Vigtig viden om din forsikring. Kreditsikring, Kreditsikring Plus, Lånesikring og Lånesikring Plus

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vigtig viden om din forsikring. Kreditsikring, Kreditsikring Plus, Lånesikring og Lånesikring Plus"

Transkript

1 Vigtig viden om din forsikring Kreditsikring, Kreditsikring Plus, Lånesikring og Lånesikring Plus

2 Swedbank tilbyder dig nu forsikringer, som giver dig og din familie en større økonomisk sikkerhed. Forsikringerne udbydes i samarbejde med selskaberne Cardif Forsikring og Cardif Livsforsikring. Følgende er en kortfattet information om Kreditsikring, Kreditsikring Plus, Lånesikring og Lånesikring Plus. Hvis du ønsker fuldstændige forsikringsbetingelser, beder vi dig downloade dem på Swedbanks hjemmeside, eller kontakte Swedbanks kundeservice på tlf Mulighed for at vælge efter behov Swedbank tilbyder fire forsikringer, som du kan vælge alt efter, hvilket behov samt lån og kredit du har. Billån Boliglån Energilån* Forbrugslån Swedbank Hypotek Boligkredit Kassekredit Swedbank Kreditsikring og Kreditsikring Plus Swedbank Lånesikring og Lånesikring Plus * Det er kun muligt at tegne Lånesikring Plus til Energilån Ovenstående låne- og kreditbegreber refererer til: Billån Billån og Miljøbillån Boliglån Boliglån, Prioritetslån, Andelsboliglån Boligkredit Boligkredit, Prioritetskredit, Andelsboligkredit, Miljøkredit Det samlede begreb for Billån, Boliglån, Energilån, Forbrugslån og Swedbank Hypotek er lån. Det samlede begreb for Boligkredit og Kassekredit er kredit. Hvad dækker forsikringen Kreditsikring og Lånesikring Dødsfald og varigt erhvervsevnetab Kreditsikring Plus og Lånesikring Plus Dødsfald, varigt erhvervsevnetab, fuldt tab af erhvervsevne og ufrivillig arbejdsløshed. Du kan ikke indsætte en begunstiget og udbetalingen sker direkte til Swedbank og krediteres kontoen for det lån eller den kredit, som er tilknyttet forsikringen. Dækning ved dødsfald og varigt erhvervsevnetab: Ved dødsfald og varigt erhvervsevnetab, som følge af ulykke eller sygdom udbetales et beløb som svarer til restgælden samt påløbne renter på det lån eller den kredit, som er tilknyttet forsikringen. Dog op til et maksimalt beløb svarende til: Maksimal erstatning Forbrugslån og Kassekredit Billån og Energilån Boliglån Swedbank Hypotek og Boligkredit kr kr kr kr. Dækning ved fuldt tab af erhvervsevne og ufrivillig arbejdsløshed: Ved lån erstattes et beløb, som svarer til de månedlige ydelser, som du betaler til Swedbank for det lån der er tilknyttet forsikringen. Ved kredit erstattes et beløb som svarer til de månedlige renter som du betaler til Swedbank for den kredit der er tilknyttet forsikringen. Kvalificeringsperiode Forsikringsdækningen for fuldt tab af erhvervsevne og ufrivillig arbejdsløshed træder henholdsvis i kraft tidligst 90 og 120 dage efter din indtræden i gruppeforsikringen (kvalificeringsperioden), således at fuldt tab af erhvervsevne eller ufrivillig arbejdsløshed skal være indtruffet efter denne periode. Karensperiode Ved fuldt tab af erhvervsevne udbetales der ingen erstatning for de første 30 dage (karensperioden). Ved ufrivillig arbejdsløshed udbetales der ingen erstatning for de første 60 dage (karensperioden). Herefter udbetales der erstatning med et beløb, som svarer til 1/30 af den månedlige erstatning/ renter, for hver dag som det fulde tab af erhvervsevne eller ufrivillige arbejdsløshed varer, og som falder inden for forsikringsperioden.

3 Maksimal erstatning og erstatningsperioder Maksimal månedlig erstatning Erstatningsperiode pr. godkendt skade Maksimal erstatningsperiode Lån og kredit kr. 12 måneder 24 måneder Hvem kan tegne en forsikring? Swedbank Kreditsikring og Kreditsikring Plus kan tegnes af en eller to personer med en Boligkredit eller en Kassekredit hos Swedbank. Swedbank Lånesikring og Lånesikring Plus kan tegnes af en eller to personer med et Billån, Boliglån, Energilån, Forbrugslån eller et Swedbank Hypotek hos Swedbank. Er forsikringen tegnet af to personer, udbetales halvdelen af den månedlige ydelse/renter eller det tilbagestående låne- eller kreditbeløb samt påløbne renter. For at blive en del af gruppeforsikringen er det en betingelse, at du ved forsikringens ikrafttræden: har et lån eller en kredit hos Swedbank, er fyldt 18 år men ikke 60 år, et dansk CPR-nummer og fast bopæl i Danmark (excl. Grønland og Færøerne) eller Sverige er fuldt erhvervsdygtig*, Hvis du ved forsikringens etablering ikke har et fuldtidsarbejde eller ikke er selvstændig erhvervs-drivende, så er det en forudsætning for at få ret til erstatning for ufrivillig arbejdsløshed, at du forinden din første dag med ufrivillige arbejdsløshed har haft et fuldtidsarbejde i mindst 6 sammenhængende måneder, eller har været selvstændig erhvervsdrivende i mindst 12 sammenhængende måneder *En person er fuldt erhvervsdygtig, hvis han/hun kan udføre sit sædvanlige arbejde uden begrænsninger, og ikke modtager eller har ret til erstatning, der skyldes sygdom og/eller ulykkestilfælde. Samtidigt forudsættes det, at vedkommende ikke har et særligt tilpasset arbejde eller arbejde med såkaldt løntilskud iht. sociallovgivningen pga. psykisk og/eller fysisk funktionsnedsættelse, og som heller ikke har modtaget erstatning for sygdom og/eller ulykkestilfælde i mere end 14 dage i træk den seneste 3-måneders periode. Hvad koster det? Forsikringsgebyret beregnes ud fra en fast procentsats af det forsikrede låne- eller kreditbeløb. Swedbank Kreditsikring 0,0785% pr. måned for Boligkredit. 0,0289% pr. måned for Kassekredit. Lånesikring 0,0251% pr. måned for Billån og Forbrugslån. 0,0541% pr. måned for Boliglån og Swedbank Hypotek.

4 Lånesikring Plus og Kreditsikring Plus 0,1594% pr. måned for Billån, Energilån, Forbrugslån og Kassekredit. 0,0867% pr. måned for Boliglån, Swedbank Hypotek og Boligkredit. Forsikringsgebyr Forsikringsgebyret skal betales månedsvis bagud og faktureres sammen med din månedlige ydelse/ renter til dit lån eller kredit. Der skal betales forsikringsgebyr, i den periode, hvor der udbetales forsikringserstatning. Skadesforsikringsafgift Cardif Forsikring, filial af Cardif Försäkring AB, Sverige, indbetaler skadesforsikringsafgift til staten i henhold til skadesforsikringsafgiftsloven. Hvad gælder i forhold til provision? Swedbank modtager provision. Du kan få mere information hos Swedbank. Hvad gælder i forhold til provision? Swedbank modtager provision. Du kan få mere information hos Swedbank. Hvornår træder forsikringen i kraft? Forsikringen træder i kraft, den dag hvor Swedbank har modtaget en underskrevet ansøgning, eller den dag Swedbank har indgået en aftale med dig i telefonen, om at indtræde i gruppeforsikringen. En forudsætning for at få bevilget forsikringen er desuden, at lånet eller kreditten er blevet bevilget og udbetalt. Forsikringsaftalen gælder for en måned ad gangen (forsikringsperioden). Forsikringsaftalen forlænges automatisk hver måned. Hvornår ophører forsikringen? Forsikringen ophører, den dag hvor lånet eller kreditten ophører, du, eller hvis forsikringen gælder for to personer begge, fylder 60 år, du, eller hvis forsikringen gælder for to personer begge, opnår erstatning pga. varigt erhvervsevnetab, du, eller hvis forsikringen gælder for to personer begge, afgår ved døden, forsikringsaftalen ophører som følge af Swedbanks eller Cardifs opsigelse eller gruppeaftalen ophører. Er I to personer omfattet af forsikringen og fylder en af jer 60 år eller afgår ved døden, er den anden person fortsat omfattet af forsikringen. Eksempler på hvad forsikringen ikke omfatter For samtlige undtagelser henviser vi til de fuldstændige forsikringsbetingelser. Fælles undtagelse ved dødsfald, varigt erhvervsevnetab og fuldt tab af erhvervsevne Der udbetales ingen erstatning, hvis dødsfaldet eller erhvervesnetabet skyldes sygdom, smitte, skade eller symptomer, som: viste sig, inden forsikringen blev tegnet (uanset om diagnosen først endeligt kunne stilles efter tegning af forsikringen), eller følger af disse gener eller du i et eller flere tilfælde har fået eller søgt konsultation eller behandling for hos en autoriseret læge i løbet af de 12 måneder umiddelbart forud for forsikringens ikrafttræden. Undtagelser ved dødsfald Selvmord, hvis forsikringen ikke har været gældende uafbrudt i et år. Hvis maksimal erstatning for varigt erhvervsevnetab er udbetalt. Hvis dødsfaldet skyldes sygdom, smitte, skade eller symptomer, som direkte eller indirekte kan henføres til aids eller hiv, medmindre den sikrede har pådraget sig en sådan sygdom, smitte eller skade eller sådanne symptomer under medicinsk behandling, og at de ikke kan henføres til stofmisbrug eller seksuelt overførte sygdomme Undtagelser ved varigt erhvervsevnetab Der udbetales ingen erstatning ved varigt erhvervsevnetab, hvis du opnår erstatning pga. fuldt tab af erhvervsevne eller ufrivillig arbejdsløshed. Undtagelser ved fuldt tab af erhvervsevne Hvis du opnår erstatning pga. ufrivillig arbejdsløshed, varigt erhvervsevnetab eller ikke opgiver det fornødne bevis for, at der foreligger fuldt tab af erhvervsevne Selvforskyldt legemsbeskadigelse Sygdom, smitte, skade eller symptomer som

5 direkte eller indirekte kan henføres til aids eller hiv, medmindre du har pådraget sig en sådan sygdom, smitte eller skade eller sådanne symptomer under medicinsk behandling, og at de ikke kan henføres til stofmisbrug eller seksuelt overførte sygdomme Undtagelser ved ufrivillig arbejdsløshed Hvis du modtager erstatning pga. fuldt tab af erhvervsevne efter varigt erhvervsevnetab Ved tegningen af forsikringen havde kendskab til en forestående arbejdsløshed eller havde grund til at antage, at der forelå risiko for arbejdsløshed Forinden din første dag med ufrivillig arbejdsløshed ikke har haft et fuldtidsarbejde i mindst 6 sammenhængende måneder, eller har været selvstændig erhvervsdrivende i mindst 12 sammenhængende måneder, Mister dit arbejde pga. tjenesteforsømmelse, bedrageri, uærlighed eller lignende forhold Har udført arbejde, som har været tidsbestemt, midlertidigt, sæsonbestemt eller på nogen anden måde har været tidsbegrænset eller Frivilligt har accepteret arbejdsløsheden, eller undlader at søge ny beskæftigelse Fortrydelsesret og opsigelse Hvis du fortryder forsikringen, kan du annullere den inden for 30 dage efter modtagelsen af bekræftelse af aftalens indgåelse ved skriftlig henvendelse til Swedbank. Du kan når som helst i forsikringsperioden kræve forsikringen opsagt på den næste forfaldsdag, som indtræder minimum 30 dage efter opsigelsen. Opsigelsen skal ske skriftligt til: Swedbank, Kalvebod Brygge 45, 1560 København V Att.: Forsikring Ændring af forsikringsbetingelser Cardif har ret til at ændre forsikringsbetingelserne samt forsikringsgebyret ved afslutningen af en forsikringsperiode. Ændringer skal meddeles forsikrede skriftligt mindst en måned inden aftaleperiodens afslutning. Henvendelse ved krav om erstatning Du eller ved dødsfald, dødsboet, skal hurtigst muligt anmelde enhver forsikringshændelse til Cardif. Cardif c/o Crawford & Company Denmark Lergravsvej 59, 2300 København S Skadesanmeldelsesblanketter kan rekvireres hos Swedbank på eller du kan kontakte Swedbanks kundeservice på tlf., Hvor skal du henvende dig ved klager? I tilfælde af utilfredshed med Swedbank kan du kontakte Swedbanks kundeservice på tlf., eller henvende dig skriftlig til: Swedbank, Kalvebod Brygge 45, 1560 København V, Att.: Forsikring I tilfælde af utilfredshed med Cardifs beslutninger om forhold ved forsikringen kan du henvende dig til: Cardifs Klagenævn Hvis du ikke er tilfreds med Cardifs service kan du skriftligt henvende dig til Cardifs klagenævn. Cardifs Klagenævn Box 24110, Gøteborg, Sverige Cardifs Skadenævn Hvis du ikke er tilfreds med en beslutning angående en skade kan du få sagen revurderet af Cardifs Skadenævn. Cardifs Skadenævn Box 24110, Gøteborg, Sverige Hvis du ikke er tilfreds efter at den endelige beslutning i klagespørgsmålet er taget af Cardif, findes der flere muligheder for at få din sag revurderet. at forelægge sagen for Ankenævnet for Forsikring, Anker Heegaards Gade 2, Postboks 360, 1572 København V. Klageskema kan rekvireres på eller ved at kontakte Ankenævnet for Forsikring på tlf.nr , eller at rejse sag ved de almindelige danske domstole.

6 Behandling af personoplysninger Cardif behandler dine persondata, og kan udveksle disse med andre selskaber i Cardif koncernen eller samarbejdspartnere såvel indenfor som udenfor EU- og EES området. Behandlingen af persondata er nødvendig for at Cardif skal kunne indgå forsikringsaftaler eller og leve op til de indgåede forsikringsaftaler samt overholde de forpligtelser, som følger af loven eller andre bestemmelser. Dine persondata vil også kunne anvendes til produktudvikling samt til informations-, statistik- og markedsføringsformål. Behandling af persondata er underlagt svensk lov. Visse følsomme persondata, f.eks. sundhedsoplysninger, kan indhentes og behandles i forbindelse med risikobedømmelse eller skade-behandling. I nogle tilfælde kan persondata desuden indhentes og behandles for at forhindre bedrageri, hvidvask, anden økonomisk kriminalitet eller terror. Al behandling af persondata sker med stor fortrolighed, til beskyttelse af din personlige integritet. Dine persondata er derfor udelukkende tilgængelige for personer, som behøver disse data for at udføre sit arbejde, og kun i den udstrækning som er nødvendig.

7 Telefonsamtaler til Cardif eller Swedbank kan i nogle tilfælde blive optaget som eventuel dokumentation. Cardif er dataansvarlig. Hvis du ønsker at få indsigt i de data vi har registreret omkring dig eller anmode om rettelse af fejlagtige persondata, kan du henvende dig til Cardif. Hvis du ikke ønsker at modtage markedføringsmateriale kan du afmelde det skriftligt til Cardif. Cardifs adresse er: Box 24110, Gøteborg. Forsikringsgiver og forsikringsadministrator Forsikringsgiver for dækning ved dødsfald er Cardif Livförsäkring AB, Box 24110, Göteborg, Sverige reg.nr , hvis erhvervsmæssige hovedaktivitet er at drive forsikringsvirksomhed. Cardif Livförsäkring AB er repræsenteret i Danmark ved sin filial, Cardif Livsforsikring, filial af Cardif Livförsäkring AB, Sverige, CVR-nr , tlf Forsikringsgiver for øvrige dækninger er Cardif Försäkring AB, Box 24110, Göteborg, Sverige, reg.nr , hvis erhvervsmæssige hovedaktivitet er at drive forsikringsvirksomhed. Cardif Försäkring AB er repræsenteret i Danmark ved sin filial, Cardif Forsikring, filial af Cardif Försäkring AB, Sverige, CVR-nr , tlf Hvilken lov gælder for aftalen? Forsikringsaftalen er omfattet af forsikringsbetingelserne samt af forsikringsaftaleloven og dansk ret anvendes på forsikringsaftalen. I forbindelse med behandling af personoplysninger, er denne behandling underlagt svensk lov. Hvem er tilsynsmyndighed? Ansvarlig tilsynsmyndighed for Cardif Livförsäkring AB og Cardif Försäkring AB er den svenske Finansinspektionen. Swedbank er under tilsyn af Finanstilsynet og den svenske Finansinspektionen. Kommunikationen Aftalebetingelser og informationsmateriale fra forsikringsgiveren og forsikringsselskabet bliver udarbejdet på dansk. Kommunikation med kunder sker på dansk. Hvis du har spørgsmål til indholdet, er du meget velkommen til at kontakte Swedbanks kundeservice på tlf Cardif og Swedbank har indgået en gruppeaftale, som indebærer, at långiver, Swedbank, er forsikringstager og grupperepræsentant. Grupperepræsentant og forsikringsagent er dermed Swedbank, Kalvebod Brygge 45, 1560 København V, CVR-nr , hvis erhvervsmæssige hovedaktivitet er at drive bankvirksomhed.

8 Adresse: Kalvebod Brygge 45 DK-1560 København V Tlf: E-post: Web: Adresse: Cardif Bredgade 56, København K Tlf:

Tillægsforsikring ved arbejdsløshed

Tillægsforsikring ved arbejdsløshed Tillægsforsikring ved arbejdsløshed Forsikringsbetingelser 7876-1 September 2010 Topdanmark Livsforsikring A/S Borupvang 4 2750 Ballerup Telefon 44 68 33 11 www.topdanmark.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tab af erhvervsevne. Indholdsfortegnelse. Forsikringsbetingelser 6485-8 Januar 2009

Tab af erhvervsevne. Indholdsfortegnelse. Forsikringsbetingelser 6485-8 Januar 2009 Tab af erhvervsevne Forsikringsbetingelser 6485-8 Januar 2009 Topdanmark Livsforsikring A/S Borupvang 4 2750 Ballerup Telefon 44 68 33 11 www.topdanmark.dk Indholdsfortegnelse Fortrydelsesret Personoplysninger

Læs mere

Sundhedssikring. Nykredit Livsforsikring A/S

Sundhedssikring. Nykredit Livsforsikring A/S Version 6619-4, Side 2 af 15 Indholdsfortegnelse: Fortrydelsesret... 3 Personoplysninger mv... 3 1 i... 4 2 Aftalegrundlag... 4 3 Definitioner... 4 4 Ikrafttræden... 5 5 Urigtige oplysninger... 5 6 Dækning...

Læs mere

Tab af erhvervsevne (udvidet)

Tab af erhvervsevne (udvidet) Tab af erhvervsevne (udvidet) Forsikringsbetingelser gældende fra den 1. februar 2014 Nr. 02 14 Indhold 1. Om forsikringen... 2 1.1. Sådan dækker forsikringen... 2 1.2. Anmeldelse af tab af erhvervsevne...

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER

FORSIKRINGSBETINGELSER FORSIKRINGSBETINGELSER for GRUPPELIV i AP PENSION OVERSIGT Aftalens indhold Indledning til forsikringsbetingelser 1 Indtrædelse 2 Udbetaling ved død 3 A Invalidesum 3 B Udløbssum 4 Invalidepension 5 Medforsikret

Læs mere

Bilforsikring. Forsikringsbetingelser for Bilforsikring

Bilforsikring. Forsikringsbetingelser for Bilforsikring Forsikringsbetingelser for Bilforsikring Indhold 1. Hvem er sikret... 2 2. Ansvarsforsikring... 2 3. Kaskoforsikring... 3 4. Erstatning... 4 5. Regres... 5 6. Forsikringens undtagelser... 5 7. Præmieskala...

Læs mere

Ulykkesforsikring RSIKRING FORSIKRING FOR ORSIKRIN G. Betingelser FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING

Ulykkesforsikring RSIKRING FORSIKRING FOR ORSIKRIN G. Betingelser FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING ORSIKRIN G IKRINGFORS RSIKRING FOR Betingelser Ulykkesforsikring FORS IKRINGFORS IDA Forsikring IDAs forsikringsgruppe Forsikringsagentvirksomhed SBETINGELSER ULYKKES Forsikringsbetingelser nr. UL04 Aftalegrundlaget

Læs mere

Motorkøretøjsforsikring

Motorkøretøjsforsikring Forsikringsbetingelser for Motorkøretøjsforsikring Indhold 1. Hvem er sikret... 2 2. Ansvarsforsikring... 2 3. Kaskoforsikring... 3 4. Erstatning... 4 5. Regres... 5 6. Forsikringens undtagelser... 5 7.

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser for LærerPension 93 og 99 i Lærernes Pension. Generelle betingelser

Almindelige forsikringsbetingelser for LærerPension 93 og 99 i Lærernes Pension. Generelle betingelser Almindelige forsikringsbetingelser for LærerPension 93 og 99 i Lærernes Pension For pensionsordningen gælder de bestemmelser, der er indeholdt i lov om forsikringsaftaler og lov om finansiel virksomhed

Læs mere

Tilsyn og garantifond Vi er undergivet tilsyn af Finanstilsynet og er tilsluttet Garantifonden for skadeforsikringsselskaber.

Tilsyn og garantifond Vi er undergivet tilsyn af Finanstilsynet og er tilsluttet Garantifonden for skadeforsikringsselskaber. FORSIKRINGSBETINGELSER BILFORSIKRING Forsikringsbetingelser nr. AU09 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med os består af policen, eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne. For forsikringen gælder

Læs mere

Forsikringsbetingelser 01.01.2015. Pension 90

Forsikringsbetingelser 01.01.2015. Pension 90 Forsikringsbetingelser 01.01.2015 Pension 90 Kunder optaget før 01.07.1999 2 Forsikringsbetingelser for Pension 90 i PenSam Liv forsikringsaktieselskab pr. 01.01.2015 kunder optaget før 01.07.1999 jf.

Læs mere

Forsikring ved visse kritiske sygdomme VÆRDIFULD HJÆLP I EN SVÆR TID

Forsikring ved visse kritiske sygdomme VÆRDIFULD HJÆLP I EN SVÆR TID Forsikring ved visse kritiske sygdomme VÆRDIFULD HJÆLP I EN SVÆR TID Dette er et salgsmateriale, hvor der ikke er plads til alle detaljer om forsikringen. Vil du vide det hele, skal du læse forsikringsbetingelserne.

Læs mere

Ulykkesforsikring. Forsikringsbetingelser nr. 16-07

Ulykkesforsikring. Forsikringsbetingelser nr. 16-07 Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser nr. 16-07 Forsikringsbetingelser for ULYKKESforsikring Indholdsfortegnelse Ulykkesforsikring...3 1 Forsikringen dækker...3 2 Forsikringen dækker ikke.........................................................................

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER NR. ABD 1.0

FORSIKRINGSBETINGELSER NR. ABD 1.0 BILFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER NR. ABD 1.0 MONDUX ASSURANCE AGENTUR A/S 1 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde dit køb af private forsikringer, men vilkårene afhænger af hvordan købet er indgået:

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter forbrugere gældende pr. 01.01.2010.

Almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter forbrugere gældende pr. 01.01.2010. Almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter forbrugere gældende pr. 01.01.2010. De almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter gælder

Læs mere

Vilkår for gruppeforsikring Januar 2015 (04)

Vilkår for gruppeforsikring Januar 2015 (04) Gruppeforsikringsvilkår ved død, førtidspensionering og visse kritiske sygdomme 1. Gruppeforsikring 2 2 Gruppemedlemmer og forsikringsdækning 2 3. Betydningen af udtryk anvendt i gruppeforsikringsvilkårene

Læs mere

ALMINDELIGE KONTOBETINGELSER FOR PRIVATE AFTALER OM

ALMINDELIGE KONTOBETINGELSER FOR PRIVATE AFTALER OM ALMINDELIGE KONTOBETINGELSER FOR PRIVATE AFTALER OM Side 1 (10) KONTOKREDIT SAMT PRIVATLÅN ( RBAV04 DANMARK ) Gyldig fra 01.04.2014 Information om Resurs Bank Resurs Bank Aktiebolag (publ) (herefter RB

Læs mere

Motorforsikring. almindelige forsikringsvilkår a-18 gælder fra juni 2013 i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler.

Motorforsikring. almindelige forsikringsvilkår a-18 gælder fra juni 2013 i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler. Motorforsikring almindelige forsikringsvilkår a-18 gælder fra juni 2013 i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler. Ring til os på 70 12 12 12 eller besøg www.if.dk 2 Motorforsikring, forsikringsvilkår

Læs mere

Sundhedsforsikring Vilkår Privat

Sundhedsforsikring Vilkår Privat 1. Aftalegrundlag Forsikringsaftalen er tegnet gennem, CVR.nr. 34 73 93 07, som agent for Qudos Insurance A/S, CVR.nr. 33 95 69 67 og FT-nr. 53112. Forsikringsaftalen med Qudos Insurance A/S udgøres af

Læs mere

Betingelser. Veterankøretøjsforsikring. Nr. VK 1406

Betingelser. Veterankøretøjsforsikring. Nr. VK 1406 Betingelser Veterankøretøjsforsikring Veterankøretøjsforsikring Nr VK 1406 Indholdsfortegnelse Side 2 1 Fællesbestemmelser 11 Hvem dækker forsikringen? 3 12 Hvor dækker forsikringen? 3 13 Køretøjets registrering,

Læs mere

FORSIKRING FORSIKRING FORS

FORSIKRING FORSIKRING FORS ORSIKRIN 08.2009 KRING KRING FORS ORSIKRIN IKRING KRING IKRING ENDDA MED 0,- kr. I SELVRISIKO KRING KRING KRING Studieforsikring & studiekonto DU KAN TEGNE DANMARKS FORMENTLIG BILLIGSTE OG BEDST DÆKKENDE

Læs mere

Bilforsikring. Ansvarsdækning (Gælder kun, hvis det fremgår af deres police.) 1 Hvad omfatter Ansvarsdækningen? 2 Forsikringssummer

Bilforsikring. Ansvarsdækning (Gælder kun, hvis det fremgår af deres police.) 1 Hvad omfatter Ansvarsdækningen? 2 Forsikringssummer Bilforsikring Forsikringsbetingelser Ansvarsdækning (Gælder kun, hvis det fremgår af deres police.) For Ansvarsdækningen gælder følgende betingelser samt fællesbestemmelser for Trekroner Bilforsikring.

Læs mere

Dansk Frisør & Kosmetiker Forbund - Personsikring: Se hvordan du er dækket

Dansk Frisør & Kosmetiker Forbund - Personsikring: Se hvordan du er dækket Dansk Frisør & Kosmetiker Forbund - Personsikring: Se hvordan du er dækket 2013 1 Hvad er en personsikring? En personsikring sikrer dig, hvis du kommer ud for en ulykke eller dør. Det er en heltidsforsikring

Læs mere

Bilforsikring. Ansvarsdækning (Gælder kun, hvis det fremgår af din police.) 2 Forsikringssummer. 1 Hvad omfatter Ansvarsdækningen?

Bilforsikring. Ansvarsdækning (Gælder kun, hvis det fremgår af din police.) 2 Forsikringssummer. 1 Hvad omfatter Ansvarsdækningen? Bilforsikring Forsikringsbetingelser Ansvarsdækning (Gælder kun, hvis det fremgår af din police.) For Ansvarsdækningen gælder følgende betingelser samt fællesbestemmelser for Codan Bilforsikring. 1 Hvad

Læs mere

Betingelser for mobilabonnement hos TelePlus

Betingelser for mobilabonnement hos TelePlus Betingelser for mobilabonnement hos TelePlus Version 1.3 Indhold: 1. Generelt 2. Aftalen 3. Support 4. Tjenester og funktioner 5. Sikkerhed, simkort og koder 6. Ændringer af abonnementsvilkår og priser

Læs mere

Forsikringsbetingelser for pensionsordninger i PensionDanmark Pensionsforsikringsaktieselskab. Gældende fra 1. januar 2015

Forsikringsbetingelser for pensionsordninger i PensionDanmark Pensionsforsikringsaktieselskab. Gældende fra 1. januar 2015 Forsikringsbetingelser for pensionsordninger i PensionDanmark Pensionsforsikringsaktieselskab Gældende fra 1. januar 2015 Indhold Afsnit A Generelle betingelser Medlemmer i PensionDanmark 1 Information

Læs mere

FAKTA OM FORSIKRING - alt det med småt

FAKTA OM FORSIKRING - alt det med småt - alt det med småt Her har du mulighed for at læse om hvilke forsikringer du kan vælge samt regler om oplysningspligt og fortrydelsesret m.v. FAKTA OM FORSIKRING - alt det med småt Her har du mulighed

Læs mere

Dine rettigheder til social sikring. i Danmark

Dine rettigheder til social sikring. i Danmark Dine rettigheder til social sikring i Danmark Oplysningerne i denne vejledning er udformet og opdateret i tæt samarbejde med de nationale repræsentanter, der er tilknyttet MISSOC (Mutual Information System

Læs mere

Bilforsikring Forsikringsvilkår 01-1

Bilforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Bilforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Forsikringsvilkår 1 Fortrydelsesret Gælder alene for private forbrugerforsikringer Fortrydelsesret ved nytegning af forsikring Vi skal oplyse følgende i henhold til

Læs mere