f >.-./T;.v;' i. ; bibliotheca REGIA hafniensis A Ym ' 1 * * f < \ t. «u AV* i ; v - w :tf* i :.i -,.? t. ' -,* r L > o v e r V*,*1" name="description"> f >.-./T;.v;' i. ; bibliotheca REGIA hafniensis A Ym ' 1 * * f < \ t. «u AV* i ; v - w :tf* i :.i -,.? t. ' -,* r L > o v e r V*,*1">

,>f > AV* bibliotheca REGIA. hafniensis DET KONGELIGE BIBLIOTEK V"' .-./T;.v;' V - i ' ; i. ; Ym ' 1 * * f < \ . «u. :tf* i :.i -,.? t. ' -,* r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download ",>f > AV* bibliotheca REGIA. hafniensis DET KONGELIGE BIBLIOTEK V"' .-./T;.v;' V - i ' ; i. ; Ym ' 1 * * f < \ . «u. :tf* i :.i -,.? t. ' -,* r."

Transkript

1

2

3

4 % r- f r ' a / ' V) ' <* DET KONGELIGE BIBLIOTEK V"' V - i ' ;. \ V,>f >.-./T;.v;' i. ; bibliotheca REGIA hafniensis A Ym ' 1 * * f < \ t. «u AV* i ; v - w :tf* i :.i -,.? t. ' -,* r

5 L > o v e r V*,*1 Fyre og Sømærker paa den norske Kyst. Udgivet af Directeuren for Fyr- og M æ rkevæ senet efter den K ongelige N orske R egjerings Marine- D epartem ents Befaling. Priis: i stift Bind 16 Skiil. I / Christiania. Trykt hos W. C. Fabritius <m> BIBLIOTHECA REGIA HAFNIENSIS l A 'O JJ':.X». '

6 - t, 1. / i.,«i : t y I IS; ">7i 2-: jv >

7 Foreløbige Bemærkninger. I denne Beskrivelse er Fyrenes og Mærkernes geografiske Beliggenhed anført efter de over Kysten udgivne norske Søkarter, og forøvrigt efter det danske Søkartarchivs Karter. Længderne ere regnede efter Greenwich Meridian. Kompasstregerne ere allevegne angivne retvisende. De forskjellige Synsvidder ere ansatte i norske Sømile, hvoraf 15 paa en Grad, og iøvrigt beregnede paa almindelige Omstændigheder i Atmosphæren. De for skj ellige Høider over Havfladen ere angivne fra Middelvandstand i norske Fod. De norske Fyre har man inddeelt efter deres forskjellige Bestemmelser i: 1) Kystfyre, 2) Led fyre og 3) Havnefyre. Ethvert af disse Slags kan igjen inddeles efter Beskaffenheden i : faste Fyre, faste Fyre med smaa Formørkelser og Blink, samt Blink fyre. Fra og med 2 Ide September til og med 2Ode Marts tændes alle Fyre Va Time efter Solens Nedgang, og fra og med 21de Marts til og med 2Ode September 1 Time efter Solens Nedgang. Alle Fyre slukkes ved Solens Opgang. Den hele Kyst deles for lettere Oversigt i Beskrivelsen i: A j Strækningen fra den svenske Grændse til Lindesnæs. B) Strækningen fra Lindesnæs til Jederen inclusive. Cl Strækningen fra Jederen til Stat. D) Strækningen fra Stat til Trondhjemsfjor den incl. E ) Strækningen fra Trondhj ems fjor den til den russiske Grændse. De Fyre, som ere efter det franske System (Fresnels)? ere mærkede efter de forskjellige Ordener O 1, 0 2, 0 3, 0 4, etc. l*

8 f A. Kyststrækningen fra den svenske Grændse til Lindesnæs. 1. F y re. 11 e g li o 1 m e n. Led- og Havnefyr. Dette Fyr tjener til Vciledning for de Fartoier, som soge Hovedindlobet til Christiania eller Ankerpladsen ved Ilolmen. Strax indenfor Fyret er anbragt en hvidmalet Mætketonde paa en fra llegholmen fremstikkende Pynt, som ei maa seiles for nær. Fyret er skjærmet for Lindostenen og Skomagerboen, saaledcs at man gaaer klar af disse Boer ved at holde i Fyrets Lysvinkel, der falder mellem V. t. N. og SV. t. V. misv. Fyret brænder fra 15de Juli til og' med 31te Mai med Undtagelse af den Tid, hvori Fjorden er tillagt med lis udenfor Ringene. Længde 10 43' 30". Bredde 59 53' 5" Høide over Havet 23 Fod. Synsvidde 1 Miil. Steilene.. f i Ledfyr. Fyret lyser fra S. */2 V. gjeimem Vest og Nord tilnno. Dette tjener til Veiledning ved Opseilingen fra Drobak til Christiania, og for at undgaa Steilene paa ostre Side og de blinde Skjær, Gaasungerne, paa vestre Side af Skibslobet. Fyret brænder fra 15de Juli til og med 31te Mai med Undtagelse af den Tid, hvori Isen ligger udenfor Steilene og Ildjernet. Længde 10 36' 30". Bredde 59 49' 22". Høide over Havet 22 Fod. Synsvidde 1 1/2 Miil. I Filtvedt. Ledfyr. Det lyser fra N»!/3 O. gjennem Øst og Syd til SSVy 4 V. og stærkest i S. t. Y. l/2 V. Fyret brænder fra 15de Juli til og med 31te Mai med ^ r

9 Undtagelse af den Tid., hvori Isen ligger udenfor Basu, Den farlige Boe, Bævøkollen, ligger i Syd (S. t. V. 3/4 V* misv.) fra Fyret. Længde 10 37' 40", Bredde 59 34' 46". Høide over Havet 24 Fod. Synsvidde 1 /2 Miil. R ø d t a n g e n. Ledfyr. Dette Fyr er placeret paa Rødtangnæbbet; det lyser fra SO. 3/4 0. gjennem Syd og V. til NV. og tjener til at finde Indseilingen til Drammens Fjord. Kaar man kommer op under Fyret folges RocRanglandet, dererreent, hvorimod Granden Rlindesand strækker sig ud fra den anden Fjordside. Man kan ankre nordenfor Rodtangliusenc langs Landet paa 10 til 12 Favne Lecrbund. Det brænder i samme Tid som det foregaaende. Længde 10 26' 20". Bredde 59 31' 54". Høide ovør Havet 35 Fod. Synsvidde 1 Y2 Miil. Bastø. o 6. Ledfyr. Fyret lyser fra NV. l/4 N. gjennem Nord og Øst til S. V2 0. og tjener til Veiledning ind gjennem Fjorden og til at finde Ankerpladsen paa Langgrunden søndenfor Hortentangen. De Søfarende maa være forberedte paa, at Bastø Fyr herfter vil vise en noget forøget Lvsvidde mod Vest, paa Grund af at en Del af den paa Bastø værende Skov af vedkommende Eiere paatænkes efterbaanden nedhugget. Skibe, som ville gaa til Ankers, styre, naar Basto Fyr haves tværs, KV '/4 N. (NNV. misv.) eller noget vestligere for at komme ind paa Langgrunden, hvor man kan ankre mellem Bastokalven og Fastlandet paa 8 a 12 Favne Vand med Leerbund. Man bor da lægge Mærke til, at man taber Fyret af Sigte ved at gaa Bastokalven nærmere end 1 Kabbellængde. Grunden Hortenkrakken, bvorpaa er udlagt 4 Mærker, ligger i N. t. V. l/2 V. (N. */4 O. misv.) omtrent l/2 Mil fra Fyret. Dette Fyr brænder hele Aaret. Længde 10 33'. Bredde 59 23' 20". Høide over Havet 37 Fod. Synsvidde 3 Mile.

10 Havnefyr. M o s s. Fast Fyr med rødt Skin. Gaslygte, der er anbragt paa den østre Side af Mosse Canal ved det søndre Indløb, 130 Alen fra Canal-Mundingen. Fyret brænder fra 1ste October til og med 31te Marts. Længde 10 39' 50". Bredde 59 26' 25". Synsvidde 3/4 Miil. T orgersøen. Havnefyr. Fyret er anbragt i en liden enkeltstaaende Træbygning paa den nordvestligste Pynt af Torgersøen lige ved Vandet; det lyser fra V. l/2 S. (V. t. N. y4 N. misv.) gjennem N. og O. til O. J/4 S. (OSO. misv.) og tjener til at finde Ankerpladsen ved Vallø Saltværk* Kommer man fra Soen og er nodt til ved Hjælp af dette Fyr at soge ind Torgersogabet, er folgende at iagttage: Naar man har passeret Fulehuk Fyr, styres NNV* */4 N. (N. misv.) omtrent 3/4 Miil og derpaa meer eller mindre vestlig eftersom man har passeret Fulehuk paa længere eller kortere Afstand; dog bor man iagttage, at Fulehuk Fyr ikke seiles under den ved ostre Bollærn liggende Garnholme for man faaer Torgerso Fyr i V. V4 N, (VNV. misv*) eller fuldkommen klar. Denne Cours styres nu lige ind paa Ankerpladsen ved Vallo Saltværk, hvor der er 8 a 10 Favne Vand. Man vil ved denne Cours passere 3/4 Kvartmil nordenom Tcigneboen, være fri af Torgersolandet og i det stærkeste Skin; begynder Fyret at tabe sig, er dette Tegn til, at mau er for nær under Landet, og holdes da lidt nordligere til man igjen kommer i det stærke Skin. Ved Passagen gjennem det trange Lob mellem Hesteboen under Vallolandet og Torgerso Fyr holder man sig nærmest under Odden, hvor Fyret staar, da her er en tilstrækkelig Dybde, indtil en Afstand af 20 Favne, og herfra til Hesteboen, som ligger N. t. O. */4 O. (NO. t. N. misv.) fra Fyret, er kun 1 Kabbellængde* Naar man er 2 Kabbellængder ind forbi Fyret, er der god Ankerbund overalt paa Bugten. Skulde man her styre for vestlig, vil Fyret tabe sig, og saaledes varskuc for Ormedyngen, som man er fri af saalænge Fyret er isigte* For Skibe, som nord- og ostfra nodestil at soge ind Torgersogabet bemærkes, at man kan styre paa Fyret, naar man har det i Kompasstregerne mellem SV* y4 V. (VSV. misv.) og V. V4 N. (VNV. misv.) Naar man er i Lobet, styres som for. Fyret paa Torgersøen brænder fra 15de Juli til og med 31te Mai. Længde 10 30' 55". Bredde 59 15' 30". Høide over Havet 10 Fod. Synsvidde 3/4 å 1 Miil.

11 Ledfyr, 7 Fulehuk. o 4. Fast Fyr med Blink. Blink hvert tredie Minut af 10" Varighed, det faste Lys varer 2' 30" og for og efter Blinket er saaledes en kort Formørkelse. Fyret lyser i alle Kompasstreger. Det tjener til at undgaa deu farlige Øgruppe udenfor Bollæren, og hrænder hele Aaret. I tykt Veir lyder en Klokke, om Dagen hver y2 Time og om Natten hver V4 Time. Længde 10 36' 45". Bredde 59 11' 0". Høide over Havet 55 Fod. Synsvidde 3 å 3Y2 Miil. Torgauten. o 6. Ledfyr. Fyret lyser fra NO. l/2 N. (NO. t. 0. J/4 O. misv.) gjennem O. og S. til SV. t. V. l/4 V. (V. 3/4 S. misv.) og brænder hele Aaret. Fyret er skjærmet for Strudskrakken, saaledes at man gaaer klar af denne saalænge man har det isigte. Længde 10 50' 20". Bredde 59 9' 30". Høide over Havet 36 Fod. Synsvidde 2!/2 3 Mile. Lille-Fæ rder. o 1. Kystfyr. Fyret brænder hele Aaret; det lyser i alle Kompasstreger. Længde 10 32' 5". Bredde 59 2' 0". Høide over Havet 150 Fod. Synsvidde 5 å 6 Mile. I tykt Veir lyder en Klokke, om Dagen hver l/2 Time. om Natten hver J/4 Time. Staværnsodden, o 6. Led- og Havne fyr. Fast Fyr med rodligt Skin. Fyret lyser fra S. % O. (S. t. V. misv.) til SO. l/2 O. (SSO. 3/4 O. misv.) og fra O. ]/4 S. (OSO. misv.) gjennem O. til NO. 3/4 N. (NO. t. 0. misv.) Det hrænder fra 15de Juli til og med 31te Mai.

12 Skibe, der fra Soen s6ge ind til Staværn, ville ved at holde sig i Fyrets Lysgrændse, gaa klar af Rakkeboerne paa den vestlige og Svcnorskatcn paa den ostlige Sitie. Fyret ligger paa den ostlige Side af Indlobet. Længde 10 4%'. Bredde Hoide over Havet 140 Fod. Synsvidde 1 /2 å 2 Mile. L an gøtan gen o 6. Havnefyr. Fyret lyser fra NNO* gjennem Øst, Syd og Vest til NNV. Skibe, der komme vestenfra, og som ved Hjælp af dette Fyr og Fyret paa Jomfruland ville lobe ind til Langesund, bor iagttage, at Jomfrulands Fyr ikke bringes sydligere end SV. t. V. T/4 V. (V. t. S. misv ) forend Langotangens Fyr haves i N. V4 O. (NNO. misv.), hvorefter styres i sidstnævnte Kompasstreg til man nærmer sig Fyret paa 5 a 6 Kabellængder; ved derefter at styre lidt vestligere, holdende Fyret om Styrbord ogskjæreggen om Bagbord, indtil man har Fyret tværs omtrent 1 Kabellængde af, faaer man Langesundslobet aabent, og Coursen ind af samme er NNV. (N. V4 V. misv.) Naar Langotangens Fyr lukker sig, er man paa god Ankerplads med 8 a 10 Favne Vand. Grunden Langoskaten ligger fra Fyret i S t. O. 3/4 O* (Syd misv.) 2 Kabellængder. Ved Indlobet i Sundet er eu Moringsboie. Skibe, der komme osten- eller sondenfra, og ville lobe ind om Natten til Langesund ved Hjælp af Fyrene, bor iagttage, at Jomfrulands Fyr ikke bringes sydligere end V. 3/4 S. (V. t. N misv.) for Langotangens Fyr haves i N. t. V. 3/4 V. (Nord misv.) Ved da at styre i denne Kompasstreg indtil man nærmer sig Langotangens Fyr paa 5 a 6 Kabellængder og derefter styre lidt vestligere, aabnes Indlobet til Langosund; siden folges den ovenfor givne Anvisning. Fyret brænder hele Aaret. Længde 9 45' 50". Bredde 58 59' 45". Høide over Havet 40 Fod. Synsvidde 2 /2 å 3 Biile. J o m f r ii I a n <1. o 2. Kystfyr. Blinkfyr. Blink hvert V2 Blinut, og imellem Blinkene mørke Mellemrum, naar man er udenfor en Afstand af 2 Biile. Bied Undtagelse af en Vinkel af 5 Kompasstreger mod Jomfrulandsrenden lyser det i alle Retninger, og brænder hele Aaret. Længde 9 36' 15". Bredde 58 52' 10". Høide over Havet 130 Fod. Synsvidde 4 y 2 å 5 Biile. Stangholmen, o 5. Havnefyr. Fast Fyr med rødligt Skin. Det lyser fra N. t. V. (N. 3/4 O. misv.) gjennem

13 N. og O* til S. t. O. y2 O, (S. V4 V. misv.) Brænder hele Aaret. Ved søndenfra at. styre mod Lobet, paa hvis vestlige Side Fyret er anbragt, bor man, for at gaa klar af de paa den ostlige Side omtrent 2 Kabellængder i Syd for Lille-Stangholmen liggende Grunde, ikke bringe Fyret vestligere end NV. 3A V. (NV. t. N. misv.) Længde 9 15'. Bredde 58 42' 40". Hoide over Havet 33 Fod. Synsvidde 2 å 2 V2 Miil. Toningerne, o 2. Tvende Kystfyre. Faste Fyre. Disse tvende Fyre ligge paa Øerne Store og Lille Torungen 1800 Alen fra hinanden i N. 2 V. og S. 2 O. Begge Fyre lyse helt rundt og brænde hele Aaret. Store (Ydre) Torungen L. 8 47' 45". B ' 5". Lille (Indre) Torungen L. 8 48' 0". B ' 50". Høiden over Havet er for begge Fyre 130 Fod. Synsvidden ligeledes for begge 4'/a å 5 Mile. Sandvigodden. o 6. Havnefyr. Dette Fyr tjener til Indseiling fra Torungerne for at finde Galtesundet og Ankerpladsene ved Sandvigen og Arendal«Man bringer da enten Sandvigoddens Fyr netop osten om Lille Torungen, som er i N. t. V. */2 V. (N. V2 O«misv.), og styrer saa ret paa Sandvigoddens Fyr klods osten om Lille Torungen, eller man styrer ind mellem Torungerne; men ganske nær under Store Torungen til man faaer Sandvigoddens Fyr i N. lidt vestligere (NNO. vel saa nordlig misv.) da man styrer lige paa sidstnævnte Fyr. I begge Tilfælde holdes Fyret paa Sandvigodden om Bagbord, idet man passerer det V4 a l/2 Kabellængde af. Naar man er kommen 2 a 3 Kabellængder op i Sundet, er der god Ankerplads og lloidebnnd under Landet om Bagbord ved Sandvigen. Vil man seile op til Arendal ved Hjælp af Fyrene^ styres, naar man er passeret Sandvigoddens Fyr N. t. V. (N«t. O. misv.) 4 å 5 Kabellængder, hvorefter man seiler Sandvigoddens Fyr overeet med Lille Torungens Fyr. Med Fyrene overeet seiles lidt over Vs Mil, da man er inde paa Arendals Havn, hvor der overalt er Ankerplads med 14 til 20 Favne Vand. Fyret lyser fra NNV. gjennem Nord, Øst og Syd til SV. til S. overalt, hvor Landet ikke borttager Skinnet. Det brænder hele Aaret. Længde 8 47' 25". Bredde 58 26' 20". Høide over Havet 42 Fod. Synsvidde 2 1/2 å 3 Mile.

14 Oxii. o 2. Kystfyr. Dette Fyr lyser helt rundt og brænder hele Aaret. Længde 8 3' 35" Bredde 58 4' 25". Høide over Havet 135 Fod. Synsvidde 4Y2 å 5 Mile. Havnefyr. Odderøen. o 5. Fast Fyr med rødligt Skin. Fyret tjener til Vejledning for de Fartoier, som soge Christiansands Havn. Da det kun lyser mod Soen igjennem Sundet ved 0x6 i V-2 Kompasstregs Vidde, saa maa man bringe Lyset i denne eller i Retningen KV* 3/4 N. (N. t. V. l 1U V* misy.) og holde sig i Lysyinkelen, indtil man er kommen Odderoen ganske nær* Derefter forandres Conrsen til NV. t* V. J/4 V* (NV. 3/4 N. misv.), som styres til man efter V4 Mils Seillads befinder sig paa Ankerpladsen* Foruden mod Søen lyser Fyret indad mod Dybingen og Havnen. Fyret brænder hele Aaret. Længde 8 0' 30" Bredde 58 8' 10". Høide over Havet 27 Fod. Synsvidde 2V2 Miil. 2. Sømærker paa denne Kyststrækning. 1) Leiestenens Mærke ) Torbjørnskjæ rs Mærke... 3) Fyrtaarnet paa L iile-fæ rder.. 4) Svenøers Mærke ) Jom frulands Fyrtaarn.... 6) R isøers Flæk ) Sandøens Mærke ) B ondens Mærke ) Trom ø Kirke js tore T orungens Fyrtaarn.. 1C0 L ille Do. Do... 11) H valøkollens Mærke ved Hesnæs 12) H om borgsunds Molle ) N ødingens Mærke ved Brækkesto 14) Ulvesunds Mærke... 15) Oxø Fyrtaarn ) H ellesunds Varder ) R yvingens Mærke..... Figur. Længde. Bredde. 11-b ' 30". 59 9' åo". 1-b ' 40". 59 0' 15". 12-a, 10 32' 5". 59 2' 0" ' 0" ' 30". 12-b. 9 36' 15" ' 10". 9 14' 40" ' 40" ' 5" ' 10". « ' 40". o o o L O C O O C O " ' 10". 13-a. 8 47' 45" ' 5". * 13-b. 8 48' 0" ' 50". * ' 0" ' 20" ' 30" ' 20". 7-b. 8 22' 0" ' 10" ' 5". 58 6' 50" ' 35". 58 4' 25" ' 5". 58 3' 5" ' 0" ' 10".

15 B. Kyststrækningen fra Lindesnæs til Jederen incl. 1. F y r e. Lindesnæs. ø l. Kystfyr. Blinkfyr. Blink hvert Minut af 12" Varighed* Imellem Blinkene ere mørke Mellemrum, naar man er over 3 Mile af. Det lysrr overalt mod Søen og brænder hele Aaret. Længde 7 3' 0". Bredde 57 59' 0". Høide over Havet 159 Fod. Synsvidde 6 Mile. Lister, o 2. 3 Kystfyre. Faste Fyre. Taarnene danne en stump Triangel, hvis Spids vender mod Søen. Det midterste Taarns Centrum er 150 norske Fod fra hvert af de andre Taarnes Centre og Grundliniens Størrelse er 282 norske Fod. Directionerne, hvori 2 Fyre kunne sees overeet, ere: NV. t. N. (N. t. V. misv.) og SO. t. S. (S. t. O. misv.) V. t. N. l/2 N. (NV. y2 V. misv.) og 0. t. S. V2 S. (SO. V2 O. misv.) NV. % (NNV. % V. misv.) og SO. % O. (SSO. 3/4 O. misv.) Fyrene lyse overalt mod Søen og brænde hele Aaret. Længde 6 34' 10". Bredde 58 6' 30". Høide over Havet 125 Fod. Synsvidde 4 y 2 å 5 Mile. Ledfyr. Varnæs. Dette Fyr tjener til Veiledning over Listerfjord og ind til Ankerpladsen ved Bunden af Feddefjord- Det lyser mod Soen fra SV. t. S. (SV. t. V. misv.) gjennem Vest og Nord til ONO. (Ost misv.), men i SV. V4 V. (VSV. j/4 V. misv.) lyser det stærkest. Man styrer ind paa Listerfjord nærmest under Varnæs med Coursen NO. L 0. V2 0. (0. V2 N. misv.), og naar man er passeret forbi Fyret omtrent V4 Mil, og befinder sig i det stærkeste Lys paa den (istlige Side, d. e. kan peile Fyret i SV. lu V. (VSV. {U V, misv.), forandres Coursen til NO. XU

16 O. (ONO, V4 0. misv.) Med denne Cours kommer man ind paa Feddefjord, hvor de hoie Fjelde hjælpe til at man kan holde sig midt i Farvandet Naar man har udseilet en stiv Miil, maa man holde Loddet gaaende, og faaer man 20 å 30 Favne Vand, maa der strax ankres. Somænd, der ere kjendte, kunne vælge Sundet mellem llittero og Annabelo istedetfor den forhen beskrevne Vei. Fyret brænder hele Aaret. Længde 6 37' 20". Bredde 58 10' 35". Høide over Havet 87 Fod. Største Synsvidde 3 Mile, ellers 1% å 2 Mile. Vibberodden. o 5. Ledfyr. Det lyser fra S. y2 0. (S. t. V. y4v. misv,) gjennem O. og N. til N. V2 V«(N. t. 0* */4 0. misv.) og brænder hele Aaret. Ved at styre ind mod Fyret (der ligger paa den vestlige Side af Indlobct) maa iagttages at holde samme ikke vestligere end N. t V. 3/4 V. (Nord misv,) og ikke at komme vestligere end Lysgrændsen. Fra tvers af Fyret, der kan gaaes nær paa l/* å V2 Kabellængde, styres N. V2 V. (N. t. 0. y2 0. misv.) eller vel saa ostlig, omtrent 4 Kabellængder, da man om Bagbord vil have Ankerpladsen i Gjelstadvig aaben, Strax Fyret er passeret kan ogsaa ankres, men paa 25 Favne. Længde 5 59' 35". Bredde 58 25' 20". Høide over Havet 71 Fod. Synsvidde 3 Mile. Egerø. o 1. Kystfyr. Dette Fyr brænder hele Aaret og lyser i alle Kompasstreger mod Havet. Længde 5 52' 15". Bredde 58 26' 0", Høide over Havet c. 150 Fod. Synsvidde 5 å 0 Mile. Grundsundsholmem o 5. Ledfyr. Det lyser fra SV. ya V. ^V. t. S. 3/4 S.) misv.) vel saa vestlig til SV. t. V. y4 V. (V. t. S. misv.) vel saa sydlig, og brænder hele Aaret. Fyret tjener til at veilede Fartoier gjennem Lobet vesten- og nordenom Egeroen og til Ankerpladsen ved Horsholmen. Lobet er meget snævert og

17 »i vanskeligt, og hor ikke uden i Nodstilfælde soges af de, der her ikke have Local-Kjendskab, Under Indsejlingen maa man holde sig i Fyrets stærkeste Lys og desuden holde Udkik efter et lidet Sjkær, Trye (omtrent V8 Mit udenfor Fyret), der ligger i Lysvinkelen, og som kan passeres nær paa begge Sider Naar Fyret haves i GSCL å SO«(misv.)j kan ankres paa 6 å 8 Favne, Længde 5 54' 10". Høide over Havet 42 Fod. Bredde 58 27' 50'" Synsvidde 3 Mile. Fcisteen. o 4. / Fast Fyr med rødligt Skin. Fyret lyser Kompasset rundt og brænder hele Aaret. Det er anbragt paa Midten af Lille-Feisteen. Længde 5 30' 55". Bredde 58 49' 30". Høide over Havel 66 Fod. Synsvidde 3 Mile. 2. Sømærker paa denne Kyststrækning. Figur. Længde. Bredde. 1) Lindesnæs Fyrtaarn ' 0". 2) Fæ rø M ærke a ' 40". 58 3' 30". 3) L ister F y r ta a r n c ' 10". 58 6' 30". 4) Egerøens Fyrtaarn ' 15". 5s 26' 0". 5) Jed eren s Mærke b ' 50". 6 ) Feisteens Fyrbygning ' 45" ' 30". <1 0 O C O 0 L O C O O C. Kyststrækningen fra Jederen til Stat 1. Fyre. Fladholmen, o 6. Ledfyr. Fyret, der er anbragt paa den nordvestlige Pynt af Fladholinen, tjener til Veiledning for Seilladsen i Leden indenfor Rot. Fyret brænder hele Aaret og lyser fra NO. % N. (NO. t. O. lidt østligere misv.) eller V4 Kabellængde Nord for Staholmboen, gjennem V. t. S. */4 V. (misv. SV. t. S.) eller 1 Kabellængde Vest om Øsa.

18 Paa Ostsiden af Fladholmen mellem denne og Staholmen er en god Ankerplads med 9 a 10 Favne Vand, til hvilken man soger ind Nord om Fladholmen, der er reen omtrent 10 Favne fra Land* Længde 5 53' 40". Bredde 58 55' 18"* Høide over Havet 42 Fod. Synsvidde 2 Mile. Kystfyr. Hvidingsø. o 2. Fast Fyr med Blink. Blink hvert 4de Minut. Udenfor en Afstand af 4 til 4^2 Sømile sees ikke det faste Fyr, men blot et Blink hvert 4de Minut. Det faste Lys varer 2' 55", Blinket 10 å 15", før og efter dette, mørkt 25". Dette Fyr lyser helt rundt og brænder hele Aaret. Længde 5 24' 25". Bredde 59 3' 40". Høide over Havet 145 Fojd. Synsvidde 5 å 5V2 Miil. Tungenæs. Ledfyr. Istedetfor det ældre Fyr paa Landtungen af samme Navn er anbragt et nyt (omtrent 750 Alen i retv. NV. t. V. for det ældre), der tjener til Veiledning for Indseilingen til Stavanger og for Seilladsen i Leden. Fyret brænder fra 15de Juli til og med 15de Mai, og lyser fra SV. t. V. (V. t. S. J/4 S. misv.) eller omtrent 2 Kabellængder fri Nord om Villeboen i Haasteensløbet, gjennem V. N. og 0. indtil 1 Kabellængde søndenfor SV. Pynten af Bru. I NV. (retv.) for Fyret ligger Skjæret Bragen, kvorpaa er anbragt en Jernsoile. Fartoier, der soge ind under Fyret, have at vogte sig for de imellem V. og NV. (retv.) for Samme liggende Tungefluer, saavelsom for den 1 god Kabellængde fra Land og i VSV. (retv.) for Fyret liggende Skodholmgrund. Længde 5 34' 14". Bredde 59 2' 6". Høide over Havet 31 Fod. Synsvidde 1 å l l/2 Miil. Skudesnæs. Ledfyr. Fyret tjener i Forbindelse med Hvidingsd Fyr til Veiledning for de Skibe, der soge ind Bergens Leden. Fyret er skjærmet såaledes, at det ikke lyser nærmere end 1 Kabellængde af Østboen, af hvilken man vil gaa klar

19 ved at holde sig i Fyrets LysvinkeL Det lyser fra N. f, O- y3 0. gjennem 0. og S. til SV* i S. (SV* t. V. misv.), og brænder hele Aaret. Længde 5 18' O"* Bredde 59 8' 25". Iloide over Havet 75 Fod. Synsvtdde 1 V2 Miil. Vigholmen. Havnefyr. Fyret tjener til at finde ind i Skudesnæs Havn, og holdes om Bagbord? naar man soger ind i Samme. Det lyser fra SSO. y4 0. (S. \/2 O. misv.), gjennem O. og ind paa Skudesnæs Havn, og er skjærmet saaledes, at det ikke lyser Østboen nærmere end 1 Kabellængde. Det brænder fra 1ste October til og med 31te Marts. Længde 5 16' 50". Bredde 59 8' 25". Synsvidde 1 Miil. Fjeldøen. Ledfyr. Det ligger paa Vindhougklubben og maa holdes om Bagbord, naar man Nord fra vil soge ind til Stavanger. Fyret brænder fra 15de Juli til og med 15de Mai. Længde 5 34' 25". Bredde 59 5' 20". Synsvidde i y 2 Miil. Buknesundet. Led- og Havnefyr. «Dette er placeret paa Store Bukkens Ostside ved det smaleste af Sundet paa en stor Steentose, og skal holdes om Bagbord af de Fartoier, som Syd fra soge ind Sundet til Ankerplads i Forrisvigen. Fyret brænder fra 1ste October til og med 31te Marts. Længde 5 27' 35". Bredde 59 13' 25". Synsvidde 1 Miil. Udsire. o 2. Tvende Kystfyre. Faste Fyre. Disse Fyre ere anbragte paa Øen Udsire i N. 68 V. og S for hinanden i en Afstand af 330 Alen.

20 Fyrene lyse helt rundt og- brænde hele Aaret. Længde 4 52' 40". Bredde 59 18' 20". Hoide over Havet 248 Fod. Synsvidde 5 å 5 */2 Miil. Høievarde- Led- og Havnefyr. Fyret tjener til Veiledning ind i Karmsundet og til at finde Ankerpladsen ved Hoievarde* Denne soges, naar man er kommen forbi eller nordenfor Pynten ved at styre vestlig til man begynder at tabe Fyret afsigte* Dette Fyr lyser fra NV. 3/4 V., gjennem Nord og Øst til S. t. V. 3/4 V. og brænder hele Aaret. Længde 5 19' 30". Bredde 59 19' 20" Høide over Havet 63 Fod. Synsvidde l T/2 MiiL Sørhougø. o 5. Ledfyr Det tjener til Veiledning for de Fartoier, som nordfra soge Karmsund. Det lyser helt rundt og brænder hele Aaret. Længde 5 14' 45" Bredde 59 25' 25". Høide over Havet 70 Fod. Synsvidde 3 Mile. Gitterøen. Havnefyr. Dette ér anbragt paa Gitteroen og tjener til at finde Indseilingen til Rovær Havn. Fyret brænder fra 1ste October til og med 31te Marts. Det lyser fra N. t. V. % V. (N. 3/4 O. misv.) gjennem Øst og Syd til SV. /4 V. (V. t. S. % S. misv.) Længde 5 7' 40". Bredde 59 26' 5" Hoide over Havet 92 Fod. Synsvidde 1 Miil. Ryvarden. Led- og Havnefyr. Dette Fyr tjener til Veiledning ind og ud Rommelfjord samt til at finde Indseilingen til Molstervaag. Det brænder fra 15de Juli til og med 15de Mai. Længde 5 13' 55". Bredde 59 31' 35". Høide over Havet 63 Fod. Synsvidde 1 Miil.

21 Espevær* Havnefyr. Fyret ståaer pan Sauoen og skal ved Indseilingen til Espeværs Havn haves om Bagbord, og til Sauofloet om Styrbord. Det brænder fra 1ste October til og- med 31te Marts* Længde 5 9' 20"* Bredde 59 35' 0" Høide over Havet 75 Fod* Synsvidde 1 Miil* Lille-Blcgen. Led- og Havnefyr. Bette Fyr tjener til Veiledning i Leden samt til at finde Langevaags HaVft. Det lyser fra N. V4 O* (NNO. misv.) gjennem O* og S. til SV. '/4 V. (VSV* misv*) og brænder fra 15de Juli til og med 15de Mai. Længde 5 15' 15". Bredde 59 36' 40". Høide over Havet 16 Fod* Synsvidde 3/4 å 1 Miil* Midtholmen. Ledfyr ved Mosterhavn. I Det lyser fra N.!/4 O. (NNO. misv.) gjennem O. og S. til SV. 3/4 S. (SV* t* V. misv.) og brænder fra 15de Juli til og med 15de Mai* Længde 5 24' 10". Bredde 59 42'* Høide over Havet 38 Fod. Synsvidde 1 å 1 */4 Miil. Folgerøen. Led- og Havnefyr. Fast FyV. Det lyser fra NNV. 3/4 V. (N. t. V. misv*), gjennem N. og O. til S* 3/4 O. (S. t. V. misv.), og brænder fra 15de Juli til og med 15de Mai. Længde 5 18' 40"* Bredde 59 47' 50"* Høide over Havet 50 Fod. Synsvidde 1 å l l/4 Miil.

22 Slotterø. o 2. Kyst fyr. Fasf Fyr. Fyret lyser i alle Kompasstreger mod Havet og Sælbofjord, og brænder hele Aaret. Længde 5 4' 30". Bredde 59 54' 30". Hoide over Havet 148 Fod. Synsvidde 4,/2 å 5 Mile. 0 x h a m m e r e il Ledfyr. Det cr placeret paa selve Hammeren og kan sees '/2 Kabellængde vestenom Seilodden. Fyret skal, naar man kommer sydfra, haves om Bagbord, naar man sbger ind Leden. Det brænder fra 15de Juli til og med 15de Mai. Længde 5 13' 40". Bredde 59 59' 20". Hoide over Havet 130 Fod. Synsvidde 1 Miil. Pirholmen. Ledfyr. Naar man kommer igjennem Bagholmsundet sydfra holdes Fyret om Styrbord. Det brænder fra 15de Juli til og med 15de Mai. Længde 5 11' 30". Bredde 60 5' 15". Høide over Havet 32 Fod. Synsvidde 1 Miil. Lecrøen. Led fyr. Det lyser fra S. t. O. 3/4 O. (Syd misv.) gjennem S, V. og N. til N. U O. 3/4 O. (NO. */2 N. misv.) og brænder fra 15de Juli tii og med 15de Mai. Det bemærkes, at Fyret tabes afsigte naar man i Leden har det overeet med Leeroens nordlige Pynt. Omtrent 3 Kabellængder nordenfor Fyret stikker fra Leeroen 2 Kabellængder mod Vest ud en Grund, paa hvis yderste Deel cr kun 2 å 3 Fod, Længde 5 10' 20". Bredde 60 14' 20". Høide over Havet 55 Fod. Synsvidde 1 å 1 '/4 Miil.

23 ~rw'"<rz ~r' *" Nordnæs. Hdvnefyr ved Bergen. Fa$ F?/>\ Fyrets Hensigt er at veilede de norden- og søndenfra < kommende Skibe til Vaagen og øvrige Ankerpladse. Fyret brænder fra 15de August til og med 30te Aprik Det lyser i en Halvcirkel fra SV* gjennem V; og N. t. NO. Længde 5 18' 30". Bredde 60 24' 0". Høide over Havet 40 Fod. Synsvidde 1 Miil. Skjellanger. o 5. Led- og Havne fyr. Fyret tjener til at veilede Fartoier paa Bergens Nord-Led og til at finde ' - J i «Havnen ved Skjellanger Gaaid, og er der for at lette Indsejlingen anbragt eh Jernsoile paa Skjæret Katten strax Syd om Fyret. Fyret lyser fra N. t. V. 3/4 V. gjennem Vest til Syd. Det brænder fra 15de Juli til og med 15de Mai. Længde 4 57' 10". Bredde 60 36' 35". Høide over Havet 56 Fod; Synsvidde 3 å 3 /g Miil. Hellisø. o 2. Kystfyr. Blinkfyr. < f *» * t Blink hvert Minut af 12 Secunders Varighed. Imellem Blinkene ere mørke Mellemrum, naar man er 2 Mile af. / Det lyser helt rundt og brænder hele Aaret. Længde 4 43' 0". Bredde 60 45' 5". Høide over Havet. 150 Fod. Synsvidde 4 1/2 å 5 Mile. Ir s- % t* r 2. Sømærker paa denne Kyststrækning. 1) H vidingsøes Fyrtaarn.... 2) Skudesnæs F y rh u u s... 3) Udsires tvende Taarne.... 4) Slotterø F yrtaarn... 5) F u rren s Mærke ) M arsteens Mærke ) H ellisø Fyrtaarn Figur. Læng de. B redde ' 25". 59 3' 40". 5 18' 0". 59 8' 25" ' 40" ' 20".. 21-a. 5 5' 0" ' 30" ' 30" ' 45".. 7-b. 5 2' 15". 60 T 45".. 21-a ' 0" ' 5". 2 *

24 D. Kyststrækningen fra Stat til Trondhjemsfjorden inel. 1. F y r e. Rundø. o 1 Kystfyr. Fyret lyser i alle Kompasstreger mod Havet og brænder fra 1ste August til og med 15de Mai. Længde 5 35' 10". Bredde 62 25' 0" Hoide over Havet 157 Fod. Synsvidde 5 å 6 Mile. Hogstenen. o 4- Ledfyr. Fast Fyr med Blink. Blink hvert tredie Minnt. Det lyser i alle Kompasstreger mod Farvandet; brænder fra 1ste August til og med 15de Mai. Længde 6 1 Bredde 62 28'. Hoide over Havet 40 Fod. Synsvidde 3 Mile. Valderhoug. Havnefyr. Fyret tjener til at finde Ankerpladsen under Valderhougslrand, fornemmelig' naar man kommer søndenfra og indad Bredsundet, Det brænder fra 1ste August til og med 15de Mai og lyser fra NO. t. O. gjennem Øst og Syd til SV. 3/4 V. Ankerpladsen ligger i SO. t. S. fra Fyret. Længde 6 7' 25". Bredde 62 30' 5". Hoide over Havet 40 Fod. Synsvidde 1 Miil. A al e s u n d. Havnefyr Fast Fyr med rødt Lys Fyret er anbragt paa Enden af Aalesunds Havncmole, og tjener til at finde? den indenfor samme værende Havn. Under Indseilingert holdes Fyret om Styrbord. Det brænder fra 16de August til og med 30te April. Længde 6 8' 30". Bredde 62 28' 40".

25 Lcpsorev Fyrskib. Fast Fyr, lyser rundt* Fyrskibet er placeret paa Revets sydøstlige Deel paa 3 Favne Vand. Fartoier, der passere Revet, maa holde vestenom Fyrskibet. I tykt Veir lyder en Klokke hver /4 Time, Fyret brænder fra 1ste August til og med 15de Mai, Længde 6 14 */2y* Bredde */2'. Høide over Havet 24 Fod. Synsvidde 1 Miil, o * Qvitholmen. o 2. Kyst- og Ledfyr. Blinkfyr. Blink hvert Minut af 12 Secunders Varighed; Imellem Blinkene er der Formørkelse, som dog ikke er total for i en Afstand af 2 Mile, Fyret brænder fra 1ste August til og med 15de Mai. Det lyser fra S. 3/4 V. (SSV. 3/4 V. misv.) gjennem Vest, Nord og Øst til SO. 3/4 0. (SSO. 3/4 O. misv,) De Skibe, der i Nødstilfælde soge ind Fugleleden om Natten ved Hjælp af Qvitholmens Fyr, maa bringe dette i O, l/2 S. (SO. t- O. l/2 O. misv.), da der styres ret paa Fyret til man har nærmet sig dette paa omtrent l/2 Mil. Nu forandres Coursen til ONO. (O. misv.), hvorved man vil passere omtrent 2 a 3 Kabellængder udenom Biognan. For det Tilfælde, at man faaer Faldet (blindt Skjær) Biognan ret forud, gjores opmærksom paa, at man helst bor soge at holde dette om Styrbord, dog kan man uden Fare passere det paa begge Sider, da Faldet er aldeles steilt overalt. Distancen man skal seile den opgivne Cours ONO. (Ost misv.) er omtrent 1 Somiil, og Larmen af Faldet Biognan vil desuden gjore, at man med Lethed bemærker, naar man er paa Siden af det. Fra delte Sted styres imellem ONO. O. (O. */2 S. misv.) og ONO. (Ost misv.) eftersom man er kommen længere nord eller syd om Faldet Biognan 1*/* Mil, da man netop vil have passeret Faldet Brake. Nu forandres Coursen til NO. 7^ O. (ONO }/i 0. misv.), hvilken Cours styres til man faaer Stavnæs Fyr isigte. Vil man derimod gaa ind Leden udenom Fuglen, da bor man ikke komme Qvitholmen nærmere end 1 å 1V2 Somiil, lor man kan peile del i SO* l/2 S* (S. t. O. l/2 O. misv.), da man kan styre lige paa Fyret, dog efterhaanden forandrende sin Cours saa meget til oster, at man, naar man har nærmet sig Fyret paa omtrent V4 Mil, peiler det i SSO. (Syd misv.) da man styrer ONO. (Ost misv) for at komme op paa Siden af Biognan. Senere folges den ovenfor givne Anvisning. Naar Qvitholmens Fyr peiles sydligere og vestligere end S. t. O. 3A O. (S. V4 V* misv.), maa man ikke seile ind paa samme, da man kommer for nær Olan- eller Myholmene. Længde 7 12' 30". Bredde 63 2' 15". Høide over Havet 130 Fod. Synsvidde 4 1/2 å 5 Mile.

26 Stavnæs. o 5. Ledfyr. Dette Fyr tjener til Veiledning for Indseiligen til Christiansund igjennem Lobet ved Treflossen^, samt i Forbindelse med Qvitholmens Fyr tillige for de Skibe, der ere komne ind Fugleledet og ville ind til Christiansund. Det lyser i Kompasstregerne fra V. '/2 N. (NV* t. V. '/2 V. misv.) gjennem Nord og Øst til 0 S 0. (SO. misv.) Naar man ved at staa ind Fugleleden har seilet Stavnæs Fyr isigte (see Qvitholmen), forandres Coursen tli O. t. N. (O. t. S. misv.), hvilken Cours styres til man peiler Stavnæs Fyr i SO. V2 O. (SSO. % 0. misv.), då man styrer under Stavnæspynten, der er aldeles reen. Herfra styres SO. t. 0* (SO. t. S. misv.) til man netop er i Kanten af Lyset, da Coursen er OSO. (SO. misv ), hvorved observeres, at man ingensinde taber Fyret afsigte; men bor om muligt soge at styre saaledes, at man paa den ene Side af Dækket kan see Fyret, medens det tabes afsigte paa den anden Side. Herved seiler man sig ind mellem Smorvignæsset og Indlandet, og saasnart man har Sundet aabent, styres en ostlig Cours til man er inde paa Havnen, hvor Ankergrund findes paa 16 å 20 Favne Vand. Enhver, der vil soge Christiansunds Havn, gjores opmærksom paa, atland^ toug maa haves i Beredskab. Farloier, der soge ind Treflossen ved Hjælp af Stavnæs Fyr, bringe det i SO. V2 0* (SSO. V2 0. misv.) og styre da lige paa Fyret til man er under Stavnæspynten; senere folges den forhen givne Anvisning. Fyret brænder fra 1ste August til og med 15de Mai. Længde 7 38' 15". Bredde 63 7' 20". Høide over Havet 63 Fod. Synsvidde 3 Mile. Lecrvig. Led- og Havnefyr. Det brænder fra Isle August til og med 15de Mai. Fyret er placeret paa Nordsiden af Indlandet og tjener til Veiledning for Fartøier, der gjennem Sørsundet søge Christiansunds Havn. Længde 7 42'. Bredde 63 6' 30". Ringholmen, o 5. Led fyr. Dette Fyr tjener til Veiledning for Fartoier i Trondhjemsleden, samt for at finde Ankerpladsen under Tyrhoug ved Ædos KO. Pynt. Det brænder fra 1ste August til og med 15de Mai og lyser heelt rundt.

27 Længde 8 13' 25". Bredde 63 18' 45". Høide over Havet 50 Fod. Synsvidde 3 4/2 Miil. Terningen, o 5. Ledfyr. Dette Fyr tjener til Veiledning for Fartoier i Trondhjemslcden, Det brænder fra 1ste August til og med 15de Mai og lyser fra NO. t. O. gjenuem Øst og Syd til VSV. */2 V. Længde 9 9' 0". Bredde 63 29' 35". Høide over Havet 97 Fod. Synsvidde 3 Mile. Agdanæs. Ledfyr. Fyret veileder til og fra Trondhjenisfjorden. Det brænder fra 1ste August til og med 15de Mai. Længde 9 49' 30". Bredde 63 38' 15". Høide over Havet 113 Fod. Synsvidde 2 å 3 Mile. Munk h o lin en. o 6. Havnefyr. Dette Fyr veileder til Ankerpladsen i lisvigen og for Seilladsen i Trondhjemsfjorden. Fyret brænder fra 1ste August til og med 15de Mai og lyser fra NNO. l/2 O. gjennem 0. S. og V. tilnnv. l/2 V* Længde 10 24' 50". Bredde 63 27' 10". Høide over Havet 43 Fod. Synsvidde 2'/a Miil. 2. Sømærker paa denne Kyststrækning. F ig u r. L æ n g d e. 1) Svinøens Mærke*) b. 5 14' 30". 2) Rundøs Fyrtaarn...22-a. 5 35' 15". 3) H ogstenens F y rta a rn b. 6 1' 30". 4) Qvitholmens Fyrtaarn a.**) 7 12' 30". 5) Stavnæ s Fyrbygning ' 15". #) Mærkets Farve er naturlig Steencolor. **) Dog sees ikke Bygningerne fra Soen, B re d d e ' 0" ' 50" '. 63 2' 15", 63 T 20".

28 E. Kyststrækningen fra Trondhj emsfj orden til den russiske Grændse. Kystfyr. 1. Fyre. Villa, o 2 Fast Fyr med Blink. Blink hvert 4de Minut, lyser i alle Kompasstreger mod Soen, og brænder fra 1ste August til og med 15de Mai* Længde 10 41' 55". Bredde 64 32' 50". Høide over Havet 128 Fod. Synsvidde 4 */2 å 5 Mile. Præstø, o 6. Ledfyr. Det lyser fra SV. (SV. t. V. 3/4 V. misv.) gjennem Vest og Nord til NO. 3/4 N. (NO. t. O. misv.) Naar Fartoier ville fra Folden soge ind til Nærosund^ da bor de holde sig i det stærkeste Lys, som falder i SV. J/4 V, (YSV. vel saa vestlig misv.) og altsaa styre NO. V4 O* (ONO vel saa ostlig misv ) da de ville gaa fri af alle Grunde eller Fald. Naar man er kommen Præstd nær paa V4 Miil, styres N«V4 O. (NNO. misv.) til Fyret haves i ONO. l/4 O. (Ost misv.), da Coursen forandres til NO y4 N. (NO. t O. V2 0. misv.), hvilket bærer ret op Nærosundet. For at undgaa Lokefaldene og Skjærene mellem Ålegården og Præsto, maa intet Fartdi komme saa ostlig, at Præstofyret tabes afsigte. Fyret brænder fra 1ste August til og med 15de Mai. Længde 11 7' 30". Bredde 64 47' 25". Høide over Havet 35 Fod. Synsvidde 3 Mile. Buholmen, o 6. Led- og Hanne fyr. Dette, der er anbragt paa den nordlige Deel af Buholmen ved det nordlige Indlob til Brondsund, lyser fra N. V2 V. (N. t* 0. lu O* misv.) gjennem N* og O*, hvor Lyset borttages, og i sydlig Retning, fra S. t. V. f/4 V. (SV* t. S* misv.) mod V*, hvor Lyset ligeledes borttages, i begge Retninger over hele Farvandet. Den forstnævnte Kompasstreg falder klar ostenom Flæsen, den sidstnævnte en god halv Kabellængde klar vestenom Ormogalten* Ved ikke at komme udenfor Fyrets Lysgrændse, vil man altsaa gaa fri af disse Skjær, og Fyret vil saaledes veilede for Indseilingen til Brondsund, saavel sonden- som nordenfra. Det maa iagttages, naar man nordfra nærmer sig Sundet efterat

29 være klar vestenom Salhuusrogn, at man bringer Fyret ikke sydligere end S. t V. eller SSV. pr. Kompas, hvorefter man kan styre lige paa Fyret, hvor der er reent klods til Land, indtil Indlobet vestenom Buholmen aabner sig, og hvorpaa man da med Fyret om Bagbord holder SV. ind i Sundet, hvor der findes Ankerpladse og Fortoiningsringe. Fyret brænder fra 15de August til og med 30te April. Længde 12 13' 30". Bredde ' 30". Høide over Havet 41 Fod. Synsvidde 2 1., Miil. V a a g 0. O 5. Fyret lyser fra NV. */4 N. (NNV. */4 V. misv.) gjennem N. og O. til SO. /2 O. (SO. t. S. misv.) og brænder fra 15de August til og med 30te April. Fyret, der tjener til Veiledning for Fartoier, som soge Havn ved Nordre Helligvær, er placeret paa Vaagoens nordostlige Pynt, og holdes om Styrbord under Indseilingen fra Vestfjorden. Omtrent 20 Favne fra Land, NO. t O. pr. Kompas, fra Fyret, ligger en Boe, som man maa holde ostcnom. Længde 14 1' 40". Bredde ' 0". Høide over Havet 48 Fod. Synsvidde 3 Mile. Hjertholmen. o 6. Led- og Havnefyr Dette Fyr, der er anbragt paa den ostlige Del af Hjertholmen, vil lyse fra N. t. O. % O. (NO. 3/4 N. misv.) gjennem O. og S. til S. t. V. V4 V. (SV. t. S. misv.) Den førstnævnte af disse Kompasstreger falder 3/4 Kabellængde klar ostenom Strandodden, og saaledes ogsaa klar af Skjæret Falken; den sidstnævnte Kompasstreg falder 1 V2 Kabellængde klar Ostenom det fra Rotvær længst fremstikkende Skjær, saavelsom klar af Smælrumpen og Smælen. Hjertholmen, som man maa passere ostenom, er paa Nord- og Ostsiden reen til V2 Kabellængde fra Land. Lodingens (Roholmens) Havn ligger 1 å 2 Kabellængder i NV. og NV. t. N. fra Fyret. Omtrent 3 Kabellængder i NO. t. N. pr. Kompas fra dette ligger en Grund, Havneskallen^ hvorpaa 16 Fod dybt ved lavt Vande. Fyret brænder fra 15de August til og med 30te April. Længde 16 3'. Bredde 68 24' 30",. Hoide over Havet 65 Fod. Synsvidde 2 /2 å 3 Mile. Sjaaholmen ved Skraaven. Led- og Havnefyr. Dette Fyr er anbragt paa Sjaaholmens vestlige Deel

30 og lyser fra SV. % V. (V. t. S. V2 misv.), gjennem V. til NV. 3/4 V. (NV. t. N. misv.), samt fra NNV. 3/4 V. (N. t. V. misv.) til N. t. V. 3/4 V. (Nord misy.), idet Lyset mellem Kompasstregene NV. 3/4 V. og NNV. 3/4 V. borttages af Land. Det brænder fra 1ste September til og med 14de April. Fartoier, der holde ind mod det vestlige Lob, bor holde sig nær Fyrets sydlige Lysgrændse, eller holde Fyret i omtrent () f. N. V2 N. pr. Kompas; senere langs Vasvigholmens Nordside, indtil man ved dennes ostlige Pynt dreier i SO Ketning for at gaae sondenom Sjaaholmen og videre Ostenom denne til Ankerpladsen* Længde 14 41' 30". Bredde 68«9' 30". Høide over Havet 3 0 Fod. Synsvidde 1 Miil.» Kjeøen ved Svolvær. Led- og Havnefyr. Fyret lyser fra S. t. V. l/4 V. (SV. t. S. misy.) gjennem Syd til NNO. l/4 O. (NO. misv.), og brænder fra 1ste September til og med 14de April. Ved vestenfra at holde ind Lobet (Hvalbeensleden) styres ret mod Fyret indtil op under de i Syd for Kjeoen liggende Holmer, da man styrer langs Kjeoens V. Side. Kommer man ostenfra seiles Fyret ikke nærmere end at man kan gaa klar sondenfor de forstnævnte Holmer, hvilket sker ved at bringe Fyret i NNO, pr. Kompas. Længde 14 37' Bredde ' 15". Høide over Havet 52 Fod. Synsvidde 1 Miil. ørsvaag. Havnefyr. Anbragt paa den nordlige Ende af Sagoen vil Fyret tjene til Veiledning «for at sogc Orsvaags Havn og lyse fra SV. V4 V. (VSV, misv.) gjennem S,, O. og N. til NV. t. V. 3/4 V. (NV. misv.) Hovedindlobet gaar osten- og nordenom Sagoen, hvor Farvandet er reent, dog maa man ikke komme Oens nordlige Deel nærmere end */4 Kabellængde. Det sydlige og snævrere Indlob er ligeledes reent. Fyret vil her tabes af Sigte. Den almindelige og bedste Ankerplads ligger i N. t. O. pr. Kompas fra Fyret, Omtrent 1Vi Kabellængde i N. t. V. fra dette ligger en Boe, hvorpaa 9 å 10 Fod dybt ved lavt Vande. Fyret brænder fra 1ste September til og med 14de April. Længde 14 27'. Bredde 6b 11' 40". Høide over Havet 89 Fod. Synsvidde 1 '/2 Miil.

31 Ilenningsvær. ø 4. Fast Fyr med Blink. Blink hvert Iredie Minut. Fyret lyser rundt og brænder fra 15de August til og med 30te April. Soges Ankerpladsen i Saltværingssundet ved Hjælp af Fyret, da bringes dette i N. t. O. V2 0 (NO. t N. misv.), hvilken Cours styres indtil omtrent 3 Kabellængder fra Fyret, da man holder noget ostligere for at gaa sondenom dette, og, naar 2» 3 Kabellængder forbi samme, kan ankres paa 5 a 6 Favne. Længde 14 14' 30". Bredde 68 8* 30". Høide over Havet 110 Fod. Synsvidde 4 å 4 1/2 Miil. Stamsund. Led- og Havnefyr. Fyret lyser fra SSV. T/2 V. (SV. misv.) gjennem Syd til 0. /a N. (O. t. S. misv.) og brænder fra 1ste September til og med 14de April. Fyret, der er placeret paa Tornholmens sydlige Pynt, maa holdes om Styrbord ved Indseilingen til Stamsund, Mod SV. er det skjærmet for Skjæret Stabben, saaledes at man gaaer klar heraf ved at holde sig i Fyrets Lysgrændse, Længde 13 53' 0". Bredde 68 7'. 15". Høide over Havet 56 Fod. Synsvidde l ' / 2 å 2 Mile. Svinø ved Balstad, o G Ledfyr. Fast Fyr med rødligt Skin. Det lyser fra NV. t. V. 3/4 V. (NV. misv.) gjennem V. S. og O. til NNO. V4 0. (NO. misv.), og brænder fra 1ste September til og med 14de April* Længde 13 34' 30". Bredde 68 3'. Høide over Havet 190 Fod. Synsvidde å 3 Mile. Havnefyr. Reine. Fyret hersteds er placeret paa Olenilsoens sydlige Pynt, og tjener til Veiledning for at soge Havnen ved Reine; det lyser fra NO. t, 0. */4 0. (0, t. N. misv.), gjennem O. S. og V, til NNV. V4 V, (N, t. V. misv.) lndlobet mellem Lamholm og Langskjær vil haves aabent, naar Fyret peiles mellem N, l/2 O, og NNO, pr. Kompas, Saavel dette Indlob som det andet nordenom Langskjær

32 28 er recnt, Under Indseilingen holder man vestenom Fyret, og derpaa mellem dette og nogle omtrent 1 V2 Kabellængde i VNV. fra Samme liggende Smaaskjær, Fiskeskjærene. Overalt i Bugten kan ankres, endogsaa strax indenfor Lang- skjær og Lamholm* Fyret brænder fra 1ste September til og med 14de April* Længde 13 8' 30". Bredde 67 55' 50". Høide over Havet 40 Fod. Synsvidde l l/2 Miil. i Glopen ved Sørvaagen. o 6. Led- og Havnefyr. Det lyser fra SSV. T/4 V. (SV. misv.) gjennem S. 0. og N. til NV. t. V. 3/4 V. (NV. misv.) og brænder fra 1ste September til og med 14de April. Fartoier, der soge Sorvaagens Havn, kunne holde ind enten imellem Fyret og et i NNO. V2 0. (pr. Kompas) fra dette liggende Skjær, Kraaken, eller nordenom dette, imellem samme og Skjæret Skjortebaken I forste Tilfælde holder man sig under Glopen, da der paa SO. Siden af Kraaken ligger 3 Boer; i andet Tilfælde nærmest Kraaken. Længde 13 4' 30". Bredde 67 53' 30". Høide over Havet 130 Fod. Synsvidde 2 l/2 å 3 Mile. Andenæs, o 2. Fast Fyr med Blink. Blink hvert tredie Minut. Fyret lyser i alle Kompasstreger mod Havet og brænder fra 15de August til og med 30te April. Længde 16 8' 10". Bredde T/2'. Høide over Havet 130 Fod. Synsvidde 4 l/2 å 5 Mile. Hekkingen. o 4. Fyret lyser fra NV. t. V. (NV. l/2 N. misv.) gjennem Nord og Ost til SO. t. S. (S. t. 0. T/2 0. misv.) og brænder fra 15de August til og med 30te April. Ved fra Havet at styre ind mod Malangenfjord eller fra denne tilsos vil man ved at holde sig i Fyrets I-ysgrændse gaae klar af de udenfor Fyret liggende Boer. Længde 17 50' 30". Bredde 69 36' 0". Hoide over Havet 68 Fod. Synsvidde 3 y 2 Miil.

33 Fuglenæs. o 6. Led- og Havnefyr. Fyret lyser fra NNV. (N. t. V* misv.) gjennem V. og* S. til QNO. (O. t. N. misv.), og brænder fra 25de August til og med 19de April. Fyret, der tjener til Vejledning for de Fartoier, der sfige Hammerfests Havn, er placeret paa den ydre Pynt af Fuglenæs, Længde 23 40' O". Bredde 70 40' 15". Høide over Havet 33 Fod. Synsvidde 2 T/2 3 Mile* 2. Sømærker paa denne Kyststrækning. F ig u r. L æ n g d e. B red d e. 1) S ulens Taarn ' 10" ' 45". 2) K ra a k a s Mærke. * ' 0" ' 50". 3) L e ik u a s Mærke.. 23-b. 9 57' 30" ' 40". 4) B uholm ens Mærke. 22-a 10 26' 20" ' 0"' 5) V illa Fyrtaarn 23-a ' 55" ' 50". 6) Q v æ rn h o lin en s Mærke.. 7-b ' 45" ' 35", 7) S ø n d re F le in v æ rs ]Mærke ' 30". 67 9' 5". 8) N o rd re F le in v æ rs Mærke ' 0" ' 5". 9) G ivæ r T en h o lm en s Mærke * ' 0" ' 0". 10) S ø n d re H ellig v æ rs Mærke ' 0" ' 15". 11) N o rd re H ellig v æ rs Mærke * ' 10" ' 0". 12) Ø ih o lm en s Mærke ' 0" ' 30". 13) M aalø sk arh o lm en s Mærke ' 20" ' 50". 14) A n d en æ s Fyrtaarn i ' '/2'. 15) H ek k in g en s Mærke o 51' 0". 69o 36' 0". 16) K jø d v ig fje ld e ts Mærke «21' 30" ' 0".

34 i " S V I. t I b! V i i i *

35 m V 5 5 S r *'i 0 i _ - i,4l 11IIH III IMB1II. j I!W f e f t J[ f y fi1 iiftij EB TOfWiffiMia /1 i himkti U»firti 23, a i 1 m!6 imiilm itt1 s n A 23,b zr 23 f l l a a j j 36' 37 tmn ipii il:. m.-4 - J Gø-Alen..

36 >- *5. V \ C &. \ T* ' M, 4, i XJ é

37 s * </- v..* < ' '-. T> \-.v-lii ^ t e - * :, * V r* : * ;? *.fefeimå&k$'k '! r*. % * * \ 1 * ' / '.- *-. * * «' V*, * ' * ' - ' f t v. -1» \ > l J T, v *> * '.. r t, -9» * 1 /., *,. ' «- /. : ''' ; - : * *". * t - *; _ ; ^ * ; -, t _ T,. ' ' i / 9» *t ' - *"* 7.. ; fe. V-, fer ^ ' t- 4 t *.». - v -:. -.' - -V-. * ' i*... * y 1. *. '\. ' - ' - p i*. *. ' h r./; : -*< - - v - r v ' * *** ' p 1 r \ te v.... *, ; : > :. ^ i ;, ; / - '. ^ - t* L-r>'.^ *^ ^O' ' *. ' «' < ' r s/tek-;-: ite ;^v.?&&$**,' jt:.- M \a**1' ", ' r. -. v *-.. ^ j *.. ;.-. ' V.' ^. ;. - V " ;,. jr.i *. y -. > - r f - SC:<^' / ', - 9 ' ' - *., V. y. < * * ' i.: t * ' _ fe-, - f'»* '.y Y M y - -i > S ; 7 * * -* (* > * \ 1 *. * 4 *;' - * t e * \ 'T ^ B» _K '*- * 4 * - i - * >.. ' r *- - * ' ^ ' i.* -.U *.. *, ' ' 'Kl 4 - / V -,^sr- ' V 4»* ' M - ~jr.. f : *.. ". * r-.' r - 4 r "r V * * 4 *. V'-. ; t 4. - %' V. T ; ' o - < > -, ><> < - >... ;V V,/ -7 'jr *5jm - i*«, 1 :.. «i.,r :;-''- -'-' ; :MS / ' -'* t e :}!>,' -- *: * #. * -.r;»? m i s ' : *.. 5. /,.. fe.; '* *.jv/ ;fe-' fey r - * *lk V- fe -*,*.< >+.-oa.. ;4-.»*, t.v - r : \r *, r -r..... *.=-.. ; 1.«r*,1 > 1.-. *'» _- >. 19 1, V. 4 -'. V -.. V-.'... * : - - ;. -!' * ;.. '. '. ' 9 '.,. ' : : i ' ^ * *. %- 4'i;^:v r., } ^ - - ' v > ; >, ; : : <- ' V i,*i V i '. > r -. ^.--v* -* tl.» y : ^ v ; '. y. ;I V-. u V ' - ' t ' ; l. ; - A h - : - - S ' - ' «' ' ' : * v 4 ' r - ' V' /, 4 ' f i r.. <. ". V 4 V <. ' 'v - v. * ' c - *. -1-'. ; : '!. ' >' Y:Y-.<-' $*.:., «. <..» > ' - v *: V *;. y i f ^ s ; &.. : - ' -. ; ' n ->//Y. / =.v ' b A-.. -,, -., :;- v: ; * ^ 4 t: r - r / f r - V-. -*. n * \, - :. - S!.. " 4 > '. /. i V S w 1,.. - r.' - r? ^ \ r i # r. -» ' :...- ' r<-..v-v - - ; 4> : ' - V - i. ; - - r -. \ «7.. ' v t f e.» < >. - ' - -i 4 4 t *. fe' - 4. ' - \ V J' t e u ' - v / : *.?A 4 *4< * *'. / : ' ' - - * \ 4. i ' - U % i * y ' i, }. *"'-.,i. '4 ^ p S f - o * i- :. ' * ' - *» r \ r» ^ >. y j f c w ' t e ' y - f e v - * ' ; - i*»» -., - ^ r. * > - -. I -*, - v l - i > ; t ^ ' * '. f e j t y V} v.. - V : v * v. r ' t - : : > r - ^ ', ; - s. - ' C? *v\ :: r-. v -. -» * ^ l *v ; ; 4-* i. - S * - ' '. fc *',= ': 1 '- > V Y 1*. y : ' : hii, v. ;. -. ' s '. 5*;- v - ; V,. U ** /; W - ' v. s*. ^ c. V, M Y i! %. '... - V - V V. ' i 4*^* I 4^».^4 A ^ - -. I.. f > '.- ' --.-./ 5--, * - 4 '.-.f : u V «4 : - ; >. ^ : '. V '.-s-' - '*V > V. * t*» -# *. - * * ^ :t. j -./ V t * : ^ * -r ' * 4. V V- *: s g 'r?. V... mm, *? ' r i ' ' ',.» i : t * i- i.-. ^ : V - * 1- - *rr- r * V *.».'.v ; - '... f! '' '!V, V v., ^ l^ V " ". >:. -r y». *7 -' *>.. 'J. - : ;,..A ' T.. i «W. ' t -. ;; > - -' '?... '-'Y;-. y : 1'-y A y i B k_.* r ti t» r ' C: - y*; i». -V :. > 7 r» ' vfe.»* r. i p " ' '. S.'. '. 4%. - 4 r * * > / ' '' V.. r, ' * * f - *, -I % r t ' >.,,, ; \ 1 *'.. < -. A ^ ' ' - v i. < ' W ~j *' " '. *'i -v ;, V r * ^ v\ Y r» ; 4 ' ' w y ; * < ', f. ' < ' r \ ( Y.. '? v / -4*. * " r : " - v 1. v < ; ~ ' ' '. * r i ; V v ; * " " ; ".- i «** '.* /" r ' *-.- * ' * - i \ v : -y 4 ' * ' * u V * '*' -'7 ; r'^- - ^ ; : - ' i f* * p y - 1 :. " " ~a> * ' V i -'. ' ' * - ; _. ' ' w. : ' '. v. j *. - - :. ; - ^ r y ;- : h f. t f : > - * ' r " * : -4 - \ $ v *.» ; - *' ' f - \ *.» r v 4 " * /. * i. '*:-«-. :... '?. " X '* ;? *.» - f * *'* ' - ' ; X;..' r,...'.4 '-: -y '.' ; '. - te - - *" *. 1» - i -% - <. - i.,.. 1 M.* y yfe'.:. * > u n s - J r ^ /.. * * -y -. ' f / ; t. < '. ** *» * * - f ry * ^ ; r"v ' ;. * i ; /* ^ ' * i *, i X. V. ' {-, / ^...., - *' *. vc : v* ; - r - H : * o r *. - i, V - :,» 4' *- - > r»», < * *.. : fv..y * * * v ; i (,.:-, - y - t e t e ' - : y <.. ' ' v v / v A.* r;. ' ^. V/ -i *'» " :. v ; b *.... ' * >.i *w -i v! V *,.. ; ' v s.* å, ' - 'N* Vf v -\i l * * - -A.'. «- 4 ' r ; y *. -v.s y. :'V' >'i : ' * (, ; '.»i " fifevuv' 1J-"s ^ " - i. i ". Æ 4. f?7 4< Æ f i u M Y :. I v?:. ' ' - -r-y ~ v :7-fe /vy-.-..fe - f e - ' ; p j : /-.fe'-y 4*. **.» *' >.* * - i 4 - «_ ' ' - * 4 * Ir J ^., ±.. ''«t "[.' ;.- V.' j r ;. * '1v :...v t ø y : ; v;' ' - r' <. -*W - r j ' - M ' ' - :. ; ';/r-. ^ ; *?* - fe-fevfr',. r.fr.! ' ' - fe-» v y P f ' " -. I V. V -' ', ^V: -r ^ -fev. **

38

DET KONGELIGE BIBLIOTEK

DET KONGELIGE BIBLIOTEK DET KONGELIGE BIBLIOTEK 300209079 F o r t e g n e l s e over Somærker don norsk. Kyst Udgvet af Drektøren for Fyr- og Mærkevæsenet, efter den Kongelge Norske Regjerngs Marne- og Post Departements Befalng

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE

FREDERIKSSUND KOMMUNE Økonomiudvalget den 21. januar 2002 Side 1 af 9 FREDERIKSSUND KOMMUNE U DSKRIFT Økonomiudvalget 21. januar 2002 kl. 16.00 i mødelokale 2 Mødedeltagere: Knud B. Christoffersen, F in n V e s te r, B e n

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE

FREDERIKSSUND KOMMUNE Det sociale udvalg d. 8. november 1999 Side 1 af 5 FREDERIKSSUND KOMMUNE U D S K R IFT Det sociale udvalg Mandag den 8. november 1999 kl. 18.30 i mødelokale 3 i Social- og Sundhedsforvaltningen Mødedeltagere:

Læs mere

Tab.21. Fig.46. Tab.22. Fig.47.

Tab.21. Fig.46. Tab.22. Fig.47. Thomas Bugge "De første grunde til den rene eller abstrakte mathematik. Tredje og sidste Deel. Den oekonomiske og den militaire Landmaaling". Kiøbenhavn 1814. 61 Tab.21. Fig.37. Paa en afstukken Linie

Læs mere

Register. I. U d s e n d e l s e r. Rettelser til tjenestedokumenter.

Register. I. U d s e n d e l s e r. Rettelser til tjenestedokumenter. Register I. U d s e n d e l s e r T j e n e s t e d o k u m e n t e r. R e g le m e n t I, b i l a g s b o g e n...9 9, R e g le m e n t V... R e g le m e n t V I I I... P o s t g i r o b o g e n... V

Læs mere

ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED. Stadsskoleinspektør Aage Sørensen

ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED. Stadsskoleinspektør Aage Sørensen ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED Stadsskoleinspektør Aage Sørensen S k a g e n s k o le k o m m is s io n : (d.» / s 1956) P r o v s t W a a g e B e c k, f o r m a n d F r u

Læs mere

Beregning af navigationsopgaver til kort 102 kapitel B,C,D + PRØVER

Beregning af navigationsopgaver til kort 102 kapitel B,C,D + PRØVER Beregning af navigationsopgaver til kort 102 kapitel B,C,D + PRØVER 1 B 5 a 082 O strøm (S) 8 O 074 O afdrift (N) 5 O 069 O B 5 c 198 O strøm (V) 6 O 192 O afdrift (Ø) 4 O 188 O B 5 b 102 O strøm (N) 4

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE

FREDERIKSSUND KOMMUNE Plan og Miljøudvalget den 24. marts 2003 Side 1 af 10 FREDERIKSSUND KOMMUNE U DSKRIFT Plan og Miljøudvalget Mandag den 24. marts 2003 kl. kl. 14.00 i mødelokale Udvalgsværelset Mødedeltagere: Finn Vester,

Læs mere

Artikel 1. Denne Konvention omfatter følgende Farvande:

Artikel 1. Denne Konvention omfatter følgende Farvande: BKI nr 228 af 21/06/1933 (Gældende) Udskriftsdato: 2. juli 2016 Ministerium: Udenrigsministeriet Journalnummer: Udenrigsmin., j.nr. 63.D.31. Senere ændringer til forskriften BKI nr 8 af 27/01/1986 BKI

Læs mere

Onsdagen 7de Octbr 1846

Onsdagen 7de Octbr 1846 5309 Grundtvigs prædikenmanuskripter fra 1845-46 udgivet januar 2010 af Lars Toftdahl Andersen i Grundtvig-Byens digitale bibliotek med støtte fra Tipsmidlerne (2001) og N.F.S. Grundtvigs Fond (2010).

Læs mere

Chr. Bjørn Petersen Ingeniør & entreprenør København Stockholm Hovedkontor: Grønningen 15

Chr. Bjørn Petersen Ingeniør & entreprenør København Stockholm Hovedkontor: Grønningen 15 Moderne Fyrtaarne i Danmark Chr. Bjørn Petersen Ingeniør & entreprenør København Stockholm Hovedkontor: Grønningen 15 MODERNE FYRTAARNE I DANMARK Medens Fyrtaarne i Almindelighed bygges paa land eller

Læs mere

landinspektøren s meddelelsesblad maj 1968 udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører

landinspektøren s meddelelsesblad maj 1968 udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører landinspektøren s meddelelsesblad udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings medlemmer redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører indhold: L a n d in s p e k t ø r lo v e n o g M

Læs mere

Landinspektørens Meddelelsesblad Den danske Landinspektørforening * Lindevangs Allé Frederiksberg telefon

Landinspektørens Meddelelsesblad Den danske Landinspektørforening * Lindevangs Allé Frederiksberg telefon Landinspektørens Meddelelsesblad Den danske Landinspektørforening * Lindevangs Allé 4 2000 Frederiksberg telefon 38 86 10 70 e-mail: ddl @ddl.org. Redaktion og annonceekspedition samme sted Redaktør: Landinspektør

Læs mere

St.Hans Hospital. Indbydelse til Concurrence

St.Hans Hospital. Indbydelse til Concurrence St.Hans Hospital Indbydelse til Concurrence Ved kgl. Resolution af 14 de Octbr. 1851.er det bestemt, at der ved almindelig Concurrence skal tilveiebringes Plan og Overslag til Bygningsanlæggene ved den

Læs mere

Kjøbenhavn, i Generaltoldkammer- og Commerce-Collegium, den 2den Octbr. 1838

Kjøbenhavn, i Generaltoldkammer- og Commerce-Collegium, den 2den Octbr. 1838 Øen Hirtsholmen! Bekjendtgjørelse for Søfarende! Ifølge Kongelig allernaadigst Befaling er, især til Sikkerhed for den Deel af Skibsfarten i Kattegattet, der gaaer vesten om Øen Læsøe eller gjennem den

Læs mere

Menn. har i sig en Trang til Sandhed, til at vide, hvordan det egentlig forholder sig.

Menn. har i sig en Trang til Sandhed, til at vide, hvordan det egentlig forholder sig. Menn. har i sig en Trang til Sandhed, til at vide, hvordan det egentlig forholder sig. En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må

Læs mere

Sancthansnatten. TarkUiB NT872r (rollehefte, Berg)

Sancthansnatten. TarkUiB NT872r (rollehefte, Berg) TarkUiB NT872r (rollehefte, ) Sancthansnatten TarkUiB NT872r (rollehefte, ) 1852 Henrik Ibsens skrifter Diplomatarisk tekstarkiv Kollasjonering og koding Hilde Bøe, Karl Johan Sæth 1 TarkUiB NT872r (rollehefte,

Læs mere

DE DANSKE STATSBANER BANEAFDELINGEN PALLAASEN DENS INDBYGNING OG VEDLIGEHOLDELSE KØBENHAVN S. L. MØLLERS BOGTRYKKERI 1942

DE DANSKE STATSBANER BANEAFDELINGEN PALLAASEN DENS INDBYGNING OG VEDLIGEHOLDELSE KØBENHAVN S. L. MØLLERS BOGTRYKKERI 1942 1 DE DANSKE STATSBANER BANEAFDELINGEN PALLAASEN DENS INDBYGNING OG VEDLIGEHOLDELSE KØBENHAVN S. L. MØLLERS BOGTRYKKERI 1942 2 Forord til reproduktionen Dette er en gengivelse af en beskrivelse af pallåsen

Læs mere

BRANNTAKSTPROTOKOLL - LYNGSEIDET 1856. BRANNTAKST FOR HANDELSSTEDET LYNGSEIDET Aar 1856. Hvorda.

BRANNTAKSTPROTOKOLL - LYNGSEIDET 1856. BRANNTAKST FOR HANDELSSTEDET LYNGSEIDET Aar 1856. Hvorda. BRANNTAKST FOR HANDELSSTEDET LYNGSEIDET Aar 1856. 66 Aar 1856 den 18de Juni blev under de almindelige Omtaxationsforretninger afholdt en saadan Forretning paa Handelsstedet Lyngseidet over Handelsmand

Læs mere

Ark No 29/1878. Til Byraadet.

Ark No 29/1878. Til Byraadet. Ark No 29/1878 Til Byraadet. I Anledning af Lærer H. Jensens Skrivelse af 13 April (som hermed tilbagesendes) tillader vi os at foreslaa. 1) at de 2 Beboelsesleiligheder som H. Jensen og H. Jørgensen jo

Læs mere

Frederikshavn kommunale skolevæsen 1962-63 P -

Frederikshavn kommunale skolevæsen 1962-63 P - Frederikshavn kommunale skolevæsen 1962-63 P - F r e d e r ik s h a v n k o m m u n a le sk o le v æ s e n S k o le å r e t 1 9 6 2-6 3 V e d T h. A n d e r s e n s k o l e d ir e k t ø r F R E D E R

Læs mere

Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA.

Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA. Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA. Det homoseksuelle København Fra Bundfald og Kispus til i dag A f Niels Henrik Hartvigson 56 S t o r b

Læs mere

Fortrolig. Oversvømmelsens etablering. Instruks for Lederen

Fortrolig. Oversvømmelsens etablering. Instruks for Lederen Fortrolig Oversvømmelsens etablering Instruks for Lederen Indholdsfortegnelse. Indledning Side 1. Kommandoets Formering - - 2. Kommandoets Inddeling - - 3. Uddeling af Ordrer, Afmarch - - 5. Lederens øvrige

Læs mere

Historien om en Moder. Af H.C. Andersen

Historien om en Moder. Af H.C. Andersen Historien om en Moder Af H.C. Andersen Der sad en Moder hos sit lille Barn, hun var saa bedrøvet, saa bange for at det skulde døe. Det var saa blegt, de smaa Øine havde lukket sig, det trak saa sagte Veiret,

Læs mere

Ministerium om, staar et Lovforslag til en Kolding- Randbøl Bane maatte

Ministerium om, staar et Lovforslag til en Kolding- Randbøl Bane maatte Ministerium om, staar et Lovforslag til en Kolding- Randbøl Bane maatte blive forelagt Lovgivningsmagten, da grundigt at tage Hensyn til, at en saadan Bane formentlig er aldeles unødvendig, da de Egne,

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Fru Inger til Østeraad. 1. versjon, TarkUiB NT280r (rollehefte, Finn)

Fru Inger til Østeraad. 1. versjon, TarkUiB NT280r (rollehefte, Finn) Fru Inger til Østeraad 1854 Henrik Ibsens skrifter Diplomatarisk tekstarkiv Kollasjonering og koding Ingrid Falkenberg, Bjørg Harvey, Stine Brenna Taugbøl 1 Finn Fru Ingers Huuskarl i «Fru Inger til Østeraad;»

Læs mere

uf dtute Hamle 3tøng? ti! Jmtmaii øg Jjdaml, il^ ful^nj og (lotltp, Itørttig tit Jll^mg, Hølfiqn, Jiiormarn, ptmarjta, Jmtenlrorg øg (Sltlpfrorg,

uf dtute Hamle 3tøng? ti! Jmtmaii øg Jjdaml, il^ ful^nj og (lotltp, Itørttig tit Jll^mg, Hølfiqn, Jiiormarn, ptmarjta, Jmtenlrorg øg (Sltlpfrorg, Uden Betaling. uf dtute Hamle 3tøng? ti! Jmtmaii øg Jjdaml, il^ ful^nj og (lotltp, Itørttig tit Jll^mg, Hølfiqn, Jiiormarn, ptmarjta, Jmtenlrorg øg (Sltlpfrorg, Gøre vitterligt: 3Sfter indgiven allerunderdanigst

Læs mere

BRANNTAKSTPROTOKOLL - DYPVIK 1867 GAARDEN DYBVIG 1867. gens Afholdelse med Opnævnelses og Tilsigelses-Paategning, hvilken bliver at indtages saal.

BRANNTAKSTPROTOKOLL - DYPVIK 1867 GAARDEN DYBVIG 1867. gens Afholdelse med Opnævnelses og Tilsigelses-Paategning, hvilken bliver at indtages saal. 158 GAARDEN DYBVIG 1867 Aar 1867 den l9de August blev en Om-Brandtaxationsforretning ifølge Departementets Forlangende afholdt paa Gaarden Dybvig Mat No 1 Løbe No 198 i Lyngens Thinglag over der derværende

Læs mere

Kildepakke 4: De vestindiske landarbejdere efter slaveriets ophævelse

Kildepakke 4: De vestindiske landarbejdere efter slaveriets ophævelse Kildepakke 4: De vestindiske landarbejdere efter slaveriets ophævelse 4.1 Arbejdsregulativet af 26. januar 1849 Efter slaveriets ophævelse i 1848 skulle rammerne for den tidligere slavegjorte befolknings

Læs mere

Nattergalen. Hans Christian Andersen (1805-1875) Udgivet 1844

Nattergalen. Hans Christian Andersen (1805-1875) Udgivet 1844 Nattergalen Hans Christian Andersen (1805-1875) Udgivet 1844 I China veed Du jo nok er Keiseren en Chineser, og Alle de han har om sig ere Chinesere. Det er nu mange Aar siden, men just derfor er det værd

Læs mere

Den flyvende Kuffert. Hans Christian Andersen (1805-1875) Udgivet 1839

Den flyvende Kuffert. Hans Christian Andersen (1805-1875) Udgivet 1839 Den flyvende Kuffert Hans Christian Andersen (1805-1875) Udgivet 1839 Der var engang en Kjøbmand, han var saa riig, at han kunde brolægge den hele Gade og næsten et lille Stræde til med Sølvpenge; men

Læs mere

Kierkegaard Lidenskabens forsvarer

Kierkegaard Lidenskabens forsvarer Kierkegaard Lidenskabens forsvarer Pia Søltoft Ph.d., lektor i etik og religionsfilosofi og Søren Kierkegaard Studier ved Afdeling for Systematisk Teologi Dias 1 "I Forhold til al Lidenskab gjelder det

Læs mere

REGISTER. I. Frem sendelse af T jenestedokum enter.*) A. Rettelse af Tjenestedokumenter.

REGISTER. I. Frem sendelse af T jenestedokum enter.*) A. Rettelse af Tjenestedokumenter. REGISTER I. Frem sendelse af T jenestedokum enter.*) A. Rettelse af Tjenestedokumenter. F re m s e n d e ls e a f S e rie A N r. 1 5... - A N r. 6 7...v...... R e g le m e n t I ( O rg a n is a tio n s

Læs mere

Klokken. H.C. Andersen, 1845 (6,1 ns)

Klokken. H.C. Andersen, 1845 (6,1 ns) Klokken H.C. Andersen, 1845 (6,1 ns) Om Aftenen i de snevre Gader i den store By, naar Solen gik ned og Skyerne skinnede som Guld oppe mellem 5 Skorstenene, hørte tidt snart den Ene snart den Anden, en

Læs mere

den 21. Maj 1881. Ved V. HINTZE. .hvilke Udbredelsen og Karakteren af denne, ikke nærmere omtalte Jordrystelse udførlig belyses..

den 21. Maj 1881. Ved V. HINTZE. .hvilke Udbredelsen og Karakteren af denne, ikke nærmere omtalte Jordrystelse udførlig belyses.. Jordskælvet i det østlige Sjælland den 21. Maj 1881. Ved V. HINTZE. Om Jordrystelsen paa Sj ælian den 21. Maj 1881 har J. F. JOHNSTRUP. indsamlet en lang Række af Beretninger, gennem.hvilke Udbredelsen

Læs mere

Gildet paa Solhoug. 1. versjon, TarkUiB NT348r (rollehefte, Bengt) [1855]

Gildet paa Solhoug. 1. versjon, TarkUiB NT348r (rollehefte, Bengt) [1855] Gildet paa Solhoug [1855] Henrik Ibsens skrifter Diplomatarisk tekstarkiv Kollasjonering og koding Helene Grønlien, Stine Brenna Taugbøl 1 3 Ark. Bengt Gautesøn, Herre til Solhoug, i «Gildet paa Solhoug.»

Læs mere

D Referat af ekstraordinær generalforsamling i Å T O F T E N S G RU N D E J E RF O RE N I N G tirsdag den 23. marts 2004 kl. 19.30 i fælleshuset a g s o r d e n 1. V a l g a f d i r i g e n t 2. K ø b

Læs mere

Dage i København. En film om det, der gør en by. A f Max Kestner

Dage i København. En film om det, der gør en by. A f Max Kestner Drømme i København (Max Kestner, 2009). Foto: Henrik Bohn Ipsen. Upfront Films. Dage i København En film om det, der gør en by A f Max Kestner J e g e ls k e r K ø b e n h a v n. J e g e r f ø d t o g

Læs mere

AD. HEINR.-HANSEN. fy 06

AD. HEINR.-HANSEN. fy 06 AD. HEINR.-HANSEN. fy 06 Privat Eftersyn: Torsdag d. i. Februar 1906 Kl. 11 4. CATALOG OVER AALERIER OG STuDlER AF M a l e r e n A d. H ein r.-hansen, HVILKE BORTSÆLGES VED AUKTION, DER AFHOLDES MANDAG

Læs mere

Veile Amthuss d 7/8 73 Ark No 19/1873. Indenrigsministeriet har under 5 d.m tilskrevet Amtet saaledes.

Veile Amthuss d 7/8 73 Ark No 19/1873. Indenrigsministeriet har under 5 d.m tilskrevet Amtet saaledes. Veile Amthuss d 7/8 73 Ark No 19/1873. Indenrigsministeriet har under 5 d.m tilskrevet Amtet saaledes. Ved Forordningen af 18 Oktbr 1811 er der forsaavidt de i privat Eje overgaaede Kjøbstadjorder afhændes,

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Afskrift ad JK 97/MA 1910 ad 2' J.D. 2' B.D. Nr. 48-85 / 1913 Pakke 8 Dato 10/2 HOVEDPLAN. for ETABLERINGEN AF FÆSTNINGSOVERSVØMMELSEN KØBENHAVN

Afskrift ad JK 97/MA 1910 ad 2' J.D. 2' B.D. Nr. 48-85 / 1913 Pakke 8 Dato 10/2 HOVEDPLAN. for ETABLERINGEN AF FÆSTNINGSOVERSVØMMELSEN KØBENHAVN Afskrift ad JK 97/MA 1910 ad 2' J.D. 2' B.D. Nr. 48-85 / 1913 Pakke 8 Dato 10/2 Den kommanderende General 1' Generalkommandodistrikt København den 27/7 1910 Fortroligt D. Nr. 197 HOVEDPLAN for ETABLERINGEN

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Politibetjentes Lønforhold Rets- og Politivæsen Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 12. december 1901 2) Byrådsmødet den 10. april 1902 Uddrag fra byrådsmødet

Læs mere

Malerier og Studier. afdøde Marinemaler HRTHIRS LUTKEN, hvilke bortsælges ved Auktion, som afholdes. paa

Malerier og Studier. afdøde Marinemaler HRTHIRS LUTKEN, hvilke bortsælges ved Auktion, som afholdes. paa CATALOG over Malerier og Studier af afdøde Marinemaler HRTHIRS LUTKEN, hvilke bortsælges ved Auktion, som afholdes paa Charlottenborg, Mandag d. 4. December 1905, Fin. Kl. 11 k EFTER SY N : Fredag d. i.,

Læs mere

Tab.23. Fig.63 og Fig.64

Tab.23. Fig.63 og Fig.64 Thomas Bugge "De første grunde til den rene eller abstrakte mathematik. Tredje og sidste Deel. Den oekonomiske og den militaire Landmaaling". Kiøbenhavn 1814.. Fig.63 og Fig.64 76 Naar der gives en ret

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Co pen hagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright

Læs mere

Prædiken til 3. S.e. Paaske

Prædiken til 3. S.e. Paaske En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 394-1918)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 394-1918) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 394-1918) Originalt emne Jorder Kommunens Jorder i Almindelighed Skovene Skovene i Almindelighed Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 12. september 1918 2) Byrådsmødet

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Læserbrevsfejden 1899

Læserbrevsfejden 1899 Læserbrevsfejden 1899 Gennem læsebrevsfejden fra 18. februar 1899 28. juni 1899 mellem Kaptajn Peter Mærsk Møller og Skibsbygger J. Ring-Andersen kan overgangen fra den traditionelle træ- og sejlskibssejlads

Læs mere

For Grundtvigskirken. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

For Grundtvigskirken. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

ter sin Art forsøger at springe over Vandfaldet, falder den saa meget lettere i Kisten, som den der er hældende og har et lavere Bret liggende

ter sin Art forsøger at springe over Vandfaldet, falder den saa meget lettere i Kisten, som den der er hældende og har et lavere Bret liggende 20. Om Fiskerierne. Jeg maae her begynde fra Laxe-Fiskeriet, hvoraf Eger især er berømt, og som den fornemmelig har den store Elv at takke for, som flyder derigiennem ned til Drammen. Dette Fiskerie har

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK

DET KONGELIGE BIBLIOTEK «s v m DET KONGELIGE BIBLIOTEK 1300185044 ' X - j - - f r - * - - % J ' r J. J, ' f'j. : > % ; " ' ; ; ' ' %*** *&_ r - tf C- :». : r L r, A. f ' **v A v S k a. -.. C * '. >. Prlis-Gourant for velmlfort

Læs mere

Salme. œ œ. œ œ. œ œœ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ b œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. b œ œ œ œ.

Salme. œ œ. œ œ. œ œœ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ b œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. b œ œ œ œ. Digt af Otto Gelsted Salme Musik: ens Berg S A C T B C end fra din sæls e - len - de mod da - gens lys dit blik Du var din e - gen 6 b b b b fen - de, du selv var or - mens stik Hvor sært: mens du i mør

Læs mere

Troldhummeren Manida bamffia (Pennant) og dens Snylter Lernæodiscus ingolfi Boschma fra det sydøstlige Kattegat.

Troldhummeren Manida bamffia (Pennant) og dens Snylter Lernæodiscus ingolfi Boschma fra det sydøstlige Kattegat. Trldhummeren Manida bamffia (Pennant) g dens Snylter Lernædiscus inglfi Bschma fra det sydøstlige Kattegat. Af H. C. Terslin. I Vidensk. Medd. fra Dansk naturh. Fren., Bd. 0, S. 0 f., har jeg beskrevet

Læs mere

Omegnshistorier. Forstæderne i filmen - filmen i forstæderne. A f Palle Schantz Lauridsen

Omegnshistorier. Forstæderne i filmen - filmen i forstæderne. A f Palle Schantz Lauridsen Far til fire - på hjemmebane (Claus Bjerre, 2008). Foto: Ilse Schoutteten. Scanbox. Omegnshistorier Forstæderne i filmen - filmen i forstæderne A f Palle Schantz Lauridsen V i s t a r t e r i R o m. M

Læs mere

Gildet paa Solhoug. 1. versjon, TarkUiB NT348r (rollehefte, Signe) [1855]

Gildet paa Solhoug. 1. versjon, TarkUiB NT348r (rollehefte, Signe) [1855] Gildet paa Solhoug [1855] Henrik Ibsens skrifter Diplomatarisk tekstarkiv Kollasjonering og koding Helene Grønlien, Stine Brenna Taugbøl 1 3. 2 Første Akt. (alene.) 3die Scene. Og Ingen, Ingen kommer for

Læs mere

2. Nøiere Underretning om Jord-og Bierggrundens Beskaffenhed, samt Situation.

2. Nøiere Underretning om Jord-og Bierggrundens Beskaffenhed, samt Situation. 2. Nøiere Underretning om Jord-og Bierggrundens Beskaffenhed, samt Situation. Naar man nøie betragter denne Egnes Beskaffenhed, kan man ikke vel bare sig for den Tanke, at den engang har staaet under Vand,

Læs mere

Atter en Besværing over offentlige Fruentimres Nærgaaenhed Det er paafaldende at see, hvorledes Antallet af logerende og ledigtliggende Fruentimre stedse alt mere og mere tiltager i Hovedstaden; men det

Læs mere

Ark No h/1887. Til Veile Byraad! Efter at undertegnede, hvem det i sin Tid som Udvalg er overdraget at udfinde, hvormeget

Ark No h/1887. Til Veile Byraad! Efter at undertegnede, hvem det i sin Tid som Udvalg er overdraget at udfinde, hvormeget Ark No h/1887 Til Veile Byraad! Efter at undertegnede, hvem det i sin Tid som Udvalg er overdraget at udfinde, hvormeget et Barn i Byens Skole for Realafdelingen (:den saakaldte Borgerskole :) kostede

Læs mere

Hovedreparation af Rundetaarn 1822 - Tømmermesterens regninger

Hovedreparation af Rundetaarn 1822 - Tømmermesterens regninger Hovedreparation af Rundetaarn 1822 - Tømmermesterens regninger Rigsarkivet, Københavns Universitet, Den centrale økonomiske forvaltning Regnskaber udgiftsbilag (18.22.22) Transskriberet af Jesper Vang

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Onsdagen April 22, Joh V

Onsdagen April 22, Joh V 5275 1846 Grundtvigs prædikenmanuskripter fra 1845-46, fasc. 36, udgivet januar 2010 af Lars Toftdahl Andersen i Grundtvig-Byens digitale bibliotek med støtte fra Tipsmidlerne (2001) og N.F.S. Grundtvigs

Læs mere

Kl. 57 a - BESKRIVELSE MED TILHØRENDE TEGNING. DAN.lVlARK. 2s,01. PATENT Nr. 56524. VALSTS ELEKTROTECHNISK.Å FABRIKA,

Kl. 57 a - BESKRIVELSE MED TILHØRENDE TEGNING. DAN.lVlARK. 2s,01. PATENT Nr. 56524. VALSTS ELEKTROTECHNISK.Å FABRIKA, Kl. 57 a - 2s,01 DAN.lVlARK PATENT Nr. 56524. BESKRIVELSE MED TILHØRENDE TEGNING OFFENTLIGGJORT DEN 7. AUGUST 1939 AF DIREKTORATET FOR PATENT- OG VAREM.ÆRKEV.ÆSENlTIT. VALSTS ELEKTROTECHNISK.Å FABRIKA,

Læs mere

Kong Frederik IXs Bro

Kong Frederik IXs Bro Udskrift fra www.danskehavnelods.dk den: 12-5-2010 Kong Frederik IXs Bro Sidste opdateringer Tekst: 30-7-2008 Beliggenhed Guldborg Sund, S for Nykøbing Falster Havn. 54 45,5'N 11 51,8'E - kort 163 Set

Læs mere

Bekendtgørelse om forbud mod sejlads, ankring og fiskeri mv. i visse områder i danske farvande

Bekendtgørelse om forbud mod sejlads, ankring og fiskeri mv. i visse områder i danske farvande Bekendtgørelse om forbud mod sejlads, ankring og fiskeri mv. i visse områder i danske farvande Søfartsstyrelsens bekendtgørelse nr. 135 af 4. marts 2005 med bekendtgørelse om ændring nr. 480 af 1. juni

Læs mere

Fru Inger til Østeraad. 1. versjon, TarkUiB NT280r (rollehefte, Jens Bjelke)

Fru Inger til Østeraad. 1. versjon, TarkUiB NT280r (rollehefte, Jens Bjelke) Fru Inger til Østeraad 1854 Henrik Ibsens skrifter Diplomatarisk tekstarkiv Kollasjonering og koding Ingrid Falkenberg, Bjørg Harvey, Stine Brenna Taugbøl 1 Jens Bjelke, svensk Befalingsmand i «Fru Inger

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Co pen hagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright

Læs mere

Faglig k a l e n d e r

Faglig k a l e n d e r L A N D I N S P E K T Ø R E N S M E D D E L E L S E S B L A D 16. årgang, nr. 1 Udsendes til Landinspektørforeningens medlemmer, Red.: landinsp. Je n s i Dali Eksp.: Den Danske Landinspektørforening Bredgade

Læs mere

Oversvømmelsens Etablering. Instruks for Betjeningen af Konstruktionerne ved Dæmningerne I og VI.

Oversvømmelsens Etablering. Instruks for Betjeningen af Konstruktionerne ved Dæmningerne I og VI. Oversvømmelsens Etablering Instruks for Betjeningen af Konstruktionerne ved Dæmningerne I og VI. Afskrift ved: John Damm Sørensen john (at) hovedpuden.dk Kilde: Rigsarkivet Personale. Kommandoet ved

Læs mere

5te Trinitatis-Søndag 1846

5te Trinitatis-Søndag 1846 5293 Femte Trinitatis-Søndag 1846 1846 Grundtvigs prædikenmanuskripter fra 1845-46, fasc. 36, udgivet januar 2010 af Lars Toftdahl Andersen i Grundtvig-Byens digitale bibliotek med støtte fra Tipsmidlerne

Læs mere

brygge 81, Underretning en fordeelagtig Maade man afen Tonde Malt stal til veyebringe 6 Tender førsvarlig godt Maaltids, eller saa kaldet Bord-01,

brygge 81, Underretning en fordeelagtig Maade man afen Tonde Malt stal til veyebringe 6 Tender førsvarlig godt Maaltids, eller saa kaldet Bord-01, Underretning om en fordeelagtig Maade at brygge 81, hvorved man afen Tonde Malt stal til veyebringe 6 Tender førsvarlig godt Maaltids, eller saa kaldet Bord-01, udgiven af KIOBENHAVN, 1759. Trykt hos AndrcasHartvig

Læs mere

Jydernes Konge. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

Jydernes Konge. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Agronom Johnsens indberetning 1907

Agronom Johnsens indberetning 1907 Forts. fra forr. no. Agronom Johnsens indberetning 1907 (Amtstingsforh. 1908.) Omtrent overalt merket man, at foring saavel som melking sjelden ud førtes til bestemte tider. Arbeidstiden i fjøset blev

Læs mere

Ark No 37/1876. Til Veile Byraad

Ark No 37/1876. Til Veile Byraad Ifølge Skrivelse fra Ministeriet for Kirke- og Undervisningsvæsenet af 12te var Reguleringssummen for efternævnte Embeder ansatte saaledes for Tidsrummet fra 1 April 1876 til 31 Marts 1886: Veile Borgerskole

Læs mere

Ark No 173/1893. Generaldirektoratet for Statsbanedriften til Jour.Nr 6964 Kjøbenhavn V., den 24 Oktober o Bilag

Ark No 173/1893. Generaldirektoratet for Statsbanedriften til Jour.Nr 6964 Kjøbenhavn V., den 24 Oktober o Bilag Ark No 173/1893 Generaldirektoratet for Statsbanedriften til Jour.Nr 6964 Kjøbenhavn V., den 24 Oktober 1893. o Bilag Efter Modtagelsen af det ærede Byraads Skrivelse af 30. f.m. angaaende Anbringelsen

Læs mere

Fr. f. Danmark, ang. de Foranstaltninger, der blive at træffe for at hindre reisende Haandværkssvendes Omflakken i Landet, m. m.

Fr. f. Danmark, ang. de Foranstaltninger, der blive at træffe for at hindre reisende Haandværkssvendes Omflakken i Landet, m. m. 10. December 1828. Fr. f. Danmark, ang. de Foranstaltninger, der blive at træffe for at hindre reisende Haandværkssvendes Omflakken i Landet, m. m. Cancell. p. 216. C.T. p. 969). Gr. Kongen har bragt i

Læs mere

OiZiiNliZSt'sl: Af / OiZitiLSc! b/ O L I K I K I ^ I O I L ^ KsbsnkAvn / dvpekikazsn

OiZiiNliZSt'sl: Af / OiZitiLSc! b/ O L I K I K I ^ I O I L ^ KsbsnkAvn / dvpekikazsn OiZiiNliZSt'sl: Af / OiZitiLSc! b/ O L I K I K I ^ I O I L ^ KsbsnkAvn / dvpekikazsn ?ot" Os)I/smnZSl' OM Os)^3v nsr OZ bk'uzs^srtizkscisr; SS vsniizle vvvwv.l

Læs mere

Bekendtgørelse om regler for sejlads m.m. i visse danske farvande

Bekendtgørelse om regler for sejlads m.m. i visse danske farvande Bekendtgørelse om regler for sejlads m.m. i visse danske farvande Søfartsstyrelsens bekendtgørelse nr. 779 af 18. august 2000 I medfør af 1, stk. 2, 6, og 32, stk. 4, i lov om sikkerhed til søs, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Dikt til Severin Fra Marine.

Dikt til Severin Fra Marine. Dikt til Severin Fra Marine. Jeg synge vil til deg min Ven Jeg ved du svare vil igjen Thi Kjærlighedens sterke Magt I vore Hjerter fuldt er lagt. Vi skilte er en liden Tid men snart er lykkens time blid

Læs mere

180 Om Kongeriget Danmark. XIV. Draxholms-Amt. Foregående Kallundborgs Amt.

180 Om Kongeriget Danmark. XIV. Draxholms-Amt. Foregående Kallundborgs Amt. 180 Om Kongeriget Danmark Foregående Kallundborgs Amt. XIV. Draxholms-Amt. Draxholms-Amt, som er samlet med 3 andre Amter under een Amtmand, (see Pag. 161), er kun et lidet, men særdeles frugtbart og vel

Læs mere

1.1 MEDDELELSEE FRA DET STATISTISKE BUREAU. FORSTE SAMLING. KJOBENHÅVN. TRYKT 1 HIANCOLUNOS BOGTRYKKERI

1.1 MEDDELELSEE FRA DET STATISTISKE BUREAU. FORSTE SAMLING. KJOBENHÅVN. TRYKT 1 HIANCOLUNOS BOGTRYKKERI 1.1 MEDDELELSEE FRA DET STATISTISKE BUREAU. FORSTE SAMLING. KJOBENHÅVN. TRYKT 1 HIANCOLUNOS BOGTRYKKERI. 1852. Del statistiske Bureaa lader oftere paa Ministeriernes Opfordring til Omdeling blandt Rigsdagens

Læs mere

Praktisk Skibbyggerie.

Praktisk Skibbyggerie. D. H. Funch Underskibbygmester Praktisk Skibbyggerie. Et Forsøg Tredje Deel Kjøbenhavn. 1834 Om Klædningen udenbords Klædningens Forbinding udenbords Transskription af s. 187 194 Udført af Tom Rasmussen

Læs mere

Olaf Liljekrans. første hovedversjon, TarkUiB NT344r. (rollehefte, Mænd og Kvinder m.fl.)

Olaf Liljekrans. første hovedversjon, TarkUiB NT344r. (rollehefte, Mænd og Kvinder m.fl.) Olaf Liljekrans 1856 Henrik Ibsens skrifter Diplomatarisk tekstarkiv Kollasjonering og koding Bjørg Harvey, Helene Grønlien, Ellen Nessheim Wiger 1 1 1/4 Ark. Mænd, Kvinder og Spillemænd, (Slægtninge af

Læs mere

TIL MINDE OM SOPHIE WAD FØDT D ORIGNY KJØBENHAVN H. H. THIELES BOGTRYKKERI 1916

TIL MINDE OM SOPHIE WAD FØDT D ORIGNY KJØBENHAVN H. H. THIELES BOGTRYKKERI 1916 TIL MINDE OM SOPHIE WAD FØDT D ORIGNY KJØBENHAVN H. H. THIELES BOGTRYKKERI 1916 I ODENSE GRAABRØDRE HOSPITALS KIRKE DEN 9. NOVEMBER 1915 T il Abraham blev der sagt: Du skal være velsignet, og Du skal

Læs mere

BBiCiiMi. Tvende betaenkninger om undersøgelsen af Gr/nlands østkyst., sil!««- ;rt si^ j^c-;frp:i.; i. ^m^kvi""-"'- f^i"

BBiCiiMi. Tvende betaenkninger om undersøgelsen af Gr/nlands østkyst., sil!««- ;rt si^ j^c-;frp:i.; i. ^m^kvi-'- f^i ^f?jjj^j!jjjjj]p -"'ittr; i. i' ^m^kvi""-"'- f^i" sil!««- ;rt si^ j^c-;frp:i.; i S BBiCiiMi Tvende betaenkninger om undersøgelsen af Gr/nlands østkyst., 3 Om Undersøgelsen Grønlands Østkyst l /*V Tvende

Læs mere

Egå sejlklub Duelighedsbevis 4. Aften

Egå sejlklub Duelighedsbevis 4. Aften Egå sejlklub Duelighedsbevis 4. Aften Vinteren 2016/2017 4. Aften Søvejsregler: Repetition af 4, 5, 6 og nu 7, 8 Repetition af 24, 26 og nu 27 og 28 Navigation: Folder: kort repetition af farvandsafmærkning

Læs mere

4. Søndag efter Hellig 3 Konger

4. Søndag efter Hellig 3 Konger En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK

DET KONGELIGE BIBLIOTEK DET KONGELIGE BIBLIOTEK 130021858839 * Til Erindring om J ohan W ilhelm Krause, født den 23de September 1803, død den 25de Marts 1889. #» > Naade og Fred fra Gud vor Fader og den Herre Jesus Kristus være

Læs mere

Om Mellemoligocænets Udbredelse

Om Mellemoligocænets Udbredelse Om Mellemoligocænets Udbredelse i Jylland. Af J. P. J. RAVN. ED Opdagelsen af ny forsteningsførende Lokaliteter Vi Jylland øges stadig vort Kendskab til Tertiærformationens forskellige Underetagers Udbredelse

Læs mere

M obiltelefonitis. Om mobiltelefonens entré i film og tv-serier. A f Jakob Isak Nielsen

M obiltelefonitis. Om mobiltelefonens entré i film og tv-serier. A f Jakob Isak Nielsen Chris Evans i Cellular (2004, Final Call, instr. David R. Ellis). M obiltelefonitis Om mobiltelefonens entré i film og tv-serier A f Jakob Isak Nielsen f l a d e r n e m e l l e m o f f e n t lig t o g

Læs mere

Navn G.Bierregaard S. Nichum. Til Veile Byraad

Navn G.Bierregaard S. Nichum. Til Veile Byraad Ark No 24/1876 Med Hensyn til at Skovfoged Smith til 1ste April d.a. skal fraflytte den ham hidtil overladte Tjenstebolig i Sønderskov, for at denne Bolig med tilliggende kan anvendes til Skole, blev det

Læs mere

Saa blæser det op igen

Saa blæser det op igen Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

BJB 06012-0018 5. T e l: 050-35 4 0 61 - E-m a il: in fo @ n ie u w la n d.b e - W e b s it e : - Fa x :

BJB 06012-0018 5. T e l: 050-35 4 0 61 - E-m a il: in fo @ n ie u w la n d.b e - W e b s it e : - Fa x : D a t a b a n k m r in g R a p p o r t M A a n g e m a a k t o p 17 /09/2007 o m 17 : 4 3 u u r I d e n t if ic a t ie v a n d e m S e c t o r BJB V o lg n r. 06012-0018 5 V o o r z ie n in g N ie u w

Læs mere

O L I K I K I ^ I O I L ^

O L I K I K I ^ I O I L ^ OiZiiNliZSt'sl: Af / OiZitiLSc! b / O L I K I K I ^ I O I L ^ KsbsnkAvn / dvpekikazsn ?ot" Os)I/smnZSl' OM Os)^3v nsr OZ bk'uzs^srtizkscisr; SS vsniizle vvvwv.l

Læs mere

Tællelyset. af H. C. Andersen

Tællelyset. af H. C. Andersen Tællelyset af H. C. Andersen Til Madam Bunkeflod fra hendes hengivne H.C. Andersen Tællelyset Det sydede og bruste, mens Ilden flammede under Gryden, det var Tællelysets Vugge og ud af den lune Vugge

Læs mere

Prædiken til Kristi Himmelfart

Prædiken til Kristi Himmelfart En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Jørgen Moe. I Brønden og i. bokselskap.no 2011

Jørgen Moe. I Brønden og i. bokselskap.no 2011 Jørgen Moe I Brønden og i Tjernet bokselskap.no 2011 ISBN: 978-82-8319-099-1 (digital, bokselskap.no), 978-82-8319-100-4 (epub), 978-82-8319-101-1 (mobi) Dukken under Tjørnerosen. Der var en liden Pige,

Læs mere