Denne udgave af arbejdsskadestatistikken er en gennemgang af de sager, som er behandlet i perioden

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Denne udgave af arbejdsskadestatistikken er en gennemgang af de sager, som er behandlet i perioden 2007-2013."

Transkript

1

2 Forord Denne udgave af arbejdsskadestatistikken er en gennemgang af de sager, som er behandlet i perioden I 2013 modtog Arbejdsskadestyrelsen godt sager det højeste siden Det er knap flere sager end i Denne stigning skyldes hovedsagelig flere anmeldte ulykker, men også antallet af anmeldte sager om erhvervssygdomme steg. Der bliver i 2013 afsluttet mere end sager, hvilket er det højeste antal i 3 år. Stigningen skyldes primært en forøgelse af antallet af afsluttede nye sager. Anerkendelsesprocenten for ulykker er faldet og er med 75,7 procent den laveste i perioden. Anerkendelsesprocenten for erhvervssygdomme er lidt lavere end de foregående år og ligger på 24,4 procent. Der blev i 2013 tilkendt erstatninger for samlet 3,43 milliarder kroner. De 2,37 milliarder kroner blev tilkendt i ulykkessager, og 1,06 milliarder kroner vedrørte erhvervssygdomssager. Arbejdsskadestatistikken kan læses på Arbejdsskadestatistik 2013 indeholder en statistisk gennemgang af de sager, som Arbejdsskadestyrelsen har behandlet i perioden , fordelt mellem sager om arbejdsulykker og sager om erhvervssygdomme, og mellem afgørelser om henholdsvis anerkendelser, godtgørelse og erstatninger. Dertil kommer bilag med yderligere statistikmateriale. København, den 10. april 2015 Merete Agergaard Direktør 2

3 Indholdsfortegnelse Forord... 2 Indholdsfortegnelse... 3 I. Arbejdsskadesager... 4 I.1 Generelt om arbejdsskadesager i perioden I.2 Tilgangen af arbejdsskadesager... 8 I.3 Afsluttede arbejdsskadesager I.4 Afgørelser I.5 Godtgørelse og erstatning Bilag A: Yderligere statistik om ulykker Bilag B: Yderligere statistik om erhvervssygdomme Bilag C: Yderligere statistik om erstatningsudgifter Bilag D: Læsevejledning Hvilke sager er omfattet af statistikken? Centrale begreber Hvor kan jeg læse mere? Hvordan læses tabellerne? Generelle forbehold Højesteretsdomme Lovændringer

4 I. Arbejdsskadesager De arbejdsskadesager, Arbejdsskadestyrelsen behandler i løbet af et år, består af helt nye anmeldelser og sager, som er taget til revision af Arbejdsskadestyrelsen selv, samt sager, som er genoptaget på foranledning af den tilskadekomne. Arbejdsskadestyrelsen træffer en midlertidig afgørelse, når tilskadekomnes erhvervsmæssige eller helbredsmæssige forhold ikke er endeligt afklarede, men dog så afklarede, at der kan træffes en afgørelse. Disse sager skal tages op igen, når forholdene er afklarede, med henblik på en endelig afgørelse i sagen (revisioner). Hvis tilskadekomnes erhvervsmæssige eller helbredsmæssige forhold ændrer sig, efter sagen er afsluttet, kan tilskadekomne desuden bede om at få sagen genoptaget (genoptagelser). I.1 Generelt om arbejdsskadesager i perioden Tilgangen af arbejdsskadessager Tilgangen består af nye anmeldelser, revisioner og genoptagelser. Tabel I.1.1 Tilgangen af arbejdsskadesager Sagsklasse/År for anmeldelse Antal sager Ulykker Erhvervssygdomme Brilleskader Pludselige løfteskader I alt procent af tilgangen af arbejdsskadesager i 2013 vedrørte ulykker, mens 45 procent vedrørte erhvervssygdomme. Dette billede kan med mindre variationer genfindes gennem perioden 2007 til Den store tilgang i 2009 skyldtes genoptagelser som følge af en højesteretsdom. Der blev genoptaget sager som følge af dommen. Derudover er der fra 2009 sket ændringer af registreringen af genoptagelserne og revisionerne, hvilket har betydning for udviklingen i tilgangen. Arbejdsskadestyrelsen har desuden over årene ændret praksis, således at der træffes flere midlertidige afgørelser. Det betyder, at der kommer flere revisioner. Afsluttede arbejdsskadesager Afsluttede arbejdsskadesager omfatter førstegangsafgørelser, revisioner og genoptagelser. 4

5 Tabel I.1.2 Afslutning af arbejdsskadesager Sagsklasse/År for afslutning Antal sager Ulykker Erhvervssygdomme Brilleskader Pludselige løfteskader I alt procent af de afsluttede arbejdsskadesager i 2013 vedrørte ulykker, mens 45 procent vedrørte erhvervssygdomme. Dette billede kan med mindre variationer genfindes gennem perioden 2007 til Det høje antal afsluttede arbejdsskadesager i perioden 2009 til 2010 skyldtes dels afviklingen af de cirka ekstra sager fra 2009, som skyldtes ovennævnte højesteretsdom, og dels, at der i 2010 var stor fokus på at afslutte sager. Faldet fra 2010 til 2011 skyldtes, at antallet af verserende sager var nedbragt til et meget lavt niveau ved udgangen af 2010, og at antallet af sager, der kunne afsluttes, derfor også var på et lavt niveau. Afgørelser Der kan være flere afgørelser i en afsluttet sag. Hvis der træffes afgørelse om, at en sag skal anerkendes, skal der i forlængelse deraf træffes afgørelse om godtgørelse for varigt mén og erstatning for tab af erhvervsevne. I de efterfølgende afsnit beskrives overordnet de afgørelser, hvor der træffes afgørelse om anerkendelse, afgørelse om en méngrad på mindst 5 procent og afgørelse om erstatning for tab af erhvervsevne på mindst 15 procent. Anerkendelser Anerkendelserne er opdelt på arbejdsulykker og erhvervssygdomme, idet der er forskellige krav til anerkendelse (jf. afsnit I.4). Tabel I.1.3 Anerkendelser og anerkendelsesprocenter År for anerkendelse Antal anerkendte arbejdsulykker Anerkendelsesprocenter - arbejdsulykker 79,8 76,2 78,3 79,4 79,8 78,3 75,7 Antal anerkendte erhvervssygdomme Anerkendelsesprocenter - erhvervssygdomme 24,7 24,4 24,7 27,4 26,4 27,0 24,4 Anerkendelsesprocenten for arbejdsulykker er på knap 80 procent. Anerkendelsesprocenten var lavere i 2008 og Dette hang sammen med, at der i de år var fokus på at få visiteret sagerne. 5

6 Ved visitering af sagerne er indsatsen rettet mod at sortere sagerne i de sager, der skal videreoplyses, og i de sager, der kan afsluttes på det foreliggende grundlag (ofte sager, der skal afvises). I 2008 og 2013 var det således en stor andel af sidstnævnte sager, der blev afsluttet, hvilket havde en negativ indflydelse på den samlede anerkendelsesprocent. Anerkendelsesprocenten for erhvervssygdomme varierer over årene typisk inden for et spænd mellem knap 24 procent og cirka 27 procent. I 2010 var anerkendelsesprocenten højere, hvilket skyldes, at der i dette år var fokus på at få afsluttet sager, herunder ældre sager. Der er en større andel anerkendelser blandt de sager, som bliver afsluttet efter at have været sagsbehandlet igennem en længere periode, end blandt sager, der afsluttes kort tid efter, de er blevet anmeldt. Det skyldes, at sagerne i første omgang oplyses med henblik at afklare anerkendelsesspørgsmålet. Hvis sagen skal afvises, bliver den afsluttet, hvorimod en sag, der kan anerkendes, ofte bliver videreoplyst med henblik på at fastsætte godtgørelse og/eller erstatning, og sagsbehandlingstiden for sager, der bliver anerkendt, er derfor ofte længere. I 2008 og 2013 blev der anerkendt 24,4 procent, hvilket er den laveste anerkendelsesprocent i perioden. Der var i disse år en overvægt af nyanmeldte sager blandt de afsluttede erhvervssygdomssager. Og jævnfør ovenfor er der modsat en større andel af afvisninger blandt sager, der afsluttes kort tid efter, at de er blevet anmeldt, end blandt sager, der bliver afsluttet efter at have været sagsbehandlet igennem en længere periode. Se yderligere om anerkendelser i tabel I.4.1 og I.4.2. Méngodtgørelser I tabel I.1.4 er der kun medtaget de afgørelser vedrørende méngodtgørelse, hvor der er tilkendt en méngrad på mindst 5 procent. Der kan være flere ménafgørelser i en sag, idet det er muligt at få en sag genoptaget, eller sagen kan være taget til revision. Hvis der efter den første afgørelse tilkendes en forhøjet méngodtgørelse, tæller sagen med to gange. Afgørelser, hvor ménafgørelsen fastholdes på tidligere niveau, tælles ikke med. Tabel I.1.4 Méngodtgørelse År for tilkendelsen Antal afgørelser Gennemsnitlig méngrad Erstatning for tab af erhvervsevne I tabel I.1.5 er der kun medtaget afgørelser med et erhvervsevnetab på mindst 15 procent. Den tilskadekomne kan have fået flere afgørelser om erstatning for tab af erhvervsevne. Det skyldes, at der kan træffes midlertidige afgørelser i sagen, hvis den tilskadekomnes erhvervsmæssige situation er uafklaret. Den tilskadekomne har ligeledes mulighed for at få sin sag genoptaget, hvis den erhvervsmæssige situation har ændret sig. 6

7 Tabel I.1.5 Erstatning for tab af erhvervsevne År for tilkendelsen Antal afgørelser Gennemsnitlig erhvervsevnetabsprocent I år, hvor der var fokus på at afvikle de ældste sager (for eksempel 2007 og 2010), er antallet af sager, hvor der tilkendes erstatning for tab af erhvervsevne, højere end i år, hvor der er fokus på at visitere sagerne (for eksempel 2008 og 2011). Det skyldes, at det tager længere tid at oplyse sager, hvor der skal træffes afgørelse om anerkendelse, godtgørelse for varigt mén og tilkendelse af erstatning for tab af erhvervsevne, end sager, hvor der alene skal træffes afgørelse om afvisning, eller sager, der kan anerkendes uden erstatning. Derfor er andelen af anerkendelser med godtgørelse og/eller erstatning større i den mængde sager, der har været sagsbehandlet igennem en længere periode, end blandt sager, der er forholdsvis nyanmeldte. For fordelingen af midlertidige og endelige afgørelser se tabel I.4.6. Godtgørelse og erstatning Tabel I.1.6 Erstatningsudgifter År for tilkendelen Méngodtgørelse Erstatning for tab af erhvervsevne I alt Erstatningsudgifterne har varieret over perioden. Erstatningsudgifterne er meget afhængige af, hvilke sager der er fokus på. I 2007 og 2010, hvor der var fokus på af få afviklet ældre sager, var erstatningsudgifterne høje (jævnfør ovenfor), og i 2008 og 2013, hvor der var fokus på at få visiteret de nye sager, var erstatningsudgifterne lave. For en fordeling på ulykker og erhvervssygdomme se tabel I.5.1, I.5.2 og I

8 I.2 Tilgangen af arbejdsskadesager Tilgangen af arbejdsskadesager omfatter anmeldelser af nye sager, revisioner og genoptagelser. Tabel I.2.1 Tilgangen af arbejdsskadesager Sagstype/År for anmeldelse Antal sager Anmeldelser Revisioner Genoptagelser I alt Anmeldelser af arbejdsskadesager udgør 70 procent af tilgangen af alle arbejdsskadesager, mens genoptagelser udgør 16 procent, og revisionerne udgør 14 procent. I de tre efterfølgende tabeller er antallet af sager i de tre forløb beskrevet. Anmeldelser Tabel I.2.2 Anmeldte arbejdsskadesager 1 Sagsklasse/År for anmeldelse Antal sager Ulykker Erhvervssygdomme Brilleskader Pludselige løfteskader I alt Indeks Både antallet af erhvervssygdomme og antallet af ulykker varierer i perioden med omkring anmeldelser. Fra 2012 til 2013 steg antallet af ulykker med cirka sager, mens antallet af erhvervssygdomme steg med cirka 800 sager i samme periode. Anmeldelser af erhvervssygdomme udgjorde godt halvdelen af alle anmeldelser i 2013, mens anmeldelse af ulykker stort set udgjorde den anden halvdel. Frem til og med 2011 har antallet af anmeldelser af ulykker ligget højere end anmeldelser af erhvervssygdomme. I perioden 2012 til 2013 vendte billedet, og anmeldelserne af erhvervssygdomme lå højere end for ulykkerne. Det skyldes blandt andet, at Arbejdsskadestyrelsen i 2012, som et ud af flere initiativer, skrev til de læger, der ikke havde anmeldt en erhvervssygdom de foregående år, og gjorde dem opmærksomme på deres anmeldepligt. 1 Arbejdsskadestyrelsen behandler også skader efter andre love end arbejdsskadesikringsloven, blandt andet skader hos værnepligtige, AMU-kursister og studerende på visse praktisk orienterede uddannelser. Disse skader er medtaget som arbejdsskader. 8

9 Antallet af anmeldte brilleskader har ligget under 100 sager i hele perioden. Størstedelen af brilleskaderne anmeldes til forsikringsselskaberne og behandles som såkaldte bagatelskader, uden at sagerne sendes til Arbejdsskadestyrelsen. Arbejdsskadestyrelsen har ikke oversigt over det totale antal sager, som forsikringsselskaberne behandler på denne måde. Antallet af pludselige løfteskader er faldet i perioden, hvilket skyldes, at de pludselige løfteskader overgik til ulykkesbegrebet i forbindelse med arbejdsskadereformen i Revisioner Revisioner af arbejdsskadesager udgør 14 procent af samtlige arbejdsskadesager. Omkring ¾ af alle revisionerne i 2013 vedrørte ulykker, mens den resterende del vedrørte erhvervssygdomme. Tabel I.2.3 Revisioner af arbejdsskadesager Sagsklasse/År for revision Antal sager Ulykker Erhvervssygdomme Pludselige løfteskader I alt Indeks Der er sket en markant stigning i antallet af revisioner i arbejdsskadesager. Fra 2007 til 2013 er antallet af revisioner steget med 321 procent. Denne udvikling afspejles både i ulykker og i erhvervssygdomme. Det hænger sammen med flere forhold: For det første skete der i 2009 en ændring i registreringen. Hvis både ménafgørelsen og erhvervsevnetabsafgørelsen revideres, har det fra 2009 talt som to revisioner. Tidligere talte det kun som én. For det andet hang det høje antal revisioner for erhvervssygdomme i 2009 sammen med, at der blev taget cirka 900 kviksølvsager til revision i forbindelse med, at undersøgelsen af arbejdet med kviksølv hos klinikassistenter blev færdig. Endelig kom der for det tredje, i årene efter 2006 og frem, løbende flere revisioner, fordi Arbejdsskadestyrelsen ændrede praksis i sager, hvor tilskadekomne modtager ledighedsydelse. Desuden følger man de tilskadekomnes erhvervsmæssige situation tættere, og det resulterer i, at der er flere revisioner i den enkelte sag. 9

10 Genoptagelser Genoptagelser af arbejdsskadesager udgør 16 procent af samtlige arbejdsskadesager. Tabel I.2.4 Genoptagelser af arbejdsskadesager Sagsklasse/År for genoptagelse Antal sager Ulykker Erhvervssygdomme Brilleskader Pludselige løfteskader I alt Indeks Der er sket en stigning i antallet af genoptagelser af arbejdsskadesager. Fra 2007 til 2013 steg antallet af genoptagelser med 56 procent. Dette hænger sammen med flere forhold: I 2009 steg antallet af sager, som Arbejdsskadestyrelsen genoptog, markant. Det skyldtes en højesteretsdom fra 22. april 2009, hvor betingelserne for genoptagelse blev præciseret, og som medførte, at cirka sager blev genoptaget. Den 16. august 2010 afsagde Højesteret en dom om erstatning til tilskadekomne, som var på deltid på tidspunktet for skaden. Dommen medførte, at der blev genoptaget knap 800 sager i Ses der bort fra højesteretsdommene, steg antallet af genoptagelser fra 2008 til 2009 med cirka 50 procent. Denne stigning hang sammen med, at Arbejdsskadestyrelsen i 2009 ændrede registreringen af revisioner og genoptagelser. Hvis der anmodes om genoptagelse af mén og erhvervsevnetab, har det fra 2009 talt som to genoptagelser. I 2008 og tidligere blev det registreret som én genoptagelse. I.3 Afsluttede arbejdsskadesager Afsluttede arbejdsskadesager består af sager, der afsluttes første gang efter, at der er indkommet en ny anmeldelse (førstegangsafgørelser), og sager, styrelsen tager til revision, fordi skadens følger på tidspunktet for den forrige afgørelse endnu ikke var fuldt afklaret (revisioner), samt sager, der genoptages på anmodning fra sagens parter, fordi forhold, der blev lagt til grund for den forrige afgørelse, har ændret sig (genoptagelser). 2 2 Hertil kommer sager, der er hjemvist fra Ankestyrelsen til ny behandling eller sager der er omgjort fra Ankestyrelsen og som indebærer fortsat eller fornyet behandling i Arbejdsskadestyrelsen. Disse typer af sager tæller ikke i statistikken. 10

11 Tabel I.3.1 Afslutning af arbejdsskadesager Sagstype/År for anmeldelse Antal sager Anmeldelser (førstegangsafgørelser) Revisioner Genoptagelser I alt Som beskrevet under tabel I.1.2 skyldtes udsvinget i antallet af afsluttede sager, at der i 2009 og 2010 var fokus på at få afsluttet sager, blandt andet genoptagelser som følge af en højesteretsdom fra I de tre efterfølgende tabeller er antallet af sager i de tre forløb beskrevet. Førstegangsafgørelser Tabel I.3.2 Afsluttede arbejdsskadesager (førstegangsafgørelser) Sagsklasse/År for anerkendelse Antal sager Ulykker Erhvervssygdomme Brilleskader Pludselige løfteskader I alt Indeks Faldet i antallet af førstegangsafgørelser i 2011 skyldtes, at antallet af verserende sager var nedbragt til et meget lavt niveau ved udgangen af 2010 (under verserende sager), og at det derfor på det tidspunkt ikke længere var muligt at afslutte flere sager. Revisioner Tabel I.3.3 Afsluttede revisioner af arbejdsskadesager Sagsklasse/År for revision Antal sager Ulykker Erhvervssygdomme Pludselige løfteskader I alt Indeks Fra 2007 til 2010 steg antallet af afsluttede revisioner markant. Stigningen i antallet af afsluttede revisioner skyldtes dels den ændrede registrering af revision og dels en praksisændring, som medfører, at sagerne følges mere tæt. 11

12 Genoptagelser Tabel I.3.4 Afsluttede genoptagelser af arbejdsskadesager Sagsklasse/År for genoptagelse Antal sager Ulykker Erhvervssygdomme Brilleskader Pludselige løfteskader I alt Indeks Antallet af afsluttede genoptagelser i arbejdsskadesager i 2009 var det højeste i perioden Det skyldtes til dels, at der blev afsluttet cirka af sagerne fra højesteretsdommen fra 22. april 2009 om genoptagelse. De resterende sager, som genoptages som følge af højesteretsdommen fra 22. april 2009, blev afsluttet i Der var i 2009 fokus på at få afsluttet flest mulige af disse sager om genoptagelser. Antallet af afsluttede genoptagelser faldt fra 2010 til 2011, hvilket skyldtes, at antallet af verserende genoptagelser var så langt nede ved udgangen af 2010, at det ikke længere var muligt at afslutte flere genoptagelser end dem, der kom ind. I.4 Afgørelser Anerkendelse Arbejdsskadestyrelsen træffer afgørelser i sager om arbejdsulykker og erhvervssygdomme. Hvis der træffes afgørelse om anerkendelse, skal der i forlængelse deraf træffes afgørelse om godtgørelse for varigt mén og erstatning for tab af erhvervsevne. Når alle relevante afgørelser er truffet, er sagen afsluttet. Anerkendte arbejdsulykker Tabel I.4.1 Anerkendte arbejdsulykker År for anerkendelse Antal anerkendte Antal anerkendte per beskæftigede 5,2 5,9 5,9 6,0 5,2 5,1 5,6 Anerkendelsesprocent 79,8 76,2 78,3 79,4 79,8 78,3 75,7 Anerkendelsesprocenten har i hele perioden ligget på knap 80 procent, med undtagelse af 2008 og Dette hang sammen med, at der begge disse år var stor fokus på visitering af nye sager om ulykker. Ved visitering af nye sager sker der en sortering af sagerne i de sager, der skal videreoplyses, og de sager, der kan afsluttes (og ofte afvises) på det foreliggende. Sager til afvisning er således ofte hurtigere at afvikle, og fokus på visitering vil derfor have en negativ indflydelse på anerkendelsesprocenten. 12

13 Anerkendte erhvervssygdomme Tabel I.4.2 Anerkendte erhvervssygdomme År for anerkendelse Antal anerkendte Antal anerkendte per beskæftigede 1,0 1,7 1,7 1,9 1,5 1,8 1,9 Anerkendelsesprocent 24,7 24,4 24,7 27,4 26, ,4 Anerkendelsesprocenten har i hele perioden ligget mellem 24 og 27 procent. I 2010 lå den imidlertid på over 27 procent, hvilket skyldtes, at der i dette år blev fokuseret på at afslutte sager, herunder ældre sager. Der er en større andel af anerkendelser blandt de sager, der bliver afsluttet efter at have været sagsbehandlet igennem en længere periode, end blandt sager, der afsluttes kort tid efter, at de er blevet anmeldt. I 2008 og 2013 blev der anerkendt lidt mere end 24 procent, hvilket er den laveste anerkendelsesprocent i perioden. Dette hænger sammen med, at der var en overvægt af ny anmeldte sager blandt de afsluttede erhvervssygdomssager. Der er en større andel af afvisninger blandt sager, der afsluttes kort tid efter, at de er blevet anmeldt, end blandt sager, der bliver afsluttet efter at have været sagsbehandlet igennem en længere periode. Varigt mén Tabel I.4.3 viser antallet af afgørelser truffet med en positiv ménprocent samt den gennemsnitlige ménprocent fordelt på året for afgørelsen og sagsklasse (ulykker eller erhvervssygdomme). Tabel I.4.3 Afgørelser om varigt mén 3 på 5 procent eller mere opgjort efter sagsklasse Sagsklasse/År for afgørelse Arbejdsulykker Erhvervssygdomme Antal Gennemsnitlig ménprocent Antal Gennemsnitlig ménprocent I alt Antal Gennemsnitlig ménprocent I 2011 var antallet af tilkendelse af godtgørelse for varigt mén det laveste i perioden. Det skyldtes, at antallet af afsluttede arbejdsskadesager generelt var lavt i dette år. 3 Afgørelser, hvor méngraden fastholdes, er ikke medtaget i tabellen med afgørelser om mén på 5 procent eller mere. I årsstatistikken for 2010 og tidligere år var fastholdelsen af et mén på 5 procent eller mere medtaget. Det betyder, at antallet af afgørelser især i 2010 og 2011 er lavere end i tidligere statistikker. Her var der en del fastholdelse af méngodtgørelse som følge af højesteretsdommen fra 2009 om genoptagelse. 13

14 I tabel I.4.4 er afgørelser om mén på 5 procent eller mere opgjort efter ménprocent i året for afgørelsen. Ved revision og genoptagelser er det den samlede méngrad, som indgår. Hvis en tilskadekommen for eksempel tilkendes 5 procent i 2007 og sagen genoptages, og der tilkendes yderligere 3 procent i 2009, vil den tilskadekomne indgå med 5 procent i 2007 og 8 procent i Tabel I.4.4 Afgørelser om mén på 5 procent eller mere fordelt på ménprocent Ménprocent/År for afgørelse Antal afgørelser <mengrad< Andre I alt Indeks Gennemsnitlig ménprocent Erhvervsevnetab I sager med revision eller genoptagelse angives den samlede erhvervsevnetabsprocent. Hvis en sag afgøres med 25 procents erhvervsevnetab i 2007 og tages op til revision i 2008, hvorefter erhvervsevnetabet vurderes til 50 procent, indgår de 25 procent i 2007 og de 50 procent i Antallet af sager, hvor der træffes afgørelser om erhvervsevnetab på 15 procent eller mere, har varieret over årene. Antallet var højt i 2007, hvor der var fokus på at afvikle de ældste sager. Der er behov for længere sagsbehandlingsforløb i de sager, hvor der tilkendes erhvervsevnetab, end blandt sager i øvrigt, og der er derfor flere sager med tilkendelse af erhvervsevnetab blandt de ældre sager. Antallet af afgørelser var ligeledes meget højt i 2010, hvor der ligeledes var fokus på at få afviklet sager og reduceret antallet af verserende sager. 14

15 Antallet af afgørelser faldt i 2011, hvilket skyldes, at antallet af verserende sager var meget lavere ultimo 2010 og det derfor ikke var muligt i 2011 at afvikle så mange sager som i de foregående år. I 2012 var antallet af afgørelser steget igen, og i 2013 skete der et mindre fald. Den gennemsnitlige erstatning for tab af erhvervsevne er faldet lidt over tid. Frem til 2013 falder den til 35 procent. Tabel I.4.5 Afgørelser om erhvervsevnetab på 15 procent eller mere fordelt på sagsklasse Sagsklasse/År for afgørelse Arbejdsulykker Antal Gennemsnitlig erhvervsevnetabsprocent Erhvervssygdomme Antal Gennemsnitlig erhvervsevnetabsprocent I alt Antal Gennemsnitlig erhvervsevnetabsprocent Tabel I.4.6 viser antallet af afgørelser om erhvervsevnetab på 15 procent eller mere, fordelt på, om det er en midlertidig afgørelse eller en endelig afgørelse. 4 Det fremgår af tabellen, at antallet af midlertidige erstatninger er steget i perioden. I 2007 udgjorde de midlertidige ydelser cirka 32 procent af afgørelserne om erhvervsevnetab på 15 procent eller mere, og i 2013 var andelen cirka 49 procent. Denne udvikling hænger dels sammen med lovændringer, for så vidt angår situationer, hvor tilskadekomne har fået tilkendt fleksjob i kommunen 5, og dels en ændret retspraksis i situationer, hvor tilskadekomnes situation i øvrigt er uafklaret, og deraf et øget fokus fra Arbejdsskadestyrelsen om at træffe afgørelser ud fra en prognosebetragtning. Den gennemsnitlige erhvervsevnetabsprocent for midlertidige erstatninger er faldet i hele perioden med 3 procentpoint. Faldet kan tilskrives ovenstående forhold. Fastsættelse af midlertidig erstatning til personer, der er tilkendt fleksjob, skal foretages efter konkret beregning af indkomstforskellen før og efter skaden og ikke som tidligere efter en skønsmæssig og konkret vurdering af skadens påvirkning på erhvervsevnen generelt. Hertil kommer praksisændringen med hensyn til at fastsætte en midlertidig erstatning for tab af erhvervsevne i flere situationer end tidligere. 4 De midlertidige afgørelser er defineret som løbende ydelser under 50 procent. Denne afgrænsning er valgt for at kunne lave en retvisende opdeling mellem midlertidige og endelige afgørelser. En endelig erstatning for erhvervsevnetab på under 50 procent kan dog principielt set udbetales som en løbende erstatning, ligesom en midlertidig erstatning efter en konkret afvejning kan udbetales som en kapitalerstatning. Det vurderes, at disse variationer har meget lille indflydelse på ovenstående samlede billede. 5 I løbet af perioden har der været flere højesteretsdomme, som har påvirket afgørelserne om erhvervsevnetab, herunder ikke mindst dommen om erhvervsevnetab til personer i fleksjob (UfR H), der medfører en stigning i erhvervsevnetabsprocenten, idet den betyder, at man ikke længere må medtage indtægten fra fleksjobbet, når man fastsætter erhvervsevnetabet. Det medfører, at en del sager genoptages, og at der tilkendes en højere erhvervsevnetabsprocent i disse sager. For arbejdsulykker, der er sket efter den 1. januar 2006, og erhvervssygdomssager anmeldt efter 1. januar 2006 er loven siden blevet ændret, så man igen inddrager indtægten fra fleksjobbet, når erhvervsevnetabsprocenten skal beregnes. I den forbindelse skal bemærkes, at tabel I.4.6 er opgjort ud fra år for afgørelse. Ændringen per 1. januar 2006 er således først slået fuldt igennem et par år senere. 15

16 I perioden har den endelige erhvervsevnetabsprocent varieret mellem 43 og 45 procent. I 2013 faldt den med 2 procentpoint, hvor der samtidigt for første gang skete en stigning i erhvervsevnetabsprocenten for de midlertidige tilkendte erstatninger. Dette hang sammen med reformer på beskæftigelsesområdet, hvor fleksjob og førtidspension i højere grad tilkendes midlertidigt, og hvor erstatninger om tab af erhvervsevne i forlængelse deraf ligeledes tilkendes midlertidigt, men på et væsentligt bedre afklaret grundlag. Tabel I.4.6 Afgørelser om erhvervsevnetab på 15 procent eller mere fordelt på, om afgørelsen er midlertidig eller endelig Sagsklasse/År for afgørelse Midlertidig Antal Gennemsnitlig erhvervsevnetabsprocent Endelig Antal Gennemsnitlig erhvervsevnetabsprocent I alt Antal Gennemsnitlig erhvervsevnetabsprocent

17 I tabel I.4.7 er afgørelser om tilkendelse af erstatning for tab af erhvervsevne på 15 procent eller mere opgjort efter erhvervsevnetabsprocenten. Tabel I.4.7 Afgørelser om erhvervsevnetab på 15 procent eller mere truffet i arbejdsskadesager (alle afgørelser) Erhvervsevnetabsprocent/År for afgørelse Antal afgørelser I alt Indeks Gennemsnitligt erhvervsevnetab

18 I.5 Godtgørelse og erstatning Der blev i 2013 tilkendt erstatninger for samlet 3,43 milliarder kroner. De 2,37 milliarder kroner blev tilkendt i ulykkessager og 1,06 milliarder kroner vedrørte erhvervssygdomssager. De samlede erstatningsudgifter var i 2013 de laveste i perioden, hvilket hang sammen med at der i 2013 var stor fokus på visitering af ny anmeldte sager, og at anerkendelsesprocenten for særlig ulykker var forholdsvis lav (jævnfør tabel I.4.1). Kun i sager, der er anerkendte, kan der tilkendes godtgørelse for varigt mén og/eller erstatning for tab af erhvervsevne. Tabel I.5.1 Samlede erstatningsudgifter 6 fordelt på sagsklasse Sagsklasse/År for tilkendelse af erstatning Mio. kroner (2013-niveau) Ulykker Erhvervssygdomme Pludselige løfteskader I alt Indeks Méngodtgørelser De samlede udgifter til godtgørelser for varigt mén inkluderer revisions- og genoptagelsesafgørelser. For revision og genoptagelser er det kun udgifterne til den yderligere godtgørelse, der er medregnet. Beløbene angives for alle årene i 2013-niveau. De høje udgifter i skyldtes, at antallet af afgørelser var meget højt i alle disse år. Tabel I.5.2 Méngodtgørelser fordelt på sagsklasse Sagsklasse/År for tilkendelse af erstatning Mio. kroner (2013-niveau) Ulykker Erhvervssygdomme Pludselige løfteskader I alt Indeks Indeks méngodtgørelse Indeks antal afgørelser Eksklusive behandlingsudgifter og erstatninger til efterladte. Arbejdsskadestyrelsen opgør udgiften til løbende ydelser fra tilkendelsestidspunktet. Erstatninger tilkendt fra et tidligere tidspunkt frem til tilkendelsestidspunktet indgår heller ikke. Udgiften til højesteretsdommen vedrørende erstatning til tilskadekomne under revalidering indgår ikke i erstatningsudgifterne. Derfor adskiller erstatningsudgifterne sig fra udgifterne i afsnit I. Generelt om arbejdsskader. 7 Hvis en løbende ydelse stoppes, vil det medføre, at reservehensættelsen til udbetalingen af erstatningen er negativ. 18

19 Erstatninger for tab af erhvervsevne De samlede erstatninger for tab af erhvervsevne beregnes som summen af engangserstatninger og værdien af reserver hensat til løbende ydelser. Kapitaliseringer af løbende ydelser tæller med som et positivt engangsbeløb og en negativ reservehensættelse. Erstatningerne inkluderer revisions- og genoptagelsesafgørelser. For revisioner og genoptagelser er det kun udgifterne til den yderligere erstatning, der medregnes. Beløbene er for alle årene angivet i 2013-niveau. Af tabel I.5.1 fremgår, at erhvervsevnetabserstatningerne i 2013 faldt betydeligt i forhold til Dette afspejler dels nedgangen i antallet af endelige afgørelser med tilkendelse af erstatning for tab af erhvervsevne i perioden (jævnfør tabel I.4.5) og dels, at den gennemsnitlige endelige erstatning var lidt mindre i 2013 end i 2012 (jævnfør tabel I.4.6). Den lavere gennemsnitlige erstatning hang sammen med det øgede fokus på behandlingen af nye sager i Der tilkendes ofte en midlertidig erstatning for tab af erhvervsevne i tilknytning til den første afgørelse om erhvervsevne i en sag, idet den tilskadekomnes endelige erhvervsmæssige situation på dette tidspunkt sjældent er endeligt afklaret. Den gennemsnitlige erhvervsevnetabsprocent er højere ved endelige afgørelser end ved midlertidige afgørelser, jævnfør tabel I.4.6. Tabel I.5.3 Erhvervsevnetabserstatninger fordelt på sagsklasse Sagsklasse/År for tilkendelse af erstatning Mio. kroner (2013-niveau) Ulykker Erhvervssygdomme Pludselige løfteskader I alt Indeks Indeks erstatning Indeks antal afgørelser

20 Bilag A: Yderligere statistik om ulykker Tabellerne vedrørende anmeldte og anerkendte arbejdsulykker kan ikke sammenlignes direkte. Tabellerne over anmeldelserne er fordelt på året for anmeldelsen, og tabellerne med anerkendelse er fordelt på året for anerkendelse. Der er ikke nødvendigvis sammenfald mellem de forskellige år, idet en sag, der anmeldes et år, godt kan anerkendes i et senere år. Anmeldelser og anerkendelse generelt: Tabel II.1. Anmeldte arbejdsulykker År for anmeldelse Antal anmeldte ulykker Antal anmeldte ulykker per beskæftigede 7,8 7,2 7,1 7,1 7,2 7,1 7,6 Tabel II.2 Anerkendte arbejdsulykker År for anerkendelse Antal anerkendte Antal anerkendte per beskæftigede 5,2 5,9 5,9 6,0 5,2 5,1 5,6 Anerkendelsesprocent 79,8 76,2 78,3 79,4 79,8 78,3 75,7 20

EN ANALYSE AF SOCIALE OG ARBEJDS- MÆSSIGE KONSEKVENSER AF EN ARBEJDSSKADE

EN ANALYSE AF SOCIALE OG ARBEJDS- MÆSSIGE KONSEKVENSER AF EN ARBEJDSSKADE SOCIAL RAPPORT 2008 EN ANALYSE AF SOCIALE OG ARBEJDS- MÆSSIGE KONSEKVENSER AF EN ARBEJDSSKADE 350 300 250 200 150 100 50 0 året før året efter 2 år efter 3 år efter 4 år efter 5 år efter 6 år efter 7 år

Læs mere

Arbejdsskader blandt FOAs medlemmer

Arbejdsskader blandt FOAs medlemmer Kampagne og Analyse 7. december 2009 Arbejdsskader blandt FOAs medlemmer 1. Om undersøgelsen... 1 2. Resumé... 2 3. Udviklingen i arbejdsskader blandt FOAs medlemmer... 3 4. FOAs medlemmer er overrepræsenteret

Læs mere

Arbejdsbetinget cancer som arbejdsskade Arbejdsskadestyrelsens sagsbehandling Ydelser efter arbejdsskadeloven

Arbejdsbetinget cancer som arbejdsskade Arbejdsskadestyrelsens sagsbehandling Ydelser efter arbejdsskadeloven Arbejdsbetinget cancer som arbejdsskade Arbejdsskadestyrelsens sagsbehandling Ydelser efter arbejdsskadeloven Bent Mathiesen Koordinerende overlæge Chef for det lægelige område Forsikringsmedicin er den

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 10-12-2012 31-01-2013 22-13 1200988-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 10-12-2012 31-01-2013 22-13 1200988-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 10-12-2012 31-01-2013 22-13 1200988-12 Status: Gældende Principafgørelse om: arbejdsskade - deltid - erhvervsevnetab - årsløn

Læs mere

Analyse fra Bisnode Credit

Analyse fra Bisnode Credit 2013 Danske virksomheders kreditværdighed Analyse fra Bisnode Credit BISNODE CREDIT A/S Adresse: Tobaksvejen 21, 2860 Søborg Telefon: 3673 8184, E-mail: business.support@bisnode.dk, Website: www.bisnode.com

Læs mere

Danske virksomheders kreditværdighed

Danske virksomheders kreditværdighed 2014 Danske virksomheders kreditværdighed Analyse fra Bisnode Credit BISNODE CREDIT A/S Adresse: Tobaksvejen 21, 2860 Søborg Telefon: 3673 8184, E-mail: business.support@bisnode.dk, Website: www.bisnode.com

Læs mere

Danske virksomheders kreditværdighed

Danske virksomheders kreditværdighed December 2013 Danske virksomheders kreditværdighed Analyse fra Bisnode Credit BISNODE CREDIT A/S Adresse: Tobaksvejen 21, 2860 Søborg Telefon: 3673 8184, E-mail: business.support@bisnode.dk, Website: www.bisnode.com

Læs mere

3. Arbejdsskader og arbejdsskadeerstatninger

3. Arbejdsskader og arbejdsskadeerstatninger 3. Arbejdsskader og arbejdsskadeerstatninger 3.1 Sammenfatning 91 3.2 Virksomhederne betaler selv erstatningerne 93 3.3 Arbejdsskader udvikling og status 95 3.4 Anerkendelse af arbejdsskader 11 3.5 Erstatninger

Læs mere

Arbejdsskade En kort vejledning til medlemmer af Fængselsforbundet

Arbejdsskade En kort vejledning til medlemmer af Fængselsforbundet Arbejdsskade En kort vejledning til medlemmer af Fængselsforbundet Denne pjece er tænkt som din førstehjælp ved en arbejdsskade. Dit medlemskab af Fængselsforbundet giver ret til bistand i arbejdsskadesager.

Læs mere

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Erhvervsstrukturen i Aarhus Kommune - 2014 Pr. 1. januar 2014 var der 180.550 arbejdspladser eller beskæftigede i Aarhus Kommune. I forhold til 1. januar

Læs mere

hvis du kommer til skade på jobbet

hvis du kommer til skade på jobbet hvis du kommer til skade på jobbet Hvis du kommer til skade på jobbet Hvis du kommer til skade i forbindelse med dit arbejde, har du mulighed for at få erstatning. Men der er mange regler, der skal tages

Læs mere

Nordisk Forsikringstidskrift 4/2013. Reform af det danske arbejdsskadesystem. Hovedtræk i arbejdsskadesystemet

Nordisk Forsikringstidskrift 4/2013. Reform af det danske arbejdsskadesystem. Hovedtræk i arbejdsskadesystemet Reform af det danske arbejdsskadesystem Hovedtræk i arbejdsskadesystemet Det danske arbejdsskadesystem har fokus på, at personer, der rammes af en arbejdsskade, får dækket det økonomiske tab for mistet

Læs mere

Rapport om ledernes deltagelse i AMU-kurser 2002

Rapport om ledernes deltagelse i AMU-kurser 2002 Rapport om ledernes deltagelse i AMU-kurser 2002 Ledernes Hovedorganisation August 2003 Indledning Ledernes Hovedorganisation har nu for fjerde gang gennemført en undersøgelse af ledernes deltagelse i

Læs mere

3. Når skaden er sket

3. Når skaden er sket 3. Når skaden er sket 3.1 Sammenfatning 99 3.2 En ud af fem anmeldte arbejdsskader anerkendes 11 3.3 Niveauet for arbejdsskader er stabiliseret 11 3.4 Anmeldesystem øger risiko for arbejdsmarkedsexit 119

Læs mere

Risiko for konkurs rammer øst for Storebælt

Risiko for konkurs rammer øst for Storebælt 25. maj 2009 FAKTAARK Risiko for konkurs rammer øst for Storebælt 1. Resumé fra pressemeddelelse Mens jyske virksomheder i det seneste års tid har været spændt hårdest for konkursvognen, er det nu særligt

Læs mere

Hudsygdomme anmeldt til arbejdsskadestyrelsen

Hudsygdomme anmeldt til arbejdsskadestyrelsen Louise Kryspin Sørensen og Dan Yu Wang Juni 2012 Hudsygdomme anmeldt til arbejdsskadestyrelsen Hudsygdomme forekommer i stigende grad blandt sygeplejersker. Samtidig udgør hudsygdomme en stabil andel af

Læs mere

Sammenhæng mellem arbejdsskadesystemet og de sociale sikringsordninger

Sammenhæng mellem arbejdsskadesystemet og de sociale sikringsordninger Sammenhæng mellem arbejdsskadesystemet og de sociale sikringsordninger Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Retningslinjer for den tekniske undergruppe... 2 I. Indledning og resume... 4 II. Familietype

Læs mere

Opfølgning på Arbejdsskadestyrelsens redegørelse af 6. november 2013. Kammeradvokatens gennemgang af konkrete arbejdsskadesager om tab af erhvervsevne

Opfølgning på Arbejdsskadestyrelsens redegørelse af 6. november 2013. Kammeradvokatens gennemgang af konkrete arbejdsskadesager om tab af erhvervsevne Beskæftigelsesudvalget 2013-14 BEU Alm.del Bilag 272 Offentligt N O T A T 22. juni 2014 Opfølgning på Arbejdsskadestyrelsens redegørelse af 6. november 2013 J.nr. PJS Kammeradvokatens gennemgang af konkrete

Læs mere

D O M. Afsagt den 20. januar 2014 af Østre Landsrets 10. afdeling (landsdommerne Sanne Kolmos, Karen Hald og Peter Fauerholdt Thommesen (kst.)).

D O M. Afsagt den 20. januar 2014 af Østre Landsrets 10. afdeling (landsdommerne Sanne Kolmos, Karen Hald og Peter Fauerholdt Thommesen (kst.)). D O M Afsagt den 20. januar 2014 af Østre Landsrets 10. afdeling (landsdommerne Sanne Kolmos, Karen Hald og Peter Fauerholdt Thommesen (kst.)). 10. afd. nr. B-4362-12: Fagligt Fælles Forbund som mandatar

Læs mere

Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse

Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse En mand som i 1988 var udsat for en arbejdsskade, fik i flere omgange ændret sin erhvervsevnetabsprocent.

Læs mere

PERSON SKADE ERSTATNINGS RET

PERSON SKADE ERSTATNINGS RET PERSON SKADE ERSTATNINGS RET Vi er eksperter i opgørelse af erstatningskrav efter personskader PISKE SMÆLD kan opstå både som en arbejdsskade og en ulykke udenfor arbejdstiden. Typisk opstår det i forbindelse

Læs mere

Lov om ændring af lov om sikring mod følger af arbejdsskade og lov om erstatning til skadelidte værnepligtige m.fl.

Lov om ændring af lov om sikring mod følger af arbejdsskade og lov om erstatning til skadelidte værnepligtige m.fl. /VRPIUHPVDW)RUVODJWLOORYRP QGULQJDIORYRPVLNULQJPRGI OJHUDI DUEHMGVVNDGHRJORYRPHUVWDWQLQJWLOVNDGHOLGWHY UQHSOLJWLJHPIO1HGV WWHOVHDI VDJVEHKDQGOLQJVWLGHQXGYLGHOVHDIGHQVLNUHGHSHUVRQNUHGVRJXGYLGHWDGJDQJWLODWEHWDOH

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 30. september 2014

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 30. september 2014 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 30. september 2014 Sag 70/2014 (1. afdeling) A (advokat Karsten Høj, beskikket) mod Topdanmark Forsikring A/S (advokat Nicolai Mailund Clan) I tidligere instanser er

Læs mere

Skive Kommunes forpligtelse til arbejdsskader

Skive Kommunes forpligtelse til arbejdsskader Skive Kommune Torvegade 10 7800 Skive Telefon nr. 99 15 55 00 Fax nr. Kunde nr. 22.177.948 Att. Aase Jørgensen Skive Kommunes forpligtelse til arbejdsskader Opgørelse af den regnskabsmæssige hensættelse

Læs mere

Notat om samspillet mellem regler om overførselsindkomster m.v. og valg til politiske hverv

Notat om samspillet mellem regler om overførselsindkomster m.v. og valg til politiske hverv Enhed Forvaltningsjura Sagsbehandler KUB Koordineret med Sagsnr. 2013-10944 Doknr. 164519 Dato 20-12-2013 Notat om samspillet mellem regler om overførselsindkomster m.v. og valg til politiske hverv 1.

Læs mere

04:15 ARBEJDSSKADER OG MODTAGELSE AF VELFÆRDSYDELSER HENNING BJERREGÅRD BACH / MOHAMMAD AZHAR HUSSAIN

04:15 ARBEJDSSKADER OG MODTAGELSE AF VELFÆRDSYDELSER HENNING BJERREGÅRD BACH / MOHAMMAD AZHAR HUSSAIN 4:15 HENNING BJERREGÅRD BACH / MUHAMMAD AZHAR HUSSAIN ARBEJDSSKADER OG MODTAGELSE AF VELFÆRDSYDELSER ARBEJDSSKADER OG MODTAGELSE AF VELFÆRDSYDELSER HENNING BJERREGÅRD BACH / MOHAMMAD AZHAR HUSSAIN 4:15

Læs mere

583 konkurser og 1.666 nye selskaber i september

583 konkurser og 1.666 nye selskaber i september PRESSEMEDDELELSE 4. oktober 2010 Ny analyse fra Experian: 583 konkurser og 1.666 nye selskaber i september I løbet af september er 583 virksomheder gået konkurs. Det er en stigning på 19,5 pct. sammenlignet

Læs mere

N O T A T. Bankernes udlån er ikke udpræget koncentreret på enkelte erhverv.

N O T A T. Bankernes udlån er ikke udpræget koncentreret på enkelte erhverv. N O T A T Kapital Nyt Baggrund Virksomhedernes optagelse af banklån sker, når opsvinget er vedvarende men er forskelligt fra branche til branche Konklusioner 2. februar 21 Bankernes udlån er ikke udpræget

Læs mere

Hvad har vi opnået? Resultater for 2012 2013

Hvad har vi opnået? Resultater for 2012 2013 H Hvad har vi opnået? Resultater for 2012 2013 Match, interesse og ingen interesse i Akademikerkampagnen hele DK 32% 28% Match Interesse Ingen interesse 40% Note: Tallene er angivet i procent Phonerkampagnen

Læs mere

Væksthus Midtjylland Profilanalyse 2015

Væksthus Midtjylland Profilanalyse 2015 Væksthus Midtjylland Profilanalyse 2015 Analyse af brugerne af den lokale og specialiserede erhvervsvejledning i Region Midtjylland Indholdsfortegnelse Forord... 3 Kapitel 1: Hovedresultater fra Profilanalyse

Læs mere

UDBREDELSEN AF SOCIALE MEDIER

UDBREDELSEN AF SOCIALE MEDIER ÅRLIGE RAPPORT OM UDBREDELSEN AF SOCIALE MEDIER med fokus på læring, HR og vidensdeling Resultat af landsdækkende undersøgelse udført i marts 2012 2012 Social Business Learning Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

En del unge førtidspensionister

En del unge førtidspensionister En del unge førtidspensionister For at kunne få førtidspension skal man i dag have en så permanent nedsat arbejdsevne, at man ikke kan forsørge sig selv. Der er imidlertid 16 pct. af førtidspensionisterne,

Læs mere

Udkast til. Forslag. Lov om ændring af lov om erstatningsansvar

Udkast til. Forslag. Lov om ændring af lov om erstatningsansvar Retsudvalget 2009-10 REU alm. del Bilag 329 Offentligt Lovafdelingen Udkast til Kontor: Formueretskontoret Sagsnr.: 2010-702-0142 Dok.: DBJ40356 Forslag til Lov om ændring af lov om erstatningsansvar (Tidspunktet

Læs mere

Et moderne arbejdsskadesystem. Anbefalinger til indsats og erstatning

Et moderne arbejdsskadesystem. Anbefalinger til indsats og erstatning Et moderne arbejdsskadesystem Anbefalinger til indsats og erstatning Ekspertudvalget om arbejdsskadeområdet December 2014 Titel: Et moderne arbejdsskadesystem Anbefalinger til indsats og erstatning Udgivet

Læs mere

Et moderne arbejdsskadesystem. Anbefalinger til indsats og erstatning

Et moderne arbejdsskadesystem. Anbefalinger til indsats og erstatning Et moderne arbejdsskadesystem Anbefalinger til indsats og erstatning Ekspertudvalget om arbejdsskadeområdet December 2014 Titel: Et moderne arbejdsskadesystem Anbefalinger til indsats og erstatning Udgivet

Læs mere

Stadig færre konkurser størst fald i byggebranchen

Stadig færre konkurser størst fald i byggebranchen Ny analyse fra Experian: Stadig færre konkurser størst fald i byggebranchen Den 4. april 2011 For fjerde måned i træk er antallet af konkurser i dansk erhvervsliv for nedadgående. 496 virksomheder gik

Læs mere

Arbejdsskade Regler, sagsbehandling og rådgivning

Arbejdsskade Regler, sagsbehandling og rådgivning Arbejdsskade Regler, sagsbehandling og rådgivning Teknisk Landsforbund Sidst redigeret den: 6. februar 2012 Forfatter: Saskia Madsen-Østerbye Tryk: Teknisk Landsforbund Denne pjece er at betragte som vejledning,

Læs mere

erstatningsgruppen GODE råd OM Personskader

erstatningsgruppen GODE råd OM Personskader erstatningsgruppen GODE råd OM Personskader kan JEG FÅ erstatning, SELVOM JEG VAR skyld i UlYkken? (Selvom det var din skyld, kan du muligvis godt få erstatning) advodan vejen a/s, erstatningsgruppen ERSTATNINGSGRUPPEN

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 10. oktober 2012 af Østre Landsrets 5. afdeling (landsdommerne Thomas Lohse, Michael Kistrup og Mette Undall-Behrend (kst.)). 5. afd. nr. B-3171-11:

Læs mere

Rekruttering. Arbejdsmarkedsstyrelsen Efterår 2010. Rekruttering på det danske arbejdsmarked. Figur 1 Virksomhedernes rekruttering efterår 2010

Rekruttering. Arbejdsmarkedsstyrelsen Efterår 2010. Rekruttering på det danske arbejdsmarked. Figur 1 Virksomhedernes rekruttering efterår 2010 Rekruttering Arbejdsmarkedsstyrelsen Efterår 2010 Rekruttering på det danske arbejdsmarked Arbejdsmarkedsstyrelsen har undersøgt virksomhedernes rekrutteringssituation i efteråret 2010: Forgæves rekrutteringer

Læs mere

Forsikring & Risikostyring

Forsikring & Risikostyring Forsikring & Risikostyring Årsrapport 2013 Årsrapport 2013 Forsikringskontoret gør nu status over 7. år med selvforsikring og forebyggende indsatser i Faaborg-Midtfyn Kommune. 2013 blev et acceptabelt

Læs mere

Konkursanalyse Marts 2013

Konkursanalyse Marts 2013 Indhold: Regionale konkurser Branche opdelt Løbende gennemsnit Geografisk opdelt Om Experian Kontaktinformationer Branchedefinitioner Kommentarer til regionale konkurser Der har i ts måned 20 været 483

Læs mere

Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2012-2014. Bilag til Beskæftigelsesplan 2014 Jobcenter Vordingborg

Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2012-2014. Bilag til Beskæftigelsesplan 2014 Jobcenter Vordingborg Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2012-2014 Bilag til Beskæftigelsesplan 2014 Jobcenter Vordingborg Juni 2013 Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2012-2014 Vordingborg Kommune har aktuelt 45.500

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Indledning 3. Arbejdsgiverens arbejdsskadesikring 3. Autoansvarsforsikring 3. Autoskadeforsikring 4

Indholdsfortegnelse. Indledning 3. Arbejdsgiverens arbejdsskadesikring 3. Autoansvarsforsikring 3. Autoskadeforsikring 4 Trafikforsikring Indholdsfortegnelse Indledning 3 Arbejdsgiverens arbejdsskadesikring 3 Autoansvarsforsikring 3 Autoskadeforsikring 4 Auto/trafikulykkesforsikring 4 Overenskomstbaseret ulykkesforsikring

Læs mere

LEDIGHED OG INDSATS 2012 Nr. 6

LEDIGHED OG INDSATS 2012 Nr. 6 Indhold: Ledighedstal Udviklingen i langtidsledigheden Beskæftigelsen Efterspørgselen på arbejdskraft Arbejdsfordelinger Opfølgning på ministermål Opfølgning jobcentrets mål Opfølgning på jobcentrets indsats

Læs mere

Analyse af stigning i anmeldte arbejdsulykker 2003 til 2006. Baggrundsrapport

Analyse af stigning i anmeldte arbejdsulykker 2003 til 2006. Baggrundsrapport Analyse af stigning i anmeldte arbejdsulykker 2003 til 2006 Baggrundsrapport Arbejdstilsynet januar 2007 2 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 5 1.1 Hvorfor laves analysen?... 5 1.2 Hvad indeholder analysen/hvordan

Læs mere

Dårlige finansieringsmuligheder

Dårlige finansieringsmuligheder Januar 213 Dårlige finansieringsmuligheder koster arbejdspladser Af konsulent Nikolaj Pilgaard De sidste to år har cirka en tredjedel af de mindre og mellemstore virksomheder oplevet, at det er blevet

Læs mere

Henrik Lindegaard Andersen, Anne Line Tenney Jordan og Jacob Seier Petersen. Arbejdskraft og -potentiale i hovedstadsområdet

Henrik Lindegaard Andersen, Anne Line Tenney Jordan og Jacob Seier Petersen. Arbejdskraft og -potentiale i hovedstadsområdet Henrik Lindegaard Andersen, Anne Line Tenney Jordan og Jacob Seier Petersen Arbejdskraft og -potentiale i hovedstadsområdet Arbejdskraft og -potentiale i hovedstadsområdet kan hentes fra hjemmesiden www.kora.dk

Læs mere

VÆKST I UFAGLÆRTE JOB I 2006 MEN DE BESÆTTES AF UNGE

VÆKST I UFAGLÆRTE JOB I 2006 MEN DE BESÆTTES AF UNGE 8. oktober 27 af Kristine Juul Pedersen VÆKST I UFAGLÆRTE JOB I 26 MEN DE BESÆTTES AF UNGE Resumé: UNDER UDDANNELSE Umiddelbart ser det ud som om, den gunstige udvikling har gavnet bredt på arbejdsmarkedet,

Læs mere

Hver tredje iværksætter er forsvundet

Hver tredje iværksætter er forsvundet PRESSEMEDDELELSE Ny konkursanalyse fra Experian: Hver tredje iværksætter er forsvundet 2. oktober 20 Langt færre danskere tager springet fra lønmodtager til iværksætter. I løbet af årets første ni måneder

Læs mere

En branches bidrag måles i BNP og beskæftigelse

En branches bidrag måles i BNP og beskæftigelse En branches bidrag måles i BNP og beskæftigelse Den danske eksport bidrager med ca. 25 pct. af Danmarks BNP og beskæftigelse. De resterende 75 procent skabes gennem hjemlig dansk efterspørgsel. Virksomheder

Læs mere

Kreditfokus, forsigtighed og dalende etableringslyst

Kreditfokus, forsigtighed og dalende etableringslyst 2 Kreditfokus, forsigtighed og dalende etableringslyst For 8. måned i træk viser danske virksomheder tiltagende styr på forretningsdriften. Over færre virksomheder gik konkurs i feriemåneden sammenlignet

Læs mere

ET SAMMENHÆNGENDE OG VARIERET ARBEJDSMARKED PENDLINGEN OVER ØRESUND

ET SAMMENHÆNGENDE OG VARIERET ARBEJDSMARKED PENDLINGEN OVER ØRESUND 62 ET SAMMENHÆNGENDE OG VARIERET ARBEJDSMARKED PENDLINGEN OVER ØRESUND PENDLINGEN OVER ØRESUND Udviklingen i pendlingsstrømmen over Øresund har primært fundet sted mellem Sydvestskåne og den danske del

Læs mere

Rekruttering. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Efterår 2014. Rekruttering på det danske arbejdsmarked

Rekruttering. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Efterår 2014. Rekruttering på det danske arbejdsmarked Rekruttering Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Efterår 2014 Rekruttering på det danske arbejdsmarked Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har undersøgt virksomhedernes rekrutteringssituation

Læs mere

Når en arbejdsskadesag bliver anmeldt

Når en arbejdsskadesag bliver anmeldt Når en arbejdsskadesag bliver anmeldt Om sagsbehandlingen i Arbejdsskadestyrelsen i sager om fysiske sygdomme Arbejdsmedicinsk Klinik Regionshospitalet Herning Når en arbejdsskadesag bliver anmeldt Om

Læs mere

Fremsat den 9. februar 2011 af justitsministeren (Lars Barfoed) Forslag. til

Fremsat den 9. februar 2011 af justitsministeren (Lars Barfoed) Forslag. til Lovforslag nr. L 136 Folketinget 2010-11 Fremsat den 9. februar 2011 af justitsministeren (Lars Barfoed) Forslag til Lov om ændring af lov om erstatningsansvar og lov om arbejdsskadesikring (Tidspunktet

Læs mere

ET BILLEDE AF DE IKKE-FORSIKREDE

ET BILLEDE AF DE IKKE-FORSIKREDE 6. juni 2006 ET BILLEDE AF DE IKKE-FORSIKREDE Dette notat forsøger at give et billede af de personer på arbejdsmarkedet, som ikke er forsikret i en A-kasse. Datagrundlaget er Lovmodelregistret, der udgør

Læs mere

Hver femte dansker deltager i voksen- og efteruddannelse

Hver femte dansker deltager i voksen- og efteruddannelse Gennemgang af danskernes deltagelse i voksen- og efteruddannelse Hver femte dansker deltager i voksen- og efteruddannelse Hver femte dansker deltog i i et voksen- eller efteruddannelsesforløb. Den største

Læs mere

Nyt om løn, august 2014

Nyt om løn, august 2014 Nyt om løn, august 214 BASERET PÅ 2. KVARTAL 214 LIDT HØJERE LØNUDVIKLING I 2. KVARTAL 214 Svagt stigende lønudvikling på DA-området. Bidrag fra fritvalgsordninger trækker årsstigningstakten op. DANSK

Læs mere

1. Indledning I dette notat gennemgås de høringssvar, der er modtaget til lovforslaget.

1. Indledning I dette notat gennemgås de høringssvar, der er modtaget til lovforslaget. Arbejdsmarkedsudvalget L 73 - Bilag 2 Offentligt Notat Resumé af de modtagne høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af lov om arbejdsskadesikring (Fastsættelse af erstatning for tab af erhvervsevne

Læs mere

LEDIGHED OG INDSATS 2012 Nr. 4

LEDIGHED OG INDSATS 2012 Nr. 4 LEDIGHED OG INDSATS 2012 Nr. 4 Indhold: Ledighedstal Udviklingen i langtidsledigheden Efterspørgselen på arbejdskraft Arbejdsfordelinger Opfølgning på ministermål Opfølgning jobcentrets mål Udenlandsk

Læs mere

Erhvervsliv holder stand konkurstal falder for 10. måned i træk

Erhvervsliv holder stand konkurstal falder for 10. måned i træk September 20 Erhvervsliv holder stand konkurstal falder for. måned i træk Danske virksomheder ser ud til at holde pusten under det historisk lave indenlandske forbrug, viser nye tal fra analysevirksomheden

Læs mere

Faldet i antallet af konkurser fortsætter

Faldet i antallet af konkurser fortsætter Ny analyse fra Experian: Faldet i antallet af konkurser fortsætter Den 3. marts 2011 490 virksomheder gik konkurs i februar 2011, og sammenlignet med 533 konkurser i februar sidste år, er der tale om et

Læs mere

Arbejdsskadeforsikring

Arbejdsskadeforsikring Arbejdsskadeforsikring Ulykkesbegrebet Arbejdsskadesikringslovens 6, stk. 1 Ved en ulykke forstås efter denne lov en personskade forårsaget af en hændelse eller en påvirkning, der sker pludseligt eller

Læs mere

Aktstykke nr. 30 Folketinget 2014-15. Afgjort den 20. november 2014. Beskæftigelsesministeriet. København, den 4. november 2014.

Aktstykke nr. 30 Folketinget 2014-15. Afgjort den 20. november 2014. Beskæftigelsesministeriet. København, den 4. november 2014. Aktstykke nr. 30 Folketinget 2014-15 Afgjort den 20. november 2014 30 Beskæftigelsesministeriet. København, den 4. november 2014. a. Beskæftigelsesministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til

Læs mere

Arbejdsmarked. Tabel 3.1. Beskæftigede personer med henholdsvis bopæl og arbejdssted i kommunen pr. 1. januar. PERSONER MED BOPÆL I KOMMUNEN pct. pct.

Arbejdsmarked. Tabel 3.1. Beskæftigede personer med henholdsvis bopæl og arbejdssted i kommunen pr. 1. januar. PERSONER MED BOPÆL I KOMMUNEN pct. pct. Arbejdsmarked Tabel 3.1. Beskæftigede personer med henholdsvis bopæl og arbejdssted i kommunen pr. 1. januar. Tabel 3.2. Ind- og udpendlere fordelt på erhverv pr. 1. januar. Tabel 3.3. Gennemsnitlig arbejdsløshed

Læs mere

af StrukturStatistik 2009.

af StrukturStatistik 2009. StrukturStatistik 2009 Detaljeret lønstatistik for året 2009 Dette nyhedsbrev sammenfatter resultaterne af StrukturStatistik 2009. Population Statistikken er baseret på lønoplysninger for ca. 610.000 lønmodtagere

Læs mere

Flere konkurser i marts

Flere konkurser i marts PRESSEMEDDELELSE Flere konkurser i marts 2.april 2009 I marts måned har 486 danske virksomheder drejet nøglen om, hvilket er en stigning på 132,5 pct. i forhold til marts sidste år, hvor 209 virksomheder

Læs mere

Formål Retningslinjen beskriver fremgangsmåden ved registrering og undersøgelse af arbejdsulykker i Region Sjælland.

Formål Retningslinjen beskriver fremgangsmåden ved registrering og undersøgelse af arbejdsulykker i Region Sjælland. Retningslinjer til håndtering af arbejdsulykker Disse retningslinjer skal efterleves af de enheder, der implementerer det elektroniske anmeldelsessystem for arbejdsskader Opus Arbejdsskade under den administrative

Læs mere

Arbejdsskadeforsikring

Arbejdsskadeforsikring Forsikringsbetingelser for Arbejdsskadeforsikring Indhold 1. Forsikringens omfang... 2 2 Forsikringens ikrafttrædelse... 2 3 Forsikringstagerens oplysningspligt... 2 4 Præmiens beregning... 2 5 Præmiens

Læs mere

Vejledning om erstatning for tab af erhvervsevne

Vejledning om erstatning for tab af erhvervsevne (Gældende) Udskriftsdato: 27. november 2014 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin.,\Arbejdsskadestyrelsen, j.nr. 2014-0000285 Senere ændringer til forskriften Ingen Vejledning

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 Fradragsret for advokatudgifter til sagsførelse vedrørende erstatning for tab af erhvervsevne Landsskatterettens kendelse af 5/9 2013, jr. nr. 13-0009758 Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc.

Læs mere

Alpha Insurance A/S - Arbejdsskadeforsikring

Alpha Insurance A/S - Arbejdsskadeforsikring Alpha Insurance A/S - Arbejdsskadeforsikring Indhold Side 1 Forsikringens omfang... 2 2 Forsikringens ikrafttrædelse... 2 3 Forsikringstagerens oplysningspligt... 2 4 Præmiens beregning... 3 5 Præmiens

Læs mere

Rekruttering. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Forår 2015. Rekruttering på det danske arbejdsmarked

Rekruttering. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Forår 2015. Rekruttering på det danske arbejdsmarked Rekruttering Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Forår 2015 Rekruttering på det danske arbejdsmarked Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har undersøgt virksomhedernes rekrutteringssituation

Læs mere

Tidsbegrænset førtidspension giver store gevinster

Tidsbegrænset førtidspension giver store gevinster Organisation for erhvervslivet August 21 Tidsbegrænset førtidspension giver store gevinster AF CHEFKONSULENT THOMAS QVORTRUP CHRISTENSEN, TQCH@DI.DK Mere end 3. danskere er på førtidspension, fleksjob

Læs mere

frifundet. F havde tegnet såvel arbejdsskadeforsikring som erhvervsansvarsforsikring kom til skade ved arbejdsulykke. Iht. erhvervsansvarsforsikringen

frifundet. F havde tegnet såvel arbejdsskadeforsikring som erhvervsansvarsforsikring kom til skade ved arbejdsulykke. Iht. erhvervsansvarsforsikringen OE2012.B-3171-11 FED2012.40 F havde tegnet såvel arbejdsskadeforsikring som erhvervsansvarsforsikring for virksomhed, hvis ansatte X kom til skade ved arbejdsulykke. Iht. erhvervsansvarsforsikringen anerkendte

Læs mere

Når arbejdsulykken er sket - hvad gør du så?

Når arbejdsulykken er sket - hvad gør du så? Til Skadelidte Når arbejdsulykken er sket - hvad gør du så? Forsikring Stevns & Faxe kommuner Samarbejde Hvad gør du som skadelidt? Det første du skal gøre, når du har været ude for en arbejdsulykke, er

Læs mere

Personaleomsætning. Udgivelse, Tryk og ekspediditon: FA FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING AMALIEGADE 7 1256 KØBENHAVN K

Personaleomsætning. Udgivelse, Tryk og ekspediditon: FA FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING AMALIEGADE 7 1256 KØBENHAVN K FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING AMALIEGADE 7 1256 KØBENHAVN K TELEFON +45 3391 4700 FAX +45 3391 1766 WWW.FANET.DK nr. 60 m a r ts 2012 Udgivelse, Tryk og ekspediditon: FA kontakt: ams@fanet.dk Personaleomsætning

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 4. april 2014

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 4. april 2014 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 4. april 2014 Sag 177/2012 (2. afdeling) Tryg Forsikring A/S (advokat Jens Andersen-Møller) mod HK som mandatar for A (advokat Asger Tue Pedersen) I tidligere instans

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 8. november 2013

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 8. november 2013 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 8. november 2013 Sag 31/2012 (2. afdeling) Danmarks Lærerforening som mandatar for A (advokat Søren Kjær Jensen) mod Ankestyrelsen (kammeradvokaten ved advokat Henrik

Læs mere

lov om arbejdsskadesikring

lov om arbejdsskadesikring 1 of 32 21/09/2010 13:42 Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 Kapitel 6 Kapitel 7 Kapitel 8 Kapitel 9 Kapitel 10 Kapitel 11 Kapitel 12 Kapitel 13 Lovens formål

Læs mere

21. januar 2015 Analysenotat. Praktikpladspotentiale benchmarking af erhvervsskolerne Undervisningsministeriet

21. januar 2015 Analysenotat. Praktikpladspotentiale benchmarking af erhvervsskolerne Undervisningsministeriet 21. januar 2015 Analysenotat Praktikpladspotentiale og benchmarking af erhvervsskolerne Undervisningsministeriet Indholdsfortegnelse Resume 3 1. Indledning 7 Baggrund og formål 7 Tilgang og metode 8 2.

Læs mere

Lovtidende A. 2013 Udgivet den 21. marts 2013. Bekendtgørelse af lov om arbejdsskadesikring. 14. marts 2013. Nr. 278.

Lovtidende A. 2013 Udgivet den 21. marts 2013. Bekendtgørelse af lov om arbejdsskadesikring. 14. marts 2013. Nr. 278. Lovtidende A 2013 Udgivet den 21. marts 2013 14. marts 2013. Nr. 278. Bekendtgørelse af lov om arbejdsskadesikring Herved bekendtgøres lov om arbejdsskadesikring, jf. lovbekendtgørelse nr. 848 af 7. september

Læs mere

7. september 2009 2 Nr. 848.

7. september 2009 2 Nr. 848. Lovtidende A 2009 Udgivet den 12. september 2009 7. september 2009. Nr. 848. Bekendtgørelse af lov om arbejdsskadesikring Herved bekendtgøres lov om arbejdsskadesikring, jf. lovbekendtgørelse nr. 154 af

Læs mere

Nyt om løn, november 2014

Nyt om løn, november 2014 Nyt om løn, november 214 BASERET PÅ 3. KVARTAL 214 1 LIDT ØGET LØNUDVIKLING I 3. KVARTAL 214 Bidrag fra fritvalgsordninger og pension trækker årsstigningstakten op. 2 DANSK LØNUDVIKLING FORTSAT UNDER UDLANDETS

Læs mere

Vilkår for Frivillig arbejds skade forsikring for selvstændige

Vilkår for Frivillig arbejds skade forsikring for selvstændige Vilkår for Frivillig arbejds skade forsikring for selvstændige Vilkårene gælder for selvstændige erhvervs drivende og medarbejdende ægtefæller og dækker i overensstemmelse med Lov om arbejdsskadesikring

Læs mere

Frivillig Arbejdsskadeforsikring

Frivillig Arbejdsskadeforsikring Frivillig Arbejdsskadeforsikring Forsikringsbetingelser nr. 57-01 gældende fra 1. oktober 2011 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 43 58 55 73 Forsikrings-Aktieselskabet

Læs mere

DA s konjunkturstatistik.

DA s konjunkturstatistik. +%P GH GHF $UEHMGVQRWDW/ QXGYLNOLQJHQLNYDUWDO Lønudviklingen for arbejdere og funktionærer opgøres bl.a. af DA, der hvert kvartal modtager lønoplysninger for ca.. lønmodtagere. Heraf udgør LO/DA-området

Læs mere

Forord. Statistikken dækker perioden fra 2012 til 2014.

Forord. Statistikken dækker perioden fra 2012 til 2014. 0 Forord Arbejdsskadestyrelsen (ASK) udgiver igen i år en statistik over de sager, som Center for Klager om Arbejdsløshedsforsikring i Arbejdsskadestyrelsen (centret) behandler. Statistikken dækker perioden

Læs mere

Lederlønninger i den offentlige sektor 2012

Lederlønninger i den offentlige sektor 2012 Lederlønninger i den offentlige sektor 2012 Der oplyses ikke lønstigning, idet der er så få svar fra det offentlige område, så en beregning af stigningen ville give uanvendelige oplysninger, som ville

Læs mere

STATISTIK. Husleje- og udgiftsstatistik 2014

STATISTIK. Husleje- og udgiftsstatistik 2014 STATISTIK - og udgiftsstatistik 2014 - og udgiftsstatistik 2014 Forord Denne publikation indeholder en huslejestatistik baseret på budgettal for 2014 samt udgiftsstatistikker baseret på hhv. regnskabstal

Læs mere

Dato: 31. oktober 2005. Direkte udenlandske investeringer 12

Dato: 31. oktober 2005. Direkte udenlandske investeringer 12 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 - Fax 33 11 16 65 Dato: 31. oktober 2005 Sagsbeh.: ØEM/hdz Direkte udenlandske

Læs mere

Forsikring & Risikostyring

Forsikring & Risikostyring Forsikring & Risikostyring Årsrapport 2011 Årsrapport 2011 Forsikringskontoret gør nu status over 5. år med selvforsikring og forebyggende indsatser i Faaborg-Midtfyn Kommune. 2011 har generelt været et

Læs mere

Kvartalsstatistik nr. 1 2014

Kvartalsstatistik nr. 1 2014 nr. 1 2014 Velkommen til Danske Advokaters kvartalsstatistik Kvartalsstatistikken indeholder de seneste tal for advokatvirksomhedernes omsætning. Ud over omsætningstallene vil kvartalsstatistikken indeholde

Læs mere

Forsikring & Risikostyring

Forsikring & Risikostyring Forsikring & Årsrapport 2012 Årsrapport 2012 Forsikringskontoret gør nu status over 6. år med selvforsikring og forebyggende indsatser i Faaborg-Midtfyn Kommune. 2012 har atter været et ganske pænt skade

Læs mere

Lovtidende A 2010 Udgivet den 22. december 2010

Lovtidende A 2010 Udgivet den 22. december 2010 Lovtidende A 2010 Udgivet den 22. december 2010 21. december 2010. Nr. 1528. Lov om arbejdsskadesikring i Grønland VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har

Læs mere

Unge uden uddannelse går en usikker fremtid i møde

Unge uden uddannelse går en usikker fremtid i møde Unge uden uddannelse går en usikker fremtid i møde Når unge tager en uddannelse giver det gode kort på hånden. Nye beregninger foretaget af AE viser således, at unge der får en ungdomsuddannelse har en

Læs mere

DØDSSTED OG DØDSÅRSAGER I DANMARK 2007-2011. Lene Jarlbæk

DØDSSTED OG DØDSÅRSAGER I DANMARK 2007-2011. Lene Jarlbæk DØDSSTED OG DØDSÅRSAGER I DANMARK 2007-2011 Lene Jarlbæk Dødssted og dødsårsager i Danmark 2007-2011 Dødssted og dødsårsager i Danmark 2007-2011 Lene Jarlbæk Copyright 2015 PAVI, Videncenter for Rehabilitering

Læs mere

Indledning... 2. 1. Befolkningssammensætning fordelt på alder... 3. 2. Befolkningstilvækst... 6. 3. Flyttemønstre... 7

Indledning... 2. 1. Befolkningssammensætning fordelt på alder... 3. 2. Befolkningstilvækst... 6. 3. Flyttemønstre... 7 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 1. Befolkningssammensætning fordelt på alder... 3 2. Befolkningstilvækst... 6 3. Flyttemønstre... 7 4. Befolkningsfremskrivning fordelt på aldersgrupper... 10 5. Forskellige

Læs mere

BESKÆFTIGELSES- UNDERSØGELSE 2013

BESKÆFTIGELSES- UNDERSØGELSE 2013 BESKÆFTIGELSES- UNDERSØGELSE 213 1 Indholdsfortegnelse Resumé 3 Beskæftigelsen i finanssektoren 4 Penge- og realkreditinstitutter 4 Pension og forsikring 5 It-virksomheder tilknyttet finanssektoren 5 personaleomsætning

Læs mere