December 2010 / Side 1. Pensionsreglement for tjenestemandslignende ansatte ved lokalbanerne af december 2010.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "December 2010 / Side 1. Pensionsreglement for tjenestemandslignende ansatte ved lokalbanerne af december 2010."

Transkript

1 Side 1 Pensionsreglement for tjenestemandslignende ansatte ved lokalbanerne af december 2010.

2 Side 2 Indholdsfortegnelse Side Kapitel 1. Anvendelsesområde Reglementets anvendelsesområde... 4 Kapitel 2. Egenpension Erhvervelse af pensionsret Fratræden på grund af alder Pensionsalder Pensionsgivende løn Beregningsgrundlag Pension ved nedsat erhvervsevne Tilskadekomstpension Genansættelse ved tjenstdygtighed Inddragelse af pension... 7 Kapitel 3. Ægtefællepension Ret til ægtefællepension Ægtefællepensionens størrelse Flere ægtefællepensioner... 8 Kapitel 4. Børnepension mv Ret til børnepension Beregning af børnepensionstillæg og børnepension Ophør af børnepension... 9 Kapitel 5. Særregler Pensionsalder - Lokomotivførere... 9 Kapitel 6. Efterindtægt Ret til efterindtægt Beregning af efterindtægt Efterindtægtsperioden Overtagelse af efterindtægt Kapitel 7 Opsat pension mv Ret til opsat pension Fratrædelsesgodtgørelse mv. i stedet for opsat pension Kapitel 8. Regulering Procentregulering af pension Procentregulering af efterindtægt af løn Kapitel 9 Forskellige bestemmelser Helbredsbedømmelser Overgangsbestemmelser vedrørende pensioner anlagt i forbindelse med Amternes overtagelse af statens aktier Overgangsbestemmelser som følge af opgave- og strukturreformen 1. januar Ikrafttrædelsesbestemmelser... 14

3 Side 3 Bilag I Protokollat: Vedrørende overførsel af beløb i forbindelse med tjenestemandslignende personales overgang mellem pensionsområderne (opdateret i forbindelse med opgave og strukturreformen den 1. januar 2007) Bilag 1a) Bilag til protokollat vedrørende overførsel af beløb i forbindelse med tjenestemandslignende personales overgang mellem lokalbanerne

4 Side 4 Kapitel 1. Anvendelsesområde 1. Reglementets anvendelsesområde Stk. 1 Dette reglement omfatter personale, som er ansat efter reglement for tjenestemandslignende ansatte ved lokalbanerne (lokalbanetjenestemænd) samt sådanne lokalbanetjenestemænds efterlevende ægtefællerregistrerede partnere og børn. Bestemmelsen forudsætter, at samtlige ansatte, der er ansat efter reglement for tjenestemandslignende ansatte ved lokalbanerne tillægges pensionsret efter reglerne i dette reglement. Kapitel 2. Egenpension 2. Erhvervelse af pensionsret En lokalbanetjenestemand er berettiget til egenpension, når vedkommende efter 10 fulde års ansættelse i en stilling, i hvilken ansættelsen efter reglerne i 4 kan medregnes i pensionsalderen, fratræder på grund af alder eller som følge af helbredsbetinget utjenstdygtighed. Uanset ansættelsestidens længde har en lokalbanetjenestemand dog ret til egenpension efter 7-8, hvis afsked finder sted på grund af nedsættelse af erhvervsevnen som nævnt i 7eller skyldes følger af tilskadekomst under udførelse af tjenesten, jf Fratræden på grund af alder En lokalbanetjenestemand er berettiget til afsked på grund af alder fra udgangen af den måned, hvor han fylder 60 år. 4. Pensionsalder Stk. 1 En lokalbanetjenestemands pensionsalder er det antal år, i hvilke vedkommende efter sit 25. år har været ansat på tjenestemandslignende vilkår ved en lokalbane. Stk. 2 Banen kan med regionsrådets tilslutning bestemme, at der i pensionsalderen medregnes den tid, i hvilken lokalbanetjenestemanden efter sit fyldte 25. år har været ansat på tjenestemandsvilkår i en stilling, hvortil er knyttet en pensionsordning, der i det væsentlige giver samme rettigheder som dette reglement.

5 Side 5 Bestemmelsen indebærer, at der i en lokalbanetjenestemands pensionsalder udover ansættelsen som lokalbanetjenestemand efter det fyldte 25. år kan medregnes tjenestemandsansættelse efter det fyldte 25. år inden for staten mv., et amt, en region eller en kommune. Forudsætningen herfor er at der sker beløbsoverførsel mellem de berørte pensionsområder. Principperne i Aftale om overførsel af beløn i forbindelse med tjenestemænds overgang mellem pensionsområderne finder anvendelse. Har en lokalbanetjenestemand forud for sin ansættelse i lokalbanetjenestemandsstilling været omfattet af en pensionsordning, der har været knyttet til beskæftigelse som efter reglerne i 4 ikke kan medregnes i pensionsalderen, kan banen med regionsrådets tilslutning bestemme, at sådan beskæftigelse medregnes som ansættelsestid efter stk.1 med indtil 10 år. Stk. 4. Den tid i hvilken en lokalbanetjenestemand har haft nedsat tjenestetid, indgår tilsvarende nedsat i pensionsalderen. Stk. 5. Hvis en lokalbanetjenestemand er ansat på grund af ganske særlige kvalifikationer, kan banen med regionsrådets tilslutning i ekstraordinære tilfælde bestemme, at pensionsalderen forhøjes med indtil 10 år. Forhøjelsen kan dog maksimalt udgøre samme tidsrum som ansættelsestiden ved lokalbanerne. 5. Pensionsgivende løn KL fastsætter efter forhandling med de forhandlingsberettigede organisationer den pensionsgivende løn, der for hvert løntrin lægges til grund ved beregning af pensionen. En lokalbanetjenestemands pensionsgivende løn er den pensionsgivende løn på det opnåede løntrin. Banen kan med regionsrådets godkendelse bestemme, at en lokalbanetjenestemand, der efter ansøgning overgår til en anden lokalbanetjenestemandsstilling med en lavere pensionsgivende løn, kan bevare ret til at få pensionen beregnet efter den hidtidige, højere pensionsgivende løn. Banen kan med regionsrådets godkendelse forhøje det i stk. 1 nævnte lønmæssige grundlag for pensionsberegningen for en lokalbanetjenestemand, der har været konstitueret i en lokalbanetjenestemandsstilling med en højere pensionsgivende løn uden at blive ansat i stillingen. 6. Beregningsgrundlag Den højeste egenpension opnås ved 37 års pensionsalder og udgør 57 % af lokalbanetjenestemandens pensionsgivende løn før fradrag af arbejdsmarkedsbidrag på tidspunktet for pensioneringen, jf. 5 stk.1, idet KL dog efter forudgående forhandling med de forhandlingsberettigede organisationer kan fastsætte et maksimum for

6 Side 6 pensionens størrelse. De enkelte pensionsalderår indgår i beregningsprocenten, således at pensionsalderår indgår med hver 1,75 procentpoint, at pensionsalderår indgår med 1,5 procentpoint, og at pensionsalderår indgår med hver 1 procentpoint. Til egenpensionister på løntrin 26 og lavere ydes et årligt tillæg, der ved 37 års pensionsalder udgør kr., ved 36, 35 og 34 års pensionsalder henholdsvis kr., kr. og kr.. Til egenpensionister på løntrinene 27, 28, 29, 30 og 31 ydes ved de nævnte pensionsaldre årlige tillæg, der udgør henholdsvis 80, 60, 40, 20 og 10 % af de nævnte beløb. Fra 1. april 2002 og 1. april i hvert af de herefter følgende år nedsættes de nævnte tillæg med 200 kr. årligt. Samtlige de i stk. 2 omhandlede beløb er uregulerede, jf. 24 stk.1. Til egenpensionister ydes indtil det 65. år et tillæg, der for hvert års pensionsalder udgør 137 af kr. i årligt grundbeløb ( niveau). Stk. 4. Når en lokalbanetjenestemand begærer afsked efter at være fyldt 60 år, nedsættes pensionen beregnet efter stk. 1 3 i forhold til den tid, der står tilbage indtil pågældende fylder 65 år eller når den lavere alder, ved hvilken tjenestemanden skulle have været afskediget. Nedsættelsen af pensionen beregnes samtidig med denne og reguleres efter 24. Stk. 5. Bestemmelserne i i reglement for tjenestemandslignende ansatte ved lokalbanerne finder anvendelse ved fastsættelse af fradraget efter stk Pension ved nedsat erhvervsevne En Lokalbanetjenestemand, der er under 60 år og hvis erhvervsevne er nedsat til en tredjedel eller derunder, har ved afsked af denne årsag ret til en pension, som fastsættes på grundlag af den pensionsalder, pågældende ville have opnået ved forbliven i tjenesten indtil udgangen af den måned, hvori pågældende fylder 70 år. Stk.1 finder ikke anvendelse, hvis lokalbanetjenestemanden inden for en periode på indtil 10 år fra sin første ansættelse som lokalbanetjenestemand afskediges på grund af en lidelse, der var lægeligt konstateret ved ansættelsen. Det samme er tilfældet, hvis afskedigelsen er begrundet i en følgesygdom af en risikofaktor, der var lægeligt konstateret på ansættelsestidspunktet. Banen kan med regionsrådets tilslutning, hvor ganske særlige forhold taler derfor, bestemme, at stk. 1 kan finde anvendelse, hvor fratræden sker umiddelbart efter det fyldte 60. år.

7 Side 7 Bestemmelsen i stk.3 er en undtagelsesbestemmelse, der alene kan bringes i anvendelse, når der foreligger ganske særlige og usædvanlige forhold, der ikke bør komme lokalbanetjenestemanden til skade. Der er bl.a. en forudsætning, at overskridelsen er fuldt begrundet og normalt, at fratrædelsen sker senest nogle måneder efter det fyldte 60.år. 8. Tilskadekomstpension Finder afsked sted på grund af utjenstdygtighed, som er forårsaget af, at der under udførelse af tjenesten er overgået lokalbanetjenestemanden en tilskadekomst, der begrunder krav på erstatning for tab af erhvervsevne i henhold til lov om arbejdsskadeforsikring, er lokalbanetjenestemanden berettiget til den egenpension, der gælder for en pensionsalder på 37 år. Har en lokalbanetjenestemand ved forsæt, grov uagtsomhed eller ved beruselse selv hidført eller væsentligt bidraget til tilskadekomsten, kan banen med regionsrådets tilslutning bestemme, at forhøjet pension efter stk.1 bortfalder eller nedsættes. 9. Genansættelse ved tjenstdygtighed Bliver en pensioneret lokalbanetjenestemand, hvis afsked skyldes helbredsbetinget utjenstdygtighed, atter tjenstdygtig, har lokalbanetjenestemanden, hvis pågældende ikke er fyldt 60 år, pligt til at lade sig genansætte i sin tidligere eller en anden passende stilling, som den pågældende før sin afsked ville have haft pligt til at overtage. Undlader en lokalbanetjenestemand, der er pensioneret af helbredsmæssige årsager trods opfordring at fremskaffe sådanne helbredsoplysninger som omhandlet i 26, eller opfylder lokalbanetjenestemanden ikke sin pligt efter stk.1, inddrages pensionen og bestemmelsen i 22 finder anvendelse. Ved opgørelsen af pensionsalderen medregnes dog den tid, i hvilken lokalbanetjenestemanden har modtaget pension. 10. Inddragelse af pension Pensionen inddrages, hvis en pensioneret lokalbanetjenestemand på ny opnår ansættelse som efter reglerne i 4 medregnes i pensionsalderen. Ved senere afsked af pensionsbegrundende årsag er den pågældende berettiget til pension af mindst samme størrelse som den inddragne pension. Kapitel 3. Ægtefællepension 11. Ret til ægtefællepension Den efterlevende ægtefælle efter en lokalbanetjenestemand eller en pensioneret lokalbanetjenestemand er berettiget til ægtefællepension, hvis ægteskabet blev indgået, 1. før den afdøde lokalbanetjenestemand var fyldt 65 år, og

8 Side 8 2. før den afdøde lokalbanetjenestemand var afskediget med ret til egenpension efter kapitel 2 3. mindst 3 måneder før dødsfaldet. Stk. 2 Stk.1, nr.3 finder ikke anvendelse, hvis dødsfaldet skyldes et ulykkestilfælde eller en akut infektionssygdom indtruffet efter ægteskabets indgåelse. Banen kan i særlige tilfælde med regionsrådets godkendelse bestemme, at ægtefællen efter en lokalbanetjenestemand er berettiget til ægtefællepension, uanset at betingelserne i stk.1 ikke er opfyldt, hvis ægtefællerne tidligere har været gift med hinanden. Bestemmelsen kan f.eks. finde anvendelse i de situationer, hvor lokalbanetjenestemanden gifter sig igen med sin fraskilre ægtefælle, og hvor det tidligere ægteskab har været langvarigt. 12. Ægtefællepensionens størrelse Ægtefællepension udgør for hvert års pensionsalder 71 % af egenpensionen beregnet efter 6 stk.1 og 2. Til ægtefællepensionister ydes indtil det 65.år et tillæg, der for hvert års pensionsalder udgør 137 af kr. årligt i grundbeløb ( niveau). Ægtefællepension beregnes efter den af lokalbanetjenestemanden optjente pensionsalder, dog mindst 15 års pensionsalder. Ægtefællepensionen efter en egenpensionist, som ved sin død oppebar pension efter 7, beregnes efter den optjente pensionsalder med tillæg af perioden, hvori afdøde oppebar pension efter 7. Ægtefælle pensionen kan dog ikke i noget tilfælde beregnes efter en pensionsalder, der overstiger den pensionsalder, som lokalbanetjenestemanden kunne have opnået ved udgangen af den måned, hvori pågældende ville være fyldt 70 år. Stk. 4. Er den afdøde ægtefælle afgået ved døden som følge af tilskadekomst i tjenesten, udgør pensionen det beløb, der gælder for en pensionsalder på 37 år. Det samme gælder såfremt den afdøde ægtefælle var pensioneret med ret til pension efter 8. Stk. 5. Hvis en ægtefællepension deles mellem flere berettigede, ydes til hver af de berettigede samme andel af det i stk. 2 nævnte tillæg, som vedkommendes andel af ægtefællepensionen efter stk.1 udgør. 13. Flere ægtefællepensioner Hvis en lokalbanetjenestemands efterlevende ægtefælle er berettiget til ægtefællepension efter mere end en lokalbanetjenestemand, udbetales kun den ægtefællepension, der er størst.

9 Side 9 Kapitel 4. Børnepension mv. 14. Ret til børnepension Når en lokalbanetjenestemænd pensioneres, bliver lokalbanetjenestemandens børn berettiget til børnepensionstillæg. Når en lokalbanetjenestemand eller pensioneret lokalbanetjenestemand afgår ved døden, bliver tjenestemandens børn berettiget til børnepension. Retten efter stk. 1 og 2 omfatter stedbørn, som er medtaget til forsørgelse i det fælles hjem. Stk. 4. For hvert barn kan der kun udbetales en ydelse efter reglerne i stk Er betingelserne i stk. 1 og stk. 2 tilstede samtidig, foretages udbetaling efter stk Beregning af børnepensionstillæg og børnepension Stk. 1 Børnepensionstillæg udgør for hvert barn kr. i årligt grundbeløb ( niveau). Børnepension udgør for hvert barn kr. i årligt grundbeløb ( niveau). Børnepension til forældreløse børn udgør dog for hvert barn kr. i årligt grundbeløb ( niveau) De nævnte grundbeløb reguleres jf. 24. Børnepensionstillæg i forbindelse med egenpension og børnepension i forbindelse med ægtefællepension kan ikke overstige den pensionsgivende løn. Det samme gælder børnepensioner til en lokalbanetjenestemands efterlevende børn tilsammen. 16. Ophør af børnepension Retten til børnepension og børnepensionstillæg efter 14 vedvarer indtil barnets fyldte 21. år. Kapitel 5. Særregler 17. Pensionsalder - Lokomotivførere En lokomotivfører, der søger sig afskediget på grund af alder, når han fylder 65 år, men inden han er fyldt 70 år, får fastsat sin pension på grundlag af den pensionsalder pågældende ville have opnået ved forbliven i tjenesten indtil sit fyldte 70. år.

10 Side 10 Kapitel 6. Efterindtægt. 18. Ret til efterindtægt. Ægtefællen efter en lokalbanetjenestemand, som ved sin død fik udbetalt løn eller var pensioneret, er berettiget til efterindtægt, medmindre ægteskabet var opløst ved skilsmisse. Efterlader den pågældende sig ikke en ægtefælle, men børnepensionsberettigede børn, er disse berettiget til efterindtægt. Såfremt lokalbanetjenestemanden ved sin død efterlader sig både en ægtefælle, der er berettiget til efterindtægt, og en fraskilt hustru, der er berettiget til ægtefællepension, udbetales fra den 1. i måneden efter dødsfaldet sideløbende efterindtægt til enken og den andel af ægtefællepensionen, som den fraskilte hustru ægtefælle er berettiget til. Der henvises til lov om bevarelse af enkepensionsretten ved separation og skilsmissehhv. lov om bevarelse af ret til ægtefællepension ved separation og Skilsmisse. Efterindtægt efter en person, som ved sin død var berettiget til ægtefællepension i henhold til dette reglement, tilkommer de børn af den pågældende, der er berettiget til børnepension efter den førstafdøde ægtefælle. Afgår en lokalbanetjenestemand ved døden uden at efterlade sig ægtefælle eller børnepensionsberettigede børn, er lokalbanetjenestemandens bo berettiget til efterindtægt. Stk. 3 gælder ikke for lokalbanetjenestemandspensionister, dvs. der skal ikke betales efterindtægt til boet. 19. Beregning af efterindtægt Efterindtægt udgør for hver måned et beløb svarende til den sidst udbetalte løn eller pension. Efterindtægt reguleres, jf. 24 og Efterindtægtsperioden Retten til efterindtægt omfatter et tidsrum 3 måneder efter dødsfaldet jf. dog stk.2. Efterindtægten kommer til udbetaling den 1. i måneden efter dødsfaldet.

11 Side 11 Er en lokalbanetjenestemand afgået ved døden som umiddelbar følge af tilskadekomst under udførelse af tjenesten, omfatter retten til efterindtægt efter 18, stk.1 et tidsrum af 12 måneder. 21. Overtagelse af efterindtægt Hvis en ægtefælle, som er berettiget til efterindtægt, afgår ved døden inden efterindtægtsperiodens udløb, tilkommer den del af efterindtægten, der ikke er udbetalt ved dødsfaldet, førstafdødes børnepensionsberettigede børn. Så længe denne efterindtægt udbetales til børnene, har disse ikke ret til efterindtægt efter 18, stk. 2. Så længe den længstlevende ægtefælles ret til efterindtægt vedvarer, sker der ikke udbetaling af ægtefællepension eller af børnepension til den længstlevende ægtefælles børnepensionsberettigede børn. Børnepension til børn, der er berettiget til efterindtægt i medfør af 18,stk. 1, udbetales ikke, så længe retten til efterindtægt vedvarer. I tilfælde, hvor børnepensionen er større, end efterindtægten ville blive, træder børnepensionen dog i efterindtægtens sted. Kapitel 7 Opsat pension mv. 22. Ret til opsat pension Stk. 1 En lokalbanetjenestemand, der har opnået en pensionsalder på mindst 3 år, og som fratræder tjenesten uden at være berettiget til pension efter 2 og uden at overgå til anden ansættelse, som efter 4 medregnes i pensionsalderen, er berettiget til opsat pension, jf. stk. 7. Retten til opsat pension ophører, hvis den pågældende på ny ansættes i en stilling, i hvilken ansættelsen efter 4 kan medregnes i pensionsalderen. Opsat pension beregnet efter stk. 7 udbetales fra den 1. i måneden efter den pågældende er fyldt 65 år. Den tidligere lokalbanetjenestemand kan dog anmode om at få den opsatte pension udbetalt før det fyldte 65. år i de i stk. 4 og 5 nævnte situationer. Stk. 4 Når en tidligere lokalbanetjenestemand er fyldt 60 år, kan den opsatte pension udbetales som en førtidig opsat tjenestemandspension fra den 1. i måneden efter, at lokalbanetjenestemanden har fremsat anmodning om udbetaling. Stk. 5. Såfremt den tidligere lokalbanetjenestemands erhvervsevne er nedsat til halvdelen eller derunder på grund af helbredsmæssige forhold, kan banen på baggrund af en

12 Side 12 helbredsmæssig vurdering og med regionsrådets tilslutning bestemme, at den opsatte pension udbetales fra den 1. i måneden efter sag herom er rejst overfor banen. Stk. 6. Ved pågældendes død har en eventuel ægtefælle samt børn indtil deres fyldte 18. år ret til at få udbetalt en pensionsydelse fra den 1. i måneden efter dødsfaldet, jf. stk Dette gælder for en ægtefælle, selv om ægteskabet er indgået efter tjenestemandens afsked med opsat pension, men ikke hvis ægteskabet blev indgået efter, at den afdøde lokalbanetjenestemand var fyldt 65 år eller efter, at den opsatte pension var påbegyndt udbetalt, eller mindre end 3 måneder før dødsfaldet. Betingelsen om ægteskabets beståen i 3 måneder finder dog ikke anvendelse, hvis dødsfaldet skyldes et ulykkestilfælde eller en akut infektionssygdom indtruffet efter ægteskabets indgåelse. Stk. 7. Den opsatte pension efter stk.1 svarer til egenpensionen beregnet efter 6, stk. 1 og 2, jf. 24, på grundlag af lokalbanetjenestemandens pensionsalder og pensionsgivende løn ved fratrædelsen. Hvor udbetaling af den opsatte pension sker før det 65. år efter stk.4, nedsættes pensionen i forhold til den tid, der står tilbage indtil pågældende fylder 65 år efter regler fastsat i henhold til 6, stk. 4 og 5. Til egenpensionister ydes indtil den 65. år et tillæg, der for hvert års pensionsalder udgør 137 af kr. i årligt grundbeløb ( niveau). Stk. 8. Pension til den efterlevende ægtefælle udgør 23 af den pension, hvortil den afdøde var berettiget efter stk.7,1. punktum. Til ægtefæller ydes indtil det 65. år endvidere 23 af det i 6, stk. 3, nævnte tillæg. Hvis pensionen deles mellem flere berettigede, ydes til den enkelte berettigede samme andel af den i 2. punktum angivne ydelse, som vedkommendes andel af pensionen efter 1.punktum udgør. Stk. 9 Børnepension udgør for hvert barn 10 % eller, såfremt der ikke udbetales ægtefællepension 20 % af den pension, hvortil afdøde efter stk.7,1. punktum var berettiget til samt af et tillæg beregnet efter stk. 7, 3. punktum. Børnepension kan dog ikke overstige pensions efter 15 jf. 24. Stk. 10. Pension efter stk. 9 i forbindelse med pension til ægtefælle kan ikke overstige pensionen efter stk.7,1. punktum forhøjet med et tillæg beregnet efter stk.7, 3. punktum. Det samme gælder de samlede pensioner til efterlevende børn. 23. Fratrædelsesgodtgørelse mv. i stedet for opsat pension Stk. 1 Efter regler, der fastsættes af KL kan banen med regionsrådets tilslutning bestemme, at en fratrædende tjenestemand i stedet for ret til opsat pension kan få en fratrædelsesgodtgørelse, der skal anvendes som indbetaling til en under statstilsyn stående pensionsordning. Der henvises til KL s regulativ om fratrædelsesgodtgørelse.

13 Side 13 Kapitel 8. Regulering 24. Procentregulering af pension Stk. 1 KL fastsætter efter forudgående forhandling med de forhandlingsberetigede tjenestemandsorganisationer procentreguleringen af pensioner og efterindtægt af pensioner jf. kapitel 2-6. Tillæg efter 6,stk. 2, reguleres dog ikke. Efter forhandlinger med de forhandlingsberettigede tjenestemandsorganisationer har KL fastsat, at tjenestemandspension og efterindtægt af pension med virkning fra 1. april 2003 yderligere reguleres med 1 %. Opsatte pensioner jf. 22, reguleres med virkning fra 1. april 1986 efter bestemmelserne i stk.1. KL kan efter forudgående forhandling med de forhandlingsberettigede tjenestemandsorganisationer fastsætte et andet grundbeløbsniveau for beregningen af de beløb, der er nævnt i 6, stk. 3, 12, stk. 2, 15, stk.1, 22,stk Procentregulering af efterindtægt af løn Når der sker en generel regulering af tjenestemandslønnen, foretages tilsvarende regulering af efterindtægt af løn. Kapitel 9 Forskellige bestemmelser. 26. Helbredsbedømmelser Til brug for afgørelser, der efter dette reglement beror på en helbredsbedømmelse, kan banen forlange sådanne helbredsoplysninger, som man anser for nødvendige, samt kræve, at den pågældende underkaster sig særlige undersøgelser eventuelt under indlæggelse til observation. Forinden afgørelse træffes indhentes en udtalelse fra Nævnet for Helbredsbedømmelse i Tjenestemandssager. 27. Overgangsbestemmelser vedrørende pensioner anlagt i forbindelse med Amternes overtagelse af statens aktier Pensioner, der er påbegyndt udbetalt før 1.april 2003 videreføres på uændrede vilkår. Pensioner, der er påbegyndt udbetalt efter 1.april og indtil 31. december 2006 beregnes med udgangspunkt i de amtslige løntrin. Regulering sker med den amtslige

14 Side 14 reguleringsprocent indtil 1. januar Herefter reguleres pensionerne som kommunale tjenestemandspensioner. 28. Overgangsbestemmelser som følge af opgave- og strukturreformen 1. januar 2007 Pensioner, der er påbegyndt udbetalt den 1. januar 2007 eller senere beregnes med udgangspunkt i de kommunale løntrin. Og reguleres som kommunale tjenestemandspensioner. 29. Ikrafttrædelsesbestemmelser Stk. 1 Dette pensionsreglement erstatter Pensionsreglement for tjenestemandslignende ansatte ved Danske Privatbaner af med senere ændringer og har virkning fra udsendelsen, den 20. december Bilag I Protokollat: Vedrørende overførsel af beløb i forbindelse med tjenestemandslignende personales overgang mellem pensionsområderne (opdateret i forbindelse med opgave og strukturreformen den 1. januar 2007) Nyansættelser ved lokalbanerne sker som overenskomstansættelse. Der kan dog forekomme situationer, hvor det af rekrutteringsmæssige grunde ønskes at tilbyde en ansøger med forudgående ansættelse ved en anden privatbane ansættelse i henhold til Reglement for tjenestemandslignende ansatte ved lokalbanerne og dermed bevarelse af en tjenestemandslignende status. Den ansættende lokalbane overtager dermed pensionsforpligtelsen for tjenestemanden, der som udgangspunkt vil have en opsat pension fra den forudgående ansættelse. I henhold til lov om trafikselskaber afholder vedkommende region udgiften til pensionen. Efter bestemmelsen i 4, stk.2, kan en privatbanetjenestemand tillægges pensionsalder for forudgående ansættelse som tjenestemand ved en privatbane. Det kan synes uhensigtsmæssig med pensionsrettigheder fra flere forskellige arbejdsgivere inden for samme pensionsområde. Det henstilles derfor, at principperne i Aftalen om overførsel af beløb i forbindelse med tjenestemænd overgang mellem pensionsområderne følges i de formentlig få situationer som beskrevet ovenfor. Aftalen vedlægges som bilag til dette protokollat.

15 Side 15 Bilag 1a) Bilag til protokollat vedrørende overførsel af beløb i forbindelse med tjenestemandslignende personales overgang mellem lokalbanerne. FINANSMINISTERIET AMTSRÅDSFORENINGEN FREDERIKSBERG KOMMUNE KOMMUNERNES LANDSFORENING KØBENHAVNS KOMMUNE A F T A L E om overførsel af beløb i forbindelse med tjeneste mænds overgang mellem pensionsområder 1976

16 Side Denne aftale, der er indgået mellem finansministeriet, Københavns magistrat, Frederiksberg kommunalbestyrelse, Amtsrådsforeningen og Kommunernes Landsforening gælder for a) staten, folkeskolen, folkekirken og statsgaranterede pensions-ordninger, b) Københavns kommune, c) Frederiksberg kommune, d) de amtskommuner og kommuner, der har vedtaget at tilslutte sig aftalen, e) de kommunale sammenslutninger, der har vedtaget at tilslutte sig aftalen. Amtsrådsforeningen og Kommunernes Landsforening giver aftalens øvrige parter underretning om, hvilke amtskommuner, kommuner og kommunale sammenslutninger der er tilsluttet aftalen. 2. Når en tjenestemand under et af aftalens områder opnår varig ansættelse som tjenestemand under et andet af disse områder, overføres der fra hans tidligere til hans nye ansættelsesmyndighed et beløb beregnet efter de i stk. 2 og 3 fastsatte regler. Var tjenestemanden ved sin første ansættelse i pensionsberettigende stilling ikke fyldt 26 år, udgør overførslen 5 % af hans pensionsgivende lønningsindtægt med dyrtidstillæg på fratrædelsestidspunktet i den hidtidige stilling multipliceret med pensionsalderen på samme tidspunkt. Hvis tjenestemanden ved sin første ansættelse i pensionsberettigende stilling var fyldt 26 år, forhøjes den i stk. 2 fastsatte procentsats (5) med 0,15 % for hvert fulde år, ansættelsen er sket efter det fyldte 25. år. Beregning af overførslen sker i øvrigt som i stk. 2 angivet. Stk. 4. Ved fastsættelsen af den pensionsalder, der indgår i beregningen, ses der bort fra de i pensionslovens 35 fastsatte omregningsregler og de dertil svarende bestemmelser for andre pensionsområder.

17 Side Bestemmelserne i 2 finder tilsvarende anvendelse, når en under et af aftalens områder varigt ansat tjenestemand opnår prøveansættelse under et andet af disse områder og afskediges fra sin hidtidige stilling. Såfremt tjenestemanden opnår tjenestefrihed med henblik på prøveansættelse under en anden af denne aftale omfattet ansættelsesmyndighed, sker der først beløbsoverførsel efter bestemmelserne i 2 på det senere tidspunkt, hvor tjenestemanden opnår varig ansættelse, men opgørelsen af beløbet sker på grundlag af den pensionsgivende lønningsindtægt med dyrtidstillæg og den pensionsalder, tjenestemanden havde ved opnåelsen af tjenestefrihed. Hvis tjenestemanden ved prøveansættelsens ophør vender tilbage til det pensionsområde, hvorunder han er varigt ansat, overfører den ansættelsesmyndighed, hvorunder han har været ansat på prøve, et efter reglerne i 2 beregnet beløb til den ansættelsesmyndighed, hvorunder han har varig ansættelse. Hvis en under et af de af aftalen omfattede områder varigt ansat tjenestemand under prøveansættelse under et andet af disse områder pensioneres eller dør, udredes pensionen til ham eller hans efterladte af den ansættelsesmyndighed, hvorunder han er ansat på prøve. Den ansættelsesmyndighed, hvorunder han har varig ansættelse, overfører ved pensioneringen eller dødsfaldet et efter bestemmelserne i 2 beregnet beløb til den ansættelsesmyndighed, der udreder pensionen. 4. Såfremt der af den hidtidige ansættelsesmyndighed er tegnet forsikring til hel eller delvis dækning af ansættelsesmyndighedens pensionsrisiko, er denne berettiget til at lade forsikringspolicen indgå i afregningsforholdet med et beløb svarende til den af forsikringsselskabet beregnede opsparede præmiereserve på fratrædelsestidspunktet. Har såvel den hidtidige som den nye ansættelsesmyndighed overenskomst med et pensionsforsikringsselskab om tegning af pensionsforsikring for sine pensionsberettigede tjenestemænd, sker afregning mellem de to myndigheder efter de i overenskomsten med pensionsforsikringsselskabet fastsatte bestemmelser.

18 Side Det er en forudsætning for overførsel af beløb eller police i henhold til denne aftale, at tjenestemanden af den nye ansættelsesmyndighed tillægges en pensionsalder, svarende til den pensionsalder, han havde erhvervet under den ansættelsesmyndighed, hvorfra beløbet overføres. 6. Aftalen får virkning fra 1. juli Aftalen optages til revision pr. 1. april Ved beregning af overførselsbeløb for tjenestemænd, hvis overgang til anden ansættelsesmyndighed er sket i tiden fra 1. juli 1969 til 30. september 1974, beregnes overførselsbeløbet uanset bestemmelsen i 2, stk. 2, efter det skalatrin, som tjenestemanden på fratrædelsestidspunktet havde opnået i sin hidtidige stilling, men i forhold til lønningen med dyrtidstillæg på dette skalatrin pr. 1. april København, den 13. november For FINANSMINISTERIET: Knud Heinesen S. Chidekel For KOMMUNERNES LANDSFORENING: Jens Mathiasen O. Ingvartsen For FREDERIKSBERG KOMMUNE: Knud Pinborg Finn Nielsen For AMTSRÅDSFORENINGEN:

19 Side 19 E. Tiedemann Jens M. Nielsen For KØBENHAVNS KOMMUNE: Urban Hansen J. Jessen

20 Side 20

Pensionsregulativ af 2013 for kommuner. 23.01 O.13 22/2013 Side 1

Pensionsregulativ af 2013 for kommuner. 23.01 O.13 22/2013 Side 1 Pensionsregulativ af 2013 for kommuner Side 1 Indholdsfortegnelse Side Side 2 Kapitel 1. Anvendelsesområde... 4 1... 4 Kapitel 2. Egenpension... 4 2... 4 3... 4 4... 5 4a... 6 5... 6 6... 7 7... 8 8...

Læs mere

21.02.1 Side 1 PENSIONSREGULATIV FOR TJENESTEMÆND ANSAT I REGIONERNE

21.02.1 Side 1 PENSIONSREGULATIV FOR TJENESTEMÆND ANSAT I REGIONERNE Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN PENSIONSREGULATIV FOR TJENESTEMÆND ANSAT I REGIONERNE **NYT** = Nyt i forhold til tidligere gældende overenskomst/aftale **NYT** med virkning fra dato = Hvis en

Læs mere

21.02.1 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN PENSIONSREGULATIV FOR TJENESTEMÆND ANSAT I REGIONERNE

21.02.1 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN PENSIONSREGULATIV FOR TJENESTEMÆND ANSAT I REGIONERNE Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN PENSIONSREGULATIV FOR TJENESTEMÆND ANSAT I REGIONERNE 2007 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE KAPITEL 1. ANVENDELSESOMRÅDE... 4 1. REGULATIVETS ANVENDELSESOMRÅDE... 4

Læs mere

PENSIONSREGULATIV FOR. TDC Pensionskasse

PENSIONSREGULATIV FOR. TDC Pensionskasse PENSIONSREGULATIV FOR TDC Pensionskasse Dette regulativ er vedtaget i forbindelse med fusionen af KTAS Pensionskasse, Jydsk Telefons Pensionskasse og Fyns Telefons Pensionskasse på ekstraordinære generalforsamlinger

Læs mere

Tjenestemandspension. Tjenestemandspension. Gennemgang v/gorm Neigaard

Tjenestemandspension. Tjenestemandspension. Gennemgang v/gorm Neigaard Tjenestemandspension Tjenestemandspension Gennemgang v/gorm Neigaard Tjenestemandsbegrebet Indtil omkring 1979 den dominerende ansættelsesform i staten, folkeskolen og folkekirken Baseret på livslang ansættelse,

Læs mere

HELBREDSVURDERING VED TJENESTEMANDSANSÆTTELSER

HELBREDSVURDERING VED TJENESTEMANDSANSÆTTELSER Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN Cirkulære nr. 601/2007 (Tidl. nr. 601/1999) HELBREDSVURDERING VED TJENESTEMANDSANSÆTTELSER 2007 Side 2 Indholdsfortegnelse 1. HELBREDSBEDØMMELSE VED ANSÆTTELSE...

Læs mere

Tjenestemandspension og samspil til efterløn m.v. TAT s temadag for kommende seniorer Et kig mod den 3. alder Tirsdag den 1. marts 2011 KOSMOPOL

Tjenestemandspension og samspil til efterløn m.v. TAT s temadag for kommende seniorer Et kig mod den 3. alder Tirsdag den 1. marts 2011 KOSMOPOL Tjenestemandspension og samspil til efterløn m.v. TAT s temadag for kommende seniorer Et kig mod den 3. alder Tirsdag den 1. marts 2011 KOSMOPOL TAT s temadag for kommende seniorer 1.3.2011 Vi beskæftiger

Læs mere

Regulativet omfatter som hidtil ikke lærere i folkeskolen "den lukkede gruppe".

Regulativet omfatter som hidtil ikke lærere i folkeskolen den lukkede gruppe. Regulativ om afsked af tjenestemænd ansat i kommuner inden for Kommunernes Landsforenings forhandlingsområde på grund af helbredsbetinget utjenstdygtighed eller alder, 1997 (afskrift) Kommunernes Landsforening

Læs mere

Pensionsregulativet gælder fra den 1.1.1996 respektive fra den dato i 1996, pr. hvilken medlemskabet bliver hvilende.

Pensionsregulativet gælder fra den 1.1.1996 respektive fra den dato i 1996, pr. hvilken medlemskabet bliver hvilende. Regulativ 4 1 Medlemsoptagelse m.v. Dette pensionsregulativ omfatter medlemmer med hvilende medlemskab pr.1.1.1996 samt medlemmer, som inden den 1.1.1996 er overgået til bidragsfri dækning efter fratrædelse

Læs mere

Bekendtgørelse om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af regionale hverv

Bekendtgørelse om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af regionale hverv Bekendtgørelse om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af regionale hverv I medfør af 11, stk. 3, og 36 c, stk. 2, i lov om regioner og om nedlæggelse af amtskommunerne, Hovedstadens Udviklingsråd

Læs mere

Rammeaftale om åremålsansættelse

Rammeaftale om åremålsansættelse Side 1 Rammeaftale om åremålsansættelse KL Forhandlings fælles skabet Indholdsfortegnelse Side Side 2 Kapitel 1 Åremålsansættelse på Tjenestemandsvilkår. 3 5 1. Indholdet af åremålsansættelse 3 2. Åremålsstillingen

Læs mere

TJENESTEMAND OG DINE PENSIONSFORHOLD

TJENESTEMAND OG DINE PENSIONSFORHOLD TJENESTEMAND OG DINE PENSIONSFORHOLD JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk 2 Indhold 3 Tjenestemand de forskellige modeller 3 Overførsel af din JØP pension til din tjenestemandspension 3 Hvilende

Læs mere

Regulering af tjenestemandspensioner og pensionsgivende lønninger mv. pr. 1. april 2005

Regulering af tjenestemandspensioner og pensionsgivende lønninger mv. pr. 1. april 2005 Cirkulære om Regulering af tjenestemandspensioner og pensionsgivende lønninger mv. pr. 1. april 2005 2005 Cirkulære af 15. april 2005 Perst. nr. 011-05 PKAT nr. J.nr. 05-882-5 Indholdsfortegnelse Cirkulære

Læs mere

Bekendtgørelse om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af kommunale hverv

Bekendtgørelse om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af kommunale hverv Side 1 af 9 BEK nr 1537 af 13/12/2013 Gældende (Vederlagsbekendtgørelsen) Offentliggørelsesdato: 20-12-2013 Økonomi- og Indenrigsministeriet Ændrer i/ophæver BEK nr 1224 af 21/10/2013 Oversigt (indholdsfortegnelse)

Læs mere

EG Kommuneinformation A/S Side 1 af 21

EG Kommuneinformation A/S Side 1 af 21 Titel Bek. 1224 af 21-10-2013 om vederlag, diæter, pension m.v. for Status Gældende Ikrafttrådt 01-11-2013 Type Bekendtgørelse Nummer 1224 Publiceret 21-10-2013 Udgiver Økonomi- og Indenrigsministeriet

Læs mere

Bekendtgørelse om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af kommunale hverv

Bekendtgørelse om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af kommunale hverv Kommunaludvalget KOU alm. del - Bilag 42 Offentligt Indenrigs- og Sundhedsministeriet Dato: 11. november 2005 Kontor: 2.k.kt. J.nr.: 2005-2201-4 Sagsbeh.: mkg Fil-navn: Bekg./Bekg.om vederlag til kom.best.

Læs mere

Regulering af tjenestemandspensioner mv. pr. 1. april 2014 og fastsættelse af pensionsgivende lønninger

Regulering af tjenestemandspensioner mv. pr. 1. april 2014 og fastsættelse af pensionsgivende lønninger Cirkulære om Regulering af tjenestemandspensioner mv. pr. 1. april 2014 og fastsættelse af pensionsgivende lønninger 2014 Cirkulære af 21. marts 2014 Modst.nr. 014-14 J.nr. 2014-7622-001 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Regulativ om fratrædelsesgodtgørelse

Regulativ om fratrædelsesgodtgørelse Regulativ om fratrædelsesgodtgørelse KL Side 1 I henhold til 23, stk. 1 og 2, i pensionsregulativ af 2006 for tjenestemænd for kommuner inden for KL s forhandlingsområde fastsættes følgende regler om fratrædelsesgodtgørelse:

Læs mere

Bekendtgørelse om tjenestemandspensionsforpligtelser i forbindelse med kommunalreformen.

Bekendtgørelse om tjenestemandspensionsforpligtelser i forbindelse med kommunalreformen. Udkast til 5. juli 2005 J.nr. 05-870-7 Bekendtgørelse om tjenestemandspensionsforpligtelser i forbindelse med kommunalreformen. I medfør af 7, stk. 3 6 i lov nr. 539 af 24. juni 2005 om visse proceduremæssige

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 4. april 2014

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 4. april 2014 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 4. april 2014 Sag 177/2012 (2. afdeling) Tryg Forsikring A/S (advokat Jens Andersen-Møller) mod HK som mandatar for A (advokat Asger Tue Pedersen) I tidligere instans

Læs mere

Pensionsregulativet gælder fra den 1.1.1996 respektive fra den dato i 1996, pr. hvilken indbetaling af pensionsbidrag for egen regning påbegyndes.

Pensionsregulativet gælder fra den 1.1.1996 respektive fra den dato i 1996, pr. hvilken indbetaling af pensionsbidrag for egen regning påbegyndes. Regulativ 5 1 Medlemsoptagelse m.v. Dette pensionsregulativ omfatter medlemmer i Pensionskassen for Børne- og Ungdomspædagoger (PBU) pr. 1.1.1996, som har fortsat indbetalingen af pensionsbidrag for egen

Læs mere

Regulering af tjenestemandspensioner pr. 1. april 2013

Regulering af tjenestemandspensioner pr. 1. april 2013 Regulering af tjenestemandspensioner pr. 1. april 2013 Resumé Regulering af tjenestemandspensioner mv. pr. 1. april 2013. ADMINISTRATIV INFORMATION Den 6. maj 2013 Sags ID: SAG-2013-02930 Dok.ID: 1691409

Læs mere

07.72 O.13 19/2014 Side 1. Rammeaftale om supplerende pension til tjenestemænd og ansatte med ret til tjenestemandspension

07.72 O.13 19/2014 Side 1. Rammeaftale om supplerende pension til tjenestemænd og ansatte med ret til tjenestemandspension Side 1 Rammeaftale om supplerende pension til tjenestemænd og ansatte med ret til tjenestemandspension KL Sundhedskartellet Side 2 Indholdsfortegnelse Side Kapitel 1. Formål... 3 Kapitel 2. Aftaler om

Læs mere

Bestemmelserne i det indtil 1.1.1996 gældende pensionsregulativ er fortsat gældende, med de ændringer som følger af nærværende tillæg.

Bestemmelserne i det indtil 1.1.1996 gældende pensionsregulativ er fortsat gældende, med de ændringer som følger af nærværende tillæg. Regulativ 6 Pensionsregulativet omfatter medlemmer, som ikke omfattes af de fra 1.1.1996 gældende pensionsregulativer 1-5. Pensionsregulativet er fra og med samme dato lukket for tilgang af nye medlemmer,

Læs mere

Pensionstabeller. Pensionstabeller. 1. april 2014 31. marts 2015

Pensionstabeller. Pensionstabeller. 1. april 2014 31. marts 2015 Pensionstabeller Pensionstabeller 1. april 2014 31. marts 2015 1. april 2014 31. marts 2015 Pensionstabeller 1. april 2014 31. marts 2015 Pensionstabeller 1. april 2014 31. marts 2015 Denne publikation

Læs mere

Regulering af tjenestemandspensioner pr. 1. oktober 2013 og pr. 1. januar 2014

Regulering af tjenestemandspensioner pr. 1. oktober 2013 og pr. 1. januar 2014 3.ju Til Borgmesteren Kommunaldirektøren Løn-og personalekontoret Regulering af tjenestemandspensioner pr. 1. oktober 2013 og pr. 1. januar 2014 Resumé Regulering af tjenestemandspensioner mv. pr. 1. oktober

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for. PensionDanmark Pensionsforsikringsaktieselskab. For. tidligere medlemmer af Arbejderbevægelsens Pensionskasse

Forsikringsbetingelser. for. PensionDanmark Pensionsforsikringsaktieselskab. For. tidligere medlemmer af Arbejderbevægelsens Pensionskasse Forsikringsbetingelser for PensionDanmark Pensionsforsikringsaktieselskab For tidligere medlemmer af Arbejderbevægelsens Pensionskasse (Gammel pensionsordning) Gældende fra den 1. januar 2015 Generelle

Læs mere

Rammeaftale om seniorpolitik

Rammeaftale om seniorpolitik Rammeaftale om seniorpolitik KL Sundhedskartellet Indholdsfortegnelse Side Kapitel 1 Indledende bestemmelser... 3 1 Hvem er omfattet af aftalen... 3 2 Gyldighedsområde... 3 3 Seniorsamtaler... 4 4 Lokal

Læs mere

Regulativ om løn- og ansættelsesvilkår for eksperter udsendt på EU s twinning program (Resident Twinning Advisers)

Regulativ om løn- og ansættelsesvilkår for eksperter udsendt på EU s twinning program (Resident Twinning Advisers) Cirkulære om Regulativ om løn- og ansættelsesvilkår for eksperter udsendt på EU s twinning program (Resident Twinning Advisers) 2006 Cirkulære af 28. september 2006 Perst. nr. 050-06 PKAT nr. J.nr. 06-341-17

Læs mere

REGLER FOR PENSION UDLAND

REGLER FOR PENSION UDLAND 1 REGLER FOR PENSION UDLAND Indhold 2 Forord 6 Bilag 1 8 Ordforklaring CVR nr. 19676889 Layout: Rumfang Foto: Lizette Kabré Juli 2015 JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk 2 Forord Bestyrelsen

Læs mere

Hvilende medlemmer på dette regulativ som genansættes i en stilling med pensionsret i PBU er omfattet af Pensionspakken.

Hvilende medlemmer på dette regulativ som genansættes i en stilling med pensionsret i PBU er omfattet af Pensionspakken. Regulativ 3 1 Medlemsoptagelse Dette pensionsregulativ omfatter bidragsbetalende medlemmer i Pensionskassen for Børne- og Ungdomspædagoger (PBU) pr. 1.1.1996, der er født 2.1.1941 eller senere. Endvidere

Læs mere

Cirkulære om. Cirkulære om afsked af tjenestemænd i staten og folkekirken m.fl. på grund af svagelighed og sygefravær.

Cirkulære om. Cirkulære om afsked af tjenestemænd i staten og folkekirken m.fl. på grund af svagelighed og sygefravær. Cirkulære om Cirkulære om afsked af tjenestemænd i staten og folkekirken m.fl. på grund af svagelighed og sygefravær. 2001 1 Indholdsfortegnelse Indledning, 1 Personkreds, 2 Uansøgt svagelighedspensionering,

Læs mere

Beregning af pension (hvis født før 1. januar 1959) pr. 1. april 2013

Beregning af pension (hvis født før 1. januar 1959) pr. 1. april 2013 Beregning af pension (hvis født før 1. januar 1959) pr. 1. april 2013 Af Bente Grønbæk Bruun, KLF s sekretariat TJENESTEMANDSPENSIONEN I KØBENHAVN PR. 1. april 2013. Nedenstående satser gælder kun tjenestemænd,

Læs mere

Pensionsvilkår for Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale CVR-nr. 71 97 43 16

Pensionsvilkår for Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale CVR-nr. 71 97 43 16 Pensionsvilkår for Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale CVR-nr. 71 97 43 16 I. Medlemsoptagelse 1. Som medlemmer af pensionskassen optages uden afgivelse af helbredsoplysninger

Læs mere

11.25.1 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN

11.25.1 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN KOMMUNALE TJENESTEMÆND OG OVERENSKOMSTANSATTE SUNDHEDSKARTELLET RAMMEAFTALE OM SUPPLERENDE PENSION TIL TJENESTEMÆND OG AN- SATTE MED RET TIL TJENESTEMANDSPENSION

Læs mere

Pensionstabeller 1. april 2013-31. marts 2014. Maj 2013

Pensionstabeller 1. april 2013-31. marts 2014. Maj 2013 Pensionstabeller 1. april 2013-31. marts 2014 Maj 2013 Pensionstabeller 1. april 2013-31. marts 2014 Maj 2013 Pensionstabeller 1. april 2013-31. marts 2014 Udgivet maj 2013 Udgivet af Moderniseringsstyrelsen

Læs mere

Udkast til. 1. I 2 udgår, lov om åremålsansættelse af tjenestemænd og ansatte på tjenestemandslignende vilkår.

Udkast til. 1. I 2 udgår, lov om åremålsansættelse af tjenestemænd og ansatte på tjenestemandslignende vilkår. Udkast til 8. september 2005 BLj J.nr. 05-204-93 Forslag til Lov om ændring af lov om tjenestemænd i folkeskolen m.v. (Konsekvensrettelser som følge af kommunalreformen og ændringer af tjenestemandslovgivningen)

Læs mere

Pensionsvilkår for Pensionskassen for Sygeplejersker og Lægesekretærer CVR-nr. 71 97 15 11

Pensionsvilkår for Pensionskassen for Sygeplejersker og Lægesekretærer CVR-nr. 71 97 15 11 Pensionsvilkår for Pensionskassen for Sygeplejersker og Lægesekretærer CVR-nr. 71 97 15 11 I. Medlemsoptagelse 1. Som medlemmer af pensionskassen optages uden afgivelse af helbredsoplysninger sygeplejersker

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser for TillægsPension i Lærernes Pension, forsikringsaktieselskab, pr. 1. januar 2008. Generelle betingelser

Almindelige forsikringsbetingelser for TillægsPension i Lærernes Pension, forsikringsaktieselskab, pr. 1. januar 2008. Generelle betingelser Almindelige forsikringsbetingelser for TillægsPension i Lærernes Pension, forsikringsaktieselskab, pr. 1. januar 2008 For pensionsordningen gælder de bestemmelser, der er indeholdt i lov om forsikringsaftaler

Læs mere

Rammeaftale om seniorpolitik

Rammeaftale om seniorpolitik Rammeaftale om seniorpolitik KL Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte 05.21 Side 1 Side 2 Indholdsfortegnelse Side Kapitel 1. Indledende bestemmelser... 3 1. Hvem er omfattet af aftalen...3 2.

Læs mere

Pensionsvilkår for Pensionskassen for Sundhedsfaglige CVR-nummer: 71 97 35 14

Pensionsvilkår for Pensionskassen for Sundhedsfaglige CVR-nummer: 71 97 35 14 Pensionskassen for Sundhedsfaglige januar 2013 II Pensionsvilkår Pensionsvilkår for Pensionskassen for Sundhedsfaglige CVR-nummer: 71 97 35 14 Indhold I. Medlemsoptagelse 1. Kollektivt ansatte 2 1a. Ikke-kollektivt

Læs mere

Beregning af pension (hvis født 1. januar 1959 eller senere) pr. 1. april 2013

Beregning af pension (hvis født 1. januar 1959 eller senere) pr. 1. april 2013 Beregning af pension (hvis født 1. januar 1959 eller senere) pr. 1. april 2013 Af Bente Grønbæk Bruun, KLF s sekretariat TJENESTEMANDSPENSIONEN I KØBENHAVN PR. 1. april 2013. Ved overenskomstfornyelsen

Læs mere

Fremtidig indbetaling sker til Pensionsregulativet for Pensionspakken eller et andet pensionsregulativ efter bestyrelsens generelle anvisninger.

Fremtidig indbetaling sker til Pensionsregulativet for Pensionspakken eller et andet pensionsregulativ efter bestyrelsens generelle anvisninger. Regulativ 1 1 Medlemsoptagelse Stk. 1 Der optages ikke nye medlemmer under dette pensionsregulativ, og der kan fra 1. januar 2007 ikke indbetales yderligere bidrag eller overføres opsparing fra anden pensionsordning.

Læs mere

Pensionsregulativet PBU

Pensionsregulativet PBU Pensionsregulativet PBU 1. juli 2014 Østerfælled Torv 3 2100 København Ø Tlf. 35 27 28 00 Fax 35 27 28 29 E-mail: pbu@pbu.dk CVR-nr. 17 34 04 84 Pensionskassen for Børne- og Ungdomspædagoger Pensionsregulativet

Læs mere

Rammeaftale om pensionsordning. Offentligt Ansattes Organisationer - OAO. Akademikerne. Lærernes Centralorganisation - LC

Rammeaftale om pensionsordning. Offentligt Ansattes Organisationer - OAO. Akademikerne. Lærernes Centralorganisation - LC Rammeaftale om pensionsordning mellem Offentligt Ansattes Organisationer - OAO Akademikerne Lærernes Centralorganisation - LC Centralorganisationen af 2010 - C010 og Ø Tryggingarfelagiå LIV fra 1. januar

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser for LærerPension 93 og 99 i Lærernes Pension. Generelle betingelser

Almindelige forsikringsbetingelser for LærerPension 93 og 99 i Lærernes Pension. Generelle betingelser Almindelige forsikringsbetingelser for LærerPension 93 og 99 i Lærernes Pension For pensionsordningen gælder de bestemmelser, der er indeholdt i lov om forsikringsaftaler og lov om finansiel virksomhed

Læs mere

Cirkulære om. Ferieaftalen. Cirkulære af 11. november 2005 Perst. nr. 053-05 PKAT nr. J.nr. 05-521-82

Cirkulære om. Ferieaftalen. Cirkulære af 11. november 2005 Perst. nr. 053-05 PKAT nr. J.nr. 05-521-82 Cirkulære om Ferieaftalen 2005 Cirkulære af 11. november 2005 Perst. nr. 053-05 PKAT nr. J.nr. 05-521-82 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger... 3 Bemærkninger til aftalens enkelte bestemmelser...

Læs mere

Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. april 2005 for lærere m.fl.

Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. april 2005 for lærere m.fl. Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. april 2005 for lærere m.fl. KL Amtsrådsforeningen Københavns Kommune Frederiksberg Kommune Lærernes Centralorganisation 1 Aftalens område Denne aftale omfatter lærere

Læs mere

Landstingslov om vederlag m.v. til medlemmer af Inatsisartut og Naalakkersuisut m.v.

Landstingslov om vederlag m.v. til medlemmer af Inatsisartut og Naalakkersuisut m.v. Landstingslov om vederlag m.v. til medlemmer af Inatsisartut og Naalakkersuisut m.v. Marts 2015 Landstingslov nr. 22 af 18. december 2003 om vederlag m.v. til medlemmer af Landstinget og Landsstyret m.v.

Læs mere

50.11 O.08 */2008 Side 1. Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. april 2008 for lærere m.fl.

50.11 O.08 */2008 Side 1. Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. april 2008 for lærere m.fl. Side 1 Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. april 2008 for lærere m.fl. KL Regionernes Lønnings- og Takstnævn Lærernes Centralorganisation Indholdsfortegnelse Side 1. Aftalens område...3 2. Forsikringsydelsen...3

Læs mere

50.11 O.11 35/2011 Side 1. Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. april 2011 for lærere m.fl.

50.11 O.11 35/2011 Side 1. Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. april 2011 for lærere m.fl. Side 1 Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. april 2011 for lærere m.fl. KL Regionernes Lønnings- og Takstnævn Lærernes Centralorganisation Indholdsfortegnelse Side 1. Aftalens område... 3 2. Forsikringsydelsen...

Læs mere

Cirkulære om. Tjenestefrihed mv. til pasning af alvorligt syge børn og nærtstående

Cirkulære om. Tjenestefrihed mv. til pasning af alvorligt syge børn og nærtstående Cirkulære om Tjenestefrihed mv. til pasning af alvorligt syge børn og nærtstående 2002 1 Cirkulære om tjenestefrihed mv. til pasning af alvorligt syge børn og nærtstående (Til samtlige ministerier mv.)

Læs mere

Senior- og fratrædelsesordninger

Senior- og fratrædelsesordninger Senior- og fratrædelsesordninger Side 1 af 6 I denne vejledning kan du læse om, hvordan du indrapporterer samt hvilke løndele, som du kan anvende i forbindelse med senior- og fratrædelsesordninger. Du

Læs mere

20. maj 2015 EM 2015/XX. Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v.

20. maj 2015 EM 2015/XX. Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v. 20. maj 2015 EM 2015/XX Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx.xx om alderspension Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v. 1. Pensionsalderen er 65 år, jf. dog stk. 2-4. Stk. 2. Pensionsalderen forhøjes

Læs mere

Overenskomst mellem Forsvarets Personeltjeneste og Søfartens Ledere/Danske Lodser i Det Statslige Lodsvæsen

Overenskomst mellem Forsvarets Personeltjeneste og Søfartens Ledere/Danske Lodser i Det Statslige Lodsvæsen Overenskomst mellem Forsvarets Personeltjeneste og Søfartens Ledere/Danske Lodser i Det Statslige Lodsvæsen 1. Overenskomstens omfatter lodser i det statslige lodsvæsen. Overenskomsten omfatter lodser

Læs mere

Landstingslov nr. 21 af 18. december 2003 om Grønlands Hjemmestyres og kommunernes tjenestemænd i Grønland. Kapitel 1 Lovens område

Landstingslov nr. 21 af 18. december 2003 om Grønlands Hjemmestyres og kommunernes tjenestemænd i Grønland. Kapitel 1 Lovens område Landstingslov nr. 21 af 18. december 2003 om Grønlands Hjemmestyres og kommunernes tjenestemænd i Grønland Kapitel 1 Lovens område 1. Denne landstingslov finder anvendelse på enhver, der er ansat som tjenestemand

Læs mere

REGLEMENT FOR TJENESTEMANDSLIGNENDE ANSATTE VED LOKALBANERNE AF DECEMBER 2010

REGLEMENT FOR TJENESTEMANDSLIGNENDE ANSATTE VED LOKALBANERNE AF DECEMBER 2010 REGLEMENT FOR TJENESTEMANDSLIGNENDE ANSATTE VED LOKALBANERNE AF DECEMBER 2010 Det vedlagte reglement for tjenestemandslignende ansatte ved lokalbanerne (lokalbanetjenestemænd) indeholder bestemmelserne

Læs mere

Bilag til din pensionsoversigt

Bilag til din pensionsoversigt JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE Bilag til din pensionsoversigt Generelt Du kan her læse om de vigtigste forbehold og forudsætninger, der gælder for pensionsoversigten. Du finder reglerne om JØP

Læs mere

PFA Soraarneq s forsikringsbetingelser - 1. juli 2000. A. Generelle betingelser

PFA Soraarneq s forsikringsbetingelser - 1. juli 2000. A. Generelle betingelser PFA Soraarneq s forsikringsbetingelser - 1. juli 2000 For forsikringen gælder de bestemmelser, der er indeholdt i lov om forsikringsaftaler og lov om forsikringsvirksomhed samt grønlandsk rets almindelige

Læs mere

SAMLEVERPENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk

SAMLEVERPENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk SAMLEVERPENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk 2 Indhold 3 Pension til din samlever 4 Hvordan sikrer jeg min samlever pension? 4 Oprettelse af testamente 5 Ophør af ret til samleverpension

Læs mere

Vilkår for gruppeforsikring Januar 2015 (04)

Vilkår for gruppeforsikring Januar 2015 (04) Gruppeforsikringsvilkår ved død, førtidspensionering og visse kritiske sygdomme 1. Gruppeforsikring 2 2 Gruppemedlemmer og forsikringsdækning 2 3. Betydningen af udtryk anvendt i gruppeforsikringsvilkårene

Læs mere

Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. oktober 2008 for tjenestemænd og visse andre ansatte

Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. oktober 2008 for tjenestemænd og visse andre ansatte Side 1 Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. oktober 2008 for tjenestemænd og visse andre ansatte KL Regionernes Lønnings- og Takstnævn Kommunale og Sundhedskartellet Side 2 Indholdsfortegnelse Side 1.

Læs mere

21.11 O.08 30/2009 Side 1. Regler om opslag af tjenestemandsstillinger i kommuner inden for KL s forhandlingsområde 1664.

21.11 O.08 30/2009 Side 1. Regler om opslag af tjenestemandsstillinger i kommuner inden for KL s forhandlingsområde 1664. Side 1 Regler om opslag af tjenestemandsstillinger i kommuner inden for KL s forhandlingsområde KL 2009 1664.12 Side 2 Indholdsfortegnelse Side 1. Offentligt opslag... 3 2. Avertering... 3 Kapitel 2 Undtagelse

Læs mere

Cirkulære om aftale om

Cirkulære om aftale om Cirkulære om aftale om Generelle krav til indhold af bidragsdefinerede pensionsordninger i staten mv. (ydelsessammensætning, tilbagekøb og overflytning i forbindelse med jobskifte) 2009 Cirkulære af 5.

Læs mere

Pension. 3 i 1 Opsparing. Pensionsregulativ. Betingelser for 3 i 1 Opsparing - 1. januar 2006. Din pensionsordning i KP

Pension. 3 i 1 Opsparing. Pensionsregulativ. Betingelser for 3 i 1 Opsparing - 1. januar 2006. Din pensionsordning i KP 3 i 1 Opsparing (3 i 1 Pension med begrænset risikodækning) Din pensionsordning i KP SAMPENSION Tuborg Havnevej 14 DK - 2900 Hellerup Tlf. 77 33 18 77 Fax 77 33 14 85 www.sampension.dk Pension Betingelser

Læs mere

NÅR DU DØR HVAD SÅ? Læs om, hvem får pension efter dig og hvordan det forholder sig med skatten. DE FORSKELLIGE YDELSER 2 ÆGTEFÆLLEPENSION 2

NÅR DU DØR HVAD SÅ? Læs om, hvem får pension efter dig og hvordan det forholder sig med skatten. DE FORSKELLIGE YDELSER 2 ÆGTEFÆLLEPENSION 2 NÅR DU DØR HVAD SÅ? Læs om, hvem får pension efter dig og hvordan det forholder sig med skatten. 14/02 01.01.2015 Når du dør, udbetaler Lægernes Pensionskasse typisk et beløb til dine efterladte. Hvem

Læs mere

Opmærksomheden henledes på, at pensionsberegning nu sker af den samlede løn, og ikke som hidtil efter tjenestemændenes lønrammesystem, skalatrin 0.

Opmærksomheden henledes på, at pensionsberegning nu sker af den samlede løn, og ikke som hidtil efter tjenestemændenes lønrammesystem, skalatrin 0. FLØS-Vejledning til overenskomstansatte DOKS-organister Den 1. september 2009 trådte en ny overenskomst i kraft for de nyansatte DOKS-organister, der ikke ansættes som tjenestemænd. Samme overenskomst

Læs mere

Ansøgning om ledighedsydelse ved ferieafholdelse for ansatte i fleksjob (lov om aktiv socialpolitik 74e)

Ansøgning om ledighedsydelse ved ferieafholdelse for ansatte i fleksjob (lov om aktiv socialpolitik 74e) Sendes til kommunen Ydelsesservice København Postboks 210 1502 København V Udfyldes af ansøger Navn Ansøgning om ledighedsydelse ved ferieafholdelse for ansatte i fleksjob (lov om aktiv socialpolitik 74e)

Læs mere

Aftale om obligatorisk pensionsordning. Mellem. DMF Klub 317 i Danmarks Radio, Danmarks Radio (i detfølgendekaldetarbejdsgiveren)

Aftale om obligatorisk pensionsordning. Mellem. DMF Klub 317 i Danmarks Radio, Danmarks Radio (i detfølgendekaldetarbejdsgiveren) j, Aftale om obligatorisk pensionsordning Mellem DMF Klub 317 i Danmarks Radio, Danmarks Radio (i detfølgendekaldetarbejdsgiveren) og Pension Danmark, livsforsikringsselskab A/S (i det følgende kaldet

Læs mere

Pensionsregulativ Pr. 01. januar 2014

Pensionsregulativ Pr. 01. januar 2014 Pensionsregulativ Pr. 01. januar 2014 For kunder optaget i PMF Pension før 1. januar 2002 1 INDMELDELSE... 4 OPLYSNINGER... 4 URIGTIGE OPLYSNINGER... 4 2 HELBREDSFORHOLD... 4 A. GENEREL BEGRÆNSNING...

Læs mere

Forsikringsbetingelser 01.01.2015

Forsikringsbetingelser 01.01.2015 Forsikringsbetingelser 01.01.2015 Pensionsordningen for ledere Kunder optaget før 01.07.1999 2 Forsikringsbetingelser for Pensionsordningen for ledere pr. 01.01.2015 kunder optaget før 01.07.1999 jf. lov

Læs mere

Til medlemmerne af pensionskassen

Til medlemmerne af pensionskassen Til medlemmerne af pensionskassen Marts 2010 Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling i Arkitekternes Pensionskasse mandag 26. april 2010 kl. 17.00 i Arkitekternes Hus, Strandgade 27 A, 1401

Læs mere

REGLER FOR RATEFORSIKRING I JØP

REGLER FOR RATEFORSIKRING I JØP 1 REGLER FOR RATEFORSIKRING I JØP Indhold 2 Regler for Rateforsikring i JØP 5 Bilag 1 5 Ordforklaring 5 Bilag 2 5 Appendiks CVR nr. 19676889 Layout: Rumfang Foto: Lizette Kabré November 2014 JURISTERNES

Læs mere

Orientering Overenskomsten mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Dansk Funktionærforbund Urmagernes og Optikernes Landssammenslutning

Orientering Overenskomsten mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Dansk Funktionærforbund Urmagernes og Optikernes Landssammenslutning Arbejdsgiver Orientering Overenskomsten mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Dansk Funktionærforbund Urmagernes og Optikernes Landssammenslutning Dansk Erhverv Børsen 1217 København K Telefon +45 3374

Læs mere

Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. oktober 2008 for tjenestemænd og visse andre ansatte

Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. oktober 2008 for tjenestemænd og visse andre ansatte Side 1 Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. oktober 2008 for tjenestemænd og visse andre ansatte KL Regionernes Lønnings- og Takstnævn og Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte Indholdsfortegnelse

Læs mere

Pensionsseminar 14. september 2010. PFA Soraarneq

Pensionsseminar 14. september 2010. PFA Soraarneq Pensionsseminar 14. september 2010 PFA Soraarneq Program PFA Soraarneq Pensionsaftalen mellem SSK og PFA Soraarneq Hvem er omfattet Hvad indbetales Sådan virker udbetalingerne Hvad sker ved fratrædelse

Læs mere

Gruppelivsordninger for tjenestemænd m.fl. og visse overenskomstansatte i staten og folkekirken mv.

Gruppelivsordninger for tjenestemænd m.fl. og visse overenskomstansatte i staten og folkekirken mv. Cirkulære af 1. november 2011 Perst.nr. 056-11 J.nr. 11-866-43 Cirkulære om Gruppelivsordninger for tjenestemænd m.fl. og visse overenskomstansatte i staten og folkekirken mv. 2011 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

AFTALE MELLEM OG SUNDHEDSKARTELLET (SHK) O M G R U P P E L I V S F O R S I K R I N G PR. DEN 1. APRIL 2002 FOR TJENESTEMÆND OG VISSE ANDRE ANSATTE

AFTALE MELLEM OG SUNDHEDSKARTELLET (SHK) O M G R U P P E L I V S F O R S I K R I N G PR. DEN 1. APRIL 2002 FOR TJENESTEMÆND OG VISSE ANDRE ANSATTE Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN SUNDHEDSKARTELLET AFTALE MELLEM REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN OG SUNDHEDSKARTELLET (SHK) O M G R U P P E L I V S F O R S I K R I N G PR. DEN 1. APRIL 2002

Læs mere

Gruppelivsordning for tjenestemænd m.fl. og visse overenskomstansatte i staten og folkekirken mv.

Gruppelivsordning for tjenestemænd m.fl. og visse overenskomstansatte i staten og folkekirken mv. Cirkulære om Gruppelivsordning for tjenestemænd m.fl. og visse overenskomstansatte i staten og folkekirken mv. 2005 Cirkulære af 29. juni 2006 Perst. nr. 036-06 PKAT nr. J.nr. 06-866-32 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Illustration I det kalenderår den ansatte fylder 60 2 61 3 62 og derover 4

Illustration I det kalenderår den ansatte fylder 60 2 61 3 62 og derover 4 Seniordage 2. oktober 2008 Ved trepartsaftalerne indgået mellem Regeringen, KL, LO, FTF og AC blev der afsat 538 mio. kr. til seniorpolitiske initiativer i kommunerne. Midlerne er et engangsbeløb til brug

Læs mere

Generelle bemærkninger...3 Bemærkninger til aftalens enkelte bestemmelser...5 Ikrafttrædelse...11

Generelle bemærkninger...3 Bemærkninger til aftalens enkelte bestemmelser...5 Ikrafttrædelse...11 Ý µ«:» ±³ Ú»» º»² îððë Ý µ«:» º ïïò ²±ª»³¾» îððë ÐÕßÌ ² ò Öò² ò ðëóëîïóèî л ò ² ò ðëíóðë ²¼ ± ¼ º±»¹²»» Ý µ«:» Generelle bemærkninger...3 Bemærkninger til aftalens enkelte bestemmelser...5 Ikrafttrædelse...11

Læs mere

Sådan har vi fordelt din månedlige indbetaling Her kan du se fordelingen af dine indbetalinger i forhold til forskellige beskatningsgrundlag.

Sådan har vi fordelt din månedlige indbetaling Her kan du se fordelingen af dine indbetalinger i forhold til forskellige beskatningsgrundlag. Forstå din pensionsoversigt Pension er ikke altid lige let at forstå, hvis man ikke beskæftiger sig med det ret tit. Derfor har vi lavet denne oversigt, som du kan slå op i, hvis du har brug for at blive

Læs mere

Ansættelsesbrev Efterskoler For månedslønnede og timelønnede lærere

Ansættelsesbrev Efterskoler For månedslønnede og timelønnede lærere Ansættelsesbrev Efterskoler For månedslønnede og timelønnede lærere 1. Parterne Undertegnede skole: Skolens navn ansætter herved: Adresse, cvr. nr. og tlf. nr. Lærerens navn fra den Adresse, cpr. nr. og

Læs mere

Cirkulære om aftale om. Flyttegodtgørelse. Cirkulære af 27. november 2006 Perst. nr. 058-06 PKAT nr. J.nr. 06-542-23

Cirkulære om aftale om. Flyttegodtgørelse. Cirkulære af 27. november 2006 Perst. nr. 058-06 PKAT nr. J.nr. 06-542-23 Cirkulære om aftale om Flyttegodtgørelse 2006 Cirkulære af 27. november 2006 Perst. nr. 058-06 PKAT nr. J.nr. 06-542-23 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger... 3 Aftale Kapitel 1. Afgrænsninger,

Læs mere

Vilkår for gruppeforsikring Januar 2015 (16)

Vilkår for gruppeforsikring Januar 2015 (16) Gruppeforsikringsvilkår ved død, førtidspensionering og visse kritiske sygdomme 1. Gruppeforsikring 2 2 Gruppemedlemmer og forsikringsdækning 2 3. Betydningen af udtryk anvendt i gruppeforsikringsvilkårene

Læs mere

RATEPENSION I JØP JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk

RATEPENSION I JØP JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk RATEPENSION I JØP JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk 2 Indhold 3 Hvad er ratepension? 3 Hvem kan oprette ratepension? 4 Hvordan opretter jeg ratepension i JØP? 4 Så meget kan du indbetale

Læs mere

I N V A L I D E P E N S I O N

I N V A L I D E P E N S I O N I N V A L I D E P E N S I O N Pjecen gælder kun for medlemmer optaget i MP Pension før 1. januar 2008 MP Pension Pensionskassen for magistre og psykologer Lyngbyvej 20 2100 København Ø Tlf.: +45 39 15

Læs mere

Hvis du kommer til skade...

Hvis du kommer til skade... Forsvarets Personeltjeneste Forsvarets Arbejdsskade- og Erstatningskontor Januar 2011 Hvis du kommer til skade... Erstatningsforhold ved tilskadekomst og dødsfald under udsendelse i internationale operationer

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER

FORSIKRINGSBETINGELSER FORSIKRINGSBETINGELSER for GRUPPELIV i AP PENSION OVERSIGT Aftalens indhold Indledning til forsikringsbetingelser 1 Indtrædelse 2 Udbetaling ved død 3 A Invalidesum 3 B Udløbssum 4 Invalidepension 5 Medforsikret

Læs mere

Opmærksomheden henledes på, at pensionsberegning nu sker af den samlede løn, og ikke som hidtil efter tjenestemændenes lønrammesystem skalatrin 0.

Opmærksomheden henledes på, at pensionsberegning nu sker af den samlede løn, og ikke som hidtil efter tjenestemændenes lønrammesystem skalatrin 0. FLØS-Vejledning til overenskomstansatte PO-organister Den 1. september 2009 trådte en ny overenskomst i kraft for de nyansatte PO-organister. Samme overenskomst træder pr. 1. januar 2010 i kraft for de

Læs mere

Hvordan er du dækket? Hvad skal du gøre nu? kort. din lærerpension. om din nye pensionsordning

Hvordan er du dækket? Hvad skal du gøre nu? kort. din lærerpension. om din nye pensionsordning Hvordan er du dækket? Hvad skal du gøre nu? kort om din nye pensionsordning din lærerpension 1 pension Brug lidt tid på din nye nu! PENSION handler OM din økono MI. hvad du fx har at leve af, når du trækker

Læs mere

Ferieregler. Senest opdateret 29. april 2013

Ferieregler. Senest opdateret 29. april 2013 Ferieregler Senest opdateret 29. april 2013 Udarbejdet af sekretariatssamarbejdet mellem Danmarks Privatskoleforening, Lilleskolerne, Foreningen af Kristne Friskoler, Deutscher Schul- und Sprachverein

Læs mere

PFA Pensions forsikringsbetingelser - 1. januar 2008. A Generelle betingelser

PFA Pensions forsikringsbetingelser - 1. januar 2008. A Generelle betingelser PFA Pensions forsikringsbetingelser - 1. januar 2008 For forsikringen gælder de bestemmelser, der er indeholdt i lov om forsikringsaftaler og lov om finansiel virksomhed samt dansk rets almindelige regler,

Læs mere

Barsel, adoption og omsorgsdage

Barsel, adoption og omsorgsdage Cirkulære om aftale om Barsel, adoption og omsorgsdage 2008 Cirkulære af 9. juni 2008 Perst. nr. 014-08 PKAT nr. J.nr. 08-524-43 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger... 3 Ikrafttræden...

Læs mere

Sygeplejeoverenskomst 2010 2012. - Ledere. Indgået mellem DI Overenskomst II (SBA) og Dansk Sygeplejeråd

Sygeplejeoverenskomst 2010 2012. - Ledere. Indgået mellem DI Overenskomst II (SBA) og Dansk Sygeplejeråd Sygeplejeoverenskomst 2010 2012 - Ledere Indgået mellem DI Overenskomst II (SBA) og Dansk Sygeplejeråd 794650 1 Indhold 1. Overenskomstens område 4 2. Grundløn 4 3. Funktions- og kvalifikationsløn 5 4.

Læs mere

Nyansat - og hvad så? september 2014

Nyansat - og hvad så? september 2014 Nyansat - og hvad så? september 2014 Velkommen i folkeskolen! Som nyansat kan det i starten være vanskeligt at danne sig et overblik over de mange spilleregler, der gælder for overenskomstansatte lærere,

Læs mere

Hvis du kommer til skade...

Hvis du kommer til skade... Forsvarets Personeltjeneste Forsvarets Arbejdsskade- og Erstatningskontor Januar 2010 Erstatningsforhold ved tilskadekomst og dødsfald under udsendelse i internationale operationer (INTOPS), dvs. konfliktforebyggende,

Læs mere