Energinet.dk FORUNDERSØGELSER, KABELLÆGNING V. LILLEBÆLT Notat vedr. beskyttet natur, bilag IV-arter og rødlistede arter på land T:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Energinet.dk FORUNDERSØGELSER, KABELLÆGNING V. LILLEBÆLT Notat vedr. beskyttet natur, bilag IV-arter og rødlistede arter på land T:"

Transkript

1 Notat Energinet.dk FORUNDERSØGELSER, KABELLÆGNING V. LILLEBÆLT Notat vedr. beskyttet natur, bilag IV-arter og rødlistede arter på land 10. november 2011 INDLEDNING I november 2008 indgik de partier i folketinget, der står bag energiaftalen, en politisk aftale om den fremtidige udbygning af el-transmissionsnettet i Danmark. Som en del af aftalen blev det besluttet, at der skal arbejdes med forskønnelse af 400 kv-nettet på korte udvalgte strækninger, hvor det eksisterende net medfører en særlig høj miljøpåvirkning. I samarbejde med de daværende statslige miljøcentre blev der udvalgt seks strækninger, der blev vurderet særligt oplagt til forskønnelse. En af disse strækninger er krydsningen af Lillebælt. I samarbejde med Fredericia Kommune, Middelfart Kommune, Naturstyrelsen Odense og Energinet.dk er det blevet besluttet at placere en kabelovergangsstation på Jyllandssiden, herfra føres et søkabel frem til Middelfarts sydøstlige overgang mellem by- og landzone, hvor der også placeres en kabelovergangsstation. Fredericia og Middelfart Kommune har udpeget et planlægningsbælte til den kommende VVM-proces. Planlægningsbæltet omfatter en strækning på Jyllandssiden og en strækning på Fyn. Indenfor dette planlægningsbælte skal der udarbejdes en vurdering af de miljømæssige konsekvenser, der kan være forbundet med projektet. Nærværende notat belyser, om kabellægningen på land af den eksisterende 400 kv luftledning over Lillebælt vil påvirke beskyttede naturområder indenfor planlægningsbæltet. Desuden redegøres for eventuelle potentielle levesteder for bilag IV-arter i området og for eventuelle rødlistede arter på land. Notatet skal anvendes som et bilag til en VVM-screening for projektet. I et separat notat er der udarbejdet en foreløbig konsekvensvurdering af projektets mulige påvirkning af Natura 2000-områder. Den foreløbige konsekvensvurdering er udarbejdet for det samlede projekt (dvs. både for forhold på land og til vands), og der er desuden udarbejdet en vurdering af forekomst og potentielle påvirkninger af marine bilag IV-arter og rødlistede arter. NIRAS A/S CVR-nr T: D: Åboulevarden 80 Tilsluttet FRI F: M: Postboks E: E: 8000 Aarhus C

2 Den præcise placering af kabeltraceet indenfor planlægningsbæltet er ikke fastlagt. Derfor indeholder notatet ikke en eksakt opgørelse af miljøpåvirkninger fra anlægget, men en opgørelse af de mulige miljøpåvirkninger indenfor hele planlægningsbæltet, samt en række anbefalinger til afværgeforanstaltninger. I mange tilfælde består de foreslåede afværgeforanstaltninger i at undgå bestemte områder ved placeringen af kabeltraceet indenfor planlægningsbæltet. ANLÆGSARBEJDET Anlægget kommer til at bestå af to kabelgrave, hver med en bredde af ca. 2 meter og en dybde på ca. 1,5 meter. De to kabelgrave vil blive placeret med en indbyrdes afstand på 10 meter fra midte til midte. I anlægsfasen vil der blive behov for et arbejdsareal med bredde på 24 meter til gravearbejde, kørespor og til opbevaring af muld- og råjord. Kabellægningen vil foregå på traditionel vis, hvor kabelrenderne vil blive gravet for en hel kabel tromlelængde ad gangen. Denne længde ligge ikke fast endnu, men vil formentlig være mellem 900 og 1500 meter. For hver kabellængde vil kablerne blive samlet ved hjælp af en samlemuffe, der i anlægsfasen vil fylde et areal på ca. 11 meter i bredden og 15 meter i længden. Der er mulighed for at underbore større veje samt særlig sårbar natur, hvor anlægsarbejdet vurderes at gøre skade. METODE Gennemgangen af beskyttede naturtyper og potentielle levesteder for bilag IVarter og forekomst af rødlistede arter i området er baseret på eksisterende viden og relevant baggrundsmateriale, herunder: - Relevante databaser (f.eks. Danmarks Miljøportal, Danmarks Naturdata og Danmarks Artsportal) - Gennemgang af luftfotos fra området. - DMUs rapporter vedr. bilag IV-arter. - Oplysninger fra Fredericia og Middelfart Kommune, herunder oplysninger om naturområdernes værdisætning. De anvendte kilder er samlet bagerst i dette notat. Der er foretaget en gennemgang af beskyttede naturområder, samt potentielle forekomster af bilag IV-arter og rødlistede arter indenfor planlægningsområdet i Jylland og på Fyn, og der er foretaget en vurdering af mulige påvirkninger af det enkelte naturområde og den enkelte art. Hvis det vurderes, at projektet kan med- 2

3 føre en påvirkning af sårbare naturområder eller potentielle yngle- og rastesteder for bilag IV-arter, er der anbefalet et eller flere forslag til afværgeforanstaltninger. Gennemgangen af beskyttede naturområder og potentielle levesteder for bilag IV-arter er samlet i bilag 1 og 2. I dette notat er der foretaget en overordnet sammenfatning af vurderingerne for henholdsvis Jylland og Fyn. For en mere tilbundsgående beskrivelse af de enkelte naturområder og potentielle levesteder for bilag IV-arter henvises til bilag 1 og 2. Forekomsten af beskyttede naturområder og potentielle levesteder for bilag IVarter er angivet på de vedlagte kortbilag (bilag 3 og 4). 3

4 JYLLAND Beskyttede naturtyper Planlægningsbæltet passerer et enkelt 3 beskyttet naturområde (se bilag 3). Der er tale om et stort område med fersk eng. Området er besigtiget i 2009 og en gennemgang af besigtigelsesdata viser, at det beskyttede engområde indeholder en lang række arter, der indikerer god naturtilstand. Området vil desuden blive højt målsat i Fredericia Kommunes kommende naturkvalitetsmålsætning. Området er ved besigtigelsen inddelt i mindre delområder, og indenfor planlægningsområdet foreligger der artsregistreringer fra 4 delområder. Tilstanden for delområderne vurderes at være forskellig. Den nordligste (J1.1) del af området vurderes at have mindre god tilstand end de centrale dele (J1.2, J1.3 og J1.4), der vurderes at have en god-høj naturtilstand. Det vurderes, at specielt den centrale del af det beskyttede engområde er sårbar overfor påvirkninger (gravning og evt. midlertidig dræning), og at der skal etableres afværgeforanstaltninger for at begrænse denne påvirkning. Det anbefales, at der sker underboring af den centrale del af engen med god/høj naturtilstand. Den nordligste del af området vurderes at være mindre sårbar overfor påvirkninger, og her kan det sandsynligvis være muligt at grave kablet ned i områdets yderkant. Det skal her sikres, at arealerne reetableres hurtigst muligt efter afsluttet gravearbejde, og at jorden lægges tilbage med den oprindelige jordlagsfordeling. Det anbefales desuden, at der ved passage af markant skrånende arealer forhindres vedvarende dræningseffekter ved at indlægge barrierer i ledningsgravens sandlag i form af bentonit (ler), der placeres som tværgående vægge i kabelrenden. Midlertidige oplag og adgangsveje skal etableres udenfor sårbare naturarealer. Der skal udlægges køreplader på færdselsarealer og underlag i relevant omfang. Efter etableringen af kablet vil der ikke være påvirkninger af beskyttede naturområder, og der skal ikke etableres afværgeforanstaltninger. Såfremt disse afværgeforanstaltninger etableres vurderes det, at påvirkningen af beskyttede naturområder ikke vil medføre en væsentlig ændring af de beskyttede naturtypers tilstand. For alle naturtyper beskyttet i henhold til naturbeskyttelsesloven kan der dog stilles yderligere og for den berørte lokalitet særligt relevante og specifikke vilkår om afværgeforanstaltninger i den dispensation, der skal udstedes af Fredericia Kommune forud for igangsættelsen af anlægsarbejdet på lokaliteten. 4

5 Bilag IV-arter Ifølge faglig rapport nr. 635/2007 fra Danmarks Miljøundersøgelser (Søgaard & Asferg, 2007) er der registreret følgende bilag IV-arter i det 10 x 10 km UTM kvadrat, som omfatter projektområdet: brunflagermus, sydflagermus, dværgflagermus, markfirben, stor vandsalamander og spidssnudet frø 1. Flagermus: Planlægningsbæltet løber gennem en slugt, som er omkranset af skov på begge sider (J2), og det er sandsynligt, at der kan være forekomst af flagermus. I anlægsfasen kan der ved fældning af hule træer, træer med revner og sprækker ske påvirkning af potentielle raste-, yngle- og/eller overvintringssteder for brunflagermus og dværgflagermus. Det anbefales derfor, at træfældning indenfor planlægningsområdet begrænses mest muligt. Hvis der skal fældes et større område med træer, anbefales det, at området forinden besigtiges af en flagermusekspert for at registrere eventuelle træer med flagermus. Hvis der er træer med flagermus indenfor området, må fældningen kun ske på et tidspunkt, hvor de ikke huser ynglende eller overvintrende flagermus, dvs. i perioden sidst i august - midten af oktober eller slutningen af april - begyndelsen af juni (Vejdirektoratet, 2011). Hvis der fældes et større område med træer, der kan være levested for flagermus, anbefales det desuden at kompensere for denne fældning ved at tilplante et nærliggende område med blandet løvskov. Krybdyr: Der er ingen potentielle yngle- og rastesteder for markfirben indenfor planlægningsbæltet. Padder: Der er ingen potentielle yngle- og rastesteder for stor vandsalamander og spidssnudet frø indenfor planlægningsbæltet. Sammenfattende vurdering: Såfremt ovenstående afværgeforanstaltninger etableres, vurderes det, at en eventuel påvirkning af potentielle yngle- og rastesteder for bilag IV-arter vil være midlertidig, og at projektet ikke vil påvirke områdernes økologiske funktionalitet for eventuelle forekomster af bilag IV-arter. Rødlistede arter Ved registreringen af de beskyttede naturområder indenfor planlægningsbæltet er der ikke registreret rødlistede planter, og der foreligger ikke yderligere kendskab til rødlistede arter indenfor området. Det kan dog ikke udelukkes, at der indenfor planlægningsbæltet vil kunne forekomme rødlistede arter, men såfremt 1 Der er desuden registreret springfrø indenfor kvadratet, men det skyldes, at kvadratet også omfatter en del af Fyn, da springfrø ikke findes i Jylland (Søgaard & Asferg, 2007) 5

6 områder med høj naturtilstand underbores og træfældning begrænses, vurderes påvirkningen af eventuelle rødlistede arter ikke at være væsentlig. 6

7 FYN Beskyttede naturtyper Indenfor planlægningsbæltet forekommer der ni beskyttede naturområder (se bilag 4). Planlægningsbæltet passerer desuden tre beskyttede vandløb. Vandløb vil blive underboret. I bilag 2 er de beskyttede naturområder beskrevet, og det er vurderet, at et af områderne (F1) har god naturtilstand, og derfor er sårbar overfor påvirkninger fra anlægsarbejdet (gravning, kørsel og evt. midlertidig dræning). Det anbefales, at området undgås ved enten at placere kabeltracéet udenfor moseområdet F1 eller ved at underbore området. Områderne F2, F3, F5, F9, F10 og F14 vurderes at have moderat naturtilstand, men da de kan have betydning for bilag IV-arter (beskrevet herunder), vurderes de ligeledes at være sårbare overfor påvirkninger. Vandhuller undgås dog som hovedregel alene på grund af anlægstekniske årsager. Vandhullerne er alle af begrænset udstrækning og placeret steder, hvor de uproblematisk kan undgås med kabeltraceet 2. Engområdet F4 og moseområdet F6 vurderes at være mindre sårbare overfor eventuelle påvirkninger fra anlægsarbejdet. Såfremt der vil blive gravet indenfor disse områder skal det dog sikres, at arealerne reetableres hurtigst muligt efter afsluttet gravearbejde, og at jorden lægges tilbage med den oprindelige jordlagsfordeling. Midlertidige oplag og adgangsveje skal etableres udenfor sårbare naturarealer. Der skal udlægges køreplader på færdselsarealer og underlag i relevant omfang. I driftsfasen for kabelanlægget vil der ikke være påvirkninger af beskyttede naturområder. Såfremt disse afværgeforanstaltninger etableres vurderes det, at påvirkningen ikke vil medføre en væsentlig ændring af de beskyttede naturtypers tilstand. For alle naturtyper beskyttet i henhold til naturbeskyttelsesloven kan der dog stilles yderligere og for den berørte lokalitet særligt relevante og specifikke vilkår om afværgeforanstaltninger i den dispensation, der skal udstedes af Middelfart Kommune forud for igangsættelsen af anlægsarbejdet på lokaliteten. 2 Med undtagelse af vandsamlingen (F13) på golfbanen. Området er ikke registreret som beskyttet, men kan have funktion for bilag IV-padder, og beskrives herunder. 7

8 Bilag IV-arter Ifølge faglig rapport nr. 635/2007 fra Danmarks Miljøundersøgelser (Søgaard & Asferg, 2007) er der registreret følgende bilag IV-arter i de to 10 x 10 km UTM kvadrater, som planlægningsbæltet berører: sydflagermus, dværgflagermus, markfirben, stor vandsalamander, løvfrø, spidssnudet frø, springfrø og strandtudse. Flagermus: Det vurderes, at skovområdet F11 og F16 kan indeholde yngle- og rasteområder for flagermus. Alléen ved Katrinelyst F12 vurderes ved luftfotogennemgang at bestå af veletablerede, gamle træer, og kan muligvis have en funktion som ledelinie. Træerne kan desuden indeholde potentielle yngle- og rastesteder for områdets flagermus. Det anbefales derfor, at det så vidt muligt undgås at fælde træer i alléen ved Katrinelyst (F12) enten ved underboring eller ved at lægge kabeltracéet så tæt på vejen som muligt. I anlægsfasen kan der ved fældning af hule træer, træer med revner og sprækker ske påvirkning af potentielle raste-, yngle- og/eller overvintringssteder for flagermus. Det anbefales derfor, at træfældning indenfor planlægningsområdet begrænses mest muligt. Hvis tracéet skal føres gennem skovområdet F11 og/eller F16, anbefales det, at området forinden besigtiges af en flagermusekspert, for at registrere eventuelle træer med flagermus. Hvis der er træer med flagermus indenfor området, må fældningen kun ske på et tidspunkt, hvor de ikke huser ynglende eller overvintrende flagermus, dvs. i perioden sidst i august - midten af oktober eller slutningen af april - begyndelsen af juni (Vejdirektoratet, 2011). Hvis der fældes et større område med træer, der kan være levested for flagermus, anbefales det desuden at kompensere for denne fældning ved at tilplante et nærliggende område med blandet løvskov. Krybdyr: Golfbanen og det nærliggende overdrev (F3) kan indeholde potentielle rastesteder for markfirben. Anlægsarbejdet skal kun foregå på en mindre del af golfbanen, og arten vurderes at have mulighed for at opsøge andre egnede rastesteder indenfor området. Der er desuden tale om en begrænset anlægsperiode, og området retableres umiddelbart efter anlægsarbejdet er afsluttet. Det vurderes derfor, at det retablerede område hurtigt vil kunne benyttes af eventuelle markfirben i området. Såfremt markfirben findes i området, kan det ikke udelukkes, at overdrevet kan være et muligt rasteområde for markfirben. Dette rasteområde vil være mere sårbart for påvirkninger end områderne på golfbanen, da overdrevet udbredelsesmæssigt er mindre end golfbanen, og desuden er mindre påvirket af menneskelige aktiviteter. Det anbefales derfor, at området undgås enten ved at placere kabeltracéet udenfor F3 eller ved at underbore området..specielt skal det undgås at påvirke eventuelle solvendte skråninger. 8

9 Padder: Det er vurderet, at planlægningsbæltet indeholder potentielle levesteder for stor vandsalamander, spidssnudet frø, springfrø og strandtudse. Løvfrø vurderes ikke at være til stede i området. I bilag 2 er det beskrevet, at områderne F1, F2, F3, F5, F9, F10, F11, F13, F14 og F16 kan være potentielle yngle- eller rasteområder for en eller flere af disse bilag IV-padder. Det anbefales derfor, at det så vidt muligt undgås at berøre områderne i forbindelse med anlægsarbejdet enten ved at placere kabeltracéet udenfor eller ved at underbore områderne. Udover at der kan forekomme eventuelle miljøpåvirkninger ved passage af vandhuller, undgås vandhuller dog også som hovedregel alene på grund af anlægstekniske årsager. Vandhullerne er alle af begrænset udstrækning og er med undtagelse af vandsamlingen F13 på golfbanen - placeret steder, hvor det umiddelbart vurderes, at de uproblematisk kan undgås med kabeltraceet. Hvis det ikke kan lade sig gøre at undgå at påvirke et eller flere af disse områder, anbefales det, at der - inden anlægsarbejdet igangsættes - foretages en registrering af padder i området. Hvis der registreres en eller flere arter, kan det efterfølgende vurderes, om der skal foretages underboring, eller om der skal anlægges erstatningsbiotoper. Der er desuden potentiel mulighed for, at padderne vandrer i området. Kabelgravenes risiko for at virke som fælder samt barriere i paddernes spredningskorridorer minimeres ved at gravearbejdet gennemføres på kort tid, og vurderes ikke at påvirke eventuelle forekomster af bilag IV-padder. Sammenfattende vurdering: Såfremt ovenstående afværgeforanstaltninger etableres, vurderes det, at en eventuel påvirkning af potentielle yngle- og rastesteder for bilag IV-arter vil være midlertidig, og at projektet ikke vil påvirke områdernes økologiske funktionalitet for eventuelle forekomster af bilag IV-arter. Rødlistede arter Ved registreringen af de beskyttede naturområder indenfor planlægningsbæltet er der ikke registreret rødlistede planter, og der foreligger ikke yderligere kendskab til rødlistede arter indenfor området. Det kan dog ikke udelukkes, at der indenfor planlægningsbæltet vil kunne forekomme rødlistede arter, men såfremt områder med høj naturtilstand underbores eller undgås og træfældning begrænses, vurderes påvirkningen af eventuelle rødlistede arter ikke at være væsentlig. 9

10 REFERENCER Bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter. Lovbekendtgørelse nr. 408 af 01/05/2007 Danmarks Artsportal: Danmarks Miljøportal, Arealinfo. Den fællesoffentlige naturdatabase: Feltskemaer til registrering af beskyttet natur: af3/naturkvalitetsplanlaegning/ Habitatdirektivet. Rådets direktiv 92/43/EØF Miljøministeriets hjemmeside, der viser forslag til vand- og naturplaner på kort: Naturbeskyttelsesloven. Lovbekendtgørelse nr. 749 af den 21/ Naturstyrelsens hjemmeside om bilag IV-arter: e/ Supplerende Hovedstruktur og retningslinier for Middelfart Kommune: Søgaard, B., Skov, F., Ejrnæs, R., Nielsen, K.E., Pihl, S., Clausen, P., Laursen, K., Bregnballe, T., Madsen, J, Baatrup-Pedersen, A., Søndergaard, M., Lauridsen, T.L., Møller, P.F., Riis-Nielsen, T., Buttenschøn, R.M., Fredshavn, J., Aude, E. & Nygaard, B. 2003: Kriterier for gunstig bevaringsstatus. Naturtyper og arter omfattet af EF-habitatdirektivet & fugle omfattet af EF-fuglebeskyttelsesdirektivet. 2. udgave. Danmarks Miljøundersøgelser. 462 s. Faglig rapport fra DMU, nr Søgaard, B. & Asferg, T. (red.) 2007: Håndbog om arter på habitatdirektivets bilag IV til brug i administration og planlægning. Danmarks Miljøundersøgelser, Aarhus Universitet. Faglig rapport fra DMU nr s. Vejdirektoratet, 2011: Flagermus og større veje. Rapport

11 Wind, P. & Pihl. S. (red.): Den danske rødliste. - Danmarks Miljøundersøgelser, Aarhus Universitet, [2004]-. (opdateret april 2010) 11

NY OVNLINJE 5 PÅ NORDFORBRÆNDING

NY OVNLINJE 5 PÅ NORDFORBRÆNDING FREMTIDENS NORDFORBRÆNDING NY OVNLINJE 5 PÅ NORDFORBRÆNDING I HØRSHOLM KOMMUNE Del 1 Kommuneplantillæg med miljøvurdering Del 2 Ikke teknisk resume Del 3 VVM-redegørelse Vurdering af levesteder og mulige

Læs mere

Afgørelse om at forskønnelsesprojekt Lillebælt ikke er VVM-pligtigt

Afgørelse om at forskønnelsesprojekt Lillebælt ikke er VVM-pligtigt Energinet.dk Sendt pr. e-mail: info@energinet.dk Odense fysisk planlægning og VVM J.nr. NST-130-00086 Ref. birhj Den 17. januar 2011 Afgørelse om at forskønnelsesprojekt Lillebælt ikke er VVM-pligtigt

Læs mere

VURDERINGSRAPPORT. Vejdirektoratet. VVM-undersøgelse for udbygning af E20/E45, Kolding Fredericia

VURDERINGSRAPPORT. Vejdirektoratet. VVM-undersøgelse for udbygning af E20/E45, Kolding Fredericia Vejdirektoratet 21. december 2010 Projekt nr. 201993 Udarbejdet af Amphi Consult Kontrolleret af LRM/MAC Godkendt af MXJ VURDERINGSRAPPORT VVM-undersøgelse for udbygning af E20/E45, Kolding Fredericia

Læs mere

VVM-tilladelse. For Havmøllepark Horns Rev 3 til Energinet.dk. November 2014

VVM-tilladelse. For Havmøllepark Horns Rev 3 til Energinet.dk. November 2014 VVM-tilladelse For Havmøllepark Horns Rev 3 til Energinet.dk November 2014 1 Del 1: Forslag til Kommuneplantillæg til Kommuneplan 2013 for Varde Kommune Kommuneplan 2014-2026 for Esbjerg Kommune Kommuneplan

Læs mere

INDLEDNING. Faxe Kommune Industrivej 2 4683 Rønnede. Sendes pr. mail til: kommunen@faxekommune.dk. Dear

INDLEDNING. Faxe Kommune Industrivej 2 4683 Rønnede. Sendes pr. mail til: kommunen@faxekommune.dk. Dear Industrivej 2 4683 Rønnede Sendes pr. mail til: kommunen@faxekommune.dk Dear NY VINDMØLLEPARK VED TUREBYLILLE I FAXE KOMMUNE - ANSØG- NING OM DISPENSATION TIL ETABLERING AF TO NYE OVERKØRSLER INDENFOR

Læs mere

MILJØFORHOLD VED KOPPENBJERGS SVINGENE INDHOLD. 1 Indledning. 2 Lovgrundlag. 1 Indledning 1. 2 Lovgrundlag 1

MILJØFORHOLD VED KOPPENBJERGS SVINGENE INDHOLD. 1 Indledning. 2 Lovgrundlag. 1 Indledning 1. 2 Lovgrundlag 1 ASSENS KOMMUNE MILJØFORHOLD VED KOPPENBJERGS SVINGENE ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk MIJØSCREENING INDHOLD 1 Indledning 1 2 Lovgrundlag

Læs mere

Notat. Region Nordjylland Foreløbig naturkonsekvensvurdering af et foreslået graveområde i Hellum og Siem Skov ved Hellum INDHOLD. 1 Baggrund...

Notat. Region Nordjylland Foreløbig naturkonsekvensvurdering af et foreslået graveområde i Hellum og Siem Skov ved Hellum INDHOLD. 1 Baggrund... Notat Region Nordjylland Foreløbig naturkonsekvensvurdering af et foreslået graveområde i Hellum og Siem Skov ved Hellum INDHOLD 29. Oktober 2015 Projekt nr. 220849 Dokument nr. 1217667297 Version 1 Udarbejdet

Læs mere

Sådan håndterer kommunerne bilag IV-arter. Af Bo Levesen, Vejle Kommune

Sådan håndterer kommunerne bilag IV-arter. Af Bo Levesen, Vejle Kommune Sådan håndterer kommunerne bilag IV-arter Af Bo Levesen, Vejle Kommune NATURA2000 netværket Internationale naturbeskyttelsesområder habitatområder fuglebeskyttelsesområder Ramsarområder Habitatdirektivets

Læs mere

KALUNDBORG NY VESTHAVN

KALUNDBORG NY VESTHAVN Notat NIRAS A/S Åboulevarden 80 Postboks 615 DK-8100 Århus C Kalundborg Kommune KALUNDBORG NY VESTHAVN Telefon 8732 3232 Fax 8732 3200 E-mail niras@niras.dk CVR-nr. 37295728 Tilsluttet F.R.I Naturforhold

Læs mere

Titel: Overvågning af sangsvane Cygnus cygnus som ynglefugl

Titel: Overvågning af sangsvane Cygnus cygnus som ynglefugl Titel: Overvågning af sangsvane Cygnus cygnus som ynglefugl Dokumenttype: Teknisk anvisning Forfattere: Stefan Pihl, Thomas Eske Holm, Johnny Kahlert & Bjarne Søgaard Aarhus Universitet TA. nr.: A107 Version:

Læs mere

Skema til brug for screening (VVM-pligt) Kriterier iht. bilag 2 i bekendtgørelse nr. 448 af 10. maj 2017

Skema til brug for screening (VVM-pligt) Kriterier iht. bilag 2 i bekendtgørelse nr. 448 af 10. maj 2017 Skema til brug for screening (VVM-pligt) Kriterier iht. bilag 2 i bekendtgørelse nr. 448 af 10. maj 2017 VVM Myndighed Skive Kommune Basis oplysninger Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Navn og adresse

Læs mere

Notat. Region Nordjylland Foreløbig naturkonsekvensvurdering af råstofindvinding i et foreslået graveområde INDHOLD. 1 Baggrund...

Notat. Region Nordjylland Foreløbig naturkonsekvensvurdering af råstofindvinding i et foreslået graveområde INDHOLD. 1 Baggrund... Notat Region Nordjylland Foreløbig naturkonsekvensvurdering af råstofindvinding i et foreslået graveområde ved Ejerslev Nord INDHOLD 27. Oktober 2015 Projekt nr. 220849 Dokument nr. 1217638510 Version

Læs mere

VVM-tilladelse Landanlæg i forbindelse med Vesterhav Syd Havvindmøllepark

VVM-tilladelse Landanlæg i forbindelse med Vesterhav Syd Havvindmøllepark VVM-tilladelse Landanlæg i forbindelse med Vesterhav Syd Havvindmøllepark Januar 2017 Indhold 1. VVM-tilladelse til Indsæt projektnavn 3 1.1 Indledning 3 1.2 Baggrund 3 1.3 Beskrivelse af projektet 3 2.

Læs mere

Klokkefrø Bombina bombina teknisk anvisning til intensiv overvågning

Klokkefrø Bombina bombina teknisk anvisning til intensiv overvågning Fagdatacenter for Biodiversitet og Terrestriske Naturdata, Danmarks Miljøundersøgelser Forfattere: Bjarne Søgaard, Kåre Fog, Thomas Eske Holm Dokumenttype: Teknisk anvisning Dok. nr: A15 Version: 1.0 Oprettet:

Læs mere

Titel: Overvågning af havørn Haliaetus albicilla som ynglefugl

Titel: Overvågning af havørn Haliaetus albicilla som ynglefugl Titel: Overvågning af havørn Haliaetus albicilla som ynglefugl Dokumenttype: Teknisk anvisning Forfattere: Stefan Pihl, Thomas Eske Holm, Johnny Kahlert & Bjarne Søgaard Aarhus Universitet TA. nr.: A113

Læs mere

Svendborg Vand A/S Ryttermarken Svendborg Att.: Gry Tully. Afgørelsen om ikke VVM-pligt for etablering af vandledninger syd for Sørupværket

Svendborg Vand A/S Ryttermarken Svendborg Att.: Gry Tully. Afgørelsen om ikke VVM-pligt for etablering af vandledninger syd for Sørupværket Svendborg Vand A/S Ryttermarken 21 5700 Svendborg Att.: Gry Tully Kultur, Erhverv og Udvikling Natur og Klima Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge Tlf. Fax. +4562228810 kulturogplan@svendborg.dk www.svendborg.dk

Læs mere

At projektet gennemføres som beskrevet i ansøgningsmaterialet. Etableringen af vandingsstedet må ikke påvirke Odder Ås vandføringsevne.

At projektet gennemføres som beskrevet i ansøgningsmaterialet. Etableringen af vandingsstedet må ikke påvirke Odder Ås vandføringsevne. Johan Friis Pedersen Bondesvadvej 30 Tvenstrup 8300 Odder Sendt via e-mail: michaelfriisp@gmail.com Teknik & Miljø Rådhusgade 3 8300 Odder Tilladelse til etablering af vandingssted i Odder Å - matr. 8c

Læs mere

Titel: Overvågning af nordisk lappedykker Podiceps auritus som ynglefugl

Titel: Overvågning af nordisk lappedykker Podiceps auritus som ynglefugl Titel: Overvågning af nordisk lappedykker Podiceps auritus som ynglefugl Dokumenttype: Teknisk anvisning Forfattere: Stefan Pihl, Thomas Eske Holm, Johnny Kahlert & Bjarne Søgaard Aarhus Universitet TA.

Læs mere

Dispensation til midlertidigt gennembrud af et beskyttet jorddige i.f.m. kabellægning af et 50 kv kabel mellem Græsted og Skævinge

Dispensation til midlertidigt gennembrud af et beskyttet jorddige i.f.m. kabellægning af et 50 kv kabel mellem Græsted og Skævinge Radius, Anlægsprojekter Att.: Senior Project Lead Thomas Toftman Hansen Sag: 2017/04014 026 Id: 01.05P00 Afdelingsnavn Natur og Vand Postadresse Postboks 10, 3200 Helsinge 16. marts 2017 Personlig henvendelse

Læs mere

Erstatningsnatur i kommunerne hvordan håndterer vi det i sagsbehandlingen.

Erstatningsnatur i kommunerne hvordan håndterer vi det i sagsbehandlingen. Erstatningsnatur i kommunerne hvordan håndterer vi det i sagsbehandlingen Kort om Silkeborgmotorvejen Ca. 24 km i Silkeborg Kommune Ca. 22 beskyttede naturområder ( 3) berøres Ca. 20 ha. erstatningsnatur

Læs mere

VVM FOR LANDANLÆG TIL KRIEGERS FLAK HAVMØLLEPARK

VVM FOR LANDANLÆG TIL KRIEGERS FLAK HAVMØLLEPARK OKTOBER 2015 ENERGINET.DK VVM FOR LANDANLÆG TIL KRIEGERS FLAK HAVMØLLEPARK BAGGRUNDSRAPPORT - NATUR ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk

Læs mere

Titel: Overvågning af dværgmåge Larus minutus som ynglefugl

Titel: Overvågning af dværgmåge Larus minutus som ynglefugl Titel: Overvågning af dværgmåge Larus minutus som ynglefugl Dokumenttype: Teknisk anvisning Forfattere: Stefan Pihl, Thomas Eske Holm, Johnny Kahlert & Bjarne Søgaard Aarhus Universitet TA henvisninger

Læs mere

Greve Kommune Teknik & Miljø. Vejdirektoratet mq@vd.dk; sokr@vd.dk; vd@vd.dk

Greve Kommune Teknik & Miljø. Vejdirektoratet mq@vd.dk; sokr@vd.dk; vd@vd.dk Greve Kommune Teknik & Miljø Vejdirektoratet mq@vd.dk; sokr@vd.dk; vd@vd.dk Dispensation fra naturbeskyttelseslovens 3 til regulering af Vardegårdsløbet Udbygning af Køge Bugt motorvejen (M10), etape 1052

Læs mere

Dokumenttype: Teknisk anvisning Titel: Kortlægning af levesteder for eremit

Dokumenttype: Teknisk anvisning Titel: Kortlægning af levesteder for eremit Fagdatacenter for Biodiversitet og Terrestriske Naturdata, Danmarks Miljøundersøgelser Forfattere: Bjarne Søgaard, Palle Jørum, Philip Francis Thomsen og Ole Martin Dokumenttype: Teknisk anvisning Titel:

Læs mere

Kabelprojekt Bilstrup-Idomlund

Kabelprojekt Bilstrup-Idomlund Viborg Kommune Prinsens Alle 5 8800 Viborg Kabelprojekt Bilstrup-Idomlund 17. juni 2016 MSL/MSL Ansøgning om dispensation fra naturbeskyttelseslovens 3, museumslovens 29 a samt ansøgning om krydsningstilladelse

Læs mere

EJD Screenings afsluttet: 18. april 2017

EJD Screenings afsluttet: 18. april 2017 VVM-screening Vejledning Skemaet benyttes til screening af projekter for at afgøre, om der er VVM-pligt. Igennem skemaet skal det via en række spørgsmål vurderes, om projektet medfører en given miljøpåvirkning

Læs mere

Kulhuse Strandjagtforening v/ Formand John Hansen Gerlev Strandvej 3 3630 Jægerspris

Kulhuse Strandjagtforening v/ Formand John Hansen Gerlev Strandvej 3 3630 Jægerspris Kulhuse Strandjagtforening v/ Formand John Hansen Gerlev Strandvej 3 3630 Jægerspris Dato Sagsbehandler J.nr. Tkoee 002037-2013 Dispensation fra Naturbeskyttelseslovens 3 til etablering af 6 støjskærme

Læs mere

Natura 2000, bilag IV og beskyttede arter. Lars Rudfeld, Naturstyrelsen

Natura 2000, bilag IV og beskyttede arter. Lars Rudfeld, Naturstyrelsen Natura 2000, bilag IV og beskyttede arter Lars Rudfeld, Naturstyrelsen Disposition 1. Kort intro til naturdirektiverne 2. Natura 2000 3. Bilag IV-arter og andre beskyttede arter 4. Andre beskyttede arter

Læs mere

0 Indhold. Titel: Overvågning af skestork Platalea leucorodia som ynglefugl. Dokumenttype: Teknisk anvisning. Version: 1

0 Indhold. Titel: Overvågning af skestork Platalea leucorodia som ynglefugl. Dokumenttype: Teknisk anvisning. Version: 1 Titel: Overvågning af skestork Platalea leucorodia som ynglefugl Dokumenttype: Teknisk anvisning Forfattere: Stefan Pihl, Thomas Eske Holm, Johnny Kahlert & Bjarne Søgaard Aarhus Universitet TA. nr.: A106

Læs mere

Erfaringer med VVM og Natur

Erfaringer med VVM og Natur Erfaringer med VVM og Natur Hvad sker der fra VVM til færdigt projekt Anne B. Hansen, Banedanmark 14. april 2015 1 Fra VVM til virkelighedens anlægsarbejde når der skabes nye landskaber og ny natur Hvorvidt

Læs mere

Der er registreret 17 3 områder indenfor fredningsforslaget: 11 vandhuller, 1 mose, 2 strandenge og 3 ferske enge.

Der er registreret 17 3 områder indenfor fredningsforslaget: 11 vandhuller, 1 mose, 2 strandenge og 3 ferske enge. 1 of 5 Notat om naturinteresser indenfor forslag til fredning, Eskerod Dette notat er udarbejdet som støtte for en kommunal stillingtagen til det fredningsforslag, der i februar 2014 er udarbejdet af Danmarks

Læs mere

Miljøministeriet Naturstyrelsen. Måde Havnedeponi. Bilag 1. Vurderingsmetode. Juni 2013

Miljøministeriet Naturstyrelsen. Måde Havnedeponi. Bilag 1. Vurderingsmetode. Juni 2013 Miljøministeriet Naturstyrelsen Måde Havnedeponi Bilag 1 Vurderingsmetode Juni 2013 Notat Vurderingsmetode 1. november 2012 Metode til vurdering af miljøpåvirkninger (Virkninger på Miljøet, VVM) En vurdering

Læs mere

Thy-Mors-Salling. Bilag vedrørende fokusområder i Struer Kommune Thisted Kommune Morsø Kommune Skive Kommune

Thy-Mors-Salling. Bilag vedrørende fokusområder i Struer Kommune Thisted Kommune Morsø Kommune Skive Kommune Thy-Mors-Salling Bilag vedrørende fokusområder i Struer Kommune Thisted Kommune Morsø Kommune Skive Kommune 1 Struer Kommune Grøn korridor vest for station Struer Der er en grøn korridor vest for station

Læs mere

VVM FOR LANDANLÆG TIL KRIEGERS FLAK HAVMØLLEPARK

VVM FOR LANDANLÆG TIL KRIEGERS FLAK HAVMØLLEPARK JUNI 2015 ENERGINET.DK VVM FOR LANDANLÆG TIL KRIEGERS FLAK HAVMØLLEPARK BAGGRUNDSRAPPORT - NATUR ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk

Læs mere

Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste Natursektionen Arsenalvej 55 9800 Hjørring fbe@mil.dk

Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste Natursektionen Arsenalvej 55 9800 Hjørring fbe@mil.dk Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste Natursektionen Arsenalvej 55 9800 Hjørring fbe@mil.dk Tværgående planlægning J.nr. NST-130-00252 Ref. fleka Den 2. oktober 2013 Afgørelse om at rydning af

Læs mere

VVM UDVIDELSE AF GUNDERUP GRUS- OG STENLEJE

VVM UDVIDELSE AF GUNDERUP GRUS- OG STENLEJE Bilag 3 Gunderup Grus- og Stenleje VVM UDVIDELSE AF GUNDERUP GRUS- OG STENLEJE Natur 1. september 2016 Projekt nr. 218734 Dokument nr. 1220912152 Version 1 Udarbejdet af RBL Kontrolleret af CHG Godkendt

Læs mere

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 7 TIL FAXE KOMMUNEPLAN 2009. Baggrund. Retningslinje. Ramme

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 7 TIL FAXE KOMMUNEPLAN 2009. Baggrund. Retningslinje. Ramme KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 7 TIL FAXE KOMMUNEPLAN 2009 Baggrund Kommuneplantillægget er udarbejdet på baggrund af en konkret ansøgning om opstilling af vindmøller øst for Turebylille. Rammeområdet ligger umiddelbart

Læs mere

Bilag A - Skema til brug for screening (VVM-pligt) [kriterier iht. bilag 3 i Bekendtgørelse nr af 23. november 2016.]

Bilag A - Skema til brug for screening (VVM-pligt) [kriterier iht. bilag 3 i Bekendtgørelse nr af 23. november 2016.] Bilag A - Skema til brug for screening (VVM-pligt) [kriterier iht. bilag 3 i Bekendtgørelse nr. 1440 af 23. november 2016.] VVM Myndighed Skive Kommune Basis oplysninger Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen:

Læs mere

STATUS FOR NATUREN I DET ÅBNE LAND. Bettina Nygaard Afdeling for Vildtbiologi og Biodiversitet, DMU, Århus Universitet

STATUS FOR NATUREN I DET ÅBNE LAND. Bettina Nygaard Afdeling for Vildtbiologi og Biodiversitet, DMU, Århus Universitet STATUS FOR NATUREN I DET ÅBNE LAND Bettina Nygaard Afdeling for Vildtbiologi og Biodiversitet, DMU, Århus Universitet OVERBLIK OVER STATUS FOR NATUREN PATTEDYR I AGERLANDET Rådyr Harer Naturen i landbruget,

Læs mere

Dispensation fra Naturbeskyttelseslovens 3 til gennemførelse af Vand- og Naturprojekt i Karlstrup Mose

Dispensation fra Naturbeskyttelseslovens 3 til gennemførelse af Vand- og Naturprojekt i Karlstrup Mose Greve Kommune Center for Teknik & Miljø Vej og ejendomme vejoglandskab@greve.dk Greve Kommune Center for Teknik & Miljø Rådhuset Rådhusholmen 10 DK-2670 Greve Telefon: 43 97 97 97 www.greve.dk Dispensation

Læs mere

Lokalplanområdet vurderes at være artsfattigt og med relativt lav naturværdi.

Lokalplanområdet vurderes at være artsfattigt og med relativt lav naturværdi. Ingen Ikke væsentlig Væsentlig Miljøvurdering af planer og programmer Screeningsskema iht. lovbekendtgørelse nr. 936 af 24/9 2009. Screeningen (forundersøgelsen) omfatter sandsynlige væsentlige påvirkning

Læs mere

Anmeldelse af VVM for forskønnelsesprojekt ved Årslev Engsø

Anmeldelse af VVM for forskønnelsesprojekt ved Årslev Engsø Til. Århus Kommune - post@aarhus.dk Kopi til: Miljøcenter Århus - Sune Ribergaard Henriksen, surhe@aar.mim.dk Århus Kommune - Henning Hermansen, he@aarhus.dk Århus Kommune - Ole Skou Rasmussen, osr@aarhus.dk

Læs mere

VVM-tilladelse. Krigers Flak Havmøllepark - landanlæg. 12. april 2016

VVM-tilladelse. Krigers Flak Havmøllepark - landanlæg. 12. april 2016 VVM-tilladelse Krigers Flak Havmøllepark - landanlæg 12. april 2016 1 Indhold Indhold... 2 1 VVM-tilladelse til Indsæt projektnavn... 3 1.1 Baggrund... 3 1.2 Beskrivelse af projektet... 3 2 Vilkår for

Læs mere

Signifikant 1. Omfattende påvirkning (positiv/negativ) 2. Moderat påvirkning (positiv/negativ) 3. Mindre påvirkning (positiv/negativ)

Signifikant 1. Omfattende påvirkning (positiv/negativ) 2. Moderat påvirkning (positiv/negativ) 3. Mindre påvirkning (positiv/negativ) Notat Vurderingsmetode 13. december 2010 Udarbejdet af HHK, ESB, LRM Kontrolleret af HHK, ESB Godkendt af HHK Metode til vurdering af miljøpåvirkninger (Virkninger på Miljøet, VVM) En vurdering af miljøpåvirkninger

Læs mere

Dispensation 3 natur til oprensning af Illeris Bæk

Dispensation 3 natur til oprensning af Illeris Bæk Postadresse: Vesthimmerlands Kommune Himmerlandsgade 27 9600 Aars Niels Henrik Jensen Illerisørevej 38 C Hvalpsund 9640 Farsø Tel.: +45 99 66 70 00 post@vesthimmerland.dk www.vesthimmerland.dk Sendt på

Læs mere

Tilladelse til regulering af det private vandløb G2 i Gråsten Skovene

Tilladelse til regulering af det private vandløb G2 i Gråsten Skovene Naturstyrelsen Sønderjylland Felstedvej 14 6300 Gråsten Tilladelse til regulering af det private vandløb G2 i Gråsten Skovene Sønderborg Kommune, Vand og Natur, meddeler hermed tilladelse i forbindelse

Læs mere

Notat om naturbeskyttelsesinteresser i Lokalplanområde Erhvervstrekanten

Notat om naturbeskyttelsesinteresser i Lokalplanområde Erhvervstrekanten By og Miljø Trollesmindealle 27 3400 Hillerød Tlf. 7232 2184 Fax 7232 3213 krso@hillerod.dk Notat om naturbeskyttelsesinteresser i Lokalplanområde Erhvervstrekanten Sag 219-2015-2430 22. januar 2015 Undertegnede

Læs mere

Vejdirektoratet Thomas Helstedsvej 11 8660 Skanderborg Att. Agnete Jørgensen. Den21. december 2015. Dispensation til indgreb i beskyttet eng

Vejdirektoratet Thomas Helstedsvej 11 8660 Skanderborg Att. Agnete Jørgensen. Den21. december 2015. Dispensation til indgreb i beskyttet eng Vejdirektoratet Thomas Helstedsvej 11 8660 Skanderborg Att. Agnete Jørgensen Den21. december 2015 Odsherred Kommune har modtaget din ansøgning af 12. november 2015 om dispensation fra naturbeskyttelseslovens

Læs mere

VVM-tilladelse Landanlæg i forbindelse med Vesterhav Nord Havvindmøllepark

VVM-tilladelse Landanlæg i forbindelse med Vesterhav Nord Havvindmøllepark VVM-tilladelse Landanlæg i forbindelse med Vesterhav Nord Havvindmøllepark Januar 2017 Indhold 1. VVM-tilladelse til Indsæt projektnavn 3 1.1 Indledning 3 1.2 Baggrund 3 1.3 Beskrivelse af projektet 3

Læs mere

Etablering af nye vandhuller ved Morrevej, Holstebro

Etablering af nye vandhuller ved Morrevej, Holstebro Side 1/6 Amphi Consult v/ Per Klit Christensen Vistelhøjvej 5, Skarrild 6933 Kibæk Dato: 28-09-2015 Sagsnr.: 01.03.03-P19-117-15 Henv. til: Payman Hassan Sidiq Natur og miljø Direkte tlf.: 9611 7805 Afdeling

Læs mere

0 Indhold. Titel: Overvågning af mosehornugle Asio flammeus som ynglefugl. Dokumenttype: Teknisk anvisning

0 Indhold. Titel: Overvågning af mosehornugle Asio flammeus som ynglefugl. Dokumenttype: Teknisk anvisning Titel: Overvågning af mosehornugle Asio flammeus som ynglefugl Dokumenttype: Teknisk anvisning Forfattere: Thomas Eske Holm, Stefan Pihl, Johnny Kahlert & Bjarne Søgaard Aarhus Universitet TA henvisninger

Læs mere

Natur og miljø i højsædet

Natur og miljø i højsædet Natur og miljø i højsædet Spidssnudet frø lægger æg i lysåbne vandhuller. Brunflagermus sover og overvintrer i hule træer i skoven. Markfirben lever på lysåbne, sydvendte skråninger. Vi passer på naturen

Læs mere

Offentlig overkørsel nr. 93 (nedlægges med etablering af vendeplads og

Offentlig overkørsel nr. 93 (nedlægges med etablering af vendeplads og Banedanmark Amerika Plads 15 2100 København Ø Naturforvaltning Ref. TOGRI Den 4. januar 2017 Journalnr. NST-130-00070 Afgørelse om at projekt for nedlæggelse af overkørsler over jernbanen mellem Bramming

Læs mere

Dispensation fra naturbeskyttelseslovens 3 samt landzonetilladelse til udvidelse af regnvandsbassin

Dispensation fra naturbeskyttelseslovens 3 samt landzonetilladelse til udvidelse af regnvandsbassin Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Att. Malene Søndergaard Frederikshavn Spildevand A/S Knivholtvej 15 9900 Frederikshavn Sendt til: forsyningen@forsyningen.dk og masd@forsyningen.dk

Læs mere

OPGRADERING AF VESTERNASEN OG BATTERIVEJ SAMT NY VEJFORBINDELSE INDHOLD. 1 Baggrund. 1 Baggrund 1. 2 Forhold til Natura 2000-reglerne 2

OPGRADERING AF VESTERNASEN OG BATTERIVEJ SAMT NY VEJFORBINDELSE INDHOLD. 1 Baggrund. 1 Baggrund 1. 2 Forhold til Natura 2000-reglerne 2 FANØ KOMMUNE OPGRADERING AF VESTERNASEN OG BATTERIVEJ SAMT NY VEJFORBINDELSE ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk NATURA 2000-VÆSENTLIGHEDSVURDERING

Læs mere

Skema til brug for screening (VVM-pligt)

Skema til brug for screening (VVM-pligt) Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) Basis oplysninger Tekst Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Navn og adresse på bygherre Hans Martin Risgaard Højmark, Skovbrynet 1 C, 8960 Randers SØ Bygherres

Læs mere

Vurdering af natur og recipienter.

Vurdering af natur og recipienter. 1 of 10 Vurdering af natur og recipienter. Novopan har søgt om etablering af et nyt grundvandskølingsanlæg på 800.000 m3/år. Hertil kommer, at virksomhedens nuværende indvindingstilladelse til proces-

Læs mere

Anlægsarbejde mv. må kun berøre de i ansøgningen oplyste 3 arealer. Ingen anden 3 natur må påvirkes/ændres uden ny dispensation er indhentet.

Anlægsarbejde mv. må kun berøre de i ansøgningen oplyste 3 arealer. Ingen anden 3 natur må påvirkes/ændres uden ny dispensation er indhentet. Vejdirektoratet Thomas Helsteds Vej 11 Skanderborg Att.: Agnete Jørgensen Dato 20. august 2015 Sagsnr. 01.05.08-P25-5-15 BY OG LANDSKAB Dispensation fra naturbeskyttelseslovens 3 til nedlæggelse og påvirkning

Læs mere

Kort information om Natura 2000 og bilag IV arter

Kort information om Natura 2000 og bilag IV arter Kort information om Natura 2000 og bilag IV arter September 2016 1 Kort information om Natura 2000 og bilag IV arter Anne Villadsgaard, Kystdirektoratet Hvad er Natura 2000? Natura 2000-områder kaldes

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter naturbeskyttelseslovens 3.

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter naturbeskyttelseslovens 3. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 27. februar 2013 J.nr.: NMK-510-00302 Ref.: meh AFGØRELSE i sag om omlægning af Vasevej m.v. i Rudersdal Kommune Natur-

Læs mere

Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed. Basis oplysninger. Bygherres kontaktperson og telefonnr. Morten Rolsted.

Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed. Basis oplysninger. Bygherres kontaktperson og telefonnr. Morten Rolsted. Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Basis oplysninger Tekst Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Statslig skovrejsning ved Nakskov Navn og adresse på bygherre Naturstyrelsen,

Læs mere

VVM-screeningsskema. Thomas Roland, Egebjerg Mark 7, 4500 Nyk. Sj, , Samme som ovenstående.

VVM-screeningsskema. Thomas Roland, Egebjerg Mark 7, 4500 Nyk. Sj, , Samme som ovenstående. VVM-screeningsskema Bilag A Nedenstående skema angiver de oplysninger, som skal indgives til myndighederne ved ansøgning af projekter, der er omfattet af lovens bilag 2, jf. lovens 21. Bygherren skal,

Læs mere

Godkendelse efter naturbeskyttelseslovens 20 omfartsvej syd om Aars

Godkendelse efter naturbeskyttelseslovens 20 omfartsvej syd om Aars Vesthimmerlands Kommune Trafik og Grønne områder Himmerlandsgade 27 9600 Aars Sendt til: jkr@vesthimmerland.dk Dato: 01. juni 2015 Teknik- og Økonomiforvaltningen, Farsø Sagsnr.: 820-2015-16385 Dokumentnr.:

Læs mere

Bilag IV-arter. Udbredelsen af bygge- og beskyttelseslinjer der berører projektområdet på strækningen mellem Torslunde og station Hovegård/Ishøj.

Bilag IV-arter. Udbredelsen af bygge- og beskyttelseslinjer der berører projektområdet på strækningen mellem Torslunde og station Hovegård/Ishøj. KRIEGERS FLAK HAVMØLLEPARK_VVM_NATUR_BAGGRUNDSRAPPORT 87 Skovbyggelinjer Projektområdet snitter skovbyggelinjer ved Tvillingehusene og krydser skovbyggelinjen mellem Høje-Taastrup og Hedehusene. Den samlede

Læs mere

Furesø Kommune modtog den 27. januar 2011 jeres ansøgning om dispensation til at etablere en ridesti gennem Gisselfeld Eng og en bro over Tibberup Å.

Furesø Kommune modtog den 27. januar 2011 jeres ansøgning om dispensation til at etablere en ridesti gennem Gisselfeld Eng og en bro over Tibberup Å. Naturstyrelsen Østsjælland Fægyden 2 3500 Værløse Dispensation til at anlægge ridesti gennem Gisselfeld Eng og bro over Tibberup Å, beliggende matr. nr. 31 a Jonstrup Vang, Værløse. Furesø Kommune modtog

Læs mere

Sagen er behandlet i et forpligtende samarbejde mellem Ærø Kommune og Svendborg Kommune efter Lov om forpligtende kommunale samarbejder.

Sagen er behandlet i et forpligtende samarbejde mellem Ærø Kommune og Svendborg Kommune efter Lov om forpligtende kommunale samarbejder. Kultur, Erhverv og Udvikling Natur og Klima Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge marie.muff@svendborg.dk www.svendborg.dk Afgørelse på VVM-screening for krydsning af to private vandløb på Færgevej i

Læs mere

0 Indhold NATIONALT CENTER FOR MILJØ OG ENERGI AARHUS UNIVERSITET. Version:

0 Indhold NATIONALT CENTER FOR MILJØ OG ENERGI AARHUS UNIVERSITET. Version: Dokumenttype: Teknisk anvisning Forfattere: Liselotte Sander Johansson, Fagdatacenter for Ferskvand, Peter Wind, Fagdatacenter for Biodiversitet og terrestrisk natur Institut for Bioscience TA henvisninger

Læs mere

Forsvarets bygnings- og etablissementstjeneste Arsenalvej 55 9800 Hjørring

Forsvarets bygnings- og etablissementstjeneste Arsenalvej 55 9800 Hjørring Forsvarets bygnings- og etablissementstjeneste Arsenalvej 55 9800 Hjørring fbe@mil.dk FBE-MMS23@mil.dk Dato Sagsbehandler J.nr. tkoee 002794-2013 Rådhuset Torvet 2 3600 Frederikssund Udkast til dispensation

Læs mere

Proaktiv brug af erstatningsnatur i forhold til bilag IV arter

Proaktiv brug af erstatningsnatur i forhold til bilag IV arter Proaktiv brug af erstatningsnatur i forhold til bilag IV arter Oplægget indeholder bidrag fra: Lars D. Bruun (Syddjurs Kommune) Mette Bjerre (Furesø Kommune) Vejdirektoratet Peer Ravn (Amphi Consult) John

Læs mere

Udkast til. I medfør af 2 a, 28 c, 28 d, stk. 2 og 38, stk. 2, i lov om anvendelse af Danmarks undergrund, jf.

Udkast til. I medfør af 2 a, 28 c, 28 d, stk. 2 og 38, stk. 2, i lov om anvendelse af Danmarks undergrund, jf. Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2016-17 EFK Alm.del Bilag 176 Offentligt Udkast til Bekendtgørelse om konsekvensvurdering vedrørende internationale naturbeskyttelsesområder og beskyttelse af visse

Læs mere

3 dispensation til anlæg af kloakledning gennem naturområde på matr.nr. 39 Borup Sø, Værløse og 88 Kr. Værløse By samt 7f Kr.

3 dispensation til anlæg af kloakledning gennem naturområde på matr.nr. 39 Borup Sø, Værløse og 88 Kr. Værløse By samt 7f Kr. Furesø Egedal Forsyning Knud Bro Allé 1 3660 Stenløse Att.: Kasper Heinicke 3 dispensation til anlæg af kloakledning gennem naturområde på matr.nr. 39 Borup Sø, Værløse og 88 Kr. Værløse By samt 7f Kr.

Læs mere

Tilladelse til grundvandsovervågningsboring på matr. nr. 2l, Gårdbo, Råbjerg

Tilladelse til grundvandsovervågningsboring på matr. nr. 2l, Gårdbo, Råbjerg Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning Att.: Ulrich Thue Jacobsen Tel.: +45 98 45 50 00 post@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk CVR-nr. 29189498

Læs mere

Ridecenter i Vestbirk Ridecenter i Vestbirk

Ridecenter i Vestbirk Ridecenter i Vestbirk 2013 18 Ridecenter i Vestbirk Ridecenter i Vestbirk id 1486324 Tillæg nummer 18 2013 Plannavn Gælder for hele kommunen? Formål Ridecenter i Vestbirk Nej Formålet med kommuneplantillægget er at give mulighed

Læs mere

Tilladelse til anlæg af sø

Tilladelse til anlæg af sø #BREVFLET# Click here to enter text. Tilladelse til anlæg af sø Steen Søndergaard Christensen Munkhauge 4 9240 Nibe Sendes pr. e-mail: munkhauge4@skylinemail.dk 10-10-2014 Tilladelse til anlæg af sø./.

Læs mere

Energinet.dk. April 2015 VESTERHAV NORD HAVMØLLEPARK. VVM-redegørelse - baggrundsrapport Naturinteresser på land

Energinet.dk. April 2015 VESTERHAV NORD HAVMØLLEPARK. VVM-redegørelse - baggrundsrapport Naturinteresser på land Energinet.dk April 2015 VESTERHAV NORD HAVMØLLEPARK VVM-redegørelse - baggrundsrapport Naturinteresser på land PROJEKT: VESTERHAV NORD HAVMØLLEPARK VVM-redegørelse -baggrundsrapport Naturinteresser på

Læs mere

Miljøministeriet Naturstyrelsen. Måde Havnedeponi. Bilag 2. Oversigt over delkonklusioner. Juni 2013

Miljøministeriet Naturstyrelsen. Måde Havnedeponi. Bilag 2. Oversigt over delkonklusioner. Juni 2013 Miljøministeriet Naturstyrelsen Måde Havnedeponi Bilag 2 Oversigt over delkonklusioner Juni 2013 Notat BILAG 2 Måde Havnedeponi Oversigt over delkonklusioner 21. maj 2013 Miljøer i anlægsfasen Projekt

Læs mere

VVM screening af udskiftning af fire 400 kv vekselstrømskabler (øresundskablerne) mellem Danmark og Sverige Screeningsskema

VVM screening af udskiftning af fire 400 kv vekselstrømskabler (øresundskablerne) mellem Danmark og Sverige Screeningsskema Tværgående planlægning VVM screening af udskiftning af fire 400 kv vekselstrømskabler (øresundskablerne) mellem Danmark og Sverige Screeningsskema J. nr. NST-130-00178 Januar 2013 Bilag A Skema til brug

Læs mere

VVM-Screening: Reguleringsprojekt Karlslunde og Karlstrup Moser

VVM-Screening: Reguleringsprojekt Karlslunde og Karlstrup Moser VVM-Screening: Reguleringsprojekt Karlslunde og Karlstrup Moser Greve og Solrød kommuner har udarbejdet projektforslag for Karlslunde og Karlstrup moser indeholdende reguleringsprojekt for vandløbene gennem

Læs mere

Flagermus og Vindmøller

Flagermus og Vindmøller Flagermus og Vindmøller Baggrund: Habitatdirektivet Habitatdirektivet Rådets direktiv 92/43/EØF af 21. maj 1992 om bevaring af naturtyper samt vilde dyr og planter RÅDET FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 15

Kommuneplantillæg nr. 15 Kommuneplantillæg nr. 15 til Kommuneplan 2013-2025 Castberggård Kommuneplantillæg nr. 15 Baggrund I forbindelse med Lokalplan 1098, udarbejdes kommuneplantillæg nr. 15, for at sikre den fremtidige disponering

Læs mere

Bør under- relevant. 1. Arealbehovet i ha: Anmeldt skovrejsning omfatter ca. 15 ha Tjek tallet

Bør under- relevant. 1. Arealbehovet i ha: Anmeldt skovrejsning omfatter ca. 15 ha Tjek tallet Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Basis oplysninger Tekst Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Skovrejsning ved Brylle Navn og adresse på bygherre Det Danske Hedeselskab, Klostermarken

Læs mere

Esbjerg Kommune. Område 65 Lundsmark syd, Esbjerg/Tønder kommune

Esbjerg Kommune. Område 65 Lundsmark syd, Esbjerg/Tønder kommune Esbjerg Kommune Område 65 Lundsmark syd, Esbjerg/Tønder kommune Området er karakteriseret ved et fladt storskalalandskab; landbrugsjord bestående af store markarealer i omdrift med læhegn og anden bevoksning.

Læs mere

Energinet.dk. April 2015 VESTERHAV SYD HAVMØLLEPARK. VVM-redegørelse - baggrundsrapport Naturinteresser på land

Energinet.dk. April 2015 VESTERHAV SYD HAVMØLLEPARK. VVM-redegørelse - baggrundsrapport Naturinteresser på land Energinet.dk April 2015 VESTERHAV SYD HAVMØLLEPARK VVM-redegørelse - baggrundsrapport Naturinteresser på land PROJEKT: VESTERHAV SYD HAVMØLLEPARK VVM-redegørelse - baggrundsrapport Naturinteresser på land

Læs mere

Ikke teknisk resume (fra miljøvurderingen)

Ikke teknisk resume (fra miljøvurderingen) Ikke teknisk resume (fra miljøvurderingen) For Hønsinge Omfartsvej November 2013 1 2 Del 1: Forslag til kommuneplantillæg til Odsherred Kommune Del 2: Miljøvurdering indeholdende VVM-redegørelse og miljørapport

Læs mere

Registrering af 3 områder i Gentofte Kommune

Registrering af 3 områder i Gentofte Kommune Registrering af 3 områder i Gentofte Kommune Rekvirent: Gentofte Kommune Dato: 4. December 2008 Feltarbejde: Thomas Vikstrøm Tekst: Thomas Vikstrøm og Martin Hesselsøe GIS: Jakob Hassingboe Indhold: 1.

Læs mere

Etablering af et nyt 150 kv jordkabelanlæg mellem station Bjørnholt og station Herning

Etablering af et nyt 150 kv jordkabelanlæg mellem station Bjørnholt og station Herning Bilag A VVM-screeningskema af nyt 150 kv kabelanlæg mellem station Bjørnholt og station Herning VVM Myndighed Basis oplysninger Naturstyrelsen Tekst Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Etablering af et

Læs mere

Landzonetilladelse til etablering af vandhul

Landzonetilladelse til etablering af vandhul Peter Muller Larsen Ellelausvej 17 8660 Skanderborg e-mail: petermullerlarsen@gmail.com Dato: 9. september 2016 Sagsnr.: 01.03.03-P19-5041-16 Skanderborg Kommune Adelgade 44 8660 Skanderborg Tlf. 8794

Læs mere

www.ikast-brande.dk Kennet Funder Bak Floritsvej 4 Florits 8765 Klovborg 4. marts 2015

www.ikast-brande.dk Kennet Funder Bak Floritsvej 4 Florits 8765 Klovborg 4. marts 2015 Kennet Funder Bak Floritsvej 4 Florits 8765 Klovborg 4. marts 2015 Landzonetilladelse til udvidelse af en maskinhal og lovliggørelse af et brændeskur, Floritsvej 4, 8765 Klovborg Ikast-Brande Kommune har

Læs mere

Danmarks rapportering af bevaringsstatus for naturtyper og arter til EU jf. Habitatdirektivets

Danmarks rapportering af bevaringsstatus for naturtyper og arter til EU jf. Habitatdirektivets Danmarks rapportering af bevaringsstatus for naturtyper og arter til EU jf. Habitatdirektivets Artikel 17 Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 28. juni 2013 Hanne Bach & Jesper Fredshavn

Læs mere

Klageadgang Afgørelsen kan, for så vidt angår retlige spørgsmål, påklages til Natur- og Miljøklagenævnet

Klageadgang Afgørelsen kan, for så vidt angår retlige spørgsmål, påklages til Natur- og Miljøklagenævnet BILAG 2 - AFGØRELSE OM VVM PLIGT Der er søgt om 3200 m3 grundvand pr. år fra boringen med DGU nr. 79.168, som er beliggende på Langskovvej 17, men ejes af Langskovvej 21, 8370 Hadsten Anlægget er omfattet

Læs mere

Proaktiv brug af erstatningsnatur i VVM/SMV

Proaktiv brug af erstatningsnatur i VVM/SMV Proaktiv brug af erstatningsnatur i VVM/SMV Proaktiv brug af erstatningsnatur i VVM/SMV Miljøvurderingsdag 19/8-2015 Martin Hesselsøe (mh@amphi.dk) Biologisk konsulentarbejde siden 1993 Ca. 20 konsulenter

Læs mere

VVM Myndighed. Notat: VVM-screening for regulering af et afvandingsgrøft ved Hjortkær Fiskeri. 1. Projektbeskrivelse. Indledning

VVM Myndighed. Notat: VVM-screening for regulering af et afvandingsgrøft ved Hjortkær Fiskeri. 1. Projektbeskrivelse. Indledning Notat: VVM-screening for regulering af et afvandingsgrøft ved Hjortkær Fiskeri 1. Projektbeskrivelse VVM Myndighed Basis oplysninger Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Regulering af afvandingsgrøft ved

Læs mere

1. Op- og nedstrømsliggende ejere må ikke påvirkes negativt i forhold til afstrømningen.

1. Op- og nedstrømsliggende ejere må ikke påvirkes negativt i forhold til afstrømningen. Mette Bang Jensen & Anders Gleitze Nielsen Jegstrupvej 15 7800 Skive 25. oktober 2017 Nordre Landkanal - Medbenyttelsestilladelse Skive Kommune meddeler hermed tilladelse til tilslutning af tagvand fra

Læs mere

Etablering af ny sø på matr. nr. 12d Den mellemste Del, Idom med adressen Høgsbjergvej 17, 7500 Holstebro

Etablering af ny sø på matr. nr. 12d Den mellemste Del, Idom med adressen Høgsbjergvej 17, 7500 Holstebro Side 1/5 Skovdyrkerforeningen Vestjylland Nupark 47F 7500 Holstebro Att. Bo T. Simonsen Dato: 03-11-2015 Sagsnr.: 01.03.03-P19-148-15 Henv. til: Payman Hassan Sidiq Natur og miljø Direkte tlf.: 9611 7805

Læs mere

VVM-screening erstatning af olieudskiller ved Vallensbæk Sø

VVM-screening erstatning af olieudskiller ved Vallensbæk Sø VVM-SCREENINGEN FOR ERSTATNING AF OLIEUDSKILLER Projekt VVM-screening erstatning af olieudskiller ved Vallensbæk Sø Projektnummer 3631200010 Kundenavn Emne Til Fra Projektleder HOFOR A/S VVM-screening

Læs mere

Kabelprojekt mellem Bilstrup og Idomlund Bilag vedrørende fokusområder i Holstebro Kommune Skive Kommune

Kabelprojekt mellem Bilstrup og Idomlund Bilag vedrørende fokusområder i Holstebro Kommune Skive Kommune Kabelprojekt mellem Bilstrup og Idomlund Bilag vedrørende fokusområder i Holstebro Kommune Skive Kommune Dok. 15/00917-4 1/7 Holstebro Kommune Nordre Ringvej nordvest om Holstebro Energinet.dk har været

Læs mere

Regulering af Sandbæk i offentlig høring efter vandløbsloven.

Regulering af Sandbæk i offentlig høring efter vandløbsloven. Returadresse Land, By og Kultur Land og Vand Smed Sørensens Vej 1, 6950 Ringkøbing Sagsbehandler Ove Mortensen Direkte telefon 99741277 E-post ove.mortensen@rksk.dk Dato 7. oktober 2016 Sagsnummer 16-028130

Læs mere

Forsvaret. naturforvalter -

Forsvaret. naturforvalter - Forsvaret som naturforvalter - Feltarbejde mellem nedslag af lysraketter og bombekratere lørdag den 5. marts 2016 v. botaniker Peter Wind Aarhus Universitet Bioscience Kalø Oversigt over forsvarets arealer

Læs mere

Registrering af invasive plantearter og kortlægning af lysåben 3-natur og skovhabitatnaturtyper i fredningen Lyngby Sø.

Registrering af invasive plantearter og kortlægning af lysåben 3-natur og skovhabitatnaturtyper i fredningen Lyngby Sø. J. nr. LIFE02/ef.: LCA Lyngby-Tårbæk Kommune Att1: Gert Juhl og Att2: Lone Güldner Kolenda Registrering af invasive plantearter og kortlægning af lysåben 3-natur og skovhabitatnaturtyper i fredningen Lyngby

Læs mere

VVM-tilladelse. For et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning. Marts 2014

VVM-tilladelse. For et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning. Marts 2014 VVM-tilladelse For et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning Marts 2014 Del 1: Kommuneplantillæg til Aarhus Kommuneplan 2013 Del 2: VVM-tilladelse Del 3:

Læs mere