REFERAT. for. Socialudvalgsmøde den 3. juni 2003, Kl i Risbjergværelset på Hvidovre Rådhus, Hvidovrevej 278.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "REFERAT. for. Socialudvalgsmøde den 3. juni 2003, Kl i Risbjergværelset på Hvidovre Rådhus, Hvidovrevej 278."

Transkript

1 Social og Sundhedsforvaltningen Den 4. juni 2003/bih REFERAT for Socialudvalgsmøde den 3. juni 2003, Kl i Risbjergværelset på Hvidovre Rådhus, Hvidovrevej 278. Afbud fra Peter Broholm Mødet slut kl

2 INDHOLDSFORTEGNELSE Afbud fra Peter Broholm... 1 Pkt.nr Meddelelse fra formand/administration om efterretningssager og orientering om verserende sager... 1 Pkt.nr Opgørelse over ankenævnsafgørelser i perioden Pkt.nr Vedr. Ændring af lov om tandpleje m.v Pkt.nr Venteliste til plejehjem m.v Pkt.nr Anvendelse af midler fra Socialministeriets kommunepuljen til sindslidende Pkt.nr Ansøgninger til sundhedspulje Pkt.nr Børns ernæring og implementering af Hvidovre Kommunes ernæringspjece i dagpleje oginstitutioner Pkt.nr Udviklingspuljen Pkt.nr Høringssvar til københavns Amts Sygehusplan Pkt.nr Analysering af dagplejens økonomi for år Pkt.nr Overflytning af børn fra Krebsen til Strandhøjen Pkt.nr Justering af gældende visitationsregler optagelse af børn i dagtilbud Pkt.nr Forslag til Hvidovre Kommunes sundhedsredegørelse Pkt.nr Skurvogn ved Frihedens Station Pkt.nr Ændring af lov om retssikkerhed og administration på det sociale område vedr. anbragte børn Pkt.nr Agitation i børneinstitutioner Pkt.nr Eventuelt... 30

3 Side 1 Pkt.nr. 1 Meddelelse fra formand/administration om efterretningssager og orientering om verserende sager Socialudvalgets møde 3. juni 2003 Punkt 1: Der er udsendt notat vedrørende Virksomhedsplaner på Børne og Ungeområdet, som udvalget behandlede på majmødet Udvalget har modtaget oplæg vedrørende Strategiplanudarbejdelse i institutionerne. Metoden kan anvendes fra Udsendt notat vedrørende selvejende institutioner til udvalget. Notat om Krebsen sendt til udvalget. Udvalget beder om at få en særskilt sag til behandling vedrørende status på Krebsen til det ekstraordinære møde den På mødet uddeles: Notat vedrørende indflytningsplan i Lille Friheden. Diverse materiale om Den sociale arv. Status på indflytning i Lille Friheden. Kirsten Breindal orienterede om lempelse af Lov om magtanvendelse om muligheden for at indføre madordninger i børnehaver pr Forvaltningen vil senere fremlægge sag herom kommunallæge Helle Nielsen startede starter Pia Hjørtoft som ny daginstitutionschef budgetmøde med Ældrerådet den

4 Side 2 Pkt.nr. 2 Opgørelse over ankenævnsafgørelser i perioden Indstilling: Social og Sundhedsforvaltningen indstiller til Socialudvalget 1. at Socialudvalget tager opgørelsen over ankenævnsafgørelser til efterretning Socialudvalgets møde 3. juni 2003 Punkt 2: Taget til efterretning. Sagsfremstilling: At orientere Socialudvalget om ankenævnsafgørelser for perioden Beslutningsgrundlag: Afgørelser i ankesager for det Sociale Nævn forelægges halvårligt for Socialudvalget. Seneste opgørelse over afgørelser var for perioden I perioden var der i alt 48 afgørelser fra Det sociale Nævn, heraf 5 i Børne og Familieafdelingen og 43 i sektoren for Omsorg og pension. Ankenævnsafgørelser i Børne og Familieafdelingen fordelte sig i perioden som følger: Medhold 3 Pålæg 1 Hjemviste 1 Ankenævnsafgørelser i Sektoren for Omsorg og Pension fordelte sig i perioden som følger: Medhold 39 Pålæg 2 Hjemviste 2

5 Side 3 Jf. sidste opgørelse over ankenævnsafgørelser, der blev behandlet på Socialudvalgets møde d. 3. september 2002 er udviklingen i Børn og Familieafdelingen fortsat således, at antallet af afgørelser i sidste halvår af 2002 er den laveste i den periode, der er gjort op fra begyndelsen af Til gengæld er antallet af ankenævnsafgørelser steget med 18 fra 25 til 43 sager i sektoren for Omsorg og Pension i forhold til første halvår af Dog er kun 2 sager endt med pålæg til kommunen, hvilket er lavt i forhold til de øvrige perioder fra 1999 til nu, hvor der har været mellem 4 og 10 pålæg, med undtagelse af sidste periode, hvor der ingen pålæg var. Økonomiske konsekvenser: Personalemæssige konsekvenser: Miljømæssige konsekvenser: Andre konsekvenser: Bilag: Opgørelse over ankenævnsafgørelser for sektor for Omsorg og pension, samt for Børne og Familie afdelingen. Pkt.nr. 3 Vedr. Ændring af lov om tandpleje m.v Indstilling: Social og Sundhedsforvaltningen indstiller til Socialudvalget 1. at Socialudvalget tager orienteringen om ændring af lov om tandpleje til efterretning

6 Side 4 Socialudvalgets møde 3. juni 2003 Punkt 3: Taget til efterretning. Socialudvalget ønsker en status på sagen ved udgangen af 1. kvartal Sagsfremstilling: Med Folketingets vedtagelse af Ændring om lov om tandpleje m.v. d. 15. maj 2003 med virkning fra 1. januar 2004, får forældre frit valg med hensyn til tandbehandling af deres barn. Det betyder, at hvis forældre vælger en privatpraktiserende tandlæge fremfor kommunens tilbud på kommunal klinik, vil de få et kommunalt tilskud på 65%. Hvis de vælger tandbehandling på en kommunal tandklinik i en anden kommune, skal bopælskommunen betale et beløb, der svarer til bopælkommunens gennemsnitlige pris på en tandbehandling pr. barn. Hvis behandlerkommunens gennemsnitlige pris pr. barn er højere end bopælkommunens, skal forældrene selv betale differencen. En kommune kan afvise at modtage børn fra andre kommuner, hvis det er begrundet i kapacitetsmæssige hensyn. På de kommunale klinikker i hjemkommunen er tandplejen vederlagsfri. Indenrigs og sundhedsministeriet fastsætter nærmere regler om adgangen til at skifte mellem kommunal kliniktandpleje og privat tandlægepraksis samt om adgangen til at modtage tandplejetilbuddet på en anden kommunes tandklinik. Økonomiske konsekvenser: For Hvidovre Kommune vil loven umiddelbart medføre en merudgift i forhold til de børn, der i dag er udmeldt af børnetandplejen, og som må formodes at tilslutte sig ordningen med 65% tilskud. Udgiften pr. barn der vælger behandling hos privatpraktiserende tandlæge bliver 65% af 1.237, kr., hvilket er 805, kr. I Hvidovre Kommune er i dag ca. 1% af børnene mellem 0 til 16 år udmeldt af den kommunale tandpleje. Det svarer til ca. 120 børn. Når loven træder i kraft svarer dette til en udgift på: 120 gange 805 kr. = kr. Hvis 10% ønsker behandling hos privatpraktiserende tandlæge vil udgiften være kr. Hvis et barn skal have udført en tandreguleringsbehandling hos privatpraktiserende specialtandlæge i ortodonti, vil denne behandling koste mellem til kr. 65% af dette vil være en kommunal udgift på mellem til kr. I Høje Tåstrup Kommune har man i 2000 lavet et 3årigt forsøg med frit valg i den kommunale tandpleje. De har en udmeldelses procent på 0,8 på de 0 15 årige. Siden forsøgets start har de haft en direkte omkostning til privatpraktiserende tandlæger på kr I GræstedGilleleje Kommune, hvor man har frit valg, har man 3,5% udmeldte børn.

7 Side 5 Økonomisk forvaltnings bemærkninger: Økonomisk forvaltning bemærker, at der bør udarbejdes en nærmere analyse af de økonomiske konsekvenser til brug for budgetbehandlingen af budget Personalemæssige konsekvenser: Miljømæssige konsekvenser: Andre konsekvenser: Bilag: Pkt.nr. 4 Venteliste til plejehjem m.v Indstilling: Social og sundhedsforvaltning indstiller til Socialudvalget 1. at Socialudvalget tager opgørelse og redegørelse over venteliste til plejehjem m.v. til efterretning. Socialudvalgets møde 3. juni 2003 Punkt 4: Taget til efterretning. Forvaltningen undersøger, om det kan opgøres, hvor længe en borger, der har fået tildelt en plads, har ventet på en plads. Skal fremgå af den kommende opgørelse. Sagsfremstilling:

8 Side 6 På Socialudvalgets møde den blev det besluttet, at ventelisten fra den 1. juli 1998 skal forelægges kvartalsvis og samtidig indeholde flere oplysninger om ventetider m.m. Ved opgørelse den ventede i alt 43 personer på en plejebolig. Pr var tallet 46 og pr ventede ligeledes 46, hvoraf 9 var indlagt på hospital. Der er gennemsnitligt indgået 18 nye ansøgninger i månederne februar, marts og april Den gennemsnitlige tilgang er 21 sager og afgang har gennemsnitligt ligeledes været 21. Redegørelse om fremlagte venteliste: 31 personer, der er godkendt til plejebolig, har ventet 6 måneder og derunder i forhold til ansøgningstidspunktet, medens 15 har ventet ud over 6 måneder fordelt således: 3 udenbys borgere, boende i plejebolig, ønsker kun plejehjemmet Søvangsgården samt én bestemt bolig på Krogstenshave. ( Har fået andet tilbudt. ) 3 udenbys borgere venter på overflytning til skærmet enhed i Hvidovre. Ventetid 30 9 mdr. ) 1 hvidovreborger boende i udenbys plejebolig ønsker overflytning til plejebolig i Hvidovre. Ventetid 10 mdr. 4 personer venter hjemme på plejebolig i anden kommune. Ventetid 14 7 mdr. 4 personer venter hjemme på plejebolig her i en skærmet enhed. Ventetid 11 7 mdr. Økonomiske konsekvenser: Personalemæssige konsekvenser: Miljømæssige konsekvenser: Andre konsekvenser: Bilag: Opgørelse over venteliste til plejehjem m.v. pr Pkt.nr. 5 Anvendelse af midler fra Socialministeriets kommunepuljen til sindslidende Indstilling:

9 Side 7 Social og Sundhedsforvaltning indstiller til Socialudvalg 1. at Socialudvalget godkender projektforslaget. 2. at Ældrerådets høringssvar indgår i socialudvalgets behandling af sagen. 3. at Socialudvalget videresender sagen til Økonomiudvalget med henblik på tillægsbevilling på kr i budgetår 2003, samt tillægsbevilling til indtægten på kr at Socialudvalget videresender sagen til Økonomiudvalget med henblik på godkendelse af at kr medtages i budget Socialudvalgets møde 3. juni 2003 Punkt 5: Indstillingerne tiltrådt. Socialudvalget bemærker, at aktiviteten ophører ved udgangen af Ældrerådets høringssvar indgik i behandling af sagen. Sagsfremstilling: Hvidovre kommune har uansøgt fået økonomiske støtte på kr fra puljen til kommuner med særligt store udgifter til initiativer til sindslidende. Midlerne foreslås anvendt således: I Hvidovre kommune er der en stigning i antallet af ældre borgere med psykiatriske diagnoser. Denne gruppe af borgere har svært ved at profitere af de etablerede tilbud, Samleren under socialpsykiatrien og daghjemmene på de kommunale plejehjem. De har behov for særlig støtte og faste rammer. I Socialpsykiatriplanen for Hvidovre Kommune er der bl.a. nævnt følgende problemområde: Der bliver flere ældre kronisk sindslidende i folkepensionsalderen. Disse kan ikke profitere af kommunens tilbud til ældre, og de eksisterende socialpsykiatriske tilbud er rettet mod aldersgruppen 1867 år. I støtte og aktivitetscentret Samleren er der enkelte ældre indskrevne, som så længe de ikke har særlige aldersrelaterede behov, kan rummes her, men adgangsforholdene og de fysiske rammer er uegnede for gangbesværede, idet man ikke kan færdes med rollator eller kørestol, ligesom aktiviteterne er målrettet den yngre brugergruppe, som antalsmæssig er langt den største. Som nævnt kan disse borgere på grund af sindslidelsen ikke uden særlig støtte indgå i de støttetilbud, der eksisterer for ældre pensionister, uden en særlig indsats fra personalet.

10 Side 8 Socialforvaltningen vurderer derfor, at der ved ansættelse af en projektmedarbejder på dagcentret Spurvegården, kan opnås særlig fokus på ældre sindslidende borgere med henblik på at afklare, om Spurvegården kan rumme denne målgruppe. Socialforvaltningen vurderer at en projektperiode på et år, med start 1. september 2003, hvor der ansættes en medarbejder med særligt kendskab til ældre sindslidende, kan danne grundlag for en fremadrettet indsats for denne gruppe af borgere. Projektmedarbejderen skal være kontaktskabende til denne målgruppe og støtte den enkelte i en indkøringsperiode. Der skal ligeledes være en opsøgende og fastholdende funktion, da sindslidende ofte ikke selv er i stand til at komme ud fra hjemmet, hvilket medfører en uhensigtsmæssig isolation. Projektmedarbejderen skal være organisatorisk forankret på Spurvegården, men faglig og kollegial rådgivning og supervision ydes fra Socialpsykiatrien. Ved projektperiodens udløb udarbejdes en evaluering af forløbet i forhold til de enkelte sindslidende brugere, de øvrige brugere, personalegruppens arbejdsopgaver samt fremtidige muligheder for sindslidende i Spurvegården. Økonomiske konsekvenser: Indtægten på kr er modtages i 2003 fra Socialministeriet. Udgiften vil fordele sig med kr i 2003 og kr i Økonomisk forvaltnings bemærkninger: Økonomisk forvaltning har ingen bemærkninger. Personalemæssige konsekvenser: Miljømæssige konsekvenser: Andre konsekvenser: Bilag: Ældrerådets høringssvar. Pkt.nr. 6 Ansøgninger til sundhedspulje

11 Side 9 Indstilling: Social og sundhedsforvaltningen indstiller til Socialudvalget 1. at Socialudvalget træffer afgørelse vedrørende ansøgninger til den i år 2003 afsatte pulje på kr til en særlig indsats på sundheden i Hvidovre Kommune. Socialudvalgets møde 3. juni 2003 Punkt 6: Socialudvalget besluttede at støtte: Forslag 3 med kr. Forslag 5 med kr., men målgruppen skal være overvægtige børn i Hvidovre, ikke skolebørn fra 36. klassetrin. Forslag 1, 2 og 4 henvises til den anden pulje vedrørende kostpjecen og ernæring. Forslag 4 gives afslag. Socialudvalget besluttede at den foreslåede oplægsholder tilbydes i alle 4 distrikter og ikke kun i Rønnebærhuset. Der afsættes kr. til dette. Socialudvalget besluttede, at give afslag til forslag 6, der falder udenfor puljens formål. Socialudvalget er indstillet på at genbehandle forslag 7, når der er redegjort for, hvordan forslaget gavner de ældre borgere. Genbehandles på Socialudvalgets septembermøde. Sagsfremstilling: Ved Kommunalbestyrelsens behandling af budget 2003 blev der på Socialudvalgets område afsat kr til sundhedsarbejdet. Heraf besluttede Socialudvalget på møde 1. april 2003, punkt 2, at afsætte kr til en særlig indsats på sundheden i Hvidovre Kommune. Puljen er til støtte af sundhedsfremmende aktiviteter, der primært er rettet mod aktiviteter i forhold til alkoholmisbrug, rygning og dårlig ernæring. Disse områder er hovedproblemstillinger i Hvidovre Kommunes Sundhedsredegørelse Socialudvalgsformanden har den 3. april, 2003, skrevet til alle institutioner og afdelinger i Socialforvaltningen og gjort opmærksom på muligheden for at søge puljen. Puljen kan søges af institutioner og faggrupper under Socialudvalgets område i Hvidovre Kommune. Der er indkommet 7 ansøgninger. Socialudvalget ansøges om i alt kr Økonomiske konsekvenser: De kr. indgår som en del af puljen på i alt kr. under Socialudvalgets område til sundhedsarbejde. Personalemæssige konsekvenser:

12 Side 10 Miljømæssige konsekvenser: Andre konsekvenser: Bilag: Oversigt over ansøgningerne Ansøgningerne Pkt.nr. 7 Børns ernæring og implementering af Hvidovre Kommunes ernæringspjece i dagpleje oginstitutioner Indstilling: Social og Sundhedsforvaltningen indstiller til Socialudvalg 1. at godkende forslag til aktiviteter for implementering af ernæringspjece i dagpleje og institutioner samt forslag til supplerende tiltag for det sundhedsfremmende arbejde på området. Socialudvalgets møde 3. juni 2003 Punkt 7: Godkendt med en bemærkning om, at Rønnebærhusets idé om at benytte oplægsholder Else Marie Simonsen i de 4 distrikter afvikles hen over efteråret med henblik på, at understøtte kommunens ernæringspjece. Sagsfremstilling:

13 Side 11 På socialudvalgsmødet den 1. april 2003 pkt. 2 behandledes sag om anvendelse af socialudvalgets sundhedspulje på kr. Udvalgets besluttede at dele puljen i 2 særskilte puljer på hver kr. Den ene pulje skulle rettes mod kost og ernæring på 0 6 års området. Herunder også implementering af kostpjece. Forvaltningen kommer med oplæg til socialudvalget, der behandles inden sommerferien. Forvaltningens forslag til aktiviteter: Forvaltningen foreslår, der i efteråret afvikles en BØRNENES SUNDHEDSUGE i dagpleje og institutioner. Der skal i denne uge foregå mange aktiviteter, som alle er rettet mod emnet sundhed i forhold til ernæring. Aktiviteterne skal tage afsæt i kommunens ernæringspjece for 0 6 årige, som blev udsendt i en ny og revideret udgave i december Det overordnede indhold for Børnenes Sundhedsuge er nærmere beskrevet i bilag 1. Forvaltningen foreslår blandt andet, at der etableres et Sundheds Værksted og en konkurrence for dagpleje og institutioner om hvem, der har afviklet de bedste aktiviteter for implementering af ernæringspjecen og øvrige sundhedsfremmende tiltag i Børnenes Sundhedsuge. Det forslås, at der arbejdes med et koordineret forløb således at alle institutioner og dagpleje skal involveres i det sundhedsfremmende arbejde. Derfor afvikles sundhedsarbejdet under en struktur hvor der nedsættes en overordnet koordineringsgruppe (Sundhedsgruppen) med repræsentation af kommunelæge, tandlæge, sundhedsplejerske, lederen af dagplejen, pædagogisk konsulent, økonoma fra et plejehjem og daginstitutionschefen, som bliver formand for gruppen. Sundhedsgruppens opgave bliver at opsamle idéer og sprede disse, koordinere tiltag, sikre kvalitet i aktiviteterne, producere plancher, opslag mv. og formidling af sundhedsarbejdet både internt og eksternt. Sundhedsgruppen bliver ansvarlig for afvikling af Sundheds/Værkstedet og for en forholdsmæssig fordeling af de økonomiske midler til sundhedsarbejdet i institutioner og dagpleje samt til Sundheds Værkstedet og Børnenes Sundhedspokal. Økonomiske konsekvenser: Der er i alt afsat til Sundhedspuljen på Socialudvalgets område heraf anvendes til Børnenes Sundhedsuge. Personalemæssige konsekvenser: Miljømæssige konsekvenser: Andre konsekvenser: Bilag: Indholdet I Børnenes Sundhedsuge

14 Side 12 Pkt.nr. 8 Udviklingspuljen Indstilling: Socialforvaltning indstiller til Socialudvalget 1. at beslutte anvendelsen af Udviklingspuljen 2003 på kr med temaet Kommunikation, dialog, formidling og gensidig forståelse Socialudvalgets møde 3. juni 2003 Punkt 8: Godkendt. Sagsfremstilling: For at tilgodese forældre og børns forskellige behov er der stort behov for kommunikation, formidling, fælles relationer og gensidig forståelse. Socialforvaltningen foreslår, at der afholdes temaaftener i de 4 distrikter med fokus på netop kommunikation, formidling og dialog. Det fælles ansvar for tilrettelæggelsen er institutionslederne og forældrebestyrelserne. Der skal gives et skriftligt referat til forvaltningen, som så vil få udarbejdet en Kommunikations nyheds avis. Når disse temaaftener er afholdt, vil Socialforvaltningen holde en fælles temaeftermiddag/aften med samtlige forældrebestyrelser med relevante oplægsholdere. Efterfølgende vil alle værdierne fra disse aftener blive opsamlet og formidlet videre til politikere, forældre og institutioner, så alle får en bedre fælles forståelse til gavn for børns daglige trivsel. Økonomiske konsekvenser: Der er afsat kr på Udviklingspuljen Personalemæssige konsekvenser: Miljømæssige konsekvenser: Andre konsekvenser: Bilag:

15 Side 13 Notat om anvendelse af Udviklingspuljen 2003 Oversigt over temaer under Det gode Børneliv Pkt.nr. 9 Høringssvar til københavns Amts Sygehusplan Indstilling: Social og Sundhedsforvaltningen indstiller til Socialudvalget 1. at Socialudvalget anbefaler godkendelse af høringssvaret vedrørende Københavns Amts sygehusplan at Socialudvalgets anbefaling videresendes til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen 3. at Ældrerådets udtalelse indgår i behandlingen af sagen Socialudvalgets møde 3. juni 2003 Punkt 9: Ad 1: Godkendt. Ad 2: Tiltrådt. Ad 3: Ældrerådets udtalelser indgik i behandlingen. Socialudvalget ønsker Ældrerådets bemærkninger indarbejdet i høringssvaret. Sagsfremstilling: Københavns Amt har udarbejdet sygehusplan 2003 for det somatiske område med det udgangspunkt, at amtets sygehusvæsen generelt er velfungerende. Der lægges ikke op til grundlæggende forandringer, men forslag til: Organisationsændringer Justering af opgavefordelingen mellem sygehusene Indsatsområder i de kommende år.

16 Side 14 Borgerne i Hvidovre kommune vil fortsat have Hvidovre hospital som lokalsygehus, hvilket vil have stor betydning for en stor del af befolkningen, da behandling/indlæggelse i nærmiljøet er af stor betydning. Store patientgruppers behandlingsbehov skal kunne imødekommes på sygehusene, men den foreslåede ogavefordeling mellem sygehusene med henblik på at styrke indsatsen og give helhedsbehandling på særlige områder, kan ses som en fordel for borgerne. Generelt er der ingen bemærkninger til sygehusplanen, da den bygger på hovedprincipper, som Hvidovre kommune kan tilslutte sig. En struktur, hvor der sættes fokus på effektivitet, bedre patientservice, herunder kvalitet i behandlingen samt forebyggelse er i alles interesse. Osteoporose: Oprettelse af osteoporoseambulatorier på Glostrup, Herlev og Gentofte hospitaler kan anbefales, da det har væsentlig betydning for denne gruppe, at der dels sker en tidlig indsats, men også en fokus på behandling med henblik på at forhindre et hurtigt progredierende forløb. Behandling er vigtigt, men forskning er ligeså vigtigt, hvorfor det foreslåede Videnscenter på Herlev hospital kun kan anbefales. Center for komplicerede sår: At oprette et center for denne patientgruppe kan få stor betydning for både patienter og samfundsøkonomien. Det er vigtigt at Københavns Amt etablerer dette center, da der i dag ikke findes noget sted, hvor den multidiciplinære vurdering og behandling af de mest komplicerede sår finder sted. En effektivisering på dette område vil medføre reducering af ydelser i den kommunale hjemmepleje og andre områder som hjælpemidler, da manglende behandling jo ofte medfører behov for længerevarende behandling af hjemmesygepleje og behov for hjælpemidler. Samarbejde med praktiserende læger, kommuner og patientorganisationer: Et initiativ som kommunerne kan støtte, da det er af stor betydning, at der sker et tværfagligt samarbejde med henblik på reduktion af antal indlæggelser og samarbejde i forbindelse med udskrivelse. Det sidste en betingelse for, at borgerne oplever en god udskrivning, som kan forhindre en hurtig genindlæggelse. Sundhed og forebyggelse: Hvidovre kommune har særlig fokus på sundhed og forebyggelse, og mener derfor at det er to vigtige områder. Dels den generelle indsats i forhold til at forebygge livsstilssygdomme, men også forebyggelse af osteoporose, kræft og andre sygdomme er vigtige indsatsområder. Demensudredning: At flytte udredningen fra Gentofte hospital til Glostrup hospital får umiddelbart ikke nogen ændret effekt på dette område, men det er et område som i de næste år vil medføre store udgifter for kommunerne i form at øget hjælp til borgerne både i form at hjemmehjælp og plejehjemspladser. En sygdom som der burde forskes væsentlig mere i med henblik på tidlig udredning, dels for at give borgerne en større livskvalitet, men også med henblik på at reducere de offentlige udgifter. Der burde derfor afsættes yderligere midler til netop dette arbejde. Økonomiske konsekvenser: Personalemæssige konsekvenser:

17 Side 15 Miljømæssige konsekvenser: Andre konsekvenser: Bilag: Høringssvar til Københavns Amt Sygehusplanen Ældrerådets høringssvar Pkt.nr. 10 Analysering af dagplejens økonomi for år Indstilling: Social og sundhedsforvaltningen indstiller til Socialudvalget 1. at analysen om dagplejens økonomi for år 2003 tages til efterretning, 2. at de forventede nettomerudgifter på dagpleje i 2003 vil indgå i den samlede økonomirapportering pr. 31. august at forventninger til budget 2004 afventer behovsananlyse. Socialudvalgets møde 3. juni 2003 Punkt 10: Ad 1: Taget til efterretning. Ad 2: Tiltrådt. Ad 3: Tiltrådt.

18 Side 16 Socialudvalget ønsker, at der også sker en opstramning af anvisning af pladser i forbindelse med sommervisitation. Forvaltningen undersøger, om 2½ årige, der flytter fra dagplejen til en integreret institution, kan indskrives i en børnehaveplads. Sagsfremstilling: Socialudvalget behandlede på møde den 6. maj 2003 økonomirapportering pr. 31. marts Heraf fremgik det, at der specifikt for dagplejen kan forventes mindreindtægter som følge af manglende forældrebetaling i størrelsesordenen 1,3 mio. kr. I den forbindelse har forvaltningen iværksat en analyse af problematikken. Analysen omfatter årsager til mindreindtægten i form af forældrebetaling, herunder udnyttelse af dagplejens pladskapacitet. Analysens indhold fremgår af vedlagte notatark af 23. maj 2003, herfra skal følgende fremhæves: Forvaltningen forventer ca. 1,2 mio. kr. i mindreindtægter i forældrebetaling De primære årsagen til de forventede afvigelser er: 1. Der er pt. Ansat 100 dagplejere. 2. Reduceret kapacitet bl.a. som følge af pladser i tilbud, hvor forældrene ikke har givet tilsagn samt dagplejeres orlov og langtidssygdom. Dagplejens lønbrug i år 2003 som konsekvens af færre ansatte Ifald der ikke sker større ændringer i forhold til antallet af ansatte pr. 1. maj d.å., kan der forventes en besparelse på dagplejens lønforbrug i år 2003 på ca. 0,6 mio. kr. Samlet set forventes en nettomerudgift i 2003 på 0,5 mio.kr. Dagplejens kapacitet og antallet af dagplejere er imidlertid helt afhængig af resultatet af behovsanalyse på 06 års området. Denne er som nævnt under udarbejdelse pt. Men under forudsætning af uændret kapacitetsniveau forventer mindreindtægter vedrørende forældrebetalingen på omkring 1,2 mio. kr. i Og med det nuværende antal dagplejere kan der i 2004 forventes mindreudgifter til løn til dagpleje på ca. 1,4 mio. kr. Med disse forudsætninger vil der i 2004 dermed ikke forventes lignende budgetproblemer som i 2003, men dette er afhængig af behovsanalysen, som forventes at foreligge primo juni, hvorefter forvaltningens indstilling til dagplejens kapacitet vil foreligge. Forvaltningen ændrer straks administrativ praksis omkring indskrivning af dagplejebørn ved helligdage etc., således at indskrivning til dagpleje følger samme regelsæt som for indskrivning til kommunens øvrige 0 6 års tilbud

19 Side 17 Forvaltningen har igangsat analysen af arbejdsgangene i dagplejen og pladsanvisningen, med henblik på ændringer, som bl.a. kan aflede, at der sker indskrivning af børn, fra den dato pladsen er ledig til besættelse. Fortsat stor opmærksomhed og opfølgning på dagplejeres sygefravær, herunder langtidssyge dagplejere Økonomiske konsekvenser: Økonomisk forvaltnings bemærkninger: Økonomisk forvaltning bemærker, at sagen genoptages, når behovsanalyse foreligger. Personalemæssige konsekvenser: Miljømæssige konsekvenser: Andre konsekvenser: Bilag: Notatark af 21. maj 2003, udarbejdet af Social og sundhedsforvaltningen. Pkt.nr. 11 Overflytning af børn fra Krebsen til Strandhøjen Indstilling: Socialforvaltningen indstiller til Socialudvalget 1. at fritidshjemsgruppen på børneinstitutionen Krebsen overflyttes fra Socialforvaltningen til Skole og Kulturforvaltningen at forældrebestyrelsens høringssvar indgår i sagens behandling Endvidere indstilles det, at udvalget over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen anbefaler

20 Side at fritidshjemsgruppen på børneinstitutionen Krebsen overflyttes fra Socialforvaltningen til Skole og Kulturforvaltningen, idet der overføres ,25 kr. i 2003 og ,60 kr. fra 2004 fra Socialudvalget til Skole og Kulturudvalget. Socialudvalgets møde 3. juni 2003 Punkt 11: Høringssvar fra Krebsens forældrebestyrelse udleveret på mødet. Ad 1: Godkendt. Ad 2: Socialudvalget beklager den korte høringsfrist og ønsker på baggrund af høringssvaret et notat, der redegør for de rejste kritikpunkter. Notat udsendes sammen med dagsordenen til socialudvalgsmødet den Herudover undersøger forvaltningen muligheden for at efterkomme forældrenes ønske i forhold til pladser i bestemte fritidshjem. Sagsfremstilling: Socialudvalget traf den 4. februar 2003 en principbeslutning om, at fritidshjemsgruppen i Børneinstitutionen Krebsen skal overgå til Skole og Kulturforvaltningen. Denne beslutning var en konsekvens af, at det gennem længere tid har været svært at få institutionen til at hænge sammen med både vuggestuebørn, børnehavehavebørn og fritidshjem. Skole og Kulturforvaltningen har vurderet, at der findes plads til de 20 fritidshjemsbørn inden for de eksisterende fysiske rammer på Fritidshjemmet Strandhøjen. Løn og børnerettede udgifter til 20 børn i Skoleforvaltningen jf. bilag 1. Heraf ses det, at udgifterne til fritidshjem udgør i ,25 kr. og netto ,60 kr. fra 2004 til Disse beløb overføres til Skoleudvalget fra Socialudvalget. Økonomiske konsekvenser: Socialudvalget overfører ,25 i 2003 og ,60 fra 2004 og fremefter til Skoleudvalget. Økonomisk forvaltnings bemærkninger: Økonomisk forvaltning har ingen bemærkninger. Personalemæssige konsekvenser: For at finansiere overflytningen af fritidshjemsgruppen til Strandhøjen, vil det være nødvendigt at nednormere Krebsens personale fra med 1 ½ medarbejder, svarende til den nuværende normering på fritidshjemsdelen. Forvaltningen har derfor igangsat et forløb i Krebsen efter de principper, der indgår i administrationsgrundlaget for 06 års området. Principperne fastlægger, hvordan der skal handles i forbindelse med regulering af personaleforbrug.

21 Side 19 I første omgang forsøges det at opnå overflytning via frivillighedens vej, hvis der er medarbejdere, som ønsker at blive overflyttet til Strandhøj sammen med børnene. Hvis det ikke lader sig gøre, vil det være nødvendigt, at overflytte personaleressourcer til anden institution i Hvidovre Kommune. Miljømæssige konsekvenser: Andre konsekvenser: Bilag: Skole og Kulturforvaltningens beregning af udgifterne til opnormering af Strandhøjen Høringssvar fra Krebsens forældrebestyrelse eftersendes. Pkt.nr. 12 Justering af gældende visitationsregler optagelse af børn i dagtilbud Indstilling: Socialforvaltningen indstiller til Socialudvalget, 1. at visitationsreglerne for børns optagelse i kommunens 0 6 års dagtilbud justeres, således at et vist søskendehensyn fremover vurderes som en af dispensationsmulighederne, i stedet for som aktuelt et spring op ad ventelisten på 10 pladser 2. at ændringen træder i kraft straks Socialudvalgets møde 3. juni 2003 Punkt 12: Ad 1: Godkendt. Ad 2: Tiltrådt. Sagsfremstilling:

22 Side 20 På baggrund af ændring af Lov om Social Service 12 (Ophævelse af anciennitetsprincippet ved børns optagelse i dagtilbud, gældende fra 1. januar 2003), revurderede Socialudvalget visitationsreglerne for børns optagelse i dagtilbud, under pkt. 3 på Socialudvalgsmødet den 4. februar Beslutningen var: Godkendt. Forvaltningen skal undersøge, om man kan prioritere forældre, der vil få negative konsekvenser i forhold til deres arbejdssituation, hvis de ikke får anvist en plads. Gruppe V henviste til eget budgetforslag om pladsgaranti. Liste H ønsker pladsgaranti ved endt orlov. Gruppe A har som målsætning, at der kan tilbydes plads fra behovsdato. Historik: I forbindelse med de overvejelser der skulle indgå i forslag til nye visitationsregler på baggrund af lovændringen pr , var Daginstitutionsafdelingen i telefonisk dialog med Socialministeriet den 12. december Ved forespørgslen blev tilkendegivet, at sålænge Hvidovre kommune blot ikke udelukkede oversprungne børn for en plads i kommunen, var der intet til hinder for, at kunne lade søskendebørn foretage et spring op ad ventelisten på xantal pladser. P.g.a. forældre generelt oplyste, at netop det individuelle søskendehensyn som blev taget i forbindelse med anvisning af pladser var svært gennemskueligt, indstillede forvaltningen som generel regel, at søskendebørn kunne springe 10 pladser på ventelisten til den institution, hvor en søskende var indskrevet, da det blev vurderet, at ingen børn derved ville blive udelukket fra en plads, men kunne tilbydes plads indenfor Hvidovre kommunes fastsatte pladsgaranti. Aktuelt: Det er nu konstateret, at hverken Socialministeriet eller Kommunernes Landsforening (KL) efter at lovændringen nu er gennemfortolket efter massive henvendelser fra kommunerne, kan godkende, at der i kommunerne fastlægges retningsliner for, at der gives fortrinsret til visse grupper af børn, fx søskende. Socialministeriet oplyser i sin mail af , at kommunen dog har mulighed for at lade nogle børn få hurtigere plads end andre børn, hvis der efter en konkret vurdering, skønnes at være et særligt socialt eller pædagogisk behov. Herunder kan der ifølge Socialministeriet tages hensyn til, at søskende fx kan komme i samme dagtilbud, og derfor kan der ud fra den konkrete optagelsessituation vurderes om muligheden for at imødekomme ønsket er tilstede fra en samlet vurdering af ventelisten. Denne mulighed er analog det søskendehensyn som blev taget i Hvidovre kommune, indtil lovændringen pr Børn med særligt socialt eller pædagogisk behov: Disse behov kan efter en individuel skønsmæssig vurdering, betyde, at der er børn, der kan få en hurtigere plads end andre børn. Vurderingen foretages i relation til den aktuelle samlede familiemæssige situation, og med søskendehensynet som et nyt punkt, vil der være situationer: Søskende i samme pasningstilbud (NY)

23 Side 21 Anbefaling / henvisning fra andre myndigheder Børn med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne Særlige begivenheder væsentlige ændringer i familiens aktuelle situation Tvillinger, trillinger etc. Hensigtsmæssig alders og kønsfordeling i dagtilbuddene Tosprogede børn kan tage hensyn til fordelingen af tosprogede børn / og hvor der er behov for sprogstimulering i forhold til integrering Økonomiske konsekvenser: Personalemæssige konsekvenser: Miljømæssige konsekvenser: Andre konsekvenser: Bilag: Kopi af mødeark af 30. januar 2003 vedr. revurdering af visitationsregler Kopi af notatark af 04. februar 2003 vedr. baggrund for forslag om søskendespring på ventelisten Kopi af notatark af 13. februar 2003, besvarelse af Socialudvalgets spørgsmål fra Socialudvalgsmødet den 4. februar d.å. Kopier af mail og notat over dialoger med Socialministeriet og Kommunernes Landsforening, vedr. hvorvidt intentionerne forudsat i Lov om Social Service opfyldes Pkt.nr. 13 Forslag til Hvidovre Kommunes sundhedsredegørelse Indstilling: Social og Sundhedsforvaltningen indstiller til Socialudvalget 1. at Socialudvalget overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen anbefaler Social og Sundhedsforvaltningens oplæg vedr. Hvidovre Kommunes Sundhedsredegørelse 2002

24 Side at Socialudvalget overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen anbefaler, at sundhedsredegørelsens obligatoriske prioriterede indsats bliver: En styrkelse og udvikling af samarbejdet om sundhedsfremme og forebyggelse mellem amt, kommune og private aktører. 3. at Socialudvalget overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen anbefaler, at det styrkede samarbejde skal ske indenfor tre hovedområder: 1. Alkoholmisbrug 2. Børn og unges trivsel 3. Ældres livskvalitet 4. at Socialudvalget overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen anbefaler at udkast til sundhedsredegørelse for sendes i høring i alle fagudvalg inden endelig godkendelse i Kommunalbestyrelsen. Socialudvalgets møde 3. juni 2003 Punkt 13: Et enigt udvalg tiltræder indstillingerne. Sagsfremstilling: Det har siden 1994 været lovbestemt, at kommuner og amter skal udarbejde en sundhedsredegørelse i hver valgperiode. Den kommende sundhedsredegørelse er Hvidovre Kommunes tredje. Formålet med en sådan redegørelse er, at styrke samarbejde og kvalitetsudvikling indenfor sundhedsområdet samt styrke indsatsen for forebyggelse og sundhedsfremme. Forvaltningen foreslår, at Hvidovre Kommunes sundhedsredegørelse udarbejdes i forlængelse af Regeringens sundhedsprogram Sund hele livet samt Københavns Amts temaplan for forebyggelse og sundhedsfremme. Det fremgår af disse, at det tværfaglige samarbejde mellem stat, amt, kommune og private skal prioriteres. Udgangspunktet for forslaget er, at den kommende sundhedsredegørelse skal være mere handlingsorienteret end den tidligere sundhedsredegørelse. Derfor foreslår Social og Sundhedsforvaltningen at den ifølge lovgrundlaget obligatoriske prioriterede indsats bliver: En styrkelse og udvikling af samarbejdet om sundhedsfremme og forebyggelse mellem amt, kommune og private aktører, fx privatpraktiserende læger, foreningsliv, organisationer m.v. Det styrkede samarbejde skal ske indenfor følgende tre hovedområder: 1. Alkoholmisbrug 2. Børn og unges trivsel 3. Ældres livskvalitet

25 Side 23 Ad. 1 Alkoholmisbrug og alkoholrelaterede sygdomme er fortsat en stor udfordring for Hvidovre Kommune. Derfor skal denne indsats ses i forlængelse af den forrige sundhedsredegørelse. Her var fokus på opkvalificering af kommunens medarbejdere med henblik på at kunne tage en konfronterende samtale med en borger med et alkoholmisbrug. I den kommende redegørelse foreslås det at styrke indsatsen over for borgere med alkoholmisbrug, hvilket skal ske ved et styrket samarbejde mellem flere aktører. Ad. 2 Af Nøgletal for forebyggelse og folkesundhed 2003 fra Indenrigs og Sundhedsministeriet fremgår det, at antallet af overvægtige børn stiger. Det samme konkluderede Statens institut for Folkesundhed specifikt i forhold til børnene i Hvidovre Kommune i forbindelse med forrige sundhedsredegørelse. Det tyder derfor på, at der fortsat er behov for en indsats på området, samt at denne styrkes ved tværfagligt samarbejde mellem de aktører, der møder børnene og de unge i deres hverdag. Ad. 3 I forrige sundhedsredegørelse blev der peget på, at de ældre borgere i Hvidovre Kommune er mere slidte og har en dårligere helbredstilstand end i resten af landet. En udvikling af samarbejdet omkring faktorer, der har betydning for ældres livskvalitet, er derfor en både naturlig og nødvendig forbedring af det arbejde, der allerede udføres. Et eksempel herpå er sammenhæng i forløbet omkring udskrivelse og genoptræning efter hospitalsophold, Det er hensigten at det styrkede samarbejde allerede etableres i forbindelse med udarbejdelsen af sundhedsredegørelsen. Sundhedsredegørelse planlægges fremlagt for Kommunalbestyrelsen i foråret 2004 indeholdende konkrete og samarbejdsorienterede mål og handlingsinitiativer indenfor hvert af de tre hovedområder. I foråret 2005 følges redegørelsen op af en evaluering af de opstillede mål og de igangsatte initiativer. Økonomiske konsekvenser: Personalemæssige konsekvenser: Miljømæssige konsekvenser: Andre konsekvenser: Bilag: Oplæg vedr. Hvidovre Kommunes Sundhedsredegørelse Pkt.nr. 14

26 Side 24 Skurvogn ved Frihedens Station Indstilling: Socialforvaltningen indstiller til Socialudvalget at Socialudvalget beslutter, om der skal etableres en skurvogn til denne borgergruppe. At Socialudvalget godkender udkast til brugsretaftale. Endvidere indstilles det, at udvalget over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen anbefaler 3. at Socialudvalgets beslutning følges. 4. at der bevilges de nødvendige drifts og anlægsressourcer ved en eventuel godkendelse. 5. at Ældrerådets udtalelse indgår i behandlingen af sagen. Socialudvalgets møde 3. juni 2003 Punkt 14: Gruppe A og H afventer stillingtagen til behandling i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. Gruppe O stemmer imod forslaget. Sagsfremstilling: Socialudvalget besluttede på sit møde d. 1. april 2003, at Socialforvaltningen skulle kontakte brugergruppen med henblik på drøftelse af en brugsretaftale indeholdende en rengøringsaftale. Socialforvaltningen modtog i sommeren 2002 flere henvendelser fra plejehjemmet Strandmarkshave, brugerpårørenderådet samme sted og fra beboere i nærområdet, om at de følte sig generet af en stor gruppe af øldrikkende borgere, som opholdt sig på det grønne areal på hjørnet af Gl. Køge Landevej og Strandmarksvej. Hovedklagerne gik på: At gruppen forretter nødtørft på de omkringliggende friarealer, herunder på containerpladsen ved plejehjemmet. At der henkastes affald så som tomme plasticposer, kapsler, glasskår og papir med mere i nærområdet. At mange føler utryghed ved at passere en så stor gruppe, som til tider kommer med tilråb. Socialforvaltningen opsøgte gruppen med henblik på at kortlægge baggrunden for, at den havde etableret et tilholdssted netop der. Gruppens sammensætning og baggrunden for etablering af nuværende tilholdssted.

27 Side 25 Der er tale om en gruppe på ca. 50 personer i alderen fra 2070 år, hvoraf en stor del er i arbejde, nogle på kontanthjælp og andre på pension. Det er en relativt velfungerende gruppe af personer, der har deres primære sociale kontakt netop i gruppen. Tidligere holdt gruppen til i skoven på den modsatte side af Strandmarksvej, men i forbindelse med opførelsen af ældreboligerne dér blev dette areal inddraget. Gruppen søgte herefter over på hjørnet ved Strandmarkshave, hvor den er meget synlig. Gruppens fællesskab er bygget op omkring socialt samvær og petanquespil. Derudover arrangeres der ind imellem udflugter som cykel, fiske og sejlture. Dens ønske er et sted, hvor den kan mødes uden at genere andre, hvilket man oplevede at kunne i skoven. Derudover ønsker gruppen, at det ny tilholdssted skal være nær det nuværende, og at der er indkøbsmuligheder i nærheden. Løsningsforslag set i forhold til gruppens ønsker. På baggrund af samtalen med borgerne har forvaltningen sammen med Teknisk forvaltning undersøgt mulighederne for at etablere et sted, hvor gruppen kan opholde sig ugenert, og hvor de hygiejniske forholdregler kan efterleves. Forslaget, der er arbejdet med, indebærer, at der på det trekantede areal længst mod nordøst i forhold til Friheden Station opstilles en skurvogn eller lignende bygning på ca. 30 m 2. Skurvognen vil kunne huse ca personer. Arealet er mod vest afgrænset af banelegemet, mod øst af Gl. Køge Landevej og mod syd af cykelparkeringen, der hører til stationen. Af arealets størrelse på ca. 400 m 2 kan kun en del udnyttes, idet skrænten mod banelegemet optager ca. 150 m 2. Adgang til arealet foregår via det nuværende flisebelagte cykelparkeringsareal, hvorfra der skal anlægges en flisesti over græsarealet til en lille, flisebelagt plads foran skurvognen. En del af denne plads tænkes forsynet med en let overdækning, sammenbygget med skurvognen. Vognen kan indrettes med vindfang, toilet og opholdsrum med tilhørende tekøkken. Udenfor tænkes anlagt en pentanquebane. Arealet ejes af Banestyrelsen, og der har fra september 2002 været kontakt hertil vedrørende de nærmere betingelser for placering af en skurvogn og leje af arealet. Erfaringer. I Rødovre kommune blev der for ca. syv år siden etableret et lignende værested. Umiddelbart er erfaringerne herfra gode. Gruppen har fået et tilholdssted, som den selv har været med til at sætte sit præg på, og den forestår selv den indvendige vedligeholdelse og den daglige rengøring. Vognens indretning svarer i øvrigt til den skurvogn, der tænkes opstillet ved Friheden Station. Økonomi. Et groft overslag over projektets anlægsøkonomi ser således ud: Punktfundamenter, køb og opstilling af skurvogn kr. Tilslutning til el, vand og kloak inkl. afgifter kr. Anlæg af udearealer inkl. petangue bane og overdækning kr. Håndværkerudgifter i alt kr. Uforudseelige udgifter 10% kr. Omkostninger 6% kr. Anlægsudgifter i alt kr.

28 Side 26 Ved evt. leje af en skurvogn vil økonomien over en 3årig periode være: Leje i 3 år (pr. 30 dage kr.) kr. Punktfundamenter, levering og opstilling af skurvogn kr. Tilslutning til el, vand og kloak inkl. afgifter kr. Anlæg af udearealer inkl. petanguebane og overdækning kr. Omkostninger 6% (ekskl. lejeudgifter) kr. I alt kr. Vælges lejeløsningen, vil denne efter udløbet af den 3årige periode være dyrere end løsningen, hvor skurvognen købes. Overslaget over de årlige driftsudgifter ser i begge tilfælde således ud: Vedligehold og rengøring kr. Forbrug af el og vand kr. Arealleje til Banestyrelsen kr. Øvrige driftsudgifter kr. I alt kr. Tidsperspektiv Hvis det her beskrevne forslag godkendes, vil skurvognen kunne opsættes ca. 4 måneder efter den endelige afgørelse. Der skal indhentes byggetilladelse, og leverandøren skal bruge ca. tre måneder til produktionen. Herefter går der ca. en måned med opstilling, tilslutning og udvendige arbejder. Flaskehalsen i dette projekt som i så mange andre er leveringen af vinduer og udvendige døre. Der er for tiden op til 9 ugers leveringstid på disse komponenter. Socialforvaltningen har på baggrund af Socialudvalgets beslutning af 1. april 2003 været i kontakt med brugergruppen, som fastholder deres tidligere udtalelse om, at de selv vil kunne holde området rent. Det vil dog ikke være muligt at udarbejde en aftale, som er juridisk bindende for en eller flere af brugergruppens medlemmer, med mindre der indgås en reel ansættelseskontrakt. Brugsretaftalen kan danne grundlag for opsigelse eller flytning af skurvognen, hvis brugergruppen ikke overholder de vedtagne regler/ordenreglement for brugen. Forslag til brugretaftale: 1. Der skal nedsættes et brugerråd, som skal/kan være kontaktorgan til Socialforvaltningen. Socialforvaltningen skal have oplyst navne, adresser og telefonnumre på brugerrådets medlemmer, så Socialforvaltningen kan kontakte rådets medlemmer, hvis det bliver nødvendigt. Socialforvaltningen udpeger ligeledes kontaktpersoner. 2. Brugerrådet er ansvarlig for, at sikre: Daglig oprydning på arealet, herunder fjernelse af flasker, glasskår og andet affald. Rengøring af skurvognen. Kontakt til Teknisk forvaltning, såfremt der er problemer med sanitære forhold eller andet, som kan medføre gene for brugere og andre.

29 Side 27 Det er brugerrådets opgave er at sikre en opgavefordeling/udarbejdelse af lister, der skal være synlig for alle brugere. 3. Ro og orden på arealet. Brugerrådet skal være med til at sikre, at gruppens aktiviteter ikke medfører støj eller andre gener for områdets beboere eller forbipasserende borgere. 4. Eventuel opsigelse eller flytning af skurvognen. I det tilfælde hvor Hvidovre kommunen vurderer, at brugerrådet ikke længere kan overholde punkterne 1 til 3, vil der ske en flytning af skurvognen. Derudover kan der ske opsigelse eller flytning af skurvognen hvis ændring af kommuneplan eller andre udefra kommende ting gør det nødvendigt. Økonomiske konsekvenser: Socialforvaltningen kan ikke inden for den eksisterende ramme afholde udgifterne til hverken etablering eller drift. Økonomisk forvaltnings bemærkninger: Økonomisk forvaltning bemærker, at der er ikke anvist finansiering for udgiften. Personalemæssige konsekvenser: Miljømæssige konsekvenser: Andre konsekvenser: Bilag: Notat af fra Teknisk Forvaltning, Bygge og Planafdelingen, til borgmesteren. Notat af fra Social og Sundhedsforvaltningen. Luftfoto af vedrørende placering. Ældrerådets høringssvar. Pkt.nr. 15 Ændring af lov om retssikkerhed og administration på det sociale område vedr. anbragte børn

30 Side Indstilling: Socialforvaltningen indstiller til Socialudvalget 1. at Socialudvalget tager orientering vedrørende lovændring om anbragte børn til efterretning Socialudvalgets møde 3. juni 2003 Punkt 15: Taget til efterretning. Sagsfremstilling: Folketinget har d. 15. maj 2003 vedtaget Lov om ændring af lov om retssikkerhed og administration på det sociale område. Loven omhandler ændrede betingelser for anbragte børn. Loven træder i kraft den 1. juli Loven indebærer: At børn og unge, som er anbragt udenfor hjemmet får selvstændig opholdskommune At kommunernes pligt til at høre og inddrage børn og unge udvides Dette betyder, at barnet eller den unge ikke skal have overført sin sag til en ny kommune, hvis forældrene flytter fra den kommune, som har besluttet anbringelsen. Ændringen skal medvirke til at sikre kontinuitet i sagsbehandlingen, en stabil kontakt til barnet samt at barnet undgår at blive kastebold mellem kommunerne. Den udvidede pligt til at høre og inddrage børn og unge i afgørelser i deres sag om foranstaltninger, jf. Lov om Social Service kapitel 8, betyder, at den hidtil gældende aldersgrænse på 12 år ophæves og erstattes af en regel om, at der altid skal finde en samtale sted med barnet eller den unge. Samtalen kan undlades i det omfang, barnets modenhed eller sagens karakter i afgørende grad taler imod samtalens gennemførelse. Kan samtalen ikke gennemføres, skal barnets holdning til den påtænkte foranstaltning og til spørgsmålet om ophør af anbringelse søges tilvejebragt. Økonomiske konsekvenser: Socialforvaltningen vil foretage en analyse af de eventuelle praktiske og økonomiske konsekvenser af loven og disse vil blive forelagt Socialudvalget i efteråret. Personalemæssige konsekvenser:

31 Side 29 Miljømæssige konsekvenser: Andre konsekvenser: Bilag: Pkt.nr. 16 Agitation i børneinstitutioner Indstilling: Social og Sundhedsforvaltningen indstiller til Socialudvalget 1. at drøfte opslag i børneinstitution af annonce fra organisationerne BUPL og PMF Socialudvalgets møde 3. juni 2003 Punkt 16: Socialudvalget beslutter, at forældreopslagstavler i institutionen ikke må anvendes til agitation. Sagsfremstilling: Socialudvalgsmedlem Mikkel Dencker har den anmodet om at følgende problematik behandles på førstkommende socialudvalgsmøde: Mikkel Dencker skriver til socialudvalgsformanden: Jeg har i dag til min overraskelse konstateret, at der i Holmegårdens Børnehave, på den opslagstavle, som normalt anvendes til information til forældrene, er ophængt en plakat med politisk indhold. Plakaten er identisk med den annonce som BUPL og PMF i dag har indrykket helsides i både Politiken og Berlingske Tidende. Jeg finder det helt uantageligt at opslagstavler i kommunens institutioner (mis)bruges til agitation i politisk øjemed. I dette tilfælde er det en fagforening, der agiterer mod regeringen, men principielt er der ingen forskel overtil at agitere for bestemte politiske partier i forbindelse med valgkampe.

Pkt.nr. 17. Ændring af lov om tandpleje m.v., frit valg Indstilling: Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller til Socialudvalget

Pkt.nr. 17. Ændring af lov om tandpleje m.v., frit valg Indstilling: Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller til Socialudvalget Pkt.nr. 17 Ændring af lov om tandpleje m.v., frit valg. 420625 Indstilling: Social og Sundhedsforvaltningen indstiller til Socialudvalget 1. at Socialudvalget tager orienteringen om ændring af lov om tandpleje

Læs mere

Ændring af vuggestuen og børnehaven Ærtebjerg til to kombinerede institutioner, samt omlægning af Mågen 466758

Ændring af vuggestuen og børnehaven Ærtebjerg til to kombinerede institutioner, samt omlægning af Mågen 466758 Pkt.nr. 36 Ændring af vuggestuen og børnehaven Ærtebjerg til to kombinerede institutioner, samt omlægning af Mågen 466758 Indstilling: Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller til Socialudvalget, at

Læs mere

Pkt.nr: 7 Økonomirapportering pr på det sociale udvalgs område. Ansøgning om tillægsbevillinger til budget 1998,

Pkt.nr: 7 Økonomirapportering pr på det sociale udvalgs område. Ansøgning om tillægsbevillinger til budget 1998, Pkt.nr: 7 Økonomirapportering pr. 31.07.98 på det sociale udvalgs område. Ansøgning om tillægsbevillinger til budget 1998, 204152 Indstilling: at Socialudvalget oversender resultatet af økonomirapporteringen

Læs mere

Revurdering af visitationsregler for tildeling af dagpleje- og daginstitutionsplads

Revurdering af visitationsregler for tildeling af dagpleje- og daginstitutionsplads Pkt.nr. 2 Revurdering af visitationsregler for tildeling af dagpleje- og daginstitutionsplads 299659 Indstilling: 1. at Socialudvalget tager til efterretning, at der pr. 1.1.2001 er sket ændringer og præciseringer

Læs mere

1. at Økonomiudvalget anbefaler overfor Kommunalbestyrelsen, at der på kommunens arbejdspladser udarbejdes lokale alkoholpolitikker.

1. at Økonomiudvalget anbefaler overfor Kommunalbestyrelsen, at der på kommunens arbejdspladser udarbejdes lokale alkoholpolitikker. Pkt.nr. 4 Hvidovre Kommunes Sundhedsredegørelse 19982001. 331642 Indstilling: 1. at Økonomiudvalget anbefaler overfor Kommunalbestyrelsen, at der på kommunens arbejdspladser udarbejdes lokale alkoholpolitikker.

Læs mere

Pkt.nr: 7 Ansøgning om finansiering af udvidelsen af dagplejen ved at anvende driftsmidler afsat til udvidelse af pladsantallet.

Pkt.nr: 7 Ansøgning om finansiering af udvidelsen af dagplejen ved at anvende driftsmidler afsat til udvidelse af pladsantallet. Pkt.nr: 7 Ansøgning om finansiering af udvidelsen af dagplejen ved at anvende driftsmidler afsat til udvidelse af pladsantallet. 144121 Indstilling: at sagen oversendes til Økonomisk Udvalg med ansøgning

Læs mere

4. at godkende, at forældrebestyrelserne alene kan fravælge frokostordningen hvert andet år

4. at godkende, at forældrebestyrelserne alene kan fravælge frokostordningen hvert andet år Pkt.nr. 8 Fleksibel frokostordning for kommunale og selvejende dagtilbud Sagsnr.: Indstilling: Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller til Social- og Sundhedsudvalget, at udvalget over for Økonomiudvalget

Læs mere

Visitationsregler for Pladsanvisning til dagtilbud i Hvidovre

Visitationsregler for Pladsanvisning til dagtilbud i Hvidovre Visitationsregler for Pladsanvisning til dagtilbud i Hvidovre Kommune. Visitationskriterierne er udarbejdet i henhold til Lov nr. 501 af 6. juni 2007 Lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og

Læs mere

at Socialudvalget drøfter og prioriterer visioner for 0-6 års-daginstitutioner.

at Socialudvalget drøfter og prioriterer visioner for 0-6 års-daginstitutioner. Pkt.nr: 7 Målsætninger på 06 årsområdet visionsdelen 198747 Indstilling: at Socialudvalget drøfter og prioriterer visioner for 06 årsdaginstitutioner. Formål med indstilling: At Socialudvalget drøfter

Læs mere

at Socialudvalget tager lovændring om privat børnepasning til efterretning.

at Socialudvalget tager lovændring om privat børnepasning til efterretning. Pkt.nr: 13 Tilskud til privat børnepasning 230407 Indstilling: at Socialudvalget tager lovændring om privat børnepasning til efterretning. Formål med indstilling: At orientere om lovændring vedrørende

Læs mere

Indstilling: Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller til Socialudvalget, at det over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen anbefales,

Indstilling: Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller til Socialudvalget, at det over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen anbefales, Pkt.nr. 7 Økonomiske konsekvenser af lovændring for fripladser, dagpasning 460267 Indstilling: Social og Sundhedsforvaltningen indstiller til Socialudvalget, at det over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 4 ONSDAG DEN 14. MARTS 2007, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Familieudvalget 14. marts 2007 Side: 2 Fraværende: Dorte Schmidt Brown deltog

Læs mere

socialudvalget orienteres om Økonomiudvalgets behandling af KL-analysen om Hvem der udfører hvilke opgaver i ældreplejen

socialudvalget orienteres om Økonomiudvalgets behandling af KL-analysen om Hvem der udfører hvilke opgaver i ældreplejen Pkt.nr. 16 Nye Veje Nye Måder - Hvem udfører hvilke opgaver i hjemmeplejen? 259791 Indstilling: socialudvalget orienteres om Økonomiudvalgets behandling af KL-analysen om Hvem der udfører hvilke opgaver

Læs mere

Pkt.nr. 5. Nye Veje Nye Måder: Hvem udfører hvilke opgaver i hjemmeplejen? 258365. Indstilling: Projektgruppen og Chefgruppen indstiller at

Pkt.nr. 5. Nye Veje Nye Måder: Hvem udfører hvilke opgaver i hjemmeplejen? 258365. Indstilling: Projektgruppen og Chefgruppen indstiller at Pkt.nr. 5 Nye Veje Nye Måder: Hvem udfører hvilke opgaver i hjemmeplejen? 258365 Indstilling: Projektgruppen og Chefgruppen indstiller at 1. Opgavefordelingen i hjemmesygeplejen mellem sygeplejersker og

Læs mere

Pkt.nr: 7 Normeringen i fritidshjem og klubber, indskrivningsåret 1999/2000 og virkn. Leg/Læring

Pkt.nr: 7 Normeringen i fritidshjem og klubber, indskrivningsåret 1999/2000 og virkn. Leg/Læring Pkt.nr: 7 Normeringen i fritidshjem og klubber, indskrivningsåret 1999/2000 og virkn. Leg/Læring. 223933 Indstilling: at Skoleudvalget oversender sagen til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen med anbefaling

Læs mere

Høring over Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.)

Høring over Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.) Fremsat den xx. marts 2015 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Høring over Forslag Til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om

Læs mere

baggrund af et konkret forslag fra en borger. Forslagsstilleren har samtidig tilbudt at medvirke til etablering og drift af en lokal ordning.

baggrund af et konkret forslag fra en borger. Forslagsstilleren har samtidig tilbudt at medvirke til etablering og drift af en lokal ordning. Møde i DAGSORDEN med beslutninger (omfter punkterne 1-8) Meddelelser a. Evt. gennemgang af tidligere udsendte mail-orienteringer Til efterretning b. Orientering om opskrivningsliste til plejehjem Oversigt

Læs mere

2. Økonomirapportering pr. 31. august 2010 - Arbejdsmarkedsforvaltningen

2. Økonomirapportering pr. 31. august 2010 - Arbejdsmarkedsforvaltningen 2. Økonomirapportering pr. 31. august 2010 Arbejdsmarkedsforvaltningen J.nr.: 00.01.00.Ø09 Sagsnr.: 10/37002 BESLUTNING I SOCIAL OG SUNDHEDSUDVALGET DEN Fraværende: Ingen. Udvalget godkendte indstillingen.

Læs mere

Omkostningsægte pladspriser og servicepakker på kommunens plejehjem m.v. 398750

Omkostningsægte pladspriser og servicepakker på kommunens plejehjem m.v. 398750 Pkt.nr. 11 Omkostningsægte pladspriser og servicepakker på kommunens plejehjem m.v. 398750 Indstilling: Social og Sundhedsforvaltningen indstiller til Socialudvalget 1. at punkterne 12.112.11, pkt. 12,17,

Læs mere

HVIDOVRE KOMMUNE REFERAT. for

HVIDOVRE KOMMUNE REFERAT. for HVIDOVRE KOMMUNE REFERAT for Socialudvalgsmødet fællesmøde med Skoleudvalget og Kultur og Fritidsudvalget, den 28. november 2006 Kl. 16.00 i Sollentuna I + II på Hvidovre Rådhus, Hvidovrevej 278. INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

REGLER FOR OPTAGELSE AF BØRN I DAGTILBUD 0-5 år I ALBERTSLUND KOMMUNE

REGLER FOR OPTAGELSE AF BØRN I DAGTILBUD 0-5 år I ALBERTSLUND KOMMUNE 1 Albertslund Kommune Børne- og Ungeforvaltningen 3. september 2012 Institutionsafdelingen GENERELT REGLER FOR OPTAGELSE AF BØRN I DAGTILBUD 0-5 år I ALBERTSLUND KOMMUNE Pasningsgaranti Ifølge Dagtilbudslovens

Læs mere

3. at Socialudvalget overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen anbefaler at tage arbejdsgruppens forslag til indsatsområder til efterretning.

3. at Socialudvalget overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen anbefaler at tage arbejdsgruppens forslag til indsatsområder til efterretning. Side 1 Pkt.nr. 4 Indsatsområder vedr. sundhedsredegørelsen 1998 2001. 275998 Indstilling: 1. at Socialudvalget overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen anbefaler at kommissorium for arbejdsgruppen

Læs mere

Brønderslev Kommune. Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Sundhedsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 24. september 2007 Lokale: Mødelokale 2, Dronninglund Rådhus Tidspunkt: 13,30-15,10 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/42 Motion

Læs mere

Fællesmøde mellem Socialudvalget og Skoleudvalget den 9. januar om høringssvar på forslag til Udviklingsplan for integration af børn og unge.

Fællesmøde mellem Socialudvalget og Skoleudvalget den 9. januar om høringssvar på forslag til Udviklingsplan for integration af børn og unge. Pkt.nr. 2 Fællesmøde mellem Socialudvalget og Skoleudvalget den 9. januar 16.30 om høringssvar på forslag til Udviklingsplan for integration af børn og unge. 555438 Indstilling: Social og Sundhedsforvaltningen

Læs mere

Indstilling: Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller til Socialudvalget at anbefale overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

Indstilling: Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller til Socialudvalget at anbefale overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen Pkt.nr. 6 Kommunalreform fremtidig organisering af genoptræning 524283 Indstilling: Social og Sundhedsforvaltningen indstiller til Socialudvalget at anbefale overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Pkt.nr. 2. Evaluering af Sundhedspuljen 2004 samt beslutning 2005. Indstilling: Skole- og kulturforvaltningen indstiller til Skoleudvalget

Pkt.nr. 2. Evaluering af Sundhedspuljen 2004 samt beslutning 2005. Indstilling: Skole- og kulturforvaltningen indstiller til Skoleudvalget Pkt.nr. 2 Evaluering af Sundhedspuljen 2004 samt beslutning 2005 475960 Indstilling: Skole og kulturforvaltningen indstiller til Skoleudvalget 1. at udvalget tager evalueringen af anvendelsen af midler

Læs mere

Revurdering af sponsorkontrakt mellem Hvidovre Kommune og HIF Fodbold A/S

Revurdering af sponsorkontrakt mellem Hvidovre Kommune og HIF Fodbold A/S Pkt.nr. 8 Revurdering af sponsorkontrakt mellem Hvidovre Kommune og HIF Fodbold A/S 442457 Indstilling: Skole- og Kulturforvaltningen indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget 1. at godkende Bysted A/S'

Læs mere

ALLERØD KOMMUNE. Møde nr. 2. Sundheds- og velfærdsudvalget holdt møde. tirsdag den 3. januar 2006 kl til 9.15

ALLERØD KOMMUNE. Møde nr. 2. Sundheds- og velfærdsudvalget holdt møde. tirsdag den 3. januar 2006 kl til 9.15 ALLERØD KOMMUNE Møde nr. 2 Sundheds- og velfærdsudvalget holdt møde tirsdag den 3. januar 2006 kl. 7.30 til 9.15 på rådhuset i Mødelokale C med følgende dagsorden: 1. Bemærkninger til dagsordenen...2 2.

Læs mere

Børneunderudvalg 6. september 2006, Kl Møde nr. 9 Mødelokale 4, Rådhuset, Værløse Kommune

Børneunderudvalg 6. september 2006, Kl Møde nr. 9 Mødelokale 4, Rådhuset, Værløse Kommune FURESØ KOMMUNE Børneunderudvalg 6. september 2006, Kl. 17.00 Møde nr. 9 Mødelokale 4, Rådhuset, Værløse Kommune Medlemmerne mødte med undtagelse af Steen Horstmann, som havde meldt afbud. Berit Torm (V)

Læs mere

Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget

Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget Dagsorden åben Mødedato 04. november 2014 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Udvalgsværelse D Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse Teknik- og Miljøudvalget

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 31 ONSDAG DEN 26. NOVEMBER 2008, KL. 15.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Familieudvalget 26. november 2008 Side: 2 Fraværende: Ingen Tessa Gjødesen

Læs mere

Etablering af daginstitution i Avedøre. Projekt nr Licitationsresultat og bevillingsansøgning

Etablering af daginstitution i Avedøre. Projekt nr Licitationsresultat og bevillingsansøgning Pkt.nr. 8 Etablering af daginstitution i Avedøre. Projekt nr. 5336. Licitationsresultat og bevillingsansøgning. 358614 Indstilling: Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller til Socialudvalget og Teknisk

Læs mere

Økonomiudvalget tager orientering om Pladsanvisningen til efterretning.

Økonomiudvalget tager orientering om Pladsanvisningen til efterretning. Pkt.nr: 8 Arbejdsfunktioner i den centrale pladsanvisning i Hvidovre Kommune. 204501 Indstilling: Økonomiudvalget tager orientering om Pladsanvisningen til efterretning. Økonomiudvalget godkender forslag

Læs mere

socialudvalget tager indstillingen fra analysegruppen om forskel i LBN-budget og de reelle regnskabsresultater til orientering.

socialudvalget tager indstillingen fra analysegruppen om forskel i LBN-budget og de reelle regnskabsresultater til orientering. Pkt.nr: 11 Analyseprojekt - forskel på LBN og de reelle regnskabsresultater, hjemmeplejen. 163719 Indstilling: at socialudvalget tager indstillingen fra analysegruppen om forskel i LBN-budget og de reelle

Læs mere

ØVRIGE SPØRGSMÅL OG SVAR

ØVRIGE SPØRGSMÅL OG SVAR ØVRIGE SPØRGSMÅL OG SVAR Vedr. retningslinjer for administration af plejeboliggarantien juli 2008 Svar fra DANSKE ÆLDRERÅD I almenboliglovens 54 a stk. 3 står: Socialministeren fastsætter regler om optagelse

Læs mere

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den 06.12.2011 kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 2 Ole Peter Christensen (F) Indholdsfortegnelse: 528. Organisering samt tids- og procesplan vedr.

Læs mere

Dagsorden. for. Fællesmøde mellem Kultur- og Fritidsudvalget, Skoleudvalget og Socialudvalget den 3. oktober 2006, Kl i Sollentuna 1 og 2

Dagsorden. for. Fællesmøde mellem Kultur- og Fritidsudvalget, Skoleudvalget og Socialudvalget den 3. oktober 2006, Kl i Sollentuna 1 og 2 Skole og Kulturforvaltningen mdp Dagsorden for Fællesmøde mellem Kultur og Fritidsudvalget, Skoleudvalget og Socialudvalget den 3. oktober 2006, Kl. 16.30 i Sollentuna 1 og 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Pkt.nr.

Læs mere

Ny Tønder Kommune Børn- og Skoleudvalget Beslutningsprotokol. Beslutningsprotokol

Ny Tønder Kommune Børn- og Skoleudvalget Beslutningsprotokol. Beslutningsprotokol Beslutningsprotokol Mødedato: 25. oktober 2006 Mødelokale: Skærbæk Rådhus, Mødelokale 3 Starttidspunkt for møde 14:00 Sluttidspunkt for møde 18.30 Fraværende: Gruppemøder: 25. oktober 2006 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Vejen kommunale tandpleje

Vejen kommunale tandpleje Vejen kommunale tandpleje Drifts- og Afdelingschef Marianne Hald Andersen Institutionsleder Gyldigheden af aftalen bekræftes herved: Borgmester Direktør 1. Drifts- og udviklingsaftaler i Vejen Kommune

Læs mere

Åben referat Ældrerådet

Åben referat Ældrerådet Åben referat Ældrerådet Side 1. SÆH-sekretariatet Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 09:30 Mødet afsluttet: kl. 11:30 Mødested: R-122 Fraværende: Bemærkninger Følgende sager behandles: Pkt. Tekst Side 1 Godkendelse

Læs mere

Regler for Anvisning af pladser til dagtilbud, fritidshjem/sfo og fritidsklubber

Regler for Anvisning af pladser til dagtilbud, fritidshjem/sfo og fritidsklubber DRAGØR KOMMUNE 10. juli 2012 Social, Børn og Kultur Regler for Anvisning af pladser til dagtilbud, fritidshjem/sfo og fritidsklubber I dette regelsæt beskrives Dragør Kommunes retningslinier og administrative

Læs mere

Hvidovre Stadion. Udvidelse af tennisbaner. Projekt nr Placering af tennisbane. Rådgiver. Udbudsform. Bevillingsansøgning.

Hvidovre Stadion. Udvidelse af tennisbaner. Projekt nr Placering af tennisbane. Rådgiver. Udbudsform. Bevillingsansøgning. Pkt.nr. 11 Hvidovre Stadion. Udvidelse af tennisbaner. Projekt nr. 0768. Placering af tennisbane. Rådgiver. Udbudsform. Bevillingsansøgning. 384729 Indstilling: Kultur og Fritidsforvaltningen indstiller

Læs mere

Pavillonbygning til brug for Hjemmeplejedistrikt Nord. Projekt Licitationsresultat

Pavillonbygning til brug for Hjemmeplejedistrikt Nord. Projekt Licitationsresultat Pkt.nr. 2 Pavillonbygning til brug for Hjemmeplejedistrikt Nord. Projekt 5338. Licitationsresultat. 378374 Indstilling: Social og Sundhedsforvaltningen indstiller til Socialudvalget, og Teknisk Forvaltning

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik Lovforslag nr. L 169 Folketinget 2014-15 Fremsat den 25. marts 2015 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Læs mere

Notat. Bilag 2: Oversigt over det væsentligste indhold af Lov om fleksibel frokostordning m.v. og de tilknyttede forslag

Notat. Bilag 2: Oversigt over det væsentligste indhold af Lov om fleksibel frokostordning m.v. og de tilknyttede forslag Notat Bilag 2: Oversigt over det væsentligste indhold af Lov om fleksibel frokostordning m.v. og de tilknyttede forslag Nedenstående oversigtsskema er udarbejdet ud fra Sundhedsministeriets Orientering

Læs mere

Regler for Anvisning af pladser til dagtilbud og fritidsklubber

Regler for Anvisning af pladser til dagtilbud og fritidsklubber DRAGØR KOMMUNE 10. juli 2012 Social, Børn og Kultur Regler for Anvisning af pladser til dagtilbud og fritidsklubber I dette regelsæt beskrives Dragør Kommunes retningslinjer og administrative praksis i

Læs mere

Egebjerg Kommune Socialudvalget 2002-05 Referat

Egebjerg Kommune Socialudvalget 2002-05 Referat Egebjerg Kommune Socialudvalget 2002-05 Referat Dato: Mandag den 22-april-2002 Starttidspunkt for møde: Kl. 15.30 Sluttidspunkt for møde: Kl. 21.30 Mødested: Lokale 2 Udsendelsesdato: 18-04-2002 Afbud

Læs mere

Brev sendt til Københavns Kommune: Vedrørende inspektion af Sct. Hans Hospital

Brev sendt til Københavns Kommune: Vedrørende inspektion af Sct. Hans Hospital Brev sendt til Københavns Kommune: Vedrørende inspektion af Sct. Hans Hospital Den 26. maj 2004 afgav jeg endelig rapport om min inspektion den 18. og 24. februar 2004 af Sct. Hans Hospital. I rapporten

Læs mere

Indstilling. Ændring til privat børnepasning efter Frit valg-ordningen. Til Århus Byråd Via Magistraten. Magistratens 1. Afdeling

Indstilling. Ændring til privat børnepasning efter Frit valg-ordningen. Til Århus Byråd Via Magistraten. Magistratens 1. Afdeling Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Magistratens 1. Afdeling Den 14. oktober 2005 Århus Kommune Børn og Unge-afdelingen Magistratens 1. Afdeling Ændring til privat børnepasning efter Frit valg-ordningen

Læs mere

Kalundborg kommunes retningslinjer for pladsanvisning, jf. Dagtilbudsloven. Dagpleje Vuggestue Integreret institution Børnehave

Kalundborg kommunes retningslinjer for pladsanvisning, jf. Dagtilbudsloven. Dagpleje Vuggestue Integreret institution Børnehave Kalundborg kommunes retningslinjer for pladsanvisning, jf. Dagtilbudsloven Dagpleje Vuggestue Integreret institution Børnehave Faglig enhed for småbørn, Algade 2D, 4281 Gørlev Mail: smaborn@kalundborg.dk

Læs mere

side 1 Åbent referat for Ældre- og Handicapudvalgets møde den kl. 16:00 Munkebo Rådhus, Mødelokale 1 Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Ældre- og Handicapudvalgets møde den kl. 16:00 Munkebo Rådhus, Mødelokale 1 Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Ældre- og Handicapudvalgets møde den 21.02.2008 kl. 16:00 Munkebo Rådhus, Mødelokale 1 Tilgår pressen side 2 Arne Krydsfeldt mødte kl. 16.40 og deltog derfor ikke fuldt ud i behandlingen

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 13 TIRSDAG DEN 7. OKTOBER 2008, KL. 17.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Folkeoplysningsudvalget 7. oktober 2008 Side: 2 Fraværende: Kurt

Læs mere

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget Mødetidspunkt 10-08-2015 17:00 Mødeafholdelse Gentofte Rådhus- Mødelokale D Indholdsfortegnelse Børne- og Skoleudvalget 10-08-2015 17:00 1

Læs mere

FREDERIKSHAVN KOMMUNE REFERAT FRA DET SOCIALE UDVALG 16-09-2003

FREDERIKSHAVN KOMMUNE REFERAT FRA DET SOCIALE UDVALG 16-09-2003 FREDERIKSHAVN KOMMUNE REFERAT FRA DET SOCIALE UDVALG 16-09-2003 Mødedato: 16-09-2003 Mødetidspunkt: 15.00-17.30 Mødested: Udvalgslokalet Fasanvej Fraværende: #326954/17-09-2003 16-09-2003 Bilags- og indholdsfortegnelse

Læs mere

Dagsorden til møde i Socialudvalget

Dagsorden til møde i Socialudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Socialudvalget Mødetidspunkt 27-01-2016 17:00 Mødeafholdelse Udvalgsværelse D Indholdsfortegnelse Socialudvalget 27-01-2016 17:00 1 (Åben) Kommissorium for opgaveudvalg

Læs mere

INDSTILLING OG BESLUTNING

INDSTILLING OG BESLUTNING Som opfølgning på Evaluering af lokaludvalg i København fra august 2010, skal Økonomiudvalget tage stilling til principper for ændringer i lokaludvalgskonceptet. INDSTILLING OG BESLUTNING Økonomiforvaltningen

Læs mere

tillægsbevilling til afledt drift til rengøring på kr i budget 2000 og overslagsårene

tillægsbevilling til afledt drift til rengøring på kr i budget 2000 og overslagsårene Pkt.nr. 7 Flytning og indretning af PPR i fritidshjemmet Hjørnets bygning. 263445 Indstilling: Skoleudvalget overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen anbefaler, der gives tillægsbevilling til rådighedsbeløb

Læs mere

Kompetenceplan for Børne- og Undervisningsudvalget overblik over kompetencer efter Dagtilbudsloven Beskrivelse/ Indhold

Kompetenceplan for Børne- og Undervisningsudvalget overblik over kompetencer efter Dagtilbudsloven Beskrivelse/ Indhold Dagtilbudsloven Kompetenceplan for Børne- og Undervissudvalget overblik over kompetencer efter Dagtilbudsloven Formål og ansvar 3 Kommunalbestyrelsen har ansvaret for dagtilbud n BilagØU_140120_pkt.10.03

Læs mere

Ekstraordinær dagsorden for Social- og Sundhedsudvalgets møde den kl. 18:00 i Byrådsstue Iver Huitfeldt

Ekstraordinær dagsorden for Social- og Sundhedsudvalgets møde den kl. 18:00 i Byrådsstue Iver Huitfeldt Ekstraordinær dagsorden for Social- og Sundhedsudvalgets møde den 17.03.2015 kl. 18:00 i Byrådsstue Iver Huitfeldt Mødedeltagere: Jeppe H. Lindberg (V) formand Ali Ünsal (V) næstformand Dora Olsen (O)

Læs mere

Social- og sundhedsudvalget

Social- og sundhedsudvalget Blad nr. 528 Social- og sundhedsudvalget afholder møde onsdag den med følgende dagsorden Kl. 16.00: Rundvisning i Støtte- og Aktivitetscentret SAC-SYD, Søndervangen 51 Derefter møde i lokale 1 på Rådhuset

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for Side 1 af 7 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1. sal Økonomiudvalg Mødetidspunkt: 13. september 2005, kl. 16:00 Bemærk ændret mødetidspunkt. Åben sag: 342. Budget 2006 og overslagsår -

Læs mere

Økonomivurdering. 1. kvartal 2014

Økonomivurdering. 1. kvartal 2014 Økonomivurdering 1. kvartal 2014 Børn og Ungdomsudvalget Område Korr. budget inkl. overf. Forventet regnskab ØKV1 ØKV2 ØKV3 Afv. ØKV1 Børn med særlige behov 76,2 69,2-7,0 Spec. soc. område - myndighed

Læs mere

Konsekvenser af kommunalreformen for Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

Konsekvenser af kommunalreformen for Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsudvalget Bilag 6 UDVALGSINDSTILLING med sagsfremstilling Konsekvenser af kommunalreformen for Sundheds- og Omsorgsforvaltningen INDSTILLING Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

Læs mere

Teknisk Forvaltning indstiller til Teknik- og Miljøudvalget, at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen,

Teknisk Forvaltning indstiller til Teknik- og Miljøudvalget, at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, Pkt.nr. 7 Beslutning om bygningsfornyelse for ejendommen matr.nr. 48, Hvidovre By, Hvidovre, beliggende Hvidovrevej 138. Projekt 0783. Bevillingsansøgning. 290301 Indstilling: Teknisk Forvaltning indstiller

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 4 TORSDAG DEN 22. MARTS 2007, KL. 14.30 PÅ SØNDERSØ RÅDHUS, MØDELOKALE 3 Social- og Sundhedsudvalget 22. marts 2007 Side: 22 Fraværende:

Læs mere

at Socialudvalget drøfter mulighederne for fortsættelse af Den åbne rådgivning.

at Socialudvalget drøfter mulighederne for fortsættelse af Den åbne rådgivning. Pkt.nr: 16 Poppelgården Familiecenter Den åbne rådgivning 233229 Indstilling: at Socialudvalget drøfter mulighederne for fortsættelse af Den åbne rådgivning. Formål med indstilling: At orientere Socialudvalget

Læs mere

Godkendelse af Anvendelse af værdighedsmidler med høringssvar

Godkendelse af Anvendelse af værdighedsmidler med høringssvar Punkt 3. Godkendelse af Anvendelse af værdighedsmidler 2018-2019 - med høringssvar 2017-030246 Ældre- og Handicapudvalget indstiller til byrådet, at det godkendes, at de værdighedsmidler, der er bundet

Læs mere

Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud

Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud Svar på ofte stillede spørgsmål DISPENSATION FRA ANSØGNINGSFRISTEN... 2 KAN KOMMUNALBESTYRELSEN VEDTAGE ÆNDRINGER I TAKSTER OG TILSKUD FØR KOMMUNEN HAR

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 26. august 2008 til en borger

Statsforvaltningens brev af 26. august 2008 til en borger Statsforvaltningens brev af 26. august 2008 til en borger 26-08- 2008 TILSYNET MED KOMMUNERNE I REGION SYDDANMARK STATSFORVALTNINGEN SYDDANMARK Statsforvaltningen har modtaget Deres henvendelse af 29.

Læs mere

Fælles tandreguleringsklinik i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk Kommuner

Fælles tandreguleringsklinik i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk Kommuner 22.4.2010 1 Fælles tandreguleringsklinik i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk Kommuner J.nr.: 16.21.12.G00 Sagsid: 997520 Initialer: Kam.sf Sagsfremstilling I maj/juni

Læs mere

Krogstenshave, om- og udbygning. Projekt nr og Ansøgning om tillægsbevilling og godkendelse af finansieringsplan

Krogstenshave, om- og udbygning. Projekt nr og Ansøgning om tillægsbevilling og godkendelse af finansieringsplan Pkt.nr. 34 Krogstenshave, om og udbygning. Projekt nr. 5343 og 5344. Ansøgning om tillægsbevilling og godkendelse af finansieringsplan 577699 Indstilling: Teknisk Forvaltning indstiller til Ejendoms og

Læs mere

KERTEMINDE KOMMUNE REFERAT

KERTEMINDE KOMMUNE REFERAT KERTEMINDE KOMMUNE REFERAT for Ældre- og Handicapudvalgets møde den 26. februar 2007 Kl. 16.00 Munkebo Rådhus, Kantinen Tilgår pressen Fraværende: Side 1 Jan Johansen og Lykke Krapalis ankom kl. 16.50

Læs mere

Rammer, tidsfrister og retningslinjer for frokostordning i daginstitutioner i Ringsted Kommune

Rammer, tidsfrister og retningslinjer for frokostordning i daginstitutioner i Ringsted Kommune Rammer, tidsfrister og retningslinjer for frokostordning i daginstitutioner i Ringsted Kommune Loven om fleksible frokostordninger træder i kraft d. 1. januar 2011. Lover giver kommunerne pligt til at

Læs mere

HØRINGSNOTAT. Vedr. Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.)

HØRINGSNOTAT. Vedr. Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.) HØRINGSNOTAT Vedr. Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.) Indledning Et udkast til Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Læs mere

Godkendelseskriterier ved oprettelse af en privat daginstitution

Godkendelseskriterier ved oprettelse af en privat daginstitution December 2013 Godkendelseskriterier ved oprettelse af en privat daginstitution Private leverandører kan efter lov om dag-, fritids-, og klubtilbud m.v. til børn og unge(dagtilbudsloven) oprette og drive

Læs mere

Godkendelse af Anvendelse af værdighedsmidler med høringssvar

Godkendelse af Anvendelse af værdighedsmidler med høringssvar Punkt 3. Godkendelse af Anvendelse af værdighedsmidler 2018-2019 - med høringssvar 2017-030246 Ældre- og Handicapudvalget indstiller til Byrådet at det godkendes, at de værdighedsmidler, der er bundet

Læs mere

FREDERIKSHAVN KOMMUNE REFERAT FRA DET SOCIALE UDVALG 26-11-2002

FREDERIKSHAVN KOMMUNE REFERAT FRA DET SOCIALE UDVALG 26-11-2002 FREDERIKSHAVN KOMMUNE REFERAT FRA DET SOCIALE UDVALG 26-11-2002 Mødedato: 26-11-2002 Mødetidspunkt: kl. 15.00-17.15 Mødested: Udvalgslokalet, Fasanvej Fraværende: Ingen # 273531/27-11-2002 Bilags- og indholdsfortegnelse

Læs mere

Optagelsesregler til dagtilbud for børn i Greve Kommune

Optagelsesregler til dagtilbud for børn i Greve Kommune Optagelsesregler til dagtilbud for børn i Greve Kommune Ifølge dagtilbudsloven skal Greve Kommune fastsætte og offentliggøre retningslinjer for ansøgning om optagelse i et dagtilbud. Nedenstående optagelsesregler

Læs mere

D A G S O R D E N. EKSTRAORDINÆRT MØDE FORRETNINGSUDVALGET Tirsdag den 21. august 2012 Kl Regionsgården i Hillerød, mødelokale H2. Møde nr.

D A G S O R D E N. EKSTRAORDINÆRT MØDE FORRETNINGSUDVALGET Tirsdag den 21. august 2012 Kl Regionsgården i Hillerød, mødelokale H2. Møde nr. T I L L Æ G S D A G S O R D E N REGION HOVEDSTADEN EKSTRAORDINÆRT MØDE FORRETNINGSUDVALGET Tirsdag den 21. august 2012 Kl. 16.00 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H2 Møde nr. 8 Medlemmer: Vibeke Storm

Læs mere

SO15 Forebyggelse af tilbagefald og genindlæggelse via etablering af akuttilbud til borgere med sindslidelse

SO15 Forebyggelse af tilbagefald og genindlæggelse via etablering af akuttilbud til borgere med sindslidelse Socialforvaltningen BUDGETNOTAT SO15 Forebyggelse af tilbagefald og genindlæggelse via etablering af akuttilbud til borgere med sindslidelse Dette forslag indgår også i drøftelserne om udmøntning af sundhedsmidler

Læs mere

Indstilling. Indførelse af digitale lønsedler for administrative medarbejdere. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling

Indstilling. Indførelse af digitale lønsedler for administrative medarbejdere. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 30. august 2006 Indførelse af digitale lønsedler for administrative medarbejdere i Århus Kommune Århus Kommune Personaleafdelingen

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social service. (Landsdækkende pasningsgaranti til børn i dagtilbud)

Forslag. Lov om ændring af lov om social service. (Landsdækkende pasningsgaranti til børn i dagtilbud) Lovforslag nr. L 0 Folketinget 2004-05 Udkast Forslag til Lov om ændring af lov om social service (Landsdækkende pasningsgaranti til børn i dagtilbud) 1 I lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik 2014/1 LSF 169 (Gældende) Udskriftsdato: 29. januar 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Journalnummer: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE

FREDERIKSSUND KOMMUNE Økonomiudvalget den 28. april 2003 Side 1 af 6 FREDERIKSSUND KOMMUNE U D SKRIFT AF TILLÆ G S D A G SO R D E N Økonomiudvalget 28. april 2003 kl. 8.30 på Borgmesterens kontor Mødedeltagere: Knud B Christoffersen,

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom mandag den 12. juni 2017

Referat Udvalget for Børn & Ungdom mandag den 12. juni 2017 Referat mandag den 12. juni 2017 Kl. 16:45 i Mødelokale 5, Rådhuset Allerslev Afbud: Henning Nielsen (V) Julie Hermind (F) Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU Udlændingestyrelsens

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset Århus C Tlf Epost

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset Århus C Tlf Epost ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset - 8100 Århus C Tlf. 8940 2384 - Epost mag4@aarhus.dk INDSTILLING Til Århus Byråd Den 30. maj 2005 via Magistraten PRIORITERET SAG Tlf.

Læs mere

Sorø Kommune. Retningslinier for pladsanvisning i Sorø Kommune. Pasningstilbud Dagpleje, vuggestuer og børnehaver SFO, junior- og ungdomsklubber

Sorø Kommune. Retningslinier for pladsanvisning i Sorø Kommune. Pasningstilbud Dagpleje, vuggestuer og børnehaver SFO, junior- og ungdomsklubber Sorø Kommune Retningslinier for pladsanvisning i Sorø Kommune Pasningstilbud Dagpleje, vuggestuer og børnehaver SFO, junior- og ungdomsklubber Indledning Her kan du læse om, hvordan dit barn får plads

Læs mere

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 14.

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 14. Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Administrationscentret Mødelokale 2 Mødedato Onsdag den 14. april 2010 Mødetidspunkt Kl. 13.00 Bemærkninger Møde med Væksthus Hovedstadsregionen kl. 13.15-14.15

Læs mere

Mødet holdes mandag den 10. december 2012 kl. 07:30 på Rådhuset i Mødelokale C.

Mødet holdes mandag den 10. december 2012 kl. 07:30 på Rådhuset i Mødelokale C. ALLERØD KOMMUNE Sundheds og Velfærdsudvalget 20102013 Møde nr. 37 Mødet holdes mandag den 10. december 2012 kl. 07:30 på Rådhuset i Mødelokale C. Medlemmer: Jesper Hammer (D), Poul Albrechtsen (O), Bitten

Læs mere

FURESØ KOMMUNE REFERAT

FURESØ KOMMUNE REFERAT FURESØ KOMMUNE Børneudvalg 7. februar 2007, Kl. 19.00 Møde nr. 3 Mødelokale 14 F, (mødelokalet ved det tidligere borgmesterkontor) Administrationsbygning 2, Rådhustorvet 2, Farum Medlemmerne mødte. Berit

Læs mere

Pkt.nr. 6 Pasningsproblemer i forbindelse med indførelse af Leg og Læring. Pkt.nr. 8 kvartalsstatistikker for klubber og fritidshjem 2.kvartal 1999.

Pkt.nr. 6 Pasningsproblemer i forbindelse med indførelse af Leg og Læring. Pkt.nr. 8 kvartalsstatistikker for klubber og fritidshjem 2.kvartal 1999. Skole og Kulturforvaltningen grw Beretning fra Skoleudvalgets møde den 07.09.1999 INDHOLDSFORTEGNELSE Pkt.nr. 1 Møde med Pædagogisk Psykologisk Rådgivning. Pkt.nr. 2 Meddelelser. Pkt.nr. 3 Forslag til

Læs mere

Brønderslev Kommune. Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Sundhedsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 14. januar 2008 Lokale: Mødelokale 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: 13.15-14.45 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/66 Institutionsbesøg...

Læs mere

Referat for Socialudvalgets møde den 08. april 2008 kl. 15:30 i Løgstør 214

Referat for Socialudvalgets møde den 08. april 2008 kl. 15:30 i Løgstør 214 Referat for Socialudvalgets møde den 08. april 2008 kl. 15:30 i Løgstør 214 Indholdsfortegnelse 23. Orientering ved formanden 48 24. Orientering fra forvaltningschefen 49 25. Kommunale redegørelser vedrørende

Læs mere

Retningslinjer for pladsanvisning, jf. Dagtilbudsloven

Retningslinjer for pladsanvisning, jf. Dagtilbudsloven Faglig enhed for Småbørn Retningslinjer for pladsanvisning, jf. Dagtilbudsloven Faglig enhed for småbørn 1. Pasningsgaranti Der er pasningsgaranti til alle børn i alderen 26 uger og indtil skolestart.

Læs mere

3. at sagen herefter fremsendes til endelig politisk behandling sammen med de indkomne høringssvar.

3. at sagen herefter fremsendes til endelig politisk behandling sammen med de indkomne høringssvar. Styrelsesvedtægt J.nr.: 17.01.00.A21 Sagsnr.: 14/2086 ANBEFALING: Skoleafdelingen anbefaler: 1. at udkast til en ny styrelsesvedtægt for folkeskoleområdet og SFO i Dragør Kommune sendes i høring i skolebestyrelserne,

Læs mere

Kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp samt kommunal træning m.v. 2016

Kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp samt kommunal træning m.v. 2016 SIDE Forside 4 + 5 + 7 + 19 Kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp samt kommunal træning m.v. 2016 Ændringsoversigt vedrørende kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp samt kommunal

Læs mere

Ny struktur for dagtilbud og skoler

Ny struktur for dagtilbud og skoler FAQ 2 om: Ny struktur for dagtilbud og skoler Børne- og Kulturforvaltningen d. 7. december 2010 I anden halvdel af høringsperioden har Børne- og Kulturforvaltningen svaret på følgende spørgsmål: Dagtilbudsområdet

Læs mere

Notat ANVISNINGSREGLER FOR DAGTILBUDSOMRÅDET 2011

Notat ANVISNINGSREGLER FOR DAGTILBUDSOMRÅDET 2011 Notat ANVISNINGSREGLER FOR DAGTILBUDSOMRÅDET 2011 1 Optagelse af børn i dagtilbud i Favrskov Kommune I henhold til Dagtilbudsloven 23 og 27 skal kommunen tilbyde pasningsgaranti for alle børn, fra de er

Læs mere

ÅBEN BESLUTNINGSPROTOKOL FOR SOCIALUDVALGETS MØDE TIRSDAG DEN 12. JUNI 2007 16:00

ÅBEN BESLUTNINGSPROTOKOL FOR SOCIALUDVALGETS MØDE TIRSDAG DEN 12. JUNI 2007 16:00 ÅBEN BESLUTNINGSPROTOKOL FOR SOCIALUDVALGETS MØDE TIRSDAG DEN 12. JUNI 2007 16:00 1 Indholdsfortegnelse 1 Åben - Orientering fra formanden 2 Åben - Budgetopfølgning pr. 30. april 2007 3 Åben - Budget 2008-2011

Læs mere

Økonomiudvalgets møde 11. september 2000 Punkt 21: Anbefales godkendt af Kommunalbestyrelsen som indstillet af Kultur- og Fritidsudvalget.

Økonomiudvalgets møde 11. september 2000 Punkt 21: Anbefales godkendt af Kommunalbestyrelsen som indstillet af Kultur- og Fritidsudvalget. Pkt.nr. 27 Ny lov principiel afgørelse vedrørende lokaletilskud. 281516 Indstilling: Skole og Kulturforvaltningen indstiller: 1. at Kultur og Fritidsudvalget anbefaler Folkeoplysningsudvalgets indstilling

Læs mere