Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk"

Transkript

1 - 1 Personskadeerstatning - beskatning af erstatning for tabt erhvervsevne udmålt efter engelske regler som beskattet indkomst SKM SR og SKM SR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Skatterådet fandt ved bindende svar af 25/6 2013, at en personskadeerstatning for tabt arbejdsfortjeneste, der dækkede løbende ydelser fra februar 2008 til oktober 2012, men blev udbetalt som et engangsbeløb i 2012, skulle beskattes fuldt ud i Danmark, og da med hele beløbet i Dette uanset at erstatningen efter engelske regler var beregnet på baggrund af nettoindkomsten efter skat. Erstatning for tab af indkomst eller formue beskattes efter grundlæggende skatteretlige principper som udgangspunkt på samme måde, som den indkomst eller formue, erstatningen træder i stedet for, se herved eksempelvis de udtrykkelige bestemmelser herom i ejendomsavancebeskatningslovens 10 og aktieavancebeskatningslovens 31. For personskadeerstatninger skal der efter Den Juridiske Vejledning , afsn. C.A.3.7., videre sondres mellem, om erstatningen er en løbende ydelse eller et engangsbeløb. Det fremgår således af vejledningen, at hvis erstatningen bliver udbetalt som en løbende ydelse, er det et løbende afkast, der har karakter af indkomsterhvervelse, hvilket er skattepligtigt efter statsskattelovens 4. Er erstatningen et engangsbeløb, skal erstatningen efter vejledningen beskattes på samme måde, som det, den træder i stedet for. Er erstatningen en kompensation for en del af indkomstgrundlaget, er erstatningen skattefri efter statsskattelovens 5. Er der derimod

2 - 2 tale om en kompensation for et tab i det løbende afkast/indkomsterhvervelse, er erstatningen skattepligtig. Den lidt firkantede sondring i vejledningen mellem på den ene side løbende ydelser og på den anden side engangsudbetalinger, er modificeret i vejledningen derhen, at en engangsydelse ved udbetalingen kan blive opdelt i flere rater, uden at den i skattemæssige henseende bliver en løbende - og dermed skattepligtig - ydelse. Og omvendt kan en løbende ydelse, der bliver udbetalt som et samlet beløb, efter vejledningen ikke blive et skattefrit engangsbeløb i skattemæssig henseende. Erstatning for tab af erhvervsevne ydet som engangsbeløb er skattefri, fordi den træder i stedet for en del af indkomstgrundlaget. Der foreligger dog i praksis eksempler på, at erstatning for tab af erhvervsevne er udredt som en løbende ydelse, og erstatningen er i så fald anset som skattepligtig, se herved SKM LSR. Erstatning for tabt arbejdsfortjeneste er som udgangspunkt fuldt ud skattepligtig, idet erstatningen træder i stedet for en arbejdsindkomst. Dette gælder, uanset om erstatningen udredes som et engangsbeløb, se herved udtrykkeligt Den Juridiske Vejledning, afsn. C.A Sagen ref. i SKM SR og SKM SR drejede sig om den skatteretlige kvalifikation og behandling af en række poster i en erstatningsopgørelse foretaget efter engelske regler, herunder særligt en erstatning for tabt arbejdsfortjeneste, der blev udbetalt som et engangsbeløb i 2012, men dækkede løbende ydelser fra februar 2008 til oktober I sagen forelå det yderligere spørgsmål, om der ved beskatning af erstatningen for tabt arbejdsfortjeneste i Danmark skulle tages hensyn til, at erstatningen som udmålt efter engelske regler var beregnet på baggrund af nettoindkomsten efter skat og ikke som i Danmark på grundlag af en bruttoindkomst. Sagen drejede sig i korte træk om en dansk kvinde, der havde været bosiddende i og skattepligtig til England siden I 2008 blev hun i England påkørt af en bil, men

3 - 3 overlevede efter et langvarigt hospitalsophold. Påkørslen resulterede i en lammelse fra livet og ned. Efter endt sygehusophold flyttede kvinden i maj 2008 til Danmark sammen med sine børn for at bo tættere på sin familie i Danmark. I 2012 fik hun på grundlag af et forlig udbetalt en erstatning, der omfattede erstatning for méngrad, dækning af fremtidige merudgifter til pleje mv. samt tabt arbejdsfortjeneste. Skatteyderens repræsentant havde foretaget en forholdsmæssig fordeling på de enkelte erstatningsdele på baggrund af forliget om fastsættelse af den endelige erstatningssum. Fordelingen skulle efter det oplyste ses i lyset af, at der ikke forelå en endelig oversigt over fordelingen af erstatningen, da de enkelte delmomenter i erstatningsopgørelsen efter engelske regler alene blev anvendt til at opgøre henholdsvis erstatningskravet og modkravet, og erstatningen herefter fastsat som et engangsbeløb. Udover de fordelingsmæssige vanskeligheder var der knyttet en vis usikkerhed til selve kvalifikationen af erstatningsydelserne efter danske regler. Ved det bindende svar ref. i SKM SR meddelte Skatterådet, at der var hjemmel til at beskatte en eventuel skattepligtig andel af beskatningen i Danmark, da kvinden i maj 2008 ved tilflytningen til Danmark blev skattepligtig til Danmark efter kildeskattelovens 1, stk. 1, nr. 1, og da kvinden først efterfølgende, nemlig i 2012, erhvervede endelig ret til erstatningen ved indgåelsen af forliget om erstatningen. Skatterådet bekræftede i det bindende svar, ref. i SKM SR, at der alene skulle svares skat af den del af erstatningen, der udgjorde tabt arbejdsfortjeneste (engangsbeløb). Erstatning for øvrige poster var således skattefri for kvinden, herunder erstatningen for poster benævnt Loss of Congenial Employment, Loss of Earnings - future losses og pensions. SKAT bemærkede i den forbindelse, at selv om den udbetalte erstatning indeholdte poster, der efter de danske erstatningsretlige regler eller praksis ikke erstattes eller erstattes med et mindre beløb, var det SKATs opfattelse, at de enkelte erstatningsposter i den fremlagte opgørelse hverken skulle revurderes eller omkvalificeres. For så vidt angik særligt den del af erstatningen, der var henført til tabt arbejdsfortjeneste, i sagen benævnt Loss of earnings past losses, var oplyst, at erstatningen blev opgjort som den faktisk mistede indkomst fra skadestidspunktet i 2008 og frem til forli-

4 - 4 get i september 2012 (4,55 år). Videre var oplyst, at der ved erstatningsopgørelsen blev taget afsæt i den forventede nettoindkomst - dvs. udbetalt løn efter engelsk skat, og reduceret med de indkomster, som kvinden havde opnået i samme periode. Efter skatteyderens opfattelse måtte dette beløb anses som tabt arbejdsfortjeneste. Skatteyderen henviste i den forbindelse til erstatningsansvarslovens 2, stk. 1, hvorefter erstatning for tabt arbejdsfortjeneste ydes, indtil skadelidte kan begynde at arbejde igen, og videre, at for så vidt det må antages, at skadelidte vil lide et varigt erhvervsevnetab, ydes erstatning indtil det tidspunkt, hvor det er muligt midlertidigt eller endeligt at skønne over skadelidtes fremtidige erhvervsevne, jf. 5-8 og 10 samt 31 i lov om sikring mod følger af arbejdsskade. Af erstatningsansvarslovens 2, stk. 2 fremgik videre, at der i erstatningen fradrages løn under sygdom, dagpenge fra arbejdsgiver eller kommunalbestyrelsen og forsikringsydelser, der har karakter af en virkelig skadeserstatning, samt lignende ydelser til den skadelidte. Af sagen fremgik videre, at arbejdsskadestyrelsen telefonisk havde oplyst, at både løbende og engangserstatningsbeløb for både tabt arbejdsfortjeneste og tabt erhvervsevne fastsættes på baggrund af den fulde årlige brutto lønindkomst før skat. Det var på denne baggrund skatteyderens opfattelse, at den danske skat af en eventuel skattepligtig andel af erstatningen i form af tabt arbejdsfortjeneste skulle nedsættes med en beregnet engelsk skat for at kompensere for, at erstatningen efter engelske regler var beregnet på baggrund af nettoindkomsten efter skat. Skatterådet fandt derimod ikke at kunne bekræfte, at den danske skat af erstatningen for tabt arbejdsfortjeneste skulle nedsættes med en beregnet engelsk skat for at kompensere for, at erstatningen efter engelske regler var beregnet på baggrund af nettoindkomsten efter skat. Skatteyderen anførte som begrundelse for at nå frem til et sådant resultat, at erstatningsbeløbet i teorien allerede er blevet beskattet i England, og der vil således ikke være grundlag for at opkræve dansk skat af beløbet. Skatteyderen uddybede dette synspunkt derhen, at for så vidt erstatning efter skattemyndighedernes opfattelse var

5 - 5 skattepligtig, skulle der lempes for den tilsvarende beregnede engelske skat, som det engelske erstatningsbeløb var reduceret med - uanset at der rent faktisk ikke var betalt engelsk skat af beløbet. Baggrunden for synspunktet var det indlysende, som også fremhævet af skatteyderen, nemlig at det ikke ville være acceptabelt, at en skatteyder risikerede at blive pålagt dobbelt skat alene som følge af, at Danmark og England fastsætter forsikringsbeløb på forskellig måde. Dette synspunkt blev afvist af Skatterådet med den enkle begrundelse, at beskatningen i Danmark af arbejdsfortjeneste i overensstemmelse med statsskattelovens 4 skulle ske efter de danske regler. Der skulle således ikke tages hensyn til det af repræsentanten anførte, nemlig at erstatningen efter engelske regler var beregnet på baggrund af nettoindkomsten efter skat. Vedrørende retsgrundlaget henviste Skatterådet i den forbindelse til Landsskatterettens kendelse ref. i TfS 19987, 94 LSR om en skatteyder, der efter flytning fra Vesttyskland til Danmark modtog tysk arbejdsløshedsunderstøttelse i henhold til EF-reglerne. Understøttelsen var fra tysk side tænkt som nettobeløbet uden skattetræk. Landsskatteretten fandt imidlertid, at dagpengeydelserne var skattepligtige i Danmark, og at beskatningen skulle ske efter danske regler, hvorved der ikke kunne tages hensyn til, at beløbene var skattefrie nettoydelser i Tyskland. På et yderligere stillet spørgsmål fra skatteyderen om periodisering af den skattepligtige andel af erstatningen oplyste Skatterådet videre, at erstatningen skulle indtægtsføres i 2012, hvor skatteyderen erhvervede endelig ret til erstatningen. Det bindende svar omtaler ikke mulighederne for tilbagefordeling af en erstatning for tabt arbejdsfortjeneste efter ansøgning, jf. Den Juridiske Vejledning, afsn. C.A , men det bindende svar ses ikke at udelukke en sådan tilbagefordeling. Sagen viser, at de danske skatteregler i hvert fald ikke for indeværende er udformet til på adækvat måde at tage højde for de regelsammenstød, der opstår mellem udenlandsk og dansk ret, herunder dansk skatteret, som praksis fremover i stigende omfang må antages at frembyde. Resultatet, nemlig at en erstatning udløst ved en ulykke i udlandet for en skatteyder bosat i udlandet og udmålt på grundlag af en nettoindkomst efter uden-

6 - 6 landske civilretlige regler, i sin helhed undergives beskatning til Danmark forekommer åbenbart ikke rigtigt. o

Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse

Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse En mand som i 1988 var udsat for en arbejdsskade, fik i flere omgange ændret sin erhvervsevnetabsprocent.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 4. april 2014

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 4. april 2014 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 4. april 2014 Sag 177/2012 (2. afdeling) Tryg Forsikring A/S (advokat Jens Andersen-Møller) mod HK som mandatar for A (advokat Asger Tue Pedersen) I tidligere instans

Læs mere

Differencekrav. Differential Claims

Differencekrav. Differential Claims Differencekrav Sammenspillet mellem Erstatningsansvarsloven og Arbejdsskadesikringsloven Differential Claims The interaction between the Danish Liability Act (EAL) and the Industrial Insurance Act (ASL)

Læs mere

Oplysningerne i sagen Denne dom indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling, jf. retsplejelovens

Oplysningerne i sagen Denne dom indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling, jf. retsplejelovens Retten i Glostrup Udskrift af dombogen DOM fsagt den 3. april 2014 i sag nr. BS 10-3190/2012: Tryg Forsikring /S Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup mod nkestyrelsen maliegade 25 Postboks 9080 1022 København

Læs mere

af Gitte Skouby, advokat (H) Skouby & Sigetty Skatteadvokater I/S Homann Advokater Amagertorv 11 1160 København K tlf. 33150102 gs@homannlaw.

af Gitte Skouby, advokat (H) Skouby & Sigetty Skatteadvokater I/S Homann Advokater Amagertorv 11 1160 København K tlf. 33150102 gs@homannlaw. Kunstnernes Beskatning 2015 ISSN: 1604-1291 Forside: Zven Balslev Grafisk produktion: ID Tryk ApS Udgivet marts 2015 Dansk Kunstnerråd Kronprinsessegade 34 B, 2 1306 København K tlf. 35384401 dkr@danskkunstnerraad.dk

Læs mere

Arbejdsgiverbetalte sundhedsudgifter. Redegørelse om den skattemæssige behandling af arbejdsgiverbetalte sundhedsudgifter

Arbejdsgiverbetalte sundhedsudgifter. Redegørelse om den skattemæssige behandling af arbejdsgiverbetalte sundhedsudgifter Arbejdsgiverbetalte sundhedsudgifter Redegørelse om den skattemæssige behandling af arbejdsgiverbetalte sundhedsudgifter Skatteministeriet Betænkning nr. 1296/Juni 1995 Købes hos boghandleren eller hos

Læs mere

Sammenhæng mellem arbejdsskadesystemet og de sociale sikringsordninger

Sammenhæng mellem arbejdsskadesystemet og de sociale sikringsordninger Sammenhæng mellem arbejdsskadesystemet og de sociale sikringsordninger Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Retningslinjer for den tekniske undergruppe... 2 I. Indledning og resume... 4 II. Familietype

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 10-12-2012 31-01-2013 22-13 1200988-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 10-12-2012 31-01-2013 22-13 1200988-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 10-12-2012 31-01-2013 22-13 1200988-12 Status: Gældende Principafgørelse om: arbejdsskade - deltid - erhvervsevnetab - årsløn

Læs mere

ERSTATNING VED PERSONSKADE

ERSTATNING VED PERSONSKADE ERSTATNING VED PERSONSKADE DRACHMANN ADVOKATER Denne folder er udarbejdet af DRACHMANN ADVOKATER. Mekanisk, fotografisk eller anden gengivelse eller mangfoldiggørelse af folderen/dele heraf er tilladt

Læs mere

Guide til skattefri kørselsgodtgørelse og fri bil

Guide til skattefri kørselsgodtgørelse og fri bil Guide til skattefri kørselsgodtgørelse og fri bil Hvad er erhvervsmæssig kørsel Objektive kriterier fastlægger, hvilken befordring der anses som erhvervsmæssig. Erhvervsmæssig befordring er befordring

Læs mere

Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2013

Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2013 Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2013 FORORD Denne publikation beskriver reglerne om skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse, der er gældende fra 1. januar 2013. Det er vigtigt at bemærke,

Læs mere

Et moderne arbejdsskadesystem. Anbefalinger til indsats og erstatning

Et moderne arbejdsskadesystem. Anbefalinger til indsats og erstatning Et moderne arbejdsskadesystem Anbefalinger til indsats og erstatning Ekspertudvalget om arbejdsskadeområdet December 2014 Titel: Et moderne arbejdsskadesystem Anbefalinger til indsats og erstatning Udgivet

Læs mere

Beskatning af personer der er udstationeret til USA

Beskatning af personer der er udstationeret til USA Beskatning af personer der er udstationeret til USA Af Finn Martensen, advokat(h), attorney at law, Martensen Wright Advokatanpartsselskab 1 INDLEDNING De amerikanske regler om beskatning af personers

Læs mere

Kontanthjælp og formue

Kontanthjælp og formue Ankestyrelsens praksisundersøgelse om Kontanthjælp og formue Januar 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Resumé og anbefalinger 1 1.1 Undersøgelsens hovedresultater 1 1.2 Undersøgelsens afgrænsning 1 1.3 Materiel

Læs mere

Skattefrie omstruktureringer uden tilladelse

Skattefrie omstruktureringer uden tilladelse Cand.merc.aud.-studiet Aalborg Universitet Kandidatafhandling Skattefrie omstruktureringer uden tilladelse Reglernes anvendelighed og muligheder i praksis Forfattere: Vejleder: Chris Bay Bindslev Henrik

Læs mere

Udarbejdet af Merete Andersen

Udarbejdet af Merete Andersen Udarbejdet af Merete Andersen Side 1 af 78 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 4 2. Summary... 5 3. Indledning... 6 3.1 Indledning... 6 3.2 Problemformulering... 7 3.3 Afgrænsning... 8 3.4 Model- og metodevalg...

Læs mere

Hvis dette er fakta...

Hvis dette er fakta... M a r t s 2 0 0 1 Hvis dette er fakta... INDHOLD: Selvangivelsen 2000... 2-4 Forslag til ny årsregnskabslov... 5-6 Bliver parcelhusreglen overfortolket?... 6-7 - det bemærkes... 8 Det er klart, at vi bestræber

Læs mere

14-6. Anmodning om genoptagelse af arbejdsskadesag skulle også vurderes på ulovbestemt grundlag

14-6. Anmodning om genoptagelse af arbejdsskadesag skulle også vurderes på ulovbestemt grundlag 14-6. Anmodning om genoptagelse af arbejdsskadesag skulle også vurderes på ulovbestemt grundlag 13.3 Remonstration og tilbagekaldelse, se også Skatter 6-26.1 Arbejdsskadeforsikring, se også Erstatning

Læs mere

DANMARKS LÆRERFORENINGS SEKRETARIATS VEJLEDNING OM ARBEJDSSKADESAGER

DANMARKS LÆRERFORENINGS SEKRETARIATS VEJLEDNING OM ARBEJDSSKADESAGER DANMARKS LÆRERFORENINGS SEKRETARIATS VEJLEDNING OM ARBEJDSSKADESAGER Jf. hovedstyrelsens beslutning af 26. juni 2007 Redigeret 24. april 2012 1. INDLEDNING... 3 2. PROCESSER... 4 2.1. Aktørernes opgaver...

Læs mere

Sambeskatning og udnyttelse af underskud på tværs af grænser Kommissionen

Sambeskatning og udnyttelse af underskud på tværs af grænser Kommissionen Sambeskatning og udnyttelse af underskud på tværs af grænser Kommissionen mod Storbritannien C-172/13 Af Michael Tell, ph.d., adjunkt ved Juridisk Institut, CBS, og technical advisor hos CORIT Advisory

Læs mere

Filialer i Danmark og Sverige en oversigt

Filialer i Danmark og Sverige en oversigt Filialer i Danmark og Sverige en oversigt Danske og svenske selskaber etablerer sig ofte i udlandet via et datterselskab. Nogle gange kan et fordelagtigt alternativ dog være at etablere en filial. Denne

Læs mere

Lovforslag L 84 Justering af aktionær- og selskabsbeskatningen Værdiansættelse fast ejendom betinget aftale periodisering overgang til sommerhuszone

Lovforslag L 84 Justering af aktionær- og selskabsbeskatningen Værdiansættelse fast ejendom betinget aftale periodisering overgang til sommerhuszone NYT Nr. 11 årgang 7 november 2010 SKAT g e n e r at i o n s s k i f t e omstrukturering INDHOLD Lovforslag L 84 Justering af aktionær- og selskabsbeskatningen Værdiansættelse fast ejendom betinget aftale

Læs mere

Skatteberegningsreglerne gennem 100 år

Skatteberegningsreglerne gennem 100 år Skatteberegningsreglerne gennem 100 år Af chefkonsulent Hans Mølgaard Christensen, Skatteministeriet Skatteberegningen har altid været et omdiskuteret emne i forbindelse med indkomstskattesystemet. Her

Læs mere

Skatteberegningsreglerne for personer - før og nu

Skatteberegningsreglerne for personer - før og nu Skatteberegningsreglerne for personer - før og nu Karikaturtegning fra omslaget af publikationen SKATTE-TABELLER 1959-60 redigeret af V. Spang-Thomsen. 2. udgave Maj 2002 Skatteberegningsreglerne for personer

Læs mere

Firmabil / Egen bil. Skat 2015

Firmabil / Egen bil. Skat 2015 Firmabil / Egen bil Skat 2015 1. Fri bil 1.1 Hvem er omfattet 1.2 Beregningsgrundlag 1.3 Skattepligtig værdi 1.4 Rådighed 1.5 El-biler 2. Erhvervsmæssig kørsel i egen bil 2.1 Egen bil 2.2 Erhvervsmæssig

Læs mere

Afslag på opholdstilladelse til afghansk kvinde med herboende mindreårig søn. Administrativ praksis. Sagsoplysning. Inddragelse af kriterier

Afslag på opholdstilladelse til afghansk kvinde med herboende mindreårig søn. Administrativ praksis. Sagsoplysning. Inddragelse af kriterier 10-1. Forvaltningsret 1121.1 123.1 12.4 296.1. Afslag på opholdstilladelse til afghansk kvinde med herboende mindreårig søn. Administrativ praksis. Sagsoplysning. Inddragelse af kriterier En afghansk kvinde

Læs mere

3. Arbejdsskader og arbejdsskadeerstatninger

3. Arbejdsskader og arbejdsskadeerstatninger 3. Arbejdsskader og arbejdsskadeerstatninger 3.1 Sammenfatning 91 3.2 Virksomhederne betaler selv erstatningerne 93 3.3 Arbejdsskader udvikling og status 95 3.4 Anerkendelse af arbejdsskader 11 3.5 Erstatninger

Læs mere

Overblik Inspiration Viden Personalegoder 2014

Overblik Inspiration Viden Personalegoder 2014 www.pwc.dk/personalegoder Overblik Inspiration Viden Personalegoder 2014 Få de nyeste opdateringer på reglerne for personalegoder 2014. Udgiver: PwC Ekspedition: Strandvejen 44, 2900 Hellerup Bestilling:

Læs mere

Skattebetaling i de erhvervsdrivende fonde

Skattebetaling i de erhvervsdrivende fonde Skattebetaling i de erhvervsdrivende fonde Af Statsautoriseret revisor Susanne Nørgaard, PwC og CBS Indledning Det ses jævnlig fremført i dagspressen(1), at de erhvervsdrivende fonde betaler for lidt i

Læs mere

CBS. Selvstændigt erhvervsdrivendes beskatningsmuligheder af virksomhedens resultat

CBS. Selvstændigt erhvervsdrivendes beskatningsmuligheder af virksomhedens resultat CBS Selvstændigt erhvervsdrivendes beskatningsmuligheder af virksomhedens resultat Philip Dalsgaard Jefting Afgangsprojekt HD(R) 12. maj 2014 Indhold Indhold... 2 1 Indledning... 6 1.1 Problemformulering...

Læs mere