En seniorpolitik skal anskues som en del af en helhed (livet, personalepolitikken):

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "En seniorpolitik skal anskues som en del af en helhed (livet, personalepolitikken):"

Transkript

1 Senirplitik Indledning I Helsingør Kmmune har vi fkus på medarbejdernes frskellige behv i frskellige livsfaser g livssituatiner. Ifølge Kmmunens verrdnede persnaleplitik g lvgivningen er det legitimt fr både kvinder g mænd i krtere eller længere perider af arbejdslivet at gå på barselsrlv eller vælge deltidsansættelse, uden at fremtidige muligheder fr uddannelse g karriereudvikling bliver frringet. Fr at sikre balancen mellem arbejdsliv g familieliv har vi desuden på mange arbejdspladser skabt mulighed fr fleksibilitet i hverdagen gennem brug af flekstid eller individuelle rdninger m nedsat arbejdstid. En senirplitik skal anskues sm en del af en helhed (livet, persnaleplitikken): yngre medarbejdere g senirmedarbejdere er ligeværdige; de har blt nget frskelligt at tilbyde tanker m arbejdsliv skal være psitive (kræver dialg, samarbejde g udvikling mkring arbejdspgaverne) j mere menneskets ressurcer bliver brugt, des mere meningsfyldt bliver den enkeltes liv g det bidrager alt sammen til prdukt- g serviceudvikling g et gdt arbejdsmiljø seniralderen er blt én af mange faser i livet senirplitik er et led i karriereplanlægningen Frmål Senirplitiske rdninger skal sikre arbejdsstedernes evne til fleksibel, effektiv g kmpetent pgavevaretagelse g samtidig imødekmme ønsker g behv hs senirmedarbejdere. Målsætningen med senirplitikken er at kmme igennem et generatinsskifte uden de stre mkstninger såvel fagligt sm menneskeligt. Det knkrete frmål med senirplitikken er: at fasthlde senirmedarbejdere, så deres erfaringer g viden frtsat kan kmme kmmunen til gde at tilbyde senirmedarbejdere frtsat udvikling gennem efteruddannelse, kurser m.m. at sikre at senirmedarbejdere på en gd måde fratræder, hvis de efter mange år på arbejdspladsen ønsker at fratræde side 1 af 11

2 I en tid med faldende ungdmsårgange, stigende beskæftigelse g stigende gennemsnitsalder hs de ansatte i kmmunen bør senirplitikken vervejende have karakter af at være en fasthldelsesplitik. Med henblik på at fasthldemedarbejdere på 60 år eller derver, der har til hensigt at gå på pensin/efterløn, vil Helsingør Kmmune tilbyde medarbejderne i målgruppen så ptimale arbejdsvilkår, sm frhldene på arbejdspladsen verhvedet muliggør. Senirplitikken, der hviler på et frivillighedsprincip, g sm er en del af kmmunens persnaleplitik, skal medvirke til, at alle medarbejderes kvalifikatiner bliver nyttige g kmmer både den enkelte medarbejder g arbejdspladsen til gde. Den enkelte leder skal være pmærksm på alt, der kan mtivere den enkelte medarbejder til at den ansatte udskyder tidspunktet fr at gå på pensin g dermed bliver fasthldt på arbejdspladsen. Inspiratin, udfrdring, selvstændighed g hensyntagen i det daglige arbejde er alle væsentlige elementer i mtivatinen fr en frtsat tilknytning til arbejdspladsen. Det er vigtigt, at gså medarbejdere i denne målgruppe bliver tilbudt g deltager i uddannelses- g udviklingsmæssige initiativer. Fr mange medarbejdere er det attraktivt at de har mulighed fr at blive lettet i frhld til deres arbejdsbyrde, g det bør altid vervejes, m det er hensigtsmæssigt at mfrdele arbejdspgaver. Senirplitikken giver mulighed fr at nedsætte den ugentlige arbejdstid sm en generel lettelse af arbejdsbyrden. Det er attraktivt fr mange medarbejdere, der vervejer ellers at gå på efterløn/pensin. Senirrdninger Etablering af senirrdninger med hjemmel i Rammeaftalen m senirplitik er altid individuelle g knkrete. Frmålet med senirrdninger er at skabe mere fleksible vilkår på arbejdspladsen, så de senirer, der under ufrandrede vilkår ville frlade arbejdspladsen, fasthldes. Det følger af Rammeaftalen, at der skal gives tilbud m senirsamtale, samt at der er mulighed fr at indgå følgende 3 senirrdninger: 1. Senirstillinger 2. Generatinsskifterdninger 3. Fratrædelsesrdninger side 2 af 11

3 Helsingør Kmmunes senirplitik indehlder retningslinjer fr at afhldesenirsamtaler, herunder bestemmelser m alderskriterier samt frslag til at indgåsenirrdninger g aftaler. Senirplitikken indehlder en nærmere beskrivelse af de 3 senirrdninger, g der henvises derfr til Rammeaftalen fr en uddybning af bestemmelserne, jf Senirstillinger Senirstillinger kan anvendes i de situatiner, hvr en medarbejder g en leder i fællesskab er enige m, at en eller flere ændringer i den nuværende stilling eller m at prette en egentlig senirstilling vil kunne bidrage til at fasthlde den ansatte på arbejdspladsen. Fr chefer g ledere kan et relevant alternativ til pensinering derfr gså være en senirstilling i frm af en stilling uden ledelsesansvar. Senirstillinger kan etableres i t frmer, sm kan kmbineres: a) Nedsat tid b) Ændret jbindhld En senirstilling vil altid indebære bevarelse af pensin beregnet efter lønnen g beskæftigelsesgraden i hidtidig stilling. Elementerne i en senirstilling kan i øvrigt bestå i: Hel eller delvis bevarelse af løn i frbindelse med evt. lavere løn i senirstillingen Pensinsfrbedring tilkøb af pensinsalder til tjenestemænd/ekstra pensinsbidrag fr ikke-tjenestemænd Fasthldelsesbnus hvis senirstillingen fratrædes efter det 62. år Kriterier: Alder Medarbejdere, der er fyldt 60 år, når rdningen træder i kraft, kan få tilbudt en senirstilling, hvr den ugentlige arbejdstid er nedsat med løntilskud fra den centrale pulje. Anciennitet Den ansatte skal have 5 års anciennitet i Helsingør Kmmune. side 3 af 11

4 Løbetid Der kan maksimalt ydes kmpensatin i 5 år. Så frem a rdningens udløb ikke falder sammen med fratrædelsestidspunktet, vergår den ansatte til en aflønning i frhld til den faktiske ugentlige beskæftigelse. Ansøgers frhld Ansøgninger m senirstillinger begrundet i den ansattes ønske m mere rekreativ tid, eksempelvis med baggrund i et sygdmsfrløb/billede, nedslidning g stress eller hårdt psykisk/fysisk krævende arbejde kan imødekmmes. Ansøgninger m senirstilling begrundet udelukkende i den ansattes alder g et generelt ønske m nedsat tid vil ikke blive imødekmmet. Arbejdspladsens frhld Ansøgninger begrundet i arbejdspladsens situatin, eksempelvis mstrukturering g ændrede pgavefunktiner, rekrutteringsprblemer sammenhldt med behv fr fasthldelse, fasthldelse af viden g kmpetencer kan imødekmmes. Ansøgninger, der i vervejende grad er begrundet i frhld på arbejdspladsen, vil have frtrinsret i frhld til ansøgninger, der primært er begrundet i ansøgers frhld. Ttalrammeenheden kan dg stadig ved fuld egen finansiering indgå aftaler g senirstillinger fra det fyldte 57. år. Pensin Fr alle senirstillinger gælder, at pensinsindbetaling/ptjening af pensinsalder frtsætter sm i den hidtidige stilling g hidtidige beskæftigelsesgrad. En mulighed fr tillæggelse af ekstrardinær pensinsalder eller ekstra indbetaling af pensinsbidrag er, at stillingen først fratrædes efter det fyldte 62. år. Tillæggelse af ekstrardinær pensinsalder eller indbetaling af ekstrardinært pensinsbidrag sker under hensyntagen til ansættelsens længde g efter en knkret individuel vurdering. Bnus Hvis den ansatte fratræder senirstillingen efter det fyldte 62. år, kan der aftales en særlig fratrædelsesbnus. side 4 af 11

5 2. Generatinsskifterdninger I henhld til Rammeaftale m senirplitik kan fasthldelse af chefer g ledere ske ved etablering af en generatinsskifterdning i nuværende stilling. Kriterier: Alder Fasthldelse i hidtidig stilling g derefter fratrædelse: Min. 54 år. Maksimal løbetid Generatinsskifterdningen kan etableres fr en peride på max. 6 år g med et fratrædelsestidspunkt tidligst fra pågældendes fyldte 60. år. I en generatinsskifterdning kan fastsættes: a) Et løntillæg på p til 15 % af årslønnen (inkl. evt. særligt tillæg, tpcheftillæg, kvalifikatins- g funktinstillæg men eksl. resultatlønstillæg) b) En fasthldelsesbnus på p til 3 måneders løn med tillæg af yderligere 1 månedsløn pr. generatinsskifteår. Generatinsskiftetillægget indgår i beregningen eller c) En pensinsfrbedring p til en samlet værdi på 15 % af løntillæggets maksimum. Fr tjenestemænd kan der tillægges p til 4 års ekstrardinær pensinsalder ved supplerende anvendelse af værdien af løntillæg g/eller fasthldelsesbnus. Fr nærmere uddybning af reglerne, se Rammeaftale m senirplitik. 3. Fratrædelsesrdninger Fratrædelsesrdninger bliver kun brugt fr at fremme, eller sm led i et generatinsskifte, i frbindelse med budgetbesparelser, ved rganisatins/strukturændringer g i frbindelse med mængde-/g nrmtilpasninger. Fratrædelsesrdninger kan bestå af: a) Fratrædelsesgdtgørelse b) Tjenestefri med sædvanlig løn c) Pensinsfrbedring side 5 af 11

6 a) Fratrædelsesgdtgørelse I følge Helsingør Kmmunes persnaleplitik ydes gdtgørelse i frhld til ansættelsens længde g under hensyntagen til, m der skal ydes fratrædelsesgdtgørelse efter funktinærlvens 2a. Fratrædelsesgdtgørelsens størrelse fastsættes sm udgangspunkt i frhld til ansættelsens længde. Ansat mellem: 9 år 12 år p til 2 måneders løn 12 år 15 år p til 4 måneders løn 15 år g pefter p til 6 måneders løn I frbindelse med fratræden kan der ydes en gdtgørelse på indtil 6 måneders løn. b) Tjenestefri med sædvanlig løn Ikke-tjenestemænd kan i frbindelse med fratræden ydes p til 6 måneders tjenestefrihed med sædvanlig løn. c) Pensinsfrbedring Kriterier: Alder Når en tjenestemand, der er fyldt 60 år, fratræder stillingen med henblik på at ppebære aldersbetinget førtids- eller egenpensin, kan der tillægges p til 4 års ekstrardinær pensinsalder. Tillæggelse af ekstrardinær pensinsalder kan ikke bevirke en samlet pensinsalder på mere end 37 år eller en samlet pensinsalder højere, end der ville være ptjent ved udgangen af den måned, hvr den pågældende fylder 70 år. Fr ikke-tjenestemænd, der er fyldt 60 år, g sm selv siger p, kan der indbetales p til 4 års ekstrardinært pensinsbidrag. Det ekstrardinære bidrag indbetales samlet ved fratrædelsen. Øknmi Der er afsat et budget til senirplitik på årligt kr. (2011 niveau), sm pt. er afsat til senirstillinger. Det pgøres løbende, hvad der er til rådighed. I takt med at aftalte senirstillinger udløber, vil der ske et tilbageløb af midler til frnyet anvendelse. side 6 af 11

7 Prcedure fr ansøgning m medfinansiering af den centrale pulje Med virkning fra den 1. juli 2011 er der indført en prcedure fr ansøgning g behandling af ansøgninger til senirstillinger, hvrtil der søges m medfinansiering af de centrale puljemidler. Kmpensatin Der ydes kmpensatin fr max. 50 % af timenedsættelse. Kmpensatinen beregnes med en takst svarende til gældende dagpengesats uanset aktuel aflønning. Det bemærkes, at en senirstilling altid vil indebære bevarelse af pensinen efter lønnen g beskæftigelsesgraden i den hidtidige stilling. Der ydes fuld kmpensatin i frbindelse med pensin. Det bemærkes, at der ikke gives tilsagn m tilskud til senirstillinger til medarbejdere, der mdtager flkepensin. Der gives dg tilskud til senirstillinger til medarbejdere, der er berettiget til flkepensin, men ikke mdtager denne. Ansøgning Ansøgninger m senirstillinger behandles 2 gange årligt g sker på baggrund af et ansøgningsskema, der skal sendes til Udvikling, Kmmunikatin g Erhverv, jf. vedlagte ansøgningsskema her Ansøgningen skal sendes inden udgangen af hhv. 1. sept. g 1. april. Ansøgningen sendes til med cc I skemaet skal leder g medarbejder mtivere ansøgningen samt i øvrigt beskrive, hvilke tiltag/franstaltninger, der allerede er taget i brug fr at fasthlde den ansatte på arbejdspladsen. Endvidere beskrives frhld, der i øvrigt støtter ansøgningen, eksempelvis specielle frhld på arbejdspladsen, herunder rekrutteringsprblemer g/eller fasthldelsesaspekter. Vær pmærksm på, at puljen ikke kan bruges til at finansiere allerede nedsat arbejdstid. Priritering Ansøgninger, der i vervejende grad er begrundet i frhld på arbejdspladsen, vil have frtrinsret set i frhld til ansøgninger, der primært er begrundet i ansøgerens frhld. Ligeledes vil ansøgninger med et fasthldelsesincitament sammenhldt med rekrutteringsprblemer have frtrinsret i frhld til en ansøgning inden fr et fagmråde, hvr det ikke er vanskeligt at rekruttere til ledige stillinger. side 7 af 11

8 Ansøgninger sendes til Strategi, HR g Kmmunikatin. Et frum der består af 1 repræsentant fra hhv. AC, OAO, FTF g HK samt 1-2 ledelsesrepræsentanter vurderer, hvrvidt en ansøgning helt eller delvist kan imødekmmes. Vurderingen skal ske med baggrund i den øknmiske ramme g i de fastsatte kriterier fr pnåelse af tilsagn, jf. venfr. Dette vil kunne medføre situatiner, hvr der ud fra den samlede priritering g den øknmiske ramme må meddeles afslag, selv m de egentlige kriterier måtte være pfyldt. Senirfrihed Senirdage via KTO-frliget Retten til senirdage, jf. KTO-frliget 2008 er videreført efter 31. december 2011, jf. KTO-frliget 2011 dg med 3 ændringer: Timelønnede udgår af rdningen. Valg mellem senirdage, bnus g pensin gælder indtil mvalg Beregningsgrundlaget ændres Ændringen gælder gså de supplerende senirdage i verenskmsten. KTO-dagene ydes til medarbejdere, sm er fyldt 60 år, g ptrappes med 1 dag årligt frem til, at den ansatte fylder 62 år. Ngle persnalegrupper pnår dg retten til KTO-senirdagene allerede fra det kalenderår, hvr de fylder 58 år (f.eks. pædagger, pædaggmedhjælpere, dagplejere, rengøringsassistenter, scial- g sundhedspersnale). Knvertering af senirdage via KTO-frliget til bnus eller pensin Medarbejderen vælger selv, m senirdagene skal hldes eller knverteres til en bnus eller et ekstrardinært pensinsbidrag. Hvis en medarbejder ønsker at knvertere sine senirdage til enten bnus eller pensin, skal vedkmmende give sin leder besked m det senest d. 1. ktber inden retten pnås. Link Skema. Såfremt den ansatte på et senere tidspunkt ønsker at ændre sit valg, kan den ansatte på eget initiativ meddele dette til sin leder senest den 1. ktber før kalenderårets start. Ændringen kan gennemføres pr. 1. januar. Fr yderligere plysninger i frbindelse med bnus g pensin, se uddrag af vejledning til Rammeaftalen m senirplitik: side 8 af 11

9 Helsingør Kmmunes senirer har ret til både Helsingør senirdage g senirdage via KTO-frliget. Senirdage i henhld til KTO-frliget I det kalenderår den ansatte fylder Antal dage iht. KTO-frliget 60/ / /60 4 Ngle faggrupper har ret til yderligere senirdage (f.eks. kntr- g IT-persnale, scialrådgivere/frmidlere, pædaggmedhjælpere g pædagger) via deres verenskmst, således at de samlet har ret til i alt 5 senirdage via KTO-aftalen g deres verenskmst. Andre faggrupper kan have et andet antal senirdage, hvrfr det er vigtigt at se i den enkelte verenskmst hvilke antal dage, der kan være aftalt. Senirsamtaler Ved OK-2011 har parterne videreført en række tiltag med henblik på at øge fasthldelsen af senirer. Det fremgår således af Rammeaftalen m senirplitik, at medarbejdere i målgruppen frbindelse med MUSsamtalen skal have tilbud m en senirsamtale. Der er alene tale m et tilbud, g den enkelte medarbejder har mulighed fr at sige afslå, hvis vedkmmende f.eks. ikke føler behv fr at tale m særlige seniremner. I Helsingør Kmmune skal medarbejdere tilbydes en senirsamtale, når de fylder 60 år. Medarbejderne kan dg på eget initiativ fremsætte ønske m en senirsamtale, når de fylder 55 år. Lederen skal imødekmme den ansattes ønske herm. Frmålet med at gennemføre en senirsamtale er i gd tid at sætte fkus på den ansattes ønsker g frventninger til arbejdslivet. Resultatet af at gennemføre senirsamtaler skulle gerne være, at lederen g den ansatte får sat rd på, hvad det er, der skal til fr at fasthlde den ansatte så længe sm muligt. Grænsen mellem det man plejer at drøfte under den egentlige medarbejdersamtale, g det, sm vil kunne drøftes i senirdelen, er naturligvis hårfin. Det er ikke afgørende, hvad man kalder det, men i stedet at der er fkus på, m arbejdsfrhldene fr den enkelte ser eller skal se anderledes ud i takt med, at den ansatte bliver ældre, hvis det skal være attraktivt fr den ansatte at blive på arbejdspladsen. Senirsamtalen vil være en plagt anledning til, at den ansatte g lederen har en dialg m arbejds- g side 9 af 11

10 pgavetilrettelæggelsen ud fra et fasthldelsesperspektiv. Det kan gså være naturligt at drøfte ønsker g/eller behv fr en senirrdning i medfør af Rammeaftale m senirplitik. Det er dg under samtalen vigtigt, at både leder g medarbejder er pmærksm på, at de ikke kan indgå en egentlig aftale m en senirstilling, generatinsskifterdning eller fratrædelsesrdning, idet en sådan skal aftales med den ansattes frhandlingsberettigede rganisatin, se nedenfr. I frbindelse med samtalen kan der kan indsendes en ansøgning m en senirstilling til det frum, sm behandler ansøgningerne. Skema til senirsamtale samt vejledning (Frberedelse til senirsamtale) Det er gså vigtigt, at senirsamtalen gennemføres med mtanke g med en klar psitiv tilgang fra ledelsens side af, at hvedbudskabet er, at vi vil gerne fasthlde dig g hvad kan vi gøre fr det? Gribes senirsamtalen an på en måde, så den ansatte føler, at det handler m udfasning mere end m fasthldelse, evt. på ændrede vilkår, risikerer senirsamtalen at have den stik mdsatte effekt. En senirsamtale kan naturligvis gså i ngle tilfælde handle m, at en medarbejder vil/skal tage afsked med arbejdsmarkedet. Her vil frmålet med senirsamtalen være at sikre, at det sker på en gd g rdentlig måde. Før samtalen Meld klart ud at frmålet med samtalen er at fasthlde den ansatte, så længe det er til gavn fr den ansatte g Kmmunen. Det er en udviklingssamtale. Inspiratin til hvilke spørgsmål, I kan anvende i frbindelse med en senirsamtale kan hentes i vedlagte blanket her Ca. tre uger før samtalen kan lederen give den ansatte spørgsmålene, jf. v sm I kan drøfte, g I kan samtidig aftale tid g sted fr samtalen. Inden samtalen skal lederen verveje, m den ansattes kmpetencer udnyttes bedst muligt, sm tingene er nu, eller m der er behv fr ændringer. Under samtalen Hld fkus på det, sm den ansatte gerne vil, på en knstruktiv g lyttende måde. Vær åben ver fr den ansattes ønsker g behv (gså selvm lederen umiddelbart tænker, at det ikke kan lade sig gøre). Tænk gerne kreativt, når der skal findes praktiske løsninger, sm er til gavn fr begge parter. Den ansatte har gså ansvar fr en vellykket samtale bl.a. ved at have frberedt sig frud fr samtalen. Den ansatte bør verveje, hvad vedkmmende selv kan gøre fr at være med til at realisere det fremtidige jb. Endvidere bør den ansatte tilkendegive ver fr lederen, hvilke af de eksisterende arbejdspgaver vedkmmende fretrækker at arbejde med. Efter samtalen side 10 af 11

11 Husk, at senirsamtalen er sm medarbejderudviklingssamtalen i øvrigt en frtrlig samtale mellem leder g medarbejder. En handlingsplan er med til at sikre, at der bliver fulgt p på det, sm lederen g den ansatte bliver enige m. Her kan I angive tidsfrister fr pfølgning g indbyrdes ansvarsmråder. Før der indgås en eventuel aftale, kan lederen pfrdre den ansatte til at undersøge med sin a-kasse g sit pensinsselskab, hvilken betydning aftalen vil have fr den ansattes øknmi ved pensinsalderen. Meld ud, at eventuelle aftaler kan justeres, g at den ansatte kan henvende sig til lederen, hvis der er behv fr det. Efter et år kan samtalen med frdel gentages. Gdkendelse g ikrafttræden Senirplitikken er gdkendt i H-MED den 20. juni 2011 g har virkning fra den 1. juli Aftaler m senirstillinger, generatinsskifte- g fratrædelsesrdninger indgået frud fr denne senirplitik har gyldighed efter deres indhld. Medlemskab af Helsingør Senirer Helsingør Senirer er en frening fr tidligere ansatte g deres ægtefæller, sm blev stiftet i Freningens frmål er at gavne g frnøje. Freningen arrangerer ture til seværdigheder g til møder med frskelligt indhld af musisk g eller kulturel art. 4 gange m året udkmmer et medlemsblad men plysninger m de kmmende arrangementer. Læs nærmere i vedlagte flder her. side 11 af 11

Vejledning om retningslinje for personalepolitiske vilkår ved omstilling

Vejledning om retningslinje for personalepolitiske vilkår ved omstilling Inspiratinsntat nr. 7b til arbejdet i MED-Hvedudvalg 2.11.2009 Vejledning m retningslinje fr persnaleplitiske vilkår ved mstilling Anbefalinger Kravet m en prcedureretningslinje fr mstilling, herunder

Læs mere

Retningslinjer. for personalereduktioner. i forbindelse med besparelser, faldende børnetal og omstruktureringer. i Langeland Kommune.

Retningslinjer. for personalereduktioner. i forbindelse med besparelser, faldende børnetal og omstruktureringer. i Langeland Kommune. Retningslinjer fr persnalereduktiner i frbindelse med besparelser, faldende børnetal g mstruktureringer i Langeland Kmmune (Børn g Kultur) Sagsnr. 11/4526 Gdkendt i Fælles MED Børn g Kultur 1. Baggrund

Læs mere

Tjekliste Hæmofili hos ældre blødere - arbejdsliv

Tjekliste Hæmofili hos ældre blødere - arbejdsliv Tjekliste Hæmfili hs ældre blødere - arbejdsliv Frværring af symptmer med alderen behv fr mere støtte Der kan knytte sig ngle særlige prblemstillinger til det at have blødersygdmme g at blive ældre. På

Læs mere

Vejledning til tilskudsordning for Grøn industrisymbiose

Vejledning til tilskudsordning for Grøn industrisymbiose Vejledning til tilskudsrdning fr Grøn industrisymbise Dette er en vejledning til virksmheder, sm ønsker at søge m tilskud til teknisk, finansiel eller juridisk rådgivning i frbindelse med etablering af

Læs mere

Opsamling på høringssvar i forbindelse med forslaget om at etablere ferieinstitutioner i skolefritidsordninger i Randers Kommune

Opsamling på høringssvar i forbindelse med forslaget om at etablere ferieinstitutioner i skolefritidsordninger i Randers Kommune Opsamling på høringssvar i frbindelse med frslaget m at etablere ferieinstitutiner i sklefritidsrdninger i Randers Kmmune 1. Indledning Børn g skleudvalget besluttede på deres møde d. 7. februar 2012,

Læs mere

Projektbeskrivelse Aktive hurtigere tilbage!

Projektbeskrivelse Aktive hurtigere tilbage! NOTAT juni 2008 Prjektbeskrivelse Aktive hurtigere tilbage! J.nr. 08-70-232 2. kntr/upe,hjh,itc 3. kntr/ath, aj Baggrund g frmål Erfaringerne fra bl.a. indsatsen NY CHANCE.TIL ALLE viser, at en aktiv,

Læs mere

Personalepolitik. Værdigrundlag for. Midt- og Sydsjællands Brand & Redning

Personalepolitik. Værdigrundlag for. Midt- og Sydsjællands Brand & Redning Persnaleplitik Værdigrundlag fr Midt- g Sydsjællands Brand & Redning Telefn 5578 7800 Frrd Det persnaleplitiske værdigrundlag fr Midt- g Sydsjællands Brand & Redning (MSBR) er udarbejdet på baggrund af

Læs mere

Inspiration til etablering af læringsmiljøer for medarbejdere

Inspiration til etablering af læringsmiljøer for medarbejdere Inspiratin til etablering af læringsmiljøer fr medarbejdere Varde Kmmune 2013 Dk. nr. 181170-13 Dette dkument har til frmål at give inspiratin g sætte pejlemærker fr det lkale arbejde i Varde Kmmunes skler,

Læs mere

Opsamling, Workshop, Bedst Praksis Ledelse

Opsamling, Workshop, Bedst Praksis Ledelse Opsamling, Wrkshp, Bedst Praksis Ledelse I frbindelse med prjektet Bedst Praksis Ledelse blev der d. 24. ktber afhldt en wrkshp, hvr de 1. linieledere g øvrige ledere i AaK, sm er blevet interviewet i

Læs mere

FOA Aalborg den 18. juni Tjekliste. Høringssvar til påtænkt uansøgt afsked

FOA Aalborg den 18. juni Tjekliste. Høringssvar til påtænkt uansøgt afsked 1 FOA Aalbrg den 18. juni 2014 Tjekliste Høringssvar til påtænkt uansøgt afsked 1 Indledning I det følgende gives der en tjekliste til, hvad man bør være pmærksm på, når der udarbejdes høringssvar til

Læs mere

Aftale om ny struktur for statsforvaltningerne

Aftale om ny struktur for statsforvaltningerne 9. nvember 2012 Aftale m ny struktur fr statsfrvaltningerne Regeringen (Scialdemkraterne, Radikale Venstre g Scialistisk Flkeparti) g Enhedslisten g Liberal Alliance er enige m en ny struktur fr udførelsen

Læs mere

SKOLEPOLITISKE MÅLSÆTNINGER FANØ KOMMUNE 2013

SKOLEPOLITISKE MÅLSÆTNINGER FANØ KOMMUNE 2013 SKOLEPOLITISKE MÅLSÆTNINGER FANØ KOMMUNE 2013 KVALITET I LIVET HELE LIVET. FORORD. I 2008 vedtg byrådet et sæt skleplitiske målsætninger. De blev til efter knapt et års grundige drøftelser i en arbejdsgruppe

Læs mere

Systematisk feedback. Et udviklingsprojekt på Ekstra Bladet 2007-08. Projektet er støttet af Pressens Uddannelsesfond

Systematisk feedback. Et udviklingsprojekt på Ekstra Bladet 2007-08. Projektet er støttet af Pressens Uddannelsesfond Systematisk feedback Et udviklingsprjekt på Ekstra Bladet 2007-08 Prjektet er støttet af Pressens Uddannelsesfnd En UPDATE-evaluering april 2008 1 Indhld 1. Baggrund 2. Målsætning g succeskriterier 3.

Læs mere

Vedtægter for Sager der Samler

Vedtægter for Sager der Samler Vedtægter fr Sager der Samler 1 Navn Freningens navn er Sager der Samler g har hjemsted i Aarhus. 2 Frmål Freningen arbejder fr et samfund, hvr vi løser fælles udfrdringer i fællesskab. Freningens frmål

Læs mere

NOTAT J. Nr.: 004909-2012. Direkte genbrug evaluering af ordningen

NOTAT J. Nr.: 004909-2012. Direkte genbrug evaluering af ordningen NOTAT J. Nr.: 004909-2012 Direkte genbrug evaluering af rdningen Indhld Sammenfatning... 3 Histrien den plitiske beslutning. 5 Nutiden den fungerende rdning 6 Indsamlingen 6-7 Mdtagefaciliteterne Mdtagelsen

Læs mere

Aftale. Mellem. Puljemidler

Aftale. Mellem. Puljemidler Aftale Mellem Naalakkersuisut g Atrfillit Kattuffiat m Decentral pulje til individuelle tillæg. 23 FEB. 2010 1. Puljemidler Der er afsat en decentral pulje på 0,5 af lønsummen pr. 30. juni 2009 svarende

Læs mere

DATS og Skolereformen Ved børne- og unge teaterkonsulent Gitte Gry Bech Ballesheim

DATS og Skolereformen Ved børne- og unge teaterkonsulent Gitte Gry Bech Ballesheim DATS g Sklerefrmen Ved børne- g unge teaterknsulent Gitte Gry Bech Ballesheim Samarbejdsprjekt mellem fem skler g Dansekapellet i København NV 2013. Kulturminister Marianne Jelved afsætter 40 mi. krner

Læs mere

Vejledning til kulturaftaler

Vejledning til kulturaftaler Hvad er en kulturaftale Vejledning til kulturaftaler En kulturaftale er en frivillig aftale, der indgås mellem Kulturministeriet g en række kmmuner. Tilsammen udgør kmmunerne i aftalen det, der kaldes

Læs mere

HG Fodbold. Vi kan rumme både bredde og elite

HG Fodbold. Vi kan rumme både bredde og elite HG Fdbld Vi kan rumme både bredde g elite Seminar fr HG Fdbld d. 29/2-2008 g 1/3-2008 Søren F. Jørgensen Side 1 Indhld Del 1...3 Om baggrund g frmål...3 Om rapprtens indhld...3 Om arbejdsfrmen...3 HG på

Læs mere

Middelfart Musikskole En politik om nærvær, langtidsfriskhed, interesse, omsorg og fastholdelse af sygemeldte medarbejdere i Middelfart Kommune.

Middelfart Musikskole En politik om nærvær, langtidsfriskhed, interesse, omsorg og fastholdelse af sygemeldte medarbejdere i Middelfart Kommune. Middelfart Musikskle En plitik m nærvær, langtidsfriskhed, interesse, msrg g fasthldelse af sygemeldte medarbejdere i Middelfart Kmmune. Indhldsfrtegnelse Baggrund/visin... 2 Generelt m plitikken... 3

Læs mere

Forslag til øget videndeling mellem almentilbud og specialtilbud på skoleområdet

Forslag til øget videndeling mellem almentilbud og specialtilbud på skoleområdet Frslag til øget videndeling mellem almentilbud g specialtilbud på sklemrådet Specialtilbuddene sm kmpetencecentre Allerede i frbindelse med Fremtidens specialundervisning, sm blev plitisk vedtaget i 2008,

Læs mere

Kvalitetsstandard for støtte i eget hjem ( 85) Høringsmateriale 1.-26. juni 2015

Kvalitetsstandard for støtte i eget hjem ( 85) Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 11 Kvalitetsstandard fr støtte i eget hjem ( 85) Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 1 Frmålet med kvalitetsstandarden En kvalitetsstandard er et andet rd fr serviceniveau. Den beskriver indhldet g mfanget

Læs mere

Kravspecifikation for den pædagogiske læreplan

Kravspecifikation for den pædagogiske læreplan Kravspecifikatin fr den pædaggiske læreplan Den pædaggiske læreplan Indhld Indledning... 3 Del 1. Lvgrundlag... 4 Del 2. Generelle plysninger... 5 Del 3. Dkumentatin via hverdagslivstemaer... 8 3.1 Vkseninitieret

Læs mere

Din læringsrejse. En guide til Det Fælles Lederaspirantforløb. i Aarhus Kommune

Din læringsrejse. En guide til Det Fælles Lederaspirantforløb. i Aarhus Kommune Din læringsrejse En guide til Det Fælles Lederaspirantfrløb i Aarhus Kmmune Indhldsfrtegnelse 1. Indledning 3 2. Samtale med nærmeste leder 4 3. Skabeln fr samtale med nærmeste leder 4 4. Lederpraktikken

Læs mere

Idé katalog. for samarbejde mellem lærere og pædagoger. Skolefagenheden

Idé katalog. for samarbejde mellem lærere og pædagoger. Skolefagenheden Idé katalg fr samarbejde mellem lærere g pædagger Sklefagenheden Indhld Frmål... Side 2 Ledelse... Side 3 Skleårets planlægning... Side 3 Samarbejde m undervisning... Side 4 Samarbejde mellem skle/hjem...

Læs mere

Forældreindflydelse. Dagtilbud Bornholm En ø et fællesskab. Styrelsesvedtægt for bestyrelse, forældrenetværk og forældreråd

Forældreindflydelse. Dagtilbud Bornholm En ø et fællesskab. Styrelsesvedtægt for bestyrelse, forældrenetværk og forældreråd Frældreindflydelse Dagtilbud Brnhlm En ø et fællesskab Styrelsesvedtægt fr bestyrelse, frældrenetværk g frældreråd Gdkendt af Kmmunalbestyrelsen 10. ktber 2013 1. Frmål Virksmheden drives i henhld til

Læs mere

Sundhedsstyrelsen indkalder hermed ansøgninger fra private organisationer om tilskud fra puljen Børn som pårørende til psykisk syge og misbrugere

Sundhedsstyrelsen indkalder hermed ansøgninger fra private organisationer om tilskud fra puljen Børn som pårørende til psykisk syge og misbrugere OPSLAG AF SATSPULJE Børn sm pårørende til psykisk syge g misbrugere indkalder hermed ansøgninger fra private rganisatiner m tilskud fra puljen Børn sm pårørende til psykisk syge g misbrugere Under satspuljen

Læs mere

Ny inklusionsfremmende ressourcemodel på specialundervisnings området i Hedensted Kommune

Ny inklusionsfremmende ressourcemodel på specialundervisnings området i Hedensted Kommune Læring i sklen Ny inklusinsfremmende ressurcemdel på specialundervisnings mrådet i Hedensted Kmmune Tfteskvvej 4 7130 Juelsminde T: 79755000 25.11.2015 Baggrund Fra skleåret 2011/12 indførte Hedensted

Læs mere

Norddjurs Kommune. Implementering. Politik for inklusion og tidlig indsats samt politik for 7.-10. årgang

Norddjurs Kommune. Implementering. Politik for inklusion og tidlig indsats samt politik for 7.-10. årgang Nrddjurs Kmmune Implementering Plitik fr inklusin g tidlig indsats samt plitik fr 7.-10. årgang Skle- g dagtilbudsafdelingen August 2012 Side 2 Indhld FUNDAMENTET Faglig g rganisatrisk visin 2014 Pririterede

Læs mere

I dette dokument kan du finde information og inspiration til, hvordan I kan komme i gang i dit lokalområde. Dette er en guide til de ting, som

I dette dokument kan du finde information og inspiration til, hvordan I kan komme i gang i dit lokalområde. Dette er en guide til de ting, som Start ny gruppe PLan Ldsskvvad. Ft: Henrik Weigelt. Du kan skabe gde friluftsplevelser fr børn g unge. Vær med til at starte en ny Blå spejdergruppe i dit lkalmråde. Hvis du synes, at det er fantastisk

Læs mere

Handicappolitik for Gentofte Kommune 2008-2012

Handicappolitik for Gentofte Kommune 2008-2012 Handicapplitik fr Gentfte Kmmune 2008-2012 Høring Handicapplitikken er i høring frem til fredag den 18. januar 2008. Alle er velkmne til at skrive et høringssvar. Skriv dit høringssvar på e-mail adressen:

Læs mere

Politik for anvendelse af sociale klausuler ved udbud

Politik for anvendelse af sociale klausuler ved udbud Plitik fr anvendelse af sciale klausuler ved udbud Indledning Byrådet vedtg den 19. december 2007 Skanderbrg Kmmunes Servicestrategi 2007 2009. En del af denne servicestrategi er en Udbudsplitik, sm bl.a.

Læs mere

Aftale mellem Regeringen (Venstre) og Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti

Aftale mellem Regeringen (Venstre) og Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti 18. nvember 2015 Aftale mellem Regeringen (Venstre) g Dansk Flkeparti, Liberal Alliance g Det Knservative Flkeparti Aftale m et kntanthjælpssystem hvr det kan betale sig at arbejde Jbrefrm fase I Fr mange

Læs mere

Notat. Side 1 SKOLER OG INSTITUTIONER. Dato: 17. april 2015

Notat. Side 1 SKOLER OG INSTITUTIONER. Dato: 17. april 2015 SKOLER OG INSTITUTIONER Dat: 17. april 2015 Tlf. dir.: 4477 3258 Fax. dir.: 4477 2707 E-mail: shl@balk.dk Kntakt: Susanne Hlst Larsen Sagsid: 17.00.00-G01-1-15 Ntat Indledning Dette ntat er en beskrivelse

Læs mere

Dette notat omhandler således alene ansøgning om afhændelse af almene boliger, i henhold til almenboliglovens 27 (salg) og 28 stk. 2-5 (nedrivning).

Dette notat omhandler således alene ansøgning om afhændelse af almene boliger, i henhold til almenboliglovens 27 (salg) og 28 stk. 2-5 (nedrivning). 27. januar 2015 Afhændelse/nedrivning af almene bliger Lv m almene bliger mv. (almenbliglven) mfatter flere frmer fr afhændelse af almene bliger. Blandt andet 75 a-m, der mhandler salg af almene bliger

Læs mere

Katalog. Fælles personalepolitikker. HovedMED-udvalget

Katalog. Fælles personalepolitikker. HovedMED-udvalget Katalg Fælles persnaleplitikker HvedMED-udvalget Senest pdateret marts 2016 Vi rykker tæt sammen Persnaleplitikken i Brnhlms Reginskmmune handler m at fremme trivslen på arbejdspladsen. Vi ønsker en gd

Læs mere

Temamøde om ny Sundhedspolitik den 6. oktober Byrådet

Temamøde om ny Sundhedspolitik den 6. oktober Byrådet Temamøde m ny Sundhedsplitik den 6. ktber 2016 Byrådet Scial- g Arbejdsmarkedsudvalget besluttede på udvalgsmødet den 20. september 2016 at igangsætte arbejdet med udviklingen af en ny sundhedsplitik.

Læs mere

Vejledning om ansøgning til PUF 2014 puljen til frivilligt socialt arbejde til fordel for socialt truede mennesker 15.13.15.10 11.

Vejledning om ansøgning til PUF 2014 puljen til frivilligt socialt arbejde til fordel for socialt truede mennesker 15.13.15.10 11. Scial-, Børne- g Integratinsministeriet Vejledning m ansøgning til PUF 2014 puljen til frivilligt scialt arbejde til frdel fr scialt truede mennesker 15.13.15.10 11. nvember 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 1

Læs mere

Tilbagemelding fra bestyrelsesseminariet

Tilbagemelding fra bestyrelsesseminariet Dansk Selskab fr Fysiterapi 17. marts 2016 NYHEDSBREV 2/2016 Kære alle. Det er ikke så længe siden, at jeg udsendte et nyhedsbrev. Siden sidst har bestyrelsens hldt et rigtig gdt bestyrelsesseminar. Det

Læs mere

Beskæftigelsesgrader september 2007

Beskæftigelsesgrader september 2007 Beskæftigelsesgrader september 2007 29. nvember 2007 Indhld 1 Beskæftigelsesgrader 3 - g stillingsgrupper 5 - g gegrafi 5 - g alder 6 - g køn 7 - g flere ansættelsesfrhld 8 Metde Beskæftigelsesgrader fr

Læs mere

MUS Et samlet koncept for Bjerringbro gymnasium

MUS Et samlet koncept for Bjerringbro gymnasium MUS Et samlet kncept fr Bjerringbr gymnasium Udarbejdet fr samarbejdsudvalget af CC, CI, CK, La, RC, AJ, PF, LN, PS g DG Indhldsfrtegnelse Medarbejderudviklingssamtalen MUS... 2 Specielt fr lærere... 2

Læs mere

Til alle lærere i Frederiksberg Kommune

Til alle lærere i Frederiksberg Kommune Til alle lærere i Frederiksberg Kmmune Frederiksberg, den 16. december 2013 Kære alle, Dette brev udsendes til alle lærere ansat i Frederiksberg Kmmune. Brevet beskriver de rammer, sm vil være udgangspunktet

Læs mere

15. maj 2015 FM2015/131 BETÆNKNING. Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke. vedrørende

15. maj 2015 FM2015/131 BETÆNKNING. Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke. vedrørende 15. maj 2015 BETÆNKNING Afgivet af Udvalget fr Kultur, Uddannelse, Frskning g Kirke vedrørende Frslag til Inatsisartutbeslutning m at Naalakkersuisut pålægges at fremlægge en redegørelse m integratin.

Læs mere

Rammeaftale om seniorpolitik

Rammeaftale om seniorpolitik Rammeaftale om seniorpolitik KL Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte 05.21 Side 1 Side 2 Indholdsfortegnelse Side Kapitel 1. Indledende bestemmelser... 3 1. Hvem er omfattet af aftalen...3 2.

Læs mere

Model for forstærket samarbejde om de mest specialiserede sociale tilbud i Nordjylland

Model for forstærket samarbejde om de mest specialiserede sociale tilbud i Nordjylland 27. februar 2014 Mdel fr frstærket samarbejde m de mest specialiserede sciale tilbud i Nrdjylland Indhld 1. Baggrund... 2 2. Frmål... 2 3. Kriterier fr udvælgelse af de mest specialiserede tilbud... 3

Læs mere

Vejledning om ansøgning til Særligsoc 2009 / 2010. Tips og Lottopuljen til særlige sociale formål - frivilligt socialt arbejde - 7. 18. 19.

Vejledning om ansøgning til Særligsoc 2009 / 2010. Tips og Lottopuljen til særlige sociale formål - frivilligt socialt arbejde - 7. 18. 19. VELFÆRDSMINISTERIET Vejledning m ansøgning til Særligsc 2009 / 2010 Tips g Lttpuljen til særlige sciale frmål - frivilligt scialt arbejde - 7. 18. 19. 50 Ansøgningsfrist 16. februar 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Vejledning om tilskud fra Danskernes Digitale Biblioteks driftspulje (DDB s driftspulje)

Vejledning om tilskud fra Danskernes Digitale Biblioteks driftspulje (DDB s driftspulje) Vejledning m tilskud fra Danskernes Digitale Bibliteks driftspulje (DDB s driftspulje) Marts 2017 1: Om vejledningen Denne vejledning gælder fr driftstilskud fra Danskernes Digitale Bibliteks driftspulje

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Stevns Kommune og Værestedet Café Stevnen, KFUM`s Sociale Arbejde i Danmark. Præambel

Samarbejdsaftale mellem Stevns Kommune og Værestedet Café Stevnen, KFUM`s Sociale Arbejde i Danmark. Præambel Samarbejdsaftale mellem Stevns Kmmune g Værestedet Café Stevnen, KFUM`s Sciale Arbejde i Danmark Præambel Samarbejdsaftale mellem Stevns Kmmune g Værestedet Café Stevnen, KFUM's Sciale Arbejde i Danmark

Læs mere

Guide til netværk LÆR AT TACKLE

Guide til netværk LÆR AT TACKLE Guide til netværk LÆR AT TACKLE Guide til netværk Kmiteen fr Sundhedsplysning 2. udgave, 1. plag 2015 Med støtte fra Indhld Guide til netværk... 2 Hvrdan kan netværket rganiseres?... 3 Hvrdan frdeles pgaverne?...

Læs mere

- Reducere antallet af uhensigtsmæssige (gen)indlæggelser - Styrke sammenhængen i og koordinationen af patientforløbet

- Reducere antallet af uhensigtsmæssige (gen)indlæggelser - Styrke sammenhængen i og koordinationen af patientforløbet Puljepslag Styrket samarbejde vedrørende subakutte/akutte tilbud indkalder hermed ansøgninger fra reginer sammen med en eller flere kmmuner m tilskud fra puljen Styrkelse af samarbejde mellem reginer,

Læs mere

REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL SEKTIONSLEDER SUNDHED OG TRIVSEL BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE

REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL SEKTIONSLEDER SUNDHED OG TRIVSEL BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL SEKTIONSLEDER SUNDHED OG TRIVSEL BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE PÆDAGOGISK AFDELING / SUNDHED OG TRIVSEL Link til hjemmesiden SEKTIONSLEDER

Læs mere

1 Baggrund og sammenfatning

1 Baggrund og sammenfatning Byrådssekretariat Sagsnr. 91362 Brevid. 882362 Ref. NIR Dir. tlf. 46 31 80 09 niclair@rskilde.dk NOTAT: Evaluering af Særligt Tilrettelagt Ungdmsuddannelse (STU) Januar 2010 1 Baggrund g sammenfatning

Læs mere

Center for HR og Udvikling 2014. Håndbog om. specielle jobtyper. Det sociale kapitel og integrations- og oplæringsstillinger

Center for HR og Udvikling 2014. Håndbog om. specielle jobtyper. Det sociale kapitel og integrations- og oplæringsstillinger Center fr HR g Udvikling 2014 Håndbg m specielle jbtyper Det sciale kapitel g integratins- g plæringsstillinger Indhld Frrd 3 Regler g rdninger 4 Persner med nedsat arbejdsevne 5 Aftalebaserede jb 6 Løntilskudsjb

Læs mere

Nyhedsbrev Marts 2012 nr. 6 Førtidspensionister i job

Nyhedsbrev Marts 2012 nr. 6 Førtidspensionister i job Initiativ fr førtidspensinister, der ønsker jb Dette 6. g sidste nyhedsbrev er et krt resumé af slutevalueringen af initiativet. Initiativet har pfyldt sine 3 mål: Mål 1: Målrettet infrmatin til alle førtidspensinister

Læs mere

Vedr. opfølgningsplan rettet mod skolens resultater: Projekt Fagligt Løft

Vedr. opfølgningsplan rettet mod skolens resultater: Projekt Fagligt Løft Rungsted d, 5. Maj 2014 Undervisningsministeriet Kvalitets- g tilsynsstyrelsen Frederikshlms Kanal 25 1220 København K. Vedr. pfølgningsplan rettet md sklens resultater: Prjekt Fagligt Løft I henhld til

Læs mere

Tema og udviklingsudvalget

Tema og udviklingsudvalget Referat Tema g udviklingsudvalget kl. 08:30 Jammerbugt Kmmune Tema g udviklingsudvalget Punkter på åbent møde: 81. Ekskursin - genptaget august 1 82. Kndemnering - 3-6 ejendmme i kmmunen - genptaget august

Læs mere

Implementering. Norddjurs Kommune

Implementering. Norddjurs Kommune Nrddjurs Kmmune Implementering Organisatin, rammer g strategier vedrørende implementering af plitikker g indsatser i Skle- g dagtilbudsmrådet Skle- g dagtilbudsafdelingen August 2012 Side 2 Indhld FUNDAMENTET

Læs mere

Partnerskab for dansk økonomi, velfærd og udvikling af arbejdsmarkedet (FTF s projekter for trepartsforhandlingerne)

Partnerskab for dansk økonomi, velfærd og udvikling af arbejdsmarkedet (FTF s projekter for trepartsforhandlingerne) 11-0923 - Sekretariatet 26.03.2012 Kntakt: Jens Kragh/Andy Andresen Partnerskab fr dansk øknmi, velfærd g udvikling af arbejdsmarkedet (FTF s prjekter fr trepartsfrhandlingerne) FTF s frretningsudvalg

Læs mere

Vedtægt for Dansk Magisterforening (DM)

Vedtægt for Dansk Magisterforening (DM) Vedtægt fr Dansk Magisterfrening (DM) Indhldsfrtegnelse: 1. Navn 2. Hjemsted 3. Frmål 4. Medlemskab 5. Medlemmernes rettigheder g pligter 6. Indmeldelse g udmeldelse 7. Arbejdspladsklubber 8. Landsklubber,

Læs mere

Opfølgning og fremadrettet tiltag ift. tidligere vedtagne strategi for voksenområdet på Handicap og Psykiatri, 2013-2016

Opfølgning og fremadrettet tiltag ift. tidligere vedtagne strategi for voksenområdet på Handicap og Psykiatri, 2013-2016 Opfølgning g fremadrettet tiltag ift. tidligere vedtagne strategi fr vksenmrådet på Handicap g Psykiatri, 2013-2016 den indledende tekst under hvert punkt er fra den tidligere besluttede strategi, pfølgning

Læs mere

Effektevaluering af gruppetilbud og individuel vejledning i Handicap & Socialpsykiatri i Stevns Kommune Januar 2016

Effektevaluering af gruppetilbud og individuel vejledning i Handicap & Socialpsykiatri i Stevns Kommune Januar 2016 Effektevaluering af gruppetilbud g individuel vejledning i Handicap & Scialpsykiatri i Stevns Kmmune Januar 2016 Side 1 af 15 Indhld Hvedresultater... 3 Effektevaluering af kvalitet... 3 Test fr at frskellen

Læs mere

Kompetenceplan for Glostrup Kommunes skolevæsen 2014-20

Kompetenceplan for Glostrup Kommunes skolevæsen 2014-20 Glstrup Kmmune Center fr Dagtilbud g Skle Versin: maj 2015 Kmpetenceplan fr Glstrup Kmmunes sklevæsen 2014-20 Indhld 1. Indledning... 2 2. Baggrund... 2 3. Frmålet med kmpetenceudvikling... 3 3.2. Principper...

Læs mere

Resume af evalueringsrapport

Resume af evalueringsrapport Nvember 2009 Resume af evalueringsrapprt Resultater g erfaringer fra 'Førtidspensinister i jb 4 kmmune prjekt' Indhld Frrd 3 1. Indledning 4 2. Resumé af resultater g erfaringer 5 2.1. Resultater i prjektet...

Læs mere

Kvinderne haler ind på mændene gennem pensionen

Kvinderne haler ind på mændene gennem pensionen Frca, Aktuariat 05. juli 2013 A N A L Y S E A F L I V S L Ø N : Kvinderne haler ind på mændene gennem pensinen Kvinder får gennemsnitlig mindre løn end mænd. Men udlignes det gennem pensinstiden? Er der

Læs mere

En mobbefri kultur giver mulighed for, at den enkelte medarbejder/leder tør folde sine ideer og ressourcer ud.

En mobbefri kultur giver mulighed for, at den enkelte medarbejder/leder tør folde sine ideer og ressourcer ud. Udkast til CenterMED 24. marts 2011 Mppeplitik Mppefri-kultur ja-tak! En mbbefri kultur giver mulighed fr, at den enkelte medarbejder/leder tør flde sine ideer g ressurcer ud. En mbbefri kultur fremmer

Læs mere

Hillerød Kommune. It-sikkerhedspolitik Overordnet politik

Hillerød Kommune. It-sikkerhedspolitik Overordnet politik Hillerød Kmmune It-sikkerhedsplitik Overrdnet plitik 23-02-2011 Plitik Frrd Dette er Hillerød Kmmunes it-sikkerhedsplitik, sm er udarbejdet af Administratinen, med udgangspunkt i DS484-2005 g ISO27001.

Læs mere

Teknisk gennemgang i Sundheds- og Forebyggelsesudvalget den 21. oktober 2014

Teknisk gennemgang i Sundheds- og Forebyggelsesudvalget den 21. oktober 2014 Sundheds- g Frebyggelsesudvalget 2014-15 L 35 Bilag 3 Offentligt Teknisk gennemgang i Sundheds- g Frebyggelsesudvalget den 21. ktber 2014 Frslag til lv m ændring af aptekerlven (Friere adgang til prettelse

Læs mere

En samlet ungeindsats i Center Arbejdsmarked

En samlet ungeindsats i Center Arbejdsmarked En samlet ungeindsats i Center Arbejdsmarked Indsatsen ift. de unge er helt central fr jbcentrets virke. Det er vigtigt, at de unge får en uddannelse g efterfølgende jb, da det er den bedste frsikring

Læs mere

Fællesskab i Kerteminde Kommune LEDELSESGRUNDLAG

Fællesskab i Kerteminde Kommune LEDELSESGRUNDLAG Fællesskab i Kerteminde Kmmune LEDELSESGRUNDLAG 2015 Kerteminde Kmmune VIL fællesskaberne! Baggrunden Kerteminde Kmmune har pr. 1. april fået en ny rganisatin sm bl.a. skal bidrage til at: Øge plevelsen

Læs mere

Vejledning om ansøgning til PUF 2015 puljen til frivilligt socialt arbejde til fordel for socialt truede mennesker 15.13.15.10 20.

Vejledning om ansøgning til PUF 2015 puljen til frivilligt socialt arbejde til fordel for socialt truede mennesker 15.13.15.10 20. Ministeriet fr Børn, Ligestilling, Integratin g Sciale Frhld Vejledning m ansøgning til PUF 2015 puljen til frivilligt scialt arbejde til frdel fr scialt truede mennesker 15.13.15.10 20. januar 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Et nyt paradigme den samarbejdende regionskommune

Et nyt paradigme den samarbejdende regionskommune 14. nvember 2013 Ntat Et nyt paradigme den samarbejdende reginskmmune Den ffentlige sektr er til debat. Gennem de seneste år er fkus i stigende grad blevet rettet md, hvrdan vi indretter det danske velfærdssamfund

Læs mere

Notat. Udvikling af ny Folkeregisteradministration BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE

Notat. Udvikling af ny Folkeregisteradministration BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE Til: Kpi til: BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE Dat: 1. maj 2014 Tlf. dir.: E-mail: Ntat Udvikling af ny Flkeregisteradministratin Indledning Flkeregisteret er indgangen ved tilflytning til kmmunen, g efterfølgende

Læs mere

Morsø Kommune Frit valg på ældreområdet Godkendelse af leverandører August 2010

Morsø Kommune Frit valg på ældreområdet Godkendelse af leverandører August 2010 Mrsø Kmmune Frit valg på ældremrådet Gdkendelse af leverandører August 2010 Side 1 af 9 1. 1 Indledning 1.1. Baggrund Flketinget har den 29. maj 2002 indført frit leverandørvalg på ældremrådet. Hermed

Læs mere

Vorrevangskolen 2006/07: Personalepolitikker

Vorrevangskolen 2006/07: Personalepolitikker Vrrevangsklen 2006/07: Persnaleplitikker Intrduktin af nyansatte medarbejdere på Vrrevangsklen Ansættelsessamtalen : Ptentielle ansøgere tilbydes en rundvisning på sklen. Der gives mulighed fr en ufrmel

Læs mere

MUS Et samlet koncept for Bjerringbro gymnasium

MUS Et samlet koncept for Bjerringbro gymnasium Bjerringbr Gymnasium august 2016. MUS kncept. MUS Et samlet kncept fr Bjerringbr gymnasium Udarbejdet fr samarbejdsudvalget af CC, CI, CK, La, RC, AJ, PF, LN, PS g DG Indhldsfrtegnelse Medarbejderudviklingssamtalen

Læs mere

Varetagelse af kørselsadministrationen for specialundervisningen og brugere i de tidligere Frederiksborg og Københavns amter

Varetagelse af kørselsadministrationen for specialundervisningen og brugere i de tidligere Frederiksborg og Københavns amter MOVIA Den Krdinerende Funktin fr Specialundervisning (kørselsadministratinen) Aftaleparadigme Varetagelse af kørselsadministratinen fr specialundervisningen g brugere i de tidligere Frederiksbrg g Københavns

Læs mere

Har du psyken til at være leder?

Har du psyken til at være leder? Har du psyken til at være leder? Du ønsker at finde ud af, m du har den frnødne persnlige styrke g psykiske rbusthed til (frtsat) karriereudvikling med yderligere kmpleksitet, ansvar g udfrdringer TalentfuldeKvinder.dk

Læs mere

Allan B. Grønkjær (sportschef) samt skytterepræsentanterne Jan Bang (compound), Nynne Holdt-

Allan B. Grønkjær (sportschef) samt skytterepræsentanterne Jan Bang (compound), Nynne Holdt- DBSF Eliteudvalgsmøde 26. nvember 2012 Sted: Lavia Odense Til stede var: Klaus Lykkebæk, Jeanette Riis Nielsen, Dan Hansen (alle medlemmer af Eliteudvalg), Allan B. Grønkjær (sprtschef) samt skytterepræsentanterne

Læs mere

1. Indledning. 2. Visionen

1. Indledning. 2. Visionen 1 1. Indledning Københavns Kmmune g staten har samlet beskæftigelsesindsatsen i ét jbcenter fr brgere g virksmheder. Jbcenter København fungerer dermed sm én indgang fr alle. I frbindelse med, at Københavns

Læs mere

Folkeskolereform. Kære forældre

Folkeskolereform. Kære forældre Flkesklerefrm Kære frældre Arbejdet med flkesklerefrmen i Nrddjurs Kmmune skrider hastigt frem. Flere arbejdsgrupper har afsluttet deres arbejde g udarbejdet frslag til indhldet i fremtidens flkeskle.

Læs mere

Sorg- og kriseplan. Retningslinjer ved sorg og krise I Udelivsinstitutionen Terslev Børnehus

Sorg- og kriseplan. Retningslinjer ved sorg og krise I Udelivsinstitutionen Terslev Børnehus Srg- g kriseplan Retningslinjer ved srg g krise I Udelivsinstitutinen Terslev Børnehus Terslev Børnehus srg- g kriseplan Denne srgplan er tænkt sm en køreplan, når et barn eller en medarbejder rammes af

Læs mere

Projekt Fritidssport 2014-2015

Projekt Fritidssport 2014-2015 Prjekt Fritidssprt 2014-2015 Indledning: Prjekt Fritidssprt er et partnerskabsprjekt mellem Aarhus Omegn afd. Præstevangen, Klubben Rsenvang/Ung i Aarhus, sm startede tilbage i 2008, med det frmål at lave

Læs mere

Handlingsplan for frivilligt socialt arbejde og aktivt medborgerskab

Handlingsplan for frivilligt socialt arbejde og aktivt medborgerskab Staben Middelfart Kmmune Østergade 11 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefn +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5010 Fax +45 8888 5501 Dat: 20. februar 2013 Sagsnr.: 2012-010287-12 Sabine.Christensen@middelfart.dk

Læs mere

Checkliste ved revision

Checkliste ved revision Lederhåndbg side 8.4.1 Checkliste ved revisin Grundlag til brug ved revisin af freningens tilskudsregnskab: Kmmunens regler fr revisin. Fra 1.januar 2003 er det kmmunen, sm fastsætter reglerne fr revisin.

Læs mere

Lægemiddel industri foreningen

Lægemiddel industri foreningen Lægemiddel industri freningen Appendiks til fælleserklæring m kliniske lægemiddelfrsøg g nn-interventins-frsøg mellem Lægemiddelindustrifreningen (Lif), Lægevidenskabelige Selskaber (LVS) g Lægefreningen

Læs mere

Sygefravær som indsatsområde i

Sygefravær som indsatsområde i Hanne Sørensen Juni 2014 Sygefravær sm indsatsmråde i 2014-2016 Indledning Hved MED-udvalget besluttede i januar 2014, at sygefravær skal være et særligt indsatsmråde i 2014-16. Baggrunden herfr er, at

Læs mere

Bølgeplan - Vejledning

Bølgeplan - Vejledning Bølgeplan - Vejledning Januar 2014 Indhld 1. HVAD ER BØLGEPLAN... 3 2. FORMÅL MED BØLGEPLAN... 3 3. HVEM MODTAGER BØLGEPLAN... 3 4. UDARBEJDELSE AF BØLGEPLAN... 3 5. SKABELON... 3 1. Hvad er bølgeplan

Læs mere

Hjemmeplejen, Distrikt Hesseløvej

Hjemmeplejen, Distrikt Hesseløvej Hjemmeplejen, Distrikt Hesseløvej Rapprt ver tilsyn 2013 Scialcentret 1 Indhld Hjemmeplejen, Distrikt... 1 Hesseløvej... 1 Beskrivelse af enheden: Lvgrundlag, rammer g vurdering... 3 Navn g Adresse...

Læs mere

Vores klub. - Hammel GF Fodbold - Hammel GF Fodbold undersøger sit DNA. På baggrund af Spørgeskemaundersøgelse i Hammel GF Fodbold.

Vores klub. - Hammel GF Fodbold - Hammel GF Fodbold undersøger sit DNA. På baggrund af Spørgeskemaundersøgelse i Hammel GF Fodbold. Vres klub - Hammel GF Fdbld - På baggrund af Spørgeskemaundersøgelse i Hammel GF Fdbld Hammel GF Fdbld undersøger sit DNA Udarbejdet af: AFSNIT: 1. Overrdnet m undersøgelsen 2. Sammenfatning 3. Diagrammer;

Læs mere

I det følgende overbliksskema er de væsentligste ændringer i Komitéens reviderede anbefalinger beskrevet.

I det følgende overbliksskema er de væsentligste ændringer i Komitéens reviderede anbefalinger beskrevet. 3. juni 2013 Nyhedsbrev Capital Markets Anbefalinger fr gd selskabsledelse Kmitéen fr gd Selskabsledelse (herefter Kmitéen ) har i maj 2013 ffentliggjrt reviderede anbefalinger fr gd selskabsledelse. NASDAQ

Læs mere

Programplan - Vejledning

Programplan - Vejledning Prgramplan - Vejledning Januar 2014 Indhld 1. HVAD ER PROGRAMPLAN... 3 2. FORMÅL MED PROGRAMPLAN... 3 3. HVEM MODTAGER PROGRAMPLAN... 3 4. UDARBEJDELSE AF PROGRAMPLAN... 3 5. SKABELON... 3 1. Hvad er prgramplan

Læs mere

Pædagogisk Assistent Uddannelse Til institutioner med elever ansat på den pædagogiske assistentuddannelse i Haderslev Kommune

Pædagogisk Assistent Uddannelse Til institutioner med elever ansat på den pædagogiske assistentuddannelse i Haderslev Kommune Pædaggisk Assistent Uddannelse Til institutiner med elever ansat på den pædaggiske assistentuddannelse i Haderslev Kmmune Infrmatinspjece til praktiksteder 3. udgave 2012 Pædaggisk Assistent Uddannelse

Læs mere

PLEJECENTRET EGEBO. Jobprofil for teamleder

PLEJECENTRET EGEBO. Jobprofil for teamleder PLEJECENTRET EGEBO Jbprfil fr teamleder Beskrivelse af teamlederens pgaver g ansvar Teamlederens pgaver g ansvarsmråder er struktureret ud fra de 3 hvedansvarsmråder: Faglig ledelse, Persnaleledelse g

Læs mere

2. Eksempler på udfordringer for borgere i mødet med systemet

2. Eksempler på udfordringer for borgere i mødet med systemet NOTAT Prjekt Kunde Plitisk debatplæg Sammenhæng fr brgerne Esbjerg kmmune Esbjerg Kmmune 1. Indledning Udvalget fr Sundhed & Omsrg i Esbjerg Kmmune ønsker at rejse en debat i Esbjerg Kmmune m det brgernære

Læs mere

Tjekliste Tourette syndrom

Tjekliste Tourette syndrom Tjekliste Turette syndrm Familien, barnet g den unge Kmpensatin fr tabt arbejdsfrtjeneste Ergterapi eller anden persnlig hjælp Aflastning i hjemmet eller uden fr hjemmet Andet Støtte g rådgivning Psyklgisk

Læs mere

Mediestrategi i Dagplejen

Mediestrategi i Dagplejen Mediestrategi i Dagplejen Leg g medier i børnehøjde GOD FORNØJELSE Dagplejen Skanderbrg Kmmune "Det er den pædaggiske praksis, der afgør, hvrdan de digitale mediers muligheder anvendes" Klaus Thestrup

Læs mere

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Ministeriet fr Børn, Ligestilling, Integratin g Sciale Frhld Vejledning til ansøgning m støtte fra puljen Samarbejdsaftaler m pladser på phldssteder g døgninstitutiner med frhøjet sikkerhed til børn g

Læs mere

J.nr. 2010 1937 28. februar 2011

J.nr. 2010 1937 28. februar 2011 J.nr. 2010 1937 28. februar 2011 (EU-reference nr. 2011-031741) Udbud af krtlægning af erfaringerne med efterværn g mægling samt afdækning af nye frmer fr støttemuligheder fr mænd g kvinder, der har været

Læs mere

Uddannelsesplan. Opdateringsuddannelse Livreddende førstehjælp. Varighed 180 minutter. Maj 2015. Dansk Førstehjælpsråds medlemsorganisationer:

Uddannelsesplan. Opdateringsuddannelse Livreddende førstehjælp. Varighed 180 minutter. Maj 2015. Dansk Førstehjælpsråds medlemsorganisationer: Uddannelsesplan Opdateringsuddannelse Varighed 180 minutter Maj 2015 BASIS- UDDANNELSE Tilvalgs uddannelser Funktins uddannelser Dansk Førstehjælpsråds medlemsrganisatiner: Samarbejdsrganisatiner: Uddannelsesplan

Læs mere

Politisk chefkonsulent til Danske Vandværker

Politisk chefkonsulent til Danske Vandværker JOB- OG KRAVPROFIL Henriette vn Essen-Leise g Jhn Reynlds Hellerup, den 27. ktber 2017 Plitisk chefknsulent til Danske Vandværker AUSTRALIA AUSTRIA BELGIUM BRAZIL DENMARK CHINA ESTONIA FINLAND FRANCE GERMANY

Læs mere