Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsskadesikring og lov om erstatning til tilskadekomne værnepligtige m.fl.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsskadesikring og lov om erstatning til tilskadekomne værnepligtige m.fl."

Transkript

1 Til lovforslag nr. L 211 Folketinget Betænkning afgivet af Arbejdsmarkedsudvalget den 26. maj 2010 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsskadesikring og lov om erstatning til tilskadekomne værnepligtige m.fl. (Nye principper for fastsættelse af kapitaliseringsfaktorer og for opgørelsen af årsløn, ændring af anmeldelsesfrist og ophævelse af underretningspligt) 1. Ændringsforslag Beskæftigelsesministeren har stillet 3 ændringsforslag til lovforslaget. 2. Udvalgsarbejdet Lovforslaget blev fremsat den 16. april 2010 og var til 1. behandling den 26. april Lovforslaget blev efter 1. behandling henvist til behandling i Arbejdsmarkedsudvalget. Møder Udvalget har behandlet lovforslaget i 5 møder. Høring Et udkast til lovforslaget er samtidig med fremsættelsen sendt i høring. Den 23. april 2010 sendte beskæftigelsesministeren de indkomne høringssvar, et notat herom og et ligestillingsnotat til udvalget. Efterfølgende har beskæftigelsesministeren den 26. april 2010, den 4. maj 2010, den 12. maj 2010, den 18. maj 2010 og den 21. maj 2010 fremsendt supplerende høringssvar og supplerende høringsnotater til udvalget. Teknisk gennemgang Beskæftigelsesministeriet har på et møde den 4. maj 2010 givet udvalget en teknisk gennemgang af lovforslaget. Spørgsmål Udvalget har stillet 32 spørgsmål til beskæftigelsesministeren til skriftlig besvarelse, som denne har besvaret. To af udvalgets spørgsmål til beskæftigelsesministeren og dennes svar herpå er optrykt som bilag 2 til betænkningen. Samråd Udvalget har stillet 3 samrådsspørgsmål til beskæftigelsesministeren. Samrådet blev afholdt den 12. maj [af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg)] 3. Indstillinger og politiske bemærkninger Et flertal i udvalget (V, DF, KF og LA) indstiller lovforslaget til vedtagelse med de stillede ændringsforslag. Et mindretal i udvalget (S, SF, RV og EL) indstiller lovforslaget til forkastelse ved 3. behandling. Mindretallet vil stemme hverken for eller imod de stillede ændringsforslag. Socialdemokratiets, Socialistisk Folkepartis, Det Radikale Venstres og Enhedslistens medlemmer af udvalget ønsker indledningsvis at udtrykke utilfredshed med processen omkring lovforslaget. De relevante høringsparter har haft meget kort tid til at afgive høringssvar nærmere bestemt en 5-6 dage til trods for, at lovforslaget er både teknisk og økonomisk kompliceret. Af flere af høringssvarene fremgår det således, at man ikke har haft den fornødne tid til at gennemgå lovforslaget tilstrækkeligt. Lovforslaget burde være sendt i høring i ordentlig tid, således at debatten omkring forslagets konsekvenser kunne ske på et mere kvalificeret grundlag og uden risiko for lovsjusk. Partierne ønsker at udtrykke støtte til de elementer i lovforslaget, der omhandler præcisering af lovens 24 i overensstemmelse med nyeste praksis samt fremrykning af tidspunktet for anmeldelse af visse arbejdsulykker. Partierne ønsker derudover at knytte en række bemærkninger til den del af forslaget, der omhandler nye principper for fastsættelse af kapitaliseringsfaktorer. Partierne finder denne del af forslaget urimelig, idet der er tale om en forringelse af erstatningsberegningen for arbejdsskader. Erstatning for tab af erhvervsevne og for tab af forsørger efter arbejdsskadesikringsloven beregnes altid som en løbende erstatning, der indtil nu har udgjort 80 pct. af den tabte årlige erhvervsindtægt før skaden. Med forslaget ønsker beskæftigelsesministeren at hæve procentsatsen fra 80 pct. til 83 pct., samtidig med at arbejdsmarkedsbidraget på 8 pct. trækkes ud af den årsløn, der ligger til grund for beregningen af erstatningen. AX012365

2 2 Samlet set vil det føre til en forringelse af erstatningsberegningen i forhold til en videreførelse af gældende regler. Ministerens begrundelse for forslaget falder i to dele. For det første har ministeren påpeget, at mellemskatten på 6 pct. med forårspakke 2.0 fra 2009 er faldet bort, hvilket nødvendiggør en ændring af arbejdsskadesikringsloven, hvori mellemskatten eksplicit er nævnt. Partierne er enige i, at arbejdsskadesikringsloven nødvendigvis må tilpasses gældende lovgivning, hvilket dog kan gøres rent lovteknisk ved at skrive termen»mellemskat«ud af loven eller ved at fastsætte mellemskattesatsen til 0 pct. uden at forringe erstatningsberegningen. For det andet peger ministeren på det princip om lighed, der blev vedtaget med lov nr. 496 af 6. juni 2007, som indebærer, at værdien af erstatningen i princippet skal være den samme uanset udbetalingsmåden, hvilket vil sige løbende udbetaling eller kapitalerstatning. Partierne er enige i princippet om, at værdien af erstatningen i princippet skal være den samme uanset udbetalingsmåden. Partierne finder det derfor naturligt, at værdien af kapitalerstatninger hæves, så de kommer på niveau med de løbende udbetalinger, der i dag er mere fordelagtige på grund af de skattelettelser, regeringen har indført med forårspakke 2.0. Ministeren har beregnet, at hvis værdien af kapitalerstatningerne skal hæves, vil det betyde en årlig merudbetaling til de skaderamte, der modtager kapitalerstatninger, på 150 mio. kr. Medudbetalingen vil i henhold til gældende lovgivning komme fra de forsikringsselskaber, som arbejdsgiverne har tegnet de lovpligtige arbejdsskadeforsikringer hos, hvilket vil føre til en forhøjelse af forsikringspræmieindbetalingen for arbejdsgiverne, svarende til 150 mio. kr. Af de svar, som ministeren har afgivet til Arbejdsmarkedsudvalget i forbindelse med udvalgsbehandlingen af lovforslaget, fremgår det, at ministeren afviser at udligne udbetalingsformerne ved at hæve udbetalingerne af kapitalerstatninger med 150 mio. kr., idet det vil belaste arbejdsgiverne. Partierne finder argumentationen besynderlig. For at undgå at pålægge arbejdsgiverne en stigning i forsikringspræmieindbetalingerne, der er den naturlige konsekvens af de skattelettelser, som regeringen selv har indført med forårspakke 2.0, forringer man erstatningsberegningen for arbejdsskader. Partierne opfatter lovforslaget således, at regeringen har underfinansieret forårspakke 2.0 med 150 mio. kr., og nu vil lade de arbejdsskaderamte betale underfinansieringen, ved at lade de arbejdsskaderamte få mindre ud af skattereformen end alle andre skattebetalere. De skaderamte straffes for skattelettelserne, ved at erstatningsberegningen for arbejdsskader forringes. Hvis man ikke vil belaste arbejdsgiverne, burde regeringen gennem skattereformen have skaffet finansiering af de 150 mio. kr. som kompensation til arbejdsgiverne. Partierne finder ydermere, at der med forslaget foretages en problematisk sammenblanding af beskatningsreglerne og lovgivningen omkring arbejdsskadeerstatning. Endelig finder partierne det problematisk, at lønmodtagere med en årsindtægt under kr. på den ene side ikke får en økonomisk gevinst ved, at mellemskatten er faldet bort, men alligevel vil få en lavere arbejdsskadeerstatning end under den nuværende lovgivning, hvis lovforslaget gennemføres i den nuværende form. Denne gruppe borgere vil under visse skattemæssige forudsætninger blive stillet ringere. Af ministerens svar på de spørgsmål, der er blevet stillet i forbindelse med udvalgsbehandlingen af lovforslaget, hvori ministeren fremlægger en række regneeksempler, fremgår dette med al tydelighed. Inuit Ataqatigiit, Siumut, Tjóðveldisflokkurin og Sambandsflokkurin var på tidspunktet for betænkningens afgivelse ikke repræsenteret med medlemmer i udvalget og havde dermed ikke adgang til at komme med indstillinger eller politiske udtalelser i betænkningen. En oversigt over Folketingets sammensætning er optrykt i betænkningen. 4. Ændringsforslag med bemærkninger Æ n d r i n g s f o r s l a g Til 1 Af beskæftigelsesministeren, tiltrådt af et flertal (V, DF, KF og LA): 1) Det under nr. 2 foreslåede 24, stk. 3, affattes således:»stk. 3. Ved beregning af erstatning trækkes arbejdsmarkedsbidrag, jf. lov om arbejdsmarkedsbidrag, fra årslønnen.«[præcisering af, at arbejdsmarkedsbidraget trækkes fra ved beregningen af erstatningen] 2) Efter nr. 2 indsættes som nye numre:»01. I 24, stk. 3, der bliver stk. 5, indsættes efter» kr.«:»inklusive arbejdsmarkedsbidrag«.«02. I 24, stk. 4, der bliver stk. 6, indsættes efter» kr.«:»inklusive arbejdsmarkedsbidrag«.«[præcisering af sammenhængen mellem maksimal årsløn og arbejdsmarkedsbidrag] Til 3 3) I stk. 2 ændres»nr. 1-5«til:»nr. 1, 2, 01, 02 og 3-5«. [Ordensmæssig korrektion] B e m æ r k n i n g e r Til nr. 1 Beskæftigelsesministeriet finder, at der er behov for at præcisere, hvorledes årslønnen opgøres og hvorledes erstatningen beregnes med fradrag af arbejdsmarkedsbidrag. Som det fremgår af bemærkningerne til nr. 2 har det vist sig, at der er behov for at præcisere, hvorledes arbejdsmarkedsbidraget trækkes ud af årslønnen med hensyn til maksimal årsløn efter loven. Ændringsforslagene indebærer, at årslønnen som hidtil opgøres inklusive arbejdsmarkedsbidrag. Det indebærer, at lovens definition af årslønsbegrebet ikke ændres.

3 3 Arbejdsmarkedsbidraget skal ved beregningen af erstatningen trækkes fra årslønnen. På denne måde er fratrækket af arbejdsmarkedsbidraget i årslønnen gjort til en beregningsregel. Til nr. 2 Beskæftigelsesministeriet har fundet det nødvendigt at præcisere forslaget om at trække arbejdsmarkedsbidraget ud af årslønnen med hensyn til maksimal årsløn. Ved ændringsforslaget foreslås, at beløbet for maksimal årsløn, som hidtil har været opgjort inklusive arbejdsmarkedsbidraget, ikke ændres på baggrund af forslaget om at trække arbejdsmarkedsbidraget ud af den årsløn, der lægges til grund for beregningen af erstatningen. Det skyldes, at beløbet for maksimal årsløn indgår i beregningsformlen for regulering af lovens erstatninger efter 24, stk. 6, der bliver stk. 8. En ændring af beløbet for maksimal årsløn ville således forrykke grundlaget for regulering af erstatningerne. I stedet foreslås en præcisering af, at lovens maksimale årsløn opgøres inklusive arbejdsmarkedsbidrag. Præciseringen indebærer, at årslønnen før fradrag af arbejdsmarkedsbidrag begrænses af årslønsmaksimum og først derefter fratrækkes arbejdsmarkedsbidraget i årslønnen. På denne måde får forslaget om at trække arbejdsmarkedsbidraget ud af årslønnen samme virkning for højtlønnede som for personer med indtægter under lovens maksimum. Beløbet for maksimal årsløn i 2010 udgør kr. inklusive arbejdsmarkedsbidrag. Ændringen af lovens minimumsårsløn er en konsekvensændring af de øvrige ændringer. Beløbet for minimumsårsløn i 2010 udgør kr. Til nr. 3 Der er tale om en ordensmæssig korrektion af ikrafttrædelsesbestemmelsen som konsekvens af tidligere ændringsforslag til 1. Jens Vibjerg (V) Peter Juel Jensen (V) Peter Madsen (V) Ulla Tørnæs (V) Bent Bøgsted (DF) Colette L. Brix (DF) Helle Sjelle (KF) fmd. Rasmus Jarlov (KF) Anders Samuelsen (LA) Torben Hansen (S) Anne-Marie Meldgaard (S) Lone Møller (S) Leif Lahn Jensen (S) nfmd. Eigil Andersen (SF) Karsten Hønge (SF) Morten Østergaard (RV) Line Barfod (EL) Inuit Ataqatigiit, Siumut, Tjóðveldisflokkurin og Sambandsflokkurin havde ikke medlemmer i udvalget. Folketingets sammensætning Venstre, Danmarks Liberale Parti (V) 47 Liberal Alliance (LA) 3 Socialdemokratiet (S) 45 Inuit Ataqatigiit (IA) 1 Dansk Folkeparti (DF) 24 Siumut (SIU) 1 Socialistisk Folkeparti (SF) 23 Tjóðveldisflokkurin (TF) 1 Det Konservative Folkeparti (KF) 17 Sambandsflokkurin (SP) 1 Det Radikale Venstre (RV) 9 Uden for folketingsgrupperne 3 Enhedslisten (EL) 4 (UFG)

4 4 Oversigt over bilag vedrørende L 211 Bilagsnr. Titel 1 Brev om fremsættelse og høring af lovforslaget 2 Høringssvar, høringsnotat og ligestillingsnotat, fra beskæftigelsesministeren 3 Orientering om pressemeddelelse fra advokatfirmaet Elmer & Partner, fra beskæftigelsesministeren 4 Supplerende høringssvar, fra beskæftigelsesministeren 5 Teknisk gennemgang tirsdag den 4. maj 6 Udkast til tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget 7 Tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget 8 Supplerende høringsnotat, fra beskæftigelsesministeren 9 Ændringsforslag fra beskæftigelsesministeren 10 Supplerende høringssvar, fra beskæftigelsesministeren udkast til betænkning 12 Supplerende høringssvar, fra beskæftigelsesministeren 13 Ændringsforslag fra beskæftigelsesministeren 14 Supplerende høringssvar, fra beskæftigelsesministeren udkast til betænkning Bilag 1 Oversigt over spørgsmål og svar vedrørende L 211 Spm.nr. Titel 1 Spm. om, hvorfor lovforslaget, når det begrundes med skattereformen, først er fremsat nu knap et år efter reformens vedtagelse, til beskæftigelsesministeren, 2 Spm. om der er juridiske forhindringer for at fastsætte kapitaliseringsfaktorerne efter indfasning af skattereformen, til beskæftigelsesministeren, og ministerens svar herpå 3 Spm. om, hvad der efter ministerens opfattelse vil være positive og negative konsekvenser for arbejdsskadede og samfundet, til beskæftigelsesministeren, 4 Spm. om ministeren vil sende udvalget en oversigt med eksempler på erstatningens størrelse på forskellige lønniveauer, til beskæftigelsesministeren, 5 Spm. om, hvor stor arbejdsgivernes merudgift på årsbasis til arbejdsulykkes- og erhvervssygdomsforsikring i gennemsnit vil være pr. medarbejder, til beskæftigelsesministeren, 6 Spm. om, at arbejdsgivere med dårligt arbejdsmiljø også gennem større udgifter til erstatninger får et økonomisk incitament til at forbedre arbejdsmiljøet, til beskæftigelsesministeren, 7 Spm. om, hvorfor regeringen ikke har indregnet et beløb til kompensation for arbejdsgiverne i skattereformen, til beskæftigelsesministeren, og ministerens svar herpå

5 8 Spm. om det er et krav fra Finansministeriet, at den samlede virkning af skattereformen på arbejdsskadeområdet skal være udgiftsneutral, til beskæftigelsesministeren, 9 Spm. om, hvorfor det er vigtigt at bryde med det tidligere politisk aftalte princip om, at erstatninger efter arbejdsskadeforsikringsloven og erstatningsansvarsloven skal udregnes på samme måde, til beskæftigelsesministeren, 10 Spm. om ministerens kommentar til de beregninger, som Danske Advokater har fremlagt i brev af 26. april 2010, jf. L 211 bilag 4, til beskæftigelsesministeren, 11 Spm. om at bekræfte, at»den gældende affattelse af 27, stk. 4, giver Arbejdsskadestyrelsen hjemmel til ved fastsættelse af kapitalfaktorer at tage højde for, at bundskatten er nedsat med 1,5 procentenheder fra og med indkomståret 2010 og at mellemskatten på 6 pct. er ophævet«, til beskæftigelsesministeren, 12 Spm. om, hvordan kapitalfaktorerne ville have været for 2010, hvis bundskatten havde været nedsat med 1,5 procentenheder og mellemskatten på 6 pct. var udgået af fastsættelsen, til beskæftigelsesministeren, og ministerens svar herpå 13 Spm. om alle løbende erstatninger for tab af erhvervsevne med lovforslaget for alle arbejdsskader vil blive nedsat med 4,55 pct., til beskæftigelsesministeren, 14 Spm. om bemærkninger til lovforslaget side 5, punktet 3.1.3, hvori det anføres, at»for de personer, der får deres erstatning udbetalt løbende hver måned, betyder forslaget samlet set, at de får 300 kr. mere om måneden end før skattereformen«, til beskæftigelsesministeren, 15 Spm. om, hvilke arbejdsskadede, der får deres erstatning udbetalt løbende hver måned, vil have et mindre beløb til disposition, hvis lovforslaget gennemføres i forhold til uændrede regler, til beskæftigelsesministeren, og ministerens svar herpå 16 Spm. om at sende udvalget en beregning af eksempler om forskellen mellem erstatning hhv. med og uden den foreslåede lovændring, til beskæftigelsesministeren, 17 Spm. om for hvert af eksemplerne A, B og C ved beregninger at uddybe sit udsagn om,»at der ikke er tilskadekomne, der stilles ringere end før skattereformerne«, til beskæftigelsesministeren, 18 Spm. om det beløb, som en ansvarlig arbejdsgiver (eller tredjemand) skal betale i erstatning for erhvervsevnetab i medfør af erstatningsansvarsloven (»differenceerstatning«), bliver forøget i forhold til, at lovforslaget ikke vedtages, og i bekræftende fald med hvilket beløb, til beskæftigelsesministeren, 19 Spm. om forskellene i skatteniveau fra 2009 til 2010 har medvirket til, at kapitalfaktoren for 2010 er højere end kapitalfaktoren for 2009, til beskæftigelsesministeren, 20 Spm. om ændringen af lovens 27, stk. 4, i 2007 som tidligere bekendtgørelser er udstedt med hjemmel i vil medføre, at kapitalfaktorerne alt andet lige vil blive mindre, hvis skatteprocenten stiger men højere, hvis 5

6 6 skatteprocenten falder, og at faktorerne alt andet lige ligeledes vil blive ændret, hvis renteniveauet (jf. 3, nr. 2 i bekendtgørelsen) ændres, til beskæftigelsesministeren, 21 Spm. om det er korrekt, at kapitalfaktorerne indtil lovændringen i 2007 blev beregnet uden mediandragelse af skatteprocenter, og at disse kapitalfaktorer grundet rentens udvikling i en meget lang årrække har betydet, at de arbejdsskadede er blevet voldsomt underkompenseret, til beskæftigelsesministeren, 22 Spm. om beregning af kapitalfaktorer, til beskæftigelsesministeren, og ministerens svar herpå 23 Spm. om årslønnen med den foreslåede regel skal beregnes på en anden måde end årslønnen skal beregnes på efter erstatningsansvarsloven, til beskæftigelsesministeren, 24 Spm. om ministeren vil fremlægge beregninger over henholdsvis løbende arbejdsskadeerstatning og kapitalerstatning for et erhvervsevnetab på 50 pct., til beskæftigelsesministeren, 25 Spm. om ministeren vil fremlægge beregninger over henholdsvis løbende arbejdsskadeerstatning og kapitalerstatning for et erhvervsevnetab på 50 pct. for to lønmodtagere, begge med en hidtidig arbejdsindkomst på kr., til beskæftigelsesministeren, 26 Spm. om, hvorfor regeringen ikke i skattereformen har afsat og indregnet et beløb til kompensation for arbejdsgiverne, til beskæftigelsesministeren, 27 Spm. om i forlængelse af svaret på L 211 spørgsmål 8 at oplyse, om det er et krav fra Finansministeriet, at den samlede virkning af skattereformen på arbejdsskadeområdet skal være udgiftsneutral, til beskæftigelsesministeren, 28 Spm. om, at en uændret videreførelse af de gældende regler for udbetaling af arbejdsskadeerstatning efter skattereformen ville resultere i en merudgift på 150 mio. kr. årligt for arbejdsgiverne i Danmark, til beskæftigelsesministeren, 29 Spm. om at sende udvalget en tilsvarende oversigt over løbende udbetalingers størrelse efter model 1, model 2 og de nuværende regler, til beskæftigelsesministeren, 30 Spm. om ministeren bedes oversende sit talepapir fra samrådet 12/5 om samrådsspm. A-C, til beskæftigelsesministeren, 31 Spm. om en redegørelse for, hvordan faktorer i forbindelse med fleksjob m.v. påvirker fastsættelsen af erstatninger, til beskæftigelsesministeren, og ministerens svar herpå 32 Spm. om ministeren kan bekræfte det vedlagte regneeksempel, hvor der er foretaget en beregning for en lønmodtager, der tjener kr. om måneden og kan se frem til en»skattegevinst«på 277 kr., til beskæftigelsesministeren, Samrådsspm.nr. Titel Oversigt over samrådsspørgsmål vedrørende L 211

7 7 A B C Samrådsspm. om, hvorfor man med lovforslaget har påtænkt at sænke erstatningsniveauet for arbejdsskaderamte på en sådan måde, at arbejdsskaderamte med de mindste lønninger vil få færre penge udbetalt efter lovændringen, end det er tilfældet i dag, til beskæftigelsesministeren Samrådsspm. om, hvorfor ministeren finder det rimeligt, at de gennemførte skattelettelser ikke skal komme en udsat gruppe som de arbejdsskaderamte til gode i lige så høj grad som alle andre skattebetalere, til beskæftigelsesministeren Samrådsspm. om, at en værdimæssig ligestilling mellem løbende erstatning og kapitalerstatning teknisk set kan foretages ved (1) at hæve kapitalerstatningen eller (2) sænke den samlede erstatningsberegning, til beskæftigelsesministeren

8 8 To af udvalgets spørgsmål til beskæftigelsesministeren Spørgsmålene og beskæftigelsesministerens svar herpå er optrykt efter ønske fra S, SF og EL. Bilag 2 Spørgsmål 4: Vil ministeren sende udvalget en oversigt med eksempler på erstatningens størrelse på forskellige lønniveauer ved: En fastholdelse af den nuværende beregning af erstatningernes størrelse, inklusive en mellemskat på nul. Regeringens forslag med fjernelse af arbejdsmarkedsbidraget fra årslønsberegningen og ændring af kapitaliseringsfaktorerne. Svar: Regeringens forslag indeholder også en stigning i dækningsgraden fra 80 til 83 procent. I besvarelsen er der taget højde for dette. Erstatningernes størrelse (beregnet med forskellige løn-niveauer) er beregnet på baggrund af: 1) Kapitaliseringsfaktorerne eksklusiv mellemskat, årsløn inklusiv arbejdsmarkedsbidrag samt en dækningsgrad på 80 procent. Modellen medfører en merudgift for arbejdsgiverne på 150 mio. kr. Det svarer til model 1 i spørgsmålet. 2) Kapitaliseringsfaktorerne eksklusiv mellemskat, årslønnen eksklusiv arbejdsmarkedsbidrag samt en dækningsgrad på 83 procent. Dette svarer til regeringens forslag (model 2 i spørgsmålet). 3) Kapitaliseringsfaktorerne inklusiv mellemskat, årsløn inklusiv arbejdsmarkedsbidrag samt en dækningsgrad på 80 procent. Dette svarer til de nuværende regler. I beregningerne er der taget udgangspunkt i kapitaliseringsfaktorerne for en 40-årig mand med et erhvervsevnetab på 50 procent. Dette eksempel er valgt, da en person som denne er midt i arbejdslivet og udsat for en skade med et middelsvært tab af erhvervsevne. Hertil kommer,at en 40-årig har en stigning i kapitaliseringsfaktorerne, som svarer til den gennemsnitlige procentvise stigning. Tabel 1: Kapitalerstatninger beregnet med forskellige forudsætninger årsløn Model 1 merudgift på 150 mio. kr. Model 2 Lovforslaget Nuværende regler Beregningseksemplerne i tabel 1 viser, at med de valgte forudsætninger er kapitalerstatningen højere med regeringens forslag end den er i dag. Det fremgår endvidere, at med forudsætninger om en mellemskat på 0 samt en årsløn inklusiv arbejdsmarkedsbidrag og en dækningsgrad på 80 procent bliver kapitalerstatningerne endnu højere. Det vil dog medføre en merudgift på 150 mio. kr. til offentlige og private arbejdsgivere. Det mener regeringen ikke er forsvarligt i den nuværende økonomiske situation.

9 9 Spørgsmål 29: I forlængelse af svaret på L 211 spørgsmål 4 bedes ministeren sende udvalget en tilsvarende oversigt over løbende udbetalingers størrelse efter model 1, model 2 og de nuværende regler. Svar: Erstatningernes størrelse (beregnet med forskellige løn-niveauer) er beregnet på baggrund af: 1) Kapitaliseringsfaktorerne eksklusiv mellemskat, årsløn inklusive arbejdsmarkedsbidrag samt en dækningsgrad på 80 procent. Modellen medfører en merudgift for arbejdsgiverne på 150 mio. kr. Det svarer til model 1 i spørgsmål 4. 2) Kapitaliseringsfaktorerne eksklusiv mellemskat, årslønnen eksklusive arbejdsmarkedsbidrag samt en dækningsgrad på 83 procent. Dette svarer til regeringens forslag (model 2 i spørgsmål 4). 3) Kapitaliseringsfaktorerne inklusiv mellemskat, årsløn inklusive arbejdsmarkedsbidrag samt en dækningsgrad på 80 procent. Dette svarer til de nuværende regler. I beregningerne vil de løbende erstatninger efter model 1 og model 3 (de nuværende) regler være ens, da kapitaliseringsfaktorerne ikke påvirker, de løbende udbetalinger. Der er i beregningerne valgt et erhvervsevnetab på 50 procent, svarende til beregningerne i spørgsmål 4. Tabel 1: Løbende årlige erstatninger med forskellige forudsætninger årsløn Model 1 merudgift på 150 mio. kr. Model 2 Lovforslaget Model 3 - Nuværende regler Den løbende erstatning nedsættes med 4,55 procent som følge af lovforslaget. Dette skyldes den samlede virkning af, at arbejdsmarkedsbidraget trækkes ud af den årsløn, der lægges til grund for beregningen af erstatningen, og forhøjelsen af erstatningsniveauet fra 80 pct. til 83 pct. Der er tale om en naturlig konsekvens af, at der sker en omfordeling mellem modtagere af løbende erstatninger og modtagere af engangserstatninger. De to seneste skattereformer har betydet, at personer, der får udbetalt deres erstatning som en løbende månedlig ydelse, har fået udbetalt mere efter skat pr. måned end før skattereformerne. De personer, der får deres erstatning udbetalt på én gang, har ikke fået den samme fordel, da engangsudbetalinger ikke er skattepligtige og kapitaliseringsfaktorerne ikke har taget højde for skattereformerne. Som også anført i mit svar på spørgsmål 7 er det derfor nødvendigt med et lovforslag for at kunne fastsætte kapitaliseringsfaktorerne under hensyntagen til de nye skatteregler. Regeringen har fundet en løsning, der sikrer lighed mellem værdien af løbende erstatninger og engangserstatninger, samtidig med at løsningen er udgiftsneutral for erhvervslivet. Lovforslaget indebærer således en tilsigtet omfordeling mellem modtagere af løbende erstatning og modtagere af engangserstatning på den måde, at modtagere af løbende erstatning deler gevinsten med modtagere af engangserstatning.

10 10 Lovforslaget betyder, at modtagere af løbende erstatning i gennemsnit vil have 300 kr. mere til disposition om måneden end før skattereformerne, mens modtagere af engangserstatning i gennemsnit vil få udbetalt kr. mere, end de ville få før skattereformerne. Anvendes alene skattesatserne for 2010 som det forudsættes i ovenstående eksempel 1 og 2 punkt 1 vil det medføre en merudgift på 150 mio. kr., som overvæltes på arbejdsgiverne. Regeringen vil ikke medvirke til at pålægge offentlige og private arbejdsgivere flere udgifter henset til den nuværende økonomiske situation.

2010/1 BTL 71 (Gældende) Udskriftsdato: 21. januar Betænkning afgivet af Arbejdsmarkedsudvalget den 8. december Betænkning.

2010/1 BTL 71 (Gældende) Udskriftsdato: 21. januar Betænkning afgivet af Arbejdsmarkedsudvalget den 8. december Betænkning. 2010/1 BTL 71 (Gældende) Udskriftsdato: 21. januar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Arbejdsmarkedsudvalget den 8. december 2010 Betænkning over Forslag til lov om ændring

Læs mere

2009/1 BTL 65 (Gældende) Udskriftsdato: 18. marts Betænkning afgivet af Arbejdsmarkedsudvalget den 1. december Betænkning.

2009/1 BTL 65 (Gældende) Udskriftsdato: 18. marts Betænkning afgivet af Arbejdsmarkedsudvalget den 1. december Betænkning. 2009/1 BTL 65 (Gældende) Udskriftsdato: 18. marts 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Arbejdsmarkedsudvalget den 1. december 2009 Betænkning over Forslag til lov om ændring

Læs mere

2009/1 BTL 173 (Gældende) Udskriftsdato: 8. juli Betænkning afgivet af Arbejdsmarkedsudvalget den 26. maj Betænkning.

2009/1 BTL 173 (Gældende) Udskriftsdato: 8. juli Betænkning afgivet af Arbejdsmarkedsudvalget den 26. maj Betænkning. 2009/1 BTL 173 (Gældende) Udskriftsdato: 8. juli 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Arbejdsmarkedsudvalget den 26. maj 2010 Betænkning over Forslag til lov om ændring af

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsmiljø i Grønland

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsmiljø i Grønland Arbejdsmarkedsudvalget L 79 - Bilag 7 Offentlig Til lovforslag nr. L 79 Folketinget 2004-05 Betænkning afgivet af Arbejdsmarkedsudvalget den 15. december 2004 Betænkning over Forslag til lov om ændring

Læs mere

Socialudvalget 2008-09 L 117 Bilag 10 Offentligt

Socialudvalget 2008-09 L 117 Bilag 10 Offentligt Socialudvalget 2008-09 L 117 Bilag 10 Offentligt Til lovforslag nr. L 117 Folketinget 2008-09 Betænkning afgivet af Socialudvalget den 17. marts 2009 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik 2010/1 BTL 130 (Gældende) Udskriftsdato: 27. december 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Arbejdsmarkedsudvalget den 16. marts 2011 Betænkning over Forslag til lov om ændring

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om udstationering af lønmodtagere m.v. Til lovforslag nr. L 195 Folketinget 2012-13

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om udstationering af lønmodtagere m.v. Til lovforslag nr. L 195 Folketinget 2012-13 Til lovforslag nr. L 195 Folketinget 2012-13 Betænkning afgivet af Beskæftigelsesudvalget den 15. maj 2013 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om udstationering af lønmodtagere m.v. (Flere

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om arbejdstid for mobile lønmodtagere inden for vejtransportsektoren

Betænkning. Forslag til lov om arbejdstid for mobile lønmodtagere inden for vejtransportsektoren Arbejdsmarkedsudvalget L 19 - Bilag 12 O Til lovforslag nr. L 19 Folketinget 2004-05 (2. samling) Betænkning afgivet af Arbejdsmarkedsudvalget den 0. april 2005 1. udkast Betænkning over Forslag til lov

Læs mere

2010/1 BTL 188 (Gældende) Udskriftsdato: 7. marts Betænkning afgivet af Arbejdsmarkedsudvalget den 25. maj Betænkning.

2010/1 BTL 188 (Gældende) Udskriftsdato: 7. marts Betænkning afgivet af Arbejdsmarkedsudvalget den 25. maj Betænkning. 2010/1 BTL 188 (Gældende) Udskriftsdato: 7. marts 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Arbejdsmarkedsudvalget den 25. maj 2011 Betænkning over Forslag til lov om ændring af

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om forældelse af fordringer (forældelsesloven) [af justitsministeren (Lene Espersen)]

Betænkning. Forslag til lov om forældelse af fordringer (forældelsesloven) [af justitsministeren (Lene Espersen)] Retsudvalget L 165 - Bilag 8 Offentligt Til lovforslag nr. L 165 Folketinget 2006-07 Betænkning afgivet af Retsudvalget den 3. maj 2007 Betænkning over Forslag til lov om forældelse af fordringer (forældelsesloven)

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af årsregnskabsloven

Betænkning. Forslag til lov om ændring af årsregnskabsloven Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget den 22. maj 2008 Betænkning over Forslag til lov om ændring af årsregnskabsloven (Forhøjelse af beløbsgrænser for regnskabsklasser og ændring af revisors pligter

Læs mere

Folketinget 2007-08 (2. samling) Betænkning afgivet af Arbejdsmarkedsudvalget den 21. maj 2008. Betænkning. over

Folketinget 2007-08 (2. samling) Betænkning afgivet af Arbejdsmarkedsudvalget den 21. maj 2008. Betænkning. over Til lovforslag nr. L 175 Folketinget 2007-08 (2. samling) Betænkning afgivet af Arbejdsmarkedsudvalget den 21. maj 2008 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om tjenestemænd og forskellige

Læs mere

2008/1 BTL 168 (Gældende) Udskriftsdato: 29. juni 2016. Betænkning afgivet af Arbejdsmarkedsudvalget den 6. maj 2009. Betænkning.

2008/1 BTL 168 (Gældende) Udskriftsdato: 29. juni 2016. Betænkning afgivet af Arbejdsmarkedsudvalget den 6. maj 2009. Betænkning. 2008/1 BTL 168 (Gældende) Udskriftsdato: 29. juni 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Arbejdsmarkedsudvalget den 6. maj 2009 Betænkning over Forslag til lov om ændring af

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om individuel boligstøtte

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om individuel boligstøtte 2007/2 BTL 111 (Gældende) Udskriftsdato: 20. februar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Socialudvalget den 17. april 2008 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov

Læs mere

Betænkning. I. Forslag til lov om tjenesteydelser i det indre marked

Betænkning. I. Forslag til lov om tjenesteydelser i det indre marked 2008/1 BTL 122 og L 123 (Gældende) Udskriftsdato: 19. december 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget den 16. april 2009 Betænkning over I. Forslag til lov

Læs mere

2009/1 BTL 154 (Gældende) Udskriftsdato: 28. december Betænkning afgivet af Det Energipolitiske Udvalg den 6. maj Betænkning.

2009/1 BTL 154 (Gældende) Udskriftsdato: 28. december Betænkning afgivet af Det Energipolitiske Udvalg den 6. maj Betænkning. 2009/1 BTL 154 (Gældende) Udskriftsdato: 28. december 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Det Energipolitiske Udvalg den 6. maj 2010 Betænkning over Forslag til lov om ændring

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om Post Danmark A/S

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om Post Danmark A/S Trafikudvalget 2007-08 (2. samling) L 183 Bilag 10 Offentligt Til lovforslag nr. L 183 Folketinget 2007-08 (2. samling) Betænkning afgivet af Trafikudvalget den 3. juni 2008 Betænkning over Forslag til

Læs mere

2012/1 TBL 53 (Gældende) Udskriftsdato: 13. januar Tillægsbetænkning afgivet af Beskæftigelsesudvalget den 14. december 2012.

2012/1 TBL 53 (Gældende) Udskriftsdato: 13. januar Tillægsbetænkning afgivet af Beskæftigelsesudvalget den 14. december 2012. 2012/1 TBL 53 (Gældende) Udskriftsdato: 13. januar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Tillægsbetænkning afgivet af Beskæftigelsesudvalget den 14. december 2012 Tillægsbetænkning over Forslag

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om social pension

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om social pension Til lovforslag nr. L 72 Folketinget 2010-11 Betænkning afgivet af Socialudvalget den 9. december 2010 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om social pension (Harmonisering af regler om opgørelse

Læs mere

Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 0. november 2008. 2. udkast (Ændringsforslag fra skatteministeren) Betænkning. over

Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 0. november 2008. 2. udkast (Ændringsforslag fra skatteministeren) Betænkning. over Til lovforslag nr. L 41 Folketinget 2008-09 Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 0. november 2008 2. udkast (Ændringsforslag fra skatteministeren) Betænkning over Forslag til lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven

Læs mere

2010/1 BTL 57 (Gældende) Udskriftsdato: 7. oktober Betænkning afgivet af Arbejdsmarkedsudvalget den 8. december Betænkning.

2010/1 BTL 57 (Gældende) Udskriftsdato: 7. oktober Betænkning afgivet af Arbejdsmarkedsudvalget den 8. december Betænkning. 2010/1 BTL 57 (Gældende) Udskriftsdato: 7. oktober 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Arbejdsmarkedsudvalget den 8. december 2010 Betænkning over Forslag til lov om etablering

Læs mere

Folketinget (2. samling) Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 0. marts udkast. Betænkning. over

Folketinget (2. samling) Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 0. marts udkast. Betænkning. over Skatteudvalget (2. samling) L 87 - Bilag 10 Offentligt Til lovforslag nr. L 87 Folketinget 2007-08 (2. samling) Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 0. marts 2008 2. udkast Betænkning over Forslag

Læs mere

2. udkast. Betænkning

2. udkast. Betænkning Skatteudvalget 2010-11 L 80 Bilag 16 Offentligt Betænkning afgivet af Skatteudvalget den . december 2010 2. udkast (Ændringsforslag fra LA om deling af lovforslaget og ændringsforslag S og SF) Betænkning

Læs mere

Betænkning. Beskæftigelsesudvalget 2014-15 L 183 Bilag 8 Offentligt. Til lovforslag nr. L 183 Folketinget 2014-15

Betænkning. Beskæftigelsesudvalget 2014-15 L 183 Bilag 8 Offentligt. Til lovforslag nr. L 183 Folketinget 2014-15 Beskæftigelsesudvalget 2014-15 L 183 Bilag 8 Offentligt Til lovforslag nr. L 183 Folketinget 2014-15 Betænkning afgivet af Beskæftigelsesudvalget den 20. maj 2015 Betænkning over Forslag til lov om kommunernes

Læs mere

Betænkning afgivet af Sundhedsudvalget den 0. maj 2010. 1. udkast. Betænkning. over

Betænkning afgivet af Sundhedsudvalget den 0. maj 2010. 1. udkast. Betænkning. over Sundhedsudvalget 2009-10 L 197 Bilag 6 Offentligt Til lovforslag nr. L 197 Folketinget 2009-10 Betænkning afgivet af Sundhedsudvalget den 0. maj 2010 1. udkast Betænkning over Forslag til lov om ændring

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om arbejdstid for mobile lønmodtagere inden for vejtransportsektoren

Betænkning. Forslag til lov om arbejdstid for mobile lønmodtagere inden for vejtransportsektoren Arbejdsmarkedsudvalget L 19 - Bilag 16 O Til lovforslag nr. L 19 Folketinget 2004-05 (2. samling) Betænkning afgivet af Arbejdsmarkedsudvalget den 0. april 2005 3. udkast Betænkning over Forslag til lov

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet m.v.

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet m.v. Arbejdsmarkedsudvalget L 92 - Bilag 5 Offentlig Til lovforslag nr. L 92 Folketinget 2004-05 Betænkning afgivet af Arbejdsmarkedsudvalget den 8. december 2004 Betænkning over Forslag til lov om ændring

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om indskud på etableringskonto og forskellige

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om indskud på etableringskonto og forskellige Skatteudvalget L 71 - Bilag 7 Offentligt Til lovforslag nr. L 71 Folketinget 2008-09 Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 10. december 2008 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om indskud

Læs mere

2013/1 BTL 193 (Gældende) Udskriftsdato: 24. december Betænkning afgivet af Beskæftigelsesudvalget den 28. maj Betænkning.

2013/1 BTL 193 (Gældende) Udskriftsdato: 24. december Betænkning afgivet af Beskæftigelsesudvalget den 28. maj Betænkning. 2013/1 BTL 193 (Gældende) Udskriftsdato: 24. december 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Beskæftigelsesudvalget den 28. maj 2014 Betænkning over Forslag til lov om ændring

Læs mere

Betænkning afgivet af Børne- og Undervisningsudvalget den 12. januar 2016. Betænkning. over

Betænkning afgivet af Børne- og Undervisningsudvalget den 12. januar 2016. Betænkning. over Til lovforslag nr. L 63 Folketinget 2015-16 Betænkning afgivet af Børne- og Undervisningsudvalget den 12. januar 2016 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om friskoler og private grundskoler

Læs mere

2012/1 BTL 103 (Gældende) Udskriftsdato: 5. februar Betænkning afgivet af Socialudvalget den 21. februar Betænkning.

2012/1 BTL 103 (Gældende) Udskriftsdato: 5. februar Betænkning afgivet af Socialudvalget den 21. februar Betænkning. 2012/1 BTL 103 (Gældende) Udskriftsdato: 5. februar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Socialudvalget den 21. februar 2013 Betænkning over Forslag til lov om ændring af

Læs mere

Folketinget (2. samling) Betænkning afgivet af Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri den 0. april 2005

Folketinget (2. samling) Betænkning afgivet af Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri den 0. april 2005 Socialudvalget (2. samling) L 5 - Bilag 12 Offentligt Til lovforslag nr. L 5 Folketinget 2004-05 (2. samling) Betænkning afgivet af Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri den 0. april 2005 3. udkast

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af sundhedsloven og apotekerloven

Betænkning. Forslag til lov om ændring af sundhedsloven og apotekerloven Til lovforslag nr. L 39 Folketinget 2012-13 Betænkning afgivet af Sundheds- og Forebyggelsesudvalget den 27. november 2012 Betænkning over Forslag til lov om ændring af sundhedsloven og apotekerloven (Regelforenkling

Læs mere

Skatteudvalget L 199 - Bilag 25 Offentligt. Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 0. maj 2009. 1. udkast. Betænkning. over

Skatteudvalget L 199 - Bilag 25 Offentligt. Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 0. maj 2009. 1. udkast. Betænkning. over Skatteudvalget L 199 - Bilag 25 Offentligt Til lovforslag nr. L 199 Folketinget 2008-09 Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 0. maj 2009 1. udkast Betænkning over Forslag til lov om ændring af ligningsloven

Læs mere

2008/1 BTL 43 (Gældende) Udskriftsdato: 22. december Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 10. december Betænkning.

2008/1 BTL 43 (Gældende) Udskriftsdato: 22. december Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 10. december Betænkning. 2008/1 BTL 43 (Gældende) Udskriftsdato: 22. december 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 10. december 2008 Betænkning over Forslag til lov om ændring af

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om offentligt hasardspil i turneringsform

Betænkning. Forslag til lov om offentligt hasardspil i turneringsform Retsudvalget 2009-10 L 28 Bilag 7 Offentligt Til lovforslag nr. L 28 Folketinget 2009-10 Betænkning afgivet af Retsudvalget den 10. december 2009 Betænkning over Forslag til lov om offentligt hasardspil

Læs mere

Betænkning afgivet af Socialudvalget den 25. april 2013. Betænkning. over

Betænkning afgivet af Socialudvalget den 25. april 2013. Betænkning. over Til lovforslag nr. L 159 Folketinget 2012-13 Betænkning afgivet af Socialudvalget den 25. april 2013 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om Udbetaling Danmark, lov om social pension, lov

Læs mere

Skatteudvalget L Bilag 17 Offentligt. Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 0. maj udkast. Betænkning. over

Skatteudvalget L Bilag 17 Offentligt. Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 0. maj udkast. Betænkning. over Skatteudvalget L 203 - Bilag 17 Offentligt Til lovforslag nr. L 203 Folketinget 2008-09 Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 0. maj 2009 1. udkast Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om hold af slagtekyllinger

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om hold af slagtekyllinger 2009/1 BTL 182 (Gældende) Udskriftsdato: 24. juni 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri den 26. maj 2010 Betænkning over Forslag

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om seniorjob og lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om seniorjob og lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. 2012/1 BTL 78 (Gældende) Udskriftsdato: 31. august 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Beskæftigelsesudvalget den 14. december 2012 Betænkning over Forslag til lov om ændring

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Arbejdsmarkedsudvalget L 15 - Bilag 10 Offentligt Til lovforslag nr. L 15 Folketinget 2005-06 Betænkning afgivet af Arbejdsmarkedsudvalget den 0. december 2005 3. udkast Betænkning over Forslag til lov

Læs mere

2010/1 BTL 120 (Gældende) Udskriftsdato: 18. september Betænkning afgivet af Trafikudvalget den 31. marts Betænkning.

2010/1 BTL 120 (Gældende) Udskriftsdato: 18. september Betænkning afgivet af Trafikudvalget den 31. marts Betænkning. 2010/1 BTL 120 (Gældende) Udskriftsdato: 18. september 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Trafikudvalget den 31. marts 2011 Betænkning over Forslag til lov om ændring af

Læs mere

Betænkning afgivet af Udvalget for Landdistrikter og Øer den 2. april Betænkning. over

Betænkning afgivet af Udvalget for Landdistrikter og Øer den 2. april Betænkning. over Til lovforslag nr. L 149 Folketinget 2012-13 Betænkning afgivet af Udvalget for Landdistrikter og Øer den 2. april 2013 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om midlertidig regulering af boligforholdene

Læs mere

Tillægsbetænkning. Forslag til lov om ændring af lov om planlægning

Tillægsbetænkning. Forslag til lov om ændring af lov om planlægning Til lovforslag nr. L 128 Folketinget 2010-11 Tillægsbetænkning afgivet af Miljø- og Planlægningsudvalget den 28. april 2011 Tillægsbetænkning over Forslag til lov om ændring af lov om planlægning (Revision

Læs mere

Betænkning afgivet af Uddannelsesudvalget den 18. maj 2010. Betænkning. over

Betænkning afgivet af Uddannelsesudvalget den 18. maj 2010. Betænkning. over Til lovforslag nr. L 155 Folketinget 2009-10 Betænkning afgivet af Uddannelsesudvalget den 18. maj 2010 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om statens uddannelsesstøtte (SU-loven) ((Udlandsstipendium

Læs mere

2009/1 BTL 30 (Gældende) Udskriftsdato: 2. november Betænkning afgivet af Retsudvalget den 26. november Betænkning.

2009/1 BTL 30 (Gældende) Udskriftsdato: 2. november Betænkning afgivet af Retsudvalget den 26. november Betænkning. 2009/1 BTL 30 (Gældende) Udskriftsdato: 2. november 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Retsudvalget den 26. november 2009 Betænkning over Forslag til lov om ændring af retsplejeloven,

Læs mere

2009/1 BTL 59 (Gældende) Udskriftsdato: 14. januar Betænkning afgivet af Uddannelsesudvalget den 8. december Betænkning.

2009/1 BTL 59 (Gældende) Udskriftsdato: 14. januar Betænkning afgivet af Uddannelsesudvalget den 8. december Betænkning. 2009/1 BTL 59 (Gældende) Udskriftsdato: 14. januar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Uddannelsesudvalget den 8. december 2009 Betænkning over Forslag til lov om ændring

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om social service

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om social service Til lovforslag nr. L 28 Folketinget 2010-11 Betænkning afgivet af Socialudvalget den 9. december 2010 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om social service (Loft over ydelsen for tabt arbejdsfortjeneste

Læs mere

Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget den 24. maj 2011. Betænkning. over. [af Bjarne Laustsen (S) m.fl.]

Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget den 24. maj 2011. Betænkning. over. [af Bjarne Laustsen (S) m.fl.] Til beslutningsforslag nr. B 120 Folketinget 2010-11 Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget den 24. maj 2011 Betænkning over Forslag til folketingsbeslutning om oprettelse af yderligere studiepladser på

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om knive og blankvåben m.v.

Betænkning. Forslag til lov om knive og blankvåben m.v. 2015/1 BTL 107 (Gældende) Udskriftsdato: 3. februar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Retsudvalget den 14. april 2016 Betænkning over Forslag til lov om knive og blankvåben

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af retsplejeloven

Betænkning. Forslag til lov om ændring af retsplejeloven 2010/1 BTL 124 (Gældende) Udskriftsdato: 15. februar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Retsudvalget den 17. marts 2011 Betænkning over Forslag til lov om ændring af retsplejeloven

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af dagtilbudsloven

Betænkning. Forslag til lov om ændring af dagtilbudsloven 2016/1 BTL 37 (Gældende) Udskriftsdato: 29. december 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Børne- og Undervisningsudvalget den 22. november 2016 Betænkning over Forslag til

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om statstilskud til elintensive virksomheder

Betænkning. Forslag til lov om statstilskud til elintensive virksomheder 2014/1 BTL 150 (Gældende) Udskriftsdato: 2. februar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Klima-, Energi- og Bygningsudvalget den 16. april 2015 Betænkning over Forslag til

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme

Betænkning. Forslag til lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme Erhvervsudvalget L 70 - Offentligt Til lovforslag nr. L 47 Folketinget 2005-06 Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget den 0. januar 2006 2. udkast (Ændringsforslag fra økonomi- og erhvervsministeren) Betænkning

Læs mere

2010/1 BTL 79 (Gældende) Udskriftsdato: 5. februar Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 9. december Betænkning.

2010/1 BTL 79 (Gældende) Udskriftsdato: 5. februar Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 9. december Betænkning. 2010/1 BTL 79 (Gældende) Udskriftsdato: 5. februar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 9. december 2010 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov

Læs mere

2012/1 BTL 149 (Gældende) Udskriftsdato: 8. januar Betænkning afgivet af Udvalget for Landdistrikter og Øer den 2. april Betænkning.

2012/1 BTL 149 (Gældende) Udskriftsdato: 8. januar Betænkning afgivet af Udvalget for Landdistrikter og Øer den 2. april Betænkning. 2012/1 BTL 149 (Gældende) Udskriftsdato: 8. januar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Udvalget for Landdistrikter og Øer den 2. april 2013 Betænkning over Forslag til lov

Læs mere

2008/1 TBL 154 (Gældende) Udskriftsdato: 14. marts Tillægsbetænkning afgivet af Skatteudvalget den 11. marts Tillægsbetænkning.

2008/1 TBL 154 (Gældende) Udskriftsdato: 14. marts Tillægsbetænkning afgivet af Skatteudvalget den 11. marts Tillægsbetænkning. 2008/1 TBL 154 (Gældende) Udskriftsdato: 14. marts 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Tillægsbetænkning afgivet af Skatteudvalget den 11. marts 2009 Tillægsbetænkning over Forslag til lov om

Læs mere

Skatteudvalget L Bilag 12 Offentlig. Tillægsbetænkning afgivet af Skatteudvalget den 0. december udkast. Tillægsbetænkning.

Skatteudvalget L Bilag 12 Offentlig. Tillægsbetænkning afgivet af Skatteudvalget den 0. december udkast. Tillægsbetænkning. Skatteudvalget L 123 - Bilag 12 Offentlig Til lovforslag nr. L 123 Folketinget 2004-05 Tillægsbetænkning afgivet af Skatteudvalget den 0. december 2004 2. udkast Tillægsbetænkning over Forslag til lov

Læs mere

Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget den 0. november 2008. 2. udkast (Ændringsforslag fra DF) Betænkning. over

Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget den 0. november 2008. 2. udkast (Ændringsforslag fra DF) Betænkning. over Til lovforslag nr. L 5 Folketinget 2008-09 Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget den 0. november 2008 2. udkast (Ændringsforslag fra DF) Betænkning over Forslag til lov om ændring af årsregnskabsloven

Læs mere

2008/1 TBL 37 (Gældende) Udskriftsdato: 22. juni 2016. Tillægsbetænkning afgivet af Arbejdsmarkedsudvalget den 5. november 2008.

2008/1 TBL 37 (Gældende) Udskriftsdato: 22. juni 2016. Tillægsbetænkning afgivet af Arbejdsmarkedsudvalget den 5. november 2008. 2008/1 TBL 37 (Gældende) Udskriftsdato: 22. juni 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Tillægsbetænkning afgivet af Arbejdsmarkedsudvalget den 5. november 2008 Tillægsbetænkning over Forslag til

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af straffeloven og retsplejeloven

Betænkning. Forslag til lov om ændring af straffeloven og retsplejeloven 2010/1 BTL 54 (Gældende) Udskriftsdato: 4. marts 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Retsudvalget den 9. december 2010 Betænkning over Forslag til lov om ændring af straffeloven

Læs mere

3. udkast til. Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om offentlige veje og lov om private fællesveje

3. udkast til. Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om offentlige veje og lov om private fællesveje Trafikudvalget 2010-11 L 120 Bilag 9 Offentligt Til lovforslag nr. L forslagsnummer Folketinget -NaN (x. samling) Betænkning afgivet af Trafikudvalget den 0. marts 2011 3. udkast til (Betænkningsbidrag

Læs mere

Folketinget (2. samling) Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 21. maj Betænkning. over

Folketinget (2. samling) Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 21. maj Betænkning. over Skatteudvalget (2. samling) L 158 - Bilag 6 Offentligt Til lovforslag nr. L 158 Folketinget 2007-08 (2. samling) Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 21. maj 2008 Betænkning over Forslag til lov om

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af dagtilbudsloven

Betænkning. Forslag til lov om ændring af dagtilbudsloven Til lovforslag nr. L 212 Folketinget 2009-10 Betænkning afgivet af Socialudvalget den 27. maj 2010 Betænkning over Forslag til lov om ændring af dagtilbudsloven 1. Ændringsforslag Socialistisk Folkepartis

Læs mere

Betænkning. Til lovforslag nr. L 20 Folketinget 2010-11. Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget den 25. november 2010. over

Betænkning. Til lovforslag nr. L 20 Folketinget 2010-11. Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget den 25. november 2010. over Til lovforslag nr. L 20 Folketinget 2010-11 Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget den 25. november 2010 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om betalingstjenester, lov om finansiel virksomhed,

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om tinglysning og forskellige andre love (Digital tinglysning) [af justitsministeren (Lene Espersen)]

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om tinglysning og forskellige andre love (Digital tinglysning) [af justitsministeren (Lene Espersen)] Retsudvalget L 199 - Bilag 14 Offentligt Til lovforslag nr. L 199 Folketinget 2005-06 Betænkning afgivet af Retsudvalget den 23. maj 2006 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om tinglysning

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge m.v.

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge m.v. Socialudvalget 2009-10 L 35 Bilag 4 Offentligt Til lovforslag nr. L 35 Folketinget 2009-10 Betænkning afgivet af Socialudvalget den 0. november 2009 1. udkast Betænkning over Forslag til lov om ændring

Læs mere

Betænkning. Forslag til pensionsafkastbeskatningsloven [af skatteministeren (Kristian Jensen)]

Betænkning. Forslag til pensionsafkastbeskatningsloven [af skatteministeren (Kristian Jensen)] Skatteudvalget (2. samling) L 10 - Bilag 14 Offentligt Til lovforslag nr. L 10 Folketinget 2007-08 (2. samling) Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 0. december 2007 2. udkast Betænkning over Forslag

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer, ligningsloven og skattekontrolloven.

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer, ligningsloven og skattekontrolloven. Kulturudvalget 2009-10 L 93 Bilag 20 Offentligt Til lovforslag nr. L 93 Folketinget 2009-10 Betænkning afgivet af Kulturudvalget den 0. april 2010 2. udkast Betænkning over Forslag til lov om ændring af

Læs mere

retsinformation.dk /1 BTL 103 og L 104 Oversigt (indholdsfortegnelse) Den fulde tekst

retsinformation.dk /1 BTL 103 og L 104 Oversigt (indholdsfortegnelse) Den fulde tekst Page 1 of 6 2009/1 BTL 103 og L 104 Offentliggørelsesdato: 21-04-2010 Folketinget Oversigt (indholdsfortegnelse) Bilag 1 Den fulde tekst Betænkning afgivet af Miljø- og Planlægningsudvalget den 14. april

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om ændring af udlændingeloven og lov om aktiv socialpolitik og udlændingeloven

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om ændring af udlændingeloven og lov om aktiv socialpolitik og udlændingeloven Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2009-10 L 87 Bilag 5 Offentligt Til lovforslag nr. L 87 Folketinget 2009-10 Betænkning afgivet af Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik den 0.

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af forskellige skattelove

Betænkning. Forslag til lov om ændring af forskellige skattelove Skatteudvalget L 98 - Bilag 7 O Til lovforslag nr. L 98 Folketinget 2004-05 (2. samling) Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 0. maj 2005 1. udkast Betænkning over Forslag til lov om ændring af forskellige

Læs mere

2012/1 BTL 57 (Gældende) Udskriftsdato: 4. juli Betænkning. over. [af ministeren for by, bolig og landdistrikter (Carsten Hansen)]

2012/1 BTL 57 (Gældende) Udskriftsdato: 4. juli Betænkning. over. [af ministeren for by, bolig og landdistrikter (Carsten Hansen)] 2012/1 BTL 57 (Gældende) Udskriftsdato: 4. juli 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Udvalget for Landdistrikter og Øer den 11. december 2012 Betænkning over Forslag til lov

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om social service

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om social service Socialudvalget 2014-15 L 27 Bilag 8 Offentligt Til lovforslag nr. L 27 Folketinget 2014-15 Betænkning afgivet af Socialudvalget den 4. december 2014 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af forskellige skattelove

Betænkning. Forslag til lov om ændring af forskellige skattelove Skatteudvalget L 121 - Bilag 11 Offentligt Til lovforslag nr. L 121 Folketinget 2005-06 Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 19. april 2006 Betænkning over Forslag til lov om ændring af forskellige

Læs mere

2012/1 BTL 113 (Gældende) Udskriftsdato: 14. februar Betænkning. over. [af ministeren for sundhed og forebyggelse (Astrid Krag)]

2012/1 BTL 113 (Gældende) Udskriftsdato: 14. februar Betænkning. over. [af ministeren for sundhed og forebyggelse (Astrid Krag)] 2012/1 BTL 113 (Gældende) Udskriftsdato: 14. februar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Sundheds- og Forebyggelsesudvalget den 26. februar 2013 Betænkning over Forslag til

Læs mere

2010/1 BTL 125 (Gældende) Udskriftsdato: 13. februar Betænkning afgivet af Socialudvalget den 3. marts Betænkning.

2010/1 BTL 125 (Gældende) Udskriftsdato: 13. februar Betænkning afgivet af Socialudvalget den 3. marts Betænkning. 2010/1 BTL 125 (Gældende) Udskriftsdato: 13. februar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Socialudvalget den 3. marts 2011 Betænkning over Forslag til lov om ændring af dagtilbudsloven,

Læs mere

2015/1 BTL 151 (Gældende) Udskriftsdato: 29. januar Betænkning afgivet af Beskæftigelsesudvalget den 18. maj Betænkning.

2015/1 BTL 151 (Gældende) Udskriftsdato: 29. januar Betænkning afgivet af Beskæftigelsesudvalget den 18. maj Betænkning. 2015/1 BTL 151 (Gældende) Udskriftsdato: 29. januar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Beskæftigelsesudvalget den 18. maj 2016 Betænkning over Forslag til lov om ændring

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om social service

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om social service 2011/1 BTL 141 (Gældende) Udskriftsdato: 15. februar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Socialudvalget den 10. maj 2012 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov

Læs mere

Betænkning afgivet af Uddannelsesudvalget den 24. maj 2011. Betænkning. over. [af Karsten Hønge (SF) og Christine Antorini (S) m.fl.

Betænkning afgivet af Uddannelsesudvalget den 24. maj 2011. Betænkning. over. [af Karsten Hønge (SF) og Christine Antorini (S) m.fl. Til beslutningsforslag nr. B 25 Folketinget 2010-11 Betænkning afgivet af Uddannelsesudvalget den 24. maj 2011 Betænkning over Forslag til folketingsbeslutning om sociale klausuler om lærlinge og elever

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om elforsyning og lov om naturgasforsyning

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om elforsyning og lov om naturgasforsyning 2016/1 BTL 68 (Gældende) Udskriftsdato: 21. januar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget den 8. december 2016 Betænkning over Forslag

Læs mere

Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget den 15. maj 2009. Betænkning. over

Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget den 15. maj 2009. Betænkning. over Til lovforslag nr. L 180 Folketinget 2008-09 Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget den 15. maj 2009 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om en rejsegarantifond og lov om finansiel virksomhed

Læs mere

2007/2 BTL 51 (Gældende) Udskriftsdato: 13. januar Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget den 7. februar Betænkning.

2007/2 BTL 51 (Gældende) Udskriftsdato: 13. januar Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget den 7. februar Betænkning. 2007/2 BTL 51 (Gældende) Udskriftsdato: 13. januar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget den 7. februar 2008 Betænkning over Forslag til lov om ændring af

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om finansielle rådgivere

Betænkning. Forslag til lov om finansielle rådgivere Til lovforslag nr. L 151 Folketinget 2012-13 Betænkning afgivet af Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget den 16. maj 2013 Betænkning over Forslag til lov om finansielle rådgivere [af erhvervs- og vækstministeren

Læs mere

Tillægsbetænkning. Forslag til finanslov for finansåret 2009

Tillægsbetænkning. Forslag til finanslov for finansåret 2009 Finansudvalget L 2-7 Bilag 12 Offentligt Til lovforslag nr. L 2 Folketinget 2008-09 Tillægsbetænkning afgivet af Finansudvalget den 4. december 2008 Tillægsbetænkning over Forslag til finanslov for finansåret

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om fuldbyrdelse af straf m.v.

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om fuldbyrdelse af straf m.v. Til lovforslag nr. L 184 Folketinget 2009-10 Betænkning afgivet af Retsudvalget den 20. maj 2010 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om fuldbyrdelse af straf m.v. (Udvidelse af ordningen

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om internetdomæner, der særligt tildeles Danmark

Betænkning. Forslag til lov om internetdomæner, der særligt tildeles Danmark Udvalget for Videnskab og Teknologi (2. samling) L 165 - Bilag 10 Offentligt Til lovforslag nr. L 165 Folketinget 2004-05 (2. samling) Betænkning afgivet af Udvalget for Videnskab og Teknologi den 1. juni

Læs mere

Folketinget (2. samling) Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 0. maj udkast. Betænkning. over

Folketinget (2. samling) Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 0. maj udkast. Betænkning. over Til lovforslag nr. L 158 Folketinget 2007-08 (2. samling) Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 0. maj 2008 1. udkast Betænkning over Forslag til lov om ændring af emballageafgiftsloven, lov om forskellige

Læs mere

Tillægsbetænkning. Forslag til lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov [af undervisningsministeren (Bertel Haarder)]

Tillægsbetænkning. Forslag til lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov [af undervisningsministeren (Bertel Haarder)] Uddannelsesudvalget L 196 - Bilag 28 Offentligt Til lovforslag nr. L 196 Folketinget 2006-07 Tillægsbetænkning afgivet af Uddannelsesudvalget den 29. maj 2007 Tillægsbetænkning over Forslag til lov om

Læs mere

Folketinget 2007-08 (2. samling) Betænkning afgivet af Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik den 0. maj 2008. 1. udkast. Betænkning.

Folketinget 2007-08 (2. samling) Betænkning afgivet af Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik den 0. maj 2008. 1. udkast. Betænkning. Til lovforslag nr. L 132 Folketinget 2007-08 (2. samling) Betænkning afgivet af Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik den 0. maj 2008 1. udkast Betænkning over Forslag til lov om ændring af udlændingeloven

Læs mere

2008/1 BTL 57 (Gældende) Udskriftsdato: 9. januar Betænkning afgivet af Socialudvalget den 4. december Betænkning.

2008/1 BTL 57 (Gældende) Udskriftsdato: 9. januar Betænkning afgivet af Socialudvalget den 4. december Betænkning. 2008/1 BTL 57 (Gældende) Udskriftsdato: 9. januar 2018 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Socialudvalget den 4. december 2008 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov

Læs mere

Betænkning afgivet af Finansudvalget den 26. november Betænkning. over

Betænkning afgivet af Finansudvalget den 26. november Betænkning. over Til lovforslag nr. L 3 Folketinget 2015-16 Betænkning afgivet af Finansudvalget den 26. november 2015 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om fastsættelse af udgiftslofter for stat, kommuner

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed 2010/1 BTL 19 (Gældende) Udskriftsdato: 13. januar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Kulturudvalget den 24. november 2010 Betænkning over Forslag til lov om ændring af

Læs mere

Betænkning afgivet af Sundheds- og Forebyggelsesudvalget den 24. marts Betænkning. over

Betænkning afgivet af Sundheds- og Forebyggelsesudvalget den 24. marts Betænkning. over Til lovforslag nr. L 115 Folketinget 2014-15 Betænkning afgivet af Sundheds- og Forebyggelsesudvalget den 24. marts 2015 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om fremstilling, præsentation

Læs mere

Kim Andersen (V) Kristian Pihl Lorentzen (V) Karsten Nonbo (V) Peter Skaarup (DF) fmd. Marlene Harpsøe (DF)

Kim Andersen (V) Kristian Pihl Lorentzen (V) Karsten Nonbo (V) Peter Skaarup (DF) fmd. Marlene Harpsøe (DF) Til lovforslag nr. L 136 Folketinget 2010-11 Betænkning afgivet af Retsudvalget den 19. maj 2011 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om erstatningsansvar og lov om arbejdsskadesikring (Tidspunktet

Læs mere

2015/1 BTL 102 (Gældende) Udskriftsdato: 17. marts Betænkning afgivet af Transport- og Bygningsudvalget den 15. marts Betænkning.

2015/1 BTL 102 (Gældende) Udskriftsdato: 17. marts Betænkning afgivet af Transport- og Bygningsudvalget den 15. marts Betænkning. 2015/1 BTL 102 (Gældende) Udskriftsdato: 17. marts 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Transport- og Bygningsudvalget den 15. marts 2016 Betænkning over Forslag til lov om

Læs mere

Sundhedsudvalget L Bilag 4 Offentligt. Betænkning afgivet af Sundhedsudvalget den 9. maj Betænkning. over

Sundhedsudvalget L Bilag 4 Offentligt. Betænkning afgivet af Sundhedsudvalget den 9. maj Betænkning. over Sundhedsudvalget L 169 - Bilag 4 Offentligt Til lovforslag nr. L 169 Folketinget 2006-07 Betænkning afgivet af Sundhedsudvalget den 9. maj 2007 Betænkning over Forslag til lov om ændring af sundhedsloven

Læs mere

2013/1 BTL 165 (Gældende) Udskriftsdato: 9. oktober 2016 Betænkning 1. Ændringsforslag 2. Udvalgsarbejdet

2013/1 BTL 165 (Gældende) Udskriftsdato: 9. oktober 2016 Betænkning 1. Ændringsforslag 2. Udvalgsarbejdet 2013/1 BTL 165 (Gældende) Udskriftsdato: 9. oktober 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Socialudvalget den 20. maj 2014 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om værnepligtsorlov og om orlov til FN-tjeneste m.v. samt forskellige andre love

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om værnepligtsorlov og om orlov til FN-tjeneste m.v. samt forskellige andre love Til lovforslag nr. L 42 Folketinget 2009-10 Betænkning afgivet af Arbejdsmarkedsudvalget den 25. november 2009 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om værnepligtsorlov og om orlov til FN-tjeneste

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme

Betænkning. Forslag til lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme Erhvervsudvalget L 47 - Bilag 18 Offentligt Til lovforslag nr. L 47 Folketinget 2005-06 Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget den 26. januar 2006 Betænkning over Forslag til lov om forebyggende foranstaltninger

Læs mere