Grundejerforeningen FARUMSØDAL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Grundejerforeningen FARUMSØDAL"

Transkript

1 Grundejerforeningen FARUMSØDAL Referat af ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Farumsødal den 25. marts 2008 kl Fremmødte: I alt 20 beboere - heraf 17 stemmeberettigede, hvoraf 1 stemmeberettiget først ankom ved behandling af dagsordenens punkt 9. Ingen fuldmagter. 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog Lene Raahauge, som herefter blev valgt af forsamlingen. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt. 2. Formandens beretning Formanden indledte beretningen med oplysning om, at den pga hans eget fravær fra bestyrelsesarbejdet i efteråret 2007 ville bestå af 2 dele. Formanden ville berette om alt andet end den verserende sag mellem Hanne Metzsch og Sonja Søe-Jensen hhv. grundejerforeningen, som til gengæld ville blive varetaget af næstformanden. Formanden berettede herefter om foreningens aktiviteter og bestyrelsens arbejde det seneste år. På store trædage i april blev træerne ved Farumsødal opstammet og 2 birketræer på Pipersvej blev fældet. Arbejdet var velorganiseret med mange hjælpende hænder og biler med trailere. Efterfølgende er der foretaget stubfræsning, hvorimod evt. nyplantning ved Pipersvej afventer nedgravning af elledninger. Skt. Hans arrangementet med fodboldkamp og flot bål blev gennemført med mange deltagere. Det har været overvejet, at genindføre flere aktiviteter som f.eks. tovtrækning og sækkeløb. DONG s arbejde med nedgravning af elledninger er ved at være færdigt. Reetableringen af vejbelægning mm. er ikke alle steder sket tilfredsstillende. Bestyrelsen er opmærksom på manglerne og Palle Knudsen er villig til, at indsamle klager fra foreningens medlemmer. Foreningens kasser med grus og salt er placeret ved stien mellem Fensmarks Alle og Pipersvej. Der har pga den milde vinter ikke været det store behov, men alligevel er gruskassen stort set tom. Måske er det blevet brugt i forbindelse med gravearbejdet. Et medlem er blevet oplyst om, at det ikke uden vejmyndighedens tilladelse er tilladt, at lægge sten på græsrabatterne. De udlagte sten er efterfølgende blevet fjernet. Der har været en del støj om støjgruppen. Der er opsat støjværn ved motorvejsbroen, men kun på den ene side. Vi har meldt os ud af den oprindelige støjgruppe, som tilsyneladende primært arbejdede for beboerne på den anden side af motorvejen. Nu er vi til gengæld indmeldt i en ny støjgruppe på vores side af vejen. Palle Knudsen var til orienteringsmøde om fibernettet, som nedlægges i forbindelse med nedgravning af elledningerne. Konklusionen var, at det ikke var relevant for grundejerforeningen som helhed. Der har været en sag med grundejerforeningens forsikring. Vi har forsøgt, at afklare hvad den egentlig dækker, og det er da også lykkedes at få et svar. Herefter blev beretningen overgivet til næstformand Rikke Hartmann Pedersen, som summerede op på den verserende retssag. Hanne Metzsch har i juli 2007 anlagt sag dels mod Sonja Søe-Jensen vedr. højden på den på fællesarealet placerede hæk, og dels mod Grundejerforeningen med den påstand, at brugsretsordningen er ugyldig.

2 På den ekstraordinære generalforsamling i oktober 2007 blev de tre parter opfordret til at finde en forligsløsning, så retssagen kunne undgås. Der blev holdt adskillige møder og processen mundede ud i, at bestyrelsen fremlagde en forligsskitse. Bestyrelsen havde fokus på foreningens love, så forligsaftalen ikke skulle stride imod disse. Det lykkedes dog ikke at blive enige om et forlig, selv om Sonja Søe-Jensen accepterede bestyrelsens forslag. Herefter fulgte en replik fra Hanne Metzsch s advokat med fastholdelse af stævningen samt nye anklagepunkter. Et forberedende retsmøde blev afholdt i Lyngby Ret den 11/ Per Schultz- Jørgensen mødte med foreningens advokat og Sonja Søe-Jensen mødte med sin, hvorimod Hanne Metzsch s advokat mødte alene. Det blev afklaret, at brugsretsordningen ikke skal være tinglyst for at være gyldig, da der er tale om en lejeaftale. Desuden er fællesarealet en selvstændig matrikel, som ejes af grundejerforeningen. Der er således ikke tale om, at det ejes i sameje af foreningens medlemmer. Retsmødet mundede ud i et forligsforslag, hvor Sonja Søe-Jensen i sin ejertid forpligtes til at nedklippe hækken til 1,80 meter 2 gange om året og samtidig hæves sagen mod grundejerforeningen. Sonja Søe-Jensen kunne umiddelbart acceptere forslaget. Hanne Metzsch har fået frist til den 1/ Hvis forliget indgås, har parterne en frist på 14 dage til bemærkninger om sagsomkostningerne, hvis fordeling afgøres af retten. Næstformanden kunne i øvrigt supplere formandens beretning med, at vi nu er medlem af Støjgruppe Vest, som har forsøgt at afklare hvorfor der kun er opsat støjværn på den ene side af motorvejen. Angiveligt har der været tale om en politisk beslutning. Man har med ombudsmandens hjælp fået aktindsigt i sagen, hvor det viser sig, at der kun findes to nyere dokumenter, som ser ud til at være fabrikeret til lejligheden. Efter beretningen fulgte en diskussion om den verserende sag. Hanne Metzsch mener, at sagen er kørt af sporet og forstår ikke, at den er kommet så vidt. Det er præciseret i brugsretserklæringen, at ordningen ikke må være til gene for nogen. De har tilbudt, at betale for opmåling af Sonja Søe-Jensens (SSJ) brugsretsareal, da de mener at hækken står for langt ude på fællesarealet. Foreslog i forligsprocessen, at SSJ s hæk kunne være så høj den skulle være så længe hun lever, men at hjørnet af brugsretsarealet skulle inddrages i forbindelse med ejerskifte. Mener ikke, at bestyrelsen kan lave særregler for enkelte medlemmer, som der efter hendes mening var tale om med bestyrelsens forligsudspil, hvor de skulle afgive kompetencer til bestyrelsen. Det ville de ikke være med til. Hanne Metzsch er i øvrigt opmærksom på, at mange i bestyrelsen har brugsretter og spekulerer på, om der er en skjult dagsorden. Oplyser desuden, at brugsretten ikke sælges med ved ejerskifte. Rikke Hartmann Pedersen svarede, at bestyrelsen i forligsudspillet forsøgte at imødekomme deres ønsker ved at foreslå vedtægtsændringer, som gør det helt klart hvordan brugsretsordningen fremover skal forvaltes i tilfælde af ejerskifte. Hanne Metzsch kan ikke forstå, hvordan der kunne være forhandlinger på det indledende retsmøde, hvor det kun er meningen at advokaterne skal møde op. Er desuden utilfreds med, at deres indlæg til drøftelser på generalforsamlingen er blevet forbigået og at bestyrelsens forslag om vedtægtsændringer heller ikke er med. Rikke Hartmann Pedersen oplyste, at forslaget om vedtægtsændringer var et led i forligsforhandlingerne. Forslaget faldt derfor bort, da forliget faldt til jorden. Desuden har vores advokat rådet os til ikke at lave vedtægtsændringer, så længe foreningens love er under anklage. Er enig i, at sagen er kørt af sporet, men at vi ikke kommer videre med dialog - det er forsøgt. Der er i øvrigt ingen skjult dagsorden. John Olsson er sikker på, at alle beklager sagen, som er spidsfindig og kører på flere 2

3 niveauer. Det er svært, at følge med for dem der står udenfor. Spørger, om ikke de midlertidige brugsretter er indgået mellem bestyrelsen og brugsretsindhaverne og efterfølgende er godkendt af generalforsamlingen? Det gælder vel også Sonja Søe- Jensens brugsret og indebærer, at generalforsamlingen står bag Sonja Søe-Jensen? Palle Knudsen svarede, at alle brugsretserklæringer primært er godkendt af generalforsamlingen. Bestyrelsen kan dog indføje en særlig tekst i 8, som kan indbringes for generalforsamlingen, hvis brugsretsindehaveren er uenig, men ikke som udgangspunkt skal godkendes af generalforsamlingen. Bestyrelsens tilføjelse til SSJ s brugsret har ikke været oppe på generalforsamlingen, hvilket er helt i overensstemmelse med reglerne. Formanden nævnte, at meget ville være anderledes, hvis Hanne Metzsch oprindelig havde fulgt opfordringerne, om at indbringe sagen for generalforsamlingen. Det valgte hun selv ikke at gøre, men anlagde i stedet sag mod foreningen. Per Schultz-Jørgensen mener ikke, at en intens diskussion vil bringe noget nyt frem. Gentagelse af tidligere argumenter tjener intet formål, men risikerer at bidrage til yderligere splid mellem foreningens medlemmer. Opfordrer til, at man afslutter diskussionen og afventer et forlig i retten eller en retslig afgørelse. Hanne Metzsch oplyser, at hun bliver ved, fordi en retssag er tåbelig og kun ment som en trussel. Ønsker et forlig og en fratagelse af brugsret ved ejerskifte. Ønskede fra starten en dialog og mener, at bestyrelsen skulle have overtalt Sonja Søe-Jensen til at indgå forlig. Så var sagen aldrig opstået. Palle Knudsen oplyser, at brugsretsarealerne normalt følger med ved salg - det er sket flere gange. Oplyser i øvrigt, at grunden til at Per Schultz-Jørgensen og Sonja Søe-Jensen også var med til det forberedende retsmøde, skyldes at det af indkaldelsen fremgik, at der for parterne skulle møde personer, som er bemyndigede til at træffe beslutninger og drøfte forligsmulighederne. Bestyrelsen er forundret over, at Hanne Metzsch ikke selv mødte op så forligsspørgsmålet kunne være afgjort med det samme. Sagen mod grundejerforeningen ser ud til at være tabt på forhånd. Foreningen har i øvrigt nogle love ifølge hvilke man kan klage til generalforsamlingen, hvis man er uenig i bestyrelsens håndtering. Karsten Wedel synes, at vi skal se på reglerne, når sagen er slut. Annette Struve er enig med Per Schultz-Jørgensen og opfordrer til at runde diskussionen af. Er også selv meget forvirret over sagen og alt det papir, der omdeles. Formanden gør opmærksom på, at han personligt er blevet kritiseret for sin håndtering af sagen. Vurderede oprindelig, at det ikke var muligt at opnå en løsning ved dialog og forsøgte derfor at dirigere spørgsmålet til generalforsamlingen. Kan nu konkludere, at den primære vurdering var korrekt, idet det viste sig umuligt at opnå et forlig ved mæglingsprocessen efter den ekstraordinære generalforsamling. Enig i, at det ikke tjener noget formål, at fortsætte diskussionen nu. Dirigenten opfordrede til, at beretningen tages til efterretning. John Olsson ønskede afstemning om godkendelse af beretningen, som vi har gjort tidligere. Dirigenten oplyste, at en afstemning ikke er i overensstemmelse med reglerne og heller ikke giver nogen mening, da det ikke har nogen konsekvenser. Hvis man er utilfreds, kan man give sin mening til kende ved valg til bestyrelsen. Beretningen blev herefter taget til efterretning. 3

4 3. Kassereren fremlægger revideret regnskab til godkendelse Jette Uldal gennemgik regnskabet, som endte med et resultat (overskud) på kr Posten diverse inkl. gebyrer inkluderer udgifter til en webside (domænenavn mm), som det har været bestyrelsens plan at udarbejde. Den relativt høje renteindtægt skyldes, at kr er placeret på en højrentekonto. Regnskabet blev godkendt med 15 stemmer for, idet revisor undlod at stemme. 4. Budget for 2008, herunder fastlæggelse af kontingent og honorarer samt vedtagelse af vedligeholdelsesplanen for Jette Uldal gennemgik forslaget til budget. Kontingenter foreslås uændrede. Gebyrer for fællesareal kan ikke anslås før bestyrelsens forslag om forhøjelse af brugsretsafgiften er behandlet. Betalingen for græsslåning foreslås forhøjet til kr Der afsættes kr til udførelse af vedligeholdelsesplanen. Udgifter til Metzsch-sagen er anført til kr , hvilket blot er en markering, da udgiften kan blive både større og mindre. Udgiften til bestyrelsesmøder foreslås øget til kr Der budgetteres med en højere renteindtægt, idet renten er hævet. Per Schultz-Jørgensen gennemgik forslaget til det kommende års vedligeholdelsesplan for fællesarealet. Den almindelige vedligeholdelse vil blive foretaget af Per Schultz- Jørgensen og Peter Larsen uden udgift for foreningen, hvorimod fældning af et mindre fyrretræ kræver professionel hjælp til en anslået udgift på kr Der er ikke afsat et beløb til evt. nyplantning på Pipersvej, da det er uklart om vi ønsker dette. Palle Knudsen mente, at udgifter til en fælles oprydningsdag burde indgå i vedligeholdelsesplanen. I år er det dog medtaget under et andet punkt i budgettet (Skt. Hans + oprydningsdag). Budgettet inklusiv forslaget til vedligeholdelsesplanen vedtages enstemmigt uden ændringer, dog uden indarbejdelse af dagsordenens punkt Indkomne forslag Som lovet på den ekstraordinære generalforsamling i oktober 2007, har bestyrelsen fremlagt et forslag om forhøjelse af brugsretsafgiften for at imødegå evt. udgifter forbundet med den verserende retssag. John Olsson forespurgte, om der gælder andre regler for bestyrelsen mht frist for indgivelse af forslag, idet forslaget er dateret 7/ og ikke senest 15/1 2008? Dette bekræftes af dirigenten. Herefter spørges, om det pædagogisk er det rigtige tidspunkt at stille et sådant forslag, og John Olsson anbefaler at forslaget trækkes tilbage og genoptages efter afslutning af retssagen. Hanne Metzsch foreslog en alternativ måde til beregning af brugsretsafgiften, hvor der tages udgangspunkt i en kvadratmeterpris af samme størrelsesorden og regulering som ejendomsskatten. Det skulle angiveligt give en årlig indtægt på kr Dirigenten foreslog en pause, hvor bestyrelsen kunne drøfte John Olssons forslag. Efter et par minutters drøftelse i enrum besluttede bestyrelsen herefter at trække sit forslag tilbage og udsætte spørgsmålet til retssagen er afsluttet. Bestyrelsen anerkender John Olsson pointe og at vi på nuværende tidspunkt ikke har alle kort på hånden, men man fornemmer at der er behov for at øge foreningens indtægter. 6. Indkomne klager Der var ikke indkommet formelle klager. 4

5 7. Valg af formand Nils Danielsen anførte, at han har siddet som formand i mange år og ønsker at træde tilbage for at kunne hellige sig andre aktiviteter. Det synes at være et passende tidspunkt, da bestyrelsens næstformand, Rikke Hartmann Pedersen allerede har vist sit værd og accepterer at opstille til posten. Der er ingen modkandidater og Rikke Hartmann Pedersen vælges med akklamation. Per Schultz-Jørgensen takkede herefter formanden for hans mange år på posten. Nils Danielsen har den ubestridte førsteplads, som den længst siddende formand, nemlig 18 år i denne omgang og 2 år tidligere. Anden pladsen er på 11 år. Nils Danielsen takkes for sin store indsats og arbejdet for at gøre foreningen til andet en blot en formel organisation med en årlig generalforsamling. I stedet er det lykkedes, at skabe et fællesskab, hvor man hører til og kender hinanden. Vi ved alle, at et fællesskab også kan slå gnister, men Nils Danielsen er altid gået til opgaven med godt humør og har holdt ud i både medgang og modgang. Efter overrækkelse af 2 flasker anmodes om, at Nils Danielsen fortsat vil holde den muntre båltale ved Skt. Hans. 8. Valg af kasserer Jette Uldal genopstillede og valgtes med akklamation. 9. Valg af 2-3 bestyrelsesmedlemmer og 1. og 2. bestyrelsessuppleant Per Schultz-Jørgensen og Lene Udby genopstillede og Nils Danielsen stillede sig til rådighed som bestyrelsesmedlem, men opfordrede andre til også at opstille. Hanne Metzsch ønskede at opstille og opfordrede også andre, idet hun ikke ønskede Nils Danielsen valgt. Annette Struve glædede sig over, at den tidligere formand vil stille sin erfaring til rådighed. En skriftlig afstemning, hvor alle stemmeberettigede kunne afgive op til 3 stemmer på forskellige kandidater, gav følgende resultat: Per Schultz-Jørgensen og Lene Udby blev genvalgt med hver 17 stemmer. Nils Danielsen blev valgt med 11 stemmer. Hanne Metzsch opnåede med 6 stemmer ikke valg til bestyrelsen. Eva Larsen og Palle Knudsen genopstillede som suppleanter. Hanne Metzsch protesterede mod genvalg af Eva Larsen bl.a. fordi hun ikke vil hilse. Hanne Metzsch ønskede ikke selv at opstille. Eva Larsen og Palle Knudsen blev genvalgt som suppleanter. 10. Valg af revisor og revisorsuppleant John Olsson blev genvalgt som revisor og Elin Cederholm som revisorsuppleant. 11. Eventuelt Karsten Wedel gjorde opmærksom på, at hajtænderne ved Rosengårds Alles udkørsel til Fensmarks Alle efterhånden er helt væk og om ikke der bør laves nye? Jette Uldal opfordrede Karsten Wedel til selv at kontakte Furesø Kommune, men løsningen blev at Jette Uldal vil påtage sig denne opgave. Solveig Ryel foreslog, at der også opsættes skilte med legende børn eller gøres andre tiltag (blomsterkummer el lign.) mhp at reducere hastigheden på vejene. Lene Raahauge mente, at gruskassen er placeret for langt væk fra Pipersvej, hvortil Palle Knudsen svarede, at der jo ikke er en bakke der. John Olsson synes ikke, at gruskasser er en opgave for grundejerforeningen, da vedligeholdelsespligten påhviler den enkelte grundejer. Nils Danielsen mente dog, at en del af foreningens formål er at 5

6 løfte opgaver i fællesskab og går derfor ind for grus- og saltkasser, som så også må placeres ved Pipersvej. Flere havde kommentarer til DONG s arbejde med opsætning af nye lysmaster og nedgravning af kabler. Selv om det er længe siden gravearbejdet er ophørt, mangler der fortsat fjernelse af de gamle master og opsætning af lysarmaturer i en del af de nye. Desuden er der dybe huller og flere steder dårlig tilbagelægning af vejfliserne, som i øvrigt mange steder er knækkede. Jette Uldal, som har haft tæt kontakt til DONG, kunne oplyse at der kan gå flere måneder fra opsætning af nye master til de gamle fjernes, men at de bliver fjernet i løbet af foråret. Efter afslutning af arbejdet, vil området blive besigtiget af en syns- og skønsmand, så fejl og mangler kan blive udbedret. Jette Uldal opfordrede medlemmerne til selv at kontakte DONG, hvis de er utilfredse med arbejdets udførelse. Derudover vil Palle Knudsen gerne modtage reklamationer og præsentere disse for syns- og skønsmanden og evt. senere for DONG. Dirigenten opfordrede bestyrelsen til at udsende et særskilt brev til medlemmerne om proceduren. Nils Danielsen nævnte, at det for ham er en særlig generalforsamling idet det er den sidste som formand. Arbejdet har gennemgående været hyggeligt og det er lykkedes, at få kvinderne med i bestyrelsen. Nils Danielsen ser sin største fortjeneste for at være asfalteringen af vejen bagom til Farumsødal 17, som det lykkedes at få amtet til at betale. Har foreslået at vejen navngives Nils Danielsens Alle, hvilket dog ikke har vundet gehør. I samme omgang blev hullet opfyldt og pasningen overtaget af Peter Larsen via en brugsret. Ønsker den ny formand held og lykke med hvervet og håber på nogle stille og rolige år. Afslutningsvis takkede den afgående formand dirigenten for en professionel ledelse af generalforsamlingen. Farum den 15. april 2008 Dirigent Lene Raahauge Referent Lene Udby Formand Nils Danielsen 6

Grundejerforeningen FARUMSØDAL

Grundejerforeningen FARUMSØDAL Grundejerforeningen FARUMSØDAL Referat af ordinær generalforsamling i grundejerforeningen Farumsødal den 23. marts 2004 kl. 19.00 20.30. Fremmødte: 16 beboere heraf 14 stemmeberettigede. Ingen fuldmagter.

Læs mere

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD REFERAT AF FORENINGENS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS DAGSORDEN 1. VALG AF DIRIGENT OG STEMMETÆLLERE 2. KONTROL AF FULDMAGTER

Læs mere

Hus- og Grundejerforeningen Lystrup Strand

Hus- og Grundejerforeningen Lystrup Strand Hus- og Grundejerforeningen Lystrup Strand Referat fra ordinær generalforsamling, lørdag 11. juni 2016 1. VALG AF DIRIGENT Formanden Arne Munk bød velkommen til årets generalforsamling i Amerikanerhuset,

Læs mere

Grundejerforeningen FARUMSØDAL

Grundejerforeningen FARUMSØDAL Grundejerforeningen FARUMSØDAL Referat af ordinær generalforsamling i grundejerforeningen Farumsødal den 28. marts 2006 kl. 19.00 21.45. Fremmødte: 15 beboere - heraf 14 stemmeberettigede. Desuden 3 fuldmagter.

Læs mere

Grundejerforeningen Kildebrøndegaard

Grundejerforeningen Kildebrøndegaard Referat fra ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 22. april 2013 kl. 19.00 Greve Borgerhus, Greveager 9, 2670 Greve Dagsorden. 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af regnskab til

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Antenneforeningen Holluf Pile onsdag d. 9. marts 2011

Referat af ordinær generalforsamling i Antenneforeningen Holluf Pile onsdag d. 9. marts 2011 Der var fremmødt 63 stemmeberettigede medlemmer, og der blev medbragt 7 gyldige fuldmagter. (Bestyrelsen ønsker i den forbindelse at bemærke, at jvnf. foreningens vedtægter kan hver husstand der møder

Læs mere

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Haveforeningen Solvangs ordinære generalforsamling blev afholdt den tirsdag den 26. marts 2013 på Stationen i Viborg

Læs mere

Pedersminde Grundejerforening Referat af generalforsamling lørdag den 13. august 2016

Pedersminde Grundejerforening Referat af generalforsamling lørdag den 13. august 2016 Pedersminde Grundejerforening Referat af generalforsamling lørdag den 13. august 2016 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Oplæsning af referat 4. Formandens beretning om det forløbne

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 3. juni 2002 Referat af den ordinære generalforsamling 22. maj 2002. Der var fremmødt 37 medlemmer inklusiv bestyrelsen. Formand Arnold Bruun bød velkommen. Ad. 1 Valg af dirigent Efter indstilling fra

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Uvelse Park, torsdag den 18. september 2014

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Uvelse Park, torsdag den 18. september 2014 a) Valg af dirigent og referent. Som dirigent blev valgt Erik Hansen, UP 42 Som referent blev valgt Lene Yndal Erichsen, UP 15. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt, og

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD

GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD REFERAT AF FORENINGENS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING AFHOLDT DEN 1. MARTS 2005 I SKOVLUNDE MEDBORGERHUS DAGSORDEN 1. VALG AF DIRIGENT OG STEMMETÆLLERE 2. KONTROL AF FULDMAGTER

Læs mere

Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Stendyssen Søndag den 31. maj 2015 kl

Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Stendyssen Søndag den 31. maj 2015 kl Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Stendyssen Søndag den 31. maj 2015 kl. 11.00 Til stede fra bestyrelsen: Formand Bo Fredsøe Kasserer Niels Rasmussen Bestyrelsesmedlem Carsten Andersen

Læs mere

Ny Bringe Grundejerforening. Vedtægter

Ny Bringe Grundejerforening. Vedtægter Vedtægter 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Ny Bringe Grundejerforening. Foreningens hjemsted er Furesø kommune. 2 Område og medlemmer Stk. 1. Foreningen omfatter ejendommene, der er beliggende på

Læs mere

VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN MØLLEDAMMEN OMRÅDE VII

VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN MØLLEDAMMEN OMRÅDE VII VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN MØLLEDAMMEN OMRÅDE VII 1. Foreningens navn og formål: 1.1 Foreningens navn er beboerforeningen Mølledammen Område VII, med hjemsted i Slangerup Kommune og med værneting ved

Læs mere

Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012.

Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012. Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012. Den 24. Oktober 2012 afholdtes den ordinære generalforsamling i Vængernes Beboerlaug. Oldermanden bød velkommen og gik herefter

Læs mere

Vedtægter for. Grundejerforeningen. Stiftet d. 25. maj 1943

Vedtægter for. Grundejerforeningen. Stiftet d. 25. maj 1943 Vedtægter for Grundejerforeningen Stiftet d. 25. maj 1943 Rettet: 20. marts 2014 Side 1 Indhold 1 side 3 Hjemsted 2 side 3 Hvilke grunde er der i foreningen 3 side 4 Formål med foreningen 4 side 4 Generalforsamlingen

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Tid og sted: Onsdag 8. april 2015 Tapeten lille sal Til stede: Hele bestyrelsen: formand Svend Erik Nissen, Næstformand Otto Larsen,

Læs mere

G/F Thorsvænge Rødvig Generalforsamling 10/ Referat

G/F Thorsvænge Rødvig Generalforsamling 10/ Referat G/F Thorsvænge Rødvig Generalforsamling 10/3-2009 Referat Generalforsamlingen blev afholdt på restaurant Lanterna og grundejerforeningen bød på kaffe/te med hjemmebag samt øl og vand. Fremmødet var større

Læs mere

Vedtægter. for. Myrup Bylaug

Vedtægter. for. Myrup Bylaug Vedtægter for Myrup Bylaug Stiftet den 6. april 2000 Vedtægter sidst revideret den 16. marts 2013 Se hjemmeside vedr. Myrup: http://www.lokalby.dk/ Formål 1 Foreningens navn er Myrup Bylaug, og dens område

Læs mere

Eurasier Klub Danmark

Eurasier Klub Danmark Eurasier Klub Danmark Stiftet den 09. september 2007 Samarbejdende specialklub med Dansk Kennel Klub Referat af: Generalforsamling i Eurasier Klub Danmark Tid: 31. maj 2014, kl. 17.00 Sted: Kennel Tværskov,

Læs mere

REFERAT af ORDINÆR GENERALFORSAMLING

REFERAT af ORDINÆR GENERALFORSAMLING J.nr. 955-0489 UT/JM REFERAT af ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Lyngby Boldklubs Oldboys Afdeling lørdag d. 31. marts 2012. Der var følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning om det forgangne

Læs mere

Vedtægter for Ungdommens Naturvidenskabelige Forening, Lyngby

Vedtægter for Ungdommens Naturvidenskabelige Forening, Lyngby Vedtægter for Ungdommens Naturvidenskabelige Forening, Lyngby Kapitel 1: Generelt 1 Stk. 1 Foreningens navn er pr. 09/10 2015 Ungdommens Naturvidenskabelige Forening, Lyngby, i daglig tale. Stk. 2 Foreningen

Læs mere

Grundejerforeningen Højgårdstoften. Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN HØJGÅRDSTOFTEN

Grundejerforeningen Højgårdstoften. Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN HØJGÅRDSTOFTEN Grundejerforeningen Højgårdstoften Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN HØJGÅRDSTOFTEN 20. april 2010 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Højgårdstoften: Dens hjemsted er Høje-Taastrup Kommune. Nærværende

Læs mere

Grundejerforeningen Fjordager og Fjordbakken. Søndag den 18. november 2012 kl. 14,30 på Færgekroen

Grundejerforeningen Fjordager og Fjordbakken. Søndag den 18. november 2012 kl. 14,30 på Færgekroen MØDEREFERAT Emne: Afholdt Deltagere: Dagsorden Ordinær generalforsamling Søndag den 18. november 2012 kl. 14,30 på Færgekroen 30 personer til kaffebord, heraf 5 bestyrelsesmedlemmer og 2 børn 1. Valg af

Læs mere

VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN MØLLEDAMMEN OMRÅDE VII

VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN MØLLEDAMMEN OMRÅDE VII VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN MØLLEDAMMEN OMRÅDE VII 1. Foreningens navn og formål: 1.1 Foreningens navn er beboerforeningen Mølledammen Område VII, med hjemsted i Frederikssund Kommune og med værneting

Læs mere

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Ordinær generalforsamling Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Kalenderåret 2014 Grundejerforeningen Ny Hvidovre Hjemhørende i Hvidovre Kommune Stiftet 16. juni 1918 Titel Referat

Læs mere

Grundejerforeningen Phønix www.gf-phoenix.dk

Grundejerforeningen Phønix www.gf-phoenix.dk Grundejerforeningen Phønix www.gf-phoenix.dk Hvidovre, den 11. maj 2012 Til medlemmerne af Grundejerforeningen Phønix LOKALPLAN Generalforsamlingen vedtog sidste år at indgå i en dialog med kommunen omkring

Læs mere

Grundejerforeningen Brønshøjgaards Haveby. Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d.30.april 2013

Grundejerforeningen Brønshøjgaards Haveby. Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d.30.april 2013 Grundejerforeningen Brønshøjgaards Haveby Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d.30.april 2013 Generalforsamlingen blev indledt med et foredrag om miljørigtig brændeovnsfyring ved områdets skorstensfejermester

Læs mere

Referat af Generalforsamlingen den 14. maj 2008 i Grundejerforeningen Bodshøjgård

Referat af Generalforsamlingen den 14. maj 2008 i Grundejerforeningen Bodshøjgård Referat af Generalforsamlingen den 14. maj 2008 i Grundejerforeningen Bodshøjgård Tid og sted: Onsdag d.14/5 kl. 19.00 på Fjordens Perle Dirigent: Nina Storgaard, Kolibrivej 11 Referent: Michael Maigaard,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR EJERLAUGET KROGENGEN

VEDTÆGTER FOR EJERLAUGET KROGENGEN VEDTÆGTER FOR EJERLAUGET KROGENGEN Stiftet den 27/6-2002 Oversigt: Ejerlaugets Navn Medlemsskab og stemmeret Ejerlaugets formål Generalforsamling Bestyrelsen Konstituering m.v. Tegningsret Regnskab og

Læs mere

Grundejerforeningen HVIDE KLINT Svenstrup

Grundejerforeningen HVIDE KLINT Svenstrup VEDTÆGTER for Grundejerforeningen HVIDE KLINT Svenstrup 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen HVIDE KLINT, Svenstrup. 2. Foreningen omfatter alle parceller udstykket fra matr. nr. 4b Svenstrup by,

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007

Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007 Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007 med følgende dagsorden uddelt d. 20. august 2007: 1. Velkomst. 2. Valg af dirigent. 3. Valg af referent. 4. Bestyrelsens beretning for regnskabsåret

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling Onsdag den 25. april 2012 på Terslev Skole

Referat af ordinær generalforsamling Onsdag den 25. april 2012 på Terslev Skole Referat af ordinær generalforsamling Onsdag den 25. april 2012 på Terslev Skole Formanden Ivan nr. 51 bød velkommen til de fremmødte. Til stede var følgende parceller og andelsboliger repræsenteret: Nr.

Læs mere

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune.

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. Grundejerforeningen Kollekolleparken Side 1 af 5 Vedtægter I Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. 2 Foreningens formål er

Læs mere

Grundejerforeningen Hyrdeengen

Grundejerforeningen Hyrdeengen Grundejerforeningen Hyrdeengen Referat af generalforsamlingen den 11.marts 2009 på Pilehaveskolen. Formanden Michael Egvang bød velkommen. Valg af dirigent: Per Andersen nr. 81 blev valgt. Godkendelse

Læs mere

Vedtægter for. Grundejerforeningen HØRSHOLM GÅRDHUSE. Foreningens hjemsted er Hørsholm Kommune under Retten i Helsingør, der er foreningens værneting

Vedtægter for. Grundejerforeningen HØRSHOLM GÅRDHUSE. Foreningens hjemsted er Hørsholm Kommune under Retten i Helsingør, der er foreningens værneting Vedtægter for Grundejerforeningen HØRSHOLM GÅRDHUSE 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen HØRSHOLM GÅRDHUSE 2 Foreningens hjemsted er Hørsholm Kommune under Retten i Helsingør, der er foreningens værneting

Læs mere

Vedtægter for Elevforeningen ved Musik- & Teaterhøjskolen

Vedtægter for Elevforeningen ved Musik- & Teaterhøjskolen Indhold Vedtægter for Elevforeningen ved Musik- & Teaterhøjskolen 1 Navn og hjemsted 2 Formål 3 Medlemskreds 4 Arrangementer 5 Bestyrelsens sammensætning og konstitution 6 Foreningens daglige drift 7 Bestyrelsesmøder.

Læs mere

Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016

Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016 Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016 Punkt 1: Valg af a) Dirigent b) Referent c) Bisidder d) 2 stemmetællere Inger Christensen, formand for Aalborg Tegnsprogsforening

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Styregruppens Støtter

Vedtægter for Foreningen Styregruppens Støtter $1 Foreningens navn: Foreningens navn er Styregruppens Støtter (SGS) $2 Formål og pligter: Foreningens formål er at bistå Styregruppen, der arbejder for en sydlig linjeføring af en kommende Rute A26, som

Læs mere

Referat. 1. Valg af dirigent Ingen melder sig. Martin Pedersen påtager sig opgaven, og ingen protesterer.

Referat. 1. Valg af dirigent Ingen melder sig. Martin Pedersen påtager sig opgaven, og ingen protesterer. Referat Emne: Formål med mødet: Generalforsamling Ordinær generalforsamling Referent: Connie Sorth Dato: 11. oktober 2012 Sted: Svogerslev Kro Tilstedeværende: Antal deltagere: 20 husstande var repræsenteret.

Læs mere

Referat Generalforsamling Søernes Sejlklub 20. marts 2012

Referat Generalforsamling Søernes Sejlklub 20. marts 2012 Referat Generalforsamling Søernes Sejlklub 20. marts 2012 1. Valg af dirigent og referent Til dirigent valgtes Leif, Bent Erik blev referent. Leif konstaterede at generalforsamlingen var korrekt indkaldt.

Læs mere

QUINTO GRUNDEJERFORENINGEN QUINTO

QUINTO GRUNDEJERFORENINGEN QUINTO REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN 2013 19. april 2013 Generalforsamling i Grundejerforeningen Quinto onsdag den 20. marts 2013. i Pilegården, lokale 5, Brønshøjvej 17, Brønshøj. Dagsorden: 1. Valg af dirigent

Læs mere

Vedtægter For Grundejerfor eningen Aargab Af 1976

Vedtægter For Grundejerfor eningen Aargab Af 1976 Vedtægter For Grundejerfor eningen Aargab Af 1976 1.Navn og Hjemsted. Stk. 1: Grundejerforeningens navn er Aargab af 1976 med hjemsted i Ringkøbing-Skjern kommune. Grundejerforeningens område omfatter

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 30. april 2014 Referat af ordinær generalforsamling 2. april 2014 Der var til generalforsamlingen fremmødt 17 medlemmer samt 6 fra bestyrelsen. Følgende dagsorden var udsendt: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens

Læs mere

Vedtægter. Grundejerforeningen. Strandvænget- Helberskov

Vedtægter. Grundejerforeningen. Strandvænget- Helberskov Vedtægter Grundejerforeningen Strandvænget- Helberskov VEDTÆGTER 2. juni 2011 Side 1 Kapitel 1 Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Strandvænget-Helberskov. Foreningen har hjemsted

Læs mere

2 Foreningen er knyttet til indsatsen for at etablere et eller flere seniorbofællesskaber i Tingbjerg-Husum.

2 Foreningen er knyttet til indsatsen for at etablere et eller flere seniorbofællesskaber i Tingbjerg-Husum. Seniorbofællesskab Tingbjerg-Husum Vedtægter for Seniorbofællesskabsforeningen xx forslag til GF 16.7.17 1 Foreningens navn er xx. 2 Foreningen er knyttet til indsatsen for at etablere et eller flere seniorbofællesskaber

Læs mere

Vedtægter for Coronet Club Danmark / www.coronetclub.dk. 1. Klubbens navn, adresse og mærke: Klubbens navn er Coronet Club Danmark / coronetclub.dk.

Vedtægter for Coronet Club Danmark / www.coronetclub.dk. 1. Klubbens navn, adresse og mærke: Klubbens navn er Coronet Club Danmark / coronetclub.dk. Vedtægter for Coronet Club Danmark / www.coronetclub.dk. 1. Klubbens navn, adresse og mærke: Klubbens navn er Coronet Club Danmark / coronetclub.dk. Adressen er den til enhver tid siddende formands adresse.

Læs mere

Referat fra stiftende generalforsamling

Referat fra stiftende generalforsamling Referat fra stiftende generalforsamling Referat af stiftende generalforsamling i Andelsforeningen Askø Købmandshandel den 12. juni 2010 på Askø Skole. Lisa Mulvad (LM) bød på arbejdsgruppens vegne de mange

Læs mere

A/B Chr. Svendsensgården Referat af ordinær generalforsamling 2014

A/B Chr. Svendsensgården Referat af ordinær generalforsamling 2014 A/B Chr. Svendsensgården Referat af ordinær generalforsamling 2014 År 2014, tirsdag den 29. april, kl. 19.00, afholdtes ordinær generalforsamling i Halgreensgade 9, fælleslokalet i gadeplan. For generalforsamlingen

Læs mere

Referat af generalforsamling i grundejerforeningen Sognefogedgård onsdag d. 3. marts 2004.

Referat af generalforsamling i grundejerforeningen Sognefogedgård onsdag d. 3. marts 2004. Referat af generalforsamling i grundejerforeningen Sognefogedgård onsdag d. 3. marts 2004. Dagsorden: 1) Valg af dirigent. 2) Valg af referent 3) Godkendelse af forretningsorden. 4) Valg af stemmeudvalg.

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING i grundejerforeningen Gjellesten Den 16. marts 2015 kl. 19.00 på Stengårdsskolen.

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING i grundejerforeningen Gjellesten Den 16. marts 2015 kl. 19.00 på Stengårdsskolen. Grundejerforeningen GJELLESTEN Ølstykke den 16. marts 2015 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING i grundejerforeningen Gjellesten Den 16. marts 2015 kl. 19.00 på Stengårdsskolen. Formand byder velkommen

Læs mere

Grundejerforeningen Karmstengård

Grundejerforeningen Karmstengård Grundejerforeningen Karmstengård www.karmstengaard.dk Referat af ordinær generalforsamling Torsdag 14. april 2016 Sted: Toftehøjskolen, kantinen Referent: Mikkel Horslund Elvej Generalforsamlingen begyndte

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Generalforsamlingen 28-10-2009 Grundejerforeningen matrikel nr. 1 D.O. Baastrup

Generalforsamlingen 28-10-2009 Grundejerforeningen matrikel nr. 1 D.O. Baastrup Generalforsamlingen 28-10-2009 Grundejerforeningen matrikel nr. 1 D.O. Baastrup Grundejerforeningen Matr. Nr.1 DO Baastrup Referat fra ordinær generalforsamling. Generalforsamlingen blev afholdt den 28.

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i JSF 1940. torsdag d. 25. marts 2010 kl. 16:00 i. Luftfartshuset; Mødelokale A (ved receptionen i stuen).

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i JSF 1940. torsdag d. 25. marts 2010 kl. 16:00 i. Luftfartshuset; Mødelokale A (ved receptionen i stuen). Historisk materiale. Det følgende er klippet fra Julespareforeningens gamle hjemmeside, der indeholdt originale dokumenter fra foreningens generalforsamlinger fra 2001 til og med 2011. Indkaldelse til

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN TRELLE AGER

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN TRELLE AGER VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN TRELLE AGER NAVN/HJEMSTED/FORMÅL 1: Foreningens navn er Grundejerforeningen Trelle Ager 2: Foreningens hjemsted er Vamdrup 3: Grundejerforeningens formål er at varetage

Læs mere

Vedtægter for Foreningen af grundejere og grundlejere af primært grunde i området Fyrremose med hjemsted i Sønderborg kommune, 6470 Sydals

Vedtægter for Foreningen af grundejere og grundlejere af primært grunde i området Fyrremose med hjemsted i Sønderborg kommune, 6470 Sydals Vedtægter for Foreningen af grundejere og grundlejere af primært grunde i området Fyrremose 52-178 med hjemsted i Sønderborg kommune, 6470 Sydals 1 Navn og hjemsted Stk.1: Grundejerforeningens navn er

Læs mere

Grundejerforeningen Slagslunde Syd. Vedtægter 1/8

Grundejerforeningen Slagslunde Syd. Vedtægter 1/8 Vedtægter 1/8 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er. Foreningen har hjemsted i Slagslunde by i Egedal Kommune. Foreningens vedtægter og ændringer til disse skal godkendes af Egedal Kommune.

Læs mere

Referat Ordinær Generalforsamling

Referat Ordinær Generalforsamling Referat Ordinær Generalforsamling Dato: Torsdag d. 14. marts 2013 Sted: Kantinen ved ØBG, Buskelundtoften 3A, 8600 Silkeborg Referent: Brian Nykjær Brandt Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning fra

Læs mere

VEDTÆGTER. Pligtigt medlem af foreningen er enhver ejer af parceller inden for foreningens område.

VEDTÆGTER. Pligtigt medlem af foreningen er enhver ejer af parceller inden for foreningens område. VEDTÆGTER Pgf. 1. Navn og område Foreningens navn er grundejerforeningen Havre- og Hvedemarken. Foreningens hjemsted er Kolding. Dens medlemsområde omfatter arealerne, som fastlagt i lokalplan 0521-2A.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling E/F / A/B Ålholmhus Ejd.nr.: 585 Dato: 19. November 2010 Referat af ordinær generalforsamling År 2010 dato 10. November 2010, kl. 19.30, A/B Ålholmhus, afholdtes ordinær generalforsamling i Ålholm Kirke,

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 16. MARTS 1999 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 16. MARTS 1999 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 16. MARTS 1999 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN med følgende dagsorden:

Læs mere

Referat af Grundejerforeningen Jyllingelunds ordinære generalforsamling 2013, afholdt på Hotel Søfryd d.3/4 2013.

Referat af Grundejerforeningen Jyllingelunds ordinære generalforsamling 2013, afholdt på Hotel Søfryd d.3/4 2013. Referat af Grundejerforeningen Jyllingelunds ordinære generalforsamling 2013, afholdt på Hotel Søfryd d.3/4 2013. Bestyrelsen: Formand Jesper Krogh, Kasserer Anni Olsen, Ib Christensen, Carsten Rishøj,

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Antenneforeningen Holluf Pile onsdag d. 5. marts 2012

Referat af ordinær generalforsamling i Antenneforeningen Holluf Pile onsdag d. 5. marts 2012 Der var fremmødt 87 stemmeberettigede medlemmer, og der blev medbragt 5 gyldige fuldmagter i alt 92 stemmer. (Bestyrelsen ønsker i den forbindelse at bemærke, at jvnf. foreningens vedtægter kan hver husstand

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 2015

Referat af ordinær generalforsamling 2015 Side 1 af 5 Referat af ordinær generalforsamling 2015 Dato: Torsdag den 30. april 2015, kl. 19.30 til 20.25. Sted: Formål: Auditoriet på Østerhøjskolen Grundejerforeningen Fuglehavens årlige ordinære generalforsamling

Læs mere

Vedtægter for. Grandej erforeningen Vrold B ukker

Vedtægter for. Grandej erforeningen Vrold B ukker Vedtægter for Grandej erforeningen Vrold B ukker Vedtægt for Grundejerforeningen Vrold Bakker Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er "Grundejerforeningen Vrold Bakker. 2 Foreningens hjemsted er Skanderborg

Læs mere

Referat fra grundejerforeningen Birkely s ordinære generalforsamling, torsdag den 29. marts 2007, i selskabslokalet, Herlufsholmvej 24, 2720 Vanløse.

Referat fra grundejerforeningen Birkely s ordinære generalforsamling, torsdag den 29. marts 2007, i selskabslokalet, Herlufsholmvej 24, 2720 Vanløse. Referat fra grundejerforeningen Birkely s ordinære generalforsamling, torsdag den 29. marts 2007, i selskabslokalet, Herlufsholmvej 24, 2720 Vanløse. Stemmeberettigede: 25 incl. 1 fuldmagt. Dagsorden i

Læs mere

LOVE & VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN IRISVEJ

LOVE & VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN IRISVEJ LOVE & VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN IRISVEJ 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Grundejerforeningen Irisvej. Foreningens hjemsted er Kirke Hyllinge by, Kirke Hyllinge. Foreningens værneting er

Læs mere

VEDTÆGTER GRUNDEJERFORENINGEN HALVREBENE

VEDTÆGTER GRUNDEJERFORENINGEN HALVREBENE VEDTÆGTER GRUNDEJERFORENINGEN HALVREBENE Kapitel 1 Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Halvrebene. Foreningen har hjemsted i Mariagerfjord Kommune. Kapitel 2 Formål 2. Foreningens

Læs mere

Grundejerforeningen Højager, Ringvejen og Hvesager

Grundejerforeningen Højager, Ringvejen og Hvesager Vedtægter for "Grundejerforeningen Højager, Ringvejen og Hvesager. Vedtaget på generalforsamlingen 25. Oktober 2013 l Foreningens navn er "Grundejerforeningen Højager, Ringvejen og Hvesager". Stiftelsen

Læs mere

Referat af 22. ordinære generalforsamling 14. april 2011

Referat af 22. ordinære generalforsamling 14. april 2011 Referat af 22. ordinære generalforsamling 14. april 2011 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af årsregnskab, forslag til værdiansættelse og eventuel revisionsberetning,

Læs mere

Generalforsamling. Torsdag den 24. september 2015 kl i Cafe Niffen i klubhuset

Generalforsamling. Torsdag den 24. september 2015 kl i Cafe Niffen i klubhuset Generalforsamling Torsdag den 24. september 2015 kl. 19.00 i Cafe Niffen i klubhuset Referat Formanden Tina Høilund Pedersen bød velkommen til generalforsamlingen, nr. 76 i rækken og gik over til dagsordenen.

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Mejrup Syd

Vedtægter for Grundejerforeningen Mejrup Syd Vedtægter for Grundejerforeningen Mejrup Syd 1. Grundejerforeningens navn er Grundejerforeningen Mejrup Syd og dens hjemsted er Holstebro Kommune. 2. Grundejerforeningen omfatter følgende ejendomme: Flintøksen

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00

Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00 Grundejerforeningen Melsted Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent bestyrelsen foreslår Jørgen Steen Jensen, Snorrebakken 15 2. Formandens

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 7. juni 2009

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 7. juni 2009 7. juni 2009 Referat af den ordinære generalforsamling 17. maj 2000. Formand Arnold Bruun bød velkommen. Ad. 1 Valg af dirigent. Foreningens revisor Hans-Georg Christensen blev valgt og konstaterede ud

Læs mere

Konfirmandstuen ved Præstegården

Konfirmandstuen ved Præstegården Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2003 Konfirmandstuen ved Præstegården tirsdag, den 25. marts 2003 kl. 18.30 Inden generalforsamlingen vil der være indlæg ved Mette Rønne fra Det Danske Haveselskab

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013.

Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013. Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013. Sted: Hellerup Roklub Referent: Maureen Jørgensen 1. Valg af dirigent og referent. Bestyrelsen foreslog Dorthe Budtz som

Læs mere

Udkast til standardvedtægt for foreninger under Fonden Danske Veteranhjem af 2016

Udkast til standardvedtægt for foreninger under Fonden Danske Veteranhjem af 2016 1 til 12 er enslydende for alle veteranhjem under Fonden Danske Veteranhjem (FDV) og kan ikke ændres ved lokale generalforsamlinger, da de fastlægger de fælles retningslinjer som FDV har fastsat. De lokale

Læs mere

Grundejerforeningen Jyllingelund

Grundejerforeningen Jyllingelund Grundejerforeningen Jyllingelund Vedtægter senest opdateret 21. september 2016 Vedtægter 1 NAVN OG HJEMSTED FORENINGENS NAVN ER: "JYLLINGELUND" FORENINGENS HJEMSTED ER: 4040 JYLLINGE 2 MEDLEMMERNES FORPLIGTELSER

Læs mere

Grundejerforeningen Fyrrelunden. Referat af generalforsamlingen den 29. maj 2011

Grundejerforeningen Fyrrelunden. Referat af generalforsamlingen den 29. maj 2011 Grundejerforeningen Fyrrelunden Referat af generalforsamlingen den 29. maj 2011 Næstformanden, Marian Jürs, bød velkommen. Anne Lyngbye blev valgt som dirigent. Hun konstaterede, at generalforsamlingen

Læs mere

Vedtægter. for. Grundejerforeningen "Bækkegården", Foreningens navn er: Grundejerforeningen "Bækkegården".

Vedtægter. for. Grundejerforeningen Bækkegården, Foreningens navn er: Grundejerforeningen Bækkegården. Foreningen er stiftet 1962. Vedtægterne er ændret 1967, 1973, 1999, 2002 samt 2014. Navn, hjemsted, formål. Vedtægter for Grundejerforeningen "Bækkegården", 1. Foreningens navn er: Grundejerforeningen

Læs mere

Formanden bød velkommen til de fremmødte. Formanden bød kl velkommen til de fremmødte medlemmer og foreslog Leif Nielsen som dirigent.

Formanden bød velkommen til de fremmødte. Formanden bød kl velkommen til de fremmødte medlemmer og foreslog Leif Nielsen som dirigent. Referat fra generalforsamlingen i BRT Golf Klub Søndag den 29. november 2015 kl. 13.00 i Golf-Indoor, Trippendalscentret Trippendalsvej, Herstedøster, 2600 Glostrup. Dagsorden for den ordinære generalforsamling:

Læs mere

Indkaldelse til Generalforsamling i Grundejerforeningen Svenstruphøj. Torsdag den 15. april 2010 kl. 19.30 i Sognegården Gammel Viborg Vej 17

Indkaldelse til Generalforsamling i Grundejerforeningen Svenstruphøj. Torsdag den 15. april 2010 kl. 19.30 i Sognegården Gammel Viborg Vej 17 Indkaldelse til Generalforsamling i Torsdag den 15. april 2010 kl. 19.30 i Sognegården Gammel Viborg Vej 17 Vedlagt: Dagsorden i henhold til vedtægterne Revideret regnskab for 2009 Bestyrelsens forslag

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN BOESLUM PLANTAGE Vedtægter juni 2005

GRUNDEJERFORENINGEN BOESLUM PLANTAGE Vedtægter juni 2005 Vedtægter for grundejerforeningen Boeslum Plantage. 1. Navn Foreningens navn er grundejerforeningen Boeslum Plantage. Dens hjemsted er Boeslum, 8400 Ebeltoft. 2. Formål. Foreningen formål er at varetage

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1. Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 2. Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 3.

Læs mere

Hagenstrupparkens Grundejerforening

Hagenstrupparkens Grundejerforening Hagenstrupparkens Grundejerforening Vedtægter Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er: Hagenstrupparkens Grundejerforening 2 Foreningens hjemsted er i Ulstrup, Favrskov Kommune Formål 3 Grundejerforeningens

Læs mere

Vedtægter. for. Frederikshavn Træskibslaug.

Vedtægter. for. Frederikshavn Træskibslaug. Vedtægter for Frederikshavn Træskibslaug. 1 Navn og hjemsted. Laugets navn er Frederikshavn Træskibslaug. Laugets hjemsted er Frederikshavn Kommune. 2 Formål. Laugets formål er at opbygge og bevare træskibsmiljøet

Læs mere

Vedtægter for. grundejerforeningen. Engmosen

Vedtægter for. grundejerforeningen. Engmosen Vedtægter for grundejerforeningen Engmosen Vedtægter for grundejerforeningen Engmosen 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Engmosen. Dens hjemsted er Næstved kommune. Foreningens vedtægter vil være

Læs mere

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening DATO/REFERENCE 28. september 2012 JOURNALNUMMER Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er Roskilde Universitets Alumneforening The Alumni Society

Læs mere

Forslag til nye Vedtægter

Forslag til nye Vedtægter Snekkersten Borgerforening Forslag til nye Vedtægter Vedtægter for Snekkersten Borgerforening (SBF) 1. Foreningens navn og hjemsted. Foreningens navn er Snekkersten Borgerforening og den er stiftet den

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN FÆRGEBAKKERNE ORØ

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN FÆRGEBAKKERNE ORØ VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN FÆRGEBAKKERNE ORØ Stk.1: Foreningens navn er Grundejerforeningen FÆRGEBAKKERNE. Dens hjemsted er Orø, Holbæk Kommune. 1 Stk. 2: Grundejerforeningens formål er at varetage

Læs mere

Formand Poul Erik Jakobsen bød velkommen til de fremmødte og gik derefter direkte over til dagsordenen. 1. Valg af dirigent.

Formand Poul Erik Jakobsen bød velkommen til de fremmødte og gik derefter direkte over til dagsordenen. 1. Valg af dirigent. Beslutningsreferat fra generalforsamlingen i Danske Tursejlere Den 8. april 2017 i Silkeborg Motorbåd Klub, Restaurant Indelukket Spisested, Åhave Alle 9 C, 8600 Silkeborg Formand Poul Erik Jakobsen bød

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i. Ejerlauget Krogengen. den 17. marts 2015 kl. 19:00

Referat af ordinær generalforsamling i. Ejerlauget Krogengen. den 17. marts 2015 kl. 19:00 Referat af ordinær generalforsamling i Ejerlauget Krogengen den 17. marts 2015 kl. 19:00 Fremmødte: 17 husstande, heraf 2 ved fuldmagt. Bestyrelsen var repræsenteret af: Formand Kristian Kruse-Birch (nr.

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde.

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde. Terslev den 9. oktober 2011 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde. I henhold til grundejerforeningens vedtægter 8, indkaldes hermed til ekstraordinær generalforsamling onsdag den

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Falen af 1973

Vedtægter for Grundejerforeningen Falen af 1973 Vedtægter for Grundejerforeningen Falen af 1973 Som vedtaget den 26. april 2014 1 Navn og hjemsted Stk. 1: Foreningens navn er Grundejerforeningen Falen af 1973 Stk. 2: Foreningen har hjemsted Falen i

Læs mere

Kirke Hyllinge Antennelaug

Kirke Hyllinge Antennelaug Referat fra ordinær generalforsamling tirsdag den 31. marts 2009 kl. 19.00 i Karleby Forsamlingshus, Karlebyvej 177, Store Karleby, 4070 Kr. Hyllinge. Antal fremmødte: 45 medlemmer, 6 bestyrelsesmedlemmer,

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING D. 19. FEBRUAR 2008

REFERAT AF GENERALFORSAMLING D. 19. FEBRUAR 2008 REFERAT AF GENERALFORSAMLING D. 19. FEBRUAR 2008 Fremmødte Nr. 1 (2 fremmødte) nr. 3 (2 fremmødte) nr. 4 (1 fremmødt) nr. 6 (1 fremmødt) nr. 8 (1 fremmødt) nr. 9 (1 fremmødt) nr. 10 (2 fremmødte) nr. 11

Læs mere

Kalleruphuse Grundejerforening

Kalleruphuse Grundejerforening Kalleruphuse Grundejerforening Gelskovvænget. Tybrindvænget. Ølstedgårdvej. Odense M. CVR-nr 12 94 40 39 www.kalleruphuse.dk e-mail: post@kalleruphuse.dk MEDLEMSINFORMATION BESTYRELSEN: Bestyrelsen har

Læs mere

Ordinær generalforsamling d. 22. april 2015 Andelsboligforeningen Ingerslev II

Ordinær generalforsamling d. 22. april 2015 Andelsboligforeningen Ingerslev II Ordinær generalforsamling d. 22. april 2015 Andelsboligforeningen Ingerslev II Referat af ordinær generalforsamling afholdt onsdag den 22. april 2015 kl. 19:00 Referent: Helle Madsen Dirigent: Paul Bjergfelt

Læs mere

Vedtægter for Enhedslisten Middelfart

Vedtægter for Enhedslisten Middelfart 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 Vedtægter for Enhedslisten Middelfart 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Enhedslisten Middelfart. Foreningen

Læs mere