ÆNDRINGSFORSLAG 1-67

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ÆNDRINGSFORSLAG 1-67"

Transkript

1 Europa-Parlamentet Budgetkontroludvalget 2016/2080(INI) ÆNDRINGSFORSLAG 1-67 Ingeborg Gräßle (PE v02) om kommissærers interesseerklæringer - Retningslinjer (2016/2080(INI)) AM\ docx PE v01-00 Forenet i mangfoldighed

2 AM_Com_NonLegOpinion PE v /31 AM\ docx

3 1 Notis Marias Betragtning A Α. der henviser til, at interesseerklæringerne fra de nuværende medlemmer af Kommissionen generelt kan betragtes som en forbedring sammenlignet med håndteringen af erklæringer i ; udgår Or. el 2 Enrico Gasbarra Betragtning A A. der henviser til, at interesseerklæringerne fra de nuværende medlemmer af Kommissionen generelt kan betragtes som en forbedring sammenlignet med håndteringen af erklæringer i ; A. der henviser til, at interesseerklæringerne fra de nuværende medlemmer af Kommissionen generelt kan betragtes som en forbedring sammenlignet med håndteringen af erklæringer i , men der har været rigeligt med episoder, som har nødvendiggjort en efterfølgende præcisering af visse interesseerklæringer; Or. it 3 Inés Ayala Sender Betragtning A a (nyt) AM\ docx 3/31 PE v01-00

4 Aa. der henviser til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 245; Or. es 4 Enrico Gasbarra Betragtning B B. der henviser til, at adfærdskodeksen for kommissærer, der blev vedtaget i 2011, ikke behandler en række af Parlamentets henstillinger om forbedringer, især for så vidt angår kommissionsmedlemmernes erklæringer om økonomiske interesser; B. der henviser til, at adfærdskodeksen for kommissærer, der blev vedtaget i 2011, ikke behandler en række af Parlamentets henstillinger om forbedringer, især for så vidt angår kommissionsmedlemmernes erklæringer om økonomiske interesser; der bør i denne forbindelse også mindes om de holdninger, som Parlamentet har indtaget angående ændringerne og forbedringerne af proceduren for høring af de udpegede kommissionsmedlemmer; Or. it 5 Benedek Jávor, Marian Harkin, Monica Macovei Betragtning B B. der henviser til, at adfærdskodeksen for kommissærer, der blev vedtaget i 2011, ikke behandler en række af Parlamentets henstillinger om forbedringer, især for så vidt angår kommissionsmedlemmernes erklæringer om økonomiske interesser; B. der henviser til, at adfærdskodeksen for kommissærer, der blev vedtaget i 2011, ikke i tilstrækkelig grad behandler en række af Parlamentets henstillinger om forbedringer, især for så vidt angår kommissionsmedlemmernes erklæringer PE v /31 AM\ docx

5 om økonomiske interesser, begrænsninger med hensyn til beskæftigelse efter mandatets ophør og styrkelse af det etiske ad hoc-udvalg, der er ansvarligt for vurderingen af interessekonflikter; 6 Inés Ayala Sender Betragtning B B. der henviser til, at adfærdskodeksen for kommissærer, der blev vedtaget i 2011, ikke behandler en række af Parlamentets henstillinger om forbedringer, især for så vidt angår kommissionsmedlemmernes erklæringer om økonomiske interesser; B. der henviser til, at adfærdskodeksen for kommissærer, der blev vedtaget den 20. april 2011 (C(2011) 2904) ikke indebar nogen væsentlige forbedringer af den tidligere kodeks fra 2004, og ikke behandler en række af Parlamentets henstillinger om forbedringer, især for så vidt angår kommissionsmedlemmernes erklæringer om økonomiske interesser; Or. es 7 Notis Marias Betragtning B Β. der henviser til, at adfærdskodeksen for kommissærer, der blev vedtaget i 2011, ikke behandler en række af Parlamentets henstillinger om forbedringer, især for så vidt angår kommissionsmedlemmernes erklæringer om økonomiske interesser; Β. der henviser til, at det er beklageligt, at adfærdskodeksen for kommissærer, der blev vedtaget i 2011, ikke behandler en række af Parlamentets henstillinger om forbedringer, især for så vidt angår kommissionsmedlemmernes erklæringer om økonomiske interesser; Or. el AM\ docx 5/31 PE v01-00

6 8 Enrico Gasbarra Betragtning C C. der henviser til, at en forbedring af forvaltningen med særligt fokus på etik inden for EU-institutionerne vil styrke borgernes tillid til EU; C. der henviser til, at en forbedring af forvaltningen med særligt fokus på etik inden for EU-institutionerne vil styrke borgernes tillid til EU, navnlig i lyset af det mere omfattende politiske mandat, som Kommissionen har fået siden Lissabontraktaten; Or. it 9 Inés Ayala Sender Betragtning C C. der henviser til, at en forbedring af forvaltningen med særligt fokus på etik inden for EU-institutionerne vil styrke borgernes tillid til EU; C. der henviser til, at en af grundpillerne i den europæiske forvaltning er styrkelse af etik og gennemsigtighed inden for EUinstitutionerne med henblik på at forbedre de europæiske borgeres tillid til dem; Or. es 10 Eleftherios Synadinos Betragtning C PE v /31 AM\ docx

7 C. der henviser til, at en forbedring af forvaltningen med særligt fokus på etik inden for EU-institutionerne vil styrke borgernes tillid til EU; C. der henviser til, at en forbedring af forvaltningen med særligt fokus på etik og gennemsigtighed inden for EUinstitutionerne vil styrke borgernes tillid til EU; Or. el 11 Inés Ayala Sender Punkt 1 1. bemærker, at adfærdskodeksen for kommissærer, som blev vedtaget den 20. april 2011 (C(2011) 2904), viser forbedringer i forhold til den foregående kodeks vedtaget i 2004, for så vidt angår erklæringen om økonomiske interesser, idet oplysningskravene blev udvidet til kommissærernes partnere, og fordi interesseerklæringen skal revideres, når oplysninger ændres, og mindst en gang om året; 1. opfordrer Kommissionen til snarest at revidere adfærdskodeksen for kommissærer fra 2011 for at tage hensyn til de henstillinger, som Parlamentet har fremsat i sine seneste beslutninger, og til udviklingen inden for de generelle etiske regler og standarder for gennemsigtighed, der gælder for alle EU-institutioner; Or. es 12 Notis Marias Punkt 1 1. bemærker, at adfærdskodeksen for kommissærer, som blev vedtaget den 20. april 2011 (C(2011) 2904), viser forbedringer i forhold til den foregående 1. bemærker, at adfærdskodeksen for kommissærer, som blev vedtaget den 20. april 2011 (C(2011) 2904) angående upartiskhed, integritet, gennemsigtighed, AM\ docx 7/31 PE v01-00

8 kodeks vedtaget i 2004, for så vidt angår erklæringen om økonomiske interesser, idet oplysningskravene blev udvidet til kommissærernes partnere, og fordi interesseerklæringen skal revideres, når oplysninger ændres, og mindst en gang om året; omhu, redelighed, ansvarsbevidsthed og tilbageholdenhed, viser forbedringer i forhold til den foregående kodeks vedtaget i 2004, for så vidt angår erklæringen om økonomiske interesser, idet oplysningskravene blev udvidet til kommissærernes partnere, og fordi interesseerklæringen skal revideres, når oplysninger ændres, og mindst en gang om året; Or. el 13 Notis Marias Punkt 2 2. beklager, at adfærdskodeksen af 2011 har undladt at behandle alle de henstillinger, som Parlamentets Budgetkontroludvalg fremsatte den 2. marts 2011, og påpeger navnlig, at kommissærerne ikke er forpligtede til at opgive alle deres økonomiske interesser eller aktiver, men kun de interesser og aktiver "der kan give anledning til interessekonflikter ved udøvelsen af deres hverv", at der ikke er noget krav om opgivelse af fordringer og passiver, og at forsørgelsesberettigede børn ikke er forpligtede til at fremlægge de samme oplysninger som ægtefæller; 1 Skrivelse fra De Magistris, formand for Budgetkontroludvalget, til Lehne, formand for Udvalgsformandskonferencen. 2. beklager, at adfærdskodeksen af 2011 har undladt at behandle alle de henstillinger, som Parlamentets Budgetkontroludvalg fremsatte den 2. marts 2011; 1 Skrivelse fra De Magistris, formand for Budgetkontroludvalget, til Lehne, formand for Udvalgsformandskonferencen. Or. el PE v /31 AM\ docx

9 14 Benedek Jávor, Tomáš Zdechovský, Marian Harkin, Monica Macovei Punkt 2 2. beklager, at adfærdskodeksen af 2011 har undladt at behandle alle de henstillinger, som Parlamentets Budgetkontroludvalg fremsatte den 2. marts 2011, og påpeger navnlig, at kommissærerne ikke er forpligtede til at opgive alle deres økonomiske interesser eller aktiver, men kun de interesser og aktiver "der kan give anledning til interessekonflikter ved udøvelsen af deres hverv", at der ikke er noget krav om opgivelse af fordringer og passiver, og at forsørgelsesberettigede børn ikke er forpligtede til at fremlægge de samme oplysninger som ægtefæller; 1 Skrivelse fra De Magistris, formand for Budgetkontroludvalget, til Lehne, formand for Udvalgsformandskonferencen. 2. fordømmer det forhold, at adfærdskodeksen af 2011 har undladt at behandle alle de henstillinger, som Parlamentets Budgetkontroludvalg fremsatte den 2. marts 2011, og påpeger navnlig, at kommissærerne bør være forpligtede til at opgive alle deres økonomiske interesser eller aktiver og ikke kun de interesser og aktiver "der kan give anledning til interessekonflikter ved udøvelsen af deres hverv", at der ikke er noget krav om opgivelse af fordringer og passiver, og at forsørgelsesberettigede børn ikke er forpligtede til at fremlægge de samme oplysninger som ægtefæller; 1 Skrivelse fra De Magistris, formand for Budgetkontroludvalget, til Lehne, formand for Udvalgsformandskonferencen. 15 Julia Pitera Punkt 3 3. understreger især, at kommissærerne forventes at foretage deres egen bedømmelse af, hvad der kunne skabe en interessekonflikt i mangel af en klare vejledende retningslinjer; udgår Or. pl AM\ docx 9/31 PE v01-00

10 16 Enrico Gasbarra Punkt 3 3. understreger især, at kommissærerne forventes at foretage deres egen bedømmelse af, hvad der kunne skabe en interessekonflikt i mangel af en klare vejledende retningslinjer; 3. understreger især, at kommissærerne forventes at foretage deres egen bedømmelse af, hvad der kunne skabe en interessekonflikt, i mangel af klare vejledende retningslinjer, navnlig i lyset af den særlige rolle som garant for Fællesskabets interesser, der er tillagt Kommissionen ved traktaterne, Or. it 17 Benedek Jávor, Monica Macovei, Tomáš Zdechovský, Marian Harkin Punkt 3 3. understreger især, at kommissærerne forventes at foretage deres egen bedømmelse af, hvad der kunne skabe en interessekonflikt i mangel af en klare vejledende retningslinjer; 3. er af den opfattelse, at interessekonflikter kun kan vurderes af en uafhængig tredjepart, og understreger især, at kommissærerne ikke kan foretage deres egen bedømmelse af, hvad der kunne skabe en interessekonflikt, i mangel af klare vejledende retningslinjer; 18 Eleftherios Synadinos Punkt 3 PE v /31 AM\ docx

11 3. understreger især, at kommissærerne forventes at foretage deres egen bedømmelse af, hvad der kunne skabe en interessekonflikt i mangel af en klare vejledende retningslinjer; 3. understreger især, at kommissærerne forventes at foretage deres egen bedømmelse af, hvad der kunne skabe en interessekonflikt, i mangel af klare vejledende retningslinjer eller lovgivningsmæssige rammer; Or. el 19 Notis Marias Punkt 3 a (nyt) 3a. kræver en øjeblikkelig præcisering af, hvilke økonomiske interesser og aktiver der kan føre til en interessekonflikt i forbindelse med udførelsen af hvervet som kommissær; Or. el 20 Notis Marias Punkt 4 indledning 4. påpeger, at den ajourførte "adfærdskodeks for kommissærer forbedring af effektiviteten" (IP/D/CONT/IC/ ) konstaterede et antal mangler i de nuværende kommissionsmedlemmers interesseerklæringer, herunder navnlig med hensyn til: 4. udtrykker bekymring over den ajourførte "adfærdskodeks for kommissærer forbedring af effektiviteten" (IP/D/CONT/IC/ ), der konstaterede et antal mangler i de nuværende kommissionsmedlemmers interesseerklæringer, herunder navnlig med hensyn til: AM\ docx 11/31 PE v01-00

12 Or. el 21 Benedek Jávor, Monica Macovei, Tomáš Zdechovský, Marian Harkin Punkt 4 litra c c) erklæringen om besiddelse af virksomhedsaktier, værdipapirer og anden ejendom c) erklæringen om besiddelse af virksomhedsaktier, værdipapirer og anden ejendom eller rettigheder, der repræsenterer aktiver og andre immaterielle aktiver 22 Benedek Jávor, Tomáš Zdechovský, Marian Harkin, Monica Macovei Punkt 4 a (nyt) 4a. beklager, at adfærdskodeksen ikke i tilstrækkelig grad kodificerer kravet i artikel 245 i TEUF om, at "Kommissionens medlemmer... såvel i deres tjenesteperiode som efter at denne er afsluttet, vil overholde de forpligtelser, der følger med deres hverv, i særdeleshed pligten til efter tjenesteperiodens ophør at udvise hæderlighed og tilbageholdenhed med hensyn til overtagelse af visse hverv eller opnåelse af visse fordele"; 23 Claudia Schmidt PE v /31 AM\ docx

13 Punkt 4 a (nyt) 4a. er enig i, at der skal gennemføres en efterfølgende kontrol af eksisterende datasæt, da der kun på den måde kan drages konklusioner fra den nuværende ordning med interesseerklæringer; Or. de 24 Claudia Schmidt Punkt 4 b (nyt) 4b. er enig i, at der skal gennemføres en efterfølgende kontrol af eksisterende datasæt, da der kun på den måde kan drages konklusioner fra den nuværende ordning med interesseerklæringer; Or. de 25 Claudia Schmidt Punkt 4 c (nyt) 4c. er enig i, at der ikke bør drages nogen forhastede konklusioner, der ikke er underbygget af kendsgerninger ud fra en samlet analyse af de datasæt, der er indsamlet til dato; Or. de AM\ docx 13/31 PE v01-00

14 26 Claudia Schmidt Punkt 4 d (nyt) 4d. mener, at denne analyse bør gennemføres hurtigt, og at resultaterne bør videreformidles til de kompetente udvalg; Or. de 27 Claudia Schmidt Punkt 4 e (nyt) 4e. mener, at ikrafttrædelsen af de strengere retningslinjer for kommissærernes interesseerklæringer først bør bekendtgøres på grundlag af disse konklusioner; Or. de 28 Enrico Gasbarra Punkt 5 5. beklager, at adfærdskodeksen ikke fastsætter en afhændelsesperiode på trods af, at sådanne krav er standard i alle etiske regler; 5. beklager, at adfærdskodeksen ikke fastsætter en afhændelsesperiode på trods af, at sådanne krav er standard i alle etiske regler; betragter det som en prioritet at regulere dette aspekt meget hurtigt; PE v /31 AM\ docx

15 Or. it 29 Notis Marias Punkt 5 5. beklager, at adfærdskodeksen ikke fastsætter en afhændelsesperiode på trods af, at sådanne krav er standard i alle etiske regler; 5. beklager, at adfærdskodeksen ikke fastsætter en afhændelsesperiode på trods af, at sådanne krav skal være standard i alle etiske regler; Or. el 30 Enrico Gasbarra Punkt 6 6. konstaterer, at adfærdskodeksen ikke fastsætter en konkret tidsramme for indgivelse af erklæringen forud for Parlamentets høring af de indstillede kommissærer; 6. konstaterer, at adfærdskodeksen ikke fastsætter en konkret tidsramme for indgivelse af erklæringen forud for Parlamentets høring af de indstillede kommissærer; betragter dette krav som et grundlæggende aspekt af revisionen af proceduren for høring de udpegede kommissærer; Or. it 31 Enrico Gasbarra Punkt 8 AM\ docx 15/31 PE v01-00

16 8. beklager, at Kommissionen ikke rapporterer om gennemførelsen af adfærdskodeksen for kommissærer, især med hensyn til kommissærernes interesseerklæringer, og at adfærdskodeksen ikke indeholder bestemmelser om klager eller sanktioner i forbindelse med overtrædelser, med undtagelse af alvorlige forseelser, som omhandlet i artikel 245 og 247 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde; 8. beklager, at Kommissionen ikke rapporterer om gennemførelsen af adfærdskodeksen for kommissærer, især med hensyn til kommissærernes interesseerklæringer, og mener, at adfærdskodeksen bør ændres, så den indeholder bestemmelser om klager eller sanktioner i forbindelse med overtrædelser, med undtagelse af alvorlige forseelser, som omhandlet i artikel 245 og 247 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde; Or. it 32 Benedek Jávor, Monica Macovei, Tomáš Zdechovský, Marian Harkin Punkt 8 8. beklager, at Kommissionen ikke rapporterer om gennemførelsen af adfærdskodeksen for kommissærer, især med hensyn til kommissærernes interesseerklæringer, og at adfærdskodeksen ikke indeholder bestemmelser om klager eller sanktioner i forbindelse med overtrædelser, med undtagelse af alvorlige forseelser, som omhandlet i artikel 245 og 247 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde; 8. beklager, at Kommissionen ikke rapporterer regelmæssigt om gennemførelsen af adfærdskodeksen for kommissærer, især med hensyn til kommissærernes interesseerklæringer, og at adfærdskodeksen ikke indeholder bestemmelser om klager eller sanktioner i forbindelse med overtrædelser, med undtagelse af alvorlige forseelser, som omhandlet i artikel 245 og 247 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde; 33 Dennis de Jong, Marian Harkin, Ana Gomes, Monica Macovei PE v /31 AM\ docx

17 Punkt 8 a (nyt) 8a. beklager navnlig den negative reaktion fra Kommissionens formand på anmodningen fra Den Europæiske Ombudsmand om proaktivt at offentliggøre beslutningerne om godkendelse af tidligere kommissærers beskæftigelse efter udløbet af deres embedsperiode samt udtalelserne fra det etiske ad hoc-udvalg; understreger i denne forbindelse, at offentliggørelsen af referaterne af Kommissionens møder ikke i sig selv er tilstrækkelig til at give Parlamentet og civilsamfundet et indblik i fortolkningen af "interessekonflikter" i praksis og de hæderlighedspolitikker, der udvikles i denne forbindelse af det etiske ad hoc-udvalg; 34 Martina Dlabajová, Nedzhmi Ali, Michael Theurer Punkt 8 a (nyt) 8a. påpeger, at alle tidligere kommissærer i 18 måneder er underlagt et forbud mod at udøve lobbyvirksomhed over for medlemmer af Europa- Kommissionen og deres personale på sin virksomheds, klients eller arbejdsgivers vegne på områder, som de har haft ansvaret for, men har ret til en meget generøs overgangsgodtgørelse, efter at de har forladt Kommissionen, på mellem 40 og 65 % af deres sidste grundløn i tre år; AM\ docx 17/31 PE v01-00

18 35 Eleftherios Synadinos Punkt 9 litra c c) der ikke er fastsat kriterier på grundlag af hvilke, formanden kan træffe afgørelse om omfordeling, eller en bindende ramme for underretning af Parlamentet eller en procedure, der iværksættes i tilfælde af, at en kommissær har undladt at oplyse om en interessekonflikt; c) der ikke er fastsat kriterier på grundlag af hvilke, formanden kan træffe afgørelse om omfordeling, eller en bindende ramme for underretning af Parlamentet eller en procedure, der iværksættes i tilfælde af, at en kommissær har undladt at oplyse om en interessekonflikt eller udøver virksomhed, der er uforenelig med karakteren af hans eller hendes hverv; Or. el 36 Inés Ayala Sender Punkt 9 a (nyt) 9a. Henstillinger påpeger, at det skal være en forudsætning for høringen af en kommissær, at der ikke kan konstateres nogen interessekonflikter, og at formularerne for erklæringen om økonomiske interesser derfor skal udfyldes og gøres tilgængelige, inden en kommissær høres af det relevante udvalg i Parlamentet, og at de bør revideres mindst en gang om året, og hver gang der sker en ændring af de pågældende oplysninger; Or. es PE v /31 AM\ docx

19 37 Benedek Jávor, Monica Macovei, Marian Harkin Punkt 9 a (nyt) 9a. beklager, at adfærdskodeksen ikke forpligter tidligere kommissærer til at offentliggøre oplysninger om deres møder og telefonsamtaler med tjenestemænd fra EU-institutionerne eller embedsmænd fra medlemsstaterne i op til ti år efter tjenesteperiodens ophør; 38 Inés Ayala Sender Punkt 9 b (nyt) 9b. opfordrer Kommissionen til - eftersom den har det endelige ansvar for at sikre den grad af gennemsigtighed, som er nødvendig for en korrekt afvikling af proceduren for udnævnelse af kommissærerne - at foretage væsentlige forbedringer af formularerne for kommissærernes erklæringer om økonomiske interesser, så Parlamentet for det første kan foretage en præcis vurdering af, om kommissærerne har faktiske eller potentielle interessekonflikter, og for det andet af kommissærernes evne til at udføre deres mandat; Or. es AM\ docx 19/31 PE v01-00

20 39 Julia Pitera Punkt 10 litra -a (nyt) -a) at Kommissionen medtager begrebet "interessekonflikt" i adfærdskodeksen i overensstemmelse med OECD's definition, idet adfærdskodeksen for kommissærer er et af de grundlæggende dokumenterer, som kommissærerne er bundet af, når de tiltræder deres stillinger; Or. pl 40 Luke Ming Flanagan Punkt 10 litra a a) at kommissærerne oplyser om alle økonomiske interesser, herunder aktiver og passiver over en vis værdi, f.eks EUR a) at kommissærerne oplyser om alle økonomiske interesser, herunder aktiver og passiver over EUR 41 Inés Ayala Sender Punkt 10 litra a a (nyt) aa) opfordrer kommissærerne til at oplyse om alle deres interesser (som aktionærer, bestyrelsesmedlemmer, PE v /31 AM\ docx

21 rådgivere og konsulenter, medlemmer af associerede fonde osv.) i relation til alle de selskaber, som de har været involveret i, herunder tætte familieforbindelser, samt de ændringer, der fandt sted på det tidspunkt, hvor deres kandidatur blev bekendtgjort; Or. es 42 Inés Ayala Sender Punkt 10 litra b b) at kommissærernes forsørgelsesberettigede familiemedlemmer forelægger de samme oplysninger som ægtefæller eller partnere b) at kommissærernes forsørgelsesberettigede og/eller direkte familiemedlemmer forelægger de samme oplysninger som ægtefæller eller partnere Or. es 43 Eleftherios Synadinos Punkt 10 litra c c) at kommissærerne udførligt præciserer målene for organisationer, de deltager i, for at fastslå, om der foreligger en interessekonflikt c) at kommissærerne udførligt præciserer målene for organisationer, de deltager i, og/eller eventuelle spørgsmål af overvejende økonomisk karakter for at fastslå, om der foreligger en interessekonflikt Or. el AM\ docx 21/31 PE v01-00

22 44 Luke Ming Flanagan Punkt 10 litra c c) at kommissærerne udførligt præciserer målene for organisationer, de deltager i, for at fastslå, om der foreligger en interessekonflikt c) at kommissærerne udførligt præciserer målene for organisationer, de og/eller deres ægtefælle og/eller deres forsørgelsesberettigede børn deltager i, for at fastslå, om der foreligger en interessekonflikt 45 Marco Valli, Marco Zanni Punkt 10 litra d d) at kommissærerne offentliggør deres medlemskab af ikke-statslige organisationer og alle donationer til NGO'er på over 500 EUR d) at kommissærerne offentliggør deres medlemskab af ikke-statslige organisationer, hemmelige selskaber eller foreninger, der skjuler deres eksistens, og som udfører aktiviteter, som har til formål at blande sig i offentlige organers udførelse af deres opgaver, og alle donationer til NGO'er på over 500 EUR Or. it 46 Benedek Jávor, Monica Macovei, Marian Harkin Punkt 10 litra d d) at kommissærerne offentliggør d) at siddende kommissærer PE v /31 AM\ docx

23 deres medlemskab af ikke-statslige organisationer og alle donationer til NGO'er på over 500 EUR suspenderer og tidligere kommissærer i ti år offentliggør deres medlemskab af ikkestatslige organisationer eller fagforeninger og alle donationer til NGO'er på over 500 EUR 47 Eleftherios Synadinos Punkt 10 litra d d) at kommissærerne offentliggør deres medlemskab af ikke-statslige organisationer og alle donationer til NGO'er på over 500 EUR d) at kommissærerne og deres forsørgelsesberettigede familiemedlemmer offentliggør deres medlemskab af ikkestatslige organisationer og alle donationer til NGO'er på over 500 EUR Or. el 48 Benedek Jávor, Marian Harkin, Monica Macovei Punkt 10 litra d a (nyt) da) at adfærdskodeksen ændres i overensstemmelse med artikel 245 i TEUF med henblik på at forlænge kommissærernes begrænsning med hensyn til beskæftigelse efter mandatets ophør til tre år 49 Benedek Jávor, Monica Macovei AM\ docx 23/31 PE v01-00

24 Punkt 10 punkt 4 b (nyt) db) at adfærdskodeksen omfatter en specifik afhændelsesperiode 50 Dennis de Jong, Marian Harkin, Ana Gomes, Monica Macovei, Benedek Jávor, Tomáš Zdechovský Punkt 10 litra e e) at indstillede kommissærer indgiver deres erklæringer inden for en bestemt tidsramme forud for høringen i Parlamentet e) at indstillede kommissærer indgiver deres erklæringer inden for en bestemt tidsramme, således at det etiske ad hocudvalg kan forelægge Parlamentet sine synspunkter om potentielle interessekonflikter i god tid før høringerne i Parlamentet 51 Eleftherios Synadinos Punkt 10 litra e e) at indstillede kommissærer indgiver deres erklæringer inden for en bestemt tidsramme forud for høringen i Parlamentet e) at indstillede kommissærer indgiver deres erklæringer inden for en bestemt tidsramme og under ingen omstændigheder mindre end 30 dage forud for høringen i Parlamentet Or. el PE v /31 AM\ docx

25 52 Inés Ayala Sender Punkt 10 litra e e) at indstillede kommissærer indgiver deres erklæringer inden for en bestemt tidsramme forud for høringen i Parlamentet e) at indstillede kommissærer indgiver deres erklæringer inden for en bestemt tidsramme og i tilstrækkelig i god tid forud for høringen i Parlamentet Or. es 53 Luke Ming Flanagan Punkt 10 litra e e) at indstillede kommissærer indgiver deres erklæringer inden for en bestemt tidsramme forud for høringen i Parlamentet e) at indstillede kommissærer indgiver deres erklæringer inden for en bestemt tidsramme, men ikke mindre end 30 dage forud for høringen i Parlamentet 54 Julia Pitera Punkt 10 litra e a (nyt) ea) at kommissærerne kun mødes med repræsentanter for interessegrupper, der er opført i åbenhedsregistret, som indeholder oplysninger om personer, der søger at påvirke den politiske AM\ docx 25/31 PE v01-00

26 beslutningstagning i EU-institutionerne Or. pl 55 Inés Ayala Sender Punkt 10 litra e a (nyt) ea) at kommissærerne, når de udnævnes, forelægger en underskrevet erklæring, hvori de bekræfter, at de vil give møde for Parlamentets udvalg i forbindelse med de aktiviteter, der er omfattet af deres mandat Or. es 56 Dennis de Jong, Marian Harkin, Ana Gomes, Monica Macovei, Benedek Jávor, Tomáš Zdechovský Punkt 10 litra e a (nyt) ea) at de indstillede kommissærer i deres erklæringer medtager alle erhvervsmæssige EUinteresserepræsentationsaktiviteter og alle deres økonomiske interesser i sådanne aktiviteter i løbet af de sidste tre år 57 Benedek Jávor, Monica Macovei, Tomáš Zdechovský, Marian Harkin Punkt 10 litra g PE v /31 AM\ docx

27 g) at Kommissionen vejleder kommissærerne i anvendelsen af afsnit 1.3 i adfærdskodeksen, der fastsætter, at kommissærerne skal afgive en erklæring om alle økonomiske interesser og ejendom, som kan give anledning til interessekonflikt ved udøvelsen af deres hverv, og navnlig i definitionen af interessekonflikter g) at Kommissionen reviderer afsnit 1.3 i adfærdskodeksen, der fastsætter, at kommissærerne skal afgive en erklæring om alle økonomiske interesser og ejendom, som kan give anledning til interessekonflikt ved udøvelsen af deres hverv, og navnlig i definitionen af interessekonflikter, for at sikre, at alle økonomiske interesser og regler herom er klart defineret og vejleder både indstillede kommissærer og siddende kommissærer i, hvordan man gennemfører afsnit 1.3 i adfærdskodeksen fuldt og helt 58 Eleftherios Synadinos Punkt 10 litra h h) at proceduren for omfordeling af sager ved risiko for en interessekonflikt forbedres for så vidt angår hensyntagen til kommissærens hverv som medlem af et kollegium, indførelse af kriterier for formanden på grundlag af hvilke, denne kan træffe afgørelse om omfordeling af sager, gennemførelse af en bindende procedure for sager, i hvilke en kommissær undlader at oplyse om en mulig interessekonflikt, og indførelse af en bindende procedure for underretning af Parlamentet om de førnævnte sager; h) at proceduren for omfordeling af sager ved risiko for en interessekonflikt forbedres for så vidt angår hensyntagen til kommissærens hverv som medlem af et kollegium, indførelse af kriterier angående integritet og tilbageholdenhed for formanden på grundlag af hvilke, denne kan træffe afgørelse om omfordeling af sager, gennemførelse af en bindende procedure for sager, i hvilke en kommissær undlader at oplyse om en mulig interessekonflikt, og indførelse af en bindende procedure for underretning af Parlamentet om de førnævnte sager; Or. el AM\ docx 27/31 PE v01-00

28 59 Luke Ming Flanagan Punkt 10 litra h h) at proceduren for omfordeling af sager ved risiko for en interessekonflikt forbedres for så vidt angår hensyntagen til kommissærens hverv som medlem af et kollegium, indførelse af kriterier for formanden på grundlag af hvilke, denne kan træffe afgørelse om omfordeling af sager, gennemførelse af en bindende procedure for sager, i hvilke en kommissær undlader at oplyse om en mulig interessekonflikt, og indførelse af en bindende procedure for underretning af Parlamentet om de førnævnte sager; h) at proceduren for omfordeling af sager ved risiko for en interessekonflikt forbedres for så vidt angår hensyntagen til kommissærens hverv som medlem af et kollegium, indførelse af kriterier for formanden på grundlag af hvilke, denne kan træffe afgørelse om omfordeling af sager, gennemførelse af en bindende procedure og sanktioner for sager, i hvilke en kommissær undlader at oplyse om en mulig interessekonflikt, og indførelse af en bindende procedure for underretning af Parlamentet om de førnævnte sager; 60 Notis Marias Punkt 10 litra i i) at Kommissionen årligt rapporter om gennemførelsen af adfærdskodeksen for kommissærer og fastsætter sanktioner i tilfælde af overtrædelse af kravene, især med hensyn til erklæringen om økonomiske interesser. i) at Kommissionen årligt rapporter om gennemførelsen af adfærdskodeksen for kommissærer og fastsætter klageprocedurer og sanktioner ikke blot i tilfælde af alvorlige forseelser, men også i tilfælde af overtrædelse af kravene, især med hensyn til erklæringen om økonomiske interesser. Or. el 61 Inés Ayala Sender PE v /31 AM\ docx

29 Punkt 10 litra i a (nyt) ia) at Kommissionens afgørelse om en ansøgning om at udføre en aktivitet, der kan indebære en interessekonflikt, når den kommer fra Kommissionens formand der har en mere synlig post og derfor må opfylde endnu større krav om en eksemplarisk adfærd skal forelægges for Parlamentet med henblik på udtalelse, navnlig i tilfælde, der er forbundet med et vederlag eller en pension; Or. es 62 Marco Valli, Marco Zanni Punkt 10 litra i a (nyt) ia) at der fastsættes kriterier for overholdelse af artikel 245 i TEUF, der pålægger kommissærerne "pligten til efter tjenesteperiodens ophør at udvise hæderlighed og tilbageholdenhed med hensyn til overtagelse af visse hverv eller opnåelse af visse fordele" Or. it 63 Dennis de Jong, Marian Harkin, Ana Gomes, Monica Macovei, Benedek Jávor, Tomáš Zdechovský Punkt 10 litra i a (nyt) ia) at beslutningerne om godkendelse af tidligere kommissærers beskæftigelse AM\ docx 29/31 PE v01-00

30 efter udløbet af deres embedsperiode samt udtalelserne fra det etiske ad hoc-udvalg offentliggøres proaktivt 64 Martina Dlabajová, Michael Theurer, Nedzhmi Ali Punkt 10 litra i a (nyt) ia) at et misforhold mellem varigheden af et forbud mod lobbyvirksomhed og varigheden af overgangsgodtgørelsen (arbejdsløshedsunderstøttelse) begrænses eller fjernes. 65 Dennis de Jong, Marian Harkin, Ana Gomes, Monica Macovei, Benedek Jávor, Tomáš Zdechovský Punkt 10 litra i b (nyt) ib) at det etiske ad hoc-udvalg sammensættes af uafhængige eksperter, der ikke selv har haft hverv som kommissær eller som medlem af Europa- Parlamentet 66 Dennis de Jong, Marian Harkin, Ana Gomes, Monica Macovei, Benedek Jávor PE v /31 AM\ docx

31 Punkt 10 litra i c (nyt) ic) at det etiske ad hoc-udvalg udarbejder og offentliggør en årlig rapport om sine aktiviteter og kan medtage enhver henstilling om forbedring af adfærdskodeksen eller gennemførelsen heraf, som det måtte finde relevant 67 Dennis de Jong, Marian Harkin, Ana Gomes, Monica Macovei Punkt 10 litra i d (nyt) id) at pligten til at udvise hæderlighed og tilbageholdenhed i henhold til artikel 245 i traktaten (TEUF) selv efter en periode på 18 måneder efter tjenesteperiodens ophør uddybes, og at det etiske ad hoc-udvalg udvikler en håndbog med retningslinjer på grundlag af praktiske eksempler, som viser, hvilken type stillinger der kan være i strid med denne forpligtelse både under og efter perioden på 18 måneder efter tjenesteperiodens ophør; at "afkølingsperioden" på 18 måneder bliver forlænget betydeligt, så længe der endnu ikke er blevet udviklet en sådan håndbog; AM\ docx 31/31 PE v01-00

Adfærdskodeks for Europa-Parlamentets medlemmer vedrørende økonomiske interesser og interessekonflikter

Adfærdskodeks for Europa-Parlamentets medlemmer vedrørende økonomiske interesser og interessekonflikter Artikel 1 Adfærdskodeks for Europa-Parlamentets medlemmer vedrørende økonomiske interesser og interessekonflikter Vejledende principper Under udførelsen af deres opgaver: Artikel 2 a) lader Europa-Parlamentets

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG 1-41

ÆNDRINGSFORSLAG 1-41 EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed 31.3.2015 2015/2040(INI) ÆNDRINGSFORSLAG 1-41 Aldo Patriciello (PE549.460v01-00) om procedurer og praksis i forbindelse

Læs mere

L 120/20 Den Europæiske Unions Tidende HENSTILLINGER KOMMISSIONEN

L 120/20 Den Europæiske Unions Tidende HENSTILLINGER KOMMISSIONEN L 120/20 Den Europæiske Unions Tidende 7.5.2008 HENSTILLINGER KOMMISSIONEN KOMMISSIONENS HENSTILLING af 6. maj 2008 om ekstern kvalitetssikring i forbindelse med lovpligtige revisorer og revisionsfirmaer,

Læs mere

DEN EUROPÆISKE OMBUDSMAND

DEN EUROPÆISKE OMBUDSMAND DEN EUROPÆISKE OMBUDSMAND Den Europæiske Ombudsmand foretager undersøgelser af sager vedrørende fejl og forsømmelser i Den Europæiske Unions institutioner, organer, kontorer og agenturer og handler på

Læs mere

Budgetkontroludvalget. Derek VAUGHAN Næstformand Gruppen for Det Progressive Forbund af Socialdemokrater i Europa-Parlamentet Det Forenede Kongerige

Budgetkontroludvalget. Derek VAUGHAN Næstformand Gruppen for Det Progressive Forbund af Socialdemokrater i Europa-Parlamentet Det Forenede Kongerige Budgetkontroludvalget mer Ingeborg GRÄSSLE Formand mer Derek VAUGHAN Indrek TARAND Estland Martina DLABAJOVÁ Tjekkiet Dan NICA Nedzhmi ALI Bulgarien Louis ALIOT Gruppen Et Nationernes og Frihedens Europa

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG 1-7. DA Forenet i mangfoldighed DA 2011/2275(INI) 3.10.2012. Udkast til betænkning Eva Lichtenberger (PE488.

ÆNDRINGSFORSLAG 1-7. DA Forenet i mangfoldighed DA 2011/2275(INI) 3.10.2012. Udkast til betænkning Eva Lichtenberger (PE488. EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Retsudvalget 3.10.2012 2011/2275(INI) ÆNDRINGSFORSLAG 1-7 Udkast til betænkning Eva Lichtenberger (PE488.054v01-00) om 28. årsrapport om kontrollen med anvendelsen af EU-retten

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 26.6.2014 COM(2014) 382 final 2014/0202 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 604/2013 for så vidt angår fastlæggelse

Læs mere

SN 4357/1/15 REV 1 1 DA

SN 4357/1/15 REV 1 1 DA Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 30. juli 2015 (OR. en) SN 4357/1/15 REV 1 NOTE Vedr.: Adfærdskodeks for Det Europæiske Råds formand SN 4357/1/15 REV 1 1 ADFÆRDSKODEKS FOR DET EUROPÆISKE RÅDS

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 17.6.2016 L 160/29 KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2016/960 af 17. maj 2016 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 596/2014 for så vidt angår reguleringsmæssige

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Budgetkontroludvalget 2010/2167(DEC) 1.2.2011 UDKAST TIL BETÆNKNING om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0753 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0753 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0753 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 16.11.2004 KOM(2004)753 endelig 2003/0134(COD) MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET

Læs mere

HENSTILLINGER. KOMMISSIONENS HENSTILLING af 18. juli 2011 om adgang til at oprette og anvende en basal betalingskonto. (EØS-relevant tekst)

HENSTILLINGER. KOMMISSIONENS HENSTILLING af 18. juli 2011 om adgang til at oprette og anvende en basal betalingskonto. (EØS-relevant tekst) 21.7.2011 Den Europæiske Unions Tidende L 190/87 HENSTILLINGER KOMMISSIONENS HENSTILLING af 18. juli 2011 om adgang til at oprette og anvende en basal betalingskonto (EØS-relevant tekst) (2011/442/EU)

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG 1-15

ÆNDRINGSFORSLAG 1-15 EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Budgetkontroludvalget 6.12.2012 2012/2286(INI) ÆNDRINGSFORSLAG 1-15 (PE500.404v01-00) om Den Europæiske Investeringsbanks årsberetning for 2011 (2012/2286(INI)) AM\921157.doc

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Retsudvalget 9.12.2010 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE (33/2010) Om: Begrundet udtalelse fra Sejmen i Republikken Polen om forslaget til Europa- Parlamentets og Rådets forordning

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 31.5.2005 KOM(2005) 246 endelig 2004/0209 (COD) Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2003/88/EF

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 9. februar 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 9. februar 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 9. februar 2017 (OR. en) 6170/17 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: til: Generalsekretariatet for Rådet delegationerne COHOM 16 CONUN 54 SOC 81 FREMP 11 Tidl. dok.

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 13.1.2017 COM(2017) 13 final 2017/0005 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne i Det Blandede EØS-Udvalg

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 18.04.2005 KOM(2005) 146 endelig 2005/0056(CNS) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om undertegnelse af aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Kongeriget

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.4.2012 COM(2012) 155 final 2012/0077 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 1098/2007 af 18. september

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Retsudvalget 21.6.2013 2013/2077(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om målrettet EU-regulering og nærhedsprincippet og proportionalitetsprincippet - 19. rapport om bedre lovgivning

Læs mere

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 26 Offentligt

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 26 Offentligt Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 26 Offentligt Europaudvalget og Finansudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 8. februar 2015 Styrket koordination i

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 30.6.2016 L 173/47 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2016/1055 af 29. juni 2016 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder for så vidt angår de tekniske metoder til passende offentliggørelse

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 26.9.2014 COM(2014) 593 final 2014/0275 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om suspension af visse indrømmelser vedrørende indførsel til Unionen

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Europa-Parlamentet 2014-2019 Udvalget for Andragender 26.08.2015 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende nr. 0267/2013 af Giuseppe Messina, italiensk statsborger, om afvisning af at registrere brugte

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG 1-22

ÆNDRINGSFORSLAG 1-22 EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender 10.6.2013 2012/2324(INI) ÆNDRINGSFORSLAG 1-22 Raül Romeva i Rueda (PE510.768v01-00) om gennemførelsen af Rådets

Læs mere

UDKAST TIL UDTALELSE

UDKAST TIL UDTALELSE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender 27.10.2010 2010/0067(CNS) UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender

Læs mere

BUDGETKONTROLUDVALGET SPØRGSMÅL TIL HØRINGEN AF DET INDSTILLEDE KOMMISSIONSMEDLEM NEIL KINNOCK. 30. august 7. september 1999 GENERELLE SPØRGSMÅL..

BUDGETKONTROLUDVALGET SPØRGSMÅL TIL HØRINGEN AF DET INDSTILLEDE KOMMISSIONSMEDLEM NEIL KINNOCK. 30. august 7. september 1999 GENERELLE SPØRGSMÅL.. BUDGETKONTROLUDVALGET SPØRGSMÅL TIL HØRINGEN AF DET INDSTILLEDE KOMMISSIONSMEDLEM NEIL KINNOCK 30. august 7. september 1999 GENERELLE SPØRGSMÅL.. 2 ADGANG TIL OPLYSNINGER. 3 REFORM AF KOMMISSIONEN. 4 PERSONALEVEDTÆGTEN

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.3.2015 COM(2015) 76 final 2015/0040 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, som Den Europæiske Union skal indtage i det blandede udvalg, der er nedsat

Læs mere

Ændret forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Ændret forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.11.2015 COM(2015) 575 final 2015/0036 (CNS) Ændret forslag til RÅDETS AFGØRELSE om undertegnelse og midlertidig anvendelse af den multilaterale aftale mellem Det

Læs mere

Rådets direktiv 98/59/EF af 20. juli 1998 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger vedrørende kollektive afskedigelser

Rådets direktiv 98/59/EF af 20. juli 1998 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger vedrørende kollektive afskedigelser Rådets direktiv 98/59/EF af 20. juli 1998 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger vedrørende kollektive afskedigelser EF-Tidende nr. L 225 af 12/08/1998 s. 0016-0021 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION

Læs mere

UDKAST TIL UDTALELSE

UDKAST TIL UDTALELSE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter 17.7.2012 2011/0177(APP) UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter til Budgetudvalget

Læs mere

*** UDKAST TIL HENSTILLING

*** UDKAST TIL HENSTILLING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender 6.12.2010 2010/0228(NLE) *** UDKAST TIL HENSTILLING om udkast til Rådets afgørelse om undertegnelse af aftalen

Læs mere

Hermed følger til delegationerne dokument - C(2016) 6618 final.

Hermed følger til delegationerne dokument - C(2016) 6618 final. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 24. oktober 2016 (OR. en) 13605/16 PECHE 388 DELACT 221 FØLGESKRIVELSE fra: til: Komm. dok. nr.: Vedr.: Jordi AYET PUIGARNAU, direktør, på vegne af generalsekretæren

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 21.12.2011 K(2011) 9585 endelig KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 21.12.2011 om ændring af forordning (EF) nr. 1569/2007 om indførelse af en mekanisme

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 5.3.2015 COM(2015) 103 final 2015/0062 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om indgåelse af aftalen mellem Den Europæiske Union og De Forenede Arabiske Emirater om visumfritagelse

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Udvalget for Andragender 28.2.2015 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende nr. 0045/2011 af Christian Frener, østrigsk statsborger, om manglende overholdelse af EU's udbudsprocedure

Læs mere

*** UDKAST TIL HENSTILLING

*** UDKAST TIL HENSTILLING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om International Handel 2011/0332(NLE) 2.4.2012 *** UDKAST TIL HENSTILLING om forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af aftalen i form af brevveksling mellem Den

Læs mere

Artikel 29-gruppen vedrørende databeskyttelse

Artikel 29-gruppen vedrørende databeskyttelse Artikel 29-gruppen vedrørende databeskyttelse 00065/2010/DA WP 174 Udtalelse nr. 4/2010 om FEDMA's europæiske adfærdskodeks for brug af personoplysninger i forbindelse med direkte markedsføring vedtaget

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG 12-29

ÆNDRINGSFORSLAG 12-29 Europa-Parlamentet 2014-2019 Budgetudvalget 2015/0310(COD) 6.4.2016 ÆNDRINGSFORSLAG 12-29 Udkast til udtalelse Eider Gardiazabal Rubial (PE578.760v01-00) om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Udvalget for Andragender 29.8.2014 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 1657/2013 af Paul Ryan, irsk statsborger, om nødvendigheden af en reform af Europaskolesystemet

Læs mere

(2014/434/EU) AFSNIT 1 PROCEDURE FOR ETABLERING AF ET TÆT SAMARBEJDE. Artikel 1. Definitioner

(2014/434/EU) AFSNIT 1 PROCEDURE FOR ETABLERING AF ET TÆT SAMARBEJDE. Artikel 1. Definitioner 5.7.2014 L 198/7 DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE af 31. januar 2014 om et tæt samarbejde med de kompetente nationale myndigheder i deltagende medlemsstater, der ikke har euroen som valuta (ECB/2014/5)

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 23.6.2015

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 23.6.2015 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.6.2015 C(2015) 4157 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 23.6.2015 om supplerende bestemmelser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr.

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0555 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0555 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0555 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.7.2013 COM(2013) 555 final 2013/0269 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om indgåelse af aftale mellem Den Europæiske

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 17.8.2016 COM(2016) 508 final 2016/0248 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om fastlæggelse af den holdning, der skal indtages af Unionen med hensyn til ændringerne af

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 9.11.2016 COM(2016) 721 final 2016/0351 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) 2016/1036 om beskyttelse mod dumpingimport

Læs mere

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0433 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0433 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0433 Bilag 1 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 24. september 2010 Forslag til revision af regler for tilsyn med finansielle enheder i et finansielt konglomerat

Læs mere

UDKAST TIL UDTALELSE

UDKAST TIL UDTALELSE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udenrigsudvalget 21.1.2011 2010/0282(COD) UDKAST TIL UDTALELSE fra Udenrigsudvalget til Udvalget om Industri, Forskning og Energi om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Udvalget for Andragender 28.2.2015 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende nr. 0921/2012 af Sorin Stelian Torop, rumænsk statsborger, for fagforeningen for tjenestemænd ved

Læs mere

* UDKAST TIL BETÆNKNING

* UDKAST TIL BETÆNKNING Europa-Parlamentet 2014-2019 Økonomi- og Valutaudvalget 2015/0296(CNS) 26.2.2016 * UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Rådets direktiv om ændring af direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem

Læs mere

Helsinki, den 25. marts 2009 Dok.: MB/12/2008 endelig

Helsinki, den 25. marts 2009 Dok.: MB/12/2008 endelig Helsinki, den 25. marts 2009 Dok.: MB/12/2008 endelig BESLUTNING OM GENNEMFØRELSE AF EUROPA- PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) NR. 1049/2001 OM AKTINDSIGT I EUROPA-PARLAMENTETS, RÅDETS OG KOMMISSIONENS

Læs mere

Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0248 Offentligt

Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0248 Offentligt Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0248 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 1.6.2005 KOM(2005) 248 endelig 2002/0061 (COD) UDTALELSE FRA KOMMISSIONEN i henhold til EF-traktatens

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 5. april 2016 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 5. april 2016 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 5. april 2016 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2013/0081 (COD) 7595/16 FØLGESKRIVELSE fra: modtaget: 5. april 2016 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: MIGR 72 RECH

Læs mere

L 261/12 Den Europæiske Unions Tidende 6.10.2007

L 261/12 Den Europæiske Unions Tidende 6.10.2007 L 261/12 Den Europæiske Unions Tidende 6.10.2007 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1172/2007 af 5. oktober 2007 om ændring af forordning (EF) nr. 1891/2004 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget for Andragender 29.11.2013 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 0079/2012 af foreningen "Victoria Revoluției din decembrie '89", og otte andre foreninger, om

Læs mere

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET. i henhold til artikel 294, stk. 6, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde.

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET. i henhold til artikel 294, stk. 6, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde. EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 5.4.2016 COM(2016) 184 final 2013/0081 (COD) MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET i henhold til artikel 294, stk. 6, i traktaten om Den Europæiske Unions

Læs mere

Vedtægt for Roskilde Kommunes borgerrådgiver

Vedtægt for Roskilde Kommunes borgerrådgiver Vedtægt for Roskilde Kommunes borgerrådgiver Kapitel 1 Generelle bestemmelser Borgerrådgiverens overordnede funktion 1. Roskilde Kommune har etableret en borgerrådgiverfunktion, som er forankret direkte

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG 1-15

ÆNDRINGSFORSLAG 1-15 EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Konstitutionelle Anliggender 11.3.2010 2009/0814(NLE) ÆNDRINGSFORSLAG 1-15 Udkast til betænkning Íñigo Méndez de Vigo (PE439.159v02-00) om Det Europæiske Råds forslag

Læs mere

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET OG DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET OG DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 19.10.2012 COM(2012) 604 final MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET OG DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG Den Europæiske Unions deltagelse

Læs mere

INTERNATIONALE AFTALER

INTERNATIONALE AFTALER 30.11.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 320/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) INTERNATIONALE AFTALER Interinstitutionel aftale mellem Europa-Parlamentet og Den Europæiske Centralbank om de praktiske

Læs mere

Den Europæiske Unions Tidende L 295/7

Den Europæiske Unions Tidende L 295/7 14.11.2007 Den Europæiske Unions Tidende L 295/7 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1330/2007 af 24. september 2007 om nærmere regler for videregivelse af oplysninger om hændelser inden for civil luftfart

Læs mere

MAR-retningslinjer Personer, der modtager markedssonderinger

MAR-retningslinjer Personer, der modtager markedssonderinger MAR-retningslinjer Personer, der modtager markedssonderinger 10/11/2016 ESMA/2016/1477 DA Indhold 1 Anvendelsesområde... 3 2 Henvisninger, forkortelser og definitioner... 3 3 Formål... 4 4 Overholdelses-

Læs mere

PUBLIC LIMITE DA RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 28. november 2012 (29.11) (OR. en) 16217/1/12 REV 1

PUBLIC LIMITE DA RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 28. november 2012 (29.11) (OR. en) 16217/1/12 REV 1 Conseil UE RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 28. november 2012 (29.11) (OR. en) Interinstitutionel sag: 2012/0207 (NLE) 16217/1/12 REV 1 LIMITE PUBLIC TELECOM 214 AUDIO 117 MI 730 RELEX 1040

Læs mere

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN EUROPA-KOMMISSIONEN

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN EUROPA-KOMMISSIONEN EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den XXX [ ](2013) XXX draft MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN EUROPA-KOMMISSIONEN Udkast til meddelelse om aftaler af ringe betydning, der ikke indebærer en mærkbar begrænsning

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om indgåelse af aftalen mellem Den Europæiske Union og Republikken Chile om handel med økologiske produkter

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om indgåelse af aftalen mellem Den Europæiske Union og Republikken Chile om handel med økologiske produkter EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 5.12.2016 COM(2016) 771 final 2016/0383 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om indgåelse af aftalen mellem Den Europæiske Union og Republikken Chile om handel med økologiske

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 11.11.2011 KOM(2011) 710 endelig 2011/0327 (COD) C7-0400/11 Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/126/EF,

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE (EU)

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE (EU) L 40/72 17.2.2017 AFGØRELSER DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE (EU) 2017/274 af 10. februar 2017 om fastsættelse af principper for at give feedback vedrørende de opgaver, som de kompetente nationale

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Retsudvalget 15.6.2011 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE (50/2011) Om: Begrundet udtalelse fra Den Italienske Republiks Senat om forslag til Rådets forordning om kompetence, lovvalg,

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om Europa-Parlamentets beslutning om decharge for gennemførelsen af EU s regnskaber for Juni 2007

Notat til Statsrevisorerne om Europa-Parlamentets beslutning om decharge for gennemførelsen af EU s regnskaber for Juni 2007 Notat til Statsrevisorerne om Europa-Parlamentets beslutning om decharge for gennemførelsen af EU s regnskaber for 2005 Juni FAKTUELT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Europa-Parlamentets beslutning om decharge

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0423 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0423 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0423 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 10.6.2004 KOM(2004) 423 endelig Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om afslutning af konsultationsproceduren

Læs mere

UDKAST TIL UDTALELSE

UDKAST TIL UDTALELSE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Industri, Forskning og Energi 22.4.2013 2012/0180(COD) UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om Industri, Forskning og Energi til Retsudvalget om forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.10.2013 COM(2013) 750 final 2013/0364 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om fastlæggelse af den holdning, som Den Europæiske Union skal indtage på Verdenshandelsorganisationens

Læs mere

TOLDKODEKSUDVALGET. Toldkodeksudvalgets forretningsorden, som vedtaget af. Gruppen for Almindelige Toldforskrifter. under Toldkodeksudvalget

TOLDKODEKSUDVALGET. Toldkodeksudvalgets forretningsorden, som vedtaget af. Gruppen for Almindelige Toldforskrifter. under Toldkodeksudvalget EUROPA-KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FOR BESKATNING OG TOLDUNIONEN TOLDPOLITIK B1 Generelle toldlovgivningsspørgsmål og toldprocedurer af økonomisk betydning Bruxelles, den 5. december 2001 TAXUD/741/2001

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG 7-18

ÆNDRINGSFORSLAG 7-18 EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Budgetkontroludvalget 2011/0268(COD) 7.5.2012 ÆNDRINGSFORSLAG 7-18 Udkast til udtalelse Cătălin Sorin Ivan (PE480.546v01-00) Den Europæiske Socialfond og ophævelse af forordning

Læs mere

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0183 Offentligt

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0183 Offentligt Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0183 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 8.4.2016 COM(2016) 183 final 2016/0094 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske

Læs mere

ADFÆRDSKODEKS FOR GOD FORVALTNINGSSKIK

ADFÆRDSKODEKS FOR GOD FORVALTNINGSSKIK ADFÆRDSKODEKS FOR GOD FORVALTNINGSSKIK OVERSÆTTELSESCENTRET FOR DEN EUROPÆISKE UNIONS ORGANER AFGØRELSE AF 10. februar 2000 OM EN ADFÆRDSKODEKS FOR GOD FORVALTNINGSSKIK OVERSÆTTELSESCENTRET FOR DEN EUROPÆISKE

Læs mere

(Meddelelser) EUROPA-PARLAMENTET. Forretningsorden for Konferencen af de Europæiske Parlamenters Europaudvalg (2011/C 229/01) PRÆAMBEL

(Meddelelser) EUROPA-PARLAMENTET. Forretningsorden for Konferencen af de Europæiske Parlamenters Europaudvalg (2011/C 229/01) PRÆAMBEL 4.8.2011 Den Europæiske Unions Tidende C 229/1 II (Meddelelser) MEDDELELSER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER EUROPA-PARLAMENTET Forretningsorden for Konferencen af

Læs mere

Bilag 14A Regler for juridisk / teknisk udtalelse i itsager

Bilag 14A Regler for juridisk / teknisk udtalelse i itsager Bilag 14A Regler for juridisk / teknisk udtalelse i itsager Version 1.0 27-04-2015 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 2 2 INDLEDNING... 3 3 VOLDGIFTSINSTITUTTETS REGLER FOR JURIDISKE / TEKNISKE UDTALELSER

Læs mere

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0546 Offentligt

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0546 Offentligt Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0546 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.10.2015 COM(2015) 546 final 2015/0254 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om tilladelse til Letland til

Læs mere

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF)

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) 1.7.2005 Den Europæiske Unions Tidende L 170/7 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1002/2005 af 30. juni 2005 om ændring af forordning (EF) nr. 1239/95 for så vidt angår meddelelse af tvangslicenser og bestemmelserne

Læs mere

INDLEDENDE KAPITEL. Artikel 1. Denne forordnings supplerende karakter

INDLEDENDE KAPITEL. Artikel 1. Denne forordnings supplerende karakter L 179/72 DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS FORORDNING (EU) Nr. 673/2014 af 2. juni 2014 om nedsættelse af et mæglingspanel og forretningsordenen for dette (ECB/2014/26) STYRELSESRÅDET FOR DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget for Andragender 27.6.2014 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 0308/2012 af F. M., italiensk statsborger, om den skovbrugspolitik, den peruvianske regering fører

Læs mere

Meddelelse om indledning af en antidumpingprocedure vedrørende importen af compactdiske til indspilning (CD-R'er) med oprindelse i Indien

Meddelelse om indledning af en antidumpingprocedure vedrørende importen af compactdiske til indspilning (CD-R'er) med oprindelse i Indien TRADE/2002/294/DA Meddelelse om indledning af en antidumpingprocedure vedrørende importen af compactdiske til indspilning (CD-R'er) med oprindelse i Indien Kommissionen har modtaget en klage i henhold

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Økonomi og Valutaspørgsmål ***II UDKAST TIL INDSTILLING VED ANDENBEHANDLING. Udvalget om Økonomi og Valutaspørgsmål

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Økonomi og Valutaspørgsmål ***II UDKAST TIL INDSTILLING VED ANDENBEHANDLING. Udvalget om Økonomi og Valutaspørgsmål EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Økonomi og Valutaspørgsmål FORELØBIG 2001/0174(COD) 29. november 2001 ***II UDKAST TIL INDSTILLING VED ANDENBEHANDLING om Rådets fælles holdning med henblik på

Læs mere

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 16.12.2014 COM(2014) 736 final 2014/0352 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om bemyndigelse af Rumænien til at anvende foranstaltninger, der fraviger artikel

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 30. november 2015 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 30. november 2015 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 30. november 2015 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2015/0254 (NLE) 14254/15 FISC 154 ECOFIN 904 LOVGIVNINGSMÆSSIGE RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: RÅDETS

Læs mere

BILAG nr. 1 (PRÆAMBEL)

BILAG nr. 1 (PRÆAMBEL) BILAG nr. 1 (PRÆAMBEL) KAPITEL X Europæisk Samarbejdsudvalg eller informations- og høringsprocedure i fællesskabsvirksomheder. 1. Afsnit : Anvendelsesområde? L 439-6 Med det formål at sikre de ansattes

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0776 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0776 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0776 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 11.11.2013 COM(2013) 776 final 2013/0384 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om suspension af den fælles toldtarifs autonome

Læs mere

Socialudvalg. Grundnotatet sendes endvidere til Folketingets Erhvervsudvalg og Folketingets

Socialudvalg. Grundnotatet sendes endvidere til Folketingets Erhvervsudvalg og Folketingets Socialudvalget SOU alm. del - Bilag 168 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 9. januar 2009 Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om passagerers rettigheder

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 8.7.2016 C(2016) 4166 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 8.7.2016 om ændring af bilag I til Rådets forordning (EF) nr. 1528/2007 om anvendelse af de

Læs mere

Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 928 Offentligt

Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 928 Offentligt Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget 2015-16 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 928 Offentligt Ministeren Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget Folketinget Christiansborg 1240 København

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0730 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0730 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0730 Bilag 1 Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 3. december 2004 Til underretning for

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) L 256/4 Den Europæiske Unions Tidende 22.9.2012 FORORDNINGER KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. 862/2012 af 4. juni 2012 om ændring af forordning (EF) nr. 809/2004 for så vidt angår oplysninger

Læs mere

Bekendtgørelse om udarbejdelse og udbredelse til offentligheden af visse investeringsanalyser 1)

Bekendtgørelse om udarbejdelse og udbredelse til offentligheden af visse investeringsanalyser 1) Bekendtgørelse nr. 1234 af 22. oktober 2007 Bekendtgørelse om udarbejdelse og udbredelse til offentligheden af visse investeringsanalyser 1) I medfør af 28 b, stk. 2, og 93, stk. 3, i lov om værdipapirhandel

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0170 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0170 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0170 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 26.3.2013 COM(2013) 170 final 2013/0090 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, som Unionen skal indtage i

Læs mere

* UDKAST TIL BETÆNKNING

* UDKAST TIL BETÆNKNING Europa-Parlamentet 2014-2019 Økonomi- og Valutaudvalget 2015/0285(NLE) 2.2.2016 * UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Rådets afgørelse om om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af ændringsprotokollen

Læs mere

* BETÆNKNING. DA Forenet i mangfoldighed DA. Europa-Parlamentet A8-0206/

* BETÆNKNING. DA Forenet i mangfoldighed DA. Europa-Parlamentet A8-0206/ Europa-Parlamentet 2014-2019 Mødedokument A8-0206/2016 16.6.2016 * BETÆNKNING om forslag til Rådets afgørelse om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af ændringsprotokollen til aftalen mellem Det Europæiske

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 21.3.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 79/7 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 254/2013 af 20. marts 2013 om ændring af forordning (EF) nr. 340/2008 om gebyrer og afgifter til Det Europæiske

Læs mere

ERKLÆRING OM MEDLEMMERNES ØKONOMISKE INTERESSER

ERKLÆRING OM MEDLEMMERNES ØKONOMISKE INTERESSER ERKLÆRING OM MEDLEMMERNES ØKONOMISKE INTERESSER JF. BILAG I TIL EUROPA-PARLAMENTETS FORRETNINGSORDEN OM ADFÆRDSKODEKSEN FOR EUROPA-PARLAMENTETS MEDLEMMER VEDRØRENDE ØKONOMISKE INTERESSER OG INTERESSEKONFLIKTER

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 16.10.2002 KOM(2002) 561 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr. 2092/91 om økologisk produktionsmetode for landbrugsprodukter

Læs mere