Ankenævnet for Forsikring ÅRSBERETNING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ankenævnet for Forsikring ÅRSBERETNING"

Transkript

1 Ankenævnet for Forsikring ÅRSBERETNING 2004

2 Forord Ankenævnet for Forsikring modtog i klager og oplevede dermed et hårdt tiltrængt fald i antallet af nye klager. Ankenævnets sagsbehandlingstid har været svagt stigende de seneste år og har nået en længde, nævnet selv længe har fundet uacceptabel. Forhåbentlig kan nævnet nu langsomt gnave af sagsbehandlingstiden, idet det i 2004 for første gang i mange år er lykkedes at færdigbehandle flere sager, end der kom ind, nemlig afsluttede sager mod nye. Medvirkende hertil er, at den nye forbrugerklagelov gør det muligt for nævnet at afgøre sager, hvor resultatet må anses for sikkert, ved formandsafgørelser. Denne mulighed har de stiftende organisationer ønsket at benytte sig af, da ankenævnet modtager ganske mange klager, hvor resultatet, efter høring hos parterne, kan angives med stor sikkerhed. Disse sager skal fremover ikke først udsendes til nævnet, hvorved der spares mere end en måned af sagsbehandlingstiden. Formandsafgørelserne fremlægges i øvrigt for nævnsmedlemmerne på det førstkommende nævnsmøde og udsendes til parterne, når nævnet har haft mulighed for at udtage én eller flere sager til almindelig nævnsbehandling. Denne nye praksis blev straks indledt pr. 1/ , da nævnet havde fået godkendt sine nye vedtægter og sin nye forretningsorden. Året 2004 blev også året, hvor nævnets hjemmeside gik i luften. På hjemmesiden offentliggøres alle nævnets kendelser i anonymiseret form og med gode søgefaciliteter, som sekretariatet også har modtaget megen ros for. Hjemmesiden indeholder også angivelser af de mest almindelige klagetemaer i de enkelte brancher og udfaldet af disse. Det er dog usikkert, hvor mange klagere, der efter et nærmere studie af disse sager afholder sig fra at klage. Derimod kan nævnet konstatere, at parterne men selvfølgelig især forsikringsselskaberne anvender søgesystemet, når de påberåber sig tidligere præjudikater. Det kan også konstateres, at en ganske betydelig mængde forbrugere henter klageskemaet på internettet. Branchefordelingen af klagerne er undergået nogle bemærkelsesværdige forandringer, og især skal fremhæves stigningen i livsforsikringsklager. Sammen med klagerne over arbejdsmarkedspensioner udgør denne sagsgruppe nu næsten 15 pct. mod 11,3 pct. i En årsag hertil kan være, at selskaberne, efter ændringerne af reglerne om førtidspension, i større omfang træffer afgørelser om erhvervsevnetab, der ikke nødvendigvis svarer til det offentliges vurdering af erhvervsevnetabet. Antallet af ejerskifteforsikringsklager er også støt stigende og udgør nu næsten 10 pct. af klagerne. Både livsforsikringsklagerne og arbejdsmarkedspensionsklagerne er tunge sager, og disse udgør altså næsten 25 pct. af nævnets klager. Endelig er der igen en stigning i antallet af klager vedrørende ulykkesforsikring, men dette kan skyldes tegning af de nye arbejdsløsheds- og sygeforsikringer, som tælles i samme kategori. Sekretariatet vil opgøre disse særskilt i 2005, hvorefter der til næste år fås et tydeligere billede af størrelsen af rene ulykkesforsikringsklager. 1

3 Indhold Forord 1 A. Indledning 3 B. Ankenævnets sammensætning og sekretariat 4 C. Ankenævnets virksomhed i D. Efterlevelse af nævnets kendelser 16 Oversigt over afsluttede sager omtalt i årsberetningerne E. Emner, der har været behandlet i tidligere årsberetninger 46 F. Offentliggørelse af nævnets kendelser og andre aktiviteter 48 2

4 A. Indledning Denne beretning vedrører perioden 1. januar til 31. december Ankenævnet for Forsikring er stiftet af Forbrugerrådet og Forsikring & Pension den 1. september 1975 med det formål at behandle klager fra forbrugere vedrørende forsikringsforhold. Ankenævnet for Forsikring er den 30/ af ministeren for Familie- og Forbrugeranliggender godkendt i medfør af 5 i Lov om forbrugerklager (lov nr. 456 af 10/6 2003). Godkendelsen er gældende frem til 30/ Godkendelsen er sket på grundlag af Vedtægter 9 og Forretningsorden 6, som de stiftende organisationer har vedtaget. Ifølge 2 i vedtægterne behandler nævnet tvister mellem et forsikringsselskab, der er tilsluttet nævnet, og en forsikringstager vedrørende dennes forsikringer. Nævnets afgørelse er ikke bindende for parterne, men kan af disse indbringes for domstolene, for forsikringsselskabernes vedkommende under forudsætning af, at de inden 4 uger har meddelt nævnets sekretariat, at de ikke ønsker at være bundet af afgørelsen. 3

5 B. Ankenævnets sammensætning og sekretariat Ifølge 9 i ankenævnets vedtægter består nævnet af et antal juridiske medlemmer, der udgør nævnets formandskab, og et antal nævnsmedlemmer i øvrigt. De juridiske medlemmer skal være højesteretsdommere eller landsdommere. De stiftende organisationer udpeger nævnets medlemmer herunder formanden. De øvrige juridiske medlemmer er næstformænd. Nævnets formand er højesteretsdommer Poul Sørensen. Højesteretsdommer Jacques Hermann og højesteretsdommer Marianne Højgaard Pedersen er næstformænd. Som repræsentanter i nævnet udpeget af Forbrugerrådet har i 2004 deltaget: Permanente medlemmer: Juridisk medarbejder Tina Dhanda (fra 1/6 2004) Cand.jur. Anette Høyrup (til 30/6 2004) Cand.jur. Anne Dehn Jeppesen (barsel fra 1/6 2004) Jurist Sonny Kristoffersen Økonom Morten Westergaard Generelle medlemmer: Direktør Ove Baggesen Fru Marga Due-Hansen Cand.merc. Susan Hulbæk Hansen Forbundskonsulent Jette Kammer Jensen Rådsmedlem Rut Jørgensen Fru Karin Ladegaard Advokatfuldmægtig Pernille B. Leding Konsulent Lykke Petersen Seniorkonsulent, cand.jur. Peter Valenius Lystfartøjsforsikring: Vicepolitimester Morten Gregers Berdiin Motorkøretøjsforsikring: Advokat Lennart Fogh Fuldmægtig cand.jur. Helle Brasch 4

6 Som repræsentanter udpeget af Forsikring & Pension har i 2004 deltaget: Permanente medlemmer: Teknisk direktør Jørn Anker-Svendsen Kontorchef Hans Dreyer Afdelingschef Gunnar Larsson Adm. direktør Niels Vase Motorkøretøjsforsikring: Direktør Klaus Delman Kontorchef Hanne Høyer Kontorchef Henrik Müllertz Ekspeditionssekretær Henrik Schultz Privat ansvarsforsikring og retshjælpsforsikring: Ekspeditionssekretær Lasse A. Andersen (fra 30/ ) Cand.jur. Mads Dam (fra 30/ ) Kontorchef Lisbeth Kuld Afdelingschef Carsten Sennels Kontorchef Lise Vestergaard Bygningsforsikring: Afdelingsdirektør Kent Ekman Erhvervschef Arne Lund Kontorchef Lise Svane Vestergaard (fra 15/1 2004) Familieforsikring: Kontorchef Vibe Fjeldsted-Holm Afdelingschef Birgit Jensen Skadechef, cand.jur. Claus Kolind Sygeforsikring og ulykkesforsikring: Underdirektør Ivan Christensen (til 30/4 2004) Afdelingsleder Freddy Hansen (fra 30/4 2004) Ekspeditionssekretær Per Lynge Fuldmægtig Bjarne Pavbro Livsforsikring og pensionsforsikring: Underdirektør Jan Allingstrup Juridisk konsulent Poul Andreassen (fra 4/ ) Underdirektør Willy Lühdorf (til 4/ ) Kontorchef, cand.jur. Helene Rossing 5

7 Arbejdsmarkedspension: Underdirektør Joan Alsing Direktør Henrik Bernhardt (til 18/1 2004) Afdelingschef Henning Howe Hansen Direktør Annegrete Birck Jakobsen (fra 18/1 2004) Underdirektør Carsten Kjellerup Rejseforsikring: Underdirektør cand.jur. Karsten Mølgaard Jensen Servicechef Eva Nittegaard Kontorchef Charlotte Piper (fra 30/4 2004) Skadechef Ninni Rosendahl Lystfartøjsforsikring: Afdelingschef Michael Kjær Skadechef Henrik Sagild Ejerskifteforsikring: Afdelingsdirektør Kent Ekman Kontorchef Lisbeth Kuld Afdelingsleder Hans Lehmann Konsulent John Holmgrün Nielsen (fra 19/2 2004) Juridisk rådgiver Klaus Rasmussen Afdelingschef Carsten Sennels Afdelingschef Berit Torm (fra 15/1 2004) Som medarbejdere i nævnets sekretariat var pr. 31/ ansat følgende: Direktør, cand.jur. Henning Jønsson Kontorchef, cand.jur. Lisbeth Rasmussen Fuldmægtig, cand.jur. Thomas Kynskov Erichsen Fuldmægtig, cand.jur. Dorrit Ahlmann Frederiksen Fuldmægtig, cand.jur. Anne Mette Kirkegaard Fuldmægtig, cand.jur. Nicolaj Andreasen Chefsekretær, cand.jur. Karen Dalgaard Sekretær Hanne Englev Kontorassistent Lisbeth Ingemarsson Kontorassistent Birte Nielsen Kontorassistent Monika Roug Kontorassistent Dorrit Schultz Bogholder Else Andersen Stud.jur. Didde Mie L. Riedel Kaj Ewon Nævnets regnskaber revideres af KPMG C. Jespersen, statsautoriserede revisorer. 6

8 C. Ankenævnets virksomhed i 2004 I 2004 blev der indregistreret nye egentlige klagesager samt rettet forespørgsler til nævnets sekretariat. 1. Opstilling over de behandlede sager i 2004: Antal Antal Ultimo 2003 var under behandling i sekretariatet (1.649) Udsat fra nævnsmøder 24 (20) I alt ultimo (1.669) Registrerede nye egentlige klagesager i (2.860) Antal sager til behandling i 2004 i alt (4.529) Sagerne fordeler sig således: Afsluttet ved sekretariatets behandling 576 (560) Nævnet afholdt 24 møder i medfør af forretningsordenens 5, stk. 1, og behandlede sager: Der afsagdes kendelser i (1.904) og afgjordes uden kendelse ved henstilling til selskabet 5 (8) mens der udsattes 36 (24) I alt behandledes således på nævnsmøder (1.936) Resten, dvs sager, var under ekspedition i sekretariatet ved udgangen af (2.033) Hertil skal føjes de 36 udsatte sager jf. ovenfor. I alt (4.529) Med udgangen af året 2004 var der således uafsluttede sager. Dette er et fald i forhold til årets begyndelse på 102 sager. 7

9 Siden nævnets start i 1975 har udviklingen i sagsantallet set således ud: Indkomne Nævnsbehandlede Sekretariats- Forespørgsler sager sager behandlede sager

10 Nævnets behandlingstid: En undersøgelse baseret på de 364 sager, der blev afsluttet i december måned 2004, viser, at sagerne blev afsluttet således: Inden for Antal I pct. 4 måneder 40 11,0 4-6 måneder 36 9,9 6-8 måneder 87 23, måneder 88 24, måneder 84 23,0 efter 12 måneder 29 8,0 Dette er ensbetydende med, at 20,9 pct. af sagerne er afsluttet inden for 6 måneder. I 2003 var tallet 19,4 pct. 44,8 pct. er afsluttet inden for 8 måneder. I 2003 var tallet 35,5 pct. 2. Oversigt over de i 2004 afsluttede sager fordelt efter branche: Branche Antal I pct. Antal I pct Familieforsikring (bortset fra ansvar og retshjælp) , ,4 Hus- og grundejerforsikring (bortset fra ansvar og retshjælp) 252 9, ,8 Motorkøretøjsforsikring (bortset fra retshjælp) , ,9 Lystfartøjsforsikring (bortset fra retshjælp) 29 1,0 19 0,7 Husdyrforsikring (bortset fra ansvar) 18 0,6 28 1,1 Syge- og ulykkesforsikring , ,8 Livs- og pensionsforsikring , ,9 Retshjælpsforsikring 154 5, ,6 Ansvarsforsikring 61 2,2 71 2,9 Rejseforsikring 165 5, ,3 Arbejdsmarkedspension 82 2,9 59 2,4 Ejerskifteforsikring 269 9, ,2 Kritisk sygdom 97 3,4 81 3,3 Diverse 32 1,1 17 0,7 I alt , ,0 9

11 3. Resultatet af de kendelser, nævnet afsagde: Antal I pct. Antal I pct Afvist 71 3,2 81 4,4 Selskab medhold , ,6 Klager/selskab delvis medhold 70 3,1 43 2,3 Klager medhold , ,7 I alt , ,0 4. Ses der bort fra kendelser, hvor der skete afvisning, således at kun de realitetsbehandlede sager medtages, bliver resultatet følgende: Antal I pct. Antal I pct Selskab medhold , ,2 Klager/selskab delvis medhold 70 3,2 43 2,4 Klager medhold , ,4 I alt , ,0 5. Fordelt efter branche er resultatet følgende: Familieforsikring: Antal I pct. Antal I pct Afsluttet uden kendelse 81 22, ,4 Selskab medhold , ,8 Klager/selskab delvis medhold 16 4,4 10 2,8 Klager medhold 40 11, ,3 Afvist af nævnet ved kendelse 14 3,9 13 3,7 I alt , ,0 Hus- og grundejerforsikring: Antal I pct. Antal I pct Afsluttet uden kendelse 46 18, ,5 Selskab medhold , ,8 Klager/selskab delvis medhold 3 1,2 7 2,4 Klager medhold 15 6,0 26 8,9 Afvist af nævnet ved kendelse 9 3,6 13 4,4 I alt , ,0 10

12 Motorkøretøjsforsikring: Antal I pct. Antal I pct Afsluttet uden kendelse 97 19, ,5 Selskab medhold , ,0 Klager/selskab delvis medhold 11 2,2 2 0,4 Klager medhold 37 7,4 30 6,1 Afvist af nævnet ved kendelse 16 3,2 15 3,0 I alt , ,0 Lystfartøjsforsikring: Antal I pct. Antal I pct Afsluttet uden kendelse 4 13,8 4 21,1 Selskab medhold 21 72, ,6 Klager/selskab delvis medhold 1 3,4 - - Klager medhold 2 6,9 1 5,3 Afvist af nævnet ved kendelse 1 3,4 4 21,0 I alt , ,0 Husdyrforsikring: Antal I pct. Antal I pct Afsluttet uden kendelse 3 16,7 5 17,9 Selskab medhold 10 55, ,2 Klager/selskab delvis medhold Klager medhold 5 27, ,9 Afvist af nævnet ved kendelse I alt , ,0 Syge- og ulykkesforsikring: Antal I pct. Antal I pct Afsluttet uden kendelse , ,2 Selskab medhold , ,8 Klager/selskab delvis medhold 6 1,3 3 0,8 Klager medhold 32 7,1 21 5,4 Afvist af nævnet ved kendelse 4 0,9 7 1,8 I alt , ,0 11

13 Livs- og pensionsforsikring: Antal I pct. Antal I pct Afsluttet uden kendelse 63 18, ,8 Selskab medhold , ,4 Klager/selskab delvis medhold 4 1,2 5 2,3 Klager medhold 25 7,4 10 4,6 Afvist af nævnet ved kendelse 11 3,3 13 5,9 I alt , ,0 Retshjælpsforsikring: Antal I pct. Antal I pct Afsluttet uden kendelse 51 33, ,9 Selskab medhold 84 54, ,9 Klager/selskab delvis medhold 2 1,3 1 0,9 Klager medhold 16 10, ,3 Afvist af nævnet ved kendelse 1 0,7 - - I alt , ,0 Ansvarsforsikring: Antal I pct. Antal I pct Afsluttet uden kendelse 24 39, ,1 Selskab medhold 31 50, ,8 Klager/selskab delvis medhold 1 1,7 1 1,4 Klager medhold 4 6,5 9 12,7 Afvist af nævnet ved kendelse 1 1,7 - - I alt , ,0 Rejseforsikring: Antal I pct. Antal I pct Afsluttet uden kendelse 25 15, ,7 Selskab medhold , ,6 Klager/selskab delvis medhold 3 1,8 1 0,8 Klager medhold 11 6,7 9 6,9 Afvist af nævnet ved kendelse 1 0,6 - - I alt , ,0 12

14 Arbejdsmarkedspension: Antal I pct. Antal I pct Afsluttet uden kendelse 21 25,7 9 15,2 Selskab medhold 54 65, ,2 Klager/selskab delvis medhold 1 1,2 - - Klager medhold 5 6,1 6 10,2 Afvist af nævnet ved kendelse 1 1,2 2 3,4 I alt , ,0 Ejerskifteforsikring: Antal I pct. Antal I pct Afsluttet uden kendelse 36 13, ,8 Selskab medhold , ,5 Klager/selskab delvis medhold 19 7,1 13 6,4 Klager medhold 45 16, ,4 Afvist af nævnet ved kendelse 11 4,1 14 6,9 I alt , ,0 Kritisk sygdom: Antal I pct. Antal I pct Afsluttet uden kendelse 10 10, ,8 Selskab medhold 82 84, ,3 Klager/selskab delvis medhold Klager medhold 4 4,1 4 4,9 Afvist af nævnet ved kendelse 1 1,0 - - I alt , ,0 Diverse: Antal I pct. Antal I pct Afsluttet uden kendelse 12 37, ,1 Selskab medhold 12 37,5 - - Klager/selskab delvis medhold 3 9,4 - - Klager medhold 5 15,6 1 5,9 Afvist af nævnet ved kendelse I alt , ,0 13

15 6. Resultatet af de af sekretariatet behandlede sager: Antal I pct. Antal I pct A. Afvist, da klagen ikke omhandlede en tvist mellem klageren og dennes eget forsikringsselskab, jf. vedtægternes 2, stk ,7 51 2,1 B. Afvist, da klageren ikke forinden havde søgt en for ham tilfredsstillende ordning ved henvendelse til selskabet, jf. vedtægternes 2, stk. 4a C. Afvist, da klagen omhandlede erhvervsforsikring, jf. vedtægternes 3, stk ,7 25 1,0 D. Klagen afvist som med rette angående andet ankenævn eller lignende 3 0,1 1 0,1 E. Selskabet har opfyldt klagen helt eller delvist efter sekretariatets henvendelse , ,7 F. Sagen henlagt, da klageren havde tilbagekaldt denne 29 1,0 22 0,9 G. Sagen henlagt, da klageren ikke havde indbetalt klagegebyr 13 0,5 6 0,2 H. Selskabet har opfyldt klagen helt eller delvist, efter at sekretariatet har indhentet en sagkyndig udtalelse 13 0,5 14 0,6 I. Klageren har tilbagekaldt sagen, efter at sekretariatet har indhentet en sagkyndig udtalelse 19 0,7 15 0,6 J. Andet 12 0,4 12 0,5 I alt sekretariatsbehandlede , ,7 + nævnsbehandlede , ,3 I alt afsluttede , ,0 Punkt J. indeholder bl.a. tilfælde, hvor sagen er henlagt i medfør af forretningsordenens 9, stk. 2, fordi klageren ikke har besvaret sekretariatets anmodning om oplysninger til brug for sagens afgørelse. Der blev, som det fremgår af de foranstående opstillinger, af nævnet afsagt kendelser og afsluttet 5 sager uden kendelse, ligesom sekretariatet afsluttede 576 sager. Der blev således i alt færdigbehandlet sager i

16 7 a. Resultatet af de afsluttede sager: I nævnet I sekreta- Antal i alt Antal riatet i pct. Afvist ,1 Selskab medhold ,6 Klager/selskab delvis medhold ,5 Klager medhold ,7 Forligt ,5 Andet ,6 I alt ,0 7 b. Medtages alene de realitetsbehandlede sager, og der således ses bort fra de sager, hvor der skete afvisning, bliver resultatet for samtlige afsluttede sager: Antal I pct. Antal I pct Selskab medhold , ,4 Klager/selskab delvis medhold 70 2,6 43 1,8 Klager medhold 246 9, ,8 Forligt , ,6 Andet 73 2,7 55 2,4 I alt , ,0 Sammenfattende kan konstateres, at der for 28,2 pct. af tilfældene, hvor sagen blev behandlet i realiteten, skete en ændring til fordel for klageren set i forhold til den afgørelse, klageren først havde fået i sit forsikringsselskab. Procenten var i 2003: 30,2. 8. Fordelingen af henvendelser og forespørgsler m.v., som ikke var egentlige klagesager: Henvendelsens karakter Henvendelsens måde Telefon Personligt Skriftligt I alt Klageskema sendt Forespørgsel besvaret I alt Det behandlede antal henvendelser i 2003 var Det tilføjes, at Forsikringsoplysningen behandler klager over erhvervsforsikringer og klager i øvrigt uden for Ankenævnet for Forsikrings område. 15

17 D. Efterlevelse af nævnets kendelser Forsikringsselskaberne kan i de første 4 uger efter afsendelsen af nævnets afgørelse nægte at følge en kendelse, der helt eller delvist har givet en forsikringstager medhold. I påkommende tilfælde oversendes sagen til Forbrugerstyrelsen, der bistår med udtagelse af stævning mod selskabet, hvis forsikringstageren ønsker dette. I de fleste tilfælde overlader forsikringstageren dog sagen til egen advokat, hvis forsikringstageren ønsker at indbringe sagen for domstolene. Overførte, uafklarede sager ultimo Nye tilkomne sager i I alt 23 Afsluttede i Til rest, uafsluttede ultimo I tiden 1. oktober 1980, hvor ordningen trådte i kraft, til 31. december 2004 er i alt afsagt kendelser, heraf 6.801, hvor klageren har fået helt eller delvist medhold. Af disse har selskaberne i alt nægtet at efterleve 609 eller 9,0 pct. Af de 609 var 594 afsluttet ved udgangen af 2004, medens 15 var uafsluttet. Nævnet har ingen muligheder for at registrere, i hvilket omfang klagere, der ikke har fået medhold, efterfølgende indbringer sager for domstolene, men det formodes, at det er meget få tilfælde. En gennemgang af årsberetningerne for viser, at de årlige selskabsanfægtelser har været som følger: Anfægtelser Pct. i forhold til de af klageren helt eller delvist vundne sager det pågældende år: (begge år inkl.) 14 4, , , , , , , , ,5 16 Det skal bemærkes, at antallet af kendelser pr. år i perioden angiver antallet af kendelser afsagt af nævnet det pågældende år, mens antallet af anfægtelser omfatter de anfægtelser, der er modtaget i nævnets sekretariat det pågældende år.

18 Fra og med 1991 viser opgørelsen det endelige antal anfægtelser af kendelser afsagt det pågældende år. Anfægtelser Pct. i forhold til de af klageren helt eller delvist vundne sager det pågældende år: , , , , , , , , , , , , , ,7 For de ovenfor nævnte 594 afsluttede sagers vedkommende er det gået således efter nævnets kendelse: Antal I pct. Antal i alt 2004 Klager medhold igen: Ved dom, ved at selskabet tog bekræftende til genmæle, eller ved at selskabet opgav (oftest efter at klageren var gået til advokat) eller betalte pr. kulance ,6 6 Forlig (mest ½ - ½ )* 35 5,9 - Selskab medhold 66 11,1 2 Klager opgav sagen ,4 - I alt ,0 8 * Forlig, hvor selskabet fuldt ud eller i det væsentlige har opfyldt klagerens krav, er registreret som klager medhold. Af de 455 sager, som klageren ikke opgav, fik klageren helt eller delvist medhold igen i de 389 sager, svarende til 85,5 pct. Selskabet fik dermed kun fuldt medhold i 66 sager, der blev ført videre, svarende til 14,5 pct. 17

19 De 10 sager, selskaberne anfægtede i 2004, er følgende: Pen-Sam Liv Arbejdsmarkedspension Fortolkning af en policebestemmelse Württembergishe und Badische Versicherungs- Aktiengesellschaft Lystfartøjsforsikring Spørgsmål om sødygtighed Topdanmark Forsikring A/S Autoforsikring Omfanget af skade på modpartens bil. Selskabet har dog opfyldt klagen med henvisning til, at det i en anden sammenhæng har begået en fejl PKS Pension Arbejdsmarkedspension Afgørelsen er anfægtet af selskabet med henvisning til, at de forsikringsbetingelser, selskabet fremsendte til nævnet, var forkerte. Sagen blev begæret genoptaget af selskabet, men dette blev afslået af formanden Codan Forsikring A/S Ejerskifteforsikring Funderingsskade ældre ejendom Dansk Boligforsikring A/S Ejerskifteforsikring Samtykke til udbedring. Klageren har efterfølgende meddelt, at selskabet har anerkendt nævnets kendelse, men at der er uenighed om erstatningsopgørelsen Alm. Brand Forsikring A/S Autoforsikring Selvforskyldt beruselse. Selskabet har efterfølgende meddelt, at det, efter at have kontaktet ekstern advokat, har anerkendt nævnets kendelse PFA Pension Kritisk sygdom Fortolkning af policebestemmelse. Efterfølgende betalt af selskabet pr. kulance Danske Forsikring Autoforsikring Krav om satelitovervågning ikke tydeliggjort. Selskabet har oplyst, at det af andre grunde er gået i realitetsforhandlinger om erstatning til klageren Danske Forsikring Autoforsikring Spørgsmål, om der udenretligt kan lægges vægt på vidneforklaring, når klager og vidne er venner.

20 Det skal bemærkes, at Forsikring & Pension som et led i sin forbrugerpolitiske handlingsplan har henstillet til sine medlemmer at yde retshjælpsdækning uden beregning af selvrisiko i de anfægtede sager, hvis klageren i øvrigt opfylder betingelserne for at få denne dækning. Som nævnt i skemaet på side 16 blev 8 sager endeligt afgjort i af disse sager er omtalt i det følgende. På side 29 findes en oversigt over de endeligt afgjorte anfægtede sager, der har været omtalt i årsberetningerne , med angivelse af stikord. Kendelse nr af 22. juli 2002 Gruppeulykkesforsikring Budgetforsikring Erhvervsevnetab Méngrad Pengeinstituttets selvstændige ansvar Forsikringstageren, der var forsikret i henhold til en gruppeulykkesforsikring i Zurich Forsikring, påstod selskabet tilpligtet at udbetale erstatning i henhold til hans erhvervsevnetab. Forsikringen var sammen med en gruppelivsforsikring tegnet i marts 1996 gennem et pengeinstitut. Efter det oplyste var forsikringen tegnet på pengeinstituttets foranledning, fordi pengeinstituttet ønskede yderligere sikkerhed for et lån. Det fremgik af grundpolicen udstedt til foreningen af Sparekasser, at gruppeulykkesforsikringen var pantsat til Sparekassen. Det fremgik endvidere af de hertil knyttede forsikringsbetingelser, at invaliditetsgraden skulle fastsættes efter den tilskadekomnes medicinske invaliditetsgrad uden hensyntagen til forsikredes specielle erhverv. Ifølge selskabet skulle der ved tegningen være blevet udleveret et sæt kortfattede forsikringsbetingelser. Disse angav på forsiden, at de vedrørte Gruppeliv. Det hed videre: Invalidesummen udbetales ved en invaliditetsgrad på mindst 25 pct. som følge af en ulykke.... Forsikringsbetingelser. I øvrigt gælder Forenede Gruppelivs almindelige forsikringsbetingelser for gruppelivsforsikring. Klageren havde i januar 1997 modtaget en forsikringsoversigt fra Sparekassen vedrørende Heri var angivet dækningen ved dødsfald, og Ved tab af erhvervsevne pr. 1/ Den 30/ modtog klageren meddelelse om, at gruppeulykkesforsikringen nu blev flyttet til et andet forsikringsselskab (AP- Skade), det hed endvidere: Der sker ingen ændring i betingelserne, som vi vedlægger til orientering. I forsikringsbetingelserne var angivet, at invaliditeten fastsættes efter Arbejdsskadestyrelsens méntabel. Klageren modtog imidlertid igen i januar 1998 en forsikringsoversigt, der omtalte erhvervsevnetab. I januar 1999 invaliditet/tab af erhvervsevnen og i 2000 invaliditet, og her var angivet, at der skete udbetaling ved 25 pct. mén. 19

21 Klageren var kommet til skade i september 1996, hvilket kort efter blev anmeldt til selskabet. Arbejdsskadestyrelsen vurderede efterfølgende klagerens erhvervsevnetab til 25 pct. og méngraden til 20 pct. Klageren krævede derfor forsikringssummen udbetalt under henvisning til erhvervsevnetabet. Selskabet gjorde principalt gældende, at der var tale om en klage over et pengeinstitut, hvorfor sagen burde henvises til Pengeinstitutankenævnet. Subsidiært gjordes gældende, at klageren ved tegningen fik udleveret forsikringsbetingelserne, der angav, at forsikringen dækkede invaliditet. Selskabet bestred at have noget kendskab til det af pengeinstituttet udsendte materiale. Selskabet henviste endvidere til det i forbindelse med selskabsskiftet udsendte materiale og gjorde gældende, at klageren ikke kunne have haft berettigede forventninger om at være forsikret mod erhvervsevnetab. Mest subsidiært gjorde selskabet gældende, at dækning af erhvervsevnetab uden nærmere definition måtte forstås som værende lig med tilkendelse af førtidspension. Klageren gjorde gældende, at han alene havde modtaget pensionsoversigten fra Sparekassen. Nævnet udtalte: Indledningsvis bemærkes, at klagen vedrører retten til udbetaling i henhold til en i selskabet tegnet forsikring. Når selskabet vælger at sælge forsikring gennem et pengeinstitut, må selskabet hæfte for de dispositioner, pengeinstituttet foretager i forbindelse med forsikringen. Nævnet anser sig således for kompetent til at behandle klagen. Det er nævnets praksis i sager vedrørende nærværende forsikringstype, der tegnes til dækning af lån at beregne erstatningen i forhold til erhvervsevnetabsprocenten, medmindre det godtgøres, at forsikringstageren klart er blevet gjort opmærksom på, at forsikringen alene dækker mén. De forsikringsbetingelser, der ifølge selskabet er udleveret til klageren ved forsikringens tegning angiver, at der sker udbetaling ved en invaliditetsgrad på 25 pct. Begrebet invaliditet er ikke defineret, og kan efter nævnets opfattelse lige vel forstås som erhvervsevnetab som mén. Hertil kommer, at forsikringsbetingelserne angiver at vedrøre en livsforsikring, hvor begrebet invaliditet normalt anvendes i betydningen erhvervsevnetab. Klagerens eventuelle misforståelse af begrebet er blevet bestyrket ved modtagelsen af forsikringsoversigten i januar 1997, hvori der henvises til tab af erhvervsevne. 20 Nævnet finder, at det indklagede selskab ikke kan påberåbe sig det materiale, der er fremsendt fra det nye selskab, hvor begreberne ganske vist er defineret mere klart, men klageren har efter nævnets opfattelse ikke haft særlig anledning til at hæfte sig ved disse, da det ifølge skrivelse af 30/ fremgik, at der ingen ændringer var i forsikringsbetingelserne.

22 Den af selskabet påberåbte Højesteretsdom U vedrører ikke en forsikring tegnet i tilknytning til en låneoptagelse eller oprettelse af en budgetserviceordning, således som en række afgørelser fra de seneste år fra Ankenævnet for Forsikring gør det. Højesteretsdommen anses derfor ikke for afgørende for løsningen af den foreliggende sag. Som følge af det anførte b e s t e m m e s : Selskabet, Zurich Forsikring, skal udbetale forsikringssummen for invaliditet med tillæg af renter i henhold til forsikringsaftalelovens 24. Denne afgørelse ønskede selskabet ikke at følge, hvorefter sagen af klageren blev indbragt for Københavns Byret nu mod såvel forsikringsselskabet som sparekassen. Her nedlagde forsikringsselskabet der i mellemtiden var overtaget af Tryg Forsikring A/S påstand om frifindelse og i forhold til sparekassen, fritagelse for ethvert krav, som det måtte blive pålagt at betale til klageren. Sparekassen nedlagde en tilsvarende påstand. Klagerens advokat gjorde bl.a. følgende anbringender gældende: at det må kræve et særligt grundlag at tilsidesætte det sagkyndige nævns afgørelse, at der er en langvarig praksis fra Ankenævnet for Forsikring for, at tegnes der en forsikring til sikring af et låneengagement på långivers initiativ, da at beregne forsikringsdækningens erstatning i forhold til forsikredes tab af erhvervsevne, medmindre det godtgøres, at forsikringstager er blevet gjort opmærksom på, at forsikringen alene dækker ménet, hvilket ikke er tilfældet i nærværende sag, at det tillige må have formodningen for sig, at når forsikringen tegnes i tilknytning til låneoptagelse, at det da er forsikredes indtjeningsevne, der sikres ved forsikringstegningen, da det samme mén jo kan påvirke skadelidtes erhvervsevne meget forskelligt, at sagsøgeren således har haft en berettiget forventning om at være dækket ved tab af erhvervsevne, at ovennævnte forventning blev yderligere styrket ved udsendelsen af forsikringsoversigterne fra starten af januar 1997 og frem, at dækningen i forsikringsoversigterne ikke kan antages at være forårsaget ved en skrivefejl, hvorfor mindst sagsøgte 2 s [sparekassen] medarbejder må have været af den opfattelse, at den tegnede forsikring dækkede erhvervsevnetab, at de uklarheder og fejl, der foreligger i sagen, må komme de sagsøgte til skade. 21

Ankenævnet for Forsikring ÅRSBERETNING

Ankenævnet for Forsikring ÅRSBERETNING Ankenævnet for Forsikring ÅRSBERETNING 2005 Forord Ankenævnet for Forsikring modtog i 2005 2.657 klager og oplevede for andet år i træk et mindre fald i klageantallet. For andet år i træk lykkedes det

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 Sag 33/2013 Alm. Brand Forsikring A/S (advokat Michael Steen Wiisbye) mod A (advokat Keld Norup) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Københavns

Læs mere

PRINCIPIEL LANDSRETSDOM OM PANTHAVERS RETSSTIL- LING - FAL 54 - GROV UAGTSOMHED

PRINCIPIEL LANDSRETSDOM OM PANTHAVERS RETSSTIL- LING - FAL 54 - GROV UAGTSOMHED 14. SEPTEMBER 2011 PRINCIPIEL LANDSRETSDOM OM PANTHAVERS RETSSTIL- LING - FAL 54 - GROV UAGTSOMHED Østre Landsret har netop afgjort et principielt spørgsmål, der gennem nogen tid har været omtvistet: Kan

Læs mere

Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring

Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring Foreninger, ikke-erhvervsdrivende fonde, selvejende institutioner, stiftelser mv. Almindelige betingelser DFO99-01 Indholdsfortegnelse Definitioner Pkt. Side hvem

Læs mere

Sådan klages der i Danmark

Sådan klages der i Danmark SÅ KLAGAR MAN I NORDEN NFT 2/1996 Sådan klages der i Danmark af Henning Jønsson, direktør i Ankenævnet for Forsikring I Danmark er det kun få forbugerretlige forsikringstvister, der havner ved domstolene.

Læs mere

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat A på vegne af et forsikringsselskab og et byggeselskab klaget over indklagede.

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat A på vegne af et forsikringsselskab og et byggeselskab klaget over indklagede. København, den 30. september 2013 Sagsnr. 2011-4523/CHN/JML 5. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har advokat A på vegne af et forsikringsselskab og et byggeselskab klaget over indklagede.

Læs mere

PRINCIPIEL LANDSRETSDOM OM INDBOFORSIKRING OG KONTANTERSTATNING - GENLEVERING FRADRAG FOR RABAT

PRINCIPIEL LANDSRETSDOM OM INDBOFORSIKRING OG KONTANTERSTATNING - GENLEVERING FRADRAG FOR RABAT 8. NOVEMBER 2013 PRINCIPIEL LANDSRETSDOM OM INDBOFORSIKRING OG KONTANTERSTATNING - GENLEVERING FRADRAG FOR RABAT En ny landsretsdom fastslår forsikringsselskabets ret til i kontanterstatningen at fratrække

Læs mere

Sagen afgøres uden mundtlig hovedforhandling, jf. retsplejelovens 366.

Sagen afgøres uden mundtlig hovedforhandling, jf. retsplejelovens 366. DOM Afsagt den 7. januar 2013 i sag nr. BS 11-676/2012: Holbæk Kommune Kanalstræde 2 4300 Holbæk mod GF Forsikring A/S Jernbanevej 65 5210 Odense NV Sagens baggrund og parternes påstande Denne sag er anlagt

Læs mere

NY HØJESTERETSDOM OM RÆKKEVIDDEN AF FAL 95 HVORNÅR KAN SKADELIDTE SAGSØGE SKADEVOLDERS FORSIKRINGSSELSKAB?

NY HØJESTERETSDOM OM RÆKKEVIDDEN AF FAL 95 HVORNÅR KAN SKADELIDTE SAGSØGE SKADEVOLDERS FORSIKRINGSSELSKAB? 27. AUGUST 2013 NY HØJESTERETSDOM OM RÆKKEVIDDEN AF FAL 95 HVORNÅR KAN SKADELIDTE SAGSØGE SKADEVOLDERS FORSIKRINGSSELSKAB? En ny højesteretsdom har omgjort landsrettens afgørelse og fastslået, at der ikke

Læs mere

Renter af forsikringsydelsen erstattes dog, selvom dækningssummen derved overskrides.

Renter af forsikringsydelsen erstattes dog, selvom dækningssummen derved overskrides. Side 1 af 6 PROFESSIONEL ANSVARSFORSIKRING Almindelige forsikringsbetingelser MI-95-02 i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler 1.0 Forsikringens omfang Forsikringen dækker det erstatningsansvar,

Læs mere

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Erhvervsjuridisk Tidsskrift 2012.251 En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Af Steffen Pihlblad, direktør for Voldgiftsinstituttet (Resumé) I artiklen

Læs mere

PRINCIPIEL SAG OM TILBAGEBETALING AF UBERETTIGET ERSTATNING

PRINCIPIEL SAG OM TILBAGEBETALING AF UBERETTIGET ERSTATNING 8. FEBRUAR 2011 PRINCIPIEL SAG OM TILBAGEBETALING AF UBERETTIGET ERSTATNING Østre Landsret har i en principiel dom taget stilling til, hvorvidt skadelidte, der uretmæssigt har fået udbetalt erstatning

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 5. september 2017

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 5. september 2017 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 5. september 2017 Sag 285/2016 (2. afdeling) A (advokat Birgitte Pedersen, beskikket) mod Codan Forsikring A/S og Privatsikring A/S (advokat Michael S. Wiisbye for begge)

Læs mere

Codan Care Forsikringsbetingelser

Codan Care Forsikringsbetingelser Fællesbetingelser for Codan Care - gruppeforsikringer i Codan Forsikring A/S (i det følgende kaldet Codan) i tilslutning til lovbekendtgørelse nr. 726 af 24. oktober 1986 om forsikringsaftaler med senere

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. marts 2012

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. marts 2012 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. marts 2012 Sag 335/2009 (1. afdeling) A (advokat Henrik Qwist, beskikket) mod Tryg Forsikring A/S (advokat Lars Bøgh Mikkelsen) I tidligere instanser er afsagt dom

Læs mere

Af afgørelsen af 31. januar 2011 fra Patientforsikringen, der blev sendt direkte til A fremgår:

Af afgørelsen af 31. januar 2011 fra Patientforsikringen, der blev sendt direkte til A fremgår: DOM Afsagt den 12. april 2016 i sag nr. BS 1-2241/2014: Region Syddanmark Damhaven 12 7100 Vejle (advokat Mads Brandt, Vejle) mod A vej X-by (advokat Niels L. Johansen, Vejle) Sagens baggrund og parternes

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 10. september 2010

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 10. september 2010 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 10. september 2010 Sag 30/2009 (1. afdeling) Helle Midtgaard, Jesper Levin Aamand og Luke Simmonds (advokat Jens Jordahn for alle) mod Nykredit Forsikring A/S og Lokal

Læs mere

RESPONSA FRA FORSIKRING & PENSION TIL BRUG FOR RETSSAGER

RESPONSA FRA FORSIKRING & PENSION TIL BRUG FOR RETSSAGER 19. FEBRUAR 2015 RESPONSA FRA FORSIKRING & PENSION TIL BRUG FOR RETSSAGER I visse retssager kan det have betydning at få afklaret, hvad der er forsikringsmæssig praksis, eller få forklaret særlige forsikringstekniske

Læs mere

Ankenævnet for Bedemandsbranchen. Årsberetning for 2013

Ankenævnet for Bedemandsbranchen. Årsberetning for 2013 Ankenævnet for Bedemandsbranchen Årsberetning for 2013 Indhold Nævnsformandens forord... 3 Ankenævnet, medlemmer og sekretariat... 4 Ankenævnets virksomhed... 4 Statistiske oplysninger 2013... 6 2 Nævnsformandens

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2012-0056 UL/li. København, den 3. januar 2013 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2012-0056 UL/li. København, den 3. januar 2013 KENDELSE. ctr. 1 København, den 3. januar 2013 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmægler Thomas Gammelgaard v/ HDI-GERLING forsikring Indiakaj 6 2100 København Ø Nævnet har modtaget klagen den 29. marts 2012. Klagen

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER DYREFORSIKRING

FORSIKRINGSBETINGELSER DYREFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER DYREFORSIKRING Fordi venskab betyder alt ETU Forsikring A/S Hærvejen 8 6230 Rødekro www.etuforsikring.dk Forsikringsbetingelser nr.: 01-2010-DYR 1 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen

Læs mere

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har X (herefter kaldet klager) klaget over advokat A (herefter kaldet indklagede).

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har X (herefter kaldet klager) klaget over advokat A (herefter kaldet indklagede). København, den 12. januar 2010 J. nr. 2009-01-0663 MRY/LOV 1. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har X (herefter kaldet klager) klaget over advokat A (herefter kaldet indklagede).

Læs mere

NY DOM OM RETSHJÆLPSFORSIKRING - ADVOKATENS DIREKTE KRAV MOD SELSKABET

NY DOM OM RETSHJÆLPSFORSIKRING - ADVOKATENS DIREKTE KRAV MOD SELSKABET 17. APRIL 2012 NY DOM OM RETSHJÆLPSFORSIKRING - ADVOKATENS DIREKTE KRAV MOD SELSKABET En ny dom fastslår, at da sikredes advokat i en retshjælpssag har et direkte krav mod selskabet vedrørende sit salær,

Læs mere

Vedtægter. for. Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber

Vedtægter. for. Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber Vedtægter for Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber 1 Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber er oprettet af Den Danske Fondsmæglerforening og Forbrugerrådet. 2 Stk. 1. Ankenævnet behandler klager over fondsmæglerselskaber

Læs mere

Betingelser 01.01.2014. FOA Ulykke kollektiv ulykkesforsikring tegnet af FOA i PenSam Forsikring

Betingelser 01.01.2014. FOA Ulykke kollektiv ulykkesforsikring tegnet af FOA i PenSam Forsikring Betingelser 01.01.2014 FOA Ulykke kollektiv ulykkesforsikring tegnet af FOA i PenSam Forsikring ULY FOA 3 2 BETINGELSER FOR KOLLEKTIV ULYKKESFORSIKRING TEGNET AF FOA 1 HVEM ER DÆKKET AF FORSIKRINGEN Kontingentdækkede

Læs mere

Ledelsens Basis Forsikring Foreninger LBFF-I-09-01 - en HDI-Gerling on-line forsikring

Ledelsens Basis Forsikring Foreninger LBFF-I-09-01 - en HDI-Gerling on-line forsikring Almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler 1.0 Sikrede 1.1 Sikrede er alle nuværende, tidligere og fremtidige; - bestyrelsesmedlemmer, herunder suppleanter,

Læs mere

Forsikringsbetingelser for RETSHJÆLPSFORSIKRING for erhvervsbygninger

Forsikringsbetingelser for RETSHJÆLPSFORSIKRING for erhvervsbygninger Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for RETSHJÆLPSFORSIKRING for erhvervsbygninger Tillæg til forsikringsbetingelser for ANDEN BYGNINGSBESKADIGELSE - ERHVERV Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser for Skandia Bonuspension

Almindelige forsikringsbetingelser for Skandia Bonuspension Almindelige forsikringsbetingelser for Skandia Bonuspension Nr. 94 14 Indhold 1. Aftalegrundlag... 2 2. Antagelse og ikrafttræden... 2 3. Præmiebetaling... 2 4. Pristalsregulering... 3 5. Dækning ved død...

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser Kriminalitetsforsikring, KR-05-01. 1.0 Sikrede

Almindelige forsikringsbetingelser Kriminalitetsforsikring, KR-05-01. 1.0 Sikrede Almindelige forsikringsbetingelser Kriminalitetsforsikring, KR-05-01 1.0 Sikrede Sikrede på denne police er forsikringstager og forsikringstagers datterselskaber, hvorved forstås de juridiske personer,

Læs mere

Sælger afleverer ejendommen i ryddeliggjort stand kr. 12.00 på overtagelsesdagen

Sælger afleverer ejendommen i ryddeliggjort stand kr. 12.00 på overtagelsesdagen 1 København, den 8. januar 2009 KENDELSE Klager ctr. Jørn Friis Hansen Rysensteensgade 16, 2 1564 København V Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har overtrådt forbuddet mod dobbeltrepræsentation i

Læs mere

743/06. xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx. Topdanmark Forsikring A/S Borupvang 4 2750 Ballerup. k e n d e l s e :

743/06. xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx. Topdanmark Forsikring A/S Borupvang 4 2750 Ballerup. k e n d e l s e : 743/06 Den 13. marts 2006 blev i sag nr. 66.781: xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx mod Topdanmark Forsikring A/S Borupvang 4 2750 Ballerup afsagt sålydende k e n d e l s e : Forsikringstageren, der

Læs mere

915/13. xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx. LB Forsikring A/S Farvergade København K. k e n d e l s e :

915/13. xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx. LB Forsikring A/S Farvergade København K. k e n d e l s e : 915/13 Den 24. april 2013 blev i sag nr. 83.934: xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx mod LB Forsikring A/S Farvergade 17 1463 København K afsagt k e n d e l s e : Forsikringstageren har

Læs mere

D O M. afsagt den 7. februar 2014 af Vestre Landsrets 6. afdeling (dommerne Hanne Kildal, Hanne Harritz Pedersen og Mette Vinding (kst.

D O M. afsagt den 7. februar 2014 af Vestre Landsrets 6. afdeling (dommerne Hanne Kildal, Hanne Harritz Pedersen og Mette Vinding (kst. D O M afsagt den 7. februar 2014 af Vestre Landsrets 6. afdeling (dommerne Hanne Kildal, Hanne Harritz Pedersen og Mette Vinding (kst.)) i ankesag V.L. B 3107 12 Sydøstjyllands Politi (Kammeradvokaten

Læs mere

PRINCIPIEL LANDSRETSDOM KAN KOMMUNEN BLIVE ERSTATNINGSANSVARLIG OVER FOR FORSIKRINGS- SELSKABET - FORÆLDELSE AF REGRESKRAV

PRINCIPIEL LANDSRETSDOM KAN KOMMUNEN BLIVE ERSTATNINGSANSVARLIG OVER FOR FORSIKRINGS- SELSKABET - FORÆLDELSE AF REGRESKRAV 6. SEPTEMBER 2011 PRINCIPIEL LANDSRETSDOM KAN KOMMUNEN BLIVE ERSTATNINGSANSVARLIG OVER FOR FORSIKRINGS- SELSKABET - FORÆLDELSE AF REGRESKRAV Vestre Landsret har i en ny dom taget stilling til det principielle

Læs mere

Kollektiv Ulykkesforsikring

Kollektiv Ulykkesforsikring Kollektiv Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser for DJØF Studerende forsikring Codan A/S, CVR 5677 1212, Codan Forsikring A/S, CVR 1052 9638 1 Indholdsfortegnelse for Kollektiv Ulykkesforsikring. Invaliditetsdækning

Læs mere

KENDELSE. Klager ejede en ideel anpart, som klager ønskede, at indklagede skulle sælge.

KENDELSE. Klager ejede en ideel anpart, som klager ønskede, at indklagede skulle sælge. 1 København, den 22. december 2010 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler Karl Johannesen og Statsaut. ejendomsmægler MDE Jens Seidenfaden v/jens Seidenfaden Bakkedraget 3 7100 Vejle Nævnet har

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 9. juni 2010

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 9. juni 2010 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 9. juni 2010 Sag 221/2009 (1. afdeling) Jørn Astrup Hansen (advokat Eskil Trolle, beskikket, og advokat John Korsø Jensen, beskikket) mod TryghedsGruppen s.m.b.a. (advokat

Læs mere

Arbejdsgiveransvar nr

Arbejdsgiveransvar nr Indholdsfortegnelsen er ikke en del af de almindelige betingelser for Arbejdsgiveransvar Afsnit Indhold Side nr. 1 De sikrede... 1 2 Forsikringen omfatter... 1 3 Forsikringen omfatter ikke... 1 4 Undladelse

Læs mere

Handlen er betinget af, at købers advokat kan godkende handlen i sin helhed, idet købesummen dog er fastsat mellem parterne. [ ]

Handlen er betinget af, at købers advokat kan godkende handlen i sin helhed, idet købesummen dog er fastsat mellem parterne. [ ] 1 København, den 22. april 2013 KENDELSE Klager ctr. Place2live Høegh Bolig A/S v/ Tryg Forsikring A/S Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup Nævnet har modtaget klagen den 19. september 2012. Klagen angår

Læs mere

PRINCIPIEL LANDSRETSDOM OM FAREFORØGELSE

PRINCIPIEL LANDSRETSDOM OM FAREFORØGELSE 25. NOVEMBER 2013 PRINCIPIEL LANDSRETSDOM OM FAREFORØGELSE Østre Landsret har i en ny dom behandlet principielle spørgsmål om dels, hvornår forudsætningerne for anvendelse af FAL 45 er opfyldt; dels hvorledes

Læs mere

Vedtægter. Stk. 2. En forbruger, der er sikret eller begunstiget i henhold til en tegnet forsikring, anses også for klageberettiget.

Vedtægter. Stk. 2. En forbruger, der er sikret eller begunstiget i henhold til en tegnet forsikring, anses også for klageberettiget. Vedtægter 1 "Ankenævnet for Forsikring" er oprettet af Forbrugerrådet og Forsikring & Pension med henblik på at behandle klager fra forbrugere vedrørende forsikrings- og pensionsforhold. 2 Nævnets kompetence

Læs mere

Ændring til skade for klager

Ændring til skade for klager Ændring til skade for klager (Årsberetning 2004) Der er den 10. februar 2005 afsagt en principiel dom, som tager stilling til spørgsmålet om, hvorvidt Patientskadeankenævnet kan ændre til skade for klager.

Læs mere

5. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har Klager klaget over indklagede.

5. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har Klager klaget over indklagede. København, den 28. marts 2014 J.nr. 2012-2617/JSC 5. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har Klager klaget over indklagede. Sagens tema: Klager har klaget over, at indklagede har tilsidesat

Læs mere

Tab af erhvervsevne. Forsikringsbetingelser

Tab af erhvervsevne. Forsikringsbetingelser G R U P P E I N V A L I D E R E N T E Tab af erhvervsevne Forsikringsbetingelser Stk. 3. Ved ændring i forsikredes erhverv eller i arten eller omfanget af forsikredes beskæftigelse, skal forsikrede straks

Læs mere

Klager. København, den 25. september 2009 KENDELSE. ctr.

Klager. København, den 25. september 2009 KENDELSE. ctr. 1 København, den 25. september 2009 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmæglere Merete Lund Brock og Henning Brock v/aig Europe S.A. Kalvebod Brygge 45 1560 København V Sagen angår spørgsmålet, om de

Læs mere

16. marts Styrelsen for Videregående Uddannelser. Bredgade København K Tel Fax Mail Web

16. marts Styrelsen for Videregående Uddannelser. Bredgade København K Tel Fax Mail Web Styrelsen for Videregående Uddannelsers klausuler nr. 1.0 for forsikring ved udsendelse af studerende på videregående uddannelser og elever på erhvervsrettede grund- og efteruddannelser gennem EU-programmet

Læs mere

Retshjælpsforsikring for lystfartøjskasko

Retshjælpsforsikring for lystfartøjskasko Gjensidige Forsikring Nyropsgade 45 DK-1602 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 32 45 02 02 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring BA, Norge

Læs mere

SM D-28-95/dagpenge/forlængelse/arb.skade

SM D-28-95/dagpenge/forlængelse/arb.skade SM D-28-95/dagpenge/forlængelse/arb.skade SM D-28-95 Meddelelse dagpenge - forlængelse - arbejdsskade - midlertidig afgørelse - anke - revision om: Lov: dagpengeloven - lovbekendtgørelse nr. 549 af 23.

Læs mere

Retshjælpsforsikring for lystfartøjskasko

Retshjælpsforsikring for lystfartøjskasko Gjensidige Forsikring Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring

Læs mere

Beskyt familiens økonomi, hvis du dør eller bliver for syg til at arbejde. Livsforsikring. Forsikringsbetingelser

Beskyt familiens økonomi, hvis du dør eller bliver for syg til at arbejde. Livsforsikring. Forsikringsbetingelser Beskyt familiens økonomi, hvis du dør eller bliver for syg til at arbejde Livsforsikring AFSNIT 1. FÆLLES BESTEMMELSER 1. FORSIKRINGEN Stk. 1. Livsforsikring er oprettet på grundlag af aftale mellem nærpension

Læs mere

KENDELSE DANSK SEJLUNIONS ORDENSUDVALG AFSAGT DEN 21. november 2013 I SAGEN 4 / 2012

KENDELSE DANSK SEJLUNIONS ORDENSUDVALG AFSAGT DEN 21. november 2013 I SAGEN 4 / 2012 KENDELSE DANSK SEJLUNIONS ORDENSUDVALG AFSAGT DEN 21. november 2013 I SAGEN 4 / 2012 Klager Henrik Danielsens påstand: Klubben pålægges at optage Henrik Danielsen i overensstemmelse med ansøgning af 17.

Læs mere

Vilkår for professionel ansvarsforsikring (06/05)

Vilkår for professionel ansvarsforsikring (06/05) Vilkår for professionel ansvarsforsikring (06/05) 1. HVEM ER SIKRET Forsikringen dækker forsikringstageren og de personer, der er i forsikringstagerens tjeneste. 2. DEFINITIONER 2.1. Forsikringssum Policens

Læs mere

Tilvalgsforsikring i DIP Vilkår for forsikringen

Tilvalgsforsikring i DIP Vilkår for forsikringen Tilvalgsforsikring i DIP Vilkår for forsikringen Gruppelivsaftale 98586 1 Betingelser for at blive omfattet af Tilvalgsforsikringen Stk. 1. Du kan blive omfattet af Tilvalgsforsikringen, hvis du er omfattet

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser Kriminalitetsforsikring, KR-12-07

Almindelige forsikringsbetingelser Kriminalitetsforsikring, KR-12-07 Almindelige forsikringsbetingelser Kriminalitetsforsikring, KR-12-07 1.0 Sikrede Sikrede på denne police er forsikringstager og forsikringstagers datterselskaber, hvorved forstås de juridiske personer,

Læs mere

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 20-301

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 20-301 Forsikringsbetingelser Knallertforsikring Version 20-301 Thisted Forsikring Thyparken 16 7700 Thisted Tlf: 96 19 45 00 post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk CVR: 31 00 75 18 Bank: Sparekassen

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 23. juli 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 23. juli 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 23. juli 2015 Sag 4/2015 A (advokat Axel Grove) mod Tryg Forsikring A/S (advokat Pia Hjort Mehlbye) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Retten i Glostrup

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 17. august 2010

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 17. august 2010 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 17. august 2010 Sag 164/2008 (2. afdeling) TrygVesta Forsikring A/S (advokat Christina Neugebauer) mod Finansforbundet som mandatar for A (advokat Søren Kjær Jensen)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. oktober 2014 Sag 89/2013 (2. afdeling) A (advokat Carsten Lyngs) mod Advokatnævnet (advokat Dorthe Horstmann) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Holstebro

Læs mere

Betingelser. Sælgeransvarsforsikring. Nr. 5153

Betingelser. Sælgeransvarsforsikring. Nr. 5153 Betingelser Sælgeransvarsforsikring Sælgeransvarsforsikring Nr 5153 5153 Sælgeransvar Side 2 Indholdsfortegnelse Side 3 1 Sælgeransvarsforsikring 1 Hvem er dækket 4 2 Ved skade 4 3 Anden forsikring 4 4

Læs mere

[Indklagede] har nedlagt påstand om ophævelse af Advokatnævnets kendelse af 18. december 2013, subsidiært formildelse.

[Indklagede] har nedlagt påstand om ophævelse af Advokatnævnets kendelse af 18. december 2013, subsidiært formildelse. Retten i Glostrup Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 2. marts 2015 i sag nr. BS 10A-160/2014: [Indklagede] [Advokatfirma A] [Adresse] mod Advokatnævnet Kronprinsessegade 28 1306 København K Sagens baggrund

Læs mere

K E N D E L S E. (advokat Arvid Andersen) mod. 1. Esplanaden Holding A/S. 2. Advent International Ltd. 3. Lehman Brothers Comm.

K E N D E L S E. (advokat Arvid Andersen) mod. 1. Esplanaden Holding A/S. 2. Advent International Ltd. 3. Lehman Brothers Comm. K E N D E L S E Afsagt den 5. oktober 2011 H-20-06 Klaus Riskær Pedersen (advokat Arvid Andersen) mod 1. Esplanaden Holding A/S 2. Advent International Ltd 3. Lehman Brothers Comm. Fund 4. John Helmsøe-Zinck

Læs mere

Vedlagt fremsendes i 5 eksemplarer besvarelse af spørgsmål nr. 215 af 27. april 2004 fra Folketingets Retsudvalg (Alm. del bilag 737).

Vedlagt fremsendes i 5 eksemplarer besvarelse af spørgsmål nr. 215 af 27. april 2004 fra Folketingets Retsudvalg (Alm. del bilag 737). Vedlagt fremsendes i 5 eksemplarer besvarelse af spørgsmål nr. 215 af 27. april 2004 fra Folketingets Retsudvalg (Alm. del bilag 737). / Besvarelse af spørgsmål nr. 215 af 27. april 2004 fra Folketingets

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejerlejlighed til salg, som klager var interesseret i at erhverve.

KENDELSE. Indklagede havde en ejerlejlighed til salg, som klager var interesseret i at erhverve. 1 København, den 2. november 2009 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Poul Johansen Vejlevej 47A 8700 Horsens Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale erstatning til klager i

Læs mere

Kundeforhold Liv og ulykke

Kundeforhold Liv og ulykke Kundeforhold Liv og ulykke Forsikringsbetingelser AFSNIT 1. FÆLLES BESTEMMELSER 1. FORSIKRINGEN Stk. 1. Kundeforholdsforsikring er oprettet på grundlag af aftaler mellem ForSikringsSamarbejde A/S (FSS)

Læs mere

NY DOM OM BERUSET PASSAGER - GROV UAGTSOMHED IHT. SÅVEL FAL 18 SOM FÆL 101

NY DOM OM BERUSET PASSAGER - GROV UAGTSOMHED IHT. SÅVEL FAL 18 SOM FÆL 101 18. OKTOBER 2011 NY DOM OM BERUSET PASSAGER - GROV UAGTSOMHED IHT. SÅVEL FAL 18 SOM FÆL 101 En beruset passager, der kørte i bil med en beruset chauffør, som forulykkede, hvorved passageren kom meget alvorligt

Læs mere

Klager. København, den 28. juli 2010 KENDELSE. ctr.

Klager. København, den 28. juli 2010 KENDELSE. ctr. 1 København, den 28. juli 2010 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmæglere MDE Finn Pedersen, Henrik Stage og Morten Dahl v/ Chartis Kalvebod Brygge 45 1560 København K. Sagen angår spørgsmålet, om

Læs mere

Vestre Landsret Pressemeddelelse

Vestre Landsret Pressemeddelelse Vestre Landsret Pressemeddelelse PRESSEMEDDELELSE: Danica Pension frifundet i sager om gebyrer/omkostningsbidrag på pensioner Vestre Landsrets 10. afdeling har den 28. august 2008 afsagt dom i 3 sager,

Læs mere

Klager. København, den 3. maj 2010 KENDELSE. ctr. Base 1 Danmark A/S Sønder Boulevard 55 1720 København V

Klager. København, den 3. maj 2010 KENDELSE. ctr. Base 1 Danmark A/S Sønder Boulevard 55 1720 København V 1 København, den 3. maj 2010 KENDELSE Klager ctr. Base 1 Danmark A/S Sønder Boulevard 55 1720 København V Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale godtgørelse til klager som følge af, at indklagede

Læs mere

Forsikringsbetingelser for RETSHJÆLPSFORSIKRING - ERHVERV

Forsikringsbetingelser for RETSHJÆLPSFORSIKRING - ERHVERV Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68509815 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for RETSHJÆLPSFORSIKRING - ERHVERV i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Indholdsfortegnelse: 1 Hvem er

Læs mere

Vilkår for Olieforureningsforsikring. i tilknytning til lovbekendtgørelse nr. 1427 af 4.12.2009, Lov om forurenet jord 48 og 49.

Vilkår for Olieforureningsforsikring. i tilknytning til lovbekendtgørelse nr. 1427 af 4.12.2009, Lov om forurenet jord 48 og 49. Vilkår for Olieforureningsforsikring i tilknytning til lovbekendtgørelse nr. 1427 af 4.12.2009, Lov om forurenet jord 48 og 49. Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning....3 2. Hvem er sikret....3 3. Hvad

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne var interesserede i at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne var interesserede i at købe. 1 København, den 15. juli 2009 KENDELSE Klagerne ctr. EDC Assens ApS Østergade 45 5610 Assens Sagen angår spørgsmålet, om det kan bebrejdes indklagede, at klagerne ikke overholdt 6-dages fristen for fortrydelse

Læs mere

Ankenævnet for Forsikring ÅRSBERETNING

Ankenævnet for Forsikring ÅRSBERETNING Ankenævnet for Forsikring ÅRSBERETNING 2008 Forord Ankenævnet for Forsikring modtog i 2008 2.161 klager, hvilket er det laveste antal i 17 år. Samtidig har de sidste 5 år vist et konstant fald, der samlet

Læs mere

Trailerforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 20-601

Trailerforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 20-601 Forsikringsbetingelser Trailerforsikring Version 20-601 Thisted Forsikring Thyparken 16 7700 Thisted Tlf: 96 19 45 00 post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk CVR: 31 00 75 18 Bank: Sparekassen

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 11. marts 2016

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 11. marts 2016 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 11. marts 2016 Sag 105/2015 (2. afdeling) A (advokat Karsten Høj, beskikket) mod Ankenævnet for Patienterstatningen (tidligere Patientskadeankenævnet) (Kammeradvokaten

Læs mere

Vilkår for Retshjælpsdækning tilknyttet Pelsdyrfarmens drift

Vilkår for Retshjælpsdækning tilknyttet Pelsdyrfarmens drift Vilkår for Retshjælpsdækning tilknyttet Pelsdyrfarmens drift 5994-1 Februar 2010 Tillæg til vilkår 5444-5 Pelsdyrsforsikring Indholdsfortegnelse Et par ord til indledning.............................................................

Læs mere

FORSIKRINGS BETINGELSER

FORSIKRINGS BETINGELSER FORSIKRINGS BETINGELSER Rådhuspladsen 4-1550 København V (Hovedkontor) Web: www.icareforsikring.dk - Email: mail@icareforsikring.dk Tlf: 70 30 22 88 Cvr. Nr. 36028513 Bank: Handelsbanken: Reg nr 7636 Konto

Læs mere

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat A på vegne af klager klaget over advokat B, og advokat B har modklaget over advokat A.

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat A på vegne af klager klaget over advokat B, og advokat B har modklaget over advokat A. København, den 6. maj 2014 Sagsnr. 2013 1581/8KR/CBW 6. og 8. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har advokat A på vegne af klager klaget over advokat B, og advokat B har modklaget

Læs mere

FORSIKRINGS BETINGELSER

FORSIKRINGS BETINGELSER FORSIKRINGS BETINGELSER Rådhuspladsen 4-1550 København V (Hovedkontor) Web: www.icareforsikring.dk - Email: mail@icareforsikring.dk Tlf: 70 30 22 88 Cvr. Nr. 36028513 Bank: Handelsbanken: Reg nr 7636 Konto

Læs mere

Forsikringsbetingelser

Forsikringsbetingelser Forsikringsbetingelser MOTORCYKELFORSIKRING VERSION 20-201 Thisted Forsikring A/S Thyparken 16 7700 Thisted Telefon: 96 19 45 00 E-mail: post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk Motorcykelforsikring

Læs mere

Vedtægter for Danske Ejendomsprojektudbyderes Brancheforenings Klagenævn, DEB s Klagenævn

Vedtægter for Danske Ejendomsprojektudbyderes Brancheforenings Klagenævn, DEB s Klagenævn Vedtægter for Danske Ejendomsprojektudbyderes Brancheforenings Klagenævn, DEB s Klagenævn 1 DEB s klagenævn er et privat klagenævn oprettet af DEB, Danske Ejendomsprojektudbyderes Brancheforening, og behandler

Læs mere

Vilkår for Førerulykkesforsikring til biler og motorcykler

Vilkår for Førerulykkesforsikring til biler og motorcykler Vilkår for Førerulykkesforsikring til biler og motorcykler 6606-5 Oktober 2010 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har

Læs mere

Forsikringsbetingelser for gruppelivsforsikring. Pension 90 01.01.2015

Forsikringsbetingelser for gruppelivsforsikring. Pension 90 01.01.2015 Forsikringsbetingelser for gruppelivsforsikring Pension 90 01.01.2015 2 Forsikringsbetingelser for gruppelivsforsikring Pension 90 1. Forsikringen Forsikringen er tegnet som gruppeforsikring i klasse I

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for. Retshjælpsforsikring for Lystfartøjskasko

Forsikringsbetingelser. for. Retshjælpsforsikring for Lystfartøjskasko Betingelser nr. 950901 Forsikringsbetingelser for Retshjælpsforsikring for Lystfartøjskasko KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf 77 32 50 00, CVR-nr.: 25 79 25 64 Forsikringsbetingelser

Læs mere

Vilkår for retshjælpsforsikring for almene boligorganisationer (08/05)

Vilkår for retshjælpsforsikring for almene boligorganisationer (08/05) For denne forsikring gælder også Fællesvilkår Industri. I tilfælde af uoverensstemmelse mellem Fællesvilkår Industri og vilkårene for denne forsikringen går sidstnævnte vilkår forud. Ord, begreber og beløb,

Læs mere

893/12. xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxx. Danica Pension Parallelvej 17 2800 Lyngby. k e n d e l s e :

893/12. xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxx. Danica Pension Parallelvej 17 2800 Lyngby. k e n d e l s e : 893/12 Den 29. maj 2012 blev i sag nr. 81.213: xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxx mod Danica Pension Parallelvej 17 2800 Lyngby afsagt k e n d e l s e : Sikrede er i kraft af sin ansættelse omfattet

Læs mere

Vilkår for Frivillig arbejds skade forsikring for selvstændige

Vilkår for Frivillig arbejds skade forsikring for selvstændige Vilkår for Frivillig arbejds skade forsikring for selvstændige Vilkårene gælder for selvstændige erhvervs drivende og medarbejdende ægtefæller og dækker i overensstemmelse med Lov om arbejdsskadesikring

Læs mere

Betingelser for professionel ansvarsforsikring. for bilsyn

Betingelser for professionel ansvarsforsikring. for bilsyn Betingelser for professionel ansvarsforsikring for bilsyn Indholdsfortegnelse 1 Hvem er sikret...2 2 Definitioner...2 2.1 Forsikringssum...2 2.2 Erstatningskrav rejst...2 3 Hvem er dækket...2 4 Hvad er

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 23. juni 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 23. juni 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 23. juni 2016 Sag 23/2016 A (advokat Brian Pihl Pedersen) mod Tryg Forsikring A/S (advokat Trine Schmidt Nielsson) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten

Læs mere

Ankenævnet for Bedemandsbranchen. Årsberetning for 2010

Ankenævnet for Bedemandsbranchen. Årsberetning for 2010 Ankenævnet for Bedemandsbranchen Årsberetning for 2010 Indhold Nævnsformandens forord... 3 Ankenævnet, medlemmer og sekretariat... 4 Ankenævnets virksomhed... 5 Statistiske oplysninger 2010... 6 2 Nævnsformandens

Læs mere

Forsikringsbetingelser for FOA Gruppeliv

Forsikringsbetingelser for FOA Gruppeliv Forsikringsbetingelser for FOA Gruppeliv 2 1 Forsikringsaftalen Forsikringen tegnes i henhold til aftale om gruppelivsforsikring mellem FOA Fag og Arbejde (FOA), kaldet forsikringstager - og PenSam Liv

Læs mere

Den 1. juni 2016 blev i sag nr : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx. mod. GF-Forsikring A/S Jernbanevej Odense NV

Den 1. juni 2016 blev i sag nr : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx. mod. GF-Forsikring A/S Jernbanevej Odense NV Den 1. juni 2016 blev i sag nr. 88651: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx mod GF-Forsikring A/S Jernbanevej 65 5210 Odense NV afsagt k e n d e l s e : Forsikringstageren har ulykkesforsikring

Læs mere

k e n d e l s e : "Efterhånden er sagsfremstillingen i denne sag blevet ændret så meget, at den er lidt ugenkendelig.

k e n d e l s e : Efterhånden er sagsfremstillingen i denne sag blevet ændret så meget, at den er lidt ugenkendelig. 913/13 Den 15. april 2013 blev i sag nr. 83.328: xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx mod LB Forsikring A/S Farvergade 17 1463 København K afsagt k e n d e l s e : Forsikringstageren

Læs mere

AFGØRELSE FRA TELEANKENÆVNET J.nr

AFGØRELSE FRA TELEANKENÆVNET J.nr AFGØRELSE FRA TELEANKENÆVNET J.nr. 10.16-0347-15 Klager: NN Indklagede: Telia Danmark Holmbladsgade 139 2300 København S CVR 20367997 Klagetema: Mobil Aftaleforhold Aftaleindgåelse Tvang udøvet af tredjemand

Læs mere

DOM OM BEGREBET DATA FORSIKRINGSSELSKABETS VEJLEDNINGSPLIGT VED TEGNING

DOM OM BEGREBET DATA FORSIKRINGSSELSKABETS VEJLEDNINGSPLIGT VED TEGNING 6. MARTS 2014 DOM OM BEGREBET DATA FORSIKRINGSSELSKABETS VEJLEDNINGSPLIGT VED TEGNING En ny dom bidrager til fortolkningen af erhvervsløsøreforsikringens vilkår om, at data på elektroniske medier kun dækkes,

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 22. november 2013

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 22. november 2013 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 22. november 2013 Sag 300/2011 (2. afdeling) Santander Consumer Bank AS, Filial Danmark (advokat Sophus Bøgeskov Christensen) mod If Skadeforsikring (advokat Michael S.

Læs mere

TotalErhverv Retshjælpsforsikring. Forsikringsvilkår TE-RE-01

TotalErhverv Retshjælpsforsikring. Forsikringsvilkår TE-RE-01 TotalErhverv Retshjælpsforsikring Forsikringsvilkår TE-RE-01 Indholdsfortegnelse Hvem er sikrede 1. Hvor dækker forsikringen 2. Hvad dækkes 3. Hvad dækkes ikke 4. Forsikringen dækker følgende omkostninger

Læs mere

SÆLGERANSVARSFORSIKRING TIL LEJLIGHEDER VERSION

SÆLGERANSVARSFORSIKRING TIL LEJLIGHEDER VERSION SÆLGERANSVARSFORSIKRING TIL LEJLIGHEDER VERSION 2541002 Forsikringsvilkår af januar 2017 Indholdsfortegnelse Side 3 Generelle betingelser Afsnit 1-11 Side 4 Sælgeransvarsdækning Afsnit 12-17 Side 5 Fortrydelsesret

Læs mere

Arbejdsskadeforsikring

Arbejdsskadeforsikring Forsikringsbetingelser for Arbejdsskadeforsikring Indhold 1. Forsikringens omfang... 2 2 Forsikringens ikrafttrædelse... 2 3 Forsikringstagerens oplysningspligt... 2 4 Præmiens beregning... 2 5 Præmiens

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf * Ekspeditionstid 9-16

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf * Ekspeditionstid 9-16 ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 26. september 2012 (J.nr. 2012-0026849). Afgift

Læs mere