Denne udgave af arbejdsskadestatistikken er en gennemgang af de sager, som er behandlet i perioden

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Denne udgave af arbejdsskadestatistikken er en gennemgang af de sager, som er behandlet i perioden 2007-2013."

Transkript

1

2 Forord Denne udgave af arbejdsskadestatistikken er en gennemgang af de sager, som er behandlet i perioden I 2013 modtog Arbejdsskadestyrelsen godt sager det højeste siden Det er knap flere sager end i Denne stigning skyldes hovedsagelig flere anmeldte ulykker, men også antallet af anmeldte sager om erhvervssygdomme steg. Der bliver i 2013 afsluttet mere end sager, hvilket er det højeste antal i 3 år. Stigningen skyldes primært en forøgelse af antallet af afsluttede nye sager. Anerkendelsesprocenten for ulykker er faldet og er med 75,7 procent den laveste i perioden. Anerkendelsesprocenten for erhvervssygdomme er lidt lavere end de foregående år og ligger på 24,4 procent. Der blev i 2013 tilkendt erstatninger for samlet 3,43 milliarder kroner. De 2,37 milliarder kroner blev tilkendt i ulykkessager, og 1,06 milliarder kroner vedrørte erhvervssygdomssager. Arbejdsskadestatistikken kan læses på Arbejdsskadestatistik 2013 indeholder en statistisk gennemgang af de sager, som Arbejdsskadestyrelsen har behandlet i perioden , fordelt mellem sager om arbejdsulykker og sager om erhvervssygdomme, og mellem afgørelser om henholdsvis anerkendelser, godtgørelse og erstatninger. Dertil kommer bilag med yderligere statistikmateriale. København, den 10. april 2015 Merete Agergaard Direktør 2

3 Indholdsfortegnelse Forord... 2 Indholdsfortegnelse... 3 I. Arbejdsskadesager... 4 I.1 Generelt om arbejdsskadesager i perioden I.2 Tilgangen af arbejdsskadesager... 8 I.3 Afsluttede arbejdsskadesager I.4 Afgørelser I.5 Godtgørelse og erstatning Bilag A: Yderligere statistik om ulykker Bilag B: Yderligere statistik om erhvervssygdomme Bilag C: Yderligere statistik om erstatningsudgifter Bilag D: Læsevejledning Hvilke sager er omfattet af statistikken? Centrale begreber Hvor kan jeg læse mere? Hvordan læses tabellerne? Generelle forbehold Højesteretsdomme Lovændringer

4 I. Arbejdsskadesager De arbejdsskadesager, Arbejdsskadestyrelsen behandler i løbet af et år, består af helt nye anmeldelser og sager, som er taget til revision af Arbejdsskadestyrelsen selv, samt sager, som er genoptaget på foranledning af den tilskadekomne. Arbejdsskadestyrelsen træffer en midlertidig afgørelse, når tilskadekomnes erhvervsmæssige eller helbredsmæssige forhold ikke er endeligt afklarede, men dog så afklarede, at der kan træffes en afgørelse. Disse sager skal tages op igen, når forholdene er afklarede, med henblik på en endelig afgørelse i sagen (revisioner). Hvis tilskadekomnes erhvervsmæssige eller helbredsmæssige forhold ændrer sig, efter sagen er afsluttet, kan tilskadekomne desuden bede om at få sagen genoptaget (genoptagelser). I.1 Generelt om arbejdsskadesager i perioden Tilgangen af arbejdsskadessager Tilgangen består af nye anmeldelser, revisioner og genoptagelser. Tabel I.1.1 Tilgangen af arbejdsskadesager Sagsklasse/År for anmeldelse Antal sager Ulykker Erhvervssygdomme Brilleskader Pludselige løfteskader I alt procent af tilgangen af arbejdsskadesager i 2013 vedrørte ulykker, mens 45 procent vedrørte erhvervssygdomme. Dette billede kan med mindre variationer genfindes gennem perioden 2007 til Den store tilgang i 2009 skyldtes genoptagelser som følge af en højesteretsdom. Der blev genoptaget sager som følge af dommen. Derudover er der fra 2009 sket ændringer af registreringen af genoptagelserne og revisionerne, hvilket har betydning for udviklingen i tilgangen. Arbejdsskadestyrelsen har desuden over årene ændret praksis, således at der træffes flere midlertidige afgørelser. Det betyder, at der kommer flere revisioner. Afsluttede arbejdsskadesager Afsluttede arbejdsskadesager omfatter førstegangsafgørelser, revisioner og genoptagelser. 4

5 Tabel I.1.2 Afslutning af arbejdsskadesager Sagsklasse/År for afslutning Antal sager Ulykker Erhvervssygdomme Brilleskader Pludselige løfteskader I alt procent af de afsluttede arbejdsskadesager i 2013 vedrørte ulykker, mens 45 procent vedrørte erhvervssygdomme. Dette billede kan med mindre variationer genfindes gennem perioden 2007 til Det høje antal afsluttede arbejdsskadesager i perioden 2009 til 2010 skyldtes dels afviklingen af de cirka ekstra sager fra 2009, som skyldtes ovennævnte højesteretsdom, og dels, at der i 2010 var stor fokus på at afslutte sager. Faldet fra 2010 til 2011 skyldtes, at antallet af verserende sager var nedbragt til et meget lavt niveau ved udgangen af 2010, og at antallet af sager, der kunne afsluttes, derfor også var på et lavt niveau. Afgørelser Der kan være flere afgørelser i en afsluttet sag. Hvis der træffes afgørelse om, at en sag skal anerkendes, skal der i forlængelse deraf træffes afgørelse om godtgørelse for varigt mén og erstatning for tab af erhvervsevne. I de efterfølgende afsnit beskrives overordnet de afgørelser, hvor der træffes afgørelse om anerkendelse, afgørelse om en méngrad på mindst 5 procent og afgørelse om erstatning for tab af erhvervsevne på mindst 15 procent. Anerkendelser Anerkendelserne er opdelt på arbejdsulykker og erhvervssygdomme, idet der er forskellige krav til anerkendelse (jf. afsnit I.4). Tabel I.1.3 Anerkendelser og anerkendelsesprocenter År for anerkendelse Antal anerkendte arbejdsulykker Anerkendelsesprocenter - arbejdsulykker 79,8 76,2 78,3 79,4 79,8 78,3 75,7 Antal anerkendte erhvervssygdomme Anerkendelsesprocenter - erhvervssygdomme 24,7 24,4 24,7 27,4 26,4 27,0 24,4 Anerkendelsesprocenten for arbejdsulykker er på knap 80 procent. Anerkendelsesprocenten var lavere i 2008 og Dette hang sammen med, at der i de år var fokus på at få visiteret sagerne. 5

6 Ved visitering af sagerne er indsatsen rettet mod at sortere sagerne i de sager, der skal videreoplyses, og i de sager, der kan afsluttes på det foreliggende grundlag (ofte sager, der skal afvises). I 2008 og 2013 var det således en stor andel af sidstnævnte sager, der blev afsluttet, hvilket havde en negativ indflydelse på den samlede anerkendelsesprocent. Anerkendelsesprocenten for erhvervssygdomme varierer over årene typisk inden for et spænd mellem knap 24 procent og cirka 27 procent. I 2010 var anerkendelsesprocenten højere, hvilket skyldes, at der i dette år var fokus på at få afsluttet sager, herunder ældre sager. Der er en større andel anerkendelser blandt de sager, som bliver afsluttet efter at have været sagsbehandlet igennem en længere periode, end blandt sager, der afsluttes kort tid efter, de er blevet anmeldt. Det skyldes, at sagerne i første omgang oplyses med henblik at afklare anerkendelsesspørgsmålet. Hvis sagen skal afvises, bliver den afsluttet, hvorimod en sag, der kan anerkendes, ofte bliver videreoplyst med henblik på at fastsætte godtgørelse og/eller erstatning, og sagsbehandlingstiden for sager, der bliver anerkendt, er derfor ofte længere. I 2008 og 2013 blev der anerkendt 24,4 procent, hvilket er den laveste anerkendelsesprocent i perioden. Der var i disse år en overvægt af nyanmeldte sager blandt de afsluttede erhvervssygdomssager. Og jævnfør ovenfor er der modsat en større andel af afvisninger blandt sager, der afsluttes kort tid efter, at de er blevet anmeldt, end blandt sager, der bliver afsluttet efter at have været sagsbehandlet igennem en længere periode. Se yderligere om anerkendelser i tabel I.4.1 og I.4.2. Méngodtgørelser I tabel I.1.4 er der kun medtaget de afgørelser vedrørende méngodtgørelse, hvor der er tilkendt en méngrad på mindst 5 procent. Der kan være flere ménafgørelser i en sag, idet det er muligt at få en sag genoptaget, eller sagen kan være taget til revision. Hvis der efter den første afgørelse tilkendes en forhøjet méngodtgørelse, tæller sagen med to gange. Afgørelser, hvor ménafgørelsen fastholdes på tidligere niveau, tælles ikke med. Tabel I.1.4 Méngodtgørelse År for tilkendelsen Antal afgørelser Gennemsnitlig méngrad Erstatning for tab af erhvervsevne I tabel I.1.5 er der kun medtaget afgørelser med et erhvervsevnetab på mindst 15 procent. Den tilskadekomne kan have fået flere afgørelser om erstatning for tab af erhvervsevne. Det skyldes, at der kan træffes midlertidige afgørelser i sagen, hvis den tilskadekomnes erhvervsmæssige situation er uafklaret. Den tilskadekomne har ligeledes mulighed for at få sin sag genoptaget, hvis den erhvervsmæssige situation har ændret sig. 6

7 Tabel I.1.5 Erstatning for tab af erhvervsevne År for tilkendelsen Antal afgørelser Gennemsnitlig erhvervsevnetabsprocent I år, hvor der var fokus på at afvikle de ældste sager (for eksempel 2007 og 2010), er antallet af sager, hvor der tilkendes erstatning for tab af erhvervsevne, højere end i år, hvor der er fokus på at visitere sagerne (for eksempel 2008 og 2011). Det skyldes, at det tager længere tid at oplyse sager, hvor der skal træffes afgørelse om anerkendelse, godtgørelse for varigt mén og tilkendelse af erstatning for tab af erhvervsevne, end sager, hvor der alene skal træffes afgørelse om afvisning, eller sager, der kan anerkendes uden erstatning. Derfor er andelen af anerkendelser med godtgørelse og/eller erstatning større i den mængde sager, der har været sagsbehandlet igennem en længere periode, end blandt sager, der er forholdsvis nyanmeldte. For fordelingen af midlertidige og endelige afgørelser se tabel I.4.6. Godtgørelse og erstatning Tabel I.1.6 Erstatningsudgifter År for tilkendelen Méngodtgørelse Erstatning for tab af erhvervsevne I alt Erstatningsudgifterne har varieret over perioden. Erstatningsudgifterne er meget afhængige af, hvilke sager der er fokus på. I 2007 og 2010, hvor der var fokus på af få afviklet ældre sager, var erstatningsudgifterne høje (jævnfør ovenfor), og i 2008 og 2013, hvor der var fokus på at få visiteret de nye sager, var erstatningsudgifterne lave. For en fordeling på ulykker og erhvervssygdomme se tabel I.5.1, I.5.2 og I

8 I.2 Tilgangen af arbejdsskadesager Tilgangen af arbejdsskadesager omfatter anmeldelser af nye sager, revisioner og genoptagelser. Tabel I.2.1 Tilgangen af arbejdsskadesager Sagstype/År for anmeldelse Antal sager Anmeldelser Revisioner Genoptagelser I alt Anmeldelser af arbejdsskadesager udgør 70 procent af tilgangen af alle arbejdsskadesager, mens genoptagelser udgør 16 procent, og revisionerne udgør 14 procent. I de tre efterfølgende tabeller er antallet af sager i de tre forløb beskrevet. Anmeldelser Tabel I.2.2 Anmeldte arbejdsskadesager 1 Sagsklasse/År for anmeldelse Antal sager Ulykker Erhvervssygdomme Brilleskader Pludselige løfteskader I alt Indeks Både antallet af erhvervssygdomme og antallet af ulykker varierer i perioden med omkring anmeldelser. Fra 2012 til 2013 steg antallet af ulykker med cirka sager, mens antallet af erhvervssygdomme steg med cirka 800 sager i samme periode. Anmeldelser af erhvervssygdomme udgjorde godt halvdelen af alle anmeldelser i 2013, mens anmeldelse af ulykker stort set udgjorde den anden halvdel. Frem til og med 2011 har antallet af anmeldelser af ulykker ligget højere end anmeldelser af erhvervssygdomme. I perioden 2012 til 2013 vendte billedet, og anmeldelserne af erhvervssygdomme lå højere end for ulykkerne. Det skyldes blandt andet, at Arbejdsskadestyrelsen i 2012, som et ud af flere initiativer, skrev til de læger, der ikke havde anmeldt en erhvervssygdom de foregående år, og gjorde dem opmærksomme på deres anmeldepligt. 1 Arbejdsskadestyrelsen behandler også skader efter andre love end arbejdsskadesikringsloven, blandt andet skader hos værnepligtige, AMU-kursister og studerende på visse praktisk orienterede uddannelser. Disse skader er medtaget som arbejdsskader. 8

9 Antallet af anmeldte brilleskader har ligget under 100 sager i hele perioden. Størstedelen af brilleskaderne anmeldes til forsikringsselskaberne og behandles som såkaldte bagatelskader, uden at sagerne sendes til Arbejdsskadestyrelsen. Arbejdsskadestyrelsen har ikke oversigt over det totale antal sager, som forsikringsselskaberne behandler på denne måde. Antallet af pludselige løfteskader er faldet i perioden, hvilket skyldes, at de pludselige løfteskader overgik til ulykkesbegrebet i forbindelse med arbejdsskadereformen i Revisioner Revisioner af arbejdsskadesager udgør 14 procent af samtlige arbejdsskadesager. Omkring ¾ af alle revisionerne i 2013 vedrørte ulykker, mens den resterende del vedrørte erhvervssygdomme. Tabel I.2.3 Revisioner af arbejdsskadesager Sagsklasse/År for revision Antal sager Ulykker Erhvervssygdomme Pludselige løfteskader I alt Indeks Der er sket en markant stigning i antallet af revisioner i arbejdsskadesager. Fra 2007 til 2013 er antallet af revisioner steget med 321 procent. Denne udvikling afspejles både i ulykker og i erhvervssygdomme. Det hænger sammen med flere forhold: For det første skete der i 2009 en ændring i registreringen. Hvis både ménafgørelsen og erhvervsevnetabsafgørelsen revideres, har det fra 2009 talt som to revisioner. Tidligere talte det kun som én. For det andet hang det høje antal revisioner for erhvervssygdomme i 2009 sammen med, at der blev taget cirka 900 kviksølvsager til revision i forbindelse med, at undersøgelsen af arbejdet med kviksølv hos klinikassistenter blev færdig. Endelig kom der for det tredje, i årene efter 2006 og frem, løbende flere revisioner, fordi Arbejdsskadestyrelsen ændrede praksis i sager, hvor tilskadekomne modtager ledighedsydelse. Desuden følger man de tilskadekomnes erhvervsmæssige situation tættere, og det resulterer i, at der er flere revisioner i den enkelte sag. 9

10 Genoptagelser Genoptagelser af arbejdsskadesager udgør 16 procent af samtlige arbejdsskadesager. Tabel I.2.4 Genoptagelser af arbejdsskadesager Sagsklasse/År for genoptagelse Antal sager Ulykker Erhvervssygdomme Brilleskader Pludselige løfteskader I alt Indeks Der er sket en stigning i antallet af genoptagelser af arbejdsskadesager. Fra 2007 til 2013 steg antallet af genoptagelser med 56 procent. Dette hænger sammen med flere forhold: I 2009 steg antallet af sager, som Arbejdsskadestyrelsen genoptog, markant. Det skyldtes en højesteretsdom fra 22. april 2009, hvor betingelserne for genoptagelse blev præciseret, og som medførte, at cirka sager blev genoptaget. Den 16. august 2010 afsagde Højesteret en dom om erstatning til tilskadekomne, som var på deltid på tidspunktet for skaden. Dommen medførte, at der blev genoptaget knap 800 sager i Ses der bort fra højesteretsdommene, steg antallet af genoptagelser fra 2008 til 2009 med cirka 50 procent. Denne stigning hang sammen med, at Arbejdsskadestyrelsen i 2009 ændrede registreringen af revisioner og genoptagelser. Hvis der anmodes om genoptagelse af mén og erhvervsevnetab, har det fra 2009 talt som to genoptagelser. I 2008 og tidligere blev det registreret som én genoptagelse. I.3 Afsluttede arbejdsskadesager Afsluttede arbejdsskadesager består af sager, der afsluttes første gang efter, at der er indkommet en ny anmeldelse (førstegangsafgørelser), og sager, styrelsen tager til revision, fordi skadens følger på tidspunktet for den forrige afgørelse endnu ikke var fuldt afklaret (revisioner), samt sager, der genoptages på anmodning fra sagens parter, fordi forhold, der blev lagt til grund for den forrige afgørelse, har ændret sig (genoptagelser). 2 2 Hertil kommer sager, der er hjemvist fra Ankestyrelsen til ny behandling eller sager der er omgjort fra Ankestyrelsen og som indebærer fortsat eller fornyet behandling i Arbejdsskadestyrelsen. Disse typer af sager tæller ikke i statistikken. 10

11 Tabel I.3.1 Afslutning af arbejdsskadesager Sagstype/År for anmeldelse Antal sager Anmeldelser (førstegangsafgørelser) Revisioner Genoptagelser I alt Som beskrevet under tabel I.1.2 skyldtes udsvinget i antallet af afsluttede sager, at der i 2009 og 2010 var fokus på at få afsluttet sager, blandt andet genoptagelser som følge af en højesteretsdom fra I de tre efterfølgende tabeller er antallet af sager i de tre forløb beskrevet. Førstegangsafgørelser Tabel I.3.2 Afsluttede arbejdsskadesager (førstegangsafgørelser) Sagsklasse/År for anerkendelse Antal sager Ulykker Erhvervssygdomme Brilleskader Pludselige løfteskader I alt Indeks Faldet i antallet af førstegangsafgørelser i 2011 skyldtes, at antallet af verserende sager var nedbragt til et meget lavt niveau ved udgangen af 2010 (under verserende sager), og at det derfor på det tidspunkt ikke længere var muligt at afslutte flere sager. Revisioner Tabel I.3.3 Afsluttede revisioner af arbejdsskadesager Sagsklasse/År for revision Antal sager Ulykker Erhvervssygdomme Pludselige løfteskader I alt Indeks Fra 2007 til 2010 steg antallet af afsluttede revisioner markant. Stigningen i antallet af afsluttede revisioner skyldtes dels den ændrede registrering af revision og dels en praksisændring, som medfører, at sagerne følges mere tæt. 11

12 Genoptagelser Tabel I.3.4 Afsluttede genoptagelser af arbejdsskadesager Sagsklasse/År for genoptagelse Antal sager Ulykker Erhvervssygdomme Brilleskader Pludselige løfteskader I alt Indeks Antallet af afsluttede genoptagelser i arbejdsskadesager i 2009 var det højeste i perioden Det skyldtes til dels, at der blev afsluttet cirka af sagerne fra højesteretsdommen fra 22. april 2009 om genoptagelse. De resterende sager, som genoptages som følge af højesteretsdommen fra 22. april 2009, blev afsluttet i Der var i 2009 fokus på at få afsluttet flest mulige af disse sager om genoptagelser. Antallet af afsluttede genoptagelser faldt fra 2010 til 2011, hvilket skyldtes, at antallet af verserende genoptagelser var så langt nede ved udgangen af 2010, at det ikke længere var muligt at afslutte flere genoptagelser end dem, der kom ind. I.4 Afgørelser Anerkendelse Arbejdsskadestyrelsen træffer afgørelser i sager om arbejdsulykker og erhvervssygdomme. Hvis der træffes afgørelse om anerkendelse, skal der i forlængelse deraf træffes afgørelse om godtgørelse for varigt mén og erstatning for tab af erhvervsevne. Når alle relevante afgørelser er truffet, er sagen afsluttet. Anerkendte arbejdsulykker Tabel I.4.1 Anerkendte arbejdsulykker År for anerkendelse Antal anerkendte Antal anerkendte per beskæftigede 5,2 5,9 5,9 6,0 5,2 5,1 5,6 Anerkendelsesprocent 79,8 76,2 78,3 79,4 79,8 78,3 75,7 Anerkendelsesprocenten har i hele perioden ligget på knap 80 procent, med undtagelse af 2008 og Dette hang sammen med, at der begge disse år var stor fokus på visitering af nye sager om ulykker. Ved visitering af nye sager sker der en sortering af sagerne i de sager, der skal videreoplyses, og de sager, der kan afsluttes (og ofte afvises) på det foreliggende. Sager til afvisning er således ofte hurtigere at afvikle, og fokus på visitering vil derfor have en negativ indflydelse på anerkendelsesprocenten. 12

13 Anerkendte erhvervssygdomme Tabel I.4.2 Anerkendte erhvervssygdomme År for anerkendelse Antal anerkendte Antal anerkendte per beskæftigede 1,0 1,7 1,7 1,9 1,5 1,8 1,9 Anerkendelsesprocent 24,7 24,4 24,7 27,4 26, ,4 Anerkendelsesprocenten har i hele perioden ligget mellem 24 og 27 procent. I 2010 lå den imidlertid på over 27 procent, hvilket skyldtes, at der i dette år blev fokuseret på at afslutte sager, herunder ældre sager. Der er en større andel af anerkendelser blandt de sager, der bliver afsluttet efter at have været sagsbehandlet igennem en længere periode, end blandt sager, der afsluttes kort tid efter, at de er blevet anmeldt. I 2008 og 2013 blev der anerkendt lidt mere end 24 procent, hvilket er den laveste anerkendelsesprocent i perioden. Dette hænger sammen med, at der var en overvægt af ny anmeldte sager blandt de afsluttede erhvervssygdomssager. Der er en større andel af afvisninger blandt sager, der afsluttes kort tid efter, at de er blevet anmeldt, end blandt sager, der bliver afsluttet efter at have været sagsbehandlet igennem en længere periode. Varigt mén Tabel I.4.3 viser antallet af afgørelser truffet med en positiv ménprocent samt den gennemsnitlige ménprocent fordelt på året for afgørelsen og sagsklasse (ulykker eller erhvervssygdomme). Tabel I.4.3 Afgørelser om varigt mén 3 på 5 procent eller mere opgjort efter sagsklasse Sagsklasse/År for afgørelse Arbejdsulykker Erhvervssygdomme Antal Gennemsnitlig ménprocent Antal Gennemsnitlig ménprocent I alt Antal Gennemsnitlig ménprocent I 2011 var antallet af tilkendelse af godtgørelse for varigt mén det laveste i perioden. Det skyldtes, at antallet af afsluttede arbejdsskadesager generelt var lavt i dette år. 3 Afgørelser, hvor méngraden fastholdes, er ikke medtaget i tabellen med afgørelser om mén på 5 procent eller mere. I årsstatistikken for 2010 og tidligere år var fastholdelsen af et mén på 5 procent eller mere medtaget. Det betyder, at antallet af afgørelser især i 2010 og 2011 er lavere end i tidligere statistikker. Her var der en del fastholdelse af méngodtgørelse som følge af højesteretsdommen fra 2009 om genoptagelse. 13

14 I tabel I.4.4 er afgørelser om mén på 5 procent eller mere opgjort efter ménprocent i året for afgørelsen. Ved revision og genoptagelser er det den samlede méngrad, som indgår. Hvis en tilskadekommen for eksempel tilkendes 5 procent i 2007 og sagen genoptages, og der tilkendes yderligere 3 procent i 2009, vil den tilskadekomne indgå med 5 procent i 2007 og 8 procent i Tabel I.4.4 Afgørelser om mén på 5 procent eller mere fordelt på ménprocent Ménprocent/År for afgørelse Antal afgørelser <mengrad< Andre I alt Indeks Gennemsnitlig ménprocent Erhvervsevnetab I sager med revision eller genoptagelse angives den samlede erhvervsevnetabsprocent. Hvis en sag afgøres med 25 procents erhvervsevnetab i 2007 og tages op til revision i 2008, hvorefter erhvervsevnetabet vurderes til 50 procent, indgår de 25 procent i 2007 og de 50 procent i Antallet af sager, hvor der træffes afgørelser om erhvervsevnetab på 15 procent eller mere, har varieret over årene. Antallet var højt i 2007, hvor der var fokus på at afvikle de ældste sager. Der er behov for længere sagsbehandlingsforløb i de sager, hvor der tilkendes erhvervsevnetab, end blandt sager i øvrigt, og der er derfor flere sager med tilkendelse af erhvervsevnetab blandt de ældre sager. Antallet af afgørelser var ligeledes meget højt i 2010, hvor der ligeledes var fokus på at få afviklet sager og reduceret antallet af verserende sager. 14

15 Antallet af afgørelser faldt i 2011, hvilket skyldes, at antallet af verserende sager var meget lavere ultimo 2010 og det derfor ikke var muligt i 2011 at afvikle så mange sager som i de foregående år. I 2012 var antallet af afgørelser steget igen, og i 2013 skete der et mindre fald. Den gennemsnitlige erstatning for tab af erhvervsevne er faldet lidt over tid. Frem til 2013 falder den til 35 procent. Tabel I.4.5 Afgørelser om erhvervsevnetab på 15 procent eller mere fordelt på sagsklasse Sagsklasse/År for afgørelse Arbejdsulykker Antal Gennemsnitlig erhvervsevnetabsprocent Erhvervssygdomme Antal Gennemsnitlig erhvervsevnetabsprocent I alt Antal Gennemsnitlig erhvervsevnetabsprocent Tabel I.4.6 viser antallet af afgørelser om erhvervsevnetab på 15 procent eller mere, fordelt på, om det er en midlertidig afgørelse eller en endelig afgørelse. 4 Det fremgår af tabellen, at antallet af midlertidige erstatninger er steget i perioden. I 2007 udgjorde de midlertidige ydelser cirka 32 procent af afgørelserne om erhvervsevnetab på 15 procent eller mere, og i 2013 var andelen cirka 49 procent. Denne udvikling hænger dels sammen med lovændringer, for så vidt angår situationer, hvor tilskadekomne har fået tilkendt fleksjob i kommunen 5, og dels en ændret retspraksis i situationer, hvor tilskadekomnes situation i øvrigt er uafklaret, og deraf et øget fokus fra Arbejdsskadestyrelsen om at træffe afgørelser ud fra en prognosebetragtning. Den gennemsnitlige erhvervsevnetabsprocent for midlertidige erstatninger er faldet i hele perioden med 3 procentpoint. Faldet kan tilskrives ovenstående forhold. Fastsættelse af midlertidig erstatning til personer, der er tilkendt fleksjob, skal foretages efter konkret beregning af indkomstforskellen før og efter skaden og ikke som tidligere efter en skønsmæssig og konkret vurdering af skadens påvirkning på erhvervsevnen generelt. Hertil kommer praksisændringen med hensyn til at fastsætte en midlertidig erstatning for tab af erhvervsevne i flere situationer end tidligere. 4 De midlertidige afgørelser er defineret som løbende ydelser under 50 procent. Denne afgrænsning er valgt for at kunne lave en retvisende opdeling mellem midlertidige og endelige afgørelser. En endelig erstatning for erhvervsevnetab på under 50 procent kan dog principielt set udbetales som en løbende erstatning, ligesom en midlertidig erstatning efter en konkret afvejning kan udbetales som en kapitalerstatning. Det vurderes, at disse variationer har meget lille indflydelse på ovenstående samlede billede. 5 I løbet af perioden har der været flere højesteretsdomme, som har påvirket afgørelserne om erhvervsevnetab, herunder ikke mindst dommen om erhvervsevnetab til personer i fleksjob (UfR H), der medfører en stigning i erhvervsevnetabsprocenten, idet den betyder, at man ikke længere må medtage indtægten fra fleksjobbet, når man fastsætter erhvervsevnetabet. Det medfører, at en del sager genoptages, og at der tilkendes en højere erhvervsevnetabsprocent i disse sager. For arbejdsulykker, der er sket efter den 1. januar 2006, og erhvervssygdomssager anmeldt efter 1. januar 2006 er loven siden blevet ændret, så man igen inddrager indtægten fra fleksjobbet, når erhvervsevnetabsprocenten skal beregnes. I den forbindelse skal bemærkes, at tabel I.4.6 er opgjort ud fra år for afgørelse. Ændringen per 1. januar 2006 er således først slået fuldt igennem et par år senere. 15

16 I perioden har den endelige erhvervsevnetabsprocent varieret mellem 43 og 45 procent. I 2013 faldt den med 2 procentpoint, hvor der samtidigt for første gang skete en stigning i erhvervsevnetabsprocenten for de midlertidige tilkendte erstatninger. Dette hang sammen med reformer på beskæftigelsesområdet, hvor fleksjob og førtidspension i højere grad tilkendes midlertidigt, og hvor erstatninger om tab af erhvervsevne i forlængelse deraf ligeledes tilkendes midlertidigt, men på et væsentligt bedre afklaret grundlag. Tabel I.4.6 Afgørelser om erhvervsevnetab på 15 procent eller mere fordelt på, om afgørelsen er midlertidig eller endelig Sagsklasse/År for afgørelse Midlertidig Antal Gennemsnitlig erhvervsevnetabsprocent Endelig Antal Gennemsnitlig erhvervsevnetabsprocent I alt Antal Gennemsnitlig erhvervsevnetabsprocent

17 I tabel I.4.7 er afgørelser om tilkendelse af erstatning for tab af erhvervsevne på 15 procent eller mere opgjort efter erhvervsevnetabsprocenten. Tabel I.4.7 Afgørelser om erhvervsevnetab på 15 procent eller mere truffet i arbejdsskadesager (alle afgørelser) Erhvervsevnetabsprocent/År for afgørelse Antal afgørelser I alt Indeks Gennemsnitligt erhvervsevnetab

18 I.5 Godtgørelse og erstatning Der blev i 2013 tilkendt erstatninger for samlet 3,43 milliarder kroner. De 2,37 milliarder kroner blev tilkendt i ulykkessager og 1,06 milliarder kroner vedrørte erhvervssygdomssager. De samlede erstatningsudgifter var i 2013 de laveste i perioden, hvilket hang sammen med at der i 2013 var stor fokus på visitering af ny anmeldte sager, og at anerkendelsesprocenten for særlig ulykker var forholdsvis lav (jævnfør tabel I.4.1). Kun i sager, der er anerkendte, kan der tilkendes godtgørelse for varigt mén og/eller erstatning for tab af erhvervsevne. Tabel I.5.1 Samlede erstatningsudgifter 6 fordelt på sagsklasse Sagsklasse/År for tilkendelse af erstatning Mio. kroner (2013-niveau) Ulykker Erhvervssygdomme Pludselige løfteskader I alt Indeks Méngodtgørelser De samlede udgifter til godtgørelser for varigt mén inkluderer revisions- og genoptagelsesafgørelser. For revision og genoptagelser er det kun udgifterne til den yderligere godtgørelse, der er medregnet. Beløbene angives for alle årene i 2013-niveau. De høje udgifter i skyldtes, at antallet af afgørelser var meget højt i alle disse år. Tabel I.5.2 Méngodtgørelser fordelt på sagsklasse Sagsklasse/År for tilkendelse af erstatning Mio. kroner (2013-niveau) Ulykker Erhvervssygdomme Pludselige løfteskader I alt Indeks Indeks méngodtgørelse Indeks antal afgørelser Eksklusive behandlingsudgifter og erstatninger til efterladte. Arbejdsskadestyrelsen opgør udgiften til løbende ydelser fra tilkendelsestidspunktet. Erstatninger tilkendt fra et tidligere tidspunkt frem til tilkendelsestidspunktet indgår heller ikke. Udgiften til højesteretsdommen vedrørende erstatning til tilskadekomne under revalidering indgår ikke i erstatningsudgifterne. Derfor adskiller erstatningsudgifterne sig fra udgifterne i afsnit I. Generelt om arbejdsskader. 7 Hvis en løbende ydelse stoppes, vil det medføre, at reservehensættelsen til udbetalingen af erstatningen er negativ. 18

19 Erstatninger for tab af erhvervsevne De samlede erstatninger for tab af erhvervsevne beregnes som summen af engangserstatninger og værdien af reserver hensat til løbende ydelser. Kapitaliseringer af løbende ydelser tæller med som et positivt engangsbeløb og en negativ reservehensættelse. Erstatningerne inkluderer revisions- og genoptagelsesafgørelser. For revisioner og genoptagelser er det kun udgifterne til den yderligere erstatning, der medregnes. Beløbene er for alle årene angivet i 2013-niveau. Af tabel I.5.1 fremgår, at erhvervsevnetabserstatningerne i 2013 faldt betydeligt i forhold til Dette afspejler dels nedgangen i antallet af endelige afgørelser med tilkendelse af erstatning for tab af erhvervsevne i perioden (jævnfør tabel I.4.5) og dels, at den gennemsnitlige endelige erstatning var lidt mindre i 2013 end i 2012 (jævnfør tabel I.4.6). Den lavere gennemsnitlige erstatning hang sammen med det øgede fokus på behandlingen af nye sager i Der tilkendes ofte en midlertidig erstatning for tab af erhvervsevne i tilknytning til den første afgørelse om erhvervsevne i en sag, idet den tilskadekomnes endelige erhvervsmæssige situation på dette tidspunkt sjældent er endeligt afklaret. Den gennemsnitlige erhvervsevnetabsprocent er højere ved endelige afgørelser end ved midlertidige afgørelser, jævnfør tabel I.4.6. Tabel I.5.3 Erhvervsevnetabserstatninger fordelt på sagsklasse Sagsklasse/År for tilkendelse af erstatning Mio. kroner (2013-niveau) Ulykker Erhvervssygdomme Pludselige løfteskader I alt Indeks Indeks erstatning Indeks antal afgørelser

20 Bilag A: Yderligere statistik om ulykker Tabellerne vedrørende anmeldte og anerkendte arbejdsulykker kan ikke sammenlignes direkte. Tabellerne over anmeldelserne er fordelt på året for anmeldelsen, og tabellerne med anerkendelse er fordelt på året for anerkendelse. Der er ikke nødvendigvis sammenfald mellem de forskellige år, idet en sag, der anmeldes et år, godt kan anerkendes i et senere år. Anmeldelser og anerkendelse generelt: Tabel II.1. Anmeldte arbejdsulykker År for anmeldelse Antal anmeldte ulykker Antal anmeldte ulykker per beskæftigede 7,8 7,2 7,1 7,1 7,2 7,1 7,6 Tabel II.2 Anerkendte arbejdsulykker År for anerkendelse Antal anerkendte Antal anerkendte per beskæftigede 5,2 5,9 5,9 6,0 5,2 5,1 5,6 Anerkendelsesprocent 79,8 76,2 78,3 79,4 79,8 78,3 75,7 20

Arbejdsskader Bilag

Arbejdsskader Bilag Arbejdsskader 2014 - Bilag (Foto: Colourbox) Indholdsfortegnelse Bilag A: Tabeller over den generelle udvikling... 2 Generelt... 2 Tilgangen af arbejdsskadesager... 3 Afsluttede arbejdsskadesager... 4

Læs mere

For en nærmere analyse af fordelingen på køn, alder og regioner henvises til de særskilte arbejdspapirer herom.

For en nærmere analyse af fordelingen på køn, alder og regioner henvises til de særskilte arbejdspapirer herom. Forord Der er ændret på opbygningen af årsstatistikken fra arbejdsskadestatikken i år i forhold til tidligere år. I stedet for det tema, som er indgået i arbejdsskadestatistikken siden 2002, er der i tilknytning

Læs mere

ARBEJDSSKADESTATISTIK 2009

ARBEJDSSKADESTATISTIK 2009 ARBEJDSSKADESTATISTIK 2009 ÅRETS TEMA: Psykiske sygdomme 600 Anmeldelser af psykiske sygdomme blandt kvinder 2006-2009 500 400 300 200 100 0 under 20 år 20-24 år 25-29 år 30-34 år 35-39 år 40-44 år 45-49

Læs mere

Arbejdspapir om bopælsregioner

Arbejdspapir om bopælsregioner 1 Forord Der er ændret på opbygningen af årsstatistikken fra arbejdsskadestatikken i år i forhold til tidligere år. I stedet for det tema, som er indgået i arbejdsskadestatistikken siden 2002, er der i

Læs mere

Ankestyrelsens afgørelser på arbejdsskadeområdet

Ankestyrelsens afgørelser på arbejdsskadeområdet Ankestyrelsens statistikker Ankestyrelsens afgørelser på arbejdsskadeområdet Årsstatistik 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 Sammenfatning 2 1 Sagsantal og sagsbehandlingstider 5 1.1 9 procent flere

Læs mere

Ankestyrelsens statistikker. Ankestyrelsens afgørelser på arbejdssskadeområdet Årsstatistik 2008

Ankestyrelsens statistikker. Ankestyrelsens afgørelser på arbejdssskadeområdet Årsstatistik 2008 Ankestyrelsens statistikker Ankestyrelsens afgørelser på arbejdssskadeområdet Årsstatistik 2008 2 ANKESTYRELSENS PRAKSISUNDERSØGELSER Titel Ankestyrelsens afgørelser på arbejdsskadeområdet - Årsstatistik

Læs mere

Ankestyrelsens afgørelser på arbejdsskadeområdet

Ankestyrelsens afgørelser på arbejdsskadeområdet Ankestyrelsens statistikker Ankestyrelsens afgørelser på arbejdsskadeområdet Årsstatistik 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 Sammenfatning 2 1 Ankestyrelsens afgørelseskompetence 4 1.1 Afgørelser om

Læs mere

ARBEJDSSKADESTATISTIK

ARBEJDSSKADESTATISTIK ARBEJDSSKADESTATISTIK 2004 Forord Det er syvende år, Arbejdsskadestyrelsen udgiver en statistik baseret på oplysninger om de sager, Arbejdsskadestyrelsen har behandlet de seneste år. Arbejdsskadestatistikken

Læs mere

Ankestyrelsens afgørelser på arbejdsskadeområdet

Ankestyrelsens afgørelser på arbejdsskadeområdet Ankestyrelsens statistikker Ankestyrelsens afgørelser på arbejdsskadeområdet Årsstatistik 2009 2 ANKESTYRELSENS PRAKSISUNDERSØGELSER Titel Ankestyrelsens afgørelser på arbejdsskadeområdet - Årsstatistik

Læs mere

ARBEJDSSKADESTATISTIK

ARBEJDSSKADESTATISTIK ARBEJDSSKADESTATISTIK 2005 Forord Det er ottende år, Arbejdsskadestyrelsen udgiver en statistik baseret på oplysninger om de sager, Arbejdsskadestyrelsen har behandlet de seneste år. Arbejdsskadestatistikken

Læs mere

EN ANALYSE AF SOCIALE OG ARBEJDS- MÆSSIGE KONSEKVENSER AF EN ARBEJDSSKADE

EN ANALYSE AF SOCIALE OG ARBEJDS- MÆSSIGE KONSEKVENSER AF EN ARBEJDSSKADE SOCIAL RAPPORT 2008 EN ANALYSE AF SOCIALE OG ARBEJDS- MÆSSIGE KONSEKVENSER AF EN ARBEJDSSKADE 350 300 250 200 150 100 50 0 året før året efter 2 år efter 3 år efter 4 år efter 5 år efter 6 år efter 7 år

Læs mere

Arbejdsskader blandt FOAs medlemmer

Arbejdsskader blandt FOAs medlemmer Kampagne og Analyse 7. december 2009 Arbejdsskader blandt FOAs medlemmer 1. Om undersøgelsen... 1 2. Resumé... 2 3. Udviklingen i arbejdsskader blandt FOAs medlemmer... 3 4. FOAs medlemmer er overrepræsenteret

Læs mere

Ankestyrelsens statistikker Ankestyrelsens afgørelser på arbejdssskadeområdet Årsstatistik 2007

Ankestyrelsens statistikker Ankestyrelsens afgørelser på arbejdssskadeområdet Årsstatistik 2007 Ankestyrelsens statistikker Ankestyrelsens afgørelser på arbejdssskadeområdet Årsstatistik 2007 2 ANKESTYRELSENS PRAKSISUNDERSØGELSER Titel Ankestyrelsens afgørelser på arbejdsskadeområdet Udgiver Ankestyrelsen,

Læs mere

Ankestyrelsens statistikker Ankestyrelsens afgørelser på arbejdsskadeområdet Årsstatistik 2006

Ankestyrelsens statistikker Ankestyrelsens afgørelser på arbejdsskadeområdet Årsstatistik 2006 Ankestyrelsens statistikker Ankestyrelsens afgørelser på arbejdsskadeområdet Årsstatistik 2006 2 ANKESTYRELSENS PRAKSISUNDERSØGELSER Titel Ankestyrelsens afgørelser på arbejdsskadeområdet Udgiver Ankestyrelsen,

Læs mere

ci CD c5- CD -1-3 (i.) Cl, (I-)

ci CD c5- CD -1-3 (i.) Cl, (I-) - c5- CD (I-) Di ci CD Cl, Di (i.) -1 0-3 Di D CD (D 0 Di D Di CD -5 CD 0 0 (D (D rj 0 Indhold 1. Arbejdsskadestrategi.3 2. Metode 3 3. Sammenlignelighed 3 4. Indberetningspligt og underrapportering 4

Læs mere

Forord. København, oktober Merete Agergaard Direktør

Forord. København, oktober Merete Agergaard Direktør Arbejdsskader i Grønland 2014 Forord Den grønlandske sagsbehandling af arbejdsskadesager overgik den 1. januar 2011 fra det grønlandske selvstyre til Arbejdsskadestyrelsen og ændrede ved denne lejlighed

Læs mere

Denne lov er med virkning fra 1. januar 2004 ophævet og erstattet af lov nr. 422 af 10. juni 2003 om arbejdsskadesikring.

Denne lov er med virkning fra 1. januar 2004 ophævet og erstattet af lov nr. 422 af 10. juni 2003 om arbejdsskadesikring. Notat 1 Æbeløgade 1 Postboks 3000 2100 København Ø Tlf. 39 17 77 00 Fax 39 17 77 11 ask@ask.dk www.ask.dk cvr.nr. 16-80-99-34 Hverdage 10-15 Torsdag 10-18 1. Indledning Anordning nr. 273 af 24. april 2001

Læs mere

ANALYSE. Udvikling i omfanget af revisionsanmærkninger september 2012. København, september 2012. www.fsr.dk

ANALYSE. Udvikling i omfanget af revisionsanmærkninger september 2012. København, september 2012. www.fsr.dk København, september 2012 Udvikling i omfanget af revisionsanmærkninger september 2012 ANALYSE www.fsr.dk 1 FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget 2012-13 L 53, endeligt svar på spørgsmål 133 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget 2012-13 L 53, endeligt svar på spørgsmål 133 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2012-13 L 53, endeligt svar på spørgsmål 133 Offentligt Folketingets Beskæftigelsesudvalg Christiansborg 1240 København K Beskæftigelsesministeriet Ved Stranden 8 1061 København

Læs mere

Erhvervssygdomme og ulykker i 3F

Erhvervssygdomme og ulykker i 3F Beskæftigelsesudvalget 2015-16 BEU Alm.del Bilag 43 Offentligt Erhvervssygdomme og ulykker i 3F Januar 2005 - Marts 2015 Rundt om arbejdsskaderne i 3F 3F har 320.000 medlemmer fordelt på 6 hovedbrancher

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 10-12-2012 31-01-2013 22-13 1200988-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 10-12-2012 31-01-2013 22-13 1200988-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 10-12-2012 31-01-2013 22-13 1200988-12 Status: Gældende Principafgørelse om: arbejdsskade - deltid - erhvervsevnetab - årsløn

Læs mere

Arbejdsbetinget cancer som arbejdsskade Arbejdsskadestyrelsens sagsbehandling Ydelser efter arbejdsskadeloven

Arbejdsbetinget cancer som arbejdsskade Arbejdsskadestyrelsens sagsbehandling Ydelser efter arbejdsskadeloven Arbejdsbetinget cancer som arbejdsskade Arbejdsskadestyrelsens sagsbehandling Ydelser efter arbejdsskadeloven Bent Mathiesen Koordinerende overlæge Chef for det lægelige område Forsikringsmedicin er den

Læs mere

Forord. København, den 27. august Anne-Marie Vægter Rasmussen Direktør

Forord. København, den 27. august Anne-Marie Vægter Rasmussen Direktør Forord Med Arbejdsskadestatistik for Grønland 2012 udgives der for anden gang en statistisk opgørelse af de arbejdsskader, der sker i Grønland. Som noget nyt i forhold til det foregående års statistik

Læs mere

Grønlands Statistik. Arbejdsmarkedsstatistik

Grønlands Statistik. Arbejdsmarkedsstatistik Grønlands Statistik Arbejdsmarkedsstatistik Beskæftigelse Ny beskæftigelsesstatistik 2007-2010 udkom første gang i december Udkommer kvartalsvist fra slutningen af 2012 Beskæftigelse beregnes som Baseret

Læs mere

Danske virksomheders kreditværdighed

Danske virksomheders kreditværdighed Januar 2014 Danske virksomheders kreditværdighed Analyse fra Bisnode Credit BISNODE CREDIT A/S Adresse: Tobaksvejen 21, 2860 Søborg Telefon: 3673 8184, E-mail: business.support@bisnode.dk, Website: www.bisnode.com

Læs mere

Analyse fra Bisnode Credit

Analyse fra Bisnode Credit Februar 2014 Danske virksomheders kreditværdighed Analyse fra Bisnode Credit BISNODE CREDIT A/S Adresse: Tobaksvejen 21, 2860 Søborg Telefon: 3673 8184, E-mail: business.support@bisnode.dk, Website: www.bisnode.com

Læs mere

Forbundet af Offentligt Ansatte, marts 2003

Forbundet af Offentligt Ansatte, marts 2003 Indholdsfortegnelse 1. Resumé 3 2. Metode og lovgivning. 5 2.1. Metode 5 2.2. Baggrund og lovgivning 5 3. Udviklingen i antallet af arbejdsskader 1998-2001... 6 3.1. Det samlede antal anmeldte arbejdsskader

Læs mere

Juridisk Kompetencecenter

Juridisk Kompetencecenter Juridisk Kompetencecenter Ansættelsesretsafdelingen Ved forbundets og HK-afdelingernes bistand i kongresperioden er der registreret 27.908 afsluttede sager og inddrevet kr. 1.873.404.732,51 incl. renter

Læs mere

Notat om Arbejdsskadestyrelsens sagsbehandlingstider

Notat om Arbejdsskadestyrelsens sagsbehandlingstider N O T A T Notat om Arbejdsskadestyrelsens sagsbehandlingstider 20. januar 2016 Folketingets Ombudsmand har i brev af 28. juli anmodet Arbejdsskadestyrelsen om oplysninger vedrørende styrelsens sagsbehandlingstider,

Læs mere

Kritikken i Politiken den 3. oktober 2013 af sagsbehandlingen i Arbejdsskadestyrelsen og den efterfølgende medieomtale heraf

Kritikken i Politiken den 3. oktober 2013 af sagsbehandlingen i Arbejdsskadestyrelsen og den efterfølgende medieomtale heraf REDEGØRELSE Kritikken i Politiken den 3. oktober 2013 af sagsbehandlingen i Arbejdsskadestyrelsen og den efterfølgende medieomtale heraf 6. november 2013 1. Indledning 1.1. Baggrund Politiken bragte torsdag

Læs mere

INDLEDNING OG VEJLEDNING... 2

INDLEDNING OG VEJLEDNING... 2 INDLEDNING OG VEJLEDNING... 2 1. BESKRIVELSE AF DATA I DEN FÆLLES STATISTIK OG FORSKELLE MELLEM ARBEJDSSKADESTYRELSEN OG ARBEJDSTILSYNET... 3 1.1. DEFINITION AF ARBEJDSSKADEBEGREBET... 3 1.1.1. Skadetype

Læs mere

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Indeks 2006=100 Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Erhvervsstrukturen i Aarhus Kommune, 2013 Pr. 1. januar 2013 var der 176.109 arbejdspladser eller beskæftigede i Aarhus Kommune. I forhold

Læs mere

Vejledning om genvurdering, genoptagelse og forældelse af arbejdsskadesager

Vejledning om genvurdering, genoptagelse og forældelse af arbejdsskadesager Arbejdsskadestyrelsen 2. udgave 12. december 2006 Vejledning om genvurdering, genoptagelse og forældelse af arbejdsskadesager Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Generelt om genvurdering og genoptagelse...

Læs mere

Vejledning om erstatning for tab af erhvervsevne

Vejledning om erstatning for tab af erhvervsevne Vejledning om erstatning for tab af erhvervsevne 10. maj 2005 1. Indledning 2. Generelt om erstatning for tab af erhvervsevne 2.1. Fastsættelse af årsløn 2.2. Hvornår kan der træffes en afgørelse om erstatning

Læs mere

Analyse fra Bisnode Credit

Analyse fra Bisnode Credit 2013 Danske virksomheders kreditværdighed Analyse fra Bisnode Credit BISNODE CREDIT A/S Adresse: Tobaksvejen 21, 2860 Søborg Telefon: 3673 8184, E-mail: business.support@bisnode.dk, Website: www.bisnode.com

Læs mere

5.5 Fravær fra arbejdsmarkedet

5.5 Fravær fra arbejdsmarkedet 5.5 Fravær fra arbejdsmarkedet Fraværet på DA-området som følge af sygdom, barsel, arbejdsulykker m.v. udgjorde 5,5 pct. af det samlede antal mulige arbejdsdage i 2005. Heraf udgjorde sygefraværet,0 pct.point.

Læs mere

ERHVERVSSTRUKTUREN I ÅRHUS KOMMUNE 2002

ERHVERVSSTRUKTUREN I ÅRHUS KOMMUNE 2002 Information fra Århus Kommunes Statistiske Kontor Nr. 6.02 Marts 2003 ERHVERVSSTRUKTUREN I ÅRHUS KOMMUNE 2002 1. januar 2002 var der 171.716 arbejdspladser i Århus Kommune. Antallet af arbejdspladser i

Læs mere

hvis du kommer til skade på jobbet

hvis du kommer til skade på jobbet hvis du kommer til skade på jobbet Hvis du kommer til skade på jobbet Hvis du kommer til skade i forbindelse med dit arbejde, har du mulighed for at få erstatning. Men der er mange regler, der skal tages

Læs mere

Danske virksomheders kreditværdighed

Danske virksomheders kreditværdighed 2014 Danske virksomheders kreditværdighed Analyse fra Bisnode Credit BISNODE CREDIT A/S Adresse: Tobaksvejen 21, 2860 Søborg Telefon: 3673 8184, E-mail: business.support@bisnode.dk, Website: www.bisnode.com

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Indeks 2006=100 Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Erhvervsstrukturen i Aarhus Kommune, 2012 Pr. 1. januar 2012 var der 175.528 arbejdspladser eller beskæftigede i Aarhus Kommune. I forhold

Læs mere

ERHVERVSSTRUKTUREN I ÅRHUS KOMMUNE 2001

ERHVERVSSTRUKTUREN I ÅRHUS KOMMUNE 2001 Information fra Århus Kommunes Statistiske Kontor Nr. 6.02 April 2002 ERHVERVSSTRUKTUREN I ÅRHUS KOMMUNE 2001 1. januar 2001 var der 170.014 arbejdspladser i Århus Kommune. Antallet af arbejdspladser i

Læs mere

Arbejdsskade En kort vejledning til medlemmer af Fængselsforbundet

Arbejdsskade En kort vejledning til medlemmer af Fængselsforbundet Arbejdsskade En kort vejledning til medlemmer af Fængselsforbundet Denne pjece er tænkt som din førstehjælp ved en arbejdsskade. Dit medlemskab af Fængselsforbundet giver ret til bistand i arbejdsskadesager.

Læs mere

Overvågning af arbejdsmiljø og arbejdsmiljøindsats

Overvågning af arbejdsmiljø og arbejdsmiljøindsats Overvågning af arbejdsmiljø og arbejdsmiljøindsats Særlige fokusområder: Arbejdsulykker Psykisk arbejdsmiljø Muskel- og skeletbelastninger Støj i arbejdsmiljøet Overvågningsrapport 2009 BILAG Overvågning

Læs mere

Danske virksomheders kreditværdighed

Danske virksomheders kreditværdighed Oktober 2013 Danske virksomheders kreditværdighed Analyse fra Bisnode Credit BISNODE CREDIT A/S Adresse: Tobaksvejen 21, 2860 Søborg Telefon: 3673 8184, E-mail: business.support@bisnode.dk, Website: www.bisnode.com

Læs mere

Vejledning om genvurdering, genoptagelse og forældelse af arbejdsskadesager

Vejledning om genvurdering, genoptagelse og forældelse af arbejdsskadesager Arbejdsskadestyrelsen 3. udgave 11. december 2009 Vejledning om genvurdering, genoptagelse og forældelse af arbejdsskadesager Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 2. Generelt om genvurdering og genoptagelse...

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 3. november 2015

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 3. november 2015 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 3. november 2015 Sag 255/2014 (1. afdeling) Busselskabet Aarhus Sporveje ved Trafikselskabet Midttrafik I/S (advokat Carsten Led-Jensen) mod A (advokat Christian Riewe)

Læs mere

Konkursanalyse 2012. 5456 konkurser i 2012 færre ansatte mister jobbet

Konkursanalyse 2012. 5456 konkurser i 2012 færre ansatte mister jobbet 5456 konkurser i 2012 færre ansatte mister jobbet 2012 ligner 2011, når man ser på antallet af konkurser. I modsætning til 2011 er der tabt 12 procent færre job i de konkursramte virksomheder og dermed

Læs mere

Rapport om ledernes deltagelse i AMU-kurser 2002

Rapport om ledernes deltagelse i AMU-kurser 2002 Rapport om ledernes deltagelse i AMU-kurser 2002 Ledernes Hovedorganisation August 2003 Indledning Ledernes Hovedorganisation har nu for fjerde gang gennemført en undersøgelse af ledernes deltagelse i

Læs mere

Danske virksomheders kreditværdighed

Danske virksomheders kreditværdighed 2013 Danske virksomheders kreditværdighed Analyse fra Bisnode Credit BISNODE CREDIT A/S Adresse: Tobaksvejen 21, 2860 Søborg Telefon: 3673 8184, E-mail: business.support@bisnode.dk, Website: www.bisnode.com

Læs mere

Konkursanalyse 2014. Jobtabet i konkurser styrtdykker i finanssektoren og industrien

Konkursanalyse 2014. Jobtabet i konkurser styrtdykker i finanssektoren og industrien Jobtabet i konkurser styrtdykker i finanssektoren og industrien Antallet af konkurser var 4.049 i 2014. Dermed faldt konkurstallet for fjerde år i træk og ligger 2.412 under konkurstallet i 2010. De traditionelle

Læs mere

Danske virksomheders kreditværdighed

Danske virksomheders kreditværdighed December 2012 Danske virksomheders kreditværdighed Analyse fra Soliditet 1 Resume Ultimo november 2012 udgjorde andelen af C-ratede virksomheder (Kredit frarådes) 17,4 % af den samlede virksomhedsmasse

Læs mere

Danske virksomheders kreditværdighed

Danske virksomheders kreditværdighed December 2013 Danske virksomheders kreditværdighed Analyse fra Bisnode Credit BISNODE CREDIT A/S Adresse: Tobaksvejen 21, 2860 Søborg Telefon: 3673 8184, E-mail: business.support@bisnode.dk, Website: www.bisnode.com

Læs mere

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Erhvervsstrukturen i Aarhus Kommune - 2014 Pr. 1. januar 2014 var der 180.550 arbejdspladser eller beskæftigede i Aarhus Kommune. I forhold til 1. januar

Læs mere

Førtidspension på det foreliggende grundlag

Førtidspension på det foreliggende grundlag Ankestyrelsens registerundersøgelse af Førtidspension på det foreliggende grundlag Oktober 2009 2 ANKESTYRELSENS PRAKSISUNDERSØGELSER Titel Førtidspension på det foreliggende grundlag Udgiver Ankestyrelsen,

Læs mere

FSR ANALYSE I SAMARBEJDE MED ESTATISTIK

FSR ANALYSE I SAMARBEJDE MED ESTATISTIK Udviklingen af konkurser blandt danske virksomheder, januar 2013 FSR ANALYSE I SAMARBEJDE MED ESTATISTIK www.fsr.dk 1 FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark.

Læs mere

Hudsygdomme anmeldt til arbejdsskadestyrelsen

Hudsygdomme anmeldt til arbejdsskadestyrelsen Louise Kryspin Sørensen og Dan Yu Wang Juni 2012 Hudsygdomme anmeldt til arbejdsskadestyrelsen Hudsygdomme forekommer i stigende grad blandt sygeplejersker. Samtidig udgør hudsygdomme en stabil andel af

Læs mere

Beskæftigelsen 2009. Beskæftigelsen i 2009 for lønmodtagere, fordelt på hovedbrancher. Fiskeri 3,8% Transportsektoren 9,5%

Beskæftigelsen 2009. Beskæftigelsen i 2009 for lønmodtagere, fordelt på hovedbrancher. Fiskeri 3,8% Transportsektoren 9,5% Arbejdsmarked 2010:5 Beskæftigelsen 2009 Beskeden stigning i beskæftigelsen for lønmodtagerne til trods for forhøjelse af pensionsalder Beskæftigelsesomfanget steg med 0,7 pct. Stigning i lønsummen på

Læs mere

Arbejdsskader blandt FOAs medlemmer. FOA Kampagne og analyse November 2010

Arbejdsskader blandt FOAs medlemmer. FOA Kampagne og analyse November 2010 Arbejdsskader blandt FOAs medlemmer FOA Kampagne og analyse November 2010 1. Om undersøgelsen... 2 2. Resumé... 3 3. Udviklingen i anmeldte arbejdsskader... 4 4. Udviklingen i anerkendte arbejdsskader...

Læs mere

3. Arbejdsskader og arbejdsskadeerstatninger

3. Arbejdsskader og arbejdsskadeerstatninger 3. Arbejdsskader og arbejdsskadeerstatninger 3.1 Sammenfatning 91 3.2 Virksomhederne betaler selv erstatningerne 93 3.3 Arbejdsskader udvikling og status 95 3.4 Anerkendelse af arbejdsskader 11 3.5 Erstatninger

Læs mere

Arbejdsskadestatistik 1. kvartal 2012. Personale / HR

Arbejdsskadestatistik 1. kvartal 2012. Personale / HR Arbejdsskadestatistik 1. kvartal 212 Personale / HR 14 12 1 8 6 4 2 29 21 211 212 Indledning Hermed foreligger arbejdsskadestatistikken efter første kvartal i 212. Statistikken indeholder kun arbejdspladser

Læs mere

Er du kommet til skade på jobbet?

Er du kommet til skade på jobbet? Er du kommet til skade på jobbet? 2 Er du kommet til skade på jobbet? Det kan være vældig indviklet at finde ud af reglerne omkring en arbejdsskade. Men du behøver ikke finde ud af det hele selv. Der er

Læs mere

Danske virksomheders kreditværdighed

Danske virksomheders kreditværdighed November 2014 Danske virksomheders kreditværdighed Analyse fra Bisnode BISNODE A/S Adresse: Gyngemose Parkvej 50, 2860 Søborg Telefon: 7022 0410, E-mail: customercare@bisnode.dk, Website: www.bisnode.com

Læs mere

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Indeks 2010=100 Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Erhvervsstrukturen i Aarhus Kommune - ultimo november 2014 Ultimo november 2014 var der 183.928 arbejdspladser eller beskæftigede i Aarhus

Læs mere

Vejledning om erstatning ved dødsfald

Vejledning om erstatning ved dødsfald Vejledning om erstatning ved dødsfald 7. marts 2005 1. Indledning om dødsfald som følge af arbejdsskader 2. Arbejdsskadereformen 2.1. Frister og En samlet afgørelse 2.2. Det nye ulykkesbegreb 2.3. Erhvervssygdomsfortegnelsen

Læs mere

FORORD. København, den 24. maj 2012. Anne Lind Madsen Direktør

FORORD. København, den 24. maj 2012. Anne Lind Madsen Direktør FORORD I 2011 vurderede Arbejdsskadestyrelsens Center for private erstatningssager i alt 5.247 erstatningssager, hvilket er 17 procent flere sager, end der blev oprettet. Næsten hver tredje sag handlede

Læs mere

Danske virksomheders kreditværdighed

Danske virksomheders kreditværdighed Januar 2015 Danske virksomheders kreditværdighed Analyse fra Bisnode BISNODE A/S Adresse: Gyngemose Parkvej 50, 2860 Søborg Telefon: 7022 0410, E-mail: customercare@bisnode.dk, Website: www.bisnode.com

Læs mere

Konkursanalyse 2015. Flere tabte jobs ved konkurser i 2015

Konkursanalyse 2015. Flere tabte jobs ved konkurser i 2015 Flere tabte jobs ved konkurser i 2015 Resumé: Samlet gik 4.029 virksomheder konkurs i 2015. Dermed er konkurstallet stort set identisk med 2014, hvor 4.049 virksomheder gik konkurs. Det viser udtræk fra

Læs mere

Sådan behandler vi din sag

Sådan behandler vi din sag Sådan behandler vi din sag Arbejdsskadestyrelsen Her kan du læse, hvilke forskellige skridt din sag skal igennem, når din skade er anmeldt til Arbejdsskadestyrelsen Faglig, uafhængig og frem for alt korrekt

Læs mere

a. Maksimumsbeløbet for årslønnnen ( 41, stk. 3) forhøjes til kr. b. Minimumsbeløbet for årslønnen ( 41, stk. 4) forhøjes til kr.

a. Maksimumsbeløbet for årslønnnen ( 41, stk. 3) forhøjes til kr. b. Minimumsbeløbet for årslønnen ( 41, stk. 4) forhøjes til kr. CIRKULÆRE OM REGULERING AF BELØB OG YDELSER FRA 1. JANUAR 2000 EFTER LOV OM SIKRING MOD FØLGER AF ARBEJDSSKADE, LOV OM ARBEJDSSKADEFORSIKRING OG LOV OM FORSIKRING MOD FØLGER AF ULYKKESTILFÆLDE Ved lov

Læs mere

PERSON SKADE ERSTATNINGS RET

PERSON SKADE ERSTATNINGS RET PERSON SKADE ERSTATNINGS RET Vi er eksperter i opgørelse af erstatningskrav efter personskader PISKE SMÆLD kan opstå både som en arbejdsskade og en ulykke udenfor arbejdstiden. Typisk opstår det i forbindelse

Læs mere

Ankestyrelsens afgørelser på arbejdsskadeområdet

Ankestyrelsens afgørelser på arbejdsskadeområdet Ankestyrelsens statistikker Ankestyrelsens afgørelser på arbejdsskadeområdet Årsstatistik 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 Sammenfatning 2 1 Psykiske erhvervssygdomme 5 1.1 Afgørelser om psykiske

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Pendlingen til/fra Aarhus Kommune, 2012 1. januar 2012 (ultimo 2011) pendlede 52.614 personer til Aarhus Kommune, mens 29.664 pendlede ud af kommunen.

Læs mere

PenSam's førtidspensioner

PenSam's førtidspensioner 2012 PenSam's førtidspensioner PenSam Liv forsikringsaktieselskab CVR-nr. 14 63 89 03 Hjemsted Furesø, Danmark pensionskassen for sygehjælpere, beskæftigelsesvejledere, plejere og plejehjemsassistenter

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 19-04-2013 31-05-2013 76-13 1202767-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 19-04-2013 31-05-2013 76-13 1202767-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 19-04-2013 31-05-2013 76-13 1202767-12 Status: Gældende Principafgørelse arbejdsskade - tab af erhvervsevne - årsløn - løs tilknytning

Læs mere

Anvendelsesområdet for 24, stk. 1, i arbejdsskadesikringsloven

Anvendelsesområdet for 24, stk. 1, i arbejdsskadesikringsloven Anvendelsesområdet for 24, stk. 1, i arbejdsskadesikringsloven En anmodning om erstatning efter arbejdsskadesikringsloven kan afvises hvis skaden er anmeldt for sent (formel afvisning), eller hvis skaden

Læs mere

Analyse af Iværksætterselskaber.

Analyse af Iværksætterselskaber. Analyse af Iværksætterselskaber. Der vil i denne analyse blive set på Iværksætterselskaber (IVS) sammenlignet med Aktieselskaber (A/S), Anpartsselskaber (APS) og Øvrige selskaber (ØSF) hvor det giver mening.

Læs mere

Bornholms vækstbarometer

Bornholms vækstbarometer Bornholms vækstbarometer Udviklingen - + Finanskrisescenarium 2016 baseret på data fra SAMK / LINE modellen Bornholms Vækstforum Marts 2009 Indhold Indledning... 3 Forbehold... 3 Beskæftigelsen... 4 Ledighedstal...

Læs mere

ARBEJDSSKADESTATISTIK (1995 2001)

ARBEJDSSKADESTATISTIK (1995 2001) ARBEJDSSKADESTATISTIK 2001 (1995 2001) Forord Det er fjerde år, Arbejdsskadestyrelsen udgiver en årsstatistik på baggrund af de sager, vi behandlede i det seneste år. Til sammenligning vises oplysninger

Læs mere

Beskæftigelsen pr. 1. januar 2005 i de nye kommuner i Nordjylland.

Beskæftigelsen pr. 1. januar 2005 i de nye kommuner i Nordjylland. Beskæftigelsen pr. 1. januar 2005 i de nye kommuner i Nordjylland. Den nye kommunestruktur gælder først fra den 1. januar 2007. Det er dog muligt at beregne kommunernes beskæftigelsestal ud fra de opgørelser,

Læs mere

Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse

Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse En mand som i 1988 var udsat for en arbejdsskade, fik i flere omgange ændret sin erhvervsevnetabsprocent.

Læs mere

N O T A T. Bankernes udlån er ikke udpræget koncentreret på enkelte erhverv.

N O T A T. Bankernes udlån er ikke udpræget koncentreret på enkelte erhverv. N O T A T Kapital Nyt Baggrund Virksomhedernes optagelse af banklån sker, når opsvinget er vedvarende men er forskelligt fra branche til branche Konklusioner 2. februar 21 Bankernes udlån er ikke udpræget

Læs mere

Lønudviklingen i 2. kvartal 2006

Lønudviklingen i 2. kvartal 2006 Sagsnr. Ref: HJO/MHO/BLA September Lønudviklingen i. kvartal Den årlige ændring i timefortjenesten på hele DA-området var, pct. i. kvartal, svarende til en stigning på, pct.-point i forhold til forrige

Læs mere

Opfølgning på Arbejdsskadestyrelsens redegørelse af 6. november 2013. Kammeradvokatens gennemgang af konkrete arbejdsskadesager om tab af erhvervsevne

Opfølgning på Arbejdsskadestyrelsens redegørelse af 6. november 2013. Kammeradvokatens gennemgang af konkrete arbejdsskadesager om tab af erhvervsevne Beskæftigelsesudvalget 2013-14 BEU Alm.del Bilag 272 Offentligt N O T A T 22. juni 2014 Opfølgning på Arbejdsskadestyrelsens redegørelse af 6. november 2013 J.nr. PJS Kammeradvokatens gennemgang af konkrete

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 10. juni 2015

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 10. juni 2015 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 10. juni 2015 Sag 37/2014 (2. afdeling) FTF som mandatar for BUPL som mandatar for A (advokat Søren Kjær Jensen) mod Ankestyrelsen (Kammeradvokaten ved advokat Henrik

Læs mere

Appendiks 2 KORTLÆGNING AF SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK

Appendiks 2 KORTLÆGNING AF SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Appendiks 2 KORTLÆGNING AF SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK September 2013 Indholdsfortegnelse Introduktion 3 Identifikation af socialøkonomiske virksomheder 3 Forskellige typer af socialøkonomiske

Læs mere

I SAMARBEJDE MED EXPERIAN A/S

I SAMARBEJDE MED EXPERIAN A/S Overskud, underskud og egenkapital i de danske selskaber, 2015 ANALYSE I SAMARBEJDE MED EXPERIAN A/S Februar 2016 www.fsr.dk Side 1 af 9 FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer

Læs mere

En del unge førtidspensionister

En del unge førtidspensionister En del unge førtidspensionister For at kunne få førtidspension skal man i dag have en så permanent nedsat arbejdsevne, at man ikke kan forsørge sig selv. Der er imidlertid 16 pct. af førtidspensionisterne,

Læs mere

Skive Kommunes forpligtelse til arbejdsskader

Skive Kommunes forpligtelse til arbejdsskader Skive Kommune Torvegade 10 7800 Skive Telefon nr. 99 15 55 00 Fax nr. Kunde nr. 22.177.948 Att. Aase Jørgensen Skive Kommunes forpligtelse til arbejdsskader Opgørelse af den regnskabsmæssige hensættelse

Læs mere

Nordisk Forsikringstidskrift 4/2013. Reform af det danske arbejdsskadesystem. Hovedtræk i arbejdsskadesystemet

Nordisk Forsikringstidskrift 4/2013. Reform af det danske arbejdsskadesystem. Hovedtræk i arbejdsskadesystemet Reform af det danske arbejdsskadesystem Hovedtræk i arbejdsskadesystemet Det danske arbejdsskadesystem har fokus på, at personer, der rammes af en arbejdsskade, får dækket det økonomiske tab for mistet

Læs mere

Sygedagpenge - månedsudvikling

Sygedagpenge - månedsudvikling Sygedagpenge - månedsudvikling I tabel 1-4 indgår data for sygedagpengemodtagere, der er registreret med et åbent kontaktforløb i sagsbehandlingssystemet Opera den sidste dag i måneden. Aktive sygedagpengeforløb

Læs mere

Risiko for konkurs rammer øst for Storebælt

Risiko for konkurs rammer øst for Storebælt 25. maj 2009 FAKTAARK Risiko for konkurs rammer øst for Storebælt 1. Resumé fra pressemeddelelse Mens jyske virksomheder i det seneste års tid har været spændt hårdest for konkursvognen, er det nu særligt

Læs mere

Notat om samspillet mellem regler om overførselsindkomster m.v. og valg til politiske hverv

Notat om samspillet mellem regler om overførselsindkomster m.v. og valg til politiske hverv Enhed Forvaltningsjura Sagsbehandler KUB Koordineret med Sagsnr. 2013-10944 Doknr. 164519 Dato 20-12-2013 Notat om samspillet mellem regler om overførselsindkomster m.v. og valg til politiske hverv 1.

Læs mere

Publikationen vedrører anmeldte og afgjorte sager i Region Nordjylland i

Publikationen vedrører anmeldte og afgjorte sager i Region Nordjylland i INDHOLD Om tallene 2 Anmeldte sager 4 Anerkendelser 5 Offentlige hospitaler 7 Private hospitaler 8 Typer af afgørelser 9 Fordeling efter dækningsområder 11 Fordeling efter erstatningsposter 12 OM TALLENE

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 21. april 2010

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 21. april 2010 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 21. april 2010 Sag 493/2007 (1. afdeling) A (advokat Rasmus Larsen, beskikket) mod Ankestyrelsen (kammeradvokaten ved advokat Kristine Schmidt Usterud) I tidligere instans

Læs mere

Publikationen vedrører anmeldte og afgjorte sager fra Region Hovedstaden i

Publikationen vedrører anmeldte og afgjorte sager fra Region Hovedstaden i INDHOLD Om tallene 2 Anmeldte sager 4 Anerkendelser 6 Offentlige hospitaler 8 Private hospitaler 10 Typer af afgørelser 12 Fordeling efter dækningsområder 14 Fordeling efter erstatningsposter 15 OM TALLENE

Læs mere

I SAMARBEJDE MED EXPERIAN A/S

I SAMARBEJDE MED EXPERIAN A/S Overskud, underskud og egenkapital i de danske selskaber, 1. kvartal 2015 ANALYSE I SAMARBEJDE MED EXPERIAN A/S April 2015 Side 1 af 9 OM FSR ANALYSE FSR - danske revisorer udarbejder løbende analyser

Læs mere

Sammenhæng mellem arbejdsskadesystemet og de sociale sikringsordninger

Sammenhæng mellem arbejdsskadesystemet og de sociale sikringsordninger Sammenhæng mellem arbejdsskadesystemet og de sociale sikringsordninger Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Retningslinjer for den tekniske undergruppe... 2 I. Indledning og resume... 4 II. Familietype

Læs mere

Lov om ændring af lov om sikring mod følger af arbejdsskade og lov om erstatning til skadelidte værnepligtige m.fl.

Lov om ændring af lov om sikring mod følger af arbejdsskade og lov om erstatning til skadelidte værnepligtige m.fl. /VRPIUHPVDW)RUVODJWLOORYRP QGULQJDIORYRPVLNULQJPRGI OJHUDI DUEHMGVVNDGHRJORYRPHUVWDWQLQJWLOVNDGHOLGWHY UQHSOLJWLJHPIO1HGV WWHOVHDI VDJVEHKDQGOLQJVWLGHQXGYLGHOVHDIGHQVLNUHGHSHUVRQNUHGVRJXGYLGHWDGJDQJWLODWEHWDOH

Læs mere

Væksthus Midtjylland Profilanalyse 2015

Væksthus Midtjylland Profilanalyse 2015 Væksthus Midtjylland Profilanalyse 2015 Analyse af brugerne af den lokale og specialiserede erhvervsvejledning i Region Midtjylland Indholdsfortegnelse Forord... 3 Kapitel 1: Hovedresultater fra Profilanalyse

Læs mere

SM D-28-95/dagpenge/forlængelse/arb.skade

SM D-28-95/dagpenge/forlængelse/arb.skade SM D-28-95/dagpenge/forlængelse/arb.skade SM D-28-95 Meddelelse dagpenge - forlængelse - arbejdsskade - midlertidig afgørelse - anke - revision om: Lov: dagpengeloven - lovbekendtgørelse nr. 549 af 23.

Læs mere