Digitalisering af fjernvalg digitale fjernvalg Europarådet og STOA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Digitalisering af fjernvalg digitale fjernvalg Europarådet og STOA"

Transkript

1 NOTAT 2010/1-8 Jnr /iea Den 28. januar 2010 Projektbeskrivelse: E-valg en udfordring for demokratiet? Parlamentsvalget i Estland i marts 2007 var verdenspremiere for afgivelsen af stemmer over Internettet ved et nationalt valg. 3% af de stemmeberettigede stemte elektronisk. I den anledning bad tidligere videnskabsminister Helge Sander IT- og Telestyrelsen om at udarbejde en status for de internationale erfaringer med digitalisering af valghandlingerne. Ifølge Helge Sander m.fl. er hovedgevinsten ved e-valg over nettet, at det kan styrke valgdeltagelsen. Der kan også være andre gevinster, f.eks. færre udgifter til stemmeoptælling osv. Men omvendt kan der være praktiske, sikkerhedsmæssige og juridiske udfordringer, som gør, at prisen bliver uacceptabel høj, i form af svækket tillid til valghandlingen i befolkningen. Redegørelsen blev offentliggjort i maj Redegørelsen definerer e-valgssystem som overordnet begreb for forskellige former for elektroniske stemmekanaler og -løsninger. E-valgsystem omfatter: Digitalisering af valgstedet refererer til anvendelse af elektroniske stemmemaskiner, herunder evt. elektroniske valglister (som er tilladt i danske kommuner) og elektronisk identifikation af vælgeren. Der kan også være tale om elektronisk optælling og fordeling af stemmerne. Digitalisering af fjernvalg refererer til en sikker stemmeafgivelse med elektroniske hjælpemidler, uafhængigt af det fysiske valgsted. Det kan være stemmeafgivelse over Internettet, men også forsøg med telefonisk stemmeafgivelse. 1 Redegørelsen omhandler erfaringer fra lande, der har eksperimenteret med bindende valg nationalt og lokalt cases kommer hovedsageligt fra lande, der ligner Danmark med hensyn til demokratiske institutioner og traditioner, vælgersammensætning, lovgivning m.v., og som har erfaringer fra forsøg gennem længere tid. (Juridisk bindende valg til forskel fra vejledende valg, f.eks. vejledende folkeafstemninger.) Bortset fra Estland findes der ikke europæiske erfaringer med digitale fjernvalg til parlamentet. Digitalisering af valgstedet Norge og Finland har gennemført forsøg med digitalisering af valgstedet. I Norge har man gennemført flere forsøg både med stemmemaskiner og digitale fjernvalg. Den norske regering har netop besluttet at gennemføre forsøg med e-valg i 11 kommuner med ca vælgere ved kommunalvalget i Forsøget skal udvikle og teste et nyt centralt valgadministrativt system m.m. I det øvrige Europa er der især opsamlet erfaringer fra Belgien, England, Frankrig, Tyskland og Holland. I Holland blev frem til 2007 op til 90% af alle stemmer afgivet via stemmemaskiner på valgstedet. En kritisk borgergruppe demonstrerede, at systemet ikke er sikkert: det var muligt at begå valgsvindel, og valghemmeligheden kunne ikke sikres. Herefter blev certificering af de pågældende stemmemaskiner trukket tilbage, og regeringen besluttede at vende tilbage til papir og blyant. 1 Internationale erfaringer med e-valg, IT- og Telestyrelsen, maj

2 I løbet af 2008 og 2009 har flere lande, som har afprøvet forskellige elektroniske afstemningssystemer besluttet at gå tilbage til papir og blyant. Udover i Holland er der indført moratorium for elektronisk afstemning ved lovbestemte valg i Tyskland og Irland. Finland og England har også droppet at gå videre med forsøg med e-valg på nuværende tidspunkt. Der er forskellige begrundelser herfor: det er forfatningsstridigt, et større eller mindre antal stemmer er blevet væk, teknikken fungerer ikke, sikkerheden fungerer ikke, det er ikke brugervenligt nok, og der er ikke gennemsigtighed vedrørende, hvordan maskinerne virker etc. Uden for Europa har man i mange år i udstrakt grad anvendt stemmemaskiner. Mest kendt er brugen af stemmemaskiner i USA, hvor der har været megen kritik af troværdigheden i stemmeoptælling og uigennemsigtigheden i forbindelse med maskinerne. I Brasilien og Indien afholdes i dag valg, hvor det kun er muligt at stemme via stemmemaskiner. Herfra refereres det, at stemmemaskinerne opleves som en stor succes. 2 Digitalisering af fjernvalg Erfaringer med digitale fjernvalg omhandler især afstemninger via Internettet, men England og Schweiz har også gjort forsøg med afstemning via SMS. I Sverige foreslog regeringen forslag til ny valglov i Her indstilles, at e-valg med stemmemaskiner og internetafstemning ikke bør indføres ved almindelige valg, men kunne anvendes ved vejledende afstemninger og lignende i samarbejde med den centrale valgmyndighed. England har i mange år haft problemer med en vigende valgdeltagelse, der ved de sidste to valg var helt nede omkring 60%. I 2003 havde man omfattende forsøg med elektronisk stemmeafgivelse ved 59 lokalvalg. Her brugtes både Internet, telefon, SMS og interaktivt tv. 6,4 mio. vælgere, som udgør knap 15% af vælgerkorpset, kunne benytte e-valg. Det gjorde 21% af dem. Europarådet og STOA Europarådet har i 2004 udformet anbefalinger om e-valg, som kort fortalt understreger, at man skal være opmærksom på, at der er særlige sikkerheds- og pålidelighedsproblemer forbundet med elektronisk stemmeafgivning. Derfor skal man (hvis man vil indføre det) være opmærksom på, at afstemningssystemer er sikre, pålidelige, effektive, teknisk robuste, åbne for uafhængig kontrol og let tilgængelige for vælgere, og i det hele taget er lige så sikre som demokratiske afstemninger, der ikke bruger elektroniske redskaber. Kun således opnås tillid fra vælgerne, som er en forudsætning for alle offentlige/politiske valg. Senest har Europarådet udformet anbefalinger om e-demokrati, som også indeholder nogle få retningslinier for e-valg. STOA, som er Europaparlamentets teknologivurderingskontor, har netop igangsat et projekt om e-demokrati. I projektbeskrivelsen anføres, at baggrunden for den aktuelle, store interesse for e-demokrati er, at det repræsentative demokrati er i krise med faldende valgdeltagelse og partimedlemskab, politisk apati og voksende utilfredshed med valgte regeringer og politikere. De nye internetbaserede kanaler til information, kommunikation og deltagelse præsenteres ofte som et håb, en mulig kur, der kan kurere demokratiets sygdomme. Videre hedder det, at politiske valg, som den mest fundamentale politiske deltagelsesmåde, interessant nok ikke er blevet digitaliseret i større målestok. Her nævnes så, at der er barrierer i form af uløste tekniske, politiske og juridiske udfordringer, som har fået lande, der var i gang med forsøg, til at stoppe disse. Der henvises til forskning, som viser, at e-valg ikke vil have større betydning for valgdeltagelsen. Til slut anbefales en meget forsigtig tilgang til e-valg. Med juridisk bindende valg har vi at gøre med kernen i det repræsentative demokrati. Det kan blive dyrt at sætte valgenes legitimitet og integritet på spil. 2 Ibid. 2

3 Danske erfaringer I Danmark har vi begrænsede erfaringer på området. Det drejer sig f.eks. om det seneste menighedsrådsvalg, hvor brevstemmer både kunne afgives på traditionel vis og elektronisk via den offentlige, digitale signatur. IT- og Telestyrelsen anser valget som yderst vellykket med et minimum af tekniske problemer og en høj grad af transparens og informationssikkerhed i forhold til hele valgprocessen. 3 Halvdelen af de samlede brevstemmer blev afgivet elektronisk. Det bemærkes dog, at systemet, som det så ud i 2008, muligvis ikke var helt gearet til mere omfattende valg såsom folketingsvalg. I forbindelse med kommunalvalget den 17. november 2009 søgte 8 kommuner Indenrigsministeriet om tilladelse til forsøg med e-valg. De har alle fået afslag. Afslaget begrundes på samme måde som i et tidligere svar til ministeriet fra Datatilsynet, som handlede om brevstemmer til Menighedsrådsvalg. Datatilsynet anfører her en lang række anbefalinger vedrørende informationssikkerhed og privatlivsbeskyttelse. Her vurderede Datatilsynet som nævnt ovenfor, at sikkerhedsrisikoen set i forhold til fordelene ikke er større, end at man godt kan give tilladelse til elektronisk brevafstemning med digital signatur men hvis der skal gives tilladelse til mere omfattende forsøg, så skal der være vægtige samfundsmæssige hensyn, der taler for det. Indenrigsministeriets afslag begrundes derfor i, at der stadig hersker for stor usikkerhed om informationssikkerhed og privatlivsbeskyttelse. Man henviser her til erfaringer fra udlandet og foreslår at afvente yderligere erfaringer fra udlandet. Desuden anføres, at den nuværende folkelige kontrol med valgproces og resultat vil skulle erstattes med ekspertkontrol, samt at vi skal tænke os godt om, inden vi giver køb på de gamle traditioner for, hvordan valg foregår - som befolkningen har tillid til. I forbindelse med kommunalvalget 2009 blev der gennemført et prøvevalg for unge i 31 kommuner. Det såkaldte Ungevalg. Dansk Ungdoms Fællesråd stod for organiseringen. Syddansk Universitet følger, bearbejder og evaluerer resultaterne. Af de 31 prøvevalg benyttede 25 sig af fjernvalg via Internet/SMS. Kun Århus Kommune brugte elektroniske stemmebokse (fremmøde, men elektronisk stemme) og fem kommuner havde almindeligt fremmødevalg. Ved Ungevalget stemte godt unge, hvilket udgjorde omkring 20% af de berettigede, og der var store forskelle mellem kommunerne. Ungevalget i Århus er blevet afrapporteret. 4 Det er særlig interessant, fordi det var det eneste sted, hvor man afprøvede elektroniske stemmebokse. Erfaringerne herfra har allerede givet anledning til, at de 8 kommuner, som fik afslag på e-valgs forsøg, med KL i spidsen igen vil søge Indenrigsministeriet om tilladelse til forsøg med digitale valg. Ifølge Danske Kommuner 26/ viser erfaringerne fra de digitale valg, at det er muligt at tage hensyn til de bekymringer, som ministeriet har haft ved at give tilladelse til forsøg, herunder især den folkelige kontrol af valgene samt informationssikkerheden. Opsummerende om udfordringer, risici og gevinster ved e-valg Et valg skal være frit, retfærdigt, troværdigt og hemmeligt. Det er grundlaget for befolkningens tillid til valghandlingen og resultaterne. Derfor findes der en valglov med regler for, hvordan valg tilrettelægges og understøttes. Og derfor er der siden 2000 blevet gennemført mange forsøg med både fjernvalg og stemmemaskiner, hvor man har fokus på en række udfordringer, som er påpeget i forbindelse med e-valg, herunder: Sikker identificering af vælgeren, også ved fjernvalg Adskillelse af vælgeridentificering og stemmeregistrering, både ved fjernvalg og på stemmemaskine Kvittering til vælgeren, når stemmen er afgivet Sikker stemmeoptælling Sikring af valgsystemet mod indtrængning og misbrug 3 e-voting in Denmark: Mulighed for elektronisk afgivelse af brevstemme ved valget til den danske Folkekirkes Menighedsråd, efterår ved Lisbeth Hvingtoft 4 Elektroniske valg: erfaringer og perspektiver, projektleder Jeppe Harder Nybo, Århus kommune 3

4 Implementering af verifikations- og kontrolrutiner for behandling og opbevaring af elektroniske stemmer samt for optælling af dem Overfor disse mulige udfordringer i forhold til valgets legitimitet, troværdighed og sikkerhed stilles ofte en række mulige gevinster, herunder: øger valgdeltagelsen modernisering af offentlig sektor med løft til valghandling gør det mere attraktivt for unge nedbringer udgifter til gennemførelse af valget muliggør hurtigere offentliggørelse af resultater bringer stemmeafgivelsen på linie med udviklingen i samfundet/brug af teknologi Tekniske og juridiske vurderinger af informationssikkerhed spiller en stor rolle for vurderingen af e- valgssystemer. Herunder om anonymitet, valghemmelighed og privacy kan beskyttes tilstrækkeligt. Desuden indgår lidt bredere politiske, økonomiske, sociologiske og kulturelle vurderinger af mulige fordele og ulemper ved systemet. Formål Projektet skal være debatskabende om muligt, både i forhold til eksperter og interessenter på området og i forhold til offentligheden og måske især unge. Det skal både indeholde eksperters vurderinger af sikkerhed og privacy og forslag til løsninger. Derudover skal det også kigge lidt bredere på fordele og ulemper ved brug af forskellige e-valgssystemer til henholdsvis kommunalvalg og valg til Folketinget og komme med anbefalinger vedrørende fremtidig brug af e-valg i Danmark. Projektet vil blandt andet: vurdere problemer vedrørende informationssikkerhed og privacy se på udfordringer, som er involveret i e-valg i relation til teknologi, økonomi, lovgivning, sociologi, demokrati etc. og vurdere, hvorvidt og hvordan problemer kan løses analysere sammenhænge mellem e-valg og demokrati og hvilke konsekvenser e-valg kan have for demokratiske institutioner og processer samt på vælgeres adfærd, herunder særlige grupper som unge, handicappede m.fl. rapportere om nogle af de praktiske forsøg og pilotprojekter om moratorier og deres baggrund (Norge, Tyskland, Holland, Irland, Canada mv.) beskrive og diskutere forskellige former for e-valgssystemer og vurdere deres anvendelsesmuligheder Projektidé og metode En tværfaglig arbejdsgruppe på 6-8 personer vil indledningsvist få til opgave at vurdere, hvorvidt og hvordan man kan tilrettelægge og understøtte et e-valg til lovbestemte valg. Hvad er truslerne mod valgets legitimitet, sikkerhed, anonymitet og stemmehemmelighed? Hvorvidt og hvordan kan de imødegås? Kan der høstes gevinster i form af sparede omkostninger, modernisering og valgdeltagelse? Her kan man f.eks. tage udgangspunkt i Datatilsynets anbefalinger og vurdere, hvorvidt og hvordan et kommende e-valg kan følge disse. Arbejdsgruppens opgave er på en række møder at formulere, hvad det er for problemer, som skal løses, og give forslag til løsninger i forbindelse med informationssikkerhed og privacy ved e-valg til forskellige formål (politisk besluttede valg). Arbejdsgruppen er tværfaglig med eksperter i sikkerhed og privacy, datalogi, lovgivning på området og personer, der har erfaring fra forsøg og udvikling på området. Gruppen vurderer evt. også økonomi: omkostninger ved henholdsvis gammeldags valg og skønnede omkostninger ved e-valg i fuld skala (hvis det er muligt at få materiale, som belyser økonomien). 4

5 Arbejdsgruppen arbejder med erfaringer fra forsøg og gennemførte valg i ind- og udland og kan indkalde eksperter til belysninger af udvalgte problemstilling enten på et udvidet arbejdsgruppemøde eller en eller to små workshops. En journalist deltager i og rapporterer fra alle gruppens møder, og i løbet af 4-6 møder (frem til sept. 2010) udformes arbejdsgruppens baggrundsnotat om informationssikkerhed og privacy i forbindelse med e-valg. Med dette som udgangspunkt og grundlag arrangeres et Perspektivværksted, hvor der gennemføres en mere bred vurdering af svagheder og styrker, trusler og muligheder, f.eks. vedrørende valgdeltagelse, unges deltagelse, effektivisering/ressourcebesparelser i kommuner, vælgernes tillid, folkelig kontrol contra ekspertkontrol, gennemsigtighed etc. Processen styres stramt med vurderinger perspektiv for perspektiv og for at sikre, at der kommer brugbare resultater ud i den anden ende. Til værkstedet inviteres tværfaglige eksperter og repræsentanter for alle typer af interessenter i e-valg: statslige og kommunale myndigheder, forskere på området, it-leverandører og sikkerhedseksperter, græsrodsorganisationer, der arbejder med demokrati, it og etik mm. Arbejdsgruppen bruger resultater fra værkstedet samt gruppens baggrundsnotat med vurdering af sikkerhed m.v. til efterfølgende at udarbejde et sæt anbefalinger om e-valg i Danmark. Rapport og anbefalinger sendes til Folketing, ministerier, kommuner og andre interesserede. Målgruppe og formidling Beslutningstagere på e-valgsområdet (Folketing, kommuner, KL, Indenrigsministeriet og Videnskabsministeriet) Befolkningen Pressen Virksomheder, forskere og andre der arbejder professionelt med e-valg Unge Der kan udgives et temanummer af Teknologidebat, som f.eks. målrettes og formidles til unge. Der udgives ligeledes et Rådet til Tinget og relevant udvalg i Folketinget får ligesom Videnskabsministeriet og Indenrigsministeriet tilbud om en præsentation af projektet. En blog om e-valg vil måske kunne tiltrække en kvalificeret debat i en periode. En velbesøgt blog forventes at blive tilset jævnligt af en web-gartner, der luger de værste ukvemsbidrag ud helst dagligt. Hvis en blog skal holdes levende, bør den jævnligt fodres enten af en debatredaktør eller med interessante blogs fra folk med viden og indsigt, og som indvilliger i at bidrage på forhånd. Et forløb kunne f.eks. strække sig over 3 måneder og starte med et mindre spørgebatteri efter et tema, som derefter fornys f.eks. månedligt, altså i alt 3 gange. Bedste blogindlæg kan evt. omtales og henvises til både i Teknologidebat og i TeknoNyt. Der afholdes et afsluttende debatarrangement, hvor medlemmer af arbejdsgruppen præsenterer resultater for politikere, myndigheder og offentlighed. Der kan også udvikles mere spektakulære forslag til formidling, men det vil formentlig kræve, at der kan skaffes yderligere midler udefra. Foreløbig tidsplan Marts 2010: 1. møde i arbejdsgruppen April 2010: 2. møde i arbejdsgruppen Maj/juni 2010: 3. møde i arbejdsgruppen: lille workshop med fokus på informationssikkerhed og privacy Juni-august 2010: journalist Jakob Vedelsby skriver baggrundsnotat September 2010: 4. møde i arbejdsgruppen Oktober 2010: afholdelse af større workshop om bredere vurdering af e-valg i demokratisk perspektiv Oktober/november 2010: rapport færdiggøres 5

6 November 2010: 5. møde i arbejdsgruppen December 2010: lancering af rapport og anbefalinger Medlemmer af arbejdsgruppen Michael Hedelund, chefkonsulent i DUF, ansvarlig for arbejdet med unge og demokrati Klaus Levinsen, lektor SDU, evaluerer ungevalget Erik Frøkjær, lektor, Datalogisk Institut, KU Steffen Stripp, projektleder ESL, Dansk Metal Birgitte Kofod Olsen, CSR konsulent, TrygVesta Christian Wernberg-Tougaard, formand, Rådet for Større IT-Sikkerhed Henning Mortensen, konsulent, ITEK/Dansk Industri 6

MYTER OG TESER OM evalg

MYTER OG TESER OM evalg Kommunaludvalget 2012-13 KOU Alm.del Bilag 70 Offentligt MYTER OG TESER OM evalg Christian Wernberg-Tougaard, Medlem af bestyrelsen, Rådet for Digital Sikkerhed Formand, IT-Branchens IT-sikkerhedsudvalg

Læs mere

Konceptforslag for afholdelse af prøvevalg for de 16- og 17-årige i forbindelse med kommunalvalget i 2009.

Konceptforslag for afholdelse af prøvevalg for de 16- og 17-årige i forbindelse med kommunalvalget i 2009. 2009 Konceptforslag for afholdelse af prøvevalg for de 16- og 17-årige i forbindelse med kommunalvalget i 2009. KL s Konsulentvirksomhed, Køge Kommune og DUF Dansk Ungdoms Fællesråd indledte i efteråret

Læs mere

Perspektiver fra Teknologirådets rapport om e-valg

Perspektiver fra Teknologirådets rapport om e-valg Perspektiver fra Teknologirådets rapport om e-valg Christian Wernberg-Tougaard, Formand, Rådet for Større IT-sikkerhed Direktør, Offentlig Sektor, Oracle EMEA Slide 1 Teknologirådets evalg s rapport En

Læs mere

Forord... 3. Resumé... 4. Grundlæggende principper for digitale valg... 7. Anbefalinger om digitale valg... 9

Forord... 3. Resumé... 4. Grundlæggende principper for digitale valg... 7. Anbefalinger om digitale valg... 9 Indhold Forord... 3 Resumé... 4 Introduktion til Teknologirådets projekt E-valg en udfordring for demokratiet?... 5 Grundlæggende principper for digitale valg... 7 Anbefalinger om digitale valg... 9 Anbefaling

Læs mere

Magistraten tog redegørelsen til efterretning, idet der arbejdes videre med de nævnte projekter.

Magistraten tog redegørelsen til efterretning, idet der arbejdes videre med de nævnte projekter. 334. Valgdeltagelsen ved kommunalvalget den 17. november 2009 Magistraten tog redegørelsen til efterretning, idet der arbejdes videre med de nævnte projekter. Beskrivelse af sagen: Ved kommunalvalget den

Læs mere

(Digital stemmeafgivning og stemmeoptælling)

(Digital stemmeafgivning og stemmeoptælling) Enhed VALG-ENH, Valgenheden Sagsbehandler DEPNNM Koordineret med Sagsnr. 2012-00549 Doknr. 24756 Dato 16-11-2012 Forslag til Lov om ændring af lov om valg til Folketinget, lov om valg af danske medlemmer

Læs mere

Evalueringsrapport. Elevernes Folketingsvalg 2011. - Effekten på de unges demokratiske opmærksomhed, forståelse og engagement.

Evalueringsrapport. Elevernes Folketingsvalg 2011. - Effekten på de unges demokratiske opmærksomhed, forståelse og engagement. Elevernes Folketingsvalg 2011 Evalueringsrapport - Effekten på de unges demokratiske opmærksomhed, forståelse og engagement Udarbejdet af: Assembly Voting Rued Langgaards Vej 7, 5D 07 2300 København S

Læs mere

Internationale erfaringer med digitalt understøttede afstemninger (e-valg)

Internationale erfaringer med digitalt understøttede afstemninger (e-valg) Kommunaludvalget 2012-13 L 132 Bilag 1 Offentligt Enhed VALG-ENH, Valgenheden Sagsbehandler DEPNNM Koordineret med Sagsnr. 2012-00549 Doknr. 50482 Dato 21-01-2013 Internationale erfaringer med digitalt

Læs mere

evalg i Danmark DANSKERNES HOLDNINGER TIL STEMMEAFGIVNING VIA INTERNETTET Danskerne klar til at afprøve digitale folketingsvalg

evalg i Danmark DANSKERNES HOLDNINGER TIL STEMMEAFGIVNING VIA INTERNETTET Danskerne klar til at afprøve digitale folketingsvalg evalg i Danmark DANSKERNES HOLDNINGER TIL STEMMEAFGIVNING VIA INTERNETTET Danskerne klar til at afprøve digitale folketingsvalg Bred vælgeropbakning til digitale valg KMD ANALYSE BRIEFING JANUAR 2017 ANALYSE

Læs mere

Vision om digitale signaturer i Danmark

Vision om digitale signaturer i Danmark Vision om digitale signaturer i Danmark Yih-Jeou Wang kontorchef, IT-sikkerhedskontoret IT- og Telestyrelsen, Danmark Ministerrådet for informationsteknologi (MR-IT) Konferencen Demokratiets fremtid i

Læs mere

evalg i Danmark DANSKERNES HOLDNINGER TIL STEMMEAFGIVNING VIA INTERNETTET

evalg i Danmark DANSKERNES HOLDNINGER TIL STEMMEAFGIVNING VIA INTERNETTET evalg i Danmark DANSKERNES HOLDNINGER TIL STEMMEAFGIVNING VIA INTERNETTET KMD ANALYSE JANUAR 2017 OM KMD ANALYSE KMD Analyse udarbejder analyser om de digitale muligheder i det offentlige og private Danmark.

Læs mere

Indstilling. Valg til Integrationsrådet 2010. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Den 13. november 2009.

Indstilling. Valg til Integrationsrådet 2010. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Den 13. november 2009. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 13. november 2009 1. Resume Ifølge retningslinier i Integrationsloven kan kommunerne vælge at oprette et Integrationsråd. Århus Kommune

Læs mere

Borgernes krav til håndtering af sundhedsdata. v/ Jacob Skjødt Nielsen Teknologirådet

Borgernes krav til håndtering af sundhedsdata. v/ Jacob Skjødt Nielsen Teknologirådet Borgernes krav til håndtering af sundhedsdata v/ Jacob Skjødt Nielsen Teknologirådet Teknologirådets opgave er at udbrede kendskabet til teknologi, dens muligheder og dens konsekvenser. Teknologirådet

Læs mere

Europaudvalget EUU Alm.del Bilag 230 Offentligt

Europaudvalget EUU Alm.del Bilag 230 Offentligt Europaudvalget 2015-16 EUU Alm.del Bilag 230 Offentligt UDENRIGSMINISTERIET Grund- og nærhedsnotat Reform af valgloven i Den Europæiske Union Europa-Parlamentets beslutning af 11. november 2015 om reform

Læs mere

Ledelse, organisatorisk og personlig udvikling Forstanderkredsen 13. maj Great Place to Work Institute, Inc.

Ledelse, organisatorisk og personlig udvikling Forstanderkredsen 13. maj Great Place to Work Institute, Inc. Ledelse, organisatorisk og personlig udvikling Forstanderkredsen 13. maj 2009 Great Place to Work Institute Hvad er en god arbejdsplads? Hvordan måler man styrker og svagheder? Hvordan kan man arbejde

Læs mere

Notat på baggrund af national repræsentativ survey

Notat på baggrund af national repræsentativ survey 27.05.14 Danskernes syn på medlemsdemokrati Side 1 af 6 Notat på baggrund af national repræsentativ survey En stor del af danskerne er aktive i foreninger og har med jævne mellemrum mulighed for at yde

Læs mere

I dette notat beskrives mulige valgformer som grundlag for at fastsætte reglerne for, hvordan ældrerådsvalget i 2017 afholdes.

I dette notat beskrives mulige valgformer som grundlag for at fastsætte reglerne for, hvordan ældrerådsvalget i 2017 afholdes. INTERN SERVICE Dato: 27. november 2016 Sagsnr.: 16/12832 Kontaktperson: Henrik B. Larsen Dir. tlf.: 7996 6050 E-mail: hbl@vejen.dk NOTAT Fremmødevalg eller brevafstemning til ældrerådsvalg 2017 Indledning

Læs mere

Sammenfatning af udvalgets konklusioner

Sammenfatning af udvalgets konklusioner KAPITEL 2 Sammenfatning af udvalgets konklusioner Kapitel 2. Sammenfatning af udvalgets konklusioner Danmark er et folkestyre og en retsstat. De politiske beslutninger på nationalt, regionalt og kommunalt

Læs mere

TILGÆNGELIG INFORMATION I EN LIVSLANG LÆRINGSPROCES

TILGÆNGELIG INFORMATION I EN LIVSLANG LÆRINGSPROCES TILGÆNGELIG INFORMATION I EN LIVSLANG LÆRINGSPROCES Alle elever og studerende har en fundamental ret til at få adgang til information, uanset om de har handicaps, særlige behov mv. eller ej. Informations-

Læs mere

smart cities rnetdrevet innovation ital demokrati global interne overnanceoutlook rens digitale forretningsmodel Dansk IGF 2013

smart cities rnetdrevet innovation ital demokrati global interne overnanceoutlook rens digitale forretningsmodel Dansk IGF 2013 rnetdrevet innovation ital demokrati global interne overnanceoutlook smart cities rens digitale forretningsmodel Program 9.00 Registrering og morgenkaffe 9.30 Velkomst ved Erhvervsstyrelsens direktør,

Læs mere

Projektbeskrivelse for Fremfærd Bruger Projekt Teknologi og tillid

Projektbeskrivelse for Fremfærd Bruger Projekt Teknologi og tillid Projektbeskrivelse for Fremfærd Bruger Projekt Teknologi og tillid Baggrund for projektet Teknologiske løsninger og digitaliseringen udvikler sig eksponentielt og eksplosivt nu og i fremtiden. Vi ser med

Læs mere

Assembly Voting. valget er dit. et interaktivt demokratirollespil til folkeskolens ældste klasser og ungdomsuddannelser.

Assembly Voting. valget er dit. et interaktivt demokratirollespil til folkeskolens ældste klasser og ungdomsuddannelser. Assembly Voting valget er dit et interaktivt demokratirollespil til folkeskolens ældste klasser og ungdomsuddannelser. Valget er dit Et demokratirollespil til folkeskolens ældste klasser og til ungdomsuddannelser,

Læs mere

Høringssvar vedrørende forslag til ændring af diverse valglove, med henblik på forsøg med digital stemmeafgivelse og stemmeoptælling.

Høringssvar vedrørende forslag til ændring af diverse valglove, med henblik på forsøg med digital stemmeafgivelse og stemmeoptælling. Christian Panton Roskildevej 31, 1.tv 2000 Frederiksberg 14. december 2012 Økonomi- og indenrigsministeriet Slotsholmen 10-12 1216 København K Via e-mail: valg@oim.dk Høringssvar vedrørende forslag til

Læs mere

B 103 - Bilag 6 Offentligt

B 103 - Bilag 6 Offentligt Udvalget for Videnskab og Teknologi B 103 - Bilag 6 Offentligt Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling Udvalget for Videnskab og Teknologi Folketinget Christiansborg 1240 København K Hermed fremsendes

Læs mere

Asmus Leth Olsen. Kommunestyre og kommunernes indbyrdes relation

Asmus Leth Olsen. Kommunestyre og kommunernes indbyrdes relation Asmus Leth Olsen Kommunestyre og kommunernes indbyrdes relation Publikationen Kommunestyre og kommunernes indbyrdes relation kan downloades fra hjemmesiden www.akf.dk AKF, Anvendt KommunalForskning Købmagergade

Læs mere

Beslutningsgrundlag for eventuel indførelse af digital valgliste og brevstemmeprotokol

Beslutningsgrundlag for eventuel indførelse af digital valgliste og brevstemmeprotokol Beslutningsgrundlag for eventuel indførelse af digital valgliste og brevstemmeprotokol Indledning Udviklingen i og digitaliseringen af samfundet er øget væsentligt de seneste år, og senest i november 2014

Læs mere

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0163 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0163 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0163 Bilag 1 Offentligt Grundnotat til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Udvalg for Videnskab og Teknologi Kommissionens meddelelse til Europa-Parlamentet, Rådet,

Læs mere

KOMMENTERET HØRINGSNOTAT. over

KOMMENTERET HØRINGSNOTAT. over Enhed VALG-ENH, Valgenheden Sagsbehandler DEPNNM Koordineret med KOMMENTERET HØRINGSNOTAT over Forslag til lov om ændring af lov om valg til Folketinget, lov om valg af danske medlemmer til Europa-Parlamentet

Læs mere

RAPPORT. Unges holdninger til EU 2007. Kunde: Dansk Ungdoms fællesråd Scherfigsvej 5 2100 København Ø. Projektnummer: 53946

RAPPORT. Unges holdninger til EU 2007. Kunde: Dansk Ungdoms fællesråd Scherfigsvej 5 2100 København Ø. Projektnummer: 53946 RAPPORT Unges holdninger til EU 2007 Projektnummer: 53946 Rapporteringsmåned: Marts 2007 Kunde: Dansk Ungdoms fællesråd Scherfigsvej 5 2100 København Ø TNS Gallup METODENOTAT BAGGRUND TNS Gallup har for

Læs mere

Kommissorium for Udvalg om åbenhed om den økonomiske støtte til politiske partier

Kommissorium for Udvalg om åbenhed om den økonomiske støtte til politiske partier Lovafdelingen Dato: 11. marts 2014 Kontor: Lovkvalitetskontoret Sagsbeh: Katrine Busch Sagsnr.: 2011-750-0013 Dok.: 1109053 Kommissorium for Udvalg om åbenhed om den økonomiske støtte til politiske partier

Læs mere

RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1

RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse om udviklingsbistand til Tanzania, herunder Danidas brug af evalueringer mv. September 2009 RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE

Læs mere

Behandling af klager over kommunalvalget den 21. november 2017

Behandling af klager over kommunalvalget den 21. november 2017 Indstilling Til Aarhus Byråd Fra Borgmesterens Afdeling Dato 27. november 2017 Prioriteret sag Behandling af klager over kommunalvalget den 21. november 2017 1. Resume Aarhus Kommune har i forbindelse

Læs mere

Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3298 - RIA Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3298 - RIA Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3298 - RIA Bilag 2 Offentligt Dato: Kontor: Straffuldbyrdelseskontoret Sagsbeh: Sanne Renée Stengaard Jensen Sagsnr.: 2014-3051/01-0020 Dok.: 1080691 Supplerende samlenotat

Læs mere

Økonomi- og Indenrigsministeriet Slotsholmen 10-12 1216 København K

Økonomi- og Indenrigsministeriet Slotsholmen 10-12 1216 København K Økonomi- og Indenrigsministeriet Slotsholmen 10-12 1216 København K DemTech v. IT- Universitetet i København Rued Langgaards vej 7. DK- 2300 KBH S Direkte tlf. 7218 5282 carsten@itu.dk København, d. 14.

Læs mere

Kommunalvalg aktiviteter til fremme af valgdeltagelsen

Kommunalvalg aktiviteter til fremme af valgdeltagelsen Økonomiudvalget Punkt: 6 Acadre sagsnr.: 17/6719 Journalnr.: Sagsforløb: ØU - Åben sag Mødedato: 08.06.2017 Sagsansvarlig enhed: Politik, Udvikling og Borgerservice Sagsbehandler: Christian Buch Sørensen

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om valg til Folketinget, lov om valg af danske medlemmer til Europa-Parlamentet og lov om kommunale og regionale valg

Forslag. Lov om ændring af lov om valg til Folketinget, lov om valg af danske medlemmer til Europa-Parlamentet og lov om kommunale og regionale valg Lovforslag nr. L 132 Folketinget 2012-13 Fremsat den 31. januar 2013 af økonomi- og indenrigsministeren (Margrethe Vestager) Forslag til Lov om ændring af lov om valg til Folketinget, lov om valg af danske

Læs mere

Bekendtgørelse om Forretningsorden for Det Systemiske Risikoråd

Bekendtgørelse om Forretningsorden for Det Systemiske Risikoråd BEK nr 977 af 01/07/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 4. februar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., j.nr. 13/02365 Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri Januar 2014 Et åbent Europa skal styrke europæisk industri AF chefkonsulent Andreas Brunsgaard, anbu@di.dk Industrien står for 57 pct. af europæisk eksport og for to tredjedele af investeringer i forskning

Læs mere

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 3. maj 2013.JRSK/brdi Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 Den samfundsøkonomiske udfordring De demografiske ændringer i befolkningen og den økonomiske krise presser finansieringen

Læs mere

DANSK IT S ANBEFALINGER TIL STYRKELSE AF DANSKERNES DIGITALE KOMPETENCER. Udarbejdet af DANSK IT s udvalg for Digitale kompetencer

DANSK IT S ANBEFALINGER TIL STYRKELSE AF DANSKERNES DIGITALE KOMPETENCER. Udarbejdet af DANSK IT s udvalg for Digitale kompetencer DANSK IT S ANBEFALINGER TIL STYRKELSE AF DANSKERNES DIGITALE KOMPETENCER Udarbejdet af DANSK IT s udvalg for Digitale kompetencer Udarbejdet af DANSK IT s udvalg for Digitale kompetencer Udvalget består

Læs mere

Notat. Blandt indvandrerne stemmer folk fra de gamle EU-lande markant mere end folk fra ikke vestlige lande og fra de nye EU-lande.

Notat. Blandt indvandrerne stemmer folk fra de gamle EU-lande markant mere end folk fra ikke vestlige lande og fra de nye EU-lande. Staben Middelfart Kommune Østergade 11 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5015 Fax +45 8888 5501 Dato: 15. maj 2013 Sagsnr.: 2013-005238-4 Martin.Albertsen@middelfart.dk

Læs mere

Danmarks Bedste Arbejdspladser

Danmarks Bedste Arbejdspladser Danmarks Bedste Arbejdspladser Kim Møller Great Place to Work Institute 1. februar 2007 Baggrund og historie Argentina Belgien Brasilien Canada Chile Colombia Danmark Ecuador England Finland Frankrig Grækenland

Læs mere

Assembly Voting Konference-Kit

Assembly Voting Konference-Kit Afstemninger Afstemninger ved lov- og vedtægtsbestemte generalforsamlinger, repræsentantskabsmøder, konferencer, møder og lign. Forum Deltagernes digitale mødested til formel og dokumenteret forslagsstillelse,

Læs mere

Seniorrådet ønsker at afvikle valg til Seniorrådet 2017 som et fremmødevalg på samme dag og på samme valgsteder som valg til kommune og region.

Seniorrådet ønsker at afvikle valg til Seniorrådet 2017 som et fremmødevalg på samme dag og på samme valgsteder som valg til kommune og region. Til Byrådet Hedensted Kommune Seniorrådet ønsker at afvikle valg til Seniorrådet 2017 som et fremmødevalg på samme dag og på samme valgsteder som valg til kommune og region. Der er på landsplan en del

Læs mere

1. Den senest offentliggjorte måned August 2015, samt udvikling i forhold til august 2014 Alle typer Hoteller Camping* Feriecenter Vandrerhjem Lystbådehavne* Feriehuse pct. pct.point pct. pct.point pct.

Læs mere

1. Den senest offentliggjorte måned Juni 2015, samt udvikling i forhold til juni 2014 Alle typer Hoteller Camping* Feriecenter Vandrerhjem Lystbådehavne* Feriehuse pct. pct.point pct. pct.point pct. pct.point

Læs mere

1. Den senest offentliggjorte måned Juli 2015, samt udvikling i forhold til juli 2014 Alle typer Hoteller Camping* Feriecenter Vandrerhjem Lystbådehavne* Feriehuse pct. pct.point pct. pct.point pct. pct.point

Læs mere

Beboerdemokrati 2.0. Boliglaboratoriet www.boliglaboratoriet.dk Gothersgade 11, 3- sal 1123 København K +45 2856 2424 line@boliglaboratoriet.

Beboerdemokrati 2.0. Boliglaboratoriet www.boliglaboratoriet.dk Gothersgade 11, 3- sal 1123 København K +45 2856 2424 line@boliglaboratoriet. Beboerdemokrati 2.0 Assembly Voting v. Aion ApS www.assemblyvoting.dk Kompagnistræde 6, 2. sal DK-1208 København K +45 2684 6644 beboerdemokrati@aion.dk Boliglaboratoriet www.boliglaboratoriet.dk Gothersgade

Læs mere

Reduktion i antallet af afstemningssteder.

Reduktion i antallet af afstemningssteder. Reduktion i antallet af afstemningssteder. Indledning Der fremsættes forslag til reduktion af afstemningssteder på grund af dels udviklingen og anvendelsen af digitale valg, dels vanskeligheder med at

Læs mere

Marginalskatter i OECD- lande bortfald af topskat vil sende den danske topmarginalskat ned på konkurrencedygtigt niveau

Marginalskatter i OECD- lande bortfald af topskat vil sende den danske topmarginalskat ned på konkurrencedygtigt niveau Af cheføkonom Mads Lundby Hansen Direkte telefon 21 23 79 52 CEPOS Landgreven 3, 3. 1301 København K +45 33 45 60 30 www.cepos.dk 7. august 2013 bortfald af topskat vil sende den danske topmarginalskat

Læs mere

POLITISK LEDERSKAB OG BORGERDIALOG

POLITISK LEDERSKAB OG BORGERDIALOG POLITISK LEDERSKAB OG BORGERDIALOG Holbæk Kommune har en klar ambition om at styrke dialogen om den politiske retning og inddrage borgere, brugere og virksomheder i udviklingen af politikker og løsninger.

Læs mere

Domstolsstyrelsen. Notat om. 4. september 2003. rapport om tolkebistand i retssager:

Domstolsstyrelsen. Notat om. 4. september 2003. rapport om tolkebistand i retssager: Domstolsstyrelsen Administrationskontoret CER10667/Sagsbeh. CER J.nr. 02.01.01.2001-7.246 rapport om tolkebistand i retssager: Notat om 4. september 2003 Nedenfor redegøres for hovedindholdet af de forslag

Læs mere

Formand for CO-industri og forbundsformand for Dansk Metal Claus Jensen Tale ved præsentationen af tænketanken EUROPA Mandag den 2.

Formand for CO-industri og forbundsformand for Dansk Metal Claus Jensen Tale ved præsentationen af tænketanken EUROPA Mandag den 2. 1 Formand for CO-industri og forbundsformand for Dansk Metal Claus Jensen Tale ved præsentationen af tænketanken EUROPA Mandag den 2. december 2013 Godmorgen, og også et velkommen til dette møde fra mig.

Læs mere

Inspirationskatalog Kommunalvalg 2013. Kommunerne og valgdeltagelsen

Inspirationskatalog Kommunalvalg 2013. Kommunerne og valgdeltagelsen Inspirationskatalog Kommunalvalg 2013 Kommunerne og valgdeltagelsen Kommuna Den 19. november 2013 er der kommunalvalg. Det er vigtigt, at så mange som muligt tager del i demokratiet den dag. Derfor opfordrer

Læs mere

Standard Eurobarometer 80. MENINGSMÅLING I EU Efterår 2013 NATIONAL RAPPORT DANMARK

Standard Eurobarometer 80. MENINGSMÅLING I EU Efterår 2013 NATIONAL RAPPORT DANMARK Standard Eurobarometer 80 MENINGSMÅLING I EU Efterår 2013 NATIONAL RAPPORT DANMARK Undersøgelsen er blevet bestilt og koordineret af den Europa Kommissionen, Generaldirektoratet for Kommunikation. Denne

Læs mere

Hvad kan forklare danmarks eksport mønster?

Hvad kan forklare danmarks eksport mønster? Organisation for erhvervslivet Januar 2010 Hvad kan forklare danmarks eksport mønster? AF CHEFKONSULENT MORTEN GRANZAU NIELSEN, MOGR@DI.DK en nyudviklet eksportmodel fra DI kan forklare 90 pct. af Danmarks

Læs mere

Projektet. Indsamling af erfaringer med digitale inddragelsesmetoder i teori og praksis. Formidling af viden og erfaringer til byplanlæggere m.fl.

Projektet. Indsamling af erfaringer med digitale inddragelsesmetoder i teori og praksis. Formidling af viden og erfaringer til byplanlæggere m.fl. Ellen Højgaard Jensen Direktør, Dansk Byplanlab. Signe Sloth Hansen Chefrådgiver, Kuben Management Fokus - Hvordan udnytter vi digitaliseringen i praksis ift. borgerinddragelse og byudvikling? - Hvad er

Læs mere

Oplæg om KL s indsats frem til kommunalvalget 2013

Oplæg om KL s indsats frem til kommunalvalget 2013 Oplæg om KL s indsats frem til kommunalvalget 2013 Faldende interesse? http://www.cvap.polsci.ku.dk/valgdeltagelse/valgdeltagelse_i_kommunerne/ Massiv forskning i kommunalvalget Valgdeltagelsen i Aarhus

Læs mere

It i folkeskolens matematikundervisning

It i folkeskolens matematikundervisning It i folkeskolens matematikundervisning Læringskonsulenterne Kvalitetsudvikling baseret på data og viden, nationale test og LIS-systemet. Matematik Folkeskolens prøver Talblindhedsprojekt Matematik Ministeriel

Læs mere

Information om lokale udsatteråd

Information om lokale udsatteråd Information om lokale udsatteråd I denne pakke finder du information om lokale udsatteråd. Pakken kan bruges som generel oplysning og/eller som inspiration til selv at oprette et lokalt udsatteråd. Indhold

Læs mere

NORDISK SAMARBEJDE OM INFORMATIONSSIKKERHED I KOMMUNER OG REGIONER

NORDISK SAMARBEJDE OM INFORMATIONSSIKKERHED I KOMMUNER OG REGIONER NORDISK SAMARBEJDE OM INFORMATIONSSIKKERHED I KOMMUNER OG REGIONER NOTAT OM INFORMATIONSSIKKERHED OG DIGITALISERING 2014 2008 2014 Notatet er udarbejdet for: Oktober 2014 INDLEDNING Digitaliseringen i

Læs mere

RICHES Renewal, innovation & Change: Heritage and European Society (Fornyelse, Innovation og Forandring: Arv og europæisk samfund)

RICHES Renewal, innovation & Change: Heritage and European Society (Fornyelse, Innovation og Forandring: Arv og europæisk samfund) Dette projekt har modtaget midler fra den Europæiske Unions syvende Ramme-program, for forskning, teknologisk udvikling og demonsration, under tilskudsaftale nr 612789 RICHES Renewal, innovation & Change:

Læs mere

BRITISK EUROSKEPSIS ER MERE ØKONOMISK END DEN DANSKE

BRITISK EUROSKEPSIS ER MERE ØKONOMISK END DEN DANSKE BRITISK EUROSKEPSIS ER MERE ØKONOMISK END DEN DANSKE Kontakt: Forskningschef, Catharina Sørensen +45 21 54 88 21 cas@thinkeuropa.dk RESUME Den britiske afstemning om EU-medlemskabet har affødt lignende

Læs mere

Udbudsannonce Prækvalifikation. Annoncering af konsulentbistand til udarbejdelse af evaluering af frikommuneordningen. Marts 2014

Udbudsannonce Prækvalifikation. Annoncering af konsulentbistand til udarbejdelse af evaluering af frikommuneordningen. Marts 2014 Udbudsannonce Prækvalifikation Annoncering af konsulentbistand til udarbejdelse af evaluering af frikommuneordningen Marts 2014 Baggrund og formål KL udbyder i samarbejde med Økonomi- og Indenrigsministeriet

Læs mere

7 Overnatningsprognose for Danmark 2014-2017 Marked 2011 2012 2013 2014* 2015* 2016* 2017* Udlandet 4,6% 0,5% -0,3% 2-4 % 1½ - 3½ % 1-3 % 1-3 % Danmark 2,5% 0,0% 0,9% 1-3 % ½ - 2½ % 0-2 % 0-2

Læs mere

VALGHÅNDBOG. for valg til skolebestyrelser i Århus Kommune 2010

VALGHÅNDBOG. for valg til skolebestyrelser i Århus Kommune 2010 VALGHÅNDBOG for valg til skolebestyrelser i Århus Kommune 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 INDLEDNING... 3 VALG TIL SKOLEBESTYRELSER - ET OVERBLIK... 4 VALG TIL SKOLEBESTYRELSER: IDÉLISTE

Læs mere

Foreløbig rapport om fordelingen af medlemmer i Europa- Parlamentet

Foreløbig rapport om fordelingen af medlemmer i Europa- Parlamentet Europaudvalget EU-note - E 78 Offentligt Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 12. september 2007 Folketingets repræsentant ved EU Til udvalgets medlemmer og stedfortrædere Foreløbig rapport om

Læs mere

Introduktion... 3. Fire baggrundsinterview... 5. Revision og folkelig kontrol... 5 Demokrati og tillid... 7 Valgdeltagelse... 10 Lovgivning...

Introduktion... 3. Fire baggrundsinterview... 5. Revision og folkelig kontrol... 5 Demokrati og tillid... 7 Valgdeltagelse... 10 Lovgivning... Indhold Introduktion... 3 Fire baggrundsinterview... 5 Revision og folkelig kontrol... 5 Demokrati og tillid... 7 Valgdeltagelse... 10 Lovgivning... 12 Nedslag i valglovgivningens historie i Danmark...

Læs mere

DEN OFFENTLIGE KOMMUNIKATIONSINDSATS; PLIGT ELLER MULIGHED? DEN SURE PLIGT

DEN OFFENTLIGE KOMMUNIKATIONSINDSATS; PLIGT ELLER MULIGHED? DEN SURE PLIGT DEN OFFENTLIGE KOMMUNIKATIONSINDSATS; PLIGT ELLER MULIGHED? Der kommunikeres meget i det offentlige. Der er love og regler for hvad der skal siges til offentligheden i hvilke situationer. Der er lokalplaner,

Læs mere

Udkast til Nye læreplaner i tysk Bente Hansen Side 1

Udkast til Nye læreplaner i tysk Bente Hansen Side 1 Udkast til Nye læreplaner i tysk Bente Hansen Side 1 Velkommen Dagens program 10.00-10.45 Fremmedsprogsdidaktik Interkulturel kommunikativ kompetence og progression (ved Petra Daryai-Hansen, Phd, lektor

Læs mere

Udvalget om Konstitutionelle Anliggender ARBEJDSDOKUMENT. E-demokrati i Den Europæiske Union: muligheder og udfordringer

Udvalget om Konstitutionelle Anliggender ARBEJDSDOKUMENT. E-demokrati i Den Europæiske Union: muligheder og udfordringer Europa-Parlamentet 2014-2019 Udvalget om Konstitutionelle Anliggender 7.4.2016 ARBEJDSDOKUMENT E-demokrati i Den Europæiske Union: muligheder og udfordringer Udvalget om Konstitutionelle Anliggender Ordfører:

Læs mere

Analyser og anbefalinger i Dansk Økonomi, forår 2009

Analyser og anbefalinger i Dansk Økonomi, forår 2009 Analyser og anbefalinger i Dansk Økonomi, forår 2009 Formandskabet for Det Økonomiske Råd 28. maj 2009 Konjunktursituationen og aktuel økonomisk politik Udsigt til produktionsfald både i Danmark og internationalt

Læs mere

En demokratisk vej ud af krisen? National eller europæisk? Tore Vincents Olsen Lektor Institut for Samfund og Globalisering Roskilde Universitet

En demokratisk vej ud af krisen? National eller europæisk? Tore Vincents Olsen Lektor Institut for Samfund og Globalisering Roskilde Universitet En demokratisk vej ud af krisen? National eller europæisk? Tore Vincents Olsen Lektor Institut for Samfund og Globalisering Roskilde Universitet Eurokriseløsninger En række topmøder mellem regeringsledere

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar - juli 2017 VisitDenmark, 2017 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: september 2017 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: juli

Læs mere

Sag Ældrerådsvalg 2013 Sagsnr. 13/661 Initialer anetha. Åben sag

Sag Ældrerådsvalg 2013 Sagsnr. 13/661 Initialer anetha. Åben sag Sag Ældrerådsvalg 2013 Sagsnr. 13/661 Initialer anetha Åben sag Resumé Ældrerådets valgperiode udløber med udgangen af 2013, og der skal således afvikles ældrerådsvalg i indeværende år. I henhold til Lov

Læs mere

Unges (individuelle) politiske engagement

Unges (individuelle) politiske engagement Unges (individuelle) politiske engagement Politisk interesse: hvad optager de unge Politisk deltagelse Valgdeltagelse Politisk holdning Medier og politik 18 års eller 16 års valgret? (Valgretskommissionen

Læs mere

I RKSK (brevvalg) var stemmeprocenten i 2009, 60,4% og i 2013, 56,2%. På landsplan blev der ifølge undersøgelsen i 2013 anvendt følgende valgformer:

I RKSK (brevvalg) var stemmeprocenten i 2009, 60,4% og i 2013, 56,2%. På landsplan blev der ifølge undersøgelsen i 2013 anvendt følgende valgformer: Valg til Ældreråd i Ringkøbing-Skjern Kommune Resumé Ældrerådet har forslået at ændre den nuværende ordning om brevvalg til Ældrerådet til en ordning med fremmødevalg i forbindelse med valg til Byråd og

Læs mere

DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR LEDERE

DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR LEDERE DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR LEDERE 1 INTRO DE FØRSTE SKRIDT er en ny måde at drive a-kasse på. Fra at være a-kassen, der bestemmer, hvor, hvordan og hvornår den ledige skal være i kontakt med a-kassen,

Læs mere

Ansøgning om økonomisk støtte til forebyggelse af selvmord og selvmordsforsøg. Ansøgningsfrist 15. februar 2007

Ansøgning om økonomisk støtte til forebyggelse af selvmord og selvmordsforsøg. Ansøgningsfrist 15. februar 2007 Socialministeriet Tilskudsadministrationen Holmens Kanal 22 1060 København K Ansøgning om økonomisk støtte til forebyggelse af selvmord og selvmordsforsøg. Ansøgningsfrist 15. februar 2007 1. Projektets

Læs mere

It og eksamen i de gymnasiale uddannelser. 2. februar 2012 Sags nr.: 099.48K.311

It og eksamen i de gymnasiale uddannelser. 2. februar 2012 Sags nr.: 099.48K.311 Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail ktst@ktst.dk www.ktst.dk CVR nr. 29634750 It og eksamen i de gymnasiale uddannelser Indledning

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2015

Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Dokumentnr.: 727-2011-34784 side 1 Dokumentnr.: 727-2011-34784 side 2 Resume: Digitaliseringsstrategien for Odder Kommune 2011-2015 er en revidering af Odder Kommunes

Læs mere

Rådet var således beslutningsdygtigt. Workshoppen blev faciliteret af konsulent Bjørn Nygaard.

Rådet var således beslutningsdygtigt. Workshoppen blev faciliteret af konsulent Bjørn Nygaard. 15-01-2009, Workshop Opsamling på workshop. Integrationsrådets organisering 2009. Indledning Integrationsrådet afholdt ekstraordinær workshop torsdag d. 15. januar 2009, for at tage stilling til rådets

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar - juni 2017 VisitDenmark, 2017 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: september 2017 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: juni

Læs mere

Høje omkostninger og mangel på medarbejdere holder Danmark tilbage

Høje omkostninger og mangel på medarbejdere holder Danmark tilbage Allan Sørensen, chefanalytiker als@di.dk, 2990 6323 MAJ 2017 Høje omkostninger og mangel på medarbejdere holder Danmark tilbage Danmark rykker en plads tilbage og indtager nu syvendepladsen på IMD s liste

Læs mere

Kommissorium. Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering. September 2014

Kommissorium. Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering. September 2014 Kommissorium Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering September 2014 1 Indhold 1: Formål... 3 2: Indhold og opgaver...4 3: Organisering... 4 4: Forretningsorden... 6 5: Finansiering

Læs mere

Meddelelse om behandling af ansøgninger om optagelse af herboende EU-borgere på valglisten til Europa-Parlamentsvalget søndag den 25.

Meddelelse om behandling af ansøgninger om optagelse af herboende EU-borgere på valglisten til Europa-Parlamentsvalget søndag den 25. Til alle kommunalbestyrelser 8 bilag Slotsholmsgade 10-12 1216 København K Telefon 72 28 24 00 Fax 72 28 24 01 valg@oim.dk valg.oim.dk Sagsnr. 2014-13150 Doknr. 205243 Dato 25-02-2014 Meddelelse om behandling

Læs mere

Digital signatur og XML. Karsten Munk, Videnskabsministeriet

Digital signatur og XML. Karsten Munk, Videnskabsministeriet Digital signatur og XML Karsten Munk, Videnskabsministeriet Indledning Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling tidligere IT- og Forskningsministeriet + universiteterne + innovationspolitikken

Læs mere

Folketingets Udvalg for Videnskab og Teknologi Christiansborg 1240 København K

Folketingets Udvalg for Videnskab og Teknologi Christiansborg 1240 København K Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling Folketingets Udvalg for Videnskab og Teknologi Christiansborg 1240 København K./. Til Folketingets Udvalg for Videnskab og Teknologis orientering vedlægges

Læs mere

CASEEKSAMEN. Samfundsfag NIVEAU: C. 22. maj 2015

CASEEKSAMEN. Samfundsfag NIVEAU: C. 22. maj 2015 CASEEKSAMEN Samfundsfag NIVEAU: C 22. maj 2015 OPGAVE På adr. http://ekstranet.learnmark.dk/eud-eksamen2015/ finder du Opgaven elektronisk Eksamensplan 2.doc - skal afleveres i 1 eksemplar på case arbejdsdagen

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar - august 2017 VisitDenmark, 2017 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: oktober 2017 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: august

Læs mere

Analyseinstitut for Forskning

Analyseinstitut for Forskning Analyseinstitut for Forskning Den danske brugerundersøgelse i forbindelse med en eventuel etablering af selvstændig Nordisk Forskningsstatistik Notat 2003/2 Analyseinstitut for Forskning The Danish Institute

Læs mere

Workshop: Anvendelse af samfundsøkonomisk metode i transportsektoren. Tidspunkt: Tirsdag den 27. august 2002, kl. 9.00-12.20

Workshop: Anvendelse af samfundsøkonomisk metode i transportsektoren. Tidspunkt: Tirsdag den 27. august 2002, kl. 9.00-12.20 Trafikministeriet Notat Workshop på Trafikdagene 2002 Dato J.nr. Sagsbeh. Org. enhed : 8. oktober 2002 : 106-49 : TLJ, lokaltelefon 24367 : Planlægningskontoret Workshop: Anvendelse af samfundsøkonomisk

Læs mere

TALEPUNKTER. Samråd den 17. april 2008 om regeringens analyse om klyngeammunition

TALEPUNKTER. Samråd den 17. april 2008 om regeringens analyse om klyngeammunition TALEPUNKTER Til: Udenrigsministeren J.nr.: 6.B.42.a. Fra: Dato: 17. april 2008 Emne: Samråd den 17. april 2008 om regeringens analyse om klyngeammunition Folketingets udenrigsudvalgs samrådsspørgsmål C:

Læs mere

Statistik om udlandspensionister 2011

Statistik om udlandspensionister 2011 N O T A T Statistik om udlandspensionister 2011 22. juni 2012 J.nr. 91-00024-10 Sekretariatet Indledning Den samlede udbetalte danske pension til pensionister i udlandet udgjorde ca. 2 mia. kroner i 2011.

Læs mere

En mere kontinuert indsats forventes derfor at have en større effekt.

En mere kontinuert indsats forventes derfor at have en større effekt. KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- og Fritidsforvaltningen Sekretariat og Presse NOTAT Til Kultur- og Fritidsudvalget og Valgbestyrelsen Valgdeltagelsesinitiativer ved folkeafstemningen den 3. december 2015 Kultur-

Læs mere

I det følgende er der omtalt nogle emner, der også kan indgå i kommunens politiske drøftelse af strategien.

I det følgende er der omtalt nogle emner, der også kan indgå i kommunens politiske drøftelse af strategien. N OT AT Høring Kommunernes fælles digitaliseringsstrategi Repræsentanter fra en lang række kommuner har sammen med KL udarbejdet et udkast til en fælleskommunal digitaliseringsstrategi, der nu er sendt

Læs mere

DIGITALISERINGENS BLINDE PLET

DIGITALISERINGENS BLINDE PLET DIGITALISERINGENS BLINDE PLET / Resultater fra borgerundersøgelse og medarbejderundersøgelse januar 2016 / 10 pejlemærker for digitalisering med borgeren i centrum Sæt borgeren først / Tag hånd om borgerens

Læs mere

Hvordan får vi borgerne til at stemme (på mig)?

Hvordan får vi borgerne til at stemme (på mig)? Hvordan får vi borgerne til at stemme (på mig)? Det er et trick som o,e virker på børn. Du skal ikke sige: Spis dine grøntsager!, du skal spørge dem: Vil du helst have broccoli eller spinat? Spørgsmål

Læs mere

TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER

TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER Indledning Det Europæiske Agentur for Udvikling af Undervisning af Personer med Særlige Behov gennemførte i 2003-2004 et projekt om tidlig indsats over

Læs mere

Begejstring skaber forandring

Begejstring skaber forandring DI og Industriens hus 04. jun. 13 Begejstring skaber forandring Lars DI Konkurrenceevne dagens debat Konkurrenceevne: Lønomkostninger, Produktivitet, Kursforhold 2000: 100 2008: 75 2013: 85 Overskud på

Læs mere