloft for 2016 KONKURRENCE- OG Indledning Forsyningssekretariatet

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2015

Afgørelse om prisloft for 2015 Borup Vandværk Att.: Willy Larsen Stenhøjparken 41 4140 Borup Den 26. august 2014 Sag nr. 14/03992 (herefter benævnt selskabet ) Afgørelse om prisloft for 2015 KONKURRENCE- OG Indledning Forsyningssekretariatet

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2016

Afgørelse om prisloft for 2016 Svendborg Spildevand A/S Att.: Michael Jørgensen Ryttermarken 21 5700 Svendborg Den 25. september 2015 Sag nr. 15/02455 (herefter benævnt selskabet ) Afgørelse om prisloft for 2016 KONKURRENCE- OG Indledning

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2016

Afgørelse om prisloft for 2016 Ringsted Centralrenseanlæg A/S Att.: Catharina Schulz Bragesvej 18 4100 Ringsted Den 25. september 2015 Sag nr. 15/02419 (herefter benævnt selskabet ) Afgørelse om prisloft for 2016 KONKURRENCE- OG Indledning

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2016

Afgørelse om prisloft for 2016 Galten Vandværk Att.: Astrid Vølund-Regnskabsfører Låsbyvej 1 8464 Galten Den 10. september 2015 Sag nr. 15/02261 (herefter benævnt selskabet ) Afgørelse om prisloft for 2016 KONKURRENCE- OG Indledning

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2016

Afgørelse om prisloft for 2016 HTK Vand A/S Att.: Kim Rene Hansen Lervangen 35 D 2630 Taastrup Den 28. september 2015 Sag nr. 15/02344 (herefter benævnt selskabet ) Afgørelse om prisloft for 2016 KONKURRENCE- OG Indledning Forsyningssekretariatet

Læs mere

Korrigeret afgørelse om prisloft for 2015

Korrigeret afgørelse om prisloft for 2015 Andelsselskabet Marielyst Vandværk Att.: Neel Ploug Olsen Cypresvej 20 4873 Væggerløse Den 3. oktober 2014 Sag nr. 14/03971 (herefter benævnt selskabet ) Korrigeret afgørelse om prisloft for 2015 KONKURRENCE-

Læs mere

Drikkevand Prisloft 2016

Drikkevand Prisloft 2016 Drikkevand Prisloft 2016 Sagsnr 15/01935 Selskabsnavn DANVA Dansk Vand- og Spildevandsforening Adresse 1 Godthåbsvej 83 Adresse 2 Postnummer 8660 By Skanderborg Selskabsemail ts@danva.dk Indsendt af Indsendt

Læs mere

Korrigeret afgørelse om prisloft for 2016

Korrigeret afgørelse om prisloft for 2016 Skovlund/Ansager Vandværk Att.: Svend Aage Maden Lundvej 14 - Skovlund 6823 Ansager Den 29. januar 2016 Sag nr. 15/02441 (herefter benævnt selskabet ) Korrigeret afgørelse om prisloft for 2016 KONKURRENCE-

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2015

Afgørelse om prisloft for 2015 Andelsselskabet Gørlev Vandforsyning Att.: Erling Rasmussen Kirkestien 3 A 4281 Gørlev Den 22. august 2014 Sag nr. 14/03846 (herefter benævnt selskabet ) Afgørelse om prisloft for 2015 KONKURRENCE- OG

Læs mere

Afgørelse om økonomiske rammer for

Afgørelse om økonomiske rammer for Hadsund Vandværk a.m.b.a. Att.: Dorthe R. Bonde Vandværksvej 17 9560 Hadsund Den 15. december 2016 Sag nr. 16/01081 Afgørelse om økonomiske rammer for 2017-2020 Indledning Vi fastsætter økonomiske rammer

Læs mere

Vejledning om miljø- og servicemål i prislofterne Forsyningssekretariatet

Vejledning om miljø- og servicemål i prislofterne Forsyningssekretariatet Vejledning om miljø- og servicemål i prislofterne Forsyningssekretariatet 2015 prislofterne Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf.: +45 41 71 50 00 E-mail: kfst@kfst.dk

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2015

Afgørelse om prisloft for 2015 Nybrovejens Vandværk a.m.b.a. Att.: Max M. Christensen Nybrovej 15 3550 Slangerup Den 19. september 2014 Sag nr. 14/04263 (herefter benævnt selskabet ) Afgørelse om prisloft for 2015 KONKURRENCE- OG Indledning

Læs mere

SPILDEVAND. Indberetning til brug for prisloft for 2015

SPILDEVAND. Indberetning til brug for prisloft for 2015 (Kopi af skema anvendt til indberetning til Forsyningssekretariatet marts/april 2014) Selskab: DANVA For hurtigere indtastning af tal indberettet til FS vælges TEMAVISNING CVR Nr.: 29031215 og herunder

Læs mere

Afgørelse om økonomiske rammer for 2017

Afgørelse om økonomiske rammer for 2017 NFS Spildevand A/S Att.: Connie Dorby Ersing Gasværksvej 2 5800 Nyborg Den 15. december 2016 Sag nr. 16/00206 Afgørelse om økonomiske rammer for 2017 Indledning Vi fastsætter økonomiske rammer for de vandselskaber,

Læs mere

Sagsfremstilling 2/17

Sagsfremstilling 2/17 Assens Spildevand A/S Att.: Bent Hvam Pedersen Skovvej 2B 5610 Assens 7. juli 2014 Sag 13/06287 Afgørelse om prisloft for 2013 som følge af spaltning af Assens Spildevand A/S Indledning Forsyningssekretariatet

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2013

Afgørelse om prisloft for 2013 Hedensted Vandværk Att.: Gitte Markussen Årupvej 16 8722 Hedensted 13. februar 2013 Sag 12/06127 Indledning Afgørelse om prisloft for 2013 KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Carl Jacobsens Vej 35 2500

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2013

Afgørelse om prisloft for 2013 Langeland Spildevand ApS Att.: Peter Bøgebjerg Andreasen Nørrebro 207 A 5900 Rudkøbing 11. februar 2013 Sag 12/05996 Indledning Afgørelse om prisloft for 2013 KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Carl Jacobsens

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2016

Afgørelse om prisloft for 2016 Faxe Vandforsyning A/S Att.: Henning B. Andersen Jens Chr. Skous Vej 1 4690 Haslev Den 25. september 2015 Sag nr. 15/02243 (herefter benævnt selskabet ) Afgørelse om prisloft for 2016 KONKURRENCE- OG Indledning

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2015

Afgørelse om prisloft for 2015 Frederikssund Vand A/S Att.: Jørgen Skaarup Marbækvej 2 3600 Frederikssund Den 3. oktober 2014 Sag nr. 14/04175 (herefter benævnt selskabet ) Afgørelse om prisloft for 2015 KONKURRENCE- OG Indledning Forsyningssekretariatet

Læs mere

Afgørelse om prisloftet for 2013 som følge af spaltningen af Vejen Forsyning A/S (Spildevand) gældende for Vejen Rensningsanlæg A/S

Afgørelse om prisloftet for 2013 som følge af spaltningen af Vejen Forsyning A/S (Spildevand) gældende for Vejen Rensningsanlæg A/S Vejen Rensningsanlæg A/S Att.: Anja Myrhøj Nytofte-Bæk Grønhøjgade 45 6600 Vejen 16.april 2014 Sag 13/02607 Afgørelse om prisloftet for 2013 som følge af spaltningen af Vejen Forsyning A/S (Spildevand)

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2015

Afgørelse om prisloft for 2015 Roskilde Spildevand A/S Att.: Charlotte Vincents Betonvej 12 4000 Roskilde Den 7. oktober 2014 Sag nr. 14/03811 (herefter benævnt selskabet ) Afgørelse om prisloft for 2015 KONKURRENCE- OG Indledning Forsyningssekretariatet

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2013 for Assens Rensning A/S som følge af spaltning af Assens Spildevand A/S

Afgørelse om prisloft for 2013 for Assens Rensning A/S som følge af spaltning af Assens Spildevand A/S Assens Rensning A/S Att.: Bent Hvam Pedersen Skovvej 2B 5610 Assens 7. juli 2014 Sag 13/06287 Afgørelse om prisloft for 2013 for Assens Rensning A/S som følge af spaltning af Assens Spildevand A/S Indledning

Læs mere

Prisloft for 2015 Vejledning om vand- og spildevandsselskabers prislofter for 2015

Prisloft for 2015 Vejledning om vand- og spildevandsselskabers prislofter for 2015 Prisloft for 2015 Vejledning om vand- og spildevandsselskabers prislofter for 2015 Opdateret marts 2014 Indhold Kapitel 1 Indledning... 3 1.1 Vejledningens struktur... 3 Kapitel 2 Frister... 4 2.1 Tidsfrister...

Læs mere

Vejledning om opfølgning på indtægtsrammen. Forsyningssekretariatet

Vejledning om opfølgning på indtægtsrammen. Forsyningssekretariatet Vejledning om opfølgning på indtægtsrammen Forsyningssekretariatet Marts 2015 Vejledning om opfølgning på indtægtsrammen Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf.: +45 41

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2016

Afgørelse om prisloft for 2016 Brønderslev Vand A/S Att.: Thorkil Neergaard Virksomhedsvej 20 9700 Brønderslev Den 10. september 2015 Sag nr. 15/02225 (herefter benævnt selskabet ) Afgørelse om prisloft for 2016 KONKURRENCE- OG Indledning

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2015

Afgørelse om prisloft for 2015 Aalborg Forsyning Kloak A/S Att.: Martin Bitsch Stigsborg Brygge 5 9400 Nørresundby Den 19. september 2014 Sag nr. 14/03842 (herefter benævnt selskabet ) Afgørelse om prisloft for 2015 KONKURRENCE- OG

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2016

Afgørelse om prisloft for 2016 TÅRNBYFORSYNING Vand Att.: Jørn Leth-Espensen Gemmas Alle 39 2770 Kastrup Den 5. oktober 2015 Sag nr. 15/02474 (herefter benævnt selskabet ) Afgørelse om prisloft for 2016 KONKURRENCE- OG Indledning Forsyningssekretariatet

Læs mere

Afgørelse om økonomiske rammer for 2017

Afgørelse om økonomiske rammer for 2017 Faxe Spildevand A/S Att.: Rasmus Byskov Kappel Jens Chr. Skous Vej 1 4690 Haslev Den 15. november 2016 Sag nr. 16/00074 Afgørelse om økonomiske rammer for 2017 Indledning Vi fastsætter økonomiske rammer

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2015

Afgørelse om prisloft for 2015 Hørsholm Vand ApS (Vand) Att.: Gitte Benner Storm Håndværkersvinget 2 2970 Hørsholm Den 3. oktober 2014 Sag nr. 14/04229 (herefter benævnt selskabet ) Afgørelse om prisloft for 2015 KONKURRENCE- OG Indledning

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2016

Afgørelse om prisloft for 2016 Odder Spildevand A/S Att.: Michael Lind-Frandsen Rude Havvej 9 8300 Odder Den 28. september 2015 Sag nr. 15/02407 (herefter benævnt selskabet ) Afgørelse om prisloft for 2016 KONKURRENCE- OG Indledning

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2016

Afgørelse om prisloft for 2016 Odder Vandværk A.m.b.a. Att.: Lars Overgaard Lisberg Skovdalsvej 8 8300 Odder Den 28. september 2015 Sag nr. 15/02408 (herefter benævnt selskabet ) Afgørelse om prisloft for 2016 KONKURRENCE- OG Indledning

Læs mere

Vi har på baggrund af de indsendte oplysninger udarbejdet følgende statusmeddelelse.

Vi har på baggrund af de indsendte oplysninger udarbejdet følgende statusmeddelelse. HOFOR VAND DRAGØR A/S Att.: Dennis Erboe Nielsen Ørestads Boulevard 35 2300 København S. Den 12. oktober 2017 Sag nr. 17/00171 Statusmeddelelse I har i år indberettet en række oplysninger i VandData. Da

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2015

Afgørelse om prisloft for 2015 Vandcenter Djurs a.m.b.a. Att.: Henrik Harregaard Jordalen Teknologivej 2 8500 Grenaa Den 3. september 2014 Sag nr. 14/04376 (herefter benævnt selskabet ) Afgørelse om prisloft for 2015 KONKURRENCE- OG

Læs mere

Vi har på baggrund af de indsendte oplysninger udarbejdet følgende statusmeddelelse.

Vi har på baggrund af de indsendte oplysninger udarbejdet følgende statusmeddelelse. Ikast Vandforsyning A.m.b.A Att.: Lars Nørgaard Kildevej 40 7430 Ikast Den 13. september 2017 Sag nr. 17/00196 Statusmeddelelse I har i år indberettet en række oplysninger i VandData. Da I sidste år modtog

Læs mere

Vi har på baggrund af de indsendte oplysninger udarbejdet følgende statusmeddelelse.

Vi har på baggrund af de indsendte oplysninger udarbejdet følgende statusmeddelelse. HOFOR Spildevand Dragør A/S Att.: Dennis Erboe Nielsen Ørestads Boulevard 35 2300 København S. Den 13.oktober 2017 Sag nr. 17/00162 Statusmeddelelse I har i år indberettet en række oplysninger i VandData.

Læs mere

Vi har på baggrund af de indsendte oplysninger udarbejdet følgende statusmeddelelse.

Vi har på baggrund af de indsendte oplysninger udarbejdet følgende statusmeddelelse. NK-Vand A/S Att.: Danijel Nedeljkovic Ved Fjorden 18 4700 Næstved Den 13. september 2017 Sag nr. 17/00261 Statusmeddelelse I har i år indberettet en række oplysninger i VandData. Da I sidste år modtog

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2015

Afgørelse om prisloft for 2015 Egå Vandværk a.m.b.a. Att.: Bestyrelsen Egå Havvej 8250 Egå Den 3. oktober 2014 Sag nr. 14/04006 (herefter benævnt selskabet ) Afgørelse om prisloft for 2015 KONKURRENCE- OG Indledning Forsyningssekretariatet

Læs mere

Nyt økonomisk grundlag for vandselskaber. Metodenotat

Nyt økonomisk grundlag for vandselskaber. Metodenotat Nyt økonomisk grundlag for vandselskaber Metodenotat Oktober 2016 Nyt økonomisk grundlag for vandselskaber Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Forsyningssekretariatet Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf.:

Læs mere

Afgørelse om økonomiske rammer for

Afgørelse om økonomiske rammer for Birkerød Vandforsyning Amba Att.: Irene Weithaler Biskop Svanes vej 16 3460 Birkerød Den 15. december 2016 Sag nr. 16/00043 Afgørelse om økonomiske rammer for 2017-2018 Indledning Vi fastsætter økonomiske

Læs mere

Afgørelse om økonomiske rammer for

Afgørelse om økonomiske rammer for Snejbjerg Vandværk A.m.b.a. Att.: Leif Nielsen Sigkvarteret 11 Snejbjerg 7400 Herning Den 15. december 2016 Sag nr. 16/00251 Afgørelse om økonomiske rammer for 2017-2020 Indledning Vi fastsætter økonomiske

Læs mere

Afgørelse om økonomiske rammer for 2017

Afgørelse om økonomiske rammer for 2017 FFV Spildevand A/S Att.: Dennis Pedersen Korsvangen 6A 5750 Ringe Den 15. december 2016 Sag nr. 16/00078 Afgørelse om økonomiske rammer for 2017 Indledning Vi fastsætter økonomiske rammer for de vandselskaber,

Læs mere

Afgørelse om økonomiske rammer for

Afgørelse om økonomiske rammer for HOFOR Spildevand Albertslund A/S Att.: Dennis Erboe Nielsen Ørestads Boulevard 35 2300 København S. Den 13. oktober 2017 Sag nr. 17/00161 Afgørelse om økonomiske rammer for 2018-2019 Indledning Vi fastsætter

Læs mere

Vejledning om indberetning til økonomiske rammer

Vejledning om indberetning til økonomiske rammer Vejledning om indberetning til økonomiske rammer Juni 2016 (Version 3) SIDE 2 KAPITEL 1 INTRODUKTION TIL ØKONOMISKE RAMMER Vejledning om indberetning til økonomiske rammer Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

Læs mere

Bilag A. HOFOR Vand Dragør A/S. Indholdsfortegnelse

Bilag A. HOFOR Vand Dragør A/S. Indholdsfortegnelse Bilag A Indholdsfortegnelse Fane nr. 2 Fane nr. 3 Fane nr. 4 Fane nr. 5 Fane nr. 6 Fane nr. 7 Fane nr. 8 Fane nr. 9 Fane nr. 10 Fane nr. 11 Fane nr. 12 Samlet prisloft Driftsomkostninger Historiske investeringer

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2013

Afgørelse om prisloft for 2013 Rebild Vand & Spildevand A/S (vand) Att.: Morten Aaby Nielsen Sverriggårdsvej 3 9520 Skørping 19. oktober 2012 Sag 12/06033 Indledning Afgørelse om prisloft for 2013 KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN

Læs mere

K E N D E L S E. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 17. maj 2013 i sag nr mod

K E N D E L S E. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 17. maj 2013 i sag nr mod K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 17. maj 2013 i sag nr. 2010-0023273 Andelsselskabet Gørlev Vandforsyning mod Forsyningssekretariatet Resume af afgørelsen Forsyningssekretariatet har

Læs mere

Afgørelse om økonomiske rammer for 2017

Afgørelse om økonomiske rammer for 2017 Faxe Spildevandscenter A/S Att.: Rasmus Byskov Kappel Jens Chr. Skous Vej 1 4690 Haslev Den 11. november 2016 Sag nr. 16/00075 Afgørelse om økonomiske rammer for 2017 Indledning Vi fastsætter økonomiske

Læs mere

Afgørelse om økonomiske rammer for

Afgørelse om økonomiske rammer for HEDENSTED VANDVÆRK Att.: Gitte Markussen Årupvej 16 8722 Hedensted Den 1. december 2016 Sag nr. 16/00120 Afgørelse om økonomiske rammer for 2017-2020 Indledning Vi fastsætter økonomiske rammer for de vandselskaber,

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2014

Afgørelse om prisloft for 2014 Fensmark Vandværk a.m.b.a Att.: Erling Green Christensen Elmevej 2 4684 Holmegaard Den 4. Oktober 2013 Sag nr. 13/04565 Indledning Afgørelse om prisloft for 2014 Forsyningssekretariatet fastsætter prislofter

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2013

Afgørelse om prisloft for 2013 Herlev Kloak A/S Att.: Torben Olsson Herlev Bygade 90 2730 Herlev 11. februar 2013 Sag 12/05976 Indledning Afgørelse om prisloft for 2013 KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby

Læs mere

Afgørelse om økonomiske rammer for

Afgørelse om økonomiske rammer for Assens Vandværk A/S Att.: Marianne Lyngsø Hansen Skovvej 2B 5610 Assens Den 12. december 2016 Sag nr. 16/00036 Afgørelse om økonomiske rammer for 2017-2020 Indledning Vi fastsætter økonomiske rammer for

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2013

Afgørelse om prisloft for 2013 Nr. Uttrup Vandværk a.m.b.a. Att.: Arne Larsen Gisselfeldparken 4 9400 Nørresundby Den 21. marts 2014 Sag nr. 13/04813 Indledning Afgørelse om prisloft for 2013 Forsyningssekretariatet fastsætter prislofter

Læs mere

Afgørelse om økonomiske rammer for 2017

Afgørelse om økonomiske rammer for 2017 AALBORG KLOAK A/S Att.: Martin Christian Bitsch Stigsborg Brygge 5 9400 Nørresundby Den 15. december 2016 Sag nr. 16/00317 Afgørelse om økonomiske rammer for 2017 Indledning Vi fastsætter økonomiske rammer

Læs mere

Vi har på baggrund af de indsendte oplysninger udarbejdet følgende statusmeddelelse.

Vi har på baggrund af de indsendte oplysninger udarbejdet følgende statusmeddelelse. Aarhus Vand A/S Att.: Asbjørn Vagner Rasmussen Gunnar Clausens Vej 34 8260 Viby J Den 12. oktober 2017 Sag nr. 17/00406 Statusmeddelelse I har i år indberettet en række oplysninger i VandData. Da I sidste

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2013

Afgørelse om prisloft for 2013 Struer Forsyning Vand A/S Att.: Torben Poulsen Jyllandsgade 1 7600 Struer 31. Maj 2013 Sag 12/05980 Indledning Afgørelse om prisloft for 2013 KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Carl Jacobsens Vej 35 2500

Læs mere

Afgørelse om prisloftet for 2014 som følge af spaltningen af det tideligere Ringkøbing-Skjern Spildevand A/S gældende for Ringkøbing-Skjern Renseanlæg

Afgørelse om prisloftet for 2014 som følge af spaltningen af det tideligere Ringkøbing-Skjern Spildevand A/S gældende for Ringkøbing-Skjern Renseanlæg Ringkøbing-Skjern Spildevand A/S Att.: Hans A. Schmidt Østergade 130 6900 Skjern Den 20. april 2015 Sag nr. 14/05486 Deres ref.rlj/pmo Afgørelse om prisloftet for 2014 som følge af spaltningen af det tideligere

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2014

Afgørelse om prisloft for 2014 Vordingborg Vand A/S Att.: Søren L. Didriksen Færgegårdsvej 3 4760 Vordingborg Den 12. december 2013 Sag nr. 13/04372 Indledning Afgørelse om prisloft for 2014 Forsyningssekretariatet fastsætter prislofter

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2013

Afgørelse om prisloft for 2013 Gl. Hørning Vandværk Att.: Steffen Dall Kristensen Møllevænget 45 8362 Hørning 13. februar 2013 Sag 12/05928 Indledning Afgørelse om prisloft for 2013 KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Carl Jacobsens

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2012

Afgørelse om prisloft for 2012 Frederiksberg Vandværk Att.: Jens Olsen Koldemosevej 2 4180 Sorø 2. september 2011 Sag 4/1020-0301-0408 Indledning Afgørelse om prisloft for 2012 KONKURRENCE- OG FORBRU- GERSTYRELSEN Nyropsgade 30 1780

Læs mere

Afgørelse om økonomiske rammer for

Afgørelse om økonomiske rammer for RINGKØBING-SKJERN RENSEANLÆG A/S Att.: Mads Kjærstrup Østergade 130 6900 Skjern Den 9. oktober 2017 Sag nr. 17/00415 Afgørelse om økonomiske rammer for 2018-2019 Indledning Vi fastsætter økonomiske rammer

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2012 i henhold til 17 i bekendtgørelse om prisloftregulering m.v. af vandsektoren

Afgørelse om prisloft for 2012 i henhold til 17 i bekendtgørelse om prisloftregulering m.v. af vandsektoren Kalundborg Vandforsyning A/S Att.: Susanne Lüthgens Holbækvej 189B 4400 Kalundborg Den 10. juli 2014 Sag nr. 12/17510 Afgørelse om prisloft for 2012 i henhold til 17 i bekendtgørelse om prisloftregulering

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2013

Afgørelse om prisloft for 2013 Dragør Spildevand A/S Att.: Asger Nielsen/Asger Djørup Ndr. Dragørvej 162 2791 Dragør 11. februar 2013 Sag 12/06098 Indledning Afgørelse om prisloft for 2013 KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Carl Jacobsens

Læs mere

Afgørelse om økonomiske rammer for

Afgørelse om økonomiske rammer for Frederiksberg Kloak A/S Att.: Frank steen Pedersen Stæhr Johansens Vej 38 2000 Frederiksberg Den 13.oktober 2017 Sag nr. 17/00103 Afgørelse om økonomiske rammer for 2018-2019 Indledning Vi fastsætter økonomiske

Læs mere

Afgørelse om økonomiske rammer for

Afgørelse om økonomiske rammer for Børkop Vandværk A.m.b.A. Att.: Per Møller Børkop Skovvej 130 7080 Børkop Den 9. november 2016 Sag nr. 16/00061 Afgørelse om økonomiske rammer for 2017-2020 Indledning Vi fastsætter økonomiske rammer for

Læs mere

Genåbning af prisloftet for 2013 som led i den ekstraordinære ansøgningsrunde for klimatilpasning

Genåbning af prisloftet for 2013 som led i den ekstraordinære ansøgningsrunde for klimatilpasning Aalborg Forsyning, Kloak A/S Att: Bjarne Nielsen Stigsborg Brygge 5 Postboks 169 9400 Nørresundby 22. maj 2013 Sag 13/03714 Genåbning af prisloftet for 2013 som led i den ekstraordinære ansøgningsrunde

Læs mere

Afgørelse om økonomiske rammer for

Afgørelse om økonomiske rammer for HOFOR VAND DRAGØR A/S Att.: David Salem Ørestads Boulevard 35 2300 København S. Den 5. december 2016 Sag nr. 16/00139 Afgørelse om økonomiske rammer for 2017-2020 Indledning Vi fastsætter økonomiske rammer

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2012

Afgørelse om prisloft for 2012 Solrød Vandværk a.m.b.a. Att.: Hans Odder Engvangen 14 2680 Solrød Strand 30. september 2011 Sag 4/1020-0301-0641 Indledning Afgørelse om prisloft for 2012 KONKURRENCE- OG FORBRU- GERSTYRELSEN Carl Jacobsens

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2013

Afgørelse om prisloft for 2013 Energi Viborg Spildevand A/S Att.: Mette Urup Bøssemagervej 8 8800 Viborg 12. februar 2013 Sag 12/06104 Indledning Afgørelse om prisloft for 2013 KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Carl Jacobsens Vej 35

Læs mere

Vi har på baggrund af de indsendte oplysninger udarbejdet følgende statusmeddelelse.

Vi har på baggrund af de indsendte oplysninger udarbejdet følgende statusmeddelelse. Hørsholm Vand ApS Att.: Gitte Benner Christensen Håndværkersvinget 2 2970 Hørsholm Den 13. oktober 2017 Sag nr. 17/00193 Statusmeddelelse I har i år indberettet en række oplysninger i VandData. Da I sidste

Læs mere

Guide til indberetning til prisloft 2015

Guide til indberetning til prisloft 2015 Guide til indberetning til prisloft 2015 Guide til indberetning til prisloft 2015 Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf.: +45 41 71 50 00 E-mail: kfst@kfst.dk Online ISBN

Læs mere

Afgørelse om økonomiske rammer for

Afgørelse om økonomiske rammer for Odsherred Spildevand A/S Att.: Trine Gaarde Hovedgaden 39 4571 Grevinge Den 9. oktober 2017 Sag nr. 17/00271 Afgørelse om økonomiske rammer for 2018-2019 Indledning Vi fastsætter økonomiske rammer for

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2015

Afgørelse om prisloft for 2015 Herning Vand A/S (Spildevand) Att.: Poul Schlosser Ålykkevej 5 7400 Herning Den 24. februar 2015 Sag nr. 14/03754 (herefter benævnt selskabet ) Afgørelse om prisloft for 2015 KONKURRENCE- OG Indledning

Læs mere

Vejledning om fusioner, overtagelser og spaltninger i prislofterne Forsyningssekretariatet

Vejledning om fusioner, overtagelser og spaltninger i prislofterne Forsyningssekretariatet Vejledning om fusioner, overtagelser og spaltninger i prislofterne Forsyningssekretariatet Marts 2015 Vejledning om fusioner, overtagelser og spaltninger i prislofterne Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

Læs mere

Afgørelse om økonomiske rammer for

Afgørelse om økonomiske rammer for HOFOR Spildevand Dragør A/S Att.: David Salem Ørestads Boulevard 35 2300 København S. Den 7. december 2016 Sag nr. 16/00132 Afgørelse om økonomiske rammer for 2017-2020 Indledning Vi fastsætter økonomiske

Læs mere

Korrigeret afgørelse om prisloft for 2016

Korrigeret afgørelse om prisloft for 2016 Måløv Rens A/S Att.: Frank Bennetsen C/O Forsyning Ballerup A/S Ågerupvej 84-86 2750 Ballerup Den 9. februar 2016 Sag nr. 15/02398 (herefter benævnt selskabet ) Korrigeret afgørelse om prisloft for 2016

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2011

Afgørelse om prisloft for 2011 Hørsholm Vand ApS (spildevand) Att.: Gitte Benner Storm Håndværkersvinget 2 2970 Hørsholm 13. december 2011 Sag 4/1020-0600-0051 / VAND Deres ref. Indledning Afgørelse om prisloft for 2011 Forsyningssekretariatet

Læs mere

Afgørelse om forøgelse af prisloftet for 2013 i henhold til 8 i bekendtgørelse om prisloftregulering m.v. af vandsektoren

Afgørelse om forøgelse af prisloftet for 2013 i henhold til 8 i bekendtgørelse om prisloftregulering m.v. af vandsektoren Andelsselskabet Ejby Vandværk Att.: Erik Andresen Ejbyvej 101 B 4623 Lille Skensved 30 januar 2014 Sag nr. 13/05006 CGA/ VAND Afgørelse om forøgelse af prisloftet for 2013 i henhold til 8 i bekendtgørelse

Læs mere

Vejledning i indberetning og anvendelse af ekstraordinære effektiviseringsgevinster

Vejledning i indberetning og anvendelse af ekstraordinære effektiviseringsgevinster Vejledning i indberetning og anvendelse af ekstraordinære effektiviseringsgevinster Marts 2015 Vejledning i indberetning og anvendelse af ekstraordinære effektiviseringsgevinstervejledning i indberetning

Læs mere

Guide til indberetning til prisloft 2016

Guide til indberetning til prisloft 2016 Guide til indberetning til prisloft 2016 Guide til indberetning til prisloft 2016 Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf.: +45 41 71 50 00 E-mail: kfst@kfst.dk Online ISBN

Læs mere

Afgørelse om økonomiske rammer for 2017

Afgørelse om økonomiske rammer for 2017 Aarhus Vand A/S Att.: Asbjørn Vagner Rasmussen Bautavej 1 8210 Aarhus V Den 15. december 2016 Sag nr. 16/00320 Afgørelse om økonomiske rammer for 2017 Indledning Vi fastsætter økonomiske rammer for de

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2014

Afgørelse om prisloft for 2014 Lolland Vand A/S Att.: Marianne Spicker Stavangervej 13 4900 Naksskov Den 17. december 2013 Sag nr. 13/04791 Indledning Afgørelse om prisloft for 2014 Forsyningssekretariatet fastsætter prislofter for

Læs mere

Justeringer i prisloftbekendtgørelsen

Justeringer i prisloftbekendtgørelsen 24-11-2011 VAND /FIB Justeringer i prisloftbekendtgørelsen Dette papir indeholde en liste over emneområder, hvor det kan overvejes at justere reglerne i prisloftbekendtgørelsen. KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2014

Afgørelse om prisloft for 2014 Padborg Vandværk A.m.b.a. Att.: Børge V. Nielsen Toldbodvej 1 6330 Padborg Den 19. september 2013 Sag nr. 13/04286 Indledning Afgørelse om prisloft for 2014 Forsyningssekretariatet fastsætter prislofter

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2013

Afgørelse om prisloft for 2013 Billund Spildevand A/S Att.: Ole Pedersen Johnsen Grindsted Landevej 40 7200 Grindsted 12. februar 2013 Sag 12/05965 Indledning Afgørelse om prisloft for 2013 KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Carl Jacobsens

Læs mere

Afgørelse om økonomiske rammer for

Afgørelse om økonomiske rammer for TÅRNBYFORSYNING Vand Att.: Jørn Leth-Espensen Gemmas Alle 39 2770 Kastrup Den 15. december 2016 Sag nr. 16/00281 Afgørelse om økonomiske rammer for 2017-2018 Indledning Vi fastsætter økonomiske rammer

Læs mere

Afgørelse om forøgelse af prisloftet for 2013 i henhold til 17 i bekendtgørelse om prisloftregulering m.v. af vandsektoren

Afgørelse om forøgelse af prisloftet for 2013 i henhold til 17 i bekendtgørelse om prisloftregulering m.v. af vandsektoren Midtfyns Vandforsyning a.m.b.a. Att.: Hans La Cour Lombjergevej 22 5750 Ringe Den 5. marts 2014 Sag nr. 13/05438 Afgørelse om forøgelse af prisloftet for 2013 i henhold til 17 i bekendtgørelse om prisloftregulering

Læs mere

Afgørelse om nyt prisloft for 2011 i anledning af fusion mellem Vandcenter Syd A/S (Odense) og Nordfyns Spildevand. Indledning.

Afgørelse om nyt prisloft for 2011 i anledning af fusion mellem Vandcenter Syd A/S (Odense) og Nordfyns Spildevand. Indledning. Vandcenter Syd A/S Att.: Allan Hansen Vandværksvej 7 5000 Odense C 10. december 2010 Sag 4/1020-0389-0005 / VAND Deres ref. Afgørelse om nyt prisloft for 2011 i anledning af fusion mellem Vandcenter Syd

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2015

Afgørelse om prisloft for 2015 Vand Ballerup A/S Att.: Klaus Ole Møgelvang Ågerupvej 84-86 2750 Ballerup Den 3. oktober 2014 Sag nr. 14/04375 (herefter benævnt selskabet ) Afgørelse om prisloft for 2015 KONKURRENCE- OG Indledning Forsyningssekretariatet

Læs mere

Vejledning om investeringstillæg i prisloftet Forsyningssekretariatet

Vejledning om investeringstillæg i prisloftet Forsyningssekretariatet Vejledning om investeringstillæg i prisloftet Forsyningssekretariatet Februar 2015 Vejledning om investeringstillæg i prisloftet Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf.:

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2012

Afgørelse om prisloft for 2012 AquaDjurs A/S (vand) John A. Christiansen Århusvej 22 C 8500 Grenå 14. oktober 2011 Sag 4/1020-0301-0509 Indledning Afgørelse om prisloft for 2012 KONKURRENCE- OG FORBRU- GERSTYRELSEN Carl Jacobsens Vej

Læs mere