Ankenævnet for Forsikring ÅRSBERETNING

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ankenævnet for Forsikring ÅRSBERETNING"

Transkript

1 Ankenævnet for Forsikring ÅRSBERETNING 2004

2 Forord Ankenævnet for Forsikring modtog i klager og oplevede dermed et hårdt tiltrængt fald i antallet af nye klager. Ankenævnets sagsbehandlingstid har været svagt stigende de seneste år og har nået en længde, nævnet selv længe har fundet uacceptabel. Forhåbentlig kan nævnet nu langsomt gnave af sagsbehandlingstiden, idet det i 2004 for første gang i mange år er lykkedes at færdigbehandle flere sager, end der kom ind, nemlig afsluttede sager mod nye. Medvirkende hertil er, at den nye forbrugerklagelov gør det muligt for nævnet at afgøre sager, hvor resultatet må anses for sikkert, ved formandsafgørelser. Denne mulighed har de stiftende organisationer ønsket at benytte sig af, da ankenævnet modtager ganske mange klager, hvor resultatet, efter høring hos parterne, kan angives med stor sikkerhed. Disse sager skal fremover ikke først udsendes til nævnet, hvorved der spares mere end en måned af sagsbehandlingstiden. Formandsafgørelserne fremlægges i øvrigt for nævnsmedlemmerne på det førstkommende nævnsmøde og udsendes til parterne, når nævnet har haft mulighed for at udtage én eller flere sager til almindelig nævnsbehandling. Denne nye praksis blev straks indledt pr. 1/ , da nævnet havde fået godkendt sine nye vedtægter og sin nye forretningsorden. Året 2004 blev også året, hvor nævnets hjemmeside gik i luften. På hjemmesiden offentliggøres alle nævnets kendelser i anonymiseret form og med gode søgefaciliteter, som sekretariatet også har modtaget megen ros for. Hjemmesiden indeholder også angivelser af de mest almindelige klagetemaer i de enkelte brancher og udfaldet af disse. Det er dog usikkert, hvor mange klagere, der efter et nærmere studie af disse sager afholder sig fra at klage. Derimod kan nævnet konstatere, at parterne men selvfølgelig især forsikringsselskaberne anvender søgesystemet, når de påberåber sig tidligere præjudikater. Det kan også konstateres, at en ganske betydelig mængde forbrugere henter klageskemaet på internettet. Branchefordelingen af klagerne er undergået nogle bemærkelsesværdige forandringer, og især skal fremhæves stigningen i livsforsikringsklager. Sammen med klagerne over arbejdsmarkedspensioner udgør denne sagsgruppe nu næsten 15 pct. mod 11,3 pct. i En årsag hertil kan være, at selskaberne, efter ændringerne af reglerne om førtidspension, i større omfang træffer afgørelser om erhvervsevnetab, der ikke nødvendigvis svarer til det offentliges vurdering af erhvervsevnetabet. Antallet af ejerskifteforsikringsklager er også støt stigende og udgør nu næsten 10 pct. af klagerne. Både livsforsikringsklagerne og arbejdsmarkedspensionsklagerne er tunge sager, og disse udgør altså næsten 25 pct. af nævnets klager. Endelig er der igen en stigning i antallet af klager vedrørende ulykkesforsikring, men dette kan skyldes tegning af de nye arbejdsløsheds- og sygeforsikringer, som tælles i samme kategori. Sekretariatet vil opgøre disse særskilt i 2005, hvorefter der til næste år fås et tydeligere billede af størrelsen af rene ulykkesforsikringsklager. 1

3 Indhold Forord 1 A. Indledning 3 B. Ankenævnets sammensætning og sekretariat 4 C. Ankenævnets virksomhed i D. Efterlevelse af nævnets kendelser 16 Oversigt over afsluttede sager omtalt i årsberetningerne E. Emner, der har været behandlet i tidligere årsberetninger 46 F. Offentliggørelse af nævnets kendelser og andre aktiviteter 48 2

4 A. Indledning Denne beretning vedrører perioden 1. januar til 31. december Ankenævnet for Forsikring er stiftet af Forbrugerrådet og Forsikring & Pension den 1. september 1975 med det formål at behandle klager fra forbrugere vedrørende forsikringsforhold. Ankenævnet for Forsikring er den 30/ af ministeren for Familie- og Forbrugeranliggender godkendt i medfør af 5 i Lov om forbrugerklager (lov nr. 456 af 10/6 2003). Godkendelsen er gældende frem til 30/ Godkendelsen er sket på grundlag af Vedtægter 9 og Forretningsorden 6, som de stiftende organisationer har vedtaget. Ifølge 2 i vedtægterne behandler nævnet tvister mellem et forsikringsselskab, der er tilsluttet nævnet, og en forsikringstager vedrørende dennes forsikringer. Nævnets afgørelse er ikke bindende for parterne, men kan af disse indbringes for domstolene, for forsikringsselskabernes vedkommende under forudsætning af, at de inden 4 uger har meddelt nævnets sekretariat, at de ikke ønsker at være bundet af afgørelsen. 3

5 B. Ankenævnets sammensætning og sekretariat Ifølge 9 i ankenævnets vedtægter består nævnet af et antal juridiske medlemmer, der udgør nævnets formandskab, og et antal nævnsmedlemmer i øvrigt. De juridiske medlemmer skal være højesteretsdommere eller landsdommere. De stiftende organisationer udpeger nævnets medlemmer herunder formanden. De øvrige juridiske medlemmer er næstformænd. Nævnets formand er højesteretsdommer Poul Sørensen. Højesteretsdommer Jacques Hermann og højesteretsdommer Marianne Højgaard Pedersen er næstformænd. Som repræsentanter i nævnet udpeget af Forbrugerrådet har i 2004 deltaget: Permanente medlemmer: Juridisk medarbejder Tina Dhanda (fra 1/6 2004) Cand.jur. Anette Høyrup (til 30/6 2004) Cand.jur. Anne Dehn Jeppesen (barsel fra 1/6 2004) Jurist Sonny Kristoffersen Økonom Morten Westergaard Generelle medlemmer: Direktør Ove Baggesen Fru Marga Due-Hansen Cand.merc. Susan Hulbæk Hansen Forbundskonsulent Jette Kammer Jensen Rådsmedlem Rut Jørgensen Fru Karin Ladegaard Advokatfuldmægtig Pernille B. Leding Konsulent Lykke Petersen Seniorkonsulent, cand.jur. Peter Valenius Lystfartøjsforsikring: Vicepolitimester Morten Gregers Berdiin Motorkøretøjsforsikring: Advokat Lennart Fogh Fuldmægtig cand.jur. Helle Brasch 4

6 Som repræsentanter udpeget af Forsikring & Pension har i 2004 deltaget: Permanente medlemmer: Teknisk direktør Jørn Anker-Svendsen Kontorchef Hans Dreyer Afdelingschef Gunnar Larsson Adm. direktør Niels Vase Motorkøretøjsforsikring: Direktør Klaus Delman Kontorchef Hanne Høyer Kontorchef Henrik Müllertz Ekspeditionssekretær Henrik Schultz Privat ansvarsforsikring og retshjælpsforsikring: Ekspeditionssekretær Lasse A. Andersen (fra 30/ ) Cand.jur. Mads Dam (fra 30/ ) Kontorchef Lisbeth Kuld Afdelingschef Carsten Sennels Kontorchef Lise Vestergaard Bygningsforsikring: Afdelingsdirektør Kent Ekman Erhvervschef Arne Lund Kontorchef Lise Svane Vestergaard (fra 15/1 2004) Familieforsikring: Kontorchef Vibe Fjeldsted-Holm Afdelingschef Birgit Jensen Skadechef, cand.jur. Claus Kolind Sygeforsikring og ulykkesforsikring: Underdirektør Ivan Christensen (til 30/4 2004) Afdelingsleder Freddy Hansen (fra 30/4 2004) Ekspeditionssekretær Per Lynge Fuldmægtig Bjarne Pavbro Livsforsikring og pensionsforsikring: Underdirektør Jan Allingstrup Juridisk konsulent Poul Andreassen (fra 4/ ) Underdirektør Willy Lühdorf (til 4/ ) Kontorchef, cand.jur. Helene Rossing 5

7 Arbejdsmarkedspension: Underdirektør Joan Alsing Direktør Henrik Bernhardt (til 18/1 2004) Afdelingschef Henning Howe Hansen Direktør Annegrete Birck Jakobsen (fra 18/1 2004) Underdirektør Carsten Kjellerup Rejseforsikring: Underdirektør cand.jur. Karsten Mølgaard Jensen Servicechef Eva Nittegaard Kontorchef Charlotte Piper (fra 30/4 2004) Skadechef Ninni Rosendahl Lystfartøjsforsikring: Afdelingschef Michael Kjær Skadechef Henrik Sagild Ejerskifteforsikring: Afdelingsdirektør Kent Ekman Kontorchef Lisbeth Kuld Afdelingsleder Hans Lehmann Konsulent John Holmgrün Nielsen (fra 19/2 2004) Juridisk rådgiver Klaus Rasmussen Afdelingschef Carsten Sennels Afdelingschef Berit Torm (fra 15/1 2004) Som medarbejdere i nævnets sekretariat var pr. 31/ ansat følgende: Direktør, cand.jur. Henning Jønsson Kontorchef, cand.jur. Lisbeth Rasmussen Fuldmægtig, cand.jur. Thomas Kynskov Erichsen Fuldmægtig, cand.jur. Dorrit Ahlmann Frederiksen Fuldmægtig, cand.jur. Anne Mette Kirkegaard Fuldmægtig, cand.jur. Nicolaj Andreasen Chefsekretær, cand.jur. Karen Dalgaard Sekretær Hanne Englev Kontorassistent Lisbeth Ingemarsson Kontorassistent Birte Nielsen Kontorassistent Monika Roug Kontorassistent Dorrit Schultz Bogholder Else Andersen Stud.jur. Didde Mie L. Riedel Kaj Ewon Nævnets regnskaber revideres af KPMG C. Jespersen, statsautoriserede revisorer. 6

8 C. Ankenævnets virksomhed i 2004 I 2004 blev der indregistreret nye egentlige klagesager samt rettet forespørgsler til nævnets sekretariat. 1. Opstilling over de behandlede sager i 2004: Antal Antal Ultimo 2003 var under behandling i sekretariatet (1.649) Udsat fra nævnsmøder 24 (20) I alt ultimo (1.669) Registrerede nye egentlige klagesager i (2.860) Antal sager til behandling i 2004 i alt (4.529) Sagerne fordeler sig således: Afsluttet ved sekretariatets behandling 576 (560) Nævnet afholdt 24 møder i medfør af forretningsordenens 5, stk. 1, og behandlede sager: Der afsagdes kendelser i (1.904) og afgjordes uden kendelse ved henstilling til selskabet 5 (8) mens der udsattes 36 (24) I alt behandledes således på nævnsmøder (1.936) Resten, dvs sager, var under ekspedition i sekretariatet ved udgangen af (2.033) Hertil skal føjes de 36 udsatte sager jf. ovenfor. I alt (4.529) Med udgangen af året 2004 var der således uafsluttede sager. Dette er et fald i forhold til årets begyndelse på 102 sager. 7

9 Siden nævnets start i 1975 har udviklingen i sagsantallet set således ud: Indkomne Nævnsbehandlede Sekretariats- Forespørgsler sager sager behandlede sager

10 Nævnets behandlingstid: En undersøgelse baseret på de 364 sager, der blev afsluttet i december måned 2004, viser, at sagerne blev afsluttet således: Inden for Antal I pct. 4 måneder 40 11,0 4-6 måneder 36 9,9 6-8 måneder 87 23, måneder 88 24, måneder 84 23,0 efter 12 måneder 29 8,0 Dette er ensbetydende med, at 20,9 pct. af sagerne er afsluttet inden for 6 måneder. I 2003 var tallet 19,4 pct. 44,8 pct. er afsluttet inden for 8 måneder. I 2003 var tallet 35,5 pct. 2. Oversigt over de i 2004 afsluttede sager fordelt efter branche: Branche Antal I pct. Antal I pct Familieforsikring (bortset fra ansvar og retshjælp) , ,4 Hus- og grundejerforsikring (bortset fra ansvar og retshjælp) 252 9, ,8 Motorkøretøjsforsikring (bortset fra retshjælp) , ,9 Lystfartøjsforsikring (bortset fra retshjælp) 29 1,0 19 0,7 Husdyrforsikring (bortset fra ansvar) 18 0,6 28 1,1 Syge- og ulykkesforsikring , ,8 Livs- og pensionsforsikring , ,9 Retshjælpsforsikring 154 5, ,6 Ansvarsforsikring 61 2,2 71 2,9 Rejseforsikring 165 5, ,3 Arbejdsmarkedspension 82 2,9 59 2,4 Ejerskifteforsikring 269 9, ,2 Kritisk sygdom 97 3,4 81 3,3 Diverse 32 1,1 17 0,7 I alt , ,0 9

11 3. Resultatet af de kendelser, nævnet afsagde: Antal I pct. Antal I pct Afvist 71 3,2 81 4,4 Selskab medhold , ,6 Klager/selskab delvis medhold 70 3,1 43 2,3 Klager medhold , ,7 I alt , ,0 4. Ses der bort fra kendelser, hvor der skete afvisning, således at kun de realitetsbehandlede sager medtages, bliver resultatet følgende: Antal I pct. Antal I pct Selskab medhold , ,2 Klager/selskab delvis medhold 70 3,2 43 2,4 Klager medhold , ,4 I alt , ,0 5. Fordelt efter branche er resultatet følgende: Familieforsikring: Antal I pct. Antal I pct Afsluttet uden kendelse 81 22, ,4 Selskab medhold , ,8 Klager/selskab delvis medhold 16 4,4 10 2,8 Klager medhold 40 11, ,3 Afvist af nævnet ved kendelse 14 3,9 13 3,7 I alt , ,0 Hus- og grundejerforsikring: Antal I pct. Antal I pct Afsluttet uden kendelse 46 18, ,5 Selskab medhold , ,8 Klager/selskab delvis medhold 3 1,2 7 2,4 Klager medhold 15 6,0 26 8,9 Afvist af nævnet ved kendelse 9 3,6 13 4,4 I alt , ,0 10

12 Motorkøretøjsforsikring: Antal I pct. Antal I pct Afsluttet uden kendelse 97 19, ,5 Selskab medhold , ,0 Klager/selskab delvis medhold 11 2,2 2 0,4 Klager medhold 37 7,4 30 6,1 Afvist af nævnet ved kendelse 16 3,2 15 3,0 I alt , ,0 Lystfartøjsforsikring: Antal I pct. Antal I pct Afsluttet uden kendelse 4 13,8 4 21,1 Selskab medhold 21 72, ,6 Klager/selskab delvis medhold 1 3,4 - - Klager medhold 2 6,9 1 5,3 Afvist af nævnet ved kendelse 1 3,4 4 21,0 I alt , ,0 Husdyrforsikring: Antal I pct. Antal I pct Afsluttet uden kendelse 3 16,7 5 17,9 Selskab medhold 10 55, ,2 Klager/selskab delvis medhold Klager medhold 5 27, ,9 Afvist af nævnet ved kendelse I alt , ,0 Syge- og ulykkesforsikring: Antal I pct. Antal I pct Afsluttet uden kendelse , ,2 Selskab medhold , ,8 Klager/selskab delvis medhold 6 1,3 3 0,8 Klager medhold 32 7,1 21 5,4 Afvist af nævnet ved kendelse 4 0,9 7 1,8 I alt , ,0 11

13 Livs- og pensionsforsikring: Antal I pct. Antal I pct Afsluttet uden kendelse 63 18, ,8 Selskab medhold , ,4 Klager/selskab delvis medhold 4 1,2 5 2,3 Klager medhold 25 7,4 10 4,6 Afvist af nævnet ved kendelse 11 3,3 13 5,9 I alt , ,0 Retshjælpsforsikring: Antal I pct. Antal I pct Afsluttet uden kendelse 51 33, ,9 Selskab medhold 84 54, ,9 Klager/selskab delvis medhold 2 1,3 1 0,9 Klager medhold 16 10, ,3 Afvist af nævnet ved kendelse 1 0,7 - - I alt , ,0 Ansvarsforsikring: Antal I pct. Antal I pct Afsluttet uden kendelse 24 39, ,1 Selskab medhold 31 50, ,8 Klager/selskab delvis medhold 1 1,7 1 1,4 Klager medhold 4 6,5 9 12,7 Afvist af nævnet ved kendelse 1 1,7 - - I alt , ,0 Rejseforsikring: Antal I pct. Antal I pct Afsluttet uden kendelse 25 15, ,7 Selskab medhold , ,6 Klager/selskab delvis medhold 3 1,8 1 0,8 Klager medhold 11 6,7 9 6,9 Afvist af nævnet ved kendelse 1 0,6 - - I alt , ,0 12

14 Arbejdsmarkedspension: Antal I pct. Antal I pct Afsluttet uden kendelse 21 25,7 9 15,2 Selskab medhold 54 65, ,2 Klager/selskab delvis medhold 1 1,2 - - Klager medhold 5 6,1 6 10,2 Afvist af nævnet ved kendelse 1 1,2 2 3,4 I alt , ,0 Ejerskifteforsikring: Antal I pct. Antal I pct Afsluttet uden kendelse 36 13, ,8 Selskab medhold , ,5 Klager/selskab delvis medhold 19 7,1 13 6,4 Klager medhold 45 16, ,4 Afvist af nævnet ved kendelse 11 4,1 14 6,9 I alt , ,0 Kritisk sygdom: Antal I pct. Antal I pct Afsluttet uden kendelse 10 10, ,8 Selskab medhold 82 84, ,3 Klager/selskab delvis medhold Klager medhold 4 4,1 4 4,9 Afvist af nævnet ved kendelse 1 1,0 - - I alt , ,0 Diverse: Antal I pct. Antal I pct Afsluttet uden kendelse 12 37, ,1 Selskab medhold 12 37,5 - - Klager/selskab delvis medhold 3 9,4 - - Klager medhold 5 15,6 1 5,9 Afvist af nævnet ved kendelse I alt , ,0 13

15 6. Resultatet af de af sekretariatet behandlede sager: Antal I pct. Antal I pct A. Afvist, da klagen ikke omhandlede en tvist mellem klageren og dennes eget forsikringsselskab, jf. vedtægternes 2, stk ,7 51 2,1 B. Afvist, da klageren ikke forinden havde søgt en for ham tilfredsstillende ordning ved henvendelse til selskabet, jf. vedtægternes 2, stk. 4a C. Afvist, da klagen omhandlede erhvervsforsikring, jf. vedtægternes 3, stk ,7 25 1,0 D. Klagen afvist som med rette angående andet ankenævn eller lignende 3 0,1 1 0,1 E. Selskabet har opfyldt klagen helt eller delvist efter sekretariatets henvendelse , ,7 F. Sagen henlagt, da klageren havde tilbagekaldt denne 29 1,0 22 0,9 G. Sagen henlagt, da klageren ikke havde indbetalt klagegebyr 13 0,5 6 0,2 H. Selskabet har opfyldt klagen helt eller delvist, efter at sekretariatet har indhentet en sagkyndig udtalelse 13 0,5 14 0,6 I. Klageren har tilbagekaldt sagen, efter at sekretariatet har indhentet en sagkyndig udtalelse 19 0,7 15 0,6 J. Andet 12 0,4 12 0,5 I alt sekretariatsbehandlede , ,7 + nævnsbehandlede , ,3 I alt afsluttede , ,0 Punkt J. indeholder bl.a. tilfælde, hvor sagen er henlagt i medfør af forretningsordenens 9, stk. 2, fordi klageren ikke har besvaret sekretariatets anmodning om oplysninger til brug for sagens afgørelse. Der blev, som det fremgår af de foranstående opstillinger, af nævnet afsagt kendelser og afsluttet 5 sager uden kendelse, ligesom sekretariatet afsluttede 576 sager. Der blev således i alt færdigbehandlet sager i

16 7 a. Resultatet af de afsluttede sager: I nævnet I sekreta- Antal i alt Antal riatet i pct. Afvist ,1 Selskab medhold ,6 Klager/selskab delvis medhold ,5 Klager medhold ,7 Forligt ,5 Andet ,6 I alt ,0 7 b. Medtages alene de realitetsbehandlede sager, og der således ses bort fra de sager, hvor der skete afvisning, bliver resultatet for samtlige afsluttede sager: Antal I pct. Antal I pct Selskab medhold , ,4 Klager/selskab delvis medhold 70 2,6 43 1,8 Klager medhold 246 9, ,8 Forligt , ,6 Andet 73 2,7 55 2,4 I alt , ,0 Sammenfattende kan konstateres, at der for 28,2 pct. af tilfældene, hvor sagen blev behandlet i realiteten, skete en ændring til fordel for klageren set i forhold til den afgørelse, klageren først havde fået i sit forsikringsselskab. Procenten var i 2003: 30,2. 8. Fordelingen af henvendelser og forespørgsler m.v., som ikke var egentlige klagesager: Henvendelsens karakter Henvendelsens måde Telefon Personligt Skriftligt I alt Klageskema sendt Forespørgsel besvaret I alt Det behandlede antal henvendelser i 2003 var Det tilføjes, at Forsikringsoplysningen behandler klager over erhvervsforsikringer og klager i øvrigt uden for Ankenævnet for Forsikrings område. 15

17 D. Efterlevelse af nævnets kendelser Forsikringsselskaberne kan i de første 4 uger efter afsendelsen af nævnets afgørelse nægte at følge en kendelse, der helt eller delvist har givet en forsikringstager medhold. I påkommende tilfælde oversendes sagen til Forbrugerstyrelsen, der bistår med udtagelse af stævning mod selskabet, hvis forsikringstageren ønsker dette. I de fleste tilfælde overlader forsikringstageren dog sagen til egen advokat, hvis forsikringstageren ønsker at indbringe sagen for domstolene. Overførte, uafklarede sager ultimo Nye tilkomne sager i I alt 23 Afsluttede i Til rest, uafsluttede ultimo I tiden 1. oktober 1980, hvor ordningen trådte i kraft, til 31. december 2004 er i alt afsagt kendelser, heraf 6.801, hvor klageren har fået helt eller delvist medhold. Af disse har selskaberne i alt nægtet at efterleve 609 eller 9,0 pct. Af de 609 var 594 afsluttet ved udgangen af 2004, medens 15 var uafsluttet. Nævnet har ingen muligheder for at registrere, i hvilket omfang klagere, der ikke har fået medhold, efterfølgende indbringer sager for domstolene, men det formodes, at det er meget få tilfælde. En gennemgang af årsberetningerne for viser, at de årlige selskabsanfægtelser har været som følger: Anfægtelser Pct. i forhold til de af klageren helt eller delvist vundne sager det pågældende år: (begge år inkl.) 14 4, , , , , , , , ,5 16 Det skal bemærkes, at antallet af kendelser pr. år i perioden angiver antallet af kendelser afsagt af nævnet det pågældende år, mens antallet af anfægtelser omfatter de anfægtelser, der er modtaget i nævnets sekretariat det pågældende år.

18 Fra og med 1991 viser opgørelsen det endelige antal anfægtelser af kendelser afsagt det pågældende år. Anfægtelser Pct. i forhold til de af klageren helt eller delvist vundne sager det pågældende år: , , , , , , , , , , , , , ,7 For de ovenfor nævnte 594 afsluttede sagers vedkommende er det gået således efter nævnets kendelse: Antal I pct. Antal i alt 2004 Klager medhold igen: Ved dom, ved at selskabet tog bekræftende til genmæle, eller ved at selskabet opgav (oftest efter at klageren var gået til advokat) eller betalte pr. kulance ,6 6 Forlig (mest ½ - ½ )* 35 5,9 - Selskab medhold 66 11,1 2 Klager opgav sagen ,4 - I alt ,0 8 * Forlig, hvor selskabet fuldt ud eller i det væsentlige har opfyldt klagerens krav, er registreret som klager medhold. Af de 455 sager, som klageren ikke opgav, fik klageren helt eller delvist medhold igen i de 389 sager, svarende til 85,5 pct. Selskabet fik dermed kun fuldt medhold i 66 sager, der blev ført videre, svarende til 14,5 pct. 17

19 De 10 sager, selskaberne anfægtede i 2004, er følgende: Pen-Sam Liv Arbejdsmarkedspension Fortolkning af en policebestemmelse Württembergishe und Badische Versicherungs- Aktiengesellschaft Lystfartøjsforsikring Spørgsmål om sødygtighed Topdanmark Forsikring A/S Autoforsikring Omfanget af skade på modpartens bil. Selskabet har dog opfyldt klagen med henvisning til, at det i en anden sammenhæng har begået en fejl PKS Pension Arbejdsmarkedspension Afgørelsen er anfægtet af selskabet med henvisning til, at de forsikringsbetingelser, selskabet fremsendte til nævnet, var forkerte. Sagen blev begæret genoptaget af selskabet, men dette blev afslået af formanden Codan Forsikring A/S Ejerskifteforsikring Funderingsskade ældre ejendom Dansk Boligforsikring A/S Ejerskifteforsikring Samtykke til udbedring. Klageren har efterfølgende meddelt, at selskabet har anerkendt nævnets kendelse, men at der er uenighed om erstatningsopgørelsen Alm. Brand Forsikring A/S Autoforsikring Selvforskyldt beruselse. Selskabet har efterfølgende meddelt, at det, efter at have kontaktet ekstern advokat, har anerkendt nævnets kendelse PFA Pension Kritisk sygdom Fortolkning af policebestemmelse. Efterfølgende betalt af selskabet pr. kulance Danske Forsikring Autoforsikring Krav om satelitovervågning ikke tydeliggjort. Selskabet har oplyst, at det af andre grunde er gået i realitetsforhandlinger om erstatning til klageren Danske Forsikring Autoforsikring Spørgsmål, om der udenretligt kan lægges vægt på vidneforklaring, når klager og vidne er venner.

20 Det skal bemærkes, at Forsikring & Pension som et led i sin forbrugerpolitiske handlingsplan har henstillet til sine medlemmer at yde retshjælpsdækning uden beregning af selvrisiko i de anfægtede sager, hvis klageren i øvrigt opfylder betingelserne for at få denne dækning. Som nævnt i skemaet på side 16 blev 8 sager endeligt afgjort i af disse sager er omtalt i det følgende. På side 29 findes en oversigt over de endeligt afgjorte anfægtede sager, der har været omtalt i årsberetningerne , med angivelse af stikord. Kendelse nr af 22. juli 2002 Gruppeulykkesforsikring Budgetforsikring Erhvervsevnetab Méngrad Pengeinstituttets selvstændige ansvar Forsikringstageren, der var forsikret i henhold til en gruppeulykkesforsikring i Zurich Forsikring, påstod selskabet tilpligtet at udbetale erstatning i henhold til hans erhvervsevnetab. Forsikringen var sammen med en gruppelivsforsikring tegnet i marts 1996 gennem et pengeinstitut. Efter det oplyste var forsikringen tegnet på pengeinstituttets foranledning, fordi pengeinstituttet ønskede yderligere sikkerhed for et lån. Det fremgik af grundpolicen udstedt til foreningen af Sparekasser, at gruppeulykkesforsikringen var pantsat til Sparekassen. Det fremgik endvidere af de hertil knyttede forsikringsbetingelser, at invaliditetsgraden skulle fastsættes efter den tilskadekomnes medicinske invaliditetsgrad uden hensyntagen til forsikredes specielle erhverv. Ifølge selskabet skulle der ved tegningen være blevet udleveret et sæt kortfattede forsikringsbetingelser. Disse angav på forsiden, at de vedrørte Gruppeliv. Det hed videre: Invalidesummen udbetales ved en invaliditetsgrad på mindst 25 pct. som følge af en ulykke.... Forsikringsbetingelser. I øvrigt gælder Forenede Gruppelivs almindelige forsikringsbetingelser for gruppelivsforsikring. Klageren havde i januar 1997 modtaget en forsikringsoversigt fra Sparekassen vedrørende Heri var angivet dækningen ved dødsfald, og Ved tab af erhvervsevne pr. 1/ Den 30/ modtog klageren meddelelse om, at gruppeulykkesforsikringen nu blev flyttet til et andet forsikringsselskab (AP- Skade), det hed endvidere: Der sker ingen ændring i betingelserne, som vi vedlægger til orientering. I forsikringsbetingelserne var angivet, at invaliditeten fastsættes efter Arbejdsskadestyrelsens méntabel. Klageren modtog imidlertid igen i januar 1998 en forsikringsoversigt, der omtalte erhvervsevnetab. I januar 1999 invaliditet/tab af erhvervsevnen og i 2000 invaliditet, og her var angivet, at der skete udbetaling ved 25 pct. mén. 19

21 Klageren var kommet til skade i september 1996, hvilket kort efter blev anmeldt til selskabet. Arbejdsskadestyrelsen vurderede efterfølgende klagerens erhvervsevnetab til 25 pct. og méngraden til 20 pct. Klageren krævede derfor forsikringssummen udbetalt under henvisning til erhvervsevnetabet. Selskabet gjorde principalt gældende, at der var tale om en klage over et pengeinstitut, hvorfor sagen burde henvises til Pengeinstitutankenævnet. Subsidiært gjordes gældende, at klageren ved tegningen fik udleveret forsikringsbetingelserne, der angav, at forsikringen dækkede invaliditet. Selskabet bestred at have noget kendskab til det af pengeinstituttet udsendte materiale. Selskabet henviste endvidere til det i forbindelse med selskabsskiftet udsendte materiale og gjorde gældende, at klageren ikke kunne have haft berettigede forventninger om at være forsikret mod erhvervsevnetab. Mest subsidiært gjorde selskabet gældende, at dækning af erhvervsevnetab uden nærmere definition måtte forstås som værende lig med tilkendelse af førtidspension. Klageren gjorde gældende, at han alene havde modtaget pensionsoversigten fra Sparekassen. Nævnet udtalte: Indledningsvis bemærkes, at klagen vedrører retten til udbetaling i henhold til en i selskabet tegnet forsikring. Når selskabet vælger at sælge forsikring gennem et pengeinstitut, må selskabet hæfte for de dispositioner, pengeinstituttet foretager i forbindelse med forsikringen. Nævnet anser sig således for kompetent til at behandle klagen. Det er nævnets praksis i sager vedrørende nærværende forsikringstype, der tegnes til dækning af lån at beregne erstatningen i forhold til erhvervsevnetabsprocenten, medmindre det godtgøres, at forsikringstageren klart er blevet gjort opmærksom på, at forsikringen alene dækker mén. De forsikringsbetingelser, der ifølge selskabet er udleveret til klageren ved forsikringens tegning angiver, at der sker udbetaling ved en invaliditetsgrad på 25 pct. Begrebet invaliditet er ikke defineret, og kan efter nævnets opfattelse lige vel forstås som erhvervsevnetab som mén. Hertil kommer, at forsikringsbetingelserne angiver at vedrøre en livsforsikring, hvor begrebet invaliditet normalt anvendes i betydningen erhvervsevnetab. Klagerens eventuelle misforståelse af begrebet er blevet bestyrket ved modtagelsen af forsikringsoversigten i januar 1997, hvori der henvises til tab af erhvervsevne. 20 Nævnet finder, at det indklagede selskab ikke kan påberåbe sig det materiale, der er fremsendt fra det nye selskab, hvor begreberne ganske vist er defineret mere klart, men klageren har efter nævnets opfattelse ikke haft særlig anledning til at hæfte sig ved disse, da det ifølge skrivelse af 30/ fremgik, at der ingen ændringer var i forsikringsbetingelserne.

22 Den af selskabet påberåbte Højesteretsdom U vedrører ikke en forsikring tegnet i tilknytning til en låneoptagelse eller oprettelse af en budgetserviceordning, således som en række afgørelser fra de seneste år fra Ankenævnet for Forsikring gør det. Højesteretsdommen anses derfor ikke for afgørende for løsningen af den foreliggende sag. Som følge af det anførte b e s t e m m e s : Selskabet, Zurich Forsikring, skal udbetale forsikringssummen for invaliditet med tillæg af renter i henhold til forsikringsaftalelovens 24. Denne afgørelse ønskede selskabet ikke at følge, hvorefter sagen af klageren blev indbragt for Københavns Byret nu mod såvel forsikringsselskabet som sparekassen. Her nedlagde forsikringsselskabet der i mellemtiden var overtaget af Tryg Forsikring A/S påstand om frifindelse og i forhold til sparekassen, fritagelse for ethvert krav, som det måtte blive pålagt at betale til klageren. Sparekassen nedlagde en tilsvarende påstand. Klagerens advokat gjorde bl.a. følgende anbringender gældende: at det må kræve et særligt grundlag at tilsidesætte det sagkyndige nævns afgørelse, at der er en langvarig praksis fra Ankenævnet for Forsikring for, at tegnes der en forsikring til sikring af et låneengagement på långivers initiativ, da at beregne forsikringsdækningens erstatning i forhold til forsikredes tab af erhvervsevne, medmindre det godtgøres, at forsikringstager er blevet gjort opmærksom på, at forsikringen alene dækker ménet, hvilket ikke er tilfældet i nærværende sag, at det tillige må have formodningen for sig, at når forsikringen tegnes i tilknytning til låneoptagelse, at det da er forsikredes indtjeningsevne, der sikres ved forsikringstegningen, da det samme mén jo kan påvirke skadelidtes erhvervsevne meget forskelligt, at sagsøgeren således har haft en berettiget forventning om at være dækket ved tab af erhvervsevne, at ovennævnte forventning blev yderligere styrket ved udsendelsen af forsikringsoversigterne fra starten af januar 1997 og frem, at dækningen i forsikringsoversigterne ikke kan antages at være forårsaget ved en skrivefejl, hvorfor mindst sagsøgte 2 s [sparekassen] medarbejder må have været af den opfattelse, at den tegnede forsikring dækkede erhvervsevnetab, at de uklarheder og fejl, der foreligger i sagen, må komme de sagsøgte til skade. 21

Ankenævnet for Forsikring ÅRSBERETNING

Ankenævnet for Forsikring ÅRSBERETNING Ankenævnet for Forsikring ÅRSBERETNING 2007 Forord Ankenævnet for Forsikring modtog i 2007 2.173 klager, hvilket er det laveste antal i 16 år. Samtidig har de sidste 4 år vist et konstant fald, der samlet

Læs mere

Pengeinstitutankenævnet. ÅRSBERETNING for 2010

Pengeinstitutankenævnet. ÅRSBERETNING for 2010 Pengeinstitutankenævnet ÅRSBERETNING for 2010 København maj 2011 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E 1. Formandens bemærkninger... 3 2. Ankenævnet, medlemmer og medarbejdere... 6 4. Ankenævnets hjemmeside...

Læs mere

Tilsyn og garantifond Vi er undergivet tilsyn af Finanstilsynet og er tilsluttet Garantifonden for skadeforsikringsselskaber.

Tilsyn og garantifond Vi er undergivet tilsyn af Finanstilsynet og er tilsluttet Garantifonden for skadeforsikringsselskaber. FORSIKRINGSBETINGELSER BILFORSIKRING Forsikringsbetingelser nr. AU09 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med os består af policen, eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne. For forsikringen gælder

Læs mere

Forsikringsvilkår nr. 6500.2. Forsikringsvilkår for personbil, vare- og lastvogn

Forsikringsvilkår nr. 6500.2. Forsikringsvilkår for personbil, vare- og lastvogn Købstædernes Forsikring - Motorkøretøjsforsikring Forsikringsvilkår nr. 6500.2 Forsikringsvilkår for personbil, vare- og lastvogn Købstædernes Forsikring Hovedkontor Grønningen 1 1270 København K Tlf.

Læs mere

Dagligdagen forsikring og pension

Dagligdagen forsikring og pension DAGLIGDAGEN OG FORSIKRING JANUAR 2013 SIDE 1 Dagligdagen forsikring og pension Dagligdagen forsikring og pension handler i hovedtræk om, hvad de enkelte forsikringer typisk dækker, og hvad de ikke dækker.

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER

FORSIKRINGSBETINGELSER FORSIKRINGSBETINGELSER A/S Gammelgårdsvej 20 DK-4000 Roskilde Telefon +45 70 70 75 76 info@fodan.dk CVR nr. 36 42 83 68 Fællesbestemmelse for Personbil+ 1. Hvem er dækket 1.1 Forsikrede personer Forsikringen

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER BILFORSIKRING PRIVAT

FORSIKRINGSBETINGELSER BILFORSIKRING PRIVAT FORSIKRINGSBETINGELSER BILFORSIKRING PRIVAT Indholdsfortegnelse Forsikringens omfang 1. Hvem er dækket af forsikringen? 2. Hvor dækker forsikringen? Ansvarsforsikring 3. Hvad dækker forsikringen? 4. Forsikringen

Læs mere

Tab af erhvervsevne. Indholdsfortegnelse. Forsikringsbetingelser 6485-8 Januar 2009

Tab af erhvervsevne. Indholdsfortegnelse. Forsikringsbetingelser 6485-8 Januar 2009 Tab af erhvervsevne Forsikringsbetingelser 6485-8 Januar 2009 Topdanmark Livsforsikring A/S Borupvang 4 2750 Ballerup Telefon 44 68 33 11 www.topdanmark.dk Indholdsfortegnelse Fortrydelsesret Personoplysninger

Læs mere

En analyse af pengeinstitutternes ansvarsnorm ved rådgivning i grænseområder til andre professioner

En analyse af pengeinstitutternes ansvarsnorm ved rådgivning i grænseområder til andre professioner Juridisk Bachelorprojekt En analyse af pengeinstitutternes ansvarsnorm ved rådgivning i grænseområder til andre professioner Maj 2013 Alice Mølholm Andersen Johnni Sørensen Rasmus Thingholm Indholdsfortegnelse

Læs mere

14-6. Anmodning om genoptagelse af arbejdsskadesag skulle også vurderes på ulovbestemt grundlag

14-6. Anmodning om genoptagelse af arbejdsskadesag skulle også vurderes på ulovbestemt grundlag 14-6. Anmodning om genoptagelse af arbejdsskadesag skulle også vurderes på ulovbestemt grundlag 13.3 Remonstration og tilbagekaldelse, se også Skatter 6-26.1 Arbejdsskadeforsikring, se også Erstatning

Læs mere

Bilforsikring. Ansvarsdækning (Gælder kun, hvis det fremgår af din police.) 2 Forsikringssummer. 1 Hvad omfatter Ansvarsdækningen?

Bilforsikring. Ansvarsdækning (Gælder kun, hvis det fremgår af din police.) 2 Forsikringssummer. 1 Hvad omfatter Ansvarsdækningen? Bilforsikring Forsikringsbetingelser Ansvarsdækning (Gælder kun, hvis det fremgår af din police.) For Ansvarsdækningen gælder følgende betingelser samt fællesbestemmelser for Codan Bilforsikring. 1 Hvad

Læs mere

Bilforsikring Forsikringsvilkår 01-1

Bilforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Bilforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Forsikringsvilkår 1 Fortrydelsesret Gælder alene for private forbrugerforsikringer Fortrydelsesret ved nytegning af forsikring Vi skal oplyse følgende i henhold til

Læs mere

GOD ADVOKATSKIK DOMSSAMLING KOMMENTARER AF JAKOB S. ARREVAD

GOD ADVOKATSKIK DOMSSAMLING KOMMENTARER AF JAKOB S. ARREVAD GOD ADVOKATSKIK DOMSSAMLING KOMMENTARER AF JAKOB S. ARREVAD Udgivet 5. juni 2014 3. udgave revideret. JAKOB S. ARREVAD HORTEN ADVOKATPARTNERSELSKAB 2014 Udgivet elektronisk, herunder på www.horten.dk Samlingen

Læs mere

Forsikringsbetingelser.

Forsikringsbetingelser. Volkswagen Bilforsikring. Forsikringsbetingelser. Tryghed hele vejen. Og garanti for at din bil forbliver en Volkswagen. 15/12/2011 Forsikringen tilbydes i samarbejde med Volkswagen Trinbilist forsikring

Læs mere

Bilforsikring. Ansvarsdækning (Gælder kun, hvis det fremgår af deres police.) 1 Hvad omfatter Ansvarsdækningen? 2 Forsikringssummer

Bilforsikring. Ansvarsdækning (Gælder kun, hvis det fremgår af deres police.) 1 Hvad omfatter Ansvarsdækningen? 2 Forsikringssummer Bilforsikring Forsikringsbetingelser Ansvarsdækning (Gælder kun, hvis det fremgår af deres police.) For Ansvarsdækningen gælder følgende betingelser samt fællesbestemmelser for Trekroner Bilforsikring.

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG V003000S - KS UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG Den 15. juni 2005 blev af retten i sagen V-30-03 Forbrugerrådet som mandatar for Poul Jeppesen (Advokat Saskia Krüger Larsen) mod VIASAT A/S (Advokat

Læs mere

Betingelser. Veterankøretøjsforsikring. Nr. VK 1406

Betingelser. Veterankøretøjsforsikring. Nr. VK 1406 Betingelser Veterankøretøjsforsikring Veterankøretøjsforsikring Nr VK 1406 Indholdsfortegnelse Side 2 1 Fællesbestemmelser 11 Hvem dækker forsikringen? 3 12 Hvor dækker forsikringen? 3 13 Køretøjets registrering,

Læs mere

Differencekrav. Differential Claims

Differencekrav. Differential Claims Differencekrav Sammenspillet mellem Erstatningsansvarsloven og Arbejdsskadesikringsloven Differential Claims The interaction between the Danish Liability Act (EAL) and the Industrial Insurance Act (ASL)

Læs mere

6671-2 Marts 2014 Vilkår for Hjemforsikring Ung

6671-2 Marts 2014 Vilkår for Hjemforsikring Ung 6671-2 Marts 2014 Vilkår for Hjemforsikring Ung Topdanmark Forsikring A/S Vilkår for Hjemforsikring Ung 6671-2 Marts 2014 2 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens

Læs mere

Kontanthjælp og formue

Kontanthjælp og formue Ankestyrelsens praksisundersøgelse om Kontanthjælp og formue Januar 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Resumé og anbefalinger 1 1.1 Undersøgelsens hovedresultater 1 1.2 Undersøgelsens afgrænsning 1 1.3 Materiel

Læs mere

Købstædernes Forsikring Forsikringsvilkår APR-1303. AltPrivat Privatforsikring

Købstædernes Forsikring Forsikringsvilkår APR-1303. AltPrivat Privatforsikring Købstædernes Forsikring Forsikringsvilkår APR-1303 AltPrivat Privatforsikring Fortrydelse Fortrydelsesret Forsikringsaftaleloven giver dig ret til at fortryde dit køb af private forbrugerforsikringer.

Læs mere

Bilforsikring. Forsikringsbetingelser BIL-3 Gældende fra 01.10.2014. Forsikringsbetingelser

Bilforsikring. Forsikringsbetingelser BIL-3 Gældende fra 01.10.2014. Forsikringsbetingelser Bilforsikring Forsikringsbetingelser BIL-3 Gældende fra 01.10.2014 Forsikringsbetingelser Indholdsfortegnelse AFSNIT 1 FORSIKRINGENS OMFANG... 4 1.1 Sikrede personer... 4 1.2 Hvor dækkes?... 4 1.3 Motorløb,

Læs mere

Forsikringsbetingelser Autoforsikring

Forsikringsbetingelser Autoforsikring M05-01 Forsikringsbetingelser Autoforsikring For forsikringen gælder fællesbetingelser samt de afsnit og klausuler, der er nævnt på policens forside For forsikringen gælder i øvrigt Lov om Forsikringsaftaler

Læs mere

Storstrøms Motorkøretøjsforsikring

Storstrøms Motorkøretøjsforsikring Storstrøms Forsikring Forsikringsbetingelser Storstrøms Storstrøms Forsikring Storstrøms Motorkøretøjsforsikring Forsikring Storstrøms Forsikring Storstrøms Forsikring Nr. Storstrøms 10-1 Forsikring Storstrøms

Læs mere

Arbejdsgiverbetalte sundhedsudgifter. Redegørelse om den skattemæssige behandling af arbejdsgiverbetalte sundhedsudgifter

Arbejdsgiverbetalte sundhedsudgifter. Redegørelse om den skattemæssige behandling af arbejdsgiverbetalte sundhedsudgifter Arbejdsgiverbetalte sundhedsudgifter Redegørelse om den skattemæssige behandling af arbejdsgiverbetalte sundhedsudgifter Skatteministeriet Betænkning nr. 1296/Juni 1995 Købes hos boghandleren eller hos

Læs mere

HVAD EN ENTREPRENØR BØR VIDE DRACHMANN ADVOKATER

HVAD EN ENTREPRENØR BØR VIDE DRACHMANN ADVOKATER HVAD EN ENTREPRENØR BØR VIDE DRACHMANN ADVOKATER Denne folder er udarbejdet af DRACHMANN ADVOKATER. Mekanisk, fotografisk eller anden gengivelse eller mangfoldiggørelse af folderen/dele heraf er tilladt

Læs mere

Årsrejseforsikring BASE, PLUS OG TOTAL. Gouda Rejseforsikring

Årsrejseforsikring BASE, PLUS OG TOTAL. Gouda Rejseforsikring Årsrejseforsikring BASE, PLUS OG TOTAL Gouda Rejseforsikring Indhold BASE omfatter betingelsernes punkter: A. Hjælp på stedet B. Rejsedokumenter C. Selvrisikodækning D. Rejseafbrydelse E. Tilkaldelse/Sygeledsagelse

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET ÅRSBERETNING

ERHVERVSANKENÆVNET ÅRSBERETNING ERHVERVSANKENÆVNET ÅRSBERETNING 1998 INDLEDNING Hermed aflægger Erhvervsankenævnet beretning for nævnets virksomhed i året 1998. Beretningen indeholder i kapitel 1 formandskabets redegørelse for nævnets

Læs mere

1) Formandens forord.. 2. 2) Oversigt over medlemmer og sekretariatet... 4

1) Formandens forord.. 2. 2) Oversigt over medlemmer og sekretariatet... 4 Indholdsfortegnelse: 1) Formandens forord.. 2 2) Oversigt over medlemmer og sekretariatet... 4 3) Tendenser i Teleankenævnets praksis vedrørende information og oplysning (loyal oplysningspligt). 5 4) Praksis

Læs mere