FREDERIKSSUND KOMMUNE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FREDERIKSSUND KOMMUNE"

Transkript

1 Plan- og Miljøudvalget den 22. april 2004 Side 1 af 13 FREDERIKSSUND KOMMUNE U D SKRIFT Plan og Miljøudvalget Torsdag den 22. april 2004 kl. kl i mødelokale Udvalgsværelset Mødedeltagere: Fraværende: Anette Lauge Jensen, Finn Vester, Kurt Jensen, Henning Romme, Stefan G. Rasm ussen. H enning Rom m e Mødet slut: A nette Lauge Jensen (sign.) Finn V ester (sign.) Kurt Jensen (sign.) Stefan G. R asm ussen (sign.) Mødet starter med fællesmøde med Økonomiudvalget kl om Kommmuneplantillæg 16 og Bykvalitet i bycirklen. Indholdsfortegnelse Åbent møde Sag nr. 40 Kommuneplantillæg nr. 16, forslag til møder med indsigerne Sag nr. 41 Bykvalitet i Bycirklen Sag nr. 42 Nabohøring om dispensationer fra lokalplan nr. 77 til etablering af rækkehusbebyggelse i delområde B5 i Græse Bakkeby Nord Sag nr. 43 Forvaltningen orienterer Sag nr. 44 Godkendelse af høringsforslag til boligpolitik Sag nr. 45 Opfølgning på forslag til boligpolitik

2 Plan- og Miljøudvalget den 22. april 2004 Side 2 af 13 Saq nr. 46 Opførelse afen tilbygning og påbygning afen 1. sal og en tagetage på eksisterende erhvervsbygning - Ny Østergade 11 Sag nr. 47 Opførelse af en tilbygning og en tagetage - Mågevej 15 Sag nr. 48 Ekstraordinært møde i Plan- og Miljøudvalget om budget Saq nr. 49 Eventuelt Sag nr. 40 Kommuneplantillæg nr. 16, forslag til møder med indsigerne /P16/3899-aw Sag fra: Teknisk Forvaltning Lovgrundlag: Planloven Plan- og Miljøudvalget godkendte på møde den 16. marts 2004 en tids- og aktivitetsplan for færdiggørelsen af kommuneplantillæg nr. 16. Som opfølgning på tids- og aktivitetsplanen har Teknisk Forvaltning nu udarbejdet forslag til mødeplan og mødeindhold for møder med de, som har gjort indsigelse mod forslaget til kommuneplantillæg nr. 16. Forslag til plan for møder med indsigerne samt mødeindhold fremgår af bilag nr. 1. Bilag nr. 2 er en oversigt over samtlige høringssvar med Teknisk Forvaltnings kommentarer og indstillinger. Teknisk Forvaltning anbefaler, at Plan- og Miljøudvalget godkender forvaltningens indstillinger som grundlag for drøftelserne med indsigerne. Den endelige vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 16, herunder også endelige beslutninger i forhold til de enkelte indsigelser, træffes dog ikke nu, men i henhold til tidsplanen, som blev godkendt den 16. marts Tidsplanen angiver, at vedtagelse af kommuneplantillægget for så vidt angår byomdannelsesområdet skal ske i oktober 2004, mens vedtagelse af kommuneplantillægget for så vidt angår øvrige områder skal ske i juni Det bemærkes, at bilag 2 i en foreløbig udgave har været sendt til orientering i Plan- og Miljøudvalget til mødet den 16. marts. Bilaget er nu ajourført og indeholder konkrete indstillinger til indsigelserne. 1. Forslag til møder med indsigere 2. Oversigt over høringssvar med forvaltningens bemærkninger og indstillinger 3. Notat vedr. Askelundsvej - trafikal vurdering udarbejdet af Via Trafik den 9. januar Appendiks til notat vedr. Askelundsvej, udarbejdet af Via Trafik den 15. april 2004

3 Plan- og Miljøudvalget den 22. april 2004 Side 3 af 13 Bilag 3 vedlægges. Bilagene 1,2 og 4 eftersendes. Teknisk Forvaltning indstiller, at Plan- og miljøudvalget godkender forslag til mødeplan og mødeformål, som fremgår af bilag nr. 1 og godkender Teknisk Forvaltnings indstilling til indsigelserne, som fremgår af bilag nr. 2, som grundlag for drøftelserne med indsigerne. Plan- og Miljøudvalget anbefaler overfor Økonomiudvalget forslag til mødeplan og mødeformål - bilag 1. Vedr. Teknisk Forvaltnings indstilling til indsigelserne - bilag 2 -anbefaler udvalget følgende: Vedr. 1-4: Anbefales godkendt. Vedr. 5: Et flertal i udvalget (Anette Lauge Jensen, Finn Vester og Kurt Jensen) anbefaler indstillingerne. Stefan G. Rasmussen forslår, at der øjeblikkelig iværksættes tiltag til, og med baggrund i DPI's skriftlige tilsagn af 20. april 2004 om økonomisk støtte, at etablere en ny forbindelsesvej til detailhandelsområde E.2.5. Vedr. 6-16: Anbefales godkendt. Sag nr. 41 Sag fra: Lovgrundlag: Bykvalitet i Bycirklen Teknisk Forvaltning Planloven I Bycirkel-samarbejdet er det besluttet at gøre en indsats for at forbedre og udvikle kvaliteten i kommunernes bysamfund. Som et led i arbejdet er det besluttet at udarbejde en folder, som sætter fokus på gode eksempler på bykvalitet i byerne i dag. Samtidig er folderen en fælles kontrakt på de værdier, som bycirkelkommunerne ønsker, at den fremtidige byudvikling skal bygge på. Målgrupperne for folderen er følgende: Kommunernes politikere som kan bruge folderen som afsæt for en debat om bykvalitet Potentielle investorer og developere, som skal gøres opmærksomme på de værdier, vi prioriterer højt i byudviklingen Potentielle tilflytterfamilier og virksomheder, som skal danne sig et billede af kvaliteterne i bycirkelkommunerne. Der foreligger et udkast til folder, som er sendt til høring i kommunerne forud for færdiggørelsen.

4 Plan- og Miljøudvalget den 22. april 2004 Side 4 af 13 Folderen skal i efteråret anvendes i en kampagne rettet mod potentielle investorer i boligbyggeri. Kampagnen omfatter bl.a. messedeltagelse og guidede ture for investorer. Kommunerne kan gennem denne kampagne få markedsført kommende byudviklingsområder. Forvaltningen anbefaler, at Sydbyen indgår i kampagnen. "Bykvalitet i Bycirklen" Forvaltningen indstiller, at Plan- og Miljøudvalget og Økonomiudvalget godkender udkastet til folder og udpeger Sydbyen til at indgå i kampagnen. Plan- og Miljøudvalget anbefaler indstillingen til Økonomiudvalget. Sag nr. 42 Nabohøring om dispensationer fra lokalplan nr. 77 til etablering af rækkehusbebyggelse i delområde B5 i Græse Bakkeby Nord 01,04P24/4521-aw Sag fra: Teknisk Forvaltning Lovgrundlag: Planloven, lokalplan nr. 77 Plan- og Miljøudvalget behandlede på møde den 15. januar 2004 et skitseprojekt for skrænthuse i delområde B5 i Græse Bakkeby nord, udarbejdet af Århusarkitekterne for Kaae Gruppen. Udvalget besluttede på mødet at bemyndige Teknisk Forvaltning til at principgodkende projektet samt give de fornødne dispensationer fra lokalplan nr. 77, underforudsætning af, at skitseprojektet blev justeret på 5 nærmere beskrevne punkter forud for nabohøring, samt at der ved nabohøring ikke indkom væsentlige indsigelser mod projektet. Teknisk Forvaltning har efterfølgende forhandlet med Kaae gruppen og Århusarkitekterne om justering af projektet, og der er opnået enighed om en udformning, som er ændret på de 5 ønskede punkter og som kan anbefales af Teknisk Forvaltning. Skitseprojektet har været udsendt i nabohøring i perioden marts Inden høringsfristens udløb er indkommet 8 høringssvar, heraf 7 fra private grundejere og 1 fra Fællesforeningen i Græse Bakkeby. Samtlige høringssvar indeholder kraftige indsigelser mod projektet og dispensationerne. Høringssvarene fremgår i sin helhed af bilag nr. 1. Resumé af høringssvar og forvaltningens kommentarer hertil fremgår af bilag nr.2. Teknisk Forvaltning finder trods indsigelserne, at den tidligere behandlede principgodkendelse med tilhørende dispensationer bør fastholdes. Et af høringssvarene peger på, at der tilsyneladende bliver behov for større terrænreguleringer end lokalplanen åbner mulighed for. Da dette ikke kan vurderes tilstrækkeligt ud fra skitseprojektet,

5 Plan- og Miljøudvalget den 22. april 2004 Side 5 af 13 anbefaler Teknisk Forvaltningen, at forvaltningen bemyndiges til, om nødvendigt, at give dispensation til mindre betydende overskridelser af lokalplanens bestemmelser om terrænregulering uden fornyet nabohøring. 1. Materiale udsendt i nabohøring 2. Kopi af høringssvar 3. Resumé af høringssvar med forvaltningens bemærkninger Teknisk Forvaltning indstiller, 1. At Kaae gruppen, som opfølgning på Plan- og Miljøudvalgets beslutning af den 16. januar 2004, meddeles principgodkendelse til det skitseprojekt, som har været i nabohøring samt dispensation til de i nabohøringen nævnte afvigelser fra lokalplan nr at Teknisk Forvaltning i forhold til bebyggelse i delområde B5 bemyndiges til at meddele dispensation fra lokalplanens 9 stk. 1 (terrænregulering) uden fornyet nabohøring, såfremt terrænreguleringerne vurderes at understøtte bakkens form og bebyggelsens tilpasning til terrænet og reguleringen vurderes at være uproblematisk i forhold til områdets anvendelse og udseende. Indstillingen tiltrådt. Sag nr. 43 Forvaltningen orienterer 1. Ansøgning om dispensation fra lokalplan nr. 80 til etablering af øjenlaserklinik i Amsterdamhusene nr. 56 Jr. nr P25/5556- aw Advokaterne Bak, Børresen og Lunn har på vegne af øjenlæge René Duminski ansøgt om dispensation fra lokalplan nr. 80 til etablering af øjen- og laserklinik i Amsterdamhusene nr. 56, som er et rækkehus i 3 etager i den sydlige ende af Amsterdamhusene. René Duminski har efterfølgende oplyst, at han ønsker at anvende den øverste etage til beboelse til lejlighedsvis overnatning, mens stueetagen og 1. sal ønskes indrettet til klinik. Der etableres indvendig lift, således at lokalerne bliver tilgængelige for handicappede. Der vil ud over ham selv arbejde to halvtidsansatte på skift i klinikken, og der forudsættes behandlet 4-6 patienter i timen. Der må således forventes et samlet parkeringsbehov på mindst 4 pladser. Ejendommen er omfattet af lokalplan nr. 80, som fastlægger, at ejendommen kun må anvendes til beboelse. Indretning af øjenklinikken kræver derfor dispensation fra lokalplanens anvendelsesbestemmelser.

6 Plan- og Miljøudvalget den 22. april 2004 Side 6 af 13 Ansøgeren har anmodet om at få sagen forelagt for Plan- og Miljøudvalget, men Plan- og Miljøudvalget har jf. kompetenceplanen uddelegeret kompetencen i denne type sager (afslag til dispensationer i forhold til lokalplaners formåls- og anvendelsesbestemmelser) til Teknisk Forvaltning. Teknisk Forvaltning har på denne baggrund meddelt afslag til det ansøgte af følgende grunde: 1. Det har været Byrådets intention, at boligejendomme på havnen udelukkende skal anvendes til helårsbeboelse og ikke til anden anvendelse som f.eks. feriebolig eller deltidsbolig. 2. Der er ikke gjort rede for, hvorledes klinikkens parkeringsbehov (mindst 4 parkeringspladser) skal løses. (Lokalplanen fastlægger, at der skal udlægges 114 parkeringsplads pr. bolig.) 3. Der findes mange andre placeringsmuligheder for klinikker i bymidten, både i eksisterende erhvervslokaler og i form af byggemuligheder. 2. Ansøgning om dispensation fra lokalplan nr. 78 til alternativ placering af beboerlokaler. Jr. nr P25/5634-aw Kuben Byg A/S har den 16. marts 2004 ansøgt om dispensation fra lokalplan nr. 78 til placering af beboerlokaler i Enghusene frem for i Kajhusene. Lokalplan nr. 78, 3 fastlægger, at der i Kajhusene skal reserveres mindst 200 m2 etageareal i stueetagen til indretning af fælleslokaler for bebyggelsens beboere. Hvis grundejerforeningen ikke ønsker fælleslokaler, skal lokalerne udbydes til salg som butik. Hvis det ikke er muligt at sælge lokalerne som butik, indrettes de til to boliger. Lokalplanen fastlægger videre, at Enghusene kun må anvendes til boliger. Kuben ønsker at færdiggøre Kajhusene udelukkende til boligformål og at reservere areal til beboerlokaler et andet sted, f.eks. i Enghusene. Kuben anfører følgende begrundelse for ansøgningen: 1. Der er langt større efterspørgsel efter Kajhusenes lejligheder end enghusbebyggelsens rækkehuse. 2. Der kan først foretages afstemning i grundejerforeningen om, hvorvidt der ønskes fælleslokaler, når en større del af boligerne i området er solgt, hvorfor færdiggørelsen af Kajhusene nå afvente færdiggørelse og salg af en større del af øvrige boliger. 3. Beboerlokalerne kan ikke uden videre indpasses i Kajhusene, idet beboerlokaler skal være ca. 60 cm. højere end almindelige boliger Teknisk Forvaltning har meddelt afslag på det ansøgte med begrundelse i, at det har været en vigtig forudsætning ved lokalplanlægning af området samt ved forhandlingerne om salg af sydkajen, at der placeres en funktion med offentlig/ halvoffentlig karakter ud mod kajpromenaden for at skabe liv i havneområdet,

7 Plan- og Miljøudvalget den 22. april 2004 Side 7 af 13 og forvaltningen ikke finder, at der er væsentlige argumenter for at dispensere fra lokalplanens bestemmelser. 3. Henlæggelse af sag om forarbejde til lokalplan for Roskildevej 152, 154 og 156. Jr. nr P15/5251-aw Firmaet Råhus ApS har den 13. januar 2004 med bemyndigelse fra grundejeren, Poul Arne Hansen, fremsendt ansøgning om principgodkendelse af skitseprojekt for tæt-lavt byggeri på ejendommen Roskildevej Ejendommene anvendes i dag til hhv. autoværksted og parkeringsplads. Ejendommene er omfattet af kommuneplantillæg nr. 9, der udlægger det tidligere erhvervsområde til boligformål. Teknisk Forvaltning har meddelt ansøgeren, at der skal udarbejdes lokalplan for området, og at denne skal omfatte samtlige ejendomme, som er omfattet af kommuneplantillæg nr. 9, nemlig Roskildevej nr. 142,154 og156. Forvaltningen har i den forbindelse kontaktet ejeren af naboejendommen, Roskildevej nr. 156, René Rasmussen, med anmodning om dennes deltagelse i udarbejdelsen afgrundlag for lokalplanen. René Rasmussen har derefter fremsendt forslag til bebyggelsesplan for sin ejendom, som dog tidligst ønskes anvendt til boligformål om ca. 5 år, når nuværende lejemål ophører. Teknisk Forvaltning har afholdt møder med ansøgerne med henblik på tilretning af projektet, således at projektet kunne forelægges til Plan- og Miljøudvalgets principgodkendelse på møde i april/ maj Poul Arne Hansen har imidlertid med brev af den 31. marts 2004 meddelt, at han trækker sin bemyndigelse til Råhus ApS tilbage, og således ikke ønsker at fortsætte lokalplanarbejdet. 4. Opfølgning af forbud mod nedrivning af ejendommen Bygaden 6 i Lille Rørbæk 02.00G01/5385 -aw Plan- og Miljøudvalget besluttede på møde den 16. marts med hjemmel i planlovens 14 at nedlægge forbud mod nedrivning af ejendommen Bygaden 6, dog således, at sagen forelægges til fornyet behandling, såfremt det efter en syning af ejendommen vurderes, at kommunen kan blive pålagt at overtage ejendommen. Det blev på mødet aftalt, at udvalget skulle orienteres om sagens videre udvikling. Med udgangspunkt i, at det hverken for grundejerne eller kommunen er ønskeligt at sagen skal udvikle sig til en overtagelsessag, har Teknisk Forvaltning fremsendt brev af den 6. april 2004 til grundejerne. Forvaltningens brev af den 6. april 2004 til grundejerne. Orienteringen taget til efterretning.

8 Plan- og Miljøudvalget den 22. april 2004 Side 8 af 13 Sag nr. 44 Godkendelse af høringsforslag til boligpolitik Lovgrundlag: P22/5003 Med udgangspunkt i Strategi 2003 har Byrådet besluttet at udarbejde en boligpolitik, som tager afsæt i behov for og efterspørgsel efter boliger i Frederikssund Kommune. Byrådet drøftede på en temadag den 11. marts 2004 et oplæg til boligpolitikken. Oplægget er nu blevet revideret ud fra drøftelsen, og det forelægges derfor til godkendelse med henblik på udsendelse til høring. Tirsdag den 8. juni afholdes et boligpolitisk temamøde med henblik på det videre arbejde med den boligpolitiske handlingsplan. Byrådet vil være vært ved temamødet, hvortil indbydes boligselskaber, ejendomsmæglere og interesseorganisationer. Endvidere vil det godkendte høringsforslag blive sendt i offentlig høring i perioden juni-august, hvor borgere, erhvervsliv og interesseorganisationer kan indsende officielle høringssvar. Herefter vil de indkomne forslag og kommentarer blive behandlet, og den endelige vedtagelse af boligpolitikken forventes at kunne ske i september-oktober Høringsforslaget fremlægges først sideløbende i to fagudvalg (Socialudvalget og Plan- og Miljøudvalget). Dette skyldes, at boligpolitikken både indeholder afsnit om sociale målgrupper samt planmæssige forhold. Herfra videresendes høringsforslaget til godkendelse i Økonomiudvalget og Byrådet. Det Sociale Udvalgs beslutning vil foreligge til Plan- og Miljøudvalgets møde. Bilag 1: Oplæg til boligpolitik - Frederikssund Kommune April 2004 Bilag 2: Tidsplan for boligpolitikken Forvaltningen indstiller, At Plan- og Miljøudvalget overfor Økonomiudvalg og Byråd anbefaler, at høringsforslag til boligpolitik godkendes Indstillingen tiltrådt. Sag nr. 45 Sag fra: Lovgrundlag: Opfølgning på forslag til boligpolitik P22/ G01/3808 Teknisk Forvaltning og Socialforvaltningen Planloven Der foreligger et forslag til boligpolitik og handlingsplan for de kommende 8 år. Forslaget til handlingsplan vil indgå i budgetlægningen. Efter vedtagelsen af boligpolitikken og

9 Plan- og Miljøudvalget den 22. april 2004 Side 9 af 13 budgettet skal handlingsplanen omsættes til konkrete byggeprojekter. Der er imidlertid to problemstillinger, som ikke kan afvente en endelig vedtagelse af politikken, men skal behandles nu af tidsmæssige årsager. Det drejer sig om: 1. Planlægningen af Sydbyen, som er igangsat, og hvor der over sommeren skal udarbejdes et forslag til strukturplan. Det er en vigtig forudsætning for planen, at der tages stilling til boligtypefordelingen samt placering af et eventuelt nyt ældrecenter i området. 2. Der er et akut behov for boliger til demente. Det skal undersøges, hvordan dette behov kan dækkes på kort sigt. På baggrund af forslaget til boligpolitik og handlingsplan anbefaler forvaltningerne, at der træffes følgende hensigtserklæringer som grundlag for det videre arbejde med de to problemstillinger: a. Forvaltningerne anbefaler, at der i planlægningen af Sydbyen sikres mulighed for opførelse af boliger til såvel børnefamilier som til små husstande - herunder unge under etablering, enlige, ældre- og handicappede. Da der i forarbejdet til boligpolitikken er konstateret en stor efterspørgsel efter boliger til begge målgrupper, foreslås det, at der i princippet fastlægges en 50/50 fordeling mellem familieboliger og små boliger. b. Teknisk Forvaltning har udarbejdet et katalog over arealer, som kan overvejes anvendt til etablering af et eventuelt ældrecenter. Der er efter forvaltningens vurdering tre muligheder for placering af nye plejeboliger i form af et ældrecenter: Tilbygning til ældrecentret Østergården, nybyggeri på grund ved Pedersholmparken eller nybyggeri i Sydbyen. Forvaltningerne anbefaler, at de tre muligheder vurderes nøjere ud fra en planlægningsmæssig og en ældrepolitisk vinkel, og at resultaterne af denne vurdering forelægges til politisk behandling på udvalgsmøderne i juni med henblik på en beslutning om der skal placeres et ældrecenter ét af de tre steder. c. Det skal vurderes, hvordan det aktuelle behov for boliger til demente kan løses gennem ændret anvendelse af eksisterende boliger eller gennem nybyggeri. Det Sociale Udvalgs beslutning vil foreligge til Plan- og Miljøudvalgets møde. Der er ingen økonomiske eller personalemæssige konsekvenser af den foreliggende sag, som udelukkende omhandler undersøgelse af de ovennævnte forhold. Men det skal understreges, at der ikke er indarbejdet udgifter i budgettet til eventuelle anlægsarbejder eller driftsudgifter, som senere måtte blive besluttet iværksat. Oversigt over idéer til arealer til ældreboliger og ældrecenter af 31. marts 2004

10 Plan- og Miljøudvalget den 22. april 2004 Side 10 af 13 Forvaltningerne indstiller, at Plan- og Miljøudvalget overfor Økonomiudvalg og Byråd anbefaler at: a. Der i forbindelse med strukturplanen for Sydbyen i princippet arbejdes med en 50/50 fordeling mellem familieboliger og små boliger b. De tre alternative muligheder for placering af et eventuelt ældrecenter vurderes nøjere, og at spørgsmålet genoptages i udvalgene i juni c. Det vurderes, hvordan behovet for boliger til demente kan dækkes på kort sigt. Vedr. pkt. a: Udvalget anbefaler, at der arbejdes med en 75/25 fordeling mellem familieboliger og små boliger. Vedr. pkt. b: Udvalget anbefaler en nærmere vurdering af mulighederne for: Etablering af plejeboliger på Pedersholm og Østergården. Etablering af ældreboliger i område 2, 4, 5 og 6 i notat af 31. marts Vedr. pkt. c: Indstillingen tiltrådt. Sag nr. 46 Sag fra: Lovgrundlag: Opførelse af en tilbygning og påbygning af en 1. sal og en tagetage på eksisterende erhvervsbygning - Ny Østergade G01/ br Planloven Teknisk Forvaltning har den 29. marts 2004 fra ejeren af ovennævnte ejendom, modtaget et skitseforslag til ovennævnte byggeri. Projektet omfattet en mindre tilbygning i stueplan ned mod byen, som skal sammenlægges med butikken, og en VA etages påbygning overden eksisterende bygning, som skal indeholde 5 stk. VA etages boliger. Den eksisterende bygning haren husdybde på ca. 12,0 m, og den nye tilbygning og påbygning har en husdybde på ca. 8,0 m. Adgangen til de 5 nye boliger tænkes etableret fra en tagterrasse over den bagerste del af butikkerne i stueetage, som også tænkes anvendt som friareal til boligerne. Ejendommen er omfattet af Lokalplan nr. 30 og 60. Ejendommen er beliggende i delområde 2.4, som fastsætter anvendelsen til blandede bolig- og erhvervsformål. Butikker, service- og mindre håndværks- og fremstillingsvirksomheder skal indpasses i området så væsentlige gener undgås. Bebyggelsesprocenten for området er 65 %

11 Plan- og Miljøudvalget den 22. april 2004 Side 11 af 13 Langs bymidtens strøggader, Havnegade, Østergade, Jernbanegade m. fl, er der i lokalplanen angivet et byggefelt langs vejskel, med en dybde på 10,0 m. Langs Ny Østergade er der ikke fastsat et tilsvarende byggefelt, men hvis man ville gøre det, som det var tanken ved den skitserede bebyggelse af grunden ved lægehuset, vil denne bygning også overholde byggefeltet, ligesom højdebestemmelserne i Lokalplan nr. 30, 6, stk. 6.2, på det nærmeste vil blive overholdt. Der søges dog, på grund af terrænets hældning om dispensation til at overskride gesimshøjden på 7,0 m med op til 0,35 cm hvor terrænet er lavest, kiphøjden på maksimalt 12,0 m kan overholdes, da husdybden kun er 8,0 m. Ifølge ansøgningen vil kravene til parkerings og friarealer i Lokalplan nr. 30, 6, stk. 6.4 blive overholdt eventuelt ved at sammatrikulere ejendommen med naboejendommen som har samme ejer. Der søges også om dispensation fra BR 95, Kap.6.3.1, stk. 1 og 6.4.1, stk. 1 til at isætte vinduer i gavlen ud mod vejarealet Ved Nørreparken, vejarealet har en bredde på ca. 6,0 m, så brandafstanden i forhold til naboejendommen vil stadig være overholdt. Inger Kopi afansøgning og 7 stk. tegninger Forvaltningen indstiller til Plan- og Miljøudvalget at give principiel tilladelse til projektet, og at give de 2 søgte dispensationer, med henvisning til at projektet er i overensstemmelse intensionerne i Lokalplan nr. 30. Indstillingen tiltrådt. Sag nr. 47 Opførelse afen tilbygning og en tagetage - Mågevej G01/ br Sag fra: Plan- og Miljøudvalgets møde den 16. marts 2004, sag nr. 27 Lovgrundlag: Planloven og BR-S 98 Plan- og Miljøudvalget behandlede sagen på møde den 16. marts 2004, og vedtog at udtale: Udvalget er positiv overfor, at der på baggrund af det reviderede projekt af dispenseres fra højdegrænseplan og bebyggelsesprocent. Det forudsættes, at sagen sendes til nabohøring og at skelforholdene dokumenteres. Bygningens afstand til skel er efterfølgende blevet opmålt af en landinspektør, med det resultat, at afstanden er henholdsvis 3,60 m og 1,50 m, som det fremgår, indtegnet med rødt. På det oprindelige projekt var afstandene angivet til 4,18 m og 1,60 m,

12 Plan- og Miljøudvalget den 22. april 2004 Side 12 af 13./. Højdegrænseplanets ændrede beliggenhed er indtegnet med rødt på facadetegningen. 1det oprindelige byggeandragende af 13. november 2002, er det anført at loftet i kælderen ikke ligger højere end 1,25 oven omgivende terræn. Teknisk Forvaltning har efter udvalgsmødet den 16. marts 2004, fra Erik Schaadt, arkitektfirma maa, PAR, Nørrebrogade 26, 2200 København N, fået oplyst at kælderloftet er beliggende mere end 1,25 m over terræn, dette medfører at kælderarealet skal medregnes i bebyggelsesprocenten, uanset hvad rummene benyttes til, ovennævnte nødvendiggør en dispensation for yderligere 98 m2, hvilket giveren samlet bebyggelsesprocent på 45%. Projektet er ikke i overensstemmelse med følgende bestemmelser i BR-S 98: Afsnit 2.3.1, stk. 1 1, da bebyggelsesprocenten for projektet bliver 45%, hvor de citerede bestemmelser foreskriver en største bebyggelsesprocent er 25 %. Afsnit 2.8.1, da bygningen overskrider det skrå højdegrænseplan mod begge naboejendomme ca. 1,0 m. Projektet er ikke i overensstemmelse med følgende bestemmelser i Lokalplan nr. 30: 6, stk. 6.1, da bebyggelsesprocenten for projektet bliver 45%, hvor de citerede bestemmelser foreskriver en største bebyggelsesprocent er 25 %. Ansøgeren anførersom begrundelse af overskridelsen, at udestuen ønskes, for at skjule husets store skævhed, som skylles sætninger i undergrunden. Nye indsigelser fra naboerne og projekt med røde rettelser efter landinspektør opmåling samt uopfordret indsigelse fra Foreningen for Bygnings- og Landskabskultur i Frederikssund. Teknisk Forvaltning indstiller til Plan- og Miljøudvalget at de søgte dispensationer nægtes, med henvisning til den store overskridelse, både af højdegrænseplanet og bebyggelsesprocenten samt med henvisning til den præcedensskabende virkning. Sagen udsat, da der er fremkommet nyt projekt. Sag nr. 48 Sag fra: Lovgrundlag: Ekstraordinært møde i Plan- og Miljøudvalget om budget A14/5623 Lov om kommunernes styrelse

13 Plan- og Miljøudvalget den 22. april 2004 Side 13 af 13 1den vedtagne tidsplan for den kommende budgetperiode er det forudsat, at fagudvalgene primo juni 2004 behandler forslag til budget for budgetåret 2005 og budgetoverslagsårene i særskilt møde. Der vil til mødet foreligge forslag til mødetidspunkt for et ekstraordinært møde Teknisk Forvaltning indstiller 1. At Plan- og Miljøudvalget fastlægger tidspunktet for ekstraordinært møde Udvalget besluttede ikke at afholde ekstraordinært møde. Sag nr. 49 Eventuelt Intet.

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Bygge- og Ejendomsudvalget Mødedato: Tirsdag den 8. april 2014 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: Medlemmer: 215, Mødelokale Henrik Zimino, Allan S. Andersen, Brian Bruun,

Læs mere

Mødet blev holdt torsdag den 29. marts 2012 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 16:30 og sluttede kl. 16:50.

Mødet blev holdt torsdag den 29. marts 2012 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 16:30 og sluttede kl. 16:50. ALLERØD KOMMUNE Økonomiudvalget 20102013 Møde nr. 42 Mødet blev holdt torsdag den 29. marts 2012 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 16:30 og sluttede kl. 16:50. Medlemmer: Borgmester Erik Lund

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Bygge- og Ejendomsudvalget Mødedato: Tirsdag den 8. oktober 2013 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Henrik Zimino, Jannie Meiltoft, Jytte

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter planlovens 58, stk. 1, nr. 4 1.

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter planlovens 58, stk. 1, nr. 4 1. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 22. juni 2015 J.nr.: NMK-33-02996 Ref.: CANEL AFGØRELSE i sag om Rudersdal Kommunes byggetilladelse af 11. februar 2015

Læs mere

Byggeprojekt på ejendommen beliggende Hjerting Strandvej

Byggeprojekt på ejendommen beliggende Hjerting Strandvej Torvegade 74, 6700 Esbjerg Dato 24. januar 2011 Sagsbehandler Merete Holme Nielsen Telefon direkte 76 16 13 27 Sagsid 2010-18461 Notat, bilag 1 Byggeprojekt på ejendommen beliggende Hjerting Strandvej

Læs mere

AFGØRELSE i sag om Rudersdal Kommunes afgørelse om dispensation til terrænregulering for ejendommen, Sylager 5, 2970 Hørsholm

AFGØRELSE i sag om Rudersdal Kommunes afgørelse om dispensation til terrænregulering for ejendommen, Sylager 5, 2970 Hørsholm Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 15. oktober 2013 J.nr.: NMK-33-00865 Ref.: HO AFGØRELSE i sag om Rudersdal Kommunes afgørelse om dispensation til terrænregulering

Læs mere

Byggeprojekt på ejendommen beliggende Hjerting Strandvej

Byggeprojekt på ejendommen beliggende Hjerting Strandvej Torvegade 74, 6700 Esbjerg Dato 24. januar 2011 Sagsbehandler Merete Holme Nielsen Telefon direkte 76 16 13 27 Sagsid 2010-18461 Notat, bilag 1 Byggeprojekt på ejendommen beliggende Hjerting Strandvej

Læs mere

Dagsorden til møde i Byplanudvalget

Dagsorden til møde i Byplanudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Byplanudvalget Mødetidspunkt 07-04-2016 17:00 Mødeafholdelse Udvalgsværelse D Indholdsfortegnelse Byplanudvalget 07-04-2016 17:00 1 (Åben) Lokalplan 376 for Hellerupvej

Læs mere

Referat af møde i Byplanudvalget

Referat af møde i Byplanudvalget GENTOFTE KOMMUNE Referat af møde i Byplanudvalget Mødetidspunkt 02-11-2017 17:00 Mødeafholdelse Udvalgsværelse D Protokollen blev læst og mødet hævet kl: 17:40 Tilstede: Marianne Zangenberg, Christian

Læs mere

Dagsorden til møde i Byplanudvalget

Dagsorden til møde i Byplanudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Byplanudvalget Mødetidspunkt 20-09-2017 08:00 Mødeafholdelse Udvalgsværelse D Indholdsfortegnelse Byplanudvalget 20-09-2017 08:00 1 (Åben) Meddelelser fra formanden

Læs mere

I 8.5 i lokalplanen fastlægges det, at der må bygges i 2 etager på den pågældende ejendom.

I 8.5 i lokalplanen fastlægges det, at der må bygges i 2 etager på den pågældende ejendom. Grundejerforeningen Gartnervænget v/ Grethe Seekjær grethe@sary.dk Dato: 8. august 2013 Byggesagsnr.: BYGGESAG-2013-0228 Journalnr.: 13/14668: 622270 Vedrørende tilbygning til rækkehus Vedrørende opførelse

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 3. Afdeling Sundhed og Omsorg - Rådhuset Århus C

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 3. Afdeling Sundhed og Omsorg - Rådhuset Århus C ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 3. Afdeling Sundhed og Omsorg - Rådhuset - 8100 Århus C INDSTILLING Til Århus Byråd Den 28. april 2004 via Magistraten Tlf. nr.: 89 40 66 64 Jour. nr.: M3/2003/00391 Ref.:

Læs mere

Afslag på ansøgning om byggetilladelse og nedrivningstilladelse på Nr. Allé 10, 7400 Herning

Afslag på ansøgning om byggetilladelse og nedrivningstilladelse på Nr. Allé 10, 7400 Herning Anette Kusk Advokat (H) LL.M., Partner ak@abel.dk Herning Kommune Byplanudvalget Torvet 5 7400 Herning Sekretær: Jane Kirk 89 31 90 42 jk@abel.dk Att.: Hans Eghøj bjghe@herning.dk Marius Reese bekmr@herning.dk

Læs mere

Indstilling. Opførelse af rækkehuse på Tålforvej Resume. 2. Beslutningspunkt. Til Aarhus Byråd via Magistraten.

Indstilling. Opførelse af rækkehuse på Tålforvej Resume. 2. Beslutningspunkt. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 3. marts 2014 Aarhus Kommune Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø Opførelse af rækkehuse på Tålforvej 15 Teknik og Miljø bemyndiges til

Læs mere

Lokalplan 1035, Boliger Aarhus Ø - Endelig

Lokalplan 1035, Boliger Aarhus Ø - Endelig Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 15. maj 2017 Lokalplan 1035, Boliger Aarhus Ø - Endelig Blandet bolig og erhvervsområde ved Dagmar Petersens Gade, Aarhus Ø. 1. Resume

Læs mere

Dagsorden til møde i Byplanudvalget

Dagsorden til møde i Byplanudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Byplanudvalget Mødetidspunkt 05-03-2015 17:00 Mødeafholdelse Mødelokale d Indholdsfortegnelse Byplanudvalget 05-03-2015 17:00 1 (Åben) Forslag til lokalplan 367 Gyldenlundsvej

Læs mere

Der opføres derefter ca m² bebyggelse på 1. og 2. sal, der indrettes til beboelse.

Der opføres derefter ca m² bebyggelse på 1. og 2. sal, der indrettes til beboelse. Teknik- og Miljøforvaltningen Høring i henhold til forvaltningsloven Københavns Kommune har modtaget en ansøgning om dels nedrivning af en del af eksisterende bebyggelse på ejendommen matrikelnr: 28 Emdrup,

Læs mere

Skovlund FORSLAG TIL TILLÆG NR. BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE I SKOVLUND ENKELTOMRÅDE BL03 KOMMUNEPLAN AUGUST 2010 VARDE KOMMUNE

Skovlund FORSLAG TIL TILLÆG NR. BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE I SKOVLUND ENKELTOMRÅDE BL03 KOMMUNEPLAN AUGUST 2010 VARDE KOMMUNE Skovlund FORSLAG TIL TILLÆG NR. 07 BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE I SKOVLUND ENKELTOMRÅDE 19.01.BL03 VARDE KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2010-2022 - AUGUST 2010 VEJLEDNING OFFENTLIG HØRING Byrådet fremlægger

Læs mere

Planudtalelse vedr. opførelse af boliger, erhverv og squashcenter, på ejendommen Ringstedgade 141 i Næstved.

Planudtalelse vedr. opførelse af boliger, erhverv og squashcenter, på ejendommen Ringstedgade 141 i Næstved. Planudtalelse vedr. opførelse af boliger, erhverv og squashcenter, på ejendommen Ringstedgade 141 i Næstved. Projektet omfatter bebyggelse i 3 etager i den sydlige del af ejendommen og rummer et mindre

Læs mere

Ændring af forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 425 Krimsvej

Ændring af forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 425 Krimsvej KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling 06-07-2015 Sagsnr. 2015-0137435 Dokumentnr. 2015-0137435-1 SUPPLERENDE HØRING Ændring af forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 425

Læs mere

Høringsnotat. Vedr. om- og tilbygning af eksisterende bolig, Jeckelsvej 22, Skagen

Høringsnotat. Vedr. om- og tilbygning af eksisterende bolig, Jeckelsvej 22, Skagen Høringsnotat Vedr. om- og tilbygning af eksisterende bolig, Jeckelsvej 22, Skagen Ansøgning har været i naboorientering ved omkringliggende naboer på Jeckelsvej 11 og 20, Jens Rasmussens Vej 16, Jens Bergs

Læs mere

Sagsnr Dokumentnr

Sagsnr Dokumentnr Ejere, lejere og brugere Nørrebrogade 205-209 D, Nørrebrogade 194-218, Baldersgade 2, Bragesgade 1-5, Bragesgade 2-4, Farumgade 1-15, Farumgade 4-6, Esromgade 1-15 samt interesseorganisationer og lignende

Læs mere

Vi skal hermed meddele afslag på din ansøgning fra den 24. april 2017 på adressen Heklas Alle 10.

Vi skal hermed meddele afslag på din ansøgning fra den 24. april 2017 på adressen Heklas Alle 10. Teknik- og Miljøforvaltningen Til ansøger c/o VISBY INVEST ApS Rasmus Brøndholt Visby 29. maj 2017 edoc: 2017-0194396 AFSLAG PÅ ANSØGNING Kære VISBY INVEST ApS Vi skal hermed meddele afslag på din ansøgning

Læs mere

ÅRHUS KOM MUN E. Magistratens 2. Afdeling Juridisk-Teknisk Kontor. Rådhuset Århus C

ÅRHUS KOM MUN E. Magistratens 2. Afdeling Juridisk-Teknisk Kontor. Rådhuset Århus C ÅRHUS KOM MUN E. Magistratens 2. Afdeling Juridisk-Teknisk Kontor. Rådhuset. 8100 Århus C INDSTILLING Til Århus Byråd 4. april 2005 via Magistraten J.nr. JTK/04/00762 Den Ref.: Tlf.nr. hj/ar 8940 2519

Læs mere

ADMINISTRATIONSGRUNDLAG

ADMINISTRATIONSGRUNDLAG ADMINISTRATIONSGRUNDLAG Retningslinjer vedrørende administration af planlovens bestemmelser om planlægning for almene boliger (blandet boligsammensætning) 1. Indledning Aarhus vokser hastigt i disse år.

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE

INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE Lokalplanområdet side 3 Lokalplanens formål side 3 Lokalplanens baggrund side 3 Lokalplanens indhold.. side 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning. side 4 LOKALPLANEN

Læs mere

Ny bolig- og erhvervsejendom Silkeborgvej 228

Ny bolig- og erhvervsejendom Silkeborgvej 228 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 3. juli 2014 Silkeborgvej 228 Nedrivning af byggeri samt opførelse af ny bolig- og erhvervsbebyggelse på /Odinsvej 2. 1. Resume Der

Læs mere

ÅRHUS KOM MUN E. Magistratens 2. Afdeling Juridisk-Teknisk Kontor. Rådhuset. 8100 Århus C

ÅRHUS KOM MUN E. Magistratens 2. Afdeling Juridisk-Teknisk Kontor. Rådhuset. 8100 Århus C ÅRHUS KOM MUN E. Magistratens 2. Afdeling Juridisk-Teknisk Kontor. Rådhuset. 8100 Århus C INDSTILLING Til Århus Byråd 8. marts 2005 via Magistraten J.nr. JTK/04/02531 Den Ref.: Tlf.nr. tf/sso 8940 2518

Læs mere

Lokalplan 1068, Boligområde ved Åbyvej 77 og Lokesvej 5 i Åbyhøj - Endelig

Lokalplan 1068, Boligområde ved Åbyvej 77 og Lokesvej 5 i Åbyhøj - Endelig Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 13. oktober 2017 Lokalplan 1068, Boligområde ved Åbyvej 77 og Lokesvej 5 i Åbyhøj - Endelig Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan

Læs mere

AFGØRELSE i sag om dispensation til at opføre et hus med lavere taghældning end forudsat i lokalplanen på Gåsemurevej 8 i Stevns Kommune

AFGØRELSE i sag om dispensation til at opføre et hus med lavere taghældning end forudsat i lokalplanen på Gåsemurevej 8 i Stevns Kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 20. marts 2014 J.nr.: NMK-33-02145 Ref.: KAGRA AFGØRELSE i sag om dispensation til at opføre et hus med lavere taghældning

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Bygge- og Ejendomsudvalget Mødedato: Tirsdag den 3. juni 2014 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Henrik Zimino, Allan S. Andersen, Brian

Læs mere

By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender ovennævnte planer endeligt.

By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender ovennævnte planer endeligt. Punkt 3. Gug Boldklub, Gug, Kommuneplantillæg 4.029, Lokalplan 4-3-102, Redegørelse for bæredygtighed samt ophævelse af Lokalplan 03-003, Vissegård, Idrætsanlæg (2. forelæggelse). 2012-36189. By- og Landskabsudvalget

Læs mere

Åben dagsorden Teknik- og Miljøudvalget Teknik- & Miljøsekretariatet

Åben dagsorden Teknik- og Miljøudvalget Teknik- & Miljøsekretariatet Åben dagsorden Teknik- og Miljøudvalget 2014-2017 Teknik- & Miljøsekretariatet Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 09:00 Mødet afsluttet: kl. Mødested: Hjørring Rådhus - Lokale 049 Fraværende: Bemærkninger

Læs mere

Det fremgår af ansøgningen, at andelen af detailhandel vil blive reduceret med udvidelsen jf. bilag 2.

Det fremgår af ansøgningen, at andelen af detailhandel vil blive reduceret med udvidelsen jf. bilag 2. Teknisk Udvalg 25-06-2013 Jagt- og fiskeriforretning på Lundborgvej 2A-2B, Viborg Sagsnr.: 12/80454 Sagsansvarlig: Ann Hamborg SAGSFREMSTILLING Teknisk Udvalg besluttede på sit møde den 2. april 2012 (sag

Læs mere

8. 15/12827 Lovliggørelse af tagterrasse på Blomstervænget 1A, 5610 Assens

8. 15/12827 Lovliggørelse af tagterrasse på Blomstervænget 1A, 5610 Assens 8. 15/12827 Lovliggørelse af tagterrasse på Blomstervænget 1A, 5610 Assens Indstilling: Direktøren for By, Land og Kultur indstiller til Miljø- og Teknikudvalget, at der gives lovliggørende byggetilladelse

Læs mere

Bilag 8 - Notat vedrørende behovet for ændrede parkeringsnormer

Bilag 8 - Notat vedrørende behovet for ændrede parkeringsnormer KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Byudvikling NOTAT Bilag 8 - Notat vedrørende behovet for ændrede parkeringsnormer Baggrund Der er fastsat normer for bilparkering i kommuneplanen. Kommuneplannormerne

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Aarhus Kommune. Den 13.

Indstilling. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Aarhus Kommune. Den 13. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 13. maj 2013 Aarhus Kommune Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø 1. Resume Der er søgt om tilladelse til at opføre en tilbygning og foretage

Læs mere

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter LOKALPLAN 81 Pileparken ll Mørkhøj kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1992 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der gennemføres

Læs mere

FREDERIKSHAVN KOMMUNE

FREDERIKSHAVN KOMMUNE FREDERIKSHAVN KOMMUNE REFERAT FRA DET SOCIALE UDVALG 18-01-2000 Mødedato: 18-01-2000 Mødetidspunkt: kl. 15.00-17.30 Mødested: B101, Børne- og ungdomsforvaltningen Fraværende: # 56136/20-01-2000 18-01-2000

Læs mere

AFGØRELSE i sag om Assens Kommunes tilladelse til terrænregulering på Lillehøj 30, Haarby

AFGØRELSE i sag om Assens Kommunes tilladelse til terrænregulering på Lillehøj 30, Haarby Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 30. september 2014 J.nr.: NMK-33-02251 Ref.: KAGRA AFGØRELSE i sag om Assens Kommunes tilladelse til terrænregulering på

Læs mere

Referat - Åben dagsorden Økonomiudvalget Borgmesterkontoret

Referat - Åben dagsorden Økonomiudvalget Borgmesterkontoret Referat - Åben dagsorden Økonomiudvalget 2014-2017 Borgmesterkontoret Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 15:45 Mødet afsluttet: kl. Mødested: Ekstraordinært møde - Mødelokale 122, 1. sal, Hjørring

Læs mere

AFGØRELSE i sag om Faxe Kommunes dispensation fra områdets lokalplan til at opføre et sommerhus på 40 m 2 på ejendommen Rosendalvænget 27

AFGØRELSE i sag om Faxe Kommunes dispensation fra områdets lokalplan til at opføre et sommerhus på 40 m 2 på ejendommen Rosendalvænget 27 Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 08. juli 2015 J.nr.: NMK-33-02901 KlageID: 63500 og 66444 Ref.: SSC/LOBOR AFGØRELSE i sag om Faxe Kommunes dispensation

Læs mere

Plan- og Udviklingsudvalget

Plan- og Udviklingsudvalget Plan- og Udviklingsudvalget Referat fra møde Torsdag den 6. juni 2013 kl. 15.15 i mødelokale Skjalm Hvide, Slangerup Mødet slut kl. 17.00 MØDEDELTAGERE John Schmidt Andersen (V) Guri Bjerregaard (A) Hanne

Læs mere

Lokalplan 967, Boliger og butikker, Risskov - Endelig

Lokalplan 967, Boliger og butikker, Risskov - Endelig Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 23. marts 2015 Lokalplan 967, Boliger og butikker, Risskov - Endelig Endelig vedtagelse af forslag til Lokalplan nr. 967, Boliger og

Læs mere

Indstilling. Orientering om afgørelser i april kvartal 2006. Til Århus Byråd. Teknik og Miljø. Den 15. februar 2007. Århus Kommune

Indstilling. Orientering om afgørelser i april kvartal 2006. Til Århus Byråd. Teknik og Miljø. Den 15. februar 2007. Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd Teknik og Miljø Den 15. februar 2007 Orientering om afgørelser i april kvartal 2006 Århus Kommune Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø 1. Resume Absalonsgade 25, Århus C,

Læs mere

Klagevejledning Den endelige vedtagelse af ovennævnte planer kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet.

Klagevejledning Den endelige vedtagelse af ovennævnte planer kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet. Offentlig bekendtgørelse den 10. marts 2015 af endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 385 for erhvervsområde ved Lerbakken, Følle og Kommuneplantillæg nr. 4 til Syddjurs Kommuneplan 2013 Byrådet i Syddjurs

Læs mere

Bestræbelser på ændring af lokalplaner 5 03 og 5 04 i Stevns kommune

Bestræbelser på ændring af lokalplaner 5 03 og 5 04 i Stevns kommune Bestræbelser på ændring af lokalplaner 5 03 og 5 04 i Stevns kommune Kronologisk overblik Situationen 1.6. 2014 11. august 2009 Plan og Teknikudvalget meddeler dispensation til byggeri på Kystvejen 112.

Læs mere

Om-tilbygning af ejendommen Bankvej 1, Skagen. Åben sag

Om-tilbygning af ejendommen Bankvej 1, Skagen. Åben sag Om-tilbygning af ejendommen Bankvej 1, Skagen Sagsfremstilling Bygningen er en del af et større bygningskompleks, der er opdelt i ejerlejligheder. Den seneste anvendelse har været uddannelsesinstitution

Læs mere

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter LOKALPLAN 82 P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1993 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

AFGØRELSE i sag om Københavns Kommunes dispensation fra Lokalplan nr. 261 til opførelse af ungdomsboliger på ejendommen Provstevej 5

AFGØRELSE i sag om Københavns Kommunes dispensation fra Lokalplan nr. 261 til opførelse af ungdomsboliger på ejendommen Provstevej 5 Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 23. september 2015 J.nr.: NMK-33-03120 KlageID: 75177 Ref.: HO-NMKN AFGØRELSE i sag om Københavns Kommunes dispensation

Læs mere

Forslag til Lokalplan nr. 385 for erhvervsområde ved Lerbakken, Følle og Forslag til Kommuneplantillæg nr. 4 til Syddjurs Kommuneplan 2013

Forslag til Lokalplan nr. 385 for erhvervsområde ved Lerbakken, Følle og Forslag til Kommuneplantillæg nr. 4 til Syddjurs Kommuneplan 2013 Offentlig bekendtgørelse den 4. november 2014 af Forslag til Lokalplan nr. 385 for erhvervsområde ved Lerbakken, Følle og Forslag til Kommuneplantillæg nr. 4 til Syddjurs Kommuneplan 2013 Byrådet i Syddjurs

Læs mere

Ejendommen matr. Nr. 1cr. Skørpinge by, Havnelev, beliggende Plushøj 3-29.

Ejendommen matr. Nr. 1cr. Skørpinge by, Havnelev, beliggende Plushøj 3-29. Sag Lokalplanpligtigt projekt ved opførelsen af ældreboliger på grønt areal, Lokalplan 19 Rødvig Sagsnr. 13/111 Initialer EriKnu Åben sag Resumé Ejendommen matr. Nr. 1cr. Skørpinge by, Havnelev, beliggende

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Bygge- og Ejendomsudvalget Mødedato: Tirsdag den 3. december 2013 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Henrik Zimino, Jannie Meiltoft, Jytte

Læs mere

Til ejere, lejere og brugere af ejendommene Krimsvej 11-17B og Amager Strandvej samt interessegrupper Sagsnr.

Til ejere, lejere og brugere af ejendommene Krimsvej 11-17B og Amager Strandvej samt interessegrupper Sagsnr. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Bydesign Til ejere, lejere og brugere af ejendommene Krimsvej 11-17B og Amager Strandvej 108-124 samt interessegrupper NABOORIENTERING vedr.

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE

FREDERIKSSUND KOMMUNE Børn og ungeudvalget den 2. april 2001 Side 1 af 9 FREDERIKSSUND KOMMUNE U D SKRIFT Børn og Ungeudvalget 2. april 2001 kl. 16.30 i Byrådssalen og mødelokale 6 Mødedeltagere: Morten Andersen, Finn Vester,

Læs mere

Referat fra møde i Plan- og udviklingsudvalget torsdag den 15. januar 2009 Kl i Byrådssalen, Frederikssund

Referat fra møde i Plan- og udviklingsudvalget torsdag den 15. januar 2009 Kl i Byrådssalen, Frederikssund Referat fra møde i Plan- og udviklingsudvalget torsdag den 15. januar 2009 Kl. 15.00 i Byrådssalen, Frederikssund Mødedeltagere: Knud B. Christoffersen (A) Carsten Cederholm (A) Jesper Thorup (V) Ole Søbæk

Læs mere

REFERAT. Plan- og Udviklingsudvalget. Torsdag 10. januar 2008 kl. 8.00. i byrådssalen på Frederikssund Rådhus. Mødedeltagere: Fraværende:

REFERAT. Plan- og Udviklingsudvalget. Torsdag 10. januar 2008 kl. 8.00. i byrådssalen på Frederikssund Rådhus. Mødedeltagere: Fraværende: REFERAT Torsdag 10. januar 2008 kl. 8.00 i byrådssalen på Frederikssund Rådhus Mødedeltagere: Knud B. Christoffersen, Tina Tving Stauning, Jesper Thorup, Ole Søbæk, Carsten Cederholm, Fraværende: Mødet

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 011 ændring af maksimal højde på bebyggelse.

Kommuneplantillæg nr. 011 ændring af maksimal højde på bebyggelse. Kommuneplantillæg nr. 011 ændring af maksimal højde på bebyggelse. Tillæg til Kommuneplan 2013-2025 for Frederikssund Kommune For rammeområde E 1.18, Pedersholmparken i Frederikssund. Endeligt vedtaget

Læs mere

NATURKLAGENÆVNET FORMANDEN

NATURKLAGENÆVNET FORMANDEN NATURKLAGENÆVNET FORMANDEN Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 14. februar 2005 J.nr.: 03-33/101-0089 BAB Afgørelse

Læs mere

Dagsorden til møde i Byplanudvalget

Dagsorden til møde i Byplanudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Byplanudvalget Mødetidspunkt 07-09-2017 17:00 Mødeafholdelse Udvalgsværelse D Indholdsfortegnelse Byplanudvalget 07-09-2017 17:00 1 (Åben) Indkaldelse af forslag til

Læs mere

Lov om ændring af lov om planlægning. (Planlægning for almene boliger i nye boligområder)

Lov om ændring af lov om planlægning. (Planlægning for almene boliger i nye boligområder) UDKAST 17.11.2014 Forslag til Lov om ændring af lov om planlægning (Planlægning for almene boliger i nye boligområder) 1 I lov om planlægning, jf. lovbekendtgørelse nr. 587 af 27. maj 2013, som ændret

Læs mere

ÅRHUS KOM MUN E. Magistratens 2. Afdeling Juridisk-Teknisk Kontor. Rådhuset. 8100 Århus C

ÅRHUS KOM MUN E. Magistratens 2. Afdeling Juridisk-Teknisk Kontor. Rådhuset. 8100 Århus C ÅRHUS KOM MUN E. Magistratens 2. Afdeling Juridisk-Teknisk Kontor. Rådhuset. 8100 Århus C Side 1 INDSTILLING Til Århus Byråd Den 27. januar 2004 J.nr. Ref.: Tlf.nr. 00.01.51.A21/6-89 ar 8940 2514 Orientering

Læs mere

Lokalplan 977, Boliger og Butik, Ceresbyen - Endelig

Lokalplan 977, Boliger og Butik, Ceresbyen - Endelig Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 21. november 2014 Lokalplan 977, Boliger og Butik, Ceresbyen - Endelig Endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 977, Boligområde ved Dollerupvej,

Læs mere

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022 LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022 110 a 110 d 112 Restaurant-, hotel- og udstillingsformål oktober 2010 Lokalplanforslag 045 og forslag til regionkommuneplantillæg

Læs mere

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter.

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk i november 2002 D.nr. 24971 Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk Kommune Lokalplan nr. 93 for et offentligt

Læs mere

Ny boligbebyggelse på Dalgas Avenue

Ny boligbebyggelse på Dalgas Avenue Planafdelingen Kalkværksvej 10, 8100 Aarhus C 12. januar 2017 Ny boligbebyggelse på Dalgas Avenue Dette materiale omhandler et område nær dig. Området er beliggende på den tidligere ingeniørhøjskoles arealer

Læs mere

Velfærdsudvalget. Referat fra møde Torsdag den 6. marts 2014 kl i Nordhøj, Skibby

Velfærdsudvalget. Referat fra møde Torsdag den 6. marts 2014 kl i Nordhøj, Skibby Velfærdsudvalget Referat fra møde Torsdag den 6. marts 2014 kl. 08.30 i Nordhøj, Skibby Mødet slut kl. 11.40 MØDEDELTAGERE Kasper Andersen (O) Emilie Tang (V) Jens Ross Andersen (V) Kim Rockhill (A) Morten

Læs mere

KOM MED IDEER OG KOMMENTARER

KOM MED IDEER OG KOMMENTARER KOM MED IDEER OG KOMMENTARER Forudgående høring om kommuneplantillæg for boliger nord for Banemarksvej Glostrup nse Kommunegræ dre Søn de tområ Projek j gve Rin Brøndby Glostrup og Brøndby Kommune er blevet

Læs mere

Tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 205

Tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 205 Tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 205 for et boligområde ved Møgelkær i Viborg Forslag 1 LÆSEVEJLEDNING En lokalplan fastlægger, hvordan et område må bruges fremover. Reglerne for lokalplaner er fastlagt

Læs mere

Indstilling. Amaliegade 14-16, Århus C opførelse af etagebyggeri delvis huludfyldning. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. 3.

Indstilling. Amaliegade 14-16, Århus C opførelse af etagebyggeri delvis huludfyldning. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. 3. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 1. september 2009 Amaliegade 14-16, Århus C opførelse af etagebyggeri delvis huludfyldning Århus Kommune Planlægning og Byggeri Teknik og

Læs mere

Boligbebyggelse på Jægergårdsgade / Montanagade

Boligbebyggelse på Jægergårdsgade / Montanagade Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 14. januar 2015 Jægergårdsgade / Montanagade Den 19. februar 2014 godkendte Aarhus Byråd et kombineret bolig- og butiksprojekt på hjørnet

Læs mere

Boligbebyggelse på Jens Baggesens Vej

Boligbebyggelse på Jens Baggesens Vej Planafdelingen Kalkværksvej 10, 8100 Aarhus C 26. juni 2015 Boligbebyggelse på Jens Baggesens Vej Dette materiale omhandler et område nær dig. Aarhus Kommune har fået en henvendelse fra en privat grundejer

Læs mere

NOTAT OM NEDLÆGGELSE AF FORBUD EFTER PLANLOVENS 14

NOTAT OM NEDLÆGGELSE AF FORBUD EFTER PLANLOVENS 14 Horten Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. 155034 NOTAT OM NEDLÆGGELSE AF FORBUD EFTER PLANLOVENS 14 ANMELDELSE AF NEDRIVNING AF BYGNING PÅ SKANSEVEJ 15, HUNDESTED

Læs mere

AFGØRELSE i sag om bebyggelse, som Ishøj Kommune har tilladt opført på ejendommen beliggende Torslundevej 133

AFGØRELSE i sag om bebyggelse, som Ishøj Kommune har tilladt opført på ejendommen beliggende Torslundevej 133 Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 19. december 2012 J.nr.: NMK-33-00697 Ref.: MJE AFGØRELSE i sag om bebyggelse, som Ishøj Kommune har tilladt opført på ejendommen

Læs mere

Naboorientering ændring af bevaringsværdig bygning og overskridelse af byggefelt på Amager Strandvej 122

Naboorientering ændring af bevaringsværdig bygning og overskridelse af byggefelt på Amager Strandvej 122 KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Byplanlægning 29-09-2017 Sagsnr. 2017-0249573 Dokumentnr. 2017-0249573-1 Naboorientering ændring af bevaringsværdig bygning og overskridelse

Læs mere

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den 06.12.2011 kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 2 Ole Peter Christensen (F) Indholdsfortegnelse: 528. Organisering samt tids- og procesplan vedr.

Læs mere

Sæby Kommune. Referat. Økonomiudvalget. Ordinært møde

Sæby Kommune. Referat. Økonomiudvalget. Ordinært møde Page 1 of 7 Sæby Kommune Referat Økonomiudvalget Ordinært møde Mødedato tirsdag den 22. februar 2005 Tidspunkter 09:00 - Lokale Mødelokale 2 Fraværende Hans Krarup Olesen med afbud. Bemærkninger Knud Hjørnholm

Læs mere

Nye kollegie-, ungdoms- og familieboliger ved Tranekærvej i Vejlby

Nye kollegie-, ungdoms- og familieboliger ved Tranekærvej i Vejlby Planafdelingen Kalkværksvej 10, 8100 Aarhus C 11. januar 2017 Nye kollegie-, ungdoms- og familieboliger ved Tranekærvej i Vejlby Dette materiale omhandler et område nær dig. Der planlægges for en boligbebyggelse

Læs mere

STENLØSE KOMMUNE KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 6 TIL KOMMUNEPLAN RAMMEOMRÅDE 1B8 STENLØSE SYD

STENLØSE KOMMUNE KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 6 TIL KOMMUNEPLAN RAMMEOMRÅDE 1B8 STENLØSE SYD STENLØSE KOMMUNE KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 6 TIL KOMMUNEPLAN 2002-2012 RAMMEOMRÅDE 1B8 STENLØSE SYD Vedtaget af byrådet den. 28. april 2004 Indholdsfortegnelse: Indledning... 2 Udbygningen af Stenløse Syd...

Læs mere

YYY Boliglokalplan. (bygget ud fra lokalplan , Boliger på Thistedvej og Sydvestvej, Nørresundby Midtby

YYY Boliglokalplan. (bygget ud fra lokalplan , Boliger på Thistedvej og Sydvestvej, Nørresundby Midtby YYY Boliglokalplan (bygget ud fra lokalplan 1-2-113, Boliger på Thistedvej og Sydvestvej, Nørresundby Midtby Indholdsfortegnelse Startredegørelse 1 Oversigtskort 2 Baggrunden 3 Projektet 4 Lokalplanområdet

Læs mere

Endelig vedtagelse af Lokalplan 127 - Bevarende bestemmelser for rækkehusene Kløverprisvej 15-61 og 24-70 634071

Endelig vedtagelse af Lokalplan 127 - Bevarende bestemmelser for rækkehusene Kløverprisvej 15-61 og 24-70 634071 Pkt.nr. 7 Endelig vedtagelse af Lokalplan 127 Bevarende bestemmelser for rækkehusene Kløverprisvej 1561 og 2470 634071 Indstilling: Teknisk Forvaltning indstiller til Teknik og Miljøudvalget, at anbefale

Læs mere

århus kommune. Magistratens 2. Afdeling Stadsarkitektens Kontor. Rådhuset. 8100 Århus C

århus kommune. Magistratens 2. Afdeling Stadsarkitektens Kontor. Rådhuset. 8100 Århus C århus kommune. Magistratens 2. Afdeling Stadsarkitektens Kontor. Rådhuset. 8100 Århus C Side 1 Til Århus Byråd via Magistraten Den J.nr. Ref.: Tlf.nr. INDSTILLING 26. maj 2004 Steen Nielsen 8940 2647 Endelig

Læs mere

Indstilling. Erik Bøghs Vej 12, 8230 Åbyhøj nedrivning af eksisterende bebyggelse opførelse af nye boliger. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter

Indstilling. Erik Bøghs Vej 12, 8230 Åbyhøj nedrivning af eksisterende bebyggelse opførelse af nye boliger. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 29. september 2008 Århus Kommune Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø Erik Bøghs Vej 12, 8230 Åbyhøj nedrivning af eksisterende bebyggelse

Læs mere

Lokalplan nr. 063 og Kommuneplantillæg 003 for seniorlandsby i Jægerspris samt betinget udbygningsaftale i forbindelse hermed.

Lokalplan nr. 063 og Kommuneplantillæg 003 for seniorlandsby i Jægerspris samt betinget udbygningsaftale i forbindelse hermed. Lokalplan nr. 063 og Kommuneplantillæg 003 for seniorlandsby i Jægerspris samt betinget udbygningsaftale i forbindelse hermed. Hvidbog - behandling af høringssvar Afsender Resumé af høringssvar Kommentarer

Læs mere

Indstilling. Thunøgade 14, Aarhus C - opførelse af boligbyggeri. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund. 4. Relationer til mål

Indstilling. Thunøgade 14, Aarhus C - opførelse af boligbyggeri. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund. 4. Relationer til mål Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 23. november 2011 Aarhus Kommune Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø 1. Resume Der er søgt om tilladelse til at opføre en fritliggende

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Referat til Bygge- og Ejendomsudvalget Mødedato: Tirsdag den 21. maj 2013 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Henrik Zimino, Jannie Meiltoft, Jytte Boller,

Læs mere

Sag Flexboliger. Retningslinjer for sagsbehandling. Sagsnr. 13/2522 Initialer BjøSøe. Åben sag. Resumé

Sag Flexboliger. Retningslinjer for sagsbehandling. Sagsnr. 13/2522 Initialer BjøSøe. Åben sag. Resumé Sag Flexboliger. Retningslinjer for sagsbehandling. Sagsnr. 13/2522 Initialer BjøSøe Åben sag Resumé Der er vedtaget en Lov om flexboliger. Der skal tages stilling til, 1. om Stevns Kommune ønsker at benytte

Læs mere

SKRÅFOTO / LUFTFOTO LODFOTO / 3D

SKRÅFOTO / LUFTFOTO LODFOTO / 3D Sluseholmen karré O Dispensation fra tillæg 3 til lokalplan nr. 310 i forbindelse med nybyggeri på Sluseholmen. Marts 2014 sluseholmen sluseanlæg SKRÅFOTO / LUFTFOTO LODFOTO / 3D Motocrossbane Københavns

Læs mere

Indstilling. Langenæs Allé 14, Århus C Langenæs Bageriet - opførelse af drive-in bageri. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. 3. Tidligere beslutninger

Indstilling. Langenæs Allé 14, Århus C Langenæs Bageriet - opførelse af drive-in bageri. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. 3. Tidligere beslutninger Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 17. september 2008 Århus Kommune Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø Langenæs Allé 14, Århus C Langenæs Bageriet - opførelse af drive-in

Læs mere

HVIDOVRE KOMMUNE. TEKNISK FORVALTNING Ipa. Referat

HVIDOVRE KOMMUNE. TEKNISK FORVALTNING Ipa. Referat TEKNISK FORVALTNING Ipa HVIDOVRE KOMMUNE Referat af Teknisk og Miljøudvalgets møde den 5. maj 2010, kl. 17.30 i mødelokale Kystagerparken, lokal nr. 3667, Teknisk Forvaltning, Multihuset. Mødet slut kl.

Læs mere

AFGØRELSE i sag om Frederikssund kommunes afgørelse om at en hævet terrasse på Sydkajen 1A og 1B er umiddelbart tilladt efter områdets lokalplan

AFGØRELSE i sag om Frederikssund kommunes afgørelse om at en hævet terrasse på Sydkajen 1A og 1B er umiddelbart tilladt efter områdets lokalplan Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 22. december 2014 J.nr.: NMK-33-02535 Ref.: NYNAP-NMKN AFGØRELSE i sag om Frederikssund kommunes afgørelse om at en hævet

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 3

Kommuneplantillæg nr. 3 Kommuneplantillæg nr. 3 Plannavn Kommuneplantillæg nr. 3 Område bydel Dato for forslagets vedtagelse i kommunalbestyrelsen Elementbyen og Kunstnerbyen 24. juni 2010 Høringen starter 1. juli 2010 Høringen

Læs mere

Opførelse af 12 boliger, Smedegade 6 og Vejlbygade 18

Opførelse af 12 boliger, Smedegade 6 og Vejlbygade 18 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Dato 21. november 2014 Opførelse af 12 boliger, Smedegade 6 og Vejlbygade 18 Teknik og Miljø bemyndiges til at meddele de fornødne tilladelser til 12 nye boliger

Læs mere

Dagsorden til møde i Byplanudvalget

Dagsorden til møde i Byplanudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Byplanudvalget Mødetidspunkt 04-05-2017 17:00 Mødeafholdelse Udvalgsværelse D Indholdsfortegnelse Byplanudvalget 04-05-2017 17:00 1 (Åben) Lokalplan 397 for bygningerne

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 2 ONSDAG DEN 17. JANUAR 2007, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Familieudvalget 17. januar 2007 Side: 7 Fraværende: Ingen. Til behandling

Læs mere

Bestræbelser på ændring af lokalplaner 5 03 og 5 04 i Stevns kommune

Bestræbelser på ændring af lokalplaner 5 03 og 5 04 i Stevns kommune Bestræbelser på ændring af lokalplaner 5 03 og 5 04 i Stevns kommune Kronologisk overblik Situationen 15.7. 2014 11. august 2009 Plan og Teknikudvalget meddeler dispensation til byggeri på Kystvejen 112.

Læs mere

AFGØRELSE i sag om Københavns Kommunes dispensation fra Lokalplan 261 med tillæg 1 til etablering af dagligvarebutik på Rentemestervej 17

AFGØRELSE i sag om Københavns Kommunes dispensation fra Lokalplan 261 med tillæg 1 til etablering af dagligvarebutik på Rentemestervej 17 Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 30. november 2015 J.nr.: NMK-33-03205 og NMK-33-03206 KlageID: 84836 og 85274 Ref.: KAGRA-NMKN AFGØRELSE i sag om Københavns

Læs mere

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-3-9901.doc

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-3-9901.doc SØNDERBORG KOMMUNE SØNDERBORG KOMMUNE Forslag til LOKALPLAN NR. 3-9901 Boligområde ved Sønderskoven mellem Borgmester Andersens Vej og Hiort Lorenzens Vej BESKRIVELSE AF FORSLAGET I forbindelse med udarbejdelsen

Læs mere

Lokalplanlægning i Frederikssund. En guide til bygherrer

Lokalplanlægning i Frederikssund. En guide til bygherrer Lokalplanlægning i Frederikssund En guide til bygherrer 1 En lokalplan er... en plan, hvori Byrådet kan fastsætte bindende bestemmelser for et bestemt område. Det kan være et større område eller en enkelt

Læs mere

Plan- og Udviklingsudvalget

Plan- og Udviklingsudvalget Plan- og Udviklingsudvalget Referat fra møde Onsdag den 4. december 2013 kl. 15.15 i mødelokale Skjalm Hvide, Slangerup Mødet slut kl. 16.30 MØDEDELTAGERE John Schmidt Andersen (V) Guri Bjerregaard (A)

Læs mere