PFA Start. Dansk Erhverv

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PFA Start. Dansk Erhverv"

Transkript

1 Vilkår for PFA Start udbudt af PFA Pension, forsikringsaktieselskab (PFA Pension) for Dansk Erhverv PFA Start for Dansk Erhverv, version 2.0 1

2 Vilkår for PFA Start udbudt af PFA Pension, forsikringsaktieselskab (PFA Pension) til virksomheder, der er medlem af Dansk Erhverv 1. OMFANG Disse vilkår beskriver en forsikringsordning for overenskomstansatte elever, som kan tiltrædes af virksomheder, der har elever ansat og som samtidig er medlem af Dansk Erhverv. Forsikringsordningen omfatter en forsikringspakke, som betales af elevens arbejdsgiver. Forsikringsdækningen fremgår af afsnittet Forsikringsdækning. 2. TILMELDING Tilmeldingen er frivillig for den enkelte virksomhed. Dette sker via en tiltrædelsesaftale. Tilmeldingen af den enkelte elev i virksomheden er obligatorisk for både nuværende og fremtidige elever. Af tiltrædelsesaftalen skal det fremgå, hvornår elever meldes ind i forsikringsordningen. Indmeldelse af elever kan dog senest finde sted i henhold til den enkelte overenskomst, som eleven er omfattet af. 3. FORSIKRINGSDÆKNING Forsikringspakke Alle elever vil blive omfattet af forsikringspakken, se dog under afsnittet Helbredsoplysninger. Forsikringsdækninger Invalidepension, løbende udbetaling pr. år Engangsbeløb ved invaliditet Engangsbeløb ved død Dækning ved Kritisk Sygdom, engangsbeløb Udbetaling i kr kr kr kr kr. Forsikringsdækninger på basisdækningen etableres som solidariske dækninger. Dækning ved Kritisk Sygdom etableres dog som gruppedækning. PFA Start for Dansk Erhverv, version 2.0 2

3 Invalidepension etableres som pensionsordning med løbende udbetaling, skattekode 1. Engangsbeløbet ved Invaliditet, engangsbeløb ved død og Dækning ved Kritisk Sygdom etableres som Livsforsikring uden fradragsret, skattekode 5. Dækning, der etableres som skattekode 5, behandles efter pensionsbeskatningslovens 56, stk. 5. Det betyder at PFA Pension indberetter betalingen som B-indkomst og afregner arbejdsmarkedsbidrag Forsikringspakken udløber ved forsikredes fyldte 65. år, dog udløber Engangsbeløb ved invaliditet ved forsikredes fyldte 60. år. Der sker ikke en årlig regulering af forsikringsdækningerne. Hvis overenskomstforhandlinger medfører ændringer i kravene til forsikringspakken, kan PFA Pension til enhver tid, uden varsel, foretage regulering af enkelte eller flere forsikringsdækninger i forsikringspakken, for at sikre at forsikringsdækningerne lever op til overenskomsternes krav. 4. VIRKEMÅDE Udbetaling ved invaliditet Der udbetales invalidepension, såfremt elevens erhvervsevne i tre måneder har været nedsat til halvdelen eller derunder som følge af sygdom eller ulykkestilfælde. Erhvervsevnenedsættelsen skal ske inden elevtidens ophør og inden forsikringens udløb. Udbetaling af invalidepension vil ske månedsvis forud og ophører senest ved forsikringens udløb. I en periode, hvor forsikrede fortsat modtager løn, vil PFA Pension være indstillet på, at der kan ske udbetaling af invalidepension til arbejdsgiveren, idet dette tjener det fælles formål at fastholde den forsikrede på arbejdspladsen. Det er en forudsætning, at der er et fastholdelseshensyn. Det sker dog kun, hvis overenskomst, faglig voldgift, domstolsafgørelse eller anden instans ikke bestemmer, at dækningen skal udbetales til den forsikrede. PFA Pension forbeholder sig ret til at kræve invalidepensionen tilbagebetalt fra arbejdsgiver, hvis forsikrede senere kan kræve invalidepensionen fra PFA Pension. Engangsbeløb ved invaliditet udbetales, såfremt den forsikredes erhvervsevne som følge af sygdom eller ulykkestilfælde nedsættes til en tredjedel eller derunder, og nedsættelsen skønnes at være af varig karakter. Engangsbeløbet kan tidligst udbetales et år efter invaliditetens indtræden. Erhvervsevnenedsættelsen skal ske inden elevtidens ophør og inden forsikringens udløb. Invalidedækningerne oprettes på et ugaranteret grundlag. En forsikring på ugaranteret grundlag følger reglerne om komplementære ydelser. Det betyder, at PFA Pension til enhver tid kan ændre forsikringsbetingelserne og prisen. Prisen følger vores til enhver tid gældende principper for beregning af pris. PFA Start for Dansk Erhverv, version 2.0 3

4 Reglerne følger det til enhver tid gældende tekniske grundlag, som er anmeldt til Finanstilsynet. Det betyder blandt andet, at reglerne kan ændres. Dækning ved Kritisk Sygdom Udbetaling sker til eleven, såfremt eleven inden elevtidens ophør og inden forsikringens udløb får stillet en af de diagnoser, der er beskrevet i forsikringsbetingelserne for Kritisk Sygdom. Forsikringssummen kan udbetales en måned efter, at en dækningsberettiget diagnose er stillet. Det er en forudsætning, at den forsikrede er i live på dette tidspunkt. Der kan ske udbetaling for hver dækningsberettiget diagnose én gang. Visse beslægtede sygdomme anses i denne sammenhæng for samme diagnose. Der kan ikke ske udbetaling, hvis den forsikrede tidligere har fået stillet samme diagnose, eller der er sammenhæng med en tidligere stillet dækningsberettiget diagnose. For cancer gælder dog, at den forsikrede under visse betingelser kan få udbetaling, selv om denne tidligere har fået stillet en cancerdiagnose. Dækning ved død Engangsbeløb udbetales, såfremt eleven dør inden elevtidens ophør og inden forsikringens udløb. Medmindre andet er aftalt, sker udbetaling til elevens "nærmeste pårørende". 5. INDBETALINGER Indbetalingerne svarer til: prisen for forsikringspakken administrationsomkostning arbejdsmarkedsbidrag Indbetaling Indbetalingen forfalder månedsvis forud, og virksomheden foretager afregning med PFA Pension for samtlige elever under et inden udgangen af forfaldsmåneden. I forbindelse med hver indbetaling specificeres hvem betalingen vedrører. PFA Pension indberetter betalingen til Livsforsikringer uden fradragsret som B-indkomst og afregner arbejdsmarkedsbidrag, jævnfør pensionsbeskatningslovens 56, stk. 5. Præmiefritagelse Der betales ikke til forsikringspakken fra det tidspunkt, da forsikredes erhvervsevne som følge af sygdom eller ulykkestilfælde i tre måneder har været nedsat til halvdelen eller derunder, og så længe nedsættelsen varer. Erhvervsevnenedsættelsen skal ske inden elevtidens ophør og inden forsikringens udløb. PFA Start for Dansk Erhverv, version 2.0 4

5 Prisen for forsikringspakken Prisen for den solidariske forsikringsdækning beregnes for et kalenderår ad gangen ud fra den gældende køns-, og aldersfordeling i en pulje af forsikringer med solidarisk dækning. Endvidere er prisen afhængig af det konstaterede risikoforløb i den nævnte pulje samt PFA Pensions tariffer. Prisen for Dækning ved Kritisk Sygdom Prisen for Dækning ved Kritisk Sygdom beregnes for et kalenderår ad gangen ud fra den gældende køns- og aldersfordeling i en pulje af forsikringer med Dækning ved Kritisk Sygdom. Endvidere er prisen afhængig af risikoforløbet i en pulje af forsikringer med Dækning ved Kritisk Sygdom samt PFA Pensions tariffer. Væsentlige ændringer i antallet af forsikrede elever og overenskomstmæssige ændringer af forsikringsdækningerne Prisen for forsikringspakken er fastsat med forbehold for, at der ikke sker væsentlige ændringer i antallet af forsikrede elever. Hvis der sker væsentlige ændringer i antallet af forsikrede elever eller arbejdsmarkedets parter ændre kravene til forsikringspakkens dækninger, kan PFA Pension ændre prisen for forsikringspakken uden varsel. 6. ADMINISTRATION Der skal indbetales månedligt. Virksomheden meddeler om alle ændringer af betydning for forsikringsordningen, såsom: Fritagelse for betaling af arbejdsmarkedsbidrag Orlov Regulering af overenskomst Udstationering Forlængelse af elevtid Fratrædelse Elevtidens ophør Elektronisk indbetalingsmetode: Virksomheden foretager indbetalingerne elektronisk til PFA Pension via PBS InformationsService, jf. vedlagte "Indberetnings- og indbetalingsformer. Uanset hvilken metode der anvendes, skal følgende som minimum oplyses i forbindelse med indbetalingen: CPR-nr. på eleven Indbetaling pr. CPR-nr. Virksomhedens CVR-nr. Perioden indbetalingen vedrører PFA Start for Dansk Erhverv, version 2.0 5

6 Det er endvidere aftalt, at virksomheden: ikke modregner for meget indbetalt i én måned i kommende måneders indbetaling sikrer, at indbetalinger sker rettidigt. 7. HELBREDSOPLYSNINGER Ved indmeldelsen Den enkelte kommer med i Forsikringsordningen på betingelse af, at vedkommende ikke er omfattet af en række forhold om førtidspension og fleksjob. Det er endvidere en betingelse, at elevens erhvervsevne ved indmeldelsen ikke allerede er nedsat på grund af sygdom eller ulykke som beskrevet i elevens police og betingelser. Er en eller flere af disse betingelser ikke opfyldt, etableres forsikringen uden dækning ved invaliditet herunder præmiefritagelse. Det tekniske grundlag Reglerne for helbredsoplysninger følger det til enhver tid anmeldte tekniske grundlag. Det betyder, at reglerne kan ændres. Bestående forsikringer For elever med en bestående forsikring i henhold til pensionsaftale mellem virksomheden og PFA Pension er overgang til invalidedækningen i nærværende ordning såfremt der sker en stigning i dækningen betinget af, at vedkommende ikke er omfattet af en række forhold om førtidspension og fleksjob. Derudover er det en betingelse: at eleven ikke søger eller har fået tilkendt invalidepension eller præmiefritagelse fra PFA Pension at eleven ikke tidligere har fået afslag på invalidedækningen at elevens erhvervsevne ikke på tidspunktet for ændringen af invalidedækningen er nedsat pga. sygdom eller ulykke, som beskrevet i elevens nye police og betingelser. For elever, der i henhold til ovenstående ikke kan omfattes af ændringen i invalidedækningen, fortsætter den bestående invalidedækning uændret. 8. FRAFLYTNING TIL UDLANDET M.V. Den enkelte forsikrede vil, for eksempel i forbindelse med at den fulde skattepligt til Danmark ophører, kunne vælge at henføre forsikringspakken for fremtidige indbetalinger til beskatning efter pensionsbeskatningslovens 53A. Ved oprettelse af forsikring i henhold til 53A vil det blive tilstræbt, at forsikringsdækningen på etableringstidspunktet er tilpasset en eventuel bestående dækning i PFA Pension. PFA Start for Dansk Erhverv, version 2.0 6

7 I forbindelse med genindtrædelse af den forsikredes fulde skattepligt til Danmark, aftales det nærmere, hvordan der skal forholdes med forsikringen. Det er den enkelte forsikredes ansvar at meddele PFA Pension, at den fulde skattepligt til Danmark er ophørt henholdsvis genindtrådt. 9. FRATRÆDELSE/ORLOV Fratræder en forsikret sin stilling ophører forsikringspakken. Tilbagekøb Forsikringspakken består af 1-årige risikodækninger og oppebærer ingen tilbagekøbsværdi til udbetaling. Orlov Under orlov kan eleven bevare forsikringsdækningen efter nærmere aftale med PFA Pension. 10. DÆKNINGSOPHØR Forsikringspakken ophører ligeledes automatisk den dag, hvor forsikredes elevtid ophører uagtet af hvilken grund. Det er arbejdsgiverens ansvar, at afmelde forsikrede ved elevtidens ophør og stoppe betalingen, også selvom der samtidig sker tilmelding i anden pensionsordning i PFA Pension. 11. FORSIKRINGSBETINGELSER M.V. Til disse vilkår knyttes følgende afsnit i "Forsikringsbetingelser - 1. januar 2008 (BX0781 (07-07))", der er vedlagt som bilag: A Generelle betingelser B Betingelser vedrørende præmiebetalingen C Betingelser for invalideydelser og præmiefritagelse Så længe forsikrede er omfattet af en tiltrædelsesaftale til disse vilkår, er afsnit A, 13, stk. 1, 2. og 3. punktum samt stk. 2 i "Forsikringsbetingelser - 1. januar 2008 (BX0781 (07-07))" ikke gældende. Med hensyn til afsnit C i Forsikringsbetingelser - 1. januar 2008 (BX0781 (07-07)) gælder følgende: 1 - Definition af invaliditet/erhvervsevnetab Stk. 1. erstattes af følgende: Ret til invalidepension og/eller præmiefritagelse indtræder, når forsikredes erhvervsevne på grund af sygdom eller ulykkestilfælde er nedsat til halvdelen eller derunder af den fulde erhvervsevne. Stk. 2 og 3: udgår I stk. 5 udgår ordene en tredjedel respektive PFA Start for Dansk Erhverv, version 2.0 7

8 I stk. 6 udgår ordene fuld eller halv samt ordene henholdsvis en tredjedel eller (2 gange) 4 - Ikrafttræden og ophør af invalidepension og/eller præmiefritagelse ved invaliditet Stk. 3: udgår. Endvidere gælder følgende, der er vedlagt som bilag: Forsikringsbetingelser den 1. januar 2010, Kritisk Sygdom - Obligatorisk gruppeforsikring (BX 0735 (10-09)) Indberetnings- og indbetalingsformer De forsikringsbetingelser, der er knyttet til disse vilkår, vil kunne ændres i henhold til vilkårene. PFA Pension vil orientere virksomheden om sådanne ændringer. Vilkårene for PFA Start kan ændres med tre måneders varsel til den 1. i en måned. De enkelte virksomheder kan opsige tiltrædelsesaftalerne med et varsel på tre måneder til ophør den 1. i en måned. PFA Pension kan opsige tiltrædelsesaftalerne til disse vilkår med et varsel på tre måneder til ophør den 1. i en måned. PFA Start for Dansk Erhverv, version 2.0 8

Almindelige forsikringsbetingelser for LærerPension 93 og 99 i Lærernes Pension. Generelle betingelser

Almindelige forsikringsbetingelser for LærerPension 93 og 99 i Lærernes Pension. Generelle betingelser Almindelige forsikringsbetingelser for LærerPension 93 og 99 i Lærernes Pension For pensionsordningen gælder de bestemmelser, der er indeholdt i lov om forsikringsaftaler og lov om finansiel virksomhed

Læs mere

Forsikringsbetingelser 01.01.2015. Pension 90

Forsikringsbetingelser 01.01.2015. Pension 90 Forsikringsbetingelser 01.01.2015 Pension 90 Kunder optaget før 01.07.1999 2 Forsikringsbetingelser for Pension 90 i PenSam Liv forsikringsaktieselskab pr. 01.01.2015 kunder optaget før 01.07.1999 jf.

Læs mere

Forsikringsbetingelser for pensionsordninger i PensionDanmark Pensionsforsikringsaktieselskab. Gældende fra 1. januar 2015

Forsikringsbetingelser for pensionsordninger i PensionDanmark Pensionsforsikringsaktieselskab. Gældende fra 1. januar 2015 Forsikringsbetingelser for pensionsordninger i PensionDanmark Pensionsforsikringsaktieselskab Gældende fra 1. januar 2015 Indhold Afsnit A Generelle betingelser Medlemmer i PensionDanmark 1 Information

Læs mere

Tab af erhvervsevne (udvidet)

Tab af erhvervsevne (udvidet) Tab af erhvervsevne (udvidet) Forsikringsbetingelser gældende fra den 1. februar 2014 Nr. 02 14 Indhold 1. Om forsikringen... 2 1.1. Sådan dækker forsikringen... 2 1.2. Anmeldelse af tab af erhvervsevne...

Læs mere

Vilkår for gruppeforsikring Januar 2015 (04)

Vilkår for gruppeforsikring Januar 2015 (04) Gruppeforsikringsvilkår ved død, førtidspensionering og visse kritiske sygdomme 1. Gruppeforsikring 2 2 Gruppemedlemmer og forsikringsdækning 2 3. Betydningen af udtryk anvendt i gruppeforsikringsvilkårene

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER

FORSIKRINGSBETINGELSER FORSIKRINGSBETINGELSER for GRUPPELIV i AP PENSION OVERSIGT Aftalens indhold Indledning til forsikringsbetingelser 1 Indtrædelse 2 Udbetaling ved død 3 A Invalidesum 3 B Udløbssum 4 Invalidepension 5 Medforsikret

Læs mere

Kapitel 1: De realiserede delresultater

Kapitel 1: De realiserede delresultater Regulativ for beregning og fordeling af realiseret resultat til forsikringsaftalerne for forsikringer tegnet på beregningsgrundlagene G82 5 %, G82 3 %, G82 3,7 %, G82 2 %, Uni98 2 %, L99 og U10 1. Lovgrundlag

Læs mere

Tab af erhvervsevne. Indholdsfortegnelse. Forsikringsbetingelser 6485-8 Januar 2009

Tab af erhvervsevne. Indholdsfortegnelse. Forsikringsbetingelser 6485-8 Januar 2009 Tab af erhvervsevne Forsikringsbetingelser 6485-8 Januar 2009 Topdanmark Livsforsikring A/S Borupvang 4 2750 Ballerup Telefon 44 68 33 11 www.topdanmark.dk Indholdsfortegnelse Fortrydelsesret Personoplysninger

Læs mere

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 4

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 4 SÅDAN ER DU DÆKKET Få overblik over din pension og dine valgmuligheder i pensionskassen, og se hvordan du og dine nærmeste er dækket. 11/01 30.07.2014 Din ordning i Lægernes Pensionskasse danner et solidt

Læs mere

Sådan har vi fordelt din månedlige indbetaling Her kan du se fordelingen af dine indbetalinger i forhold til forskellige beskatningsgrundlag.

Sådan har vi fordelt din månedlige indbetaling Her kan du se fordelingen af dine indbetalinger i forhold til forskellige beskatningsgrundlag. Forstå din pensionsoversigt Pension er ikke altid lige let at forstå, hvis man ikke beskæftiger sig med det ret tit. Derfor har vi lavet denne oversigt, som du kan slå op i, hvis du har brug for at blive

Læs mere

Tillægsforsikring ved arbejdsløshed

Tillægsforsikring ved arbejdsløshed Tillægsforsikring ved arbejdsløshed Forsikringsbetingelser 7876-1 September 2010 Topdanmark Livsforsikring A/S Borupvang 4 2750 Ballerup Telefon 44 68 33 11 www.topdanmark.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse

Læs mere

11.09.2 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN

11.09.2 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN KOMMUNALE TJENESTEMÆND OG OVERENSKOMSTANSATTE AKADEMIKERNE FOA - FAG OG ARBEJDE SUNDHEDSKARTELLET AFTALE OM FRAVÆR AF FAMILIEMÆSSIGE ÅRSAGER = Nyt i forhold til

Læs mere

Forsikringsbetingelser for FOA Gruppeliv

Forsikringsbetingelser for FOA Gruppeliv Forsikringsbetingelser for FOA Gruppeliv 2 1 Forsikringsaftalen Forsikringen tegnes i henhold til aftale om gruppelivsforsikring mellem FOA Fag og Arbejde (FOA), kaldet forsikringstager - og PenSam Liv

Læs mere

AFSNIT. Bestemmelser for alle medarbejdere side 1-99. Medarbejdere i charge til og med fuldmægtige side 101-157. IT-medarbejdere side 159-205

AFSNIT. Bestemmelser for alle medarbejdere side 1-99. Medarbejdere i charge til og med fuldmægtige side 101-157. IT-medarbejdere side 159-205 Bestemmelser for alle medarbejdere side 1-99 AFSNIT 1 Medarbejdere i charge til og med fuldmægtige side 101-157 IT-medarbejdere side 159-205 Taksatorer og lignende medarbejderkategorier side 207-217 Ekspeditionssekretærer,

Læs mere

Overenskomst 2014. Forsikringsområdet

Overenskomst 2014. Forsikringsområdet Overenskomst 2014 Forsikringsområdet 14 Bestemmelser for alle medarbejdere side 1-99 AFSNIT 1 Medarbejdere i charge til og med fuldmægtige side 101-157 IT-medarbejdere side 159-205 Taksatorer og lignende

Læs mere

2014-2017. Industriens. Organisationsaftaler

2014-2017. Industriens. Organisationsaftaler 2014-2017 Industriens Organisationsaftaler Organisationsaftaler 2014-2017 Indhold Indhold I. Industriens Overenskomst 7 Dækningsområde 7 Protokollat Vagt og Portner........................7 Protokollat

Læs mere

TEKNIKEROVERENSKOMSTEN 2014 MELLEM: DANSK BYGGERI OG TEKNISK LANDSFORBUND

TEKNIKEROVERENSKOMSTEN 2014 MELLEM: DANSK BYGGERI OG TEKNISK LANDSFORBUND TEKNIKEROVERENSKOMSTEN 2014 MELLEM: DANSK BYGGERI OG TEKNISK LANDSFORBUND 2014 2014 4 2014 Teknikeroverenskomsten 2014 mellem Dansk Byggeri og Teknisk Landsforbund 2 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1 Overenskomstens

Læs mere

Ulykkesforsikring RSIKRING FORSIKRING FOR ORSIKRIN G. Betingelser FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING

Ulykkesforsikring RSIKRING FORSIKRING FOR ORSIKRIN G. Betingelser FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING ORSIKRIN G IKRINGFORS RSIKRING FOR Betingelser Ulykkesforsikring FORS IKRINGFORS IDA Forsikring IDAs forsikringsgruppe Forsikringsagentvirksomhed SBETINGELSER ULYKKES Forsikringsbetingelser nr. UL04 Aftalegrundlaget

Læs mere

SÅDAN HJÆLPER PFA DIG, HVIS DIN ERHVERVSEVNE BLIVER NEDSAT

SÅDAN HJÆLPER PFA DIG, HVIS DIN ERHVERVSEVNE BLIVER NEDSAT SÅDAN HJÆLPER PFA DIG, HVIS DIN ERHVERVSEVNE BLIVER NEDSAT 1 Med PFA Erhvervsevne er du sikret økonomisk, hvis du bliver alvorligt syg og ikke kan arbejde. Forsikringen giver dig mulighed for at få udbetalinger,

Læs mere

Vejledning om. Aftale om fravær af familiemæssige årsager. Barselsorlov, adoption, omsorgsdage og andet fravær for ansatte i kommuner,

Vejledning om. Aftale om fravær af familiemæssige årsager. Barselsorlov, adoption, omsorgsdage og andet fravær for ansatte i kommuner, Vejledning om Aftale om fravær af familiemæssige årsager Barselsorlov, adoption, omsorgsdage og andet fravær for ansatte i kommuner, 2 Forord Aftalen om fravær af familiemæssige årsager blev ændret ved

Læs mere

Overenskomst mellem Tandlægeforeningen og Dansk Tandplejerforening om vilkårene for tandplejernes beskæftigelse hos tandlæger

Overenskomst mellem Tandlægeforeningen og Dansk Tandplejerforening om vilkårene for tandplejernes beskæftigelse hos tandlæger Overenskomst mellem Tandlægeforeningen og Dansk Tandplejerforening om vilkårene for tandplejernes beskæftigelse hos tandlæger Afsnit I. 1. Overenskomstens område Stk. 1. Overenskomsten omfatter personer,

Læs mere

VEJLEDNING PENSIONSOVERSIGT 2015 I. PENSIONSMEDDELELSEN 2

VEJLEDNING PENSIONSOVERSIGT 2015 I. PENSIONSMEDDELELSEN 2 VEJLEDNING PENSIONSOVERSIGT 60/16 16.12.2014 Vejledning pensionsoversigt I. Pensionsmeddelelsen Pensionsydelserne er angivet dels som grundbeløb (uden tillæg) og dels inklusive tillæg. Grundbeløbene vil

Læs mere

Serviceforbundet Gruppelivsforsikring: Se hvordan du er dækket

Serviceforbundet Gruppelivsforsikring: Se hvordan du er dækket Serviceforbundet Gruppelivsforsikring: Se hvordan du er dækket 2014 1 Hvad er en gruppelivsforsikring? En gruppelivsforsikring er den billigste og mest enkle livsforsikring, du kan få. Alle, der er med

Læs mere

Vejledning om barsel, adoption m.v. på AC-området

Vejledning om barsel, adoption m.v. på AC-området Vejledning om barsel, adoption m.v. på AC-området 6. udgave 1. DECEMBER 2008 0. OM DENNE VEJLEDNING... 5 1. INDLEDNING... 6 2. RET TIL FRAVÆR OG DAGPENGE... 8 2.1. GENERELT... 8 2.2. FORLÆNGELSE AF ORLOVEN...

Læs mere

Ferieloven 2. maj 2002

Ferieloven 2. maj 2002 Ferieloven 2. maj 2002 Forord Ferieloven er kompliceret og kan være svær at forstå. Ledernes Hovedorganisation oplever stigende efterspørgsel på information om feriereglerne. Efterspørgslen på information

Læs mere

3F Gruppelivsforsikring: Se hvordan du er dækket

3F Gruppelivsforsikring: Se hvordan du er dækket 3F Gruppelivsforsikring: Se hvordan du er dækket 2015 1 Hvad er en gruppelivsforsikring? En gruppelivsforsikring er den billigste og mest enkle livsforsikring, du kan få. Alle der er med i en gruppelivsforsikring,

Læs mere

Fortsat syg hjælp til at komme videre

Fortsat syg hjælp til at komme videre Fortsat syg hjælp til at komme videre Vejledning om Revalidering, Fleksjob og Førtidspension Vi er klar til at hjælpe dig Denne pjece er til dig, hvis helbred gør det svært at arbejde på almindelige vilkår.

Læs mere

Vejledning om LG s dækning ved konkurs, ophør eller død

Vejledning om LG s dækning ved konkurs, ophør eller død Vejledning om LG s dækning ved konkurs, ophør eller død Denne vejledning er et opslagsværk til LG's samarbejdspartnere, der ønsker viden om LG's dækning ved en arbejdsgivers konkurs, ophør eller død. Vejledningen

Læs mere

Senior- og fratrædelsesordninger

Senior- og fratrædelsesordninger Cirkulære af 29. august 2011 Perst.nr. 043-11 J.nr. 11-347-112 Cirkulære om aftale om Senior- og fratrædelsesordninger 2011 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger... 5 1. Ændringer i forhold

Læs mere

Løn- og ansættelsesforhold 2013-2015

Løn- og ansættelsesforhold 2013-2015 Overenskomst Løn- og ansættelsesforhold 2013-2015 for rengøringsassistenter, køkkenmedarbejdere, chauffører, tekniske servicemedarbejdere og tekniske serviceledere Lilleskolerne Private Gymnasier og Studenterkurser

Læs mere