FORSIKRINGS- OG ERSTATNINGSRET MAJ 2003

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FORSIKRINGS- OG ERSTATNINGSRET MAJ 2003"

Transkript

1 AKTUEL FORSIKRINGS- OG ERSTATNINGSRET MAJ 2003 EN ORIENTERING FRA PLESNER SVANE GRØNBORG OM AKTUEL FORSIKRINGS- OG ERSTATNINGSRET FLEKSJOB OG ERHVERVSEVNETAB LØNTILSKUDDETS BETYDNING I FORSIKRINGS- OG ERSTATNINGSRETTEN Af advokat Søren Vagner Nielsen og advokatfuldmægtig Katja Gullitz Domstolene har i en række nye domme taget stilling til om det offentliges løntilskud til fleksjob har betydning ved fastsættelsen af erhvervsevnetabsprocenten, men retsstillingen er endnu ikke endeligt afklaret. Østre Landsrets dom af 29. oktober 2002 I den pågældende sag fastsatte Den Sociale Ankestyrelse skadelidtes erhvervsevnetab efter en arbejdsulykke til 20% ifølge arbejdsskadesikringsloven (ASL). Skadelidte fik efter ulykken et fleksjob, hvor kommunen i løntilskud betalte 2/3 af lønnen. Ved fastsættelsen af skadelidtes erhvervsevnetab blev kommunens løntilskud til fleksjobbet medtaget ved beregningen af skadelidtes indtægtstab. Skadelidte anlagde sag mod Den Sociale Ankestyrelse med påstand om, at erhvervsevnetabet var på 75%, idet kommunens løntilskud til fleksjob ikke skulle medregnes ved fastsættelsen af erhvervsevnetabsprocenten. Skadelidte fremhævede, at størrelsen af kommunens løntilskud til fleksjob er usikker, da den afhænger af den til enhver tid gældende lovgivning herom, og eftersom en ansat i et fleksjob har større risiko for at blive fyret ved nedskæringer og helbredsproblemer. Østre Landsret gav imidlertid Den Sociale Ankestyrelse medhold og henviste til forarbejderne til ASL 32. Heraf fremgår, at det afgørende ved fastsættelsen af skadelidtes erhvervsevnetab er muligheden for at opnå den samme lønindtægt efter arbejdsulykken, som han havde før denne. Østre Landsret fandt herefter, at der ved udmålingen af skadelidtes erhvervsevnetab skal lægges vægt på skadelidtes faktiske lønnedgang, og at det er uden betydning, hvor stor en del af skadelidtes fleksløn, der afholdes af kommunen. Med hensyn til den usikkerhed, der er forbundet med fleksjob, henviste Østre Landsret til, at der ifølge loven er mulighed for at få sagen genoptaget, såfremt tilskudsreglerne ændres, eller skadelidte opgiver fleksjobbet som følge af helbredsproblemer. Østre Landsret fremhævede endvidere, at det ved fastsættelsen af skadelidtes erhvervsevnetab efter ASL ikke kan tillægges betydning, at kommunens løntilskud ifølge forarbejderne til den nye erstatningsansvarslov ikke skal medregnes efter denne lov. Endvidere anførte landsretten, at der i strid med hensigten med ASL vil ske en overkompensation af skadelidte, såfremt kommunens løntilskud til fleksjob ikke medregnes ved fastsættelsen af skadelidtes erhvervsevnetab. Højesterets dom af 30. oktober UfR H I denne sag, der drejede sig om fastsættelsen af erhvervsevnetabsprocenten efter erstatningsansvarsloven (EAL), havde Arbejdsskadestyrelsen vurderet skadelidtes erhvervsevnetab som følge af en trafikulykke til 25%, og forsikringsselskabet havde fulgt udtalelsen. Skadelidte fik efter trafikulykken et fleksjob, hvor han arbejdede 22 timer om ugen med 1/2 løntilskud fra kommunen, og løntilskuddet var medregnet ved fastsættelsen af skadelidtes erhvervsevnetab. Skadelidte anlagde sag mod forsikringsselskabet og Forsættes på bagsiden

2 BYRETSDOM VEDRØRENDE ENERGIMÆRKNINGSORDNINGEN ENERGIKONSULENT FRIFUNDET UAGTET FEJL I ENERGIMÆRKET Af advokat, Karina Løkkegaard Retten i Odense har for nylig frifundet en energikonsulent for erstatningsansvar over for køberne af en ejendom i anledning af fejl i det i forbindelse med handlen udarbejdede energimærke, idet køberne ikke kunne påvise et erstatningsberettiget tab. I henhold til lov om fremme af energi- og vandbesparelser i bygninger skal sælger i forbindelse med salg af en småejendom sørge for, at der udarbejdes energimærkning og energiplan for ejendommen. Udarbejdelsen af energimærkning og energiplan skal foretages af en godkendt energikonsulent. I energimærket beregner energikonsulenten ejendommens energiforbrug, herunder varmeforbrug, og i energiplanen fremkommer energikonsulenten med forslag til forbedringer af ejendommens energiforbrug. Energikonsulentens arbejde er nærmere reguleret i den i medfør af ovennævnte lov udstedte bekendtgørelse om energimærkning m.v. i bygninger samt i den af Sekretariatet for Energimærkning udarbejdede Håndbog for Energikonsulenter. I ovennævnte sag fra retten i Odense havde køberne forud for handlen modtaget et energimærke/energiplan, hvor ejendommens varmeforbrug var beregnet forkert, idet energikonsulenten fejlagtigt havde antaget, at der var termoruder i ejendommen, ligesom ejendommens beregnede varmeforbrug fejlagtigt var angivet uden tillæg af moms. Ejendommens årlige varmeforbrug var således angivet til kr , hvorimod det korrekte beregnede varmeforbrug udgjorde kr Differencen i det beregnede varmeforbrug udgjorde således kr eller 26%. Sælger havde i salgsopstillingen fejlagtigt anført, at ejendommens faktiske årlige varmeforbrug udgjorde kr Det korrekte faktiske varmeforbrug udgjorde imidlertid kr , og sælger havde forud for sagen mod energikonsulenten betalt køberne kr i erstatning herfor. I sagen gjorde køberne gældende, at energikonsulenten havde handlet ansvarspådragende ved ovennævnte fejlangivelser, samt at køberne havde lidt et erstatningsberettiget tab herved. Køberne havde i sagen nedlagt en påstand om betaling af kr , svarende til ovennævnte difference på kr finansieret som et 30-årigt obligationsrealkreditlån. Under proceduren procederede købers advokat desuden på, at køberne var blevet skuffet i deres forventninger til ejendommens varmeforbrug. Fra energikonsulentens side blev det bestridt, at køberne havde lidt et erstatningsberettiget tab. Til støtte herfor blev det anført, at differencen mellem det fejlagtigt og korrekt beregnede varmeforbrug ikke ville have haft nogen indflydelse på ejendommens handelspris, ligesom det blev gjort gældende, at køberne havde fået tilstrækkelig kompensation for et eventuelt tab via den af sælgerne udbetalte erstatning. Til belysning af, hvorvidt fejlene i energimærket havde haft indflydelse på ejendommens handelspris, blev der udmeldt syn og skøn i sagen ved en statsautoriseret ejendomsmægler. Skønsmanden udtalte, at ejendommens varmeforbrug har betydning for prissætningen af ejendommen, men at mæglerne i den forbindelse lægger vægt på sælgerens angivelse af det faktiske varmeforbrug. Det er ikke sædvanligt, at man på baggrund af energikonsulentens angivelser af det beregnede varmeforbrug ændrer ejendommens prissætning. Skønsmanden udtalte mere generelt, at en difference på 33% eller derover, i den angivelse af ejendommens varmeforbrug ejendommens oprindelige prissætning blev fastsat på baggrund af, kan have en vis begrænset indflydelse på ejendommens handelspris. Retten i Odense nåede på baggrund af ovennævnte frem til, at køberne ikke havde lidt et tab, som de havde krav på erstatning for. Retten fremhævede særligt skønsmandens forklaring samt det forhold, at køberne havde fået erstatning fra sælgerne. Det bemærkes, at retten i Odense ikke behandler et muligt ansvarsgrundlag for energikonsulenten, uagtet at dette spørgsmål blev procederet for retten. I skrivende stund eksisterer der ikke trykte afgørelser vedrørende energikonsulenters erstatningsansvar i henhold til de nugældende regler vedrørende energimærkning og energiplan. Dog kan det ikke udelukkes, at der har været ført sager om ordningen ved de forskellige byretter. Imidlertid viser dommen fra retten i Odense, uagtet at dommen ikke tager stilling til et muligt ansvarsgrundlag for energikonsulenten, at der skal være tale om graverende fejl i energimærket med en væsentlig indflydelse på ejendommens energiforbrug, før et erstatningsansvar for energikonsulenten bliver relevant, idet køberne i modsat fald ikke vil kunne dokumentere, at fejlene har haft indflydelse på ejendommens handelspris, og dermed at køberne har lidt et erstatningsberettiget tab. 2

3 REVISION AF FORSIKRINGSAFTALELOVEN FORSIKRINGSAFTALELOVEN UNDERKASTES SERVICEEFTERSYN Af advokat, Marie-Louise Rørbøl Udvalget til revision af forsikringsaftaleloven fremkom i efteråret med den længe ventede betænkning om forsikringsaftaleloven. I februar blev lovforslaget om ændring af forsikringsaftaleloven fremsat. Lempelsesregel ved afgivelse af urigtige oplysninger Et af de områder, der især har påkaldt sig offentlig interesse, har været afgivelse af urigtige risikooplysninger, hvor det er blevet fremført, at den nuværende lov er for streng over for forbrugerne. Det er primært reglerne om uagtsom afgivelse af urigtige risikooplysninger i lovens 6, der har været genstand for disse drøftelser. Som loven er formuleret i dag, har forsikringsselskabet lov til at afvise dækning, hvis der uagtsomt er afgivet urigtige risikooplysninger, og det må antages, at selskabet ikke ville have tegnet forsikringen, såfremt de rette risikooplysninger var afgivet. Der er endvidere en adgang til at foretage en delvis reduktion af dækningen, i tilfælde hvor forsikringsselskabet, såfremt forsikringstager havde afgivet korrekte risikooplysninger, må antages kun at ville have tegnet forsikringen på andre vilkår. I lovforslaget foreslås det, at der indsættes en såkaldt lempelsesregel i forsikringsaftalelovens 6, der giver mulighed for i særlige tilfælde at se helt eller delvist bort fra, at der ved forsikringens tegning uagtsomt er afgivet urigtige risikooplysninger, selvom betingelserne for bortfald eller nedsættelse efter 6 ikke er opfyldt. Det er afgørende, om (1) der er årsagssammenhæng mellem de urigtige risikooplysninger og den senere forsikringsbegivenhed, (2) hvor lang tid der er gået fra afgivelsen af de urigtige risikooplysninger til forsikringsbegivenhedens indtræden, og (3) hvilken grad af uagtsomhed forsikringstageren har udvist i forbindelse med afgivelse af de urigtige oplysninger. Det fremhæves i bemærkningerne til lovforslaget, at reglen kun bør anvendes i særlige tilfælde. Det fremgår derudover af bemærkningerne, at det på trods af, at de tre betingelser er formuleret som alternative, primært er i tilfælde, hvor alle tre betingelser er opfyldt, der bør ske lempelse. Af interesse for selskabernes udfærdigelse af forsikringsbegæringer er endvidere, at udvalget finder, at udformningen af begæringen har betydning for spørgsmål om graden af uagtsomhed. Det anføres, at der i højere grad vil være tale om uagtsomhed, hvis der er tale om simple og præcist formulerede spørgsmål, end hvis der er tale om brede og måske upræcist formulerede spørgsmål. Forsikring & Pension udarbejdede allerede i 1997 en medlemshenstilling om at tage hensyn til årsagssammenhængen og til den tid, der var gået mellem udfyldelse af forsikringsbegæringen og forsikringsbegivenhedens indtræden ved behandlingen af indsigelsessager. Så vidt vides, har de fleste selskaber fulgt denne henstilling. Derfor er det primært spørgsmålet om graden af den udviste uagtsomhed, der har betydning. Som nævnt vil en præcis formulering af spørgsmålene i forsikringsbegæringerne være afgørende ved vurderingen af graden af uagtsomhed. Begrundelsespligt I forslaget til ændring af forsikringsaftaleloven er indsat en bestemmelse om, at selskabets afslag på at tegne forsikring og selskabet opsigelse af en forsikringsaftale efter anmodning skal begrundes. Mindretallet ønskede, at der blev indføjet et krav om, at begrundelsen skulle være saglig. Justitsministeriet finder, at et krav om saglig begrundelse kun vil få en reel praktisk betydning, hvis der sker en begrænsning i selskabets mulighed for at fastlægge sin egen antagelsespolitik. Da der i udvalget var enighed om, at der ikke burde ske en begrænsning i selskabernes mulighed for selv at formulere deres antagelsespolitik, er det Justitsministeriets opfattelse, at et krav om saglig begrundelse ikke vil løse det praktiske problem, der opstår, når visse persongrupper på grund af sygdom, handicap m.v. kan have vanskeligt ved at tegne en personforsikring, idet selskabet i disse tilfælde vil kunne henvise til den forøgede risiko som en saglig begrundelse. Kravet om saglighed er derfor ikke medtaget i lovforslaget. Vejledningspligt I 24 foreslås indsat en pligt til selskaberne om at vejlede om muligheden for at udbetale a conto erstatning. Reglen blev udformet sådan, at selskaberne senest 3 måneder efter modtagelsen af en skadesanmeldelse skal vejlede om muligheden for at modtage a conto erstatning, med mindre erstatningen forinden er udbetalt, eller kravet er afvist. I de tilfælde, hvor det må anses for åbenbart, at der ikke kan opstå spørgsmål om at kræve a conto betaling, er kravet ikke gældende. Det må anbefales, at selskaberne indfører en generel procedure, hvor man samtidig med anerkendelsen af et krav vejleder om muligheden for at kræve a conto erstatning bortset fra de tilfælde, hvor det må anses for åbenbart, at der ikke kan opstå spørgsmål om a conto udbetaling, hvilket f.eks. vil være tilfældet i relation til visse personforsikringer med løbende ydelser. Andre ændringer Udvalget har overvejet, hvorvidt der skal ske ændringer af reglerne om adgang til at opsige forsikringerne løbende samt regler om forældelse. Da Forsikring & Pension oplyste, at en række selskaber allerede havde, og mange af de store selskaber var i færd med at indføre lempeligere opsigelsesregler, har Justitsministeriet i stedet besluttet at foretage en gennemgang af dette område i Der pågår en generel revision af forældelsesloven, og det er besluttet, at en eventuel revision af forsikringsaftalelovens 29 skal afvente dette arbejde. Justitsministeriet synes indstillet på at ophæve de særlige forældelsesregler i forsikringsaftaleloven, medmindre der fremføres argumenter for, at der fortsat skal gælde en sådan særregel. Der foretages dog allerede nu en ændring af 29, således at 29 ikke omfatter de tilfælde, hvor ansvarsforsikringsselskabet hæfter umiddelbart over for skade lidte, f.eks. motoransvarsforsikringer. Udover de ovenfor nævnte ændringer, foretages der ændringer af reglerne om præmiebetaling, direkte krav ved ansvarsforsikringer samt ændring af morarentesatsen. Der indsættes envidere regler om dækning af udgifter til advokatbistand og en definition af forbrugerforsikring. 3

4 SAGSOMKOSTNINGER OG SYN OG SKØN UDEN FOR RETSSAG/VOLDGIFTSSAG FORSKELLIG PRAKSIS VED DOMSTOLENE OG VOLDGIFTSNÆVNET FOR BYGGE- OG ANLÆGSVIRKSOMHED Af advokat Torben Bondrop Artiklen konkluderer, at domstolene og voldgiftsretten følger en forskellig praksis med hensyn til tilkendelse af sagsomkostninger ved isoleret bevisoptagelse. Emnet for nærværende artikel er domstolenes adgang til i henhold til retsplejelovens 343, stk. 3, at pålægge skønsrekvirenten at betale sagsomkostninger til den eller de skønsindstævnte, som skønsrekvirenten ikke inddrager i en efterfølgende retssag, samt en tilsvarende adgang for Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed. Retsplejelovens 343, stk. 3, omhandler isoleret bevisoptagelse, hvilket vil sige, at retten kan tillade, at der optages bevis, selv om det ikke er til brug for en verserende retssag. Bestemmelsen i retsplejelovens 343, stk. 3, om omkostninger har følgende ordlyd: "Retten kan pålægge den part, der har ønsket beviset optaget, at betale sagsomkostninger til modparten." Et eksempel kan illustrere: Med henblik på at fastslå, om det er B, C eller D, der er ansvarlig for en mangel, indhenter A en skønserklæring. Skønserklæringen fastslår, at D er den ansvarlige teknisk set, hvorefter A kun anlægger sag mod D. B og C har i forbindelse med skønssagen været repræsenteret ved advokat, og spørgsmålet er herefter, om B og C efterfølgende har mulighed for at få dækket en del af deres advokatomkostninger, som følge af at de har været skønsindstævnt. Domstolene Såfremt der udmeldes syn og skøn under en retssag, tager retten stilling til fordelingen af skønsomkostningerne sammen med sagens omkostninger i øvrigt, jf. retsplejelovens 328. Selvsamme bestemmelse finder anvendelse, hvor sagen er startet med syn og skøn uden anlæggelse af en retssag, men efterfølgende bliver fulgt op af en retssag. Før de nugældende regler i retsplejeloven trådte i kraft, var det ved flere landsretsafgørelser blevet afvist at tilkende skønsindstævnte sagsomkostninger i sager, hvor skønsforretningen ikke var blevet fulgt op af en retssag. I betænkning om behandling af borgerlige sager nr. 698 fra 1973, s. 127, blev det da også udtalt, at det var tvivlsomt, hvorvidt der efter gældende ret kunne pålægges den part, der havde ønsket et bevis optaget, at betale sagsomkostninger til modparten. Det var dog Retsplejerådets klare opfattelse, at der burde være en sådan adgang, hvorfor det blev foreslået at indsætte en bestemmelse svarende til den nuværende retsplejelovs 343, stk. 3. Dette skete i Retsplejelovens 343, stk. 3, giver domstolene en fakultativ adgang til at pålægge skønsrekvirenten at betale sagsomkostninger, og da forarbejderne ikke indeholder en uddybning af, hvornår domstolene skal pålægge sagsomkostninger, vil der i det følgende blive set på synspunkterne i den juridiske litteratur samt retspraksis. I teorien opereres der med to synspunkter. Det første synspunkt er, at skønsrekvirenten skal pålægges sagsomkostninger uanset indholdet af skønserklæringen, når sagen ikke efterfølgende fører til en retssag. Dette benævnes det formelle synspunkt. Efter det andet synspunkt, det materielle synspunkt, er indholdet af skønserklæringen afgørende. Således forstået, at en skønserklæring, der anfører, at skønsindstævnte ikke er ansvarlig teknisk set, må bevirke, at denne får tillagt sagsomkostninger. Hørlyck anfører i en artikel i UfR 1986B.240 for det første, at det "forekommer bedst stemmende med den procesretlige tradition" at afgøre sagerne ud fra det materielle synspunkt og ikke blot på formelle kriterier. For det andet anfører han, at baggrunden for at indføre retsplejelovens 343, stk. 3, bl.a. var et ønske om at reducere antallet af processer. Dette argument harmonerer ikke med det formelle synspunkt, hvorefter en udenretlig skønserklæring automatisk udløser en forpligtigelse til at betale sagsomkostninger. Som et tredje argument nævner forfatteren, at det vil være rimeligt at anvende princippet i retsplejelovens 312, stk. 1, hvorefter det som udgangspunkt er den tabende part, der skal erstatte modparten de udgifter, der måtte være blevet påført ham som en følge af en retssag, når retsplejelovens 343, stk. 3, nu ikke fastlægger noget kriterium. I relation til syn og skøn betyder dette princip, at skønsrekvirenten kun skal betale omkostninger til den skønsindstævnte, såfremt han uden rimelig grund har begæret syn og skøn. Hørlyck har i sin 2. udgave Forsættes på næste side 4

5 plejelovens 343, stk. 3, ikke træffes på et formelt grundlag, hvorfor det afgørende ikke er, hvorvidt der bliver anlagt sag mod de skønsindstævnte eller ej. Afgørelsen træffes derimod efter en (vis) prøvelse på et materielt grundlag, hvor indholdet af skønserklæringen spiller en afgørende rolle for de skønsindstævntes adgang til at få tilkendt sagsomkostninger. Med Højesterets tiltræden af Vestre Landsrets bemærkninger "...idet det efter syns- og skønserklæringen ikke var udelukket, at ejendommen var behæftet med mangler" (min fremhævelse) ses det, at de materielle krav, der stilles, ikke er store, hvorfor det vil være ganske vanskeligt at få tilkendt sagsomkostninger som skønsindstævnt. Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed Spørgsmålet om, hvorvidt det kan pålægges skønsrekvirenten at betale sagsomkostninger til skønsindstævnte, er ikke omtalt i AB 92, ABR 89 eller i reglerne for udmeldelse af skønsmænd ved Voldgiftsnævnet for byggeog anlægsvirksomhed. Voldgiftsretten har imidlertid i kendelsen, refereret i KFE , udtalt, at spørgsmålet om tilkendelse af omkostninger i sådanne sager skal afgøres efter princippet i retsplejelovens 343, stk. 3, og har derfor accepteret, at en skønsindstævnt part kan anlægge en sag med påstand om tilkendelse af sagsomkostninger, hvis ikke skønsrekvirenten anlægger en voldgiftssag om det materielle forhold. I voldgiftssagerne eksisterer der således, af logiske årsager, de samme to teoretiske udgangspunkter som ved afgørelsen direkte efter retsplejelovens 343, stk. 3. Fra voldgiftspraksis ses følgende kendelser: I ovennævnte kendelse, refereret I KFE , nævnt ovenfor, udtales det videre, at "det generelt må anses for rimeligt begrundet, at den part, der påfører modparten udgifter ved et syn og skøn, som får et sådant udfald, at skønsrekvirenten ikke forfølger sagen ved indgivelse af voldgiftsklage, som hovedregel må erstatte modparten disse udgifter". Ved denne omkostningsfastsættelse kunne der ikke i øvrigt foretages nogen vurdering af skønserklæringens indhold, og derfor heller ikke af, om det havde været rimeligt begrundet at begære "isoleret" syn og skøn. Her er således tale om en begrundelse, der klart er baseret på det formelle synspunkt. Voldgiftsretten tilføjede følgende: "Det bemærkes, at der ved kommunens (skønsrekvirentens) eventuelle senere anlæggelse af voldgiftssag ville kunne Fortsat fra forrige side af "Syn og skøn" fra 1992 henvist til, at spørgsmålet bør afgøres efter det materielle synspunkt. Hans Henrik Vagner tilslutter sig i sin 3. udgave af "Entrepriseret" fra 2001, s. 296, det af Hørlyck anførte om det materielle synspunkt. Fra retspraksis ses følgende nyere afgørelser: I UfR V blev skønsrekvirenten ikke pålagt at betale sagsomkostninger, da det efter udfaldet af skønsforretningen ikke kunne udelukkes, at den omtvistede ejendom var behæftet med faktiske mangler, der kunne begrunde et krav mod indstævnte. Her anvendes det materielle synspunkt. I UfR V havde skønsrekvirenten skønsindstævnt fire modparter. Skønsrekvirenten gjorde gældende, at det ved skønsforretningen var blevet fastslået, at de skønsindstævntes ydelser havde været behæftet med mangler. Skønsrekvirenten tilkendegav dog samtidigt, at der alene ville blive anlagt sag mod én af de skønsindstævnte, og at der ikke for tiden ville blive gjort krav gældende overfor de tre øvrige skønsindstævnte. Under disse omstændigheder fandtes skønsrekvirenten ikke at kunne unddrage sig omkostningsmæssige forpligtelser overfor de tre skønsindstævnte. Landsretten udtalte, at det ved bedømmelsen tillige var taget i betragtning, at de tre skønsindstævnte ikke havde haft lejlighed til under sædvanlig bevisførelse at underbygge deres standpunkter. Her har landsretten ret klart været inspireret af det formelle synspunkt. I den nyeste kendelse på området, til overflod fra Højesteret, refereret i UfR H rekvirerede køberne af en fast ejendom syn og skøn uden for retssag mod to skønsindstævnte. Efter skønsforretningens afslutning anlagde skønsrekvirenten alene sag mod den ene part, hvorefter den anden skønsindstævnte påstod sig tillagt sagsomkostninger. Højesteret udtalte, at det forhold, at skønsrekvirenten valgte ikke at anlægge sag mod den ene af de to skønsindstævnte, ikke i sig selv kunne begrunde, at skønsrekvirenten blev pålagt at betale sagsomkostninger. Endvidere tiltrådte Højesteret en præmis fra Vestre Landsret, hvorefter det efter skønserklæringen ikke var udelukket, at ejendommen var behæftet med mangler, der kunne begrunde et krav overfor den skønsindstævnte, som der ikke blev anlagt retssag mod. På denne baggrund blev skønsrekvirenten ikke pålagt at betale omkostninger til skønsindstævnte. Efter Højesterets kendelse må konklusionen være, at omkostningsafgørelsen efter retstages hensyn til omkostningsafgørelsen" (min tilføjelse). På linie hermed er KFE I en endnu ikke offentliggjort kendelse af 18. oktober 2001 blev skønsindstævnte i overensstemmelse med voldgiftsrettens faste praksis tilkendt sagsomkostninger på et rent formelt grundlag med den samme tilføjelse om, at skønsrekvirenten kunne prøve at kræve beløbet tilbage, hvis han senere anlagde voldgiftssag. I denne voldgiftssag havde skønsrekvirentens advokat udtrykkeligt påberåbt sig (og fremsendt til voldgiftsretten) Højesterets kendelse af 27. august 2001 (refereret i UfR H) og gjorde i forlængelse heraf gældende, at sagen skulle afgøres efter det materielle synspunkt. Uanset dette ændrede voldgiftsretten ikke ved den praksis, der er fastlagt af voldgiftsretterne under Voldgiftsnævnet. Som det ses af ovenstående refererede kendelser, er billedet dette, at voldgiftsretten - uanset Højesterets seneste kendelse - fortsat benytter det formelle kriterium og således tilkender sagsomkostninger, såfremt en skønssag ikke følges op af en voldgiftssag. Voldgiftsretten gør dette uanset, at grundlaget principielt er det samme, nemlig Retsplejelovens 343, stk. 3. Konklusion Det er bemærkelsesværdigt, men et faktum, at voldgiftsretter nedsat under Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed benytter det formelle synspunkt og således er mere lydhøre over for at tilkende sagsomkostninger til skønsindstævnte end domstolene. Af mulige årsager til denne forskel i praksis kan nævnes: at AB 92 og ABR 89 er nogle mellem byggeriets parter vedtagne regelsæt, hvorimod retsplejeloven er et regelsæt, der finder anvendelse i alle typer civile sager ved domstolene, at Voldgiftsnævnet primært behandler sager af entrepriseretlig karakter, og at regelsættet derfor ikke skal tage højde for andre retsområders behov, at sager ved Voldgiftsnævnet for byggeog anlægsvirksomhed som oftest vedrører professionelle aktører på det entrepriseretlige område, som derfor må acceptere, at når man sætter dele af det aftalte tvistløsningssystem i værk, må der betales herfor. 5

6 Forstsat fra forsiden nelses- og arbejdsmæssige forhold før og efter ulykken, fastsatte Højesteret erhvervsevnetabsprocenten til 40%. Østre Landsrets dom af 28. februar 2003 I denne sag tog landsretten stilling til løntilskuddets betydning ved en erhvervsevnetabsforsikring, hvor den forsikrede havde krav på invalideydelse, hvis den forsikrede ikke længere ved egen arbejdskraft var i stand til at tjene mere end 1/3 af, hvad der i samme egn er sædvanligt for fuldt erhvervsdygtige personer med lignende uddannelse og alder. Forsikringsselskabet afviste at udbetale invalideydelse, fordi man mente at fleksjobindtægten måtte sidestilles med sædvanlig lønindtægt. Landsretten fandt imidlertid, at det afgørende for vilkåret i policen var, hvad skadelidte var i stand til at tjene ved egen indsats og så derfor bort fra løntilskuddet og gjorde gældende, at han havde lidt et erhvervsevnetab på 70%, idet kommunens løntilskud ikke skulle medregnes ved fastsættelsen af erhvervsevnetabsprocenten efter EAL. Højesteret fastslog, at en kommunes løntilskud til fleksjob ikke skal medregnes ved fastsættelsen af skadelidtes erhvervsevnetab efter EAL, og at dette gælder, uanset om der derved sker en overkompensation af skadelidte. Heller ikke den del af flekslønnen, som skadelidtes arbejdsgiver afholder, skal medregnes ved fastsættelsen, eftersom denne del af lønnen er afhængig af det offentliges løntilskud. Der skal i stedet foretages en vurdering af, dels om skadelidte vil eller bør kunne arbejde på normale vilkår efter ulykken, og dels hvad skadelidte ville eller burde kunne tjene, såfremt muligheden for fleksjob ikke forelå. På baggrund af bl.a. skadelidtes uddangav skadelidte medhold i kravet på invalideydelse. Konklusion Som det fremgår, når de to første domme frem til forskellige resultater selvom EAL 5 og ASL 32 er næsten identiske. Det er imidlertid uhensigtsmæssigt, at det kommunale løntilskud til fleksjob skal medregnes, når fastsættelsen af erhvervsevnetabet sker efter ASL, men ikke skal medregnes, når erhvervsevnetabet fastsættes efter EAL, da det medfører en risiko for adskillige differenceerstatningskrav. Østre Landsrets dom er dog indanket for Højesteret, og indtil Højesteret har truffet afgørelse i sagen, bør sådanne differencekrav ikke umiddelbart accepteres af forsikringsselskaberne. Den sidste dom forekommer derimod rimelig på baggrund af policevilkårets ordlyd. AIDA'S XI VERDENSKONGRES Verdensorganisationen for forsikringsret, AIDA, afholdt i oktober 2002 sin XI Verdenskongres. Kongressen blev afholdt i New York. Kongressen tiltrak mere end 500 deltagere fra omkring 50 af AIDA's medlemslande. Danmark var repræsenteret med ca. 25 deltagere. Kongressens to faglige hovedtemaer var (I) Integration of Financial Services og (II) Alternative Compensation Mechanisms. Til det sidste emne havde de nordiske AIDA afdelinger afleveret en fælles nordisk rapport, hvis hovedforfatter var professor dr. jur. Bo von Eyben, Københavns Universitet. Rapporten udgjorde et vægtigt indlæg på i alt 372 sider, og var dermed den mest omfattende rapport af samtlige indleverede. Kongressens rapporter kan hentes via verdensorganisationens hjemmeside på Under kongressen blev der afholdt møder i AIDA's arbejdsgrupper. Møderne var åbne for alle deltagere. Advokat Mikael Rosenmejer, Plesner Svane Grønborg, der er formand for Det Danske Selskab for Forsikringsret, blev i 1998 på verdenskongressen i Marrakesh valgt til AIDA's præsident for en 4-årig periode. Mikael Rosenmejers funktionsperiode udløb på kongressen i New York og som hans efterfølger blev valgt højesteretspræsident professor Dr. Carlos Ignacio Jaramillo, Colombia. Mikael Rosenmejer blev valgt til AIDA's ærespræsident og fik tildelt AIDA medaljen. Den næste store AIDA kongres blev afholdt fra den 28. april til den 3. maj 2003 i Rio. Der var et meget omfattende fagligt program med indlæg fra en lang række fremtrædende forsikringsjurister. AIDA'S næste verdenskongres, der afholdes om 4 år, er henlagt til Buenos Aires, Argentina. AIDA har i mange år haft afdelinger i alle nordiske lande. Sidste år blev der oprettet en ny afdeling på Island. Bestyrelserne fra de nordiske afdelinger mødes årligt og næste nordiske bestyrelsesmøde afholdes i Reykjavik. Under mødet vil Jacob Thyssen Valerius fra Forsikring & Pension holde foredrag for de nordiske deltagere om revisionen af den danske forsikringsaftalelov. Mødet ledes af Mikael Rosenmejer og Torben Bondrop, begge fra Plesner Svane Grønborg, i deres egenskab af henholdsvis formand og sekretær for Det Danske Selskab for Forsikringsret. Billedet: AIDA s afgående præsident, advokat Mikael Rosenmejer, Plesner Svane Grønborg, (th) sammen med den tiltrædende præsident, Columbias højesteretspræsident professor Dr. Carlos Ignacio Jaramillo. Aktuel Forsikrings- og erstatningsret udgives af: Advokatfirmaet Plesner Svane Grønborg Esplanaden København K Telefon Fax Redaktion: Torben Bondrop (ansvarshavende), Mikael Delin Redaktionen er afsluttet april 2003 Yellow Pencil Tryk: Jypa 6

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 Sag 33/2013 Alm. Brand Forsikring A/S (advokat Michael Steen Wiisbye) mod A (advokat Keld Norup) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Københavns

Læs mere

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Erhvervsjuridisk Tidsskrift 2012.251 En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Af Steffen Pihlblad, direktør for Voldgiftsinstituttet (Resumé) I artiklen

Læs mere

Nordisk Forsikringstidskrift 2/2014. Arbejdsskadeforsikringen dækningsmæssige forhold. www.nft.nu

Nordisk Forsikringstidskrift 2/2014. Arbejdsskadeforsikringen dækningsmæssige forhold. www.nft.nu Arbejdsskadeforsikringen dækningsmæssige forhold KRISTIAN SVITH 1. Indledning, emneafgrænsning og disposition I henhold til Arbejdsskadesikringsloven 1 (ASL) 1, stk. 1 er en arbejdsgiver objektivt ansvarlig

Læs mere

NYHEDER FRA PLESNER JULI 2009. Ret til at føre vidne - trods generel formuleret begæring... 1 Alternativer til adcitation... 3

NYHEDER FRA PLESNER JULI 2009. Ret til at føre vidne - trods generel formuleret begæring... 1 Alternativer til adcitation... 3 NYHEDER FRA PLESNER JULI 2009 KONFLIKTLØSNING Ret til at føre vidne - trods generel formuleret begæring... 1 Alternativer til adcitation... 3 Ret til at føre vidne - trods generel formuleret begæring Af

Læs mere

Udkast til. Forslag. Lov om ændring af lov om erstatningsansvar

Udkast til. Forslag. Lov om ændring af lov om erstatningsansvar Retsudvalget 2009-10 REU alm. del Bilag 329 Offentligt Lovafdelingen Udkast til Kontor: Formueretskontoret Sagsnr.: 2010-702-0142 Dok.: DBJ40356 Forslag til Lov om ændring af lov om erstatningsansvar (Tidspunktet

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 4. april 2014

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 4. april 2014 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 4. april 2014 Sag 177/2012 (2. afdeling) Tryg Forsikring A/S (advokat Jens Andersen-Møller) mod HK som mandatar for A (advokat Asger Tue Pedersen) I tidligere instans

Læs mere

Fremsat den 9. februar 2011 af justitsministeren (Lars Barfoed) Forslag. til

Fremsat den 9. februar 2011 af justitsministeren (Lars Barfoed) Forslag. til Lovforslag nr. L 136 Folketinget 2010-11 Fremsat den 9. februar 2011 af justitsministeren (Lars Barfoed) Forslag til Lov om ændring af lov om erstatningsansvar og lov om arbejdsskadesikring (Tidspunktet

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2012-0056 UL/li. København, den 3. januar 2013 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2012-0056 UL/li. København, den 3. januar 2013 KENDELSE. ctr. 1 København, den 3. januar 2013 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmægler Thomas Gammelgaard v/ HDI-GERLING forsikring Indiakaj 6 2100 København Ø Nævnet har modtaget klagen den 29. marts 2012. Klagen

Læs mere

FORSIKRINGS- OG ERSTATNINGSRET OKTOBER 2002

FORSIKRINGS- OG ERSTATNINGSRET OKTOBER 2002 AKTUEL FORSIKRINGS- OG ERSTATNINGSRET OKTOBER 2002 EN ORIENTERING FRA PLESNER SVANE GRØNBORG OM AKTUEL FORSIKRINGS- OG ERSTATNINGSRET TOTALHARMONISERING AF PRODUKTANSVAR PRODUKTANSVARSLOVENS 10 - EN BESTEMMELSE

Læs mere

Sagen afgøres uden mundtlig hovedforhandling, jf. retsplejelovens 366.

Sagen afgøres uden mundtlig hovedforhandling, jf. retsplejelovens 366. DOM Afsagt den 7. januar 2013 i sag nr. BS 11-676/2012: Holbæk Kommune Kanalstræde 2 4300 Holbæk mod GF Forsikring A/S Jernbanevej 65 5210 Odense NV Sagens baggrund og parternes påstande Denne sag er anlagt

Læs mere

D O M. Afsagt den 20. januar 2014 af Østre Landsrets 10. afdeling (landsdommerne Sanne Kolmos, Karen Hald og Peter Fauerholdt Thommesen (kst.)).

D O M. Afsagt den 20. januar 2014 af Østre Landsrets 10. afdeling (landsdommerne Sanne Kolmos, Karen Hald og Peter Fauerholdt Thommesen (kst.)). D O M Afsagt den 20. januar 2014 af Østre Landsrets 10. afdeling (landsdommerne Sanne Kolmos, Karen Hald og Peter Fauerholdt Thommesen (kst.)). 10. afd. nr. B-4362-12: Fagligt Fælles Forbund som mandatar

Læs mere

De nye regler bygger bl.a. på dele af Retsplejerådets betænkning nr. 1436/2004 om reform af den civile retspleje III (Adgang til domstolene).

De nye regler bygger bl.a. på dele af Retsplejerådets betænkning nr. 1436/2004 om reform af den civile retspleje III (Adgang til domstolene). 20. december 2007 Notat om sagsomkostninger i småsager og sager i øvrigt med en økonomisk værdi på højst 50.000 kr. samt i sager, der er omfattet af lempelsen pr. 1. januar 2008 af advokaternes møderetsmonopol

Læs mere

Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring

Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring Foreninger, ikke-erhvervsdrivende fonde, selvejende institutioner, stiftelser mv. Almindelige betingelser DFO99-01 Indholdsfortegnelse Definitioner Pkt. Side hvem

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 23. september 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 23. september 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 23. september 2013 Sag 326/2011 (1. afdeling) If Skadeforsikring (advokat Michael S. Wiisbye) mod A (advokat Niels Rex, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 28. juni 2013

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 28. juni 2013 UDSKRIFT AF HØJESTERETS DOMBOG HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 28. juni 2013 Sag 282/2011 (2. afdeling) Tryg Forsikring A/S (advokat Jens Andersen-Møller) mod Aarhus Kommune (advokat Lars Gregersen)

Læs mere

FORSIKRINGS- OG ERSTATNINGSRET

FORSIKRINGS- OG ERSTATNINGSRET AKTUEL FORSIKRINGS- OG ERSTATNINGSRET EN ORIENTERING FRA PLESNER SVANE GRØNBORG OM AKTUEL FORSIKRINGS- OG ERSTATNINGSRET DECEMBER 2004 Usikkerhed om årsagen til museskader Arbejdsgiverens ansvar for museskader

Læs mere

Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse

Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse En mand som i 1988 var udsat for en arbejdsskade, fik i flere omgange ændret sin erhvervsevnetabsprocent.

Læs mere

TotalErhverv Retshjælpsforsikring. Forsikringsvilkår TE-RE-01

TotalErhverv Retshjælpsforsikring. Forsikringsvilkår TE-RE-01 TotalErhverv Retshjælpsforsikring Forsikringsvilkår TE-RE-01 Indholdsfortegnelse Hvem er sikrede 1. Hvor dækker forsikringen 2. Hvad dækkes 3. Hvad dækkes ikke 4. Forsikringen dækker følgende omkostninger

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2009-0125 UL/li. København, den 24. november 2011 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2009-0125 UL/li. København, den 24. november 2011 KENDELSE. ctr. 1 København, den 24. november 2011 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Søren Bak v/advokat Peter Klitgaard Ganløseparken 58 Ganløse 3660 Stenløse og Home Erhverv Sjælland A/S v/advokat

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. marts 2012

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. marts 2012 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. marts 2012 Sag 335/2009 (1. afdeling) A (advokat Henrik Qwist, beskikket) mod Tryg Forsikring A/S (advokat Lars Bøgh Mikkelsen) I tidligere instanser er afsagt dom

Læs mere

GARANTIER OG INDTRÆDEN/IKKE INDTRÆDEN I ENTREPRISEKONTRAKTEN

GARANTIER OG INDTRÆDEN/IKKE INDTRÆDEN I ENTREPRISEKONTRAKTEN 23/12 2011 GARANTIER OG INDTRÆDEN/IKKE INDTRÆDEN I ENTREPRISEKONTRAKTEN af advokat (L) Erik Larsson, partner i Maqs Law Firm Artiklen er optrykt i T:BB 2012 s. 131 ff. Artiklen vurderer garantens muligheder

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 30. september 2014

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 30. september 2014 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 30. september 2014 Sag 70/2014 (1. afdeling) A (advokat Karsten Høj, beskikket) mod Topdanmark Forsikring A/S (advokat Nicolai Mailund Clan) I tidligere instanser er

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 20. december 2013

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 20. december 2013 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 20. december 2013 Sag 196/2012 (1. afdeling) Codan Forsikring A/S (advokat Christina Neugebauer) mod A (advokat Karsten Høj, beskikket) I tidligere instans er afsagt dom

Læs mere

Forsikringsbetingelser for RETSHJÆLPSFORSIKRING for erhvervsbygninger

Forsikringsbetingelser for RETSHJÆLPSFORSIKRING for erhvervsbygninger Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for RETSHJÆLPSFORSIKRING for erhvervsbygninger Tillæg til forsikringsbetingelser for ANDEN BYGNINGSBESKADIGELSE - ERHVERV Indholdsfortegnelse:

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne var interesserede i at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne var interesserede i at købe. 1 København, den 1. november 2010 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. Ejendomsmægler Anja Schultz-Rasmussen v/ Pro Erhvervsadvokater Esplanaden 34A, 2. 1263 København K Nævnet har modtaget klagen den 15.

Læs mere

frifundet. F havde tegnet såvel arbejdsskadeforsikring som erhvervsansvarsforsikring kom til skade ved arbejdsulykke. Iht. erhvervsansvarsforsikringen

frifundet. F havde tegnet såvel arbejdsskadeforsikring som erhvervsansvarsforsikring kom til skade ved arbejdsulykke. Iht. erhvervsansvarsforsikringen OE2012.B-3171-11 FED2012.40 F havde tegnet såvel arbejdsskadeforsikring som erhvervsansvarsforsikring for virksomhed, hvis ansatte X kom til skade ved arbejdsulykke. Iht. erhvervsansvarsforsikringen anerkendte

Læs mere

Renter af forsikringsydelsen erstattes dog, selvom dækningssummen derved overskrides.

Renter af forsikringsydelsen erstattes dog, selvom dækningssummen derved overskrides. Side 1 af 6 PROFESSIONEL ANSVARSFORSIKRING Almindelige forsikringsbetingelser MI-95-02 i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler 1.0 Forsikringens omfang Forsikringen dækker det erstatningsansvar,

Læs mere

Klager. J.nr. 2010-0089 aq. København, den 8. marts 2011 KENDELSE. ctr.

Klager. J.nr. 2010-0089 aq. København, den 8. marts 2011 KENDELSE. ctr. 1 København, den 8. marts 2011 KENDELSE Klager ctr. EDC Mæglerne Åløkken ApS v/ advokat Lars Høj Andersson Hunderupvej 71, Boks 1311 5100 Odense C Nævnet har modtaget klagen den 14. april 2010. Klagen

Læs mere

Præsidenterne for Vestre og Østre Landsret

Præsidenterne for Vestre og Østre Landsret Præsidenterne for Vestre og Østre Landsret Den 17/12-2008 J.nr. 85A-VL-008-07 72A-ØL-009-08 Notat om afgørelser om sagsomkostninger i civile sager. 1. Dette notat erstatter notat af 17. juni 2005 om afgørelser,

Læs mere

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin ejendom og rettede derfor henvendelse til indklagede.

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin ejendom og rettede derfor henvendelse til indklagede. 1 København, den 18. november 2008 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. Ejendomsmægler MDE Jørgen Hedegaard Madsen Strandvejen 55, Lønstrup 9800 Hjørring Sagen angår spørgsmålet, om indklagede er erstatningsansvarlig

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 10-12-2012 31-01-2013 22-13 1200988-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 10-12-2012 31-01-2013 22-13 1200988-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 10-12-2012 31-01-2013 22-13 1200988-12 Status: Gældende Principafgørelse om: arbejdsskade - deltid - erhvervsevnetab - årsløn

Læs mere

D O M. afsagt den 20. december 2012 af Vestre Landsrets 10. afdeling (dommerne Thomas Jønler, Poul Hansen og Hanne Aagaard) i kæresag

D O M. afsagt den 20. december 2012 af Vestre Landsrets 10. afdeling (dommerne Thomas Jønler, Poul Hansen og Hanne Aagaard) i kæresag D O M afsagt den 20. december 2012 af Vestre Landsrets 10. afdeling (dommerne Thomas Jønler, Poul Hansen og Hanne Aagaard) i kæresag V.L. B 0426 12 NRGI Fibernet A/S (advokat Ulrik Christrup, Kolding)

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 10. oktober 2012 af Østre Landsrets 5. afdeling (landsdommerne Thomas Lohse, Michael Kistrup og Mette Undall-Behrend (kst.)). 5. afd. nr. B-3171-11:

Læs mere

Vilkår for Retshjælpsdækning tilknyttet Pelsdyrfarmens drift

Vilkår for Retshjælpsdækning tilknyttet Pelsdyrfarmens drift Vilkår for Retshjælpsdækning tilknyttet Pelsdyrfarmens drift 5994-1 Februar 2010 Tillæg til vilkår 5444-5 Pelsdyrsforsikring Indholdsfortegnelse Et par ord til indledning.............................................................

Læs mere

Vilkår for retshjælpsforsikring for almene boligorganisationer (08/05)

Vilkår for retshjælpsforsikring for almene boligorganisationer (08/05) For denne forsikring gælder også Fællesvilkår Industri. I tilfælde af uoverensstemmelse mellem Fællesvilkår Industri og vilkårene for denne forsikringen går sidstnævnte vilkår forud. Ord, begreber og beløb,

Læs mere

D O M. afsagt den 23. januar 2015 af Vestre Landsrets 5. afdeling (dommerne Dorte Jensen, Torben Geneser og Lone Kudahl (kst.

D O M. afsagt den 23. januar 2015 af Vestre Landsrets 5. afdeling (dommerne Dorte Jensen, Torben Geneser og Lone Kudahl (kst. D O M afsagt den 23. januar 2015 af Vestre Landsrets 5. afdeling (dommerne Dorte Jensen, Torben Geneser og Lone Kudahl (kst.)) i ankesag V.L. B 1394 13 (advokat Flemming Schroll Madsen, Middelfart) mod

Læs mere

Omkostningsgodtgørelse godtgørelse ved konkursbos tilbagetræden fra domstolssag SKM2014.668.SANST

Omkostningsgodtgørelse godtgørelse ved konkursbos tilbagetræden fra domstolssag SKM2014.668.SANST - 1 06.11.2014-40 Omkostningsgodtgørelse konkursbos tilbagetræden fra domstolssag 20140930TC/BD Omkostningsgodtgørelse godtgørelse ved konkursbos tilbagetræden fra domstolssag SKM2014.668.SANST Af advokat

Læs mere

Forsikringsbetingelser for RETSHJÆLPSFORSIKRING - ERHVERV

Forsikringsbetingelser for RETSHJÆLPSFORSIKRING - ERHVERV Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68509815 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for RETSHJÆLPSFORSIKRING - ERHVERV i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Indholdsfortegnelse: 1 Hvem er

Læs mere

Personskadeerstatning A-Z. - et overblik

Personskadeerstatning A-Z. - et overblik Personskadeerstatning A-Z - et overblik Advokat Christian Bo Krøger-Petersen, Kammeradvokaten Advokat Marianne Fruensgaard, Hjulmand og Kaptain FEF Danske Advokaters Fagdag 2012 Erstatningssystemet Erstatningsansvarsloven

Læs mere

Vidneafhøring af skattemedarbejder Retten i Aarhus s kendelse af 15/5 2014, jr. nr. BS 13-1321/2013

Vidneafhøring af skattemedarbejder Retten i Aarhus s kendelse af 15/5 2014, jr. nr. BS 13-1321/2013 - 1 06.11.2014-22 Vidneafhøring skattemedarbejder 20140527 TC/BD Vidneafhøring af skattemedarbejder Retten i Aarhus s kendelse af 15/5 2014, jr. nr. BS 13-1321/2013 Af advokat (L) og advokat (H), cand.

Læs mere

Selve resultatet af undersøgelsen:

Selve resultatet af undersøgelsen: Retslægerådet og domspraksis Undersøgelse af 776 E-sager, der er forelagt Retslægerådet til udtalelse i perioden fra den 20. august 2007 til den 19. august 2008 Formål med undersøgelsen: Det fremgår af

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. oktober 2014 Sag 89/2013 (2. afdeling) A (advokat Carsten Lyngs) mod Advokatnævnet (advokat Dorthe Horstmann) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Holstebro

Læs mere

w w w. f l i n t e b a k k e n. d k e m a i l : i n f o @ f l i n t e b a k k e n. d k

w w w. f l i n t e b a k k e n. d k e m a i l : i n f o @ f l i n t e b a k k e n. d k Referat af bestyrelsesmøde mandag den 13. december 2010 Til stede: Afbud: Jens Kisker, Michael Dalsgaard, Laila Gribsholt-Beck, Per Larsen (i egenskab af kontaktperson vedr. retssag mod DEF 1994 A/S) Jacob

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015 Sag 197/2014 Advokat Anne Almose Røpke kærer Vestre Landsrets afgørelse om acontosalær i sagen: Jens Nielsen mod Finansiel Stabilitet A/S. I tidligere

Læs mere

Klagerne. København, den 1. november 2010 KENDELSE. ctr. Ejendomsmægleraktieselskabet Poul Erik Bech v/ Chartis Kalvebod Brygge 45 1560 København V.

Klagerne. København, den 1. november 2010 KENDELSE. ctr. Ejendomsmægleraktieselskabet Poul Erik Bech v/ Chartis Kalvebod Brygge 45 1560 København V. 1 København, den 1. november 2010 KENDELSE Klagerne ctr. Ejendomsmægleraktieselskabet Poul Erik Bech v/ Chartis Kalvebod Brygge 45 1560 København V. Nævnet har modtaget klagen den 5. marts 2010. 2 Klagen

Læs mere

Klagerne. København, den 1. november 2010 KENDELSE. ctr.

Klagerne. København, den 1. november 2010 KENDELSE. ctr. 1 København, den 1. november 2010 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmæglere MDE Claus Perregaard og Hans Kristensen v/chartis Europe Kalvebod Brygge 45 1560 København V Nævnet har modtaget klagen

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser for Skandia Bonuspension

Almindelige forsikringsbetingelser for Skandia Bonuspension Almindelige forsikringsbetingelser for Skandia Bonuspension Nr. 94 14 Indhold 1. Aftalegrundlag... 2 2. Antagelse og ikrafttræden... 2 3. Præmiebetaling... 2 4. Pristalsregulering... 3 5. Dækning ved død...

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 7. april 2011 Kontor: Formueretskontoret Sagsnr.: 2010-702-0142 Dok.: JOK41561 Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 2 vedrørende

Læs mere

Codan Care Forsikringsbetingelser

Codan Care Forsikringsbetingelser Fællesbetingelser for Codan Care - gruppeforsikringer i Codan Forsikring A/S (i det følgende kaldet Codan) i tilslutning til lovbekendtgørelse nr. 726 af 24. oktober 1986 om forsikringsaftaler med senere

Læs mere

Sagens omstændigheder:

Sagens omstændigheder: Kendelse af 17. januar 2007 (J.nr. 2006-0007596). Ansøgning om optagelse i Ejendomsmæglerregistret afslået, da klagers hidtidige beskæftigelse ikke kunne sidestilles med beskæftigelse i en ejendomsformidlingsvirksomhed.

Læs mere

1 Tvangsauktioner over andelsboliger og andelsboligforeningers ejendomme

1 Tvangsauktioner over andelsboliger og andelsboligforeningers ejendomme Indhold 1 Tvangsauktioner over andelsboliger og andelsboligforeningers ejendomme 2 Moms på salg af byggegrunde 1 Tvangsauktioner over andelsboliger og andelsboligforeningers ejendomme Af advokat Jette

Læs mere

Mangler ved fast ejendom

Mangler ved fast ejendom Mangler ved fast ejendom Specialkursus Danske Advokater Torsdag den 9. oktober 2013 Kl. 13.00 17.00 WINSLØW ADVOKATFIRMA, GAMMEL STRAND 34, 1202 KØBENHAVN K T: (+45) 3332 1033 F: (+45) 3696 0909 WINLAW@WINLAW.DK

Læs mere

Samarbejdsaftale. mellem. CNA Insurance Company Limited Hammerensgade 6, 1. sal, 1267 København K CVR nr. 24256375

Samarbejdsaftale. mellem. CNA Insurance Company Limited Hammerensgade 6, 1. sal, 1267 København K CVR nr. 24256375 Samarbejdsaftale mellem CNA Insurance Company Limited Hammerensgade 6, 1. sal, 1267 København K CVR nr. 24256375 og [Forsikringsmæglerens navn og adresse] (Herefter Forsikringsmægleren ) 1. Indledning

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 21. juni 2013

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 21. juni 2013 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 21. juni 2013 Sag 208/2012 Konkursboet ebh-fonden (advokat Torben Byskov Petersen) mod Egon Korsbæk (advokat, dr. jur. Erik Werlauff) Jens Peter Egebjerg Hansen og

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at købe. 1 København, den 25. januar 2011 KENDELSE Klagerne ctr. EDC Mæglerne Poul Erik Bech A/S v/chartis Kalvebod Brygge 45 1560 København V Nævnet har modtaget klagen den 14. maj 2010. Klagen angår spørgsmålet,

Læs mere

Betingelser nr. 520207 Forsikringsbetingelser for Retshjælp - Erhverv

Betingelser nr. 520207 Forsikringsbetingelser for Retshjælp - Erhverv Betingelser nr. 520207 Forsikringsbetingelser for Retshjælp - Erhverv KommuneForsikring A/S Krumtappen 2 DK-2500 Valby info@kommuneforsikring.dk CVR-nr. 25 79 25 84 Tlf. +45 77 32 50 00 Fax +45 77 32 51

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 20. august 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 20. august 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 20. august 2014 Sag 337/2012 (2. afdeling) HK som mandatar for A (advokat Jacob Goldschmidt) mod DI som mandatar for Clear Channel Danmark A/S (advokat Morten Eisensee)

Læs mere

Om skatteyderens bevis for skattemyndighedernes korrekte anvendelse af juraen TfS 2011, 28 Ø

Om skatteyderens bevis for skattemyndighedernes korrekte anvendelse af juraen TfS 2011, 28 Ø 1 Om skatteyderens bevis for skattemyndighedernes korrekte anvendelse af juraen TfS 2011, 28 Ø Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Østre Landsret tiltrådte ved en dom af 15/10 2010, at der ikke

Læs mere

Personskadeerstatning A-Z et overblik

Personskadeerstatning A-Z et overblik et overblik Om A og P Om mig Side 2 Christian Bo Krøger-Petersen Advokat (L) Bistår primært offentlige myndigheder i retssager om erstatnings- og forsikringsforhold, herunder om offentlige forsikringsordninger

Læs mere

Justitsministeriet Lovafdelingen

Justitsministeriet Lovafdelingen Justitsministeriet Lovafdelingen Dato: 21. juni 2005 Kontor: Strafferetskontoret Sagsnr.: 2005-730-0013 Dok.: CHA40254 N O T I T S om udviklingen i strafniveauet efter lov nr. 380 af 6. juni 2002 (strafskærpelsesloven)

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at købe. Det fremgår af sagen, at sælger var et dødsbo.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at købe. Det fremgår af sagen, at sælger var et dødsbo. 1 København, den 22. april 2013 KENDELSE Klagerne ctr. Estate Mæglerne Ole Moestrup A/S v/ Tryg Forsikring A/S Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup Nævnet har modtaget klagen den 12. juni 2012. Klagen angår

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 19. november 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 19. november 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 19. november 2014 Sag 135/2014 A (advokat Svend-Aage Dreist Hansen, beskikket) mod Faxe Vandforsyning A/S (advokat Sten Corfix Jensen) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

Forsikringsbetingelser RETSHJÆLPSFORSIKRING ERHVERV (01.06.10) 0103

Forsikringsbetingelser RETSHJÆLPSFORSIKRING ERHVERV (01.06.10) 0103 RETSHJÆLPSFORSIKRING ERHVERV (0.06.0) 003 Side Sikrede............................................. Forsikringen dækker............................... 3 Forsikringen dækker ikke..........................

Læs mere

AIDA - Maj 2015. Forældelse og personskade. v/ advokaterne Søren Vagner Nielsen og Christina Neugebauer

AIDA - Maj 2015. Forældelse og personskade. v/ advokaterne Søren Vagner Nielsen og Christina Neugebauer AIDA - Maj 2015 Forældelse og personskade v/ advokaterne Søren Vagner Nielsen og Christina Neugebauer 2008-loven - Lovens opbygning Kap. 1: Lovens område Kap. 2: Forældelsesfristens begyndelsestidspunkt

Læs mere

Underretning om gruppesøgsmålet banktrelleborg

Underretning om gruppesøgsmålet banktrelleborg FORENINGEN AF MINORITETSAKTIONÆRER I BANKTRELLEBORG Herluf Trolles Tværvej 3-4200 Slagelse - www.btaktier.dk Underretning om gruppesøgsmålet banktrelleborg 1. Indledning Den 14. februar 2008 anlagde Foreningen

Læs mere

Vestre Landsret Pressemeddelelse

Vestre Landsret Pressemeddelelse Vestre Landsret Pressemeddelelse PRESSEMEDDELELSE: Danica Pension frifundet i sager om gebyrer/omkostningsbidrag på pensioner Vestre Landsrets 10. afdeling har den 28. august 2008 afsagt dom i 3 sager,

Læs mere

Lov om aktiv beskæftigelsesindsats Danske risikorådgiveres temadag 2015 Fakta om hvordan tingene hænger sammen, forsikrings- og erstatningsretligt.

Lov om aktiv beskæftigelsesindsats Danske risikorådgiveres temadag 2015 Fakta om hvordan tingene hænger sammen, forsikrings- og erstatningsretligt. Lov om aktiv beskæftigelsesindsats Danske risikorådgiveres temadag 2015 Fakta om hvordan tingene hænger sammen, forsikrings- og erstatningsretligt. Karin Hornbøll og Dorthe Albertsen Agenda Kommunens forsikringer

Læs mere

DOM. Denne dom indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling, jf. retsplejelovens

DOM. Denne dom indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling, jf. retsplejelovens Retten på Frederiksberg Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 11. marts 2014 i sag nr. BS A-1071/2013: Kasper Wünsche Charlotte Muncks Vej 11, 4. 2400 København NV mod Louise Hvidberg Ingstrup Allé 32 2770

Læs mere

Vedr.: Retssikkerhedsmæssige problemer i L69 ændring af lov om forbrugerklager og retsplejeloven om omkostningsdækning

Vedr.: Retssikkerhedsmæssige problemer i L69 ændring af lov om forbrugerklager og retsplejeloven om omkostningsdækning Folketinget Att.: medlemmerne af Erhvervsudvalget Christiansborg 1240 København K cc. medlemmerne af Retsudvalget 8. januar 2010 Vedr.: Retssikkerhedsmæssige problemer i L69 ændring af lov om forbrugerklager

Læs mere

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 27. maj 2014. faglig voldgiftssag (FV2013-0148): Fagligt fælles forbund, Transportgruppen

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 27. maj 2014. faglig voldgiftssag (FV2013-0148): Fagligt fælles forbund, Transportgruppen PROTOKOLLAT med tilkendegivelse af 27. maj 2014 i faglig voldgiftssag (FV2013-0148): Fagligt fælles forbund, Transportgruppen (advokat Evelyn Jørgensen) mod Dansk Erhverv Arbejdsgiver for Dansk Supermarked

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde udarbejdet salgsopstilling den 25. april 2008. Det fremgår af salgsopstillingen bl.a.:

KENDELSE. Indklagede havde udarbejdet salgsopstilling den 25. april 2008. Det fremgår af salgsopstillingen bl.a.: 1 København, den 1. november 2010 KENDELSE Klagerne ctr. BoligRingen af 2005 ApS v/ DAHL Viborg Advokatpartnerselskab Lundborgvej 18 8800 Viborg Nævnet har modtaget klagen den 27. april 2010. Klagen angår

Læs mere

Vilkår for professionel ansvarsforsikring (06/05)

Vilkår for professionel ansvarsforsikring (06/05) Vilkår for professionel ansvarsforsikring (06/05) 1. HVEM ER SIKRET Forsikringen dækker forsikringstageren og de personer, der er i forsikringstagerens tjeneste. 2. DEFINITIONER 2.1. Forsikringssum Policens

Læs mere

Oplysningerne i sagen Denne dom indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling, jf. retsplejelovens

Oplysningerne i sagen Denne dom indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling, jf. retsplejelovens Retten i Glostrup Udskrift af dombogen DOM fsagt den 3. april 2014 i sag nr. BS 10-3190/2012: Tryg Forsikring /S Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup mod nkestyrelsen maliegade 25 Postboks 9080 1022 København

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 10. april 2015

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 10. april 2015 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 10. april 2015 Sag 305/2013 (2. afdeling) A (advokat Marianne Fruensgaard, beskikket) mod Aarhus Universitet (advokat Karsten Hagel-Sørensen) I tidligere instanser er

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejerlejlighed til salg, som klager ønskede at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejerlejlighed til salg, som klager ønskede at købe. 1 København, den 6. december 2010 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Finn Jørgensen Kongegade 6 5800 Nyborg Nævnet har modtaget klagen den 5. august 2010. Klagen angår spørgsmålet, om indklagede

Læs mere

4. Tvister omfattet af dækningen. 1. Hvem er dækket (sikret af retshjælpsforsikringen) 5. Tvister, der ikke er omfattet af dækningen

4. Tvister omfattet af dækningen. 1. Hvem er dækket (sikret af retshjælpsforsikringen) 5. Tvister, der ikke er omfattet af dækningen Side 31 af 35 BETS - TT2009180003729930 - Betingelser_Bygningsforsikring - 1 Dækningens formål er at dække udgifter til sagsomkostninger ved retstvister, der kan indbringes for domstole eller voldgiftsretten.

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 15-08-2012 30-11-2012 184-12 4300031-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 15-08-2012 30-11-2012 184-12 4300031-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 15-08-2012 30-11-2012 184-12 4300031-12 Status: Gældende Principafgørelse gratis advokatbistand - udgifter - samvær under anbringelse

Læs mere

Klagerne. København, den 6. december 2010 KENDELSE. ctr.

Klagerne. København, den 6. december 2010 KENDELSE. ctr. 1 København, den 6. december 2010 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Mariann Trolledahl v/ Chartis Europe S.A. Kalvebod Brygge 45 1560 København V. Nævnet har modtaget klagen den 15. januar

Læs mere

Nyhedsbrev. Proces. Fri proces. 1. Aktualitet

Nyhedsbrev. Proces. Fri proces. 1. Aktualitet Nyhedsbrev Proces Fri proces 1. Aktualitet I den senere tid har en række sager, der har fået stor mediebevågenhed, skabt debat om principperne for bevilling af fri proces. Adgangen til fri proces er reguleret

Læs mere

VOLDGIFTENS DAG DEN 8.11.2012 Praksis om bevisoptagelse samt udnævnelse af voldgiftsdommere. Partner, advokat (H) Håkun Djurhuus, Bech-Bruun

VOLDGIFTENS DAG DEN 8.11.2012 Praksis om bevisoptagelse samt udnævnelse af voldgiftsdommere. Partner, advokat (H) Håkun Djurhuus, Bech-Bruun VOLDGIFTENS DAG DEN 8.11.2012 Praksis om bevisoptagelse samt udnævnelse af voldgiftsdommere Partner, advokat (H) Håkun Djurhuus, Bech-Bruun SPØRGSMÅL TIL DELTAGERNE Hvor mange her har oplevet, at en énsidigt

Læs mere

Advokatnævnet har nedlagt påstand om, at Advokatnævnets kendelse af 2. februar 2011 stadfæstes.

Advokatnævnet har nedlagt påstand om, at Advokatnævnets kendelse af 2. februar 2011 stadfæstes. DOM Afsagt den 25. januar 2012 i sag nr. BS 5-169/2011: A mod Advoknævnet Kronprinsessegade 28 1306 København K Sagens baggrund og parternes påstande Sagen er behandlet under medvirken af 3 dommere. Advoknævnet

Læs mere

K har endvidere ved skrivelse af 13. november 2000 anmodet om at indtræde i ankenævnssagen "A Danmark A/S mod Finanstilsynet".

K har endvidere ved skrivelse af 13. november 2000 anmodet om at indtræde i ankenævnssagen A Danmark A/S mod Finanstilsynet. Kendelse af 8. marts 2001. 00-177.318. Aktindsigt nægtet. Der var ikke grundlag for at lade klageren indtræde i en verserende sag, der vedrørte hans pensionsforhold. Lov om forsikringsvirksomhed 66 a og

Læs mere

John Peter Andersen Advokat, lic.jur. Patentbureauers ansvar for patenterbarhed. - en dansk landsretsdom. Landsrettens dom

John Peter Andersen Advokat, lic.jur. Patentbureauers ansvar for patenterbarhed. - en dansk landsretsdom. Landsrettens dom John Peter Andersen Advokat, lic.jur. Patentbureauers ansvar for patenterbarhed - en dansk landsretsdom. Landsrettens dom I Tidsskrift for Immaterialret nr. 1, 1992, s. 92-100 omtaltes en dansk sag om

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 17. december 2012 af Østre Landsrets 10. afdeling (landsdommerne Michael Kistrup, Thomas Lohse og Bo Østergaard). 10. afd. nr. B-2143-12: FTF som mandatar

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 20. juni 2011

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 20. juni 2011 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 20. juni 2011 Sag 53/2010 (2. afdeling) Henrichsen & Co. Statsautoriseret Revisionsaktieselskab (advokat Søren Narv Pedersen) mod A (advokat Søren Noringriis, beskikket)

Læs mere

Nørrebrogade 34-36 611-165363 LOM/hct DK-8000 Aarhus C 10.04.2013 Tel. + 45 7015 1000 Fax. + 45 72211781 mail@70151000.dk www.hjulmandkaptain.

Nørrebrogade 34-36 611-165363 LOM/hct DK-8000 Aarhus C 10.04.2013 Tel. + 45 7015 1000 Fax. + 45 72211781 mail@70151000.dk www.hjulmandkaptain. Hjulmand Kapta Nørrebrogade 34-36 611-165363 LOM/hct DK-8000 Aarhus C 10.04.2013 Tel. + 45 7015 1000 Fax. + 45 72211781 mail@70151000.dk www.hjulmandkaptain.dk HjulmandKaptain har 125 ansatte, heraf 48

Læs mere

Kendelse af 10. august 1995. 94-67.290.

Kendelse af 10. august 1995. 94-67.290. Kendelse af 10. august 1995. 94-67.290. Finanstilsynets udtalelse til advokat til brug under verserende retssag om, hvorvidt bestemte dokumenter var fortrolige, jf. bank- og sparekasselovens 54, stk. 2,

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. maj 2015

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. maj 2015 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. maj 2015 Sag 5/2014 (2. afdeling) Advokat Hans Boserup (selv) mod Kenneth Bøttcher og Maria Todsen (advokat Jesper Baungaard for begge) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

KENDELSE. Den 1. februar 2005 indgik indklagede og klagerne en formidlingsaftale om salg af klagernes ejendom.

KENDELSE. Den 1. februar 2005 indgik indklagede og klagerne en formidlingsaftale om salg af klagernes ejendom. 1 København, den 8. januar 2009 KENDELSE Klagerne ctr. Lokalbolig Frederikssund ApS v/aig Europe Kalvebod Brygge 45 1560 København V Sagen angår spørgsmålet, om indklagede er erstatningsansvarlig over

Læs mere

ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET

ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET NYHEDER FRA PLESNER JUNI 2009 ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET Ryglidelse anerkendt som handicap... 1 Endnu en afgørelse om aldersdiskrimination... 2 Ændring af arbejdssted... 3 Hvornår er opsigelsen meddelt

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 9. oktober 2013

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 9. oktober 2013 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 9. oktober 2013 Sag 44/2013 A og B (advokat Jakob Dalsgaard-Hansen for begge, beskikket) mod Realkredit Danmark A/S (advokat Hanne Bruun Jacobsen) I tidligere instanser

Læs mere

Ved skrivelse af 16. marts 1999 har klageren indbragt afgørelsen for Erhvervsankenævnet, idet klageren bl.a. har anført:

Ved skrivelse af 16. marts 1999 har klageren indbragt afgørelsen for Erhvervsankenævnet, idet klageren bl.a. har anført: Kendelse af 12. oktober 1999. 99-67.906 Aktindsigt nægtet Realkreditlovens 98 (Peter Erling Nielsen, Connie Leth og Vagn Joensen) Advokat K har ved skrivelse af 16. marts 1999 klaget over, at Finanstilsynet

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser Kriminalitetsforsikring, KR-05-01. 1.0 Sikrede

Almindelige forsikringsbetingelser Kriminalitetsforsikring, KR-05-01. 1.0 Sikrede Almindelige forsikringsbetingelser Kriminalitetsforsikring, KR-05-01 1.0 Sikrede Sikrede på denne police er forsikringstager og forsikringstagers datterselskaber, hvorved forstås de juridiske personer,

Læs mere

DISCIPLINÆR OG KLAGENÆVNET

DISCIPLINÆR OG KLAGENÆVNET DISCIPLINÆR OG KLAGENÆVNET FOR BESKIKKEDE BYGNINGSSAGKYNDIGE Forretningsorden for Disciplinær- og klagenævnet for beskikkede bygningssagkyndige Nærværende forretningsorden er udarbejdet i medfør af de

Læs mere

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om de indklagede har givet fejlagtige omlysninger om varmeudgiften og derfor skal betale erstatning til klagerne.

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om de indklagede har givet fejlagtige omlysninger om varmeudgiften og derfor skal betale erstatning til klagerne. 1 København, den 20. september 2010 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmæglere MDE Torben og Niels Hald Torvet 1 4293 Dianalund Sagen angår spørgsmålet, om de indklagede har givet fejlagtige omlysninger

Læs mere

RÅDETS TREDJE DIREKTIV af 14. maj 1990 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om ansvarsforsikring for motorkøretøjer (90/232/EØF)

RÅDETS TREDJE DIREKTIV af 14. maj 1990 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om ansvarsforsikring for motorkøretøjer (90/232/EØF) 1990L0232 DA 11.06.2005 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS TREDJE DIREKTIV af 14. maj 1990 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes

Læs mere

Ny Højesteretsdom sætter tilbagekøbsklausuler for medarbejderaktier under pres

Ny Højesteretsdom sætter tilbagekøbsklausuler for medarbejderaktier under pres Ny Højesteretsdom sætter tilbagekøbsklausuler for medarbejderaktier under pres Af advokat Anders Rubinstein, M&A Corporate, Bech-Bruun Advokatfirma En ny principiel Højesteretsdom 1 begrænser selskabers

Læs mere

Vejledning til sagkyndige i småsagsprocessen

Vejledning til sagkyndige i småsagsprocessen Vejledning til sagkyndige i småsagsprocessen Domstolsstyrelsen den 10. december 2014 Sagsnr. 2014-4308-0001 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Hvad er småsagsprocessen?...3 3. Beskikkelse som sagkyndig...3

Læs mere