FORSIKRINGS- OG ERSTATNINGSRET MAJ 2003

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FORSIKRINGS- OG ERSTATNINGSRET MAJ 2003"

Transkript

1 AKTUEL FORSIKRINGS- OG ERSTATNINGSRET MAJ 2003 EN ORIENTERING FRA PLESNER SVANE GRØNBORG OM AKTUEL FORSIKRINGS- OG ERSTATNINGSRET FLEKSJOB OG ERHVERVSEVNETAB LØNTILSKUDDETS BETYDNING I FORSIKRINGS- OG ERSTATNINGSRETTEN Af advokat Søren Vagner Nielsen og advokatfuldmægtig Katja Gullitz Domstolene har i en række nye domme taget stilling til om det offentliges løntilskud til fleksjob har betydning ved fastsættelsen af erhvervsevnetabsprocenten, men retsstillingen er endnu ikke endeligt afklaret. Østre Landsrets dom af 29. oktober 2002 I den pågældende sag fastsatte Den Sociale Ankestyrelse skadelidtes erhvervsevnetab efter en arbejdsulykke til 20% ifølge arbejdsskadesikringsloven (ASL). Skadelidte fik efter ulykken et fleksjob, hvor kommunen i løntilskud betalte 2/3 af lønnen. Ved fastsættelsen af skadelidtes erhvervsevnetab blev kommunens løntilskud til fleksjobbet medtaget ved beregningen af skadelidtes indtægtstab. Skadelidte anlagde sag mod Den Sociale Ankestyrelse med påstand om, at erhvervsevnetabet var på 75%, idet kommunens løntilskud til fleksjob ikke skulle medregnes ved fastsættelsen af erhvervsevnetabsprocenten. Skadelidte fremhævede, at størrelsen af kommunens løntilskud til fleksjob er usikker, da den afhænger af den til enhver tid gældende lovgivning herom, og eftersom en ansat i et fleksjob har større risiko for at blive fyret ved nedskæringer og helbredsproblemer. Østre Landsret gav imidlertid Den Sociale Ankestyrelse medhold og henviste til forarbejderne til ASL 32. Heraf fremgår, at det afgørende ved fastsættelsen af skadelidtes erhvervsevnetab er muligheden for at opnå den samme lønindtægt efter arbejdsulykken, som han havde før denne. Østre Landsret fandt herefter, at der ved udmålingen af skadelidtes erhvervsevnetab skal lægges vægt på skadelidtes faktiske lønnedgang, og at det er uden betydning, hvor stor en del af skadelidtes fleksløn, der afholdes af kommunen. Med hensyn til den usikkerhed, der er forbundet med fleksjob, henviste Østre Landsret til, at der ifølge loven er mulighed for at få sagen genoptaget, såfremt tilskudsreglerne ændres, eller skadelidte opgiver fleksjobbet som følge af helbredsproblemer. Østre Landsret fremhævede endvidere, at det ved fastsættelsen af skadelidtes erhvervsevnetab efter ASL ikke kan tillægges betydning, at kommunens løntilskud ifølge forarbejderne til den nye erstatningsansvarslov ikke skal medregnes efter denne lov. Endvidere anførte landsretten, at der i strid med hensigten med ASL vil ske en overkompensation af skadelidte, såfremt kommunens løntilskud til fleksjob ikke medregnes ved fastsættelsen af skadelidtes erhvervsevnetab. Højesterets dom af 30. oktober UfR H I denne sag, der drejede sig om fastsættelsen af erhvervsevnetabsprocenten efter erstatningsansvarsloven (EAL), havde Arbejdsskadestyrelsen vurderet skadelidtes erhvervsevnetab som følge af en trafikulykke til 25%, og forsikringsselskabet havde fulgt udtalelsen. Skadelidte fik efter trafikulykken et fleksjob, hvor han arbejdede 22 timer om ugen med 1/2 løntilskud fra kommunen, og løntilskuddet var medregnet ved fastsættelsen af skadelidtes erhvervsevnetab. Skadelidte anlagde sag mod forsikringsselskabet og Forsættes på bagsiden

2 BYRETSDOM VEDRØRENDE ENERGIMÆRKNINGSORDNINGEN ENERGIKONSULENT FRIFUNDET UAGTET FEJL I ENERGIMÆRKET Af advokat, Karina Løkkegaard Retten i Odense har for nylig frifundet en energikonsulent for erstatningsansvar over for køberne af en ejendom i anledning af fejl i det i forbindelse med handlen udarbejdede energimærke, idet køberne ikke kunne påvise et erstatningsberettiget tab. I henhold til lov om fremme af energi- og vandbesparelser i bygninger skal sælger i forbindelse med salg af en småejendom sørge for, at der udarbejdes energimærkning og energiplan for ejendommen. Udarbejdelsen af energimærkning og energiplan skal foretages af en godkendt energikonsulent. I energimærket beregner energikonsulenten ejendommens energiforbrug, herunder varmeforbrug, og i energiplanen fremkommer energikonsulenten med forslag til forbedringer af ejendommens energiforbrug. Energikonsulentens arbejde er nærmere reguleret i den i medfør af ovennævnte lov udstedte bekendtgørelse om energimærkning m.v. i bygninger samt i den af Sekretariatet for Energimærkning udarbejdede Håndbog for Energikonsulenter. I ovennævnte sag fra retten i Odense havde køberne forud for handlen modtaget et energimærke/energiplan, hvor ejendommens varmeforbrug var beregnet forkert, idet energikonsulenten fejlagtigt havde antaget, at der var termoruder i ejendommen, ligesom ejendommens beregnede varmeforbrug fejlagtigt var angivet uden tillæg af moms. Ejendommens årlige varmeforbrug var således angivet til kr , hvorimod det korrekte beregnede varmeforbrug udgjorde kr Differencen i det beregnede varmeforbrug udgjorde således kr eller 26%. Sælger havde i salgsopstillingen fejlagtigt anført, at ejendommens faktiske årlige varmeforbrug udgjorde kr Det korrekte faktiske varmeforbrug udgjorde imidlertid kr , og sælger havde forud for sagen mod energikonsulenten betalt køberne kr i erstatning herfor. I sagen gjorde køberne gældende, at energikonsulenten havde handlet ansvarspådragende ved ovennævnte fejlangivelser, samt at køberne havde lidt et erstatningsberettiget tab herved. Køberne havde i sagen nedlagt en påstand om betaling af kr , svarende til ovennævnte difference på kr finansieret som et 30-årigt obligationsrealkreditlån. Under proceduren procederede købers advokat desuden på, at køberne var blevet skuffet i deres forventninger til ejendommens varmeforbrug. Fra energikonsulentens side blev det bestridt, at køberne havde lidt et erstatningsberettiget tab. Til støtte herfor blev det anført, at differencen mellem det fejlagtigt og korrekt beregnede varmeforbrug ikke ville have haft nogen indflydelse på ejendommens handelspris, ligesom det blev gjort gældende, at køberne havde fået tilstrækkelig kompensation for et eventuelt tab via den af sælgerne udbetalte erstatning. Til belysning af, hvorvidt fejlene i energimærket havde haft indflydelse på ejendommens handelspris, blev der udmeldt syn og skøn i sagen ved en statsautoriseret ejendomsmægler. Skønsmanden udtalte, at ejendommens varmeforbrug har betydning for prissætningen af ejendommen, men at mæglerne i den forbindelse lægger vægt på sælgerens angivelse af det faktiske varmeforbrug. Det er ikke sædvanligt, at man på baggrund af energikonsulentens angivelser af det beregnede varmeforbrug ændrer ejendommens prissætning. Skønsmanden udtalte mere generelt, at en difference på 33% eller derover, i den angivelse af ejendommens varmeforbrug ejendommens oprindelige prissætning blev fastsat på baggrund af, kan have en vis begrænset indflydelse på ejendommens handelspris. Retten i Odense nåede på baggrund af ovennævnte frem til, at køberne ikke havde lidt et tab, som de havde krav på erstatning for. Retten fremhævede særligt skønsmandens forklaring samt det forhold, at køberne havde fået erstatning fra sælgerne. Det bemærkes, at retten i Odense ikke behandler et muligt ansvarsgrundlag for energikonsulenten, uagtet at dette spørgsmål blev procederet for retten. I skrivende stund eksisterer der ikke trykte afgørelser vedrørende energikonsulenters erstatningsansvar i henhold til de nugældende regler vedrørende energimærkning og energiplan. Dog kan det ikke udelukkes, at der har været ført sager om ordningen ved de forskellige byretter. Imidlertid viser dommen fra retten i Odense, uagtet at dommen ikke tager stilling til et muligt ansvarsgrundlag for energikonsulenten, at der skal være tale om graverende fejl i energimærket med en væsentlig indflydelse på ejendommens energiforbrug, før et erstatningsansvar for energikonsulenten bliver relevant, idet køberne i modsat fald ikke vil kunne dokumentere, at fejlene har haft indflydelse på ejendommens handelspris, og dermed at køberne har lidt et erstatningsberettiget tab. 2

3 REVISION AF FORSIKRINGSAFTALELOVEN FORSIKRINGSAFTALELOVEN UNDERKASTES SERVICEEFTERSYN Af advokat, Marie-Louise Rørbøl Udvalget til revision af forsikringsaftaleloven fremkom i efteråret med den længe ventede betænkning om forsikringsaftaleloven. I februar blev lovforslaget om ændring af forsikringsaftaleloven fremsat. Lempelsesregel ved afgivelse af urigtige oplysninger Et af de områder, der især har påkaldt sig offentlig interesse, har været afgivelse af urigtige risikooplysninger, hvor det er blevet fremført, at den nuværende lov er for streng over for forbrugerne. Det er primært reglerne om uagtsom afgivelse af urigtige risikooplysninger i lovens 6, der har været genstand for disse drøftelser. Som loven er formuleret i dag, har forsikringsselskabet lov til at afvise dækning, hvis der uagtsomt er afgivet urigtige risikooplysninger, og det må antages, at selskabet ikke ville have tegnet forsikringen, såfremt de rette risikooplysninger var afgivet. Der er endvidere en adgang til at foretage en delvis reduktion af dækningen, i tilfælde hvor forsikringsselskabet, såfremt forsikringstager havde afgivet korrekte risikooplysninger, må antages kun at ville have tegnet forsikringen på andre vilkår. I lovforslaget foreslås det, at der indsættes en såkaldt lempelsesregel i forsikringsaftalelovens 6, der giver mulighed for i særlige tilfælde at se helt eller delvist bort fra, at der ved forsikringens tegning uagtsomt er afgivet urigtige risikooplysninger, selvom betingelserne for bortfald eller nedsættelse efter 6 ikke er opfyldt. Det er afgørende, om (1) der er årsagssammenhæng mellem de urigtige risikooplysninger og den senere forsikringsbegivenhed, (2) hvor lang tid der er gået fra afgivelsen af de urigtige risikooplysninger til forsikringsbegivenhedens indtræden, og (3) hvilken grad af uagtsomhed forsikringstageren har udvist i forbindelse med afgivelse af de urigtige oplysninger. Det fremhæves i bemærkningerne til lovforslaget, at reglen kun bør anvendes i særlige tilfælde. Det fremgår derudover af bemærkningerne, at det på trods af, at de tre betingelser er formuleret som alternative, primært er i tilfælde, hvor alle tre betingelser er opfyldt, der bør ske lempelse. Af interesse for selskabernes udfærdigelse af forsikringsbegæringer er endvidere, at udvalget finder, at udformningen af begæringen har betydning for spørgsmål om graden af uagtsomhed. Det anføres, at der i højere grad vil være tale om uagtsomhed, hvis der er tale om simple og præcist formulerede spørgsmål, end hvis der er tale om brede og måske upræcist formulerede spørgsmål. Forsikring & Pension udarbejdede allerede i 1997 en medlemshenstilling om at tage hensyn til årsagssammenhængen og til den tid, der var gået mellem udfyldelse af forsikringsbegæringen og forsikringsbegivenhedens indtræden ved behandlingen af indsigelsessager. Så vidt vides, har de fleste selskaber fulgt denne henstilling. Derfor er det primært spørgsmålet om graden af den udviste uagtsomhed, der har betydning. Som nævnt vil en præcis formulering af spørgsmålene i forsikringsbegæringerne være afgørende ved vurderingen af graden af uagtsomhed. Begrundelsespligt I forslaget til ændring af forsikringsaftaleloven er indsat en bestemmelse om, at selskabets afslag på at tegne forsikring og selskabet opsigelse af en forsikringsaftale efter anmodning skal begrundes. Mindretallet ønskede, at der blev indføjet et krav om, at begrundelsen skulle være saglig. Justitsministeriet finder, at et krav om saglig begrundelse kun vil få en reel praktisk betydning, hvis der sker en begrænsning i selskabets mulighed for at fastlægge sin egen antagelsespolitik. Da der i udvalget var enighed om, at der ikke burde ske en begrænsning i selskabernes mulighed for selv at formulere deres antagelsespolitik, er det Justitsministeriets opfattelse, at et krav om saglig begrundelse ikke vil løse det praktiske problem, der opstår, når visse persongrupper på grund af sygdom, handicap m.v. kan have vanskeligt ved at tegne en personforsikring, idet selskabet i disse tilfælde vil kunne henvise til den forøgede risiko som en saglig begrundelse. Kravet om saglighed er derfor ikke medtaget i lovforslaget. Vejledningspligt I 24 foreslås indsat en pligt til selskaberne om at vejlede om muligheden for at udbetale a conto erstatning. Reglen blev udformet sådan, at selskaberne senest 3 måneder efter modtagelsen af en skadesanmeldelse skal vejlede om muligheden for at modtage a conto erstatning, med mindre erstatningen forinden er udbetalt, eller kravet er afvist. I de tilfælde, hvor det må anses for åbenbart, at der ikke kan opstå spørgsmål om at kræve a conto betaling, er kravet ikke gældende. Det må anbefales, at selskaberne indfører en generel procedure, hvor man samtidig med anerkendelsen af et krav vejleder om muligheden for at kræve a conto erstatning bortset fra de tilfælde, hvor det må anses for åbenbart, at der ikke kan opstå spørgsmål om a conto udbetaling, hvilket f.eks. vil være tilfældet i relation til visse personforsikringer med løbende ydelser. Andre ændringer Udvalget har overvejet, hvorvidt der skal ske ændringer af reglerne om adgang til at opsige forsikringerne løbende samt regler om forældelse. Da Forsikring & Pension oplyste, at en række selskaber allerede havde, og mange af de store selskaber var i færd med at indføre lempeligere opsigelsesregler, har Justitsministeriet i stedet besluttet at foretage en gennemgang af dette område i Der pågår en generel revision af forældelsesloven, og det er besluttet, at en eventuel revision af forsikringsaftalelovens 29 skal afvente dette arbejde. Justitsministeriet synes indstillet på at ophæve de særlige forældelsesregler i forsikringsaftaleloven, medmindre der fremføres argumenter for, at der fortsat skal gælde en sådan særregel. Der foretages dog allerede nu en ændring af 29, således at 29 ikke omfatter de tilfælde, hvor ansvarsforsikringsselskabet hæfter umiddelbart over for skade lidte, f.eks. motoransvarsforsikringer. Udover de ovenfor nævnte ændringer, foretages der ændringer af reglerne om præmiebetaling, direkte krav ved ansvarsforsikringer samt ændring af morarentesatsen. Der indsættes envidere regler om dækning af udgifter til advokatbistand og en definition af forbrugerforsikring. 3

4 SAGSOMKOSTNINGER OG SYN OG SKØN UDEN FOR RETSSAG/VOLDGIFTSSAG FORSKELLIG PRAKSIS VED DOMSTOLENE OG VOLDGIFTSNÆVNET FOR BYGGE- OG ANLÆGSVIRKSOMHED Af advokat Torben Bondrop Artiklen konkluderer, at domstolene og voldgiftsretten følger en forskellig praksis med hensyn til tilkendelse af sagsomkostninger ved isoleret bevisoptagelse. Emnet for nærværende artikel er domstolenes adgang til i henhold til retsplejelovens 343, stk. 3, at pålægge skønsrekvirenten at betale sagsomkostninger til den eller de skønsindstævnte, som skønsrekvirenten ikke inddrager i en efterfølgende retssag, samt en tilsvarende adgang for Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed. Retsplejelovens 343, stk. 3, omhandler isoleret bevisoptagelse, hvilket vil sige, at retten kan tillade, at der optages bevis, selv om det ikke er til brug for en verserende retssag. Bestemmelsen i retsplejelovens 343, stk. 3, om omkostninger har følgende ordlyd: "Retten kan pålægge den part, der har ønsket beviset optaget, at betale sagsomkostninger til modparten." Et eksempel kan illustrere: Med henblik på at fastslå, om det er B, C eller D, der er ansvarlig for en mangel, indhenter A en skønserklæring. Skønserklæringen fastslår, at D er den ansvarlige teknisk set, hvorefter A kun anlægger sag mod D. B og C har i forbindelse med skønssagen været repræsenteret ved advokat, og spørgsmålet er herefter, om B og C efterfølgende har mulighed for at få dækket en del af deres advokatomkostninger, som følge af at de har været skønsindstævnt. Domstolene Såfremt der udmeldes syn og skøn under en retssag, tager retten stilling til fordelingen af skønsomkostningerne sammen med sagens omkostninger i øvrigt, jf. retsplejelovens 328. Selvsamme bestemmelse finder anvendelse, hvor sagen er startet med syn og skøn uden anlæggelse af en retssag, men efterfølgende bliver fulgt op af en retssag. Før de nugældende regler i retsplejeloven trådte i kraft, var det ved flere landsretsafgørelser blevet afvist at tilkende skønsindstævnte sagsomkostninger i sager, hvor skønsforretningen ikke var blevet fulgt op af en retssag. I betænkning om behandling af borgerlige sager nr. 698 fra 1973, s. 127, blev det da også udtalt, at det var tvivlsomt, hvorvidt der efter gældende ret kunne pålægges den part, der havde ønsket et bevis optaget, at betale sagsomkostninger til modparten. Det var dog Retsplejerådets klare opfattelse, at der burde være en sådan adgang, hvorfor det blev foreslået at indsætte en bestemmelse svarende til den nuværende retsplejelovs 343, stk. 3. Dette skete i Retsplejelovens 343, stk. 3, giver domstolene en fakultativ adgang til at pålægge skønsrekvirenten at betale sagsomkostninger, og da forarbejderne ikke indeholder en uddybning af, hvornår domstolene skal pålægge sagsomkostninger, vil der i det følgende blive set på synspunkterne i den juridiske litteratur samt retspraksis. I teorien opereres der med to synspunkter. Det første synspunkt er, at skønsrekvirenten skal pålægges sagsomkostninger uanset indholdet af skønserklæringen, når sagen ikke efterfølgende fører til en retssag. Dette benævnes det formelle synspunkt. Efter det andet synspunkt, det materielle synspunkt, er indholdet af skønserklæringen afgørende. Således forstået, at en skønserklæring, der anfører, at skønsindstævnte ikke er ansvarlig teknisk set, må bevirke, at denne får tillagt sagsomkostninger. Hørlyck anfører i en artikel i UfR 1986B.240 for det første, at det "forekommer bedst stemmende med den procesretlige tradition" at afgøre sagerne ud fra det materielle synspunkt og ikke blot på formelle kriterier. For det andet anfører han, at baggrunden for at indføre retsplejelovens 343, stk. 3, bl.a. var et ønske om at reducere antallet af processer. Dette argument harmonerer ikke med det formelle synspunkt, hvorefter en udenretlig skønserklæring automatisk udløser en forpligtigelse til at betale sagsomkostninger. Som et tredje argument nævner forfatteren, at det vil være rimeligt at anvende princippet i retsplejelovens 312, stk. 1, hvorefter det som udgangspunkt er den tabende part, der skal erstatte modparten de udgifter, der måtte være blevet påført ham som en følge af en retssag, når retsplejelovens 343, stk. 3, nu ikke fastlægger noget kriterium. I relation til syn og skøn betyder dette princip, at skønsrekvirenten kun skal betale omkostninger til den skønsindstævnte, såfremt han uden rimelig grund har begæret syn og skøn. Hørlyck har i sin 2. udgave Forsættes på næste side 4

5 plejelovens 343, stk. 3, ikke træffes på et formelt grundlag, hvorfor det afgørende ikke er, hvorvidt der bliver anlagt sag mod de skønsindstævnte eller ej. Afgørelsen træffes derimod efter en (vis) prøvelse på et materielt grundlag, hvor indholdet af skønserklæringen spiller en afgørende rolle for de skønsindstævntes adgang til at få tilkendt sagsomkostninger. Med Højesterets tiltræden af Vestre Landsrets bemærkninger "...idet det efter syns- og skønserklæringen ikke var udelukket, at ejendommen var behæftet med mangler" (min fremhævelse) ses det, at de materielle krav, der stilles, ikke er store, hvorfor det vil være ganske vanskeligt at få tilkendt sagsomkostninger som skønsindstævnt. Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed Spørgsmålet om, hvorvidt det kan pålægges skønsrekvirenten at betale sagsomkostninger til skønsindstævnte, er ikke omtalt i AB 92, ABR 89 eller i reglerne for udmeldelse af skønsmænd ved Voldgiftsnævnet for byggeog anlægsvirksomhed. Voldgiftsretten har imidlertid i kendelsen, refereret i KFE , udtalt, at spørgsmålet om tilkendelse af omkostninger i sådanne sager skal afgøres efter princippet i retsplejelovens 343, stk. 3, og har derfor accepteret, at en skønsindstævnt part kan anlægge en sag med påstand om tilkendelse af sagsomkostninger, hvis ikke skønsrekvirenten anlægger en voldgiftssag om det materielle forhold. I voldgiftssagerne eksisterer der således, af logiske årsager, de samme to teoretiske udgangspunkter som ved afgørelsen direkte efter retsplejelovens 343, stk. 3. Fra voldgiftspraksis ses følgende kendelser: I ovennævnte kendelse, refereret I KFE , nævnt ovenfor, udtales det videre, at "det generelt må anses for rimeligt begrundet, at den part, der påfører modparten udgifter ved et syn og skøn, som får et sådant udfald, at skønsrekvirenten ikke forfølger sagen ved indgivelse af voldgiftsklage, som hovedregel må erstatte modparten disse udgifter". Ved denne omkostningsfastsættelse kunne der ikke i øvrigt foretages nogen vurdering af skønserklæringens indhold, og derfor heller ikke af, om det havde været rimeligt begrundet at begære "isoleret" syn og skøn. Her er således tale om en begrundelse, der klart er baseret på det formelle synspunkt. Voldgiftsretten tilføjede følgende: "Det bemærkes, at der ved kommunens (skønsrekvirentens) eventuelle senere anlæggelse af voldgiftssag ville kunne Fortsat fra forrige side af "Syn og skøn" fra 1992 henvist til, at spørgsmålet bør afgøres efter det materielle synspunkt. Hans Henrik Vagner tilslutter sig i sin 3. udgave af "Entrepriseret" fra 2001, s. 296, det af Hørlyck anførte om det materielle synspunkt. Fra retspraksis ses følgende nyere afgørelser: I UfR V blev skønsrekvirenten ikke pålagt at betale sagsomkostninger, da det efter udfaldet af skønsforretningen ikke kunne udelukkes, at den omtvistede ejendom var behæftet med faktiske mangler, der kunne begrunde et krav mod indstævnte. Her anvendes det materielle synspunkt. I UfR V havde skønsrekvirenten skønsindstævnt fire modparter. Skønsrekvirenten gjorde gældende, at det ved skønsforretningen var blevet fastslået, at de skønsindstævntes ydelser havde været behæftet med mangler. Skønsrekvirenten tilkendegav dog samtidigt, at der alene ville blive anlagt sag mod én af de skønsindstævnte, og at der ikke for tiden ville blive gjort krav gældende overfor de tre øvrige skønsindstævnte. Under disse omstændigheder fandtes skønsrekvirenten ikke at kunne unddrage sig omkostningsmæssige forpligtelser overfor de tre skønsindstævnte. Landsretten udtalte, at det ved bedømmelsen tillige var taget i betragtning, at de tre skønsindstævnte ikke havde haft lejlighed til under sædvanlig bevisførelse at underbygge deres standpunkter. Her har landsretten ret klart været inspireret af det formelle synspunkt. I den nyeste kendelse på området, til overflod fra Højesteret, refereret i UfR H rekvirerede køberne af en fast ejendom syn og skøn uden for retssag mod to skønsindstævnte. Efter skønsforretningens afslutning anlagde skønsrekvirenten alene sag mod den ene part, hvorefter den anden skønsindstævnte påstod sig tillagt sagsomkostninger. Højesteret udtalte, at det forhold, at skønsrekvirenten valgte ikke at anlægge sag mod den ene af de to skønsindstævnte, ikke i sig selv kunne begrunde, at skønsrekvirenten blev pålagt at betale sagsomkostninger. Endvidere tiltrådte Højesteret en præmis fra Vestre Landsret, hvorefter det efter skønserklæringen ikke var udelukket, at ejendommen var behæftet med mangler, der kunne begrunde et krav overfor den skønsindstævnte, som der ikke blev anlagt retssag mod. På denne baggrund blev skønsrekvirenten ikke pålagt at betale omkostninger til skønsindstævnte. Efter Højesterets kendelse må konklusionen være, at omkostningsafgørelsen efter retstages hensyn til omkostningsafgørelsen" (min tilføjelse). På linie hermed er KFE I en endnu ikke offentliggjort kendelse af 18. oktober 2001 blev skønsindstævnte i overensstemmelse med voldgiftsrettens faste praksis tilkendt sagsomkostninger på et rent formelt grundlag med den samme tilføjelse om, at skønsrekvirenten kunne prøve at kræve beløbet tilbage, hvis han senere anlagde voldgiftssag. I denne voldgiftssag havde skønsrekvirentens advokat udtrykkeligt påberåbt sig (og fremsendt til voldgiftsretten) Højesterets kendelse af 27. august 2001 (refereret i UfR H) og gjorde i forlængelse heraf gældende, at sagen skulle afgøres efter det materielle synspunkt. Uanset dette ændrede voldgiftsretten ikke ved den praksis, der er fastlagt af voldgiftsretterne under Voldgiftsnævnet. Som det ses af ovenstående refererede kendelser, er billedet dette, at voldgiftsretten - uanset Højesterets seneste kendelse - fortsat benytter det formelle kriterium og således tilkender sagsomkostninger, såfremt en skønssag ikke følges op af en voldgiftssag. Voldgiftsretten gør dette uanset, at grundlaget principielt er det samme, nemlig Retsplejelovens 343, stk. 3. Konklusion Det er bemærkelsesværdigt, men et faktum, at voldgiftsretter nedsat under Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed benytter det formelle synspunkt og således er mere lydhøre over for at tilkende sagsomkostninger til skønsindstævnte end domstolene. Af mulige årsager til denne forskel i praksis kan nævnes: at AB 92 og ABR 89 er nogle mellem byggeriets parter vedtagne regelsæt, hvorimod retsplejeloven er et regelsæt, der finder anvendelse i alle typer civile sager ved domstolene, at Voldgiftsnævnet primært behandler sager af entrepriseretlig karakter, og at regelsættet derfor ikke skal tage højde for andre retsområders behov, at sager ved Voldgiftsnævnet for byggeog anlægsvirksomhed som oftest vedrører professionelle aktører på det entrepriseretlige område, som derfor må acceptere, at når man sætter dele af det aftalte tvistløsningssystem i værk, må der betales herfor. 5

6 Forstsat fra forsiden nelses- og arbejdsmæssige forhold før og efter ulykken, fastsatte Højesteret erhvervsevnetabsprocenten til 40%. Østre Landsrets dom af 28. februar 2003 I denne sag tog landsretten stilling til løntilskuddets betydning ved en erhvervsevnetabsforsikring, hvor den forsikrede havde krav på invalideydelse, hvis den forsikrede ikke længere ved egen arbejdskraft var i stand til at tjene mere end 1/3 af, hvad der i samme egn er sædvanligt for fuldt erhvervsdygtige personer med lignende uddannelse og alder. Forsikringsselskabet afviste at udbetale invalideydelse, fordi man mente at fleksjobindtægten måtte sidestilles med sædvanlig lønindtægt. Landsretten fandt imidlertid, at det afgørende for vilkåret i policen var, hvad skadelidte var i stand til at tjene ved egen indsats og så derfor bort fra løntilskuddet og gjorde gældende, at han havde lidt et erhvervsevnetab på 70%, idet kommunens løntilskud ikke skulle medregnes ved fastsættelsen af erhvervsevnetabsprocenten efter EAL. Højesteret fastslog, at en kommunes løntilskud til fleksjob ikke skal medregnes ved fastsættelsen af skadelidtes erhvervsevnetab efter EAL, og at dette gælder, uanset om der derved sker en overkompensation af skadelidte. Heller ikke den del af flekslønnen, som skadelidtes arbejdsgiver afholder, skal medregnes ved fastsættelsen, eftersom denne del af lønnen er afhængig af det offentliges løntilskud. Der skal i stedet foretages en vurdering af, dels om skadelidte vil eller bør kunne arbejde på normale vilkår efter ulykken, og dels hvad skadelidte ville eller burde kunne tjene, såfremt muligheden for fleksjob ikke forelå. På baggrund af bl.a. skadelidtes uddangav skadelidte medhold i kravet på invalideydelse. Konklusion Som det fremgår, når de to første domme frem til forskellige resultater selvom EAL 5 og ASL 32 er næsten identiske. Det er imidlertid uhensigtsmæssigt, at det kommunale løntilskud til fleksjob skal medregnes, når fastsættelsen af erhvervsevnetabet sker efter ASL, men ikke skal medregnes, når erhvervsevnetabet fastsættes efter EAL, da det medfører en risiko for adskillige differenceerstatningskrav. Østre Landsrets dom er dog indanket for Højesteret, og indtil Højesteret har truffet afgørelse i sagen, bør sådanne differencekrav ikke umiddelbart accepteres af forsikringsselskaberne. Den sidste dom forekommer derimod rimelig på baggrund af policevilkårets ordlyd. AIDA'S XI VERDENSKONGRES Verdensorganisationen for forsikringsret, AIDA, afholdt i oktober 2002 sin XI Verdenskongres. Kongressen blev afholdt i New York. Kongressen tiltrak mere end 500 deltagere fra omkring 50 af AIDA's medlemslande. Danmark var repræsenteret med ca. 25 deltagere. Kongressens to faglige hovedtemaer var (I) Integration of Financial Services og (II) Alternative Compensation Mechanisms. Til det sidste emne havde de nordiske AIDA afdelinger afleveret en fælles nordisk rapport, hvis hovedforfatter var professor dr. jur. Bo von Eyben, Københavns Universitet. Rapporten udgjorde et vægtigt indlæg på i alt 372 sider, og var dermed den mest omfattende rapport af samtlige indleverede. Kongressens rapporter kan hentes via verdensorganisationens hjemmeside på Under kongressen blev der afholdt møder i AIDA's arbejdsgrupper. Møderne var åbne for alle deltagere. Advokat Mikael Rosenmejer, Plesner Svane Grønborg, der er formand for Det Danske Selskab for Forsikringsret, blev i 1998 på verdenskongressen i Marrakesh valgt til AIDA's præsident for en 4-årig periode. Mikael Rosenmejers funktionsperiode udløb på kongressen i New York og som hans efterfølger blev valgt højesteretspræsident professor Dr. Carlos Ignacio Jaramillo, Colombia. Mikael Rosenmejer blev valgt til AIDA's ærespræsident og fik tildelt AIDA medaljen. Den næste store AIDA kongres blev afholdt fra den 28. april til den 3. maj 2003 i Rio. Der var et meget omfattende fagligt program med indlæg fra en lang række fremtrædende forsikringsjurister. AIDA'S næste verdenskongres, der afholdes om 4 år, er henlagt til Buenos Aires, Argentina. AIDA har i mange år haft afdelinger i alle nordiske lande. Sidste år blev der oprettet en ny afdeling på Island. Bestyrelserne fra de nordiske afdelinger mødes årligt og næste nordiske bestyrelsesmøde afholdes i Reykjavik. Under mødet vil Jacob Thyssen Valerius fra Forsikring & Pension holde foredrag for de nordiske deltagere om revisionen af den danske forsikringsaftalelov. Mødet ledes af Mikael Rosenmejer og Torben Bondrop, begge fra Plesner Svane Grønborg, i deres egenskab af henholdsvis formand og sekretær for Det Danske Selskab for Forsikringsret. Billedet: AIDA s afgående præsident, advokat Mikael Rosenmejer, Plesner Svane Grønborg, (th) sammen med den tiltrædende præsident, Columbias højesteretspræsident professor Dr. Carlos Ignacio Jaramillo. Aktuel Forsikrings- og erstatningsret udgives af: Advokatfirmaet Plesner Svane Grønborg Esplanaden København K Telefon Fax Redaktion: Torben Bondrop (ansvarshavende), Mikael Delin Redaktionen er afsluttet april 2003 Yellow Pencil Tryk: Jypa 6

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Erhvervsjuridisk Tidsskrift 2012.251 En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Af Steffen Pihlblad, direktør for Voldgiftsinstituttet (Resumé) I artiklen

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 Sag 33/2013 Alm. Brand Forsikring A/S (advokat Michael Steen Wiisbye) mod A (advokat Keld Norup) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Københavns

Læs mere

PRINCIPIEL SAG OM TILBAGEBETALING AF UBERETTIGET ERSTATNING

PRINCIPIEL SAG OM TILBAGEBETALING AF UBERETTIGET ERSTATNING 8. FEBRUAR 2011 PRINCIPIEL SAG OM TILBAGEBETALING AF UBERETTIGET ERSTATNING Østre Landsret har i en principiel dom taget stilling til, hvorvidt skadelidte, der uretmæssigt har fået udbetalt erstatning

Læs mere

PRINCIPIEL LANDSRETSDOM OM ASL OG EAL KAPITALISERET ERHVERVSEVNETABSERSTATNING

PRINCIPIEL LANDSRETSDOM OM ASL OG EAL KAPITALISERET ERHVERVSEVNETABSERSTATNING 10. JANUAR 2013 PRINCIPIEL LANDSRETSDOM OM ASL OG EAL KAPITALISERET ERHVERVSEVNETABSERSTATNING Østre Landsret har taget stilling til den situation, der opstår, når et forsikringsselskab har udbetalt en

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 21. marts 2017

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 21. marts 2017 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 21. marts 2017 Sag 203/2016 (2. afdeling) Topdanmark Forsikring A/S (tidligere Danske Forsikring A/S) (advokat Anne Mette Myrup Opstrup) mod Aarhus Kommune (advokat Gert

Læs mere

D O M. afsagt den 7. februar 2014 af Vestre Landsrets 6. afdeling (dommerne Hanne Kildal, Hanne Harritz Pedersen og Mette Vinding (kst.

D O M. afsagt den 7. februar 2014 af Vestre Landsrets 6. afdeling (dommerne Hanne Kildal, Hanne Harritz Pedersen og Mette Vinding (kst. D O M afsagt den 7. februar 2014 af Vestre Landsrets 6. afdeling (dommerne Hanne Kildal, Hanne Harritz Pedersen og Mette Vinding (kst.)) i ankesag V.L. B 3107 12 Sydøstjyllands Politi (Kammeradvokaten

Læs mere

LANDSRETSDOM OM BEVIS I ENTREPRISESAG

LANDSRETSDOM OM BEVIS I ENTREPRISESAG 5. SEPTEMBER 2012 LANDSRETSDOM OM BEVIS I ENTREPRISESAG Skønserklæringer indhentet til brug for voldgiftssag mellem entreprenør og bygherre kunne ikke tillægges sædvanlig bevismæssig værdi under en senere

Læs mere

PRINCIPIEL LANDSRETSDOM OM PANTHAVERS RETSSTIL- LING - FAL 54 - GROV UAGTSOMHED

PRINCIPIEL LANDSRETSDOM OM PANTHAVERS RETSSTIL- LING - FAL 54 - GROV UAGTSOMHED 14. SEPTEMBER 2011 PRINCIPIEL LANDSRETSDOM OM PANTHAVERS RETSSTIL- LING - FAL 54 - GROV UAGTSOMHED Østre Landsret har netop afgjort et principielt spørgsmål, der gennem nogen tid har været omtvistet: Kan

Læs mere

repræsentantskabsmøde 25.03.09

repræsentantskabsmøde 25.03.09 Procedering af advokatsalær i civile sager Danske Advokaters repræsentantskabsmøde 25.03.09 Af advokat Karsten Høj Hvem er jeg? - Medejer af Elmer & Partnere, der beskæftiger sig med ansættelses-/arbejdsret

Læs mere

NY HØJESTERETSDOM OM RÆKKEVIDDEN AF FAL 95 HVORNÅR KAN SKADELIDTE SAGSØGE SKADEVOLDERS FORSIKRINGSSELSKAB?

NY HØJESTERETSDOM OM RÆKKEVIDDEN AF FAL 95 HVORNÅR KAN SKADELIDTE SAGSØGE SKADEVOLDERS FORSIKRINGSSELSKAB? 27. AUGUST 2013 NY HØJESTERETSDOM OM RÆKKEVIDDEN AF FAL 95 HVORNÅR KAN SKADELIDTE SAGSØGE SKADEVOLDERS FORSIKRINGSSELSKAB? En ny højesteretsdom har omgjort landsrettens afgørelse og fastslået, at der ikke

Læs mere

Den 8. september 2015 Udgave 6. Notat om sagsomkostninger i civile sager

Den 8. september 2015 Udgave 6. Notat om sagsomkostninger i civile sager Den 8. september 2015 Udgave 6 Notat om sagsomkostninger i civile sager Indledning Formålet med dette notat er at opstille nogle vejledende udgangspunkter for afgørelser om sagsomkostninger i civile sager.

Læs mere

Nye regler om syn og skøn og om brug af erklæringer fra partsudpegede ekspertvidner

Nye regler om syn og skøn og om brug af erklæringer fra partsudpegede ekspertvidner 28 Nye regler om syn og skøn og om brug af erklæringer fra partsudpegede ekspertvidner Ved Partner, Claus Berg 29 Program 1. Væsentlige nye ændringer i retsplejelovens regler om syn og skøn reglerne får

Læs mere

HØJESTERETSDOM OM FORHOLDET MELLEM ADVOKAT OG RETSHJÆLPSFORSIKRING

HØJESTERETSDOM OM FORHOLDET MELLEM ADVOKAT OG RETSHJÆLPSFORSIKRING 17. JUNI 2010 HØJESTERETSDOM OM FORHOLDET MELLEM ADVOKAT OG RETSHJÆLPSFORSIKRING Højesteret har ved dom af 10. juni 2010 fastslået, at en advokat ikke kan kræve betaling af klientens forsikringsselskab

Læs mere

Syn & skøn - grundlaget for skønsmandens besvarelse - ensidigt indhentet erklæring - SKM2014.336.ØLR

Syn & skøn - grundlaget for skønsmandens besvarelse - ensidigt indhentet erklæring - SKM2014.336.ØLR - 1 06.11.2014-21 Syn & skøn ensidigt indhentet erklæring 20140520 TC/BD Syn & skøn - grundlaget for skønsmandens besvarelse - ensidigt indhentet erklæring - SKM2014.336.ØLR Af advokat (L) og advokat (H),

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 Periodisering af renter af personskadeerstatninger ligningslovens 5, stk. 6 - procenttillæg og renter af restskatter efter kildeskatteloven ved tilbagefordeling eftergivelse efter lov om inddrivelse

Læs mere

Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring

Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring Foreninger, ikke-erhvervsdrivende fonde, selvejende institutioner, stiftelser mv. Almindelige betingelser DFO99-01 Indholdsfortegnelse Definitioner Pkt. Side hvem

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2012-0056 UL/li. København, den 3. januar 2013 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2012-0056 UL/li. København, den 3. januar 2013 KENDELSE. ctr. 1 København, den 3. januar 2013 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmægler Thomas Gammelgaard v/ HDI-GERLING forsikring Indiakaj 6 2100 København Ø Nævnet har modtaget klagen den 29. marts 2012. Klagen

Læs mere

De nye regler bygger bl.a. på dele af Retsplejerådets betænkning nr. 1436/2004 om reform af den civile retspleje III (Adgang til domstolene).

De nye regler bygger bl.a. på dele af Retsplejerådets betænkning nr. 1436/2004 om reform af den civile retspleje III (Adgang til domstolene). 20. december 2007 Notat om sagsomkostninger i småsager og sager i øvrigt med en økonomisk værdi på højst 50.000 kr. samt i sager, der er omfattet af lempelsen pr. 1. januar 2008 af advokaternes møderetsmonopol

Læs mere

Sagen afgøres uden mundtlig hovedforhandling, jf. retsplejelovens 366.

Sagen afgøres uden mundtlig hovedforhandling, jf. retsplejelovens 366. DOM Afsagt den 7. januar 2013 i sag nr. BS 11-676/2012: Holbæk Kommune Kanalstræde 2 4300 Holbæk mod GF Forsikring A/S Jernbanevej 65 5210 Odense NV Sagens baggrund og parternes påstande Denne sag er anlagt

Læs mere

NY DOM OM RETSHJÆLPSFORSIKRING - ADVOKATENS DIREKTE KRAV MOD SELSKABET

NY DOM OM RETSHJÆLPSFORSIKRING - ADVOKATENS DIREKTE KRAV MOD SELSKABET 17. APRIL 2012 NY DOM OM RETSHJÆLPSFORSIKRING - ADVOKATENS DIREKTE KRAV MOD SELSKABET En ny dom fastslår, at da sikredes advokat i en retshjælpssag har et direkte krav mod selskabet vedrørende sit salær,

Læs mere

Udkast til. Forslag. Lov om ændring af lov om erstatningsansvar

Udkast til. Forslag. Lov om ændring af lov om erstatningsansvar Retsudvalget 2009-10 REU alm. del Bilag 329 Offentligt Lovafdelingen Udkast til Kontor: Formueretskontoret Sagsnr.: 2010-702-0142 Dok.: DBJ40356 Forslag til Lov om ændring af lov om erstatningsansvar (Tidspunktet

Læs mere

NYHEDER FRA PLESNER JULI 2009. Ret til at føre vidne - trods generel formuleret begæring... 1 Alternativer til adcitation... 3

NYHEDER FRA PLESNER JULI 2009. Ret til at føre vidne - trods generel formuleret begæring... 1 Alternativer til adcitation... 3 NYHEDER FRA PLESNER JULI 2009 KONFLIKTLØSNING Ret til at føre vidne - trods generel formuleret begæring... 1 Alternativer til adcitation... 3 Ret til at føre vidne - trods generel formuleret begæring Af

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. marts 2012

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. marts 2012 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. marts 2012 Sag 335/2009 (1. afdeling) A (advokat Henrik Qwist, beskikket) mod Tryg Forsikring A/S (advokat Lars Bøgh Mikkelsen) I tidligere instanser er afsagt dom

Læs mere

Nordisk Forsikringstidskrift 2/2014. Arbejdsskadeforsikringen dækningsmæssige forhold. www.nft.nu

Nordisk Forsikringstidskrift 2/2014. Arbejdsskadeforsikringen dækningsmæssige forhold. www.nft.nu Arbejdsskadeforsikringen dækningsmæssige forhold KRISTIAN SVITH 1. Indledning, emneafgrænsning og disposition I henhold til Arbejdsskadesikringsloven 1 (ASL) 1, stk. 1 er en arbejdsgiver objektivt ansvarlig

Læs mere

Fremsat den 9. februar 2011 af justitsministeren (Lars Barfoed) Forslag. til

Fremsat den 9. februar 2011 af justitsministeren (Lars Barfoed) Forslag. til Lovforslag nr. L 136 Folketinget 2010-11 Fremsat den 9. februar 2011 af justitsministeren (Lars Barfoed) Forslag til Lov om ændring af lov om erstatningsansvar og lov om arbejdsskadesikring (Tidspunktet

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 19. februar 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 19. februar 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 19. februar 2016 Sag 248/2015 A kærer landsrettens afvisning af at behandle en kæresag om afslag på fri proces i en sag om forældremyndighed mv. (advokat Henrik Ehlers)

Læs mere

PRINCIPIEL LANDSRETSDOM KAN KOMMUNEN BLIVE ERSTATNINGSANSVARLIG OVER FOR FORSIKRINGS- SELSKABET - FORÆLDELSE AF REGRESKRAV

PRINCIPIEL LANDSRETSDOM KAN KOMMUNEN BLIVE ERSTATNINGSANSVARLIG OVER FOR FORSIKRINGS- SELSKABET - FORÆLDELSE AF REGRESKRAV 6. SEPTEMBER 2011 PRINCIPIEL LANDSRETSDOM KAN KOMMUNEN BLIVE ERSTATNINGSANSVARLIG OVER FOR FORSIKRINGS- SELSKABET - FORÆLDELSE AF REGRESKRAV Vestre Landsret har i en ny dom taget stilling til det principielle

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 6. november 2012

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 6. november 2012 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 6. november 2012 Sag 34/2011 (2. afdeling) FOA Fag og Arbejde som mandatar for A (advokat Karsten Høj, beskikket) mod Erstatningsnævnet (kammeradvokaten ved advokat Søren

Læs mere

PROCES: DER BØR HURTIGT TRÆFFES BESLUTNING OM FORELÆGGELSE FOR RETSLÆGERÅDET, ARBEJDSSKADE- STYRELSEN M.V.

PROCES: DER BØR HURTIGT TRÆFFES BESLUTNING OM FORELÆGGELSE FOR RETSLÆGERÅDET, ARBEJDSSKADE- STYRELSEN M.V. 20. NOVEMBER 2012 PROCES: DER BØR HURTIGT TRÆFFES BESLUTNING OM FORELÆGGELSE FOR RETSLÆGERÅDET, ARBEJDSSKADE- STYRELSEN M.V. Et par nye retsafgørelser illustrerer, at når retssag er blevet anlagt, bør

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 3. november 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 3. november 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 3. november 2015 Sag 113/2015 Dansk Ejendoms Analyse ved Tue Ulrich Hansen kærer afgørelse i sagen: Claus Wede (advokat Jakob Vinding) mod Søren Visnek (advokat

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 24. maj 2016

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 24. maj 2016 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 24. maj 2016 Sag 11/2015 (2. afdeling) A (advokat Lars Sandager, beskikket) mod Alm. Brand Forsikring A/S (advokat Christina Neugebauer) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

RESPONSA FRA FORSIKRING & PENSION TIL BRUG FOR RETSSAGER

RESPONSA FRA FORSIKRING & PENSION TIL BRUG FOR RETSSAGER 19. FEBRUAR 2015 RESPONSA FRA FORSIKRING & PENSION TIL BRUG FOR RETSSAGER I visse retssager kan det have betydning at få afklaret, hvad der er forsikringsmæssig praksis, eller få forklaret særlige forsikringstekniske

Læs mere

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 85 Offentligt

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 85 Offentligt Retsudvalget 2016-17 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 85 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Civilafdelingen Dato: 8. december 2016 Kontor: Procesretskontoret Sagsbeh:

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 4. april 2014

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 4. april 2014 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 4. april 2014 Sag 177/2012 (2. afdeling) Tryg Forsikring A/S (advokat Jens Andersen-Møller) mod HK som mandatar for A (advokat Asger Tue Pedersen) I tidligere instans

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne var interesserede i at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne var interesserede i at købe. 1 København, den 1. november 2010 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. Ejendomsmægler Anja Schultz-Rasmussen v/ Pro Erhvervsadvokater Esplanaden 34A, 2. 1263 København K Nævnet har modtaget klagen den 15.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 17. august 2010

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 17. august 2010 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 17. august 2010 Sag 164/2008 (2. afdeling) TrygVesta Forsikring A/S (advokat Christina Neugebauer) mod Finansforbundet som mandatar for A (advokat Søren Kjær Jensen)

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for. Retshjælpsforsikring for Lystfartøjskasko

Forsikringsbetingelser. for. Retshjælpsforsikring for Lystfartøjskasko Betingelser nr. 950901 Forsikringsbetingelser for Retshjælpsforsikring for Lystfartøjskasko KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf 77 32 50 00, CVR-nr.: 25 79 25 64 Forsikringsbetingelser

Læs mere

Entreprisedagen Oplæg om sagkyndig bevisførelse

Entreprisedagen Oplæg om sagkyndig bevisførelse 1 Entreprisedagen Oplæg om sagkyndig bevisførelse 4. oktober 2017 Partner, advokat (H) Håkun Djurhuus, Bech-Bruun 2 Program 1. Væsentlige nye ændringer i retsplejelovens regler om syn og skøn reglerne

Læs mere

Syn og skøn - honorar til skønsmanden afvist, da skønsrapporten ikke blev udarbejdet som følge af skønsmandens sygdom - SKM

Syn og skøn - honorar til skønsmanden afvist, da skønsrapporten ikke blev udarbejdet som følge af skønsmandens sygdom - SKM - 1 Syn og skøn - honorar til skønsmanden afvist, da skønsrapporten ikke blev udarbejdet som følge af skønsmandens sygdom - SKM2017.414.VLR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Vestre Landsret

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 17. november 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 17. november 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 17. november 2016 Sag 72/2016 Advokat Dan Terkildsen (selv) mod Processelskabet af 28. august 2009 ApS (advokat Tage Siboni) I tidligere instanser er afsagt kendelse

Læs mere

PRINCIPIEL LANDSRETSDOM OM FAREFORØGELSE

PRINCIPIEL LANDSRETSDOM OM FAREFORØGELSE 25. NOVEMBER 2013 PRINCIPIEL LANDSRETSDOM OM FAREFORØGELSE Østre Landsret har i en ny dom behandlet principielle spørgsmål om dels, hvornår forudsætningerne for anvendelse af FAL 45 er opfyldt; dels hvorledes

Læs mere

GARANTIER OG INDTRÆDEN/IKKE INDTRÆDEN I ENTREPRISEKONTRAKTEN

GARANTIER OG INDTRÆDEN/IKKE INDTRÆDEN I ENTREPRISEKONTRAKTEN 23/12 2011 GARANTIER OG INDTRÆDEN/IKKE INDTRÆDEN I ENTREPRISEKONTRAKTEN af advokat (L) Erik Larsson, partner i Maqs Law Firm Artiklen er optrykt i T:BB 2012 s. 131 ff. Artiklen vurderer garantens muligheder

Læs mere

TO NYE DOMME OM RETSHJÆLPSFORSIKRING

TO NYE DOMME OM RETSHJÆLPSFORSIKRING 21. APRIL 2010 TO NYE DOMME OM RETSHJÆLPSFORSIKRING I betragtning af, at retshjælpsforsikringen giver liv til tusindvis af retssager, er det paradoksalt, at der næsten ingen retssager føres om retshjælpsforsikringen

Læs mere

FORSIKRINGS- OG ERSTATNINGSRET OKTOBER 2002

FORSIKRINGS- OG ERSTATNINGSRET OKTOBER 2002 AKTUEL FORSIKRINGS- OG ERSTATNINGSRET OKTOBER 2002 EN ORIENTERING FRA PLESNER SVANE GRØNBORG OM AKTUEL FORSIKRINGS- OG ERSTATNINGSRET TOTALHARMONISERING AF PRODUKTANSVAR PRODUKTANSVARSLOVENS 10 - EN BESTEMMELSE

Læs mere

Forsikringsbetingelser for RETSHJÆLPSFORSIKRING for erhvervsbygninger

Forsikringsbetingelser for RETSHJÆLPSFORSIKRING for erhvervsbygninger Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for RETSHJÆLPSFORSIKRING for erhvervsbygninger Tillæg til forsikringsbetingelser for ANDEN BYGNINGSBESKADIGELSE - ERHVERV Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 10-12-2012 31-01-2013 22-13 1200988-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 10-12-2012 31-01-2013 22-13 1200988-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 10-12-2012 31-01-2013 22-13 1200988-12 Status: Gældende Principafgørelse om: arbejdsskade - deltid - erhvervsevnetab - årsløn

Læs mere

Den nye danske forældelseslov og forsikringsaftaleloven

Den nye danske forældelseslov og forsikringsaftaleloven NFT 4/2007 Den nye danske forældelseslov og forsikringsaftaleloven af Jens Teilberg Søndergaard og Gitte Danelund I artiklen gennemgås hovedtrækkene i den nye danske forældelseslov og de nyaffattede bestemmelser

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 28. april 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 28. april 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 28. april 2016 Sag 152/2015 Kurator, advokat Michael Serring, kærer Østre Landsrets afgørelse om afvisning af kære af Sø- og Handelsrettens skifterets afgørelse

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 13. september 2013

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 13. september 2013 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 13. september 2013 Sag 306/2012 (1. afdeling) A (advokat Gunnar Homann) mod Justitsministeriet (kammeradvokat K. Hagel-Sørensen) Biintervenient til støtte for appellanten:

Læs mere

INTERNATIONALE RETSSAGER SØ- OG HANDELSRETTENS KOMPETENCE

INTERNATIONALE RETSSAGER SØ- OG HANDELSRETTENS KOMPETENCE 1. DECEMBER 2010 INTERNATIONALE RETSSAGER SØ- OG HANDELSRETTENS KOMPETENCE En ny principiel kendelse tager stilling til, hvornår en part efter retsplejelovens 225, stk. 2, kan forlange en retssag behandlet

Læs mere

Vedlagt fremsendes i 5 eksemplarer besvarelse af spørgsmål nr. 215 af 27. april 2004 fra Folketingets Retsudvalg (Alm. del bilag 737).

Vedlagt fremsendes i 5 eksemplarer besvarelse af spørgsmål nr. 215 af 27. april 2004 fra Folketingets Retsudvalg (Alm. del bilag 737). Vedlagt fremsendes i 5 eksemplarer besvarelse af spørgsmål nr. 215 af 27. april 2004 fra Folketingets Retsudvalg (Alm. del bilag 737). / Besvarelse af spørgsmål nr. 215 af 27. april 2004 fra Folketingets

Læs mere

Klager. J.nr. 2010-0089 aq. København, den 8. marts 2011 KENDELSE. ctr.

Klager. J.nr. 2010-0089 aq. København, den 8. marts 2011 KENDELSE. ctr. 1 København, den 8. marts 2011 KENDELSE Klager ctr. EDC Mæglerne Åløkken ApS v/ advokat Lars Høj Andersson Hunderupvej 71, Boks 1311 5100 Odense C Nævnet har modtaget klagen den 14. april 2010. Klagen

Læs mere

LANDSRETSKENDELSE OM SAGSOMKOSTNINGER - DOM OM FORSIKRINGSPRÆMIE

LANDSRETSKENDELSE OM SAGSOMKOSTNINGER - DOM OM FORSIKRINGSPRÆMIE 21. FEBRUAR 2011 LANDSRETSKENDELSE OM SAGSOMKOSTNINGER - DOM OM FORSIKRINGSPRÆMIE En ny landsretskendelse støtter det synspunkt, at der ved fastsættelse af sagsomkostninger ikke længere ses "slavisk" på

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. oktober 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. oktober 2012 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. oktober 2012 Sag 148/2012 Advokat Søren Kjær Jensen kærer Østre Landsrets salærafgørelse i sagen: Ankestyrelsen (kammeradvokaten ved advokat Henrik Nedergaard

Læs mere

5. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har Klager klaget over indklagede.

5. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har Klager klaget over indklagede. København, den 28. marts 2014 J.nr. 2012-2617/JSC 5. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har Klager klaget over indklagede. Sagens tema: Klager har klaget over, at indklagede har tilsidesat

Læs mere

Fri proces under anke til højesteret

Fri proces under anke til højesteret Fri proces under anke til højesteret Henstillet til justitsministeriet at meddele fri proces under anke til højesteret af en sag om den fremgangsmåde, der var fulgt ved overførsel af lokalplanlægningen

Læs mere

1 Tvangsauktioner over andelsboliger og andelsboligforeningers ejendomme

1 Tvangsauktioner over andelsboliger og andelsboligforeningers ejendomme Indhold 1 Tvangsauktioner over andelsboliger og andelsboligforeningers ejendomme 2 Moms på salg af byggegrunde 1 Tvangsauktioner over andelsboliger og andelsboligforeningers ejendomme Af advokat Jette

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 10. juni 2015

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 10. juni 2015 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 10. juni 2015 Sag 37/2014 (2. afdeling) FTF som mandatar for BUPL som mandatar for A (advokat Søren Kjær Jensen) mod Ankestyrelsen (Kammeradvokaten ved advokat Henrik

Læs mere

HØJESTERETSDOM OM BEVIS FOR GROV UAGTSOMHED SAGSOMKOSTNINGER VED ADCITATION

HØJESTERETSDOM OM BEVIS FOR GROV UAGTSOMHED SAGSOMKOSTNINGER VED ADCITATION 28. JUNI 2010 HØJESTERETSDOM OM BEVIS FOR GROV UAGTSOMHED SAGSOMKOSTNINGER VED ADCITATION Højesteret har ved dom af 23. juni 2010 fundet, at det ikke var bevist, at den brand, som en 14-årig dreng sammen

Læs mere

TotalErhverv Retshjælpsforsikring. Forsikringsvilkår TE-RE-01

TotalErhverv Retshjælpsforsikring. Forsikringsvilkår TE-RE-01 TotalErhverv Retshjælpsforsikring Forsikringsvilkår TE-RE-01 Indholdsfortegnelse Hvem er sikrede 1. Hvor dækker forsikringen 2. Hvad dækkes 3. Hvad dækkes ikke 4. Forsikringen dækker følgende omkostninger

Læs mere

D O M. Afsagt den 20. januar 2014 af Østre Landsrets 10. afdeling (landsdommerne Sanne Kolmos, Karen Hald og Peter Fauerholdt Thommesen (kst.)).

D O M. Afsagt den 20. januar 2014 af Østre Landsrets 10. afdeling (landsdommerne Sanne Kolmos, Karen Hald og Peter Fauerholdt Thommesen (kst.)). D O M Afsagt den 20. januar 2014 af Østre Landsrets 10. afdeling (landsdommerne Sanne Kolmos, Karen Hald og Peter Fauerholdt Thommesen (kst.)). 10. afd. nr. B-4362-12: Fagligt Fælles Forbund som mandatar

Læs mere

Ledelsens Basis Forsikring Foreninger LBFF-I-09-01 - en HDI-Gerling on-line forsikring

Ledelsens Basis Forsikring Foreninger LBFF-I-09-01 - en HDI-Gerling on-line forsikring Almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler 1.0 Sikrede 1.1 Sikrede er alle nuværende, tidligere og fremtidige; - bestyrelsesmedlemmer, herunder suppleanter,

Læs mere

Personskadeerstatning A-Z. - et overblik

Personskadeerstatning A-Z. - et overblik Personskadeerstatning A-Z - et overblik Advokat Christian Bo Krøger-Petersen, Kammeradvokaten Advokat Marianne Fruensgaard, Hjulmand og Kaptain FEF Danske Advokaters Fagdag 2012 Erstatningssystemet Erstatningsansvarsloven

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 23. september 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 23. september 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 23. september 2013 Sag 326/2011 (1. afdeling) If Skadeforsikring (advokat Michael S. Wiisbye) mod A (advokat Niels Rex, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 24. juli 2017

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 24. juli 2017 HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 24. juli 2017 Sag 110/2017 A (advokat Charlotte Castenschiold, beskikket) mod B I tidligere instanser er afsagt kendelser af Retten i Svendborg den 14. november 2016

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 29. oktober 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 29. oktober 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 29. oktober 2015 Sag 201/2015 LIP Regnskab & Consult ved Lisbeth Irene Vedel Pedersen, Advokat Lisbeth Pedersen ApS og Lipsen Holding ApS (advokat Lisbeth Pedersen

Læs mere

Præsidenterne for Vestre og Østre Landsret

Præsidenterne for Vestre og Østre Landsret Præsidenterne for Vestre og Østre Landsret Den 17/12-2008 J.nr. 85A-VL-008-07 72A-ØL-009-08 Notat om afgørelser om sagsomkostninger i civile sager. 1. Dette notat erstatter notat af 17. juni 2005 om afgørelser,

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget 2012-13 L 53, endeligt svar på spørgsmål 133 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget 2012-13 L 53, endeligt svar på spørgsmål 133 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2012-13 L 53, endeligt svar på spørgsmål 133 Offentligt Folketingets Beskæftigelsesudvalg Christiansborg 1240 København K Beskæftigelsesministeriet Ved Stranden 8 1061 København

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 12. januar 2017

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 12. januar 2017 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 12. januar 2017 Sag 223/2015 (2. afdeling) Jysk Miljørens A/S (advokat Arne Paabøl Andersen) mod Fredericia Kommune (advokat Mads Kobberø) og Tryg Forsikring A/S (advokat

Læs mere

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin ejendom og rettede derfor henvendelse til indklagede.

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin ejendom og rettede derfor henvendelse til indklagede. 1 København, den 18. november 2008 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. Ejendomsmægler MDE Jørgen Hedegaard Madsen Strandvejen 55, Lønstrup 9800 Hjørring Sagen angår spørgsmålet, om indklagede er erstatningsansvarlig

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 29. marts 2012

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 29. marts 2012 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 29. marts 2012 Sag 296/2009 (1. afdeling) A og B (advokat Poul Hvilsted for begge) mod Miljøstyrelsen (kammeradvokaten ved advokat Kurt Bardeleben) I tidligere instans

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget 2014-15 (2. samling) BEU Alm.del supplerende svar på spørgsmål 197 Offentligt. Resumé: Ny praksis

Beskæftigelsesudvalget 2014-15 (2. samling) BEU Alm.del supplerende svar på spørgsmål 197 Offentligt. Resumé: Ny praksis Beskæftigelsesudvalget 2014-15 (2. samling) BEU Alm.del supplerende svar på spørgsmål 197 Offentligt KEN nr 11009 af 11/11/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 12. november 2015 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet

Læs mere

UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR GRØNLANDS LANDSRET

UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR GRØNLANDS LANDSRET UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR GRØNLANDS LANDSRET Den 2. maj 2016 blev af Grønlands Landsret i sagen sagl.nr. C 091/16 (Retten i Grønlands sagl.nr. BS 190100/2013) Sagsøger (advokat Finn Meinel, Nuuk j.nr. 11809)

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 1. oktober 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 1. oktober 2012 UDSKRIFT AF HØJESTERETS ANKE- OG KÆREMÅLSUDVALGS DOMBOG HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 1. oktober 2012 Sag 103/2012 Hvam Maskinstation ved Peter Ardahl Jørgensen (advokat Torben F. Pedersen) mod

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2009-0125 UL/li. København, den 24. november 2011 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2009-0125 UL/li. København, den 24. november 2011 KENDELSE. ctr. 1 København, den 24. november 2011 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Søren Bak v/advokat Peter Klitgaard Ganløseparken 58 Ganløse 3660 Stenløse og Home Erhverv Sjælland A/S v/advokat

Læs mere

Klagerne. København, den 1. november 2010 KENDELSE. ctr. Ejendomsmægleraktieselskabet Poul Erik Bech v/ Chartis Kalvebod Brygge 45 1560 København V.

Klagerne. København, den 1. november 2010 KENDELSE. ctr. Ejendomsmægleraktieselskabet Poul Erik Bech v/ Chartis Kalvebod Brygge 45 1560 København V. 1 København, den 1. november 2010 KENDELSE Klagerne ctr. Ejendomsmægleraktieselskabet Poul Erik Bech v/ Chartis Kalvebod Brygge 45 1560 København V. Nævnet har modtaget klagen den 5. marts 2010. 2 Klagen

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at købe. 1 København, den 25. januar 2011 KENDELSE Klagerne ctr. EDC Mæglerne Poul Erik Bech A/S v/chartis Kalvebod Brygge 45 1560 København V Nævnet har modtaget klagen den 14. maj 2010. Klagen angår spørgsmålet,

Læs mere

Præsidenterne for Vestre og Østre Landsret

Præsidenterne for Vestre og Østre Landsret Præsidenterne for Vestre og Østre Landsret Den 17/12-2008 J.nr. 85A-VL-008-07 72A-ØL-009-08 Notat om afgørelser om sagsomkostninger i civile sager. 1. Dette notat erstatter notat af 17. juni 2005 om afgørelser,

Læs mere

Af afgørelsen af 31. januar 2011 fra Patientforsikringen, der blev sendt direkte til A fremgår:

Af afgørelsen af 31. januar 2011 fra Patientforsikringen, der blev sendt direkte til A fremgår: DOM Afsagt den 12. april 2016 i sag nr. BS 1-2241/2014: Region Syddanmark Damhaven 12 7100 Vejle (advokat Mads Brandt, Vejle) mod A vej X-by (advokat Niels L. Johansen, Vejle) Sagens baggrund og parternes

Læs mere

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 21. august 2007 (sag nr. 27-2006-S)

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 21. august 2007 (sag nr. 27-2006-S) Side 1 af 8 Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 21. august 2007 (sag nr. 27-2006-S) K mod Statsautoriseret revisor R Ved brev af 20. marts 2006 har K klaget over

Læs mere

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat A på vegne af klager klaget over advokat B, og advokat B har modklaget over advokat A.

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat A på vegne af klager klaget over advokat B, og advokat B har modklaget over advokat A. København, den 6. maj 2014 Sagsnr. 2013 1581/8KR/CBW 6. og 8. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har advokat A på vegne af klager klaget over advokat B, og advokat B har modklaget

Læs mere

D O M. afsagt den 4. december 2015 af Vestre Landsrets 12. afdeling (dommerne Michael Ellehauge, Torben Geneser og Dorte Jensen) i ankesag

D O M. afsagt den 4. december 2015 af Vestre Landsrets 12. afdeling (dommerne Michael Ellehauge, Torben Geneser og Dorte Jensen) i ankesag D O M afsagt den 4. december 2015 af Vestre Landsrets 12. afdeling (dommerne Michael Ellehauge, Torben Geneser og Dorte Jensen) i ankesag V.L. B 0699 14 Boet efter A (advokat Michael S. Wiisbye, København)

Læs mere

E har påstået erstatningskravet hjemvist til realitetsbehandling ved Statsadvokaten.

E har påstået erstatningskravet hjemvist til realitetsbehandling ved Statsadvokaten. D O M afsagt den 5. december 2013 Rettens nr. 11-3506/2013 Politiets nr. SA4-2010-521-0611 Erstatningssøgende E mod Anklagemyndigheden Denne sag er behandlet med domsmænd. E var i tiden fra den 15. februar

Læs mere

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 27. maj 2014. faglig voldgiftssag (FV2013-0148): Fagligt fælles forbund, Transportgruppen

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 27. maj 2014. faglig voldgiftssag (FV2013-0148): Fagligt fælles forbund, Transportgruppen PROTOKOLLAT med tilkendegivelse af 27. maj 2014 i faglig voldgiftssag (FV2013-0148): Fagligt fælles forbund, Transportgruppen (advokat Evelyn Jørgensen) mod Dansk Erhverv Arbejdsgiver for Dansk Supermarked

Læs mere

D O M. afsagt den 21. april 2017 af Vestre Landsrets 6. afdeling (dommerne Michael Ellehauge, Hanne Kildal og Chris Olesen) i ankesag

D O M. afsagt den 21. april 2017 af Vestre Landsrets 6. afdeling (dommerne Michael Ellehauge, Hanne Kildal og Chris Olesen) i ankesag D O M afsagt den 21. april 2017 af Vestre Landsrets 6. afdeling (dommerne Michael Ellehauge, Hanne Kildal og Chris Olesen) i ankesag V.L. B 1220 16 HK Danmark som mandatar for A (advokat Mie Andersen,

Læs mere

DOM OM ANSVAR FOR OLIEFORURENING - BEVIS FOR ANSVARSGRUNDLAG OG ÅRSAGSFORBINDELSE

DOM OM ANSVAR FOR OLIEFORURENING - BEVIS FOR ANSVARSGRUNDLAG OG ÅRSAGSFORBINDELSE 29. APRIL 2010 DOM OM ANSVAR FOR OLIEFORURENING - BEVIS FOR ANSVARSGRUNDLAG OG ÅRSAGSFORBINDELSE En ny landsretsdom tager bl.a. stilling til, hvorvidt der i en erstatningssag om ansvar for olieforurening

Læs mere

Udvalget om bedre og mere effektiv behandling af civile sager ved domstolene,

Udvalget om bedre og mere effektiv behandling af civile sager ved domstolene, Retsplejerådet Dato: 14. august 2013 Kontor: Procesretskontoret Sagsbeh: Cecilie Maarbjerg Qvist Sagsnr.: 2012-4007-0003 Dok.: 746516 Retsplejerådets notat til Udvalget om bedre og mere effektiv behandling

Læs mere

Retshjælpsforsikring for lystfartøjskasko

Retshjælpsforsikring for lystfartøjskasko Gjensidige Forsikring Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 6. august 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 6. august 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 6. august 2015 Sag 139/2015 Advokat Mogens Olesen kærer Vestre Landsrets kendelse i sagen: A (advokat Mogens Olesen) mod B (advokat Hanne Louise Mikkelsen) I tidligere

Læs mere

Oplysningerne i sagen Denne dom indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling, jf. retsplejelovens

Oplysningerne i sagen Denne dom indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling, jf. retsplejelovens Retten i Glostrup Udskrift af dombogen DOM fsagt den 3. april 2014 i sag nr. BS 10-3190/2012: Tryg Forsikring /S Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup mod nkestyrelsen maliegade 25 Postboks 9080 1022 København

Læs mere

LANDSRETSDOM OM WHIPLASHSKADE VED LAVENERGI- TRAUME

LANDSRETSDOM OM WHIPLASHSKADE VED LAVENERGI- TRAUME 11. APRIL 2014 LANDSRETSDOM OM WHIPLASHSKADE VED LAVENERGI- TRAUME Passageren i en bil, der med en hastighed af ca. 3,5 km/t bakkede ind i en betonsøjle, gjorde gældende, at efterfølgende gener i form

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. oktober 2014 Sag 89/2013 (2. afdeling) A (advokat Carsten Lyngs) mod Advokatnævnet (advokat Dorthe Horstmann) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Holstebro

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 7. april 2011 Kontor: Formueretskontoret Sagsnr.: 2010-702-0142 Dok.: JOK41561 Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 2 vedrørende

Læs mere

Vejledning om genvurdering, genoptagelse og forældelse af arbejdsskadesager

Vejledning om genvurdering, genoptagelse og forældelse af arbejdsskadesager Arbejdsskadestyrelsen 2. udgave 12. december 2006 Vejledning om genvurdering, genoptagelse og forældelse af arbejdsskadesager Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Generelt om genvurdering og genoptagelse...

Læs mere

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har X (herefter kaldet klager) klaget over advokat A (herefter kaldet indklagede).

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har X (herefter kaldet klager) klaget over advokat A (herefter kaldet indklagede). København, den 12. januar 2010 J. nr. 2009-01-0663 MRY/LOV 1. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har X (herefter kaldet klager) klaget over advokat A (herefter kaldet indklagede).

Læs mere

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over advokat Henrik Andersen, København K.

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over advokat Henrik Andersen, København K. København, den 29. februar 2016 Sagsnr. 2015-1590/CBW 1. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over advokat Henrik Andersen, København K. Klagens tema: [Klager] har

Læs mere

Arbejdsskadeforsikring

Arbejdsskadeforsikring Forsikringsbetingelser for Arbejdsskadeforsikring Indhold 1. Forsikringens omfang... 2 2 Forsikringens ikrafttrædelse... 2 3 Forsikringstagerens oplysningspligt... 2 4 Præmiens beregning... 2 5 Præmiens

Læs mere

Vejledende udtalelse fra Beskæftigelsesministeriet om den bagudrettede virkning af EU-domstolens dom C-318/13

Vejledende udtalelse fra Beskæftigelsesministeriet om den bagudrettede virkning af EU-domstolens dom C-318/13 NOTAT Vejledende udtalelse fra Beskæftigelsesministeriet om den bagudrettede virkning af EU-domstolens dom C-318/13 Baggrund Ved dom af 3. september 2014 i sag C-118/13, X, EU: C: 2014: 2133 (herefter

Læs mere

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat A på vegne af et forsikringsselskab og et byggeselskab klaget over indklagede.

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat A på vegne af et forsikringsselskab og et byggeselskab klaget over indklagede. København, den 30. september 2013 Sagsnr. 2011-4523/CHN/JML 5. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har advokat A på vegne af et forsikringsselskab og et byggeselskab klaget over indklagede.

Læs mere

Retshjælpsforsikring for lystfartøjskasko

Retshjælpsforsikring for lystfartøjskasko Gjensidige Forsikring Nyropsgade 45 DK-1602 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 32 45 02 02 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring BA, Norge

Læs mere