Råd og vink om LØNTILSKUDSJOB til tillidsrepræsentanter i kommunerne

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Råd og vink om LØNTILSKUDSJOB til tillidsrepræsentanter i kommunerne"

Transkript

1 Råd og vink om LØNTILSKUDSJOB til tillidsrepræsentanter i kommunerne Som tillidsrepræsentant spiller du en vigtig rolle, når din arbejdsplads vil ansætte en ledig med løntilskud inden for undervisningsområdet. Formålet med løntilskudsjob til ledige er, at genoptræne den lediges faglige, sociale eller sproglige kompetencer med henblik på at få bedre mulighed for ordinær ansættelse. Du er medvirkende til, at løntilskudsjobbet lever op til disse formål ved i første omgang at tjekke at betingelserne er opfyldt og attestere dette med din underskrift på den blanket (Blanket AB 201), arbejdsgiveren skal sende til jobcentret for at søge om løntilskud til ansættelsen se blanketten her: I punkt 10 på blanketten skal en medarbejderrepræsentant skrive under på, at løntilskudsansættelsen har været drøftet blandt de ansatte, og at de ansatte er positive overfor at medvirke til opfyldelsen af formålet med ansættelsen, samt at de ansatte er enige i, at der med ansættelsen af en person i løntilskudsjob er tale om merbeskæftigelse, og at der er et rimeligt forhold mellem antallet af ordinært ansatte og antallet af ansatte i løntilskudsjob. Det er foreningens holdning at denne medarbejderrepræsentant skal være tillidsrepræsentanten, som jo er den, der bedst kender forholdene for faggruppen. Vi vil anbefale dig at kontakte den lokale kreds for at høre om kredsen har indgået aftale med kommunen eller jobcentret om proceduren ved ansættelse af lærere i løntilskudsjob. Kredsen kan også oplyse dig om der i jeres Hoved MED-udvalg er aftalt retningslinjer for ekstraordinært ansatte herunder ansatte i løntilskudsjob. I forbindelse med ansættelsen i løntilskudsjob har organisationen en række indflydelsesmuligheder. Vi anbefaler, at du afklarer med kredsen om det er dig eller kredsen, der skal varetage opgaven i forbindelse med ansættelsen i løntilskudsjobbet. Formålet med dette materiale er at give dig redskaber til løsningen af de opgaver, du sammen med kredsen har som tillidsrepræsentant, når din arbejdsplads vil ansætte en ledig med løntilskud. Materialet omhandler løntilskudsjob på kommunale arbejdspladser, og du kan bruge vejledningen som en personlig tjekliste, som informationsgrundlag i forhold til dine kolleger eller som udgangspunkt for sammen med din leder at få skabt en fast procedure for ansættelser med løntilskud på din arbejdsplads. Hvis du er ansat i staten eller en privat virksomhed gælder andre regler, og i så fald bør du kontakte kredsen. Nogle kommuner lever ikke op til lovgivningen på området, og det kan have alvorlige konsekvenser både for de fastansatte medarbejdere og de ledige, der ansættes i løntilskudsjob. Side 1 af 11

2 Beskæftigelsesministeriet har indtil nu valgt ikke at føre kontrol med området. Din opgave er derfor vigtig, da du som tillidsrepræsentant i samarbejde med kredsen er den eneste på medarbejdersiden, som sammen med ledelsen og kommunen er involveret i oprettelsen af løntilskudsjobbet. Som repræsentant for dine kolleger skal du sikre, at ledelsen lever op til lovgivningen på området. Derfor er det vigtigt, at du får og bruger den indflydelse, du ifølge lovgivningen har krav på. I materialet kan du få idéer til, hvordan du kan bruge din indflydelse til at sikre gode og perspektivrige løntilskudsjob både for den ledige og for arbejdspladsen. Hvis du er i tvivl om noget eller støder ind i problemer, kan du få hjælp af din lokale kreds. Bemærk! Med løntilskudsjob menes job med tilskud til ledige modtagere af arbejdsløshedsdagpenge ikke f.eks. løntilskud til skåne- og fleksjob. God fornøjelse! Danmarks Lærerforening, december 2012 Side 2 af 11

3 FØR ANSÆTTELSEN Før din arbejdsplads ansætter en ledig i løntilskudsjob, er det fremmende for arbejdsmiljøet, at personalepolitikken er på plads. I kan beslutte, at den generelle personalepolitik også dækker de løntilskudsansatte, men der er stadig en række specifikke punkter, som skal afklares. I Rammeaftalen om det sociale kapitel ( anbefaler man, at I drøfter retningslinier for ekstraordinært ansatte i MED-udvalget. Hensigten er, at fremme en fælles forståelse og holdning til ansættelsen af medarbejdere på særlige vilkår. Du kan se i Rammeaftalens 14 hvilke forhold arbejdsgiveren skal forhandle med organisation før ansættelsen i løntilskudsjob: Formålet med ansættelsen Hvordan introduktionen skal foregå Hvordan behov for særlig opkvalificering imødekommes Hvordan forløbet ser ud med hensyn til kurser m.v. Eventuelle særlige behov for tilknytning af en mentor Hvem, der har ansvaret for at følge op på ansættelsen eksempelvis hvem, der har ansvaret for løbende samtaler osv. Hvilke arbejdsopgaver den ansatte med løntilskud skal udføre (funktionsbeskrivelse) Muligheder og perspektiver efter afslutningen af løntilskudsansættelsen Fordelen ved en grundig beskrivelse af planen for løntilskudsansættelsen er, at man sikrer, at der er et reelt og ordentligt formål med ansættelsen. Spørg også i kredsen, om der er lavet aftaler om løntilskudsansættelser i Hoved MEDudvalget. Hoved MED-udvalget evaluerer hvert år den lokale beskæftigelsespolitik og kan i den forbindelse have drøftet kriterier for løntilskudsjob. DET SIGER LOVEN OM LØNTILSKUDSJOB I DET OFFENTLIGE En ledig, der har en jobplan, kan ansættes i et løntilskudsjob på en offentlig arbejdsplads. Ledige kan få tilbudt ansættelse med løntilskud hos både private og offentlige arbejdsgivere. Her koncentrerer vi os udelukkende om løntilskud inden for det offentlige område, som er det største arbejdsområde for forening. Løntilskudsjobbet kan vare op til et år, men varer typisk ½ år. Det kan kombineres med kurser, uddannelse, mentorordning mv. og kan være en del af et jobrotationsprojekt (se dette). Forud for ansættelse i løntilskudsjob, skal de ansatte på arbejdspladsen have været hørt og taget stilling til om merbeskæftigelseskravet og rimelighedskravet er opfyldt. Løn- og ansættelsesforholdene i løntilskudsjobbet skal følge overenskomsten bortset fra lønnen, som er underlagt et timelønsloft der betyder, at lønnen i de fleste tilfælde ikke overstiger dagpengesatsen. Pr. 1.oktober 2012 er timeløns- Side 3 af 11

4 loftet på 114,74 kr. Se aktuelle satser her: Regler/Satser/Satser.aspx?sc_lang=da. Derudover er personen i løntilskudsjob dækket af overenskomsten på området både med hensyn til pensionsordning, sygdom, ferie og feriepenge mv. Pensionsbidraget skal beregnes af den løn vedkommende ville have haft, hvis der var tale om en ordinær ansættelse. Derfor skal der ske en egentlig lønforhandling før ansættelse i løntilskudsjob, selv om lønnen reelt set svarer til dagpengesatsen. Arbejdsgiveren modtager et løntilskud, som pr. 1. januar 2012 er på 136,35 kr. Beløbet skal både dække løn, pension, feriepenge og ekstraudgifter Det ugentlige timetal i løntilskudsjobbet beregnes efter en særlig formel som for de flestes vedkommende betyder, at ledige på max dagpengesats skal arbejde svarende til 37 timer om ugen, mens dimittender skal arbejde svarende til 31 timer om ugen. Ansættelse med løntilskud kan ikke tilbydes en person på den skole vedkommende sidst har været ansat herunder også hvis vedkommende har været ansat med løntilskud. Regelgrundlaget finder du her: Bekendtgørelse af lov om en aktiv beskæftigelsespolitik (Lovbekendtgørelse nr. 706 af 28. juni 2012): Bekendtgørelsen om en aktiv beskæftigelsesindsats (Bekendtgørelse nr. 835 af 10. august 2012): Vejledning om løntilskud af 7. juni 2012 fra Arbejdsmarkedsstyrelsen OPMÆRKSOMHEDSPUNKTER FOR TILLIDSREPRÆSENTAN- TEN Som tillidsrepræsentant har du en vigtig rolle i forhold til at sikre, at reglerne om løntilskud bliver overholdt. I det følgende beskrives de punkter, som du især skal være opmærksom på. Husk altid at undersøge i din lokale kreds hvor meget og hvordan kredsen inddrages i processen. Medarbejderne skal sige ja I følge lovgivningen er det et krav, at arbejdspladsens medarbejdere - og dermed dig som tillidsrepræsentant altid skal inddrages, når man vil oprette et løntilskudsjob. Det er derfor en god idé, at du og din leder aftaler en fast køreplan, til sikring af at du og dine kolleger altid bliver inddraget. Ifølge loven skal medarbejderne ikke kun inddrages i ansættelsen. De skal også være positive. Hvis personalegruppen for eksempel mener, at der ikke er tidsmæssigt overskud til at tage imod en løntilskudsansat, så har man ret til at sige nej til ansættelsen. Side 4 af 11

5 Medarbejderne skal derfor overveje, om der er særlige ekstraopgaver, som de skal være med til at løse i forbindelse med løntilskudsansættelsen. Overvejelserne om, hvorvidt man som medarbejdergruppe kan rumme en person i løntilskud, skal ske ud fra den faktiske situation på arbejdspladsen. Er der for nylig sket store omstruktureringer på arbejdspladsen? Har der i det forløbne år været fyringer på arbejdspladsen, eller er der varslet fyringer? Er der forholdsvis mange nyansatte? Disse forhold kan spille ind på jeres vurdering af, om I skal acceptere en person med løntilskud. Det afgørende er, at der sker en reel vurdering af kollegernes holdning til spørgsmålet. Besvarelsen kan ske bare ved et ja eller nej på løntilskudsskemaet. Men begrundelsen for svaret kan uddybes skriftligt. Du skal have den nødvendige dokumentation Før du kan vurdere, om du kan godkende ansættelsen af en medarbejder i løntilskudsjob, skal du have dokumentation for, at kravene til merbeskæftigelse og balancen mellem ordinært ansatte og ansatte med løntilskud er overholdt. Merbeskæftigelse Først og fremmest skal du bede din arbejdsgiver fremlægge dokumentation for om der er sket ændringer af arbejdspladsens arbejdsopgaver? om der i samme periode er sket ændringer i antallet af ordinært ansatte, muligheder for vikar m.v.? Kan du ikke få den nødvendige dokumentation til at vurdere, om loven er opfyldt, kan problemerne måske løses ved at tage en snak med din leder. Hvis du er usikker, kan du også hente støtte hos kredsen. Der skal være tale om merbeskæftigelse En løntilskudsansættelse skal være en ekstra oprettet stilling (merbeskæftigelse), som ikke må erstatte en ordinær stilling. Loven siger, at der skal være tale om en nettoudvidelse af antallet af ansatte på arbejdspladsen. Det vil sige, at der skal være det antal ordinært ansatte medarbejdere, der skal til for, at skolen kan klare de normale, aftalte drifts- og serviceopgaver. Først derefter vil et løntilskudsjob være merbeskæftigelse. Derudover er der tale om merbeskæftigelse, når en løntilskudsansat afløser en fastansat, der er på orlov aftjener sin værnepligt deltager i uddannelse som led i jobrotation Der er ikke tale om en merbeskæftigelse, hvis der i forbindelse med løntilskudsansættelsen er sket fyringer/omplaceringer og/eller nednormeringer på arbejdspladsen hvis den stilling, som personen med løntilskud ansættes i, er blevet ledig, fordi en fastansat uden støtte for nylig er blevet afskediget eller selv er fratrådt. I disse tilfælde kan du altså ikke skrive under på, at ansættelsen med løntilskud udgør en nettoudvidelse på arbejdspladsen. Side 5 af 11

6 Bemærk dog, at kravet om merbeskæftigelse skal ses i lyset af budgettet. Hvis lederen kan dokumentere, at der ikke jf. budgettet er råd til ordinære ansættelser, vil en ansættelse med løntilskud være i orden. Der skal være balance Loven siger, at der skal være en rimelig balance mellem antallet af almindeligt ansatte og ekstraordinært ansatte det vil sige medarbejdere i løntilskudsjob, virksomhedspraktik og seniorjob. Ansatte i fleksjob er i denne forbindelse neutrale, og tæller hverken som støttede eller ustøttede ansættelser. Der må derfor maksimalt være én ekstraordinært ansat for hver fem ordinært ansatte på arbejdspladser med under 50 medarbejdere. én ekstraordinært ansat for hver 10 ordinært ansatte på arbejdspladser med mere end 50 ordinært ansatte. Hvis der er for mange ansatte i løntilskudsjob, virksomhedspraktik og seniorjob på din arbejdsplads, skal du sige nej til at skrive under på ansættelsen også selv om kravet om merbeskæftigelse er opfyldt. Har du svært ved at argumentere for dit afslag, kan du henvende dig til din kreds. ANDRE TILSKUDSORDNINGER Virksomhedspraktik Ledige dagpengemodtagere (og arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere), der har brug for en afklaring af deres arbejdsområde, kan komme i virksomhedspraktik i maksimalt fire uger. For kontanthjælpsmodtagere med faglige, sproglige eller sociale problemer kan praktikken forlænges i op til 26 uger. Virksomhedspraktikanter er ikke ansatte og får ikke løn, men dagpenge. Arbejdspladsens medarbejdere har derfor ikke på samme måde som ved løntilskudsjob indflydelse på, om ledige kan komme i virksomhedspraktik. Det betyder bl.a., at selv om du og dine kolleger ikke er positive overfor praktikansættelsen, så giver det i følge lovgivningen ikke ret til at afvise ansættelsen. Kravet om balance mellem ansatte med løntilskud og ordinært ansatte gælder også for ansættelse i virksomhedspraktik. Seniorjob Ledige som vil have ret til efterløn, når de er mindst 60 år, og hvis dagpengeret udløber, når de har højst fem år tilbage til efterlønsalderen, har mulighed for via kommunen at få tilbudt et seniorjob. Lærere i seniorjob som lærere, er omfattet af overenskomsten i forhold til løn- og ansættelsesvilkår. Og her er der ikke et lønloft, som ved løntilskudsjob. Seniorjob skal opfylde kravet om merbeskæftigelse, og skal være ekstra oprettede stillinger, som ikke må erstatte ordinære stillinger. Seniorjob tæller ligesom løntilskudsjob som ekstraordinær ansættelse, og skal også leve op til kravet om balance mellem ordinært og ekstraordinært ansatte. Side 6 af 11

7 VED UENIGHED Hvis du og dine kolleger ikke bliver inddraget i oprettelsen af et løntilskudsjob, er det i strid med reglerne. I den situation bør du kontakte kredsen om hvad I stiller op med det. Hvis du og din kreds mener, at loven ikke bliver overholdt, og hvis du/i ikke kan blive enige med lederen, slår lovgivningen fast: Du kan som repræsentant for medarbejderne ikke skrive under på godkendelsesblanketten til løntilskudsansættelsen. Det fremgår af Bekendtgørelsen om en aktiv beskæftigelsesindsats, 67, at uenighed om spørgsmålet om merbeskæftigelse skal afgøres ved en mægling mellem foreningen og arbejdsgiveren. Hvis ikke fagforeningen og arbejdsgiveren kan blive enige, skal uenigheden afgøres ved voldgift. Det vil sige gennem det fagretslige system. Løntilskudsjobbet kan ikke etableres, før uenigheden er afklaret. Hvis du og din leder ikke kan blive enige om, hvorvidt der er basis for at ansætte en person med løntilskud, skal I sammen skrive en begrundelse for, hvorfor I er uenige. Begrundelsen sendes til kommunen og din lokale kreds. Herefter overtager foreningen sagen. Føler du dig/bliver du presset Nogle tillidsrepræsentanter oplever at blive presset af kolleger og/eller ledelsen til at sige ja til en løntilskudsansættelse på grund af dårlige normeringer og mangel på arbejdskraft. Hvis du synes det er svært at modstå presset, kan du henvende dig til din kreds. Tjekliste Har din lokale kreds en aftale med kommunen om løntilskudsjob? Er der lavet retningslinjer for håndtering af løntilskudsjob i Hoved- MED? Er der lavet aftaler om løntilskudsjob i det lokale MED-udvalg? Har din arbejdsplads en personalepolitik, der også omfatter ansatte i løntilskudsjob? Er der en plan for løntilskudsansættelsen? Overholdes reglen om, at man ikke må ansættes i løntilskud på sin tidligere arbejdsplads? Er du og dine kolleger blevet inddraget i løntilskudsansættelsen? Er du og dine kolleger positive overfor løntilskudsansættelsen? Har du fået udleveret dokumentation af din ledelse for eventuelle ændringer i din arbejdsplads arbejdsopgaver og antallet af ordinært ansatte medarbejdere? Er reglerne for merbeskæftigelse overholdt? Er løntilskudsjobbet en ekstra oprettet stilling, og er der en rimelig balance mellem ordinært og ekstraordinært ansatte? Er der forhandlet løn for personen i løntilskud, så pensionsbidraget kan beregnes på det rigtige grundlag? Side 7 af 11

8 Er alle punkterne i 14 i Rammeaftalen om socialt kapitel blevet forhandlet mellem dig og din leder? Vær opmærksom på, at ansættelsen sker på almindelige overenskomstvilkår (bortset fra lønloftet), og at den ugentlige arbejdstid på enten 37 eller 31 timer, skal oversættes til den lærerarbejdstid, der gælder på den pågældende skole. Hvis du er usikker eller kan svare nej til bare ét af disse spørgsmål, bør du kontakte kredsen. Side 8 af 11

9 UNDER OG EFTER ANSÆTTELSEN Først når alle lovens krav er overholdt, og når medarbejderne har sagt ja til, at de er positive over for ansættelsen, kan løntilskudsjobbet oprettes. Ansættelsessamtale Som ved alle andre ansættelsesforhold begynder man med en ansættelsessamtale. Samtalen skal indeholde de samme elementer som en almindelig ansættelsessamtale. Blandt andet skal det på samme måde overvejes, om den nye medarbejder passer ind på arbejdspladsen. Ved ansættelsessamtalen skal man også lægge en plan for forløbet, der beskriver arbejdsområdet og arbejdsopgaverne. Det skal også overvejes, om der skal tilknyttes en mentor, eller om der er brug for anden støtte. Lovgivningen giver ligefrem mulighed for at frikøbe en medarbejder til mentorfunktion i forhold til løntilskudspersonen (se 83 i Bekendtgørelsen om aktiv beskæftigelsesindsats). Funktionsbeskrivelse En grundig opgavebeskrivelse er god til at afstemme forventninger og understøtte et ansættelsesforløb med kvalitet og perspektiv. Den gør det klart for alle parter, hvilke opgaver der skal udføres af medarbejderen i løntilskudsjob. Det er vigtigt, at du som tillidsrepræsentant er inddraget i udarbejdelsen af funktionsbeskrivelsen, da du er med til at sikre, at arbejdsopgaverne hænger sammen med virkeligheden og situationen på arbejdspladsen. Vikararbejde Den ansatte med løntilskud kan ved siden af sit løntilskudsarbejde varetage vikararbejde på skolen (eller andre skoler i kommunen). I så fald skal vedkommende have ordinær løn for vikartimerne, og timerne vil tælle med til opfyldelse af beskæftigelseskravet. Man kan have til og med 5 timer (klokketimer, ikke undervisningstimer) om ugen samtidig med løntilskudsarbejdet. Hvis vikartimerne overstiger 5 timer om ugen, skal timetallet i løntilskudsjobbet nedsættes. Kontakt Jobcentret for beregning af dette. Rollefordeling under ansættelsen Formålet med et løntilskudsjob er opkvalificering eller afklaring af et nyt arbejdsområde for den løntilskudsansatte. En ansat i løntilskudsjob har derfor brug for ekstra opmærksomhed under forløbet. Det er en god ide at skrive ind i planen for ansættelsen, hvornår der skal afholdes opfølgende samtaler, hvem der har ansvaret for samtalerne og hvad samtalerne skal indeholde. En rollefordeling kunne se sådan ud: Medarbejdergruppens rolle er at tage godt imod den tilskudsansatte, oplære, være sparringspartner i forhold til daglige udfordringer, hjælpe med jobsøgning etc. Tillidsrepræsentantens rolle er at organisere og fungere som tillidsrepræsentant for den ansatte i løntilskudsjob samt formelle opgaver som for eksempel opfølgning på aftaler. Lederens rolle er at holde fingeren på pulsen i hele personalegruppen, afholde MUS-samtale og i den forbindelse eventuelt tilbyde kurser eller diskutere andre tiltag, der kan styrke forløbet. Side 9 af 11

10 Mentorordning/Ved du, at I kan få finansieret en mentorordning? En mentor er en medarbejder på arbejdspladsen eller en ekstern konsulent, som har til opgave at introducere, vejlede eller oplære en ny kollega, der ansættes i et løntilskudsjob. Hvis mentor er en medarbejder på arbejdspladsen, kan din arbejdsplads få støtte til at dække lønomkostningerne. Det samme gælder for betaling af en konsulent. Betingelsen for støtte til en mentor er, at mentorfunktionen er nødvendig for, at den ledige kan være i tilskudsjobbet. Det betyder i praksis, at der er forholdsvis få tilskudsansatte, der får bevilget en mentor. Jobcentret kan også give økonomisk tilskud til undervisningsmateriale, arbejdsredskaber eller arbejdspladsindretning. Det er igen en betingelse, at tilskuddet er nødvendigt for, at den ledige kan deltage i løntilskudsjobbet eller virksomhedspraktikken. Hvis I ønsker at ansøge om en mentorordning eller et økonomisk tilskud, skal din leder kontakte jobcentret. AFSLUTNING PÅ ANSÆTTELSEN Når ansættelsen er ved at være slut, bør der afholdes en afsluttende samtale. Deltagerne ved samtalen er dig som tillidsrepræsentant, den løntilskudsansatte og lederen. Formålet med samtalen er, at ansættelsesforløbet gennemgås, og at der sættes perspektiv på ansættelsen med hensyn til eventuel fremtidig uddannelse, jobmuligheder eller behov for mere opkvalificering. KONSEKVENSER VED MISBRUG (???) Hvis der ansættes medarbejdere i løntilskudsjob på arbejdspladser, hvor der er sket fyringer, uden at arbejdsopgaverne også er blevet justeret, kan det betyde en forringelse af både faglighed og løn- og arbejdsvilkår for dig og dine kolleger. Det samme gælder, hvis løntilskudsansættelsen bliver forlænget uden gyldig grund. Loven slår fast, at en ansættelse i løntilskudsjob højst kan vare et år. Kun i særlige tilfælde, hvor personen har store helbredsproblemer og nedsat arbejdsevne, kan løntilskudsansættelsen forlænges. Det er vigtigt, at du som tillidsrepræsentant er opmærksom på at undgå misbrug, da du også skal være med til at godkende forlængelser af løntilskudsansættelser. Hvis du er i tvivl, er det en god idé at tage din lokale kreds med på råd. For den ansatte i et løntilskudsjob kan konsekvenserne ved misbrug være store, fordi den ledige: Ikke optjener ret til dagpenge i aktiveringsperioden Udfører ordinært arbejde, men på langt dårligere lønvilkår end kollegerne Ikke får den opkvalificering eller afklaring, der er formålet med ansættelsen Ikke har reelle jobmuligheder efter endt ansættelse Tjekliste Er der afholdt en ansættelsessamtale? Er der blevet lavet en plan for ansættelsen herunder en funktionsbeskrivelse med arbejdsområde og arbejdsopgaver? Side 10 af 11

11 Er der brug for en mentorordning? Er der aftalt rollefordeling mellem leder, TR og medarbejderen hvem gør hvad? Er der aftalt tider for opfølgningssamtaler? Side 11 af 11

TRIN FOR TRIN. Gennemgang af de overvejelser og konkrete opgaver, der er forbundet med ansættelse i løntilskudsjob trin for trin

TRIN FOR TRIN. Gennemgang af de overvejelser og konkrete opgaver, der er forbundet med ansættelse i løntilskudsjob trin for trin april 2011 TRIN FOR TRIN F O A F A G O G A R B E J D E Gennemgang af de overvejelser og konkrete opgaver, der er forbundet med ansættelse i løntilskudsjob trin for trin Få mere information om løntilskudsjob

Læs mere

Tillidsvalgtes roller og opgaver

Tillidsvalgtes roller og opgaver F O A f a g o g a r b e j d e Tillidsvalgtes roller og opgaver FØR I opretter et tilskudsjob på arbejdspladsen s 4 n Initiativet s 4 n Personalepolitiske retningslinjer s 4 n Hvad siger loven? s 5 n Merbeskæftigelse

Læs mere

Dansk Metal - Himmerland

Dansk Metal - Himmerland Dansk Metal - Himmerland Hvordan kan du være med til at undgå misbrug af virksomhedspraktik og løntilskudsjob? Dine opgaver og dit ansvar Som tillidsrepræsentant skal du inddrages og skrive under på, at

Læs mere

Løntilskudsjob og virksomhedspraktik

Løntilskudsjob og virksomhedspraktik april 2011 F O A F A G O G A R B E J D E Løntilskudsjob og virksomhedspraktik Tillidsrepræsentantens rolle på private arbejdspladser LØNTILSKUDSJOB OG VIRKSOMHEDSPRAKTIK Tillidsrepræsentantens rolle på

Læs mere

Notat om udvalgte beskæftigelsesordninger

Notat om udvalgte beskæftigelsesordninger Bilag 3 til kredsuds. nr. 070 af den 2. september 2011 september 2011 Notat om udvalgte beskæftigelsesordninger Dette notat redegør for regelgrundlaget vedrørende de løntilskuds- og jobrotationsordninger,

Læs mere

Tillidsvalgtes roller og opgaver

Tillidsvalgtes roller og opgaver F O A f a g o g a r b e j d e Tillidsvalgtes roller og opgaver FØR I opretter en virksomhedspraktik på arbejdspladsen s 4 n Initiativet s 4 n Personalepolitiske retningslinjer s 4 n Virksomhedspraktikantens

Læs mere

Vejledning om. Retningslinjer for ansættelse med. løntilskud. i Københavns Kommune

Vejledning om. Retningslinjer for ansættelse med. løntilskud. i Københavns Kommune Vejledning om Retningslinjer for ansættelse med løntilskud i Københavns Kommune Version 2 - oktober 2013 Side 2... Vejledning om Retningslinjer for ansættelse med løntilskud De oprindelige Retningslinjer

Læs mere

FAQ vedrørende løntilskudsjob og virksomhedspraktik

FAQ vedrørende løntilskudsjob og virksomhedspraktik Version 9, december 2016 FAQ vedrørende løntilskudsjob og virksomhedspraktik Bilag til Spilleregler om brug af løntilskudsjob i Frederikshavn kommune Indledning I forbindelse med evaluering af spilleregler

Læs mere

Jobcenter Nordfyn. Vesterled 8 5471 Søndersø. Tlf. 64 82 82 30. Fax. 64 82 82 40. jobcenter@nordfynskommune.dk. www.jobnet.dk

Jobcenter Nordfyn. Vesterled 8 5471 Søndersø. Tlf. 64 82 82 30. Fax. 64 82 82 40. jobcenter@nordfynskommune.dk. www.jobnet.dk Jobcenter Nordfyn Vesterled 8 5471 Søndersø Tlf. 64 82 82 30 Fax. 64 82 82 40 jobcenter@nordfynskommune.dk www.jobnet.dk Indholdsfortegnelse Virksomhedspraktik. 1 Løntilskud i private virksomheder 2 Løntilskud

Læs mere

Jobnet.dk er jobcentrenes tilbud til jobsøgende og arbejdsgivere på internettet.

Jobnet.dk er jobcentrenes tilbud til jobsøgende og arbejdsgivere på internettet. Jobsøgning Jobsøgning Når du er ledig kontanthjælpsmodtager, bliver du løbende indkaldt til møder og samtaler på jobcentret, hvor vi snakker om dine jobmuligheder og din jobsøgning. Jobnet.dk Jobnet.dk

Læs mere

Oversigt over. beskæftigelsesordninger. Møde med næstformænd i MED

Oversigt over. beskæftigelsesordninger. Møde med næstformænd i MED Oversigt over beskæftigelsesordninger Møde med næstformænd i MED Den 17. og 18. marts 2014 Oversigt over beskæftigelsesordninger Foreløbigt arbejdspapir I oversigten gennemgås skematisk hovedparten af

Læs mere

VELKOMMEN PÅ DIN NYE ARBEJDSPLADS

VELKOMMEN PÅ DIN NYE ARBEJDSPLADS F O A f a g o g a r b e j d e VELKOMMEN PÅ DIN NYE ARBEJDSPLADS Vi er glade for at skulle være kollega med dig, mens du er ansat hos os. Vi håber, at du vil falde godt til på arbejdspladsen, og at du kan

Læs mere

ARBEJDE PÅ SÆRLIGE VILKÅR

ARBEJDE PÅ SÆRLIGE VILKÅR ARBEJDE PÅ SÆRLIGE VILKÅR Vejledning til tillidsrepræsentanter i staten Offentligt Ansattes Organisationer Niels Hemmingsens Gade 12, 1153 Kbh.K Tlf. (+45) 33 70 13 00 - fax (+45) 33 70 13 33 - www.oao.dk

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem xx og Jobcenter Aabenraa om virksomhedspraktik inkl. mentoraftale

Samarbejdsaftale mellem xx og Jobcenter Aabenraa om virksomhedspraktik inkl. mentoraftale Job og Virksomhed Kallemosen 20 6200 Aabenraa Tlf.: 73767676 www.jobcenteraabenraa.dk Dato: 20-05-2014 Sagsnr.: 14/14909 Dok.løbenr.: 139540/14 Kontakt: Nikolaj Lorenz Stage Jensen Direkte tlf.: 73767754

Læs mere

Virksomhedspraktik og løntilskud

Virksomhedspraktik og løntilskud Ankestyrelsens praksisundersøgelse om Virksomhedspraktik og løntilskud Marts 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Resumé og anbefalinger 2 1.1 Undersøgelsens hovedresultater 2 1.2 Ankestyrelsens anbefalinger

Læs mere

Tilskudsjob i Svendborg Kommune

Tilskudsjob i Svendborg Kommune Direktørområde Kultur, Erhverv og Udvikling Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Tilskudsjob i Svendborg Kommune I forbindelse med kontanthjælpsreformen der trådte i kraft den 1. januar

Læs mere

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fleks- job

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fleks- job Særlige ansættelser Tillidsvalgtes roller og opgaver F O A F A G O G A R B E J D E Fleks- job Til dig som tillidsvalgt Formålet med denne pjece er at give dig et redskab til de opgaver du har, når din

Læs mere

Har du behov for ansættelse i eks. fleksjob, seniorjob eller virksomhedspraktik, kan du orientere dig her.

Har du behov for ansættelse i eks. fleksjob, seniorjob eller virksomhedspraktik, kan du orientere dig her. Ergoterapeutforeningen Job på særlige vilkår Har du behov for ansættelse i eks. fleksjob, seniorjob eller virksomhedspraktik, kan du orientere dig her. Fleksjob For dig der har begrænset arbejdsevne. Hvad

Læs mere

Arbejdsgivertilbud om etablering af virksomhedspraktik herunder nytteindsats

Arbejdsgivertilbud om etablering af virksomhedspraktik herunder nytteindsats Sendes til jobcenteret (Evt. til anden aktør, jf. vejledningen) Forbeholdt jobcenteret/anden aktør Modtaget dato Arbejdsgivertilbud om etablering af virksomhedspraktik herunder nytteindsats Efter lov om

Læs mere

ARBEJDE PÅ SÆRLIGE VILKÅR

ARBEJDE PÅ SÆRLIGE VILKÅR ARBEJDE PÅ SÆRLIGE VILKÅR Vejledning til tillidsrepræsentanter i kommunerne Offentligt Ansattes Organisationer Niels Hemmingsens Gade 12, 1153 Kbh.K Tlf. (+45) 33 70 13 00 - fax (+45) 33 70 13 33 - www.oao.dk

Læs mere

Løntilskudsjob, Fleksjob, og Virksomhedspraktik

Løntilskudsjob, Fleksjob, og Virksomhedspraktik Løntilskudsjob, Fleksjob, og Virksomhedspraktik Indledning Helsingør Kommune ansætter vi medarbejdere i job på særlige vilkår (løntilskudsjob, fleksjob og lign.). Det er Personale Service, som er ansvarlig

Læs mere

Ansat med løntilskud på en offentlig arbejdsplads F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. Et springbræt til arbejdsmarkedet

Ansat med løntilskud på en offentlig arbejdsplads F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. Et springbræt til arbejdsmarkedet September 2012 Ansat med løntilskud på en offentlig arbejdsplads F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E Et springbræt til arbejdsmarkedet Du skal snart starte i et løntilskudsjob på en arbejdsplads.

Læs mere

Retningslinjer for ansatte i løntilskud i Frederiksberg Kommune,

Retningslinjer for ansatte i løntilskud i Frederiksberg Kommune, Retningslinjer for ansatte i løntilskud i Frederiksberg Kommune, Frederiksberg Kommune er som offentlig arbejdsgiver forpligtet til at deltage aktivt i de arbejdsmarkedsordninger og reguleringer som vedtages.

Læs mere

Arbejdsgivertilbud om etablering af virksomhedspraktik Efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, Kapitel 11 eller 13b, eller integrationslovens 23b

Arbejdsgivertilbud om etablering af virksomhedspraktik Efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, Kapitel 11 eller 13b, eller integrationslovens 23b Sendes til jobcenteret (evt. til anden aktør, jf. vejledningen) Forbeholdt jobcenteret/anden aktør Modtaget dato Arbejdsgivertilbud om etablering af virksomhedspraktik Efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats,

Læs mere

Ansættelse med løntilskud. Social ansvarlighed, gratis arbejdskraft eller?

Ansættelse med løntilskud. Social ansvarlighed, gratis arbejdskraft eller? Ansættelse LØNTILSKUDSORDNINGER PÅ DET KOMMUNALE ANSÆTTELSESOMRÅDE med løntilskud Social ansvarlighed, gratis arbejdskraft eller? LØNTILSKUDSORDNINGER PÅ DET KOMMUNALE ANSÆTTELSESOMRÅDE Ansættelse med

Læs mere

Løntilskudsjob og virksomhedspraktik

Løntilskudsjob og virksomhedspraktik april 2011 F O A F A G O G A R B E J D E Løntilskudsjob og virksomhedspraktik En håndbog for tillidsrepræsentanter Løntilskudsjob og virksomhedspraktik En håndbog for tillidsrepræsentanter INDHOLD DEL

Læs mere

Det rummelige arbejdsmarked. Indflydelse og ansvar for HK s tillidsrepræsentanter

Det rummelige arbejdsmarked. Indflydelse og ansvar for HK s tillidsrepræsentanter Det rummelige arbejdsmarked Indflydelse og ansvar for HK s tillidsrepræsentanter 1 Forord 2 Arbejdspladsen rummer både problemet og løsningen 3 Mødet med det rummelige arbejdsmarked 4 Problemer pga. sygdom

Læs mere

Oversigt over ansættelser på særlige vilkår

Oversigt over ansættelser på særlige vilkår Oversigt over ansættelser på særlige vilkår Oversigt over beskæftigelsesordninger I oversigten gennemgås skematisk hovedparten af de nuværende beskæftigelsesordninger fastlagt i lovgivningen. I skemaet

Læs mere

Forord. Jørgen Vorsholt Formand Dansk Arbejdsgiverforening Maj Color profile: Disabled Composite Default screen

Forord. Jørgen Vorsholt Formand Dansk Arbejdsgiverforening Maj Color profile: Disabled Composite Default screen Forord I 2002 tog regeringen sammen med arbejdsmarkedets parter en række initiativer, der skal styrke integrationen af flygtninge og indvandrere på arbejdsmarkedet. 4-partsaftalen om en bedre integration

Læs mere

Jobrotation - sådan. Hvordan kommer man i gang med jobrotation? Hvilke regler gælder? Hvad skal man være opmærksom på?

Jobrotation - sådan. Hvordan kommer man i gang med jobrotation? Hvilke regler gælder? Hvad skal man være opmærksom på? Jobrotation - sådan Hvordan kommer man i gang med jobrotation? Hvilke regler gælder? Hvad skal man være opmærksom på? Nogle af disse spørgsmål kan du få svar på i denne pjece. Bliv klædt på som tillidsrepræsentant

Læs mere

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fleks- job

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fleks- job Særlige ansættelser Tillidsvalgtes roller og opgaver F O A F A G O G A R B E J D E Fleks- job Nye regler pr. 1/7 2006 Til dig som tillidsvalgt Formålet med denne pjece er at give dig et redskab til de

Læs mere

Arbejdsgivertilbud om etablering af virksomhedspraktik herunder nytteindsats

Arbejdsgivertilbud om etablering af virksomhedspraktik herunder nytteindsats Sendes til jobcenteret (Evt. til anden aktør, jf. vejledningen) Forbeholdt jobcenteret/anden aktør Modtaget dato KLE 15.20.04G01 Sagsidentifikation Arbejdsgivertilbud om etablering af virksomhedspraktik

Læs mere

Jobrotation - sådan. Hvordan kommer man i gang med jobrotation? Hvilke regler gælder? Hvad skal man være opmærksom på?

Jobrotation - sådan. Hvordan kommer man i gang med jobrotation? Hvilke regler gælder? Hvad skal man være opmærksom på? Jobrotation - sådan Hvordan kommer man i gang med jobrotation? Hvilke regler gælder? Hvad skal man være opmærksom på? Nogle af disse spørgsmål kan du få svar på i denne pjece. Bliv klædt på som tillidsrepræsentant

Læs mere

Jobrotation - sådan. Hvordan kommer man i gang med jobrotation? Hvilke regler gælder? Hvad skal man være opmærksom på?

Jobrotation - sådan. Hvordan kommer man i gang med jobrotation? Hvilke regler gælder? Hvad skal man være opmærksom på? Jobrotation - sådan Hvordan kommer man i gang med jobrotation? Hvilke regler gælder? Hvad skal man være opmærksom på? Nogle af disse spørgsmål kan du få svar på i denne pjece. Bliv klædt på som tillidsrepræsentant

Læs mere

Arbejdsmarkedsstyrelsen Holmens Kanal København K. Den 31. august 2005

Arbejdsmarkedsstyrelsen Holmens Kanal København K. Den 31. august 2005 Arbejdsmarkedsstyrelsen Holmens Kanal 20 1016 København K Den 31. august 2005 Arbejdsmarkedsstyrelsen har i høring af 1. juli 2005 fremlagt udkast til ændring i bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats

Læs mere

Ansatte på særlige vilkår

Ansatte på særlige vilkår Ansatte på særlige vilkår vejledning til tillidsrepræsentanter Her kan du læse nærmere om lovgivningen og aftalerne om ansatte på særlige vilkår 1 Indholdsfortegnelse Vejledning til tillidsrepræsentanter

Læs mere

Denne folder henvender sig primært til socialrådgivere og sagsbehandlere i kommunerne Proces fra beskyttet beskæftigelse til skånejob

Denne folder henvender sig primært til socialrådgivere og sagsbehandlere i kommunerne Proces fra beskyttet beskæftigelse til skånejob Denne folder henvender sig primært til socialrådgivere og sagsbehandlere i kommunerne Proces fra beskyttet beskæftigelse til skånejob (Job med løntilskud) Indledning... side 3 Beskyttet beskæftigelse iht.

Læs mere

Notat. Økonomi Jobcentersekretariat Ramsherred 12 5700 Svendborg. Tlf. 62 23 39 17. jacob.bojesen.larsen@svendborg.dk www.svendborg.

Notat. Økonomi Jobcentersekretariat Ramsherred 12 5700 Svendborg. Tlf. 62 23 39 17. jacob.bojesen.larsen@svendborg.dk www.svendborg. Notat Seniorjob Seniorjob-ordningen blev indført i forbindelse med, at de tidligere gældende regler om forlænget dagpengeret for 55-59-årige blev ophævet. Efter de tidligere regler om forlænget dagpengeret

Læs mere

april 2011 NYE UDFORDRINGER F O A F A G O G A R B E J D E Afdelingernes rolle ved løntilskudsjob og virksomhedspraktik

april 2011 NYE UDFORDRINGER F O A F A G O G A R B E J D E Afdelingernes rolle ved løntilskudsjob og virksomhedspraktik april 2011 NYE UDFORDRINGER F O A F A G O G A R B E J D E Afdelingernes rolle ved løntilskudsjob og virksomhedspraktik NYE UDFORDRINGER Afdelingernes rolle ved løntilskudsjob og virksomhedspraktik INDHOLD:

Læs mere

Partnerskabsaftale. Systematisk samarbejde mellem [virksomhedens navn] og Ringkøbing-Skjern Kommune

Partnerskabsaftale. Systematisk samarbejde mellem [virksomhedens navn] og Ringkøbing-Skjern Kommune Systematisk samarbejde mellem [virksomhedens navn] og Ringkøbing-Skjern Kommune PARTNERSKABSAFTALE MELLEM [Indsæt virksomhedens navn] Jobcenter Ringkøbing-Skjern Gade: Gade: Finderupsvej 9 Postnr. og by:

Læs mere

Vejledning om aktivering

Vejledning om aktivering Vejledning om aktivering April 2008 Indhold Forord 3 Ydelsesperiode side 4 Jobplan side 4 - Tilbud i jobplan side 6 - Vejledening og opkvalificering side 6 - SU - berettiget uddannelse side 6 - Kursus

Læs mere

Åbenlyst uddannelsesparate unge, der modtager uddannelseshjælp. Jobparate modtagere af kontanthjælp (dog underordnet andre virksomhedsrettede tilbud)

Åbenlyst uddannelsesparate unge, der modtager uddannelseshjælp. Jobparate modtagere af kontanthjælp (dog underordnet andre virksomhedsrettede tilbud) Vordingborg Det lokale Beskæftigelsesråd Vordingborg Kommune Februar 2014 Strategi for nytteindsats i Vordingborg Kommune Nytteindsats er et tilbud i beskæftigelsesindsatsen efter reglerne om virksomhedspraktik,

Læs mere

Tilskudsmuligheder - ved ansættelse af medarbejder

Tilskudsmuligheder - ved ansættelse af medarbejder Tilskudsmuligheder - ved ansættelse af medarbejder Indhold 1. Videnpilot 1 2. Fagpilot 2 3. Voksenlærling 3 4. Privat løntilskud 4 5. Virksomhedspraktik 5 6. Jobrotation 6 7. Mentorordning 7 8. Isbryderordning

Læs mere

I den forbindelse er der en række betingelser, som AF skal sørge for er opfyldt og dokumenteret på de enkelte sager.

I den forbindelse er der en række betingelser, som AF skal sørge for er opfyldt og dokumenteret på de enkelte sager. Arbejdsmarkedsstyrelsen 1. april 2005 sag nr. 05-207-91 Til AF-regionerne Intern instruks til AF om administration af løntilskudsordningen i forhold til forsikrede ledige 1. Baggrund Private og offentlige

Læs mere

Ordning for kommunale virksomhedspraktikker

Ordning for kommunale virksomhedspraktikker Ordning for kommunale virksomhedspraktikker 2016-1 - Indhold INDLEDNING... 3 FORMÅLET MED VIRKSOMHEDSPRAKTIK... 3 FORMÅLET MED ORDNINGEN... 4 ARBEJDSGANG/ÅRSCYKLUS FOR HÅNDTERING AF ORDNINGEN... 4 PRINCIPPERNE

Læs mere

Et nyt arbejdsliv. O r l ov til børnepasning. A r b e j d s m a r k e d s t y r e l s e n

Et nyt arbejdsliv. O r l ov til børnepasning. A r b e j d s m a r k e d s t y r e l s e n Et nyt arbejdsliv O r l ov til børnepasning A r b e j d s m a r k e d s t y r e l s e n Orlov til børnepasning Orlov til børnepasning giver forældre til børn under 9 år mulighed for at få orlov i en periode

Læs mere

Forord. Color profile: Disabled Composite Default screen

Forord. Color profile: Disabled Composite Default screen Forord Med arbejdsmarkedsreformen Flere i arbejde fra efteråret 2002 blev der taget en række skridt i retning af et mere effektivt arbejdsmarkedssystem. De nye regler blev implementeret i loven pr. juni

Læs mere

Aktivering. Ledernes arbejdsløshedskasse 9. udgave, januar 2014

Aktivering. Ledernes arbejdsløshedskasse 9. udgave, januar 2014 Om Aktivering Ledernes arbejdsløshedskasse 9. udgave, januar 2014 Indhold Side 1. Forord 3 2. Aktivering hvem og hvornår? 4 2.1 Pligt til aktivering 4 2.2 Mulighed for aktivering tidlig indsats 4 2.3 Ret

Læs mere

NYHEDSBREV NR. 4 af december 2010 3F-medlemmer i regioner

NYHEDSBREV NR. 4 af december 2010 3F-medlemmer i regioner NYHEDSBREV NR. 4 af 3F-medlemmer i regioner læs i dette nummer OK11 Er der ekstraordinært ansatte på DIN arbejdsplads? Sne Sne Aktuelle kurser og temadage i foråret 2011 OK 11 - Udtagelse af tværgående

Læs mere

Ordning for kommunale virksomhedspraktikker

Ordning for kommunale virksomhedspraktikker Ordning for kommunale virksomhedspraktikker 2017-1 - Indhold INDLEDNING...3 FORMÅLET MED VIRKSOMHEDSPRAKTIK...3 FORMÅLET MED ORDNINGEN...4 ARBEJDSGANG/ÅRSCYKLUS FOR HÅNDTERING AF ORDNINGEN...4 PRINCIPPERNE

Læs mere

FAKTA OM ORDNINGER FOR AT ANSÆTTE ELLER INDSLUSE FLYGTNINGE PÅ VIRKSOMHEDER

FAKTA OM ORDNINGER FOR AT ANSÆTTE ELLER INDSLUSE FLYGTNINGE PÅ VIRKSOMHEDER FAKTA OM ORDNINGER FOR AT ANSÆTTE ELLER INDSLUSE FLYGTNINGE PÅ VIRKSOMHEDER KORT FORTALT Denne folder beskriver de forskellige ordninger, der kan hjælpe nytilkomne flygtninge og familiesammenførte ind

Læs mere

Sygedagpenge, revalidering og varig nedsat arbejdsevne

Sygedagpenge, revalidering og varig nedsat arbejdsevne Sygedagpenge, revalidering og varig nedsat arbejdsevne Sygedagpengelovgivningen, Lov om Aktiv Beskæftigelsesindsats og Lov om Aktiv Socialpolitik er komplekse love, som indeholder forskellige tiltag og

Læs mere

Lynoversigt over løntilskudsordninger og tilknyttede regelsæt (pr. januar 2017) (UT = Undtagelsesbestemmelser)

Lynoversigt over løntilskudsordninger og tilknyttede regelsæt (pr. januar 2017) (UT = Undtagelsesbestemmelser) Lynoversigt over løntilskudsordninger og tilknyttede regelsæt (pr. januar 2017) (UT = Undtagelsesbestemmelser) Privat Emne løntilskud Målgrupper Personer omfattet af LAB 2, nr. 1-6, 8 og 11-14. Personer

Læs mere

Jobrotation - sådan. Hvordan kommer man i gang med jobrotation? Hvilke regler gælder? Hvad skal man være opmærksom på?

Jobrotation - sådan. Hvordan kommer man i gang med jobrotation? Hvilke regler gælder? Hvad skal man være opmærksom på? Jobrotation - sådan Hvordan kommer man i gang med jobrotation? Hvilke regler gælder? Hvad skal man være opmærksom på? Nogle af disse spørgsmål kan du få svar på i denne pjece. Bliv klædt på som tillidsrepræsentant

Læs mere

ER DU LEDIG OG UNDER 30 ÅR?

ER DU LEDIG OG UNDER 30 ÅR? ER DU LEDIG OG UNDER 30 ÅR? HVIS DU ER LEDIG OG UNDER 30 ÅR, GÆLDER DER SÆRLIGE REGLER FOR DIG I DIT LEDIGHEDSFORLØB. DENNE PJECE ER ET TILLÆG TIL PJECEN DINE MULIGHEDER SOM LEDIG. DU FINDER INFORMATION

Læs mere

Lynoversigt over løntilskudsordninger og tilknyttede regelsæt (pr. april 2018) (UT = Undtagelsesbestemmelser)

Lynoversigt over løntilskudsordninger og tilknyttede regelsæt (pr. april 2018) (UT = Undtagelsesbestemmelser) Lynoversigt over løntilskudsordninger og tilknyttede regelsæt (pr. april 2018) (UT = Undtagelsesbestemmelser) Privat Emne løntilskud Målgrupper Personer omfattet af LAB 2, nr. 1-6, 8 og 11-14. Personer

Læs mere

Notat. Status på akutpakken. Det Lokale Beskæftigelsesråd

Notat. Status på akutpakken. Det Lokale Beskæftigelsesråd Notat Til: Vedrørende: Det Lokale Beskæftigelsesråd Akutpakken Status på akutpakken Første del af notatet omfatter en generel orientering om akutpakken og dens indhold. Derefter følger en beskrivelse af

Læs mere

Bilag 2. Uddrag af Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

Bilag 2. Uddrag af Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Enhed for Kvalitet og Tilsyn NOTAT Bilag 2. Uddrag af Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Kapitel 11 Virksomhedspraktik og nytteindsats

Læs mere

Gode råd om... Støtteordninger og tilskud til medarbejdere

Gode råd om... Støtteordninger og tilskud til medarbejdere Gode råd om... Støtteordninger og tilskud til medarbejdere INDHOLD Indledning 3 Praktikpladspræmie ny ordning i 2013 3 Tilskud til voksenlærlinge 3 VEU-godtgørelse og befordringstilskud 4 Betingelser for

Læs mere

UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS

UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS UDARBEJDET FOR ARBEJDSMARKEDSSTYRELSEN NOVEMBER 2011 Undersøgelse af rammerne for den virksomhedsrettede beskæftigelsesindsats

Læs mere

Hvilke muligheder åbner lovgivningen for jobrotation?

Hvilke muligheder åbner lovgivningen for jobrotation? Hvilke muligheder åbner lovgivningen for jobrotation? Eksempler på jobrotation: Enkeltrotationer: En vikar ansættes som erstatning for en ansat, der deltager i arbejdsgiverbetalt uddannelse. Enkelt vikar/flere

Læs mere

Ballerup Kommune. CVR-nr Delberetning vedrørende temarevisionen 2014

Ballerup Kommune. CVR-nr Delberetning vedrørende temarevisionen 2014 Ballerup Kommune CVR-nr. 58 27 17 13 Delberetning vedrørende temarevisionen 2014 Indholdsfortegnelse 1. Temarevision 2014 virksomhedspraktik og løntilskud 2 1.1 Omfang og indhold 2 1.2 Grundlag og resultater

Læs mere

ARBEJDSFASTHOLDELSE JOB PÅ SÆRLIGE VILKÅR

ARBEJDSFASTHOLDELSE JOB PÅ SÆRLIGE VILKÅR SKAB DIALOG PÅ ARBEJDSPLADSEN OM ARBEJDSFASTHOLDELSE OG JOB PÅ SÆRLIGE VILKÅR SÆRLIGE VILKÅR SÆRLIGE VILKÅR Hvad er situationen? Hvad kan pjecen bruges til? Eksempel: Side 3 Trin 1 Hvad gør vi i dag? Status:

Læs mere

ANSÆTTELSER PÅ SÆRLIGE VILKÅR

ANSÆTTELSER PÅ SÆRLIGE VILKÅR ANSÆTTELSER PÅ SÆRLIGE VILKÅR December 2014 Vejedningen er udarbejdet af: Redaktionsgruppen består af: Ole Jensen (FOA) Annette Poulsen (FOA) Nina Vedel Møller (3F) Jette Hoy (FTF-K) Per Stech (HK-K) Amalie

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan finde støtte til at vende

Læs mere

Muligheder Støtte Vejledning. J o b c e n t e r K o l d i n g T l f. : 7 9 7 9 74 0 0 w w w. j o b c e n t e r k o l d i n g. d k

Muligheder Støtte Vejledning. J o b c e n t e r K o l d i n g T l f. : 7 9 7 9 74 0 0 w w w. j o b c e n t e r k o l d i n g. d k når en medarbejder bliver syg Muligheder Støtte Vejledning J o b c e n t e r K o l d i n g T l f. : 7 9 7 9 74 0 0 w w w. j o b c e n t e r k o l d i n g. d k Hvad gør I, når en medarbejder bliver syg?

Læs mere

Vejledning om k oordinat ionsudvalget s rolle i forhold t il t ilbud om virk som hedsprak t ik

Vejledning om k oordinat ionsudvalget s rolle i forhold t il t ilbud om virk som hedsprak t ik 28/9-04 LJ/LH Vejledning om k oordinat ionsudvalget s rolle i forhold t il t ilbud om virk som hedsprak t ik,,qgohgqlqj På baggrund af LO s undersøgelse fra foråret 2004 om LOkoordinationsudvalgenes erfaringer

Læs mere

ARBEJDSREDSKABER. Jobcenter ; FAKTA

ARBEJDSREDSKABER. Jobcenter ; FAKTA ARBEJDSREDSKABER ~ Der skal være begrænsninger i arbejdsevnen ~ Det skal være svært at opnå ansættelse eller fastholde sit nuværende job ~ Ovennævnte skal kunne afhjælpes med særlige arbejdsredskaber eller

Læs mere

F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. Januar 2010. for dig over 30

F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. Januar 2010. for dig over 30 F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E Januar 2010 AKTIVERING for dig over 30 INDHOLD Aktivering for dig over 30 side 3 Ansættelse med løntilskud side 4 Virksomhedspraktik side 4 Vejledning og uddannelse

Læs mere

Fremtidens arbejdskraft...

Fremtidens arbejdskraft... PARTNERSKAB MELLEM KOMMUNE OG VIRKSOMHED Fremtidens arbejdskraft... Bekæmp mangel på arbejdskraft og ledighed, lad os sammen finde nye veje til varig beskæftigelse til glæde for alle parter! Det handler

Læs mere

Forord 3. Regler og ordninger 4 Personer med nedsat arbejdsevne 5 Løntilskudsjob og praktik for ledige 12 Integrations- og oplæringsstillinger 20

Forord 3. Regler og ordninger 4 Personer med nedsat arbejdsevne 5 Løntilskudsjob og praktik for ledige 12 Integrations- og oplæringsstillinger 20 HR/Personalecentret 2011 Håndbog om specielle jobtyper Det sociale kapitel og Det sociale kapitel og integrations- og oplæringsstillinger integrations- og oplæringsstillinger Indhold Forord 3 Regler og

Læs mere

Det strategiske rum for ledere og TR Perspektiver og udfordringer for MED-skabelse

Det strategiske rum for ledere og TR Perspektiver og udfordringer for MED-skabelse Det strategiske rum for ledere og TR Perspektiver og udfordringer for MED-skabelse Etf s TR-konference, 4.11.14 Karsten Brask Fischer - Impact Learning karsten@impactlearning.dk Centrale elementer som

Læs mere

Modtaget dato. institution eller lignende Regional eller kommunal forvaltning, Region/kommune

Modtaget dato. institution eller lignende Regional eller kommunal forvaltning, Region/kommune Sendes til jobcenteret (evt. til anden aktør, jf. vejledningen) Forbeholdt jobcenteret/anden aktør Modtaget dato KLE 15.20.03G01 Sagsidentifikation 1. Virksomheden Akademiker Center Jobcenter Frederiksberg

Læs mere

YDELSESSERVICE KØBENHAVN GUIDE TIL ARBEJDSGIVERE OM SENIORJOB

YDELSESSERVICE KØBENHAVN GUIDE TIL ARBEJDSGIVERE OM SENIORJOB YDELSESSERVICE KØBENHAVN GUIDE TIL ARBEJDSGIVERE OM SENIORJOB JANUAR 2014 INDHOLD S. 02 1. BORGER I SENIORJOB S. 02 Fuldtid/deltidsbeskæftigelse S. 02 Refusion for ansat i seniorjob S. 03 2. REGLER FOR

Læs mere

Hvordan kan din virksomhed gøre en forskel?

Hvordan kan din virksomhed gøre en forskel? Hvordan kan din virksomhed gøre en forskel? Virksomhedscenter Virksomhedspraktik Samarbejdsaftale Løntilskud Mentor Hvad er et virksomhedscenter? Et virksomhedscenter er et samarbejde mellem en virksomhed

Læs mere

Afdeling: Center arbejdsmarked. Emne: Kompetenceplan

Afdeling: Center arbejdsmarked. Emne: Kompetenceplan JOCENTER REILD LOV OM EN AKTIV ESKÆFTIGELSESINDSATS eskæftigelsesmedarbejder /virksomheds 21 b stk. 3 5 Jobcentret skal ved første samtale pålægge en person der er omfattet af 2 nr. 12 eller 13 at søge

Læs mere

Velfærdslisten har 19. marts 2014 fremsendt et forslag til byrådet med titlen: OK vilkår også for kontanthjælpsmodtagere.

Velfærdslisten har 19. marts 2014 fremsendt et forslag til byrådet med titlen: OK vilkår også for kontanthjælpsmodtagere. Vedrørende: Notat vedr. Velfærdslistens forslag om OK vilkår - også for kontanthjælpsmodtagere Sagsnavn: Forslag fra Kasper Fuhr Christensen, Velfærdslisten, vedrørende overenskomstmæssige vilkår for kontanthjælpsmodtageres

Læs mere

Ledige fleksjobberettigede

Ledige fleksjobberettigede Ledige fleksjobberettigede Formål med pjecen: At give borger en introduktion til lovgivningen omkring pligter og rettigheder At oplyse borger om metoder til jobsøgning At oplyse borger om de individuelle

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan finde støtte til at vende

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord At være aktivt sygemeldt I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan

Læs mere

Virksomhedsnær aktivering. En forskel, der betaler sig

Virksomhedsnær aktivering. En forskel, der betaler sig Virksomhedsnær aktivering En forskel, der betaler sig Virksomhedsnær aktivering - En forskel, der betaler sig Hvorfor: Ved virksomhedsnær aktivering bliver borgeren aktiveret i en virksomhed. Formålet

Læs mere

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1 Herning Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom side 1 Forord Denne pjece giver borgere, der modtager sygedagpenge eller løn under sygdom et indblik i, hvordan Jobcenter Herning arbejder med en sygedagpengesag.

Læs mere

Februar 2010 AKTIVERING. for dig under 30 F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E

Februar 2010 AKTIVERING. for dig under 30 F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E Februar 2010 AKTIVERING for dig under 30 INDHOLD 1. Du er under 25 år er uden uddannelse og har ingen børn side 4 2. Du er under 25 år er uden uddannelse og

Læs mere

Tag godt imod en kollega i fleksjob. guideline for tillidsvalgte

Tag godt imod en kollega i fleksjob. guideline for tillidsvalgte Tag godt imod en kollega i fleksjob guideline for tillidsvalgte OM FLEKSJOB Tag godt imod en guideline fo Fleksjob er et job på særlige vilkår med offentlig lønrefusion til arbejdsgiveren. Fleksjob bruges

Læs mere

Jobcenter Nordfyn Vesterled 8 5471 Søndersø. Tlf. 64 82 82 30. Fax. 64 82 82 40. jobcenter@nordfynskommune.dk. www.jobnet.dk

Jobcenter Nordfyn Vesterled 8 5471 Søndersø. Tlf. 64 82 82 30. Fax. 64 82 82 40. jobcenter@nordfynskommune.dk. www.jobnet.dk Jobcenter Nordfyn Vesterled 8 5471 Søndersø Tlf. 64 82 82 30 Fax. 64 82 82 40 jobcenter@nordfynskommune.dk www.jobnet.dk Indhold Rekruttering via formidling af jobsøgere... 3 Rekruttering ved annoncering

Læs mere

Velkommen til Jobcenter Københavns karrierecenter

Velkommen til Jobcenter Københavns karrierecenter Velkommen til Jobcenter Københavns karrierecenter Generelle informationer Tilmelding på Jobnet.dk Som ledig skal du være tilmeldt Jobnet.dk med et godkendt CV. Indenfor de første fi re uger af din ledighedsperiode

Læs mere

F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. Februar for dig over 30

F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. Februar for dig over 30 F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E Februar 2011 AKTIVERING for dig over 30 INDHOLD Aktivering for dig over 30 side 3 Ansættelse med løntilskud side 3 Virksomhedspraktik side 4 Kurser eller uddannelse

Læs mere

Nyansat og hvad så? august 2013

Nyansat og hvad så? august 2013 august 2013 Nyansat og hvad så? Velkommen i folkeskolen! Som nyansat kan det i starten være vanskeligt at danne sig et overblik over de mange spilleregler, der gælder for overenskomstansatte lærere, børnehaveklasseledere

Læs mere

Hvad kan jeg få, hvis jeg mister mine dagpenge?

Hvad kan jeg få, hvis jeg mister mine dagpenge? Hvad kan jeg få, hvis jeg mister mine dagpenge? Dagpengeretten udløber efter 2 år. Herefter kan nogle opnå ret til forlænget dagpenge. Denne pjece giver et overblik over dine muligheder, hvis du ikke du

Læs mere

Dialog med jobcentret. Rummelighed på arbejdsmarkedet

Dialog med jobcentret. Rummelighed på arbejdsmarkedet Dialog med jobcentret Rummelighed på arbejdsmarkedet Introduktion Rummelighed på arbejdsmarkedet er en vision om, at der er brug for alle på arbejdsmarkedet, og at personer med nedsat arbejdsevne får mulighed

Læs mere

TR NYT udgives af: OK 2015 2. Løntrin kommuner og regioner. Jobordninger 4. Test ved ansættelser. Frihed 1. maj og Grundlovesdag.

TR NYT udgives af: OK 2015 2. Løntrin kommuner og regioner. Jobordninger 4. Test ved ansættelser. Frihed 1. maj og Grundlovesdag. Nummer 1 marts 2014 Redaktion: Julie Johnsen Pharmadanmark Stine Søndergaard, Jordbrugsakademikerne og Den Danske Dyrelægeforening Tine Trabolt, Arkitektforbundet. Layout: Per Rehfeldt, Arkitektforbundet

Læs mere

F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. September 2009. for dig under 30

F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. September 2009. for dig under 30 F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E September 2009 AKTIVERING for dig under 30 INDHOLD 1. Du er under 25 år er uden uddannelse og har ingen børn side 4 2. Du er under 25 år er uden uddannelse

Læs mere

Det sociale kapitel. Oplæg for Hovedudvalgsmedlemmer Næstformandsmøderne marts 2014 Jo Gadegaard

Det sociale kapitel. Oplæg for Hovedudvalgsmedlemmer Næstformandsmøderne marts 2014 Jo Gadegaard Det sociale kapitel Oplæg for Hovedudvalgsmedlemmer Næstformandsmøderne marts 2014 Jo Gadegaard Dagsorden Hvad er socialt kapitel? Hvad er løntilskud, virksomhedspraktik, nyttejob med mere? Er der problemer?

Læs mere

Vejledning om socialt kapitel i staten

Vejledning om socialt kapitel i staten MODERNISERINGSSTYRELSEN CENTRALORGANISATIONERNES FÆLLESUDVALG Vejledning om socialt kapitel i staten December 2015 Vejledning om socialt kapitel i staten Udgivet af Moderniseringsstyrelsen og Centralorganisationernes

Læs mere

Tilbud om ansættelse med løntilskud Efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, kapitel 12 Se vedlagte bekendtgørelse

Tilbud om ansættelse med løntilskud Efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, kapitel 12 Se vedlagte bekendtgørelse Arbejdstagers navn og adresse Oplyses ved henvendelse Beslutningsdato Personnummer Du tilbydes ansættelse hos Navn Tilbud om ansættelse med løntilskud Efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, kapitel

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER

ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER Budget- og regnskabssystem 4.5.11 - side 1 Dato: 4. juni 2004 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2004 ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER 5.95 Jobtræningsordningen På denne funktion registreres udgifter og indtægter

Læs mere

ansættelse dagpenge jobplan Aktivering aktiveringsforløb jobcenter løntilskud uddannelse virksomhedspraktik vikararbejd ledighed uddannelsestilbud

ansættelse dagpenge jobplan Aktivering aktiveringsforløb jobcenter løntilskud uddannelse virksomhedspraktik vikararbejd ledighed uddannelsestilbud JANUAR 2017 løntilskud A-KASSE vikararbejd ansættelse dagpengeret Aktivering For dig over 30 uddannelse aktiveringsforløb virksomhedspraktik uddannelsestilbud jobplan beskæftigelsemulighed dagpenge befordringstilskud

Læs mere

Lokal udmøntning af LBR-strategien. for nytteindsats

Lokal udmøntning af LBR-strategien. for nytteindsats Lokal udmøntning af LBR-strategien for nytteindsats Indholdsfortegnelse sidetal 1. Formål 3 2. Målgrupper 4 3. Varighed og tilbud 5 4. LBR s opgave og arbejde med nytteindsatsen 6 5. Tillidsrepræsentanternes

Læs mere

ansættelse dagpenge jobplan Aktivering aktiveringsforløb jobcenter løntilskud uddannelse virksomhedspraktik vikararbejd ledighed uddannelsestilbud

ansættelse dagpenge jobplan Aktivering aktiveringsforløb jobcenter løntilskud uddannelse virksomhedspraktik vikararbejd ledighed uddannelsestilbud JANUAR 2017 løntilskud A-KASSE vikararbejd ansættelse dagpengeret Aktivering For dig under 30 uddannelse aktiveringsforløb virksomhedspraktik uddannelsestilbud jobplan beskæftigelsemulighed dagpenge befordringstilskud

Læs mere

Invitation til regionalt netværksmøde i ledernetværket Fra leder til leder

Invitation til regionalt netværksmøde i ledernetværket Fra leder til leder Invitation til regionalt netværksmøde i ledernetværket Fra leder til leder Region Sjælland, Øerne og Hovedstaden Mødevært: Integrationskoordinator Simon Knudsen, føtex Sted: føtex, Vesterbrogade 74-76,

Læs mere