Ankenævnet for Forsikring ÅRSBERETNING

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ankenævnet for Forsikring ÅRSBERETNING"

Transkript

1 Ankenævnet for Forsikring ÅRSBERETNING 2004

2 Forord Ankenævnet for Forsikring modtog i klager og oplevede dermed et hårdt tiltrængt fald i antallet af nye klager. Ankenævnets sagsbehandlingstid har været svagt stigende de seneste år og har nået en længde, nævnet selv længe har fundet uacceptabel. Forhåbentlig kan nævnet nu langsomt gnave af sagsbehandlingstiden, idet det i 2004 for første gang i mange år er lykkedes at færdigbehandle flere sager, end der kom ind, nemlig afsluttede sager mod nye. Medvirkende hertil er, at den nye forbrugerklagelov gør det muligt for nævnet at afgøre sager, hvor resultatet må anses for sikkert, ved formandsafgørelser. Denne mulighed har de stiftende organisationer ønsket at benytte sig af, da ankenævnet modtager ganske mange klager, hvor resultatet, efter høring hos parterne, kan angives med stor sikkerhed. Disse sager skal fremover ikke først udsendes til nævnet, hvorved der spares mere end en måned af sagsbehandlingstiden. Formandsafgørelserne fremlægges i øvrigt for nævnsmedlemmerne på det førstkommende nævnsmøde og udsendes til parterne, når nævnet har haft mulighed for at udtage én eller flere sager til almindelig nævnsbehandling. Denne nye praksis blev straks indledt pr. 1/ , da nævnet havde fået godkendt sine nye vedtægter og sin nye forretningsorden. Året 2004 blev også året, hvor nævnets hjemmeside gik i luften. På hjemmesiden offentliggøres alle nævnets kendelser i anonymiseret form og med gode søgefaciliteter, som sekretariatet også har modtaget megen ros for. Hjemmesiden indeholder også angivelser af de mest almindelige klagetemaer i de enkelte brancher og udfaldet af disse. Det er dog usikkert, hvor mange klagere, der efter et nærmere studie af disse sager afholder sig fra at klage. Derimod kan nævnet konstatere, at parterne men selvfølgelig især forsikringsselskaberne anvender søgesystemet, når de påberåber sig tidligere præjudikater. Det kan også konstateres, at en ganske betydelig mængde forbrugere henter klageskemaet på internettet. Branchefordelingen af klagerne er undergået nogle bemærkelsesværdige forandringer, og især skal fremhæves stigningen i livsforsikringsklager. Sammen med klagerne over arbejdsmarkedspensioner udgør denne sagsgruppe nu næsten 15 pct. mod 11,3 pct. i En årsag hertil kan være, at selskaberne, efter ændringerne af reglerne om førtidspension, i større omfang træffer afgørelser om erhvervsevnetab, der ikke nødvendigvis svarer til det offentliges vurdering af erhvervsevnetabet. Antallet af ejerskifteforsikringsklager er også støt stigende og udgør nu næsten 10 pct. af klagerne. Både livsforsikringsklagerne og arbejdsmarkedspensionsklagerne er tunge sager, og disse udgør altså næsten 25 pct. af nævnets klager. Endelig er der igen en stigning i antallet af klager vedrørende ulykkesforsikring, men dette kan skyldes tegning af de nye arbejdsløsheds- og sygeforsikringer, som tælles i samme kategori. Sekretariatet vil opgøre disse særskilt i 2005, hvorefter der til næste år fås et tydeligere billede af størrelsen af rene ulykkesforsikringsklager. 1

3 Indhold Forord 1 A. Indledning 3 B. Ankenævnets sammensætning og sekretariat 4 C. Ankenævnets virksomhed i D. Efterlevelse af nævnets kendelser 16 Oversigt over afsluttede sager omtalt i årsberetningerne E. Emner, der har været behandlet i tidligere årsberetninger 46 F. Offentliggørelse af nævnets kendelser og andre aktiviteter 48 2

4 A. Indledning Denne beretning vedrører perioden 1. januar til 31. december Ankenævnet for Forsikring er stiftet af Forbrugerrådet og Forsikring & Pension den 1. september 1975 med det formål at behandle klager fra forbrugere vedrørende forsikringsforhold. Ankenævnet for Forsikring er den 30/ af ministeren for Familie- og Forbrugeranliggender godkendt i medfør af 5 i Lov om forbrugerklager (lov nr. 456 af 10/6 2003). Godkendelsen er gældende frem til 30/ Godkendelsen er sket på grundlag af Vedtægter 9 og Forretningsorden 6, som de stiftende organisationer har vedtaget. Ifølge 2 i vedtægterne behandler nævnet tvister mellem et forsikringsselskab, der er tilsluttet nævnet, og en forsikringstager vedrørende dennes forsikringer. Nævnets afgørelse er ikke bindende for parterne, men kan af disse indbringes for domstolene, for forsikringsselskabernes vedkommende under forudsætning af, at de inden 4 uger har meddelt nævnets sekretariat, at de ikke ønsker at være bundet af afgørelsen. 3

5 B. Ankenævnets sammensætning og sekretariat Ifølge 9 i ankenævnets vedtægter består nævnet af et antal juridiske medlemmer, der udgør nævnets formandskab, og et antal nævnsmedlemmer i øvrigt. De juridiske medlemmer skal være højesteretsdommere eller landsdommere. De stiftende organisationer udpeger nævnets medlemmer herunder formanden. De øvrige juridiske medlemmer er næstformænd. Nævnets formand er højesteretsdommer Poul Sørensen. Højesteretsdommer Jacques Hermann og højesteretsdommer Marianne Højgaard Pedersen er næstformænd. Som repræsentanter i nævnet udpeget af Forbrugerrådet har i 2004 deltaget: Permanente medlemmer: Juridisk medarbejder Tina Dhanda (fra 1/6 2004) Cand.jur. Anette Høyrup (til 30/6 2004) Cand.jur. Anne Dehn Jeppesen (barsel fra 1/6 2004) Jurist Sonny Kristoffersen Økonom Morten Westergaard Generelle medlemmer: Direktør Ove Baggesen Fru Marga Due-Hansen Cand.merc. Susan Hulbæk Hansen Forbundskonsulent Jette Kammer Jensen Rådsmedlem Rut Jørgensen Fru Karin Ladegaard Advokatfuldmægtig Pernille B. Leding Konsulent Lykke Petersen Seniorkonsulent, cand.jur. Peter Valenius Lystfartøjsforsikring: Vicepolitimester Morten Gregers Berdiin Motorkøretøjsforsikring: Advokat Lennart Fogh Fuldmægtig cand.jur. Helle Brasch 4

6 Som repræsentanter udpeget af Forsikring & Pension har i 2004 deltaget: Permanente medlemmer: Teknisk direktør Jørn Anker-Svendsen Kontorchef Hans Dreyer Afdelingschef Gunnar Larsson Adm. direktør Niels Vase Motorkøretøjsforsikring: Direktør Klaus Delman Kontorchef Hanne Høyer Kontorchef Henrik Müllertz Ekspeditionssekretær Henrik Schultz Privat ansvarsforsikring og retshjælpsforsikring: Ekspeditionssekretær Lasse A. Andersen (fra 30/ ) Cand.jur. Mads Dam (fra 30/ ) Kontorchef Lisbeth Kuld Afdelingschef Carsten Sennels Kontorchef Lise Vestergaard Bygningsforsikring: Afdelingsdirektør Kent Ekman Erhvervschef Arne Lund Kontorchef Lise Svane Vestergaard (fra 15/1 2004) Familieforsikring: Kontorchef Vibe Fjeldsted-Holm Afdelingschef Birgit Jensen Skadechef, cand.jur. Claus Kolind Sygeforsikring og ulykkesforsikring: Underdirektør Ivan Christensen (til 30/4 2004) Afdelingsleder Freddy Hansen (fra 30/4 2004) Ekspeditionssekretær Per Lynge Fuldmægtig Bjarne Pavbro Livsforsikring og pensionsforsikring: Underdirektør Jan Allingstrup Juridisk konsulent Poul Andreassen (fra 4/ ) Underdirektør Willy Lühdorf (til 4/ ) Kontorchef, cand.jur. Helene Rossing 5

7 Arbejdsmarkedspension: Underdirektør Joan Alsing Direktør Henrik Bernhardt (til 18/1 2004) Afdelingschef Henning Howe Hansen Direktør Annegrete Birck Jakobsen (fra 18/1 2004) Underdirektør Carsten Kjellerup Rejseforsikring: Underdirektør cand.jur. Karsten Mølgaard Jensen Servicechef Eva Nittegaard Kontorchef Charlotte Piper (fra 30/4 2004) Skadechef Ninni Rosendahl Lystfartøjsforsikring: Afdelingschef Michael Kjær Skadechef Henrik Sagild Ejerskifteforsikring: Afdelingsdirektør Kent Ekman Kontorchef Lisbeth Kuld Afdelingsleder Hans Lehmann Konsulent John Holmgrün Nielsen (fra 19/2 2004) Juridisk rådgiver Klaus Rasmussen Afdelingschef Carsten Sennels Afdelingschef Berit Torm (fra 15/1 2004) Som medarbejdere i nævnets sekretariat var pr. 31/ ansat følgende: Direktør, cand.jur. Henning Jønsson Kontorchef, cand.jur. Lisbeth Rasmussen Fuldmægtig, cand.jur. Thomas Kynskov Erichsen Fuldmægtig, cand.jur. Dorrit Ahlmann Frederiksen Fuldmægtig, cand.jur. Anne Mette Kirkegaard Fuldmægtig, cand.jur. Nicolaj Andreasen Chefsekretær, cand.jur. Karen Dalgaard Sekretær Hanne Englev Kontorassistent Lisbeth Ingemarsson Kontorassistent Birte Nielsen Kontorassistent Monika Roug Kontorassistent Dorrit Schultz Bogholder Else Andersen Stud.jur. Didde Mie L. Riedel Kaj Ewon Nævnets regnskaber revideres af KPMG C. Jespersen, statsautoriserede revisorer. 6

8 C. Ankenævnets virksomhed i 2004 I 2004 blev der indregistreret nye egentlige klagesager samt rettet forespørgsler til nævnets sekretariat. 1. Opstilling over de behandlede sager i 2004: Antal Antal Ultimo 2003 var under behandling i sekretariatet (1.649) Udsat fra nævnsmøder 24 (20) I alt ultimo (1.669) Registrerede nye egentlige klagesager i (2.860) Antal sager til behandling i 2004 i alt (4.529) Sagerne fordeler sig således: Afsluttet ved sekretariatets behandling 576 (560) Nævnet afholdt 24 møder i medfør af forretningsordenens 5, stk. 1, og behandlede sager: Der afsagdes kendelser i (1.904) og afgjordes uden kendelse ved henstilling til selskabet 5 (8) mens der udsattes 36 (24) I alt behandledes således på nævnsmøder (1.936) Resten, dvs sager, var under ekspedition i sekretariatet ved udgangen af (2.033) Hertil skal føjes de 36 udsatte sager jf. ovenfor. I alt (4.529) Med udgangen af året 2004 var der således uafsluttede sager. Dette er et fald i forhold til årets begyndelse på 102 sager. 7

9 Siden nævnets start i 1975 har udviklingen i sagsantallet set således ud: Indkomne Nævnsbehandlede Sekretariats- Forespørgsler sager sager behandlede sager

10 Nævnets behandlingstid: En undersøgelse baseret på de 364 sager, der blev afsluttet i december måned 2004, viser, at sagerne blev afsluttet således: Inden for Antal I pct. 4 måneder 40 11,0 4-6 måneder 36 9,9 6-8 måneder 87 23, måneder 88 24, måneder 84 23,0 efter 12 måneder 29 8,0 Dette er ensbetydende med, at 20,9 pct. af sagerne er afsluttet inden for 6 måneder. I 2003 var tallet 19,4 pct. 44,8 pct. er afsluttet inden for 8 måneder. I 2003 var tallet 35,5 pct. 2. Oversigt over de i 2004 afsluttede sager fordelt efter branche: Branche Antal I pct. Antal I pct Familieforsikring (bortset fra ansvar og retshjælp) , ,4 Hus- og grundejerforsikring (bortset fra ansvar og retshjælp) 252 9, ,8 Motorkøretøjsforsikring (bortset fra retshjælp) , ,9 Lystfartøjsforsikring (bortset fra retshjælp) 29 1,0 19 0,7 Husdyrforsikring (bortset fra ansvar) 18 0,6 28 1,1 Syge- og ulykkesforsikring , ,8 Livs- og pensionsforsikring , ,9 Retshjælpsforsikring 154 5, ,6 Ansvarsforsikring 61 2,2 71 2,9 Rejseforsikring 165 5, ,3 Arbejdsmarkedspension 82 2,9 59 2,4 Ejerskifteforsikring 269 9, ,2 Kritisk sygdom 97 3,4 81 3,3 Diverse 32 1,1 17 0,7 I alt , ,0 9

11 3. Resultatet af de kendelser, nævnet afsagde: Antal I pct. Antal I pct Afvist 71 3,2 81 4,4 Selskab medhold , ,6 Klager/selskab delvis medhold 70 3,1 43 2,3 Klager medhold , ,7 I alt , ,0 4. Ses der bort fra kendelser, hvor der skete afvisning, således at kun de realitetsbehandlede sager medtages, bliver resultatet følgende: Antal I pct. Antal I pct Selskab medhold , ,2 Klager/selskab delvis medhold 70 3,2 43 2,4 Klager medhold , ,4 I alt , ,0 5. Fordelt efter branche er resultatet følgende: Familieforsikring: Antal I pct. Antal I pct Afsluttet uden kendelse 81 22, ,4 Selskab medhold , ,8 Klager/selskab delvis medhold 16 4,4 10 2,8 Klager medhold 40 11, ,3 Afvist af nævnet ved kendelse 14 3,9 13 3,7 I alt , ,0 Hus- og grundejerforsikring: Antal I pct. Antal I pct Afsluttet uden kendelse 46 18, ,5 Selskab medhold , ,8 Klager/selskab delvis medhold 3 1,2 7 2,4 Klager medhold 15 6,0 26 8,9 Afvist af nævnet ved kendelse 9 3,6 13 4,4 I alt , ,0 10

12 Motorkøretøjsforsikring: Antal I pct. Antal I pct Afsluttet uden kendelse 97 19, ,5 Selskab medhold , ,0 Klager/selskab delvis medhold 11 2,2 2 0,4 Klager medhold 37 7,4 30 6,1 Afvist af nævnet ved kendelse 16 3,2 15 3,0 I alt , ,0 Lystfartøjsforsikring: Antal I pct. Antal I pct Afsluttet uden kendelse 4 13,8 4 21,1 Selskab medhold 21 72, ,6 Klager/selskab delvis medhold 1 3,4 - - Klager medhold 2 6,9 1 5,3 Afvist af nævnet ved kendelse 1 3,4 4 21,0 I alt , ,0 Husdyrforsikring: Antal I pct. Antal I pct Afsluttet uden kendelse 3 16,7 5 17,9 Selskab medhold 10 55, ,2 Klager/selskab delvis medhold Klager medhold 5 27, ,9 Afvist af nævnet ved kendelse I alt , ,0 Syge- og ulykkesforsikring: Antal I pct. Antal I pct Afsluttet uden kendelse , ,2 Selskab medhold , ,8 Klager/selskab delvis medhold 6 1,3 3 0,8 Klager medhold 32 7,1 21 5,4 Afvist af nævnet ved kendelse 4 0,9 7 1,8 I alt , ,0 11

13 Livs- og pensionsforsikring: Antal I pct. Antal I pct Afsluttet uden kendelse 63 18, ,8 Selskab medhold , ,4 Klager/selskab delvis medhold 4 1,2 5 2,3 Klager medhold 25 7,4 10 4,6 Afvist af nævnet ved kendelse 11 3,3 13 5,9 I alt , ,0 Retshjælpsforsikring: Antal I pct. Antal I pct Afsluttet uden kendelse 51 33, ,9 Selskab medhold 84 54, ,9 Klager/selskab delvis medhold 2 1,3 1 0,9 Klager medhold 16 10, ,3 Afvist af nævnet ved kendelse 1 0,7 - - I alt , ,0 Ansvarsforsikring: Antal I pct. Antal I pct Afsluttet uden kendelse 24 39, ,1 Selskab medhold 31 50, ,8 Klager/selskab delvis medhold 1 1,7 1 1,4 Klager medhold 4 6,5 9 12,7 Afvist af nævnet ved kendelse 1 1,7 - - I alt , ,0 Rejseforsikring: Antal I pct. Antal I pct Afsluttet uden kendelse 25 15, ,7 Selskab medhold , ,6 Klager/selskab delvis medhold 3 1,8 1 0,8 Klager medhold 11 6,7 9 6,9 Afvist af nævnet ved kendelse 1 0,6 - - I alt , ,0 12

14 Arbejdsmarkedspension: Antal I pct. Antal I pct Afsluttet uden kendelse 21 25,7 9 15,2 Selskab medhold 54 65, ,2 Klager/selskab delvis medhold 1 1,2 - - Klager medhold 5 6,1 6 10,2 Afvist af nævnet ved kendelse 1 1,2 2 3,4 I alt , ,0 Ejerskifteforsikring: Antal I pct. Antal I pct Afsluttet uden kendelse 36 13, ,8 Selskab medhold , ,5 Klager/selskab delvis medhold 19 7,1 13 6,4 Klager medhold 45 16, ,4 Afvist af nævnet ved kendelse 11 4,1 14 6,9 I alt , ,0 Kritisk sygdom: Antal I pct. Antal I pct Afsluttet uden kendelse 10 10, ,8 Selskab medhold 82 84, ,3 Klager/selskab delvis medhold Klager medhold 4 4,1 4 4,9 Afvist af nævnet ved kendelse 1 1,0 - - I alt , ,0 Diverse: Antal I pct. Antal I pct Afsluttet uden kendelse 12 37, ,1 Selskab medhold 12 37,5 - - Klager/selskab delvis medhold 3 9,4 - - Klager medhold 5 15,6 1 5,9 Afvist af nævnet ved kendelse I alt , ,0 13

15 6. Resultatet af de af sekretariatet behandlede sager: Antal I pct. Antal I pct A. Afvist, da klagen ikke omhandlede en tvist mellem klageren og dennes eget forsikringsselskab, jf. vedtægternes 2, stk ,7 51 2,1 B. Afvist, da klageren ikke forinden havde søgt en for ham tilfredsstillende ordning ved henvendelse til selskabet, jf. vedtægternes 2, stk. 4a C. Afvist, da klagen omhandlede erhvervsforsikring, jf. vedtægternes 3, stk ,7 25 1,0 D. Klagen afvist som med rette angående andet ankenævn eller lignende 3 0,1 1 0,1 E. Selskabet har opfyldt klagen helt eller delvist efter sekretariatets henvendelse , ,7 F. Sagen henlagt, da klageren havde tilbagekaldt denne 29 1,0 22 0,9 G. Sagen henlagt, da klageren ikke havde indbetalt klagegebyr 13 0,5 6 0,2 H. Selskabet har opfyldt klagen helt eller delvist, efter at sekretariatet har indhentet en sagkyndig udtalelse 13 0,5 14 0,6 I. Klageren har tilbagekaldt sagen, efter at sekretariatet har indhentet en sagkyndig udtalelse 19 0,7 15 0,6 J. Andet 12 0,4 12 0,5 I alt sekretariatsbehandlede , ,7 + nævnsbehandlede , ,3 I alt afsluttede , ,0 Punkt J. indeholder bl.a. tilfælde, hvor sagen er henlagt i medfør af forretningsordenens 9, stk. 2, fordi klageren ikke har besvaret sekretariatets anmodning om oplysninger til brug for sagens afgørelse. Der blev, som det fremgår af de foranstående opstillinger, af nævnet afsagt kendelser og afsluttet 5 sager uden kendelse, ligesom sekretariatet afsluttede 576 sager. Der blev således i alt færdigbehandlet sager i

16 7 a. Resultatet af de afsluttede sager: I nævnet I sekreta- Antal i alt Antal riatet i pct. Afvist ,1 Selskab medhold ,6 Klager/selskab delvis medhold ,5 Klager medhold ,7 Forligt ,5 Andet ,6 I alt ,0 7 b. Medtages alene de realitetsbehandlede sager, og der således ses bort fra de sager, hvor der skete afvisning, bliver resultatet for samtlige afsluttede sager: Antal I pct. Antal I pct Selskab medhold , ,4 Klager/selskab delvis medhold 70 2,6 43 1,8 Klager medhold 246 9, ,8 Forligt , ,6 Andet 73 2,7 55 2,4 I alt , ,0 Sammenfattende kan konstateres, at der for 28,2 pct. af tilfældene, hvor sagen blev behandlet i realiteten, skete en ændring til fordel for klageren set i forhold til den afgørelse, klageren først havde fået i sit forsikringsselskab. Procenten var i 2003: 30,2. 8. Fordelingen af henvendelser og forespørgsler m.v., som ikke var egentlige klagesager: Henvendelsens karakter Henvendelsens måde Telefon Personligt Skriftligt I alt Klageskema sendt Forespørgsel besvaret I alt Det behandlede antal henvendelser i 2003 var Det tilføjes, at Forsikringsoplysningen behandler klager over erhvervsforsikringer og klager i øvrigt uden for Ankenævnet for Forsikrings område. 15

17 D. Efterlevelse af nævnets kendelser Forsikringsselskaberne kan i de første 4 uger efter afsendelsen af nævnets afgørelse nægte at følge en kendelse, der helt eller delvist har givet en forsikringstager medhold. I påkommende tilfælde oversendes sagen til Forbrugerstyrelsen, der bistår med udtagelse af stævning mod selskabet, hvis forsikringstageren ønsker dette. I de fleste tilfælde overlader forsikringstageren dog sagen til egen advokat, hvis forsikringstageren ønsker at indbringe sagen for domstolene. Overførte, uafklarede sager ultimo Nye tilkomne sager i I alt 23 Afsluttede i Til rest, uafsluttede ultimo I tiden 1. oktober 1980, hvor ordningen trådte i kraft, til 31. december 2004 er i alt afsagt kendelser, heraf 6.801, hvor klageren har fået helt eller delvist medhold. Af disse har selskaberne i alt nægtet at efterleve 609 eller 9,0 pct. Af de 609 var 594 afsluttet ved udgangen af 2004, medens 15 var uafsluttet. Nævnet har ingen muligheder for at registrere, i hvilket omfang klagere, der ikke har fået medhold, efterfølgende indbringer sager for domstolene, men det formodes, at det er meget få tilfælde. En gennemgang af årsberetningerne for viser, at de årlige selskabsanfægtelser har været som følger: Anfægtelser Pct. i forhold til de af klageren helt eller delvist vundne sager det pågældende år: (begge år inkl.) 14 4, , , , , , , , ,5 16 Det skal bemærkes, at antallet af kendelser pr. år i perioden angiver antallet af kendelser afsagt af nævnet det pågældende år, mens antallet af anfægtelser omfatter de anfægtelser, der er modtaget i nævnets sekretariat det pågældende år.

18 Fra og med 1991 viser opgørelsen det endelige antal anfægtelser af kendelser afsagt det pågældende år. Anfægtelser Pct. i forhold til de af klageren helt eller delvist vundne sager det pågældende år: , , , , , , , , , , , , , ,7 For de ovenfor nævnte 594 afsluttede sagers vedkommende er det gået således efter nævnets kendelse: Antal I pct. Antal i alt 2004 Klager medhold igen: Ved dom, ved at selskabet tog bekræftende til genmæle, eller ved at selskabet opgav (oftest efter at klageren var gået til advokat) eller betalte pr. kulance ,6 6 Forlig (mest ½ - ½ )* 35 5,9 - Selskab medhold 66 11,1 2 Klager opgav sagen ,4 - I alt ,0 8 * Forlig, hvor selskabet fuldt ud eller i det væsentlige har opfyldt klagerens krav, er registreret som klager medhold. Af de 455 sager, som klageren ikke opgav, fik klageren helt eller delvist medhold igen i de 389 sager, svarende til 85,5 pct. Selskabet fik dermed kun fuldt medhold i 66 sager, der blev ført videre, svarende til 14,5 pct. 17

19 De 10 sager, selskaberne anfægtede i 2004, er følgende: Pen-Sam Liv Arbejdsmarkedspension Fortolkning af en policebestemmelse Württembergishe und Badische Versicherungs- Aktiengesellschaft Lystfartøjsforsikring Spørgsmål om sødygtighed Topdanmark Forsikring A/S Autoforsikring Omfanget af skade på modpartens bil. Selskabet har dog opfyldt klagen med henvisning til, at det i en anden sammenhæng har begået en fejl PKS Pension Arbejdsmarkedspension Afgørelsen er anfægtet af selskabet med henvisning til, at de forsikringsbetingelser, selskabet fremsendte til nævnet, var forkerte. Sagen blev begæret genoptaget af selskabet, men dette blev afslået af formanden Codan Forsikring A/S Ejerskifteforsikring Funderingsskade ældre ejendom Dansk Boligforsikring A/S Ejerskifteforsikring Samtykke til udbedring. Klageren har efterfølgende meddelt, at selskabet har anerkendt nævnets kendelse, men at der er uenighed om erstatningsopgørelsen Alm. Brand Forsikring A/S Autoforsikring Selvforskyldt beruselse. Selskabet har efterfølgende meddelt, at det, efter at have kontaktet ekstern advokat, har anerkendt nævnets kendelse PFA Pension Kritisk sygdom Fortolkning af policebestemmelse. Efterfølgende betalt af selskabet pr. kulance Danske Forsikring Autoforsikring Krav om satelitovervågning ikke tydeliggjort. Selskabet har oplyst, at det af andre grunde er gået i realitetsforhandlinger om erstatning til klageren Danske Forsikring Autoforsikring Spørgsmål, om der udenretligt kan lægges vægt på vidneforklaring, når klager og vidne er venner.

20 Det skal bemærkes, at Forsikring & Pension som et led i sin forbrugerpolitiske handlingsplan har henstillet til sine medlemmer at yde retshjælpsdækning uden beregning af selvrisiko i de anfægtede sager, hvis klageren i øvrigt opfylder betingelserne for at få denne dækning. Som nævnt i skemaet på side 16 blev 8 sager endeligt afgjort i af disse sager er omtalt i det følgende. På side 29 findes en oversigt over de endeligt afgjorte anfægtede sager, der har været omtalt i årsberetningerne , med angivelse af stikord. Kendelse nr af 22. juli 2002 Gruppeulykkesforsikring Budgetforsikring Erhvervsevnetab Méngrad Pengeinstituttets selvstændige ansvar Forsikringstageren, der var forsikret i henhold til en gruppeulykkesforsikring i Zurich Forsikring, påstod selskabet tilpligtet at udbetale erstatning i henhold til hans erhvervsevnetab. Forsikringen var sammen med en gruppelivsforsikring tegnet i marts 1996 gennem et pengeinstitut. Efter det oplyste var forsikringen tegnet på pengeinstituttets foranledning, fordi pengeinstituttet ønskede yderligere sikkerhed for et lån. Det fremgik af grundpolicen udstedt til foreningen af Sparekasser, at gruppeulykkesforsikringen var pantsat til Sparekassen. Det fremgik endvidere af de hertil knyttede forsikringsbetingelser, at invaliditetsgraden skulle fastsættes efter den tilskadekomnes medicinske invaliditetsgrad uden hensyntagen til forsikredes specielle erhverv. Ifølge selskabet skulle der ved tegningen være blevet udleveret et sæt kortfattede forsikringsbetingelser. Disse angav på forsiden, at de vedrørte Gruppeliv. Det hed videre: Invalidesummen udbetales ved en invaliditetsgrad på mindst 25 pct. som følge af en ulykke.... Forsikringsbetingelser. I øvrigt gælder Forenede Gruppelivs almindelige forsikringsbetingelser for gruppelivsforsikring. Klageren havde i januar 1997 modtaget en forsikringsoversigt fra Sparekassen vedrørende Heri var angivet dækningen ved dødsfald, og Ved tab af erhvervsevne pr. 1/ Den 30/ modtog klageren meddelelse om, at gruppeulykkesforsikringen nu blev flyttet til et andet forsikringsselskab (AP- Skade), det hed endvidere: Der sker ingen ændring i betingelserne, som vi vedlægger til orientering. I forsikringsbetingelserne var angivet, at invaliditeten fastsættes efter Arbejdsskadestyrelsens méntabel. Klageren modtog imidlertid igen i januar 1998 en forsikringsoversigt, der omtalte erhvervsevnetab. I januar 1999 invaliditet/tab af erhvervsevnen og i 2000 invaliditet, og her var angivet, at der skete udbetaling ved 25 pct. mén. 19

21 Klageren var kommet til skade i september 1996, hvilket kort efter blev anmeldt til selskabet. Arbejdsskadestyrelsen vurderede efterfølgende klagerens erhvervsevnetab til 25 pct. og méngraden til 20 pct. Klageren krævede derfor forsikringssummen udbetalt under henvisning til erhvervsevnetabet. Selskabet gjorde principalt gældende, at der var tale om en klage over et pengeinstitut, hvorfor sagen burde henvises til Pengeinstitutankenævnet. Subsidiært gjordes gældende, at klageren ved tegningen fik udleveret forsikringsbetingelserne, der angav, at forsikringen dækkede invaliditet. Selskabet bestred at have noget kendskab til det af pengeinstituttet udsendte materiale. Selskabet henviste endvidere til det i forbindelse med selskabsskiftet udsendte materiale og gjorde gældende, at klageren ikke kunne have haft berettigede forventninger om at være forsikret mod erhvervsevnetab. Mest subsidiært gjorde selskabet gældende, at dækning af erhvervsevnetab uden nærmere definition måtte forstås som værende lig med tilkendelse af førtidspension. Klageren gjorde gældende, at han alene havde modtaget pensionsoversigten fra Sparekassen. Nævnet udtalte: Indledningsvis bemærkes, at klagen vedrører retten til udbetaling i henhold til en i selskabet tegnet forsikring. Når selskabet vælger at sælge forsikring gennem et pengeinstitut, må selskabet hæfte for de dispositioner, pengeinstituttet foretager i forbindelse med forsikringen. Nævnet anser sig således for kompetent til at behandle klagen. Det er nævnets praksis i sager vedrørende nærværende forsikringstype, der tegnes til dækning af lån at beregne erstatningen i forhold til erhvervsevnetabsprocenten, medmindre det godtgøres, at forsikringstageren klart er blevet gjort opmærksom på, at forsikringen alene dækker mén. De forsikringsbetingelser, der ifølge selskabet er udleveret til klageren ved forsikringens tegning angiver, at der sker udbetaling ved en invaliditetsgrad på 25 pct. Begrebet invaliditet er ikke defineret, og kan efter nævnets opfattelse lige vel forstås som erhvervsevnetab som mén. Hertil kommer, at forsikringsbetingelserne angiver at vedrøre en livsforsikring, hvor begrebet invaliditet normalt anvendes i betydningen erhvervsevnetab. Klagerens eventuelle misforståelse af begrebet er blevet bestyrket ved modtagelsen af forsikringsoversigten i januar 1997, hvori der henvises til tab af erhvervsevne. 20 Nævnet finder, at det indklagede selskab ikke kan påberåbe sig det materiale, der er fremsendt fra det nye selskab, hvor begreberne ganske vist er defineret mere klart, men klageren har efter nævnets opfattelse ikke haft særlig anledning til at hæfte sig ved disse, da det ifølge skrivelse af 30/ fremgik, at der ingen ændringer var i forsikringsbetingelserne.

22 Den af selskabet påberåbte Højesteretsdom U vedrører ikke en forsikring tegnet i tilknytning til en låneoptagelse eller oprettelse af en budgetserviceordning, således som en række afgørelser fra de seneste år fra Ankenævnet for Forsikring gør det. Højesteretsdommen anses derfor ikke for afgørende for løsningen af den foreliggende sag. Som følge af det anførte b e s t e m m e s : Selskabet, Zurich Forsikring, skal udbetale forsikringssummen for invaliditet med tillæg af renter i henhold til forsikringsaftalelovens 24. Denne afgørelse ønskede selskabet ikke at følge, hvorefter sagen af klageren blev indbragt for Københavns Byret nu mod såvel forsikringsselskabet som sparekassen. Her nedlagde forsikringsselskabet der i mellemtiden var overtaget af Tryg Forsikring A/S påstand om frifindelse og i forhold til sparekassen, fritagelse for ethvert krav, som det måtte blive pålagt at betale til klageren. Sparekassen nedlagde en tilsvarende påstand. Klagerens advokat gjorde bl.a. følgende anbringender gældende: at det må kræve et særligt grundlag at tilsidesætte det sagkyndige nævns afgørelse, at der er en langvarig praksis fra Ankenævnet for Forsikring for, at tegnes der en forsikring til sikring af et låneengagement på långivers initiativ, da at beregne forsikringsdækningens erstatning i forhold til forsikredes tab af erhvervsevne, medmindre det godtgøres, at forsikringstager er blevet gjort opmærksom på, at forsikringen alene dækker ménet, hvilket ikke er tilfældet i nærværende sag, at det tillige må have formodningen for sig, at når forsikringen tegnes i tilknytning til låneoptagelse, at det da er forsikredes indtjeningsevne, der sikres ved forsikringstegningen, da det samme mén jo kan påvirke skadelidtes erhvervsevne meget forskelligt, at sagsøgeren således har haft en berettiget forventning om at være dækket ved tab af erhvervsevne, at ovennævnte forventning blev yderligere styrket ved udsendelsen af forsikringsoversigterne fra starten af januar 1997 og frem, at dækningen i forsikringsoversigterne ikke kan antages at være forårsaget ved en skrivefejl, hvorfor mindst sagsøgte 2 s [sparekassen] medarbejder må have været af den opfattelse, at den tegnede forsikring dækkede erhvervsevnetab, at de uklarheder og fejl, der foreligger i sagen, må komme de sagsøgte til skade. 21

Ankenævnet for Forsikring ÅRSBERETNING

Ankenævnet for Forsikring ÅRSBERETNING Ankenævnet for Forsikring ÅRSBERETNING 2005 Forord Ankenævnet for Forsikring modtog i 2005 2.657 klager og oplevede for andet år i træk et mindre fald i klageantallet. For andet år i træk lykkedes det

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 Sag 33/2013 Alm. Brand Forsikring A/S (advokat Michael Steen Wiisbye) mod A (advokat Keld Norup) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Københavns

Læs mere

Sådan klages der i Danmark

Sådan klages der i Danmark SÅ KLAGAR MAN I NORDEN NFT 2/1996 Sådan klages der i Danmark af Henning Jønsson, direktør i Ankenævnet for Forsikring I Danmark er det kun få forbugerretlige forsikringstvister, der havner ved domstolene.

Læs mere

Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring

Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring Foreninger, ikke-erhvervsdrivende fonde, selvejende institutioner, stiftelser mv. Almindelige betingelser DFO99-01 Indholdsfortegnelse Definitioner Pkt. Side hvem

Læs mere

Vedtægter. for. Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber

Vedtægter. for. Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber Vedtægter for Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber 1 Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber er oprettet af Den Danske Fondsmæglerforening og Forbrugerrådet. 2 Stk. 1. Ankenævnet behandler klager over fondsmæglerselskaber

Læs mere

Renter af forsikringsydelsen erstattes dog, selvom dækningssummen derved overskrides.

Renter af forsikringsydelsen erstattes dog, selvom dækningssummen derved overskrides. Side 1 af 6 PROFESSIONEL ANSVARSFORSIKRING Almindelige forsikringsbetingelser MI-95-02 i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler 1.0 Forsikringens omfang Forsikringen dækker det erstatningsansvar,

Læs mere

Sagen afgøres uden mundtlig hovedforhandling, jf. retsplejelovens 366.

Sagen afgøres uden mundtlig hovedforhandling, jf. retsplejelovens 366. DOM Afsagt den 7. januar 2013 i sag nr. BS 11-676/2012: Holbæk Kommune Kanalstræde 2 4300 Holbæk mod GF Forsikring A/S Jernbanevej 65 5210 Odense NV Sagens baggrund og parternes påstande Denne sag er anlagt

Læs mere

Vilkår for professionel ansvarsforsikring (06/05)

Vilkår for professionel ansvarsforsikring (06/05) Vilkår for professionel ansvarsforsikring (06/05) 1. HVEM ER SIKRET Forsikringen dækker forsikringstageren og de personer, der er i forsikringstagerens tjeneste. 2. DEFINITIONER 2.1. Forsikringssum Policens

Læs mere

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 20-301

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 20-301 Forsikringsbetingelser Knallertforsikring Version 20-301 Thisted Forsikring Thyparken 16 7700 Thisted Tlf: 96 19 45 00 post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk CVR: 31 00 75 18 Bank: Sparekassen

Læs mere

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Erhvervsjuridisk Tidsskrift 2012.251 En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Af Steffen Pihlblad, direktør for Voldgiftsinstituttet (Resumé) I artiklen

Læs mere

Codan Care Forsikringsbetingelser

Codan Care Forsikringsbetingelser Fællesbetingelser for Codan Care - gruppeforsikringer i Codan Forsikring A/S (i det følgende kaldet Codan) i tilslutning til lovbekendtgørelse nr. 726 af 24. oktober 1986 om forsikringsaftaler med senere

Læs mere

Tab af erhvervsevne. Forsikringsbetingelser

Tab af erhvervsevne. Forsikringsbetingelser G R U P P E I N V A L I D E R E N T E Tab af erhvervsevne Forsikringsbetingelser Stk. 3. Ved ændring i forsikredes erhverv eller i arten eller omfanget af forsikredes beskæftigelse, skal forsikrede straks

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser Kriminalitetsforsikring, KR-12-07

Almindelige forsikringsbetingelser Kriminalitetsforsikring, KR-12-07 Almindelige forsikringsbetingelser Kriminalitetsforsikring, KR-12-07 1.0 Sikrede Sikrede på denne police er forsikringstager og forsikringstagers datterselskaber, hvorved forstås de juridiske personer,

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser for Skandia Bonuspension

Almindelige forsikringsbetingelser for Skandia Bonuspension Almindelige forsikringsbetingelser for Skandia Bonuspension Nr. 94 14 Indhold 1. Aftalegrundlag... 2 2. Antagelse og ikrafttræden... 2 3. Præmiebetaling... 2 4. Pristalsregulering... 3 5. Dækning ved død...

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER DYREFORSIKRING

FORSIKRINGSBETINGELSER DYREFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER DYREFORSIKRING Fordi venskab betyder alt ETU Forsikring A/S Hærvejen 8 6230 Rødekro www.etuforsikring.dk Forsikringsbetingelser nr.: 01-2010-DYR 1 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen

Læs mere

Forsikringsbetingelser for RETSHJÆLPSFORSIKRING for erhvervsbygninger

Forsikringsbetingelser for RETSHJÆLPSFORSIKRING for erhvervsbygninger Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for RETSHJÆLPSFORSIKRING for erhvervsbygninger Tillæg til forsikringsbetingelser for ANDEN BYGNINGSBESKADIGELSE - ERHVERV Indholdsfortegnelse:

Læs mere

743/06. xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx. Topdanmark Forsikring A/S Borupvang 4 2750 Ballerup. k e n d e l s e :

743/06. xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx. Topdanmark Forsikring A/S Borupvang 4 2750 Ballerup. k e n d e l s e : 743/06 Den 13. marts 2006 blev i sag nr. 66.781: xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx mod Topdanmark Forsikring A/S Borupvang 4 2750 Ballerup afsagt sålydende k e n d e l s e : Forsikringstageren, der

Læs mere

Vilkår for Førerulykkesforsikring til biler og motorcykler

Vilkår for Førerulykkesforsikring til biler og motorcykler Vilkår for Førerulykkesforsikring til biler og motorcykler 6606-5 Oktober 2010 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har

Læs mere

Klager. København, den 28. juli 2010 KENDELSE. ctr.

Klager. København, den 28. juli 2010 KENDELSE. ctr. 1 København, den 28. juli 2010 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmæglere MDE Finn Pedersen, Henrik Stage og Morten Dahl v/ Chartis Kalvebod Brygge 45 1560 København K. Sagen angår spørgsmålet, om

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser Kriminalitetsforsikring, KR-05-01. 1.0 Sikrede

Almindelige forsikringsbetingelser Kriminalitetsforsikring, KR-05-01. 1.0 Sikrede Almindelige forsikringsbetingelser Kriminalitetsforsikring, KR-05-01 1.0 Sikrede Sikrede på denne police er forsikringstager og forsikringstagers datterselskaber, hvorved forstås de juridiske personer,

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2012-0056 UL/li. København, den 3. januar 2013 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2012-0056 UL/li. København, den 3. januar 2013 KENDELSE. ctr. 1 København, den 3. januar 2013 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmægler Thomas Gammelgaard v/ HDI-GERLING forsikring Indiakaj 6 2100 København Ø Nævnet har modtaget klagen den 29. marts 2012. Klagen

Læs mere

Ankenævnet for Forsikring ÅRSBERETNING

Ankenævnet for Forsikring ÅRSBERETNING Ankenævnet for Forsikring ÅRSBERETNING 2008 Forord Ankenævnet for Forsikring modtog i 2008 2.161 klager, hvilket er det laveste antal i 17 år. Samtidig har de sidste 5 år vist et konstant fald, der samlet

Læs mere

FORSIKRINGS BETINGELSER

FORSIKRINGS BETINGELSER FORSIKRINGS BETINGELSER Rådhuspladsen 4-1550 København V (Hovedkontor) Web: www.icareforsikring.dk - Email: mail@icareforsikring.dk Tlf: 70 30 22 88 Cvr. Nr. 36028513 Bank: Handelsbanken: Reg nr 7636 Konto

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 22. november 2013

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 22. november 2013 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 22. november 2013 Sag 300/2011 (2. afdeling) Santander Consumer Bank AS, Filial Danmark (advokat Sophus Bøgeskov Christensen) mod If Skadeforsikring (advokat Michael S.

Læs mere

Betingelser for professionel ansvarsforsikring. for bilsyn

Betingelser for professionel ansvarsforsikring. for bilsyn Betingelser for professionel ansvarsforsikring for bilsyn Indholdsfortegnelse 1 Hvem er sikret...2 2 Definitioner...2 2.1 Forsikringssum...2 2.2 Erstatningskrav rejst...2 3 Hvem er dækket...2 4 Hvad er

Læs mere

Vilkår for Retshjælpsdækning tilknyttet Pelsdyrfarmens drift

Vilkår for Retshjælpsdækning tilknyttet Pelsdyrfarmens drift Vilkår for Retshjælpsdækning tilknyttet Pelsdyrfarmens drift 5994-1 Februar 2010 Tillæg til vilkår 5444-5 Pelsdyrsforsikring Indholdsfortegnelse Et par ord til indledning.............................................................

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring

Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring 14.09.2011 Indholdsfortegnelse for Knallert-forsikring 1. Fællesbestemmelser 1.1. Hvem er dækket? 1.2. Hvad skal du gøre, hvis du kommer ud for en skade?

Læs mere

Ankenævnet for Forsikring ÅRSBERETNING

Ankenævnet for Forsikring ÅRSBERETNING Ankenævnet for Forsikring ÅRSBERETNING Resumé Ankenævnet for Forsikring modtog i 1.733 klager. Det er 201 klager mindre end året før, idet antallet af klager har været faldende siden 2007. De forsikringstyper,

Læs mere

FORSIKRINGS BETINGELSER

FORSIKRINGS BETINGELSER FORSIKRINGS BETINGELSER Rådhuspladsen 4-1550 København V (Hovedkontor) Web: www.icareforsikring.dk - Email: mail@icareforsikring.dk Tlf: 70 30 22 88 Cvr. Nr. 36028513 Bank: Handelsbanken: Reg nr 7636 Konto

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. marts 2012

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. marts 2012 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. marts 2012 Sag 335/2009 (1. afdeling) A (advokat Henrik Qwist, beskikket) mod Tryg Forsikring A/S (advokat Lars Bøgh Mikkelsen) I tidligere instanser er afsagt dom

Læs mere

Forsikringsbetingelser for RETSHJÆLPSFORSIKRING - ERHVERV

Forsikringsbetingelser for RETSHJÆLPSFORSIKRING - ERHVERV Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68509815 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for RETSHJÆLPSFORSIKRING - ERHVERV i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Indholdsfortegnelse: 1 Hvem er

Læs mere

Vilkår for retshjælpsforsikring for almene boligorganisationer (08/05)

Vilkår for retshjælpsforsikring for almene boligorganisationer (08/05) For denne forsikring gælder også Fællesvilkår Industri. I tilfælde af uoverensstemmelse mellem Fællesvilkår Industri og vilkårene for denne forsikringen går sidstnævnte vilkår forud. Ord, begreber og beløb,

Læs mere

Tilvalgsforsikring i DIP Vilkår for forsikringen

Tilvalgsforsikring i DIP Vilkår for forsikringen Tilvalgsforsikring i DIP Vilkår for forsikringen Gruppelivsaftale 98586 1 Betingelser for at blive omfattet af Tilvalgsforsikringen Stk. 1. Du kan blive omfattet af Tilvalgsforsikringen, hvis du er omfattet

Læs mere

TotalErhverv Retshjælpsforsikring. Forsikringsvilkår TE-RE-01

TotalErhverv Retshjælpsforsikring. Forsikringsvilkår TE-RE-01 TotalErhverv Retshjælpsforsikring Forsikringsvilkår TE-RE-01 Indholdsfortegnelse Hvem er sikrede 1. Hvor dækker forsikringen 2. Hvad dækkes 3. Hvad dækkes ikke 4. Forsikringen dækker følgende omkostninger

Læs mere

Vilkår for. Kollektiv ulykke UL200811 1. Januar 2009. Forsikringsaftale

Vilkår for. Kollektiv ulykke UL200811 1. Januar 2009. Forsikringsaftale Vilkår for Kollektiv ulykke UL200811 1 Januar 2009 Forsikringsaftale Forsikringen er tegnet efter aftale indgået mellem DLG A.m.b.A, DLG Service og Tryg. Hvor det er muligt, vil DLG A.m.b.A og DLG Service

Læs mere

Ankenævnet for Forsikring ÅRSBERETNING

Ankenævnet for Forsikring ÅRSBERETNING Ankenævnet for Forsikring ÅRSBERETNING 2011 Forord Ankenævnet for Forsikring modtog i 2011 2.068 klager. Det er 27 sager mindre end året før. Siden 2007 har klagetallet været stabilt med en svag faldende

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. oktober 2014 Sag 89/2013 (2. afdeling) A (advokat Carsten Lyngs) mod Advokatnævnet (advokat Dorthe Horstmann) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Holstebro

Læs mere

KENDELSE. Klager ejede en ideel anpart, som klager ønskede, at indklagede skulle sælge.

KENDELSE. Klager ejede en ideel anpart, som klager ønskede, at indklagede skulle sælge. 1 København, den 22. december 2010 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler Karl Johannesen og Statsaut. ejendomsmægler MDE Jens Seidenfaden v/jens Seidenfaden Bakkedraget 3 7100 Vejle Nævnet har

Læs mere

Betingelser. Sælgeransvarsforsikring. Nr. 5153

Betingelser. Sælgeransvarsforsikring. Nr. 5153 Betingelser Sælgeransvarsforsikring Sælgeransvarsforsikring Nr 5153 5153 Sælgeransvar Side 2 Indholdsfortegnelse Side 3 1 Sælgeransvarsforsikring 1 Hvem er dækket 4 2 Ved skade 4 3 Anden forsikring 4 4

Læs mere

Ankenævnet for Forsikring ÅRSBERETNING

Ankenævnet for Forsikring ÅRSBERETNING Ankenævnet for Forsikring ÅRSBERETNING 2014 Resumé Ankenævnet for Forsikring modtog i 2014 1.868 klager. Det er 135 klager mere end året før. Antallet af klager har gennem de seneste år været faldende,

Læs mere

893/12. xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxx. Danica Pension Parallelvej 17 2800 Lyngby. k e n d e l s e :

893/12. xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxx. Danica Pension Parallelvej 17 2800 Lyngby. k e n d e l s e : 893/12 Den 29. maj 2012 blev i sag nr. 81.213: xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxx mod Danica Pension Parallelvej 17 2800 Lyngby afsagt k e n d e l s e : Sikrede er i kraft af sin ansættelse omfattet

Læs mere

6BForsikringens omfang Forsikringens dækningsomfang: 2.1 3 Forsikringens geografiske omfang: 2.2 4 Forsikringens tidsmæssige omfang: 2.

6BForsikringens omfang Forsikringens dækningsomfang: 2.1 3 Forsikringens geografiske omfang: 2.2 4 Forsikringens tidsmæssige omfang: 2. 0BKriminalitetsforsikring 4BAlmindelige betingelser KR-00-01 Indholdsfortegnelse 5BDefinitioner Pkt. Side Forsikringstager: 1.1. 1 Virksomheden: 1.2 1 Datterselskaber: 1.3 1 Sikrede: 1.4 1 Ansatte: 1.5

Læs mere

VILKÅR FOR REVISORANSVARSFORSIKRING (04/11)

VILKÅR FOR REVISORANSVARSFORSIKRING (04/11) INDHOLD 1. Hvem er sikret 2. Hvad er dækket 3. Forsikringstiden 4. Hvad er ikke dækket 5. Forsikringssummer 6. Udvidelser 7. Selvrisiko 8. Hvis skaden sker 9. Serieskader 10. Moms 11. Forsikringens ikrafttræden

Læs mere

Ankenævnet for Huseftersyn

Ankenævnet for Huseftersyn Ankenævnet for Huseftersyn Årsberetning 2010 Indholdsfortegnelse Formandens beretning 1. Generelt om Ankenævnet for Huseftersyn 1.1. Ankenævnets historiske baggrund 1.2. Ankenævnets nedlæggelse 1.3. Ankenævnets

Læs mere

Kollektiv Ulykkesforsikring

Kollektiv Ulykkesforsikring Kollektiv Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser Group Plus, 83.305-00 (version 10.2012)_Mejeriliv SEKTION A - Generelle vilkår 1. Forsikringens omfang 2. Dækningsområde 3. Dækningsperiode 4. Krigs-

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR ANKENÆVNET PÅ ENERGIOMRÅDET

FORRETNINGSORDEN FOR ANKENÆVNET PÅ ENERGIOMRÅDET FORRETNINGSORDEN FOR ANKENÆVNET PÅ ENERGIOMRÅDET Energibranchens repræsentanter (Dansk Energi, DONG, HNG/NGMN, Naturgas Fyn og Dansk Fjernvarme Forening (nu Dansk Fjernvarme)) og Forbrugerrådet har i henhold

Læs mere

Trailerforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 20-601

Trailerforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 20-601 Forsikringsbetingelser Trailerforsikring Version 20-601 Thisted Forsikring Thyparken 16 7700 Thisted Tlf: 96 19 45 00 post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk CVR: 31 00 75 18 Bank: Sparekassen

Læs mere

1. Tvister i forbindelse med erhvervsudøvelse. Ved erhvervsudøvelse forstås:

1. Tvister i forbindelse med erhvervsudøvelse. Ved erhvervsudøvelse forstås: 3. Hvilke tvister er ikke dækket af retshjælpsforsikringen? 1. Tvister i forbindelse med erhvervsudøvelse. Ved erhvervsudøvelse forstås: a) Tvister vedrørende sikredes selvstændige virksomhed, hvad enten

Læs mere

Vilkår for Olieforureningsforsikring. i tilknytning til lovbekendtgørelse nr. 1427 af 4.12.2009, Lov om forurenet jord 48 og 49.

Vilkår for Olieforureningsforsikring. i tilknytning til lovbekendtgørelse nr. 1427 af 4.12.2009, Lov om forurenet jord 48 og 49. Vilkår for Olieforureningsforsikring i tilknytning til lovbekendtgørelse nr. 1427 af 4.12.2009, Lov om forurenet jord 48 og 49. Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning....3 2. Hvem er sikret....3 3. Hvad

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2009-0125 UL/li. København, den 24. november 2011 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2009-0125 UL/li. København, den 24. november 2011 KENDELSE. ctr. 1 København, den 24. november 2011 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Søren Bak v/advokat Peter Klitgaard Ganløseparken 58 Ganløse 3660 Stenløse og Home Erhverv Sjælland A/S v/advokat

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Indledning 3. Arbejdsgiverens arbejdsskadesikring 3. Autoansvarsforsikring 3. Autoskadeforsikring 4

Indholdsfortegnelse. Indledning 3. Arbejdsgiverens arbejdsskadesikring 3. Autoansvarsforsikring 3. Autoskadeforsikring 4 Trafikforsikring Indholdsfortegnelse Indledning 3 Arbejdsgiverens arbejdsskadesikring 3 Autoansvarsforsikring 3 Autoskadeforsikring 4 Auto/trafikulykkesforsikring 4 Overenskomstbaseret ulykkesforsikring

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Kollektiv ulykkesforsikring. (udgave per. 1.12.2008)

Forsikringsbetingelser for Kollektiv ulykkesforsikring. (udgave per. 1.12.2008) Forsikringsbetingelser for Kollektiv ulykkesforsikring (udgave per. 1.12.2008) Indholdsfortegnelse Forsikringens omfang. 1. Hvem er dækket af forsikringen? 2. Hvor gælder forsikringen? 3. Hvilke skader

Læs mere

Forsikringsbetingelser nr. 470-13-02 ADVOKATANSVARSFORSIKRING

Forsikringsbetingelser nr. 470-13-02 ADVOKATANSVARSFORSIKRING Forsikringsbetingelser nr. 470-13-02 Almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler. ADVOKATANSVARSFORSIKRING 1. Dækket risiko Forsikringen dækker sikrede for erstatningsansvar

Læs mere

Ekstra dækninger til motorkøretøj

Ekstra dækninger til motorkøretøj Ekstra dækninger til motorkøretøj Udvidet bildækning Det dækker Udvidet bildækning: Friskadeforsikring. Dækningen sikrer dig erstatning, hvis bilen beskadiges ved blandt andet tyveri, nedstyrtning af genstande,

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER NR. 470-50 for Arkitektforbundet

FORSIKRINGSBETINGELSER NR. 470-50 for Arkitektforbundet FORSIKRINGSBETINGELSER NR. 470-50 for Arkitektforbundet Almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler ARKITEKTANSVARSFORSIKRING 1.0 FORSIKRINGENS OMFANG 1.1 Forsikringen

Læs mere

Ankenævn for biler Vedtægter

Ankenævn for biler Vedtægter Ankenævn for biler Vedtægter 1. Ankenævn for biler er oprettet af brancheorganisationerne Bilbranchen, Centralforeningen af Autoreparatører i Danmark (CAD) og AutoBranchen Danmark samt forbrugerorganisationen

Læs mere

Betingelser. Privat ansvarsforsikring. Nr. 8074. Privat ansvarsforsikring

Betingelser. Privat ansvarsforsikring. Nr. 8074. Privat ansvarsforsikring Betingelser Privat ansvarsforsikring Privat ansvarsforsikring Nr 8074 Indholdsfortegnelse Side 2 1 Almindelige bestemmelser 1 Sikrede 3 2 Geografisk område 3 3 Flytning 3 4 Anmeldelse af skade 3 5 Anden

Læs mere

Hundeforsikring Forsikringsvilkår 01-1

Hundeforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Hundeforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Forsikringsvilkår 1 Fortrydelsesret Gælder alene for private forbrugerforsikringer Fortrydelsesret ved nytegning af forsikring Vi skal oplyse følgende i henhold til

Læs mere

Forsikringsbetingelser for gruppesum ved førtidspension og død i PenSam Liv forsikringsaktieselskab

Forsikringsbetingelser for gruppesum ved førtidspension og død i PenSam Liv forsikringsaktieselskab Forsikringsbetingelser for gruppesum ved førtidspension og død i PenSam Liv forsikringsaktieselskab 01.01.2015 2 Forsikringsbetingelser for gruppesum ved førtidspension og død i PenSam Liv forsikringsaktieselskab

Læs mere

DOBBELTFORSIKRINGSSAFTALEN af 1. april 2011. Indholdsfortegnelse:

DOBBELTFORSIKRINGSSAFTALEN af 1. april 2011. Indholdsfortegnelse: DOBBELTFORSIKRINGSSAFTALEN af 1. april 2011 01.04.2011 Indholdsfortegnelse: Side Dobbeltforsikringsaftalen 2011 2 1. Formålsbestemmelse 2 2. Definitioner 2 3. Tilfælde af ren dobbeltforsikring 2 4. Særregler

Læs mere

Forsikringen dækker Forsikringen dækker udgifterne til udskiftning af låsen i forsikringstagerens bolig, hvis nøglerne er blevet stjålet.

Forsikringen dækker Forsikringen dækker udgifterne til udskiftning af låsen i forsikringstagerens bolig, hvis nøglerne er blevet stjålet. REGLER OM OMFANG LÅSESKIFTE LÅDK2011:1 Forsikringen dækker Forsikringen dækker udgifterne til udskiftning af låsen i forsikringstagerens bolig, hvis nøglerne er blevet stjålet. Forsikringssum Forsikringssummen

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser for erhvervsansvar

Almindelige forsikringsbetingelser for erhvervsansvar Almindelige forsikringsbetingelser for erhvervsansvar Indholdsfortegnelse 1.0 De sikrede... 2 2.0 Erhvervsansvar/dækningsomfand... 2 4.0 Afværgelse af skade... 3 5.0 Aftaler om ansvar og erstatning...

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber

Bekendtgørelse af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber Lovbekendtgørelse nr. 419 af 1. maj 2007 Bekendtgørelse af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber Herved bekendtgøres lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber, jfr. lovbekendtgørelse

Læs mere

902/12. xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx. PensionDanmark Langelinie Allé 41 2100 København Ø. k e n d e l s e :

902/12. xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx. PensionDanmark Langelinie Allé 41 2100 København Ø. k e n d e l s e : 902/12 Den 5. november 2012 blev i sag nr. 82.161: xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx mod PensionDanmark Langelinie Allé 41 2100 København Ø afsagt k e n d e l s e : Forsikrede, der afgik

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Lystfartøjsansvarsforsikring. Betingelser nr. 950110

Forsikringsbetingelser for. Lystfartøjsansvarsforsikring. Betingelser nr. 950110 Gjensidige Forsikring Nyropsgade 45 DK-1602 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 32 45 02 02 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring BA, Norge

Læs mere

Kombineret landbrug Entreprise forsikring

Kombineret landbrug Entreprise forsikring Vilkår for Kombineret landbrug Entreprise forsikring 5888-2 April 1990 Topdanmark Forsikring A/S Vilkår for Kombineret landbrug Entrepriseforsikring 5888-2 April 1990 NemKonto Topdanmark benytter NemKonto-systemet

Læs mere

I det følgende beskrives nærmere de principper, der gælder for erstatning efter stormflodsloven.

I det følgende beskrives nærmere de principper, der gælder for erstatning efter stormflodsloven. Regler pr. 24. februar 2011 Stormrådet Regler om erstatning i stormflods- og oversvømmelsessager 1 Indledning Ifølge 22, stk. 1, i lov nr. 349 af 17. maj 2000 om stormflod og stormfald, 2 stk. 4, i lov

Læs mere

Forsikringsbetingelser for FOA Gruppeliv

Forsikringsbetingelser for FOA Gruppeliv Forsikringsbetingelser for FOA Gruppeliv 2 1 Forsikringsaftalen Forsikringen tegnes i henhold til aftale om gruppelivsforsikring mellem FOA Fag og Arbejde (FOA), kaldet forsikringstager - og PenSam Liv

Læs mere

Handlen er betinget af, at købers advokat kan godkende handlen i sin helhed, idet købesummen dog er fastsat mellem parterne. [ ]

Handlen er betinget af, at købers advokat kan godkende handlen i sin helhed, idet købesummen dog er fastsat mellem parterne. [ ] 1 København, den 22. april 2013 KENDELSE Klager ctr. Place2live Høegh Bolig A/S v/ Tryg Forsikring A/S Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup Nævnet har modtaget klagen den 19. september 2012. Klagen angår

Læs mere

Betingelser nr. 520207 Forsikringsbetingelser for Retshjælp - Erhverv

Betingelser nr. 520207 Forsikringsbetingelser for Retshjælp - Erhverv Betingelser nr. 520207 Forsikringsbetingelser for Retshjælp - Erhverv KommuneForsikring A/S Krumtappen 2 DK-2500 Valby info@kommuneforsikring.dk CVR-nr. 25 79 25 84 Tlf. +45 77 32 50 00 Fax +45 77 32 51

Læs mere

Klager. København, den 25. september 2009 KENDELSE. ctr.

Klager. København, den 25. september 2009 KENDELSE. ctr. 1 København, den 25. september 2009 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmæglere Merete Lund Brock og Henning Brock v/aig Europe S.A. Kalvebod Brygge 45 1560 København V Sagen angår spørgsmålet, om de

Læs mere

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser Knallertforsikring Forsikringsbetingelser 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT 1 FORSIKRINGENS OMFANG... 4 1.0 SIKREDE PERSONER...4 2.0 DÆKNINGSOMRÅDE...4 3.0 HVAD DÆKKER FORSIKRINGEN?...4 4.0 DÆKNINGSSUMMER...4

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER Knallertforsikring

FORSIKRINGSBETINGELSER Knallertforsikring FORSIKRINGSBETINGELSER Knallertforsikring Til Forsikringstageren Forsikringsbetingelserne er opbygget på en sådan måde, at du let ved brug af indholdsfortegnelsen kan finde frem til svarene på de spørgsmål,

Læs mere

Køle- og/eller dybfrostforsikring Forsikrings betingelser 1981 Nr. 63-1

Køle- og/eller dybfrostforsikring Forsikrings betingelser 1981 Nr. 63-1 Køle- og/eller dybfrostforsikring Forsikrings betingelser 1981 Nr. 63-1 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 43 58 55 73 Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr. 31 45 23

Læs mere

Tillægsforsikring i Unipension Vilkår for forsikringen

Tillægsforsikring i Unipension Vilkår for forsikringen Tillægsforsikring i Unipension Vilkår for forsikringen Gruppelivsaftale 98574 1 Betingelser for at blive omfattet af Tillægsforsikringen Stk. 1. Du kan blive omfattet af Tillægsforsikringen, hvis du er

Læs mere

Ankenævnet for Forsikring ÅRSBERETNING

Ankenævnet for Forsikring ÅRSBERETNING Ankenævnet for Forsikring ÅRSBERETNING 2006 Forord Ankenævnet for Forsikring modtog i 2006 2.386 klager, hvilket er det laveste antal i 14 år. I forhold til 2005 er der tale om et fald på 10 %. Det er

Læs mere

Knallertforsikring. 5 Vejr og vind. Hvad omfatter kaskodækningen? 6 6. Slitage. 1 Skader på knallerten. 7 Naturkatastrofer o.lign.

Knallertforsikring. 5 Vejr og vind. Hvad omfatter kaskodækningen? 6 6. Slitage. 1 Skader på knallerten. 7 Naturkatastrofer o.lign. Knallertforsikring Forsikringsbetingelser Kaskodækning (Gælder kun, hvis det fremgår af Deres police) For kaskodækningen gælder nedenstående betingelser samt fællesbestemmelser for Privatsikring Knallertforsikring.

Læs mere

Ankenævnet for Forsikring ÅRSBERETNING

Ankenævnet for Forsikring ÅRSBERETNING Ankenævnet for Forsikring ÅRSBERETNING 2007 Forord Ankenævnet for Forsikring modtog i 2007 2.173 klager, hvilket er det laveste antal i 16 år. Samtidig har de sidste 4 år vist et konstant fald, der samlet

Læs mere

4. Tvister omfattet af dækningen. 1. Hvem er dækket (sikret af retshjælpsforsikringen) 5. Tvister, der ikke er omfattet af dækningen

4. Tvister omfattet af dækningen. 1. Hvem er dækket (sikret af retshjælpsforsikringen) 5. Tvister, der ikke er omfattet af dækningen Side 31 af 35 BETS - TT2009180003729930 - Betingelser_Bygningsforsikring - 1 Dækningens formål er at dække udgifter til sagsomkostninger ved retstvister, der kan indbringes for domstole eller voldgiftsretten.

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER for KOLLEKTIV GRUPPEULYKKESFORSIKRING AP SKADE

FORSIKRINGSBETINGELSER for KOLLEKTIV GRUPPEULYKKESFORSIKRING AP SKADE FORSIKRINGSBETINGELSER for KOLLEKTIV GRUPPEULYKKESFORSIKRING i AP SKADE Gruppeulykke5pct_A3_012008_2(2012) Indholdsfortegnelse 1 Forsikringen dækker 2 Invaliditet 3 Tillægserstatning ved invaliditet 4

Læs mere

50UNIK FAMILIEFORSIKRING

50UNIK FAMILIEFORSIKRING PRIVAT 50UNIK FAMILIEFORSIKRING Indbo- og ansvarsforsikring til dig over 50 år 01 1 Privat HVAD ER EN 50UNIK FAMILIEFORSIKRING? Hvem er dækket? 50unik Familieforsikring er en indbo- og ansvarsforsikring,

Læs mere

Vestre Landsret Pressemeddelelse

Vestre Landsret Pressemeddelelse Vestre Landsret Pressemeddelelse PRESSEMEDDELELSE: Danica Pension frifundet i sager om gebyrer/omkostningsbidrag på pensioner Vestre Landsrets 10. afdeling har den 28. august 2008 afsagt dom i 3 sager,

Læs mere

Lille knallertforsikring

Lille knallertforsikring Lille knallertforsikring Forsikringsbetingelser Ansvarsdækning (Gælder kun, hvis det fremgår af Deres police.) For Ansvarsdækningen gælder følgende betingelser samt fællesbestemmelserne for Codan Knallertforsikring.

Læs mere

Gruppeliv. Nykredit Livsforsikring A/S

Gruppeliv. Nykredit Livsforsikring A/S Version 6616-4, Side 2 af 10 Indholdsfortegnelse: Fortrydelsesret...3 Personoplysninger mv....3 1 i... 4 2 Aftalegrundlag... 4 3 Definitioner... 4 4 Ikrafttræden... 4 5 Urigtige oplysninger... 4 6 Forsikringssum...

Læs mere

Indboforsikring med ekstra god dækning for 994 kr. - kan det passe?

Indboforsikring med ekstra god dækning for 994 kr. - kan det passe? Indboforsikring med ekstra god dækning for 994 kr. - kan det passe? gør det enkelt Ja! HK har forhandlet en ny indboforsikring hjem hos Alka: HK+ Forbunds Familieforsikring til 994 kr. HK+ Forbunds Familieforsikring

Læs mere

1.0 De sikrede Forsikringen dækker forsikringstageren og de i forsikringstagerens tjeneste værende personer.

1.0 De sikrede Forsikringen dækker forsikringstageren og de i forsikringstagerens tjeneste værende personer. ERHVERVSANSVARSFORSIKRING Almindelige forsikringsbetingelser EA-05-01 i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler 1.0 De sikrede Forsikringen dækker forsikringstageren og de i forsikringstagerens

Læs mere

Forsikringstager Forsikringstager er den fysiske person, der er anført i Falck Cykelregister som ejer af den registrerede cykel.

Forsikringstager Forsikringstager er den fysiske person, der er anført i Falck Cykelregister som ejer af den registrerede cykel. REGLER OM OMFANG CYKEL CYSDK2012:1 Forsikringen dækker Forsikringen dækker det beløb (selvrisikoen), med hvilket forsikringstagerens hjemforsikringsselskab har nedsat skadeserstatningen og det økonomiske

Læs mere

DISCIPLINÆR OG KLAGENÆVNET

DISCIPLINÆR OG KLAGENÆVNET DISCIPLINÆR OG KLAGENÆVNET FOR BESKIKKEDE BYGNINGSSAGKYNDIGE Forretningsorden for Disciplinær- og klagenævnet for beskikkede bygningssagkyndige Nærværende forretningsorden er udarbejdet i medfør af de

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER

FORSIKRINGSBETINGELSER FORSIKRINGSBETINGELSER for GRUPPELIV (med rådighedsret) i AP PENSION OVERSIGT Indledning til forsikringsbetingelser Forsikringsaftalen 1 Indtrædelse 2 Udbetaling ved død 3 A Invalidesum 3 B Udløbssum 4

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for. Kollektiv ulykkesforsikring for brandmænd

Forsikringsbetingelser. for. Kollektiv ulykkesforsikring for brandmænd Betingelser nr. 201102 Forsikringsbetingelser for Kollektiv ulykkesforsikring for brandmænd KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64 Forsikringsbetingelser

Læs mere

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har givet mangelfulde oplysninger om en ejendoms skel og derfor skal betale erstatning til klager.

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har givet mangelfulde oplysninger om en ejendoms skel og derfor skal betale erstatning til klager. 1 København, den 6. september 2010 KENDELSE Klager ctr. Svensk Skov & Jagt v/ Mikkel Amager v/ advokat Carl-Sejr Jespersen Strandgade 12 9240 Nibe Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har givet mangelfulde

Læs mere

ERHVERVSANSVARSFORSIKRING

ERHVERVSANSVARSFORSIKRING ERHVERVSANSVARSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER 290-1 ALMINDELIGE FORSIKRINGSBETINGELSER i tilslutning til lov om forsikringsaftaler AFSNIT NR. HOVEDAFSNIT 1. De sikrede 2. Omfang 3. Skader forvoldt af

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 4. marts 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 4. marts 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 4. marts 2013 Sag 116/2011 (1. afdeling) Halmtorvet 29 A/S (advokat Carsten Lorentzen) mod Rebekka Nørgaard Bach (advokat Karsten Cronwald) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

AIDA - Maj 2015. Forældelse og personskade. v/ advokaterne Søren Vagner Nielsen og Christina Neugebauer

AIDA - Maj 2015. Forældelse og personskade. v/ advokaterne Søren Vagner Nielsen og Christina Neugebauer AIDA - Maj 2015 Forældelse og personskade v/ advokaterne Søren Vagner Nielsen og Christina Neugebauer 2008-loven - Lovens opbygning Kap. 1: Lovens område Kap. 2: Forældelsesfristens begyndelsestidspunkt

Læs mere

Vilkår for Hund 09-3 August 2009

Vilkår for Hund 09-3 August 2009 Vilkår for Hund 09-3 August 2009 Fortrydelsesret Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har købt forsikringen. Hvis du fortryder købet, er det ikke bindende for dig. Fortrydelsesretten

Læs mere

Hundeforsikring. Forsikringsbetingelser version 01-02. Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst

Hundeforsikring. Forsikringsbetingelser version 01-02. Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst Hundeforsikring Forsikringsbetingelser version 01-02 JULI 2012 Administration Vestervænget 6, 8381 Tilst Telefon: 70 228 448 Email: mail@prosam.dk Web: prosam.dk Cover underwritten 100% by Qudos Insurance

Læs mere

PFA Soraarneq s forsikringsbetingelser - 1. juli 2000. A. Generelle betingelser

PFA Soraarneq s forsikringsbetingelser - 1. juli 2000. A. Generelle betingelser PFA Soraarneq s forsikringsbetingelser - 1. juli 2000 For forsikringen gælder de bestemmelser, der er indeholdt i lov om forsikringsaftaler og lov om forsikringsvirksomhed samt grønlandsk rets almindelige

Læs mere