Forslag. Lov om ændring af lov om forsikringsformidling

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forslag. Lov om ændring af lov om forsikringsformidling"

Transkript

1 Erhvervsudvalget L 52 - Bilag 1 Offentligt Fremsat den {FREMSAT} af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen) Forslag til Lov om ændring af lov om forsikringsformidling (Forsikringsmæglervirksomheders aflønning, herunder forbud mod modtagelse af provision fra forsikringsselskaber m.v.) I lov nr. 362 af 19. maj 2004 om forsikringsformidling, som ændret ved 8 i lov nr af 20. december 2004 og 4 i lov nr. 604 af 24. juni 2005, foretages følgende ændringer: 1 1. I 13, stk. 1, ændres»senest samtidig med at«til:»inden«. 2. I 13 indsættes som stk. 2:»Stk. 2. Inden en konkret forsikringsaftale indgås, skal forsikringsmæglervirksomheden som et minimum skriftligt formulere kundens krav og behov, navnlig på basis af kundens egne oplysninger, og skal samtidig begrunde den rådgivning, kunden får vedrørende en bestemt forsikringsløsning. Denne rådgivning afpasses efter kompleksiteten af den forsikringsløsning, der forelægges.«3. 14 affattes således:» 14. Inden en konkret forsikringsaftale indgås, skal forsikringsmæglervirksomheden indgå en skriftlig samarbejdsaftale med kunden med angivelse af, hvilke ydelser forsikringsmægleren skal levere. I samarbejdsaftalen skal de to parter aftale 1) størrelsen af det beløb, som kunden eller ejere af en forsikringsordning hos kunden skal betale forsikringsmægleren for etablering af en forsikringsordning eller en rammeaftale, og for eventuelle øvrige ydelser i det første år af forsikringens løbetid samt 2) et overslag over størrelsen af det beløb, som kunden eller ejere af en forsikringsordning hos kunden skal betale for forsikringsmæglerens eventuelle ydelser i de efterfølgende år. Stk. 2. Forsikringsmæglervirksomheden skal skriftligt en gang årligt meddele kunden 1) størrelsen af de samlede omkostninger, der har været forbundet med at anvende forsikringsmæglervirksomheden i det pågældende år, samt 2) størrelsen af ethvert vederlag, som forsikringsmæglervirksomheden har modtaget fra tredjemand i forbindelse med kundeforholdet. Stk. 3. Såfremt den enkelte ejer af en forsikringsordning belastes af omkostninger ved, at kunden eller den enkelte ejer benytter forsikringsmæglervirksomheden, har forsikringsmæglervirksomheden pligt til årligt at oplyse den enkelte ejer om disse omkostninger.«4. Efter 14 indsættes:» 14 a. Når en forsikringsmæglervirksomhed indhenter tilbud på forsikringsaftaler for kunden hos et eller flere forsikringsselskaber, skal forsikringsmægleren samtidig give de informationer til

2 forsikringsselskabet, der er nødvendige for, at forsikringsselskabet kan fastsætte prisen på forsikringen. Stk. 2. En forsikringsmæglervirksomhed må ikke modtage provision eller andet vederlag fra forsikringsselskabet i tilknytning til det konkrete kundeforhold. Stk. 3. Et forsikringsselskab kan dog på kundens vegne varetage formidlingen af de i 14, stk. 1, nævnte beløb til forsikringsmæglervirksomheden. Kunden og forsikringsselskabet kan endvidere indgå aftale om finansiering af kundens betaling til forsikringsmæglervirksomheden. 14 b. Finanstilsynet kan fastsætte regler om de procedurer, som forsikringsmægleren skal iagttage, når en kundes forsikringsordninger sendes i udbud hos et eller flere forsikringsselskaber.«5. 15, stk. 1, 1. pkt., affattes således:»når en forsikringsmæglervirksomhed udelukkende benytter et eller flere forsikringsselskaber, uden at der er indgået udtrykkelig aftale med forsikringsselskaberne herom, skal kunden gøres bekendt hermed, inden en konkret forsikringsaftale indgås.«6. I 16 ændres» 13-15«to steder til:» 13, 14 og 15«. 7. I 49 a, stk. 2, nr. 2, ændres» 13-15, 33, 34 og 40«til:» 13 og14, 14 a, stk. 2, 15, 33, 34 og 40«. 8. I 54, stk. 1, ændres» 13-15, 17 og 18,«til:» 13 og14, 14 a, stk. 2, 15, 17 og 18,«. 2 Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. april Stk. 2. På samarbejdsaftaler, der er indgået før 1. april 2006 mellem en forsikringsmæglervirksomhed og en kunde, finder 14 og 14 a, som affattet i denne lovs 1, nr. 3 og 4, først anvendelse fra 1. april Stk. 3. På aftaler, der er indgået før 1. april 2006 mellem en forsikringsmæglervirksomhed og et forsikringsselskab om betaling af en forsikringsmæglervirksomheds ydelser i forbindelse med formidlingen af forsikringer, finder 14 a, som affattet i denne lovs 1, nr. 4, først anvendelse fra 1. april Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland, men kan ved kongelig anordning sættes i kraft for Grønland med de afvigelser, som de særlige grønlandske forhold tilsiger.

3 Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning På baggrund af en langvarig offentlig debat - især om forsikringsmæglernes uvildighed, når der formidles firmapensionsordninger - afgav Finanstilsynet den 7. marts 2005 en redegørelse til økonomi- og erhvervsministeren om aflønning af forsikringsmæglere. Redegørelsen er offentliggjort på Finanstilsynets hjemmeside, Den rejste kritik af forsikringsmæglernes aflønningsform består overordnet af fire punkter: Der er ikke fuld gennemsigtighed omkring aflønningsformen mellem forsikringsmægler og forsikringsselskab. Det medfører, at kunden ikke er tilstrækkeligt informeret om, at forsikringsmægleren modtager provision, og at provisionen stammer fra en del af kundens præmieindbetaling. Forsikringsmæglerne placerer forsikringsaftalerne hos de forsikringsselskaber, der tilbyder høje etableringsprovisioner til forsikringsmæglerne. Forsikringsselskaberne kritiserer forsikringsmæglernes håndtering af kundens ønske om at indbyde flere forsikringsselskaber til at give tilbud på en forsikringsløsning ved at sende kundens forsikringsbehov i udbud. De høje etableringsprovisioner giver forsikringsmæglerne et incitament til at anbefale hyppigt skift mellem forsikringsselskaber. Redegørelsen indeholder en gennemgang af de lovmæssige rammer og af forsikringsmæglernes aktivitet og aflønning. Finanstilsynet har til brug herfor indhentet oplysninger fra såvel forsikringsmæglerbranchen, Dansk Industri, Forsikring & Pension samt syv livs - og pensionsforsikringsselskaber. I arbejdet med udarbejdelsen af forslaget til ændring af forsikringsformidlingsloven har det vist sig hensigtsmæssigt, at reglerne om forsikringsmægleres aflønning gælder ved formidling af såvel livs- som skadeforsikringer. 2. Indhold Efter gældende lov skal en forsikringsmægler skriftligt oplyse kunden om, at der modtages provision fra et forsikringsselskab, og at kunden på anmodning kan få oplyst provisionens størrelse. Forsikringsmægleren skal indgå en samarbejdsaftale med kunden, der angiver, hvilke ydelser forsikringsmægleren skal levere samt indeholde oplysning om, hvilken honorering forsikringsmægleren modtager. For at imødekomme den rejste kritik af forsikringsmæglernes manglende uvildighed, foreslås det at ændre reglerne om forsikringsmæglernes aflønning for at sikre bedst muligt, at der ikke er tvivl om, at forsikringsmægleren er kundens mand og ikke lader sig lede af egne interesser ved kunderådgivningen. Det foreslås derfor, at forsikringsmæglerens honorar skal aftales med kunden og betales af kunden, hvilket sikrer fuld gennemsigtighed og åbenhed om forsikringsmæglerens aflønning. Forslaget indebærer samtidig et totalt forbud mod, at forsikringsmægleren kan modtage provision fra forsikringsselskaberne. Der foreslås en overgangsbestemmelse, der giver virksomhederne en frist på 1 år til at tilpasse allerede indgåede aftaler til det nye regelsæt. Disse forslag vil fremme åbenheden om forsikringsmæglernes aflønningsform og samtidig kunne bidrage til en øget konkurrence blandt såvel forsikringsmæglerne som forsikringsselskaber. Forsikringsselskaberne kan i stedet for at konkurrere om den bedste provision til forsikringsmægleren nu konkurrere om at tilbyde kunden den bedste forsikringsordning. Det foreslås, at kunden (virksomheden) og forsikringsmægleren selv skal aftale kundens betaling for forsikringsmæglerens ydelser, og at forsikringsmæglerens vederlag betales af kunden. Det vil efter forslaget

4 også være muligt for kunden at aftale med forsikringsselskabet, at forsikringsmæglerens vederlag ved etablering af forsikringsaftalen kan finansieres af forsikringsselskabet. For at skabe åbenhed om forsikringsmæglerens aflønning foreslås det, at forsikringsmægleren skal meddele kunden størrelsen af omkostningerne ved forsikringsordningens etablering samt give kunden et overslag over de løbende omkostninger ved at benytte forsikringsmægleren. Det foreslås, at forsikringsmægleren oplyser kunden om disse oplysninger en gang årligt. Såfremt pensionsordningen dækker en virksomheds ansatte, gives oplysningerne til virksomheden og de omfattede medarbejdere. Det foreslås endvidere, at forsikringsmægleren skal meddele kunden oplysninger om eventuelle vederlag, som forsikringsmægleren modtager fra tredjemand i forbindelse med kundeforholdet. Herved sikres gennemsigtighed om forsikringsmæglernes andre indtægter, og kunden kan lade disse oplysninger indgå i sine overvejelser vedrørende aftalen om forsikringsmæglerens vederlag. I den offentlige debat er der også rejst kritik af det materiale, forsikringsmægleren udarbejder om en kundes forsikringsbehov, når forsikringsmægleren via en udbudsrunde indhenter tilbud fra flere forsikringsselskaber på en løsning af kundens forsikringsbehov. Det er samtidig anført, at forsikringsmægleren ved sin gennemgang af de indhentede forsikringstilbud ikke giver kunden et relevant grundlag for sammenligning af de indkomne tilbud og i forhold til kundens eventuelle eksisterende forsikring. Det foreslås endelig, at Finanstilsynet gives hjemmel til at udstede regler om hvorledes et udbud bør gennemføres, således at kundens interesser varetages bedst muligt. Hjemlen vil kun blive benyttet for det tilfælde, at markedets parter ikke i fællesskab kan fastsætte sådanne retningslinjer. Det skal tilstræbes, at forholdene omkring udbudet sikrer gennemsigtighed, således at der skabes tillid til, at udbudsrunder foregår redeligt og loyalt for alle involverede parter. Etiske regler og retningslinjer for hvordan et udbud bør gennemføres, kan med fordel udarbejdes i et samarbejde mellem forsikringsbranchen, forsikringsmæglernes organisationer og de interesseorganisationer, der repræsenterer kundernes interesser. På denne måde sikres den nødvendige forståelse for og efterlevelse af reglerne. Bestemmelserne i forslagets 1, nr. 1-5 til 13 og 14, 14 a, stk. 1-2, og 15 er, som den øvrige lov om forsikringsformidling, offentligretlige regler, som indeholder en udmøntning af samfundets krav til, hvordan forsikringsmæglervirksomheder skal udøve deres aktiviteter. Opfylder forsikringsmæglervirksomheden ikke disse krav, er det sanktioneret med bødestraf, medmindre højere straf er forskyldt efter anden lovgivning. Derimod vil manglende overholdelse af bestemmelserne ikke i sig selv have civilretlige konsekvenser for parternes indbyrdes forhold. Det betyder f.eks. at en samarbejdsaftale som indgås mellem en mægler og en kunde ikke kan ophæves, alene fordi samarbejdsaftalen f.eks. ikke indeholder faste beløbsangivelser for forsikringsmæglerens aflønning. 3. Økonomiske og administrative konsekvenser for det offentlige Lovforslaget vil ikke medføre økonomiske eller administrative konsekvenser for det offentlige. 4. Økonomiske og administrative konsekvenser for erhvervslivet Lovforslaget indebærer økonomiske konsekvenser for forsikringsmæglererhvervet, der forventes at blive påvirket af forbuddet mod provision. Det kan ikke udelukkes, at en række eksisterende forsikringsmægler virksomheder vil få vanskeligt ved at indrette deres virksomhed herpå. Lovforslaget indebærer både økonomiske og administrative konsekvenser for forsikringsmæglervirksomhederne som følge af, at de skal opbygge it-systemer til håndtering af oplysningsforpligtelserne over for kunderne, hvis der ikke indgås aftale med forsikringsselskaberne om at varetage denne opgave. Forslaget har været forelagt Erhvervs- og Selskabsstyrelsens Center for Kvalitet i Erhvervsregulering, der vurderer, at forslaget indeholder administrative konsekvenser for erhvervslivet i et omfang, der nødvendig-

5 gør en undersøgelse i et virksomhedspanel. Resultaterne fra undersøgelsen vil blive fremsendt til Folketingets Erhvervsudvalg, så snart de foreligger. 6. Miljømæssige konsekvenser Lovforslaget har ikke konsekvenser for miljøet. 7. Administrative konsekvenser for borgere Lovforslaget vurderes ikke at have konsekvenser for borgere. 8. Forholdet til EU-retten Lovforslaget indeholder ikke EU-retlige aspekter. Forsikringsmæglernes aflønning er ikke reguleret i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/92/EF om forsikringsformidling. Kommissionen har vist interesse for problemstillingen om forsikringsmæglernes aflønningsform, og den overvejer at drøfte problemstillingen med medlemslandene. 9. Høring Lovforslaget har forud for fremsættelsen været i høring hos følgende myndigheder og organisationer: Advokatrådet, Amtsrådsforeningen i Danmark, Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, Danmarks Nationalbank, Danmarks Rederiforening, Dansk Aktionærforening, Dansk Arbejdsgiverforening, Dansk Ejendomsmæglerforening, Dansk Handel & Service, Dansk Industri, Danske Forsikringsfunktionærers Landsforening, Datatilsynet, Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, Finansforbundet, Finansrådet, Finanssektorens Arbejdsgiverforening, Forbrugerombudsmanden, Forbrugerrådet, Foreningen af Firmapensionskasser, Foreningen af Statsautoriserede Revisorer, Foreningen Registrerede Revisorer, Forsikring & Pension, Forsikringsmæglerforeningen i Danmark, Forsikringsmæglernes Brancheforening, HTS Interesseorganisationen, Håndværksrådet, Kommunernes Landsforening, Landsorganisationen i Danmark (LO), Lokale Pengeinstitutter, Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender, Realkreditrådet, Rederiforeningen af 1895, Regionale Bankers Forening, Rigsombudsmanden i Grønland. Økonomiske konsekvenser for stat, kommuner og amtskommuner Administrative konsekvenser for stat, kommuner og amtskommuner Økonomiske konsekvenser for erhvervslivet Vurdering af konsekvenser af forslaget Positive konsekvenser/mindre udgifter (hvis ja, angiv omfang) Negative konsekvenser/merudgifter (hvis ja, angiv omfang) Forslaget vil have økonomiske konsekvenser for de forsikringsmæglervirksomheder, som skal opbygge it-systemer til håndtering af oplysningsforpligtelserne over for kunderne. Nogle forsikringsmæglervirksomheder forventes at lukke, fordi de ikke kan klare sig økonomisk, når forbuddet mod provisioner gennem-

6 Administrative konsekvenser for erhvervslivet Miljømæssige konsekvenser Administrative konsekvenser for borgerne Forholdet til EU-retten føres. Forslaget vil have administrative konsekvenser for de forsikringsmæglervirksomheder, som selv varetager oplysningsforpligtelserne over for kunderne. Bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser Til 1 Til nr. 1 og 5 Redaktionelle ændringer således at bestemmelserne får samme formulering, som de regler i Europa- Parlamentets og Rådets direktiv 2002/92/EF af 9. december 2002 af 9. december 2002 om forsikringsformidling, som bestemmelserne gennemfører. Til nr. 2 Efter den gældende lov skal forsikringsmæglervirksomheden analysere kundens behov og begrunde sin rådgivning senest samtidig med, at en konkret forsikringsaftale indgås. Dette skal i henhold til direktivet ske, inden en konkret forsikringsaftale indgås. I praksis må det antages, at forsikringsmæglerens behovsanalyse m.v. er på plads, når forsikringsmæglervirksomheden indhenter tilbud, jf. forslagets 1, nr. 4 om en ny 14 a, stk. 1. I forslaget er der valgt samme formulering som i artikel 12, stk. 3, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/92/EF af 9. december 2002 om forsikringsformidling. Det følger af stk. 1 i den gældende lovs 14, at forsikringsmæglervirksomheden som kundens uvildige rådgiver har en særlig pligt til at sikre, at den bedst mulige afdækning af kundens forsikringsbehov sker ud fra en grundig analyse af kundens forhold, og at den endelige anbefaling af forsikringsløsning begrundes og afpasses efter forsikringsløsningens kompleksitet. Det vil f.eks. kunne kræve en mere dybdegående rådgivning og begrundelse for anbefaling af en kompliceret livsforsikringsaftale end for valg af et standardiseret skadesforsikringsprodukt. Bestemmelsen understreger, at forsikringsmægleren ikke må sætte egne interesser, herunder indtjeningsforhold, frem for kundens interesser. Det harmonerer med lovens 17 om, at forsikringsmæglervirksomheden alene repræsenterer kunden, og at der ikke må være tvivl om forsikringsmæglerens uafhængighed af forsikringsselskaberne. Er kunden f.eks. en brancheforening, der ønsker etableret en rammeaftale for medlemsvirksomhederne, kan forsikringsmæglerens skriftlige behovsanalyse og efterfølgende rådgivning tage udgangspunkt i en overordnet analyse af medlemsvirksomhedernes generelle forsikringsbehov, som er oplyst af brancheforeningen. Forsikringsmæglerens pligt til skriftligt at udarbejde en analyse af den enkelte medlemsvirksomheds behov anses herved for opfyldt. Forsikringsmægleren skal dog stadig rådgive den enkelte medlemsvirksomhed om fordele og ulemper ved at tilslutte sig den etablerede brancheaftale. Til nr. 3 Den ændrede formulering af 14 retter sig mod forholdet mellem forsikringsmæglervirksomheden og dennes kunder.

7 Ved begrebet»ejere af en forsikringsordning«forstås den medarbejder, der har en arbejdsgiveradministreret forsikringsordning; men det kan også være en person, som er omfattet af en pensionsordning etableret f.eks. i foreningsregi. Begrebet er i overensstemmelse med pensionsbeskatningslovens terminologi. I loven anvendes udtrykket»forsikringsaftale«som en samlebetegnelse, der dækker over både livs- og skadesforsikringsaftaler. Det lovfæstes, at parterne skal indgå en samarbejdsaftale, der fastsætter, hvilke opgaver forsikringsmægleren skal udføre for kunden. I samarbejdsaftalen skal parterne angive det beløb, som kunden skal betale for forsikringsmæglerens ydelser i forbindelse med forsikringsordningens etablering og eventuel løbende servicering. Det følger allerede af bekendtgørelsen om god forsikringsmæglerskik, at der skal indgås en samarbejdsaftale. Det nye i lovforslaget er, at det tydeliggøres, at det skal fremgå som en del af samarbejdsaftalen, hvad kunden skal betale for forsikringsmæglerens ydelser i hele forsikringens løbetid. Herved sikres, at den mæglerbetjente kunde er vidende om, at det er kunden selv, der som rekvirent skal betale for forsikringsmæglerens ydelser, og at det derfor ikke er omkostningsfrit for kunden at anvende en forsikringsmægler. Kravene til prisoplysninger svarer til principperne i Advokatrådets vejledende etiske retningslinjer, der foreskriver oplysningspligt om, hvad en bestemt rådgivningsydelse koster klienten. Disse regler er vedtaget bl.a. på baggrund af klienternes ønske om større gennemsigtighed om ydelse og pris. I stk. 1, nr. 1, foreslås, at der i den skriftlige aftale mellem forsikringsmægler og kunde særskilt skal angives, hvad forsikringsmæglerens ydelser koster kunden i forbindelse med etablering af forsikringsordningen. Som eksempler på etableringsomkostninger kan nævnes betaling for den behovsanalyse og rapport, som forsikringsmægleren ifølge forslagets 1, nr. 2, til 13, stk. 2, skal udarbejde i det enkelte kundeforhold som grundlag for forsikringsmæglerens rådgivning. Det kan ligeledes være udgifter til forsikringsmæglerens analyse af kundens eksisterende forsikringsordninger og for indhentning af tilbud fra nye forsikringsleverandører. Ved at anvende begrebet»størrelsen af det beløb«i stk. 1, nr. 1, fremhæves, at der skal gives så præcise beløbsangivelser som muligt. Det vil sige, at forsikringsmægleren ikke blot kan angive, at betalingen f.eks. udgør en vis procentdel af præmieindbetalingerne for etablering af forsikringsaftalen og forsikringsmæglerens ydelser til kunden i forsikringens første år. I modsætning til kravet i stk. 1, nr. 1, om præcise beløbsangivelser fastslås det i stk. 1, nr. 2, at forsikringsmægleren skal angive et overslag over de omkostninger, der påløber i forsikringens restløbetid. Baggrunden herfor er, at omkostningerne kan variere med kundens fremtidige behov, der er vanskelige at forudsige. Det drejer sig f.eks. om, hvor mange år samarbejdet med kunden vil vare, om kunden på et tidspunkt ønsker dækningsomfanget ændret, den almindelige prisstigningstakt i forsikringsperiodens efterfølgende år og for pensionsordninger ikke mindst antallet af medarbejdere hos kunden, og hvordan lønninger og dermed pensionsindbetalinger vil udvikle sig for den enkelte. Det er faktorer, der ikke er konstante og derfor ikke kan forudses ved forsikringsordningens etablering. Såfremt forsikringsmæglerens honorar også belaster den enkelte ejer af en forsikringsordning, skal der ske information herom til den enkelte medarbejder, jf. 14, stk. 3. Forsikringsmæglerens oplysningspligt forudsættes gennemført ved, at forsikringsmægleren oplyser, hvad det gennemsnitligt koster kunden at benytte de aftalte ydelser fra forsikringsmægleren pr. år og f.eks. efter 5 og 10 år. Det følger af almindelige aftaleretlige principper, at forsikringsmægleren skal underrette kunden i det omfang, der efterfølgende sker væsentlige ændringer af de forudsætninger, der har ligget til grund for forsikringsmæglerens angivelse af omkostningerne efter stk. 1, nr. 2, med angivelse af årsagen hertil.

8 Det må afgøres i overensstemmelse med de almindelige principper for aftalers indgåelse, om de indtrufne ændringer af forudsætningerne for forsikringsmæglerens prisangivelser er af en sådan karakter, at forsikringsmægleren er berettiget til at ændre kundens omkostningsbelastning. 14 gælder også for rammeaftaler, der f.eks. kan forekomme ved pensionsordninger, der oftest bliver etableret ved, at arbejdsgiveren indgår en rammeaftale med et forsikringsselskab, og som i varierende omfang kan give medarbejderne valgmuligheder. Pensionsordningens etablering kan ske med bistand fra en forsikringsmægler oftest efter gennemførelsen af en udbudsrunde, hvor flere forsikringsselskaber kan afgive tilbud. Når rammeaftalen er etableret med arbejdsgiveren, indgår forsikringsselskabet derefter forsikringsaftaler med de enkelte medarbejdere og udsteder policer til disse. I stk. 2, nr. 1, foreslås det, at forsikringsmæglervirksomheden får pligt til årligt at informere kunden om de samlede udgifter, der har været forbundet med at benytte forsikringsmæglervirksomheden. Det foreslås, at kunden både det første år og i de efterfølgende år skal have fuld klarhed over omkostningerne ved at benytte sig af forsikringsmæglervirksomheden. I aftalen mellem kunden og forsikringsmægleren kan der være mulighed for, at den enkelte ejer af en forsikringsordning modtager en årlig rådgivning om sin forsikringsordning. I dette tilfælde skal det angives, om en sådan rådgivning skal betales af den enkelte ejer, der måtte gøre brug heraf, eller om samtlige ejere i forsikringsordningen skal belastes med et standardbidrag som betaling for muligheden for at modtage rådgivning. Der skal endvidere være taget stilling til størrelsen af enten et standardbidrag eller det individuelle bidrag. I stk. 2, nr. 2, foreslås det, at forsikringsmæglervirksomheden tillige årligt skal oplyse kunden om ethvert vederlag, som virksomheden får fra tredjemand i forbindelse med kundeforholdet. Baggrunden herfor er et ønske om at fremme gennemsigtigheden vedrørende forsikringsmæglernes samlede aflønningsforhold. Det følger af forslaget til 14 a, stk. 2, at betaling fra tredjemand aldrig kan forstås som vederlag fra et forsikringsselskab for udførelsen af særlige opgaver for forsikringsselskabet, når det drejer sig om det konkrete kundeforhold. Betaling fra tredjemand kan f.eks. forekomme, hvis forsikringsmæglervirksomheden benytter en bestemt ingeniørvirksomhed, når der er behov for ingeniøranalyser i forsikringsmæglervirksomhedens arbejde for kunderne, og hvor ingeniørvirksomheden giver forsikringsmæglervirksomheden provision, rabat eller lignende i den anledning. Som et yderligere eksempel kan nævnes, at forsikringsmægleren modtager provision eller andet vederlag fra eksempelvis en porteføljeforvalter som led i udførelsen af forsikringsformidlingsopgaven for kunden (de såkaldte kick-backs fra virksomheder, hvor kundens indbetalte pensionsmidler senere forvaltes). I vederlagsaftalen mellem kunden og forsikringsmæglervirksomheden kan der eksempelvis tages stilling til, om en sådan betaling skal godskrives kunden. I de af Advokatrådet vedtagne etiske regler for advokater er det angivet, at et sådant vederlag bør godskrives kunden. I det omfang det er aftalt, at omkostningerne helt eller delvist skal bæres af den enkelte ejer af en forsikringsordning, gælder der derfor en tilsvarende informationspligt over for disse efter det foreslåede 14, stk. 3. Forsikringsmæglervirksomheden kan indgå aftale med forsikringsselskabet om, at forsikringsselskabet varetager opgaven vedrørende den årlige informationspligt over for ejeren af forsikringsordningen. Forslaget er ikke til hinder for, at det f.eks. i det af forsikringsmægleren udarbejdede udbudsmateriale kan være angivet, at det vindende forsikringsselskab skal kunne påtage sig denne opgave mod betaling. Om det er kunden eller forsikringsmægleren, der skal betale for udsendelse af disse oplysninger, skal aftales mellem parterne og fremgå af samarbejdsaftalen. Baggrunden herfor er, at når en forsikringsordning omfatter kundens medarbejdere, kan informationspligten over for den enkelte ejer af forsikringsordningen være en uforholdsmæssig administrativ byrde for forsikringsmægleren, der i mange tilfælde ikke er i besiddelse af den enkelte ejers private adresse, og som vil påføre kundens medarbejdere øgede udgifter. Forsikringsmægleren kan derfor indgå aftale om, at forsikringsselskabet sender disse oplysninger til den enkelte ejer af en forsikringsordning. Dette kan f.eks. ske samtidig med, at forsikringsselskabet udsender den årlige pensionsoversigt til den pågældende.

9 Til nr a Den foreslåede 14 a sigter mod at regulere relationerne mellem forsikringsmæglervirksomheder og forsikringsselskaber. Det forslås i stk. 1, at forsikringsmægleren i forbindelse med indhentning af tilbud på forsikring hos de relevante forsikringsselskaber fremsender de informationer, der er nødvendige for, at forsikringsselskabet kan fastsætte prisen på forsikringen. Ved nødvendige informationer forstås de informationer, der kan sætte forsikringsselskabet i stand til at fastsætte den rigtige pris på forsikringsproduktet, herunder information om kundens forsikringsbehov (behovsanalyse), hvilke ydelser der skal leveres af forsikringsmægleren, af forsikringsselskabet og af kunden selv i forbindelse med forsikringsaftalen. Det er imidlertid ikke nødvendigt for forsikringsselskabet at have kendskab til det aftalte vederlag mellem forsikringsmægleren og kunden. Ved at kræve at de nødvendige informationer skal meddeles forsikringsselskabet samtidig med, at forsikringsmægleren indhenter tilbud på forsikringsaftaler, bliver informationerne en del af det udbudsmateriale, som forsikringsselskabet skal anvende i forbindelse med tilbudsgivningen. I de situationer, hvor kunden ønsker at lade forsikringsselskabet varetage formidlingen af kundens vederlag til forsikringsmægleren efter 14 a, stk. 3, vil aftalen om forsikringsmæglerens vederlag dog være en oplysning, som forsikringsselskabet nødvendigvis skal modtage efter stk. 3 for at kunne forestå formidlingen. Efter stk. 1 er oplysningen om det aftalte vederlag derimod ikke en nødvendig oplysning, for at forsikringsselskabet kan fastsætte prisen på egne ydelser. Derfor er det ikke et krav, at oplysningen om vederlaget meddeles forsikringsselskabet samtidig med, at mægleren indhenter tilbud på forsikring. Kundens ønske, om at forsikringsselskabet skal formidle eller finansiere kundens betaling til forsikringsmæglervirksomheden, kan eventuelt indgå som en del af udbudsmaterialet. I loven anvendes udtrykket»forsikringsaftale«som en samlebetegnelse, der dækker over både livs- og skadesforsikringsaftaler. Stk. 2 indeholder et generelt forbud mod, at en forsikringsmæglervirksomhed modtager provision fra forsikringsselskabet i forbindelse med forsikringsformidlingen i det konkrete kundeforhold. Forsikringsmæglerens honorering er reguleret i 14, stk. 1. Bestemmelsen finder anvendelse på formidling af både livs- og skadesforsikringsaftaler. Provisionsforbuddet i stk. 2, knytter sig alene til formidlingen af forsikringer i det konkrete kundeforhold. Forbuddet i stk. 2 udelukker ikke en forsikringsmæglervirksomhed fra at indgå aftaler med forsikringsselskaber på områder, som ikke har relation til et konkret kundeforhold og fra at modtage betaling herfor. En forsikringsmægler må f.eks. udøve aktivitet som konsulent, udføre markedsundersøgelser og udvikle forsikringsprodukter for forsikringsselskaber. Det er en forudsætning, at samarbejdet mellem den enkelte forsikringsmægler og forsikringsselskabet ikke har relation til et konkret kundeforhold. Bestemmelsen åbner ikke mulighed for, at forsikringsselskabet og forsikringsmæglervirksomheden på et senere tidspunkt kan indgå aftale om, at forsikringsmæglervirksomheden mod betaling fra forsikringsselskabet skal varetage f.eks. nogle af selskabets administrative opgaver i relation til den konkrete kunde. Stk. 2 regulerer alene spørgsmålet om, hvorfra en forsikringsmægler må modtage betaling for udøvelsen af en konkret aktivitet. Hvorvidt en aktivitet antager en sådan karakter, at aktiviteten skal udøves i et andet selskab, beror på en konkret vurdering i hvert enkelt tilfælde, jf. lovens 12. Det foreslås i stk. 3, 1. pkt., at et forsikringsselskab kan formidle kundens betaling til forsikringsmæglervirksomheden. Det indebærer, at selskabet kan ekspedere en del af det beløb, som modtages fra kunden videre til forsikringsmægleren. Dette kan være hensigtsmæssigt navnlig i aftaler om livs- og pensionsordninger af

10 hensyn til administrative og skattemæssige forhold hos virksomheden (kunden) og de medarbejdere, der er ejere af forsikringsordningen. Det skal fremhæves, at det er kunden og forsikringsselskabet, der kan indgå aftale om formidlingen af vederlaget til forsikringsmægleren, hvilket medvirker til at sikre, at der ikke gennem formidlingen kan rejses tvivl om uvildighed og gennemsigtighed med hensyn til forsikringsmæglervirksomhedens ydelser og vederlag herfor. Kunden kan have et behov for at få lånefinansieret sin betaling til forsikringsmægleren navnlig i de situationer, hvor kunden og mægleren har aftalt, at der skal erlægges et større beløb i forbindelse med etableringen af forsikringen til at dække de etableringsomkostninger, som er forbundet med formidlingen af forsikringsaftalen det første år. I stk. 3, 2. pkt., åbnes der op for, at kunden og forsikringsselskabet kan indgå aftale om, at forsikringsselskabet finansierer lånet til kunden. Herved behøver kunden ikke at optage lån i et pengeinstitut. Hvis forsikringsselskabet og kunden aftaler, at forsikringsselskabet skal finansiere det aftalte vederlag, må kunden og forsikringsselskabet i deres indbyrdes aftale tage stilling til, hvordan der skal forholdes med indfrielsen af lånet, hvis kunden ønsker at skifte forsikringsleverandør i afviklingsperioden. 14 b Det foreslås i 14 b, at der indsættes en hjemmel for Finanstilsynet til at fastsætte regler om de procedurer, som forsikringsmægleren skal iagttage, når en forsikringsordning sendes i udbud hos et eller flere forsikringsselskaber. Hjemlen påtænkes anvendt, hvis markedets parter ikke kan blive enige om fælles retningslinjer for udbud. Hjemlen skal i så fald anvendes til at fastsætte regler, der kan medvirke til at sikre gennemsigtighed med henblik på, at udbudsrunder foregår redeligt og loyalt for alle involverede parter. Reglerne skal bl.a. fastsætte, hvordan udbudsrunder tilrettelægges og gennemføres, herunder hvilke oplysninger, der skal indgå i udbudsmaterialet. Til nr. 6 Ændringen er en konsekvens af, at der i lovforslagets 1, nr. 4 indsættes to nye paragraffer, nemlig 14 a og 14 b, der ikke skal indgå i opremsningen. Til nr. 7 Det foreslås, at det foreslåede 14 a, stk. 2, også bliver omfattet af lovens 49 a, stk. 2. Det betyder, at Finanstilsynet kan offentliggøre navnet på en forsikringsmægler, som har overtrådt forbuddet mod at modtage provision fra et forsikringsselskab, når det skønnes at være i kundernes interesse. Til nr. 8 Det foreslås, at overtrædelse af det foreslåede 14 a, stk. 2, om overtrædelse af provisionsforbuddet straffes med bøde. Til 2 I stk. 1 foreslås, at loven træder i kraft den 1. april I stk. 2 foreslås det at indføre en overgangsbestemmelse for eksisterende samarbejdsaftaler, der er indgået mellem en kunde og en forsikringsmægler før den 1. april Med overgangsbestemmelsen gives der mulighed for, at forsikringsmægleren kan få tilpasset sine allerede indgåede aftaler til de ændrede vilkår, der følger af dette forslag, i løbet af en periode på 1 år fra lovens ikrafttræden. Det betyder, at samarbejdsaftalerne skal være tilpasset de nye regler den 1. april 2007.

11 I stk. 3 foreslås det tilsvarende at indføre en overgangsbestemmelse for aftaler, der er indgået mellem et forsikringsselskab og en forsikringsmægler før den 1. april Med overgangsbestemmelsen gives der mulighed for, at forsikringsmægleren og forsikringsselskabet kan få tilpasset allerede indgåede aftaler om aflønning af forsikringsmægleren til de ændrede vilkår, i løbet af en periode på 1 år fra lovens ikrafttræden. Det betyder, at aftalerne skal være tilpasset de nye regler den 1. april Til 3 Loven gælder ikke for Grønland, men kan ved kongelig anordning sættes i kraft på Grønland med de afvigelser, som de særlige grønlandske forhold tilsiger. Loven kan ikke sættes i kraft for Færøerne, idet forsikringsformidling er et færøsk særanliggende.

Ændringsforslag. til. Forslag til lov om ændring af lov om forsikringsformidling

Ændringsforslag. til. Forslag til lov om ændring af lov om forsikringsformidling Erhvervsudvalget L 52 - Bilag 19 Offentligt Ændringsforslag til Forslag til lov om ændring af lov om forsikringsformidling (Forsikringsmæglervirksomheders oplysningspligter og forbud mod at forsikringsmæglervirksomheder

Læs mere

Forsikringsmæglereformidling og aflønning efter de nye regler

Forsikringsmæglereformidling og aflønning efter de nye regler NFT 3/2007 Forsikringsmæglereformidling og aflønning efter de nye regler Forsikringsmæglereformidling og aflønning efter de nye regler af Tine Egelund Thomsen og Morten Samuelsson Tine Egelund Thomsen

Læs mere

2007/2 LSF 126 (Gældende) Udskriftsdato: 29. november Forslag. til. (Pengeoverførsler mellem Danmark og Færøerne)

2007/2 LSF 126 (Gældende) Udskriftsdato: 29. november Forslag. til. (Pengeoverførsler mellem Danmark og Færøerne) 2007/2 LSF 126 (Gældende) Udskriftsdato: 29. november 2017 Ministerium: Økonomi- og Erhvervsministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Finanstilsynet, j.nr. 1911-0012 Fremsat den 27. marts 2008

Læs mere

Markedsudvikling for forsikringsmæglervirksomhed i 2008

Markedsudvikling for forsikringsmæglervirksomhed i 2008 Markedsudvikling for forsikringsmæglervirksomhed i 2008 1. Konklusioner: Forsikringsmæglerne præsterede samlet en omsætning fra forsikringsformidling i 2008 på lidt over en milliard kr. svarende til en

Læs mere

Den rejste kritik af forsikringsmæglerne består overordnet af fire punkter:

Den rejste kritik af forsikringsmæglerne består overordnet af fire punkter: Redegørelse om aflønning af forsikringsmæglere 1. Indledning I den offentlige debat er der stillet spørgsmålstegn ved forsikringsmæglernes uvildighed, når de formidler pensionsordninger til kunder. Den

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om inkassovirksomhed og lov om vagtvirksomhed 1)

Forslag. Lov om ændring af lov om inkassovirksomhed og lov om vagtvirksomhed 1) 2008/1 LSF 134 (Gældende) Udskriftsdato: 22. januar 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2008-708-0011 Fremsat den 18. februar 2009 af justitsministeren (Brian Mikkelsen)

Læs mere

Folketinget By- og Boligudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget By- og Boligudvalget Christiansborg 1240 København K Folketinget By- og Boligudvalget Christiansborg 1240 København K Dato: 21. maj 2014 Kontor: Formueretskontoret Sagsbeh: Annemette Ross Sagsnr.: 2013-0032-0567 Dok.: 1041322 Opfølgning på Folketingets By-

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Retsudvalget L 65 - Svar på Spørgsmål 13 Offentligt Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Kontor: Civilkontoret Sagsnr.: 2006-156-0047 Dok.: JKA40191 Besvarelse af spørgsmål nr. 13 af 24. februar

Læs mere

Fremsat den 31. marts 2004 af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen)

Fremsat den 31. marts 2004 af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen) L 214 (som fremsat): Forslag til lov om ændring af lov om værdipapirhandel m.v., lov om finansiel virksomhed, lov om erhvervsdrivende virksomheders aflæggelse af årsregnskab m.v. (årsregnskabsloven) med

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Offentlig Digital Post

Forslag. Lov om ændring af lov om Offentlig Digital Post Lovforslag nr. L 136 Folketinget 2015-16 Fremsat den 25. februar 2016 af finansministeren (Claus Hjort Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om Offentlig Digital Post (Bemyndigelse til at fastsætte

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om forsikringsformidling 1)

Bekendtgørelse af lov om forsikringsformidling 1) Bekendtgørelse af lov om forsikringsformidling LBK nr 767 af 05/08/2005 (Gældende) Bekendtgørelse af lov om forsikringsformidling 1) Herved bekendtgøres lov om forsikringsformidling nr. 362 af 19. maj

Læs mere

Klagen har efter anmodning fra klageren og med Finanstilsynets samtykke været tillagt opsættende virkning under ankenævnets behandling af sagen.

Klagen har efter anmodning fra klageren og med Finanstilsynets samtykke været tillagt opsættende virkning under ankenævnets behandling af sagen. Kendelse af 3. maj 2001. 00-189.505. Klagerens virksomhed var omfattet af lov om forsikringsmæglervirksomhed. 1 i lov om forsikringsmæglervirksomhed. (Suzanne Helsteen, Connie Leth og Vagn Joensen) Advokat

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Vækstfonden

Forslag. Lov om ændring af lov om Vækstfonden Forslag til Lov om ændring af lov om Vækstfonden (Ansvarlig lånekapital til små og mellemstore virksomheder mv.) 1 I lov om Vækstfonden, jf. lovbekendtgørelse nr. 549 af 1. juli 2002, som ændret senest

Læs mere

Politianmeldelse af Fyns Forsikrings Revision for overtrædelse af 4 i bekendtgørelse af lov om forsikringsformidling

Politianmeldelse af Fyns Forsikrings Revision for overtrædelse af 4 i bekendtgørelse af lov om forsikringsformidling Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet Kampmannsgade 1 1604 København V 18. marts 2015 Ref. CGS J.nr. 5951-0040 Politianmeldelse af Fyns Forsikrings Revision for overtrædelse

Læs mere

Bekendtgørelse om god skik for forsikringsmæglervirksomheder»

Bekendtgørelse om god skik for forsikringsmæglervirksomheder» BEK nr 1253 af 24/10/2007 (Gældende) Udskriftsdato: 15. januar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Finanstilsynet, j.nr. 1952-0006 Senere ændringer

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Dansk Internationalt Skibsregister

Forslag. Lov om ændring af lov om Dansk Internationalt Skibsregister Lovforslag nr. L XX Folketinget 2008-09 Fremsat den {FREMSAT} 2008 af økonomi- og erhvervsministeren (Lene Espersen) Forslag til Lov om ændring af lov om Dansk Internationalt Skibsregister (Kollektive

Læs mere

ETISKE REGLER FOR FORSIKRINGSMÆGLERFORENINGEN (FMF)

ETISKE REGLER FOR FORSIKRINGSMÆGLERFORENINGEN (FMF) ETISKE REGLER FOR FORSIKRINGSMÆGLERFORENINGEN (FMF) Nærværende regelsæt er ændret af FMF s bestyrelse den 21. februar 2014. Ændringerne er angivet ved overstregninger i de hidtidige regler eller ved tilføjelser

Læs mere

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om forsikringsformidling (omarbejdning), KOM (2012) 360

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om forsikringsformidling (omarbejdning), KOM (2012) 360 Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2012-13 ERU alm. del Bilag 99 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 12. december 2012 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om forsikringsformidling

Læs mere

Bekendtgørelse om forsikringsformidleres uddannelse 1)

Bekendtgørelse om forsikringsformidleres uddannelse 1) Bekendtgørelse om forsikringsformidleres uddannelse BEK nr 1110 af 14/11/2004 (Gældende) Bekendtgørelse om forsikringsformidleres uddannelse 1) I medfør af 9, stk. 1 og 2, 31 og 39 i lov nr. 362 af 19.

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Retsudvalget L 65 - Svar på Spørgsmål 7 Offentligt Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Kontor: Civilkontoret Sagsnr.: 2006-156-0041 Dok.: HTR40329 Besvarelse af spørgsmål nr. 7 af 12. januar

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om ægteskabs indgåelse og opløsning

Forslag. Lov om ændring af lov om ægteskabs indgåelse og opløsning 2013/1 LSF 145 (Gældende) Udskriftsdato: 7. juli 2016 Ministerium: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Journalnummer: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale

Læs mere

Bekendtgørelse om forsikringsformidleres ansvarsforsikring, garantistillelse og behandling af betroede midler 1)

Bekendtgørelse om forsikringsformidleres ansvarsforsikring, garantistillelse og behandling af betroede midler 1) Bekendtgørelse om forsikringsformidleres ansvarsforsikring, garantistillelse og behandling af betroede midler BEK nr 1185 af 06/12/2004 (Gældende) Bekendtgørelse om forsikringsformidleres ansvarsforsikring,

Læs mere

Forslag. til. 1. Efter 14 a indsættes:» 14 b. Økonomi- og erhvervsministeren fastsætter nærmere regler om risikooplysninger for kreditaftaler.

Forslag. til. 1. Efter 14 a indsættes:» 14 b. Økonomi- og erhvervsministeren fastsætter nærmere regler om risikooplysninger for kreditaftaler. Erhvervsudvalget 2010-11 ERU alm. del Bilag 29 Offentligt Forslag til Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed og lov om markedsføring (Indførelse af hjemmelsbestemmelser til fastsættelse af regler

Læs mere

Fremsat den {FREMSAT} af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen) Forslag. til

Fremsat den {FREMSAT} af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen) Forslag. til Erhvervsudvalget (2. samling) ERU alm. del - Bilag 104 Offentligt Fremsat den {FREMSAT} af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen) Forslag til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed og lov

Læs mere

2009/1 LSF 140 (Gældende) Udskriftsdato: 21. januar Fremsat den 25. februar 2010 af udenrigsministeren (Lene Espersen) Forslag.

2009/1 LSF 140 (Gældende) Udskriftsdato: 21. januar Fremsat den 25. februar 2010 af udenrigsministeren (Lene Espersen) Forslag. 2009/1 LSF 140 (Gældende) Udskriftsdato: 21. januar 2017 Ministerium: Udenrigsministeriet Journalnummer: Udenrigsministeriet, j.nr. 70.D.7.a.DAN Fremsat den 25. februar 2010 af udenrigsministeren (Lene

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Statstidende

Forslag. Lov om ændring af lov om Statstidende 2012/1 LSF 186 (Gældende) Udskriftsdato: 6. januar 2017 Ministerium: Finansministeriet Journalnummer: Finansmin., Digitaliseringsstyrelsen Fremsat den 13. marts 2013 af finansministeren (Bjarne Corydon)

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af arkivloven

Forslag. Lov om ændring af arkivloven 2008/1 LSF 29 (Gældende) Udskriftsdato: 26. september 2017 Ministerium: Kulturministeriet Journalnummer: Kulturmin., j.nr. 2004-211800 Fremsat den 8. oktober 2008 af kulturministeren (Carina Christensen)

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme

Betænkning. Forslag til lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme Erhvervsudvalget L 70 - Offentligt Til lovforslag nr. L 47 Folketinget 2005-06 Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget den 0. januar 2006 2. udkast (Ændringsforslag fra økonomi- og erhvervsministeren) Betænkning

Læs mere

Vejledning om forsikringsmæglervirksomheder - og genforsikringsmæglervirksomheders årlige indberetning til Finanstilsynet

Vejledning om forsikringsmæglervirksomheder - og genforsikringsmæglervirksomheders årlige indberetning til Finanstilsynet Vejledning om forsikringsmæglervirksomheder - og genforsikringsmæglervirksomheders årlige indberetning til Finanstilsynet Indledning Afsnit I Forsikringsmægler og genforsikringsmæglervirksomheder, der

Læs mere

Fremsat den 31. marts 2004 af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen)

Fremsat den 31. marts 2004 af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen) L 214 (som fremsat): Forslag til lov om ændring af lov om værdipapirhandel m.v., lov om finansiel virksomhed, lov om erhvervsdrivende virksomheders aflæggelse af årsregnskab m.v. (årsregnskabsloven) med

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af selskabsloven, lov om visse erhvervsdrivende virksomheder, lov om erhvervsdrivende fonde og forskellige andre love 1)

Forslag. Lov om ændring af selskabsloven, lov om visse erhvervsdrivende virksomheder, lov om erhvervsdrivende fonde og forskellige andre love 1) Til lovforslag nr. L 94 Folketinget 2015-16 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 1. marts 2016 Forslag til Lov om ændring af selskabsloven, lov om visse erhvervsdrivende virksomheder, lov om erhvervsdrivende

Læs mere

Lov om indfødsretsprøve

Lov om indfødsretsprøve Høringsudkast af 09. marts 2006. Fremsat den af integrationsministeren (Rikke Hvilshøj) Forslag til Lov om indfødsretsprøve 1. Ministeren for flygtninge, indvandrere og integration bemyndiges til at etablere

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber

Bekendtgørelse af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber Lovbekendtgørelse nr. 419 af 1. maj 2007 Bekendtgørelse af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber Herved bekendtgøres lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber, jfr. lovbekendtgørelse

Læs mere

Finanstilsynet Vibeke Olesen Århusgade København Ø

Finanstilsynet Vibeke Olesen Århusgade København Ø Finanstilsynet Vibeke Olesen Århusgade 110 2100 København Ø Mæglere - ændringsforslag til god skik bekendtgørelsen for mæglere - høringssvar fra Finanstilsynet har den 30. marts 2012 sendt forslag til

Læs mere

Fremsat den 3. februar 2000 af økonomiministeren. Forslag. til

Fremsat den 3. februar 2000 af økonomiministeren. Forslag. til L 190 (som fremsat): Forslag til lov om ændring af lov om en garantifond for indskydere og investorer. (Bestyrelsesbeslutninger og større handlefrihed for Fonden ved afvikling af nødlidende institutter).

Læs mere

Notat om udkast til forslag til lov om juridisk rådgivning

Notat om udkast til forslag til lov om juridisk rådgivning KRONPRINSESSEGADE 28 1306 KØBENHAVN K TLF. 33 96 97 98 FAX 33 36 97 50 DATO: 09-02-2005 J.NR.: 04-012602-05-0066 REF.: Notat om udkast til forslag til lov om juridisk rådgivning 1. Indledning Advokatrådet

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Dansk Internationalt Skibsregister

Forslag. Lov om ændring af lov om Dansk Internationalt Skibsregister 2008/1 LSF 83 (Gældende) Udskriftsdato: 6. januar 2017 Ministerium: Økonomi- og Erhvervsministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmjn., Søfartsstyrelsen, sag nr. 200807699 Fremsat den 3. december

Læs mere

Retsudvalget L 65 - Bilag 11 Offentligt

Retsudvalget L 65 - Bilag 11 Offentligt Retsudvalget L 65 - Bilag 11 Offentligt Folketingets Retsudvalg Christiansborg 1240 København K 24. februar 2006 Benedicte Federspiel Dok. 40440/ph Foretræde for Retsudvalget den 2. marts 2006 vedr. juridisk

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse om forsikringsmæglervirksomheders og genforsikringsmæglervirksomheders årlige indberetninger

Vejledning til bekendtgørelse om forsikringsmæglervirksomheders og genforsikringsmæglervirksomheders årlige indberetninger (Gældende) Udskriftsdato: 18. marts 2015 Ministerium: Myndighed vises her Journalnummer: Vejledning til bekendtgørelse om forsikringsmæglervirksomheders og genforsikringsmæglervirksomheders årlige indberetninger

Læs mere

Påbud. BRFkredit Bank A/S Att.: direktionen Klampenborgvej Kgs. Lyngby

Påbud. BRFkredit Bank A/S Att.: direktionen Klampenborgvej Kgs. Lyngby BRFkredit Bank A/S Att.: direktionen Klampenborgvej 205 2800 Kgs. Lyngby 10. februar 2015 Ref. hbj J.nr. 6072-0791 Påbud om ikke at kræve indsendelse af økonomioplysninger for lån, der er optaget inden

Læs mere

Supplerende undersøgelse. Pensionsmægleres og pensionsselskabers anvendelse af klientkonti

Supplerende undersøgelse. Pensionsmægleres og pensionsselskabers anvendelse af klientkonti Supplerende undersøgelse Pensionsmægleres og pensionsselskabers anvendelse af klientkonti Indholdsfortegnelse 1. Baggrund og konklusion... side 3 2. Baggrunden for etablering af klientkonti... side 5 3.

Læs mere

Lovtidende A 2011 Udgivet den 14. januar 2011

Lovtidende A 2011 Udgivet den 14. januar 2011 Lovtidende A 2011 Udgivet den 14. januar 2011 11. januar 2011. Nr. 22. Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om pantebrevsselskaber VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Læs mere

Bekendtgørelse om udarbejdelse og udbredelse til offentligheden af visse investeringsanalyser 1)

Bekendtgørelse om udarbejdelse og udbredelse til offentligheden af visse investeringsanalyser 1) BEK nr 1234 af 22/10/2007 (Historisk) Udskriftsdato: 17. februar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Finanstilsynet, j.nr. 132-0020 Senere ændringer

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag Lovforslag nr. L 156 Folketinget 2007-08 (2. samling) Fremsat den 28. marts 2008 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af ligningsloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag (Skattefritagelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om kundgørelse af love, anordninger og bekendtgørelser på Færøerne

Forslag. Lov om ændring af lov om kundgørelse af love, anordninger og bekendtgørelser på Færøerne Lovforslag nr. L 00 Folketinget 2012-13 Fremsat den... af justitsministeren (Morten Bødskov) Forslag til Lov om ændring af lov om kundgørelse af love, anordninger og bekendtgørelser på Færøerne (Ændringer

Læs mere

27. juni 2012 EM 2012/xx. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger

27. juni 2012 EM 2012/xx. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger 27. juni 2012 EM 2012/xx Bemærkninger til forslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Landstinget pålagde ved landstingsbeslutning på efterårssamlingen 2008 det daværende Landsstyre at undersøge muligheder

Læs mere

Udklip fra lovforslag og bemærkninger vedrørende hvidvaskning: Forslag. til

Udklip fra lovforslag og bemærkninger vedrørende hvidvaskning: Forslag. til 2006/1 LSF 20 Offentliggørelsesdato: 04-10-2006 Økonomi- og Erhvervsministeriet Fremsat den 4. oktober 2006 af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen) Udklip fra lovforslag og bemærkninger vedrørende

Læs mere

Erhvervsudvalget L Bilag 1 Offentligt

Erhvervsudvalget L Bilag 1 Offentligt Erhvervsudvalget L 153 - Bilag 1 Offentligt 13.. januar 2007 /a Høringsnotat - Forslag til lov om ændring af lov om aktieselskaber m.v. (Grænseoverskridende fusion og grænseoverskridende spaltning) Et

Læs mere

Finanstilsynet afgørelse kan i medfør af 53 i lov om forsikringsformidling indbringes for Erhvervsankenævnet

Finanstilsynet afgørelse kan i medfør af 53 i lov om forsikringsformidling indbringes for Erhvervsankenævnet Kendelse af 10. september 2007 (J.nr. 2006-0010133). Ansøgning om at blive omfattet af overgangsordningen om forsikringsrådgivere afslået. Lov om forsikringsformidling 56 a, 4. (Lise Høgh, Holger Dock

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af sømandsloven (Afskaffelse af tilskud til lægeundersøgelse)

Forslag. Lov om ændring af sømandsloven (Afskaffelse af tilskud til lægeundersøgelse) Erhvervsudvalget (2. samling) ERU alm. del - Bilag 62 Offentligt Fremsat den {FREMSAT} af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen) Forslag til Lov om ændring af sømandsloven (Afskaffelse af tilskud

Læs mere

Supplerende Grund- og Nærhedsnotat om

Supplerende Grund- og Nærhedsnotat om Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0381 Bilag 2 Offentligt Notat Skatteministeriets Koncerncenter Jura og Samfundsøkonomi Skatteadministration 6. oktober 2010 6. oktober 2010 J.nr. 2010-221-0032 Supplerende

Læs mere

I anledning af klagen har Finanstilsynet i en udtalelse af 9. september 2011 om sagens faktiske omstændigheder oplyst:

I anledning af klagen har Finanstilsynet i en udtalelse af 9. september 2011 om sagens faktiske omstændigheder oplyst: ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf. 33 30 76 22 * Fax 33 30 76 00 www.erhvervsankenaevnet.dk * Ekspeditionstid 9-16 Kendelse af 13. januar 2012 (J.nr. 2011-0025108).

Læs mere

Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsmiljøcertifikat til virksomheder (Konsekvensændringer m.v.)

Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsmiljøcertifikat til virksomheder (Konsekvensændringer m.v.) Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsmiljøcertifikat til virksomheder (Konsekvensændringer m.v.) 1 I lov nr. 442 af 7. juni 2001 om arbejdsmiljøcertifikat til virksomheder, som ændret ved lov nr.

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme

Betænkning. Forslag til lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme Erhvervsudvalget L 47 - Bilag 18 Offentligt Til lovforslag nr. L 47 Folketinget 2005-06 Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget den 26. januar 2006 Betænkning over Forslag til lov om forebyggende foranstaltninger

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om omsætning af fast ejendom

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om omsætning af fast ejendom Erhvervsudvalget (2. samling) L 156 - Bilag 13 Offentligt Til lovforslag nr. L 156 Folketinget 2004-05 (2. samling) Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget den 0. juni 2005 4. udkast Betænkning over Forslag

Læs mere

FORSVARSMINISTERIET Udkast af 30. november 2004 FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF BEREDSKABSLOVEN

FORSVARSMINISTERIET Udkast af 30. november 2004 FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF BEREDSKABSLOVEN FORSVARSMINISTERIET Udkast af 30. november 2004 FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF BEREDSKABSLOVEN (Konsekvensændringer i forbindelse med kommunalreformen) 1 I beredskabsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 137

Læs mere

Forslag. Lov om ophævelse af lov om hjemmeservice og ændring af ligningsloven. Lovforslag nr. L 63 Folketinget

Forslag. Lov om ophævelse af lov om hjemmeservice og ændring af ligningsloven. Lovforslag nr. L 63 Folketinget Lovforslag nr. L 63 Folketinget 2012-13 Fremsat den 14. november 2012 af erhvervs- og vækstministeren (Annette Vilhelmsen) Forslag til Lov om ophævelse af lov om hjemmeservice og ændring af ligningsloven

Læs mere

Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 3. juni Forslag. til

Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 3. juni Forslag. til Til lovforslag nr. L 159 Folketinget 2015-16 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 3. juni 2016 Forslag til Lov om ændring af lov om værdipapirhandel m.v., lov om finansiel virksomhed, lov om forvaltere

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Danmarks Nationalbank

Forslag. Lov om ændring af lov om Danmarks Nationalbank Fremsat den {FREMSAT} af økonomi- og erhvervsministeren (Lene Espersen) Forslag til Lov om ændring af lov om Danmarks Nationalbank (Hjemmel til indsamling af oplysninger til brug for udarbejdelse af statistik

Læs mere

Høringsnotat vedrørende udkast til bekendtgørelse om regler for Forbrugerombudsmandens virksomhed

Høringsnotat vedrørende udkast til bekendtgørelse om regler for Forbrugerombudsmandens virksomhed NOTAT 16. januar 2007 Sag 101/1-759/ssa Høringsnotat vedrørende udkast til bekendtgørelse om regler for Forbrugerombudsmandens virksomhed Markedsføringsloven indeholder hjemmel for ministeren til at fastsætte

Læs mere

UDKAST. Loven træder i kraft den 15. juni 2012. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland. Socialudvalget 2011-12 SOU alm. del Bilag 148 Offentligt

UDKAST. Loven træder i kraft den 15. juni 2012. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland. Socialudvalget 2011-12 SOU alm. del Bilag 148 Offentligt Socialudvalget 2011-12 SOU alm. del Bilag 148 Offentligt UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om medlemskab af folkekirken, kirkelig betjening og sognebåndsløsning (Præsters ret til at undlade at vie

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om markedsføring

Forslag. Lov om ændring af lov om markedsføring Forslag til Lov om ændring af lov om markedsføring (Indsættelse af faktureringspligt for regningsarbejde og ændring af Forbrugerombudsmandens ansættelsesvilkår) 1 I markedsføringsloven, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse for Færøerne om udarbejdelse og udbredelse til offentligheden af visse investeringsanalyser 1)

Bekendtgørelse for Færøerne om udarbejdelse og udbredelse til offentligheden af visse investeringsanalyser 1) Nr. 176 14. marts 2006 Bekendtgørelse for Færøerne om udarbejdelse og udbredelse til offentligheden af visse investeringsanalyser 1) Kapitel 1 Indledende bestemmelser Kapitel 2 Regler om udarbejdelse og

Læs mere

Påbud i medfør af 3 i bekendtgørelse om god skik for forsikringsmæglervirksomheder

Påbud i medfør af 3 i bekendtgørelse om god skik for forsikringsmæglervirksomheder APC Forsikringsmæglere A/S Att.: Direktionen Strandgade 4 1401 København K 12.juni 2017 J.nr. 69510-0010 Påbud i medfør af 3 i bekendtgørelse om god skik for forsikringsmæglervirksomheder Afgørelse I medfør

Læs mere

Samarbejdsaftale. mellem. CNA Insurance Company Limited Hammerensgade 6, 1. sal, 1267 København K CVR nr. 24256375

Samarbejdsaftale. mellem. CNA Insurance Company Limited Hammerensgade 6, 1. sal, 1267 København K CVR nr. 24256375 Samarbejdsaftale mellem CNA Insurance Company Limited Hammerensgade 6, 1. sal, 1267 København K CVR nr. 24256375 og [Forsikringsmæglerens navn og adresse] (Herefter Forsikringsmægleren ) 1. Indledning

Læs mere

KOMMENTERET HØRINGSOVERSIGT

KOMMENTERET HØRINGSOVERSIGT Retsudvalget 2011-12 L 6 Bilag 1 Offentligt Lovafdelingen Dato: 24. oktober 2011 Kontor: Formueretskontoret Sagsbeh: Rasmus Linding Sagsnr.: 2011-7002-0002 Dok.: 228365 KOMMENTERET HØRINGSOVERSIGT om forslag

Læs mere

Finansiel regulering og kapitalforvaltning. Nyhedsbrev

Finansiel regulering og kapitalforvaltning. Nyhedsbrev Finansiel regulering og kapitalforvaltning Nyhedsbrev PROVISIONSFORBUD VED UAFHÆNGIG INVESTERINGS- RÅDGIVNING OG PORTEFØLJEPLEJE 9.12.2015 Fra 1. januar 2017 indføres med implementeringen af MiFID II et

Læs mere

Forslag til lov om ændring af lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet m.v. (Undtagelse for unge under 18 år)

Forslag til lov om ændring af lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet m.v. (Undtagelse for unge under 18 år) Arbejdsmarkedsudvalget AMU alm. del - Bilag 22 Offentligt Forslag til lov om ændring af lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet m.v. (Undtagelse for unge under 18 år) I lov om forbud mod

Læs mere

Spørgsmål 3: Ministeren bedes kommentere henvendelsen af 22. november 2004 fra Jesper Lau Hansen, Københavns Universitet, jf. L 13 bilag 4.

Spørgsmål 3: Ministeren bedes kommentere henvendelsen af 22. november 2004 fra Jesper Lau Hansen, Københavns Universitet, jf. L 13 bilag 4. ØKONOMI- OG ERHVERVSMINISTEREN 26. november 2004 Besvarelse af spørgsmål 3 (L 13) stillet af Folketingets Erhvervsudvalg den 23. november 2004. Spørgsmål 3: Ministeren bedes kommentere henvendelsen af

Læs mere

Udkast til. Forslag. Lov om ændring af lov om erstatningsansvar

Udkast til. Forslag. Lov om ændring af lov om erstatningsansvar Retsudvalget 2009-10 REU alm. del Bilag 329 Offentligt Lovafdelingen Udkast til Kontor: Formueretskontoret Sagsnr.: 2010-702-0142 Dok.: DBJ40356 Forslag til Lov om ændring af lov om erstatningsansvar (Tidspunktet

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet m.v. 1) Lovforslag nr. L 60 Folketinget

Forslag. Lov om ændring af lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet m.v. 1) Lovforslag nr. L 60 Folketinget Lovforslag nr. L 60 Folketinget 2014-15 Fremsat den 12. november 2014 af beskæftigelsesministeren (Henrik Dam Kristensen) Forslag til Lov om ændring af lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet

Læs mere

Finanstilsynet Århusgade 110 2100 København Ø

Finanstilsynet Århusgade 110 2100 København Ø Finanstilsynet Århusgade 110 2100 København Ø Øget åbenhed og gennemsigtighed i mæglerbranchen - Forsikring & Pensions forslag til ny kunde- og markedsinformation Finanstilsynet har i brev af 16. september

Læs mere

K O M M E N T E R E T O V E R S I G T. over

K O M M E N T E R E T O V E R S I G T. over Retsudvalget 2009-10 L 29 Bilag 1 Offentligt Lovafdelingen Dato: 1. oktober 2009 Kontor: Procesretskontoret Sagsnr.: 2009-711-0199 Dok.: IHT40661 K O M M E N T E R E T O V E R S I G T over høringssvar

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0730 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0730 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0730 Bilag 1 Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 3. december 2004 Til underretning for

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om fødevarer

Forslag. Lov om ændring af lov om fødevarer 2008/1 LSF 177 (Gældende) Udskriftsdato: 22. februar 2017 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, Fødevarestyrelsen, j.nr. 2009-20-23-02665 Fremsat

Læs mere

Bekendtgørelse om Forretningsorden for Det Systemiske Risikoråd

Bekendtgørelse om Forretningsorden for Det Systemiske Risikoråd BEK nr 977 af 01/07/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 4. februar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., j.nr. 13/02365 Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

Fremsat den {FREMSAT} af erhvervsministeren (Brian Mikkelsen) Forslag

Fremsat den {FREMSAT} af erhvervsministeren (Brian Mikkelsen) Forslag Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2016-17 ERU Alm.del Bilag 252 Offentligt Fremsat den {FREMSAT} af erhvervsministeren (Brian Mikkelsen) Forslag til Lov om ændring af lov om medarbejderinvesteringsselskaber

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om taxikørsel mv.

Forslag. Lov om ændring af lov om taxikørsel mv. Færdselsstyrelsen Forslag Til Lov om ændring af lov om taxikørsel mv. (Etablering af kommunale fællesskaber) I lov om taxikørsel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 517 af 24. juni 1999, som ændret ved 17

Læs mere

Lovtidende A 2008 Udgivet den 18. juni 2008

Lovtidende A 2008 Udgivet den 18. juni 2008 Lovtidende A 2008 Udgivet den 18. juni 2008 17. juni 2008. Nr. 515. Lov om ændring af lov om værdipapirhandel m.v. og forskellige andre love (Åbenhed omkring Fondsrådets og Det Finansielle Virksomhedsråds

Læs mere

Fremsat den xx. november 2014 af beskæftigelsesminister Mette Frederiksen. Forslag. til

Fremsat den xx. november 2014 af beskæftigelsesminister Mette Frederiksen. Forslag. til Fremsat den xx. november 2014 af beskæftigelsesminister Mette Frederiksen Forslag til Lov om ændring af lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet mv. 1 (Ophævelse af 70 års-grænse) I lov

Læs mere

Finanstilsynet Sendt på mail til Lotte Søgaard på LOS@ftnet.dk og Lars Østergaard på LOE@ftnet.dk

Finanstilsynet Sendt på mail til Lotte Søgaard på LOS@ftnet.dk og Lars Østergaard på LOE@ftnet.dk Finanstilsynet Sendt på mail til Lotte Søgaard på LOS@ftnet.dk og Lars Østergaard på LOE@ftnet.dk MiFID - kommentarer til specialudvalgsnotat om forslag til revision af direktivet om markeder for finansielle

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd

Forslag. Lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd Fremsat den af ministeren for ligestilling (Eva Kjer Hansen) Udkast af 2. februar 2006 Forslag til Lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd (Kommunale og regionale udvalg m.v. og ændring

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 20. marts 2013 (J.nr. 2012-0026936) Sagen afvist

Læs mere

Krav til bestyrelsens viden og erfaring i livsforsikringsselskaber og pensionskasser

Krav til bestyrelsens viden og erfaring i livsforsikringsselskaber og pensionskasser Finanstilsynet 20. marts 2012 Krav til bestyrelsens viden og erfaring i livsforsikringsselskaber og pensionskasser Baggrund Danske livsforsikringsselskaber og pensionskasser stilles i disse år over for

Læs mere

Lov om ændring af lov om retssikkerhed og administration på det sociale område

Lov om ændring af lov om retssikkerhed og administration på det sociale område Fremsat den xx. 2018 af børne- og socialministeren (Mai Mercado) Forslag til Lov om ændring af lov om retssikkerhed og administration på det sociale område (Fastsættelse af, at sagsbehandlingsfrister omfatter

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 5. december 2008 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om kreditvurderingsbureauer. KOM(2008)704

Læs mere

Lovtidende A. 2013 Udgivet den 21. december 2013. Bekendtgørelse om god skik for finansielle rådgivere 1) 18. december 2013. Nr. 1582.

Lovtidende A. 2013 Udgivet den 21. december 2013. Bekendtgørelse om god skik for finansielle rådgivere 1) 18. december 2013. Nr. 1582. Lovtidende A 2013 Udgivet den 21. december 2013 18. december 2013. Nr. 1582. Bekendtgørelse om god skik for finansielle rådgivere 1) I medfør af 7, stk. 2, og 26, stk. 4, i lov nr. 599 af 12. juni 2013

Læs mere

UDKAST. Forslag. Lov om ændring af lov om hjemmeservice

UDKAST. Forslag. Lov om ændring af lov om hjemmeservice UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om hjemmeservice (Ændring af den bidragsberettigede persongruppe mv.) 1 I lov om hjemmeservice, jf. lovbekendtgørelse nr. 62 af 23. januar 2003, som ændret ved

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunernes styrelse og regionsloven

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunernes styrelse og regionsloven 2011/1 LSF 65 (Gældende) Udskriftsdato: 27. december 2016 Ministerium: Økonomi- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Økonomi- og Indenrigsmin. Fremsat den 11. januar 2012 af økonomi- og indenrigsministeren

Læs mere

Grund- og nærhedsnotat til Folketingets Europaudvalg

Grund- og nærhedsnotat til Folketingets Europaudvalg Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0452 Bilag 1 Offentligt Grund- og nærhedsnotat 2. september 2016 J.nr. 16-0830820 Grund- og nærhedsnotat til Folketingets Europaudvalg Proces og Administration ABL Forslag

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Erhvervsudvalget ERU alm. del - Bilag 12 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 11. februar 2005 /EBR/PVS Forslag til ændring af Kommissionens forordning (EF) nr. 2869/95 om de gebyrer, der

Læs mere

Bekendtgørelse om den klageansvarlige og oplysninger om antal klager behandlet af den klageansvarlige

Bekendtgørelse om den klageansvarlige og oplysninger om antal klager behandlet af den klageansvarlige Bekendtgørelse om den klageansvarlige og oplysninger om antal klager behandlet af den klageansvarlige I medfør af 43, stk. 2, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 182 af 18. februar

Læs mere

Vejledning. 1 Indledning Den 25. maj 2011 trådte den nye telelov 1 i kraft.

Vejledning. 1 Indledning Den 25. maj 2011 trådte den nye telelov 1 i kraft. Vejledning Februar 2012 Vejledning om tilsyn, rimelige anmodninger og alternativ tvistbillæggelse i forhold til den sektorspecifikke konkurrenceregulering på teleområdet 1 Indledning Den 25. maj 2011 trådte

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf * Ekspeditionstid 9-16 *

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf * Ekspeditionstid 9-16 * ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 * www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 16. april 2013 (J.nr. 2012-0032924) Ikke partsstatus

Læs mere

BEKENDTGØRELSE NR. 856 AF 14. DECEMBER 1990 OM VISSE KREDITINSTITUTTER.1)

BEKENDTGØRELSE NR. 856 AF 14. DECEMBER 1990 OM VISSE KREDITINSTITUTTER.1) BEKENDTGØRELSE NR. 856 AF 14. DECEMBER 1990 OM VISSE KREDITINSTITUTTER.1) Bekendtgørelse nr. 856 af 14.12.1990 Kapitel 1 Indledende bestemmelser Kapitel 2 Tilladelse m.m. Kapitel 3 Ejerforhold Kapitel

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om Forsvarets Efterretningstjeneste (FE)

Bekendtgørelse af lov om Forsvarets Efterretningstjeneste (FE) LBK nr 1 af 04/01/2016 (Historisk) Udskriftsdato: 2. december 2017 Ministerium: Forsvarsministeriet Journalnummer: Forsvarsmin., j.nr. 2015/008780 Senere ændringer til forskriften LOV nr 462 af 15/05/2017

Læs mere

Ændringsforslag. til. Forslag til: Landstingslov nr. xx af xx 2007 om konkurrence. Til 12

Ændringsforslag. til. Forslag til: Landstingslov nr. xx af xx 2007 om konkurrence. Til 12 EM2007/49 Ændringsforslag til Forslag til: Landstingslov nr. xx af xx 2007 om konkurrence Fremsat af Landsstyret til 2. behandling. Til 12 1. Stk. 2 affattes således: "Stk. 2. Påbud kan udstedes, når støtten:

Læs mere

Ny dansk lov om forsikringsmæglervirksomhed

Ny dansk lov om forsikringsmæglervirksomhed NFT 3/1999 Ny dansk lov om forsikringsmæglervirksomhed af Flemming Lyngholm og Jon Stefansson, Advokatfirmaet Kromann & Münter, Århus. Det danske Folketing vedtog den 21. april 1999 en lov om forsikringsmæglervirksomhed.

Læs mere

Bekendtgørelse for Færøerne om kompetencekrav til personer, der yder rådgivning om visse investeringsprodukter

Bekendtgørelse for Færøerne om kompetencekrav til personer, der yder rådgivning om visse investeringsprodukter BEK nr 157 af 19/02/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 31. december 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 1068-0030 Senere ændringer til

Læs mere

NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Europaudvalget EUU alm. del - Bilag 69 Offentligt 08.11.2006 NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG om Kommissionens forordning for principper for god fremstillingspraksis for materialer og genstande bestemt

Læs mere