(SK. Udgivet ved Foranstaltning af Ministeriet for Handel og Industri.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "(SK. Udgivet ved Foranstaltning af Ministeriet for Handel og Industri."

Transkript

1 j pam^popbl (SK Udgivet ved Foranstaltning af Ministeriet for Handel og Industri. I " åflnielilelser, lieliendlprle i SlalsliileiKle i Jii laanei No. 6 København. wksxanmeldelserne angaar følgende Firmaer: 9(1) (De vedføjede Tal angiver Siderne, hvor Anmeldelserne findes.) \<iw.\ammunåse.'n, S., IIR. ykn I ^^4 nker- Per so nvæfj fe A. FoUender, 120. W^i'ÅIialfisk-Asiatisk Agentur >yv vvåi K. Bart o. Følsgaard, vs\a»v>'e/(ren.s, H. R., Æ Co., 120. s.iw'^enzin- Importen ved F..k A. H. Petersen, 120. [yn'æirch d- Paulsen^ 119. ^ (:^'^irk, K. A., <{ Co., 118. mov^lomsterforretningen ifigaria^ F. Jørgensen, 120. :^\W^odenho/f', Ma.r, 121. a-^o'<^orring <& Olsen, 121. \\Yi'^rdr. Dreyer, 121. \^ii\<srodr. S. rf- F. Petersen, 118. Stenshol, 119., F., & Co., 120.,3^GSf).9e, M., 121. ^QS^ato, Chr., 120. iv\,ichristiansen, C. H., 119. MiSs^^glindrical Cropdrying,*oO Company, Copenhagen,.0 C. C. C. C. ved Irgens Pettersson é Co., 121. i%\\^oanielsen, A., og Søn, 121. {9M^Oansk Forening for international Motoryio-A køretøjsforsikring, 121. Dukke- og Stof dyr fabrikken Nielcurt ved Nielsen (fi Curth, 119. Friksens, Lars, kemiske Fabriker, 119. Fahriken y>cortina^ ved E. Basmussen, 121. I»Færøisk Exporta ved Svend Jørgensen, 120. Gjødesen, Albert, 118. Vett, 119. y>maison Kenny i- ved Glosimodt d: Knudsen,! Henriette Petersen, 118. J19. Metz, Moses, & Co., 120. Gottlieb, Philip, 120. i Meyer, Knud, 118. Handelshuset Ludv. A. i Meyer, Y., 118, 120. Meyer, 119. i Møller, Herman, & Co. Hedehyes, H, Eftf, 118. \ Bundfart ni. v., 121. Iversen, Jens, 121. National Barberblade vi Jacobsen, Niels, 121. F. Borop Jørgensen, Jensen, Knud, & Søn, Noch, L., 118. Jepsen, V. S., & Co., 118. j Olsen, I. n:, d Søn, Jochimsen, P. D., & Co., ' , 120. Olsen, Kaj, 118. ikandy Te Import* ved Pan-Radio, O. Frederiksen Otto Christiansen, 119. ( E Basmussen, Keniox, Teknisk Kemisk Laboratorium ved Svend Mortensen (6 Co., 121. Kittel-Magasinet ved Olga Petersens Eftf., 120. Kjøbenhavns I'anserbox (Jompany, T". M. Bolvig, 118. Københavns Traaåhegncf- Gelænderfabrik ved Chr. Christiansen & Co., 119. Korkvarefabrikken Dana (Th. Andersen), 121. Legetøjs Magasinet Lille Triangel ved /I. Schmidt, 120. Lehmanns, Carl L., Efterfølger, H. P. Madsen, 120. Lundqvist & Olsens Eftf g. 118, 120. Liibcke, II. & K., 119. Magasin du Nord, Amager Afdeling ved V Parfumeri»Mirana«ved Lars Erik Eriksen oq Helqe Bosenberq, 120. Petersen & Meilby, 118. Petersen og Sørensens Hovedoplag for Køben havn, 120. Petersen, H., og T". Christensen, 121. Poulsen, Johan F., 118. Rasch, Carl S., C o., 118. Ros tgaard-søren sen, Asger, 119. Rørsgaard, A. V., & Co., 118. Salomonsen, Georq M., 119, 121. Schenker & Co.'s Filial, København, 118. Schous, Schack, Eftf. ved G. A. K. Nielsen, 119. Schertiqer, Vilh., d Co., 118.' Schulze, Wald., 118. Siversleth, Chr. P., 119. Skotøj smag asinet» Paris«. ved C. Jensen, 119. Skotøjsmagasinet»Paris«ved Hans Olsetl, 119. yismihs Kaffelager r/ E. Christensen, 120. Stapf., E., oq Nielsen, 118, 120. Stegemiiller Co., 121. Stilling,.1., 121. Stærfeldt & Kruse, 121. Sørensen, Einar, Co., 120. Tetzschnerd-Holbech, 119. y> Triangel i Bogtrykkeri og Bogbinderi vj G. Griffenfeldt Jacobsen, 118. Urlageret -»Gewei ved Gustaf Wendt, 118. Vita-San vi Tage H. Landsperg, 119. Vitasana ved Carl Remsen, 119.

2 Til Københavns Handelsreg^ister er modtaget følgende Anmeldelser: Georg Griffenfeldt Jacobsen driver Haandværk som eneste ansvarlig Indehaver af Firmaet»TRIANGEL«BOGTRYKKERI & BOGBINDERI v/ G. GRIFFENFELDT JA COBSEN. Gunnar Harald Schertiger af Hellerup er indtraadt i Firmaet VILH. SCHERTIGER & CO. som ansvarlig og til Underskrift berettiget Deltager. Prokura er meddelt Ejnar Poul Herbert Schertiger. Albert Peter Vilhelm G jødesen er udtraadt af Firmaet ALBERT GJØDESEN, der fortsættes uforandret af den hidtidige Deltager Arnkiel Søren Vilhelm Gjødesen. Karen Sofie Marie Noch, født Nielsen, er indtraadt i Firmaet LUNDQVIST & OLSENS EFTFG. som ansvarlig og til Underskrift berettiget Deltager. Under Firma K. A. BIRK & CO. drives Haandværk af et Kommanditselskab, i hvilket Knud Anker Georg Birk er eneste ansvarlige Deltager. Under Firma KJØBENHAVNS PANSER- B(^X COMPANY, V. M. BOL VIG, drives Handel af et Kommanditselskab, i hvilket Viegand Moritz Bolvig er eneste ansvarlige Deltager. Firmaet PETERSEN & MEILBY driver Fabriksvirksomhed. Valdemar Petersen og Helmuth Rasmus Meilby er de ansvarlige Deltagere og tegner Firmaet i Forening. Firmaet E. STAPF OG NIELSEN driver Fabriksvirksomhed. Johan Charles Eugene Stapf og Søren Peter Nielsen er de ansvarlige Deltagere og tegner Firmaet i Forening. Karen Sofie Marie Noch, f. Nielsen, driver Haandværk som eneste ansvarlig Indehaver af Firmaet L. NOCH, idet hun uforandret fortsætter den af hendes afdøde Ægtefælle Carl Friedrich Louis Noch under nævnte, hidtil uanmeldte Firma drevne Forretning. Jensenius Simon Annnundsen driver Fabriksvirksomhed som eneste ansvarlig Indehaver af Firmaet S. AMMUNDSEN. 118 Firmaet»MAISON HENNY«ved HEN RIETTE PETERSEN har meddelt Astrid Petersen Prokura. Firmaet H. HEDEBYES EFTF. er hævet. Firmaet BRØDR. S. & P. PETERSEN er hævet. Valborg Gerda Leffland Schulze, der var ansvarlig Deltager i Firmaet WALD. SCHULZE, er afgaaet ved Døden. Firmaet fortsættes uforandret af de hidtidige Deltagere Ernst Alfred Leffland Schulze og Kai André Leffland Schulze. Under Firma V. S. JEPSEN & CO. drives Handel af et Kommanditselskab, i hvilket Volmer Flemming Svanholm Jepsen af Gentofte er eneste ansvarlige Deltager. Firmaet KNUD MEYER har meddelt Kaj Bernhard Olsen Prokura. Firmaet KAJ OLSEN har meddelt Knud Johannes Meyer Prokura. Københavns Magistrat, den 4. Juli Til Københavns Handelsregister er modtaget følgende Anmeldselser: Firmaet JOHAN F. POULSEN har tilbagekaldt den Gustav Adolf Andersen givne Prokura. Firmaet SCHENKER & CO.'S FILIAL. KØBENHAVN, er hævet. Evald Adam Prieme af Vedbæk er indtraadt i Firmaet CARL S. RASCH & CO. som ansvarlig og til Underskrift berettiget Deltager. Knud Alfred Theodor Meyer er indtraadt i Firmaet V. MEYER som ansvarlig og til Underskrift berettiget Deltager, hvorved den ham givne Prokura er bortfaldet. Gustaf Wendt driver Handel som eneste ansvarlig Indehaver af I^irniaet URLAGI-^- RET»GEWE«ved GUSTAF WENDT. I Firmaet A. V. RØRSGAARD & CO. er vedkommende Kommanditist udtraadt. Kristian Nielsen Bartolomæus Hansen

3 Ih'1 Følsfj,'aar(l af (Jeutofte driver Handel som 911') eneste aiisvarliji' Indehaver af Firmaet BALilT TISK ASIATISK AGENTUR ved K. BARTO. JKl'I FØLSGAARI). Prokura er meddelt Hugo ik'j Carlo Christopher Schrøder. 119 Govert Arthur Knud Nielsen er udtraadt af Firmaet SCHACK SCHOUS EFTF. ved G. A. K. NIELSEN, der fortsættes uforandret af den hidtidige Deltager Hans Sørensen Nielsen. 1 Firmaet C. H. CHRlSTIANSt^N har medtbh delt Svend Edvard Mårtensson Prokura. Firmaet»VITASANA«ved CARL REM SEN er hævet. 'i Firmaet H. & K. LUBCKi] driver Haand- T'svværk. Hermann Ednnind Liibcke af Frede- ^^iiriksberg og Kai Einar Liibcke af Lyngby ) T)er de ansvarlige Deltagere. Å Knud Erik Birch er udtraadt af Firmaet HliIBIRCH & PAULSEN, der forsættes uforantsiidret af den hidtidige Deltager Johannes Pei9jter Nicolaus Frederik Paulsen. y Christian Martin Christiansen er udtraadt I Ijaf Firmaet KØBENHAVNS TRAADHEGN- ) GELÆNDERFABRIK ved CHR. CHRll1T8T1ANSEN & CO., der fortsættes uforandret 3 Iflf de hidtidige Deltagere Ingemann Bernbifiiiardt Stenhøj Andersen og Karl Georg )H9Sendt Jensen, der fremtidig tegner Firmaet 0^^ Forening. il Firmaet CHR. P. SIVERSLETH har med- Jl'iilelt Arne Hans Christian Peter Siversleth Joi rokura. i'1 Firmaet GLOSIMODT & KNUDSEN dri- ; lo^er Handel. Leif Sigurd Glosimodt og Jens liiiisniil Harry Knudsen er de ansvarlige Del- 191^ lagere. ni Firmaet BRØDR. STENSBØL er hievet. 9^ Peter Detlef Jochimsen er udtraadt af ;i(ni"irniaet P. 1). JOCHIMSEN & CO., der fort- 9fj'fa?ttes uforandret af den hidtidige Deltager f ILlf Villi Holbøll. i'f{ Plrmaet KNUD JENSEN & SØN driver fibk-aandværk. Knud Jensen og Erik Braae øgriænsen er de ansvarlige Deltagere. Firmaet 9in4Sg»es af fornan-nte K. Jensen alene. nii Firmaet ASGER ROSTGAARD-SØREN- ^^ÆN, der hidtil har drevet Handel, driver tui'iemtidig tillige Haandværk. Tage Høyrup Landsperg driver Handel som eneste ansvarlig Indehaver af Firmaet VITA-SAN v/ TAGE H. LANDSPERG. Firmaet DUKKE- OG STOFDYRFABRL KEN NIELCURT ved NIELSEN & CURTH driver Fabriksvirksondied. Niels Holger Nielsen og Johannes Christian Ingwart Curth er de ansvarlige Deltagere. Firmaet TETZSCHNER & HOLBECH driver Handel. Axel Emil Tetzschner og Simeon Andreas Holbecii er de ansvarlige Deltagere. Lmlvig August Meyer af Holte driver Handel som eneste ansvarlig Indehaver af Firmaet HANDELSHUSET LUDV. A. MEYER. Prokura er meddelt Alice Meyer. Firmaet PAN-RADIO, O. FREDERIKSEN & E. RASMUSSEN driver Haandværk. Hans Otto Frederiksen og Lars Ejnar Rasmussen er de ansvarlige Deltagere og tegner Firmaet i Forening. Helge Rosenberg af Gentofte er indtraadt i Firmaet LARS ERIKSENS KEMISKE?^A- BRIKER som ansvarlig og til Underskrift berettiget Deltager. Firmaet MAGASIN DU NORD, AMAGER AFDELING ved V. VETT har tilbagekaldt den Jørgen Oldenburg givne Prokura og meddelt Carl Madsen Prokura. Firmaet SKOTØJSMAGASINET»PARIS«ved HANS OLSEN er hævet. Carl Vilhelm Jensen af Frederiksberg driver Haandværk som eneste ansvarlig Indehaver af Firmaet SKOTØJSMAGASINET»PARIS«ved C. JENSEN. [ii^i Erik Otto Stokkebye Christiansen af Birbsisrød driver Handel som eneste ansvarlig jrleb.dehaver af Firmaet»KANDY TE IM- THORT«ved OTTO CHRISTIANSEN. Georg Martin Salomonsen, der var eneste ansvarlige Indehaver af Firmaet GEORG ^1. SALOMONSEN er afgaaet ved Døden. Firmaet fortsæ'ttes af afdødes Enke Xenia Sa-

4 lonionsen, født Colin, livorlios Holger Kristen Martin Hedal er indtraadt i Firmaet som ansvarlig Deltager. Firmaet tegnes af Deltagerne i Forening. Firmaet PARFUMERI»MIRANA«ved LARS ERIK ERIKSEN OG HELGE ROSEN BERG driver Fabriksvirksomhed. Lars Erik Eriksen og Helge Rosenberg, sidstnævnte af Gentofte, er de ansvarlige Deltagere. Firmaet LEGETØJS MAGASINET LILLE TRIANGEL ved A. SCHMIDT er hævet. Firmaet MOSES METZ & CO. driver Handel. Moses Metz og Karsten Hertz er de ansvarlige Deltagere. Hans Peter Madsen, der var eneste ansvarlig Indehaver af?lrmaet CARL L. LEH MANNS EFTERFØLGER, H. P. MADSEN, er afgaaet ved Døden. Firmaet fortsættes uforandret af afdødes Enke Metha Marie Augusta Madsen, født Rasmussen, af Charlottenlund. Københavns Magistrat, den 9. Juni Til Kø})enhavns Handelsregister er modtaget følgende Annieldselser; Hans Kristian Frederik Jørgensen af Frederiksberg driver Handel som eneste ansvarlige Indehaver af Firnuiet BLOMSTER- FOPvRETNINGEN»FIGARIA«F. JØRGEN SEN. 12' O? Firmaet P. 1). JOCHIMSEN & CO. har meddelt Otto Holm Christensen Prokura. Anker Eigil Christensen driver Handel som eneste ansvarlig Indehaver af Firmaet»SM1L«S KAFFELAGER v/ E. CHRISTEN SEN. Firmaet Petersen og Sørensen af Horsens har 0])rettet en Filial i København under Firma PETERSEN OG SØRENSEN'S HO VEDOPLAG FOR KØBENHAVN. Knud Raffenberg af Klampenborg er Filialens Bestyrer og tegner dennes Firma pr. prokura. Firmaet E. STAPF OG NIELSEN er hævet. Helge Repholtz Behrens er udtraadt af Firmaet H. R. BEHRENS & CO., der fortsæ.ttes uforandret af den hidtidige Deltager Emil Stenderup Jensen. Niels Christian Nordland driver Handel som eneste ansvarlig Indehaver af Firmaet KITTEL-MAGASINET ved OLGA PETER SENS EFTF. Prokura er meddelt Yelva Martha Nordland, født Petersen. Firmaet CHR. CATO er hævet. Julie Metea Ablon Meyer, født Hall, er udtraadt af Firmaet V. MEYER, der fortsættes uforandret af den hidtidige Deltager Knud Alfred Theodor Meyer. Alfred Georg Follender driver Handel som eneste ansvarlig Indehaver af Firmaet ANKER-PERSONYÆGTE A. FOLLENDER. Ejnar Henry Jensen er udtraadt af Firmaet LUNDQVIST & OLSENS EFTFG., der fortsættes uforandret af den hidtidige Deltager Karen Sofie Marie Noch, f. Nielsen. Daniel Robert Svend Jørgensen driver Handel som eneste ansvarlig Indehaver af Firmaet»FÆRØSK EXPORT«ved SVEND JØRGENSEN. Prokura er meddelt Rosaurus Julius Georg Nielsen. Philip Gottlieb af Vallerød pr. Hørsholm driver Handel som eneste ansvarlig Indehaver af Firmaet PHILIP GOTTLIEB. Prokura er meddelt Niels Otto Ryel og Hans Christian Lassen hver for sig. Under Firma EINAR SØRENSEN & CO. drives Handel af et Kommanditselskab, i hvilket Einar Sørensen er eneste ansvarlige Deltager. Prokura er meddelt Emilie Margrethe Sørensen, født Hansen. Astrid Larsen, der har Prokura i Firmaet BENZIN-IMPORTEN ved F. A. 11. PETER SEN, fører efter indgaaet Ægteskab Navnet Astrid Anborg, født Larsen.?"rederik Ludvig Biilow, der var ansvarlig Deltager i Firmaet F. BULOVV & CO., f' afgaaet ved Døden. Firmaet fortsættes uforandret af de hidtidige Deltagere Frederik Christian Jacobsen og Carl Adolph von Biilow. Erling Otto Olsen er udtraadt af Firmaet 1. W. OLSEN & SØN, der fortsættes ufor- j

5 121 rifi iio i AL biil aiidret af den hidtidige Deltaj^er Thorkil Olsen. Hertha Marie Bøfj^e er ndtraadt af Firmaet M. BØGE, der forts.tttes uforandret af den hidtidige Deltaj^er Henry Warniinp^. I P^irinaet JENS IVERSEN er traadt i Liivyl kvidation. Joachim Sohermeister er valg't til JiJ Likvidator o<^ tegner P'irmaet under Likvifi;l) dationen. eneste ansvarlig Indehaver af Firmaet NA TIONAL BARBERBLADE v/ F. BOROP JØRGENSEN. Niels Albert Nielsen, Johan Julius Hannibal Prahl og Carl Ulrich Simonsen er udtraadt af Firmaet CYLINDRICiVL CROP DRYING COMPANY, COPENHAGEN, C. C. C. C. ved IRGENS PETTERSSON & CO., der fortsættes uforandret af den hidtidige Deltager Johan Vilhelm Irgens Pettersson. \ Firmaet STf^GEMULLER & 00. er traadt I i i Likvidation. Holf2;er Kendzer, Christian n\l Matthias Sørenst?n of>' I^hilip Dam er valj^t lit til Likvidatorer o<2,' teji'uer under Likvidatiori4ir nen Firmaet, 2 i Forenin«?. 'I Firmaet F)()R.fl]NG & OLSEN er traadt A i i Likvidation. Hans Lauritzen er val^t til ylij Likvidator og' tef^ner Firmaet under Likvidationen. Den Sverre Borrin<>' <^ivne Pro-!ii>I kura er tilbafjekaldt. Firmaet MAX BODENHOFF har tilbaj^ekaldt den Fritz Paaske f^ivne l'rokura og' l)')nniieddelt Agnete Nissen Prokura. T Firmaet A. STILLING har meddelt Olaf l'tj'kstelliug Prokura. H Harald Wadum Sprechler er udtraadt af jfi^jdjestyrelsen for Firmaet DANSK FORENING KO'IFOR IN7T:R.NATIONAL MOTORKØRE- LH'irøJSFORSIKRIN(i, i hvilken William Zach- ;)««itisson af Helleruj) er indtraadt. Xenia Salomonsen, født Cohn, er udtraadt I luf Firmaet GEORG M. SALOMONSEN, der 8h()Tortsa'tt(!S uforandret af den hidtidige Del- [y:s>j;;ag-er Holg-er Kristen Martin Iledal, hvorved ii')llen ham givne Prokura er bortfalden. ]H Harald Frederik Christian Jørgen Ras- 88imiiussen er indtraadt i Firmaet KORKVARE- HA'""ABR1KKEN DANA (TH. ANDERSEN) Kio.om ansvarlig Deltager. Firmaet teg'nes tiii'viremtidig: af D(dtagerne i Forening'. li'l Firmaet KEMOX, TEKNISK-KEMISK LA- Jli»»ORATORIUM ved SVEND MORTENSEN O i CO. driver Fabriksvirksonduid. Svend ^iiollortensen og' Einar Kristiansen er de; anihj'.a'arlige 1 )eltag'ere. livl Fritz Borop Jørgensen driver Handel som Firmaet BRD. DREYER driver Haandværk. Otto Rudolf Dreyer og Edvin Bernhard Poul Dreyer er de ansvarlige Deltagere og tegner Firmaet i Forening. Niels Jacobsen driver Handel som eneste ansvarlig Indehaver af Firmaet NIELS JA COBSEN. Prokura er meddelt Anders Thorbjørn Fogh Jacol)sen. Firmaet H. PETERSEN OG V. CHRI STENSEN driver Haandværk. Hans Valdemar Petersen og Villy Holm ('hristensen er de ansvarlige Deltagere. Einar Rasnnissen driver Fabriksvirksomhed som eneste ansvarlig Indehaver af Firmaet»FABRIKEN»COiriMNA«ve<l E. RAS MUSSEN. Firmaet STÆRFELDT & KRUSE driver Haandva^'k. Soi)hie Marie ivdolphine StJT'rfeklt og Margrethe Augusta Christine Kruse er de ansvarlige Deltagere. Firmaet A. DANIELSEN OG SØN driver Haandværk. Axel Danielsen og Gunnar Danielsen er de ansvarlige Deltagere. Firmaet tegnes af fornævnte A. Danielsen alene. Firmaet HERMAN MØLLER & CO. RUNDFART M. V. driver Spedition. Herman Alexander Møller og Max Jakob Madsen, sidstnævnte af Frederikslxjrg, er de ansvarlige Deltagere og tegner Firmaet i Forening. Køhenhavns Magistrat, den 17. Juni

6 ' Københavns Amt. Politikreds Nr. 1. Til herværende Handelsreg-ister er anmeldt; Erik Høyrup er iidtraadt af Firmaet»l.EVRING & LARSEN«af Frederiksberg, der fortsættes uforandret af den hidtidig'e Deltager Erik Hertz, Emil Slomansvej 4, der samtidig- optager Axel Jensen, GI. Kongevej 100, og Robert Christian Holden Knudsen, Nordre Frihavnsgade 15, som Medindehavere. Firmaet tegnes af Erik Hertz i Forening med en af de to andre Deltagere. rolitimesteren i Frederiksberg Birk, den 8. Juni J. Parker. Til herværende Handelsregister er anmeldt; Firmaet SEERUP & HAMBURGER er afmeldt. Ove Sigurd Foltmar, Søndre Fasanvej 91, driver Industrinæring GI. Kongevej 131 i Frederiksberg Konnnune som eneste ansvarlige Indehaver af Firmaet»SEERUP & HAMBURGERS EFTF.«Politimesteren i Frederiksberg Birk, den 14. Jimi.7. Parker. Til herværende Handelsregister er anmeldt: Firmaet»BEKLÆDNINGS - UDSALGET».lUMBO«ved HANSEN & THORMANN«driver Handel Henrik Tbsensvej 27 i Frederiksberg Kommune. Frk. Anna Maria Feodorowna Hansen, Reventlowsgade 18, og Inger Astrid Emmy Thormann, Valby Langgade 100, er de ansvarlige Deltagere, der hver for sig tegner Firmaet. Politimesteren i Frederiksberg Birk, den 21. Juni J. Parker. Til herværende Handelsregister er anmeldt: Firmaet»DOCTERMANN & OLSEN«driver Haandværk Yrsa vej 12 i Frederiksberg Komnmne. Hermann Poul Doctermann, Bre- <legade 2 B, og Kniul Viggo Olsen, Yrsavej 12, er de ansvarlige Deltagere, der i Forening tegner Firmaet. Firmaet»P. HOLMS TEXTILVAREFA- I'' BRIK«har givet Robert William Boniu> Nielsen Holm, Emiliegade.5, Prokura. Firmaet»SLIPSFABRIKEN MERKUR ved N. RUDE-JENSEN«af Frederiksberg j har tilbagekaldt den Frithiof Holbæk givne Prokura. Under Firmaet»MAX FUSS & CO.«drives Fabrikation Vodroffsvej 26 i Frederiksberg Kommune af et Kommanditselskab, i hvilket Max Fuss, St. Knudsvej 23 B er ene-, ste ansvarlige Deltager. Prokura har Fru Alice Fuss, St. Knudsvej 23 B. Niels Tage Frederiksen, Hellerupvej 51 C, : er udtraadt som ansvarlig og til Underskrift : berettiget Deltager i Firmaet»NIELS RAS MUSSEN & HOLGER SCHIØTZ«af Frederiksberg. Den ham tidligere meddelte Prokura er bortfaldet. Kollektiv Prokura med- ' deles Hans Pedersen, Jul. Valentinersvej 8, i og Ove Arkil, C. F. Richsvej 101 D. 1 1 Albert Leopold Winquist Albert, Østerga- de 3, driver Haandværk. Rosenørns Allé 34 i Frederiksberg Kommune som eneste an- 3 svarlige Indehaver af Firmaet»FOTO KUNST ved L. ALBERT«. Jens Peter Hansen, H. C. Ørstedsvej 41 A. I driver Handel Vodroffsvej 58 i Frederiks-, berg Kommune som eneste ansvarlig Indehaver af Firmaet»JOHS. MØNSTERS EFTF.«. Firmaet»FREDERIKSBERG BODEGA ved ALFRED TTEDJE«af Frederiksberg er afmeldt. Wilhelm August Friede, Hellerupvej 4. = driver Handel Smallegade 29 i Frederiksberg Kommune som eneste ansvarlige Indehaver af Firmaet»FREDERIKSBERG BO- ' DEGA ved WILHELM FRIEDE«. L Politimesteren i Frederiksberg Birk. den «23. Juni ) J. Parker. Den i Statstidende den 25. ds. indrykkede Bekendtgørelse berigtiges saaledes; ; Niels Tage Rasmussen, Hellerupvej Nr..

7 tt; 51 c, er indtraadt som ansvarlip^ ojj til Unib (lerskrift berettifi^et Deltaj^er i Firmaet /. NIP:LS RASMUSSEN & HOLGER SCHIØTZ "li; af Frederiksberfif. Den ham tidligere meddelyt te Prokura er bortfaldet. Kollektiv Prokura»11 meddeles Hans Pedersen, Jul. Valentinersri vej 8, oji" Ove Arkil, i\ F. Riehsvej 101 D. l'olitinipstereii i Frederksherg- P)irk. den 25. Juni Politikreds Nr. 5../, Parker. 1 i'olitiiiiestereii i Kn<^e iii. v.. den 11..luni V. Ritzdn. 123 r Til Handelsrefj:istret her er anmeldt af OM KON(JSTEl) SOGNS SPARE- OG LAANE- A/I KASSE, at sammes Bestyrelse nu bestaar af; ['j;d Lagrer Valdemar Rørbech, Kongsted, Formand, lot Tømrer Hans Peter Jensen, Svennerup, \i\\i Murermester Simon Sørensen, Konj>;sted, (Jaa.rdejer Hans Peter Hansen, smstds., C-aardejer, Sognefog-ed Peter Thorvald Petersen, Skovtorup. 8 Sparekassens Vedta^gter er a^mlret 18. T/;l/. Marts 1921, stadfæstet af Handelsminist(jriet.(»229. Ajn-il 192L )'I Politiiiiesteren i Køge ni. v.. den 11. Juni 19;{2. V. Ritzdu. Frederiksborg Amt. Hillerød. Under 12. ds. er modtaget folgende Anmeldelse: pjjler Kongsted af Hillerød anmelder herved, at Firmaet»M1NP:RALVANI)SFABR1- KEN KONCEKILDE v/ E. KONGSTED«er hanket. Politimesteren i Hillerød m. v.. den Ki..hun /. C. Buch reterspn. I Til Handelsre<i:istret her er anmeldt af {'< SPAREKASSEN FOR AVERSl (XJ OMEGN in at sammes Direktion nu bestaar af: Helsingør. Gaarde jer Laurits Edvard Lundsj-'aard. Til herværende Handelsregister er annu'ldt, /A at Axel Johannes Rasmussen, Lyng Aversi o^- Gaardejer Hans Peter Hansen, //. ixversi, oj^ Tilsynsraadet af; by, og fhv. Proprietær Carl Georg F]inar i;'i Parcellist Anders (.-hristian Christoffersen. Rasmussen, Lyngby, driver Industriiuæring i Aversi, Helsingør Kommune som eneste ansvarlige»t Tomrer Hans Frederik Nielsen, Aversi. Indehaver af Firmaet»l'RDR. HASMUSi;'l l'arcellist Peter Olsen, Aversi, SEN«, Kongevej 38, Helsingør. ()K Sofi'nefoj2:ed, Gaardejer Sofus Petersen, Aversi, Politimesteren i Helsingør ni. v., den 23. Juni j;{) Gaardejer Carl Hansen, Aversi, K. Petri. o>l Købmand Vilhelm Sørensen, Aversi, o!) (Jodsejer Christian Lemvijz:h, Aversi, i S )arekass(mis Vedta^f^ter er ændret 80. ml, Juni 1920, stadfa^stet af Handelsministeriet i')h den 17. Februar Holbæk Amt. Holbæk. Til Handelsregistret for Holbæk Køl)Stad I Politikreds Nr. 9) in- modtaget følgende Anmeldelse: Firmaet NORDVESTSJÆLLANDS OLIE- & PÆNZINKOMPAGNl ved ALB. NIELSEN OG K. JÆRV driver Handel og Industri luering i Holbæk Købstad. Niels Albert Nielsen og Knud Gunnar Ja^'v, begge af Holbad<, er de ansvarlige Deltagere, der tegner Firnuiet i Foreiung. Politimesteren i Ilolba-k Købstad ni. v.. den 11. Jnni Pose ti. Nykøbing Sj. Til Handelsregistret for Nykøbing Sj. Købstad er modtaget følgende Anmeldelse; Firmaet»DE JVDSKE STRIKKERIERS

8 UDSALG v/ ANTON JENSEN STGGAART)«er hævet. Politimesteren i Holbæk Købstad m. v., den 25. Juni Politikreds Nr. 9. Hosen. 124 Til Handelsregistret for Merløse-Tudse Herreder (Politikreds Nr. 9) er modtaget følgende Anmeldelse: Jacob Lars Peter Jacobsen af Jyderup driver Handel i Jyderup Komnmne som eneste ansvarlig Indehaver af Firmaet: CIGARFOR- RETNTNGEN SKARRTTSØ ved L. P. JA COBSEN. Politimesteren i Holbæk Købstad m. v., den 9. Juni Rosen. Til Handelsregistret for Merløse-Tudse Herreder (Politikreds Nr. 9) er modtaget følgende Anmeldelse: Firmaet: CHl^v. F. JENSENS SØN VIGGO JENSEN, Jyderup, har meddelt Christian Flemming Funch Jensen af Jyderup Prokura. Samtidig tilbagekaldes den Johannes Frank, Jyderuji, givne Prokura. Politimesteren i Holbæk Købstad m. v., den 24. Juni Sorø Amt. Slagelse. Rosen. Til Handelsregistret for Slagelse Købstad er modtaget saalydende Anmeldelse: SPAREKASEN FOR SLAGELSE OG OM- E(}N anmelder, at Direktør Georg Green- Andersen er afgaaet ved Døden, og at Bogholder Alfred Oluf Nicolaj Hansen, Slagelse, er valgt til Direktør. Politimesteren i Slagelse Købstad m. v., den 15. Juni A. Buhrsch. Til Handelsregistret for Slagelse Købstad er modtaget saalydende Anmeldelse: Undertegnede Hans Mikkelsen Hansen og Johan Laurits Larsen, Slagelse, som eneste ansvarlige Indehavere af Firmaet HAN SEN OG LARSEN, Slagelse, anmelder herved, at Hans Mikkelsen Hansen udtræder af Firmaet Hansen og Larsen, hvis eneste ansvarlige Indehaver saaledes bliver undertegnede Johan Laurits Larsen. I'rokura har Hilda Marie Villadsen, f. Møller, Slagelse. Politimesteren i Slagelse Købstad m. v., den 28. Juni Politikreds Nr. 12. A. Buhrsch. Til Handelsregistret for Korsør Købstad (Politikreds Nr. 12) er modtaget følgende Anmeldelse: Af Direktionen for SPARE- OG LAANE- KASSEN FOR TAARNBORG SOGN er udtraadt Gaardejer Peter Jensen Petersen af Tjæreby ved Korsør og i hans Sted indtraadt Gaardejer Frederik Olsen af Halseby. Af Tilsynsraadet for samme Sparekasse er udtraadt ovennævnte Frederik Olsen og i hans Sted indtraadt Gaardejer Jakob Gunner Olsen af Tjæreby. Politiafdelingskontoret i Korsør, den 0. Juni IL M. Ettmp. Fm. Præstø Amt. Næstved. Til Handelsregistret for Næstved Købstad Laurine Marie Jørgensen, f. Hansen, af Næstved, driver Handel i Næstved Købstad som eneste ansvarlig Indehaver af Firmaet: HJEMMESYNINGS - FORRETNINGEN ved L. JØRGENSEN. Politimesteren i Næstved Købstad m. v., den 1. Juni W. Schmit. Storehedinge. Til Handelsregistret for Storehedinge Kobstad Under Firma NIELS BECK & CO. drives

9 f;h Ilaiidcl i Htoroliediiig'e Kø))sta(l af et Koni- >1(1 iiiaii(litselskal), i livilkct Niels Lauj^-eseii I5eck af Storehediiig'e er eneste og' aiisvarlig'e )iil Indehaver. Prokura er meddelt Jes Henrik oél Sørensen af Storehedinge. I Politimesteren i Storehedinge ui. v., den 8. Juni Bornholms Amt. Svaneke. Ravn. r Til Handelsregistret for Svaneke Købstad f^o og Bornholms Øster Herred har SPARP^KAS- SEN FOR SVANEKE OG OMEGN anmeldt,, }f: at Jens Peter Hansen, Svaneke, er fratraadt 110«som Kasserer og Direktør, og at Jørgen Peter Jørgensen, Svaneke, i hans Sted er indtraadt som Kasserer og Direktør, samt at }9l/I Medlem af Tilsynsraadet Carl Anton August l^ltmyhre, Svaneke, er afgaaet ved Døden og at Bil i i hans Sted Jens Sinius August Klausen, Svayloitneke, er indtraadt i Tilsynsraadet. 4 Prokura er meddelt Dagnuir Thora Chri- ;i9t«ktensen, f. Petersen, Svaneke, der tegner Fir- 5/;iiimaet sammen med en af Direktørerne eller i t'h't Medlem af Tilsynsraadet. )'I Politimesteren i Kønne m. v., den 28. Maj Vilh. Jensen. Odense Amt. Odense. it Til herværende Handelsregister er modyybiaget følgende Anmeldelse: {Å Købmand Arthur Bernhard Konstantin aikhansen, der var eneste Indehaver af Firt9J:iinaet»ARTHUR HANSEN«af Odense, er af- 9/;f;';aaet ved Døden. Firmaet fortsættes uforan-,)9-ilret af hans i uskiftet Bo hensiddende Enke siiiiånna Hansen, født Nielsen, af Odense. Aage ur^ioigurd Christiansen har fortsat Prokura, lo'l Politimesteren i (Jdense, den 30. Maj Seldorf. lit Til herværende Handelsregister er modj9:8mget følgende Anmeldelse: 125 Rasnuis Petersen af Odense driver Fabrikation i Odense Købstad som eneste ansvarlig' Imlehaver af Firmaet»ODENSE SVÆR- TEFABRIK«v/ RS. PIvFERSEN. Politimesteren i Odense, den 1. Juni Seldorf. Til herværende Handelsregister er modtaget saalydende Anmeldelse:.lohanne Bornstein af Køberdiavn driver llaandværk i Odense Købstad som eneste ansvarlig Indehaver af Firnuiet»TAILOR MA GASINET v/ JOHANNE BORNSTEIN«. Politimesteren i Odense, d. 4. Juni Seldorf. Til herværende Handelsregister er modtaget følgende Anmeldelse; Carl Magnus Riber Esbern Rasmussen af Odense driver Handel i Odense Købstad som eneste ansvarlig Indehaver af Firmaet»JECA«ved C. M. RASMUSSEN. Politimesteren i Odense, den 11. Juni Seldorf. Til herværende Handelsregister er modtaget følgende Anmeldelse:»ODENSE S'FAALSKIBSVÆRFT«ved A. P. MØLLER af Odense anmelder, at den Direktør Martin Andreas Westh meddelte Prokura er tilbagekaldt fra og med Udgangen af Maj Md. d. A. Samtidig er der meddelt kollektiv Prokura for Overingeniør Johannes Peter Mærsk Møller og Kontorchef Alfred Østergaard, begge af Odense. Politimesteren i Odense, den 13. Juni Seldorf. Til herværende Handelsregister er modtaget følgende Anmeldelse: Christian Peter Hansen af København driver Handel i Odense Købstad som eneste ansvarlig Indehaver af Firmaet PORCELLÆN- HUSET»CHICAGO«v/ CHR. P. HANSEN. Politimesteren i Odense, den 21. Juni Kerteminde, Seldorf. Til Handelsregistret for Kerteminde Købstad m. v. (Politikreds Nr. 29) er modtaget følgende Anmeldelse; Kammerherre Frederik Ludvig Ahlefeldt-

10 Laiirvi^ er udtraadt af Tilsyiisraadet for SPARE- OG LAANEKASSPLN" FOR KERTE MINDE OG OMEGN, og den ham meddelte Prokura er tilbaj?ekaldt. Politiiiiestereii i Kerteminde, d. 14. Juni V. Woll. 126 Handlende Tage Lillienskjold af Aalborg driver Handel i Aalborg Købstad som eneste ansvarlig Indehaver af Firmaet:»MAS COT ved TAGE LH.LIENSKJOLD«. Politimesteren i Aalborg m. v., Aalborg, den 30. Maj A. Carstensen, cst. Politikreds Nr. 31. Til Handelsregistret for Politikreds Nr. 31 er nu)dtaget følgende Anmeldelse: Firmaet SØNDERBYS FABRIKER ved M. PEDERSEN, EBBERUP, er hævet. Politikontoret i Assens, d. 3. Juni Wineken. Til Handelsregistret for Politikreds Nr. 31 er nu)dtaget følgende Anmeldelse: Hans Peter Hjerl Hansen, boende Villa Solbakken, Ny Carlsbergvej, København, og Otto Emil Andersen, boende Nørrevoldgade 11, 3., København, anmelder, at de som eneste ansvarlige Indehavere driver Fabriksdrift i Sønderby Kommune under Firma:».SØNDERBYS FABRIKER ved HJERI. HANSEN OG O. E. ANDERSEN. Firmaet tegnes af Indehaverne hver for sig. Politikontoret i Assens, d. 3. Juni MariboAmt. Nykøbing F. Wineken. Til Handelsregistret for Nykøbing F. Købstad (19. Politikreds) er modtaget følgende Anmeldelse; Firmaet TRO.IEL & HJORTHS EFTFLGR. ved A. P. SONNICHSEN, Stubbekøbing, er under 15. ds. hævet. Politimesteren i Nykøbing F., den l(i. Juni Aage H. Jørgensen. Aalborg Amt. Aalborg. Følgende berigtigende Anmeldelse er optaget i Handelsregistret i Aalborg Købstad: Viliielm Nellemann af Randers udtræder af ITrmaet:»NASH MOTOR CO. ved VILH. NELLEMANN OG P. SØRENSEN«af Aalborg, der fortsættes uforandret af den hidtidige Deltager Peter Sørensen af Aalborg som eneste ansvarlig Indehaver. Politimesteren i Aalborg m. v., Aalborg, den 30. Maj A. Carstensen, cst. PTrmaet:»RECHNITZER, THOMSEN CO.«af Aalborg er hævet. Politimesteren i Aalborg m. v. Aalboig, den 31. Maj A. Carstensen, cst. Norman Hall Hansen af Aalborg driver i Medfør af Lov om Haridelsregistre af 1/ Assuranceagentur i Aalborg Købstad som eneste ansvarlig Indehaver af Firmaet: RECHNITZER, THOMSEN & CO.'S EWF., NORMAN HANSEN«. Politimesteren i Aalborg m. v., Aalborg, den 31. Maj A. Carstensen, cst. Under Firma:»FRIHANDLERNES FÆL LESINDKØB«drives Handel i Aalborg Købstad af et Selskab med solidarisk Ansvar, hvis Vedtægter er af 25. Maj 1932'. Bestyrelsen bestaar af: Handlende Magnus Bøjer, Aalborg, Formand, Handlende Jens Christian Ravnkilde, Aalborg, Næstformand, Handlende Christian Richard Christensen, Aalborg, Kasserer, Handlende, Frk. Karen Mikkeline Hansen, Aalborg, Sekretær, og Handlende Christian Johannes Pedersen, Aalborg. Firmaet tegnes af P^ormanden og et Bestyrelsesmedlem i Forening. Bekendtgørel- &

11 127 ')c! II') ser til Medleiiiiiieriie sker pr. Brev til hver enkelt. l'olitiiiiesteren i Aalltorg' in. v.. Aalborj;,' den 27. Jnni Nibe. C. L. Bach. Til herværende Handelsregister er indgaaet saalydende Anmeldelse: i Bestyrelsen for NIBE OG OMEGNS an KBUGSFORENING anmelder, at Foreningen imi under forannævnte Firma driver Handel St. >17. Algade 2 i Nibe. Bestyrelsen bestaar af: Kriihii minalbetjent Jens Peter Trilling, Nibe, (Jaardejer Hans IMndstrup Larsen, Grydsted, 0^ Kordegn Aage Niels Bjerre Christensen, Ni-,9(1 be, Gaardejer Peter Andersen, Gelstru]), (Jaardejer Edvard Aleksander Nielsen FriiV''. strnj), Klæstrnplnnd, Snedker Sigurd Maiiiii rinus Hansen, Nibe, og Gaardejer Janus Aniiot ton Johnsen, Binderup. Ifølge Vedtægterne, 1108 som er af 2/4 d. A., har Formanden for Bestyrelsen, for Tiden Kriminalbetjent Jens i9'i Peter Trilling, Ret til at tegne Firmaet. Den 8 i i Selskabet indskudte Kapital er 2 Kr. pr. )9l/L Medlem. Alle Medlemmer hæfter solidarisk loi for Selskabets Forpligtelser. Meddelelser til )9l/: Medlemmerne skal ikke ske i offentlig Tiiiyhdende. 4 l'olitimestereii i Nibe og Løgstør m. v., den rs: 27. Maj Politikreds Nr. 47. Leevy. T ril herværende Handelsregister er modta- Jyi^i-et saalydende Anmeldelse: ih Bestyrelsen for HJEDSBÆK OG OMEGNS JH<1^HUGSF0RENING anmelder, at Foreninnøjgen under forannævnte Firma driver Hanleldel i Hjedsbæk. Bestyrelsen bestaar af: leivmels Bundgaard, Formand, Niels Peter løi'aielsen, Kasserer, Niels Jensen, Bertel Jør- iibjgensen og Lars Peter Andersen, alle af J^lfflj^^lsbæk. Ret til at tegne Firmaet har ForifiKinianden og Kassereren. Den i Selskabet indbuiskudte Kapital er Kr. 1753',47. Alle Medlem- Tiinier hæfter solidarisk for Selskabets For[)ligealoielser. Meddelelser til Medlemmerne skal ske (iii9'?ennem det mest udbredte lokale Blad. o'i Politimesteren i Nibe ni, v., den 13. Juni Leevy. Til herværende Handelsregister er anmeldt: Victor Pedersen af Aars og Søren Poulsen af (Jug driver Fabrikation i Aars som eneste ansvarlige Indehaver af Firmaet»AARS MARGARINEFABRIK ved PE]:>ER- SEN & POULSEN«. PTrmaet tegnes enten af begge Anmeldere i Forening eller af Victor Pedersen. Prokura er ikke udstedt. Politimesteren i Løgstør Købstad m. v., den 24. Juni Leevy. Til herværende Handelsregister er indgaaet saalydende Anmeldelse: Bestyrelsen for»skivum PASTORATS SPARE- OG LAANICKASSE«anmelder, at Rentier Frederik Andersen, Skivum, er afgaaet ved Døden og i Stedet er indtraadt Gaardejer Frants Ingvard Andersen, Skivum. Politimesteren i Løgstør Købstad m. v., den 24. Juni Politikreds Nr. 48. Leevy. Christian Hartvig Abildgaard af Lindholm i Sundby-Hvorup Kommune driver Haandværk i Aalborg som eneste ansvarlig Indehaver af Firmaet:»AALBORG AUTO-SER VICE, HARTVIG ABILDGAARD«. Umier Firma:»HASSERIS BRUGSFOR ENING«drives Handel i Hasseris Kommune af et Selskab uden solidarisk Ansvar, hvis Vedtægter er af 25. August Bestyrelsen bestaar af: Arbejdsmand Karl Antonsen, Formand, Hasseris, Arbejdsmand Christian Jacobsen, Næstformand, Hasseris, Gaardejer Anders Skalborg, Kasserer, GI. Hasseris, Arbejdsmand Christian Mortensen, GI. Hasseris, Murer Hans Christian Thomsen, Hasseris. Selskabet tegnes af Formanden og et Bestyrelsesmedlem i Forening. Bekendtgørelser til Medlemmerne sker i Dagspressen i Aalborg. Politimesteren i Aalborg m. v., Aalborg, den 6. Juni C. L. Bach.

12 Bestyrelsen for LA ANE- OG STAHEKAS- SEN I KOMDRUP OG KLARUP SOGNE«anmelder, at Restyrelsen nu bestaar af: 128 Gaardejer Jens Peter Bøg'sted, Konidnip, Formand, Gaardejer Niels Jensen Bech, Romdriip, Næstformand, Mejerist Ole Holsko, Romdrnp, Kasserer, Bestyrer Niels Kjæraj^-er, Klarup og Karetmager Peder Christian Larsen, Klarup, løvrigt ingen Ændringer. Politimesteren i Aalborg m. v., Aalborg, den 7. Juni C. L. Bach. Under Firma:»lvOMJ)RUP BRUGSFOR ENING«drives Handel i R()nidrup-Klaru[) Kommune af et.selskab med solidarisk Ansvar, hvis Vedtægter er af 20. Marts P>estyreisen bestaar af: La^-er Frans Vilhelm Rasmussen, Romdrup, Formand, Gaardejer I^aurits Bech, Romdruj), Kasserer, IJentier Jens Peder Bøgsted, Romdrup, Næstformand, Hentier Søren Niss, Romdrup, Husmand Hans Christian Pedersen, Klarup. Ret ti! at tegne Firmaet har Formanden i Forening med et Bestyrelsesmedlem. Bekendtgørelser til Medlemmerne sker ved Brev til hver enkelt. Politimesteren i Aalborg m. v., Aalborg, den 18. Juni Politikreds Nr. 49. C. L. Bach. Til Handelsregistret for Nørresundby Købstad er modtaget følgende Anmeldelse; Pantefoged Ole Christensen og Arbejdsmand Michaelsen, begge af Lindholm, er udtraadt af Bestyrelsen for GL. LINDHOLM BRUGSFORENING, og Arbejdsmand Maltha Knudsen og Arbejdsmand Alfred Nielsen, begge af GI. Lindholm, er indtraadte i samme. Politimesteren i Nørresundby Købstad, Kjanog Hvetbo Herreder, Nørresundby, den 6. Juni H. Mangor. Til Handelsregistret for Nørresundby Købstad m. V., er modtaget følgende Anmeldelse; Af Bestyrelsen for TYLSTRUP OG OM EGNS BRlKxSFORENING er udtraadt Husmand Frederik Christiansen, Nejst Mark, og i Stedet er indtraadt Formand Peter Andreas Rolandsen, Tylstrup. Hjørring Amt. Hjørring. //. Mangor. Til herværende Handelsregister er modtaget saalydende Anmeldelser; Firmaet HJØRRING MARGARINEFA BRIK, M. CHRISTIANSEN af Hjørring er hævet. Anders Christian Larsen af Hj ørring driver Fabrikation i Hjørring som eneste ansvarlig- Indehaver af Firnuiet HJØRRING MARGARINEFABRIK, A. C. LARSEN. Politimesteren i Hjørring Købstad m. v., den 21. Juni Politikreds Nr. 50. J. Fwich. Til hervæ.rende Handelsregister er anmeldt, at Gaardejer Ejnar Larsen, Ørum Vestergaard, Husejer Christen Peter Christensen, Ørum Mose, og Gaardejer Niels Jensen, Ørum Vestermark, er udtraadt af Bestyrelsen for BRUGSFORENINGEN»ØRUM«I HAUNSTRUP, og i deres Sted er indtraadt Otto Jensen, Tysrnarken Marinus Nielsen, Ajstrup Mose, og Peder Jensen, Ørum Vestermark. Politimesteren i»sæby Købstad og Droniuiiglund Herred, Sæby, den 22. Juni Thisted Amt. Thisted. Salling. Til Jierværende Handelsregister er iudgaaet saalydende Anmeldelse: Kaj Randrup Karner driver Handel i Thi-

13 )')t«ste(l under Firma:»ICVA-KK )8KEN ved A/IKA.I KAKNER.«'1 rolitiniestert'ii i Thisted Købstud iii. v., den 2. Juni E. Brix. T Til hervasrende Handelsregister er ind KB'j^gaaet saalydende Anmeldelse: i'i Firmaet NAFTA BENZIN (»G PETIIOLEil/.aiMS K(»MPA(;NI ved S. KUHNMUNCH OG HiæiRTON NIELSEN driver Handel i Thisted. Severin William P^berliardt Kuhnmiineli og diih^irton Nielsen er de ansvarlige Deltagere. 3"! Politimesteren i Thisted Købstad m. v., den 24. Juni E. Brix. 129 P)ejstrnp, og (iaardejer Kristen Pedersen Godiksen, Vust. Politimesteren i Tiusted Købstad ni. v., den 23. Juni E. Brix. Til herværende Handelsregister er modtaget saadan Anmeldelse; Jiestyrelsen for VESTER VANDEl' HRU(jrSFORENlNG anmelder, at Gaardej(!r Nicolaj Vilshøj, V. Vandet, er udtraadt af P)estyrelsen og i Ste(U!t er indvalgt Overklitfoged Axel Heidemann liasmussen, V. Vandet. Politimesteren i Tliisted Købstad iii. v., den 13. Juni E. Brix. Politikreds Nr. 53. it Til lierva-rende Handelsregister er niod- ('):L5);aget saalydende Anmeldelse; j(t lu'styrelsen for HAliRING-STA(jSTKUP KOAOMMUNES SPARE- OG LAANEKASSE Hiirijunelder, at (Jaardejer Martin Jensen, CJa'-,<111111), er udtraadt af Bestyrelsen og i Stedet iii ir indvalgt Gaardejer Lars Mathias Stentoft,!^j;tStagstrnp. o'i Politimesteren i Thisted Købstad m. v., den 18. Juni 1<)32. E. Brix. lit Til herværende Handelsregister er indtør,r.aaet saalydende Anmeldelse: k\{ HAN HERREDERS SPAREKASSE, Fjeralgfitslev, anmelder,at af Direktionen er afj'jkiaaet ved Døden Niels Madsen, Klim, Odde, i i Stedet for er valgt Medlem af Tilsynsøbnaadet, Gaardejer Anders Klemmensen, Grai)fe;ir*msgaard. Som nyt Medlem af Tilsynsraadet /57 r valgt Gaardejer Kristen Pedersen Godik- B iisn af Vust, saaledes at den samlede Direk- [ noon bestaar af Jens Vust, Kettrup, og Anéiiærs Klemmensen og det samlede Tilsynsb);Aa<l af Gaardejer Carl Sørensen, Formand, bfiblland, fhv. Gaardejer Jens Peter Jensen, gvotovst, Ga^irdejer Christen Oddersliede, ^qinrup, Gaardejer Anders Pedersen Andersen, ;0.ir. Øxe, Gaardejer Lars Jensen Christensen, onoorredige, Gaardejer l'eder Larsen Jensen, [løvsaven, Gaardejer Jesper Larsen Simonsen, Viborg Amt. Skive. Til Handelsregistret for Skive Købstad (Politikreds Nr. 50) er modtaget følgende Anmeldelse; Fabrikant Laurids T^aurseu af Skive driver f^abriksdrift i Skive Købstad som eneste ansvarlige Indehaver af Firnuiet»SKIVE TRÆVAREFABRIK, L. LAURSEN«. Politimesteren i Skive Købstad m. v.. den 21. Juni Politikreds Nr. 56. P. Volkcrscn. Til Handelsregistret for SallinglamL Herreder (Politikreds Nr. o6) er modtaget følgende Anmeldelse: Af Bestyrelsen for»tøndp^rtng BRLi(iS- FORENING«er udtraadt Grdjr. Valdenuir Trop. Particulier Christen Christensen Ruseng, Grdjr. Kristen Kristensen Svansø. Gdrjr. (Judike Sørensen og Gdrjr. Christen Pedersen Kolding, alle af Tøndering, og i Stedet for er indtraadt Grdjr. Jacob Marinus Jacobsen (Formand og Kasserer), Grdjr. Anders Christian Ruseng, Grdjr. Kristian Kristiansen, Gdrjr. Jens Jensen Hedegaard,

14 alle af løii(len'iif>', o^- (Jdrjr. Emil Kiindsen af Bjergby, der udg'ør den samlede Bestyrelse, rolitiniestereu i Skive Købstad m 2. Juni 1 v., den K. Poulsen, cst. Til Handelsregistret for Sallinglands Herreder (Politikreds Nr. 56) er modtaget følgende Anmeldelse: Til Berigtigelse af den i Statstidende Nr. 45 af 26. Maj d. A. bekendtgjorte Anmeldelse l)ekendtgøres herved, at Bestyrelsen for HAASUM ANDELSBAGERl yderligere har anmeldt, at Bestyrelsen nu bestaar af 9 Medlemmer for Tiden Grdjr. Esi)er Jacobsen Refsgaard, Grdjr. Niels Dalgaard Sørensen, Boelsmand Christian Vestergaard, alle af Haasum, Grdjr. Ingemann Primdal af Ramsing, Boelsmand Laurids Andreas Tønning af Volling, Grdjr. Kristen Jepsen af Rettrup, Grdjr, Aage Lidegaard af Bønding, Grdjr. Andreas Sørensen af Rønbjerg og Boelsmand Otto Nielsen af Egebjerg, i'olitimesteren i Skive Købstad m. v., den 4. Juni P. Volkersen. Til Handelsregistret for Sallinglands Herreder (Politikreds Nr. 56) er modtaget følgende Anmeldelse: Af Bestyrelsen for»selde OG AASTEI) PASTORATS SPARE- OG LAANEKASSE«er udtraadt Gaardejer Peder Jensen af Aasted, og i Stedet for er indtraadt Gaardejer Andreas Bajlum af Nissum. Samtidig anmeldes, at Handelsministeriet under 2. Februar 1921 har stadfæstet nye Vedtægter af 14. December 1920, hvorefter Si)arekassens Firma tegnes af 2 Bestyrelsesmedlemmer i Forening, og 25 Garanter hæfter solidarisk for Si)arekassens Forpligtelser. Bekendtgørelser til Medlemmerne skal ske i Skive Folkeblad og Skive Venstreblad, rolitiniesteren i Skive Købstad m. v.. den 10. Juni P. Volkersen. Til Handelsregistret for Sallinglands Her reder (Politikreds Nr. 56) er modtaget følgende Anmeldelse: Af Bestyrelsen for»glyngøre OG OM EGNS BRUGSFORENING«er udtraadt Lokomotivfyrbøder Marinus Nørgaard Pedersen, Lokomotivfører Laust Jensen Overballe og Baadebygger Ove Marinus Kristensen, alle af Glyngøre, og i Stedet for er indtraadt Remissearbejder Peder Kristian Zachariassen, Vognopsynsmand Thomas Pedersen og Portør Anders Andersen, alle af Glyngøre. Under 4. December 1931 er der vedtaget nye Vedtægter for Selskabet, der ikke medfører Ændringer i det tidligere anmeldte. Politimesteren i Skive Købstad m. v., den 15. Juni P. Volkersen. Til Handelsregistret for Sallinglands Herreder (Politikreds Nr. 56) er modtaget følgende Anmeldelse:, Af Bestyrelsen for»thise OG OMEGNS BRUGSFORENING«er udtraadt Gaardejer Kristen Jensen Børsting af Thise, Gaardejer Jens Jensen Thorsen af Mogenstrup, Gaardejer Jens Hegnet af Thise og Gaardejer Thomas Thomasen af Stouby, og i Stedet er indtraadt Gaardejer Kristen Jepsen af Thise, Gaardejer Jens Peter Jensen af Sdr. Thise, Gaardejer Peter Johan Nielsen af Langesgaard Mark og Husmand Jeppe Bligaard af I Vejsniark. ; Politimesteren i Skive Købstad m. v., den 15. Juni P. Volkersen. Til Handelsregistret for Sallinglands Herreder (Politikreds Nr. 56) er modtaget saalydende Anmeldelse; Af Bestyrelsen for DEBEL OG OMEGNS BRUGSFORENING er udtraadt Gdr. Jens Johan Mortensen, Boelsmand Therkild Færk, Gdr. Thomas Kristian Thomsen, f'isker Christen Baadsga-ard og Gdr. Thomas Mikkelsen Thomsen, alle af Fmir, og i Stedet for er indtraadt Gdr. Niels Raakilde, Gdr. Thøger Svarre, Gdr. German Petersen, Gdr. Morten Mikkelsen Pedersen og Boelsmand Christen Jensen, alle af Fur. Samtidig anmeldes, at Vedtægterne er ændrede den 9/2 192'8, hvorefter Ilrmaet teg-. nes af Formanden i Henhold til Bestyrelsens.,' Beslutninger. Der er ingen Kapital indskudt, men Med-f lemmerne hæfter solidarisk for Foreningens Forpligtelser. t Bekendtgørelser til Medlemmerne skalb ikke ske i offentlige Tidender. «Politimesteren i Skive Købstad m. v., deiijf 23. Juni P. Volkersen.

15 T 'I'il UHiulelsrcf^istret for SalliiijilaiHls Her- 9l)'r('(ler (Politikreds Nr. 5(5) er inodtaf^'et føl- ^ii'3*eii(le Aiiineldelse: IA Af Bestyrelsen for»(jhættrup HRUGS- H()KENIN(i«er udtraadt (Jdrjr. Kristen Bor- :;iiit.tiiif>' af Thormnn, Gdrjr. Marinun Pedersen. tif Junget, (Jdrjr. Kristoffer Poulsen af 'Ji-iora^ttruj) oj? (Idrjr. Tlionias Pedersen af vi:^okive, o<i: i Stedet for er indtraadt Gdrjr. aiixristen Hinnenip af Skove, Gdrjr. Aaj;e iiudlansen af (jrættrup, Gdrjr. Niels Pe- «T)lersen af Mø<^eltlioruni og" Gdrjr. Anders li-iiicliristian Svenninfi'sen af Junget, o'l l'olitiiiiesteren i Skive Købstad iii. v.. den 24. Juni Politikreds Nr \ Vol ker sen. lit Til Handelsregistret for Lysgaard samt en [')Oel af Houlbjerg Herred er modtaget saai'jbfdende Anmeldelse: kt) (Jaardejer Jaeob Pedersen, Gaardejer Søren t')iwørensen og For[)agter Hans Nielsen, alle af iini"'ium, er udtraadt af Bestyrelsen for»spa- (»G LAANEKASSEN T VIUM SOGN«, i ^g i deres Sted er indtraadt Gaardejer Ma- [ guius Lorentzen, \'ium, Gaardejer Viliiem Nip- )TK/uiard, Vium, og Boelsmand Anton Dam, [irvivam. [o'i Politikreds Nr. 57, Viborg Købstad samt Lys- " aard oir en Del af Houlbier"- Herred, den 27. Juni Vilh. Lund. 131 Til Handelsregistret for Aarhus Købstad Riehard Christian Jensen af Aarhus er udtraadt af Firmaet»JØRGEN PETTERSSON & CO.«af Aarhus, der fortsa'ttes uforandret af den hidtidige Deltager Jørgen Philip Amandus Pettersson af Aarhus som eneste ansvarlig Indehaver. Aarhus kgl. Borgmesterkontor, den 3. Juni Til Handelsregistret for Aarhus Købstad Købmand Jacob Hjortshøj af Aarhus er indtraadt i Firmaet»JACOB HJORTSHØJ dt CO.«af Aarhus. Jacob Hjortshøj af Aarhus tegner Firmaet alene. Aarluis kgl. Borgmesterkontor, den 7..luui Til Handelsregistret for Aarhus Købstad Stentrykker Ole Christian Weishaubt 01 sen af Aarhus er indtraadt i Firmaet»P. S. CHRISTIANSEN & CO.«af Aarhus som ansvarlig og til Underskrift berettiget Deltager. Firnuiet tegnes af Ole Christian Weishaubt Olsen alene, Aarluis kgl. Borgmesterkontor, den 8. -Juni Aarhus Amt. Aarhus. lit Til Handelsregistret for Aarhus Købstad )iii r modtaget følgende Anmeldelse: iiis Ejnar Niels Kokkedal Nielsen af Aarhus øvi-river Fabrikation i Aarhus Køl)stad som»jgeneste ansvarlig Indehaver af Firmaet»FA- HUKIKKEN ERA ved ROKKEDAL NIEL-»/["EN«. i/;a Aarhus kgl. Borgniesterkoutor, den 3. Juni Til I'irmaregistret for Aarhus Købstad Firnu\et»LUNNER & ANDERSEN«driver Handel og Fabrikation i Aarhus Kø])stad. Christian Marinus Lunner og Kristen Andersen, begge af Aarhus, er de ansvarlige Deltagere og tegner Firmaet hver for sig. Aarhus kgl. Borgmesterkontor, den 9. Juni Til Handelsregistret for Aarhus Købstad Søren Theodor Christensen, der havde Prokura i Firnuiet»E. SECHERS ASSURANCE KONTOR«af Aarhus, er afgaaet ved Døden,

16 i Stedet for er der meddelt. Ing-ei' Marie Nielsen af Aarlms Prokura. Aarhus kgl. Borgmesterkontor, den 9. Juni Til Handelsreg-istret for Aarhus Købstad er modtag-et følgende Anmeldelse: Under Firma»JYDSK ANDELS ÆGEKS- 1M)RT OG FJERKKÆSLAGTERl«drives Handel med Æg og Fjerkræ i Aarhus Køl)- stad af et Selskab med begrænset Ansvar, hvis Vedtægter er af 23. Maj Den i Selskabet indskudte Kapital udgør 4285 Kr. fordelt paa 146 Andelshavere. Medlennnerne hefter solidarisk for Selskabets!"orpIigtelser. Selskabets Bestyrelse bestaar af Anton Mortensen Riis, Formand, Hou St., Anker Bach Andreasen, Randers, og Anton Marinus Poulsen, Mejruj) pr. Holstebro. l'rokura er meddelt Sigvard Marinus Killigren og- Aage Søberg Rasmussen, begge af Aarhus, een ad Gangen i Forbindelse med l'^ormandeu. Bekendtgørelse til Medlemmerne sker pr. anbefalet Brev. Aarluis kgl. Borgmesterkontor, den 10. Juni Til Handelsregistret for Aarhus Købstad er modtaget følgende Anmeldelse; Ernst Vilhelm Georg- Christensen af Aarhus er lultraadt af Firmaet»P. S. CHRI STIANSEN & CO.«af Aarhus, der fortsættes uforandret af den hidtidige Deltager Ole Christian Weishaubt Olsen af Aarhus. Aarhus kgl. Borgmesterkontor, den 14. Juni Til Handelsregistret for Aarhus Købstad er modtaget følgende Anmeldelse; Hans Peter Finsen af Aarhus driver Fabrikation i Aarhus Købstad som eneste ansvarlig- Indehaver af Firmaet»AARHUS ED DIKEBRYGGERI ved IT. P. FINSEN«. Aarhus kgl. Borgmesterkontor, den 16. Juni Til Handelsregistret for Aarhus Købstad 132 Firmaet»BETONIT l/s ved OHM, WRIGHT, THOMSEN & KIER«af Aarhus har tilbagekaldt den Jens Iver Skougaard meddelte Prokura. Aarhus kgl. Borgmesterkontor, den 21. Juni Til Handelsregistret for Aarhus Købstad Firmaet»THOMASSEN & BAADSTRUP«driver Haandværk i Aarhus Købstad. Ane Rasmussen Thomassen og Jakobinc Emmerence Jensen Baadstrup, begge af Aarhus, er de ansvarlige Deltagere og tegner Firmaet i Forening. Aarhus kgl. Borgmesterkontor, den 28. Juni Til Handelsregistret for Aarhus Købstad Ernst Endl Strange Petersen af Aarhus driver Handel i Aarhus Købstad som eneste ansvarlig Indehaver af Firmaet»STU DENTERNES BOGHANDEL v/ E. E. STRANGE PETERSEN«. Aarhus kgl. Borgmesterkontor, den 23. Juni Silkeborg. Til Handelsregistret for Silkeborg' Købstad er modtaget følgende Anmeldelse; Firmaet»HANSEN & ERNST«driver Fabriksvirksondied i Silkeborg Købstad. Thorvald Hansen af Søholt, Gødvad Sogn, os Peter Ernst af Silkeborg er de ansvarlige Deltagere og de tegner hver især Firmaet. Politimesteren i Silkeborg Købstad m. den 1. Juni A^. P. Nielsen. Til Handelsregistret for Silkeborg Købstad Christen Rydahl Pedersen, Silkeborg, bi' dehaver af det 29/ registrerede Firma»OLAF NORS'S EFTFLG. RYDAHL PE DERSEN«, med Handel i Silkeborg Købstad, tilbagekalder herved den M. P. Jørgensen

17 trnr.aintidi«): med Firinaanmeldelsen meddelte; ^OT^roknni. oh Politimesteren i Silkeborg Købstad ni. v., den 13. Juni N. P. Nielse?-). it Til Handelsreg-istret for Silkeborg Købbr.Jtad li'-l Firmaet»TTTAX ved NTELSEX OG HAX- Z^-IKN«driver Handel i Silkeborg Købstad, loiriiorvald Nielsen og Jens Axel Hansen, begti; af Silkeborg, er de ansvarlige Deltagere, I) de tegner hver især Firmaet, lo'l Politimesteren i Silkeborg Kølistad m. v., den 22. Juni Politikreds Nr. 3Q. N. P. Nielsen. HT Til herværende Handelsregister er indt'hiaaet saalydende Anmeldelse: a'jfl liestyrelsen for VEJIÆY-RIISSKOY >II)RU(JSF<)KENING anmelder, at Foreningen lavi'iver Handel med Forretningslokale i dijsjlby. \'edtægternes Dato er af 30/ søkbestyrelsen bestaar af: løtfrer Marins Olsen, Vejlby, Formand, niiiomrer Jørgen Hasmussen, ibd., 'jdiirlier Anders Andersen, ibd., løiiirerarbejdsmand Niels Nielsen, ibd., fjrl'r-adiandler Angnst Reiche, ibd., Kasserer, lyisrer Arne Ødum, ibd. ni Firmaet tegnes af Bestyrelsen. [oi'h'roknra ej anmeldt. T3<IDer er ingen indskudt Kapital i Selska-.t. ^IlAAlle Medlemmer hæfter solidarisk.»ycj'bekendtgørelser til Medlemmerne skal ske RA«i>Aarhns Amtstidende«,»Aarhns Stiftsti- >9f)mde«og»Demokraten«. bøwed en i VELLEV SO(^NS SPARE- Of4 XA.ANEKASSE afholdt Generalforsamling ftbiiraadte af Bestyrelsen: ilnfiardejer Jens Christian Jensen, Vellev, og ilniardejer Jens Peter Ravn, Vellev, i -»og i Stedet indtraadte: ^{njardejer Jens Merrild Nielsen, Enslev, og alnfiirdejer Jens Hauge Christensen, Vellev. Dilo'olitikreds Nr. 39, Hasle ni. ti. Herreder samt Frijsenborg-Fauvskov Birk, Aarhus, d. 4. Juni Iløp(jli-GiihU>pr(j, 133 Til herværende Handelsregister er indgaaet saalydende Anmeldelse;»SPØRRING OG OMEGNS BRUGSFOR ENING anmelder, at ved Generalforsandingen den 24. Februar 1932 udtraadte af Bestyrelsen: Gaardejer Anders Christian Andersen. Spørring, Gaardejer Jens Sørensen, ibd., (iaardejer Søren Grosen Sørensen, ibd.. Smed Christen Petersen, ibd., og i Stedet for indtraadte: 1. Gaardejer Jens Østrup Andersen, Spørring, 2. Gaardejer Søren Christian Andersen, ib<l, 3. Gaardejer Rasmus Madsen, ibd., 4. (iaardejer Niels Helbo, ibd. Politimesteren i Hasle m. fl. Herreder samt Frijsenborg-Faurskov Birk, Aarhus, d. 22. Juni Høegh-Guldberg. Politikreds Nr. 40. Til Hads Ning Herreders Firniaregister er modtaget følgende Anmeldelse; Af Bestyrelsen for TRANBJERG BRIUJS- FORENING er udtraadt Gaardejer Jens Peter.lensen af Børup, Arbejdsmand Hans Hansen af Slet, Husmand Niels Peter Christian Rasmussen, Gunnestrup, Gaardejer Rasmus Hans Rasmussen af Jegstrup, Forpagter Thorvald Rasmussen Østergaard af Østerby. I deres Sted er indtraadt; Husejer Anton Ferdinand Jensen, Slet, Gaardejer Axel Jacobsen af Børup, Giiardejer Hans Peter Hansen Birkegaard af Østerby,. Forjiagter Rasmus Johannes Rasmussen af Jegstrup og Elektriker Laurits Christian Jensen at Tranbjerg. Politimesteren i Hads-Niiig Herreder, Odder, den 30. Maj Randers Amt. Randers. ArtJuidini, cst. Til Handelsregistret for Randers Købstad

18 (Politikreds Nr. 44) er modtaget følgende Anmeldelse; Henry Petersen af Randers driver Handel i Randers Købstad som eneste ansvarlig Indehaver af Firmaet:»RANDERS PAR TIVAREFORRETNING ved HENRY PE TER HEN.«Politimesteren i Randers ni. v., den.si. Maj K. W. Gautier, cst. 134 Til Handelsregistret for Randers Købstad ; (Politikreds Nr. 44) er modtaget følgende Anmeldelse; Peter Larsen af Randers driver Handel i Randers Købstad som eneste ansvarlig Indehaver af Firmaet:»PETER'S KOLONIAL- LAOER ved PETER LARSEN«. Politimesteren i Randers ni. v., den 6. Jnni Volquartz. Til Handelsregistret for Randers Købstad (Politikreds Nr. 44) er modtaget følgende 7\iimeldelse; Anna Kirstine Rasnuissen, født Christiansen, af Randers driver Handel i Randers Kølistad som eneste ansvarligindehaveraf Firmaet»DAVPDE STAUGAARDS EFTFL(iR. ved ANNA RASMUSSEN«. Politimesteren i Randers ni. v., den 10. Jnni P)32. Volquartz. Til Handelsregistret for Randers Købstad (Politikreds Nr. 44) er modtaget følgende Anmeldelse: Firmaet»T. SCHNEH^ER & SØN«driver Haandværk i Randers Købstad..lens Johann Schneider og Jens Johan Schneider, begge af Randers, er de ansvarlige Deltagere og tegner Firmaet hver for sig. Politimesteren i Randers in. v.. den 17. Juni Politikreds Nr. 43. Volquartz. Til Handelsregistret for Politikreds Nr. 43, Koiigsø m. ti. Herreder, er modtaget saalydende Anmeldelse: Af Bestyrelsen for RANDERS ANDELS SVINESLAGTERI ndtraadte paa en den 14. Maj 1932 holdt Generalforsanding Forpagter Niels Kristian Georg Nielsen af Hornslet og P. M. Jensen af Støvring, og i deres Sted indvalgtes Husmand Niels Christian Nielsen af Mørke og Husmand Christian Sørensen af Lindbjerg. Politikreds Nr. 43, Rougsø Herred m. v., den 7. Jnni Ribe Amt. Esbjerg. Henry Colind, Fmd. Til Handelsregistret for Esbjerg Købstad Gunnar Asnmssen af Esbjerg er indtraadt i Firmaet»THOMSEN & HANSEN«af Esbjerg som ansvarlig og til Underskrift berettiget Deltager. Under Firma:»J. C. NIELSEN'S EFFF. A. RERSTORF JENSEN & CO.«drives Haandværk i Esbjerg Købstad af et Kommanditselskab, i hvilket Aktoviliam Bernstorf Jensen af Sæding, Guldager Sogn, er eneste ansvarlig Deltager. Esbjerg Politikanmier, den 3. Jnni Neergaard. Til Handelsregistret for Esbjerg Købstad er modtaget følgende Anmeldelser: Ejnar Niels Nielsen af Esbjerg er indtraadt i Firmaet»N. N. NIELSEN'S MA- SKINFAP)RIK«af Esbjerg som ansvarlig:" til Underskrift berettiget Deltager. Esbjerg Politikanmier, den 7. Juni Neergaard. Til Handelsregistret for Esbjerg Købstad Firmaet»CHRISTENSEN & PEDERSP:N«driver Haandværk i Esbjerg Købstad. Christian Nielsen Christensen og Hans Jf"' sen Anton Pedersen, begge af Esbjerg, f"" de ansvarlige Deltagere. Esbjerg Politikammer, den 14. Juni Neergaard.

19 littil Handelsregistret for Esbjerg Købstad oin modtaget følgende Anmeldelse: ^ii')tiens Ohristian Waldemar Pedersen af Es- ^^i"rg driver Ilaandværk i Esbjerg Købstad 'i iinn eneste ansvarlig Indehaver af Firmaet: [HIYIENEKSALONEN«ved C. WALl). PE- 8H:KSEN. (d>ik.sl)jerg Politikaimiier, den 20. Juni lrø2. Neergaard. li'itil Handelsregistret for Esbjerg Købstad om modtaget følgende Anmeldelse; biihinder Firma»JYDSK PETROLEUM ET l^j)mi\\(jni v/ RØ R K ÆR-(HR TSTEXSE\«HSY.ves Handel i Esbjerg Købstad af et Koniilxunditselskab, i hvilket Hans Peter Rorka^rd?ii'iristensen af P.sbjerg er eneste ansvarlige :i>f;jlltager. i(d«ksl»jerg l'olitikannner. den 24. Juni Neergaard. 135 Murermestrene Ole Peder Christian Pedersen og Daniel Højmark, begge af Herning, anmelder, at Firmaet»PEDERSEN HØJ- MAHK«er luevet. rolitiniesteren i Herning iii. v.. d(>n 10. Juni Holstebro. Paul 11 at! sen. Til herværende Handelsregister er modtaget følgende Anmeldelse: Oluf Knud Knudsen, der er Imlehaver af Firmaet»N. KNUDSENS ENKES EFTER- FØLCJP^R«i Holstebro, anmelder, at den til Axel Engstrøm Johansen af Holstebro afgivne Prokura er ophan-et, Politimesteren i Holstebro in. v., den 9. Juni N. A. IJallund. Politikreds Nr. 64. liltil Handelsregistret for Skads Herred ijilolitikreds Nr. 04) er modtaget følgende hiiimeldelse: 1 f/xf Bestyrelsen for»skads FODP]RSTOF- '3HREN1N(t«er ndtraadt Frands Frandsen og ii'jten Møller Nielsen, begge af Skads, samt ; «fins Sørensen Slot Nielsen af Briksbøl, og jb'ittedet for er indtraadt (Jaardejerne Alfred Iiriivandby og Knnd Madsen, begge af Skads, Jitit (xaardejer Niels (Jothard Lauridsen (iili^^skads Mark. I laf Bestyrelsen for»skads BRUGSFOR- OVIMNd«er ndtraadt Søren Nielsen Søren- 'if; 1 af Briksbøl samt Hans Andersen og Hans fi9«()sen Hansen, begge af Skads, og i Stedet 19 er indtraadt Gaardejerne Peder Lind og i/iv^vard Møller Madsen, begge af Skads. ) Jait (Jaardejer Kaare Sandholt af Andrni). itilo^olitiinestereu i Esbjerg in. v.. den (i. Juni i Neergaard. Ringkøbing Amt. Herning. litil herva^rende Handelsregister er indt'iiet saalydende Annieldels(^: Politikreds Nr. 59. Til herva^rende Handelsregister er modtaget følgende Anmeldelse: Bestyrelsen for SØNDER FELDING SOGNS SPARE- OG LAANEKASSE anmelder, at Boelsniand Niels Juni, Stakroge, er ndtraadt af og Husmand Jens Peder (Jhristensen, Sdr. Felding, indvalgt i Bestyrelsen, der herefter bestaar af Gaardejer Marius Jensen, Drongstrup, FormiL, Husniaml Chr. Peter Andersen, Nederby, og Husmand Jens Peder Christensen, Sdr. P^lding. Politimesteren i Herning ni. v.. den K!. Juni Paul Hamlen. Politikreds Nr. 60. Til herværende Handelsregister er indgaaet saalydende Anmeldelse: l)estyrelsen for SPARE- 0(t LAANEKAS- SEN FOR SAHL SOGN bestiuir nu af: Lagrer Anton Severin Hanghøj af Sahl, Gaardejer Poul Sørensen Poulsen af Sahl; Gaardejer Christian Sinu)nsen af Svendstrup: (iaardejer Kristen Bjørnkjær af Hasselholdt, og Gaardejer Ole Poulsen Nielsen af Vinderuj). Politimesteren i H()lstel)ro m. v.. den 10. Juni N. A. 11 (dlund.

20 i Politikreds Nr. 62. Til herværende Handelsregister er modtaget følgende Anmeldelse: 136 Carl Marinns Jensen, Skjern, anmelder, at han under Firma»ULDVAREHUSET ved CARL MARINUS JENSEN«driver Handel i Skjern By og Sogn som eneste ansvarlige og til at tegne Firmaet berettigede Indehaver. Politimesteren i Ringkøbing Købstad m. v.. den 17. Juni Aage Sørensen. Til herværende Handelsregister er indgaaet saalydende Anmeldelser; 1. Bestyrelsen for»skjern SOGNS SPA RE- (Kl LAANEKASSE«, Skjern, anmehler, at Branddirektør Anton Carl Peter Nyholm, Skjern, er afgaaet ved Døden, og i Stedet for denne er indvalgt i Bestyrelsen Bagermester Hans Jensen, Skjern. 2. Bestyrelsen for»aadum SOGNS SPA RE- OG LAANEKASSE«anmelder, at Gaardejer Jens Madsen, Bindesbøl i Aadnm er ndtrajidt af Bestyrelsen, og at i hans Sted er indvalgt Hnsejer Jens Ole Pedersen, Aadnm, Politimesteren i Kingkøbing Købstad iii. v.. den 18. Juni Vejle Amt. Vejle. Aage Sørensen. Til Firmaregistret for Vejle Købstad er modtaget saalydende Anmeldelse vedrørende»petersen & Albecks Filial i Vejle«: Det anmeldes herved, at Herr Peter Vilhelm Petersen er afgaaet ved Døden og derfor bedes slettet af Handelsregistret. Herr <). Willer-Petersen er herefter eneste ansvarlige Indehaver af Firmaet PETP^RSEN & ALl^ECK, København, og PETERSEN & AL- BECKS FILIAL I VEJLE«. Politikontoret i Vejle, den L Juni Otto Kiørboe. Til Firmaregistret for Vejle Købstad er modtaget Anmeldelse om, at Christian Rasmussen er udtraadt af Firmaet INTEliES- SENTSKABET»PISKEFABRIKEN SCAN- DIA, CHR. RASMUSSEN & C. O. HANSEN' der fortsættes af Carl Ole Hansen som ene-9. ste ansvarlige Indehaver under Firmanavnri-»PISKEFABRIKEN SCANDIA v. C HANSEN«. Politikontoret i Vejle, den 17. Juni Fredericia. Otto Kiørboe. Til herværende Handelsregister er an-n meldt, at Axel Johannes Woidemann aftr; Fredericia driver Handel i Fredericia Køb-:d stad som eneste ansvarlig Indehaver af MO-0 DEMAGASINET ved A. WOIDEMANN, Politimesteren i Fredericia Købstad ni. v., d»l) 3. Juni Kolding. Jjorejizen. Til lierværende Handelsregister er iml-7b gaaet saalydende Anmeldelse: Aar 1932 den 7. Juni anmeldtes, at Gaard::b' ejer L. Thorning, Nr. Bjært, Nis Thuesen,.'if Tyrstrup og Jens Jacob Jensen, Hejnsvig ( ^j er udtraadt af Bestyrelsen for»andei^i^v SVINESLAGTERIET I KOLDING«og Gaardejer Johannes Johansen, Nr. Bjært JT Husmaml Søren Peter Korsgaard, Tajis, oafio Husmand Peter Christensen-Sørensen, Egt-j-f-i ved, i deres Sted er indtnuidt i P)estyrelseuj.ii' Politimesteren i Kolding m. v., den 9. Juiiffiu 1 Thalbitzer. Til herværende Handelsregister er ind-'lj gaaet saalydende Anmeldelse: Aar 1932 den 8. Juni anmeldte Henry Boj^f,o sen, Kolding, og Børge Bojsen, Skærba^k, at t/; de driver Handel i Kolding Købstad soul iiic eneste, ansvarlige Indehaver af Firmaet ty/»brdr. BOJSEN«. Firmaet tegnes af hvens, Indehaver for sig. Politimesteren i Kolding in. v., den 9. Juni i(i;i Thalbitzer. Til herværende Handelsregister er ind- -hn gaaet saalydende Anmeldelse: Aar 1932 den 16. Juni anmeldte Handlendf fhi Jakob Andersen Holm, Kolding, at han dri- -l-ij

21 I 'I"!' Handel i Koldiiifi,' Købstad som eneste, Fjv^iisvarlifi't! Indehaver af Firmaet»lUJENS H(^ØP.ELLAGEK v/ J. A. HOLM«, lo'l rolitiniesteren i Kolding ni. v.. den 17. Juni T halbitzer. lir Til herværende Handelsregister er modl'ølj4'eiide Anmeldelse; y,l Aar 1932' den 16. Juni anmeldte Snedker-»ts'jester J()r<j^en Andreas Hansen, Nykøbinji* ti: f., at han driver HaandvaM'k i Kolding Køb- 1 l)f;id som eneste, ansvarlige Indehaver af Firt'imet»DANSK BOHAVE v/ ANDREAS i Z/AN SEN«. ilo'irolitiniestereu i Kolding m. v., den 17. Juni Thalbitzer. 137 Haderslev Amt. Haderslev. Til Handelsregistret for Haderslev Købstad m. v. (Politikreds Nr. 66) er modtaget følgende Anmeldelse; Marius Hansen og Peter Christian Henningsen, begge af Løjtkirkeby, anmelder, at de som eneste og ansvarlige Indehavere af Firmaet»DET DANSKE KRYSTALSLIBERI ved HANSEN OG HENNINGSEN«driver Haandværk i Haderslev. Indehaverne kan hver for sig tegne Firmaet. Haderslev Politikammer, den 13. Juni Rendal. lit Til h(!rv;erende Handelsregister er inodtog.get følgende Anmeldelse: ti;/vaar 1982 den 17. Juni anmeldtes, at F)ørge *j«[ojsen, Skærbadv, er ndtraadt af Firmaet [IHsiiDR. BOJSEN«, Kolding, som herefter figtrtsiettes uforandret med Henry Bojsen, ihlolding, som eneste, ansvarlige Indehaver. ilo'h'olitiinesteren i Kolding ni. v., den 17. Juni Thalbitzer. Politikreds Nr. 67. Til Handelsregistret for Politikreds Nr. 67, Frøs Herred m. v., Toftlund, er modtaget følgende Anmeldelse;?^irmaet»THOMSEN OG KOWALSKY«driver Haandværk i Gramby, Gram Sogn. Erhardt Thomsen og Anders Kowalsky, begge af Gramby, er de ansvarlige Deltagere, og Firmaet tegnes af P^hardt Thomsen alene. Politimesteren i Toftlund, den 3. Juli Wittrup. Politikreds Nr. 34. liptil lum'va'rende Handelsregister er modtaf)l It følgende Anmeldelse: inaaar 1932 den 8. Juni anmeldte Bestyrelsen L«T»AAGAARD SPAREKASSE«, at Mejerit^J^styrer Thomas P. T. Gasbjerg, Nebel, er untltraadt af Bestyrelsen og at Gaardejer Jens aho'ødsgaard, Vester Nebel, i hans Sted er indrhiuiadt i samme. ilo'fl'olitiniesteren i Kolding ni. v.. den 11. Juni Thdlbitzer. Aabenraa-Sønderborg Amt. Sønderborg. Til herværende Handelsregister er vedrørende FXVCTFI)REN1NGSHUSEI, SELSKAB MED BEGRÆNSET ANSVAR, Sønderborg, anmeldt, at Arbejder Christian Christensen, Lyshøj, hersteds, [laa Generalforsamlingen den 23. JuTii 1932 er ndtraadt af Interessentskabet, og at Arbejder Peter J(?nsen, Alsgade 3, hersteds, er indtraadt i Stedet for. Sønderborg Købstad in. v. Politikontor, den 27. Juni Mariboc.

22 138 Samling af Aumeldelser til Handelsregistrene, udgivet ved Foranstaltning af Ministeriet for Handel og industri, udgaar maanedlig og koster 10 Kroner om Aaret. Samlingen forsynes aarlig med fuldstændigt Firmaregister, tillige omfattende samtlige tidligere Aargange. Abonnement tegnes paa alle Posthuse og i alle Boglader. Nr. 6 for 19o'2, 3 Ark, færdigt fra Trykkeriet den 9. August Udgiver: Departementschef G. Busck-Nielsen, Hovedkommiesionær: Y. Thaning ffe Upsalagade 20. Kjøbmagergade 16. Kjøbenhavn Centraltrykkeriet.

Side 1. Transskriberet af Edla Lund Hansen Side 1. Ark 1

Side 1. Transskriberet af Edla Lund Hansen Side 1. Ark 1 Side 1 Ark 1 ORTEGNELSE over de Mænd og Kvinder som ere fødte i Tidsrummet fra 15de ebruar 1883 til 15de ebruar 1885 ødsels=dat o orældrenes eller Værgens Aar 1 Mads Jensen Knudsen Søren Chr. Knudsen 16/1

Læs mere

Transskriberet af Lene Fabritius

Transskriberet af Lene Fabritius Fra 15 de Februar 1886 til 15 de Februar 1887 Lab 1 Zacharias Petersen 04/04 1886 Fisker Janus Petersen F 2 Carl Marinus Trolle 04/04 1886 Fisker August Trolle F 3 Niels Christian Lønstrup 30/04 1886 Fisker

Læs mere

Christen Hoelgaard 1907 Niels Jensen 1885 Andreas Chr. Hoelgaard

Christen Hoelgaard 1907 Niels Jensen 1885 Andreas Chr. Hoelgaard 1 2d Barslev Anton Lyhne 1980 Henrik Vestergaard 1965 Evald Seir Knudsen 1961 Gunner Kongsgaard 1957 Harald Hoelgaard 1952 Kristine Thorgaard 1944 Anton Pedersen 1941 Niels Frederik Hoelgaard 1941 Jens

Læs mere

Formænd og medlemmer af sognerådene fra 1901-1950

Formænd og medlemmer af sognerådene fra 1901-1950 1 Formænd og medlemmer af sognerådene fra 1901-1950 Lars Ellgaard Sunday, August 18th, 2013 Sognerådsformænd 1/1-1901 31/12-1903 Pedersen, Lauritz Christian SR s Større del Gårdejer 1/1-1904 31/3-1909

Læs mere

Landsmesterskab A-rækken

Landsmesterskab A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Herning GF Licens 1 2 Total Plac. I Maj 63 Aage Christiansen 157 204 361 I Maj 80 Steen Lillegaard 147 159 306 I Jun 84 Jens Vestergaard 140 167 307 I Jan 74 Per Vestergaard

Læs mere

Borgerlige vielser 1906-1910. Side 124. 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg og Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg

Borgerlige vielser 1906-1910. Side 124. 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg og Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg Borgerlige vielser 1906-1910 Side 124 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg 21. december 1906 viedes: Ungkarl Magnus Christian Olsen, Lendum Ugift Hedevig

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Dame Hold Træf Skud Træf Skud 1 39 Sevel Damer 2 105 125 183 Solveig Madsen 2204 Sevel Jagtforening 38 41 185 Kristine Madsen 2204 Sevel Jagtforening

Læs mere

Landsmesterskab 2014-2015. A-rækken

Landsmesterskab 2014-2015. A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Haderslev GF Licens 1 2 Total Plac. I Maj 63 Erich Sønnichsen 020341 181 144 325 I Maj 80 Torben Breinbjerg 150859 150 165 315 I Juni 71 Jon de Taeje 171 133 304 I Jan

Læs mere

Nygade Nygade 3 3ft 1975. 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931

Nygade Nygade 3 3ft 1975. 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931 Nygade Nygade 3 3ft 1975 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931 1931 S. Theisen, tømrermester 1958 Peter Knudsen, fhv. husmand Johanne

Læs mere

GARDERNES INDIVIDUELLE LANDSMESTERSKABER M LIGGENDE

GARDERNES INDIVIDUELLE LANDSMESTERSKABER M LIGGENDE GARDERNES INDIVIDUELLE LANDSMESTERSKABER 2013 KLASSE A 200 M LIGGENDE 1 149/7 Christian Lemmermann Horsens 2 148/5 Axel Vermehren København 3 147/6 Rasmus Fisker Viborg 4 145/3 Gert Østergaard Holstebro

Læs mere

Old Boy Træf Skud Flemming Thøger Pedersen

Old Boy Træf Skud Flemming Thøger Pedersen Placering Nr Navn Forenings by Total Old Boy Træf Skud 1 407 Flemming Thøger Pedersen 1004 40 40 Omskydning 15 16 2 437 Jens Ole Mathiesen 4002 40 40 Omskydning 9 12 3 321 Kim Ole Jakobsen 2418 40 42 4

Læs mere

Landsmesterskab A-rækken

Landsmesterskab A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Høje Taastrup GF Licens 1 2 Total Plac. I Jan 70 Svend Clausen Beck 166 162 328 I Jan 70 Erik Høltermand 125 139 264 I Jun 84 René Poulsen 060664 186 206 392 I Mar 86

Læs mere

6. 40g Hvidbjerg Poul Erik Graugaard 2015 Martha Christensen 1990 Søren Christensen 1960 Jens Jensen 1900

6. 40g Hvidbjerg Poul Erik Graugaard 2015 Martha Christensen 1990 Søren Christensen 1960 Jens Jensen 1900 Søndergade 1. 39a Hvidbjerg Poul Erik Graugaard 2000 Peder S. Clausen 1984 Asta Vestergaard 1981 Carl Vestergaard (Tømrer) 1958 Eli Kruchow (Lægepraksis) 1917 Anders Styvelgaard 1916 Jegindø. Hv. Lyngs

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold

Danmarks Jægerforbund Resultat hold Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Dame Hold Træf Skud Træf Skud 1 40 Sevel Dame 1 105 124 176 Kristina Christensen 1052 Sevel Jagtforening 36 41 174 Jonna Poulsen 1052 Sevel Jagtforening

Læs mere

Grimstrup sogneråd, Oversigt over

Grimstrup sogneråd, Oversigt over Grimstrup sogneråd, Oversigt over sognerådsmedlemmer 1861-1966 Medlemmerne af Sogneforstanderskaberne (fra 1867 Sogneråd) var valgt for 6 år ad gangen. En del af medlemmerne blev valgt blandt de mest bemidlede

Læs mere

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130 Ejerlav. Side. Jerslev 11-60 Klæstrup 61-110 Svennum 111-128 Klæstrup 129-130 Ejerlav Svennum Folio nr. 111 Løbenr. 84 "Bundgaard" Matr. nr. 1. Lars Mikkelsen, skøde fra Mikkel Christensens enke Karen

Læs mere

Landsmesterskab A-rækken

Landsmesterskab A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Høje Taastrup GF Licens 1 2 Total Plac. I Jan 70 Svend Clausen-Beck 185 203 388 I Jan 70 Erik Høltermann 170 179 349 I Jun 84 Rene Poulsen 060664 167 135 302 I Mar 86

Læs mere

Nr Navn født sted 2 Anton Johannes Jensen 18-3-1888 Lindholm Aalborg 3 Augusta Victoria Thomsen 4-11-1891 Aasted Vejerbakken 4 Peder Nicolai Jensen

Nr Navn født sted 2 Anton Johannes Jensen 18-3-1888 Lindholm Aalborg 3 Augusta Victoria Thomsen 4-11-1891 Aasted Vejerbakken 4 Peder Nicolai Jensen Nr Navn født sted 2 Anton Johannes Jensen 18-3-1888 Lindholm Aalborg 3 Augusta Victoria Thomsen 4-11-1891 Aasted Vejerbakken 4 Peder Nicolai Jensen 19-10-1827 Lindholm Aalborg 5 Maren Mogensen 23-3-1857

Læs mere

Liste over bestyrelsesmedlemmer Alslev Forsamlingshus

Liste over bestyrelsesmedlemmer Alslev Forsamlingshus Hansen Hans Peder 1908 Formand 1908-01-29 Jepsen Jeppe H 1908 Kasserer Toftnæs Gregersen Karl 1908 Alslev Andersen Thue 1908 Alslev Hansen Lauridsen 1908 Toftnæs Hansen Hans Peder 1908 Formand 1909-02-19

Læs mere

100 meter Sted Dato Resultat Bemærkning Jørn Palsten, 43 Randers Peter Rasmussen, 40 Århus

100 meter Sted Dato Resultat Bemærkning Jørn Palsten, 43 Randers Peter Rasmussen, 40 Århus 100 meter Sted Dato Resultat Bemærkning Jørn Palsten, 43 Randers 20.06.65 10.5 Peter Rasmussen, 40 Århus 09.06.58 10.6 Jens Pedersen, 43 Randers 31.05.64 10.7 Ove Reimers, 58 Århus 13.09.78 10.8 Preben

Læs mere

20 60.80 Leif P. Nielsen 51 14/Aug/84 Brøndby

20 60.80 Leif P. Nielsen 51 14/Aug/84 Brøndby Allle tiders bedste mænd 100m 1 12.10 Jakob Kjeldgaard 12/Aug/86 Rundforbi 2 12.60 Erik Klitgaard 66 01/Jul/92 Ballerup (-1.3) 3 13.06 Jens Buch Jensen 43 17/Sep/87 Wien 4 13.50 Erik Andersen 47 27/Aug/89

Læs mere

Østjysk Grand Prix Mesterklasse Stilling

Østjysk Grand Prix Mesterklasse Stilling Østjysk Grand Prix Mesterklasse Stilling 2014-2015 Klasse: Mester Silkeborg Grand Prix Skanderborg Grand Prix Grand Prix 1 Jan Pedersen, Skanderborg 6 1 17 6½ 1 17 34 2 Jackie Andersen, Skanderborg 4½

Læs mere

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963.

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Foto 1927 Evald Hansen, karl Karen, senere gift Jensen, pige Marie og Henry Houbak Fr. Sørensen 1928-29 og 1929-30 Dagny Andersen 15/4 1/11

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle Placering Nr Navn Foreningsnummer Forenings by Total

Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle Placering Nr Navn Foreningsnummer Forenings by Total Dame Træf Skud 1 8 Laila Terkelsen 1053 Krogager Jagtforening 34 41 2 16 Jette Østergaard-Jensen 1052 Ansager og Omegns Jagtforening 34 42 3 153 Anja Pedersen 1061 Ølgod Jagtforening 32 40 4 5 Solveig

Læs mere

RESULTATLISTE Sommerstævne 2014 Viborg

RESULTATLISTE Sommerstævne 2014 Viborg 07-06-2014 19:59:26 - DDS SP v.3.14.4.1 RESULTATLISTE Sommerstævne 2014 Viborg Gevær, 50m. - Mesterskab BK1 1 96986 Dagmar Storm Kristensen 06-033 Skals Skytteforening 200/12 200/14 400/26 2 113123 Emilie

Læs mere

Liste over bestyrelsesmedlemmer Alslev Boldklub 1951 til 2009

Liste over bestyrelsesmedlemmer Alslev Boldklub 1951 til 2009 Knudsen Vagn 1951 Formand 1951-06-07- Alslev Knudsen Finn 1951 Kasserer Visselbjerg Jensen- Musiker Harry 1951 Alslev Fugleberg Jens 1951 Alslev Andersen Erik 1951 Alslev Knudsen Vagn 1951 Formand 1952-06-12-Alslev

Læs mere

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR Skyttens Navn Bane 1. 2. 3. 4. 5. mel / 1 6. 7. 8. mel /2 9. 1. slut e 1. e 2. e 3. e 4 Peter Hvidbjerg 1,1 1,1 Kim Jensen 99,8 99,8 Birger Groesmeyr 99,7 99,7 Niels

Læs mere

Danmarksturnering. 10 meter riffel

Danmarksturnering. 10 meter riffel Danmarksturnering 10 meter riffel Resultatliste 2014-2015 4. omgang Startet i 1980 Åben klasse 4. omgang total 1. Division 1 Bredstrup-Pjedsted 1 1859,9 12 7433,2 48 2 Helle 1 1834,2 10 7325,5 34 3 Viborg

Læs mere

DE DANSKE GARDERFORENINGERS LANDSSKYDNING 200 M 2011 HOLD - SENIORER

DE DANSKE GARDERFORENINGERS LANDSSKYDNING 200 M 2011 HOLD - SENIORER DE DANSKE GARDERFORENINGERS LANDSSKYDNING 200 M 2011 HOLD - SENIORER 1. DIVISION 1 594,30 Frederiksborg Amts Garderforening - 1 2 588,19 Garderforeningen i København - 1 3 577,18 Garderforeningen i København

Læs mere

Uddrag af 'Dagjournaler' for Vester Egede Skole

Uddrag af 'Dagjournaler' for Vester Egede Skole Uddrag af 'Dagjournaler' for Vester Egede Skole 1851-1878 Kilde: Dagjournaler for Vesteregede Skole (hos Landsarkivet for Sjælland) I skolen dagjournaler er indført forskellige oplysninger om skolens elever

Læs mere

UM 50M Junior og Ungdom. Vestereng Skydebaner

UM 50M Junior og Ungdom. Vestereng Skydebaner UM 5M 29 Junior og Ungdom Vestereng Skydebaner www.skytteunion.dk 1 6 liggende Herrejunior 1 Nicolai Espersen Ballerup 99 98 97 98 94 97 583 29x 583 Finale 12,1 685,1 2 Alexander Helleskov Trehøje 98 98

Læs mere

Xtracon GM /10. Næstved Høst 24/8-5/10. Dianalund Open 11/9-9/10

Xtracon GM /10. Næstved Høst 24/8-5/10. Dianalund Open 11/9-9/10 Navn/Turnering Fra Klub Holbæk Løvfald 11/9-13/9 Greve EMT 7/9-28/9 Næstved Høst 24/8-5/10 Dianalund Open 11/9-9/10 Xtracon GM 2015 12-18/10 Nordfalster opstart 15/9-20/10 Maribo By 9/9-21/10 Faxe efterm.

Læs mere

Folketælling 1921 Slangerup Landsogn

Folketælling 1921 Slangerup Landsogn AO nr. Efternavn, fornavn. Årstal 42 Andersen, Ana 1867 15 Andersen, Arnold 1901 33 Andersen, Edvard 1905 7 Andersen, Emilie 1892 42 Andersen, Gerda 1904 42 Andersen, Hans 1868 46 Andersen, Jens 1898 28

Læs mere

Pistol U1A Guld U1A Alexander Lang PC Vejle 87 79 79 245 2 Sølv U1A Laurits Skrædderdal PC Vejle 63 74 46 183 1

Pistol U1A Guld U1A Alexander Lang PC Vejle 87 79 79 245 2 Sølv U1A Laurits Skrædderdal PC Vejle 63 74 46 183 1 Pistol Damer - Indledende runde Dame Dorte Thorsen Trehøje 92 92 93 95 372 3 Dame Christina Borgen Nielsen Trehøje 89 91 91 94 365 8 Dame Maria Kristensen Aars Skytteforening 94 91 85 88 358 5 Dame Anja

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 25-05-2014

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 25-05-2014 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Dame Hold Træf Skud Træf Skud 1 6 Sevel Dame 2 102 128 21 Kristina Christensen 2418 Sevel 37 43 23 Kristine Madsen 2409 Sevel 33 42 22 Solveig Madsen

Læs mere

Ark1. Skydetider kredsskydning 2016

Ark1. Skydetider kredsskydning 2016 Skydetider kredsskydning 2016 Seniorer 08.00 Kim Grubbe 08.01 Michael Lysgaard 08.02 Klaus Holt Jensen 08.03 Thomas Heesgaard 08.04 Morten Mogensen 08.05 Rene Holt Schmidt 08.06 Torben Mauritson 08.07

Læs mere

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR Skyttens Navn Bane 1. 2. 3. 4. 5. mel / 1 6. 7. 8. mel /2 9. 1. slut e 1. e 2. e 3. e 4 Kim Jensen 12 12,3 Susanne poulsen 96,9 96,9 Stig Bjerregård 95,6 95,6 Peter skov

Læs mere

KORSØRLØBET 2003. Piger indtil 10 år

KORSØRLØBET 2003. Piger indtil 10 år KORSØRLØBET 2003 Piger indtil 10 år 1 MATHILDE THORSEN 0.10.08,6 2 ANNE KNUDSEN 0.10.10,8 3 SABINE OLSEN 0.10.16,4 4 PERNILLE HANSEN 0.10.36,0 5 ELINE KRISTIANSEN 0.11.19,9 6 JOSEFINE MIKKELSEN 0.11.32,8

Læs mere

,76 Ralph Køster,, Helsingør Firma Idræt ,93 Jan Dahl,, FKBU ,67 Erik Pedersen,, FKS-Odense

,76 Ralph Køster,, Helsingør Firma Idræt ,93 Jan Dahl,, FKBU ,67 Erik Pedersen,, FKS-Odense Herre M pulje 1 1 4 4 1750 83 21,08 Kim Jensen,, FFFIF 2 2 2 1354 83 16,31 Henrik Sørensen,, FKBU Herre A pulje 1 1 4 4 1184 77 15,38 Regner Sørensen,, Nykøbing Falster Firmasport 2 3 3 1170 67 17,46 Preben

Læs mere

GARDERNES INDIVIDUELLE LANDSMESTERSKABER 2015 200 M LIGGENDE KLASSE A

GARDERNES INDIVIDUELLE LANDSMESTERSKABER 2015 200 M LIGGENDE KLASSE A GARDERNES INDIVIDUELLE LANDSMESTERSKABER 2015 KLASSE A 200 M LIGGENDE 1 148/8 Nicolai Henriksen Vestlolland 2 148/7 Rasmus Fisker Viborg 3 147/5 Ib Henriksen Vestlolland 4 145/2 Morten Olsen Frederiksborg

Læs mere

RESULTATLISTE Blåhøj 15 meter 2015

RESULTATLISTE Blåhøj 15 meter 2015 RESULTATLISTE Blåhøj 15 meter 2015 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 108643 Rasmus Bellahn 10-456 Vejle Skytteforening 199/11 200/09 399/20 G 2 109630 Adrian Olsen 06-012 Arnborg Idrætsforening 199/09 196/09

Læs mere

1953 42. W.E.Holst. 1954 43. J.Dinesen 44. Ch.Walbum 45. Junia Egemose

1953 42. W.E.Holst. 1954 43. J.Dinesen 44. Ch.Walbum 45. Junia Egemose FORENINGEN for LANGELÆNDERE Sølvnålen I anledningen af foreningens 25 års jubilæum blev fremstillet en sølvnål, der bliver uddelt gratis til de aktive medlemmer, der har opnået 25 års uafbrudt medlemsskab.

Læs mere

Resultat Individuelle

Resultat Individuelle Dame individuel 1 50 Susanne Christiansen Billund 4207163484 31 43 2 29 Anny Schlünsen Vejen 4308168984 16 45 2 udskrevet for: Dame individuel Side 1 Junior individuel 1 101 Jesper Egeskov Grindsted 4103252537

Læs mere

Efterslægt Ole Poulsen

Efterslægt Ole Poulsen Efterslægt Ole Poulsen 1. generation 1. Ole Poulsen, søn af Povel Olsen og Ane Pedersdatter, blev født den 2 Aug. 1834 i Stenløse, Ølstykke, Frederiksborg, døde den 29 Jul. 1875 i Stenløse, Ølstykke, Frederiksborg,

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Junior Hold Træf Skud Træf Skud 1 23 Vamdrup Junior 87 128 94 Kasper Hjorth 4308 Vamdrup og Omegns Jagtforening 35 42 100 Mikkel Dall 4308 28 43 96 Frederik

Læs mere

RESULTATLISTE Vadum stævnet 2015

RESULTATLISTE Vadum stævnet 2015 RESULTATLISTE Vadum stævnet 2015 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 106441 Thomas Grøn Bendixen 01-412 Hjørring Skytteforening 200/11 200/15 400/26 G 2 113586 Christian Bols Pedersen 01-513 Vester Hassing

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering Senior 60 liggende 4. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1876,9 10 7505,5 40 2 Kolding 1 1842,3 4 7412,0 24 3 DSB/ASF 1 1846,9 6 5565,8 22 4 Viborg 1 1850,6 8 7394,9 18 5 Bredstrup-Pjedsted 1 1819,9 0 7351,8

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle Placering Nr Navn Foreningsnummer Forenings by Total

Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle Placering Nr Navn Foreningsnummer Forenings by Total Dame Træf Skud 1 176 Kristina Christensen 1052 Sevel Jagtforening 36 41 2 174 Jonna Poulsen 1052 Sevel Jagtforening 36 42 3 9 Conni Elmholt 1051p Sogns Jagtforening 34 41 4 173 Inge-Lise Jensen 1052 Sevel

Læs mere

Gårdmøller i Mygdal Sogn

Gårdmøller i Mygdal Sogn Nr. Adresse/navn Matr. Nr År Mølletype m.m. Erstatningsværdi Ejer Kilde Foto af mølle 1??? 1ei odden hovedgård 1945 Vindmotor bygget 1938 1500 Anton Hansen 2 Degnbølvej 13 "Odden Mølle" 1b odden møllegård

Læs mere

23 maj 2006 Side 1. Første Generation

23 maj 2006 Side 1. Første Generation 23 maj 2006 Side 1 Første Generation 1. Kristian Martinus 1 Jensen #20, (søn af Laurits Jensen #1868 og Ane Marie Pedersdatter #1869). Han blev gift med Jacobine Andrea (Rubæck) Jacobsen #21. + 2 i. Laurits

Læs mere

RESULTATLISTE DDS midt 15 meter pistol stævne 2 runde 2011-2012

RESULTATLISTE DDS midt 15 meter pistol stævne 2 runde 2011-2012 Side 1 af 8 01-12-2011 07:44:33 - DDS SP v.3.11.11.8 RESULTATLISTE DDS midt 15 meter pistol stævne 2 runde 2011-2012 Holdkonkurrence: 15 meter call 22 1 Aulum Skytteforening 31309 Keld Jeppesen Klasse:

Læs mere

Torslev Kommune (valg torsdag den 14. marts 1921) Torslev Kommune (valg torsdag marts 1929)

Torslev Kommune (valg torsdag den 14. marts 1921) Torslev Kommune (valg torsdag marts 1929) Torslev Kommune (valg torsdag den 14. marts 1921) 1) Magnus Madsen, gårdejer, Store Tamstrup (A) 2) Alfred Nielsen ( Alfred Skavange ), husejer, Solvang, østervraa (B) -formand 3) Søren Nielsen, gårdmand,

Læs mere

Resultatliste - TKL Forårsstævne 2015

Resultatliste - TKL Forårsstævne 2015 Side 1 af 8 09:06:29 - DDS SP v.3.14.4.1 RESULTATLISTE TKL Forårsstævne 2015 Tak for fremmødet til vores stævne Lodtrækning med 10 gevinster af 100,- kr 1 19466 Finn Karlsson 06-005 Ulbjerg Skytteforening

Læs mere

Junior hold 1 udskrevet for: Junior hold

Junior hold 1 udskrevet for: Junior hold Junior hold 11:40 26 Nørup Junior 1140 1142 1144 1146 109 110 111 112 Patrick Jensen Thomas Johansen Simon Madsen Andreas Thomsen 4221303811 4221305221 4221302509 4221304417 1 udskrevet for: Junior hold

Læs mere

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1 DELTAGERLISTE HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. 1. HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. GRUPPE A Aarøsund 2 stemme Stemmeberettiget Tildelt ekstra Antal v/fuldmagt Assens Bestyrelsesformand

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior 60 liggende 5. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1872,6 10 9378,1 50 2 Kolding 1 1865,0 7 9277,0 31 3 DSB/ASF 1 1865,2 7 7431,0 29 4 Viborg 1 1852,7 4 9247,6 22 5 Bredstrup-Pjedsted 1 1843,9 0 9195,7

Læs mere

Resultat Individuelle

Resultat Individuelle V 0 udskrevet for: Veteran individuel Side 1 Dame individuel 1 84 Anny Schlünsen Vejen 4308168984 29 45 2 113 Sandie Jensen Egtved 4221264196 19 50 2 udskrevet for: Dame individuel Side 2 Junior individuel

Læs mere

VARDE SPORTSFISKERFORENINGs bestyrelse fra 1926 til Isenkræmmer S. Graversen.

VARDE SPORTSFISKERFORENINGs bestyrelse fra 1926 til Isenkræmmer S. Graversen. VARDE SPORTSFISKERFORENINGs bestyrelse fra 1926 til 2016 09/06 1926: Formand: Hr. Sagfører H. Grønholm. Næstformand Hr. Hr. Isenkræmmer S. Graversen. Hr. Fabrikinspektør Sigurd Hansen. Hr. Postmester P.

Læs mere

Aner til Karen Jensen

Aner til Karen Jensen 1. generation 1. Karen Jensen, datter af Husmand Jens Jensen og Kirsten Olesen, blev født den 20 Nov. 1885 i Ø. Tørslev sogn, Gjerlev Herred, 1 blev døbt den 2 Dec. 1885 i Hjemmet, og døde efter 1930.

Læs mere

Danmarksturnering. 10 meter riffel

Danmarksturnering. 10 meter riffel Danmarksturnering 10 meter riffel Resultatliste 2014-2015 1. omgang Startet i 1980 Åben klasse 1. omgang total 1. Division 1 Bredstrup-Pjedsted 1 1856,4 12 1856,4 12 2 Særslev 1 1831,9 9 1831,9 9 3 Viborg

Læs mere

Nr. Navn Efternavn klub klasse DM Lørdag Herre& Senior 1 Laijla Terkelsen Krogager d Marie Louise Agton Lyng HFJ d Gitte Haue Tølløse d Helle Udesen

Nr. Navn Efternavn klub klasse DM Lørdag Herre& Senior 1 Laijla Terkelsen Krogager d Marie Louise Agton Lyng HFJ d Gitte Haue Tølløse d Helle Udesen Nr. Navn Efternavn klub klasse DM Lørdag Herre& Senior 1 Laijla Terkelsen Krogager d Marie Louise Agton Lyng HFJ d Gitte Haue Tølløse d Helle Udesen HFJ d Gustav Lagertbon HFJ j Jakob Iversen Lund j Arne

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2015 - Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2015 - Senior 60 liggende 1. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1871,8 10 1871,8 10 2 Viborg 1 1846,6 8 1846,6 8 3 Bredstrup-Pjedsted 1 1845,2 6 1845,2 6 4 Kolding 1 1843,4 4 1843,4 4 5 Helle 1 1807,9 2 1807,9 2

Læs mere

Liste over bestyrelsesmedlemmer Alslev Ungdomsforening 1921 til 1960

Liste over bestyrelsesmedlemmer Alslev Ungdomsforening 1921 til 1960 Schack Peter 1921 Formand 1921-04-07 Bennetsen Søren 1921 Kasserer Torrup Jepsen Kristian lund 1921 Toftnæs Jepsen Hans Lund 1921 Toftnæs Pedersen Kirstine 1921 Alslev Schack Peter 1921 Formand 1921-11-25

Læs mere

RESULTATLISTE Hobro Egnens Skytteforening s 15 m stævne 2016

RESULTATLISTE Hobro Egnens Skytteforening s 15 m stævne 2016 14-02-2016 15:07:25 - DDS SP v.3.15.11.1 RESULTATLISTE Hobro Egnens Skytteforening s 15 m stævne 2016 Gevær, 15m. - Mesterskab Børn 1 1 114483 Thomas Marding Thorsen-Poulsen 09-116 Midtdjurs Skytteforening

Læs mere

RESULTATLISTE Skive Skydning 15m 2014

RESULTATLISTE Skive Skydning 15m 2014 25-10-2014 15:53:29 - DDS SP v.3.14.3.1 RESULTATLISTE Skive Skydning 15m 2014 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 113123 Emilie Louise Rasmussen 06-026 Kjellerup Skytteforening 200/10 200/13 400/23 2 101594

Læs mere

Liste over bestyrelsesmedlemmer Alslev Gymnastikforening

Liste over bestyrelsesmedlemmer Alslev Gymnastikforening Jensen Søren Peder 1932 Formand 1932-12-19 Vib. Sveigård M.R 1932 Kasserer Knudsen Karen 1932 Nielsen Emma (Møller) 1932 Torrup Jensen Søren Peder 1932 Formand 1933-09-11 Sveigård M.R. 1932 Kasserer Gade

Læs mere

RESULTATLISTE DDSN 15m Pistolturnering Individuelle resultater

RESULTATLISTE DDSN 15m Pistolturnering Individuelle resultater RESULTATLISTE DDSN 15m Pistolturnering 2012-13 Individuelle resultater Luftpistol Klasse 1 1 16916 Rune Knudsen 291 291 582 291 2 32639 Heidi Bergholt Madse 289 287 576 288 3 14860 Bo Lykholt Andreasen

Læs mere

Han Herred Bogen - Billedindex

Han Herred Bogen - Billedindex Han Herred Bogen - Billedindex - 2000 INDHOLD ÅRGANG SIDE ART NOTE Andersen (dyrlæge) 2000 (121) Foto Skovsgaard slagteri, ca. 1938 Bach, Jens Andersen 2000 100 Foto Portræt, Vesløs Badstue, Hans Pedersen

Læs mere

Side Spalte Afsnit Linje Tekst

Side Spalte Afsnit Linje Tekst Side Spalte Afsnit Linje Tekst Forklaring 5 v 1 5 Viggos hus Dybvigvej 40 5 Morten Hansens hus Dybvigvej 51 9 Maskinfabrik Dybvigvej 45 h 3 2 Kaj Nielsens forretning Dybvigvej 41 8 h 1 4 Ejler Kulles hus

Læs mere

DGI Sydvest Hold Finale

DGI Sydvest Hold Finale Række C2 / C1 Bane 20-22 Oluf Pedersen Anne Mette Salven Tove Pedersen Svend Petersen Tjæreborg 7: C1p1 1: XXX XXX 20 6 12 12 1 50 76 2: XXX XXX 2 12 9 20 1 43 67-50 3 Ole Iversen Kai Lehmann Andersen

Læs mere

Resultatliste - Randers åben 09 / 12-11-2011

Resultatliste - Randers åben 09 / 12-11-2011 Page 1 of 7 12-11-2011 16:32:06 - DDS SP v.3.11.11.3 RESULTATLISTE Randers åben 09 / 12-11-2011 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 25303Kirstine Bissø Svoboda 05-940 Samsø Skytteforening 200/11 200/11 400/22G

Læs mere

Deltagere i 5 km. løb

Deltagere i 5 km. løb Deltagere i km. løb 0 Jens Bønding 0 Spøttrup Balling : :: 0:0: Peter Ibsen 0 Spøttrup Balling : :: 0:: Robert Jensen 0 Spøttrup Balling : :: 0:: 09 Inge B. Pedersen 00 Skive SAM Skive : ::0 0::0 Michael

Læs mere

Kommunemesterskab 2010 Andst/Vejen Resultater og billeder af medaljemodtagere

Kommunemesterskab 2010 Andst/Vejen Resultater og billeder af medaljemodtagere Herresingle U09 B 1. Søren Pedersen (Holsted) 2. Tobias Hansen (Skodborg) 3. Max Bøgedahl (Skodborg) 4. Anne Mia Storm Pedersen (Andst) 5. Christian Huss Eskesen (Gesten) Kommunemesterskab 2010 Andst/Vejen

Læs mere

RESULTATLISTE FOR Byskyttestævne 2009

RESULTATLISTE FOR Byskyttestævne 2009 Side 1 af 8 StævneProgram 24-08-2009 16:54 De Danske Skytteforeninger DDS SP v.2.4.7 Juni 2008 RESULTATLISTE FOR Byskyttestævne 2009 200m Gevær - Mesterskab Klasse BK 1 05-79949 Mathias Nielsen 930-VBFs

Læs mere

RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014

RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014 RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014 DDS SP v.3.14.4.1 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 101491 Gustav Røjkjær 10-006 Klejs-Juelsminde Skytteforening 200/11 200/14 400/25 2 20564 Silas Højfeldt Kildehøj 10-456

Læs mere

Plads Score Medl.nr. Navn Præmie

Plads Score Medl.nr. Navn Præmie Topplaceringer for måned: 2016-05. Foreløbig! Præmie = Ja spilleren står til en Månedspræmie. Præmie = X En bedre præmie i måneden / Utilstrækkeligt antal præmier. 18 Huller: Damer A HCP max 29,0. Herrer

Læs mere

R E S U L T A T - L I S T E F R A. Jyllandsstævnet 9.okt.1999 Vingsted

R E S U L T A T - L I S T E F R A. Jyllandsstævnet 9.okt.1999 Vingsted +----------------------------------+ De Danske Skytteforeninger StævneProgram v1.12 +----------------------------------+ Dato:10/10/1999 12:30 R E S U L T A T - L I S T E F R A Jyllandsstævnet 9.okt.1999

Læs mere

Damejunior Pistol Total x'er 196 Christina Van Elzelingen Særslev P DJ

Damejunior Pistol Total x'er 196 Christina Van Elzelingen Særslev P DJ Dame pistol 157 Dorte Thorsen IFK P Dame 95 89 95 93 372 10 51 Laila Højfeldt Vejle P Dame 89 87 94 92 362 6 124 Christina Borgen Nielsen DSB/ASF P Dame 90 90 91 91 362 4 1084 Christina Popp Hansen DSB/ASF

Læs mere

RESULTATLISTE Næstveds 50 meter stævne 2014

RESULTATLISTE Næstveds 50 meter stævne 2014 8-05-04 4:57:49 - DDS SP v.3.4.4. RESULTATLISTE Næstveds 50 meter stævne 04 Holdkonkurrence: Foreningshold bk Kongsted Skytteforening runde 08973 Tobias Ellehøj Klasse: MB 97/06 99/ 396/8 08974 Kamilla

Læs mere

Danskemesterskaber 2010 10 og 15 m Senior og Oldboys

Danskemesterskaber 2010 10 og 15 m Senior og Oldboys Danskemesterskaber 00 0 og m Senior og Oldboys Resultatliste Dansk Skytte Union 0. og 0. marts 00 BPI UM 00-0 og m Senior og Oldboys 0m Senior 0 Carsten Klich Maribo Sys Hansen Hvidovre Peter Hansen Ballerup

Læs mere

Søren Christensen Skov (f. 14 jun 1884) g. Marie Christensen (f. 23 Jan 19xx)

Søren Christensen Skov (f. 14 jun 1884) g. Marie Christensen (f. 23 Jan 19xx) Christen Christensen Skov (13 Mar 1844-13 sep 1907) Kristian Johan C. Skov (f. 3 Dec 1869) g. 10 sep 1869 Petrine Pedersen (6 Apr 1849-1 Apr 1932) Lene Christensen Skov (14 Okt 1871-31 Jan 1933) g. Ukendt

Læs mere

Danske Y s Men i Den Gyldne Bog

Danske Y s Men i Den Gyldne Bog DK Index Æret Navn Medlem af klub Indstillet af År Geneve Index Bemærkninger 77-1 Peter Jørgensen Marilynn and Charles Linkletter 1977 28 In memoriam Poul H. Jørgensens far 81-1 Birgit Nissen Charles &

Læs mere

RESULTATLISTE Næstveds 15m luftstævne 2011

RESULTATLISTE Næstveds 15m luftstævne 2011 30-10-2011 14:09:29 - DDS SP v.3.11.10.2 RESULTATLISTE Næstveds 15m luftstævne 2011 Luftgevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 87091 Tanja R. Wriedt 14-006 Næstved Skytteforening 200/11 198/09 398/20 2 88697 Kasper

Læs mere

Rangliste 25 m Standardpistol

Rangliste 25 m Standardpistol Rangliste 25 m Standardpistol Forening max max2 max3 Snit. % Dame Pia Villemoes Søværnets IF, København 546 545 544 545,0 95, 2 Anja Christensen Skytteklubben DSB/ASF Århus 55 54 3 Dorte Thorsen IF Flyvestation

Læs mere

Indledende kampe Parturnering

Indledende kampe Parturnering C1 Pulje 1 Bane 27-28 Inger Marie Lundgren Asta Qvist Claus Andersen Jes Jacobsen Jens Gram Birgit Gram Hans Chr. Hansen Grethe Sørensen Bramming 1: XXX 20 12 20 2 52 34 18 2 Vorbasse 2: 12 XXX 6 12 0

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering Senior 60 liggende 2. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1869,8 10 3741,6 20 2 Bredstrup-Pjedsted 1 1858,2 8 3703,4 14 3 Viborg 1 1843,6 5 3690,2 13 4 Kolding 1 1843,5 5 3686,9 9 5 Helle 1 1824,2 2 3632,1

Læs mere

GÆLDENDE - RESULTATLISTE Skf. Kimbrernes Vinterstævne 2017

GÆLDENDE - RESULTATLISTE Skf. Kimbrernes Vinterstævne 2017 29-01-2017 16:28:00 - DDS SP v.3.16.4.1 GÆLDENDE - RESULTATLISTE Skf. Kimbrernes Vinterstævne 2017 Gevær, 15m. - Mesterskab Børn 1 1 115469 Magnus Sørensen 01-550 Løgstør Sportsskytteklub 200/15 200/12

Læs mere

Resultatliste. Ungdomsturnering 2015 Riffel 50 meter. 2. omgang. Dansk Skytte Union

Resultatliste. Ungdomsturnering 2015 Riffel 50 meter. 2. omgang. Dansk Skytte Union Resultatliste Ungdomsturnering 2015 Riffel 50 meter 2. omgang Dansk Skytte Union Idrættens Hus - DK-2605 Brøndby - Tlf. 4326 2626 - Fax 4326 2355 - E-mail info@skytteunion.dk - www.skytteunion.dk 30 liggende

Læs mere

Emma Hejlesen Kristensen Vester Hassing 196/9 193/6 389/15 G

Emma Hejlesen Kristensen Vester Hassing 196/9 193/6 389/15 G Resultatliste Kimbrernes sommerstævne 2016 Gevær 50 m - Mesterskab BK 1 1 15629 Frederik K Sørensen Ulsted Skf 196/6 200/12 396/18 G 2 93472 Anne Bakke Nielsen Thisted 197/11 198/12 395/23 S 3 15758 Trine

Læs mere

Danmarksturnering. 10 meter riffel

Danmarksturnering. 10 meter riffel Danmarksturnering 10 meter riffel Resultatliste 2013-2014 10. omgang Startet i 1980 10. omgang total 1. Division A Trehøje 1 1848,7 2 17895 18 a Bredstrup-Pjedsted 1 1237,4 0 16106,3 16 c Viborg 1 1812

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior 60 liggende 1. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1878,1 10 1878,1 10 2 Kolding 1 1852,4 8 1852,4 8 3 Bredstrup-Pjedsted 1 1846,0 6 1846,0 6 4 Hvidovre SF 1 1839,9 4 1839,9 4 5 Viborg 1 1835,7 2 1835,7

Læs mere

Turnering : Hold 2hk 2008/9. Hovedkreds: 2. Grundlag.: 2HK_HOLD.RAT. Resultat.: 2HK_HOLD.TXT. ELO indberetning: 2HK_HOLD.ELO. Klub: Skovbo Skakklub

Turnering : Hold 2hk 2008/9. Hovedkreds: 2. Grundlag.: 2HK_HOLD.RAT. Resultat.: 2HK_HOLD.TXT. ELO indberetning: 2HK_HOLD.ELO. Klub: Skovbo Skakklub Turnering : Hold 2hk 2008/9 d.20.03.2009 Hovedkreds: 2 Grundlag.: 2HK_HOLD.RAT Resultat.: 2HK_HOLD.TXT ELO indberetning: 2HK_HOLD.ELO Klub: Skovbo Skakklub Hans E. Andersen 1447 1 Julius Mølvig 1 1190

Læs mere

RESULTATLISTE Skive Skydning 15m 2016

RESULTATLISTE Skive Skydning 15m 2016 RESULTATLISTE Skive Skydning 15m 2016 Gevær, 15m. - Mesterskab Børn 1 1 107458 Daniel Hochland Andersen 06-001 Viborg Skytteforening 199/13 200/11 399/24 2 113665 Chris Nielsen 06-001 Viborg Skytteforening

Læs mere

Oversigt bestyrelsesmedlemmer i Nordjysk Lystfiskeriforening Årstal Formand Kasserer

Oversigt bestyrelsesmedlemmer i Nordjysk Lystfiskeriforening Årstal Formand Kasserer Oversigt bestyrelsesmedlemmer i Nordjysk Lystfiskeriforening Årstal Formand Kasserer Bestyrelsesmedlemmer 1917 Rodskjer Søren Kragh O.C. Jonassen Otterstrøm Svend Lauesgaard 1918 Rodskjer Søren Kragh Edelsten

Læs mere

Vadum Stævnet 15m 2014

Vadum Stævnet 15m 2014 Vadum Stævnet 15m 2014 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 103892 Kasper Schultz 01-513 Vester Hassing Skf. 199/09 200/05 399/14 G 2 99838 Nicki R. M. Jensen 01-561 Hobro Egnens Skytteforening 199/09 200/00

Læs mere

Efterslægt Jacob Zachariasen

Efterslægt Jacob Zachariasen Efterslægt Jacob Zachariasen 1. generation 1. Jacob Zachariasen, søn af Zacharias Jacobsen og Anne Larsdatter, blev født den 4 Apr. 1802 i Ørslev, Vends, Odense, døde den 18 Feb. 1858 i Assens, Båg, Odense,

Læs mere

Fjordager Idrætsforenings Tempoløb 2011

Fjordager Idrætsforenings Tempoløb 2011 Fjordager Idrætsforenings Tempoløb 2011 Resultatliste rækkefølge Samlet KV3 36-45 år KV6 56-65 år 1 0-18 år 2 19-35 år 3 36-45 år 4 46-55 år 5 56-65 år 6 66-99 år LICENS Resultatliste samlet Placering

Læs mere

Unionsmesterskaber og 15 meter riffel Senior og Oldboys/girls

Unionsmesterskaber og 15 meter riffel Senior og Oldboys/girls Unionsmesterskaber 2011 10 og 15 meter riffel Senior og Oldboys/girls Resultatliste Dansk Skytte Union 18. - 19. marts 2011 Særslev 1 10m luftriffel Senior 1 1 Poul Lamhauge Gundsølille 94 92 95 97 378

Læs mere

Herre Riffel Licens nr Navn Klub R/P Klasse Total x'er 835 Steffen Halfdan Olsen Kolding R Herre 102,9 104,6 102,5 102,5 103,1

Herre Riffel Licens nr Navn Klub R/P Klasse Total x'er 835 Steffen Halfdan Olsen Kolding R Herre 102,9 104,6 102,5 102,5 103,1 Dame Riffel 634 Line Petermann Ribe R Dame 102,7 102,3 103,6 103,3 411,9 27 240 Rikke Mæng Trehøje R Dame 102 102,8 101,9 103,2 409,9 28 445 Charlotte Jakobsen DSB/ASF R Dame 99,3 99,7 103,8 102,4 405,2

Læs mere

Resultatliste - Aalborg Skyttekreds 15 meter riffel oktober 2015

Resultatliste - Aalborg Skyttekreds 15 meter riffel oktober 2015 Side 1 af 8 19:13:50 - DDS SP v.3.15.10.2 RESULTATLISTE Aalborg Skyttekreds 15 meter riffel oktober 2015 Gevær, 15m. - Mesterskab Børn 1 1 118344 Emil Hedemann 01-513 Vester Hassing Skf. 200/15 200/10

Læs mere