Tilsynserklæring Østerbro International School. Rygårds Alle 131, 2900 Hellerup

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tilsynserklæring Østerbro International School. Rygårds Alle 131, 2900 Hellerup"

Transkript

1 Tilsynserklæring Østerbro International School Rygårds Alle 131, 2900 Hellerup Anmeldt og uanmeldt tilsyn Skoleåret 2015/16 0

2 Indholdsfortegnelse 1 Formål og metode Formål med tilsynet Metode indsamling Definition på bemærkninger og anbefalinger Tilsynserklæringen grundlag for tilsynserklæringen Skolens situation siden foregående tilsyn Det fysiske læringsmiljø Pædagogisk og didaktisk reference Fag og klassetrin Skriftlige refleksioner fra lærere... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 3.4 Undervisningen Aktivitetsformer Medindflydelse og kommunikation Materialer Elevernes standpunkt Organisering af undervisningen Internt samarbejde og kommunikation Øvrige udfordringer Sammenfattende for tilsynet bemærkninger og anbefalinger Kontaktoplysninger

3 1 Formål og metode 1.1 Formål med tilsynet Der skal føres tilsyn med friskolen eller den frie grundskoles evne til at opfylde Friskolelovens bestemmelser om at tilbyde undervisning, som står mål med hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen. I udgangspunktet vil der føres tilsyn med undervisningsplanerne, elevernes hverdag, planlægning og organisering af undervisningen, den pædagogiske tilgang til undervisningen og arbejdsformerne samt om de ledelses- og uddannelsesmæssige kvalifikationer er af en vis standard og ikke mindst en af elevernes faglige standpunkt jf. Friskolelovens 9d (https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=132522#k3) 1.2 Metode Det er fastsat i Friskolelovens 9d, at rammerne for tilsynet som mindstekrav skal: 1) aflægge mindst ét årligt tilsynsbesøg på skolen, 2) overvære undervisningen i et omfang afstemt efter skolens størrelse, 3) overvære undervisningen inden for hvert af de fagområder, som folkeskolens fagkreds naturligt kan opdeles i, 4) drøfte indholdet af skolens undervisningsplaner med skolens leder og lærere og 5) vurdere det anvendte undervisningsmateriales faglige og pædagogiske kvalitet. Den certificerede tilsynsførende leverer et tilsynskoncept, som har fokus på lærings og udviklingsdelen, og det er anerkendende i sin udførelse. Det betyder, at den tilsynsførende belyser skolen set indefra, bemærker det gode arbejde som foregår, men ifald der er udfordringer, så løftes disse op på en anerkendende facon, hvor der gives anbefalinger, der kan føre til læring og udvikling på skolen. Der sigtes derfor også mod et tilsyn, der i sin udformning kan anvendes som et dynamisk udviklingsafsæt for skolen. 1.3 indsamling Observationsmetoder: tilskuer- og deltagerobservation Spørgemetoder: Standardiseret åbent interview samt uformelt samtaleinterview Dokumentarmetoder: Undervisningsmaterialer og skolens hjemmeside. 1.4 Definition på bemærkninger og anbefalinger Bemærkninger Bemærkninger gives, hvor tilsynet finder anledning til at fremhæve bestemte forhold. Det kan være forhold, som er i udvikling eller som skolen bør være opmærksomme på i tiden frem til det næste tilsyn. Bemærkninger kan have vejledende og/eller informerende karakter. 2

4 Anbefalinger Anbefalinger gives, hvor tilsynet vurderer, at der er tale om forhold, der kan kvalificeres og som skolen derfor kan overveje at arbejde med. Anbefalinger med frist (skal opfyldes) Skønnes det, at elevernes standpunkt i et eller flere fag, jf. Friskolelovens 9 a, stk. 1, nr. 1, ikke står mål med, hvad der almindeligvis forventes i folkeskolen, eller at skolens undervisning ikke opfylder kravene i 1, stk. 2, 1. pkt., fastsættes en kort frist, dog på mindst 3 måneder, til forbedring af forholdene. Det samme gælder, hvis det skønnes, at skolen ikke opfylder kravene i 1, stk. 2, 2. pkt., eller 2, stk. 3, 1. pkt. Hvis kravet om forbedring af forholdene ikke er opfyldt efter fristens udløb, udfærdiges en erklæring, som sendes i høring hos forældrekredsen og skolens bestyrelse. Hvis den tilsynsførende efter høringen herefter finder, at kravet om kvalificering af forholdene fortsat ikke er opfyldt, sendes en begrundet indberetning herom med de eventuelt afgivne høringssvar til Ministeriet for Børn og Undervisning jf. 9d stk. 6 i friskoleloven. 2 Tilsynserklæringen Tilsynsfører Annelise Dahlbæk har foretaget ét anmeldt og ét uanmeldt besøg på Østerbro International School og er kommet frem til følgende erklæring gennem analyse og af det indsamlede datamateriale. Der er konkret observeret undervisning i ni forskellige klasser i fagene engelsk, dansk, billedkunst, musik, homeroom og kindergarten. Tilsynet vurderer, at elevernes standpunkt overordnet står mål med, hvad der kan forventes på de observerede klassetrin. Det overordnede indtryk af Østerbro International School er, at skolen samlede undervisningstilbud ud fra en helheds står mål med hvad, der almindeligvis kræves i folkeskolen. Tilsynet vurderer, at skolen i formål og virke forbereder eleverne til at leve i et samfund som det danske med frihed og folkestyre, samt udvikler og styrker elevernes kendskab til og respekt for grundlæggende friheds- og menneskerettigheder, herunder ligestilling mellem kønnene. Dato: 15. august 2016 Annelise Dahlbæk Tilsynsførende 3

5 3 grundlag for tilsynserklæringen 3.1 Skolens situation siden foregående tilsyn kommentar Skolens overordnede udvikling siden skoleåret 2014/15 blev kort præsenteret af Headmaster Nedzat Asanovski, på mødet d. 23. oktober 2015: Det oplyses, at skolen er godt i gang med at etablere sig og finde sig til rette i de nye omgivelser. Tilsynet får en spændende og informativ rundvisning på hele skolen. Der går pt 423 elever på skolen, men dette forventes at øges til 500 ved skolestart august Der er 46 lærere ansat på skolen. Det oplyses, at der fortsat står en del elever på venteliste. Skolen har stadig det optagelsesprincip, at der ikke må være mere end 30% elever fra samme area/land. På mødet aftales, at tilsynet i år skal være både et anmeldt og et uanmeldt besøg. Der aftales at første anmeldte besøg vil finde sted i februar, det uanmeldte besøg gennemføres til sommer. Tilsynet vurderer, at de nye fysiske rammer har givet skolen et tiltrængt løft og at de tidligere lokalemæssige udfordringer nu er løst. Det er meget positivt at skolen er i fortsat udvikling mod overbygningen som International High School med IB Diploma. Det er positivt at skolens udvikling og udvidelse siden sidste skoleår imødekommes med de nye rammer i Hellerup. Det tilstræbes at tilsynet i skoleåret 2016/17 igen planlægger besøg både i efteråret/vinteren og i foråret, og at der både foretages et anmeldt og et uanmeldt besøg. Et uanmeldt besøg er defineret som uanmeldt alene for lærere og elever. Skemaet for det uanmeldte besøg planlægges og aftales mellem Headmaster Nedzat Asanovski og tilsynet. 3.2 Det fysiske læringsmiljø Klasselokalerne er overvejende organiseret med gruppeborde eller med borde i rækker eller opstillet i hestesko. Der er rimelig god plads til at bevæge sig rundt i lokalet og dermed også for at skabe variation i arbejdsformer og aktiviteter. For klasselokaler på de yngste klassetrin, er hele rummet inddraget og der er ophængt meget materiale på væggene. Der er ligeledes reoler med plads til elevernes arbejdspapirer m.m. Biblioteket fremstår meget velindrettet og imødekommende. Der er gode muligheder for varieret arbejde både ved borde og på gulvet. Ligeledes afgrænsede områder med mulighed for højtlæsning m.m. Musiklokalet er velindrettet med mulighed for varierede aktiviteter såsom arbejde ved borde og stole, bevægelse på gulv og spil på instrumenter. Kontorer: Der er sket ændringer i ledelsesstrukturen. Kontorlokaler er åbne lyse og smagfuldt indrettet. Der er god plads, både i de enkelte kontorer og i mødelokalet. Receptionsområdet og -personalet er åbent og imødekommende for al henvendelse. Det vurderes, at undervisningslokalerne generelt er indrettet således, at varierede undervisningsmetoder og organiseringer med både klasseundervisning, gruppe- eller pararbejde samt fælles dialog er muligt. Det 4

6 er positivt, at lokalernes størrelse nu langt bedre matcher antallet af elever i klasserne. Det er fortsat tilsynets, at undervisningen er kendetegnet ved metodemangfoldighed. 3.3 Pædagogisk og didaktisk reference Fag og klassetrin Der blev observeret undervisning i flg. fag: engelsk, dansk, musik, billedkunst, mentor, på forskellige klassetrin fra Prep til 8. klassetrin (se nedenstående skema) Spredningen af klassetrin og fag har været fyldestgørende og dannet et godt fundament for af bl.a. elevernes standpunkt, undervisningens organisering og variation i arbejdsformer. Møde 23. oktober :00-11:00 Indledende møde med Nedzat Asanovski, Headmaster opfølgning fra sidste tilsyn om skolens overordnede udvikling det seneste år med om skolens planer fremadrettet Observation af undervisning torsdag d. 4. februar (anmeldt) Tidspunkt Klassetrin Fag Lærer 9:40-10:25 PYP 4 Homeroom GJ 10:25-11:00 PYP 5B Homeroom LJF 11:30-12:15 PYP 2A Homeroom CM 12:30-13:55 MYP 3 (8th grade) English B KF 14:05-15:00 MYP 1A (8th grade) Mentor RC Observation af undervisning tirsdag d. 10. juni (uanmeldt) Tidspunkt Klassetrin Fag Lærer 9:40-10:25 PYP 3B Musik JD 10:25.11:00 YP 5 Dansk KS 11:30-12:15 Kindergarten B Homeroom JJ 12:30-13:55 MYP 4B Art LM 3.4 Undervisningen Aktivitetsformer Der relateres til fem aktivitetsformer: Reproduktion (herunder repetition), produktion (herunder løsning af lærer- eller materialestillede opgaver), 5

7 perception (sansebaserede aktiviteter), interpretation (fortolkning) og refleksion. Reproduktion: Klappe rytmer i Musik Synge kendt sang og reproducere dansetrin i Musik Lærer siger ord på dansk, elever gentager Oplæsning af ord på dansk Skriveøvelser på kopiark Produktion: Maling i Billedkunst Konstruere ord på Dansk Elevpræsentation af arbejde med Nuclear Energy (5B) Projektarbejde om kunstner, med brug af billeder, tegninger og tekst på stor plakat Tekstproduktion med analyse og refleksion i Engelsk Gruppeopgaver i Dansk og Engelsk Perception: Sang, dans og bevægelse Klappeøvelser Puslespil og vendespil i Dansk Anvendelse af billeder, film og fotos i PYP4, MYP Interpretation (fortolkning): Elever fortolker budskab i film Elever fortæller og fortolker andre elevers identifikation af budskab i film Samtale om Fantasy Genren Arbejde med Anne Frank og Holocaust Samtale om Energy Sources Refleksion: Spørgsmål til hvordan farver blandes i Billedkunst Elever tilskyndes til at kommenterer hinandens arbejde To og to samtaler om budskaber i film Tilsynet vurderer, at eleverne generelt har varierede aktivitetsformer. Elevernes produktivitet er en blanding af individuelle- eller parløsning af lærereller materialestillede opgaver og gruppeproduktioner (tekst, PowerPoints, maleri, tegning, rytmer) Det er tilsynets, at eleverne gives god mulighed for at være produktive, skabende og reflekterende i undervisningen og dermed får mulighed for at demonstrere, at de kan anvende den viden og de færdigheder, de har erhvervet sig i undervisningen, gennem egenproduktion af forskellig art og dialog Medindflydelse og kommunikation Medindflydelse: Materiale- og lærerbestemte opgavetyper i undervisningen generelt Individuelt bestemt valg af fx billeder (indenfor et antal lærervalgte billeder) i forbindelse med projektarbejde Elevmedbestemte (individuelle eller grupper) aktiviteter og produkter 6

8 Kommunikation: Læreres indledende præsentation af indhold i undervisningen i næsten alle fag Par og gruppearbejde Peer to peer-learning Spørgsmål-svar kommunikation Åbne dialogiske spørgsmål Klap i hænder for at opnå ro God, åben og anerkendende kommunikation generelt Det er tilsynets indtryk, at eleverne i et vist omfang har medindflydelse på produktioner af forskellig karakter, men at der i forhold til indhold, metode, mål og i nogen omfang materialer, ikke er tale om egentlig medindflydelse. Tilsynet anbefaler derfor fortsat, at lærere får mulighed for at drøfte hvad medindflydelse kan handle om. Fx kunne der differentieres i anvendelse af materialer i mange fagområder således, at elever i større grad selv kunne vælge hvilke materialer de vil anvende for at demonstrerer deres viden om fx en kunstner, en forfatter, en komponist, en historisk begivenhed m.m. Det vurderes, at kommunikationen generelt fremstår åben, anerkendende og involverende. Noget undervisning er dog præget af spørgsmål/svar og derfor overvejende tovejskommunikation, hvor elever individuelt svarer på lærerens spørgsmål. Det observeres, at elevers svar på konkrete spørgsmål ofte resulterer i, at det kun er den elev der svarer, der reelt følger med i kommunikationen. Tilsynet iagttager dog, at spørgsmål/svar-kommunikation er blevet mere involverende for flere elever i klassen, i forhold til tidligere observationer. Dermed gives tid og plads til en åben kommunikation, hvor elevernes kommentarer i nogen grad er afgørende for samtalens indhold og udvikling Materialer Lærere: Anvendelse af bøger, hæfter, kopimaterialer, spil, tavle, flipover, computer, Smartboard, musikinstrumenter, egenproduceret materiale, smartphones, musikanlæg. Elever: Der anvendes fysiske materialer i form af kopier, grundbøger og engangsmaterialer (arbejdsbøger). Derudover anvendes karton, sakse, papir/blyant, lim, og farver. Desuden anvendes computere, IPads/Tablets og Smartphones. Det er tilsynets, at der anvendes en god variation af fysiske materialer Elevernes standpunkt Det observeres, at elevernes aktivitetsniveau og engagement i undervisningen strækker sig over et forholdsvis bredt kontinuum, spændende fra stor aktiv og læringsmålrettet deltagelse til meget passiv deltagelse, hvor elever enten kikker ud i luften, larmer eller slås. Tilsynet konstaterer, at undervisningens forskelligartede opgaver, af både mundtlig, skriftlig og kropslig/praktisk musisk karakter, løses af eleverne både på eget initiativ og på lærernes anvisninger. Det er dog også tilsynets indtryk, at der er forskel på elevernes standpunkter i de forskellige fag. Dette kan bero på elevernes indstilling til faget eller på lærerens målrettethed, krav og forventning til elevernes opmærksomhed og koncentration. 7

9 Det er tilsynets, at elevernes standpunkt overordnet står mål med, hvad der kan forventes for de observerede klassetrin Organisering af undervisningen Tilsynet observerede, at der i alle fag foregik fællesundervisning og organisering af både individuel, par- og gruppearbejde. Det er tilsynets, at der nu er en mere begrænset del af den observerede undervisning der organiseres som traditionel klasseundervisning præget af lærerstyret og lærerinitieret aktiviteter. Der er en god variation i løbet af en lektion, hvor der startes med en god og informativ introduktion til dagens program med korte oplæg, efterfulgt at individuel, par eller gruppearbejde og med en opsamling eller nogen gange en test til sidst i lektionen. En del af den observerede undervisning var organiseret i arbejdende stationer, som eleverne gennemførte i mindre grupper. Tilsynet vurderer, at elevernes engagement fremstår positivt. 3.5 Internt samarbejde og kommunikation Gennem uformel samtale blev det fremhævet, at der fortsat er et godt og tæt samarbejde i lærergruppen og at det har været en god, lærerig udfordring at lærerstaben er udvidet. Kommunikationen medarbejderne imellem fremstår positiv og anerkendende. Ligeledes kan det konstateres, at både administrationen og på ledelsesniveauet fremstår som et godt og behageligt samarbejdende miljø. Det er tilsynets, at de fysiske rammer har været befordrende for et godt samarbejdsmiljø og en god kommunikation. Det er positivt, at lærergruppen har oplevet en god anerkendelse fra ledelse og administration i forhold til flytningen til Hellerup. 3.6 Øvrige udfordringer Udpakning og indretning af de nye undervisningslokaler m.m. Fortsat udvidelsen af elevtallet Det er tilsynets, at medarbejdere, administration og ledelse er fokuseret og løsningsorienteret i forhold til skolens øvrige udfordringer 4 Sammenfattende for tilsynet besøg med observation og dialog både med elever, lærere og ledelse, har igen i år været en meget positiv oplevelse. Jeg er generelt blevet mødt af et åbent og venligt personale, både hvad angår ledelse, administration og lærere. Ligeledes har det været meget positivt at opleve, elevernes interesse i at delagtiggøre mig i deres aktiviteter, interesser og synspunkter på både skolens 8

10 rammer, fagenes indhold og organisering samt udendørsfaciliteter. Der er en åbenlys interesse i at dele erfaringer og udfordringer. Alle har bidraget positivt og interesseret til, at give mig adgang til de specifikke informationer om undervisning og læring, som et tilsyn centrerer sig om, men også til informationer om de udfordringer og udviklingstiltag, som ØIS har haft i den første tid i de nye rammer. Det er fortsat evident, at ØIS er en skole med visioner, ambitioner og dermed interesse for fortsat udvikling. Det anmeldte og uanmeldte besøg i klasserne, har gjort både formelle og uformelle samtaler og interviews med elever og lærere mulig. Eleverne fremstår fortsat glade, engagerede og hjælpsomme i langt de fleste fag. Observationer har vist, at skolens lærere, med deres engagement og faglige stolthed, har en positiv betydning for eleverne og i væsentlig grad bidrager til at skabe mening med skolearbejdet for alle. At kunne se det meningsfulde i dét der arbejdes med bidrager til koncentration og opmærksomhed hos eleverne. Som det fremgår af datagrundlaget for det fysiske læringsmiljø vurderes det, at undervisningslokalerne generelt er indrettet således, at det er muligt at skabe variation i den måde undervisningen organiseret på. De lyse og større lokaleforhold bidrager i væsentlig grad til at gøre variation mulig. Det var i særlig grad interessant at se, hvordan klasselokalet for 2A er så varieret indrettet, at der både er plads til hygge, leg, koncentreret arbejde ved borde og et stort tæppe på gulvet, der inviterer til et mere tæt, fælles læringsrum. Det opleves som et klasselokale 2A har indtaget til at lære og være sammen i. Det er positivt at konstatere, i hvilken grad lærerne anerkender læringsmiljøets betydning for elevers læring og udvikling. Det er positivt fortsat at konstatere, at materialer og metoder i undervisningen fremstår læringsmæssigt relevante og i vid udstrækning åbner for dialog og refleksion. Fremadrettet vil tilsynet forsøge igen med besøg både efterår og forår. I dette tilsyn har betydningen af flytningen til de nye lokaler i Hellerup præget indhold og målene for den observerede undervisning. 4.1 bemærkninger og anbefalinger Tilsynet giver anledning til følgende bemærkninger, anbefalinger og anbefalinger med frist: Bemærkninger Tilsynet bemærker, at ØIS 1. arbejder målrettet mod International High School Diploma 2. er kommet godt på plads i de nye rammer 3. har ændret i ledelsesstrukturen og udvidet med en ny leder 4. er en skole på 423 elever Anbefalinger 1. Tilsynet vurderer, at elevernes engagement fremstår meget positivt. Tilsynet anbefaler at der fortsat er opmærksomhed på variation i strategier for differentiering af undervisningen i alle fag, med henblik på at møde elevernes forskellighed og dermed kvalificerer deres læring. 2. Tilsynet anbefaler, at det i alle fag altid overvejes, hvornår og i hvilken grad der kan skabes meningsfuldhed og gennemskuelighed i læringsmålene for alle elever, for dermed at undgå uro og manglende koncentration. 3. Det er tilsynets og fortsatte anbefaling, at skolen drøfter hvordan uhensigtsmæssig uro og uopmærksomhed kan håndteres. Anbefaling med frist 9

11 Ingen anbefalinger med frist 5 Kontaktoplysninger ANNELISE DAHLBÆK, Freelance konsulent, Cand. pæd. i musik og Cand.pæd.pæd, Certificeret tilsynsførende Mobil: Honorar i henhold til Kap. 6, 22 i Bekendtgørelse om valg og certificering af tilsyn ved frie grundskoler m.v. indbetales til Reg. nr Konto nr

Tilsynserklæring Østerbro International School. Præstøgade 12, 2100 København Ø

Tilsynserklæring Østerbro International School. Præstøgade 12, 2100 København Ø INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Østerbro International School, Skolekode: 101621 Tilsynserklæring Østerbro International School Præstøgade 12, 2100 København Ø WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 Formål og

Læs mere

Tilsynsplan Ørestad Friskole

Tilsynsplan Ørestad Friskole Tilsynsplan Ørestad Friskole Hvert år: Danskundervisning alle trin Matematikundervisning alle trin Engelskundervisning mellemtrin og udskoling Det samlede timetal og fagrækken oversigt over fag og timetal

Læs mere

Lovgrundlag. Lovgrundlag:

Lovgrundlag. Lovgrundlag: Lovgrundlag: Lovgrundlag. Tilsynet har sit grundlag i Lov om friskoler og private grundskoler mv.. Tilsynets indhold og krav er beskrevet i lovens kap. 3. 1. Formålet med tilsynet. Tilsynets formål er

Læs mere

Tilsynserklæring 2014/2015

Tilsynserklæring 2014/2015 Tilsynserklæring 2014/2015 Jersie Privatskole Åsvej 1, Jersie 2680 Solrød Skolekode: 280467 Tilsynsførende: Iben Lindemark Baggrund for tilsynet I henhold til Friskolelovens 9 a skal jeg som tilsynsførende

Læs mere

Tilsynserklæring 2015/2016

Tilsynserklæring 2015/2016 Tilsynserklæring 2015/2016 Jersie Privatskole Åsvej 1, Jersie 2680 Solrød Skolekode: 280467 Tilsynsførende: Iben Lindemark Baggrund for tilsynet I henhold til Friskolelovens 9 a skal jeg som tilsynsførende

Læs mere

Tilsynsrapport for Furesø Privatskole. Skoleåret 2011/2012

Tilsynsrapport for Furesø Privatskole. Skoleåret 2011/2012 Tilsynserklæring 21. Tilsynserklæringen, der skal være skrevet på dansk, skal mindst indeholde følgende oplysninger: 1) Skolens navn og skolekode. 2) Navn på den eller de tilsynsførende. 3) Dato for tilsynsbesøg

Læs mere

Tilsynserklæring Østerbro International School. Præstøgade 17, 2100 København Ø

Tilsynserklæring Østerbro International School. Præstøgade 17, 2100 København Ø Tilsynserklæring Østerbro International School Præstøgade 17, 2100 København Ø Anmeldt tilsyn Skoleåret 2014/15 0 Indholdsfortegnelse 1 Formål og metode... 2 1.1 Formål med tilsynet... 2 1.2 Metode...

Læs mere

Tilsynserklæring for Ådalens Privatskole 2013 skolekode 183008

Tilsynserklæring for Ådalens Privatskole 2013 skolekode 183008 1. Indledning Denne tilsynserklæring er udarbejdet af tilsynsførende Lisbet Lentz, der er certificeret til at føre tilsyn med frie grundskoler. Vurderingerne i erklæringen bygger både på data, som jeg

Læs mere

Hovedopgaven består i at vurdere, om undervisningen i friskolen står mål med undervisningen i folkeskolen.

Hovedopgaven består i at vurdere, om undervisningen i friskolen står mål med undervisningen i folkeskolen. Tilsynserklæring for: Margrethelyst Friskole Persievej 2 8300 Odder Telefon: 77348529 www.margrethelyst.dk Email:info@margrethelyst.dk Skolekode:280214 Tilsynsførende: Pædagogisk konsulent ML- Consult

Læs mere

I henhold til Friskolelovens 9 a skal jeg som tilsynsførende varetage tilsynet med:

I henhold til Friskolelovens 9 a skal jeg som tilsynsførende varetage tilsynet med: Tilsynserklæring 2014-2015 Hammer Frie Privatskole Hammer Skolevej 1A, Hammer 4700 Næstved Skolekode: 280538 Tilsynsførende: Iben Lindemark Baggrund for tilsynet I henhold til Friskolelovens 9 a skal jeg

Læs mere

Bekendtgørelse om Kvalitets- og Tilsynsstyrelsens skærpede tilsyn med undervisningen på en fri grundskole

Bekendtgørelse om Kvalitets- og Tilsynsstyrelsens skærpede tilsyn med undervisningen på en fri grundskole BEK nr 1172 af 12/12/2011 (Gældende) Udskriftsdato: 28. juni 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Ministeriet for Børn og Undervisning, Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen, j.nr. 058.24J.271

Læs mere

Tilsynet er foretaget og udarbejdet på baggrund af Bekendtgørelse af lov om friskoler og private

Tilsynet er foretaget og udarbejdet på baggrund af Bekendtgørelse af lov om friskoler og private Bjarne Møller Pedersen Møllestensparken 49 4300 Holbæk Tlf.: 61 50 14 14 E- mail: bjarnemp1@gmail.com Tilsynserklæring vedr. Hellested Friskole og Børnehus 2015-2016 v/ forældrekredsens valgte tilsynsførende

Læs mere

Bekendtgørelse om Styrelsen for Undervisning og Kvalitets skærpede tilsyn med undervisningen på en fri grundskole

Bekendtgørelse om Styrelsen for Undervisning og Kvalitets skærpede tilsyn med undervisningen på en fri grundskole BEK nr 6 af 03/01/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 28. februar 2017 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, j.nr. 16/12556 Senere ændringer

Læs mere

Tilsynserklæring 2013/2014

Tilsynserklæring 2013/2014 Tilsynserklæring 2013/2014 2014 Jersie Privatskole Åsvej 1, Jersie 2680 Solrød Skolekode: 280467 Tilsynsførende: Iben Lindemark Baggrund for tilsynet I henhold til Friskolelovens 9 a skal jeg som tilsynsførende

Læs mere

Formål for faget engelsk

Formål for faget engelsk Tilsynsførende Tilsyn ved Lise Kranz i juni 2009 og marts 2010. På mine besøg har jeg se følgende fag: Matematik i indskoling og på mellemtrin, engelsk på mellemtrin samt idræt fælles for hele skolen.

Læs mere

TILSYNSRAPPORT. Skole

TILSYNSRAPPORT. Skole TILSYNSRAPPORT Tilsynsførende Kent Lykke kent@uhrefriskole.dk Tlf. 28713934 Skole Feldborg Frie Børneunivers Bredgade 76 7540 Haderup Skolekode 280654 Tilsynsperiode 1.8.2015 til 19.4.2016 Kære bestyrelse,

Læs mere

Eksternt tilsyn med Skørbæk-Ejdrup Friskole 30.03.2014

Eksternt tilsyn med Skørbæk-Ejdrup Friskole 30.03.2014 Bestyrelsen Skørbæk-Ejdrup Friskole Ejdrupvej 33, Skørbæk 9240 Nibe Eksternt tilsyn med Skørbæk-Ejdrup Friskole 30.03.2014 Tilsynet med Skørbæk-Ejdrup Friskole, skolekode 831 006, er foretaget af chefkonsulent

Læs mere

Tilsynsvurdering april 2011

Tilsynsvurdering april 2011 Tilsynsvurdering april 2011 Hermed overgives tilsynsvurdering april 2011 til Spjellerup Friskoles generalforsamling. Tilsynsvurderingen er udarbejdet efter retningslinjer for tilsyn, som beskrevet på Undervisningsministeriets

Læs mere

Tilsynserklæring for Ådalens Privatskole 2016 skolekode

Tilsynserklæring for Ådalens Privatskole 2016 skolekode 1. Indledning Denne tilsynserklæring er udarbejdet af tilsynsførende Lisbet Lentz, der er certificeret til at føre tilsyn med frie grundskoler, og valgt af bestyrelsen på Ådalens Privatskole til at føre

Læs mere

Eksternt tilsyn med Skørbæk-Ejdrup Friskole 20.02.2013

Eksternt tilsyn med Skørbæk-Ejdrup Friskole 20.02.2013 Bestyrelsen Skørbæk-Ejdrup Friskole Ejdrupvej 33, Skørbæk 9240 Nibe Eksternt tilsyn med Skørbæk-Ejdrup Friskole 20.02.2013 Tilsynet med Skørbæk-Ejdrup Friskole, skolekode 831006, er foretaget af chefkonsulent

Læs mere

Tilsynserklæring for Ådalens Privatskole 2014 skolekode 183008

Tilsynserklæring for Ådalens Privatskole 2014 skolekode 183008 1. Indledning Denne tilsynserklæring er udarbejdet af tilsynsførende Lisbet Lentz, der er certificeret til at føre tilsyn med frie grundskoler. Vurderingerne i erklæringen bygger på data fra interview

Læs mere

Sådan evaluerer vi Formål med og baggrund for evaluering: Der er flere formål med evalueringerne og med offentliggørelsen heraf:

Sådan evaluerer vi Formål med og baggrund for evaluering: Der er flere formål med evalueringerne og med offentliggørelsen heraf: Sådan evaluerer vi Formål med og baggrund for evaluering: Ifølge Lov om friskoler og private grundskoler m.v. skal skolen regelmæssigt foretage en evaluering af skolens samlede undervisning og udarbejde

Læs mere

Tilsynserklæring for N. Kochs Skole skoleåret 2012-2013

Tilsynserklæring for N. Kochs Skole skoleåret 2012-2013 Århus den 13/6 2013 Tilsynserklæring for N. Kochs Skole skoleåret 2012-2013 I henhold til lov om friskoler og private grundskoler har undertegnede i skoleåret 2012-13 ført tilsyn med N. Kochs Skole, Skt.

Læs mere

Tilsynserklæring

Tilsynserklæring Tilsynserklæring 2016 2017 Skole: Kertemindeegnens Friskole Revninge Bygade 55 Revninge 5300 Kerteminde Tilsynsførende: Gustav Reck, Ramsherred 64, 5900 Rudkøbing, tlf.: 51 20 33 46 e-mail: gr@kdvalgmenighed.dk

Læs mere

TILSYNSERKLÆRING februar 2009

TILSYNSERKLÆRING februar 2009 Skolen skal ifølge loven have en tilsynsførende, som forældrene vælger på årets generalforsamling. Den tilsynsførende skal føre tilsyn med elevernes standpunkt i udvalgte og altid dansk, matematik og engelsk

Læs mere

vedr. Sorø Privatskole, Frederiksvej 8, 4180 Sorø for skoleåret 2012-13 v/ forældrekredsens valgte tilsynsførende Jens Pietras

vedr. Sorø Privatskole, Frederiksvej 8, 4180 Sorø for skoleåret 2012-13 v/ forældrekredsens valgte tilsynsførende Jens Pietras Jens Pietras, Møllebakken 3 4300 Holbæk Tlf.: 59-435954, mobil: 51240330 E-mail: jens@clioonline.dk eller jepi@ucc.dk Holbæk 30. april 2013 Tilsynserklæring vedr. Sorø Privatskole, Frederiksvej 8, 4180

Læs mere

Information om certificering af tilsynsførende for de frie grundskoler

Information om certificering af tilsynsførende for de frie grundskoler Information om certificering af tilsynsførende for de frie grundskoler Certificeringsudvalget Oktober 2016 Sådan er (i hovedtræk) certificeringsprocessen for tilsynsførende på frie grundskoler Indstilling

Læs mere

Fredagsbrev d.23/ uge 38

Fredagsbrev d.23/ uge 38 Fredagsbrev d.23/9 2016 uge 38 En uge, hvor det rigtige efterår lader vente på sig, og heldigvis for det. Børnene nyder udelivet rundt omkring skolen, og ser ud til at gå nye veje ved at finde andre lege.

Læs mere

Udtalelse fra tilsynsførende for Karrebæksminde Privatskole, Kirkebakken 8, 4736 Karrebæksminde

Udtalelse fra tilsynsførende for Karrebæksminde Privatskole, Kirkebakken 8, 4736 Karrebæksminde Udtalelse fra tilsynsførende for Karrebæksminde Privatskole, Kirkebakken 8, 4736 Karrebæksminde Skolekode 280813 Tilsynsførende Klaus Eusebius Jakobsen, rektor emeritus. Undervisningen på Karrebæksminde

Læs mere

Eksternt tilsyn med Skørbæk-Ejdrup Friskole 30.03.2015

Eksternt tilsyn med Skørbæk-Ejdrup Friskole 30.03.2015 Bestyrelsen Skørbæk-Ejdrup Friskole Ejdrupvej 33, Skørbæk 9240 Nibe Eksternt tilsyn med Skørbæk-Ejdrup Friskole 30.03.2015 Tilsynet med Skørbæk-Ejdrup Friskole, skolekode 831 006, er foretaget af chefkonsulent

Læs mere

ML - CONSULT. Tilsynserklæring for: Ugelbølle Friskole Langkær 2, Ugelbølle. 8410 Rønde Telefon: 25200700

ML - CONSULT. Tilsynserklæring for: Ugelbølle Friskole Langkær 2, Ugelbølle. 8410 Rønde Telefon: 25200700 Tilsynserklæring for: Ugelbølle Friskole Langkær 2, Ugelbølle. 8410 Rønde Telefon: 25200700 Skoleleder: Michael Kjær. Hjemmeside: www.ugelboellefriskole.dk Email:info@ugelboellefriskole.dk CVR.nr. 32819087

Læs mere

I henhold til Friskolelovens 9 a skal jeg som tilsynsførende varetage tilsynet med:

I henhold til Friskolelovens 9 a skal jeg som tilsynsførende varetage tilsynet med: Tilsynserklæring 2016-2017 Hammer Frie Privatskole Hammer Skolevej 1A, Hammer 4700 Næstved Skolekode: 280538 Tilsynsførende: Iben Lindemark Baggrund for tilsynet I henhold til Friskolelovens 9 a skal jeg

Læs mere

Eksternt tilsyn med Højbo Friskole

Eksternt tilsyn med Højbo Friskole Bestyrelsen Højbo Friskole Kalundborgvej 49 4591 Føllenslev Eksternt tilsyn med Højbo Friskole 22.04.2017 Tilsynet med Højbo Friskole, skolekode 30 10 08, er foretaget af certificeret tilsynsførende, skoleleder,

Læs mere

Tilsynserklæring For Skt. Nikolaj Skole Skoleåret

Tilsynserklæring For Skt. Nikolaj Skole Skoleåret Skt. Nikolaj skole Kirkegade 54 6700 Esbjerg Tlf.: 75122988 www.sktnikolaj.dk Skolekode: 561 030 Skoleleder: Jørgen Stefan Jensen Tilsynserklæring For Skt. Nikolaj Skole Skoleåret 2014-2015 Ved Linda Jensen

Læs mere

Tilsynsplan for 2013 for tilsynet med undervisningens indhold og kvalitet på de frie grundskoler

Tilsynsplan for 2013 for tilsynet med undervisningens indhold og kvalitet på de frie grundskoler Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail ktst@ktst.dk www.ktst.dk CVR nr. 29634750 Tilsynsplan for 2013 for tilsynet med undervisningens

Læs mere

-Tilsynets vurdering af elevernes standpunkt i dansk, matematik og engelsk og, hvis skolen er omfattet af friskolelovens 8 a, stk. 5, historie.

-Tilsynets vurdering af elevernes standpunkt i dansk, matematik og engelsk og, hvis skolen er omfattet af friskolelovens 8 a, stk. 5, historie. Tilsynserklæring 2015 Retningslinjer for tilsynserklæring -Tilsynets vurdering af elevernes standpunkt i dansk, matematik og engelsk og, hvis skolen er omfattet af friskolelovens 8 a, stk. 5, historie.

Læs mere

Evaluering på Klippen, Den Kristne Friskole

Evaluering på Klippen, Den Kristne Friskole Evaluering på Klippen, Den Kristne Friskole Følgende elementer indgår i skolens evalueringspraksis, idet der til stadighed arbejdes på at udvikle evalueringsmetoder på skolen, der ikke bare bliver evaluering

Læs mere

Tilsynsplan skoleåret 2011/2012

Tilsynsplan skoleåret 2011/2012 Tilsynsplan skoleåret 2011/2012 Dato Tid Indhold Mandag d. 22.-8. 17.00 20.00 Bestyrelsesmøde. Dialog i forhold til tilsynsrapporten. Forventninger til tilsynet. Gennemgang af tilsynsplan. Torsdag d. 15.-9.

Læs mere

I henhold til Friskolelovens 9 a skal jeg som tilsynsførende varetage tilsynet med:

I henhold til Friskolelovens 9 a skal jeg som tilsynsførende varetage tilsynet med: Tilsynserklæring 2016-2017 Den Grønne Friskole Strandlodsvej 38 2300 København S Skolekode: 280553 Tilsynsførende: Iben Lindemark Baggrund for tilsynet I henhold til Friskolelovens 9 a skal jeg som tilsynsførende

Læs mere

Tilsynserklæring for Rudolf Steiner Skolen i Aarhus Skoleåret 2014-15 Tilsynserklæring vedrørende det forældrevalgte, eksterne tilsyn.

Tilsynserklæring for Rudolf Steiner Skolen i Aarhus Skoleåret 2014-15 Tilsynserklæring vedrørende det forældrevalgte, eksterne tilsyn. Tilsynserklæring for Rudolf Steiner Skolen i Aarhus Skoleåret 2014-15 Tilsynserklæring vedrørende det forældrevalgte, eksterne tilsyn. Tilsynet er foretaget på: Rudolf Steiner Skolen i Aarhus Strandvejen

Læs mere

Tilsynserklæring 2009/2010

Tilsynserklæring 2009/2010 Tilsynserklæring 2009/2010 Eksternt tilsyn på Michael Skolen for skoleåret 2009/2010 Tilsynsførende lærer cand. pæd. Viggo Nørgaard Nielsen Skolekode 151022 Tilsynet er gennemført efter gældende regler

Læs mere

Tilsynserklæring maj 2013 april 2014 Marie Mørks Skole, Hillerød

Tilsynserklæring maj 2013 april 2014 Marie Mørks Skole, Hillerød Tilsynserklæring maj 2013 april 2014 Marie Mørks Skole, Hillerød Tilsynets form Mit andet år som skolens tilsynsførende har i sin form lignet sidste år. Men ud over fokus på undervisningen og skolens samlede

Læs mere

Tilsynserklæring. Certificeret privatskoletilsyn Gråspurvevej 67, 03, 03. L0tL32. Tilsynsførende. Beskrivelse af skolen. Skolen.

Tilsynserklæring. Certificeret privatskoletilsyn Gråspurvevej 67, 03, 03. L0tL32. Tilsynsførende. Beskrivelse af skolen. Skolen. Certificeret privatskoletilsyn Gråspurvevej 67, 03, 03 Nick Stær Anderien Mail: nicksandersen@yahoo.dk Tlf: 50 43 4676 Tilsynserklæring Skolen Skolens navn Skolekode Nørrebro Lilleskole L0tL32 Skolens

Læs mere

Tilsynserklæring for Rudolf Steiner Skolen i Aarhus Skoleåret Vedrørende det forældrevalgte, eksterne tilsyn.

Tilsynserklæring for Rudolf Steiner Skolen i Aarhus Skoleåret Vedrørende det forældrevalgte, eksterne tilsyn. Tilsynserklæring for Rudolf Steiner Skolen i Aarhus Skoleåret 2015-16 Vedrørende det forældrevalgte, eksterne tilsyn. Tilsynet er foretaget på: Rudolf Steiner Skolen i Aarhus Strandvejen 102 8000 Aarhus

Læs mere

Notat. Børn og Unge-udvalget. Aarhus Kommune. Den 20. januar 2012

Notat. Børn og Unge-udvalget. Aarhus Kommune. Den 20. januar 2012 Notat Emne Til Beskrivelse af programkatalog -udvalget Den 20. januar 2012 Aarhus Kommune Indledning Dette notat beskriver hvorledes frem til nu har arbejdet med at tegne de pædagogiske principper for

Læs mere

Tilsynserklæring 2008/2009

Tilsynserklæring 2008/2009 Tilsynserklæring 2008/2009 Eksternt tilsyn på Michael Skolen for skoleåret 2008/2009 Tilsynsførende: lærer cand.pæd. Viggo Nørgaard Nielsen Skolekode: 151022 Tilsynet er gennemført efter gældende regler

Læs mere

Tilsynsrapporten er udarbejdet på baggrund af bekendtgørelse af lov om friskoler og private grundskoler m.v. LBK nr. 1135 af 07/12/2011

Tilsynsrapporten er udarbejdet på baggrund af bekendtgørelse af lov om friskoler og private grundskoler m.v. LBK nr. 1135 af 07/12/2011 Tilsynsrapport 2015 Langsø Friskole Onsdag den 12. august 2015 Tilsynsrapporten er udarbejdet på baggrund af bekendtgørelse af lov om friskoler og private grundskoler m.v. LBK nr. 1135 af 07/12/2011 Tilsynsrapporten

Læs mere

Tilsynserklæring for Ådalens Privatskole 2015

Tilsynserklæring for Ådalens Privatskole 2015 1. Indledning Denne tilsynserklæring er udarbejdet af tilsynsførende Lisbet Lentz, der er certificeret til at føre tilsyn med frie grundskoler. Vurderingerne i erklæringen bygger på data, som jeg har indsamlet

Læs mere

Tilsynsrapport 2014 Langsø Friskole

Tilsynsrapport 2014 Langsø Friskole Tilsynsrapport 2014 Langsø Friskole Søndag den 16. marts 2014 Tilsynsrapporten er udarbejdet på baggrund af bekendtgørelse af lov om friskoler og private grundskoler m.v. LBK nr. 1135 af 07/12/2011 Tilsynsrapporten

Læs mere

Tilsynserklæring vedrørende skoleåret 2006/2007

Tilsynserklæring vedrørende skoleåret 2006/2007 Selam Friskole Elmegårdsvej 1 8361 Hasselager Tilsynserklæring vedrørende skoleåret 2006/2007 Der har været gennemført tilsynsbesøg 16. november 2006 samt 8. marts 2007. Selam Friskole er oprettet i 1993.

Læs mere

Udtalelse fra Tilsynsførende for Copenhagen International School (CIS), Hellerupvej 22-26, 2900 Hellerup.

Udtalelse fra Tilsynsførende for Copenhagen International School (CIS), Hellerupvej 22-26, 2900 Hellerup. Udtalelse fra Tilsynsførende for Copenhagen International School (CIS), Hellerupvej 22-26, 2900 Hellerup. Skolekode 157041 Certificeret tilsynsførende for hhv. skoler med dansk og engelsk undervisningssprog,

Læs mere

Der har været gennemført tilsynsbesøg 4. november 2013, 7.maj 2014 og 21.maj 2014, samt et opfølgningsbesøg den 6.maj 2015.

Der har været gennemført tilsynsbesøg 4. november 2013, 7.maj 2014 og 21.maj 2014, samt et opfølgningsbesøg den 6.maj 2015. Nilen Privatskole Bjødstrupvej 24 8270 Højbjerg Tilsynserklæring vedrørende skoleåret 2013/2014 Der har været gennemført tilsynsbesøg 4. november 2013, 7.maj 2014 og 21.maj 2014, samt et opfølgningsbesøg

Læs mere

Dette frivillige forældretilsyn er et supplement til det af generalforsamlingen besluttede eksterne tilsyn.

Dette frivillige forældretilsyn er et supplement til det af generalforsamlingen besluttede eksterne tilsyn. Forældretilsyn 2014 Guldbæk Friskole Det fremgår af Guldbæk Friskoles retningslinier vedrørende tilsyn og friskolelovens 9, stk. 1, at: " Det påhviler forældrene til børn i en fri grundskole (forældrekredsen)

Læs mere

Bekendtgørelse om selvevaluering på frie grundskoler

Bekendtgørelse om selvevaluering på frie grundskoler BEK nr 620 af 09/06/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 24. juni 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., sag nr. 131.29F.031 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Navn og øvrige oplysninger, tilsynsførende

Navn og øvrige oplysninger, tilsynsførende KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Specialområdet 11-11-2014 Sagsnr. 2013-0170379 Tilsynsrapport over anmeldt undervisningstilsyn på Den Gule Flyver d.5.11.2014 Dokumentnr. 2013-0170379-2

Læs mere

Tilsynsrapport over anmeldt undervisningstilsyn på Dagbehandlingsskolen Sputnik Jydeholmen

Tilsynsrapport over anmeldt undervisningstilsyn på Dagbehandlingsskolen Sputnik Jydeholmen Tilsynsrapport over anmeldt undervisningstilsyn på Dagbehandlingsskolen Sputnik Jydeholmen Lovgrundlag for tilsyn Tilsynet skal sikre, at undervisningen i dagbehandlingstilbuddet eller anbringelsesstedet

Læs mere

Tilsynets beretning ved Aarhus Friskoles generalforsamling 16. maj 2013

Tilsynets beretning ved Aarhus Friskoles generalforsamling 16. maj 2013 Tilsynets beretning ved Aarhus Friskoles generalforsamling 16. maj 2013 Skolens tilsyn er forældrekredsens øjne og ører på, hvad der sker på skolen, hvordan der under-vises, hvad der undervises i, og om

Læs mere

Tilsyn Iqra Privatskole 2017

Tilsyn Iqra Privatskole 2017 Indhold i rapporten 1. Baggrund for tilsynet 2. Rammer for tilsynet 3. Observationer i undervisningen 4. Skolens udvikling 5. Konklusion 1. Baggrund for tilsynet Tilsynsrapporten for Ikraskole ( skolekode

Læs mere

Skolens evaluering af den samlede undervisning giver et overblik over:

Skolens evaluering af den samlede undervisning giver et overblik over: Skolens evaluering af den samlede undervisning giver et overblik over: 1. Hvornår og hvordan har skolen evalueret trinmål og undervisningsplaner? 2. Står skolens undervisning mål med hvad der almindeligvis

Læs mere

Plan over tilsyn skoleåret 2013/14 Den Alternative Skole

Plan over tilsyn skoleåret 2013/14 Den Alternative Skole Plan over tilsyn skoleåret 2013/14 Den Alternative Skole Dato Tid Indhold Onsdag d. 20.-11 9.00 14.00 Deltage i undervisningen: Fremlæggelse på afgangsholdet om deres studietur til Montenegro og besøg

Læs mere

Eksternt tilsyn med Skørbæk Ejdrup Friskole Skoleåret 2015/2016

Eksternt tilsyn med Skørbæk Ejdrup Friskole Skoleåret 2015/2016 Bestyrelsen Skørbæk-Ejdrup Friskole Ejdrupvej 33, Skørbæk 9240 Nibe Eksternt tilsyn med Skørbæk Ejdrup Friskole 30.03.2016 Skoleåret 2015/2016 Tilsynet med Skørbæk-Ejdrup Friskole, er foretaget af chefkonsulent

Læs mere

Tilsynserklæring for N. Zahles Gymnasieskole Skoleåret Ved Kirsten Hansen Certificeret tilsynsførende

Tilsynserklæring for N. Zahles Gymnasieskole Skoleåret Ved Kirsten Hansen Certificeret tilsynsførende Att: Formand for bestyrelsen Mogens Cranil og Afdelingsinspektør Susanne Carlsen Nørrevoldgade 5-7 1358 København K Skolekode: 101155 Tilsynserklæring for N. Zahles Gymnasieskole Skoleåret 2016-17 Ved

Læs mere

NOTAT undervisning i hjemmet

NOTAT undervisning i hjemmet NOTAT undervisning i hjemmet 1 Indledning Som hjemmeunderviser hører man under Bekendtgørelse af lov om friskoler og private grundskoler m.v., og man skal naturligvis sørge for, at ens undervisning, uanset

Læs mere

Tilsynsrapport over anmeldt undervisningstilsyn på Basens Uddannelsescenter på Strandboulevarden d.16.1.2015

Tilsynsrapport over anmeldt undervisningstilsyn på Basens Uddannelsescenter på Strandboulevarden d.16.1.2015 Tilsynsrapport over anmeldt undervisningstilsyn på Basens Uddannelsescenter på Strandboulevarden d.16.1.2015 Lovgrundlag for tilsyn Tilsynet er foretaget i overensstemmelse med Undervisningsoverenskomst

Læs mere

Evaluering af elevernes udbytte af undervisningen

Evaluering af elevernes udbytte af undervisningen Evaluering af elevernes udbytte af undervisningen Indholdsfortegnelse Elevernes udbytte af undervisningen... 3 Udtalelser... 3 Skriftlig tilbagemelding på selvstændige skriftlige opgaver.... 4 Mundtlig

Læs mere

Tilsynserklæring Skolens navn og skolekode. Den lille skole, Gammelmosevej 228, 2800 Kongens Lyngby Skolekode: 15 90 15

Tilsynserklæring Skolens navn og skolekode. Den lille skole, Gammelmosevej 228, 2800 Kongens Lyngby Skolekode: 15 90 15 Tilsynserklæring Skolens navn og skolekode. Den lille skole, Gammelmosevej 228, 2800 Kongens Lyngby Skolekode: 15 90 15 Navn på den tilsynsførende. Thorstein Balle Fredericiagade 6.1.tv. 1310 København

Læs mere

Uanmeldt tilsyn. Udfyldes af konsulenten. Status (selvejende/kommunal/privat) Selvejende Adresse Solbjerg Have 18

Uanmeldt tilsyn. Udfyldes af konsulenten. Status (selvejende/kommunal/privat) Selvejende Adresse Solbjerg Have 18 Uanmeldt tilsyn Udfyldes af konsulenten Institution Blomsterhaven Status (selvejende/kommunal/privat) Selvejende Adresse Solbjerg Have 18 Leder Jette Blixt Normerede pladser 0-3 år 28 Normerede pladser

Læs mere

Ifølge skolens overordnede formål prioriteres idræt meget højt, da man tilstræber et vekslende samspil mellem idræt og læringen i de andre grundfag.

Ifølge skolens overordnede formål prioriteres idræt meget højt, da man tilstræber et vekslende samspil mellem idræt og læringen i de andre grundfag. Tilsyn Køng Idrætsfriskole i skoleåret 2011-2012 Tilsynets opgave Som tilsynsførende på Køng Idrætsfriskole er det vores opgave at føre tilsyn med elevernes standpunkt i dansk, regning/matematik og engelsk

Læs mere

Tilsynserklæring 2012/13 Eksternt tilsyn på Michael Skolen for skoleåret 2012/ 2013 Tilsynsførende lærer cand. pæd. Viggo Nørgaard Nielsen Skolekode

Tilsynserklæring 2012/13 Eksternt tilsyn på Michael Skolen for skoleåret 2012/ 2013 Tilsynsførende lærer cand. pæd. Viggo Nørgaard Nielsen Skolekode Tilsynserklæring 2012/13 Eksternt tilsyn på Michael Skolen for skoleåret 2012/ 2013 Tilsynsførende lærer cand. pæd. Viggo Nørgaard Nielsen Skolekode 151022 Tilsynet er gennemført efter gældende regler

Læs mere

Øresunds Internationale Skole Engvej 153, 2300 København S. Tlf.: 32598002 www.o-i-s.dk ois@mail.sonofon.dk

Øresunds Internationale Skole Engvej 153, 2300 København S. Tlf.: 32598002 www.o-i-s.dk ois@mail.sonofon.dk 1 Øresunds Internationale Skole Engvej 153, 2300 København S. Tlf.: 32598002 www.o-i-s.dk ois@mail.sonofon.dk Øresunds Internationale Skoles formål, målsætning og værdigrundlag. Skolens formål. Øresunds

Læs mere

Tilsynsførende er valgt 8. november Ophører marts Elevantal:72 Skolen modtager ingen donationer.

Tilsynsførende er valgt 8. november Ophører marts Elevantal:72 Skolen modtager ingen donationer. Tilsynserklæring. Margrethelyst Friskole Persievej 2 8300 Odder Telefon: 77348529 www.margrethelyst.dk Email:info@margrethelyst.dk Skolekode:280214 Skoleleder: Morten Guldberg. Tilsynsførende er valgt

Læs mere

Tilsynserklæring. for. Det Kongelige Vajsenhus. Skoleåret 2015-16. Ved Kirsten Hansen. Certificeret tilsynsførende

Tilsynserklæring. for. Det Kongelige Vajsenhus. Skoleåret 2015-16. Ved Kirsten Hansen. Certificeret tilsynsførende Kongelige Vajsenhus Nørre Farimagsgade 51 1364 København K Telefon3393 03 26 Skolekode: 101080 Skoleleder: Mathias Bruun Tilsynserklæring for Det Kongelige Vajsenhus Skoleåret 2015-16 Ved Kirsten Hansen

Læs mere

Søjledagen et skolekulturprojekt

Søjledagen et skolekulturprojekt Opsamling og anbefalinger Søjledagen et skolekulturprojekt Indledning Søjledagen der fandt sted i slutningen af november 2010 var et led i et større projekt om skolekultur som har eksisteret på CG gennem

Læs mere

Solhverv Privatskole Tilsynserklæring / Tilsynsrapport 2014

Solhverv Privatskole Tilsynserklæring / Tilsynsrapport 2014 Privatskole Tilsynserklæring / Tilsynsrapport 20 Tilsynet er gennemført i perioden marts september i.h.t. Bekendtgørelse om certificeret tilsyn på frie grundskoler. Skolens navn: Privatskole, Nr. Truevej

Læs mere

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres for tilsynets samlede vurdering af tilbuddet samt udviklingspunkter, bemærkninger og

Læs mere

Der er i lærergruppen i forhold til den samlede evaluering og skolens 5. års evalueringsplan i 2013 fokus på følgende 3 områder:

Der er i lærergruppen i forhold til den samlede evaluering og skolens 5. års evalueringsplan i 2013 fokus på følgende 3 områder: Evaluering 2013 Der er i lærergruppen i forhold til den samlede evaluering og skolens 5. års evalueringsplan i 2013 fokus på følgende 3 områder: Evaluering, karakterer, udtalelser De praktisk-musiske fag

Læs mere

Tilsynsramme for de uanmeldte pædagogiske tilsyn for dagtilbud i Rudersdal Kommune

Tilsynsramme for de uanmeldte pædagogiske tilsyn for dagtilbud i Rudersdal Kommune Tilsynsramme for de uanmeldte pædagogiske tilsyn for dagtilbud i Rudersdal Kommune Børnehus: Gøngehuset Dato: 11. april 2014 kl.8-10.30 Tilsynskonsulent: Eva Engedal Børneområdet skal hvert år gennemføre

Læs mere

Tilsynserklæring 2013/14. Eksternt tilsyn på Michael Skolen for skoleåret 2013/14. Tilsynsførende lærer cand. pæd. Viggo Nørgaard Nielsen

Tilsynserklæring 2013/14. Eksternt tilsyn på Michael Skolen for skoleåret 2013/14. Tilsynsførende lærer cand. pæd. Viggo Nørgaard Nielsen Tilsynserklæring 2013/14 Eksternt tilsyn på Michael Skolen for skoleåret 2013/14 Tilsynsførende lærer cand. pæd. Viggo Nørgaard Nielsen Skolekode 151022 Tilsynet er gennemført efter gældende regler i friskoleloven

Læs mere

Hjemmesidevejledning

Hjemmesidevejledning v Hjemmesidevejledning Ministeriets krav til informationer på frie grundskolers hjemmesider Friskoler og private grundskoler 23-02-2017 Indhold Indledning... 2 1 Lov om friskoler og private grundskoler...

Læs mere

Tilsynserklæringen er skrevet på baggrund af 4 besøg på skolen, samtale med lærerne og Freinetskolens hjemmesides informationer.

Tilsynserklæringen er skrevet på baggrund af 4 besøg på skolen, samtale med lærerne og Freinetskolens hjemmesides informationer. Tilsynserklæring Freinetskolen 2012/13 Valby Langgade 117, 2500 Valby. Skolekode: 101133 Tilsynsførende: Else Stig Hermansen Tilsyn Tilsynserklæringen er skrevet på baggrund af 4 besøg på skolen, samtale

Læs mere

Selvevaluering på (skolens navn)

Selvevaluering på (skolens navn) Selvevaluering på (skolens navn) Forældrekreds og bestyrelse har d. / 20 i fællesskab truffet beslutning om, at tilsynet med undervisningen, føres af skolen ved selvevaluering. Skolestyrelsen er underrettet

Læs mere

Skolens uddannelsesplan som læreruddannelsessted

Skolens uddannelsesplan som læreruddannelsessted Skolens uddannelsesplan som læreruddannelsessted Krogårdskolen Adresse Skoleager 1, 2670 Greve Webadresse: www.krogaaardskolen.dk Telefon: 43 97 31 35 Kontaktoplysning generelt: krogaardskolen@greve.dk

Læs mere

Simon - en elev i generelle læringsvanskeligheder

Simon - en elev i generelle læringsvanskeligheder Simon - en elev i generelle læringsvanskeligheder Indhold og mål i undervisningen 1. observation: Klassen arbejder i dansk med gysergenren og forberedende skriveøvelser med henblik på at kunne skrive egne

Læs mere

Tilsynserklæring for Vejle Privatskole 2013/2014

Tilsynserklæring for Vejle Privatskole 2013/2014 Tilsynserklæring for Vejle Privatskole 2013/2014 Af tilsynsførende Esen Hayaloglu Baggrund for tilsyn Vejle d. 10. april 2014 Jeg, Esen Hayaloglu, har fået fornøjelsen af at føre tilsyn med Vejle Privatskole

Læs mere

Vi vil også se på det sociale miljø i klasserne. Hvilket er en væsentlig forudsætning for at eleverne kan få et fagligt udbytte.

Vi vil også se på det sociale miljø i klasserne. Hvilket er en væsentlig forudsætning for at eleverne kan få et fagligt udbytte. Tilsyn Køng Idrætsfriskole i skoleåret 2013-2014 Tilsynets opgave Som tilsynsførende på Køng Idrætsfriskole er udgangspunktet for vurderingen standpunktet for eleverne som helhed samt undervisningen generelt,

Læs mere

Strandmølleskolen Att: Bestyrelsesformand Thomas Hald Damgade 34, Postboks 128, 5610 Assens. Tilsyn med Strandmølleskolen

Strandmølleskolen Att: Bestyrelsesformand Thomas Hald Damgade 34, Postboks 128, 5610 Assens. Tilsyn med Strandmølleskolen Strandmølleskolen Att: Bestyrelsesformand Thomas Hald Damgade 34, Postboks 128, 5610 Assens Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. nr.: 33 92 50 00 E-mail:

Læs mere

SPROG HANDLEPLAN I DAGPLEJEN

SPROG HANDLEPLAN I DAGPLEJEN Egedal kommunale Dagpleje Ro til nærvær - Tid til udvikling Revideret jan 2016 SPROG HANDLEPLAN I DAGPLEJEN Målgruppe: I dagplejen har vi børn fra 0-2,11 år Når de små børn starter i dagplejen, er deres

Læs mere

Eksternt tilsyn med Sct. Mariæ Skole

Eksternt tilsyn med Sct. Mariæ Skole Bestyrelsen Sct. Mariæ Skole Valdemarsgade 14 Postboks 1522 9100 Aalborg Eksternt tilsyn med Sct. Mariæ Skole 2016 24.11.2016 Tilsynet med Sct. Mariæ Skole, skolekode 851 053, er foretaget af certificeret

Læs mere

Aktionslæring. Læremiddelkultur 2,0

Aktionslæring. Læremiddelkultur 2,0 Læremiddelkultur 2,0 Dialogseminar d. 23.02.2009 Odense Fase 2: sprojekt Formål: At udvikle en didaktik 2,0 der kan matche udfordringerne i en læremiddelkultur 2,0 Resultat: En ny didaktik forstået bredt

Læs mere

Institutionsleder/skoleleder Søren Falsig Teamleder/afdelingsleder Jette Møller Bestyrelsesformand: Susanne Bøgelund Bestyrelsesrepræsentanter:

Institutionsleder/skoleleder Søren Falsig Teamleder/afdelingsleder Jette Møller Bestyrelsesformand: Susanne Bøgelund Bestyrelsesrepræsentanter: Tilsynsrapport Institutionens navn: Thorlund Naturbørnehave- og vuggestue Dato for tilsynsmødet: 9. februar 2016 Daginstitutionschef: Merete Villsen Pædagogisk konsulent: Institutionsleder/skoleleder Søren

Læs mere

TILSYNSERKLÆRING FOR TØMMERUP FRISKOLE FOR SKO- LEÅRET 2013/2014.

TILSYNSERKLÆRING FOR TØMMERUP FRISKOLE FOR SKO- LEÅRET 2013/2014. TILSYNSERKLÆRING FOR TØMMERUP FRISKOLE FOR SKO- LEÅRET 2013/2014. Så er foråret atter ved at bryde frem og endnu et spændende og givende skoleår på Tømmerup Friskole nærmer sig sin afslutning for afgangsklassen

Læs mere

Læsning der lykkes Inklusion af elever med opmærksomhedsforstyrrelser i læse- og skriveundervisningen

Læsning der lykkes Inklusion af elever med opmærksomhedsforstyrrelser i læse- og skriveundervisningen Læsning der lykkes Inklusion af elever med opmærksomhedsforstyrrelser i læse- og skriveundervisningen - Lektor Laura Emtoft og Lektor Sofia Esmann UC Sjælland Udgangspunktet For mange elever præsterer

Læs mere

Tilsynserklæring 2014/15 Østerbro Lilleskole

Tilsynserklæring 2014/15 Østerbro Lilleskole I år har jeg været på besøg følgende dage i følgende klasser: 30. september 2014: 2. klasse dansk, 3. klasse dansk. 3. december 2014: 6. klasse engelsk, 7. klasse engelsk, 7. klasse naturfag, 5. klasse

Læs mere

Vejledning til selvevaluering. Skoleevalueringer 2006/07

Vejledning til selvevaluering. Skoleevalueringer 2006/07 Vejledning til selvevaluering Skoleevalueringer 2006/07 Vejledning til selvevaluering Skoleevalueringer 2006/07 Vejledning til selvevaluering Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt

Læs mere

Uanmeldt tilsyn 2011 Tilsynsrapport Tandsbjerg Plejecenter

Uanmeldt tilsyn 2011 Tilsynsrapport Tandsbjerg Plejecenter Uanmeldt tilsyn 2011 Tilsynsrapport Tandsbjerg Plejecenter Indholdsfortegnelse 1. TILSYN OMFANG OG GENNEMFØRELSE... 2 1.1 Interview... 2 1.2 Rapport... 2 2. KONKLUSION OG ANBEFALINGER PÅ TILSYNSBESØGET...

Læs mere

Selvevaluering 2013. I år har vi valgt at fokusere på følgende metoder:

Selvevaluering 2013. I år har vi valgt at fokusere på følgende metoder: Selvevaluering 2013 Introduktion til selvevalueringen Vi forstår evaluering som en systematisk, fremadskuende proces, der har til hensigt at indsamle de oplysninger, der kan forbedre vores pædagogiske

Læs mere

Pædagogisk konsulent Merete Lorentsen, Kildegårdsvej 30,8544 Mørke Mobil: Mail: Side 1

Pædagogisk konsulent Merete Lorentsen, Kildegårdsvej 30,8544 Mørke Mobil: Mail: Side 1 Tilsynserklæring for: Ugelbølle Friskole Langkær 2, Ugelbølle. 8410 Rønde Telefon: 25200700 Skoleleder: Michael Kjær. Hjemmeside: www.ugelboellefriskole.dk Email:info@ugelboellefriskole.dk CVR.nr. 32819087

Læs mere

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 2 af 9. januar 2009 om evaluering og dokumentation i folkeskolen

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 2 af 9. januar 2009 om evaluering og dokumentation i folkeskolen Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 2 af 9. januar 2009 om evaluering og dokumentation i folkeskolen I henhold til 17, stk. 4, og 18, stk. 1-3, i landstingsforordning nr. 8 af 21. maj 2002 om folkeskolen,

Læs mere

Uddannelsesplan for lærerstuderende

Uddannelsesplan for lærerstuderende Uddannelsesplan for lærerstuderende 2016 Kære lærerstuderende Velkommen på Steinerskolen. Jeg håber, du vil føle dig velkommen. Vi er glade for at have studerende på skolen, og vi vil gøre vores allerbedste

Læs mere