Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsskadesikring og lov om erstatning til tilskadekomne værnepligtige m.fl.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsskadesikring og lov om erstatning til tilskadekomne værnepligtige m.fl."

Transkript

1 Til lovforslag nr. L 211 Folketinget Betænkning afgivet af Arbejdsmarkedsudvalget den 26. maj 2010 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsskadesikring og lov om erstatning til tilskadekomne værnepligtige m.fl. (Nye principper for fastsættelse af kapitaliseringsfaktorer og for opgørelsen af årsløn, ændring af anmeldelsesfrist og ophævelse af underretningspligt) 1. Ændringsforslag Beskæftigelsesministeren har stillet 3 ændringsforslag til lovforslaget. 2. Udvalgsarbejdet Lovforslaget blev fremsat den 16. april 2010 og var til 1. behandling den 26. april Lovforslaget blev efter 1. behandling henvist til behandling i Arbejdsmarkedsudvalget. Møder Udvalget har behandlet lovforslaget i 5 møder. Høring Et udkast til lovforslaget er samtidig med fremsættelsen sendt i høring. Den 23. april 2010 sendte beskæftigelsesministeren de indkomne høringssvar, et notat herom og et ligestillingsnotat til udvalget. Efterfølgende har beskæftigelsesministeren den 26. april 2010, den 4. maj 2010, den 12. maj 2010, den 18. maj 2010 og den 21. maj 2010 fremsendt supplerende høringssvar og supplerende høringsnotater til udvalget. Teknisk gennemgang Beskæftigelsesministeriet har på et møde den 4. maj 2010 givet udvalget en teknisk gennemgang af lovforslaget. Spørgsmål Udvalget har stillet 32 spørgsmål til beskæftigelsesministeren til skriftlig besvarelse, som denne har besvaret. To af udvalgets spørgsmål til beskæftigelsesministeren og dennes svar herpå er optrykt som bilag 2 til betænkningen. Samråd Udvalget har stillet 3 samrådsspørgsmål til beskæftigelsesministeren. Samrådet blev afholdt den 12. maj [af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg)] 3. Indstillinger og politiske bemærkninger Et flertal i udvalget (V, DF, KF og LA) indstiller lovforslaget til vedtagelse med de stillede ændringsforslag. Et mindretal i udvalget (S, SF, RV og EL) indstiller lovforslaget til forkastelse ved 3. behandling. Mindretallet vil stemme hverken for eller imod de stillede ændringsforslag. Socialdemokratiets, Socialistisk Folkepartis, Det Radikale Venstres og Enhedslistens medlemmer af udvalget ønsker indledningsvis at udtrykke utilfredshed med processen omkring lovforslaget. De relevante høringsparter har haft meget kort tid til at afgive høringssvar nærmere bestemt en 5-6 dage til trods for, at lovforslaget er både teknisk og økonomisk kompliceret. Af flere af høringssvarene fremgår det således, at man ikke har haft den fornødne tid til at gennemgå lovforslaget tilstrækkeligt. Lovforslaget burde være sendt i høring i ordentlig tid, således at debatten omkring forslagets konsekvenser kunne ske på et mere kvalificeret grundlag og uden risiko for lovsjusk. Partierne ønsker at udtrykke støtte til de elementer i lovforslaget, der omhandler præcisering af lovens 24 i overensstemmelse med nyeste praksis samt fremrykning af tidspunktet for anmeldelse af visse arbejdsulykker. Partierne ønsker derudover at knytte en række bemærkninger til den del af forslaget, der omhandler nye principper for fastsættelse af kapitaliseringsfaktorer. Partierne finder denne del af forslaget urimelig, idet der er tale om en forringelse af erstatningsberegningen for arbejdsskader. Erstatning for tab af erhvervsevne og for tab af forsørger efter arbejdsskadesikringsloven beregnes altid som en løbende erstatning, der indtil nu har udgjort 80 pct. af den tabte årlige erhvervsindtægt før skaden. Med forslaget ønsker beskæftigelsesministeren at hæve procentsatsen fra 80 pct. til 83 pct., samtidig med at arbejdsmarkedsbidraget på 8 pct. trækkes ud af den årsløn, der ligger til grund for beregningen af erstatningen. AX012365

2 2 Samlet set vil det føre til en forringelse af erstatningsberegningen i forhold til en videreførelse af gældende regler. Ministerens begrundelse for forslaget falder i to dele. For det første har ministeren påpeget, at mellemskatten på 6 pct. med forårspakke 2.0 fra 2009 er faldet bort, hvilket nødvendiggør en ændring af arbejdsskadesikringsloven, hvori mellemskatten eksplicit er nævnt. Partierne er enige i, at arbejdsskadesikringsloven nødvendigvis må tilpasses gældende lovgivning, hvilket dog kan gøres rent lovteknisk ved at skrive termen»mellemskat«ud af loven eller ved at fastsætte mellemskattesatsen til 0 pct. uden at forringe erstatningsberegningen. For det andet peger ministeren på det princip om lighed, der blev vedtaget med lov nr. 496 af 6. juni 2007, som indebærer, at værdien af erstatningen i princippet skal være den samme uanset udbetalingsmåden, hvilket vil sige løbende udbetaling eller kapitalerstatning. Partierne er enige i princippet om, at værdien af erstatningen i princippet skal være den samme uanset udbetalingsmåden. Partierne finder det derfor naturligt, at værdien af kapitalerstatninger hæves, så de kommer på niveau med de løbende udbetalinger, der i dag er mere fordelagtige på grund af de skattelettelser, regeringen har indført med forårspakke 2.0. Ministeren har beregnet, at hvis værdien af kapitalerstatningerne skal hæves, vil det betyde en årlig merudbetaling til de skaderamte, der modtager kapitalerstatninger, på 150 mio. kr. Medudbetalingen vil i henhold til gældende lovgivning komme fra de forsikringsselskaber, som arbejdsgiverne har tegnet de lovpligtige arbejdsskadeforsikringer hos, hvilket vil føre til en forhøjelse af forsikringspræmieindbetalingen for arbejdsgiverne, svarende til 150 mio. kr. Af de svar, som ministeren har afgivet til Arbejdsmarkedsudvalget i forbindelse med udvalgsbehandlingen af lovforslaget, fremgår det, at ministeren afviser at udligne udbetalingsformerne ved at hæve udbetalingerne af kapitalerstatninger med 150 mio. kr., idet det vil belaste arbejdsgiverne. Partierne finder argumentationen besynderlig. For at undgå at pålægge arbejdsgiverne en stigning i forsikringspræmieindbetalingerne, der er den naturlige konsekvens af de skattelettelser, som regeringen selv har indført med forårspakke 2.0, forringer man erstatningsberegningen for arbejdsskader. Partierne opfatter lovforslaget således, at regeringen har underfinansieret forårspakke 2.0 med 150 mio. kr., og nu vil lade de arbejdsskaderamte betale underfinansieringen, ved at lade de arbejdsskaderamte få mindre ud af skattereformen end alle andre skattebetalere. De skaderamte straffes for skattelettelserne, ved at erstatningsberegningen for arbejdsskader forringes. Hvis man ikke vil belaste arbejdsgiverne, burde regeringen gennem skattereformen have skaffet finansiering af de 150 mio. kr. som kompensation til arbejdsgiverne. Partierne finder ydermere, at der med forslaget foretages en problematisk sammenblanding af beskatningsreglerne og lovgivningen omkring arbejdsskadeerstatning. Endelig finder partierne det problematisk, at lønmodtagere med en årsindtægt under kr. på den ene side ikke får en økonomisk gevinst ved, at mellemskatten er faldet bort, men alligevel vil få en lavere arbejdsskadeerstatning end under den nuværende lovgivning, hvis lovforslaget gennemføres i den nuværende form. Denne gruppe borgere vil under visse skattemæssige forudsætninger blive stillet ringere. Af ministerens svar på de spørgsmål, der er blevet stillet i forbindelse med udvalgsbehandlingen af lovforslaget, hvori ministeren fremlægger en række regneeksempler, fremgår dette med al tydelighed. Inuit Ataqatigiit, Siumut, Tjóðveldisflokkurin og Sambandsflokkurin var på tidspunktet for betænkningens afgivelse ikke repræsenteret med medlemmer i udvalget og havde dermed ikke adgang til at komme med indstillinger eller politiske udtalelser i betænkningen. En oversigt over Folketingets sammensætning er optrykt i betænkningen. 4. Ændringsforslag med bemærkninger Æ n d r i n g s f o r s l a g Til 1 Af beskæftigelsesministeren, tiltrådt af et flertal (V, DF, KF og LA): 1) Det under nr. 2 foreslåede 24, stk. 3, affattes således:»stk. 3. Ved beregning af erstatning trækkes arbejdsmarkedsbidrag, jf. lov om arbejdsmarkedsbidrag, fra årslønnen.«[præcisering af, at arbejdsmarkedsbidraget trækkes fra ved beregningen af erstatningen] 2) Efter nr. 2 indsættes som nye numre:»01. I 24, stk. 3, der bliver stk. 5, indsættes efter» kr.«:»inklusive arbejdsmarkedsbidrag«.«02. I 24, stk. 4, der bliver stk. 6, indsættes efter» kr.«:»inklusive arbejdsmarkedsbidrag«.«[præcisering af sammenhængen mellem maksimal årsløn og arbejdsmarkedsbidrag] Til 3 3) I stk. 2 ændres»nr. 1-5«til:»nr. 1, 2, 01, 02 og 3-5«. [Ordensmæssig korrektion] B e m æ r k n i n g e r Til nr. 1 Beskæftigelsesministeriet finder, at der er behov for at præcisere, hvorledes årslønnen opgøres og hvorledes erstatningen beregnes med fradrag af arbejdsmarkedsbidrag. Som det fremgår af bemærkningerne til nr. 2 har det vist sig, at der er behov for at præcisere, hvorledes arbejdsmarkedsbidraget trækkes ud af årslønnen med hensyn til maksimal årsløn efter loven. Ændringsforslagene indebærer, at årslønnen som hidtil opgøres inklusive arbejdsmarkedsbidrag. Det indebærer, at lovens definition af årslønsbegrebet ikke ændres.

3 3 Arbejdsmarkedsbidraget skal ved beregningen af erstatningen trækkes fra årslønnen. På denne måde er fratrækket af arbejdsmarkedsbidraget i årslønnen gjort til en beregningsregel. Til nr. 2 Beskæftigelsesministeriet har fundet det nødvendigt at præcisere forslaget om at trække arbejdsmarkedsbidraget ud af årslønnen med hensyn til maksimal årsløn. Ved ændringsforslaget foreslås, at beløbet for maksimal årsløn, som hidtil har været opgjort inklusive arbejdsmarkedsbidraget, ikke ændres på baggrund af forslaget om at trække arbejdsmarkedsbidraget ud af den årsløn, der lægges til grund for beregningen af erstatningen. Det skyldes, at beløbet for maksimal årsløn indgår i beregningsformlen for regulering af lovens erstatninger efter 24, stk. 6, der bliver stk. 8. En ændring af beløbet for maksimal årsløn ville således forrykke grundlaget for regulering af erstatningerne. I stedet foreslås en præcisering af, at lovens maksimale årsløn opgøres inklusive arbejdsmarkedsbidrag. Præciseringen indebærer, at årslønnen før fradrag af arbejdsmarkedsbidrag begrænses af årslønsmaksimum og først derefter fratrækkes arbejdsmarkedsbidraget i årslønnen. På denne måde får forslaget om at trække arbejdsmarkedsbidraget ud af årslønnen samme virkning for højtlønnede som for personer med indtægter under lovens maksimum. Beløbet for maksimal årsløn i 2010 udgør kr. inklusive arbejdsmarkedsbidrag. Ændringen af lovens minimumsårsløn er en konsekvensændring af de øvrige ændringer. Beløbet for minimumsårsløn i 2010 udgør kr. Til nr. 3 Der er tale om en ordensmæssig korrektion af ikrafttrædelsesbestemmelsen som konsekvens af tidligere ændringsforslag til 1. Jens Vibjerg (V) Peter Juel Jensen (V) Peter Madsen (V) Ulla Tørnæs (V) Bent Bøgsted (DF) Colette L. Brix (DF) Helle Sjelle (KF) fmd. Rasmus Jarlov (KF) Anders Samuelsen (LA) Torben Hansen (S) Anne-Marie Meldgaard (S) Lone Møller (S) Leif Lahn Jensen (S) nfmd. Eigil Andersen (SF) Karsten Hønge (SF) Morten Østergaard (RV) Line Barfod (EL) Inuit Ataqatigiit, Siumut, Tjóðveldisflokkurin og Sambandsflokkurin havde ikke medlemmer i udvalget. Folketingets sammensætning Venstre, Danmarks Liberale Parti (V) 47 Liberal Alliance (LA) 3 Socialdemokratiet (S) 45 Inuit Ataqatigiit (IA) 1 Dansk Folkeparti (DF) 24 Siumut (SIU) 1 Socialistisk Folkeparti (SF) 23 Tjóðveldisflokkurin (TF) 1 Det Konservative Folkeparti (KF) 17 Sambandsflokkurin (SP) 1 Det Radikale Venstre (RV) 9 Uden for folketingsgrupperne 3 Enhedslisten (EL) 4 (UFG)

4 4 Oversigt over bilag vedrørende L 211 Bilagsnr. Titel 1 Brev om fremsættelse og høring af lovforslaget 2 Høringssvar, høringsnotat og ligestillingsnotat, fra beskæftigelsesministeren 3 Orientering om pressemeddelelse fra advokatfirmaet Elmer & Partner, fra beskæftigelsesministeren 4 Supplerende høringssvar, fra beskæftigelsesministeren 5 Teknisk gennemgang tirsdag den 4. maj 6 Udkast til tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget 7 Tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget 8 Supplerende høringsnotat, fra beskæftigelsesministeren 9 Ændringsforslag fra beskæftigelsesministeren 10 Supplerende høringssvar, fra beskæftigelsesministeren udkast til betænkning 12 Supplerende høringssvar, fra beskæftigelsesministeren 13 Ændringsforslag fra beskæftigelsesministeren 14 Supplerende høringssvar, fra beskæftigelsesministeren udkast til betænkning Bilag 1 Oversigt over spørgsmål og svar vedrørende L 211 Spm.nr. Titel 1 Spm. om, hvorfor lovforslaget, når det begrundes med skattereformen, først er fremsat nu knap et år efter reformens vedtagelse, til beskæftigelsesministeren, 2 Spm. om der er juridiske forhindringer for at fastsætte kapitaliseringsfaktorerne efter indfasning af skattereformen, til beskæftigelsesministeren, og ministerens svar herpå 3 Spm. om, hvad der efter ministerens opfattelse vil være positive og negative konsekvenser for arbejdsskadede og samfundet, til beskæftigelsesministeren, 4 Spm. om ministeren vil sende udvalget en oversigt med eksempler på erstatningens størrelse på forskellige lønniveauer, til beskæftigelsesministeren, 5 Spm. om, hvor stor arbejdsgivernes merudgift på årsbasis til arbejdsulykkes- og erhvervssygdomsforsikring i gennemsnit vil være pr. medarbejder, til beskæftigelsesministeren, 6 Spm. om, at arbejdsgivere med dårligt arbejdsmiljø også gennem større udgifter til erstatninger får et økonomisk incitament til at forbedre arbejdsmiljøet, til beskæftigelsesministeren, 7 Spm. om, hvorfor regeringen ikke har indregnet et beløb til kompensation for arbejdsgiverne i skattereformen, til beskæftigelsesministeren, og ministerens svar herpå

5 8 Spm. om det er et krav fra Finansministeriet, at den samlede virkning af skattereformen på arbejdsskadeområdet skal være udgiftsneutral, til beskæftigelsesministeren, 9 Spm. om, hvorfor det er vigtigt at bryde med det tidligere politisk aftalte princip om, at erstatninger efter arbejdsskadeforsikringsloven og erstatningsansvarsloven skal udregnes på samme måde, til beskæftigelsesministeren, 10 Spm. om ministerens kommentar til de beregninger, som Danske Advokater har fremlagt i brev af 26. april 2010, jf. L 211 bilag 4, til beskæftigelsesministeren, 11 Spm. om at bekræfte, at»den gældende affattelse af 27, stk. 4, giver Arbejdsskadestyrelsen hjemmel til ved fastsættelse af kapitalfaktorer at tage højde for, at bundskatten er nedsat med 1,5 procentenheder fra og med indkomståret 2010 og at mellemskatten på 6 pct. er ophævet«, til beskæftigelsesministeren, 12 Spm. om, hvordan kapitalfaktorerne ville have været for 2010, hvis bundskatten havde været nedsat med 1,5 procentenheder og mellemskatten på 6 pct. var udgået af fastsættelsen, til beskæftigelsesministeren, og ministerens svar herpå 13 Spm. om alle løbende erstatninger for tab af erhvervsevne med lovforslaget for alle arbejdsskader vil blive nedsat med 4,55 pct., til beskæftigelsesministeren, 14 Spm. om bemærkninger til lovforslaget side 5, punktet 3.1.3, hvori det anføres, at»for de personer, der får deres erstatning udbetalt løbende hver måned, betyder forslaget samlet set, at de får 300 kr. mere om måneden end før skattereformen«, til beskæftigelsesministeren, 15 Spm. om, hvilke arbejdsskadede, der får deres erstatning udbetalt løbende hver måned, vil have et mindre beløb til disposition, hvis lovforslaget gennemføres i forhold til uændrede regler, til beskæftigelsesministeren, og ministerens svar herpå 16 Spm. om at sende udvalget en beregning af eksempler om forskellen mellem erstatning hhv. med og uden den foreslåede lovændring, til beskæftigelsesministeren, 17 Spm. om for hvert af eksemplerne A, B og C ved beregninger at uddybe sit udsagn om,»at der ikke er tilskadekomne, der stilles ringere end før skattereformerne«, til beskæftigelsesministeren, 18 Spm. om det beløb, som en ansvarlig arbejdsgiver (eller tredjemand) skal betale i erstatning for erhvervsevnetab i medfør af erstatningsansvarsloven (»differenceerstatning«), bliver forøget i forhold til, at lovforslaget ikke vedtages, og i bekræftende fald med hvilket beløb, til beskæftigelsesministeren, 19 Spm. om forskellene i skatteniveau fra 2009 til 2010 har medvirket til, at kapitalfaktoren for 2010 er højere end kapitalfaktoren for 2009, til beskæftigelsesministeren, 20 Spm. om ændringen af lovens 27, stk. 4, i 2007 som tidligere bekendtgørelser er udstedt med hjemmel i vil medføre, at kapitalfaktorerne alt andet lige vil blive mindre, hvis skatteprocenten stiger men højere, hvis 5

6 6 skatteprocenten falder, og at faktorerne alt andet lige ligeledes vil blive ændret, hvis renteniveauet (jf. 3, nr. 2 i bekendtgørelsen) ændres, til beskæftigelsesministeren, 21 Spm. om det er korrekt, at kapitalfaktorerne indtil lovændringen i 2007 blev beregnet uden mediandragelse af skatteprocenter, og at disse kapitalfaktorer grundet rentens udvikling i en meget lang årrække har betydet, at de arbejdsskadede er blevet voldsomt underkompenseret, til beskæftigelsesministeren, 22 Spm. om beregning af kapitalfaktorer, til beskæftigelsesministeren, og ministerens svar herpå 23 Spm. om årslønnen med den foreslåede regel skal beregnes på en anden måde end årslønnen skal beregnes på efter erstatningsansvarsloven, til beskæftigelsesministeren, 24 Spm. om ministeren vil fremlægge beregninger over henholdsvis løbende arbejdsskadeerstatning og kapitalerstatning for et erhvervsevnetab på 50 pct., til beskæftigelsesministeren, 25 Spm. om ministeren vil fremlægge beregninger over henholdsvis løbende arbejdsskadeerstatning og kapitalerstatning for et erhvervsevnetab på 50 pct. for to lønmodtagere, begge med en hidtidig arbejdsindkomst på kr., til beskæftigelsesministeren, 26 Spm. om, hvorfor regeringen ikke i skattereformen har afsat og indregnet et beløb til kompensation for arbejdsgiverne, til beskæftigelsesministeren, 27 Spm. om i forlængelse af svaret på L 211 spørgsmål 8 at oplyse, om det er et krav fra Finansministeriet, at den samlede virkning af skattereformen på arbejdsskadeområdet skal være udgiftsneutral, til beskæftigelsesministeren, 28 Spm. om, at en uændret videreførelse af de gældende regler for udbetaling af arbejdsskadeerstatning efter skattereformen ville resultere i en merudgift på 150 mio. kr. årligt for arbejdsgiverne i Danmark, til beskæftigelsesministeren, 29 Spm. om at sende udvalget en tilsvarende oversigt over løbende udbetalingers størrelse efter model 1, model 2 og de nuværende regler, til beskæftigelsesministeren, 30 Spm. om ministeren bedes oversende sit talepapir fra samrådet 12/5 om samrådsspm. A-C, til beskæftigelsesministeren, 31 Spm. om en redegørelse for, hvordan faktorer i forbindelse med fleksjob m.v. påvirker fastsættelsen af erstatninger, til beskæftigelsesministeren, og ministerens svar herpå 32 Spm. om ministeren kan bekræfte det vedlagte regneeksempel, hvor der er foretaget en beregning for en lønmodtager, der tjener kr. om måneden og kan se frem til en»skattegevinst«på 277 kr., til beskæftigelsesministeren, Samrådsspm.nr. Titel Oversigt over samrådsspørgsmål vedrørende L 211

7 7 A B C Samrådsspm. om, hvorfor man med lovforslaget har påtænkt at sænke erstatningsniveauet for arbejdsskaderamte på en sådan måde, at arbejdsskaderamte med de mindste lønninger vil få færre penge udbetalt efter lovændringen, end det er tilfældet i dag, til beskæftigelsesministeren Samrådsspm. om, hvorfor ministeren finder det rimeligt, at de gennemførte skattelettelser ikke skal komme en udsat gruppe som de arbejdsskaderamte til gode i lige så høj grad som alle andre skattebetalere, til beskæftigelsesministeren Samrådsspm. om, at en værdimæssig ligestilling mellem løbende erstatning og kapitalerstatning teknisk set kan foretages ved (1) at hæve kapitalerstatningen eller (2) sænke den samlede erstatningsberegning, til beskæftigelsesministeren

8 8 To af udvalgets spørgsmål til beskæftigelsesministeren Spørgsmålene og beskæftigelsesministerens svar herpå er optrykt efter ønske fra S, SF og EL. Bilag 2 Spørgsmål 4: Vil ministeren sende udvalget en oversigt med eksempler på erstatningens størrelse på forskellige lønniveauer ved: En fastholdelse af den nuværende beregning af erstatningernes størrelse, inklusive en mellemskat på nul. Regeringens forslag med fjernelse af arbejdsmarkedsbidraget fra årslønsberegningen og ændring af kapitaliseringsfaktorerne. Svar: Regeringens forslag indeholder også en stigning i dækningsgraden fra 80 til 83 procent. I besvarelsen er der taget højde for dette. Erstatningernes størrelse (beregnet med forskellige løn-niveauer) er beregnet på baggrund af: 1) Kapitaliseringsfaktorerne eksklusiv mellemskat, årsløn inklusiv arbejdsmarkedsbidrag samt en dækningsgrad på 80 procent. Modellen medfører en merudgift for arbejdsgiverne på 150 mio. kr. Det svarer til model 1 i spørgsmålet. 2) Kapitaliseringsfaktorerne eksklusiv mellemskat, årslønnen eksklusiv arbejdsmarkedsbidrag samt en dækningsgrad på 83 procent. Dette svarer til regeringens forslag (model 2 i spørgsmålet). 3) Kapitaliseringsfaktorerne inklusiv mellemskat, årsløn inklusiv arbejdsmarkedsbidrag samt en dækningsgrad på 80 procent. Dette svarer til de nuværende regler. I beregningerne er der taget udgangspunkt i kapitaliseringsfaktorerne for en 40-årig mand med et erhvervsevnetab på 50 procent. Dette eksempel er valgt, da en person som denne er midt i arbejdslivet og udsat for en skade med et middelsvært tab af erhvervsevne. Hertil kommer,at en 40-årig har en stigning i kapitaliseringsfaktorerne, som svarer til den gennemsnitlige procentvise stigning. Tabel 1: Kapitalerstatninger beregnet med forskellige forudsætninger årsløn Model 1 merudgift på 150 mio. kr. Model 2 Lovforslaget Nuværende regler Beregningseksemplerne i tabel 1 viser, at med de valgte forudsætninger er kapitalerstatningen højere med regeringens forslag end den er i dag. Det fremgår endvidere, at med forudsætninger om en mellemskat på 0 samt en årsløn inklusiv arbejdsmarkedsbidrag og en dækningsgrad på 80 procent bliver kapitalerstatningerne endnu højere. Det vil dog medføre en merudgift på 150 mio. kr. til offentlige og private arbejdsgivere. Det mener regeringen ikke er forsvarligt i den nuværende økonomiske situation.

9 9 Spørgsmål 29: I forlængelse af svaret på L 211 spørgsmål 4 bedes ministeren sende udvalget en tilsvarende oversigt over løbende udbetalingers størrelse efter model 1, model 2 og de nuværende regler. Svar: Erstatningernes størrelse (beregnet med forskellige løn-niveauer) er beregnet på baggrund af: 1) Kapitaliseringsfaktorerne eksklusiv mellemskat, årsløn inklusive arbejdsmarkedsbidrag samt en dækningsgrad på 80 procent. Modellen medfører en merudgift for arbejdsgiverne på 150 mio. kr. Det svarer til model 1 i spørgsmål 4. 2) Kapitaliseringsfaktorerne eksklusiv mellemskat, årslønnen eksklusive arbejdsmarkedsbidrag samt en dækningsgrad på 83 procent. Dette svarer til regeringens forslag (model 2 i spørgsmål 4). 3) Kapitaliseringsfaktorerne inklusiv mellemskat, årsløn inklusive arbejdsmarkedsbidrag samt en dækningsgrad på 80 procent. Dette svarer til de nuværende regler. I beregningerne vil de løbende erstatninger efter model 1 og model 3 (de nuværende) regler være ens, da kapitaliseringsfaktorerne ikke påvirker, de løbende udbetalinger. Der er i beregningerne valgt et erhvervsevnetab på 50 procent, svarende til beregningerne i spørgsmål 4. Tabel 1: Løbende årlige erstatninger med forskellige forudsætninger årsløn Model 1 merudgift på 150 mio. kr. Model 2 Lovforslaget Model 3 - Nuværende regler Den løbende erstatning nedsættes med 4,55 procent som følge af lovforslaget. Dette skyldes den samlede virkning af, at arbejdsmarkedsbidraget trækkes ud af den årsløn, der lægges til grund for beregningen af erstatningen, og forhøjelsen af erstatningsniveauet fra 80 pct. til 83 pct. Der er tale om en naturlig konsekvens af, at der sker en omfordeling mellem modtagere af løbende erstatninger og modtagere af engangserstatninger. De to seneste skattereformer har betydet, at personer, der får udbetalt deres erstatning som en løbende månedlig ydelse, har fået udbetalt mere efter skat pr. måned end før skattereformerne. De personer, der får deres erstatning udbetalt på én gang, har ikke fået den samme fordel, da engangsudbetalinger ikke er skattepligtige og kapitaliseringsfaktorerne ikke har taget højde for skattereformerne. Som også anført i mit svar på spørgsmål 7 er det derfor nødvendigt med et lovforslag for at kunne fastsætte kapitaliseringsfaktorerne under hensyntagen til de nye skatteregler. Regeringen har fundet en løsning, der sikrer lighed mellem værdien af løbende erstatninger og engangserstatninger, samtidig med at løsningen er udgiftsneutral for erhvervslivet. Lovforslaget indebærer således en tilsigtet omfordeling mellem modtagere af løbende erstatning og modtagere af engangserstatning på den måde, at modtagere af løbende erstatning deler gevinsten med modtagere af engangserstatning.

10 10 Lovforslaget betyder, at modtagere af løbende erstatning i gennemsnit vil have 300 kr. mere til disposition om måneden end før skattereformerne, mens modtagere af engangserstatning i gennemsnit vil få udbetalt kr. mere, end de ville få før skattereformerne. Anvendes alene skattesatserne for 2010 som det forudsættes i ovenstående eksempel 1 og 2 punkt 1 vil det medføre en merudgift på 150 mio. kr., som overvæltes på arbejdsgiverne. Regeringen vil ikke medvirke til at pålægge offentlige og private arbejdsgivere flere udgifter henset til den nuværende økonomiske situation.

Betænkning. Forslag til lov om forældelse af fordringer (forældelsesloven) [af justitsministeren (Lene Espersen)]

Betænkning. Forslag til lov om forældelse af fordringer (forældelsesloven) [af justitsministeren (Lene Espersen)] Retsudvalget L 165 - Bilag 8 Offentligt Til lovforslag nr. L 165 Folketinget 2006-07 Betænkning afgivet af Retsudvalget den 3. maj 2007 Betænkning over Forslag til lov om forældelse af fordringer (forældelsesloven)

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Arbejdsmarkedsudvalget L 15 - Bilag 10 Offentligt Til lovforslag nr. L 15 Folketinget 2005-06 Betænkning afgivet af Arbejdsmarkedsudvalget den 0. december 2005 3. udkast Betænkning over Forslag til lov

Læs mere

Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 0. november 2008. 2. udkast (Ændringsforslag fra skatteministeren) Betænkning. over

Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 0. november 2008. 2. udkast (Ændringsforslag fra skatteministeren) Betænkning. over Til lovforslag nr. L 41 Folketinget 2008-09 Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 0. november 2008 2. udkast (Ændringsforslag fra skatteministeren) Betænkning over Forslag til lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af sundhedsloven og apotekerloven

Betænkning. Forslag til lov om ændring af sundhedsloven og apotekerloven Til lovforslag nr. L 39 Folketinget 2012-13 Betænkning afgivet af Sundheds- og Forebyggelsesudvalget den 27. november 2012 Betænkning over Forslag til lov om ændring af sundhedsloven og apotekerloven (Regelforenkling

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af dagtilbudsloven

Betænkning. Forslag til lov om ændring af dagtilbudsloven Til lovforslag nr. L 212 Folketinget 2009-10 Betænkning afgivet af Socialudvalget den 27. maj 2010 Betænkning over Forslag til lov om ændring af dagtilbudsloven 1. Ændringsforslag Socialistisk Folkepartis

Læs mere

Kim Andersen (V) Kristian Pihl Lorentzen (V) Karsten Nonbo (V) Peter Skaarup (DF) fmd. Marlene Harpsøe (DF)

Kim Andersen (V) Kristian Pihl Lorentzen (V) Karsten Nonbo (V) Peter Skaarup (DF) fmd. Marlene Harpsøe (DF) Til lovforslag nr. L 136 Folketinget 2010-11 Betænkning afgivet af Retsudvalget den 19. maj 2011 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om erstatningsansvar og lov om arbejdsskadesikring (Tidspunktet

Læs mere

Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget den 24. maj 2011. Betænkning. over. [af Bjarne Laustsen (S) m.fl.]

Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget den 24. maj 2011. Betænkning. over. [af Bjarne Laustsen (S) m.fl.] Til beslutningsforslag nr. B 120 Folketinget 2010-11 Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget den 24. maj 2011 Betænkning over Forslag til folketingsbeslutning om oprettelse af yderligere studiepladser på

Læs mere

Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget den 15. maj 2009. Betænkning. over

Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget den 15. maj 2009. Betænkning. over Til lovforslag nr. L 180 Folketinget 2008-09 Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget den 15. maj 2009 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om en rejsegarantifond og lov om finansiel virksomhed

Læs mere

Betænkning afgivet af Uddannelsesudvalget den 18. maj 2010. Betænkning. over

Betænkning afgivet af Uddannelsesudvalget den 18. maj 2010. Betænkning. over Til lovforslag nr. L 155 Folketinget 2009-10 Betænkning afgivet af Uddannelsesudvalget den 18. maj 2010 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om statens uddannelsesstøtte (SU-loven) ((Udlandsstipendium

Læs mere

Erhvervsudvalget L 199 - Bilag 14 Offentligt. Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget den 0. maj 2007. 1. udkast. Betænkning. over

Erhvervsudvalget L 199 - Bilag 14 Offentligt. Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget den 0. maj 2007. 1. udkast. Betænkning. over Erhvervsudvalget L 199 - Bilag 14 Offentligt Til lovforslag nr. L 199 Folketinget 2006-07 Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget den 0. maj 2007 1. udkast Betænkning over Forslag til lov om ændring af

Læs mere

Betænkning afgivet af Kommunaludvalget den 3. december 2009. Betænkning. over

Betænkning afgivet af Kommunaludvalget den 3. december 2009. Betænkning. over Til lovforslag nr. L 34 Folketinget 2009-10 Betænkning afgivet af Kommunaludvalget den 3. december 2009 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om kommunernes styrelse og regionsloven (Kommunalbestyrelsernes

Læs mere

Betænkning afgivet af Socialudvalget den 25. april 2013. Betænkning. over

Betænkning afgivet af Socialudvalget den 25. april 2013. Betænkning. over Til lovforslag nr. L 159 Folketinget 2012-13 Betænkning afgivet af Socialudvalget den 25. april 2013 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om Udbetaling Danmark, lov om social pension, lov

Læs mere

Folketinget 2007-08 (2. samling) Betænkning afgivet af Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik den 0. maj 2008. 1. udkast. Betænkning.

Folketinget 2007-08 (2. samling) Betænkning afgivet af Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik den 0. maj 2008. 1. udkast. Betænkning. Til lovforslag nr. L 132 Folketinget 2007-08 (2. samling) Betænkning afgivet af Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik den 0. maj 2008 1. udkast Betænkning over Forslag til lov om ændring af udlændingeloven

Læs mere

Betænkning afgivet af Uddannelsesudvalget den 24. maj 2011. Betænkning. over. [af Karsten Hønge (SF) og Christine Antorini (S) m.fl.

Betænkning afgivet af Uddannelsesudvalget den 24. maj 2011. Betænkning. over. [af Karsten Hønge (SF) og Christine Antorini (S) m.fl. Til beslutningsforslag nr. B 25 Folketinget 2010-11 Betænkning afgivet af Uddannelsesudvalget den 24. maj 2011 Betænkning over Forslag til folketingsbeslutning om sociale klausuler om lærlinge og elever

Læs mere

Tillægsbetænkning. Forslag til finanslov for finansåret 2009

Tillægsbetænkning. Forslag til finanslov for finansåret 2009 Finansudvalget L 2-7 Bilag 12 Offentligt Til lovforslag nr. L 2 Folketinget 2008-09 Tillægsbetænkning afgivet af Finansudvalget den 4. december 2008 Tillægsbetænkning over Forslag til finanslov for finansåret

Læs mere

Folketinget 2007-08 (2. samling) Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 27. februar 2008. Betænkning. over

Folketinget 2007-08 (2. samling) Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 27. februar 2008. Betænkning. over Skatteudvalget (2. samling) L 42 - Bilag 37 Offentligt Til lovforslag nr. L 42 Folketinget 2007-08 (2. samling) Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 27. februar 2008 Betænkning over Forslag til lov

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om afgift af elektricitet, lov om leje, lov om leje af almene boliger og lov om elforsyning

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om afgift af elektricitet, lov om leje, lov om leje af almene boliger og lov om elforsyning Til lovforslag nr. L 221 Folketinget 2012-13 Betænkning afgivet af Klima-, Energi- og Bygningsudvalget den 20. juni 2013 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om afgift af elektricitet, lov

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Arbejdsmarkedsudvalget 2009-10 L 222 Bilag 12 Offentligt Til lovforslag nr. L 222 Folketinget 2009-10 Betænkning afgivet af Arbejdsmarkedsudvalget den 0. juni 2010 1. udkast Betænkning over Forslag til

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om omsætning af fast ejendom

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om omsætning af fast ejendom Erhvervsudvalget (2. samling) L 156 - Bilag 13 Offentligt Til lovforslag nr. L 156 Folketinget 2004-05 (2. samling) Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget den 0. juni 2005 4. udkast Betænkning over Forslag

Læs mere

Til 42. [Mulighed for beregning af brutto- nettoudgift på baggrund af et standardfinansieringsforslag] Til kapitel 10

Til 42. [Mulighed for beregning af brutto- nettoudgift på baggrund af et standardfinansieringsforslag] Til kapitel 10 Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2013-14 L 137 Bilag 7 Offentligt Til lovforslag nr. L 137 Folketinget 2013-14 Betænkning afgivet af Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget den 00. april 2014 2. udkast

Læs mere

Folketingets sammensætning

Folketingets sammensætning Til lovforslag nr. L 79 Folketinget 2009-10 Betænkning afgivet af Uddannelsesudvalget den 8. december 2009 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om folkehøjskoler, efterskoler, husholdningsskoler

Læs mere

Udkast. Betænkning. Arbejdsmarkedsudvalget 2010-11 L 108 Bilag 4 Offentligt. Betænkning afgivet af Arbejdsmarkedsudvalget den 22. februar 2011.

Udkast. Betænkning. Arbejdsmarkedsudvalget 2010-11 L 108 Bilag 4 Offentligt. Betænkning afgivet af Arbejdsmarkedsudvalget den 22. februar 2011. Arbejdsmarkedsudvalget 2010-11 L 108 Bilag 4 Offentligt Betænkning afgivet af Arbejdsmarkedsudvalget den 22. februar 2011 Udkast til Betænkning over Forslag til lov om ændring af ferieloven, lov om arbejdsløshedsforsikring

Læs mere

Betænkning afgivet af Arbejdsmarkedsudvalget den 29. marts 2006. Betænkning. over

Betænkning afgivet af Arbejdsmarkedsudvalget den 29. marts 2006. Betænkning. over Arbejdsmarkedsudvalget L 153 - Bilag 11 Offentligt Til lovforslag nr. L 153 Folketinget 2005-06 Betænkning afgivet af Arbejdsmarkedsudvalget den 29. marts 2006 Betænkning over Forslag til lov om ændring

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om særlige kompetenceudvidende forløb for nyuddannede. Til lovforslag nr. L 94 Folketinget 2009-10

Betænkning. Forslag til lov om særlige kompetenceudvidende forløb for nyuddannede. Til lovforslag nr. L 94 Folketinget 2009-10 Til lovforslag nr. L 94 Folketinget 2009-10 Betænkning afgivet af Udvalget for Videnskab og Teknologi den 19. januar 2010 Betænkning over Forslag til lov om særlige kompetenceudvidende forløb for nyuddannede

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om ændring af udlændingeloven og lov om aktiv socialpolitik og udlændingeloven

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om ændring af udlændingeloven og lov om aktiv socialpolitik og udlændingeloven Til lovforslag nr. L 87 Folketinget 2009-10 Betænkning afgivet af Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik den 16. marts 2010 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om ændring af udlændingeloven

Læs mere

Betænkning. Til lovforslag nr. L 216 Folketinget 2009-10. Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 26. maj 2010. over

Betænkning. Til lovforslag nr. L 216 Folketinget 2009-10. Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 26. maj 2010. over Til lovforslag nr. L 216 Folketinget 2009-10 Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 26. maj 2010 Betænkning over Forslag til lov om ændring af øl- og vinafgiftsloven, spiritusafgiftsloven, tobaksafgiftsloven

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af toldloven

Betænkning. Forslag til lov om ændring af toldloven Skatteudvalget 2010-11 L 31 Bilag 13 Offentligt Til lovforslag nr. L 31 Folketinget 2010-11 Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 8. december 2010 Betænkning over Forslag til lov om ændring af toldloven

Læs mere

Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 27. juni 2011. Betænkning. over

Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 27. juni 2011. Betænkning. over Til beslutningsforslag nr. B 144 Folketinget 2010-11 Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 27. juni 2011 Betænkning over Forslag til folketingsbeslutning om opfordring til at trække aktstykke 128 af

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af straffeloven, udlændingeloven og lov om tilhold, opholdsforbud og bortvisning

Betænkning. Forslag til lov om ændring af straffeloven, udlændingeloven og lov om tilhold, opholdsforbud og bortvisning Til lovforslag nr. L 143 Folketinget 2012-13 Betænkning afgivet af Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik den 16. april 2013 Betænkning over Forslag til lov om ændring af straffeloven, udlændingeloven

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om social service

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om social service Socialudvalget 2009-10 L 113 Bilag 4 Offentligt Til lovforslag nr. L 113 Folketinget 2009-10 Betænkning afgivet af Socialudvalget den 24. december 2010 1. udkast Betænkning over Forslag til lov om ændring

Læs mere

2. udkast. Betænkning

2. udkast. Betænkning Skatteudvalget 2010-11 B 144 Bilag 7 Offentligt Til beslutningsforslag nr. B forslagsnummer Folketinget -NaN (x. samling) Betænkning afgivet af Skatteudvalget den . juni 2011 2. udkast (Opdatering af

Læs mere

OMTRYK 2. andre aktører, bedre løbende kontrol og inddragelse af tilfredshedsundersøgelser

OMTRYK 2. andre aktører, bedre løbende kontrol og inddragelse af tilfredshedsundersøgelser Til lovforslag nr. L 71 Folketinget 2010-11 OMTRYK Fejl i bilagstabel Tillægsbetænkning afgivet af Arbejdsmarkedsudvalget den 15. december 2010 Tillægsbetænkning over Forslag til lov om ændring af lov

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af personskatteloven, ligningsloven og forskellige andre love. Til lovforslag nr. L 213 Folketinget 2009-10

Betænkning. Forslag til lov om ændring af personskatteloven, ligningsloven og forskellige andre love. Til lovforslag nr. L 213 Folketinget 2009-10 Til lovforslag nr. L 213 Folketinget 2009-10 Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 26. maj 2010 Betænkning over Forslag til lov om ændring af personskatteloven, ligningsloven og forskellige andre love

Læs mere

2. udkast. Betænkning. Forslag til lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven, pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love

2. udkast. Betænkning. Forslag til lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven, pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love Skatteudvalget 2010-11 L 76 Bilag 14 Offentligt Betænkning afgivet af Skatteudvalget den . december 2010 2. udkast (Ændringsforslag fra skatteministeren) Betænkning over Forslag til lov om ændring af

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber. Til lovforslag nr. L 191 Folketinget 2012-13

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber. Til lovforslag nr. L 191 Folketinget 2012-13 Til lovforslag nr. L 191 Folketinget 2012-13 Betænkning afgivet af By- og Boligudvalget den 29. maj 2013 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber

Læs mere

L 200 Betænkning 1. Ændringsforslag 3. Indstillinger og politiske bemærkninger 2. Udvalgsarbejdet

L 200 Betænkning 1. Ændringsforslag 3. Indstillinger og politiske bemærkninger 2. Udvalgsarbejdet Til lovforslag nr. L 200 Folketinget 2009-10 Betænkning afgivet af Boligudvalget den 20. maj 2010 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om leje og lov om midlertidig regulering af boligforholdene

Læs mere

Tillægsbetænkning. Forslag til lov om ændring af lov om stormflod og stormfald

Tillægsbetænkning. Forslag til lov om ændring af lov om stormflod og stormfald Til lovforslag nr. L 138 Folketinget 2013-14 Tillægsbetænkning afgivet af Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget den 9. april 2014 Tillægsbetænkning over Forslag til lov om ændring af lov om stormflod og

Læs mere

1. Indledning I dette notat gennemgås de høringssvar, der er modtaget til lovforslaget.

1. Indledning I dette notat gennemgås de høringssvar, der er modtaget til lovforslaget. Arbejdsmarkedsudvalget L 73 - Bilag 2 Offentligt Notat Resumé af de modtagne høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af lov om arbejdsskadesikring (Fastsættelse af erstatning for tab af erhvervsevne

Læs mere

3. udkast. Betænkning. Forslag til lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven, pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love

3. udkast. Betænkning. Forslag til lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven, pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love Skatteudvalget 2010-11 L 76 Bilag 24 Offentligt Betænkning afgivet af Skatteudvalget den . december 2010 3. udkast (Nyt ændringsforslag nr. 11 fra skatteministeren, der erstatter tidligere oversendte

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af ligningsloven, kursgevinstloven, skattekontrolloven og kildeskatteloven

Betænkning. Forslag til lov om ændring af ligningsloven, kursgevinstloven, skattekontrolloven og kildeskatteloven Skatteudvalget 2011-12 L 199 Bilag 24 Offentligt Til lovforslag nr. L 199 Folketinget 2011-12 Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 6. september 2012 Betænkning over Forslag til lov om ændring af ligningsloven,

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed og lov om ophavsret. Til lovforslag nr. L 25 Folketinget 2009-10

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed og lov om ophavsret. Til lovforslag nr. L 25 Folketinget 2009-10 Til lovforslag nr. L 25 Folketinget 2009-10 Betænkning afgivet af Kulturudvalget den 2. december 2009 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed og lov om ophavsret

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven, pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love

Betænkning. Forslag til lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven, pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love Skatteudvalget 2010-11 L 76 Bilag 25 Offentligt Til lovforslag nr. L 76 Folketinget 2010-11 Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 8. december 2010 Betænkning over Forslag til lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven,

Læs mere

Skatteudvalget L 201 - Bilag 20 Offentligt. Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 18. maj 2009. Betænkning. over

Skatteudvalget L 201 - Bilag 20 Offentligt. Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 18. maj 2009. Betænkning. over Skatteudvalget L 201 - Bilag 20 Offentligt Til lovforslag nr. L 201 Folketinget 2008-09 Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 18. maj 2009 Betænkning over Forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven,

Læs mere

2. udkast. Betænkning. Forslag til lov om ændring af kildeskatteloven, pensionsafkastbeskatningsloven, pensionsbeskatningsloven og skattekontrolloven

2. udkast. Betænkning. Forslag til lov om ændring af kildeskatteloven, pensionsafkastbeskatningsloven, pensionsbeskatningsloven og skattekontrolloven Skatteudvalget 2011-12 L 80 Bilag 8 Offentligt Til lovforslag nr. L 80 Folketinget 2011-12 Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 0. marts 2012 2. udkast (Ændringsforslag fra skatteministeren) Betænkning

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af skattekontrolloven

Betænkning. Forslag til lov om ændring af skattekontrolloven Til lovforslag nr. L 29 Folketinget 2003-04 Skatteudvalget (L 29 - bilag 41) (Offentligt) Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 19. november 2003 Betænkning over Forslag til lov om ændring af skattekontrolloven

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om markedsføring

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om markedsføring Til lovforslag nr. L 131 Folketinget 2009-10 Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget den 20. maj 2010 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om markedsføring (Faktureringspligt for regningsarbejde

Læs mere

Benny Engelbrecht (S) fmd. Karin Gaardsted (S) Magnus Heunicke (S) Mette Reissmann (S) Orla Hav (S)

Benny Engelbrecht (S) fmd. Karin Gaardsted (S) Magnus Heunicke (S) Mette Reissmann (S) Orla Hav (S) Til beslutningsforslag nr. B 11 Folketinget 2012-13 Tilføjelse til betænkning afgivet af Transportudvalget den 28. maj 2013 Tilføjelse til betænkning over Forslag til folketingsbeslutning om fortolkning

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af tinglysningsafgiftsloven

Betænkning. Forslag til lov om ændring af tinglysningsafgiftsloven Til lovforslag nr. L 123 Folketinget 2010-11 Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 23. marts 2011 Betænkning over Forslag til lov om ændring af tinglysningsafgiftsloven (Tilpasning til det digitale

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 7. april 2011 Kontor: Formueretskontoret Sagsnr.: 2010-702-0142 Dok.: JOK41561 Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 2 vedrørende

Læs mere

Betænkning. Forslag til folketingsbeslutning om forsøg med gratis og billig kollektiv trafik [af Pia Olsen (SF) m.fl.]

Betænkning. Forslag til folketingsbeslutning om forsøg med gratis og billig kollektiv trafik [af Pia Olsen (SF) m.fl.] Trafikudvalget B 54 - Bilag 7 Offentligt Til beslutningsforslag nr. B 54 Folketinget 2006-07 Betænkning afgivet af Trafikudvalget den 10. maj 2007 Betænkning over Forslag til folketingsbeslutning om forsøg

Læs mere

Udkast. Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om folkeskolen og forskellige andre love

Udkast. Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om folkeskolen og forskellige andre love Børne- og Undervisningsudvalget 2013-14 L 51 Bilag 8 Offentligt Til lovforslag nr. L 51 Folketinget 2013-14 Betænkning afgivet af Børne- og Undervisningsudvalget den 0. december 2013 Udkast til Betænkning

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om etablering af Institut for Flerpartisamarbejde. Til lovforslag nr. L 160 Folketinget 2009-10

Betænkning. Forslag til lov om etablering af Institut for Flerpartisamarbejde. Til lovforslag nr. L 160 Folketinget 2009-10 Til lovforslag nr. L 160 Folketinget 2009-10 Betænkning afgivet af Udenrigsudvalget den 22. april 2010 Betænkning over Forslag til lov om etablering af Institut for Flerpartisamarbejde 1. Ændringsforslag

Læs mere

Folketinget 2007-08 (2. samling) Betænkning afgivet af Boligudvalget den 11. marts 2008. Betænkning. over

Folketinget 2007-08 (2. samling) Betænkning afgivet af Boligudvalget den 11. marts 2008. Betænkning. over Boligudvalget (2. samling) L 62 - Bilag 8 Offentligt Til lovforslag nr. L 62 Folketinget 2007-08 (2. samling) Betænkning afgivet af Boligudvalget den 11. marts 2008 Betænkning over Forslag til lov om ændring

Læs mere

Boligudvalget L 177 - Bilag 15 Offentligt. Betænkning afgivet af Boligudvalget den 24. maj 2007. Betænkning. over

Boligudvalget L 177 - Bilag 15 Offentligt. Betænkning afgivet af Boligudvalget den 24. maj 2007. Betænkning. over Boligudvalget L 177 - Bilag 15 Offentligt Til lovforslag nr. L 177 Folketinget 2006-07 Betænkning afgivet af Boligudvalget den 24. maj 2007 Betænkning over Forslag til lov om ændring af byggeloven, lov

Læs mere

Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. København, den 4. maj 2005 Sagsnr.: 2053

Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. København, den 4. maj 2005 Sagsnr.: 2053 Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri L 123 - O Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri København, den 4. maj 2005 Sagsnr.: 2053 Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af konkursloven og konkursskatteloven

Betænkning. Forslag til lov om ændring af konkursloven og konkursskatteloven Retsudvalget (2. samling) L 10 - Bilag 22 Offentligt Til lovforslag nr. L 10 Folketinget 2004-05 (2. samling) Betænkning afgivet af Retsudvalget den 28. april 2005 Betænkning over Forslag til lov om ændring

Læs mere

Beskæftigelsesministerens tale til samråd om for sent anmeldte arbejdsskader.

Beskæftigelsesministerens tale til samråd om for sent anmeldte arbejdsskader. Arbejdsmarkedsudvalget 2010-11 AMU alm. del Svar på Spørgsmål 94 Offentligt T A L E Beskæftigelsesministerens tale til samråd om for sent anmeldte arbejdsskader. 29. oktober 2010 J.nr. 2010-0016553 Internationalt

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af skatteforvaltningsloven og forskellige andre love. Til lovforslag nr. L 212 Folketinget 2012-13

Betænkning. Forslag til lov om ændring af skatteforvaltningsloven og forskellige andre love. Til lovforslag nr. L 212 Folketinget 2012-13 Til lovforslag nr. L 212 Folketinget 2012-13 Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 29. maj 2013 Betænkning over Forslag til lov om ændring af skatteforvaltningsloven og forskellige andre love (Ny klagestruktur

Læs mere

13. maj 2010 FM2010/113 BETÆNKNING. Afgivet af Erhvervsudvalget

13. maj 2010 FM2010/113 BETÆNKNING. Afgivet af Erhvervsudvalget BETÆNKNING Afgivet af Erhvervsudvalget vedrørende Forslag til: Inatsisartutbeslutning om Grønlands Selvstyres udtalelse til forslag til lov om arbejdsskadesikring i Grønland. Afgivet til forslagets 2.

Læs mere

Retsudvalget 2014-15 L 69 endeligt svar på spørgsmål 11 Offentligt

Retsudvalget 2014-15 L 69 endeligt svar på spørgsmål 11 Offentligt Retsudvalget 2014-15 L 69 endeligt svar på spørgsmål 11 Offentligt LOVSEKRETARIATET NOTAT OM DET SÅKALDTE IDENTITSKRAV I GRUNDLOVENS 41, STK. 2, I FORHOLD TIL ET AF MINISTEREN STILLET ÆNDRINGSFORSLAG TIL

Læs mere

Betænkning. Forslag til folketingsbeslutning om at trække aktstykke 37 af 3. december 2013 om kapitaludvidelse i DONG Energy A/S m.v.

Betænkning. Forslag til folketingsbeslutning om at trække aktstykke 37 af 3. december 2013 om kapitaludvidelse i DONG Energy A/S m.v. Til beslutningsforslag nr. B 30 Folketinget 2013-14 Betænkning afgivet af Finansudvalget den 28. januar 2014 Betænkning over Forslag til folketingsbeslutning om at trække aktstykke 37 af 3. december 2013

Læs mere

Fremsat den 18. november 2009 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag. til

Fremsat den 18. november 2009 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag. til Lovforslag nr. L 71 Folketinget 2009-10 Fremsat den 18. november 2009 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om social pension og lov om højeste, mellemste, forhøjet

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget J.nr. 2010-080-0075 Dato: 27. september 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 668 af 10. september 2010. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Nick Hækkerup (S). (Alm.

Læs mere

Udkast til. Forslag. Lov om ændring af lov om erstatningsansvar

Udkast til. Forslag. Lov om ændring af lov om erstatningsansvar Retsudvalget 2009-10 REU alm. del Bilag 329 Offentligt Lovafdelingen Udkast til Kontor: Formueretskontoret Sagsnr.: 2010-702-0142 Dok.: DBJ40356 Forslag til Lov om ændring af lov om erstatningsansvar (Tidspunktet

Læs mere

18. oktober 2011 EM2011/45

18. oktober 2011 EM2011/45 R E T T E L S E S B L A D Erstatter den danske version af udvalgets betænkning dateret 17. oktober 2011 (Rettelsesbladet korrigerer forslagsstillers titel) BETÆNKNING Afgivet af Kultur-, Uddannelse-, Forskning

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 4. april 2014

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 4. april 2014 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 4. april 2014 Sag 177/2012 (2. afdeling) Tryg Forsikring A/S (advokat Jens Andersen-Møller) mod HK som mandatar for A (advokat Asger Tue Pedersen) I tidligere instans

Læs mere

Betænkning. Til lovforslag nr. L 224 Folketinget 2012-13. Betænkning afgivet af Beskæftigelsesudvalget den 19. juni 2013. over

Betænkning. Til lovforslag nr. L 224 Folketinget 2012-13. Betænkning afgivet af Beskæftigelsesudvalget den 19. juni 2013. over Til lovforslag nr. L 224 Folketinget 2012-13 Betænkning afgivet af Beskæftigelsesudvalget den 19. juni 2013 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik, SU-loven, lov om børnetilskud

Læs mere

Referat Økonomiudvalget onsdag den 2. oktober 2013. Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Økonomiudvalget onsdag den 2. oktober 2013. Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev Referat onsdag den 2. oktober 2013 Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - 2. behandling af budget 2014-2017...2 02-10-2013 Side 1 1. ØU - Godkendelse

Læs mere

Folketinget 2003-04. Betænkning afgivet af Retsudvalget den 29. april 2004. Betænkning

Folketinget 2003-04. Betænkning afgivet af Retsudvalget den 29. april 2004. Betænkning Til lovforslag nr. L 55 Folketinget 2003-04 Retsudvalget (L 55 - bilag 53) (Offentligt) OMTRYKT (Rettelse i indstillinger) Betænkning afgivet af Retsudvalget den 29. april 2004 Betænkning over Forslag

Læs mere

vedrørende Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Udvidet adgang til overflytning, supplerende dagpenge, forenkling mv.

vedrørende Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Udvidet adgang til overflytning, supplerende dagpenge, forenkling mv. Arbejdsmarkedsudvalget L 15 - Bilag 1 Offentligt Notat Opsummering af høringssvar fra Beskæftigelsesrådets Ydelsesudvalg, Kristelig Fagbevægelse, Kristelig Arbejdsgiverforening og Arbejdsløshedskassen

Læs mere

Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse

Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse En mand som i 1988 var udsat for en arbejdsskade, fik i flere omgange ændret sin erhvervsevnetabsprocent.

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring Til lovforslag nr. L 222 Folketinget 2009-10 OMTRYK Fejl i overskrift til punkt 2 Betænkning afgivet af Arbejdsmarkedsudvalget den 8. juni 2010 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring

Læs mere

Skatteministeriet pskerh@skm.dk, pafgft@skm.dk,jlv@skm.dk Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K

Skatteministeriet pskerh@skm.dk, pafgft@skm.dk,jlv@skm.dk Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K Skatteministeriet pskerh@skm.dk, pafgft@skm.dk,jlv@skm.dk Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K Forårspakke 2.0 - Lønsumsafgift, moms og aktier - supplerende kommentarer Hermed fremsendes s supplerende

Læs mere

Folketinget 2002-03. Betænkning afgivet af Udvalget for Videnskab og Teknologi den 21. maj 2003. Betænkning. over

Folketinget 2002-03. Betænkning afgivet af Udvalget for Videnskab og Teknologi den 21. maj 2003. Betænkning. over Til lovforslag nr. L 143 Folketinget 2002-03 Udvalget for Videnskab og Teknologi (L 143 - bilag 17) (Offentligt) Betænkning afgivet af Udvalget for Videnskab og Teknologi den 21. maj 2003 Betænkning over

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension Socialudvalget 2014-15 L 79 Bilag 1 Offentligt Lovforslag nr. L 79 Folketinget 2014-15 Fremsat den 19. november 2014 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag

Læs mere

Socialudvalget L 58 - Bilag 1 Offentligt. Socialministeriet Pensionsenhed J.nr. 2006-1330 the 3. november 2006

Socialudvalget L 58 - Bilag 1 Offentligt. Socialministeriet Pensionsenhed J.nr. 2006-1330 the 3. november 2006 Socialudvalget L 58 - Bilag 1 Offentligt Socialministeriet Pensionsenhed J.nr. 2006-1330 the 3. november 2006 Høringsnotat Bemærkninger til høringssvar vedrørende udkast til: Forslag til lov om ændring

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig huslejehjælp)

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig huslejehjælp) Udkast Forslag Til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig huslejehjælp) 1 I lov om aktiv socialpolitik, jf. lovbekendtgørelse nr. 190 af 24. februar 2012, som ændret senest ved 1 i lov

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af skattekontrolloven, kildeskatteloven og forskellige andre love

Betænkning. Forslag til lov om ændring af skattekontrolloven, kildeskatteloven og forskellige andre love Skatteudvalget 2012-13 L 67 Bilag 12 Offentligt Til lovforslag nr. L 67 Folketinget 2012-13 Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 12. december 2012 Betænkning over Forslag til lov om ændring af skattekontrolloven,

Læs mere

Erhvervsudvalget L 199 - Bilag 22 Offentligt. Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget den 0. maj 2007. 3. udkast. Betænkning. over

Erhvervsudvalget L 199 - Bilag 22 Offentligt. Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget den 0. maj 2007. 3. udkast. Betænkning. over Erhvervsudvalget L 199 - Bilag 22 Offentligt Til lovforslag nr. L 199 Folketinget 2006-07 Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget den 0. maj 2007 3. udkast Betænkning over Forslag til lov om ændring af

Læs mere

Høring over udkast til forslag til ny aktieavancebeskatningslov og følgeforslag hertil.

Høring over udkast til forslag til ny aktieavancebeskatningslov og følgeforslag hertil. Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K. KRONPRINSESSEGADE 28 1306 KØBENHAVN K TLF. 33 96 97 98 FAX 33 36 97 50 DATO: 02-12-2005 J.NR.: 04-013702-05-2227 REF.: spi/kfe Høring over udkast

Læs mere

D O M. Afsagt den 20. januar 2014 af Østre Landsrets 10. afdeling (landsdommerne Sanne Kolmos, Karen Hald og Peter Fauerholdt Thommesen (kst.)).

D O M. Afsagt den 20. januar 2014 af Østre Landsrets 10. afdeling (landsdommerne Sanne Kolmos, Karen Hald og Peter Fauerholdt Thommesen (kst.)). D O M Afsagt den 20. januar 2014 af Østre Landsrets 10. afdeling (landsdommerne Sanne Kolmos, Karen Hald og Peter Fauerholdt Thommesen (kst.)). 10. afd. nr. B-4362-12: Fagligt Fælles Forbund som mandatar

Læs mere

Høring over Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.)

Høring over Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.) Fremsat den xx. marts 2015 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Høring over Forslag Til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om

Læs mere

Folketingets Skatteudvalg Folketinget Christiansborg 1240 København K. Att. Formand Niels Helveg Petersen 6.8.2009. Kære Niels Helveg Petersen,

Folketingets Skatteudvalg Folketinget Christiansborg 1240 København K. Att. Formand Niels Helveg Petersen 6.8.2009. Kære Niels Helveg Petersen, Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 378 Offentligt Folketingets Skatteudvalg Folketinget Christiansborg 1240 København K Att. Formand Niels Helveg Petersen HANNE MAGNUSSEN ADVOKAT (H) HM@MAZANTI.DK TEL

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 10-12-2012 31-01-2013 22-13 1200988-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 10-12-2012 31-01-2013 22-13 1200988-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 10-12-2012 31-01-2013 22-13 1200988-12 Status: Gældende Principafgørelse om: arbejdsskade - deltid - erhvervsevnetab - årsløn

Læs mere

UDKAST 14/08-12. Forslag. til

UDKAST 14/08-12. Forslag. til UDKAST 14/08-12 Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om aktiv socialpolitik (Suspension af kommunernes 100 pct. finansiering af arbejdsløshedsdagpenge og manglende

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 Fradragsret for advokatudgifter til sagsførelse vedrørende erstatning for tab af erhvervsevne Landsskatterettens kendelse af 5/9 2013, jr. nr. 13-0009758 Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc.

Læs mere

Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K. København, den 26. marts 2009

Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K. København, den 26. marts 2009 Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K. København, den 26. marts 2009 Forårspakke 2.0 Udkast til lovforslag der skal udmønte aftalen Dansk Aktionærforening, der repræsenterer private

Læs mere

Nordisk Forsikringstidskrift 4/2013. Reform af det danske arbejdsskadesystem. Hovedtræk i arbejdsskadesystemet

Nordisk Forsikringstidskrift 4/2013. Reform af det danske arbejdsskadesystem. Hovedtræk i arbejdsskadesystemet Reform af det danske arbejdsskadesystem Hovedtræk i arbejdsskadesystemet Det danske arbejdsskadesystem har fokus på, at personer, der rammes af en arbejdsskade, får dækket det økonomiske tab for mistet

Læs mere

Beretning. bestilling af tilstandsrapporter og byggesagkyndiges uvildighed. Beretning nr. 6 Folketinget 2011-12

Beretning. bestilling af tilstandsrapporter og byggesagkyndiges uvildighed. Beretning nr. 6 Folketinget 2011-12 Beretning nr. 6 Folketinget 2011-12 Beretning afgivet af By- og Boligudvalget den 7. juni 2012 Beretning om bestilling af tilstandsrapporter og byggesagkyndiges uvildighed 1. Indledning Folketingets By-

Læs mere

Høringssvar om udkast til bekendtgørelse om digital kommunikation samt feltlåsning

Høringssvar om udkast til bekendtgørelse om digital kommunikation samt feltlåsning Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K Tony.Nielsen@skat.dk Høringssvar om udkast til bekendtgørelse om digital kommunikation samt feltlåsning Skatteministeren har den 13. april 2010

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af kursgevinstloven og forskellige andre love. Til lovforslag nr. L 112 Folketinget 2009-10

Betænkning. Forslag til lov om ændring af kursgevinstloven og forskellige andre love. Til lovforslag nr. L 112 Folketinget 2009-10 Til lovforslag nr. L 112 Folketinget 2009-10 Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 12. maj 2010 Betænkning over Forslag til lov om ændring af kursgevinstloven og forskellige andre love (Harmonisering

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd

Forslag. Lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd Lovforslag nr. L 88 Folketinget 2010-11 Fremsat den 1. december 2010 af ministeren for ligestilling (Hans Christian Schmidt, fg.) Forslag til Lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd (Ophævelse

Læs mere

Dokumentation af beregningsmetode og kilder

Dokumentation af beregningsmetode og kilder Dokumentation af beregningsmetode og kilder Beregningerne er vejledende i forhold til, om Aftale om senere tilbagetrækning fra d. 13. maj 2011 mellem Venstre, Konservative, Dansk Folkeparti og de Radikale

Læs mere

Beskæftigelsesministerens tale ved samråd om erstatning til privat virksomhed for skader forvoldt af virksomhedspraktikant

Beskæftigelsesministerens tale ved samråd om erstatning til privat virksomhed for skader forvoldt af virksomhedspraktikant Arbejdsmarkedsudvalget 2010-11 AMU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 194 Offentligt T A L E Beskæftigelsesministerens tale ved samråd om erstatning til privat virksomhed for skader forvoldt af virksomhedspraktikant

Læs mere

Fremsat den 9. februar 2011 af justitsministeren (Lars Barfoed) Forslag. til

Fremsat den 9. februar 2011 af justitsministeren (Lars Barfoed) Forslag. til Lovforslag nr. L 136 Folketinget 2010-11 Fremsat den 9. februar 2011 af justitsministeren (Lars Barfoed) Forslag til Lov om ændring af lov om erstatningsansvar og lov om arbejdsskadesikring (Tidspunktet

Læs mere

Nye regler for folkepensionister

Nye regler for folkepensionister Nye regler for folkepensionister Den 1. juli 2008 trådte der to nye regler i kraft, der gør det mere attraktivt for folkepensionister at arbejde. Ændringerne er blevet vedtaget som en del af den såkaldte

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Retsudvalget L 65 - Svar på Spørgsmål 13 Offentligt Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Kontor: Civilkontoret Sagsnr.: 2006-156-0047 Dok.: JKA40191 Besvarelse af spørgsmål nr. 13 af 24. februar

Læs mere

Betænkning. Betænkning afgivet af Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget den 18. august 2015. over

Betænkning. Betænkning afgivet af Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget den 18. august 2015. over Til lovforslag nr. L 2 Folketinget 2014-15 (2. samling) Betænkning afgivet af Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget den 18. august 2015 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om aktiv

Læs mere

Høringssvar vedrørende forslag om ændring af Arbejdsskadesikringsloven

Høringssvar vedrørende forslag om ændring af Arbejdsskadesikringsloven Beskæftigelsesministeriet Arbejdsskadestyrelsen, 8. kontor Æbeløgade 1 Postboks 3000 2100 København Ø. Den 15. marts 2002 Høringssvar vedrørende forslag om ændring af Arbejdsskadesikringsloven Beskæftigelsesministeriet

Læs mere