Fleksjob. Indhold og holdninger

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fleksjob. Indhold og holdninger"

Transkript

1 Fleksjob Indhold og holdninger

2 HK Danmark også for ansatte i fleksjob Der er mange gode og vigtige grunde til at være med i en fagforening det ændrer sig ikke ved ansættelse i et fleksjob. Nogle gange tværtimod. Såfremt du er i et fleksjob inden for HK s områder, er du velkommen hos os. HK s lokale afdelinger har stor erfaring i etablering af fleksjob, også når løn- og ansættelsesvilkårene er vanskelige at få på plads. HK gør ikke forskel på ansatte i fleksjob og andre medlemmer. Du har nøjagtig samme rettigheder og fordele. HK kan fra starten hjælpe med fastlæggelse af arbejdsopgaver og skånehensyn i fleks jobbet HK kan hjælpe med ændringer i arbejdstids- og arbejdstilrettelæggelsen HK hjælper dig med at forhandle løn- og ansættelsesvilkår også efter at du er startet HK tilbyder faglig rådgivning, eksempelvis ved jobskifte eller opsigelse HK tilbyder juridisk bistand, bl.a. ved arbejdsskader, chikanesager og uoverensstemmelser med arbejdsgiveren HK yder vejledning om efter- og videreuddannelse Som ansat i fleksjob skal du ikke være medlem af en a-kasse og derfor heller ikke betale til den. Ønsker du at blive medlem af HK, skal du kontakte din lokale HK-afdeling. Se telefonnummer på indersiden. Du kan også melde dig ind på HK s hjemmeside Vi anbefaler, at du som fleksjobber altid tager en personlig snak med din afdelingsmedarbejder. Få tjekket dit ansættelsesbevis, din pensionsordning og din løn er alt helt i orden?

3 Indhold 3 Forord 4 Fleksjob kort fortalt 6 Før fleksjob en vigtig periode 9 Vurdering af arbejdsevne 11 Forsørgelse inden fleksjob 12 Tilbud om fleksjob fuld tid eller deltid 14 Løn- og arbejdsvilkår 19 Tilskud til løn 23 Start og opfølgning 24 Ansættelsesbevis 26 Kurser og indretning af arbejdspladsen 28 Ferie 30 Flytning 31 Fra fleksjob til ustøttet beskæftigelse 32 Sygdom 33 Erstatninger vurdering af tabt erhvervsevne 35 Arbejdsmarkedspensioner 37 Forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet 39 Selvstændigt erhvervsdrivende 40 Kontingentforhold 41 Ledigheds ydelse 43 Aktiviteter for at komme i fleksjob 45 Rådighed og karantæne 47 Fleksydelse i stedet for efterløn 50 Samarbejde med jobcentrene 51 Klage over afgørelser 52 Gode web-adresser

4

5 Forord HK den største fagforening for fleksjobbere Fleksjobordningen blev indført i Lige siden har HK kæmpet for, at fleksjobbere blev respekteret som ligeværdige kolleger på arbejdspladserne. Vores lokale afdelinger er en uundværlig part, når man starter i et nyt fleksjob og HK er garanten for, at lønnen følger overenskomsterne. Vi sikrer, at der bliver oprettet pensionsordning, og at de mange andre fordele i overenskomsterne kommer den ansatte til gavn. finde et job samt vanskeligt selv at skifte job. Afhængigheden af arbejdsgiverens gode vilje er derfor større. Lovgivningen har til formål at beskytte den svage part. Beskyttelsen består i, at den faglige organisation skal være inddraget, inden et fleksjob bliver oprettet. HK har et godt samarbejde med mange kommuner. Men desværre oplever vi stadig, at der er kommuner, der ser stort på, at jobcentret er forpligtiget til at inddrage den faglige organisation. I dag er HK den fagforening, der har flest medlemmer ansat i et fleksjob. Næsten hver fjerde fleksjobber eller mere end personer arbejder under en af HK s overenskomster. Mange kommer fra andre faglige områder. Ankestyrelsen tog i juni 2007 denne problemstilling op til principiel behandling. Resultatet var klart: Den faglige organisation skal have mulighed for at komme med tilkendegivelser om lønnen og øvrige arbejdsvilkår i fleksjobbet. Der er en god tradition for, at ansatte i fleksjob fortsætter med at være medlem af en fagforening. 68 pct. af alle er fortsat organiserede. Med denne pjece vil HK levere et redskab, der kan bruges i bestræbelserne på at sikre, at ansatte i fleksjob kender de vilkår, der gælder. Det er ofte vanskeligt for den enkelte selv at rejse de rigtige krav ved ansættelsen. Mange oplever, at de ikke er en lige part med arbejdsgiveren på samme måde som de ordinært ansatte. For fleksjobbere er det ofte vanskeligt at Det er vigtigt for vores medlemmer, at HK s overenskomster bliver efterlevet i fuldt omfang. At lønaftaler indgås mellem den ansatte, HK og arbejdsgiveren og at kommunerne ikke blander sig i denne arbejdsdeling. John Dahl Forbundsformand 3

6 Fleksjob kort fortalt For personer under 65 år er der mulighed for at blive på arbejdsmarkedet i et fleksjob, selv om man har nedsat arbejdsevne. Også personer uden for arbejdsmarkedet, for eksempel kontanthjælpsmodtagere, kan komme i fleksjob. Det er jobcentret i den enkeltes hjemkommune, der skal give tilbud om fleksjob til personer med varig nedsat arbejdsevne, som ikke modtager førtidspension. Fordelen er, at den pågældende fortsat kan være tilknyttet arbejdsmarkedet og modtage almindelig løn, selv om arbejdsevnen er nedsat. Arbejdsgiveren modtager tilskud på enten halvdelen eller 2/3 af lønudgiften og betaler kun for den arbejdskraft, han modtager. Alle er vindere. Samfundet sparer udgifter til førtidspension, arbejdsgiverne får stillet yderligere arbejdskraft til rådighed, og de ansatte bevarer en rimelig økonomi og et socialt tilhørsforhold til en arbejdsplads. Fleksjob kan dog kun oprettes, når det er dokumenteret, at man ikke kan opnå ansættelse på almindelige betingelser. Forsøg på beskæftigelse gennem omplacering til andet arbejde, brug af sociale kapitler, revalidering og andre muligheder skal være afprøvet og udtømt, inden der kan ske visitation til et fleksjob. Fleksjob kan både tilbydes personer i beskæftigelse og personer uden arbejde og kan oprettes på både private og offentlige arbejdspladser. Ansatte i fleksjob er som hovedregel omfattet af gældende lovgivning og overenskomster, som regulerer arbejdsmarkedet. En væsentlig undtagelse er dog, at man ved ledighed ikke er omfattet af ydelser fra en arbejdsløshedskasse. Ved ledighed udbetales i stedet ledighedsydelse fra kommunen, og fra det 60. år kan der udbetales fleksydelse i stedet for efterløn. Derfor er fleksjobbere alene medlem af fagforeningen og ikke af a-kassen. Lønarbejde (eventuelt arbejde på særlige vilkår efter de sociale kapitler) Sygedagpenge Revalidering Fleksjob Førtidspension Job med løntilskud til førtidspensionister skånejob Sådan er fleksjob placeret på det sociale landkort. 4

7 Fleksjob har gradvist fået en mere central placering og optræder i stigende omfang på arbejdsmarkedet. Mere end personer har, eller venter på, et fleksjob. Førtidspensionsreformen, som trådte i kraft i 2003, har været med til at øge antallet af personer på fleksjob. For at få tilkendt førtidspension er det en betingelse, at man ikke kan bestride et fleksjob. Det politiske mål er at sikre borgere en grad af beskæftigelse på trods af en nedsat arbejdsevne at gøre arbejdsmarkedet mere rummeligt og samtidig begrænse tilgangen til førtidspension. MÅLGRUPPE Personer i målgruppen til et fleksjob kan eksempelvis være: Beskæftigede med nedsat arbejdsevne Når en person på grund af sygdom eller efter en ulykke ikke længere kan klare sit arbejde, kan der oprettes et fleksjob, så den ansatte kan blive i virksomheden. Initiativet til fleksjobbet kan tages af kommunen, virksomheden, tillidsrepræsentanten eller den enkelte selv. Såfremt fastholdelse på arbejdspladsen ikke er en mulighed, skal jobcentret finde anden løsning. Ledige med nedsat arbejdsevne Kommunerne skal senest efter 8 ugers sygdom, både over for ledige og andre, vurdere den sygemeldtes muligheder for at vende tilbage til arbejdsmarkedet. Hvis man konstaterer, at arbejdsevnen er varigt nedsat, kan revalidering og fleksjob komme på tale. Kontanthjælpsmodtagere og andre Fleksjob kan være en mulighed for kontanthjælpsmodtagere, hvis det viser sig, at de ikke kan klare de kommunale aktiveringskrav på grund af nedsat arbejdsevne. Personer uden for a-kasserne og kontanthjælpssystemet kan ligeledes tilbydes fleksjob. Førtidspensionister I enkelte tilfælde kan en førtidspensionist have mod og kræfter til at vende tilbage til arbejdsmarkedet. Det kan ske via et fleksjob, hvor pensionen gøres hvilende i en årrække. Vedkommende mister ikke retten til førtidspension, men kan genoptage pensionsudbetalingen, hvis ansættelsen i fleksjob ikke fungerer som ventet. Førtidspensionister kan desuden, i stedet for at gå i fleksjob, bevare pensionen og samtidigt være beskæftiget i et job med løntilskud, et skånejob, som kommunen kan være med til at etablere. 5

8 Før fleksjob en vigtig periode Inden kommunens jobcenter tilbyder et fleksjob, skal alle muligheder for at blive i ordinær beskæftigelse være afprøvet og udtømte. I den fase er der derfor behov for både god tid og en kvalificeret socialfaglig indsats. Det er vigtigt, at medlemmet selv er indforstået med forløbet og tager aktivt del i processen. Inden fleksjob kan tilbydes, skal kommunen indhente forskellige oplysninger om ansøgeren. Men som det allerførste skal mulighederne for ansættelse på normale vilkår undersøges grundigt. Hvilke oplysninger, der skal indhentes, er nærmere beskrevet i Bekendtgørelse nr. 552 af 19/ om beskrivelse, udvikling og vurdering af arbejdsevne. Af 7, stk. 7, fremgår det: der skal ikke indhentes yderligere oplysninger, hvis kommunen vurderer, at arbejdsevnen er tilstrækkelig til at kunne varetage et job på normale vilkår, herunder efter overenskomsternes sociale kapitler. Fleksjob kommer først på tale, når både arbejdsplads, fagforening og kommune ikke er i stand til at hjælpe et medlem til at forblive i ordinær beskæftigelse. Det er i Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 70, stk. 1 og 2, formuleret således: Stk. 1. Kommunen giver tilbud om fleksjob til personer, som ikke modtager førtidspension efter lov om social pension, og som ikke kan opnå eller fastholde beskæftigelse på normale vilkår på arbejdsmarkedet. Stk. 2. Fleksjob kan først tilbydes, når alle relevante tilbud efter denne lov samt andre foranstaltninger, herunder eventuelt forsøg på omplacering på arbejdspladsen, har været afprøvet for at bringe eller fastholde den pågældende i ordinær beskæftigelse. Undtaget herfra er tilfælde, hvor det er åbenbart formålsløst at gennemføre de nævnte foranstaltninger forud for visitationen. Vær opmærksom på, at man bedst gennem en fælles indsats finder nye veje til ordinær beskæftigelse. En fælles indsats kan omfatte både arbejdspladsen, egen læge, tillidsrepræsentanten, kommunen, den lokale HK-afdeling og medlemmet selv. 6

9 ARBEJDSFASTHOLDELSE OG SOCIALE KAPITLER For personer, som fortsat er i beskæftigelse, skal mulighederne for arbejdsfastholdelse være afprøvet, og her er det nyttigt at inddrage de faglige repræsentanter i processen. De sociale kapitler i overenskomsterne kan på nogle områder være til hjælp i indsatsen. Nogle overenskomster rummer regler for såkaldte Aftalebaserede job på særlige vilkår. Det betyder, at parterne selv kan aftale beskæftigelse på særlige løn- og ansættelsesvilkår. Fordelen er, at medlemmet bevarer ordinær beskæftigelse og fortsat medlemskab af arbejdsløshedskassen. EKSTERN HJÆLP VED ARBEJDSFASTHOLDELSE OG ETABLERING AF FLEKSJOB Både egen læge og Arbejdsmedicinsk Klinik kan rådgive om skånehensyn og kan ofte konkret vurdere, hvilke arbejdsopgaver en person kan udføre. En person med særlige handicap kan få en personlig assistance. Personlig assistance etableres gennem jobcentret. Der kan ydes hjælp til at udføre opgaver, som medlemmet ikke selv kan klare på grund af sit handicap. Personlig assistance kan almindeligvis ydes op til 20 timer ugentligt. Det sker ved, at virksomheden ansætter eller friholder en kollega til at støtte den pågældende. Der ydes støtte til hel eller delvis dækning af assistentens løn. Derudover kan jobcentret yde hjælp til indretning af arbejdspladsen og hjælpemidler på arbejdspladsen. Se afsnittet Kurser og indretning af arbejdspladsen. Både ved arbejdsfastholdelse og ved etablering af fleksjob kan det anbefales at inddrage eksperter udefra: Professionelle arbejdsmiljørådgivere har en bred viden om indretning af arbejdspladser, hjælpeforanstaltninger m.m. Rådgiverne kan være med til at finde løsningsmodeller, man måske ikke selv kan få øje på. REVALIDERING Kommunens jobcenter har ansvaret for revalideringsindsatsen. Lovgivningen rummer mulighed for ret vidtgående revalideringsplaner af op til 5 års varighed. Mulighederne for revalidering skal være undersøgt og eventuelt afprøvet, inden et fleksjob bliver tilbudt. 7

10 Inden et revalideringsforløb begynder, skal kommunens jobcenter og medlemmet sammen udarbejde en erhvervsplan. Planen kan omfatte arbejdsprøvning, optræning, forberedende undervisning, kurser og projekter samt egentlige uddannelsesforløb. Ved igangsættelse af revalidering skal det sikres, at planen får et realistisk indhold med hensyn til medlemmets muligheder for at kunne vende tilbage til arbejdsmarkedet. Målet er ikke kun, at vedkommende kan vende tilbage til a-kassen, men til et regulært job på ordinære vilkår. Revalidering kan desuden iværksættes med henblik på at komme til at fungere i et fleksjob. Ved afholdelse af rundbordssamtaler viser der sig ofte nye muligheder og ideer, alene ved at bringe parterne sammen. Fordelen er desuden, at medlemmet oplever, at alle i fællesskab forsøger at finde en løsning på situationen, og at samtalen giver et godt overblik over de realistiske muligheder. Rundbordssamtalen kan altså være en god metode til at finde nye veje og løsningsmodeller frem for at etablere et fleksjob. Alle kan tage initiativ til rundbordssamtaler. Men husk, at det skal foregå på medlemmets præmisser. HK ANBEFALER RUNDBORDSSAMTALER Når medlemmet har behov for en afklaring af sine muligheder for at kunne blive på arbejdsmarkedet, involverer det altid mange forskellige instanser. Det kan være virksomheden, tillidsrepræsentanten, HK-afdelingen, kommunen og egen læge. Ved forberedelse af rundbordssamtaler anbefales det at læse HK s pjece Rundbordssamtalen. Pjecen kan downloades fra HK/Danmarks hjemmeside. Disse parter er dog ikke altid lige gode til at koordinere indsatsen. Medlemmet lades tit alene, og man bruger ikke hinanden til at finde den rigtige vej sammen med hovedpersonen selv. 8

11 Vurdering af arbejdsevne Visitation til fleksjob kan først ske, når det er konstateret, at arbejdsevnen er væsentligt og varigt nedsat. Det er vigtigt at være opmærksom på, at der ved denne vurdering ikke tages stilling til begrænsningens omfang. Omfanget af begrænsningen og dermed den konkrete nedsættelse af arbejdsevnen skal først vurderes, når der sker ansættelse i et fleksjob. Her skal løntilskuddets størrelse afspejle personens arbejdsevne i netop dette job. Kommunen skal i første omgang ikke måle omfanget af arbejdsevnenedsættelsen. Beslutning om fleksjob foretages på baggrund af de forudgående forsøg på revalidering eller arbejdsfastholdelse. Alle landets kommuner skal følge samme metode i sagsbehandlingen (arbejdsevnemetoden) ved vurdering af et fleksjob og ved iværksættelse af revalidering og førtidspension. Metoden bygger på et såkaldt arbejdsevnebegreb, der tager udgangspunkt i en beskrivelse af en persons ressourcer og mulighederne for at udnytte personlige ressourcer og arbejdsevne i praksis. Arbejdsprøvning på egen arbejdsplads Beskæftigelsesministeriet har informeret, at der ikke er noget krav om, at arbejdsprøvning skal ske uden for personens hidtidige arbejdsplads. Arbejdsprøvningen kan således finde sted på personens hidtidige arbejdsplads, hvis det er muligt at arbejdsprøve i andre jobfunktioner end dem, den pågældende hidtil har varetaget. Arbejdsprøvning med løn på anden arbejdsplads Når ens arbejdsgiver er forpligtiget til at yde løn under sygdom, fortsætter ansættelse og lønudbetalingen, selv om kommunen etablerer arbejdsprøvning hos en anden arbejdsgiver. Arbejdsgiveren har fortsat ret til refusion af sygedagpengene fra kommunen. Det er kommunen, der afgør, hvorledes arbejdsprøvning skal etableres. HK ANBEFALER En arbejdsevnevurdering kan ikke foretages uden et grundigt kendskab til det lokale arbejdsmarked og de enkelte brancheområder. Det er derfor vigtigt, at tillidsrepræsentanten eller den lokale HK-afdeling er med til at beskrive de aktuelle forhold på arbejdsmarkedet og dermed sikre jobcentrets sagsbehandlere et kvalificeret beslutningsgrundlag. Hvis fastholdelse ikke er mulig, kan det anbefales, at tillidsrepræsentanten eller afdelingen udarbejder en skriftlig redegørelse om årsagerne hertil. Beskrivelsen er væsentlig for medlemmet i forbindelse med den efterfølgende vurdering af personlige ressourcer og arbejdsevne. Beskrivelsen bør desuden give et billede af de forandringer, der over en periode er sket med medlemmet, samt hvilken støtte virksomheden allerede har ydet. 9

12 Som baggrundsmateriale kan der endvidere inddrages arbejdspladsvurderinger (APV) og eventuelle rapporter fra arbejdsmiljørådgivninger eller Arbejdstilsynet. Jo mere præcis en beskrivelse man kan udarbejde om medlemmets arbejdsliv, jo bedre grundlag er der for at iværksætte nye initiativer. Det kan også anbefales, at man selv skriver dagbog under arbejdsprøvning og i det hele taget holder rede på udviklingen under et forløb. Skriv dagbog under arbejdsprøvning Daglige kalender notater om f.eks.: Hvornår har du smerter og hvor meget Hvornår går det godt Behov for rekreation Tidligere hjem fra jobbet og hvorfor Sygemeldinger Smertestillende medicin Undersøgelser og lægebesøg Kontakten med jobcentret Arbejdsgiverens reaktioner Kollegernes reaktioner 10

13 Forsørgelse inden fleksjob Efter at kommunen har visiteret til fleksjob, kan der være en venteperiode, inden medlemmet begynder i det nye arbejde. I den periode kan der udbetales ledighedsydelse. Jobcentret skal aktivt arbejde for at finde et egnet fleksjob samt støtte den ledige i egen jobsøgning. Efter 6 måneder kan man vælge støtte til jobsøgning fra en privat aktør, og efter 12 måneder overgår indsatsen til en aktør uden for jobcentret. Jobcentret skal løbende vurdere, om betingelserne for at kunne bestride et fleksjob fortsat er til stede. Se afsnittet Aktiviteter for at komme i fleksjob. Der er ingen tidsbegrænsning for udbetaling af ledighedsydelse, men efter udbetaling i 12 måneder skal kommunen foretage en vurdering af, om betingelserne fortsat er opfyldt. Denne vurdering af rådigheden foregår på baggrund af aktiv deltagelse i virksomhedspraktik eller lignende. Ledighedsydelse i venteperioden kan udbetales, når man på visitationstidspunktet er berettiget til eller allerede modtager sygedagpenge eller deltager i revalidering med en erhvervsplan. Modtager medlemmet kontanthjælp, fortsætter udbetalingen af kontanthjælp, indtil fleksjobbet påbegyndes. Der kan udbetales såkaldt særlig ydelse til personer, der ikke har ret til ledighedsydelse. Særlig ydelse kan maksimalt udgøre et beløb svarende til kontanthjælp for ikke-forsørgere. Eventuel egen indtægt fratrækkes. (For personer over 25 år er beløbet kroner pr. måned i 2007). Særlig ydelse udbetales uafhængigt af evt. ægtefælles indkomst og formueforhold. 11

14 Tilbud om fleksjob fuld tid eller deltid Når man i forbindelse med et fleksjob drøfter fuld tid eller deltid, er der tale om, hvordan aflønningen skal se ud. Ikke hvor mange timer den ansatte skal være til stede på arbejdspladsen. Alle har krav på tilbud om et fleksjob på fuld tid, altså med løn for 37 timer, såfremt man forinden har været beskæftiget mere end 30 timer om ugen. Har man haft en kortere arbejdstid, gives tilbud svarende til den tidligere beskæftigelsesgrad. Spørgsmålet om, hvor mange timer den ansatte skal være til stede på arbejdspladsen, hænger sammen med arbejdsevne og skånebehov. Her er nedsat tid ofte en vej, man kan benytte. Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 72, stk. 2-6: Stk. 2. Kommunen skal give tilbud om fleksjob på fuld tid, medmindre personen foretrækker deltidsansættelse eller er omfattet af bestemmelsen i stk. 3. Stk. 3. Kommunen skal give tilbud om fleksjob på deltid, hvis den seneste ordinære beskæftigelse forud for visitationen til fleksjob var deltidsbeskæftigelse, og personen i den seneste periode på sammenlagt 12 måneder med beskæftigelse har været deltidsbeskæftiget. Som deltidsbeskæftigelse betragtes beskæftigelse, hvis varighed over en periode på 4 uger i gennemsnit er højst 30 timer om ugen. Stk. 4. Personer omfattet af stk. 3 kan få tilbud om fleksjob på et antal timer svarende til den seneste ordinære ansættelse på deltid. Stk. 5. Personer, der er omfattet af stk. 3, har dog ret til et tilbud om fleksjob på fuld tid, hvis personen godtgør, at deltidsbeskæftigelsen har været begrundet i forhold, der også er årsag til visitationen til fleksjob. Stk. 6. Personer, der er omfattet af stk. 3, har endvidere ret til et tilbud om fleksjob på fuld tid, hvis personen kommer ud for samlivsophør eller andre ændringer i sine personlige forhold. Perioder med aktivering anses ikke i denne forbindelse som ordinær beskæftigelse, hvorfor der kun medtages de seneste perioder med ansættelse i arbejde uden offentlig støtte. Såfremt man er ansat i et område med meget aften- og natarbejde, hvor fuld arbejdstid eksempelvis er 29 timer, skal dette også betragtes som fuld tid, selv om gennemsnittet ligger under 30 timer. Ved samlivsophør forstås f.eks. separation, skilsmisse eller ægtefællens/samleverens dødsfald. 12

15 Ændringer af personlige forhold kan også give ret til tilbud om fuld tid. Kommunen skal foretage en konkret vurdering af, om ændringen giver grundlag for tilbud på fuld tid, således at personen bliver i stand til at forsørge sig selv. Her tænkes på udefrakommende ændringer. Ikke ændringer, som personen har en vis indflydelse på, som f.eks. fødsel, indgåelse af ægteskab, ægtefællens orlov eller efterløn. Formuleringen fleksjob på fuld tid er ikke nødvendigvis det samme som, at den ansatte skal være til stede 37 timer ugentlig. Ved tilrettelæggelse af arbejdstiden skal der tages individuelle hensyn. Der kan være behov for skånehensyn, ekstra hvilepauser, behov for fravær for eksempel i forbindelse med lægebehandling og behov for nedsat tid. Der kan altså både tages skånehensyn ved, at den ansatte arbejder med fuld normal indsats på nedsat tid og med en mindre indsats på fuld arbejdstid. HK ANBEFALER Ansatte i fleksjob har reelt meget begrænsede muligheder for at kunne øge arbejdstiden, såfremt man fra starten er kommet i fleksjob på nedsat tid. Man bliver låst fast i en vanskelig social og økonomisk situation, når muligheden for at kunne forsørge sig selv begrænses. Vær opmærksom på mulighederne for at få tilbudt fleksjob på fuld tid fra starten af. Mange har valgt nedsat arbejdstid pga. sygdom eller arbejdsskade for at forblive på arbejdsmarkedet. Disse personer skal fortsat tilbydes fleksjob på fuld tid, når den nedsatte arbejdstid skyldes de samme helbredsmæssige forhold, som er årsagen til fleksjobbet. Her kan det nogle gange være nødvendigt at se langt tilbage i sit erhvervsforløb. 13

16 Løn- og arbejdsvilkår Fastsættelse af løn- og arbejdsvilkår forveksles ofte med reglerne for tilskud til arbejdsgiveren. Det er imidlertid vigtigt at være helt klar på, hvem der har ansvaret for hvad, og dermed holde parternes ansvar og opgaver adskilte. Opgaverne er fordelt således: Løn- og ansættelsesvilkår. Aftales mellem arbejdsgiver, den ansatte og den faglige organisation. Kommunen er ikke part i lønforhandlingerne. Tilskud til arbejdsgiver. Fastsættes af kommunen. Vejledningspligt. Kommunen har pligt til at informere arbejdsgiveren om pligt til at følge den gældende overenskomst for området. Løn, pension og øvrige vilkår. Ansættelsesbevis. Udstedes af arbejdsgiver. Lønnens størrelse og tilskud til løn er ikke altid identiske. Lønnen efter overenskomsterne kan ofte være højere end den løn, der beregnes tilskud ud fra. Lovgivningen fastlægger et loft over tilskuddets størrelse, men loven forholder sig ikke til den aftalte løn, når blot den ikke ligger under gældende overenskomster. Et fleksjob må ikke udhule de overenskomstmæssige rettigheder. På virksomheder, hvor der ikke er overenskomst, skal arbejdsgiveren følge vilkårene for sammenlignelige områder, så der ikke sker en lønmæssig forringelse ved ansættelse i fleksjob. Hovedreglerne ser således ud: Fastsættelse af løn- og arbejdsvilkår Følger reglerne for de kollektive overenskomster, også hvor virksomheden ikke har overenskomst. Fastsættes ved aftale mellem arbejdsgiver og arbejdstager i samarbejde med de faglige organisationer. Kommunen som social myndighed er ikke part i fastsættelse af løn- og arbejdsvilkår. Tilskud til løn Tilskud ydes med 1/2 eller 2/3 af lønnen inklusive pension m.m. Loft for tilskud: Tilskud ydes ud fra den mindste overenskomstmæssige timeløn eller af den løn, som sædvanligvis gælder for tilsvarende arbejde. Her skal tages udgangspunkt i den lokale overenskomst, hvor man benytter virksomhedens begyndelsesløn. Maksimalt tilskud ud fra løn på kr. Tilskuddets omfang og størrelse fastsættes af kommunen. 14

17 Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 72, stk. 1: Når kommunen har givet tilbud om fleksjob, fastsættes løn og øvrige arbejdsvilkår, herunder arbejdstiden, som udgangspunkt efter de kollektive overenskomster på ansættelsesområdet, herunder de sociale kapitler. I ikke-overenskomstdækket ansættelse skal overenskomsten på sammenlignelige områder gælde. Fastsættelse af løn og øvrige arbejdsvilkår skal ske i samarbejde med de faglige organisationer. Ansatte i fleksjob er desuden omfattet af samme lovgivning som øvrige lønmodtagere, såsom Funktionærloven, Ferieloven, Sygedagpengeloven, Barselloven, Lov om arbejdsskadesikring og Lov om ansættelsesbeviser. Personer på ledighedsydelse og i fleksjob er desuden omfattet af Lov om børnepasningsorlov. Det kan dermed forekomme, at en person i fleksjob modtager pensionsbidrag og overenskomstaftalte feriefridage eller omsorgsdage, mens de øvrige ansatte uden overenskomst ikke har samme vilkår. INDDRAGELSE AF FAGFORENINGEN Når et fleksjob bliver etableret, skal der være et samarbejde med den faglige organisation, som har overenskomsten for ansættelsesområdet. Kommunen skal sikre, at den faglige organisation bliver inddraget i fastsættelsen af løn og arbejdsvilkår, og at der skabes en dialog om løn og ansættelsesvilkår. Det er således ikke tilstrækkelig inddragelse af den faglige organisation, såfremt kommunen kun orienterer om, at et fleksjob allerede er etableret, eller såfremt kommunen indkalder til møde med et urimeligt kort varsel. ARBEJDSPLADSER UDEN OVERENSKOMST Når fleksjob oprettes på arbejdspladser uden overenskomst, skal kommunen sikre, at lønog arbejdsvilkår ikke er ringere end på arbejdspladser, hvor man har indgået overenskomst. På baggrund af en konkret sag har Ankestyrelsen udtalt sig om problemstillingen. Anke styrelsen udtaler, at den faglige organisation skal have mulighed for at komme med tilkendegivelser om lønnen og øvrige arbejdsvilkår i fleksjobbet. (Ankestyrelsen principafgørelse N-6-07). 15

18 HK ANBEFALER HK-afdelingen kan aktivt medvirke til, at der ikke opstår problemer omkring løn- og ansættelsesmæssige forhold: Indgå bindende aftaler med jobcentrene om, at HK (afdeling eller tillidsrepræsentant) bliver kontaktet, inden vilkårene i et fleksjob fastlægges Støt medlemmer i fleksjob ved forhandling af individuel løn, medarbejderudvikling, kurser, uddannelsesplanlægning m.m. Husk at holde medlemmet grundigt orienteret gennem hele forløbet HOVEDREGLER FOR DE ENKELTE SEKTORER I HK/DANMARK Præciser, at jobcentret ikke optræder som part ved fastsættelse af løn og arbejdsvilkår Foretag grundig sagsbehandling i afdelingen, inden afdelingen videregiver oplysning om overenskomstmæssige forhold i de konkrete job Sørg for i samarbejde med medlemmet, at de konkrete skånehensyn er præcist beskrevet, forstået og accepteret af både arbejdsgiver og medlemmet selv Inddrag tillidsrepræsentanten for at sikre løn- og ansættelsesforhold, og støt medlemmet ved start i jobbet Rådgiv medlemmet om medlemsrettigheder, kontingentvilkår, faglig støtte m.m. HK/Stat På statens arbejdspladser følges vejledning om socialt kapitel udgivet af Centralorganisationernes Fællesudvalg (CFU) og Finansministeriet i juni 2004 samt CFU og Finansministeriets vejledning om samarbejdsudvalg og socialt kapitel juni Udgangspunktet for ansættelse af personer i fleksjob er de almindelige overenskomstmæssige løn- og arbejdsvilkår. Hvis overenskomsten skal fraviges, skal der altid indgås en aftale mellem arbejdspladsen og den lokale tillidsrepræsentant eller HK-afdeling, hvor kompetencen ikke er uddelegeret til de tillidsvalgte. De lokale forhandlinger skal tage udgangspunkt i en konkret vurdering af den enkelte persons kompetencer (uddannelse og forudgående erfaring) og arbejdsevne. Argumenterne skal altså være konkrete, hvis overenskomsten skal fraviges. 16

19 For at motivere de statslige arbejdspladser til at ansætte personer i fleksjob kan institutionerne få refunderet halvdelen af den del af lønudgiften, der ikke dækkes gennem det kommunale tilskud. Den statslige fleksjobrefusionsordning er beskrevet i vejledning om socialt kapitel i staten fra juni 2004 og kan læses på HK/Stats hjemmeside samt hos Økonomistyrelsen på HK/Kommunal Parterne på det kommunale arbejdsmarked aftalte i 1999 Rammeaftale om socialt kapitel. Aftalen er justeret og forbedret ved overenskomstfornyelsen i Teksten kan læses på og Rammeaftalen fastslår blandt andet, at: Løn- og ansættelsesvilkår fastsættes i en skriftlig aftale mellem arbejdsgiveren og den ansatte i samarbejde med den faglige organisation og med udgangspunkt i den overenskomst, der dækker arbejde af den tilbudte karakter Ud over grundlønnen eller begyndelseslønnen kan der ydes kvalifikationsløn og/ eller funktionsløn og/eller resultatløn efter de sædvanlige kriterier i den pågældende overenskomst. Forhandling om aflønning ud over grundlønnen eller begyndelseslønnen skal afholdes, hvis der fremsættes begæring om dette fra (lokale) repræsentanter fra den forhandlingsberettigede organisation eller arbejdsgiveren Som udgangspunkt gælder ansættelsesvilkårene i den relevante overenskomst/aftale. Fravigelser kan aftales mellem arbejdsgiveren og den forhandlingsberettigede organisation. Det præciseres i den skriftlige aftale mellem parterne, hvilke bestemmelser i overenskomsten/tjenestemandsaftalen m.v. der er fraveget, og hvilke vilkår der i stedet er aftalt Allerede ansatte, der overgår til fleksjob, bevarer pension efter hidtidig løn og beskæftigelsesgrad, såfremt en ny arbejdsfunktion medfører lønnedgang Lønnen i fleksjob fastsættes som udgangspunkt som grundlønnen eller begyndelseslønnen i gældende overenskomst eller tjenestemandsaftale 17

20 HK/Privat HK/Privat dækker både arbejdspladser inden for minimalløns- og normallønsområdet. Almindeligvis er der ikke fastsat en central minimalløn, og hvor det er tilfældet, benyttes den meget sjældent. I de overenskomster, hvor der ikke er angivet mindstelønssatser, fastsættes lønnen ved individuel forhandling, hvor der skal tages hensyn til jobbets indhold, medarbejderens uddannelse, ansvar, selvstændighed og kvalifikationer. I praksis vil man derfor skulle kigge på lønstatistikker, og lønnen vil afhænge af branche, fagområde og geografisk område. Lønstatistikkens niveau for en given arbejdsfunktion (ud fra DISCO-kode) vil udgøre den rette løn. HK/Privat henviser i den forbindelse til de domme og den praksis, der foreligger om lønfastsættelse på hovedoverenskomsterne. HK HANDEL For kontor og lager er der ingen central forhandlet mindsteløn. Lønnen fastlægges derfor individuelt ud fra jobbets karakter og den enkeltes kvalifikationer samt i forhold til lønniveau på dels virksomheden, dels inden for branchen. På butiksområdet opererer man med to minimallønssatser. Hvis lønnen kun ligger på minimallønsniveauet, skal man her være opmærksom på, at der gælder én sats for faglærte og en anden sats for ufaglærte. Hvor butikkens lønniveau ligger højere end minimallønnen, tages der udgangspunkt i de lønforhold, som normalt er gældende for den pågældende arbejdsplads eller tilsvarende butikstyper. Ved hver enkelt fleksjobaftale skal lønnen vurderes på samme måde som ved lønfastsættelse for andre medlemmer. 18

Fleksjob. Indhold og holdninger

Fleksjob. Indhold og holdninger Fleksjob Indhold og holdninger HK Danmark også for ansatte i fleksjob Der er mange gode og vigtige grunde til at være med i en fagforening det ændrer sig ikke ved ansættelse i et fleksjob. Nogle gange

Læs mere

Fleksjob. Indhold og holdninger

Fleksjob. Indhold og holdninger Fleksjob Indhold og holdninger HK Danmark også for ansatte i fleksjob Der er mange gode og vigtige grunde til at være med i en fagforening det ændrer sig ikke ved ansættelse i et fleksjob. Nogle gange

Læs mere

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fleks- job

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fleks- job Særlige ansættelser Tillidsvalgtes roller og opgaver F O A F A G O G A R B E J D E Fleks- job Til dig som tillidsvalgt Formålet med denne pjece er at give dig et redskab til de opgaver du har, når din

Læs mere

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fleks- job

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fleks- job Særlige ansættelser Tillidsvalgtes roller og opgaver F O A F A G O G A R B E J D E Fleks- job Nye regler pr. 1/7 2006 Til dig som tillidsvalgt Formålet med denne pjece er at give dig et redskab til de

Læs mere

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1 Herning Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom side 1 Forord Denne pjece giver borgere, der modtager sygedagpenge eller løn under sygdom et indblik i, hvordan Jobcenter Herning arbejder med en sygedagpengesag.

Læs mere

FLEKSJOB OG LEDIGHEDSYDELSE

FLEKSJOB OG LEDIGHEDSYDELSE Kilde: jobindsats.dk Fleksjob: og Fleksjob - 2008 www.finkelstein.dk Hele landet 2004 2005 2006 2007 37.101 36.146 44.197 42.969 49.416 47.996 53.449 51.924 Anm.: Et tæller med, blot det har været i gang

Læs mere

Reglerne på det sociale område

Reglerne på det sociale område Reglerne på det sociale område Indhold Som arbejdsgiverrepræsentant i et koordinationsudvalg skal man ikke have kendskab til den sociale lovgivning i detaljer. Derimod kan det være en fordel at kende til

Læs mere

Tag godt imod en kollega i fleksjob. guideline for tillidsvalgte

Tag godt imod en kollega i fleksjob. guideline for tillidsvalgte Tag godt imod en kollega i fleksjob guideline for tillidsvalgte OM FLEKSJOB Tag godt imod en guideline fo Fleksjob er et job på særlige vilkår med offentlig lønrefusion til arbejdsgiveren. Fleksjob bruges

Læs mere

Har du behov for ansættelse i eks. fleksjob, seniorjob eller virksomhedspraktik, kan du orientere dig her.

Har du behov for ansættelse i eks. fleksjob, seniorjob eller virksomhedspraktik, kan du orientere dig her. Ergoterapeutforeningen Job på særlige vilkår Har du behov for ansættelse i eks. fleksjob, seniorjob eller virksomhedspraktik, kan du orientere dig her. Fleksjob For dig der har begrænset arbejdsevne. Hvad

Læs mere

Fleksjob. - regler om fleksjob efter 1. januar 2013

Fleksjob. - regler om fleksjob efter 1. januar 2013 Fleksjob - regler om fleksjob efter 1. januar 2013 Indhold 3 Generel information 4 Fleksjob er midlertidige (5 år) Medlemmer under/over 40 år 5 Løn og øvrige arbejdsvilkår ved fleksjob 6 Løn- og ansættelsesvilkår

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan finde støtte til at vende

Læs mere

FLEKSJOB. Det betyder fleksjobreformen for dig

FLEKSJOB. Det betyder fleksjobreformen for dig FLEKSJOB Det betyder fleksjobreformen for dig 9 Fleksjobreformen, som trådte i kraft 1. januar 2013, ændrer ikke på kriterierne for fleksjob. Vil du i betragtning til et fleksjob, er det fortsat et krav,

Læs mere

Sygedagpenge, revalidering og varig nedsat arbejdsevne

Sygedagpenge, revalidering og varig nedsat arbejdsevne Sygedagpenge, revalidering og varig nedsat arbejdsevne Sygedagpengelovgivningen, Lov om Aktiv Beskæftigelsesindsats og Lov om Aktiv Socialpolitik er komplekse love, som indeholder forskellige tiltag og

Læs mere

ARBEJDSFASTHOLDELSE JOB PÅ SÆRLIGE VILKÅR

ARBEJDSFASTHOLDELSE JOB PÅ SÆRLIGE VILKÅR SKAB DIALOG PÅ ARBEJDSPLADSEN OM ARBEJDSFASTHOLDELSE OG JOB PÅ SÆRLIGE VILKÅR SÆRLIGE VILKÅR SÆRLIGE VILKÅR Hvad er situationen? Hvad kan pjecen bruges til? Eksempel: Side 3 Trin 1 Hvad gør vi i dag? Status:

Læs mere

Aftale om justering af fleksjobordningen

Aftale om justering af fleksjobordningen 7. februar 2006 Aftale om justering af fleksjobordningen 1. Indledning Fleksjobordningen har været en succes. Den har skabt mere rummelighed på arbejdsmarkedet. Der er i dag omkring 38.000 mennesker ansat

Læs mere

Det rummelige arbejdsmarked. Indflydelse og ansvar for HK s tillidsrepræsentanter

Det rummelige arbejdsmarked. Indflydelse og ansvar for HK s tillidsrepræsentanter Det rummelige arbejdsmarked Indflydelse og ansvar for HK s tillidsrepræsentanter 1 Forord 2 Arbejdspladsen rummer både problemet og løsningen 3 Mødet med det rummelige arbejdsmarked 4 Problemer pga. sygdom

Læs mere

Løntilskudsjob, Fleksjob, og Virksomhedspraktik

Løntilskudsjob, Fleksjob, og Virksomhedspraktik Løntilskudsjob, Fleksjob, og Virksomhedspraktik Indledning Helsingør Kommune ansætter vi medarbejdere i job på særlige vilkår (løntilskudsjob, fleksjob og lign.). Det er Personale Service, som er ansvarlig

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan finde støtte til at vende

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord At være aktivt sygemeldt I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan

Læs mere

Jobnet.dk er jobcentrenes tilbud til jobsøgende og arbejdsgivere på internettet.

Jobnet.dk er jobcentrenes tilbud til jobsøgende og arbejdsgivere på internettet. Jobsøgning Jobsøgning Når du er ledig kontanthjælpsmodtager, bliver du løbende indkaldt til møder og samtaler på jobcentret, hvor vi snakker om dine jobmuligheder og din jobsøgning. Jobnet.dk Jobnet.dk

Læs mere

fremsendt til Danske Handicaporganisationer fra Dansk Fibromyalgiforening.

fremsendt til Danske Handicaporganisationer fra Dansk Fibromyalgiforening. Høringssvar vedr. Lovforslag vedr. reform af førtidspension og fleksjob fremsendt til Danske Handicaporganisationer fra Dansk Fibromyalgiforening. Generelt Rehabiliteringsplan/ Ressourceforløb/Rehabiliteringsteams

Læs mere

Sagsbehandlingstider: Beskæftigelsesområdet

Sagsbehandlingstider: Beskæftigelsesområdet Sagsbehandlingstider: Beskæftigelsesområdet Når din sag skal afgøres, skal den være afgjort inden for en bestemt tid. Du kan se, hvor længe du skal vente på en afgørelse i din sag, i denne oversigt. Du

Læs mere

Jobcenter Nordfyn. Vesterled 8 5471 Søndersø. Tlf. 64 82 82 30. Fax. 64 82 82 40. jobcenter@nordfynskommune.dk. www.jobnet.dk

Jobcenter Nordfyn. Vesterled 8 5471 Søndersø. Tlf. 64 82 82 30. Fax. 64 82 82 40. jobcenter@nordfynskommune.dk. www.jobnet.dk Jobcenter Nordfyn Vesterled 8 5471 Søndersø Tlf. 64 82 82 30 Fax. 64 82 82 40 jobcenter@nordfynskommune.dk www.jobnet.dk Indholdsfortegnelse Virksomhedspraktik. 1 Løntilskud i private virksomheder 2 Løntilskud

Læs mere

Tilskudsmuligheder - ved ansættelse af medarbejder

Tilskudsmuligheder - ved ansættelse af medarbejder Tilskudsmuligheder - ved ansættelse af medarbejder Indhold 1. Videnpilot 1 2. Fagpilot 2 3. Voksenlærling 3 4. Privat løntilskud 4 5. Virksomhedspraktik 5 6. Jobrotation 6 7. Mentorordning 7 8. Isbryderordning

Læs mere

FLEKSJOB. Få mere viden om. Hvem kan få fleksjob? Begrænset arbejdsevne? Er arbejdsevnen. Fleksjob som selvstændig? varigt nedsat?

FLEKSJOB. Få mere viden om. Hvem kan få fleksjob? Begrænset arbejdsevne? Er arbejdsevnen. Fleksjob som selvstændig? varigt nedsat? Få mere viden om FLEKSJOB Hvem kan få fleksjob? Fleksjob som selvstændig? Begrænset arbejdsevne? Er arbejdsevnen varigt nedsat? Løn- og ansættelsesvilkår? Arbejdsprøvning - hvad er det? Forord Jobcenter

Læs mere

Aktiv sygemelding. Nye muligheder og forpligtelser for dig som arbejdsgiver. Lyngby-Taarbæk

Aktiv sygemelding. Nye muligheder og forpligtelser for dig som arbejdsgiver. Lyngby-Taarbæk Lyngby-Taarbæk Aktiv sygemelding Nye muligheder og forpligtelser for dig som arbejdsgiver Lyngby-Taarbæk Informationspjece om ændringerne i sygedagpengeloven af 12. juni 2009 Sygefraværssamtale / Mulighedserklæring

Læs mere

FLEKSJOB. Det Centrale Handicapråd

FLEKSJOB. Det Centrale Handicapråd FLEKSJOB Det Centrale Handicapråd fleksjob11.p65 1 Udgiver: Det Centrale Handicapråd og Beskæftigelsesministeriet Tekst: Lene Maj Pedersen Pjecen kan rekvireres gratis hos: Det Centrale Handicapråd Bredgade

Læs mere

Fleksjob. Det Centrale Handicapråd. 18. udgave

Fleksjob. Det Centrale Handicapråd. 18. udgave Fleksjob Det Centrale Handicapråd 18. udgave Fleksjob 18. udgave Udgiver: Det Centrale Handicapråd og Beskæftigelsesministeriet Tekst: Lene Maj Pedersen Pjecen kan rekvireres gratis hos: Det Centrale

Læs mere

Vejledning om aktivering

Vejledning om aktivering Vejledning om aktivering April 2008 Indhold Forord 3 Ydelsesperiode side 4 Jobplan side 4 - Tilbud i jobplan side 6 - Vejledening og opkvalificering side 6 - SU - berettiget uddannelse side 6 - Kursus

Læs mere

Aktivering. Ledernes arbejdsløshedskasse 9. udgave, januar 2014

Aktivering. Ledernes arbejdsløshedskasse 9. udgave, januar 2014 Om Aktivering Ledernes arbejdsløshedskasse 9. udgave, januar 2014 Indhold Side 1. Forord 3 2. Aktivering hvem og hvornår? 4 2.1 Pligt til aktivering 4 2.2 Mulighed for aktivering tidlig indsats 4 2.3 Ret

Læs mere

FLEKSJOB. Det Centrale Handicapråd

FLEKSJOB. Det Centrale Handicapråd FLEKSJOB Det Centrale Handicapråd Udgiver: Det Centrale Handicapråd og Beskæftigelsesministeriet Tekst: Lene Maj Pedersen Pjecen kan rekvireres gratis hos: Det Centrale Handicapråd Bredgade 25, opg. F,

Læs mere

Udkast til bekendtgørelse om fleksjob

Udkast til bekendtgørelse om fleksjob Udkast til bekendtgørelse om fleksjob I medfør af 10 b, 69, stk. 4, 71, stk. 4, 73, stk. 2, 73 b, stk. 6, 74 b, 75, stk. 3, og 111 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, jf. lovbekendtgørelse nr. 1342

Læs mere

Sygedagpenge. Formål og målgrupper

Sygedagpenge. Formål og målgrupper Sygedagpenge Formål og målgrupper Formål Den nye lov om sygedagpenge har 3 hovedformål: a)det er for det første lovens formål at give erhvervsaktive personer en økonomisk kompensation under sygefravær,

Læs mere

Fleksjob. Det Centrale Handicapråd. 19. udgave

Fleksjob. Det Centrale Handicapråd. 19. udgave Fleksjob Det Centrale Handicapråd 19. udgave Fleksjob 19. udgave Udgiver: Det Centrale Handicapråd Tekst: Lene Maj Pedersen Det Centrale Handicapråd Bredgade 25, opg. F, 4. 1260 Kbh. K. Tlf: 33 11 10

Læs mere

Lov om aktiv socialpolitik

Lov om aktiv socialpolitik Sagsbehandlingstid er den tid der går, fra du mundtligt eller skriftligt har bedt kommunen om at få hjælp, til der træffes en afgørelse, og du får besked om afgørelsen. Sagsbehandlingstiden svarer til

Læs mere

Vejledning. til. ansættelseskontrakt

Vejledning. til. ansættelseskontrakt Vejledning til ansættelseskontrakt 1 Vejledning til ansættelseskontrakt Det fremgår af lov om arbejdsgiverens pligt til at underrette lønmodtageren om vilkårene for ansættelsesforholdet (ansættelsesbevisloven),

Læs mere

Bilag 2. Uddrag af Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

Bilag 2. Uddrag af Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Enhed for Kvalitet og Tilsyn NOTAT Bilag 2. Uddrag af Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Kapitel 11 Virksomhedspraktik og nytteindsats

Læs mere

Oversigt over. beskæftigelsesordninger. Møde med næstformænd i MED

Oversigt over. beskæftigelsesordninger. Møde med næstformænd i MED Oversigt over beskæftigelsesordninger Møde med næstformænd i MED Den 17. og 18. marts 2014 Oversigt over beskæftigelsesordninger Foreløbigt arbejdspapir I oversigten gennemgås skematisk hovedparten af

Læs mere

Forord. Jørgen Vorsholt Formand Dansk Arbejdsgiverforening Maj Color profile: Disabled Composite Default screen

Forord. Jørgen Vorsholt Formand Dansk Arbejdsgiverforening Maj Color profile: Disabled Composite Default screen Forord I 2002 tog regeringen sammen med arbejdsmarkedets parter en række initiativer, der skal styrke integrationen af flygtninge og indvandrere på arbejdsmarkedet. 4-partsaftalen om en bedre integration

Læs mere

Ledige fleksjobberettigede

Ledige fleksjobberettigede Ledige fleksjobberettigede Formål med pjecen: At give borger en introduktion til lovgivningen omkring pligter og rettigheder At oplyse borger om metoder til jobsøgning At oplyse borger om de individuelle

Læs mere

Fleksjob. side. 3.1 Indledning og sammenfatning... side. 3.2 Fleksjob giver flere offentligt forsørgede... side. 3.3 Tilgang til fleksjobordningen...

Fleksjob. side. 3.1 Indledning og sammenfatning... side. 3.2 Fleksjob giver flere offentligt forsørgede... side. 3.3 Tilgang til fleksjobordningen... 2 5 ARBEJDS MARKEDS RAPPORT Fleksjob 3.1 Indledning og sammenfatning... side 71 3.2 Fleksjob giver flere offentligt forsørgede... side 72 3.3 Tilgang til fleksjobordningen... side 8 3.4 Løn og arbejdstid

Læs mere

Når en medarbejder bliver syg

Når en medarbejder bliver syg Når en medarbejder bliver syg Forord Jobcenter Esbjerg varetager sygedagpengesager. Med denne pjece ønsker vi at give virksomheder et indblik i, hvorledes vi arbejder med en sygedagpengesag. Hensigten

Læs mere

JOBCENTER. Sygedagpenge. Førtidspension. Jobafklaringsforløb. Fleksjob eller. Ordinært arbejde. Ressourceforløb

JOBCENTER. Sygedagpenge. Førtidspension. Jobafklaringsforløb. Fleksjob eller. Ordinært arbejde. Ressourceforløb JOBCENTER Ressourceforløb Førtidspension Fleksjob eller Sygedagpenge Jobafklaringsforløb Ordinært arbejde Privatpraktiserende socialrådgiver Susanne Koch Larsen Aktiviteter inden første opfølgning (inden

Læs mere

PARTNERSKABSAFTALE. Mellem en virksomhed. Jobcenter Ringsted

PARTNERSKABSAFTALE. Mellem en virksomhed. Jobcenter Ringsted Koncept for PARTNERSKABSAFTALE Mellem en virksomhed og Jobcenter Ringsted Udarbejdet i juni 2007 1 Redskaber der kan indgå i samarbejdet I herværende aftale om socialt partnerskab mellem x virksomhed og

Læs mere

FLEKSJOB Det Centrale Handicapråd

FLEKSJOB Det Centrale Handicapråd FLEKSJOB Det Centrale Handicapråd 15. udgave Udgiver: Det Centrale Handicapråd og Beskæftigelsesministeriet Tekst: Lene Maj Pedersen Pjecen kan rekvireres gratis hos: Det Centrale Handicapråd Bredgade

Læs mere

landsoverenskomsten for kontor og lager mellem DI overenskomst II og HK/Privat

landsoverenskomsten for kontor og lager mellem DI overenskomst II og HK/Privat landsoverenskomsten for kontor og lager mellem DI overenskomst II og HK/Privat Mini-udgave Overenskomsten gælder fra 1. marts 2012 til 28. februar 2014 Kære medlem! For at hjælpe både nye og gamle medlemmer

Læs mere

Butiksoverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked.

Butiksoverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked. Orientering Landsoverenskomsten for butik Indgåelse af aftale på butiksområdet Den 28. februar 2010 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK Handel indgået aftale om fornyelse af butiksoverenskomsten

Læs mere

VELKOMMEN TIL EN EKSPRESS-TUR GENNEM BESKÆFIGELSESLOVGIVNINGEN. SOCIALRÅDGIVER SUSANNE OBEL FRYDKJÆR. Kræftens Bekæmpelse maj 2015

VELKOMMEN TIL EN EKSPRESS-TUR GENNEM BESKÆFIGELSESLOVGIVNINGEN. SOCIALRÅDGIVER SUSANNE OBEL FRYDKJÆR. Kræftens Bekæmpelse maj 2015 VELKOMMEN TIL EN EKSPRESS-TUR GENNEM BESKÆFIGELSESLOVGIVNINGEN. SOCIALRÅDGIVER SUSANNE OBEL FRYDKJÆR Kræftens Bekæmpelse maj 2015 Kronikertilskud Stort, varigt og fagligt veldokumenteret behov for tilskudsberettiget

Læs mere

Sygemeldt Hvad skal du vide?

Sygemeldt Hvad skal du vide? Sygemeldt Hvad skal du vide? Redigeret maj 2012 Indhold Sygemeldt og aktiv... 3 Udbetaling af sygedagpenge... 3 Når vi modtager din sygemelding... 5 Opfølgning det videre forløb... 6 Samarbejde med læger...

Læs mere

Ansatte på særlige vilkår

Ansatte på særlige vilkår Ansatte på særlige vilkår vejledning til tillidsrepræsentanter Her kan du læse nærmere om lovgivningen og aftalerne om ansatte på særlige vilkår 1 Indholdsfortegnelse Vejledning til tillidsrepræsentanter

Læs mere

Rundt om fleksjob og revalidering i Esbjerg Kommune. Ved kontorchef Pia Damtoft Arbejdsmarkedsudvalget den 19. juni 2012

Rundt om fleksjob og revalidering i Esbjerg Kommune. Ved kontorchef Pia Damtoft Arbejdsmarkedsudvalget den 19. juni 2012 Rundt om fleksjob og revalidering i Esbjerg Kommune Ved kontorchef Pia Damtoft Arbejdsmarkedsudvalget den 19. juni 2012 Fleksjob Reglerne for fleksjob Antallet af fleksjob og ventelisten til fleksjob i

Læs mere

Offentlige støttemuligheder for voksne med immundefekt

Offentlige støttemuligheder for voksne med immundefekt for voksne med immundefekt Quality Hotel, Tåstrup d.27.august 2011 Inge Louv Socialrådgiver - handicapkonsulent www.ingelouv.dk En sags gang gennem systemet Kommunen yder råd og vejledning Borgeren ansøger

Læs mere

UDKAST. Skrivelse om reglerne for seniorførtidspension, jf. bekendtgørelse om seniorførtidspension

UDKAST. Skrivelse om reglerne for seniorførtidspension, jf. bekendtgørelse om seniorførtidspension Til kommuner, mfl. UDKAST Departementet Holmens Kanal 22 1060 København K Tlf. 3392 9300 Fax. 3393 2518 E-mail sm@sm.dk www.sm.dk Skrivelse om reglerne for seniorførtidspension, jf. bekendtgørelse om seniorførtidspension

Læs mere

Reform af førtidspension og fleksjob

Reform af førtidspension og fleksjob Reform af førtidspension og fleksjob Reform af førtidspension og fleksjob aftalens hovedpunkter. Reform af førtidspension og fleksjob aftale Regeringen (Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti og Radikale

Læs mere

Bemærkninger til forslag til Landstingsforordning om revalidering. Almindelige bemærkninger

Bemærkninger til forslag til Landstingsforordning om revalidering. Almindelige bemærkninger Bemærkninger til forslag til Landstingsforordning om revalidering Almindelige bemærkninger Ud fra ønsket om at skabe mulighed for at flest muligt personer i den erhvervsaktive alder forbliver eller genindtræder

Læs mere

Personalestyrelsen. Samarbejdsudvalget og Socialt kapitel i staten. Juni 2004

Personalestyrelsen. Samarbejdsudvalget og Socialt kapitel i staten. Juni 2004 Personalestyrelsen CFU Samarbejdsudvalget og Socialt kapitel i staten Juni 2004 Samarbejdsudvalget og Socialt kapitel i staten Samarbejdsudvalget og Socialt kapitel i staten Publikationen kan bestilles

Læs mere

Retningslinjer for sygefravær

Retningslinjer for sygefravær Retningslinjer for sygefravær 1. KU s arbejde med sygefravær Københavns Universitet støtter medarbejdere, der er ramt af krise, sygdom eller nedsat arbejdsevne, og er indstillet på at gøre en aktiv indsats

Læs mere

Vejledning om fleksjob

Vejledning om fleksjob Vejledning om fleksjob Dokument nr: 216040 December 2004 (Nedenstående vejledning er en bearbejdning af afsnittet om fleksjob i Personalstyrelsen og CFU: Vejledning om socialt kapitel i staten - juni 2004.

Læs mere

ARBEJDE PÅ SÆRLIGE VILKÅR

ARBEJDE PÅ SÆRLIGE VILKÅR ARBEJDE PÅ SÆRLIGE VILKÅR Vejledning til tillidsrepræsentanter i staten Offentligt Ansattes Organisationer Niels Hemmingsens Gade 12, 1153 Kbh.K Tlf. (+45) 33 70 13 00 - fax (+45) 33 70 13 33 - www.oao.dk

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik 2009/1 LSF 56 (Gældende) Udskriftsdato: 5. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2009-0012398 Fremsat den 4. november 2009

Læs mere

Center for Ligebehandling af Handicappede: html-format

Center for Ligebehandling af Handicappede: html-format Side 1 af 28 Pjecer Fleksjob 19. udgave Indhold Forord Hvad er fleksjob? Kriterier for godkendelse til fleksjob Grundlaget for afgørelsen om fleksjob Brug af revalidering Løn og arbejdsvilkår for fleksjobansatte

Læs mere

JOBMULIGHEDER FOR FØRTIDSPENSIONISTER. Information fra Beskæftigelsesforvaltningen i Aarhus Kommune

JOBMULIGHEDER FOR FØRTIDSPENSIONISTER. Information fra Beskæftigelsesforvaltningen i Aarhus Kommune JOBMULIGHEDER FOR FØRTIDSPENSIONISTER Information fra Beskæftigelsesforvaltningen i Aarhus Kommune Job med løntilskud Hvem kan få job med løntilskud Du har mulighed for at få et job med løntilskud, hvis

Læs mere

Hotel, restaurant. og turistområdet. overenskomst mellem Horesta og HK/Privat. Mini-udgave

Hotel, restaurant. og turistområdet. overenskomst mellem Horesta og HK/Privat. Mini-udgave Hotel, restaurant og turistområdet overenskomst mellem Horesta og HK/Privat Mini-udgave Overenskomsten gælder fra 1. marts 2012 til 28. februar 2014 Kære medlem! For at hjælpe både nye og gamle medlemmer

Læs mere

Vejledning til ansættelseskontrakt for funktionærer

Vejledning til ansættelseskontrakt for funktionærer Vejledning til ansættelseskontrakt for funktionærer Denne ansættelseskontrakt er til brug ved ansættelse af funktionærer. Det der afgør, hvorvidt en medarbejder skal ansættes som funktionær eller ej er

Læs mere

Oversigt over områder, hvor fleksydelsesmodtagere er stillet anderledes end efterlønsmodtagere

Oversigt over områder, hvor fleksydelsesmodtagere er stillet anderledes end efterlønsmodtagere Notat Stormgade 10 Postboks 1103 1009 København K Tlf. 38 10 60 11 Fax 38 19 38 90 adir@adir.dk www.adir.dk Oversigt over områder, hvor fleksydelsesmodtagere er stillet anderledes end efterlønsmodtagere

Læs mere

Denne folder henvender sig primært til socialrådgivere og sagsbehandlere i kommunerne Proces fra beskyttet beskæftigelse til skånejob

Denne folder henvender sig primært til socialrådgivere og sagsbehandlere i kommunerne Proces fra beskyttet beskæftigelse til skånejob Denne folder henvender sig primært til socialrådgivere og sagsbehandlere i kommunerne Proces fra beskyttet beskæftigelse til skånejob (Job med løntilskud) Indledning... side 3 Beskyttet beskæftigelse iht.

Læs mere

DANSK ERHVERV. Sygefravær juridiske udfordringer i forbindelse med fastholdelse. 10. maj 2016 Underdirektør Charlotte Vester

DANSK ERHVERV. Sygefravær juridiske udfordringer i forbindelse med fastholdelse. 10. maj 2016 Underdirektør Charlotte Vester DANSK ERHVERV Sygefravær juridiske udfordringer i forbindelse med fastholdelse 10. maj 2016 Underdirektør Charlotte Vester Udfordringer Risikoen for at miste refusionen, mens vi arbejder på fastholdelse.

Læs mere

Tilbud om ansættelse med løntilskud Efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, kapitel 12 Se vedlagte bekendtgørelse

Tilbud om ansættelse med løntilskud Efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, kapitel 12 Se vedlagte bekendtgørelse Arbejdstagers navn og adresse Oplyses ved henvendelse Beslutningsdato Personnummer Du tilbydes ansættelse hos Navn Tilbud om ansættelse med løntilskud Efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, kapitel

Læs mere

HIV, liv & behandling. Sociale rettigheder

HIV, liv & behandling. Sociale rettigheder HIV, liv & behandling Sociale rettigheder Denne folder er beregnet til hiv-smittede, der har spørgsmål i forhold til sociale rettigheder og muligheder. Folderen indgår i serien Hiv, liv og behandling,

Læs mere

Dagens emne. Hjertekarsygdom og arbejdsmarkedet

Dagens emne. Hjertekarsygdom og arbejdsmarkedet Dagens emne Hjertekarsygdom og arbejdsmarkedet Præsentation Malene Stærmose 49 år Uddannet socialrådgiver og coach Arbejdet i kommuner og faglig organisation siden 1993 til min ansættelse i Hjerteforeningen

Læs mere

En sammenhængende indsats for. langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016

En sammenhængende indsats for. langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016 En sammenhængende indsats for langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016 1 Strategi i forhold til at langvarige modtagere af offentlig forsørgelse skal have en tværfaglig og sammenhængende

Læs mere

Høringssvar vedr. lovbestemmelse om fastsættelse af løn og øvrige ansættelsesforhold i fleksjobordningen

Høringssvar vedr. lovbestemmelse om fastsættelse af løn og øvrige ansættelsesforhold i fleksjobordningen Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering Njalsgade 72C 2300 København S Hvidovre, den 18. oktober 2012 Sag 2-2012-01337 Dok. 99754/me Høringssvar vedr. lovbestemmelse om fastsættelse af løn og øvrige

Læs mere

Muligheder Støtte Vejledning. J o b c e n t e r K o l d i n g T l f. : 7 9 7 9 74 0 0 w w w. j o b c e n t e r k o l d i n g. d k

Muligheder Støtte Vejledning. J o b c e n t e r K o l d i n g T l f. : 7 9 7 9 74 0 0 w w w. j o b c e n t e r k o l d i n g. d k når en medarbejder bliver syg Muligheder Støtte Vejledning J o b c e n t e r K o l d i n g T l f. : 7 9 7 9 74 0 0 w w w. j o b c e n t e r k o l d i n g. d k Hvad gør I, når en medarbejder bliver syg?

Læs mere

Protokollat. Arbejdstid

Protokollat. Arbejdstid 3 Arbejdstid Parterne er enige om følgende formulering af 3 stk. 3. Der kan lokalt aftales flextidsordninger. Overenskomstens bestemmelser om planlægning af arbejdstiden kan ved enighed lokalt fraviges.

Læs mere

Nyansat - og hvad så? september 2014

Nyansat - og hvad så? september 2014 Nyansat - og hvad så? september 2014 Velkommen i folkeskolen! Som nyansat kan det i starten være vanskeligt at danne sig et overblik over de mange spilleregler, der gælder for overenskomstansatte lærere,

Læs mere

EVT EMNEORD PRAKSIS OM ANSÆTTELSESAFTALER. Birthe Boisen, juridisk konsulent

EVT EMNEORD PRAKSIS OM ANSÆTTELSESAFTALER. Birthe Boisen, juridisk konsulent EVT EMNEORD PRAKSIS OM ANSÆTTELSESAFTALER Birthe Boisen, juridisk konsulent bfb@danskfjernvarme.dk Lov om Ansættelsesbeviser Ansættelsesaftalen LOV OM ANSÆTTELSESBEVISER Hvem er omfattet af loven Alle

Læs mere

Nye sygedagpengeregler fra 1. juli 2014. - Nye regler når du er sygemeldt og modtager løn eller sygedagpenge

Nye sygedagpengeregler fra 1. juli 2014. - Nye regler når du er sygemeldt og modtager løn eller sygedagpenge Nye sygedagpengeregler fra 1. juli 2014 - Nye regler når du er sygemeldt og modtager løn eller sygedagpenge Hvis du bliver sygemeldt I Jobcentret står vi klar til at arbejde sammen med dig om at håndtere

Læs mere

Indholdsfortegnelse. En tømrer bliver sygemeldt med rygproblemer. Hans arbejdsgiver tager kontakt til Jobcentrets fastholdelseskonsulenter,

Indholdsfortegnelse. En tømrer bliver sygemeldt med rygproblemer. Hans arbejdsgiver tager kontakt til Jobcentrets fastholdelseskonsulenter, Arbejdsfastholdelse Arbejdsfastholdelse handler om at fastholde medarbejdere, der har svært ved at varetage og bevare deres job på grund af fysisk eller psykisk sygdom. Ved at arbejde aktivt med fastholdelse

Læs mere

Afdeling: Center arbejdsmarked. Emne: Kompetenceplan

Afdeling: Center arbejdsmarked. Emne: Kompetenceplan JOCENTER REILD LOV OM EN AKTIV ESKÆFTIGELSESINDSATS eskæftigelsesmedarbejder /virksomheds 21 b stk. 3 5 Jobcentret skal ved første samtale pålægge en person der er omfattet af 2 nr. 12 eller 13 at søge

Læs mere

NYE REGLER ER DU SYGEMELDT? LÆS HER OM DE REGLER DER GÆLDER SYGEDAGPENGE-

NYE REGLER ER DU SYGEMELDT? LÆS HER OM DE REGLER DER GÆLDER SYGEDAGPENGE- NYE SYGEDAGPENGE- REGLER ER DU SYGEMELDT? LÆS HER OM DE REGLER DER GÆLDER JANUAR 2015 Du bliver sygemeldt Hvis du bliver syg og ikke er i stand til at gå på arbejde, får du en kompensation for den løn,

Læs mere

5.58.80 Revalidering Her registreres udgifter til revalidering efter kapitel 6 i lov om aktiv socialpolitik.

5.58.80 Revalidering Her registreres udgifter til revalidering efter kapitel 6 i lov om aktiv socialpolitik. Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.8 - side 1 Dato: September 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2015/Budget 2016 REVALIDERING, RESSOURCEFORLØB OG FLEKSJOBORDNINGER MV. (58) Under denne hovedfunktion

Læs mere

Gode råd om... Støtteordninger og tilskud til medarbejdere

Gode råd om... Støtteordninger og tilskud til medarbejdere Gode råd om... Støtteordninger og tilskud til medarbejdere INDHOLD Indledning 3 Praktikpladspræmie ny ordning i 2013 3 Tilskud til voksenlærlinge 3 VEU-godtgørelse og befordringstilskud 4 Betingelser for

Læs mere

Kapitel 1. Område og begreber

Kapitel 1. Område og begreber Bekendtgørelse om rådighed for personer der ansøger om eller modtager uddannelseshjælp som uddannelsesparate, herunder åbenlyst uddannelsesparate, eller kontanthjælp som jobparate I medfør af 13, stk.

Læs mere

Bekendtgørelse om overgang til efterløn samt beregning og udbetaling af efterløn

Bekendtgørelse om overgang til efterløn samt beregning og udbetaling af efterløn Bekendtgørelse om overgang til efterløn samt beregning og udbetaling af efterløn I medfør af 74 i, stk. 2, 74 l, stk. 19, 74 n, stk. 2, 11 og 12, og 74 o, stk. 6, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.,

Læs mere

Min Plan vejledningstekst til dagpengemodtager og arbejdsmarkedsydelsesmodtager:

Min Plan vejledningstekst til dagpengemodtager og arbejdsmarkedsydelsesmodtager: Min Plan vejledningstekst til dagpengemodtager og arbejdsmarkedsydelsesmodtager: Jobplan - dine rettigheder og pligter Din jobplan beskriver den aktivering de tilbud - du skal deltage i, mens du er ledig.

Læs mere

Lovtidende A 2009 Udgivet den 11. juli 2009

Lovtidende A 2009 Udgivet den 11. juli 2009 Lovtidende A 2009 Udgivet den 11. juli 2009 8. juli 2009. Nr. 730. Bekendtgørelse om kompensation til personer med handicap i erhverv m.v. I medfør af 3, stk. 2, 7, stk. 5, 11, 14 a, stk. 5, 16 a, stk.

Læs mere

Dansk Metal - Himmerland

Dansk Metal - Himmerland Dansk Metal - Himmerland Hvordan kan du være med til at undgå misbrug af virksomhedspraktik og løntilskudsjob? Dine opgaver og dit ansvar Som tillidsrepræsentant skal du inddrages og skrive under på, at

Læs mere

05.25 O.08 26/2009 Side 1. Aftale om integrations- og oplæringsstillinger

05.25 O.08 26/2009 Side 1. Aftale om integrations- og oplæringsstillinger 05.25 Side 1 Aftale om integrations- og oplæringsstillinger KL Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte Indholdsfortegnelse Side 05.25 Side 2 Indledning... 3 1. Aftalens område... 4 2. Formål... 4

Læs mere

Et nyt arbejdsliv. O r l ov til børnepasning. A r b e j d s m a r k e d s t y r e l s e n

Et nyt arbejdsliv. O r l ov til børnepasning. A r b e j d s m a r k e d s t y r e l s e n Et nyt arbejdsliv O r l ov til børnepasning A r b e j d s m a r k e d s t y r e l s e n Orlov til børnepasning Orlov til børnepasning giver forældre til børn under 9 år mulighed for at få orlov i en periode

Læs mere

Ansæt en medarbejder i fleksjob

Ansæt en medarbejder i fleksjob Om Job på Særlige Vilkår (JSV) JSV er Københavns Kommunes videns- og servicecenter for job på særlige vilkår. Vi kan vejlede din virksomhed om job på særlige vilkår, hvad enten det drejer sig om fleksjob

Læs mere

Udkast. Kapitel 1. Område og begreber

Udkast. Kapitel 1. Område og begreber Udkast 18. november 2013 Ekstern høring j.nr. 2013-0010882 Bekendtgørelse om rådighed for personer der ansøger om eller modtager uddannelseshjælp som uddannelsesparate, herunder åbenlyst uddannelsesparate,

Læs mere

AKTIVERING. for dig under 30

AKTIVERING. for dig under 30 F O A f a g o g a r b e j d e s a r b e j d s l ø s h e d s k a s s e AKTIVERING for dig under 30 3 INDHOLD 1. Du er under 25 år og uden uddannelse side 4 2. Du er under 25 år og uden uddannelse, men har

Læs mere

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening 3F 1 Velkommen til Danmarks stærkeste fagforening 2 Din fagforening Danmarks stærkeste Det danske arbejdsmarked er reguleret af aftaler kaldet overenskomster mellem arbejdsmarkedets parter suppleret med

Læs mere

Vejledning REVALIDERING. Departementet for Erhverv, Arbejdsmarked og Erhvervsuddannelser

Vejledning REVALIDERING. Departementet for Erhverv, Arbejdsmarked og Erhvervsuddannelser Vejledning om REVALIDERING Departementet for Erhverv, Arbejdsmarked og Erhvervsuddannelser Indhold Bilag... 2 1. Lovhjemmel og definitioner... 4 1.1 Lovhjemmel... 4 1.2 Definitioner... 4 1.3 Ansøgning...

Læs mere

PLUSTID - En ny mulighed. Oktober 2008

PLUSTID - En ny mulighed. Oktober 2008 PLUSTID - En ny mulighed Oktober 2008 PLUSTID - En ny mulighed Udgivet oktober 2008 Udgivet af Personalestyrelsen Publikationen er kun udgivet elektronisk. Henvendelse om publikationen kan i øvrigt ske

Læs mere

Pensionsbetingelser og pension Pr. 1. marts 2011 nedsættes anciennitetskravet fra 9 måneder til 3 måneder.

Pensionsbetingelser og pension Pr. 1. marts 2011 nedsættes anciennitetskravet fra 9 måneder til 3 måneder. Orientering Landsoverenskomsten for kontor og lager Kontor og lageroverenskomstens fornyelse Den 26. marts 2010 er der fremsat mæglingsforslag, hvor kontor og lageroverenskomsten optages med et særskilt

Læs mere

Vejledning til ansættelseskontrakt for slagtersvende og delikatesseassistenter

Vejledning til ansættelseskontrakt for slagtersvende og delikatesseassistenter Vejledning til ansættelseskontrakt for slagtersvende og delikatesseassistenter Denne ansættelseskontrakt er til brug ved ansættelse af slagtersvende eller delikatesseassistenter, som ikke er funktionærer.

Læs mere

- Og hva så? Førtidspensionist, langtidsyge, fleks- og skånejobbere. Landsforeningen for førtidspensionister. Formål Mærkesager Min historie Hvis syg?

- Og hva så? Førtidspensionist, langtidsyge, fleks- og skånejobbere. Landsforeningen for førtidspensionister. Formål Mærkesager Min historie Hvis syg? Landsforeningen for førtidspensionister Læs bl.a om: Formål Mærkesager Min historie Hvis syg? Førtidspensionist, langtidsyge, fleks- og skånejobbere - Og hva så? SE DIN LOKALFORENING PÅ BAGSIDEN!! Du er

Læs mere

Rammeaftale om det. sociale kapitel. pr. 1. april 2004

Rammeaftale om det. sociale kapitel. pr. 1. april 2004 KL Amtsrådsforeningen Københavns Kommune Frederiksberg Kommune Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte Rammeaftale om det sociale kapitel pr. 1. april 2004 med kto's kommentarer - 2 - - 3 - INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

ARBEJDSREDSKABER. Jobcenter ; FAKTA

ARBEJDSREDSKABER. Jobcenter ; FAKTA ARBEJDSREDSKABER ~ Der skal være begrænsninger i arbejdsevnen ~ Det skal være svært at opnå ansættelse eller fastholde sit nuværende job ~ Ovennævnte skal kunne afhjælpes med særlige arbejdsredskaber eller

Læs mere