NOTAT Daginstitutioner, skoler og administration

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NOTAT Daginstitutioner, skoler og administration"

Transkript

1 Temamøde om dagtilbud marts 2010 NOTAT Daginstitutioner, skoler og administration Dagtilbudsloven Reglerne for dagtilbudsområdet blev pr. 1. august 2007 samlet i en selvstændig lov. Dagtilbudsloven, dagtilbudsbekendtgørelsen og vejledningen om dagtilbud beskriver og uddyber reglerne om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge. Lovens overordnede formål jf. lovens 1 er at skabe tilbud til børn og unge, der bidrager til trivsel, udvikling og læring, forebyggelse af negativ social arv, fleksibilitet og valgmuligheder for den enkelte familie og sammenhæng og kontinuitet mellem tilbuddene. Loven, dagtilbudsbekendtgørelsen og den tilhørende vejledning findes på socialministeriets hjemmeside på adressen Formålsbestemmelsen for dagtilbud 7. Børn i dagtilbud skal have et fysisk, psykisk og æstetisk børnemiljø, som fremmer deres trivsel, sundhed, udvikling og læring. Stk. 2. Dagtilbud skal i samarbejde med forældrene give børn omsorg og understøtte det enkelte barns alsidige udvikling og selvværd samt bidrage til, at børn får en god og tryg opvækst. Stk. 3. Dagtilbud skal fremme børns læring og udvikling af kompetencer gennem oplevelser, leg samt pædagogisk tilrettelagte aktiviteter, der giver børn mulighed for fordybelse, udforskning og erfaring. Stk. 4. Dagtilbud skal give børn medbestemmelse, medansvar og forståelse for demokrati. Dagtilbud skal som led heri bidrage til at udvikle børns selvstændighed, evner til at indså i forpligtende fællesskaber samt samhørighed med og integration i det danske samfund. Stk. 5. Dagtilbud skal i samarbejde med forældrene sikre en god overgang til skole ved at udvikle og understøtte grundlæggende kompetencer og lysten til at lære. Dagtilbud skal i samarbejde med skolerne skabe en sammenhængende overgang til skole og fritidstilbud. Pædagogiske læreplaner 8-10 Alle dagtilbud skal udarbejde en skriftlig pædagogisk læreplan som skal beskrive målene for børnenes læring inden for seks temaer: 1) Alsidig personlig udvikling 2) Sociale kompetencer 3) Sproglig udvikling 4) Krop og bevægelse 5) Naturen og naturfænomener 6) Kulturelle udtryksformer og værdier. Den pædagogiske læreplan skal give rum for leg, læring og udvikling og læreplanen skal indeholde: - fælles overordnende læringsmål 3. marts 2010 /MF Ringsted Kommune Børne- og Kulturforvaltningen Side 1 af 9

2 - beskrivelse af relevante metoder, aktiviteter og mål der iværksættes for alle børn, også for børn med særlige behov - beskrivelse af, hvordan der arbejdes med målene, herunder hvilke pædagogiske metoder og aktiviteter der iværksættes for at nå målene - opfølgning på om den pædagogiske læreproces leder frem mod de opstillede mål - dokumentation og evaluering af det pædagogiske arbejde og den betydning det har for børnenes trivsel, læring og udvikling. Det pædagogiske personale skal: - støtte, guide og udfordre børns læring - skabe eller understøtte situationer, der giver børnene mulighed for fornyelse, fordybelse, forandring og erfaring - skabe rummelige læringsmiljøer til støtte for børns nysgerrighed og forskellighed - inddrage børn i forhold til deres alder, modenhed og funktionsevne - være bevidste om og sikre fokus på alle børns potentialer og kompetencer for at ruste børn til at begå sig i livet - understøtte børns læring og udvikle deres kompetencer, så der sikres et naturligt læringsforløb fra dagtilbud til skole Ledelsen af dagtilbud er ansvarlig for: - at, den pædagogiske læreplan bliver udarbejdet og offentliggjort - inddrage forældrebestyrelsen i udarbejdelse, evaluering og opfølgning af den pædagogiske læreplan - årlig evaluering af den pædagogiske læreplan og opfølgning af resultaterne Kommunalbestyrelsen skal godkende institutionernes overordnede pædagogiske læreplaner og skal årligt drøfte evalueringerne af de pædagogiske læreplaner. I praksis udarbejder dagtilbuddene årlige evalueringer af målene for de pædagogiske læreplaner samt mål for det kommende års indsats, som en del af institutionens virksomhedsplan. Gennem forvaltningens pædagogiske tilsyn sker der en opfølgning af institutionernes arbejde med den pædagogiske indsats hvert andet år. Fra 2011 skal faglige kvalitetsoplysninger indgå i en samlet kvalitetsrapport for dagtilbudsområdet. Børnemiljøvurderinger 12 Alle dagtilbud skal udarbejde en skriftlig børnemiljøvurdering minimum hvert 3. år. BMV en skal indeholde en kortlægning af det fysiske, psykiske og æstetiske børnemiljø og skal beskrive eventuelle problemer og en handlingsplan. De pædagogiske læreplaner og børnemiljøvurderinger ses i tæt sammenhæng. Hvor de pædagogiske læreplaner giver retning for det pædagogiske indhold i børnenes hverdag, sætter det fysiske, psykiske og æstetiske børnemiljø rammerne for børnenes læring. Lederen af dagtilbuddet er ansvarlig for at udarbejde og offentliggøre børnemiljøvurderingen. Lederen er ansvarlig for at inddrage forældrebestyrelsen i arbejdet. I praksis er der udvalgt materiale til brug for institutionens arbejde med BMV en målrettet institutionernes ældste børn, herunder bl.a. et forældre barn spørgeskema og interviewguide til pædagoger. Konklusioner og handleplaner for institutionernes BMV indgår som en del af virksomhedsplanen. Sprogvurderinger 11 Side 2 af 9

3 Alle 3-årige børn skal have tilbudt en sprogvurdering, med det formål at sikre, at alle børn får den nødvendige støtte i deres sproglige udvikling. Forældrene skal inddrages i forbindelse med sprogvurderingen og forældrene skal tilbydes vejledning i at understøtte deres børns sproglige udvikling. Kommunalbestyrelsen har ansvaret for, at alle 3-årige børn til bydes sprogvurdering, og at der i kommunen udarbejdes og offentliggøres en plan for kommunens mål og rammer for sprogvurderinger og den sprogunderstøttende indsats. Et sprognetværk bestående af institutionernes sprogvejledere og sprogpædagoger drøfter løbende den sprogunderstøttende indsats og forankring, ny forskning og viden m.m. I 2008 fik 20 pædagoger en sprogvejlederuddannelse, som består af 3 diplommoduler. I Mål og rammer for sprogvurdering i Ringsted Kommune fra 2009 er arbejdet med børns sproglige udvikling detaljeret beskrevet. Arbejdes med sprogvurderinger forventes at blive evalueret i efteråret I praksis foretages sprogvurderinger af 3-årige børn i den enkelte institution i samarbejde med forældrene. Det enkelte dagtilbud har til opgave at iværksætte sprogunderstøttende indsats i den daglige praksis, og hvis det vurderes, at børn har behov for særlig indsats kan UPPR s talepædagoger inddrages. Pædagogisk tilsyn 5 Kommunalbestyrelsen har pligt til at føre tilsyn med indholdet og den måde, hvorpå opgaverne udføres. Kommunalbestyrelsen skal tillige fastsætte og offentliggøre rammer for tilsynet. Tilsynet skal sikre, at kommunens tilbud praktiseres i overensstemmelse med lovgivningen på dagtilbudsområdet, og at den ydelse, dagtilbuddene leverer til børn og forældre, er i overensstemmelse med det serviceniveau som er besluttet i kommunen. Tilsynet skal ses i et udviklingsperspektiv, der skal sikre og udvikle kvaliteten dels generelt for alle dagtilbud i kommunen og dels som led i udvikling af det enkelte tilbud. Tilsynet omfatter alle dagtilbud for børn i alderen 0-6 år, både kommunale og selvejende tilbud, privatinstitutioner samt private pasningsordninger, hvori der indgår kommunal finansiering. Det nærmere indhold er beskrevet i Rammer og principper for pædagogisk tilsyn med dagtilbud i Ringsted Kommune fra oktober Forældrebestyrelser Styrelsesvedtægt for kommunal dagpleje og dagtilbud i Ringsted Kommune (senest revideret i april 2008) beskriver forældrebestyrelsens sammensætning, valg og valgbarhed til bestyrelsen samt bestyrelsens opgaver. Der er valg til forældrebestyrelser hvert år, hvor halvdelen af henholdsvis forældrerepræsentanter og medarbejderrepræsentanter til bestyrelsen er på valg. Bestyrelsesmedlemmer vælges for en 2 årig periode og bestyrelsens valgperiode starter 1. september. Institutionens leder er sekretær for bestyrelsen. Bestyrelser i dagtilbud er ikke underlagt borgerligt ombud og har således ikke krav på diæter m.m. Medlemmer af forældrebestyrelser er underlagt regler om tavshedspligt og underretningspligt. Forældrebestyrelsen varetager sine opgaver inden for de mål og rammer som er fastsat af Byrådet, og bestyrelsen skal fastsætte principper for dagtilbuddets arbejde og for Side 3 af 9

4 anvendelsen af budgetrammen. Forældrebestyrelsen har indstillingsret og ret til at deltage i ansættelsen af lederen og ved ansættelse af personale i dagtilbuddet. Jf. lovgivningen kan Byrådet ikke delegere opgaver til forældrebestyrelser som fx tilsyn med dagtilbud, afgørelse om optagelse af børn i dagtilbud og fastsættelse af forældrebetaling. Af styrelsesvedtægten fremgår ansvars- og opgavefordelingen mellem kommunalbestyrelsen, forældrebestyrelsen og institutionslederen. Børnepasning og visiteringsregler Jf. Dagtilbudsloven har kommunen forsyningsforpligtelse til at sikre det nødvendige antal pladser i dagtilbud til forældre med børn i kommunen. Dagtilbud er for børn fra 0 år og indtil skolestart. I Vejledning om dagtilbud står bl.a.: - Kommunalbestyrelsen har pligt til at tilpasse udbuddet af pladser til lokale forhold ved løbende at foretage en kapacitetsvurdering og eventuel tilpasning af pladser, så udbuddet matcher behovet for pladser i kommunen. - Det er den enkelte kommune, der tilrettelægger dagtilbudsstrukturen for de tilbud der indgår i kommunens forsyning. Der er ikke krav til, hvilke aldersgrupper de enkelte dagtilbud under kommunens forsyning skal forbeholdes. Det er den enkelte kommune, der sammensætter dagtilbuddene, så alderssammensætningen modsvarer de lokale behov. - Det er den enkelte kommune, der fastsætter, hvad der timemæssigt skal udgøre en fuldtidsplads i de tilbud, der hører under kommunens forsyning. Kommunen kan tilbyde forskellige pasningsmoduler og deltids/halvdagspladser. - Der er ikke i lovgivningen fastsat specifikke krav til åbningstiden i dagtilbud. Den daglige åbningstid skal udgøre et reelt pasningstilbud og åbningstiden må under ét fastsættes, så den er egnet til at dække det lokale behov for fleksible pasningsmuligheder i dagtilbud. Dagtilbudsstruktur Den nuværende institutionsstruktur i Ringsted Kommune er tilrettelagt for år siden og har afsæt i en rundspørge blandt forældre, som dengang tilkendegav, at ønsket om at få deres barn passet på tæt på bopælen som muligt var højt prioriteret. Dagtilbudsområdet er gennem en årrække ud- og ombygget og løbende tilpasset med det formål at kunne tilbyde pasning i landområderne og tilbyde børnepasning til de mange nye borgere i kommunen. Pasningsgaranti, venteliste og optagelse i dagtilbud Bestemmelserne om pasningsgaranti og optagelse i dagtilbud findes i dagtilbudslovens 23 og 27. Pasningsgarantien betyder, at kommunen skal sikre forældrene pasning til børn: 1) I direkte forlængelse af barslen dvs. når barnet fylder 26 uger. Kommunen har herefter en frist på yderligere 4 uger til at tilbyde barnet en plads i dagtilbud, dvs. senest når barnet er 30 uger. 2) I alle andre situationer, skal kommunen tilbyde plads senest 3 måneder efter ansøgningstidspunktet. Kommunen fastsætter en garantidato for optagelse i dagtilbud på baggrund af forældrenes ansøgning om plads. Forældrene bedes desuden oplyse om deres behovsdato. Forældrene modtager skriftlig meddelelse om garantidato samt hvilke tilbud barnet er skrevet op til. Børn skrives på venteliste til en plads i dagtilbud i ansøgningsdatoorden og visiteringen sker efter behovsdato efter følgende prioritering: 1) Børn med garantidato og søskende, Side 4 af 9

5 2) Børn uden pasningsgaranti og børn til overflytning, 3) Børn fra andre distrikter og evt. andre kommuner. I Ringsted Kommune sker visitering til plads i dagtilbud inden for distrikter. Barnet skal skrives op til 0-2 års plads til både vuggestue og dagpleje for at være omfattet af pasningsgarantien. For alle børn gælder det, at de bliver skrevet op til alle pasningstilbud i det distrikt hvor familien bor, således at det tilbud, der ligger tættest på familiens bopæl noteres som 1. prioritet osv. Forældrene har herefter mulighed for bede om ændringer i prioriteringsrækkefølgen af de institutioner deres barn er skrevet op til. En 0-2 års plads tilbydes som udgangspunkt fra barnets garantidato, med mindre forældrene har ønsket en senere behovsdato fx efter forældreorlovens ophør. I Ringsted Kommune er børnehavealderen fastsat til 3 årige børn og indtil skolestart. Det vil sige, at et barn tidligst kan optages i børnehave fra d. 1. i den måned barnet fylder 3 år. Praksis for visitering søger i videst mulige omfang at opfylde forældrenes 1. prioritet til dagtilbud. Hvis forældrene tilbydes en anden prioritet, kan forældrene fortsat så på venteliste til deres 1. prioritet. Søskende tilbydes så vidt muligt plads i samme institution. Forældre har jf. lovgivningen ikke krav på en bestemt plads eller en anden plads i dagtilbud end den kommunen har anvist. Fleksibilitet i dagtilbud Der er indbygget fleksibilitet i dagtilbuddene. Det er de fysiske rammer der er afgørende for, hvor mange børn der kan optages i den enkelte institution. For alle institutioner under den kommunale forsyning er der udarbejdet et dokument, der beskriver institutionens fysiske rammer, hvor mange børn der er plads til og på hvilken måde der kan veksles mellem pladserne i 0-6 års institutionerne. I 0-6 års institutionerne kan der i perioder være flere 3-5 årige børn og færre 0-2 årige børn, og i andre perioder kan det være omvendt. I langt de fleste institutioner kan der i forårsmånederne - fra april til og med juli måned optages lidt flere børn. På kommuneniveau betyder det en udvidelse af kapaciteten i de fire måneder med ca pladser, som hovedsageligt er børnehavepladser. Børnetal I Ringsted Kommune er der ca i 0-6 års alderen, og heraf benytter gennemsnitlig 2100 børn et pasningstilbud. De 30 institutioner, der hører under den kommunale forsyning, er dagplejen for 0-3 årige børn, 12 børnehaver for 3-5 årige børn og års institutioner. Seks af disse institutioner er selvejende daginstitutioner, hvoraf de fire administreres af Landsforeningen for Frie Børnehaver og Fritidshjem. I Ringsted Kommune er der desuden 3 privatinstitutioner og disse hører ikke under den kommunale forsyning. Åbningstider og pladstyper Dagplejere har en ugentlig arbejdstid på 48 timer og der er forskellige åbningstider hos dagplejere. De tidligste åbner kl og de seneste lukker kl , dog er fredagen kortere. Daginstitutionerne har en ugentlig åbningstid på 51,5 time. Institutionerne åbner kl og lukker kl. 17, fredage kl. 16. Enkelte institutioner åbner kl om morgenen. I alle institutioner kan forældre vælge en halvdagsplads på 27,5 time om ugen og i én institution er der en modulordning med en kortere åbningstid, hvor forældre kan købe det antal hverdage, der er behov for. I én institution er der aftenåbent til på alle hverdage og endelig er der én døgnåben daginstitution, hvor børnene kan overnatte. Institutionen har åbent fra mandag morgen kl til lørdag morgen kl Forældre kan midlertidigt udmelde sit barn af institutionen i en periode på minimum 8 uger og barnet er garanteret plads i samme institution efter fx orlovs- eller ledigheds ophør. I dagplejen er forældrene dog ikke garanteret plads hos samme dagplejer. Forældre kan få tilskud til at passe enge børn i stedet for at benytte en plads i dagtilbud. Tilskuddet kan som minimum ydes i 8 uger og maksimalt i 1 år. Side 5 af 9

6 Forældre kan vælge at få økonomisk tilskud til en privat pasningsordning ved at ansætte en ung pige i huset eller købe pasning hos en privat dagplejer. Endelig kan forældre vælge at få deres barn passet i en privatinstitution. Privatinstitutioner fører selv venteliste over børn som ønsker plads dér. Lukkedage og nødpasning I Ringsted Kommune er der fastsat følgende lukkedage: - tre dage før Skærtorsdag - dagen efter Kr. Himmelfartsdag - Grundlovsdag d. 5 juni - d. 24. december til og med d. 31 december. Der etableres nødpasning i det omfang der er behov for det. D. 5. juni og d. 24. december etableres ikke nødpasning, da kommunerne jf. lovgivningen er kommunen ikke forpligtet til at etablere nødpasning på disse dage. Klageadgang Afgørelser om optagelse i dagtilbud kan jf. lovgivningen ikke indbringes for anden administrativ myndighed. Der kan heller ikke klages til anden administrativ myndighed over det generelle serviceniveau i kommunen, herunder takster for tilbud og satser for private pasningsordninger samt hvilke tilbud og pladser, der skal være til rådighed i kommunen. De kommunale tilsynsmyndigheder (statsforvaltningerne) fører et retsligt tilsyn med kommunerne, dvs. fører tilsyn med, at kommunerne overholder den lovgivning, der særligt gælder for offentlige myndigheder. Offentliggørelse af visiteringsregler m.m. i pjecer og på kommunens hjemmeside Ringsted Kommune har samlet oplysninger om institutioner, åbningstider, visiteringsregler m.m. i pjecen Børnepasning sådan får du en plads. De samme oplysninger er tillige tilgængelige på kommunens hjemmeside. Pjecen om børnepasning har hidtil været uddelt til nybagte forældre gennem sundhedsplejerne eller forældre har fået den tilsendt sammen med ansøgningsblanket fra institutionskontoret. I løbet af 2010 implementeres digital pladsanvisning i Ringsted Kommune, som betyder at al information som pjecer, blanketter m.m. til borgerne kommer til at ligge elektronisk. I den forbindelse overvejes det om børnepasningspjecen fremover alene skal ligge som et dokument på kommunens hjemmeside, som forældre kan printe efter behov. Virksomhedsplaner & Arbejdsgrundlag Institutionerne afleverer virksomhedsplan én gang årligt pr. 1. oktober. Virksomhedsplanen er institutionens interne arbejdsredskab, der samler op på sidste års erfaringer og beskriver det kommende års fokusområder, pædagogisk retning og prioriteringer. Dagtilbuddenes arbejde med temaer og indsatser beskrives i virksomhedsplanen til gavn for både den interne styring af institutionen og den eksterne synliggørelse ift. lederkolleger, forvaltning og politikere. Det overordnende afsæt for alle dagtilbud er foruden rammerne i dagtilbudsloven: - Ringsted Kommunes Børne- og Ungepolitik fra marts Mithras-konceptet Det forpligtende samarbejde omkring børn, unge og familier i Ringsted fra september Mål og rammer for sprogvurderinger i Ringsted Kommune fra april UPLA-fundamentet fra 2002 Side 6 af 9

7 I Arbejdsgrundlag for dagtilbud i Ringsted Kommune er det nærmere indhold for virksomhedsplanen beskrevet, både hvad angår formkrav, områdets fælles indsatsområder samt forventninger til evalueringer af arbejdet. Periodens fokusområder og forventninger er uddybet i arbejdsgrundlaget. De er i overskrifter: - Overordnede pædagogiske læreplaner herunder børn med særlige behov. Forventning: Alle institutioner skal udarbejde en overordnet pædagogisk læreplan. - Årlig prioritering af mål for temaer i pædagogiske læreplaner herunder børn med særlige behov. Forventning: Alle institutioner sætter ét mål inden for hvert at de seks temaer samt mål for arbejdet med børn med særlige behov. - Mål og rammer for sprogvurderinger i Ringsted Kommune. Forventning: alle dagtilbud laver mål for, hvorledes arbejdet med sprogvurderinger udmøntes i daglig praksis, herunder samarbejdet med forældrene, det tværfaglige samarbejde om sprogstøttende indsats og overlevering mellem dagtilbud og skole. - Børnemiljøvurderinger. Forventning: Alle dagtilbud beskriver og arbejder med handleplaner inden for det æstetiske, fysiske og psykiske børnemiljø. - Mithras tværfagligt samarbejde om børn. Forventning: Alle ledere iværksætter aktiviteter, der understøtter målet fra vision til handling. Dette sker i såvel Mithras-lederregi som lokalt i den enkelte institution. - Mad- og måltidsploitik. Forventning: Alle daginstitutioner skal i løbet af 2010/2011 have udarbejdet en mad- og måltidspolitik. - BørneIntra. BørneIntra er den fælles elektroniske platform for dagtilbudsområdet, der i første omgang skal sikre, at alle dagtilbud har en hjemmeside. BørneIntra er også institutionernes og medarbejdernes mulighed for at kommunikere med hinanden og på sigt kan forældre og institution kommunikere elektronisk. Forventning: 1) Alle dagtilbud har i løbet af 2009 etableret en hjemmeside, hvor obligatorisk og relevant materiale er tilgængeligt for forældre og andre interessenter. 2) Alle dagtilbud har i løbet af 2009/2010 udarbejdet en kommunikationsplan, der bl.a. beskriver principper for kommunikationen mellem institution og forældre og forældre og institution, principper for information på hjemmeside, brug af billeder m.m. Økonomi og ressourcestyring Det samlede budget på dagtilbudsområdet afspejler udviklingen i børnetallet efter den seneste befolkningsprognose, som viser et forventet konstant børnetal på kommuneniveau i de kommende år. Ressourcetildelingen til daginstitutioner er styret efter princippet timer-følger-børn, som er beskrevet i kommunens budget under dagtilbudsområdet og mere deltaljeret i administrationsprincipperne for dagtilbud. Styresystem Det faktiske antal indskrevne børn i institutionen opgøres den sidste hverdag i måneden, og på baggrund heraf tilføres institutionen ressourcer. I styresystemet kan den enkelte institution følge ressourcetildeling og forbrug løbende. Institutionerne har desuden mulighed for at simulere institutionens økonomi fremadrettet, ved at anvende det kommende års forventede børnetal fra efterspørgselsoversigten. Efterspørgselsoversigt Den faktiske efterspørgsel til børnepasning følges nøje, og forvaltningen udarbejder løbende efterspørgselsoversigter, der viser efterspørgslen til den enkelte institution, på distriktsniveau og på kommuneniveau. Sammen med opgørelser over det faktiske børnetal i de enkelte distrikter udgør disse redskaber et fundamentalt Side 7 af 9

8 planlægningsværktøj for såvel den enkelte institution som forvaltningen i forholdt til ressourcestyring og tilpasning af kapaciteten på området. Daginstitutioner er med-udannere af kommende medarbejdere Alle kommuner har en forpligtelse til at stille et antal praktikpladser til rådighed for pædagogstuderende og til elever, som er under uddannelser til pædagogisk assistent. Fra 1. august 2008 er uddannelsen til pædaogisk assistent én af fire uddannelsesretninger, der hører under indgangen Social, omsorg og pædagogik på erhvervsuddannelserne. Uddannelsen varer 2 år og 3½ måned og er tilrettelagt i en vekselvirkning mellem teori og praksis. Undervisningen foregår på SOSU-skoler og praktikperioderne på samlet ét varighed sker i institutionerne. Temaerne og kompetencemålene ligger tæt op af temaerne i de pædagogiske læreplaner med bl.a. fokus på idræt og bevægelse, kultur, natur, sprog m.m. og uddannelsen sigter på, at eleven skal praktisere pædagogik. Ringsted Kommune har p.t. 7 elever ansat og skal når dimensioneringen er slået fuldt igennem have ca. 20 elever i gennemsnit om året. Den pædagogiske assistentuddannelse giver adgang til optag på pædagoguddannelsen. Ringsted Kommune skal stille praktikpladser til rådighed pr. halvår inden for de forskellige pædagogiske arbejdsområder i dagtilbud, SFO, børnehaveklasse og specialinstitutionerne. De pædagogstuderende skal i praktik i 3 perioder, den 1. periode varer 3 mdr. og er ulønnet, mens 2. og 3. praktikperiode er af et halvt års varighed og i disse to praktikperioder ansættes de studerende i institutionen. De pædagogstuderende vejledes i deres praktikforløb af praktikvejledere. Projekter og aktiviteter på dagtilbudsområdet Ledere af dagtilbud har i årene 2007 til udgangen af 2009 deltaget i lederudviklingsprojektet Proaktive ledelsesmiljøer i pædagogiske kontekster. Projektet har været delvist finansieret af ministerielle midler. Projektet er fortiden ved at blive evalueret af dels Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) og af ekstern evaluator. Evalueringerne forventes færdige inden sommerferien og effekter og resultater herfra fremlægges for udvalget. Leg og bevægelsesaktiviteter for især de ældste børnehavebørn har været gennemført som projekt i med delvis finansiering af ministerielle midler. Leg og bevægelse for børn fortsætter nu som en del af den daglige drift på dagtilbudsområdet. Mithras Det tværfaglige samarbejde omkring børn, unge og familier i Ringsted Kommune indleder 2010 med en række lederstormøder med fokus på bl.a. kulturændringer og implementering på medarbejderniveau. Støttepædagogindsatsen er under omlægning. Der er iværksat et kompetenceudviklingsforløb med det formål at fremme den anerkendende og ressourcefokuserede tilgang i arbejdet og at skærpe fokus på den inkluderende indsats. UPLA - det fælles fundament for pædagogisk praksis på 0-6 års området skal revideres og opdateres i forhold til nye tiltag på området. BørneIntra implementeringen af det elektroniske medie for institutioner, forældre og forvaltning fortsætter. Dagtilbudsområdets udfordringer Lovændringer i 2010 Jf. Regeringens plan for mindre bureaukrati Velfærd til alle vi der i løbet af 2010 blive fremsat lovforslag, med det mål at aflaste kommunerne for administrative opgaver: Side 8 af 9

9 1. Enklere krav til pædagogiske læreplaner 2. Enklere regler for børnemiljøvurderinger 3. Målrettede sprogvurderinger 4. Enklere procedure for fastlæggelse af lukkedage 5. Mere fleksible regler for gæstedagpleje 6. Bedre vilkår for dagplejere. Kvalitetsrapport/kvalitetskontrakt for dagtilbud fra 2011 Jf. regeringens kvalitetsreform og økonomiaftalen for 2010, skal kommunerne fra 2011 offentliggøre oplysninger om kvaliteten af den faglige indsats over for børn i dagtilbud. Lovændringer for frokostmåltid i dagtilbud Lovforslag om mere fleksibilitet i frokostmåltid i dagtilbud forventes fremsat i april og vedtaget i maj/juni På baggrund af de konkrete udmeldinger i ny lov skal der arbejdes videre med, hvorledes kommunen kan tilbyde alle børn i dagtilbud sundt frokostmåltid. Løbende tilpasning af pladser til børnepasning Der er løbende behov for at justere og tilpasse kapaciteten til børnepasning i forhold til det aktuelle børnetal i kommunen og den aktuelle efterspørgsel til børnepasning. Side 9 af 9

Bekendtgørelse af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven)

Bekendtgørelse af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) Bekendtgørelse af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) Herved bekendtgøres lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge, lovbekendtgørelse nr. 314 af

Læs mere

Arbejdsgrundlag for dagtilbud i Ringsted Kommune 2009-2011. Fælles fokus på pædagogisk udvikling

Arbejdsgrundlag for dagtilbud i Ringsted Kommune 2009-2011. Fælles fokus på pædagogisk udvikling Arbejdsgrundlag for dagtilbud i Ringsted Kommune 2009-2011 Fælles fokus på pædagogisk udvikling Børne- og Kulturforvaltningen September 2009 Forord Det enkelte dagtilbud er en selvstændig enhed med forskelligheder,

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Dagtilbud i Varde Kommune. Vedtaget i Byrådet den 27. marts 2007

Styrelsesvedtægt for Dagtilbud i Varde Kommune. Vedtaget i Byrådet den 27. marts 2007 Styrelsesvedtægt for Dagtilbud i Varde Kommune. Vedtaget i Byrådet den 27. marts 2007 Denne styrelsesvedtægt er udarbejdet i henhold til Dagtilbudsloven og Vejledningen om forældrebestyrelser i dagtilbud

Læs mere

Lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven)

Lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) Lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) Dagtilbudsloven er vedtaget den 24. maj 2007. Loven samler for første gang reglerne om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. i en

Læs mere

Administrationsgrundlag. for. dagtilbudsområdet. i Halsnæs Kommune

Administrationsgrundlag. for. dagtilbudsområdet. i Halsnæs Kommune Administrationsgrundlag for dagtilbudsområdet i Halsnæs Kommune Dagpleje og Daginstitution, 20.11.2012 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 1. INDHOLD I ADMINISTRATIONSGRUNDLAGET... 3 1.1. Organisering

Læs mere

Overblik over indholdet af et nyt lovforslag om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven)

Overblik over indholdet af et nyt lovforslag om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) Overblik over indholdet af et nyt lovforslag om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) Med lovforslaget til dagtilbudsloven samles bestemmelserne om dagtilbud, fritidshjem,

Læs mere

Lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven)

Lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) Lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet

Læs mere

Arbejdet i forældrebestyrelsen. Svendborg 2015

Arbejdet i forældrebestyrelsen. Svendborg 2015 Arbejdet i forældrebestyrelsen Svendborg 2015 1 DAGTILBUDSLOVEN 4 - Byrådet skal sørge for det nødvendige antal pladser 23 Alle børn indtil skolestart har adgang til at blive optaget i et dagtilbud 2 FORMÅL

Læs mere

Forord. To opgaver, der samlet set skal prikke til vores ambitioner om hele tiden at blive endnu bedre.

Forord. To opgaver, der samlet set skal prikke til vores ambitioner om hele tiden at blive endnu bedre. Forord Kvaliteten er høj og ambitionerne er store på dagtilbudsområdet i Norddjurs Kommune. Det er de, fordi vi ved, at kvalitet i dagtilbuddene er afgørende for børns udvikling og videre færd i livet.

Læs mere

Oplæg til samlet materiale vedrørende pædagogiske læreplaner. 1. Indledning til det samlede materiale. 10. oktober 2007. Materialet vil bestå af:

Oplæg til samlet materiale vedrørende pædagogiske læreplaner. 1. Indledning til det samlede materiale. 10. oktober 2007. Materialet vil bestå af: Svendborg Kommune Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg Tlf. 62 23 45 10 Fax. 6325 1319 bu@svendborg.dk www.svendborg.dk Oplæg til samlet materiale vedrørende pædagogiske læreplaner. Materialet vil bestå

Læs mere

Mål og Rammer for Tilsyn i dagplejen Herning Kommune. Kommunal Dagpleje

Mål og Rammer for Tilsyn i dagplejen Herning Kommune. Kommunal Dagpleje Mål og Rammer for Tilsyn i dagplejen Herning Kommune. Kommunal Dagpleje Baggrund og lovgivning Herning Kommune ønsker et højt fagligt niveau på børne- og unge området, og har derfor også store ambitioner

Læs mere

Skole- og dagtilbudsafdelingen Norddjurs Kommune Juli 2017

Skole- og dagtilbudsafdelingen Norddjurs Kommune Juli 2017 Skole- og dagtilbudsafdelingen Norddjurs Kommune Juli 1 Forord Kvaliteten er høj og ambitionerne er store på dagtilbudsområdet i Norddjurs Kommune. Det er de, fordi vi ved, at kvalitet i dagtilbuddene

Læs mere

Kære forældrebestyrelser i dagpleje og daginstitutioner i Ringsted Kommune

Kære forældrebestyrelser i dagpleje og daginstitutioner i Ringsted Kommune Kære forældrebestyrelser i dagpleje og daginstitutioner i I sidder her med s nye udgave af styrelsesvedtægten for forældrebestyrelser i den kommunale dagpleje og kommunale dagtilbud. Ifølge Dagtilbudsloven

Læs mere

Udkast til. Styrelsesvedtægt for daginstitution med forældrebestyrelser og afdelingsråd i Ringsted Kommune

Udkast til. Styrelsesvedtægt for daginstitution med forældrebestyrelser og afdelingsråd i Ringsted Kommune Udkast til Styrelsesvedtægt for daginstitution med forældrebestyrelser og afdelingsråd i Ringsted Kommune Forældrebestyrelsen 1. Forældrebestyrelsens sammensætning Forældrebestyrelsen består af formændene

Læs mere

Godkendelseskriterier ved oprettelse af en privat daginstitution

Godkendelseskriterier ved oprettelse af en privat daginstitution December 2013 Godkendelseskriterier ved oprettelse af en privat daginstitution Private leverandører kan efter lov om dag-, fritids-, og klubtilbud m.v. til børn og unge(dagtilbudsloven) oprette og drive

Læs mere

God kvalitet og høj faglighed i dagtilbud. Møde i KL den 19. marts 2009

God kvalitet og høj faglighed i dagtilbud. Møde i KL den 19. marts 2009 God kvalitet og høj faglighed i dagtilbud Møde i KL den 19. marts 2009 Hvem er vi? Hvem er vi Baggrund Høje dækningsgrader 5-10% har behov for særlig støtte Børnemiljøvurderinger Sprogvurderinger Dagtilbudslovens

Læs mere

Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune.

Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune. HOLSTEBRO KOMMUNES DAGTILBUDSPOLITIK 2015-2018 Indledning Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik 2015-2018 at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune. Byrådet

Læs mere

Forslag. Dagtilbudslov

Forslag. Dagtilbudslov Fremsat den {FREMSAT} af Familie- og Forbrugerminister Lars Barfoed Forslag til Dagtilbudslov (lov om dag, -fritids- og klubtilbud mv. til børn og unge) Afsnit I Indledning Kapitel 1 Formål 1. Formålet

Læs mere

Styrelsesvedtægter for de kommunale institutioner i Ringkøbing-Skjern Kommune

Styrelsesvedtægter for de kommunale institutioner i Ringkøbing-Skjern Kommune S t y r e l s e s v e d t æ g t e r Styrelsesvedtægter for de kommunale institutioner i Ringkøbing-Skjern Kommune Dagtilbud og Undervisning Godkendt den 17. december 2013 af Byrådet Tillæg til styrelsesvedtægten

Læs mere

Serviceinformation for Dagtilbud 0-6-års området Gældende fra 1. januar 2018

Serviceinformation for Dagtilbud 0-6-års området Gældende fra 1. januar 2018 Serviceinformation for Dagtilbud 0-6-års området Gældende fra 1. januar 2018 Pladsanvisningen Børne- og Undervisningsforvaltningen Springvandspladsen 5, 9800 Hjørring Indhold Mål for dagtilbud 0-6-års

Læs mere

Arbejdsgrundlag for pædagogiske indsatser på dagtilbudsområdet i perioden 1. maj 2012 til 1. august 2014

Arbejdsgrundlag for pædagogiske indsatser på dagtilbudsområdet i perioden 1. maj 2012 til 1. august 2014 Arbejdsgrundlag for pædagogiske indsatser på dagtilbudsområdet i perioden 1. maj 2012 til 1. august 2014 Forord Det enkelte dagtilbud er en selvstændig enhed med forskelligheder, særpræg og unikke tilbud

Læs mere

Danska lóggávan um barnagarðar, lovbekendtgørelse nr. 26 af om social service Kapitel 4. Dagtilbud til børn

Danska lóggávan um barnagarðar, lovbekendtgørelse nr. 26 af om social service Kapitel 4. Dagtilbud til børn Skjal B Danska lóggávan um barnagarðar, lovbekendtgørelse nr. 26 af 17.01.2000 om social service 7 26. Kapitel 4 Dagtilbud til børn 7. Kommunen sørger for, at der er det nødvendige antal pladser i dagtilbud

Læs mere

Det åbne dagtilbud. Overordnede mål og rammer

Det åbne dagtilbud. Overordnede mål og rammer Det åbne dagtilbud Overordnede mål og rammer 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Det engagerede møde med omverdenen har værdi og skaber værdi.... 3 Lovgivning... 3 Formål... 3 Mål... 4 Organisering...

Læs mere

Ny struktur for dagtilbud og skoler

Ny struktur for dagtilbud og skoler FAQ 2 om: Ny struktur for dagtilbud og skoler Børne- og Kulturforvaltningen d. 7. december 2010 I anden halvdel af høringsperioden har Børne- og Kulturforvaltningen svaret på følgende spørgsmål: Dagtilbudsområdet

Læs mere

Forord. To opgaver, der samlet set skal prikke til vores ambitioner om hele tiden at blive endnu

Forord. To opgaver, der samlet set skal prikke til vores ambitioner om hele tiden at blive endnu Forord Kvaliteten er høj og ambitionerne er store på dagtilbudsområdet i Norddjurs Kommune. Det er de, fordi vi ved, at kvalitet i dagtilbuddene er afgørende for børns udvikling og videre færd i livet.

Læs mere

Ændrede åbningstider og lukkedage i SFO

Ændrede åbningstider og lukkedage i SFO Ændrede åbningstider og lukkedage i SFO Dagtilbudsloven 1 stk. 2, 4 23 Formålet med loven er at 1 stk. at fremme børns og unges trivsel, udvikling og læring gennem dag-, fritids- og klubtilbud samt andre

Læs mere

Den pædagogiske læreplan for DRAGEN. i Gentofte Kommune

Den pædagogiske læreplan for DRAGEN. i Gentofte Kommune Den pædagogiske læreplan for DRAGEN i Gentofte Kommune 2009 Den overordnede ramme for dagtilbuddets pædagogiske arbejde Dagtilbudsloven: Lov 2007-06-06 nr. 501 om dag-, fritidsog klubtilbud m.v. til børn

Læs mere

I henhold til dagtilbudslovens 4 skal kommunen sikre, at der er det nødvendige antal pladser i dagtilbud til børn.

I henhold til dagtilbudslovens 4 skal kommunen sikre, at der er det nødvendige antal pladser i dagtilbud til børn. Anvisningsregler Generel information Dagtilbudsstruktur Venteliste til kommunalt dagtilbud Pasningsgaranti Anvisning af plads til 0-2 årige Anvisning af plads til 3-5 årige Udmeldelse (0-5 årige) Fravigelse

Læs mere

Retningslinjer for optagelse i dagtilbud i Varde Kommune

Retningslinjer for optagelse i dagtilbud i Varde Kommune Retningslinjer for optagelse i dagtilbud i Varde Kommune Retningslinjer pr. 1. januar 2013 Pladsanvisningen Borgerservice Frisvadvej 35, 6800 Varde Tlf. 79 94 68 00 www.vardekommune.dk 1/10 Indhold: FORORD...3

Læs mere

Kvalitetsrapport fra. for 2011

Kvalitetsrapport fra. for 2011 Børn og ungesekretariatet Juni 2011 12/42352 Kvalitetsrapport fra Distrikt Mørkøv for 2011 Distrikt, Institution, Enhedsinstitution Distrikt Mørkøv Leder, mail, tlf. Majbrit ibsen, mi@holb.dk, tlf. 72

Læs mere

Notat vedr. tilsyn på dagtilbudsområdet i Randers Kommune i 2015

Notat vedr. tilsyn på dagtilbudsområdet i Randers Kommune i 2015 Notat Vedrørende: Notat vedr. tilsyn på dagtilbudsområdet i 2015 Sagsnavn: Tilsyn dagtilbud 2015 Sagsnummer: 28.09.00-K09-1-15 Skrevet af: Bitten Laursen og Anders Beck Pedersen E-mail: bitten.laursen@randers.dk

Læs mere

Fællesledelse mellem skole og daginstitution

Fællesledelse mellem skole og daginstitution Styrelsesvedtægt Fællesledelse mellem skole og daginstitution Dagtilbudsafdelingen januar 2011 Klakring Stationsvej 5, Klakring 7130 Juelsminde T: 79755000 Forældrebestyrelser i institutioner med fælles

Læs mere

Skive Kommunes godkendelseskriterier for oprettelse og drift af privatinstitutioner i Skive Kommune

Skive Kommunes godkendelseskriterier for oprettelse og drift af privatinstitutioner i Skive Kommune Skive Kommunes godkendelseskriterier for oprettelse og drift af privatinstitutioner i Skive Kommune Indholdsfortegnelse Indledning 5 Lovgivning m.v. 5 Kommunale politikker og retningslinjer 5 Optagelse

Læs mere

KL s høringssvar på ny lovgivning på dagtilbudsområdet september

KL s høringssvar på ny lovgivning på dagtilbudsområdet september Til Børne- og Socialministeriet Att. Charlotte Meibom og Thomas Rasmussen Holmens Kanal 22 1060 København K KL s høringssvar på ny lovgivning på dagtilbudsområdet september 2017 KL har den 21. september

Læs mere

Godkendelseskriterier for privatinstitutioner.

Godkendelseskriterier for privatinstitutioner. Indholdsfortegnelse: Formål Godkendelseskriterier for privatinstitutioner. Privatinstitutionens Godkendelse 2.1 Ansøgning 2.2 Endelig godkendelse 2.3 Privatinstitutionens forpligtelse Privatinstitutionens

Læs mere

Etablering af SFO2 for 4. klasse

Etablering af SFO2 for 4. klasse Børn- og Ungeforvaltningen NOTAT Staben BUF Viden og Kompetencer Ørbækvej 100 5220 Odense SØ www.odense.dk Tlf. +4565515211 DATO 19. april 2016 Etablering af SFO2 for 4. klasse REF. CLWJ Baggrund Børn-

Læs mere

Faglig ledelse og udkastet til ændring af dagtilbudsloven

Faglig ledelse og udkastet til ændring af dagtilbudsloven 2017.10.19 Faglig ledelse og udkastet til ændring af dagtilbudsloven cand. pæd. Peter Rod Blichfeldt & Rod - Faglig ledelse og den styrkede pædagogiske læreplan Høj kvalitet gennem faglighed og tydelig

Læs mere

Organiseringen af tilsyn i Vesthimmerlands Kommune

Organiseringen af tilsyn i Vesthimmerlands Kommune 1 Organiseringen af tilsyn i Vesthimmerlands Kommune I Vesthimmerlands Kommune føres pædagogisk og økonomisk tilsyn med alle daginstitutioner uagtet om disse er kommunale institutioner, puljeordninger

Læs mere

Pædagogisk Plan. Vejledning til udarbejdelse af Pædagogisk Plan

Pædagogisk Plan. Vejledning til udarbejdelse af Pædagogisk Plan Pædagogisk Plan Vejledning til udarbejdelse af Pædagogisk Plan BRØNDERSLEV KOMMUNE Dagpasningsområdet 2009 Indholdsfortegnelse Forord 1. Hvad?...4 2. Hvorfor?...4 3. Hvordan... 5-7 3.1. Hvem er vi... 5

Læs mere

Dagtilbudspolitik. Rebild Kommune - Børn og Ungdom Oktober 2008

Dagtilbudspolitik. Rebild Kommune - Børn og Ungdom Oktober 2008 Dagtilbudspolitik Rebild Kommune - Børn og Ungdom Oktober 2008 1 Indhold Vision 3 Baggrund 3 Formål 3 Pædagogisk tilgang 4 Helhed for børnene 5 Vision I Rebild kommunes dagtilbud vil vi, at børnene skal

Læs mere

Pædagogisk tilsyn i Vejen Kommune

Pædagogisk tilsyn i Vejen Kommune Pædagogisk tilsyn i Vejen Kommune Ifølge dagtilbudsloven er Vejen Kommune forpligtiget til at føre pædagogisk tilsyn med alle dagtilbud beliggende i kommunen og oprettet efter dagtilbudsloven, Lov nr.

Læs mere

Notat. Fokus på børns sproglige udvikling - mål og rammer for sprogvurdering af 3-årige og den sprogunderstøttende indsats

Notat. Fokus på børns sproglige udvikling - mål og rammer for sprogvurdering af 3-årige og den sprogunderstøttende indsats Notat Fokus på børns sproglige udvikling - mål og rammer for sprogvurdering af 3-årige og den sprogunderstøttende indsats Krav til sprogvurdering og sprogunderstøttende indsats Sprogvurderinger af 3-årige

Læs mere

Godkendelseskriterier for privatinstitutioner i Lejre Kommune.

Godkendelseskriterier for privatinstitutioner i Lejre Kommune. Godkendelseskriterier for privatinstitutioner i Lejre Kommune. Indledning En privatinstitution er et dagtilbud til børn indtil skolestart etableret som en daginstitution, der drives af private leverandører.

Læs mere

Kalundborg kommunes retningslinjer for pladsanvisning, jf. Dagtilbudsloven. Dagpleje Vuggestue Integreret institution Børnehave

Kalundborg kommunes retningslinjer for pladsanvisning, jf. Dagtilbudsloven. Dagpleje Vuggestue Integreret institution Børnehave Kalundborg kommunes retningslinjer for pladsanvisning, jf. Dagtilbudsloven Dagpleje Vuggestue Integreret institution Børnehave Faglig enhed for småbørn, Algade 2D, 4281 Gørlev Mail: smaborn@kalundborg.dk

Læs mere

STYRELSESVEDTÆGT for Ikast-Brande Kommunes daginstitutioner

STYRELSESVEDTÆGT for Ikast-Brande Kommunes daginstitutioner STYRELSESVEDTÆGT for Ikast-Brande Kommunes daginstitutioner Indholdsfortegnelse 1 Hvem omfatter Styrelsesvedtægten?... 3 2 Formål for dagtilbud... 3 3 Mål og rammer... 3 5 Valg til bestyrelsen... 3 6 Udtrædelse

Læs mere

Langeland Dagpleje Virksomhedsbeskrivelse. Virksomhedsbeskrivelse af Langeland Dagpleje

Langeland Dagpleje Virksomhedsbeskrivelse. Virksomhedsbeskrivelse af Langeland Dagpleje af Langeland Dagpleje 1 Indholdsfortegnelse Personale:... 3 Historie:... 3 Geografi:... 3 Målgruppe:... 3 Åbningstider:... 3 Rådhusets åbningstider:... 3 Takst:... 3 Organisatorisk og politisk placering

Læs mere

Mål og Midler Dagtilbud

Mål og Midler Dagtilbud Fokusområder i 2015 Fokusområder er de faglige og økonomiske mål/indsatser, som der sættes særligt fokus på i budgetperioden. De udvælges ud fra politiske målsætninger, ny lovgivning eller aktuelle udfordringer.

Læs mere

Guide til arbejdet med pædagogiske læreplaner og børnemiljøvurdering på dagtilbudsområdet

Guide til arbejdet med pædagogiske læreplaner og børnemiljøvurdering på dagtilbudsområdet Guide til arbejdet med pædagogiske læreplaner og børnemiljøvurdering på dagtilbudsområdet Udarbejdet februar 2014 0 INDLEDNING Denne pjece er udarbejdet med henblik på at støtte og inspirere Kalundborg

Læs mere

Tilsynsrapport for Hørsholm Kommunes dagtilbud

Tilsynsrapport for Hørsholm Kommunes dagtilbud Tilsynsrapport for Hørsholm Kommunes dagtilbud I foråret 2012 er der ført tilsyn med kommunens kommunale og selvejende dagtilbud i Område Syd, Område Nord og Område Lions Børnehuse samt med kommunens puljeinstitution

Læs mere

Styrelsesvedtægt for kommunale dagtilbud i Hvidovre Kommune

Styrelsesvedtægt for kommunale dagtilbud i Hvidovre Kommune Styrelsesvedtægt for kommunale dagtilbud i Hvidovre Kommune INDHOLD Styrelsesvedtægt for kommunale dagtilbud i Hvidovre Kommune... 3 Formål... 3 Forældrebestyrelsens ansvar og kompetence... 3 Principper

Læs mere

Faglige kvalitetsoplysninger> Støtte- og inspirationsmateriale > Dagtilbud

Faglige kvalitetsoplysninger> Støtte- og inspirationsmateriale > Dagtilbud 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Hvem er målgruppen 3 Redskabets anvendelsesmuligheder... 4 Fordele ved at anvende Temperaturmålingen 5 Opmærksomhedspunkter ved anvendelse af Temperaturmålingen 5

Læs mere

Rammer, tidsfrister og retningslinjer for frokostordning i daginstitutioner i Ringsted Kommune

Rammer, tidsfrister og retningslinjer for frokostordning i daginstitutioner i Ringsted Kommune Rammer, tidsfrister og retningslinjer for frokostordning i daginstitutioner i Ringsted Kommune Loven om fleksible frokostordninger træder i kraft d. 1. januar 2011. Lover giver kommunerne pligt til at

Læs mere

God kvalitet og høj faglighed i dagtilbud. Arbejdsseminar den 17. september 2008

God kvalitet og høj faglighed i dagtilbud. Arbejdsseminar den 17. september 2008 God kvalitet og høj faglighed i dagtilbud Arbejdsseminar den 17. september 2008 Formiddagens program Kl. 13.30 13.45 Velkomst, formål med seminaret Kl. 13.45 14.30 Oplæg v. Stig Brostrøm Kl. 14.30 14.45

Læs mere

Godkendelseskriterier for oprettelse og drift af privatinstitution i Esbjerg Kommune

Godkendelseskriterier for oprettelse og drift af privatinstitution i Esbjerg Kommune Godkendelseskriterier for oprettelse og drift af privatinstitution i Esbjerg Kommune Godkendelseskriterierne er revideret i Børn & Familieudvalget 02./10. 2014 Telefon 76 16 16 16 b-k@esbjergkommune.dk

Læs mere

Lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven)

Lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) Børne- og Kulturforvaltningen Lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) Kapitel 1 Formål, anvendelsesområde, ansvar, tilsyn m.v. Formål 1. Formålet med denne lov er at

Læs mere

Vedtægt for styrelse af kommunale dagtilbud i Århus Kommune

Vedtægt for styrelse af kommunale dagtilbud i Århus Kommune Vedtægt for styrelse af kommunale dagtilbud i Århus Kommune 1 Formål Vedtægten fastlægger rammerne for dagtilbudsbestyrelsernes og forældrerådenes arbejde, herunder rammer for samarbejdet med Århus Kommune,

Læs mere

Faglig ledelse. Kristine Schroll Dagtilbudsleder Aarhus Kommune

Faglig ledelse. Kristine Schroll Dagtilbudsleder Aarhus Kommune Faglig ledelse Kristine Schroll Dagtilbuds Aarhus Kommune Fagligt grundlag Dagtilbuds loven Børn og Unge politikken Kerneopgaven: At fremme børns trivsel, læring, udvikling og dannelse Den pædagogi ske

Læs mere

Kompetenceplan for Børne- og Undervisningsudvalget overblik over kompetencer efter Dagtilbudsloven Beskrivelse/ Indhold

Kompetenceplan for Børne- og Undervisningsudvalget overblik over kompetencer efter Dagtilbudsloven Beskrivelse/ Indhold Dagtilbudsloven Kompetenceplan for Børne- og Undervissudvalget overblik over kompetencer efter Dagtilbudsloven Formål og ansvar 3 Kommunalbestyrelsen har ansvaret for dagtilbud n BilagØU_140120_pkt.10.03

Læs mere

K V A L I T E T S R A P P O R T P Å D A G T I L B U D S O M R Å D E T

K V A L I T E T S R A P P O R T P Å D A G T I L B U D S O M R Å D E T K VALITETSRAPPORT PÅ D A G T ILBUDSOMRÅDET K O M M U N E K VALITETSRAPPORT PÅ D A G T ILBUDSOMRÅDET Kommunens navn: Formål Denne kvalitetsrapport henvender sig til dagtilbud, forvaltning og kommunalbestyrelse.

Læs mere

Styrelsesvedtægt for områdebestyrelser i dagtilbud i Hillerød Kommune

Styrelsesvedtægt for områdebestyrelser i dagtilbud i Hillerød Kommune Styrelsesvedtægt for områdebestyrelser i dagtilbud i Hillerød Kommune Begrebsafklaring: Områdebestyrelse: En områdebestyrelse er betegnelsen for den overordnede bestyrelse i et område, der er repræsenteret

Læs mere

Godkendelseskriterier for privatinstitutioner

Godkendelseskriterier for privatinstitutioner 1 Godkendelseskriterier for privatinstitutioner 20. Kommunalbestyrelsen i institutionskommunen skal godkende privatinstitutioner. En privatinstitution, som opfylder lovgivningens og kommunalbestyrelsens

Læs mere

Privatinstitutioner efter Lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (Dagtilbudsloven)

Privatinstitutioner efter Lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (Dagtilbudsloven) Godkendelseskriterier Privatinstitutioner efter Lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (Dagtilbudsloven) Godkendelseskriterier Følgende godkendelseskriterier indstilles til godkendelse:

Læs mere

DAGTILBUDSLOVEN. Kapitel 2 Formål, pædagogisk læreplan, sprogvurdering, børnemiljøvurdering m.v.

DAGTILBUDSLOVEN. Kapitel 2 Formål, pædagogisk læreplan, sprogvurdering, børnemiljøvurdering m.v. DAGTILBUDSLOVEN Offentliggørelsesdato: 22-06-2011 Socialministeriet Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Formål, anvendelsesområde, ansvar, tilsyn m.v. Kapitel 2 Formål, pædagogisk læreplan, sprogvurdering,

Læs mere

Virksomhedsplan for dagtilbud i Rudersdal kommune. Marts 2011

Virksomhedsplan for dagtilbud i Rudersdal kommune. Marts 2011 Virksomhedsplan for dagtilbud i Rudersdal kommune. Marts 2011 1 Indledning: Virksomhedsplanen (VP)er et redskab for institutionerne til at omsætte og dokumenter mål og indsatsområder. Institutionslederen

Læs mere

Virksomhedsaftale Dagtilbud

Virksomhedsaftale Dagtilbud Virksomhedsaftale Dagtilbud Gældende for 2015/16 0-6 års institution Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Grundoplysninger... 4 2.1 Navn og kontakt... 4 2.2 stype og antal pladser... 4 2.3 Ledelsen...

Læs mere

Vedtægt for privatinstitutionen

Vedtægt for privatinstitutionen Vedtægt for privatinstitutionen. 1 Forankring Den integrerede børnehaves navn er hjemhørende i Svendborg kommune, beliggende i Ollerup og er tilsluttet landsforeningen Frie Børnehaver og Fritidshjem gennem

Læs mere

Vedtægt for privatinstitutionen

Vedtægt for privatinstitutionen Vedtægt for privatinstitutionen Løvfrøen-Nylars 1 Forankring Privatinstitutionens navn er Løvfrøen-Nylars hjemhørende i Bornholms Regionskommune, beliggende Bøgevej 11, Nylars 3720 Åkirkeby og er tilsluttet

Læs mere

Vedtægt for styrelse af kommunale dagtilbud i Aarhus Kommune 2012

Vedtægt for styrelse af kommunale dagtilbud i Aarhus Kommune 2012 Vedtægt for styrelse af kommunale dagtilbud i Aarhus Kommune 2012 1 Formål Vedtægten fastlægger rammerne for dagtilbudsbestyrelsernes og forældrerådenes arbejde, herunder rammer for samarbejdet med Aarhus

Læs mere

Vedtægt for privatinstitutionen

Vedtægt for privatinstitutionen Vedtægt for privatinstitutionen Børnehuset Villa Gaia 1 Forankring Privatinstitutionens navn er Børnehuset Villa Gaia hjemhørende i Fredericia Kommune, beliggende Bøgevej 7, Taulov og er tilsluttet landsforeningen

Læs mere

Godkendelseskriterier for oprettelse af private institutioner

Godkendelseskriterier for oprettelse af private institutioner Godkendelseskriterier for oprettelse af private institutioner Kriterier for godkendelse af private leverandører af dagtilbud i Ringsted Kommune, jf. Dagtilbudslovens 19 og 20. Børne- og Kulturforvaltningen

Læs mere

C. Privatinstitutionen skal årligt udarbejde en rapport om årets virksomhed og en plan for det kommende

C. Privatinstitutionen skal årligt udarbejde en rapport om årets virksomhed og en plan for det kommende Godkendelseskriterier for privatinstitutioner 1. Lovgivningen: Den private leverandør skal dokumentere, at privatinstitutionen lever op til: A. Dagtilbudslovens formålsbestemmelse, Kapitel 1, 1. Formålet

Læs mere

Udvalg Socialudvalget

Udvalg Socialudvalget MÅL OG RAMMEBESKRIVELSE Bevillingsområde 50.50 Dagtilbud til 0-5-årige Udvalg Socialudvalget Afgrænsning af bevillingsområdet Bevillingsområdet omfatter udgifter og indtægter vedrørende dagtilbud til børn

Læs mere

Økonomi og Administration. Sagsbehandler: Gitte Mk Nielsen

Økonomi og Administration. Sagsbehandler: Gitte Mk Nielsen Etablering Kommunal dagpleje Etableres og drives af Horsens Kommune, som træffer beslutning om dimensionering og organisering. Økonomi og Administration Sagsbehandler: Gitte Mk Nielsen Sagsnr. 28.00.00-G01-9-17

Læs mere

Godkendelseskriterier for privatinstitutioner

Godkendelseskriterier for privatinstitutioner Uddannelse og Arbejdsmarked Godkendt af Børne og Skoleudvalget den 9. september 2013, med tilføjelse vedtaget af Børne- og Skoleudvalget den 2. juni 2014, og med ændring vedtaget af Børne- og Skoleudvalget

Læs mere

Vurdering af Skovbrynets ansøgning om etablering af modulordninger og akutpladser 8. oktober 2013

Vurdering af Skovbrynets ansøgning om etablering af modulordninger og akutpladser 8. oktober 2013 Vurdering af Skovbrynets ansøgning om etablering af modulordninger og akutpladser 8. oktober 2013 Ansøgningen Ejerne af privat institutionen Skovbrynet har ansøgt om at etablere modulordninger og akutpladser

Læs mere

Sorø Kommune. Retningslinier for pladsanvisning i Sorø Kommune. Pasningstilbud Dagpleje, vuggestuer og børnehaver SFO, junior- og ungdomsklubber

Sorø Kommune. Retningslinier for pladsanvisning i Sorø Kommune. Pasningstilbud Dagpleje, vuggestuer og børnehaver SFO, junior- og ungdomsklubber Sorø Kommune Retningslinier for pladsanvisning i Sorø Kommune Pasningstilbud Dagpleje, vuggestuer og børnehaver SFO, junior- og ungdomsklubber Indledning Her kan du læse om, hvordan dit barn får plads

Læs mere

Faglige kvalitetsoplysninger i dagtilbud 2012

Faglige kvalitetsoplysninger i dagtilbud 2012 R A P P O R T Faglige kvalitetsoplysninger i dagtilbud 2012 Dagtilbud og Undervisning, januar 2013 F a g l i g e k v a l i t e t s o p l y s n i n g e r 2 0 1 2 S i d e 2 I N D H O L D S F O R T E G N

Læs mere

Kommunens dagtilbudsdistrikter

Kommunens dagtilbudsdistrikter Kommunens dagtilbudsdistrikter Udvalget for børn d. 30 oktober 2012 Bestyrelsens sammensætning.1 Bestyrelsen består af forældre- og medarbejderrepræsentanter og sammensættes så forældrerepræsentanterne

Læs mere

Vedtægt for privatinstitutionen Børnehuset Villa Gaia. 1 Forankring. 2 Formål

Vedtægt for privatinstitutionen Børnehuset Villa Gaia. 1 Forankring. 2 Formål Vedtægt for privatinstitutionen Børnehuset Villa Gaia 1 Forankring Privatinstitutionens navn er Børnehuset Villa Gaia hjemhørende i Fredericia Kommune, beliggende Bøgevej 7, Taulov og er tilsluttet landsforeningen

Læs mere

Regler for optagelse af børn i Hørsholm kommunes dagtilbud

Regler for optagelse af børn i Hørsholm kommunes dagtilbud Regler for optagelse af børn i Hørsholm kommunes dagtilbud Indholdsfortegnelse PASNINGSMULIGHEDER I HØRSHOLM...2 1. DAGTILBUD TIL BØRN FRA 0 6 ÅR...2 2. TILSKUDSORDNINGER...2 PROCEDURE VED OPSKRIVNING

Læs mere

Præsentation af fakta og nøgletal 2010

Præsentation af fakta og nøgletal 2010 Præsentation af fakta og nøgletal 2010 LIBU Side 1 02-03-2011 BYRÅDETS SERVICEMÅL (1999): DAGINSTITUTIONER OG DAGPLEJE (0-6 ÅRIGE) 4 POLITISKE MÅL FOR KOMMUNENS DAGTILBUD (1999) 5 TAKSTPOLITIK 6 LUKKEDAGE

Læs mere

Tilsynsrapport for Mørkøv Børnehus Ringstedvej Mørkøv. Tilsyn foretaget

Tilsynsrapport for Mørkøv Børnehus Ringstedvej Mørkøv. Tilsyn foretaget Tilsynsrapport for Mørkøv Børnehus Ringstedvej 43 4440 Mørkøv Tilsyn foretaget 23.05.2016 Tilsyn foretaget af Deltagere ved tilsynet Pædagogisk Udviklingskonsulent Rikke Nyvang Mail: rikny@holb.dk Tlf:

Læs mere

Med kommuneøkonomiaftalen for 2010 bekræftede og præciserede regeringen og KL aftalen for 2009 om lukkedage. 29. januar 2010

Med kommuneøkonomiaftalen for 2010 bekræftede og præciserede regeringen og KL aftalen for 2009 om lukkedage. 29. januar 2010 Til samtlige kommuner m.fl. Departementet Holmens Kanal 22 1060 København K Orienteringsbrev om revideret vejledningstekst vedr. lukkedage Tlf. 3392 9300 Fax. 3393 2518 E-mail ism@ism.dk www.ism.dk Med

Læs mere

Den pædagogiske læreplan

Den pædagogiske læreplan Gentofte Kommune Den pædagogiske læreplan Den 1. august 2013 1 Indledning Gentofte Kommune vil have det bedste børneliv for de 0 til 6-årige. Vi vil være førende med et børneområde på forkant med den globale

Læs mere

Styrelsesvedtægt for kommunale dagtilbud 3 6 år

Styrelsesvedtægt for kommunale dagtilbud 3 6 år Dagpasningsområdet Dato: 03. juni 2009 Styrelsesvedtægt for kommunale dagtilbud 3 6 år Indledning og lovgrundlag Nærværende styrelsesvedtægt omfatter såvel kommunale som selvejende dagtilbud i Brønderslev

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven)

Bekendtgørelse af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) LBK nr 668 af 17/06/2011 (Historisk) Udskriftsdato: 23. februar 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Socialmin., j.nr. 2011-3847 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

THISTED KOMMUNE. Forældreindflydelse i områdeinstitutioner og daginstitutioner

THISTED KOMMUNE. Forældreindflydelse i områdeinstitutioner og daginstitutioner THISTED KOMMUNE Forældreindflydelse i områdeinstitutioner og daginstitutioner Styrelsesvedtægt for områdeforældrebestyrelser og forældreråd i Thisted Kommune gældende fra 1. maj 2012 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Stk.2. Som minimum forventes det, at der er forældre fra hver afdeling i en virksomhed repræsenteret i bestyrelsen.

Stk.2. Som minimum forventes det, at der er forældre fra hver afdeling i en virksomhed repræsenteret i bestyrelsen. Styrelsesvedtægt for Dagtilbud Halsnæs Kommune har 8 virksomheder organiseret i 3 distrikter - Hundested, Frederiksværk Nord og Frederiksværk Syd. Dagplejen er organiseret i området for Børn, Unge og Læring,

Læs mere

God kvalitet og høj faglighed i dagtilbud. Arbejdsseminar den 18. september 2008

God kvalitet og høj faglighed i dagtilbud. Arbejdsseminar den 18. september 2008 God kvalitet og høj faglighed i dagtilbud Arbejdsseminar den 18. september 2008 Formiddagens program Kl. 9.00 9.30 Ankomst og kaffe Kl. 9.30 9.45 Velkomst og formål med dagen Kl. 9.45 10.30 Oplæg v. Kurt

Læs mere

Virksomhedsplan for dagtilbud i Rudersdal kommune

Virksomhedsplan for dagtilbud i Rudersdal kommune Virksomhedsplan for dagtilbud i Rudersdal kommune Indledning Virksomhedsplanen (VP)er et redskab for institutionerne til at omsætte og dokumentere mål og indsatsområder. Institutionslederen er ansvarlig

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse

Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedsbeskrivelse Pædagogisk assistentuddannelse PAU Daginstitution Højvang 1 PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE Beskrivelse af praktikstedet: Institutionens navn Hoved tlf.nr.: Institutionens E-mail: Hjemmeside

Læs mere

Vedtægt for. Tvingstrup Landsbybørnehave

Vedtægt for. Tvingstrup Landsbybørnehave Vedtægt for Tvingstrup Landsbybørnehave 1 Institutionens navn. Tvingstrup Landsbybørnehave, Serridslevvej 88 A 8700 Horsens. Institutionen har hjemsted i Horsens Kommune. Institutionen drives som en privat

Læs mere

1. Beskrivelse af opgaver indenfor dagtilbudsområdet

1. Beskrivelse af opgaver indenfor dagtilbudsområdet Bevillingsområde 30.50 Dagtilbud til 0-5 årige Udvalg Børne- og Skoleudvalget 1. Beskrivelse af opgaver indenfor dagtilbudsområdet Bevillingsområdet omfatter udgifter og indtægter vedrørende dagtilbud

Læs mere

1. Indledning. Tegn på læring 2 Pædagogiske læreplaner

1. Indledning. Tegn på læring 2 Pædagogiske læreplaner Tegn på læring 2 1. Indledning I august 2004 trådte lovgivningen om de pædagogiske læreplaner i kraft. Den pædagogiske læreplan skal beskrive dagtilbuddets arbejde med mål for læring. Den skal indeholde

Læs mere

Kvalitetsoplysninger i dagtilbud 2012

Kvalitetsoplysninger i dagtilbud 2012 Kvalitetsoplysninger i dagtilbud 2012 Børn og Skole 2012 Forord.... 3 Kerneydelse: Hvad siger Dagtilbudsloven?... 3 Hvad er højkvalitet i kerneydelsen i vores dagtilbud?... 3 Faktorer der er medvirkende

Læs mere

Styrelsesvedtægt daginstitutioner

Styrelsesvedtægt daginstitutioner Styrelsesvedtægt daginstitutioner Styrelsesvedtægt for kommunale daginstitutioner i Hedensted Kommune. 1 Formål Dagtilbudene skal i samarbejde med forældrene give børn omsorg og støtte det enkelte barns

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Styrelsesvedtægt for forældrebestyrelser ved Tårnby Kommunes daginstitutioner

TÅRNBY KOMMUNE. Styrelsesvedtægt for forældrebestyrelser ved Tårnby Kommunes daginstitutioner TÅRNBY KOMMUNE Styrelsesvedtægt for forældrebestyrelser ved Tårnby Kommunes daginstitutioner 1 Formål...2 2 Forældrebestyrelsen...2 3 Valg til bestyrelsen...3 4 Valgbarhed og valgret...4 5 Udtrædelse af

Læs mere

Kvalitetsrapport fra børnehus for 2011

Kvalitetsrapport fra børnehus for 2011 Børn og ungesekretariatet Juni 2011 11/28371 Kvalitetsrapport fra børnehus for 2011 Børnehus, distrikt Pædagogisk leder, mail. Tlf. Antal fastansatte medarbejder Antal børn (enheder) Idrætsbørnehuset Troldhøjen

Læs mere

VELKOMMEN I DAGPLEJEN

VELKOMMEN I DAGPLEJEN VELKOMMEN I DAGPLEJEN VELKOMMEN i Dagplejen Kære forælder Denne pjece indeholder praktiske oplysninger, som i ord og billeder fortæller om hverdagen hos en dagplejer. Indhold 3 Dagplejen er for børn fra

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og S/I Søndermarken 2015

Aftale mellem Varde Byråd og S/I Søndermarken 2015 Aftale mellem Varde Byråd og S/I Søndermarken 2015 Varde Kommunes vision 2030 Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og er i ét med naturen hver dag. Friluftslivet giver sundhed, læring

Læs mere