Sammenhængende børnepolitik

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sammenhængende børnepolitik"

Transkript

1 Sammenhængende børnepolitik 1

2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Indholdsfortegnelse... 2 Den sammenhængende børnepolitik mål og målgrupper... 3 Det overordnede mål... 3 Hvad kendetegner tilbuddene til udsatte børn og unge i Stevns Kommune... 3 Sammenhængen mellem de forskellige sektorer... 4 Hvilken rolle skal skole og dagtilbud spille i den forebyggende indsats?... 4 Specialgrupperne... 5 Sundhedsplejen... 5 Tværfaglige grupper (0-6 årige)... 6 Sundhedsfremme... 6 SSP... 6 Brobygning... 7 Det frivillige sociale arbejde... 7 Særlig støtte til udsatte børn og unge... 7 Familieafdelingen... 8 Fokus på forældresamarbejdet... 8 Netværksarbejde... 9 Visitation... 9 Krav til sagsbehandlingen Barnets hele livssituation

3 Den sammenhængende børnepolitik mål og målgrupper Den sammenhængende børnepolitik beskriver, hvordan Stevns Kommune vil sikre udsatte børn og unge relevante og tilstrækkelige tilbud. Herudover beskrives rammer og indsats for at realisere det ønskede. Den sammenhængende børnepolitik skal sikre sammenhængen mellem indsatsen i normalsystemet og den særlige indsats over for de udsatte børn og unge. Den sammenhængende børnepolitik omfatter både forebyggelse og særlig støtte. Politikken og de afledte handlinger og tilbud - retter sig mod børn og unge, hvis opvækst giver anledning til bekymring. Børn, unge og deres familier, hvor der er grund til antage, at barnet/den unge og familien ikke kan klare selv at komme videre i en positiv udvikling. Børnene/de unge og/eller familien skal have hjælp og støtte og måske egentlig behandling. Det overordnede mål Det overordnede mål for den sammenhængende børnepolitik i Stevns kommune er, at der sættes ind før børn og unge får alvorlige sociale og følelsesmæssige problemer, der kræver indgribende og langvarige foranstaltninger. Hvad kendetegner tilbuddene til udsatte børn og unge i Stevns Kommune Den offentlige service til udsatte børn og unge i Stevns Kommune skal være kendt for, at der til stadighed arbejdes på at forbedre vilkårene for disse børn og unge, således at de får mulighed for at deltage i samfundslivet på lige fod med andre børn og unge. Forebyggelse, tidlig indsats og tværfagligt samarbejde er af afgørende betydning for, at udsatte børn og unge får samme muligheder som deres jævnaldrende. Den offentlige service over for udsatte børn og unge ydes af alle, der arbejder med børn og unge, og der tænkes og handles ud fra, at børne- og ungeområdet skal virke som et hele på tværs af fag- og sektorgrænser. Det professionelle arbejde med udsatte børn og unge skal være kendetegnet ved, at de professionelle voksne viser forståelse og omsorg overfor barnet/den unge og dets nære relationer, og at de via vejledning og konkrete tilbud er med til at sikre, at udsatte børn og unge ikke marginaliseres. Indsatsen skal sikre, at de personer, der omgiver barnet tidligt får øje på og hjælper de børn og unge, som har problemer. Barnets/den unges familie ses som den vigtigste samarbejdspartner, og det er af afgørende betydning for indsatsen, at familien støttes i at medvirke til en positiv forandring. Tilbuddene til børn og unge skal være præget af mangfoldighed og fantasi og skal i videst muligt omfang være lokalt forankrede. Tilbuddene til udsatte børn og unge samt børn og unge med særlige behov skal opfattes som fleksible værktøjer, der kan iværksættes, ændres og bringes til ophør alt efter barnets/gruppens kendetegn. 3

4 Tilbud til børn og unge med særlige behov skal om nødvendigt ydes uden for nærmiljøet. Problemet skal definere løsningen ikke omvendt. Sammenhængen mellem de forskellige sektorer Den sammenhængende børnepolitik kan ikke ses isoleret for udsatte børn og unge den beskriver, hvordan sammenhængen mellem de forskellige sektorer sikres, f.eks. dagtilbud, skole, sundhedssektor samt den særlige støtte til børn og unge. Hvilken rolle skal skole og dagtilbud spille i den forebyggende indsats? Daginstitutioner og skoler er sammen med barnets familie og nære relationer vigtige socialiseringsrum for børn og unge. Langt de fleste børn kommer i dagtilbud og kun et fåtal at børn undervises ikke i et offentligt eller privat tilbud. I dagtilbud og skoler udvikler børn og unge sociale og faglige kompetencer i tæt relation med jævnaldrende børn og unge og med professionelle voksne. Udvikling af sociale og faglige kompetencer er en del af det fundament, barnet/den unge skal bygge sin fremtid på. Stevns kommune vil sætte fokus på dagtilbud og skolers tilbud til og indsats over for udsatte børn og unge. Målet er, at medarbejderne i dagtilbuddene og skolerne sammen med familien inddrages i et tæt tværfagligt og koordineret samarbejde, så barnets vanskeligheder i videst muligt omfang kan løses i familien og det nære miljø. Dagtilbuddenes pædagogiske læreplaner og skolernes indsatsmål skal understøtte det forebyggende arbejde og den tidlige indsats, og skal beskrives særskilt. Dagtilbuddenes pædagogiske læreplaner præciserer, hvordan den enkelte institution tilgodeser en positiv udvikling af udsatte børn/unges alsidige personlige udvikling og sociale kompetencer, herunder barnets og familiens ressourcer. Skolernes indsatsmål præciserer, hvordan skolen vil sikre, at udsatte børn og unge får en solid faglig og alsidig personlig udvikling. Indsatsen tager udgangspunkt i, at udsatte børn og unge sikres deltagelse i den almindelige skoles fællesskab med andre børn. I Stevns Kommune skal det være en naturlig del af det tværfaglige samarbejde på tværs af fag- og sektorgrænser, at medarbejderne i dagtilbuddene og skolerne underretter Familieafdelingen, når der er anledning til særlig bekymring. Medarbejderne i dagtilbud og skoler har en udvidet underretningspligt. Underretning finder sted, når medarbejdere og ledelse i dagtilbud og skoler vurderer, at der ikke er rimelig mulighed for i tide at afhjælpe barnets eller den unges vanskeligheder i dagtilbuddet eller skolen i samarbejde med familien. 4

5 Familieafdelingens medarbejdere støtter det forebyggende arbejde og den tidlige indsats i dagtilbud og på skoler ved at yde faglig sparring til medarbejderne i dagtilbud og skoler. Der afholdes møder på hver enkelt institution med faste intervaller herom senere. Tilbuddet til dagtilbud og skoler omfatter tillige supervision i enkeltsager eller i en personalegruppe og hjælp til at tackle forældresamarbejdet i sager, der kræver en særlig indsats. Specialgrupperne Stevns Kommune vil arbejde for, at børn med nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsevne (handicaps) sikres den bedst mulige udvikling og trivsel ud fra det enkelte barns kompetencer og potentialer. Der skal kunne tilbydes plads i specialgrupper, hvor personalet er særligt uddannet til at varetage disse børns behov for særlig støtte. Der er i tilknytning til de almindelige børnehaver oprettet specialgrupper, hvor børnene er tilknyttet en af de faste grupper og deltager i aktiviteter sammen med dem. Måler er, at specialbørnene i videst muligt omfang integreres i den øvrige børnehave, men med samtidig mulighed for at gennemføre særlige aktiviteter i deres egen gruppe. Specialgrupperne skal til stadighed tilbyde en pædagogik, der lægger vægt på det enkelte barns udviklingsmuligheder og særlige behov, ligesom der tilbydes støtte i form af f.eks. tale-/hørelærer og fysioterapeut. Udførlig visitationsbeskrivelse, tværfagligt samarbejde og øje for det langsigtede mål er af afgørende betydning for, at børn med nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsevne i videst muligt omfang inkluderes i normalmiljøet. Samarbejde med og støtte til barnets forældre er af væsentlig betydning for en positiv udvikling af barnets kompetencer og potentialer. Sundhedsplejen Sundhedsplejerskerne i Stevns Kommune yder vejledning om bl.a. børns udvikling, ernæring og pleje, og observerer om barnet udvikler sig normalt. Sundhedsplejerskerne er ofte familiens første kontakt med de fagpersoner, der arbejder med børn og unge, og sundhedsplejerskernes observationer og vejledning er af afgørende betydning for, at familier med vanskeligheder tilbydes relevante og tilstrækkelige tilbud allerede i barnets første leveår. Børn og unge med særlige behov tilbydes tættere rådgivning og bistand samt hyppigere hjemmebesøg, der kan fortsætte udover det første leveår. Den særlige opmærksomhed overfor udsatte børn og unge betyder, at sundhedsplejersken bliver et vigtigt bindeled mellem det almene, forebyggende arbejde i familien og den særlige indsats over for familier med særlige behov. 5

6 Sundhedsplejersken visiterer sager til Familieafdelingen og deltager i nødvendigt omfang i møder, der omhandler den særlige indsats. Tværfaglige grupper (0-6 årige) Sundhedsplejerskerne er ansvarlige for at indkalde til og afvikle møder i de lovpligtige, tværfaglige grupper, der skal styrke sammenhæng og helhed i tilbuddene til de svagest stillede børn og unge samt sikre, at støtten ydes tidligt og sammenhængende og at der i tilstrækkeligt omfang formidles kontakt til lægelig, social, pædagogisk, psykologisk og anden bistand. Der igangsættes et udviklingsarbejde i første kvartal 2007, hvor en arbejdsgruppe udarbejder forslag til den fremtidige organisering af det lovpligtige samarbejde på baggrund af de hidtidige erfaringer fra de to kommuner. Det er af afgørende betydning for den tidlige indsats, at der opnås et tæt tværfagligt samarbejde på tværs af fag- og sektorgrænser. Kommissorium udarbejdes. Sundhedsfremme Stevns Kommune har fokus på det voksende antal børn og unge med overvægtsproblemer. Kost og motion skal være fokuspunkter i Stevns Kommunes skoler og daginstitutioner, og indsatsen omfatter både den generelle forebyggende indsats og den specifikke indsats. Den generelle og den specifikke indsats rettet mod børn og unge med overvægtsproblemer er forankret i projekt: Ny Stevns satser på guldklumperne, der løber i projektperioden SSP Stevns Kommune vil fremme tiltag og projekter, der kan være medvirkende til at minimere kriminalitet og misbrug blandt børn og unge. SSP betegner samarbejdet mellem socialforvaltning, skolevæsen og politi. SSP er en måde at arbejde sammen snarere et netværk af personer end en fast organisation. Det er en grundlæggende tanke i arbejdet, at kriminalitet og misbrug skal forebygges, og at SSP skal være der før politiet. Målsætningerne for SSP er, at: Sikre et godt, stærkt, tværsektorielt og tværfagligt samarbejde for at forebygge kriminalitet og misbrug blandt unge Inddrage og ansvarliggøre forældrene i arbejdet, såvel på det generelle som den specifikke og individuelle indsats Arbejde for, at klubber og foreninger bliver en fast del af SSP s netværk Sikre den rigtige indsats på det rigtige tidspunkt. SSP-arbejdet arbejder inden for tre indsatsområder den generelle indsats, den specifikke indsats og den individorienterede indsats, der spænder fra f.eks. 6

7 forebyggende undervisning i skoler og institutioner til den individuelle indsats, hvor Familieafdelingens medarbejdere ofte er inddraget. Brobygning Stevns Kommune vil fremme tiltag og projekter, der bygger bro mellem de forskellige institutionstyper vuggestuer/dagpleje, børnehaver, skoler, SFO og klubber. Det er væsentligt, at ledelse og medarbejdere i de nævnte institutionstyper samarbejder om at sikre, at børn og forældre ved hvilke krav, forventninger, tilbud og muligheder der er ved overgang fra en institutionstype til en anden. Samarbejdet skal bygge på, at der sikres den nødvendige erfaringsopsamling mellem de forskellige institutionstyper samt give en bredere fundering og viden og hinandens faglighed. Indsatsen overfor udsatte børn og unge skal beskrives særskilt og skal medvirke til at sikre kontinuitet i indsatsen over for børn og unge med særlige behov. Der iværksættes et udviklingsarbejde i første kvartal 2007, hvor arbejdsgrupper inden for de respektive brobygninger" udarbejder forslag til brobygning mellem hhv. vuggestue/dagpleje og børnehave, mellem børnehave og skole/sfo og mellem SFO og klub. Kommissorium udarbejdes. Det frivillige sociale arbejde Stevns kommune vil fremme projekter, der sigter mod at skabe et flow for aktiviteter og ressourcer mellem offentlige institutioner og det frivillige foreningsliv. Hensigten er, at der i de kommende år udvikles en brobygningsmodel, der åbner og sikrer veje for, at de kommunale institutioner og det frivillige foreningsliv kan gøre brug af hinanden og hinandens ressourcer, til gavn for såvel børn/unge, institutioner, frivillige foreninger m.fl. Udsatte børn og unge deltager naturligt i de aktiviteter, der arrangeres. Målet er, at medarbejdere og frivillige ser det som en naturlig del af aktiviteten at være med til at fremme udsatte børn og unges mulighed for at deltage i samfundslivet på lige fod med deres jævnaldrende. Særlig støtte til udsatte børn og unge Forebyggelse, tidlig indsats og tværfagligt samarbejde er nøgleord for, at Stevns kommune kan leve op til intensionerne om, at der sættes ind, før barnet/den unge får alvorlige sociale og/eller følelsesmæssige problemer, der kræver indgribende og langvarige foranstaltninger. 7

8 Forebyggelse, tidlig indsats og tværfagligt samarbejde forankres i Familieafdelingen i et tæt (tvær)fagligt samarbejde med de fagpersoner, der i deres daglige arbejde beskæftiger sig med børn og unge inden for både normal- og specialområdet. Forebyggelse kendetegner den del af indsatsen, der søger at forhindre, at børn og unge får behov for egentlige foranstaltninger efter Servicelovens bestemmelser. Tidlig indsats er kendetegnet ved, at børn og unge og deres familier tilbydes hjælp, så snart problemet er observeret. En tidlig indsats skal være med til at forhindre, at problemerne bliver så omfattende, at der de ikke kan afhjælpes i hjemmet eller det nære miljø. Tværfagligt samarbejde i Familieafdelingen og mellem Familieafdelingen og de fagpersoner, der arbejder med børn og unge tager afsæt i den organisatoriske og behandlingsmæssige tilgang, at vi er og bliver hinandens forudsætning for at udføre vores arbejde med en høj faglig og tværfaglig kvalitet og ud fra fælles mål og aftalt handling. Stevns kommune arbejder målrettet for at sikre en optimal indsats i forhold til udsatte børn og unge ved at tilbyde: En hurtig indsats, således at familierne skal kunne få hjælp, når problemerne melder sig Hurtig hjælp er dobbelt hjælp Tværfagligt samarbejde mellem Familieafdelingen og skoler/daginstitutioner En koncentreret indsats, hvor der tages udgangspunkt i, at vanskeligheder hos barnet/den unges og dets familie afhjælpes ved, at der gives relevante og tilstrækkelig tilbud fra starten. Familieafdelingen Familieafdelingen i Stevns Kommune tilbyder børn/unge og deres forældre særlig støtte ved at yde: Råd og vejledning om børn og unges udvikling Støtte i familier med børn, hvor forældrene eller omgivelserne giver udtryk for bekymring for barnets udvikling eller trivsel Råd og vejledning i forbindelse med barnets sproglige, motoriske og faglige udvikling Hjælp ved akutte kriser, f.eks. alvorlig sygdom, ulykker eller dødsfald i familien Familiebehandling/terapeutiske samtaleforløb med barnet og/eller familien Supervision af personale i institutioner Fokus på forældresamarbejdet Barnet/den unge og dets familie er de professionelles vigtigste samarbejdspartner. Stevns Kommune sætter familien i centrum, og der fokuseres på familiens ret og pligt til at blive inddraget i sagens løsning. Forældrene skal som hovedregel altid inddrages i indsatsen, der har som sit vigtigste formål at styrke og udvikle familiens samlede ressourcer, kompetencer og potentialer. Familien medvirker til at belyse problemstillingen og der træffes aftale om, hvad der skal arbejdes med i familien for at opnå det ønskede mål. Målet og indsatsen evalueres løbende sammen med barnet/den unge og dets familie. 8

9 Stevns Kommune yder som udgangspunkt gratis familieorienteret rådgivning til løsning af vanskeligheder i familien, jf. Servicelovens bestemmelser herom. I familier, hvor der er risiko for, at barnet/den unge ikke får tilstrækkelig hjælp ved den aftalte rådgivning, er den person, familien samarbejder med forpligtet til i samarbejde med Familieafdelingens socialrådgivere at sørge for, at der iværksættes en undersøgelse af barnets forhold med henblik på justering af indsatsen og/eller iværksættelse af foranstaltninger iht. Servicelovens bestemmelser herom. Familien skal ved iværksættelse af rådgivningen/støtten gøres opmærksom på, at Familieafdelingens medarbejdere har pligt til at medvirke til iværksættelse af en yderligere undersøgelse af barnets/den unges særlige behov for støtte. Den metodiske tilgang til arbejdet i og med familier i Stevns kommune skal være præget af mangfoldighed, således at der til stadighed findes relevante tilbud, der matcher de problemstillinger, barnet/den unge og dets familier skal have hjælp til at løse. Netværksarbejde Udgangspunktet for arbejdet med udsatte børn og i Stevns kommune er, at barnet/den unge i videst muligt omfang skal tilbydes hjælp og støtte i det nære miljø og i dets dagligdag. Det indebærer, at institutioner og skoler har en særlig forpligtelse til at medvirke til, at barnet/den unge gives mulighed for at problemet afhjælpes. Denne indsats kan selv sagt ikke stå alene, men understøttes af netværksarbejde i de enkelte distrikter i Stevns kommuner, hvor der på skoler og institutioner afholdes regelmæssige møder med repræsentanter fra Familieafdelingen. Stevns Kommune inddeles i fleksible distrikter bestående af et antal daginstitutioner og skoler. Hvert distrikt har 3 faste kontaktpersoner en psykolog, en socialrådgiver og en børne- og familiekonsulent og det tilstræbes, at der afholdes møde hver anden måned i hvert distrikt. Familieafdelingens øvrige medarbejdere kan deltage i møderne efter behov. Fleksibiliteten består i, at medarbejderne i Familieafdelingen får kendskab til normalområdet; til de ressourcer og de problemstillinger, der karakteriserer distriktet. Familieafdelingen har pligt til at yde faglig sparring til samarbejdspartnere i distriktet. Ved så at sige at rykke specialkonsulenterne ind på normalinstitutionen, styrkes den tidlige indsats, og institutionspersonalets kendskab til relevante metoder og tiltag øges. Herudover gives mulighed for, at distriktets kontaktpersoner kan tage sager med hjem til egen faggruppe, hvorved der sikres en hurtig og smidig visitation til faggruppen. Skoler og institutioner kan til hver en tid kontakte Familieafdelingens medarbejdere med henblik på faglig sparring, jf. tidligere. Visitation Familieafdelingen forestår visitation til alle støtteforanstaltninger; herunder Heldagsskole, specialskoler og særlige specialundervisningsforanstaltninger. 9

10 Formålet med en centraliseret visitation er dels af sikre en ensartet faglighed, dels at sikre, at der til stadighed er fokus på de enkelte foranstaltningers hensigtsmæssighed. Centralisering af visitationskompetencen sker ud fra foranstaltningstyper og opdeles i et visitationsudvalg, der behandler sager vedrørende førskole-børn og et visitationsudvalg, der behandler sager vedrørende skolebørn. Visitations-udvalgene sammensættes af repræsentanter fra Familieafdelingen og repræsentanter fra Skole- og institutionsafdelingen. Chefen for Familieafdelingen er formand for visitations-udvalgene. Krav til sagsbehandlingen Stevns Kommune vil sikre, at intet barn og/eller dets familie skal henvende sig forgæves, når de søger hjælp og støtte. Der afholdes ugentlige møder i og mellem de forskellige faggrupper, og det sikres, at der sker en tilbagemelding til de personer, der henvender sig. Tilbagemelding og nærmere aftale om tider, besøg eller møder finder sted inden for en uge efter henvendelsen. Ved underretninger gives en skriftlig kvitterende tilbagemelding senest 6 hverdage efter modtagelsen. Der skal efter 4 måneder foreligge en vurdering på baggrund af en iværksat 50- undersøgelse, og det skal tillige vurderes, om der skal foretages en undersøgelse af eventuelt andre børn/unge i familien. Iværksættelse af en foranstaltning iht. Servicelovens bestemmelser kræver, at der forud er gennemført en undersøgelse/udarbejdet en handleplan for barnet og familiens forhold. Undersøgelser og foranstaltninger må ikke være mere omfattende end formålet tilsiger og skal tage udgangspunkt i mindsteindgrebsprincippet. Barnets hele livssituation Børns opvækstvilkår kan ikke ses isoleret fra de sociale og økonomiske vilkår, forældrene lever under. Stevns Kommune vil arbejde for, at der til stadighed tænkes på tværs af fag- og sektorgrænser. Der skal således sikres sammenhæng mellem børne- og voksenområdet ved til stadighed at koordinere indsatsen over for barnet og dets familie i samarbejde med relevante medarbejdere i kommunens afdelinger. Ved opgaveløsningen er medarbejderne i de respektive afdelinger forpligtet til at tage hensyn til dobbeltheden i opgaveløsningen både nærhed og koordineret tværfaglig indsats over for borgeren og en faglig velkvalificeret kompetence i den samlede opgaveløsning. 10

Standard for sagsbehandling vedrørende: Tidlig indsats

Standard for sagsbehandling vedrørende: Tidlig indsats Standard for sagsbehandling vedrørende: Tidlig indsats Politisk målsætning for tidlig indsats Her angives målsætningen, der udtrykkes i den sammenhængende børnepolitik Den samlede indsats for børn og unge

Læs mere

Sammenhængende Børnepolitik

Sammenhængende Børnepolitik Sammenhængende Børnepolitik Brønderslev Kommune 1. udgave 1.12.200 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning 1.1. 1.2. 1.. 1.4. Baggrund Udarbejdelse og godkendelse Afgrænsning og sammenhæng til andre politikker

Læs mere

DEN TVÆRFAGLIGE SAMARBEJDSMODEL RANDERS KOMMUNE VI ARBEJDER SYSTEMATISK SAMMEN AF HENSYN TIL BARNET, DEN UNGE OG FAMILIEN

DEN TVÆRFAGLIGE SAMARBEJDSMODEL RANDERS KOMMUNE VI ARBEJDER SYSTEMATISK SAMMEN AF HENSYN TIL BARNET, DEN UNGE OG FAMILIEN 1. AUGUST 2017 DEN TVÆRFAGLIGE SAMARBEJDSMODEL RANDERS KOMMUNE VI ARBEJDER SYSTEMATISK SAMMEN AF HENSYN TIL BARNET, DEN UNGE OG FAMILIEN ARBEJDSGRUPPEN VEDR. TVÆRFAGLIG SAMARBEJDSMODEL 1 1. Indledning

Læs mere

Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet

Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet 1 Plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet. Som en del af den sammenhængende børnepolitik, har Vesthimmerlands Kommune

Læs mere

Sårbare børn og unge. Politik for Herning Kommune

Sårbare børn og unge. Politik for Herning Kommune Sårbare børn og unge Politik for Herning Kommune Indhold Forord af Lars Krarup, Borgmester 5 Politik for Såbare børn og unge - Indledning - Vision 7 1 - Politiske målsætninger 9 2 - Byrådets Børne- og

Læs mere

Anbringelsesgrundlaget beskriver den overordnede ramme for Familierådgivningens arbejde i forhold til at anbringe børn og unge i Kolding Kommune.

Anbringelsesgrundlaget beskriver den overordnede ramme for Familierådgivningens arbejde i forhold til at anbringe børn og unge i Kolding Kommune. Internt notatark Social- og Sundhedsforvaltningen Stab for rådgivningsområdet Dato 7. oktober 2013 Sagsnr. 13/18875 Løbenr. 162191/13 Sagsbehandler Bettina Mosegaard Brøndsted Direkte telefon 79 79 27

Læs mere

STANDARDER FOR SAGSBEHANDLINGEN I ARBEJDET MED BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV DRAGØR KOMMUNE

STANDARDER FOR SAGSBEHANDLINGEN I ARBEJDET MED BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV DRAGØR KOMMUNE STANDARDER FOR SAGSBEHANDLINGEN I ARBEJDET MED BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV DRAGØR KOMMUNE Bilag 1 til Børne- og Ungepolitikken 2016-2020 Indhold Indledning... 2 Målgruppe... 2 Indsatser i daginstitutionerne

Læs mere

Standarder for sagsbehandlingen i arbejdet med børn og unge med særlige behov

Standarder for sagsbehandlingen i arbejdet med børn og unge med særlige behov Standarder for sagsbehandlingen i arbejdet med børn og unge med særlige behov Vedtaget af kommunalbestyrelsen den 15. december 2016 Bilag til Børne- og Ungepolitikken Indhold 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Indledning

Læs mere

Sundhed og Forebyggelse. Den kommunale sundhedstjeneste. (Godkendt i efteråret 2006 i forbindelse med budget 2007)

Sundhed og Forebyggelse. Den kommunale sundhedstjeneste. (Godkendt i efteråret 2006 i forbindelse med budget 2007) Den kommunale sundhedstjeneste (Godkendt i efteråret 2006 i forbindelse med budget 2007) 1 Generelt om området: Sundhedstjenesten arbejder efter sundhedsloven Lov nr. 546 af 24. juni 2005.09.22: Kapitel

Læs mere

Børn og Unge i Furesø Kommune

Børn og Unge i Furesø Kommune Børn og Unge i Furesø Kommune Indsatsen for børn og unge med særlige behov - Den Sammenhængende Børne- og Unge Politik 1 Indledning Byrådet i Furesø Kommune ønsker, at det gode børne- og ungdomsliv i Furesø

Læs mere

Almen indsats. Almen forebyggende indsats

Almen indsats. Almen forebyggende indsats SAMARBEJDE En struktur for samarbejdet omkring børn og unge, der mistrives og har behov for er fra forskellige faggrupper i Børn & Kultur 1 Formål Almen Almen Indsatsniveauer Særlig Indsats fra almensystemet

Læs mere

Vision og strategi for den sammenhængende børnepolitik i Norddjurs Kommune

Vision og strategi for den sammenhængende børnepolitik i Norddjurs Kommune Vision og strategi for den sammenhængende børnepolitik i Norddjurs Kommune Børnesyn i Norddjurs Kommune Børn og unge i Norddjurs kommune Udgangspunktet for den sammenhængende børnepolitik er følgende børnesyn:

Læs mere

Skabelon for standard for sagsbehandling

Skabelon for standard for sagsbehandling Skabelon for standard for sagsbehandling Standard for sagsbehandling vedrørende: Den tidlige indsats, herunder hvordan kommunen sikre, at skoler, dagtilbud m.v. foretager de nødvendige underretninger,

Læs mere

Det tværfaglige samarbejde i. Fredensborg Kommune. Information til forældre

Det tværfaglige samarbejde i. Fredensborg Kommune. Information til forældre Det tværfaglige samarbejde i Fredensborg Kommune Information til forældre Kære Forældre Glade børn er fundamentet for arbejdet med børn og unge i Fredensborg Kommune. Fredensborg Kommune arbejder målrettet

Læs mere

i dagplejen i Faaborg-Midtfyn Kommune

i dagplejen i Faaborg-Midtfyn Kommune Tidlig forebyggende indsats i dagplejen i Faaborg-Midtfyn Kommune Baggrund Nationalt Kommunerne i Danmark har ifølge serviceloven forpligtet sig til at yde en støtte, der skal være tidlig og helhedsorienteret,

Læs mere

Børne- og Ungepolitikken. Tværgående politik for Herning Kommune

Børne- og Ungepolitikken. Tværgående politik for Herning Kommune Børne- og Ungepolitikken Tværgående politik for Herning Kommune Indhold Forord af Lars Krarup, Borgmester 5 Indledning 6-7 1. Byrådets børne- og familiesyn 8 2. Fælles ansvar 10 3. Politiske målsætninger

Læs mere

Principper for støtte til børn og unge og deres familier

Principper for støtte til børn og unge og deres familier Principper for støtte til børn og unge og deres familier Indledning På de kommende sider kan du læse hvilke principper, der bliver lagt til grund, når vi i Familie- og Handicapafdelingen yder støtte til

Læs mere

SÅDAN ER VI ORGANISERET

SÅDAN ER VI ORGANISERET SÅDAN ER VI ORGANISERET SÅDAN ER VI ORGANISERET I dette kapitel vil vi kort introducere dig for organiseringen af det tværfaglige samarbejde i Børneog Familieforvaltningen i Jammerbugt Kommune. Du vil

Læs mere

Udarbejdet af Qeqqata Kommunia Området for Familie, Efteråret Netværksmødet - når forældre og professionelle samarbejder

Udarbejdet af Qeqqata Kommunia Området for Familie, Efteråret Netværksmødet - når forældre og professionelle samarbejder Udarbejdet af Qeqqata Kommunia Området for Familie, Efteråret 2011 Netværksmødet - når forældre og professionelle samarbejder Forord 3 Formål og værdier 4 Netværksmødet 5 Børn og unge med særlige behov

Læs mere

Kvalitetsstandard. Forebyggelse og sundhed. Ergoterapi med speciale i børn. Fysioterapi med speciale i børn.

Kvalitetsstandard. Forebyggelse og sundhed. Ergoterapi med speciale i børn. Fysioterapi med speciale i børn. Kvalitetsstandard Område Forebyggelse og sundhed. Ergoterapi med speciale i børn. Fysioterapi med speciale i børn. Ydelsens lovgrundlag Sundhedsloven Forebyggende sundhedsydelser til børn og unge. 120.

Læs mere

HANDLEGUIDE. om underretninger

HANDLEGUIDE. om underretninger HANDLEGUIDE om underretninger 1 INDHOLD Indledning... 3 Underretningspligten... 4 Øjeblikkelig underretningspligt... 4 Handleveje ved overvejelse om underretning... 5 Hvad skal en underretning indeholde?...

Læs mere

Standarder for sagsbehandlingen

Standarder for sagsbehandlingen Familieafdelingen Standarder for sagsbehandlingen Indledning Standarder for sagsbehandlingen er en del af den sammenhængende børnepolitik. I henhold til Servicelovens 138 skal den politiske målsætning

Læs mere

ODSHERRED KOMMUNE BØRNEPOLITIK 2011-2013

ODSHERRED KOMMUNE BØRNEPOLITIK 2011-2013 ODSHERRED KOMMUNE BØRNEPOLITIK 2011-2013 Børnepolitik i Odsherred Kommune. Ifølge lov om Social Service skal alle kommuner have en sammenhængende børnepolitik, der beskriver, hvordan kommunen sikrer sammenhængen

Læs mere

Strategi for inklusion. i Hørsholm Kommunes. dagtilbud skoler - fritidsordninger

Strategi for inklusion. i Hørsholm Kommunes. dagtilbud skoler - fritidsordninger Strategi for inklusion i Hørsholm Kommunes dagtilbud skoler - fritidsordninger 2013-2018 Indledning Børn og unges læring og udvikling foregår i det sociale samspil med omgivelserne. Børn og unge er aktive,

Læs mere

Sammen kan vi gøre en forskel. Rådgivningsteam Nord

Sammen kan vi gøre en forskel. Rådgivningsteam Nord Sammen kan vi gøre en forskel Rådgivningsteam Nord Alle har et ansvar for at vores børn og unge i Haderslev trives. Vi har alle en forpligtelse til at reagere hvis vi ser et barn, en ung eller en familie

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Børn, Unge og Familie 2014

Aftale mellem Varde Byråd og Børn, Unge og Familie 2014 Aftale mellem Varde Byråd og Børn, Unge og Familie 2014 Varde Kommunes overordnede vision Varde Kommune skal opleves som et sted: - med et hav af muligheder og plads til fyrtårne - hvor det gode liv kan

Læs mere

Input til Lys i øjnene fra Nørrehus Børnehave

Input til Lys i øjnene fra Nørrehus Børnehave Input til Lys i øjnene fra Nørrehus Børnehave Lys i øjnene er bygget op omkring en række overordnede temaer. På baggrund af temaerne opstilles de konkrete indsatser, som vi i Viborg Kommune vil arbejde

Læs mere

Udkast til Tidlig indsats og inklusion på dagtilbudsområdet Bornholm

Udkast til Tidlig indsats og inklusion på dagtilbudsområdet Bornholm Udkast til Tidlig indsats og inklusion på dagtilbudsområdet Bornholm Børn og skole 2010 1 Indledning:...3 Projekter og tiltag i forhold til børn med særlige behov...3 Børne- og ungepolitik Bornholms Regionskommune...3

Læs mere

Forebyggelsesstrategi Faaborg-Midtfyn Kommune

Forebyggelsesstrategi Faaborg-Midtfyn Kommune Faaborg-Midtfyn Kommune Strategiens fundament Projektets overordnede formål: At forebygge anbringelser udenfor hjemmet At forebygge eksklusion fra normalområdet At sikre en sammenhængende indsats Den sammenhængende

Læs mere

Alle børn og unge har ret til et godt liv

Alle børn og unge har ret til et godt liv NOTAT Dato: 28. maj 2013 Sags nr.: 330-2012-6687 Vedr.: Høringsoplæg til ny børne- og ungepolitik Alle børn og unge har ret til et godt liv Indledning Vi ønsker, at alle vores børn og unge i Slagelse Kommune

Læs mere

Ballerupmodellen. Den foregribende indsats over for risikobørn og unge

Ballerupmodellen. Den foregribende indsats over for risikobørn og unge Ballerupmodellen Den foregribende indsats over for risikobørn og unge Indhold Ballerupmodellen 03 Risikobørn/unge hvem er de? 04 Ballerupmodellens proces 06 Systematiseret observation 07 De tværfaglige

Læs mere

koldi ng komm une Familierådgivningens anbringelsesgrundlag

koldi ng komm une Familierådgivningens anbringelsesgrundlag Social- og Indenrigsudvalget 2015-16 SOU Alm.del Bilag 250 Offentligt koldi ng komm une Familierådgivningens anbringelsesgrundlag KOV1_Kvadrat_RØD Fa m i li e rå d g i v n i n g e n s a n b ri n g e ls

Læs mere

Serviceniveauet for børn og unge i udsatte positioner i Tønder Kommune.

Serviceniveauet for børn og unge i udsatte positioner i Tønder Kommune. Serviceniveauet for børn og unge i udsatte positioner i Tønder Kommune. SERVICENIVEAUET FOR BØRN OG UNGE I UDSATTE POSITIONER I TØNDER KOMMUNE.... 1 Serviceniveau et vigtigt redskab på børn- og ungeområdet...

Læs mere

Sagsnr Dokumentnr Sagsbehandler Christina Bundgaard/ Ane Løfstrøm Eriksen

Sagsnr Dokumentnr Sagsbehandler Christina Bundgaard/ Ane Løfstrøm Eriksen KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Specialområdet NOTAT Aftaleforum Børn med behov for en samlet social og undervisningsmæssig indsats skal mødes af én kommune, der - med barnet i centrum-

Læs mere

Byråd og udvalg. Børnepolitik

Byråd og udvalg. Børnepolitik Byråd og udvalg Børnepolitik Indholdsfortegnelse Forord De overordnede målsætninger i vores arbejde med børn og unge i Faxe kommune Den forebyggende sundhedsindsats Tværfaglighed i opgaveløsningen Tidlig

Læs mere

Kvalitetsstandard - For midlertidigt botilbud

Kvalitetsstandard - For midlertidigt botilbud Kvalitetsstandard - For midlertidigt botilbud Kvalitetsstandarden er vedtaget af Byrådet den 30. april 2014 Servicelovens 107 Lovgrundlag Hvem kan modtage ydelsen (målgruppe)? Hillerød Kommune tilbyder

Læs mere

Serviceniveauer og kvalitetsstandarder for familier, børn og unge i Allerød Kommune Råd og vejledning, undersøgelse og behandling

Serviceniveauer og kvalitetsstandarder for familier, børn og unge i Allerød Kommune Råd og vejledning, undersøgelse og behandling Serviceniveauer og kvalitetsstandarder for familier, børn og unge i Allerød Kommune Råd og vejledning, undersøgelse og behandling Vedtaget af Børneudvalget den 11. januar 2011 Allerød Kommune Familier

Læs mere

Kommunalt grundlag for lokale specialgrupper

Kommunalt grundlag for lokale specialgrupper Kommunalt grundlag for lokale specialgrupper Ved spørgsmål kontakt Specialpædagogisk konsulent Kristina Wetche Nikolaisen krn@norddjurs.dk Tlf. 24 96 55 32 I Norddjurs Kommune vil vi arbejde målrettet

Læs mere

Holstebro Kommune Visitationsudvalget Dag- og Fritidstilbud Vejledning for ansøgning og tildeling af støtte til børn med særlige behov

Holstebro Kommune Visitationsudvalget Dag- og Fritidstilbud Vejledning for ansøgning og tildeling af støtte til børn med særlige behov Holstebro Kommune Visitationsudvalget Dag- og Fritidstilbud Vejledning for ansøgning og tildeling af støtte til børn med særlige behov Udarbejdet af visitationsudvalget i 2012 Revideret nov. 2013 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE

BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE 2016-2020 Indhold Børne- og Ungepolitikken en værdifuld platform... 2 Et respektfuldt børne- og ungesyn... 3 Kompetente børn og unge... 4 Forpligtende fællesskaber...

Læs mere

Juridisk afdækning vedr. udmøntning af åben og anonym rådgivning

Juridisk afdækning vedr. udmøntning af åben og anonym rådgivning Juridisk afdækning vedr. udmøntning af åben og anonym rådgivning I det følgende opridses, hvad de forskellige lovgivninger på børne-, unge- og familieområdet siger om åben anonym rådgivning, og hvad lovgivningen

Læs mere

BYRÅDET BØRNEPOLITIK - 2007-2009

BYRÅDET BØRNEPOLITIK - 2007-2009 BYRÅDET BØRNEPOLITIK - 2007-2009 1 Børnepolitik i Odsherred kommune Ifølge lov om Social Service skal alle kommuner have en sammenhængende børnepolitik, der beskriver hvordan kommunen sikrer sammenhængen

Læs mere

Handleguide. om underretninger

Handleguide. om underretninger Handleguide om underretninger Handleguide Om underretning til Familieafdelingen ved bekymring for et barns situation eller udvikling Indledning Formålet med denne handleguide er at sikre, at alle kender

Læs mere

Til forældre og borgere. Roskildemodellen. Tidlig og målrettet hjælp til børn med behov for særlig støtte og omsorg

Til forældre og borgere. Roskildemodellen. Tidlig og målrettet hjælp til børn med behov for særlig støtte og omsorg Til forældre og borgere Roskildemodellen Tidlig og målrettet hjælp til børn med behov for særlig støtte og omsorg Indhold Forord Forord side 2 Roskildemodellen stiller skarpt på børn og unge side 3 At

Læs mere

REGLER OM UNDERRETNINGS- PLIGT

REGLER OM UNDERRETNINGS- PLIGT REGLER OM UNDERRETNINGS- PLIGT REGLER OM UNDERRETNINGSPLIGT I dette kapitel beskriver vi indledningsvist reglerne for underretningspligt. Efterfølgende kan du læse mere om, hvordan du og din leder i praksis

Læs mere

Sammenhængende børnepolitik

Sammenhængende børnepolitik FOREBYGGELSE TIDLIG INDSATS INDGRIBENDE INDSATS Sammenhængende børnepolitik Politik Stevns Kommunes sammenhængende børnepolitik har tre fokusområder: Forebyggelse, tidlig indsats og indgribende indsats.

Læs mere

Inklusion - Sådan gør vi i Helsingør Kommune. April 2015.

Inklusion - Sådan gør vi i Helsingør Kommune. April 2015. Inklusion - Sådan gør vi i Helsingør Kommune. April 2015. Side 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Fælles værdier giver fælles retning, og styrer måden vi tænker og handler på 3 3. Fælles overordnede

Læs mere

RÅDGIVNINGSAFDELINGEN I HOLSTEBRO KOMMUNE

RÅDGIVNINGSAFDELINGEN I HOLSTEBRO KOMMUNE Martin Helfer, Leder af Børn og Ungeklinikken: RÅDGIVNINGSAFDELINGEN I HOLSTEBRO KOMMUNE 22-03-2013 1 Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Spiren Familiesektionen Sundhedsplejen Østervang Tandplejen Børn

Læs mere

Svendborg Kommunes plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet, jf. servicelovens 19, stk. 3. 26. juli 2011

Svendborg Kommunes plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet, jf. servicelovens 19, stk. 3. 26. juli 2011 Svendborg Kommune Børn og Unge Ramsherred 5 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 20 62 72 Svendborg Kommunes plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet, jf. servicelovens 19, stk.

Læs mere

MINIGRUPPER I DAGINSTITUTIONER. Et tilbud til børn med behov for en særlig indsats

MINIGRUPPER I DAGINSTITUTIONER. Et tilbud til børn med behov for en særlig indsats MINIGRUPPER I DAGINSTITUTIONER Et tilbud til børn med behov for en særlig indsats MINIGRUPPER Et tilbud til børn med behov for en særlig indsats Vi vil skubbe til grænserne for fællesskabet for vi vil

Læs mere

Holbæk Kommunes. ungepolitik

Holbæk Kommunes. ungepolitik Holbæk Kommunes Børneog ungepolitik Indhold Forord... side 3 Udfordringerne... side 4 En samlet børne- og ungepolitik... side 5 Et fælles børnesyn... side 6 De fire udviklingsområder... side 7 Udviklingsområde

Læs mere

Næstved Kommunes. Sammenhængende børne- og ungepolitik

Næstved Kommunes. Sammenhængende børne- og ungepolitik Næstved Kommunes Sammenhængende børne- og ungepolitik Næstved Kommune Rådmandshaven 20 4700 Næstved Telefon: 5588 5588 naestved@naestved.dk www.naestved.dk Forord.... 4 Introduktion til politikken... 5

Læs mere

Forældre til børn med handicap

Forældre til børn med handicap Forældre til børn med handicap - vi hjælper jer på vej. Indhold Familierådgivningen, Handicapgruppen...3 Sundhedsplejerskerne...4 Tale/hørepædagogerne, PPR...5 Ergo/Fysioterapeuterne, PPR...6 Psykologerne,

Læs mere

Netværksmødet når familien og professionelle samarbejder

Netværksmødet når familien og professionelle samarbejder Vejledning i at holde netværksmøder - Til medarbejdere, der arbejder med børn og unge i Høje-Taastrup Kommune Netværksmødet når familien og professionelle samarbejder Netværksmødet Denne vejledning er

Læs mere

Kvantitativ status på milierådgivningerne

Kvantitativ status på milierådgivningerne Københavns kommunes Socialforvaltning Kvantitativ status på milierådgivningerne Børnefamiliecenter København 2012 Indhold Børnefamiliecenter Københavns Familierådgivninger... 2 Kendetegn ved Familierådgivningernes

Læs mere

Planen for indsatsen imod ungdomskriminalitet

Planen for indsatsen imod ungdomskriminalitet Planen for indsatsen imod ungdomskriminalitet Mariagerfjord Kommune skal i henhold til lov 166 om ændring af Lov om Social Service og Lov om Rettens Pleje (Styrkelse af indsatsen over for kriminalitetstruede

Læs mere

Fællesskab for alle Alle i fællesskab BØRNE- OG UNGESTRATEGI BALLERUP KOMMUNE 2017

Fællesskab for alle Alle i fællesskab BØRNE- OG UNGESTRATEGI BALLERUP KOMMUNE 2017 Fællesskab for alle Alle i fællesskab BØRNE- OG UNGESTRATEGI BALLERUP KOMMUNE 2017 Indledning Børne- og Ungestrategien er den overordnede strategiske ramme, der er retningsgivende for, hvordan alle medarbejdere

Læs mere

LEVs børneterapeuter. - en service til forældre med udviklingshæmmede børn i alderen 0 7 år

LEVs børneterapeuter. - en service til forældre med udviklingshæmmede børn i alderen 0 7 år LEVs børneterapeuter - en service til forældre med udviklingshæmmede børn i alderen 0 7 år Det er en skelsættende begivenhed at få et udviklingshæmmet barn. For mange forældre betyder det en voldsom ændring

Læs mere

Projektbeskrivelse Socialrådgivere i daginstitutioner

Projektbeskrivelse Socialrådgivere i daginstitutioner Socialforvaltningen NOTAT Projektbeskrivelse Socialrådgivere i daginstitutioner Baggrund for projektet Et af fokusområderne i SOF s strategi for udviklingen af arbejdet med udsatte børn, unge og deres

Læs mere

Holstebro Kommunes Børne- og Ungepolitik

Holstebro Kommunes Børne- og Ungepolitik Indhold 1. Indledning... 2 2. Værdier og mål for Børn og Unge... 3 3. Målgruppe for Børne- og Ungepolitikken... 3 4. Byrådets børne- og familiesyn... 3 Tema: Den enkelte og familiens trivsel og ressourcer....

Læs mere

HOLSTEBRO KOMMUNES BØRNE- OG UNGEPOLITIK

HOLSTEBRO KOMMUNES BØRNE- OG UNGEPOLITIK Holstebro Kommune HOLSTEBRO KOMMUNES BØRNE- OG UNGEPOLITIK 2015-2018 1. Indledning...4 2. Værdier og mål for Børn og Unge...5 3. Målgruppe for Børne- og Ungepolitikken...6 4. Byrådets børne- og familiesyn...6

Læs mere

Bilag 3: Udkast til retningslinjer for PPRs og SR-specials praksis på småbørnsområdet

Bilag 3: Udkast til retningslinjer for PPRs og SR-specials praksis på småbørnsområdet Børne- og Ungdomsforvaltningen NOTAT 21-03-2007 Bilag 3: Udkast til retningslinjer for PPRs og SR-specials praksis på småbørnsområdet Indholdsfortegnelse 1. Indledning og baggrund... 1 2. Retningslinjer

Læs mere

Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 10

Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 10 Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 10 Udarbejdet af: Mette Wulf og Anne-Marie Storgaard Dato: Dato 20. oktober 2008 Sagsid.: Version nr.: 1 Fagsekretariatet Børne- og Unge Rådgivningen

Læs mere

Indsatsområder for arbejdet med børn og unge i Hjørring Kommune

Indsatsområder for arbejdet med børn og unge i Hjørring Kommune Fælles Ansvar 2.0 Udkast behandlet af BSU 25. januar 2015 Forside Fælles Ansvar fælles indsats Version 2.0 Illustration Indsatsområder for arbejdet med børn og unge i Hjørring Kommune 2016-2019 Inderside

Læs mere

Sammenhængende Børne-, Ungeog Familiepolitik

Sammenhængende Børne-, Ungeog Familiepolitik Sammenhængende børnepolitik THISTED KOMMUNE Sammenhængende Børne-, Ungeog Familiepolitik 2010 Tilrettet udkast 21. maj 2007 1 Indhold: INDLEDNING...3 VÆRDIER OG BØRNESYN...3 MÅLGRUPPER...4 MÅLSÆTNINGSHIERARKIET...5

Læs mere

Standarder for sagsbehandling

Standarder for sagsbehandling Standarder for sagsbehandling Frederikshavn Kommune Gældende fra 1. januar 2007 Standarder for sagsbehandlingen i Frederikshavn kommune Anbringelsesreformen stiller krav om udarbejdelse af standarder for

Læs mere

Esbjerg Kommunes. BØRN - og UNGEPOLITIK

Esbjerg Kommunes. BØRN - og UNGEPOLITIK Esbjerg Kommunes BØRN - og UNGEPOLITIK Sammenhæng og helhed 2014 August 2014 Forord For to år siden blev Esbjerg Kommunes Børn- og ungepolitik sendt ud i verden for at være den røde tråd, som skaber helhed

Læs mere

STANDARDER FOR ARBEJDET MED BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV DRAGØR KOMMUNE. Bilag 1 til Børne- og Ungepolitikken (udkast)

STANDARDER FOR ARBEJDET MED BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV DRAGØR KOMMUNE. Bilag 1 til Børne- og Ungepolitikken (udkast) STANDARDER FOR ARBEJDET MED BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV DRAGØR KOMMUNE Bilag 1 til Børne- og Ungepolitikken (udkast) Revideret 2016 Indhold Indledning...2 Målgruppe...2 Indsatser på dagtilbudsområdet...3

Læs mere

Sammenhængende børnepolitik for Fanø Kommune

Sammenhængende børnepolitik for Fanø Kommune Sammenhængende børnepolitik for Fanø Kommune Vedtaget af Fanø Byråd den xx Vision På Fanø prioriterer vi det gode børneliv, og alle børn og unge skal opleve, at de kan leve et trygt og sundt liv baseret

Læs mere

UNDERRETNING. En vejledning i, Hvordan man i praksis griber det an.

UNDERRETNING. En vejledning i, Hvordan man i praksis griber det an. UNDERRETNING. En vejledning i, Hvordan man i praksis griber det an. Allerød kommune Familieafdelingen 2011 1 Indholdsfortegnelse: 1. Baggrunden for Familieafdelingens vejledning om underretningspligt S..3.

Læs mere

Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 1 2010

Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 1 2010 Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 1 2010 Udarbejdet af: Fagchef Jørgen Kyed Dato: 1. januar 2010 Sagsid.: Version nr.: 1 Fagsekretariatet Børne- og Unge Rådgivningen Handicapgruppen

Læs mere

Kvalitetsstandard. Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen juni 2012 BEHANDLING AF UNDERRETNINGER

Kvalitetsstandard. Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen juni 2012 BEHANDLING AF UNDERRETNINGER Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen juni 2012 Kvalitetsstandard BEHANDLING AF UNDERRETNINGER Godkendt i Kommunalbestyrelsens møde den 11. oktober 2012 Acadre dok.: 141148-12 INDHOLD INDLEDNING 3 SERVICELOVENS

Læs mere

BESKRIVELSE AKT. OBS.STØTTEAFDELINGENS TILBUD JANUAR 2011

BESKRIVELSE AKT. OBS.STØTTEAFDELINGENS TILBUD JANUAR 2011 BESKRIVELSE AF AKT. OBS.STØTTEAFDELINGENS TILBUD JANUAR 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Daginstitutionsområdet side 3 1.1. Intensivt udviklingsforløb - 12 uger side 3 1.2. Længerevarende støtteforløb side

Læs mere

Tidlig indsats i forhold til børn, unge og familier med behov for særlig støtte

Tidlig indsats i forhold til børn, unge og familier med behov for særlig støtte Overordnet målsætning Alle medarbejdere i Furesø Kommune er forpligtet til at gøre en indsats overfor børn og unge, der viser tegn på behov for særlig støtte. Det forebyggende arbejde og en tidlig identificering

Læs mere

Børne- og Ungepolitik 2012-16

Børne- og Ungepolitik 2012-16 Børne- og Ungepolitik 2012-16 1 Indhold Velkommen 4 Baggrund og lovgivning 5 Børne- og Ungesyn 6 Trivsel og sundhed 7 Udviklingsmuligheder for alle 8 Parat til fremtiden 9 Det fælles fundament 10 Faglighed

Læs mere

11, 50, 51, 52, 58, 64, 146, 152, 153, 154, 155, 155 a og 155 b. Over 18 år 10 og og 102

11, 50, 51, 52, 58, 64, 146, 152, 153, 154, 155, 155 a og 155 b. Over 18 år 10 og og 102 Dato: 23. april 2014 Kommunernes forpligtelser og handlemuligheder efter serviceloven over for borgere, som rejser til Syrien for at kæmpe, og over for hjemvendte fra konflikten Baggrund PET vurderer,

Læs mere

Den Sammenhængende Børne- og Ungepolitik

Den Sammenhængende Børne- og Ungepolitik Den Sammenhængende Børne- og Ungepolitik Børne- og Ungeudvalget Oktober 2007 INDLEDNING Silkeborg Kommunes overordnede sammenhængende Børne- og Ungepolitik beskriver de værdier og holdninger, der skal

Læs mere

PPR i en kommunal organisation 0-18 år. PPR Konference, Nyborg Strand Den 20. juni 2017

PPR i en kommunal organisation 0-18 år. PPR Konference, Nyborg Strand Den 20. juni 2017 PPR i en kommunal organisation 0-18 år PPR Konference, Nyborg Strand Den 20. juni 2017 1 Tak for invitationen vi er Malene Hein Damgaard, chefpsykolog PPR, leder af Fællesrådgivningen for Børn og Unge

Læs mere

Tværfagligt samarbejde om børn og unge. Store Praksisdag 26. januar Chefpsykolog Malene Hein Damgaard Fællesrådgivningen for Børn og Unge

Tværfagligt samarbejde om børn og unge. Store Praksisdag 26. januar Chefpsykolog Malene Hein Damgaard Fællesrådgivningen for Børn og Unge Tværfagligt samarbejde om børn og unge Store Praksisdag 26. januar 2017 Chefpsykolog Malene Hein Damgaard Fællesrådgivningen for Børn og Unge Program Kort om mig Hvornår kan vi samarbejde? Kommunal organisering

Læs mere

SSP samarbejde og handleplan

SSP samarbejde og handleplan SSP samarbejde og handleplan En samlet beskrivelse af SSP samarbejdet i Rebild Kommune maj 2015 Indholdsfortegnelse Formål med SSP samarbejdet 3 Organisering af SSP samarbejdet 4 Beskrivelse af ansvars-

Læs mere

Notat Tværfaglige konsultative møder på skoler og i institutioner

Notat Tværfaglige konsultative møder på skoler og i institutioner DIREKTØR Børn & Unge - Stabsfunktion Dato: 7. juli 2010 Tlf. dir.: 4477 3202 Fax. dir.: 4477 2707 E-mail: tel@balk.dk Kontakt: Christell Erichsen Sagsnr: 2009-23480 Dok.nr: 2010-129392 Notat Tværfaglige

Læs mere

Standarder for sagsbehandlingen vedrørende tidlig indsats i forhold til børn og unge med behov for særlig støtte

Standarder for sagsbehandlingen vedrørende tidlig indsats i forhold til børn og unge med behov for særlig støtte Standarder for sagsbehandlingen vedrørende tidlig indsats i forhold til børn og unge med behov for særlig støtte Politisk målsætning vedr. tidlig indsats i forhold til børn og unge med behov for særlig

Læs mere

Kvalitetsstandard - For længerevarende botilbud

Kvalitetsstandard - For længerevarende botilbud Kvalitetsstandard - For længerevarende botilbud Kvalitetsstandarden er vedtaget af Byrådet den 30. april 2014 Servicelovens 108 og lignende boformer (Støtte i boformer efter Almenboliglovens 115) Lovgrundlag

Læs mere

Kvalitetsstandard for fast kontaktperson for barnet, den unge eller hele familien. Høringsmateriale 1.-26. juni 2015

Kvalitetsstandard for fast kontaktperson for barnet, den unge eller hele familien. Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 2 Kvalitetsstandard for fast kontaktperson for barnet, den unge eller hele familien Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 1 Formålet med kvalitetsstandarden En kvalitetsstandard er et andet ord for serviceniveau.

Læs mere

Kvalitetsstandard. Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen November 2013 BEHANDLING AF UNDERRETNINGER

Kvalitetsstandard. Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen November 2013 BEHANDLING AF UNDERRETNINGER Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen November 2013 Kvalitetsstandard BEHANDLING AF UNDERRETNINGER Godkendt i Kommunalbestyrelsens møde den 18. marts 2014 Acadre 13/7590 Indledning Denne kvalitetsstandard

Læs mere

Bilag 2. Hovedpunkter i anbringelsesreformen:

Bilag 2. Hovedpunkter i anbringelsesreformen: Bilag 2 Hovedpunkter i anbringelsesreformen: 1. Tidlig og sammenhængende indsats. Forebyggelse og en tidlig indsats er af afgørende betydning for at sikre udsatte børn og unge en god opvækst. Anbringelsesreformen

Læs mere

Sammenhængende børnepolitik

Sammenhængende børnepolitik 2007 2010 En sammenhængende børnepolitik 2007 2010 Anbringelsesreformen, som er vedtaget af Folketinget til ikrafttræden 1. januar 2006, bestemmer, at enhver kommune skal udarbejde en sammenhængende børnepolitik.

Læs mere

Handleguide rådgivning i henhold til 11, stk. 1-2, 3, 4 og 5 i lov om social service

Handleguide rådgivning i henhold til 11, stk. 1-2, 3, 4 og 5 i lov om social service Handleguide rådgivning i henhold til 11, stk. 1-2, 3, 4 og 5 i lov om social service Formål Formålet med rådgivning i henhold til 11 i lov om social service er at sørge for, at forældre, børn og unge eller

Læs mere

Børne- og Ungepolitik

Børne- og Ungepolitik Sammenhængende Børne- og Ungepolitik Fredensborg Kommune 2 Forord Denne sammenhængende børne- og ungepolitik bygger bro mellem almenområdet og den målrettede indsats for børn og unge med behov for særlig

Læs mere

Politik for socialt udsatte borgere

Politik for socialt udsatte borgere Politik for socialt udsatte borgere Svendborg Kommune har som en af de første kommuner i landet besluttet at udarbejde en politik for kommunens socialt udsatte borgere. Politikken er en overordnet retningsgivende

Læs mere

Skabelon for standard for sagsbehandling

Skabelon for standard for sagsbehandling Skabelon for standard for sagsbehandling Standard for sagsbehandling vedrørende: opfølgning og evaluering af de konkrete indsatser i den enkelte sag, herunder kommunens tilsyn og forberedelse af hjemgivelse

Læs mere

Børn - og Familieafdelingen. Kort og godt om organisationsstrukturen i Børn og Familieafdelingen.

Børn - og Familieafdelingen. Kort og godt om organisationsstrukturen i Børn og Familieafdelingen. Børn - og Familieafdelingen Kort og godt om organisationsstrukturen i Børn og Familieafdelingen. Kort og godt om afdelingen Børn og Familieafdelingen er organiseret under Børn og Ungeforvaltningen i Odense

Læs mere

Organisering af fysioterapeutiske og ergoterapeutiske ydelser i samspil med lovgivningen. Præsentation ved Maja Wolf Hanne Christensen

Organisering af fysioterapeutiske og ergoterapeutiske ydelser i samspil med lovgivningen. Præsentation ved Maja Wolf Hanne Christensen Organisering af fysioterapeutiske og ergoterapeutiske ydelser i samspil med lovgivningen Præsentation ved Maja Wolf Hanne Christensen Plan for nu Velkommen og hvad ønsker vi at I får med hjem J Kort præsentation

Læs mere

Familiekonsulent til flygtningefamilier I Langeland kommune

Familiekonsulent til flygtningefamilier I Langeland kommune Familiekonsulent til flygtningefamilier I Langeland kommune Målsætning Familiekonsulenternes mål er at familierne bliver selvhjulpne og engageret i lokalsamfundet. Langeland Kommune har besluttet at alle

Læs mere

HANDLEPLAN FOR INKLUSION I SKOVVANGSOMRAÅ DET

HANDLEPLAN FOR INKLUSION I SKOVVANGSOMRAÅ DET HANDLEPLAN FOR INKLUSION I SKOVVANGSOMRAÅ DET Indhold Handleplan for inklusion i Skovvangsområdet.... 2 Sammenhæng... 2 Definition af inklusion.... 2 Område Skovvang... 3 Overordnede principper.... 3 Aktører....

Læs mere

Indledning Læsevejledning

Indledning Læsevejledning 1 Indledning Mariagerfjord Kommunes Sundhedspolitik fastslår, at Mariagerfjord arbejder på at skabe rammer og vilkår for det gode liv. Det gode liv handler om et godt helbred, psykisk velvære, gode relationer

Læs mere

FOREBYGGELSESSTRATEGI

FOREBYGGELSESSTRATEGI FOREBYGGELSESSTRATEGI - fælles sigtelinjer for forebyggelse af eksklusion og udsathed blandt børn og unge i Københavns Kommune KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Socialforvaltningen INDHOLD

Læs mere

Tønder Kommunes Handleplan Til den Sammenhængende børne- og ungepolitik

Tønder Kommunes Handleplan Til den Sammenhængende børne- og ungepolitik Tønder Kommunes Handleplan Til den Sammenhængende børne- og ungepolitik Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 3 Værdier og målsætninger... 4 Fokusområder... 6 1. Tidlig indsats... 7 2. Inklusion og fleksibilitet...

Læs mere

Kvalitetsstandard for anbringelser. Pia J. Nielsen/Jan Dehn Leder af Familieafdelingen/Familiechef

Kvalitetsstandard for anbringelser. Pia J. Nielsen/Jan Dehn Leder af Familieafdelingen/Familiechef Familie og Børn Notat Til: Udvalget for Familie og Børn Sagsnr.: 2011/04413 Dato: 11-05-2011 Sag: Sagsbehandler: Kvalitetsstandard for anbringelser Pia J. Nielsen/Jan Dehn Leder af Familieafdelingen/Familiechef

Læs mere

Handleplan for den sammenhængende børnepolitik

Handleplan for den sammenhængende børnepolitik Handleplan for den sammenhængende børnepolitik Indledning Alle børn og unge i Glostup skal have mulighed for at blive i stand til at mestre deres liv og udfolde deres potentialer. Med den sammenhængende

Læs mere