Notat om samspillet mellem regler om overførselsindkomster m.v. og valg til politiske hverv

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Notat om samspillet mellem regler om overførselsindkomster m.v. og valg til politiske hverv"

Transkript

1 Enhed Forvaltningsjura Sagsbehandler KUB Koordineret med Sagsnr Doknr Dato Notat om samspillet mellem regler om overførselsindkomster m.v. og valg til politiske hverv 1. Notatets indhold Dette notat giver en kortfattet beskrivelse af samspillet mellem reglerne om forskellige overførselsindkomster m.v. og valg til politiske hverv. I notatet beskrives, i hvilket omfang der sker fradrag af vederlag for politiske hverv, herunder særligt hvervet som kommunalbestyrelsesmedlem, i visse overførselsindkomststyper. Endvidere beskrives, om retten til visse overførselsindkomster påvirkes af en samtidig varetagelse af politiske hverv. 2. Fradrag i overførselsindkomster 2.1. Indledning Der er fastsat særlige regler om fradrag i skattepligtig indkomst for så vidt angår SU, folkepension, førtidspension, arbejdsløshedsdagpenge, efterløn, ledighedsydelse, kontanthjælp og erstatning for tab af erhvervsevne. Reglerne om fradrag i overførselsindkomst tager ikke særlig sigte på vederlag for politiske hverv, men omfatter generelt skattepligtig indkomst og får derved også betydning for kommunalbestyrelsesmedlemmer og regionsrådsmedlemmer, der samtidig modtager en overførselsindkomst. Indkomst fra politiske hverv behandles som udgangspunkt således ikke anderledes end indkomst for ordinært arbejde, fx indkomst fra et studiejob, et job som ekspedient i et supermarked eller et job som træner i den lokale idrætsklub. Særligt for så vidt angår dagpenge og efterløn gælder dog, at reglerne om fradrag af skattepligtig indkomst har sammenhæng med retten til ydelsen. Indtægter i form af vederlag til menige kommunalbestyrelsesmedlemmer indgår ikke i beregningen af det antal løntimer/arbejdstimer, som ydelsen optjenes på baggrund af. Som følge heraf skal der heller ikke ske fradrag af vederlaget. Der sker heller ikke fradrag af indtægter i form af vederlag til menige kommunalbestyrelsesmedlemmer i ledighedsydelse. Reglerne om fradrag i de forskellige overførselsindkomsttyper er sammenfattet i skematisk form i nedenstående tabel. Reglerne for den enkelte overførselsindkomst beskrives herefter mere udførligt.

2 Indkomsttype Fradrag af vederlag til menige kommunalbestyrelsesmedlemmer Fradrag af vederlag til borgmestre og udvalgsformænd Fribeløb, der må tjenes, inden der sker fradrag Relevant ressortministerium SU Ja Ja Ja FIVU Folkepension Ja Ja Ja SBIM Førtidspension Ja Ja Ja SBIM Arbejdsløshedsdagpenge Nej Ja Nej BM Efterløn Nej Ja Nej BM Ledighedsydelse Nej Ja Nej BM Kontanthjælp Ja Ja Nej BM Erstatning for tab af erhvervsevne -* -* -* BM *) For personer, der efter en arbejdsskade kommer tilbage på arbejdsmarkedet uden at være i stand til at tjene det samme som før skaden, fastsættes tabet af erhvervsevne efter reglerne i arbejdsskadesikringsloven på grundlag af forskellen mellem den aktuelle indtjening efter arbejdsskaden og det beløb, som pågældende kunne have tjent, hvis skaden ikke var indtrådt. Ved opgørelsen af den aktuelle indtjening efter skaden indgår også indtægter fra fx politiske hverv. Ændrer tilskadekomnes erhvervsmæssige forhold sig efter, at tabet af erhvervsevne er fastsat, kan sagen genoptages med henblik på en ny vurdering af tabets størrelse SU Studerende, der modtager SU, kan supplere ydelsen med indtægter på andet grundlag. Der fastsættes et fribeløb, som vedkommende må tjene, før der sker fradrag i SU en. Størrelsen af fribeløbet varierer og forhøjes eksempelvis til studerende med børn under 18 år. Studerende, der modtager SU, kan endvidere hæve fribeløbet ved at afmelde SU for en periode og gemme disse SU-klip til senere, hvis uddannelsen trækker ud, eksempelvis på grund af arbejdet som folkevalgt i en kommunalbestyrelse eller et regionsråd. Reglerne fremgår af lov om statens uddannelsesstøtte, der nu hører under Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser. Økonomi- og indenrigsministeren har i besvarelsen af 13. november 2013 på KOU alm. del spm. 17 udtalt, at det ikke er ministerens opfattelse, at SU-reglerne udgør en begrænsning i forhold til at lade sig vælge til hvervet som kommunalbestyrelsesmedlem eller regionsrådsmedlem. Økonomi- og Indenrigsministeriet har indhentet bidrag fra Styrelsen for Videregående Uddannelser til beregningseksempler på studerende, der modtager SU og vederlag for hvervet som kommunalbestyrelsesmedlem. Styrelsen har bl.a. oplyst, at en studerende på en videregående uddannelse, der hele året modtager SU uden særligt tillæg, og derved har det laveste fribeløb, årligt kan tjene op til kr. Det vil fx sige, at en studerende på journalistuddannelsen, der som medlem af kommunalbestyrelsen og økonomiudvalget i Odense, samlet modtager kr. i vederlag, ikke skal betale SU tilbage, forudsat at vedkommende ikke har anden skattepligtig indkomst. 2

3 Styrelsen har endvidere oplyst, at det på hjemmesiden er muligt at beregne det konkrete fribeløb og ud fra den forventede skattepligtige indkomst på forhånd undersøge et eventuelt behov for at melde SU fra i en periode Folkepension og førtidspension Folkepension og førtidspension udgør begge en social forsørgelsesydelse. Den, der modtager en sådan ydelse, har mulighed for at have andre indtægter op til en vis grænse, før pensionen nedsættes eller bortfalder. Indkomst fra politiske hverv sidestilles med andre indtægter. Økonomi- og indenrigsministeren har på baggrund af bidrag fra Social-, Børne- og Integrationsministeriet som svar på S 222 oplyst, at ministeren ikke er af den opfattelse, at reglerne om førtidspension udgør en begrænsning i forhold til at lade sig vælge til hvervet som kommunalbestyrelsesmedlem. Se herom 3.2. Økonomi- og Indenrigsministeriet har endvidere indhentet bidrag fra Social-, Børne- og Integrationsministeriet til beregningseksempler på kommunalbestyrelsesmedlemmer, der modtager førtidspension. Social-, Børne- og Integrationsministeriet har bl.a. oplyst, at en enlig førtidspensionist på den nye ordning for førtidspension i 2013 modtager kr. i førtidspension. Pågældende vil kunne have supplerende indtægter på op til kr. på årsbasis, uden at der sker fradrag i førtidspensionen. For hver 100 kr., indtægten er højere end kr., nedsættes pensionen med 30 kr. Det vil sige, at et medlem af kommunalbestyrelsen og økonomiudvalget i Odense Kommune, der samlet modtager kr. i vederlag, får fradraget kr. i førtidspensionen, der herefter udgør kr. i stedet for kr Arbejdsløshedsdagpenge Der skal som udgangspunkt ske fradrag af skattepligtig indkomst i dagpenge. Dette udgangspunkt er dog fraveget for så vidt angår indtægter, som et medlem af en kommunalbestyrelse og et regionsråd modtager for hverv efter lov om kommunernes styrelse og regionsloven. Der gælder dog som undtagelse hertil, at der skal ske fradrag af indtægter i form af vederlag til borgmestre m.v. og udvalgsformænd. Dette gælder for så vidt angår udvalgsformænd alene det vederlag, der ydes for formandskabet og ikke øvrige vederlag, som en formand måtte modtage som menigt medlem af kommunalbestyrelsen og andre øvrige udvalg. Beregning af fradrag i arbejdsløshedsdagpenge for vederlag til udvalgsformænd og borgmestre m.v. sker ved omregning af indtægt til timer ved hjælp af omregningssatsen, som fastsættes hvert år i januar måned. Reglerne om fradrag af skattepligtig indkomst i dagpenge har sammenhæng med retten til dagpenge. Almindelig lønindkomst og borgmester- og formandsvederlag indgår således i det antal løntimer, som det kræves, at man har optjent inden for en treårig periode for at opnå ret til dagpenge. Modsat vederlag til menige kommunalbestyrelsesmedlemmer, der ikke optjener ret til dagpenge som led i dette hverv, men omvendt heller ikke skal fradrage vederlaget i dagpenge, som pågældende har opnået retten til på andet grundlag. I øvrigt influerer varetagelsen af hverv som medlem af kommunalbestyrelsen henholdsvis regionsrådet ikke på vurderingen af, hvorvidt pågældende er ledig, idet et medlem kan stå til rådighed for arbejdsmarkedet, selvom medlemmet har borgerligt ombud. Reglerne fremgår af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og administrative forskrifter udstedt med hjemmel heri, der hører under Beskæftigelsesministeriets område Efterløn Reglerne om fradrag i efterløn for ombud og hverv følger reglerne om fradrag i arbejdsløshedsdagpenge, jf. afsnit 2.4. Indtægter, som et medlem af en kommunalbestyrelse og et regionsråd modtager for hverv efter lov om kommunernes styrelse og regionsloven, medfører således ikke fradrag i efterlønnen, da varetagelsen af disse hverv ikke indgår i det antal arbejdstimer, der medregnes ved beregnin- 3

4 gen af efterlønssatsen. Der skal dog ske fradrag i efterlønnen for indtægter i form af vederlag til borgmestre m.v. og udvalgsformænd. Reglerne fremgår af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og administrative forskrifter udstedt med hjemmel heri, der hører under Beskæftigelsesministeriets område Ledighedsydelse Indtægter, som et medlem af en kommunalbestyrelse og et regionsråd modtager for hverv efter lov om kommunernes styrelse og regionsloven, medfører ikke fradrag i ledighedsydelsen i lighed med reglerne om arbejdsløshedsdagpenge og efterløn, jf. afsnit 2.4. og 2.5. Derimod medfører indtægter, som modtages for hverv som borgmester m.v. og udvalgsformand, fradrag i ledighedsydelsen. Reglerne fremgår af lov om aktiv socialpolitik, der hører under Beskæftigelsesministeriets ressortområde Kontanthjælp For at få kontanthjælp skal man have været udsat for en såkaldt social begivenhed, fx sygdom, arbejdsløshed eller samlivsophør. Kontanthjælp er ikke ment som en varig forsørgelsesydelse, men skal skabe et økonomisk sikkerhedsnet for enhver, som ikke har andet at leve af i form af indtægter, formue m.v. Det betyder, at man skal have opbrugt mulighederne for at forsørge sig selv, herunder blive forsørget af ægtefælle, før man kan modtage hjælp. De indtægter, man måtte oppebære, skal principielt udgøre grundlaget for ens forsørgelse. Derfor trækkes de fra i kontanthjælpen efter krone til krone-princippet. Det gælder også hverv som fx domsmand, nævning, lægdommer, vidne, medlem af en kommunalbestyrelse m.v. Diæter, der ydes til en tilforordnet ved valg, er dog undtaget. For arbejdsindtægter, der i lov om aktiv socialpolitik defineres mere snævert end almindelig skattepligtig indkomst, gælder et beskæftigelsesfradrag på 15,23 kr. pr. arbejdstime, således at timeindtægten reduceres med dette beløb, før der sker (krone til krone) fradrag i kontanthjælpen. Beskæftigelsesministeriet har oplyst, at vederlag for varetagelsen af kommunale og regionale hverv i relation til kontanthjælp ikke betragtes som arbejdsindtægt, hvorfor beskæftigelsesfradraget ikke finder anvendelse på vederlag for politiske hverv. Reglerne fremgår af lov om aktiv socialpolitik, der hører under Beskæftigelsesministeriets ressortområde Erstatning for tab af erhvervsevne Erstatning for tab af erhvervsevne udmåles på grundlag af en skønsmæssig vurdering af tilskadekomnes evne til at tjene penge ved arbejde under hensyn til skadens følger. Det gælder uanset om tilskadekomne er vendt tilbage til arbejdsmarkedet eller ej. Tjener tilskadekomne efter skaden det samme, som pågældende kunne have tjent, hvis skaden ikke var indtrådt, er der således ikke noget tab og dermed ingen erstatning. Tjener tilskadekomne efter skaden fx det halve af indtjeningen før skaden, er tabet 50 pct., og erstatningen beregnes på grundlag heraf. Kommer tilskadekomne ikke tilbage på arbejdsmarkedet efter arbejdsskaden, fastsættes tabet af erhvervsevne skønsmæssigt på grundlag af en konkret individuel vurdering af, hvad tilskadekomne burde kunne tjene på det ordinære arbejdsmarked under hensyn til skadens følger. For personer, der efter en arbejdsskade kommer tilbage på arbejdsmarkedet uden at være i stand til at tjene det samme som før skaden, fastsættes tabet af erhvervsevne efter reglerne i arbejdsskadesikringsloven på grundlag af forskellen mellem den aktuelle indtjening efter arbejdsskaden og det beløb, som pågældende kunne have tjent, hvis skaden ikke var indtrådt. 4

5 Ved opgørelsen af den aktuelle indtjening efter skaden indgår også indtægter fra fx politiske hverv. Sociale ydelser, som tilskadekomne modtager, har ikke betydning for fastsættelsen af erstatningen for tab af erhvervsevne. For fleksjob gælder den særlige regel, at de samlede indtægter i form af løn og offentligt tilskud ligestilles med indtægt ved arbejde. Ved den skønsmæssige vurdering af, om skaden har medført tab af erhvervsevne vil det indgå, om tilskadekomne er i stand til fx at påtage sig et politisk hverv. Erstatning for tab af erhvervsevne på op til 50 procent udbetales som et skattefrit éngangsbeløb, mens erstatning for erhvervsevnetab over 50 procent udbetales som en skattepligtig løbende ydelse. Den løbende ydelse kan omsættes til et éngangsbeløb på anmodning fra tilskadekomne, men kun for så vidt angår den del af erstatningen, der svarer til 50 procent tab af erhvervsevne. Ændrer tilskadekomnes erhvervsmæssige forhold sig efter, at tabet af erhvervsevne er fastsat, kan sagen genoptages med henblik på en ny vurdering af tabets størrelse. Genoptagelse med henblik på yderligere erstatning for tab af erhvervsevne kan ske på Arbejdsskadestyrelsens initiativ eller efter anmodning fra tilskadekomne, når tilskadekomnes erhvervsevne er yderligere forværret efter skaden. Genoptagelse med henblik på nedsættelse af erstatningen, når tilskadekomnes erhvervsmæssige situation forbedres efter at erstatning er tilkendt, kan kun ske for så vidt erstatningen ikke er udbetalt som et éngangsbeløb. Det vil sige, når erstatningen enten er givet for et erhvervsevnetab over 50 procent som løbende ydelse, eller når erstatningen udbetales som midlertidig løbende ydelse med henblik på senere genoptagelse på Arbejdsskadestyrelsens initiativ, fordi tilskadekomnes erhvervsmæssige situation ikke er afklaret. Dette gælder fx, når tilskadekomne efter afgørelsen om tab af erhvervsevne skifter arbejde og efterfølgende tjener mere end det beløb, der er lagt til grund ved den første afgørelse af tabets størrelse. Det gælder også, hvis tilskadekomne får et politisk hverv, der udløser en indtægt. Reglerne er udviklet i praksis efter arbejdsskadesikringsloven, der hører under Beskæftigelsesministeriets ressortområde. 3. Retten til førtidspension og fleksjob 3.1. Indledning Der er ved S 222, S 243 og KOU alm. del spm. 14 stillet spørgsmål til økonomi- og indenrigsministeren om konsekvenserne ved at lade sig vælge til hvervet som kommunalbestyrelsesmedlem i forhold til retten til førtidspension og fleksjob. Ministeren har i svar af 28. oktober 2013 på spørgsmål S 222 og S 243 og i svar af 4. november 2013 på KOU alm. del spm. 14 oplyst, at ministeren ikke er af den opfattelse, at reglerne om førtidspension og fleksjob udgør en begrænsning i forhold til at lade sig vælge til hvervet som kommunalbestyrelsesmedlem Førtidspension Social-, Børne- og Integrationsministeriet har i bidrag til svar på S 222 oplyst følgende om retten til førtidspension samtidig med varetagelsen af hvervet som kommunalbestyrelsesmedlem: Retten til førtidspension er betinget af en væsentlig og varig nedsat arbejdsevne, hvor nedsættelsen har et sådant omfang, at den pågældende uanset mulighederne for støtte efter den sociale eller anden lovgivning, herunder beskæftigelse i fleksjob, ikke vil være i stand til at blive selvforsørgende ved indtægtsgivende arbejde. Når der er tilkendt førtidspension, har kommunen pligt til løbende at holde sig orienteret om, hvorvidt grundlaget for den tilkendte pension fortsat er til stede. 5

6 Førtidspensionister kan have supplerende beskæftigelse ved siden af førtidspensionen i begrænset omfang. Indtægten[, jf. afsnit 2.3.,] vil indgå i indtægtsreguleringen af førtidspensionen og kan således medføre at førtidspensionen nedsættes. Alle der modtager førtidspension, kan anmode om at få pensionen gjort hvilende (dvs. udbetalingen ophører), hvis de ønsker at forsøge sig med beskæftigelse i større omfang. Udbetalingen af førtidspension kan genoptages, når/hvis beskæftigelsen ophører. Førtidspension kan frakendes, hvis der sker en væsentlig forbedring af arbejdsevnen, som medfører, at den, der modtager førtidspension, vedvarende kan være selvforsørgende ved indtægtsgivende arbejde. Afgørelse om frakendelse beror på en konkret vurdering og træffes af den kommune, hvor førtidspensionisten er bosat. Personer, der er tilkendt førtidspension efter den gamle ordning, det vil sige efter reglerne fra før 1. januar 2003, kan ikke få frakendt deres førtidspension. Hvis arbejdsindtægten har en vis størrelse, vil førtidspensionen dog blive gjort hvilende. Reglerne om førtidspension hindrer således ikke, at en førtidspensionist kan stille op til kommunalvalget, og der findes mulighed for at arbejde ved siden af pensionen eller at gøre pensionen hvilende. Hvis det er dokumenteret, at borgeren ikke er i besiddelse af en tilstrækkelig arbejdsevne til at kunne varetage arbejdsopgaver og jobfunktioner, som eksisterer på det almindelige arbejdsmarked herunder i et fleksjob har det ikke betydning, om borgeren kan udføre frivilligt arbejde, borgerligt ombud eller fx bliver valgt til kommunalbestyrelsen Fleksjob Beskæftigelsesministeriet har i bidrag til besvarelsen af S 243 oplyst følgende om muligheden for at være visiteret til fleksjob samtidig med varetagelsen af hvervet som kommunalbestyrelsesmedlem: Der stilles en række krav for, at en borger kan blive visiteret til fleksjob. Fleksjob er et tilbud, som jobcenteret giver til personer, der har en konstateret varig og væsentligt nedsat arbejdsevne inden for ethvert erhverv. Når der skal træffes afgørelse om visitation til fleksjob, foretages der en samlet vurdering af alle sagens oplysninger, herunder en vurdering af modsatrettede oplysninger, der taler henholdsvis for eller imod, at den pågældende opfylder betingelserne for fleksjob. Kommunen skal løbende vurdere om betingelserne for fleksjob fortsat er opfyldt. Hvis der kommer nye oplysninger frem i en fleksjobsag, skal kommunen vurdere, om de har betydning for vurdering af den pågældendes arbejdsevne. I den forbindelse indgår oplysninger om arbejde og aktiviteter, som borgeren deltager i. En borger, der er visiteret til fleksjob, har som andre borgere mulighed for at være politisk aktiv og deltage i arbejde i den forbindelse. Men arbejde og øvrige aktiviteter indgår i kommunens samlede afvejning og vurdering af, om betingelserne for fleksjob er opfyldt. Det beror således på kommunens konkrete vurdering, om politisk arbejde og varetagelse af hvervet for et byråd i den konkrete sag er af et sådant omfang, at det har betydning for retten til fleksjob. 6

Sammenhæng mellem arbejdsskadesystemet og de sociale sikringsordninger

Sammenhæng mellem arbejdsskadesystemet og de sociale sikringsordninger Sammenhæng mellem arbejdsskadesystemet og de sociale sikringsordninger Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Retningslinjer for den tekniske undergruppe... 2 I. Indledning og resume... 4 II. Familietype

Læs mere

Forsikring & Pension er brancheorganisation for forsikringsselskaber, pensionsselskaber og tværgående pensionskasser i Danmark.

Forsikring & Pension er brancheorganisation for forsikringsselskaber, pensionsselskaber og tværgående pensionskasser i Danmark. Indhold Arbejdsmarked og uddannelse 4 Arbejdsløshedsdagpenge 4 Uddannelseshjælp og kontanthjælp 14 SU Statens Uddannelsesstøtte 22 Social sikring over landegrænser 30 Sygdom og arbejdsskade 38 Arbejdsskade

Læs mere

1. Indledning. 2. Den fleksible efterløn. Information fra Byggefagenes A-kasse om Fleksibel efterløn

1. Indledning. 2. Den fleksible efterløn. Information fra Byggefagenes A-kasse om Fleksibel efterløn Information fra Byggefagenes A-kasse om Fleksibel efterløn 1. Indledning Denne pjece beskriver efterlønsordningen i hovedpunkter. Pjecen tager udgangspunkt i de nugældende regler. Efterlønsalderen hæves

Læs mere

Skatte- og Velfærdskommissionen. Social sikkerhed

Skatte- og Velfærdskommissionen. Social sikkerhed Skatte- og Velfærdskommissionen Social sikkerhed Baggrundsnotat marts 2011 Indholdsfortegnelse 2. Ressourceforbrug og fordeling...4 2.1 Fordeling imellem kommunerne og Selvstyret...4 2.2 Udviklingen i

Læs mere

Kommunernes anvendelse af rehabiliteringsteams

Kommunernes anvendelse af rehabiliteringsteams Ankestyrelsens praksisundersøgelse om Kommunernes anvendelse af rehabiliteringsteams Oktober 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Resumé og anbefalinger 2 1.1 Undersøgelsens hovedresultater 2 1.2 Ankestyrelsen

Læs mere

Samfundets hjælp til voksne med cystisk fibrose

Samfundets hjælp til voksne med cystisk fibrose Faktaark - Januar 2015 Samfundets hjælp til voksne med cystisk fibrose UDGIFTER TIL MEDICIN Kronikertilskud: Behandlende Cystisk Fibrose Center ansøger Lægemiddelstyrelsen om kronikertilskud til alle cystisk

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 10-12-2012 31-01-2013 22-13 1200988-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 10-12-2012 31-01-2013 22-13 1200988-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 10-12-2012 31-01-2013 22-13 1200988-12 Status: Gældende Principafgørelse om: arbejdsskade - deltid - erhvervsevnetab - årsløn

Læs mere

Aftale om en reform af førtidspension og fleksjob 30. JUNI 2012

Aftale om en reform af førtidspension og fleksjob 30. JUNI 2012 Aftale mellem regeringen (Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti og Radikale Venstre) og Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti Aftale om en reform af førtidspension og fleksjob

Læs mere

Nyttige hjemmesider: www.retsinfo.dk her kan man finde alle lovtekster. Hjemmesiden opdateres dagligt af ministerier og Folketinget

Nyttige hjemmesider: www.retsinfo.dk her kan man finde alle lovtekster. Hjemmesiden opdateres dagligt af ministerier og Folketinget Forord 1 Forord Sociale ydelser 2009 er en håndbog i store dele af arbejdsmarkeds- og sociallovgivningen. Den giver hjælp til at besvare de spørgsmål, man både privat og erhvervsmæssigt kan have, når man

Læs mere

Kontanthjælp og formue

Kontanthjælp og formue Ankestyrelsens praksisundersøgelse om Kontanthjælp og formue Januar 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Resumé og anbefalinger 1 1.1 Undersøgelsens hovedresultater 1 1.2 Undersøgelsens afgrænsning 1 1.3 Materiel

Læs mere

Barsel Når studerende bliver forældre

Barsel Når studerende bliver forældre Barsel Når studerende bliver forældre Regler og rettigheder når studerende bliver forældre Studenterrådgivningen Indhold Indledning... 2 SU ekstra klip i forbindelse med barsel (fødselsklip)... 3 Supplerende

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om social service

Bekendtgørelse af lov om social service Lovbekendtgørelse nr. 906 af 26. september 2005 Bekendtgørelse af lov om social service Herved bekendtgøres lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr. 280 af 5. april 2005, med de ændringer, der

Læs mere

Et moderne arbejdsskadesystem. Anbefalinger til indsats og erstatning

Et moderne arbejdsskadesystem. Anbefalinger til indsats og erstatning Et moderne arbejdsskadesystem Anbefalinger til indsats og erstatning Ekspertudvalget om arbejdsskadeområdet December 2014 Titel: Et moderne arbejdsskadesystem Anbefalinger til indsats og erstatning Udgivet

Læs mere

31 Personlig assistance til handicappede i job. 32 Aflastning børn med handicap. 33 Aflastning, afløsning og botilbud. 34 Støtte til huslejen

31 Personlig assistance til handicappede i job. 32 Aflastning børn med handicap. 33 Aflastning, afløsning og botilbud. 34 Støtte til huslejen Hjælp fra det offentlige Hvert år indlægges mere end 25.000 voksne med hjertekarsygdom, og der fødes mellem 500 og 600 børn med hjertefejl. Det medfører store omvæltninger i tilværelsen, og mange spørgsmål

Læs mere

Differencekrav. Differential Claims

Differencekrav. Differential Claims Differencekrav Sammenspillet mellem Erstatningsansvarsloven og Arbejdsskadesikringsloven Differential Claims The interaction between the Danish Liability Act (EAL) and the Industrial Insurance Act (ASL)

Læs mere

Dine rettigheder til social sikring. i Danmark

Dine rettigheder til social sikring. i Danmark Dine rettigheder til social sikring i Danmark Oplysningerne i denne vejledning er udformet og opdateret i tæt samarbejde med de nationale repræsentanter, der er tilknyttet MISSOC (Mutual Information System

Læs mere

Fortsat syg hjælp til at komme videre

Fortsat syg hjælp til at komme videre Fortsat syg hjælp til at komme videre Vejledning om Revalidering, Fleksjob og Førtidspension Vi er klar til at hjælpe dig Denne pjece er til dig, hvis helbred gør det svært at arbejde på almindelige vilkår.

Læs mere

Tab af erhvervsevne (udvidet)

Tab af erhvervsevne (udvidet) Tab af erhvervsevne (udvidet) Forsikringsbetingelser gældende fra den 1. februar 2014 Nr. 02 14 Indhold 1. Om forsikringen... 2 1.1. Sådan dækker forsikringen... 2 1.2. Anmeldelse af tab af erhvervsevne...

Læs mere

Vejledning. til. Landstingsforordningen om offentlig hjælp

Vejledning. til. Landstingsforordningen om offentlig hjælp Vejledning til Landstingsforordningen om offentlig hjælp Departementet for Familie, Kultur, Kirke og Ligestilling Marts 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING... 5 2 FORMÅL... 6 2.1 Formålet med offentlig

Læs mere

DANMARKS LÆRERFORENINGS SEKRETARIATS VEJLEDNING OM ARBEJDSSKADESAGER

DANMARKS LÆRERFORENINGS SEKRETARIATS VEJLEDNING OM ARBEJDSSKADESAGER DANMARKS LÆRERFORENINGS SEKRETARIATS VEJLEDNING OM ARBEJDSSKADESAGER Jf. hovedstyrelsens beslutning af 26. juni 2007 Redigeret 24. april 2012 1. INDLEDNING... 3 2. PROCESSER... 4 2.1. Aktørernes opgaver...

Læs mere

DET SKAL DU VIDE SOM LEDIG

DET SKAL DU VIDE SOM LEDIG DET SKAL DU VIDE SOM LEDIG Det skal du vide som ledig Side 1 Indhold 1. Indledning... 3 2. Tilmeld dig som ledig på jobnet.dk... 3 3. Ledighedserklæring, opsigelse mv. til a-kassen... 3 4. Udbetaling af

Læs mere

Virksomhedspraktik og løntilskud

Virksomhedspraktik og løntilskud Ankestyrelsens praksisundersøgelse om Virksomhedspraktik og løntilskud Marts 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Resumé og anbefalinger 2 1.1 Undersøgelsens hovedresultater 2 1.2 Ankestyrelsens anbefalinger

Læs mere

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Hold fast og skab plads samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Indhold 2 Forord 4 Hvorfor denne pjece? 6 Det rummelige arbejdsmarked 8 Arbejdsevnemetode 11 Beskæftigelsesindsatslov 14

Læs mere

Barselsorlov. Rettigheder og pligter

Barselsorlov. Rettigheder og pligter Barselsorlov Rettigheder og pligter Barselsorlov rettigheder og pligter Udgivet af Landsorganisationen i Danmark Tryk: Silkeborg Bogtryk Layout: LO s grafiske værksted Foto: Scanpix ISBN: 978-87-7735-861-6

Læs mere

Den fleksible efterløn. for dig, der er født før 1. januar 1956

Den fleksible efterløn. for dig, der er født før 1. januar 1956 1 Den fleksible efterløn for dig, der er født før 1. januar 1956 2 3 Indhold 04 INTRODUKTION 05 DEN FLEKSIBLE EFTERLØN 08 EFTERLØNSBEVISET 10 2-ÅRS-REGLEN 11 DEN SKATTEFRI PRÆMIE 12 EFTERLØN: HVORNÅR OG

Læs mere

Forord. God læselyst. Mette Frederiksen

Forord. God læselyst. Mette Frederiksen Forord Alt for mange borgere modtager kontanthjælp i årevis uden at få den rette indsats og hjælp til at komme videre og i arbejde eller uddannelse. For dem er kontanthjælp næsten blevet et livsvilkår.

Læs mere

Kontrol med udbetaling af sociale ydelser

Kontrol med udbetaling af sociale ydelser Kontrol med udbetaling af sociale ydelser Helhedsorienteret sagsbehandling Revideret september 2008 1. Indholdsfortegnelse Indledning 1. Hvilke problemstillinger beskrives i pjecen 1. 1 Hvad er problemet

Læs mere

Tårnby Kommunes Kvalitetsstandarder på området børn og unge med et særligt behov for støtte

Tårnby Kommunes Kvalitetsstandarder på området børn og unge med et særligt behov for støtte Tårnby Kommunes Kvalitetsstandarder på området børn og unge med et særligt behov for støtte - Oversigt over ydelser, målgrupper og kvalitetsstandarder Politisk besluttet: Version 1 Indledning Med henblik

Læs mere

Orientering om vedtagelse af lovforslag, som udmønter forlig om reform af beskæftigelsesindsatsen

Orientering om vedtagelse af lovforslag, som udmønter forlig om reform af beskæftigelsesindsatsen Orienteringsskrivelse til jobcentrene og arbejdsløshedskasserne m.fl. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Njalsgade 72A DK-2300 København S www.star.dk T +45 7214 2000 E star@star.dk Orientering

Læs mere

Tillægsforsikring ved arbejdsløshed

Tillægsforsikring ved arbejdsløshed Tillægsforsikring ved arbejdsløshed Forsikringsbetingelser 7876-1 September 2010 Topdanmark Livsforsikring A/S Borupvang 4 2750 Ballerup Telefon 44 68 33 11 www.topdanmark.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse

Læs mere