Rigsrevisionens beretning om regionernes forvaltning af løn til chefer. afgivet til Statsrevisorerne

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Rigsrevisionens beretning om regionernes forvaltning af løn til chefer. afgivet til Statsrevisorerne"

Transkript

1 Rigsrevisionens beretning om regionernes forvaltning af løn til chefer afgivet til Statsrevisorerne Februar 2017

2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Introduktion og konklusion Form og konk us on B ggrund Rev s onskr ter er, metode og fgrænsn ng 6 2. Chefers løn- og ansættelsesvilkår ernes forv tn ng f overenskomst- og t enestem nds ns tte chefers f ste øn ernes forv tn ng f kontr kt ns tte chefers f ste øn ernes forv tn ng f rem s ns tte chefers f ste øn ernes forv tn ng f chefers mer rbe de ernes forv tn ng f chefers resu t t øn 23 B g 1. Metod sk t g ng 27 B g 2. Ord ste 30

3 R gsrev s onen h r se v t get n t t v t denne undersøge se og fg ver derfor beretn ngen t St tsrev sorerne henho d t 17, stk. 2, r gsrev sor oven, f. ovbekendtgøre se nr. 101 f 19. nu r R gsrev s onen h r gennemg et regnsk berne efter 4, stk. 1, nr. 1, f. 6 r gsrev sor oven. Beretn ngen vedrører f n ns ovens 10. Økonom - og ndenr gsm n ster et. undersøge sesper oden h r der været fø gende m n stre: Morten Østerg rd: september un 2015 K ren E em nn: un november 2016 S mon Em Amm tzbø : november Beretn ngen h r udk st været fore gt Økonom - og ndenr gsm n ster et og reg onerne, hv s bemærkn nger er fspe et beretn ngen.

4 NTRODUKT ON OG KONKLUS ON 1 1. Introduktion og konklusion 1.1. FORMÅL OG KONKLUSION 1. Denne beretn ng h nd er om reg onernes forv tn ng f øn t dm n str t ve og æge ge chefer. A e 5 reg oner er omf ttet f undersøge sen. 2. Løn er en væsent g omkostn ng for reg onerne. Lønomkostn ngerne udgør c % f reg onernes s m ede dr ftsomkostn nger p c. 127 m. kr ernes s m- ede omkostn nger t de dm n str t ve og æge ge chefers øn v r c. 2,0 m. kr En stor nde f chefernes øn er re t vt ukomp ceret t forv te, d ønnen erede er f st gt centr t ko ekt ve ft er. En m ndre nde f ønnen er der mod mere komp ceret t forv te, d ft egrund get g ver reg onerne mu ghed for ok t t forh nd e ønnen med den enke te chef. Hert kommer, t der p omr det er m nge ove, overenskomster og ft er, som er ndbyrdes fhæng ge, og reg onerne k n nvende f ere forske ge nsætte sesformer. Chefernes f ste øn best r f en grund øn og eventue e t æg. Er en chef ns t p kontr kt e er p rem, best r ønnen herudover f et kontr kt- e er rem st æg. Ende g k n cheferne f v r be øn som fx mer rbe dsbet ng og resu t t- øn. R gsrev s onen h r se v t get n t t v t undersøge sen, som b ev g ngs t p b ggrund f ønrev s oner 2 reg oner for ret Lønrev s onerne v ste, t reg onerne kke e t fæ de forv tede ønnen t cheferne overensstemme se med ft egrund get, sær gt for den de f ønnen, der v r t forh nd ng me em den enke te reg on og chef, fx kontr kt- og rem st æg og mer rbe dsbet ng. V h r derfor undersøgt, om t sv rende forho d gør s g gæ dende de øvr ge reg oner. FAST LØN F st øn best r f en grund øn og eventue e t æg som kv f k t ons- og funkt onst æg. Ved nsætte se p kontr kt e - er p rem opn s et yder gere t æg. VARIABEL LØN V r be øn er den de f ønnen, der kke er f st øn og kke udbet es hver m ned. Det k n fx være bonus, mer rbe dsbet ng, resu t t øn og eng ngsveder g. 3. Form et med undersøge sen er t vurdere, om reg onerne forv ter dm n str t ve og æge ge chefers øn overensstemme se med ft egrund get. Undersøge sen omf tter øn t chefer, som er ns t reg onshuse, p hosp t er og ndre reg on e nst tut oner. Undersøge sen er b seret p en st kprøve p 184 dm n str t ve og æge ge chefer de 5 reg oner og omf tter øn udbet t 2015 og oktober 2016 v r der t chefer ns t reg onerne.

5 2 NTRODUKT ON OG KONKLUS ON De fe udbet nger, v h r konst teret som en de f undersøge sen, summer kke op t større be øb forho d t reg onernes s m ede ønomkostn nger, men v k n dog konst tere, t det k n være store be øb set forho d t den enke te chef. V h r desuden gt vægt p, t fe ønnen k n medføre forkerte udbet nger he e nsætte sesper oden, det den f ste øn udbet es utom t sk hver m ned. Hert kommer, t undersøge sen er b seret p en st kprøve, hvorfor der k n forekomme fe udbet nger ndre end de undersøgte s ger. KONKLUSION R gsrev s onen vurderer, t reg onerne genere t h r forv tet de dm n str t ve og æge ge chefers f ste øn overensstemme se med ft egrund get. Der mod h r reg onerne f ere t fæ de kke forv tet kontr kt- og rem st æg og mer rbe de overensstemme se med ft egrund get. P d sse omr der, hvor ønnen er forh nd et ok t, h r forv tn ngen været m nge fu d. R gsrev s onen f nder, t reg onerne bør gennemg deres forretn ngsg nge og nterne kontro er for t s kre, t reg onerne ogs forv ter den de f ønnen, der er t ok forh nd ng, overensstemme se med ft egrund get. Overenskomst- og tjenestemandsansatte chefers faste løn erne h r genere t forv tet den f ste øn t overenskomst- og t enestem nds ns tte chefer overensstemme se med ft egrund get. Kontraktansatte chefers faste løn erne h r genere t forv tet den f ste øn t kontr kt ns tte chefer overensstemme se med ft egrund get. erne h r dog dt under h vde en f de gennemg ede kontr kter kke reduceret chefernes kontr ktt æg for e de forbedrede v k r, der er ft t. Den s m ede øn for d sse chefer v r s edes kke korrekt. Åremålsansatte chefers faste løn erne h r genere t forv tet den f ste øn t rem s ns tte chefer overensstemme se med ft egrund get. Nord y nd og Sydd nm rk h r dog enke te t fæ de ft t gunst gere v k r for rem s ns tte æge ge chefer, uden t reg onsr dene h r udde egeret den nødvend ge kompetence t reg onernes dm n str t on. Desuden h r Sydd nm rk 7 ud f 12 t fæ de ns t chefer p rem, uden t det fremg k f st ngsops get, t det v r mu gt t b ve ns t p rem sv k r, hv ket kke er overensstemme se med ft egrund get. Hovedst den er hver femte chef ns t p rem, mens de øvr ge reg oner nvender rem s nsætte ser meget begrænset omf ng. en h r ndt 2013 nvendt rem s nsætte ser uden t b geg ngsst ng større omf ng, dvs. med hø t rem st æg og med fr træde sesbe øb. ens t d gere pr ks s h r betydet, t reg onen undersøge sesper oden h r udbet t c. 16,7 m o. kr. fr træde sesbe øb t rem s- ns tte chefer uden t b geg ngsst ng og c. 48,6 m o. kr. rem st æg.

6 NTRODUKT ON OG KONKLUS ON 3 Hovedst den ændrede pr ks s 2013, hvor nsætte sesformen b ev søgt begrænset. en vurderer, t den nuværende pr ks s med t t byde en t b geg ngsst ng er mere hens gtsmæss g forho d t det æge ge k rr eremønster. R gsrev s onen f nder det t fredsst ende, t Hovedst den h r ændret pr ks s t en m ndre omkostn ngstung nsætte sesform. Chefernes merarbejde Nord y nd, S æ nd og Sydd nm rk h r gennem f ere r udbet t større be øb for mer rbe de t f ere f reg onernes chefer, der kke er overensstemme se med ft egrund get. Mer rbe det h r f ere t fæ de kke h ft en m d ert d g k r kter, som ft egrund get foreskr ver, men h r str kt s g over f ere r. Herudover h r dokument t onen for mer rbe det f ere t fæ de været m nge fu d e er he t fr værende, og reg onerne h r s edes udbet t mer rbe det uden t s kre s g, t rbe det b ev udført. Dette f nder R gsrev s onen ut fredsst ende. Chefernes resultatløn M dt y nd og Sydd nm rk h r forv tet resu t t øn overensstemme se med ft egrund get. m d ert d h r M dt y nd genere t kke dokumenteret, hv d resu t t ønnen er honorer ng for. Der er derfor kke en k r s mmenhæng me em de opst ede fokusomr der (brugert fredshed, budgetoverho de se, f g ge st nd rder og f g- g kv tet mv.), de opn ede resu t ter det p gæ dende r og den udbet te resu t t øn t den enke te chef. R gsrev s onen k n konst tere, t M dt y nd h r udbet t m ndst 100 % resu t t øn for 2015 t e chefer omf ttet f resu t t øns ft en. en h r t udbet t over 2,3 m o. kr. resu t t øn for Sydd nm rk h r 7 ud f 9 s ger udbet t det m ks m e be øb resu t t øn. R gsrev s onen f nder genere t, t en udbet ngsgr d p 100 % e e er stort set e t fæ de bør medføre, t reg onerne overve er, om resu t t øns ft erne er t strække gt mb t øse BAGGRUND 4. Undersøge sen h nd er om ønnen t dm n str t ve chefer, der er ns t som reg onsd rektører, koncernd rektører, v ced rektører e er kontorchefer den centr e dm n str t on e er ns t t sv rende dm n str t ve st nger p hosp t er, og t æge ge chefer, der er ns t som æge ge d rektører, chef æger, ndre æge ge chefer, edende over æger, professorer e er spec e nsv r ge over æger. Adm n str t ve og æge ge chefer reg onerne k n være ns t p forske ge v k r. Som udg ngspunkt nsættes cheferne enten p overenskomst e er som t enestemænd. Der er en række forske e p de 2 nsætte sesformer forho d t fx fsked ge se, ops ge sesv rse og opt en ng f pens on. En chef p overenskomstv k r og en chef p t enestem ndsv k r p s mme st ngsn ve u k n derfor h ve forske ge øn- og nsætte sesv k r ene som fø ge f de 2 nsætte sesformer og t hørende ft er. Overenskomst ns tte chefer k n nsættes p kontr kt, og b de overenskomst ns tte og t enestem nds ns tte chefer k n nsættes p rem. Det er reg onen som rbe dsg ver, der bes utter, om en chef sk nsættes p kontr kt e er p rem.

7 4 NTRODUKT ON OG KONKLUS ON Årem s nsætte se er en t dsbegrænset nsætte sesform. Der er knyttet et rem st - æg t st ngen, som forh nd es forb nde se med nsætte sen. R mmerne for rem st æggets større se fhænger f rem ets ængde, og om der er t knyttet en v r g nsætte se efter rem ets ud øb en s k dt t b geg ngsst ng. Hv s den rem s ns tte b ver ns t uden t b geg ngsst ng, ydes der et fr træde sesbe øb ved rem ets ud øb. modsætn ng t rem s nsætte ser er kontr kt nsætte ser kke t dsbegrænsede. Der er knyttet et kontr ktt æg t st ngen, som forh nd es forb nde se med nsætte sen. R mmerne for kontr ktt æggets større se fhænger f st ngen. Lønnens sammensætning 5. U nset nsætte sesform best r de dm n str t ve og æge ge chefers s m ede øn f en f st de og en v r be de, f. t be 1. TABEL 1 OVERS GT OVER LØNDELE F st øn Grund øn Eventue e kv f k t ons- og funkt onst æg Eventue t kontr ktt æg e er rem st æg V r be øn Eventue mer rbe dsbet ng Eventue resu t t øn Det fremg r f t be 1, t den f ste øn best r f en grund øn, eventue e kv f k t onsog funkt onst æg og eventue t t æg for t være ns t p kontr kt e er p rem. B de kv f k t ons- og funkt onst æg og kontr kt- og rem st æg ft es forb nde se med nsætte sen. øbet f nsætte sesper oden k n der ft es nye kv f k t ons- og funkt onst æg og/e er ske forhø e se f eks sterende t æg. Større sen f t æg er t forh nd- ng og fhænger fx f chefens kompetencer, kv f k t oner og erf r ng. erne k n per oder honorere chefer for mer rbe de, fx ford hosp t erne v fv k e vente ster e er p grund f ed ge st nger. Mer rbe det sk s v dt mu gt g ves form f fsp dser ng f s mme v r ghed som det præsterede mer rbe de med t æg f 50 %, men k n ogs udbet es. Resu t t øn er et supp ement t den f ste øn og er en v r nt f et eng ngst æg. Resu t t øn g ves norm t for resu t ter, som chefen h r opn et p b ggrund f p forh nd f sts tte m og nden for en g ven t dsper ode.

8 NTRODUKT ON OG KONKLUS ON 5 Lønomkostninger 6. Lønomkostn ngerne udgør c % f reg onernes s m ede dr ftsomkostn nger p c. 127 m. kr ernes s m ede omkostn nger t de dm n str t ve og æge- ge chefers øn v r c. 2,0 m. kr T be 2 v ser nt et f dm n str t ve og æge ge chefer de 5 reg oner TABEL 2 ADM N STRAT VE OG LÆGEL GE CHEFER REG ONERNE 2016 (Ant ) Hovedst den M dt y nd Nord y nd S æ nd Sydd nm rk t Adm n str t ve chefer Læge ge chefer t Note: Ant et f chefer omf tter chefer, som er ns t under henho dsv s Aft e for chefer og Aft e vedrørende æge ge chefer pr. 1. oktober K de: R gsrev s onen p b ggrund f op ysn nger fr reg onerne. Det fremg r f t be 2, t nt et f chefer 2016 spænder fr 224 Nord y nd t 572 Hovedst den. Der v r t chefer ns t reg onerne oktober Den gennemsn t ge rs øn t dm n str t ve og æge ge chefer v r 2016 p c. 1,1 m o. kr. nk. pens on og v r be øn. Aftalegrundlaget 7. De dm n str t ve og æge ge chefers øn- og nsætte sesv k r er regu eret henho dsv s Aft e for chefer og Aft e vedrørende æge ge chefer. 8. N r chefer er ns t p kontr kt e er p rem, er deres øn- og nsætte sesv k r ogs regu eret f R mme ft e om kontr kt nsætte se f chefer, R mme ft e om kontr kt- nsætte se f æge ge chefer e er R mme ft e om rem s nsætte se. Læge ge chefer, som er ns t p rem, er desuden omf ttet f protoko t nr. 2 om nsætte sesv k r ved rem s nsætte se f æge ge chefer Aft e vedrørende æge ge chefer. U nset nsætte sesform er cheferne ogs omf ttet f Aft e om godtgøre se for mer rbe de t t enestemænd uden hø este t enestet d. Det gæ der dog kke reg ons- og koncernd rektører. Herudover er cheferne ogs omf ttet f Aft e om ok ønd nne se for chefer, bortset fr reg onsd rektører. Det gæ der fx mu gheden for t ndg ft er om resu t t øn. AFTALE FOR CHEFER Aft en er ndg et me em ernes Lønn ngs- og T kstnævn og D nm rks ur st- og Økonomforbund, ngen ørforen ngen DA og HK/Kommun. AFTALE VEDRØRENDE LÆGELIGE CHEFER Aft en er ndg et me em ernes Lønn ngs- og T kstnævn og Foren ngen f Spec - æger.

9 6 NTRODUKT ON OG KONKLUS ON 9. Se v om øn- og nsætte sesv k r v dt omf ng er regu eret, er der forske p reg onernes pr ks s og p, hv ke ft er reg onerne ndg r med cheferne. A e reg onerne h r kontr kt ns tte chefer. Hovedst den nvender som den eneste reg on rem s nsætte ser v dt omf ng. Hovedst den og M dt y nd h r kun ndg et ft - er om mer rbe de begrænset omf ng, hvor mod Nord y nd, S æ nd og Sydd nm rk h r ndg et ft er om mer rbe de med f ere æge ge chefer. M dt y nd og Sydd nm rk h r ndg et resu t t øns ft er med f ere chefer. Resu t t øn nvendes kke e er kun enke tst ende t fæ de de øvr ge 3 reg oner. REGIONERNES LØN- NINGS- OG TAKST- NÆVN Nævnet best r f 9 med emmer og stedfortrædere for d sse, der besk kkes f f n nsm n steren. De 5 reg oner h r hver ét med em (som ogs er med- em f de respekt ve reg onsr d), KL h r 2 med emmer (som ogs er med em f de respekt ve kommun bestyre ser), Sundheds- og Æ drem n ster et h r ét med em, og F n nsm n ster et h r ét med em. Med emmerne s dder for 4 r d g ngen. Andre aktører 10. ernes Lønn ngs- og T kstnævn h r b.. t opg ve t ft e og f stsætte øn- og øvr ge nsætte sesv k r for ns tte reg onerne. Nævnet k n bemynd ge s ve de enke te med emmer f nævnet som sekret r tet for nævnet t t forh nd e med de forh nd ngsberett gede org n s t oner. Retn ngs n erne for forh nd ngerne sk f st ægges f nævnet, og de forh nd ede resu t ter sk fore ægges for nævnet og godkendes, nden de træder kr ft. 11. D nske er er nteresse- og rbe dsg verorg n s t on for reg onerne og v ret ger reg onernes nteresser forho d t de reg on t ns ttes øn- og nsætte sesv k r. D nske er yder den sekret r tsmæss ge bet en ng f ernes Lønn ngs- og T kstnævn. Det betyder, t D nske er forbereder og beh nd er s ger, der sk fore- ægges for nævnet, yder b st nd ved forh nd nger og v ret ger forh nd nger efter bemynd ge se. erne rev deres f pr v te rev sorer. R gsrev s onen k n med h emme r gsrev sor ovens 4, stk. 1, nr. 1, f. 6, og reg ons ovens 28, stk. 3, f egen dr ft for nst te undersøge ser reg onerne REVISIONSKRITERIER, METODE OG AFGRÆNSNING Revisionskriterier 12. V h r vurderet, om chefernes øn- og nsætte sesv k r er overensstemme se med ft egrund get p omr det. Undersøge sens rev s onskr ter er forho d t t vurdere, om chefernes f ste øn er korrekt, er b seret p Aft e for chefer og Aft e vedrørende æge ge chefer. fsn ttene om kontr kt nsætte ser og rem s nsætte ser b seres rev s onskr ter erne endv dere p henho dsv s R mme ft e om kontr kt nsætte se, R mme ft e om kontr kt nsætte se f æge ge chefer og R mme ft e om rem s- nsætte se. fsn ttet om mer rbe de b seres rev s onskr ter erne p Aft e om godtgøre se for mer rbe de for t enestemænd uden hø este t enestet d. Aft en omf tter ogs chefer, der kke er t enestemænd. fsn ttet om resu t t øn b seres rev s onskr ter erne b.. p Aft e om ok ønd nne se for chefer. Det fremg r f de enke te fsn t, hv ke konkrete kr v de forske ge ft er der gger t grund for de spec f kke de e f undersøge sen.

10 NTRODUKT ON OG KONKLUS ON 7 Metode 13. Undersøge sen er b seret p ønrev s oner e 5 reg oner. V h r undersøgt, om den udbet te øn er overensstemme se med de ndg ede nsætte seskontr kter og ft egrund get. V h r udt get st kprøver hver reg on ud fr en vurder ng f væsent gheden, b.. ønn ve u og omf ng f mer rbe de, og ud fr en vurder ng f r s ko for fe, fx n r en chef er omf ttet f f ere ft er, fx Aft e for chefer og R mme ft e om kontr kt nsætte se. V h r gennemg et 184 chefers øn- og nsætte sesv k r ud f en s m et popu t on p 1.784, her f 52 Hovedst den, 30 M dt y nd, 32 Nord y nd, 30 S æ nd og 40 Sydd nm rk. Den nvendte metode t t udvæ ge st kprøver er uddybet b g 1. Undersøge sen er b seret p gennemg ng f skr ft gt m ter e og person es ger s mt møder. V h r b.. gennemg et nsætte seskontr kter, rem skontr kter, t ægskontr kter, mer rbe ds ft er, resu t t øns ft er, ønsed er, dokument t on for mer rbe de og reg onernes k sse- og regnsk bsregu t ver, kompetencereg er m.m. 14. Rev s onen er udført overensstemme se med st nd rderne for offent g rev s on, f. b g 1. Afgrænsning 15. Undersøge sen h nd er om øn, der er udbet t 2015 og V h r gennemg et ønd t for per oden 1. nu r m rts 2016 M dt y nd og Sydd nm rk. Hovedst den, Nord y nd og S æ nd h r v gennemg et ønd t for per oden 1. nu r ugust Undersøge sen er fgrænset t t omh nd e dm n str t ve og æge ge chefer, som er ns t under Aft e for chefer e er Aft e vedrørende æge ge chefer. Der v være med rbe dere reg onerne, som h r t te f chef, men som kke er omf ttet f de 2 ft - er, og de er derfor kke omf ttet f undersøge sen. Som grund g for vores vurder ng f, hvord n reg onerne h r forv tet chefernes f ste øn, h r v gennemg et, om den udbet te grund øn og eventue e kv f k t ons- og funkt onst æg og eventue t kontr ktt æg e er rem st æg sv rer t det, der fremg r f nsætte seskontr kterne, og er overensstemme se med ft egrund get. Som grund g for vores vurder ng f, hvord n reg onerne h r forv tet chefernes v r b e øn, h r v gennemg et, om udbet nger f mer rbe de og resu t t øn sv rer t det, der fremg r f mer rbe ds ft er og resu t t øns ft er, og er overensstemme se med ft - egrund get. Andre typer f v r be øn som v gtt æg, u empegodtgøre ser, t æg for opk d og fr træde sesgodtgøre ser er kke omf ttet f undersøge sen. Ud over de kr v, der fremg r f de forske ge ft er, er cheferne beskyttet f den m nde ge rbe dsm rkeds ovg vn ng (fx funkt onær-, fer e- og rbe dsm ø oven), som g ver m n mumsbeskytte se t rbe dst gere p en række punkter. Reg erne ndg r kke undersøge sen. 16. b g 1 er undersøge sens metod ske t g ng beskrevet. B g 2 ndeho der en ord ste, der fork rer udv gte ord og begreber.

11 8 CHEFERS LØN- OG ANSÆTTELSESV LKÅR 2. Chefers løn- og ansættelsesvilkår 17. Dette k p te h nd er om, hvorv dt reg onerne forv ter ønnen t de dm n str t ve og æge ge chefer overensstemme se med ft egrund get. V h r vurderet de s den f ste øn t overenskomst- og t enestem nds ns tte, kontr kt ns tte og rem s ns tte chefer, de s den v r b e øn form f mer rbe dsbet ng og resu t t øn. U nset nsætte sesform best r chefernes f ste øn f en grund øn og eventue e kv f k t ons- og funkt onst æg. Er cheferne ns t p kontr kt e er p rem, f r de et kontr ktt æg e er et rem st æg. Deres v r b e øn k n fx best f mer rbe dsbet ng og resu t t øn REGIONERNES FORVALTNING AF OVERENSKOMST- OG TJENESTEMANDSANSATTE CHEFERS FASTE LØN 18. V h r undersøgt, om reg onerne forv ter den f ste øn t overenskomst- og t enestem nds ns tte chefer overensstemme se med ft egrund get. V h r vurderet, om den udbet te f ste øn, dvs. grund øn og eventue e kv f k t ons- og funkt onst æg, er overensstemme se med de ndg ede nsætte seskontr kter og ft egrund get. 19. V h r gennemg et nsætte seskontr kter og ønsed er for t 94 chefer de 5 reg oner, her f 38 overenskomst ns tte chefer og 56 t enestem nds ns tte chefer. Gennemg ngen v ser, t reg onerne genere t h r udbet t grund øn og eventue e kv f k t ons- og funkt onst æg overensstemme se med de ndg ede nsætte seskontr kter og ft egrund get. V h r gennemg ngen konst teret enke te fe e reg oner. Boks 1 v ser 3 eksemp er p konst terede fe.

12 CHEFERS LØN- OG ANSÆTTELSESV LKÅR 9 BOKS 1 EKSEMPLER PÅ KONSTATEREDE FE L FORSKELL GE REG ONER Fe udbet ng f funkt onst æg Et t æg p c kr. pr. m ned v r kke bortf det ved ophør f funkt onen. en h r op yst, t det for meget udbet te be øb b ver t b gebet t. Fe udbet ng f komp eks tetst æg En edende over æge f k 2 komp eks tetst æg, se v om over ægen fø ge ft egrund get kun kunne f ét t æg. en h r derfor udbet t for meget øn s den 1. nu r 2012, og fe en be øber s g t kn p kr. eksk. pens on. en h r op yst, t der er ndg et ft e om t b gebet ng. Fe en m d ert d g nsætte se En m d ert d gt ns t over æge, hv s nsætte se ud øb 2004, rbe der forts t p hosp t et og f ønnes f reg onen, men over ægen h r dr g f et for ænget s n nsætte se e er er b evet f st ns t. D rekt onen h r bes uttet, t over ægen nu er t betr gte som f st ns t. RESULTATER Undersøge sen v ser, t reg onerne genere t h r forv tet den f ste øn t chefer ns t p overenskomst- og t enestem ndsv k r overensstemme se med ft egrund get REGIONERNES FORVALTNING AF KONTRAKT- ANSATTE CHEFERS FASTE LØN 20. V h r undersøgt, om reg onerne forv ter kontr kt nsætte ser overensstemme se med ft egrund get. V h r vurderet, om den udbet te f ste øn er overensstemme se med de ndg ede nsætte seskontr kter og ft egrund get, herunder om reg onerne reducerer kontr ktt æg ved forh nd ng f gunst gere v k r end udg ngspunktet ft egrund get. 21. Chefer k n nsættes p kontr kt henho d t R mme ft e om kontr kt nsætte se f chefer og R mme ft e om kontr kt nsætte se f æge ge chefer. Der ydes et ønt æg for t være ns t p kontr kt p henho dsv s 20 % for reg onsd rektører og 15 % for øvr ge chefer. St ngerne f ønnes øvr gt henho d t Aft e for chefer e er Aft e vedrørende æge ge chefer. fø ge ft erne best r chefernes f ste øn f en grund øn og eventue e kv f k t ons- og funkt onst æg.

13 10 CHEFERS LØN- OG ANSÆTTELSESV LKÅR 22. V h r gennemg et 45 kontr kt ns tte chefers nsætte seskontr kter og deres ønsed er, her f 11 Hovedst den, 6 M dt y nd, 8 Nord y nd, 9 S æ nd og 11 Sydd nm rk. Gennemg ngen v ser, t reg onerne genere t h r udbet t de kontr kt ns ttes grund øn og eventue e kv f k t ons- og funkt onst æg overensstemme se med de ndg ede nsætte seskontr kter og ft egrund get. 23. Boks 2 v ser, t ft egrund get g ver mu ghed for, t reg onerne og den p gæ dende chef k n ft e t veks e kontr ktt ægget t ndre e ementer. BOKS 2 RAMMEAFTALE OM KONTRAKTANSÆTTELSE AF CHEFER nden for de nævnte r mmer for ønt æg henho dsv s 20 % og 15 % er det mu gt efter ft e t veks e ønt ægget t ndre e ementer fx hø ere pens onsb dr g, yder gere fr træde sesgodtgøre se ved u nsøgt fsked o. gn. ( 9). en og den p gæ dende chef k n ft e forbedr nger øvr ge nsætte sesv k r, fx yder gere fr træde sesgodtgøre se ved u nsøgt fsked e er et hø ere pens onsb dr g. d sse t fæ de sk kontr ktt ægget reduceres. 24. Undersøge sen v ser, t e 5 reg oner h r ft t gunst gere v k r for kontr kt ns tte chefer, end hv d der er udg ngspunktet ft egrund get. de t fæ de sk chefernes ønt æg reduceres. T be 3 v ser, hv ket omf ng reg onerne h r reduceret chefernes kontr ktt æg. TABEL 3 KONTRAKTANSATTE CHEFER MED GUNST GERE V LKÅR END UDGANGSPUNKTET AFTALE- GRUNDLAGET (Ant ) Hovedst den M dt y nd Nord y nd S æ nd Sydd nm rk t Chefer ns t p kontr kt Gennemg ede s ger t Gennemg ede s ger, hvor der er ft t forbedrede v k r Gennemg ede s ger, hvor der kke er reduceret ønt ægget for e forbedrede v k r K de: R gsrev s onen p b ggrund f op ysn nger fr reg onerne.

14 CHEFERS LØN- OG ANSÆTTELSESV LKÅR 11 Det fremg r f t be 3, t reg onerne h r ft t forbedrede v k r 42 ud f 45 gennemg ede s ger. 3 s ger v r der kke ft t forbedrede v k r. 22 f de gennemg ede s ger h r reg onerne kke reduceret kontr ktt ægget, n r de h r ndg et ft e med de p gæ dende chefer om forbedrede v k r. Det sv rer t, t der er fe dt under h vde en f de gennemg ede s ger. Hovedst den konst terede v fe 8 ud f 9 s ger, hvor der v r ft t forbedrede v k r. Nord y nd v r der fe 5 ud f 7 s ger, S æ nd fe 2 ud f 9 s ger og Sydd nm rk fe 7 ud f 11 s ger. V konst terede kke fe de gennemg ede s ger M dt y nd. fø ge ernes Lønn ngs- og T kstnævn sk chefernes kontr ktt æg reduceres med 0,75 % for forbedret ops ge sesv rse, 0,50 % for ret t t b ve fr tst et, hv s reg onen br nger nsætte sesforho det t ophør, og 0,25 % for efter øn t børn under 21 r stedet for t børn under 18 r. 25. Undersøge sen v ser, t reg onerne v dt omf ng fø ger ernes Lønn ngs- og T kstnævns st nd rdfr dr g de t fæ de, hvor reg onerne reducerer ønt ægget. Nævnet h r december 2016 udsendt en ve edn ng t reg onerne vedrørende kontr kt nsætte se f chefer. Ve edn ngen ndeho der b.. en overs gt over, hv ke st nd rdfr dr g der er gæ dende. 26. erne h r op yst, t de h r ændret pr ks s ved f stsætte se f kontr ktt æg. Nord y nd h r op yst, t reg onen ved de seneste kontr kt nsætte ser h r fu gt ernes Lønn ngs- og T kstnævns ve edn ng om f stsætte se f fr dr gets større se, og t denne s gsg ng v b ve nd rbe det reg onens forretn ngsg ngsbeskr ve ser og kontro for nst tn nger p øn- og person eomr det. S æ nd h r op yst, t de konkrete kontr kter er f æ dre d to, t reg onen nden R gsrev s onens undersøge se h r str mmet op p st nd rder og procedurer, og t der ved nye kontr kt nsætte ser derfor sker redukt on kontr ktt æggene efter ernes Lønn ngs- og T kstnævns ve edn ng. Hovedst den h r op yst, t reg onen s den u 2016 h r nvendt fr dr g t - ægsprocenten for forbedret ops ge sesv rse og fr træde sesgodtgøre se ved e kontr kt nsætte ser. Sydd nm rk h r op yst, t reg onen v s kre, t der fr dr ges for efter øn t børn under 21 r, hv s dette v k r ft es. RESULTATER Undersøge sen v ser, t reg onerne genere t h r forv tet den f ste øn t kontr kt ns tte chefer overensstemme se med ft egrund get. erne h r dog dt under h vde en f de gennemg ede kontr kter kke reduceret chefernes kontr ktt æg for e de forbedrede v k r, der er ft t. Den s m ede øn for d sse chefer v r s edes kke korrekt.

15 12 CHEFERS LØN- OG ANSÆTTELSESV LKÅR 2.3. REGIONERNES FORVALTNING AF ÅREMÅLS- ANSATTE CHEFERS FASTE LØN 27. V h r undersøgt, om reg onerne forv ter rem s nsætte ser overensstemme se med ft egrund get. V h r vurderet, om den udbet te f ste øn er overensstemme se med de ndg ede nsætte seskontr kter og ft egrund get, herunder om rem st - ægget og øvr ge rem sv k r er overensstemme se med ft egrund get. 28. B de dm n str t ve og æge ge chefer k n være ns t p den t dsbegrænsede nsætte sesform, og ud over chefernes grund øn og eventue e kv f k t ons- og funkt onst æg ydes et rem st æg henho d t ft egrund get. Boks 3 v ser de overordnede kr v t rem s nsætte se f dm n str t ve og æge ge chefer henho d t ft egrund- get. BOKS 3 AFTALEGRUNDLAGET FOR ÅREMÅLSANSÆTTELSER R mme ft e om rem s nsætte se Årem sst nger sk ops s, og reg onsr dets bes utn ng om besætte se p rem sk fremg f st ngsops get ( 3, stk. 1). Under rem s nsætte sen ydes et t æg t den øn, der er ft t for st ngen ved v r g nsætte se. T æggets større se ft es hvert enke t t fæ de med den forh nd ngsberett gede org n s t on ( 5, stk. 1). G ves der t s gn om t b geg ngsst ng, k n t ægget ft es p ndt 20 % f ønnen ( 5, stk. 2). ndre t fæ de k n t ægget ft es p ndt 30 % f ønnen ( 5, stk. 3). Ved rem ets ud øb udbet es et fr træde sesbe øb ( 6, stk. 1). Fr træde sesbe øbet udgør 3 m neders øn rem sst ngen s mt yder gere 1 m neds øn for hvert fu de rs rem s nsætte se ( 6, stk. 2). B dr g t pens on ndg r beregn ngsgrund get, medm ndre ndet er ft t ( 6, stk. 3). Ved for ænge se f rem s ft en er der mu ghed for t ft e, t en de f det s m ede fr træde sesbe øb udbet es ( 6, stk. 4). Fr træde sesbe øb udbet es kke: ved nsøgt fsked, n r der er g vet t s gn om en t b geg ngsst ng, e er n r der sker v r g nsætte se rem sst ngen, n r der sker v r g nsætte se en nden t enestem ndsst ng, der er f ønnet ndt 2 øntr n under rem sst ngen ( 6, stk. 5). Protoko t nr. 2 om nsætte sesv k r ved rem s nsætte se f æge ge chefer ft e vedrørende æge ge chefer Årem st ægget f stsættes t 15 % f den s m ede (netto) øn ( 2, stk. 2). Ved rem ets ud øb h r over ægen t b geg ngsret t en st ng som over æge ( 2, stk. 3). Årem sv k r, der dsk er s g fr dette protoko ts bestemme ser, sk ft es me em reg onsr det og Foren ngen f Spec æger ( 4).

16 CHEFERS LØN- OG ANSÆTTELSESV LKÅR V h r gennemg et 45 rem s ns tte chefers nsætte seskontr kter og deres ønsed er, her f 30 Hovedst den, 3 M dt y nd, 5 Nord y nd, 1 S æ nd og 6 Sydd nm rk. Gennemg ngen v ser, t de rem s ns tte dm n str t ve og æge ge chefer genere t h r f et udbet t grund øn og eventue e kv f k t ons- og funkt onst æg overensstemme se med de ndg ede nsætte seskontr kter og ft egrund get. Omfanget af åremålsansatte administrative og lægelige chefer 30. T be 4 v ser nt et f chefer p rem og nt et f gennemg ede s ger forde t p dm n str t ve og æge ge chefer. TABEL 4 ÅREMÅLSANSATTE ADM N STRAT VE OG LÆGEL GE CHEFER (Ant ) Hovedst den M dt y nd Nord y nd S æ nd Sydd nm rk t Chefer Chefer ns t p rem Gennemg ede s ger t ) 45 Gennemg ede s ger, æge ge chefer Gennemg ede s ger, dm n str t ve chefer ) Undersøge sen h r omf ttet e 12 st ngsops g for rem s nsætte ser. K de: R gsrev s onen p b ggrund f op ysn nger fr reg onerne. Det fremg r f t be 4, t det er forske gt, hv ket omf ng reg onerne nvender rem s- nsætte ser. Hovedst den h r ns t 118 chefer p rem, hv ket sv rer t, t hver femte chef reg onen er ns t p rem. Årem s nsætte ser nvendes begrænset de øvr ge reg oner.

17 14 CHEFERS LØN- OG ANSÆTTELSESV LKÅR F gur 1 v ser et eksempe p en rs øn t en chef, som er ns t p rem med og uden t b geg ngsst ng. FIGUR 1 ÅRSLØN FOR EN ÅREMÅLSANSAT CHEF MED OG UDEN T LBAGEGANGS- ST LL NG Kr Med tilbagegangsstilling Uden tilbagegangsstilling Grundløn ekskl. pension Åremålstillæg på 25 % Åremålstillæg på 15 % Fratrædelsesbeløb Note: Eksemplet er baseret på en grundløn på 1 mio. kr. ekskl. pension og en 6-årig åremålsansættelse. For ansatte uden tilbagegangsstilling ydes et fratrædelsesbeløb efter endt åremålsansættelse, der består af 3 måneders løn i åremålsstillingen og yderligere 1 måneds løn for hvert fulde års åremålsansættelse, dvs. i dette eksempel 3+6 måneders løn. Eksemplet viser fratrædelsesbeløbet opgjort på årsbasis. Kilde: Rigsrevisionen. Det fremg r f f gur 1, t en chef, der er ns t p rem med t b geg ngsst ng, h r en rs øn p c kr., mens en chef, der er ns t p rem uden t b geg ngsst - ng, h r en rs øn p c kr., hv s udg ften t fr træde sesbe øbet medregnes. Hovedst den h r op yst, t pr ks s vedrørende nsætte se p rem b ev ændret 2013, hvor nsætte sesformen b ev søgt begrænset. Undersøge sen v ser, t hosp t sd rekt onerne 2008 kunne nvende rem s nsætte ser t edende over æger mv. efter en konkret vurder ng. Eventue e rem st æg b ev ydet p ndt 15 % med t b geg ngsst ng og ndt 25 % uden t b geg ngsst ng.

18 CHEFERS LØN- OG ANSÆTTELSESV LKÅR 15 Det fremg r f Hovedst dens nuværende retn ngs n er fr 2014, t reg onen som hovedrege nsætter dm n str t ve og æge ge chefer p overenskomst e er p kontr kt. Årem s nsætte se uden t b geg ngsst ng k n kun nvendes efter forudg ende konkret godkende se f koncernd rekt onen reg onen. Årem s nsætte se med t b geg ngsst ng k n nvendes t edende over æger reg onen og t k n kchefer p R gshosp t et og Hovedst dens Psyk tr. Derudover k n rem s nsætte se med t b geg ngsst ng kun nvendes efter forudg ende konkret godkende se koncernd rekt onen. Hovedst den h r op yst, t nt et f rem s nsætte ser er f det s den 2013 fr 171 t Ant et f rem s nsætte ser med t b geg ngsst ng er reduceret fr 83 t 74, og nt et f rem s nsætte ser uden t b geg ngsst ng er reduceret fr 88 t 44. S mt d g er nt et f kontr kt nsætte ser steget fr 1 t 52 s mme per ode. Hovedst den h r v dere op yst, t rem s nsætte se med t b geg ngsst ng omkostn ngsmæss gt gger p n ve u med kontr kt nsætte se, d ngen f d sse nsætte sesformer ndeho der fr træde sesbe øb, og t ægsprocenten er den s mme (15 %). Som fø ge f det æge ge k rr eremønster vurderer reg onen, t rem s nsætte se med t b geg ngsst ng derfor er hens gtsmæss g, n r en æge efter en rem sst ng ønsker t vende t b ge t en nden st ng k n kken. Det er reg onens vurder ng, t den konst terede udv k ng er t fredsst ende, d rem s nsætte ser uden t b geg ngsst - ng udgør det kr t ske e ement p grund f de sær ge omkostn nger t fr træde sesbe øb og den hø e t ægsprocent ved denne nsætte sesform. Undersøge sen v ser, t Hovedst dens t d gere pr ks s med t nsætte chefer p rem med et hø ere rem st æg og med ft t fr træde sesbe øb h r betydet, t reg onen h r udbet t c. 16,7 m o. kr. fr træde sesbe øb t rem s ns tte chefer uden t b geg ngsst ng og c. 48,6 m o. kr. rem st æg per oden 1. nu r ugust Se v om nt et f rem sst nger er f det, er der endnu 44 chefer, som f r et hø t rem st æg, og som v f udbet t et fr træde sesbe øb efter ud øbet f rem sper oden. Hovedst den h r op yst, t reg onen kke udbet er fr træde sesbe øb, hv s de p gæ dende chefer fortsætter en nden chefst ng reg onen. De resterende ft er v være ophørt nden for f r. R gsrev s onen f nder det t fredsst ende, t Hovedst den h r ændret pr ks s t en m ndre omkostn ngstung nsætte sesform. Stillingsopslag vedrørende åremålsansættelser 31. Det fremg r f ft egrund get, t det sk st st ngsops get, hv s en st ng ønskes bes t p rem. Undersøge sen v ser, t det 7 ud f 12 nsætte ser p rem Sydd nm rk kke fremg k f st ngsops get, t det v r mu gt t b ve ns t p rem sv k r, hv ket kke er overensstemme se med ft egrund get. 3 t fæ de h r det kke været mu gt for reg onen t f nde st ngsops gene. Det sky des fø ge reg onen, t op ysn ngerne kke er v dereført forb nde se med et t-systemsk fte, og t det kke t d gere h r været pr ks s t ourn sere st ngsops get p person es gen. 2 t fæ de fremg k det f st ngsops get, t det v r mu gt t b ve ns t p rem. Undersøge sen v ser, t st ngerne v r s et op overensstemme se med ft egrund get de øvr ge reg oner.

19 16 CHEFERS LØN- OG ANSÆTTELSESV LKÅR Sydd nm rk h r op yst, t reg onen v r opmærksom p prob emst ngen og omf nget forud for R gsrev s onens undersøge se. Undersøge sen v ser dog, t det kke er mu gt for reg onen t dokumentere, hvorfor rem b ev v gt, p trods f t rem kke v r ng vet som nsætte sesform st ngsops get, d ft ernes ndg e se gger ngt t b ge. en h r op yst, t der er foret get de nødvend ge t t g for t forebygge, t gnende fe v kunne ske. Åremålsvilkår for administrative chefer 32. Det fremg r f ft egrund get, t rem st æggets større se for dm n str t ve chefer fhænger f, om der g ves t s gn om en t b geg ngsst ng. Hv s der er g vet t s gn om en t b geg ngsst ng, k n t ægget ft es p ndt 20 % f ønnen. Hv s der kke er g vet t s gn om en t b geg ngsst ng, k n t ægget ft es p ndt 30 % f ønnen. Undersøge sen v ser, t rem st æg er ft t og udbet t overensstemme se med ft egrund get for dm n str t ve chefer. Der er ge edes overensstemme se me em ft t rem sst æg, t b geg ngsst ng og fr træde sesbe øb. Åremålsvilkår for lægelige chefer 33. Det fremg r f protoko t nr. 2 Aft e vedrørende æge ge chefer, t rem st ægget for æge ge chefer f stsættes t 15 % f den s m ede øn. Det fremg r endv dere, t der er ret t en t b geg ngsst ng, og t fr træde sesbe øb kke udbet es ved ud øb f rem et. T be 5 v ser nt gennemg ede s ger, hvor reg onerne h r ft t et hø ere t - æg end udg ngspunktet ft egrund get. TABEL 5 ÅREMÅLSANSATTE LÆGEL GE CHEFER MED GUNST GERE V LKÅR END UDGANGSPUNKTET AFTALEGRUNDLAGET (Ant ) Hovedst den M dt y nd Nord y nd S æ nd Sydd nm rk t Gennemg ede s ger t 11 R 2 R 4 17 S ger med hø ere rem st æg end udg ngspunktet ft egrund get 5 R 2 R 2 9 Note: R = kke re ev nt, d reg onerne kke h r ns t æge ge chefer p rem. K de: R gsrev s onen p b ggrund f op ysn nger fr reg onerne. Det fremg r f t be 5, t Hovedst den, Nord y nd og Sydd nm rk 9 ud f 17 s ger h r v gt t ndg ft er, hvor de æge ge chefer h r f et et hø ere rem st æg end udg ngspunktet protoko tet, og hvor der kke er ft t en t b geg ngsst ng, men stedet er ft t et fr træde sesbe øb. Undersøge sen v ser fx, t Nord y nd h r ft t rem st æg p 20 % og 25 %, og t Sydd nm rk h r ft t rem st æg p 25 % og 29 %.

20 CHEFERS LØN- OG ANSÆTTELSESV LKÅR erne k n ndg ft er med de æge ge chefer, der dsk er s g fr udg ngspunktet protoko t nr. 2 Aft e vedrørende æge ge chefer. erne k n fx ft e et rem st æg, der er hø ere end de 15 %, som er udg ngspunktet protoko tet. d sse t fæ de sk det ft es me em reg onsr det og Foren ngen f Spec æger. Undersøge sen v ser, t reg onsr det Nord y nd og Sydd nm rk kke h r ndg et ft er med Foren ngen f Spec æger de t fæ de, hvor der er ft t gunst gere rem sv k r end det, der er udg ngspunktet protoko tet. Aft erne v r stedet ndg et me em hosp t ets ede se/hr- fde ngen og Foren ngen f Spec æger. Undersøge sen v ser endv dere, t reg onsr det de 2 reg oner kke h r udde egeret kompetencen hert. Der er over en per ode p 1-6 r udbet t t 1,6 m o. kr. mere t de 4 æge- ge chefer, end hosp t ets ede se/hr- fde ngen h r h ft kompetence t. Nord y nd h r op yst, t reg onen nerkender, t bemynd ge sen fr reg onsr det t HR- fde ngen kke er t strække gt tyde g, hvorfor reg onen erede h r g ngs t en rev s on f reg onens kompetencep n for det øn- og dm n str t ve omr de. Sydd nm rk h r op yst, t reg onen v ud rbe de mere fy destgørende og overskue ge beskr ve ser f de eg t ons-, kompetence- og d sponer ngsreg erne p f ere n ve uer. en h r endv dere op yst, t hosp t ets ede se/hr- fde ngen kke h r været opmærksom p, t de kke h vde f et de egeret den fornødne kompetence. Som det fremg r f t be 4, nvender Sydd nm rk begrænset omf ng rem s nsætte ser. en h r ændret pr ks s og yder gere begrænset brugen f rem s nsætte ser fr september Det fremg r f t be 5, t ogs Hovedst den h r ft t gunst gere rem sv k r, end det er foruds t protoko t nr. 2 Aft e vedrørende æge ge chefer. Det fremg r f en de eg t onsr mme fr 2008, t eventue e rem st æg t æge ge chefer ydes p ndt 15 % med t b geg ngsst ng og ndt 25 % uden t b geg ngsst ng. Det betyder, t reg onen h r de egeret kompetencen t hosp t sd rekt onerne, som k n ndg rem sv k r, der er gunst gere end udg ngspunktet protoko tet. RESULTATER Undersøge sen v ser, t reg onerne genere t h r forv tet den f ste øn t rem s ns tte chefer overensstemme se med ft egrund get. Nord y nd og Sydd nm rk h r dog enke te t fæ de ft t gunst gere v k r for rem s ns tte æge ge chefer, uden t reg onsr dene h r udde egeret den nødvend ge kompetence t reg onernes dm n str t on t t fv ge fr ft egrund get. Undersøge sen v ser endv dere, t Sydd nm rk 7 ud f 12 t fæ de h r ns t chefer p rem, uden t det fremg k f st ngsops gene, t det v r mu gt t b ve ns t p rem sv k r, hv ket kke er overensstemme se med ft egrund get. Sydd nm rk h r op yst, t reg onen h r foret get de nødvend ge t t g for t forebygge gnende fe.

21 18 CHEFERS LØN- OG ANSÆTTELSESV LKÅR Hovedst den h r ns t hver femte chef p rem, mens de øvr ge reg oner meget begrænset omf ng nvender rem s nsætte ser. en h r t d gere nvendt rem sst nger uden t b geg ngsst ng større omf ng, dvs. med hø t rem st æg og med fr træde sesbe øb. ens t d gere pr ks s h r betydet, t reg onen undersøge sesper oden h r udbet t c. 16,7 m o. kr. fr træde sesbe øb t rem s ns tte chefer uden t b geg ngsst ng og c. 48,6 m o. kr. rem st æg. Hovedst den h r ændret pr ks s 2013, hvor nsætte se p rem b ev begrænset, og hvor der t fæ de f rem s nsætte se ft es en t b geg ngsst ng, s der kke sk udbet es et hø t rem st æg og et fr træde sesbe øb. en vurderer, t den nuværende pr ks s er mere hens gtsmæss g forho d t det æge ge k rr eremønster, d rem s nsætte ser uden t b geg ngsst ng er en omkostn ngstung nsætte sesform. R gsrev s onen f nder det t fredsst ende, t Hovedst den h r ændret pr ks s t en m ndre omkostn ngstung nsætte sesform REGIONERNES FORVALTNING AF CHEFERS MERARBEJDE 35. V h r undersøgt, om reg onerne forv ter mer rbe de overensstemme se med ft egrund get. V h r vurderet, om mer rbe det er f m d ert d g k r kter, og om mer rbe det og dets omf ng er dokumenteret. fø ge ft egrund get h r reg onerne mu ghed for t yde godtgøre se for mer rbe de t chefer, f. boks 4. BOKS 4 AFTALE OM GODTGØRELSE FOR MERARBE DE T L T ENESTEMÆND UDEN HØ ESTE T ENESTET D, 2 OG 3 Aft en g ver reg onerne mu ghed for t yde godtgøre se for mer rbe de t med rbe dere, for hvem der kke er f sts t t kstmæss g overt dsbet ng. Det fremg r f ft ens 2, t godtgøre se kun k n ydes for t enst gt mer rbe de, som er f m d ert d g k r kter, og t godtgøre sen endv dere kun k n ydes, hv s mer rbe det h r været f væsent gt omf ng og h r str kt s g over en per ode, der norm t kke m være m ndre end 4 uger. Det fremg r v dere f ft ens 3, t der sk fg ves en ndberetn ng om grund get for mer- rbe det og dets omf ng, for t godtgøre se k n ydes, og t denne ndberetn ng sk fg ves ved mer rbe dets ophør, e er hv s mer rbe det strækker s g over ængere t d, m ndst hvert kv rt. Undersøge sen v ser, t e 5 reg oner nvender godtgøre se for mer rbe de t æge ge chefer, dog nvender Hovedst den og M dt y nd kun godtgøre se for mer- rbe de t æge ge chefer meget begrænset omf ng. det fø gende uddybes Nord y nds, S æ nds og Sydd nm rks nvende se f mer rbe de.

22 CHEFERS LØN- OG ANSÆTTELSESV LKÅR 19 Lægelige chefers merarbejde 36. V h r gennemg et 18 ud f t 85 s ger Nord y nd, S æ nd og Sydd nm rk for t vurdere, om mer rbe det er f m d ert d g k r kter, og om der er dokument t on for mer rbe det og dets omf ng form f ndberetn nger. V h r gennemg et ndg ede ft er om mer rbe de, ndberetn ngsb g, ønsed er mv. Resu t tet f gennemg ngen er v st t be 6. TABEL 6 LÆGEL GE CHEFERS MERARBE DE (Ant ) Nord y nd S æ nd Sydd nm rk t Chefer med mer rbe de t Gennemg ede s ger t Gennemg ede s ger, hvor mer rbe det kke er m d ert d gt Gennemg ede s ger, hvor dokument t onen for mer rbe det er m nge fu d e er fr værende Note: D de konkrete s ger k n ndeho de f ere fe, k n t ene kke summeres op t nt gennemg ede s ger. K de: R gsrev s onen p b ggrund f op ysn nger fr reg onerne. Det fremg r f t be 6, t mer rbe det 11 ud f 18 s ger kke v r f m d ert d g k r kter, det de æge ge chefer h r f et udbet t mer rbe de s den 1. nu r 2015 e er ængere. 10 ud f 18 s ger v r der m nge fu d e er ngen dokument t on for mer rbe det og dets omf ng. Det fremg r desuden, t der e 3 reg oner er s ger, som kke er overensstemme se med ft egrund get. 37. Nord y nd h r ud rbe det et Adm n str t onsgrund g for ndg e se f mer rbe ds ft er vedrørende over æger Nord y nd gæ dende fr 1. nu r Grund get ng ver b.., t mer rbe ds ft er og for ænge ser her f for edende over æger sk godkendes f reg onsd rektøren. Det fremg r endv dere, t en mer rbe ds ft e hø st k n ndg s for 6 m neder og m ks m t udgøre 125 t mer, og t en eventue for ænge se for nden sk vurderes s msp med Koncern HR. en h r s edes med udg ngspunkt ft egrund get ud rbe det egne retn ngs n er for nvende sen f mer rbe de. Boks 5 v ser eksemp er p s ger, som fv ger fr ft egrund get Nord y - nd.

23 20 CHEFERS LØN- OG ANSÆTTELSESV LKÅR BOKS 5 EKSEMPLER PÅ MERARBE DE REG ON NORD YLLAND En edende over æge med en f st rs øn p c. 1,0 m o. kr. eksk. pens on Over ægen f k per oden 1. nu r ugust 2016 udbet t c kr. for mer rbe de. Det fremg r f en m korrespond nce, t Koncern HR h r været d og med det p gæ dende hosp t s den 2012, men der er ngen ft e. P trods her f er der øbende b evet udbet t mer rbe de t den p gæ dende chef. En edende over æge med en f st rs øn p c. 1,0 m o. kr. eksk. pens on Over ægen f k he e per oden 1. nu r ugust 2016 udbet t c kr. for mer rbe de. Aft en og for ænge serne er kke godkendt f reg onsd rektøren, og for ænge serne f ft en er kke vurderet. Mer rbe ds ft erne best r f en række m s t den p gæ dende med rbe der fr en v cekontorchef p hosp t et, der sendes cc t med rbe dere Koncern HR. R gsrev s onens undersøge se v ser, t ft erne konsekvent er b evet for ænget, ng t d efter t den foreg ende ft e er ud øbet, og t der er udbet t mer rbe de de per oder, hvor ft en kke v r gæ dende. Herudover v ser undersøge sen, t der er udbet t næsten dobbe t s m nge t mer, som der er foruds t ft en og dm n str t onsgrund get. S edes er der de første 6 m neder f 2016 udbet t 231 t mer, hv ket sv rer t et gennemsn t p 38,5 t mer ( kr.) om m neden. Det fremg r f eksemp erne boks 5, t mer rbe det kke er f m d ert d g k r kter, d udbet ngerne strækker s g over næsten 2 r. det første eksempe udbet er Nord- y nd mer rbe det p b ggrund f ndsendte t mesed er fr hosp t et t Koncern HR, se v om der kke er ndg et ft er om mer rbe de, f. dm n str t onsgrund get. det ndet eksempe er der ndg et en ft e, som for ænges f ere g nge, men der udbet es ogs mer rbe de per oder, hvor ft en kke er gæ dende, og omf nget f udbet ngerne er større, end der er grund g for ft en. Nord y nd h r op yst, t reg onen h r str mmet op p nvende sen f mer rbe de, f. ft egrund get, og efter eve sen f den skr ft ge dokument t on henho d t reg onens eget dm n str t onsgrund g.

24 CHEFERS LØN- OG ANSÆTTELSESV LKÅR Undersøge sen v ser endv dere, t der Sydd nm rk v r eksemp er p f ste m ned ge udbet nger f mer rbe de uden dokument t on for mer rbe det og dets omf ng, f. boks 6. BOKS 6 EKSEMPLER PÅ MERARBE DE REG ON SYDDANMARK En bor tor echef med en f st rs øn p c. 1,2 m o. kr. eksk. pens on L bor tor echefen f k per oden m m rts 2016 udbet t 43,33 t mers mer rbe de hver m ned, sv rende t t c kr. om ret og t c. 2,7 m o. kr. he e per oden. Der er f ere mer rbe ds ft er for den p gæ dende chef hen over per oden, hvor f det fremg r, t b ggrunden for ft erne er æge g v k nce, men der er ngen dokument t on for mer rbe det og dets omf ng. En k n kchef med en f st rs øn p c. 1,4 m o. kr. eksk. pens on K n kchefen f k per oden 1. nu r m rts 2016 udbet t 30 t mers mer rbe de hver m ned, sv rende t t c kr. he e per oden. Sydd nm rk h r op yst, t der kke er en skr ft g ft e om godtgøre se for mer rbe de, men t det er ft t mundt- gt me em k n kchefen og den t d gere sundhedsd rektør. Der er desuden ngen dokument t on for mer rbe det og dets omf ng. Det fremg r f eksemp erne boks 6, t Sydd nm rk udbet er mer rbe det som et f st t æg t ønnen. det første eksempe er der næsten 8 r udbet t mer rbe de, uden t det er dokumenteret form f ndberetn nger f t mesed er e.. det ndet eksempe udbet er reg onen mer rbe det hver m ned, uden t der er ndg et en skr ft g ft e, og uden t der er dokument t on for mer rbe det. Sydd nm rk h r op yst, t reg onen v sørge for t br nge de konkrete t fæ de overensstemme se med gæ dende reg er. en v g ngsætte og h r g ngs t n t t ver. en v b.. præc sere reg erne om mer rbe de og behovet for kontro f mer- rbe det og dets omf ng og h r nmodet hosp t erne om t gennemg mer rbe ds ft - erne.

25 22 CHEFERS LØN- OG ANSÆTTELSESV LKÅR 39. Undersøge sen v ser, t der S æ nd v r eksemp er p, t de udbet te t mer oversteg det ft te m ks mum, f. boks 7. BOKS 7 EKSEMPLER PÅ MERARBE DE REG ON S ÆLLAND En spec e nsv r g over æge med en f st rs øn p c. 0,8 m o. kr. eksk. pens on Over ægen f k per oden 1. nu r ugust 2016 udbet t c kr. for mer rbe de. Der er kke en mer rbe ds ft e, men der ndsendes øbende ndberetn ngsb g, hvor f det fremg r, hvor m nge mer rbe dst mer over ægen h r h ft p forske ge d ge. Mer rbe det h r et stort omf ng nge per oder ugent ge mer rbe dst mer. Det fremg r kke f ndberetn ngsb gene, hv d der er rs gen t mer rbe det og dets omf ng. T gengæ d fremg r det f st nd rdteksten p ndberetn ngsb gene, t der m ks m t k n udbet es mer rbe de for 11 t mer gennemsn t pr. uge. R gsrev s onens undersøge se v ser desuden, t 2 ugers mer rbe de er b evet udbet t dobbe t, s over ægen h r f et c kr. for meget. S æ nd h r op yst, t be øbet er krævet t b gebet t. En spec e nsv r g over æge med en f st rs øn p c. 0,9 m o. kr. eksk. pens on Over ægen f k per oden 1. nu r ugust 2016 udbet t c kr. for mer rbe de. Der er en mer rbe ds ft e, hvor f det b.. fremg r, t ft en er begrundet den store rbe dsbyrde, der er p det p gæ dende omr de, og t over ægen kke k n p t ge s g e er f udbet t mer rbe de for mere end 10 t mer gennemsn t pr. uge. R gsrev s onens undersøge se v ser, t nt et f mer rbe dst mer overst ger det ft te m ks mum, d der 1. kv rt 2016 er reg streret 14 t mer gennemsn tsn t pr. uge, mens der 2. kv rt 2016 er reg streret 11 t mer gennemsn t pr. uge. Det fremg r f eksemp erne boks 7, t S æ nd kke t strække g gr d h r kontro eret dokument t onen for mer rbe det. begge eksemp er overst ger nt et f mer- rbe dst mer det ft te m ks mum. S æ nd h r op yst, t reg onen v rbe de p t ændre procedurerne for ndg e se, honorer ng og godkende se f mer rbe de.

26 CHEFERS LØN- OG ANSÆTTELSESV LKÅR 23 RESULTATER Undersøge sen v ser, t Nord y nd, S æ nd og Sydd nm rk nvender godtgøre se for mer rbe de t æge ge chefer. Hovedst den og M dt y nd nvender kun godtgøre se for mer rbe de t æge ge chefer meget begrænset omf ng. Undersøge sen v ser desuden, t Nord y nd, S æ nd og Sydd nm rk gennem f ere r h r udbet t større be øb for mer rbe de t f ere f reg onernes chefer, der kke er overensstemme se med ft egrund get. Mer rbe det h r f ere t fæ de kke h ft en m d ert d g k r kter, som ft egrund get foreskr ver, men h r str kt s g over f ere r. Herudover h r dokument t onen for mer rbe det f ere t fæ de været m nge fu d e er he t fr værende. Dette f nder R gsrev s onen ut fredsst ende REGIONERNES FORVALTNING AF CHEFERS RESULTATLØN 40. V h r undersøgt, om reg onerne forv ter resu t t øn overensstemme se med ft egrund get. V h r endv dere undersøgt, om reg onerne h r dokumenteret, hvorfor de h r udbet t resu t t øn t de p gæ dende chefer, og om udbet ngsgr den nd kerer, t resu t t øns ft en er t strække gt mb t øs. Resu t t øn best r typ sk, t en de f ønnen udmøntes forho d t m sætn nger og/e - er resu t ter, og er derfor et supp ement t den f ste øn. fø ge ft egrund get h r reg onerne mu ghed for t honorere chefer med resu t t øn. Boks 8 v ser uddr g her f. BOKS 8 AFTALE OM LOKAL LØNDANNELSE FOR CHEFER Resu t t øn b seres p opfy de se f bestemte m e ge e er konst terb re resu t ter f enten kv nt t t v e er kv t t v k r kter og udmøntes p en forve en ft t og kendt m de forho d t nst tut onens/v rksomhedens m sætn nger og/e er resu t ter ( 2, stk. 1, pkt. 4). Det fremg r f boks 8, t udbet ng f resu t t øn fø ge ft egrund get sk b seres p bestemte m e ge e er konst terb re resu t ter og udmøntes p en forve en ft t og kendt m de. Af bemærkn ngerne ft egrund get fremg r dog ogs, t det kke er en forudsætn ng for t nvende resu t t øn, t den nds ts, der honoreres, p forh nd er m s t. Resu t t- øn k n fx ogs g ves form f en nd v due e er ko ekt v bonus gnende ordn ng. 41. Undersøge sen v ser, t M dt y nd og Sydd nm rk h r ndg et resu t t øns ft er med chefer. Resu t t øn nvendes kke S æ nd og kun enke tst ende t fæ de Hovedst den og Nord y nd.

Standard for offentlig revision nr. 1 Grundlæggende principper for offentlig revision SOR 1 SOR 1. Standarderne SOR 1.

Standard for offentlig revision nr. 1 Grundlæggende principper for offentlig revision SOR 1 SOR 1. Standarderne SOR 1. Standard for offentlig revision nr. 1 Grundlæggende principper for offentlig revision SOR 1 SOR 1 Standarderne for offentlig SOR 1 SOR 1 STANDARD FOR OFFENTL G REV S ON NR. 1 (VERS ON 1.0) 1 Grundlæggende

Læs mere

Introduktion Anvendelsen af standarderne for offentlig revision. Standarderne. for offentlig

Introduktion Anvendelsen af standarderne for offentlig revision. Standarderne. for offentlig Introduktion Anvendelsen af standarderne for offentlig revision Standarderne for offentlig STANDARDERNE FOR OFFENTL G REV S ON NTRODUKT ON 1 Anvendelsen af standarderne for offentlig revision St nd rderne

Læs mere

Standard for offentlig revision nr. 2 Rigsrevisionens kvalitetsstyring SOR 2 SOR 2. Standarderne SOR 2. for offentlig

Standard for offentlig revision nr. 2 Rigsrevisionens kvalitetsstyring SOR 2 SOR 2. Standarderne SOR 2. for offentlig Standard for offentlig revision nr. 2 Rigsrevisionens kvalitetsstyring SOR 2 SOR 2 Standarderne for offentlig SOR 2 SOR 2 STANDARD FOR OFFENTL G REV S ON NR. 2 (VERS ON 1.1) 1 Rigsrevisionens kvalitetsstyring

Læs mere

Standard for offentlig revision nr. 4 Finansiel revision af statsregnskabet og andre regnskaber SOR 4 SOR 4. Standarderne SOR 4.

Standard for offentlig revision nr. 4 Finansiel revision af statsregnskabet og andre regnskaber SOR 4 SOR 4. Standarderne SOR 4. Standard for offentlig revision nr. 4 Finansiel revision af statsregnskabet og andre regnskaber SOR 4 SOR 4 Standarderne for offentlig SOR 4 SOR 4 STANDARD FOR OFFENTL G REV S ON NR. 4 (VERS ON 1.0) 1

Læs mere

/2015. September Rigsrevisionens beretning om Forsvarsministeriets effektiviseringer

/2015. September Rigsrevisionens beretning om Forsvarsministeriets effektiviseringer 24/2015 Rigsrevisionens beretning om Forsvarsministeriets effektiviseringer afgivet til Folketinget med Statsrevisorernes bemærkninger 147.281 1849 237 1976 September 2016 114.6 22.480 908 24 / 2015 Beretning

Læs mere

/2016. Oktober Rigsrevisionens beretning om TV 2-regionernes virksomhed

/2016. Oktober Rigsrevisionens beretning om TV 2-regionernes virksomhed 1/2016 Rigsrevisionens beretning om TV 2-regionernes virksomhed afgivet til Folketinget med Statsrevisorernes bemærkninger 147.281 1849 237 1976 Oktober 2016 114.6 22.480 908 1 / 2016 Beretning om TV 2-

Læs mere

Standard for offentlig revision nr. 3 Større undersøgelser SOR 3 SOR 3. Standarderne SOR 3. for offentlig

Standard for offentlig revision nr. 3 Større undersøgelser SOR 3 SOR 3. Standarderne SOR 3. for offentlig Standard for offentlig revision nr. 3 Større undersøgelser SOR 3 SOR 3 Standarderne for offentlig SOR 3 SOR 3 STANDARD FOR OFFENTL G REV S ON NR. 3 (VERS ON 1.0) 1 Større undersøgelser St nd rd for offent

Læs mere

/2016. Oktober Rigsrevisionens beretning om undervisningen på professionshøjskolerne

/2016. Oktober Rigsrevisionens beretning om undervisningen på professionshøjskolerne 2/2016 Rigsrevisionens beretning om undervisningen på professionshøjskolerne afgivet til Folketinget med Statsrevisorernes bemærkninger 147.281 1849 237 1976 Oktober 2016 114.6 22.480 908 2 / 2016 Beretning

Læs mere

/2016. November Rigsrevisionens beretning om indsatsen over for patienter med hjerneskade

/2016. November Rigsrevisionens beretning om indsatsen over for patienter med hjerneskade 4/2016 Rigsrevisionens beretning om indsatsen over for patienter med hjerneskade afgivet til Folketinget med Statsrevisorernes bemærkninger 147.281 1849 237 1976 November 2016 114.6 22.480 908 4 / 2016

Læs mere

/2016. Marts Rigsrevisionens beretning om grundlaget for at dokumentere effekt af sociale indsatser

/2016. Marts Rigsrevisionens beretning om grundlaget for at dokumentere effekt af sociale indsatser 13/2016 Rigsrevisionens beretning om grundlaget for at dokumentere effekt af sociale indsatser afgivet til Folketinget med Statsrevisorernes bemærkninger 147.281 1849 237 1976 Marts 2017 114.6 22.480 908

Læs mere

Forvaltningsrevisioner i forbindelse med opgaver med revision af et regnskab

Forvaltningsrevisioner i forbindelse med opgaver med revision af et regnskab Standard for offentlig revision nr. 7 Forvaltningsrevisioner i forbindelse med opgaver med revision af et regnskab SOR 7 SOR 7 Standarderne for offentlig SOR 7 SOR 7 STANDARD FOR OFFENTL G REV S ON NR.

Læs mere

Juridisk-kritiske revisioner i forbindelse med opgaver med revision af et regnskab

Juridisk-kritiske revisioner i forbindelse med opgaver med revision af et regnskab Standard for offentlig revision nr. 6 Juridisk-kritiske revisioner i forbindelse med opgaver med revision af et regnskab SOR 6 SOR 6 Standarderne for offentlig SOR 6 SOR 6 STANDARD FOR OFFENTL G REV S

Læs mere

/2016. December Rigsrevisionens beretning om SKATs kontrol med udbetaling af negativ moms

/2016. December Rigsrevisionens beretning om SKATs kontrol med udbetaling af negativ moms 7/2016 Rigsrevisionens beretning om SKATs kontrol med udbetaling af negativ moms afgivet til Folketinget med Statsrevisorernes bemærkninger 147.281 1849 237 1976 December 2016 114.6 22.480 908 7 / 2016

Læs mere

/2016. December Rigsrevisionens beretning om Skatteankestyrelsens sagsbehandlingstider og produktivitet

/2016. December Rigsrevisionens beretning om Skatteankestyrelsens sagsbehandlingstider og produktivitet 6/2016 Rigsrevisionens beretning om Skatteankestyrelsens sagsbehandlingstider og produktivitet afgivet til Folketinget med Statsrevisorernes bemærkninger 147.281 1849 237 1976 December 2016 114.6 22.480

Læs mere

/2016. Januar Rigsrevisionens beretning om forsinkelsen af Signalprogrammet

/2016. Januar Rigsrevisionens beretning om forsinkelsen af Signalprogrammet 9/2016 Rigsrevisionens beretning om forsinkelsen af Signalprogrammet afgivet til Folketinget med Statsrevisorernes bemærkninger 147.281 1849 237 1976 Januar 2017 114.6 22.480 908 9 / 2016 Beretning om

Læs mere

/2016. November Rigsrevisionens beretning om styring af it-sikkerhed hos it-leverandører

/2016. November Rigsrevisionens beretning om styring af it-sikkerhed hos it-leverandører 5/2016 Rigsrevisionens beretning om styring af it-sikkerhed hos it-leverandører afgivet til Folketinget med Statsrevisorernes bemærkninger 147.281 1849 237 1976 November 2016 114.6 22.480 908 5 / 2016

Læs mere

/2016. December Skatteudvalget SAU Alm.del Bilag 68 Offentligt

/2016. December Skatteudvalget SAU Alm.del Bilag 68 Offentligt Skatteudvalget 2016-17 SAU Alm.del Bilag 68 Offentligt 8/2016 Rigsrevisionens beretning om statens udbud af it-drift og -vedligeholdelse afgivet til Folketinget med Statsrevisorernes bemærkninger 147.281

Læs mere

SAMPLE. 1 3Suite over danske folkesange. j 0 4. j 0 4. j 0 4. j 0 4. j j j 0 4. j j. w w. w w.

SAMPLE. 1 3Suite over danske folkesange. j 0 4. j 0 4. j 0 4. j 0 4. j j j 0 4. j j. w w. w w. 1 Sute over dnske olkesnge or blnt kor, oblgt nstrumt klver Instr Klver Rolgt c gto c Π c Arrnet Lsse Tot Erks, 009 S S T 5 5 5 9 9 stl ly ro, hvor r ned, be 1I H 0 r sn bu r h 0 re t bo,, hvor sm sko

Læs mere

Nævnsf or mand, dommer Poul K. Egan Fhv. di r ekt ør, cand. pol yt. H. C. Mor t ensen Di r ekt ør Per Sønder gaar d

Nævnsf or mand, dommer Poul K. Egan Fhv. di r ekt ør, cand. pol yt. H. C. Mor t ensen Di r ekt ør Per Sønder gaar d ( Var mef or syni ng) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form [ Kl ager ] over Ener gi t i l synet af 17. sept ember 2008 mangl ende kl ageber et t i gel se t i l Ener gi t i l synet i sag om t i

Læs mere

... [ Kl ager ] over Ener gi t i l synet af den 23. august 2006 Ener gi Mi dt A/S vi l kår og pr i ser f or egenpr oducent

... [ Kl ager ] over Ener gi t i l synet af den 23. august 2006 Ener gi Mi dt A/S vi l kår og pr i ser f or egenpr oducent ( El f or syni ng)... [ Kl ager ] over Ener gi t i l synet af den 23. august 2006 Ener gi Mi dt A/S vi l kår og pr i ser f or egenpr oducent er med net t oaf r egni ng. Nævnsf or mand, dommer Poul K. Egan

Læs mere

Afpr øv ning af opt ioner t il lev er ing eft er ov er t agelsesdagen gennem før es som beskrevet

Afpr øv ning af opt ioner t il lev er ing eft er ov er t agelsesdagen gennem før es som beskrevet BILAG 8 PRØVER 1 Afpr øvnin g a f sy st e m e t Afpr øv ning af sy st em et sk er v ed en ov er t agelsespr øv e og en dr ift spr øv e i ov er - ensst em m else m ed k ont r ak t ens punk t 12 og det t

Læs mere

ÅTOFTENS GRUNDEJERFORENING 20. se p t e mb e r 2006 I h e n h o l d t i l v e d t æ g t e rn e s 4 i n d k al d e s h e rme d t i l ORDINÆ R GENERA L FORSA M L ING t o rsd ag d e n 5. o k t o b e r 2006

Læs mere

Afrodites øje . E. " & O \ \.. \ \ % O E.. % O O O O O & OO... % O O " % O O - . " .

Afrodites øje . E.  & O \ \.. \ \ % O E.. % O O O O O & OO... % O O  % O O - .  . Vocal Pano 1 & O \ \ I 2 & O \ \ Afrodtes ø ar r en bldt Tekst Musk: Pet Spes kjær % O \ \ ja nu knt sne Lang væn ge 4 & O 5 6 & O børn med rø de kn d skøj t rundt Kob b dam so n står lavt Pet % O 7 te

Læs mere

Udtræ de n a f le je kontra kte r før kontra ktudløb

Udtræ de n a f le je kontra kte r før kontra ktudløb Udtræ de n a f le je kontra kte r før kontra ktudløb Dansk Selskab for Boligret 26. februar 2013 p TATI RÆ SEN ON Dias 2 Dansk Se lska b for Bolig re t Generelt om kontrakter med lang løbetid Problem:

Læs mere

POLITIK FOR KVALITET I UNDERVISNINGEN / 2. JUNI Indholdsfortegnelse. Politik for kvalitet i undervisningen

POLITIK FOR KVALITET I UNDERVISNINGEN / 2. JUNI Indholdsfortegnelse. Politik for kvalitet i undervisningen P o l it ik f o r k v a l it e t i u n d e r v is n in g e n Hvordan udvikler vi vores skole, så den bliver endnu bedre? Vedtaget af Hovedbestyrelsen 9/5-2015 Indholdsfortegnelse 2 Politik for kvalitet

Læs mere

Indholdsfortegnelse g g u S k E l e k t r i s k s i k k e r h e d S i k k e r h e d v e d i n s t a l l a t i o n e n S i k k e r h e d v e d r e n g ø r i n g e n S æ b L C D k æ E l l l P l a c e r i

Læs mere

Af deli ng 42 dagsor den til af deli ngsbest yr el ses mødet d. 8. dece mber 2011 kl. 19. 00 i bestyr el sesl okal et, Part err en, Løget

Af deli ng 42 dagsor den til af deli ngsbest yr el ses mødet d. 8. dece mber 2011 kl. 19. 00 i bestyr el sesl okal et, Part err en, Løget Af deli ng 42 dagsor den til af deli ngsbest yr el ses mødet d. 8. dece mber 2011 kl. 19. 00 i bestyr el sesl okal et, Part err en, Løget Cent er 75 A. Delt agere: Af bud: Fr av ær ende: John, Ol e, Knud

Læs mere

Baggrunden for Skole og Forældres politikpapir om forældreansvar er den seneste ændring i Folkeskoleloven, hvor begrebet forældreansvar blev indføjet

Baggrunden for Skole og Forældres politikpapir om forældreansvar er den seneste ændring i Folkeskoleloven, hvor begrebet forældreansvar blev indføjet P o l it ik f o r f o r æ l d r e a n s v a r Baggrunden for Skole og Forældres politikpapir om forældreansvar er den seneste ændring i Folkeskoleloven, hvor begrebet forældreansvar blev indføjet i lovteksten,

Læs mere

K ØB E NHA VNS UNIVE R S IT E T. V idendeling og netvæ rk for AC vejledere på K U Udbuds katalog 2014/2015

K ØB E NHA VNS UNIVE R S IT E T. V idendeling og netvæ rk for AC vejledere på K U Udbuds katalog 2014/2015 K ØBENHA V NS UNIV ERSITET V idendeling og netvæ rk for AC vejledere på K U Udbuds katalog 2014/2015 K ØB E NHA VNS UNIVE R S IT E T NØ R R E G AD E 10 1165 K B H. K F akultet Vejledning s enhed K ontaktpers

Læs mere

Lokalafdeling. Viborg. Nyhedsbrev. Her kommer et nyhedsbrev til jer, efter general forsamlingen har vi nu konstitueret os følgende:

Lokalafdeling. Viborg. Nyhedsbrev. Her kommer et nyhedsbrev til jer, efter general forsamlingen har vi nu konstitueret os følgende: Lokalafdeling Viborg Nyhedsbrev Her kommer et nyhedsbrev til jer, efter general forsamlingen har vi nu konstitueret os følgende: Formand: Jacob Vestergaard ansvarlig for nørkleklub og vius Næstformand:

Læs mere

m D Precision Fedt Petro-Ca n a d a ' s M u l ti -f u n k ti on el l e E P- f ed ter er en s eri e h ø j k v a l i tets -, l i th i u m k om p l ek s f ed ter f orm u l eret ti l a t g i v e eg et h ø

Læs mere

Herning Kommunalbestyrelse Torvet 1 7400 Herning. Vedrørende Herning Kommunes sagsnr. 27.00.00 -G01-1935-12

Herning Kommunalbestyrelse Torvet 1 7400 Herning. Vedrørende Herning Kommunes sagsnr. 27.00.00 -G01-1935-12 Herning Kommunalbestyrelse Torvet 1 7400 Herning 21-0 6-2 0 1 2 T I L S Y N E T Vedrørende Herning Kommunes sagsnr. 27.00.00 -G01-1935-12 A og B har den 20. november 2011 rettet henvendelse til Statsforvaltningen

Læs mere

Rapport om lønrevision af Region Hovedstaden. December 2016

Rapport om lønrevision af Region Hovedstaden. December 2016 Rapport om lønrevision af Region Hovedstaden December 2016 RAPPORT OM LØNREVISION AF REGION HOVEDSTADEN 1 Lønrevision i september-november 2016 12. kontor J.nr.: 31899 Revisionsområder Ved revisionen

Læs mere

Mange flere EU-borgere kan stemme til kommunalvalget

Mange flere EU-borgere kan stemme til kommunalvalget Mange flere EU-borgere kan stemme til kommunalvalget Siden kommunalvalget i 2013 er antallet af EU-borgere, der kan stemme, steget med 32 procent, men der er store forskelle på udviklingens hast kommunerne

Læs mere

.48716100. Sagsnr :208709

.48716100. Sagsnr :208709 Udsho S andv ej141 Udsho S and DK3230 T 48716100 bkbo g@bkbo g dk www bkbo g dk Cv n 12041489 Sa gsops ng Ad esse:g bj e gs en48,g e ej e,3250g e ej e Kon an p s:8 400 000 Sagsn :208709 Ej e udg / md :118

Læs mere

Nye aktiviteter p Lyshłj Młlle

Nye aktiviteter p Lyshłj Młlle 1 Nye aktiviteter p Lyshłj Młlle Oplysninger om ansłger Den selvejende institution Lyshłj Młlle. I 1983 oprettes en stłtteforening Lyshłj Młlles Venner med det form l at f lokale kr fter med i vedligeholdelse

Læs mere

Alm. Brand A/S Å rs rap p o rt 2 0 0 6 - I nv e s t o re r Alm. Brand Koncernen Alm. Brand A/S Alm. Brand Bank Alm. Brand F o rs i k ri ng Alm. Brand L i v o g P e ns i o n K j ø b e nh av ns k e R e Alm.

Læs mere

Vejledning til KONTRAKT VED ÅREMÅLSANSÆTTELSE med tilbagegangsret

Vejledning til KONTRAKT VED ÅREMÅLSANSÆTTELSE med tilbagegangsret Vejledning til KONTRAKT VED ÅREMÅLSANSÆTTELSE med tilbagegangsret Denne standardkontrakt vedrører åremålsansættelse med tilbagegangsret efter Rammeaftalen om kontraktansættelse af chefer i staten (for

Læs mere

FORÆLDREINDDRAGELSE I DAGTILBUD (VIDA+) PETER BERLINER & DORTE KOUSHOLT

FORÆLDREINDDRAGELSE I DAGTILBUD (VIDA+) PETER BERLINER & DORTE KOUSHOLT FORÆLDREINDDRAGELSE I DAGTILBUD (VIDA+) PETER BERLINER & DORTE KOUSHOLT SMÅ BØ RNS INSTITUTIO NS- OG HVERDAGSLIV BAGGRUND VIDA+ retter sig mod at uddanne ledere og pæ dagoger til a t medinddrage foræ ldre

Læs mere

- b r u g e r v e j l e d n i n g

- b r u g e r v e j l e d n i n g Active - b r u g e r v e j l e d n i n g! O B S! V I G T I G T L æ s d e n n e b r u g e v e j l e d n i n g f ø r A c t i v e t a g e s i b r u g. D a t o : 2 0 0 7-0 2-2 3 V e r s i o n 3 P r o ducent

Læs mere

Voksen Tourette Træf den September 2017

Voksen Tourette Træf den September 2017 Voksen Tourette Træf den 15. - 17. September 2017 Fredag: Denne weekend er vi lidt spændte, da de gamle ejere af Treldenæs Camping har solgt, og nye er kommet til. Vi er en lille gruppe på 10 pers. Denne

Læs mere

Belysning - Vejbelysningsskabe

Belysning - Vejbelysningsskabe DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 4. oktober 2012 11/12993 Thomas Lind Hansen thoh@vd.dk 7244 2727 Belysning - Vejbelysningsskabe Bilag B1 - Type 1 - Tavledokumentation, 2012.10.04 Teglgårdsparken

Læs mere

... [ Kl ager ] over Ener gi t i l synet af 27. mar t s 2007 opkr ævni ng på f j er nvar me f r a Dr agshol m Kommune ( nu Odsher r ed Kommune)

... [ Kl ager ] over Ener gi t i l synet af 27. mar t s 2007 opkr ævni ng på f j er nvar me f r a Dr agshol m Kommune ( nu Odsher r ed Kommune) ( Var mef or syni ng) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form... [ Kl ager ] over Ener gi t i l synet af 27. mar t s 2007 opkr ævni ng på f j er nvar me f r a Dr agshol m Kommune ( nu Odsher r ed

Læs mere

M Investeringsforeningen A l m. B ra nd Invest M id term ol en 5 2 1 0 0 K ø b enh a vn Ø Telefon 3 5 4 7 6 8 3 0 Telefa x 3 5 4 7 7 0 4 0 w w w. a lm b r a nd -i nv es t. d k K ø b e n h a v n s F o n

Læs mere

Samvær med psy ko pa tisk for æl der er pro ble ma tisk

Samvær med psy ko pa tisk for æl der er pro ble ma tisk Din kommentar er blevet udgivet. Samvær med psy ko pa tisk for æl der er pro ble ma tisk GRET HE EL HOLM OG KIR STEN KUL L BERG 12. sep tem ber 2011 01:00 2 kom men ta rer De fle ste samvær s sa ger kan

Læs mere

Ved åremålsansættelse med tilbagegangsret, se særskilt kontraktskabelon.

Ved åremålsansættelse med tilbagegangsret, se særskilt kontraktskabelon. Vejledning til KONTRAKT VED ÅREMÅLSANSÆTTELSE uden tilbagegangsret Denne standardkontrakt vedrører åremålsansættelse uden tilbagegangsret efter Rammeaftalen om kontraktansættelse af chefer i staten (for

Læs mere

Bryd frem mit hjertes trang at lindre

Bryd frem mit hjertes trang at lindre Bryd lad frem n mt tet hj for tes hæng Bryd frem mt hjtes trang at lndre trang me at re ln hn dre, dre sol, stol; du ar me synd res dag mn nd gang tl vor nå de Sv.Hv.Nelsen Februar 2005 lad lad den d k

Læs mere

På tur med Brumbassen. Brumbassen. På tur med. Følg Kalle og Magda og hendes lastbil, Brumbassen, på deres køretur:

På tur med Brumbassen. Brumbassen. På tur med. Følg Kalle og Magda og hendes lastbil, Brumbassen, på deres køretur: Lastbiler er store, lastbiler er spændende, og lastbiler fylder på vejene. Vi kan ikke undvære lastbilerne, for de kører rundt med alt det, som vi bruger hver dag: Mælk, cornflakes, badebukser, sko, skoletasker,

Læs mere

NOTAT. Ansættelse af og vilkår for kommunale tjenestemænd

NOTAT. Ansættelse af og vilkår for kommunale tjenestemænd NOTAT 24. AUGUST 2016 JOURNALNUMMER SKREVET AF HANS CHRISTIAN ANDERSEN Ansættelse af og vilkår for kommunale tjenestemænd Kommunalbestyrelsen godkendte den 31.03.2016 ny investeringsstrategi for de indbetalte

Læs mere

Århus Lejerforening Lille Torv 4, 2. sal 8000 Århus C

Århus Lejerforening Lille Torv 4, 2. sal 8000 Århus C Århus Lejerforening Lille Torv 4, 2. sal 8000 Århus C 11-04- 2 0 1 3 T I L S Y N E T Vedrørende Århus Lejerforenings henvendelse om udpe g- ning af medlemmer til huslejenævnene i Århus Århus Lejerforening

Læs mere

Fire Florasange. for blandet kor. Musik: Morten Ahti Lyng, 2012 Tekst: Gertie Sjøen, 2009. (rev. februar 2014)

Fire Florasange. for blandet kor. Musik: Morten Ahti Lyng, 2012 Tekst: Gertie Sjøen, 2009. (rev. februar 2014) Fre Florasange for blandet kor Musk: Morten Aht Lyng, 2012 Tekst: Gerte Sjø 2009 (rev. februar 2014) Gyvel Se! Nu gyldnes gyvelbusk sætter sol på haver, væk er vnters vnd og rusk majsols forårsgaver. Gul

Læs mere

Aktieavancebeskatningsloven 19. december 2005 V E D T A G N E L O V E A k t i ea v a n c eb es k a t n i n g s l o v en L 7 8 v ed t a g et a f F T d en 1 6. d ec em b er 2 0 0 5 F olket inget har nu v

Læs mere

Nye muligheder når ferien skal holdes

Nye muligheder når ferien skal holdes Nye muligheder når ferien skal holdes Den nye ferielov giver mulighed for at overføre ferie men det kræver enighed både mellem parterne og på den enkelte arbejdsplads, hvis feriereglerne skal fraviges.

Læs mere

B # n # # # #

B # n # # # # 1 3Somm i Tyrol Teor 1 Teor aritoe q 0 3 0 3 Л 0 som - m - sol ved "De hvi - de hest" ag al - e - ro - s-es som - m - sol ved "De hvi - de hest" ag al - e - ro - s-es ass som - m - sol ved "De hvi - de

Læs mere

Rønde Fjernvameværk A.m.b.a. Formandens Beretning. Generalforsamling 22. september 2016

Rønde Fjernvameværk A.m.b.a. Formandens Beretning. Generalforsamling 22. september 2016 Rønde Fjernvameværk A.m.b.a. Formandens Beretning Generalforsamling 22. september 2016 Endnu et år er gået og det er nu min 3. beretning som formand for Rønde Fjernvarme. Som de foregående år, har der

Læs mere

Åremålsansættelse i staten i Grønland

Åremålsansættelse i staten i Grønland Cirkulære om Åremålsansættelse i staten i Grønland 2008 Cirkulære af 2. april 2009 Perst. nr. 027-09 J.nr. 07-233-4 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger... 5 1. Lovgrundlag... 5 2. Personkredsen...

Læs mere

St y r egr uppen er ov er or dnet ansv ar lig for at over v åge, at der sk er en hensigtsm æssig gennem før else af k ont r ak t en.

St y r egr uppen er ov er or dnet ansv ar lig for at over v åge, at der sk er en hensigtsm æssig gennem før else af k ont r ak t en. BILAG 11 SAM ARBEJD SORGAN I SATI ON 1 Sa m a r be j dsor ga n isa t ion e n s st r u k t u r Med henblik på at sik r e en hensigt sm æssig gennem før else af k ont r ak t en et abler es den i det t e

Læs mere

Fader, du har skapt meg

Fader, du har skapt meg ader, du har skapt meg gm & bc 7 dm gm a - der du ha - r skapt meg Liv - et mitt e - g 7 & b gir deg dm Ta gm meg 7 bruk meg 2. Jesus, du har frelst meg...osv... 3. Hellig Ånd, kom og styrk meg... osv...

Læs mere

Cirkulære om. Åremålsansættelse. Cirkulære af 19. april Modst. nr J.nr

Cirkulære om. Åremålsansættelse. Cirkulære af 19. april Modst. nr J.nr Cirkulære om Åremålsansættelse 2016 Cirkulære af 19. april 2016 Modst. nr. 022-16 J.nr. 2016-1718-0011 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger... 5 1. Ændringer ved OK15... 5 2. Lovgrundlag...

Læs mere

og Overenskomstansatte Rammeaftale om åremålsansættelse

og Overenskomstansatte Rammeaftale om åremålsansættelse Københavns Kommune Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte Rammeaftale om åremålsansættelse 2002 Kapitel 1. Åremålsansættelse på tjenestemandsvilkår...3 1. Rammeaftalens område...3 2. Åremålsstillingen...3

Læs mere

Vedrørende takst for daginstitution

Vedrørende takst for daginstitution 17-01- 2 0 1 3 T I L S Y N E T Vedrørende takst for daginstitution Du har den 31. maj 2011 rettet henvendelse til Statsfo r- valtningen Midtjylland, som i medfør af styrelseslovens 1 47 fører tilsynet

Læs mere

Vila,1fam. BYTTEMEDBIL/MC ØSTERSKOVVEJ47B,6340KRUSÅ -KOLLUND KOLLUND-GENNEMMODERNISERETETPLANSVILLAMEDHAVUDSIGT

Vila,1fam. BYTTEMEDBIL/MC ØSTERSKOVVEJ47B,6340KRUSÅ -KOLLUND KOLLUND-GENNEMMODERNISERETETPLANSVILLAMEDHAVUDSIGT Va,1fam. Konan: 1.645.000 Ejudgfp.md.: 1.923 Udbeang: 85.000 B./N.es.ejudg.: 8.072/6.383 Bogm 2 : 132 Sue/Væ.: 1/3 Byggeå: 1976 Gundm 2 : 1.132 Gaage: 28 Capo: 50 Eng: C Sag: 243AA112814 Kona: JensMadsen

Læs mere

Nøgletal til resultatdokumentation

Nøgletal til resultatdokumentation Nøgletal til resultatdokumentation Vejledningsmateriale til opgørelse og anvendelse Netværksinddragende metoder Indholdsfortegnelse Introduktion til nøgletal... 3 Om nøgletallene... 3 Metodiske overvejelser...

Læs mere

Tre korsange til digte af William Heinesen. œ. œ. œ bœ. # œ. j œ

Tre korsange til digte af William Heinesen. œ. œ. œ bœ. # œ. j œ re korsange tl dgte a Wllam Henesen ens erg ol og ne oran lt enor as q» I - I - dag er der Lys dag er der Lys oo sost.. O - ver- lod, et.. O - ver - lod et. n b. Lut - syn er er - den, n b. Lut - syn er

Læs mere

landinspektøren s meddelelsesblad maj 1968 udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører

landinspektøren s meddelelsesblad maj 1968 udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører landinspektøren s meddelelsesblad udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings medlemmer redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører indhold: L a n d in s p e k t ø r lo v e n o g M

Læs mere

Rammeaftale om åremålsansættelse

Rammeaftale om åremålsansættelse Rammeaftale om åremålsansættelse KL Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte 04.60 Side 1 Side 2 Indholdsfortegnelse Side Kapitel 1. Åremålsansættelse på tjenestemandsvilkår... 3 1. Rammeaftalens

Læs mere

Fussingł-Egnens Vuggestue og Błrnehave etablering af udeomr der:

Fussingł-Egnens Vuggestue og Błrnehave etablering af udeomr der: Projekttitel: Fussingł-Egnens Vuggestue og Błrnehave etablering af udeomr der: Oplysning om ansłger Fussingł-Egnens Vuggestue og Błrnehave er beliggende i forbindelse med Fussingł-Egnens Friskole i Słnderb

Læs mere

Psykiatriplan for Randers Kommune. - Med fokus p fremtidens udfordringer og ny viden. Strategigrundlag

Psykiatriplan for Randers Kommune. - Med fokus p fremtidens udfordringer og ny viden. Strategigrundlag Psykiatriplan for Randers Kommune - Med fokus p fremtidens udfordringer og ny viden Strategigrundlag 1 1 Mission for Psykiatriomr det Missionen beskriver, hvorfor socialpsykiatrien er sat i verden. Missionen

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en forening. Vedr.: Klage over Kolding Kommune.

Statsforvaltningens brev til en forening. Vedr.: Klage over Kolding Kommune. Statsforvaltningens brev til en forening Vedr.: Klage over Kolding Kommune. Ældre Sagen har den 4. marts 2010 klaget over, at Ko l- ding Kommune i forbindelse med budgetlægningen for 2010 har ændret kriterierne

Læs mere

Befordring af skoleelever Regler og principper. Administrativ vejledning

Befordring af skoleelever Regler og principper. Administrativ vejledning Befordring af skoleelever Regler og principper Administrativ vejledning 15. august 017 Indhold 1. Indledning.... Betingelser... 3.Begrebet hjemmets nærhed... 4 4. Opsummering... 4 1 1. Indledning 1.1.Formålet

Læs mere

Forslag. Lov om Danmarks Forsknings- og Innovationspolitiske Råd og Danmarks Frie Forskningsfond. Til lovforslag nr. L 118 Folketinget

Forslag. Lov om Danmarks Forsknings- og Innovationspolitiske Råd og Danmarks Frie Forskningsfond. Til lovforslag nr. L 118 Folketinget Til lovforslag nr. L 118 Folketinget 2016-17 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 20. april 2017 Forslag til Lov om Danmarks Forsknings- og Innovationspolitiske Råd og Danmarks Frie Forskningsfond

Læs mere

Hvem er de unge uden uddannelse og job og hvordan sikres det, at flere får en uddannelse og et job?

Hvem er de unge uden uddannelse og job og hvordan sikres det, at flere får en uddannelse og et job? Hvem er de unge uden uddannelse og job og hvordan sikres det, at flere får en uddannelse og et job? Senior markedsleder Helle Engelund, COWI 1 Problemstillingen I de senere år er der kommet stigende politisk

Læs mere

MIDTVEJSRAPPORT Projekt Peer-støtte i Region Hovedstaden PIXI-UDGAVE

MIDTVEJSRAPPORT Projekt Peer-støtte i Region Hovedstaden PIXI-UDGAVE MIDTVEJSRAPPORT Projekt Peer-støtte i Region Hovedstaden PIXI-UDGAVE 2017 1. INDLEDNING Denne Pixi-udgave indeholder en kort beskrivelse af de nyeste erfaringer med ansættelse af peer-støttemedarbejdere

Læs mere

De Ny gam le mo bi li serer

De Ny gam le mo bi li serer De Ny gam le mo bi li serer Af Knud Ra mi an Hvis kært barn har man ge navne - må vi el ske al der dom - men. El ler og så hand ler det om præ cis det modsat te. Vi fryg ter og ha der al der dom men og

Læs mere

œ b œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

œ b œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ sk lnd Musk ShuDuAh rr. rg Ruy Tr 1 n n Tr 2 sk sk sk lnd lnd lnd n d sg md m t ul st h rt sk lnd n sg sk lnd d md m sk lnd t ul st h ss sk sk sk lnd lnd lnd n d sg md m t ul st h sk sk sk lnd lnd lnd

Læs mere

Lov om Danmarks Forsknings- og Innovationspolitiske Råd og Danmarks Frie Forskningsfond

Lov om Danmarks Forsknings- og Innovationspolitiske Råd og Danmarks Frie Forskningsfond LOV nr 384 af 26/04/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 29. januar 2018 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., j.nr. 17/010167 Senere ændringer til

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Rørhavegaard

Referat af ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Rørhavegaard Grundejerforeningen Rørhavegaard Juni 2017 Referat af ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Rørhavegaard Afholdt søndag d. 11. juni 2017 på Blistrup Skole Dagsorden 1. 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

BJB 06012-0018 5. T e l: 050-35 4 0 61 - E-m a il: in fo @ n ie u w la n d.b e - W e b s it e : - Fa x :

BJB 06012-0018 5. T e l: 050-35 4 0 61 - E-m a il: in fo @ n ie u w la n d.b e - W e b s it e : - Fa x : D a t a b a n k m r in g R a p p o r t M A a n g e m a a k t o p 17 /09/2007 o m 17 : 4 3 u u r I d e n t if ic a t ie v a n d e m S e c t o r BJB V o lg n r. 06012-0018 5 V o o r z ie n in g N ie u w

Læs mere

Notat. Udviklingen i hjemmeplejen.

Notat. Udviklingen i hjemmeplejen. SOCIAL OG SUNDHED Dato: 2. oktober 2015 Tlf. dir.: 4477 3495 Fax. dir.: 4477 2711 E-mail: Pension@balk.dk Kontakt: Pernille Hvilsted Udviklingen i hjemmeplejen. Notat Hjemmeplejen gennemførte 1. februar

Læs mere

Patientvejledning. Halscyste

Patientvejledning. Halscyste Patientvejledning Halscyste En halscyste er et væskefyldt hulrum. Cysten kan opstå i hulrum, der allerede er anlagt i fostertilværelsen. Cysten kan vokse og give anledning til betændelse og bør derfor

Læs mere

Tekni opl nger ent opl nger behør Brugs aci

Tekni opl nger ent opl nger behør Brugs aci V GT G NFORMAT ON D mæ m æ æ m m æ mm m M m mæ æ æ mm K E ENDOMSMÆGLERENSOPL YSN NGT LPARTERNE E m mæ m mæ m m N M m mæ m N H m mæ æ m m æ æ æ m m æ m N H E K U 498 B 9 8 A F NANS ER NGSF ORSL AG RTPLBRT

Læs mere

Fremme af en cirkulær økonomi i Nordjylland - genbrug af affald skal understøtte skabelsen af arbejdspladser.

Fremme af en cirkulær økonomi i Nordjylland - genbrug af affald skal understøtte skabelsen af arbejdspladser. Fremme af en cirkulær økonomi i Nordjylland - genbrug af affald skal understøtte skabelsen af arbejdspladser. August 2017 NBE er i dag støttet af BRN med 1,65 mio. kr. pr. år til og med 2018. Med dette

Læs mere

KOMMUNER KOM GODT I GANG MED EU-PROJEKTER

KOMMUNER KOM GODT I GANG MED EU-PROJEKTER 20 17 KOMMUNER KOM GODT I GANG MED EU-PROJEKTER INTRODUKTION ALLE KOMMUNER I SYDDANMARK KAN INDGÅ I INTERNATIONALT SAMARBEJDE OGSÅ DIN Hensigten med denne vejledning er at gøre de europæiske muligheder

Læs mere

Kristian Buhl-Mortensen

Kristian Buhl-Mortensen h ne ) En tidlig morgen ringer nogen p d r n eg v gner bange op, angsten bryder frem For fog den sig, at hun vil ha mine b rn Og hun vil ta dem fra deres hem h ne, h ne sparker som ti vilde heste Psykologen

Læs mere

AUTISME ET MEDLEM AF FAMILIEN. Psykolog Mette Albrektsen Autismecenter Storstrøm

AUTISME ET MEDLEM AF FAMILIEN. Psykolog Mette Albrektsen Autismecenter Storstrøm AUTISME ET MEDLEM AF FAMILIEN Psykolog Mette Albrektsen Autismecenter Storstrøm AUTISMEFORÆLDRE Jeg møder flere og flere forældre, der er blevet slået helt ud af kurs som pludselig føler sig rådvilde,

Læs mere

Ændringer i kvalitetsstandarderne 2018

Ændringer i kvalitetsstandarderne 2018 Ændringer i kvalitetsstandarderne 2018 I dette notat beskrives de væsentlige ændringer, der er foretaget i forhold til kvalitetsstandarderne for 2017. Overskrifterne med blå skrift nedenfor henviser til

Læs mere

R E T R E A T S F O R P A R. LIV i kærligheden. Modul 5: Frihed og Ansvar

R E T R E A T S F O R P A R. LIV i kærligheden. Modul 5: Frihed og Ansvar R E T R E A T S F O R P A R LIV i kærligheden Modul 5: Frihed og Ansvar At trække sig tilbage sammen - og træde frem på ny Under overskriften LIV I KÆRLIGHEDEN inviterer vi til en række retreats for par,

Læs mere

Faxe Kommune Frederiksgade 9 4690 Haslev. Sendt pr. e-post

Faxe Kommune Frederiksgade 9 4690 Haslev. Sendt pr. e-post Faxe Kommune Frederiksgade 9 4690 Haslev Sendt pr. e-post 30-10- 2013 T i l s y n e t Vi har skrevet til Arne Erdman Jørgensen, Sølvmosevej 4, Skoverup, 4683 Rønnede, vedrørende aktindsigt, kommunens sagsnr.

Læs mere

Hłringssvar ang. omorganisering af stłtteomr det 0-5 r.

Hłringssvar ang. omorganisering af stłtteomr det 0-5 r. Hłringssvar ang. omorganisering af stłtteomr det 0-5 r. Vi synes, det er en god ide med differentieret tilbud til błrn med s rlige behov, b de i.f.t. det enkelte barns behov, familiens łnsker samt i.f.t.

Læs mere

LEGOLAND Billund Resort i samarbejde med LEGOLAND Billund Resort

LEGOLAND Billund Resort i samarbejde med LEGOLAND Billund Resort af: LEGOLAND Billund Resort i samarbede med LEGOLAND Billund Resort Forestil dig en verden bygget af 60 millioner LEGO klodser. Oplev Skandinaviens største indendørs vandland. Sig he til 40 brølende løver.

Læs mere

Deltagere: Kirsten Ægidius (KÆ), Kirsten Thoke (KT), Lisbet Jensen, (LJ), Charlotte Larsen (CL), Lene Lebech (LL) og Lise Hansen (LH) (HB)

Deltagere: Kirsten Ægidius (KÆ), Kirsten Thoke (KT), Lisbet Jensen, (LJ), Charlotte Larsen (CL), Lene Lebech (LL) og Lise Hansen (LH) (HB) Referat af møde i: Dato for møde: TR-rådet 01. september 2016 For referat: Dato for Karen Fischer-Nielsen udarbejdelse: 19. september 2016 Deltagere: Kirsten Ægidius (KÆ), Kirsten Thoke (KT), Lisbet Jensen,

Læs mere

Der skelnes overordnet set mellem flere former for gadeplansarbejde:

Der skelnes overordnet set mellem flere former for gadeplansarbejde: KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Mål- og Rammekontoret for Børn og Familier NOTAT Et samarbejde på gadeplan mellem BUF og SOF Baggrund I budgetaftaleteksten for 2013 indgår følgende: Parterne er

Læs mere

Forslag til kommissorium vedr. oprettelse af et kommunalt tilbud vedr. vederlagsfri fysioterapi.

Forslag til kommissorium vedr. oprettelse af et kommunalt tilbud vedr. vederlagsfri fysioterapi. Notat Forvaltning: Sundhed og ldre Dato: J.nr.: Br.nr.: 18. oktober 2010 Udf rdiget af: Lene Jensen Vedrłrende: Vederlagsfri fysioterapi - udkast til kommissorium Notatet sendes/sendt til: Udvalget for

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 5. januar 2012 til en journalist

Statsforvaltningens brev af 5. januar 2012 til en journalist Statsforvaltningens brev af 5. januar 2012 til en journalist 05-01- 2 0 1 2 T I L S Y N E T M E D K O M M U N E R N E I R E G I O N S Y D D A N M A R K Statsforvaltningen har via e -post modtaget din henvendelse

Læs mere

Facilitators guide til cyberdilemmaøvelse

Facilitators guide til cyberdilemmaøvelse s guide til cyberdilemmaøvelse Øvelsen er udarbejdet af Beredskabsstyrelsens Center for Uddannelse i samarbejde med Center for Cybersikkerhed Guide til dilemmaøvelse Cybersikkerhed Velkommen til Beredskabsstyrelsens

Læs mere

1. Sammenfatning af hłringssvar vedr. forslag til ny klubstruktur

1. Sammenfatning af hłringssvar vedr. forslag til ny klubstruktur 1. Sammenfatning af hłringssvar vedr. forslag til ny klubstruktur Forslaget til den ny juniorklub- og ungdomsklubstruktur har v ret sendt i hłring hos de berłrte institutioner i perioden fra 16. marts

Læs mere

Rapport fra arbejdsgruppen vedr. Netv rksanbringelser:

Rapport fra arbejdsgruppen vedr. Netv rksanbringelser: Rapport fra arbejdsgruppen vedr. Netv rksanbringelser: Udarbejdet af: Peter Br gge Birgitte R. Lydolf Annette B rnholdt Dorte Broberg Lone Munksgaard Sylvia Mortensen Eva Kloster 1 Indledning: P baggrund

Læs mere

MDE :55737100 SKOVSANGERVEJ12,4736KARREBÆKSMI

MDE :55737100 SKOVSANGERVEJ12,4736KARREBÆKSMI F ds hus Kon an 1 595 000 Ej udg p md 2 238 Udbe a ng 80 000 B / N eksk ej udg 8 428/ 6 617 Bo gm2 S ue/ Væ Byggeå G undm2 Sag 80 2/ 2 2000 712 05214F0635 Kon ak A anhansen I ndeha,ej endomsmæg &a ua MDE

Læs mere

Notat. Kvalitetsprocedure for forsøg med helhedsorienteret bygge- og anlægstilsyn. Indhold

Notat. Kvalitetsprocedure for forsøg med helhedsorienteret bygge- og anlægstilsyn. Indhold Notat Metoder og virkemidler Postboks 1228 0900 København C Tlf. 70 12 12 88 Fax 70 12 12 89 at@at.dk www.at.dk Kvalitetsprocedure for forsøg med helhedsorienteret bygge- og anlægstilsyn Indhold Formål...

Læs mere

Grun de jer foren in gen STORHØJ og STORHØJ Be boer foren ing. Generalforsamling

Grun de jer foren in gen STORHØJ og STORHØJ Be boer foren ing. Generalforsamling .2 N yt fra Storhøj Odder Grun de jer foren in gen STORHØJ og STORHØJ Be boer foren ing 25 Fe bru ar 1998 Storhøj Grundejerforening indkalder til ordinær Gen er al for sam ling og ori en te ring om klo

Læs mere